You are on page 1of 1

Czy Kopernik to czlowiek renesansu?

Amelia Dziendziela
I c
Liceum Oglnoksztacce dla rybakw kaszubskich
Czowiek renesansu, olimat lub olihistor ! osoba wszechstronnie uzdolniona, o
wszechstronne" wiedzy, o r#nych talentach$ %ie byo ich wielu$ & ich oczet wchodz takie znane
ostacie "ak Leon 'attista Alberti, Leonardo da (inci czy te# )alileusz$ *est te# do nich zaliczany nasz
rodak ! +ikoa" ,oernik, astronom, rawnik, matematyk, oeta, ekonomista oraz lekarz$ Lecz czy na
ewno mo#emy owiedzie-, i# "est on godzien nosi- ten#e tytu.
%ie sosb mwi- o ,oerniku nie rzytoczywszy "ego gwnego dziea ! /De re0olutionibus
orbium coelestium/ 1O obrotach s2er niebieskich3$ ,si4ga ta bya rewolucy"na w czasach
wsczesnych "e" autorowi$ Cakowicie dementowaa ukad geocentryczny, roagowany wwczas
rzez ,o5ci ,atolicki$ Astronom, orzez obserwac"4 skleienia niebieskiego, doszed do wniosku,
i# heliocentryzm "est "edyn su#szn doktryn astronomiczn$ 'yo to nie do zaakcetowania dla
,o5cioa ,atolickiego, co oznaczao, #e "ego ksi4ga na ewno tra2i na indeks ksig zakazanych, co w
tamte" eoce byo wyznacznikiem rewolucy"no5ci$
6oza astronomi, ,oernik za"mowa si4 te# matematyk$ *est twrc twierdzenia ,oernika,
dotyczcego geometrii, w brzmieniu7 /*e5li wewntrz du#ego okr4gu toczy si4 bez o5lizgu okrg o
romieniu dwa razy mnie"szym, to dowolny, lecz ustalony unkt maego okr4gu orusza si4
rostoliniowo o 5rednicy du#ego/$
%ast4n dziedzin, w ktre" rozw" wkad wnis nasz rodak, "est ekonomia$ *est on
wstwrc rawa ,oernika8)reshama, czyli zasady, wedle ktre" "e#eli istnie" dwa rodza"e
ienidza o te" same" warto5ci, lecz ten ierwszy "est z dowolnego wzgl4du bardzie" o#dany, to ten
drugi ozostanie krce" w obiegu$ +o#na to skrci- do twierdzenia, i# gorszy ienidz wyiera leszy$
9easumu"c, nie sosb nie dostrzec zasug +ikoa"a ,oernika dla naszego 5wiata$ :o, co go
wyr#niao to to, i# rzyczyni si4 do rozwo"u nie tylko "edne" dziedziny nauki i #ycia, lecz wielu z
nich, a to byo, "est i b4dzie wyznacznikiem bycia czowiekiem renesansu$