You are on page 1of 28

Legea nr.

111/1996 republicata 2006, privind
desfasurarea in siguranta, reglementarea,
autorizarea si controlul activitatilor nucleare
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27/06/2006
Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1
Obiectul prezentei legi il constituie regleentarea, autorizarea si controlul acti!itatilor
nucleare desfasurate in scopuri e"clusi! pasnice, astfel incat sa se indeplineasca cerintele
de securitate nucleara, de protectie a personalului e"pus profesional, a pacientului, a
ediului, a populatiei si a proprietatii, cu riscuri inie in conforitate cu
regleentarile si cu respectarea obligatiilor ce decurg din acordurile si con!entiile la care
Roania este parte.
Art. 2
Pre!ederile prezentei legi se aplica uratoarelor acti!itati si surse#
a$ cercetarea, proiectarea, detinerea, aplasarea, constructia, onta%ul, punerea in
functiune, functionarea de proba, e"ploatarea, odificarea, conser!area, dezafectarea,
iportul si e"portul instalatiilor nucleare&
b$ proiectarea, detinerea, aplasarea, constructia'onta%ul, punerea in functiune,
functionarea, conser!area si dezafectarea instalatiilor de inerit si preparare a
inereurilor de uraniu si toriu si a instalatiilor de gospodarire a deseurilor de la ineritul
si prepararea inereurilor de uraniu si toriu&
c$ producerea, aplasarea si constructia, furnizarea, inc(irierea, transferul, anipularea,
detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea teporara sau definiti!a,
transportul, tranzitul, iportul si e"portul instalatiilor radiologice, aterialelor nucleare
si radioacti!e, inclusi! al cobustibilului nuclear, al deseurilor radioacti!e si al
dispoziti!elor generatoare de radiatii ionizante&
d$ producerea, furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozietric si a sisteelor de
detectie a radiatiilor ionizante, a aterialelor si dispoziti!elor utilizate pentru protectia
ipotri!a radiatiilor ionizante, precu si a i%loacelor de containerizare sau de transport
al aterialelor radioacti!e, special aena%ate in acest scop&
e$ producerea, furnizarea, inc(irierea, transferul, detinerea, e"portul, iportul
aterialelor, dispoziti!elor si ec(ipaentelor pre!azute in ane"a nr. ) la prezenta lege&
f$ detinerea, transferul, iportul si e"portul inforatiilor nepublicate, aferente
aterialelor, dispoziti!elor si ec(ipaentelor pertinente pentru proliferarea arelor
nucleare si a altor dispoziti!e nucleare e"plozi!e, pre!azute in ane"a nr. ) la prezenta
lege&
g$ realizarea produselor si ser!iciilor destinate instalatiilor nucleare&
($ realizarea produselor si ser!iciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control
dozietric, sisteelor de detectie a radiatiilor ionizante, aterialelor si dispoziti!elor
utilizate pentru protectia ipotri!a radiatiilor ionizante&
i$ sursele orfane, de la detectarea acestora pana la depozitarea finala ca deseu radioacti!.
Art. 3
*erenii si e"presiile folosite in cuprinsul legii sunt definite in ane"a nr. 2 la prezenta
lege.
Art. 4
+)$ ,utoritatea nationala copetenta in doeniul nuclear, care e"ercita atributiile de
regleentare, autorizare si control pre!azute in prezenta lege, este -oisia .ationala
pentru -ontrolul ,cti!itatilor .ucleare, institutie publica de interes national, cu
personalitate %uridica, cu sediul in unicipiul /ucuresti, condusa de un presedinte cu rang
de secretar de stat, coordonata de priul'inistru, prin -ancelaria Priului'Ministru.
+2$ Regulaentul pri!ind organizarea si functionarea -oisiei .ationale pentru
-ontrolul ,cti!itatilor .ucleare, denuita in continuare -oisia, se aproba prin (otarare
a 0u!ernului.
+1$ 2inantarea -oisiei se asigura integral din !enituri proprii, respecti! din tarife
percepute pentru autorizarea si controlul acti!itatilor nucleare, contributii ale
organiselor internationale si ale operatorilor econoici, dobanzi din disponibilitati si
incasari din alte surse, confor pre!ederilor legale.
+3$ *a"ele de autorizare a acti!itatilor pre!azute la art. 2 se fac !enit la bugetul de stat.
+5$ Personalul -oisiei este anga%at si eliberat din functie in conforitate cu
regulaentul de organizare si functionare al -oisiei, cu contractul colecti! de unca si
cu regleentarile legale in !igoare.
+6$ -oisia poate a!ea in subordine institute te(nice'suport, infiintate prin (otarare a
0u!ernului.
Art. 5
+)$ -oisia este abilitata sa eita regleentari pentru detalierea cerintelor generale de
securitate nucleara, de protectie ipotri!a radiatiilor ionizante, de asigurare a calitatii, de
control al neproliferarii arelor nucleare, de protectie fizica, de transport al aterialelor
radioacti!e, de gestionare a deseurilor radioacti!e si a cobustibilului nuclear ars, de
inter!entie in caz de accident nuclear, inclusi! procedurile de autorizare si control,
realizare a produselor si ser!iciilor destinate instalatiilor nucleare, precu si orice alte
regleentari necesare acti!itatii de autorizare si control in doeniul nuclear.
+2$ -oisia elaboreaza strategia si politica de regleentare, autorizare si control in
doeniul securitatii, protectia ipotri!a radiatiilor nucleare, control al neproliferarii
arelor nucleare, protectia fizica a aterialelor si instalatiilor nucleare, transportului
aterialelor radioacti!e si securitatii nucleare a gestionarii deseurilor radioacti!e si a
cobustibilului nuclear ars, ca parte a 4trategiei nationale de dez!oltare a doeniului
nuclear, si se aproba prin (otarare a 0u!ernului.
+1$ -oisia poate eite si regleentari, cu consultarea inisterelor si a altor factori
interesati, potri!it responsabilitatilor specifice acestora.
+3$ 2ac e"ceptie de la pre!ederile alin. +)$ regleentarile si atributiile de autorizare si
control pentru care prezenta lege contine pre!ederi e"prese de abilitare a altor inistere
si organe de specialitate ale adinistratiei publice centrale.
+5$ -oisia, prin regleentarile eise si prin asurile dispuse in cadrul procedurilor de
autorizare si control, trebuie sa asigure cadrul adec!at in care persoana fizica sau
persoana %uridica desfasoara, in conditii de siguranta, acti!itati supuse pre!ederilor
prezentei legi.
+6$ -oisia !a re!izui regleentarile ori de cate ori este necesar, pentru corelarea cu
standardele internationale si cu con!entiile internationale ratificate in doeniu si !a
dispune asurile necesare pentru aplicarea acestora.
+7$ -oisia elaboreaza Regulaentul de ta"e si tarife pentru autorizarea si controlul
acti!itatilor nucleare, ori de cate ori este necesar, cu a!izul Ministerului 2inantelor
Publice si al Ministerului 5conoiei si -oertului, care se aproba prin (otarare a
0u!ernului.
Art. 6
-ercetarea, e"perientarea, dez!oltarea, fabricarea, iportul, e"portul, tranzitul,
detinerea sau detonarea unei are nucleare ori a oricarui dispoziti! e"plozi! nuclear sunt
interzise pe teritoriul Roaniei.
Art. 7
Iportul deseurilor radioacti!e si al cobustibilului nuclear ars este interzis, cu e"ceptia
situatiilor in care iportul decurge nei%locit din prelucrarea, in afara teritoriului
Roaniei, a unui e"port, anterior autorizat, de deseuri radioacti!e sau cobustibil
nuclear ars, in baza pre!ederilor unor acorduri internationale sau contracte inc(eiate cu
parteneri coerciali cu sediul in strainatate, in conditiile pre!azute de prezenta lege.
Capitolul II - Regimul de autorizare
Setiunea 1 - Autorizatii si permise de e!eritare a ati"itatilor nuleare in sopuri
e!lusi" pasnie
Art. #
+)$ ,cti!itatile si sursele pre!azute la art. 2, cu e"ceptia acti!itatilor de transport al
dispoziti!elor generatoare de radiatii ionizante, a utilizarii aparaturii de control
dozietric si a sisteelor de detectie a radiatiilor ionizante, precu si a celor pre!azute
la lit. ($ a aceluiasi articol, necesita autorizatie eliberata de -oisie, cu respectarea
procedurii de autorizare specifice fiecarui gen de acti!itate sau surse, in conforitate cu
pre!ederile art. 5.
+2$ ,utorizatia se elibereaza persoanelor %uridice, la cererea acestora, daca fac do!ada ca
respecta pre!ederile prezentei legi.
+1$ ,utorizatia se poate elibera si unitatilor fara personalitate %uridica, constituite confor
legii, noinalizate in ane"a nr. 3 la prezenta lege, daca fac do!ada ca respecta pre!ederile
prezentei legi.
+3$ ,utorizatia eliberata de -oisie se face pe ni!eluri de e"igenta, in functie de riscurile
asociate ale acti!itatii desfasurate in conforitate cu regleentarile specifice elaborate de
-oisie in baza pre!ederilor art. 5.
+5$ ,utorizatia poate fi folosita nuai in scopul pentru care a fost eliberata, cu
respectarea liitelor si a conditiilor precizate in aceasta.
+6$ ,utorizatiile pre!azute la alin. +)$ se solicita si, respecti!, se elibereaza, siultan ori
succesi!, separat pentru fiecare gen de acti!itate sau pentru fiecare instalatie nucleara ori
radiologica cu functionalitate proprie, din patrioniul solicitantului, sau pentru fiecare tip
distinct de aterial radioacti!, de dispoziti! generator de radiatii ionizante, de aparatura
de control dozietric al radiatiilor ionizante sau al gradului de containare radioacti!a,
de aterial ori dispoziti! utilizat in scopul protectiei ipotri!a radiatiilor ionizante, de
i%loc de containerizare sau de transport special aena%at in acest scop, pe care
solicitantul autorizatiei de producere intentioneaza sa'l realizeze, in !ederea utilizarii sau
coercializarii.
+7$ ,utorizarea unei faze de realizare sau de functionare a oricarei instalatii nucleare ori
radiologice se poate face nuai daca fazele anterioare au priit toate tipurile de
autorizatii necesare.
+6$ In intelesul pre!ederilor alin. +7$, fazele de autorizare a instalatiilor nucleare sau
radiologice sunt, dupa caz, uratoarele#
a$ proiectarea&
b$ aplasarea&
c$ producerea&
d$ constructia si/sau onta%ul&
e$ punerea in functiune&
f$ functionarea de proba&
g$ e"ploatarea&
($ repararea si/sau intretinerea&
i$ odificarea&
%$ conser!area&
7$ dezafectarea.
+8$ Pentru fazele de realizare sau de functionare a instalatiilor nucleare si radiologice se
pot elibera autorizatii partiale.
+)0$ ,utorizatiile partiale, care se elibereaza, siultan sau succesi!, pentru una si aceeasi
faza dintre cele pre!azute la alin. +6$, pot a!ea caracter de decizie pro!izorie a -oisiei,
daca petitionarul solicita e"pres aceasta. In acest caz ele au !alabilitate pana la eliberarea
autorizatiei definiti!e de acel tip, dar nu ai ult de 2 ani, cu drept de prelungire, la
cerere, pentru inca 2 ani, atunci cand nu sunt disponibile toate inforatiile necesare in
tip util.
+))$ -oisia !a retrage autorizatia partiala ori de cate ori !a constata lipsa de preocupare
a titularului autorizatiei pentru copletarea inforatiilor necesare in sustinerea cererii de
eliberare a autorizatiei.
Art. $
+)$ *itularul autorizatiei pre!azute la art. 6 !a utiliza in acti!itatile pre!azute la art. 2 lit.
a$9c$ nuai personal care este posesor al unui peris de e"ercitare, !alabil pentru aceste
acti!itati.
+2$ Perisul de e"ercitare se elibereaza pe baza regleentarilor eise confor
pre!ederilor art. 5.
+1$ Perisul de e"ercitare se elibereaza, in baza unei e!aluari si e"ainari, de catre
-oisie sau de catre titularul de autorizatie, nuai pentru personalul propriu, confor
pre!ederilor regleentarilor specifice eise de -oisie potri!it dispozitiilor art. 5.
+3$ O conditie prealabila eliberarii perisului de e"ercitare este obtinerea a!izului
edical specific, in baza regleentarilor eise de Ministerul 4anatatii in conforitate cu
pre!ederile art. 5 alin. +3$.
+5$ ,!izul organelor copetente pri!ind siguranta nationala pentru personalul care
ureaza sa desfasoare acti!itati profesionale, cu caracter peranent sau teporar, in
punctele de lucru !itale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la docuentele
cu caracter secret este necesar in conforitate cu dispozitiile legale in doeniu si cu
regleentarile specifice eise de -oisie confor pre!ederilor art. 5.
Art. 1%
+)$ ,utorizatia si perisul de e"ercitare se elibereaza pe o perioada deterinata prin
regleentarile eise confor pre!ederilor art. 5.
+2$ In autorizatiile eliberate de -oisie pentru proprietarul, utilizatorul sau operatorul
instalatiilor nucleare se !a entiona e"plicit calitatea acestuia.
+1$ :reptul dobandit pe baza autorizatiei si perisului de e"ercitare nu poate fi transis
fara acordul eitentului.
+3$ Pentru a se elibera autorizatia sau perisul de e"ercitare, solicitantul trebuie#
a$ sa ac(ite in contul -oisiei tarifele pentru autorizarea si controlul acti!itatilor
nucleare, in conforitate cu regulaentul pre!azut la art. 5 alin. +7$&
b$ sa ac(ite la *rezoreria 4tatului ta"ele de autorizare, in conforitate cu regulaentul
pre!azut la art. 5 alin. +7$.
Art. 11
,utorizatiile pre!azute la art. 6 se suspenda sau se retrag, in parte ori in intregie, de
catre eitent, din proprie initiati!a sau la sesizarea oricaror persoane fizice ori %uridice, in
toate cazurile in care -oisia constata ca#
a$ titularul autorizatiei nu a respectat pre!ederile prezentei legi si regleentarile specifice
sau liitele si conditiile pre!azute in autorizatie&
b$ nu sunt indeplinite, integral si la terenul stabilit, asurile dispuse potri!it cap. I; de
organele de control abilitate prin prezenta lege&
c$ apar situatii noi din punct de !edere te(nic sau de alta natura, necunoscute la data
eliberarii autorizatiei, care pot afecta desfasurarea in conditii de siguranta a acti!itatilor
nucleare&
d$ titularul autorizatiei nu isi indeplineste obligatiile legale cu pri!ire la constituirea
surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definiti!a a deseurilor radioacti!e
si a cobustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare sau asigurare de
raspundere ci!ila pentru daune catre terti in caz de accident nuclear&
e$ titularul autorizatiei inceteaza de a ai fi legal constituit&
f$ titularul autorizatiei isi pierde capacitatea %uridica.
Art. 12
Perisul de e"ercitare pre!azut la art. 8 se suspenda sau se retrage de catre eitent, din
proprie initiati!a sau la sesizarea altor institutii cu atributii de control, potri!it prezentei
legi, sau a persoanelor de specialitate, in toate cazurile in care eitentul constata ca#
a$ titularul perisului de e"ercitare nu a respectat pre!ederile entionate in
regleentarile eise confor pre!ederilor art. 5&
b$ titularul perisului de e"ercitare inceteaza din !iata sau isi pierde capacitatea %uridica.
Art. 13
+)$ -oisia poate copleta, re!izui sau odifica, oti!at, liitele si conditiile
specificate in autorizatiile sau perisele de e"ercitare.
+2$ In cazul in care nu sunt respectate noile conditii ipuse potri!it alin. +)$, se aplica,
dupa caz, dispozitiile art. )) si )2.
Art. 14
Prelungirea perioadei de !alabilitate a autorizatiei sau a periselor de e"ercitare,
reautorizarea sau eliberarea unui nou peris se fac in conditiile pre!azute la art. 69)0 si
la art. )1.
Art. 15
+)$ Retragerea, in od e"ceptional, a autorizatiei pre!azute la art. 6 indreptateste pe
titularul autorizatiei la priirea unei copensatii din partea autoritatii care a dispus
retragerea autorizatiei. -uantuul copensatiei se !a deterina tinand seaa atat de
interesul public, cat si de cel al titularului autorizatiei retrase, precu si de oti!ele care
au condus la retragerea autorizatiei. -uantuul copensatiei se stabileste prin
intelegerea partilor sau, in caz de neintelegere, de catre instanta %udecatoreasca.
+2$ ,utorizatia se retrage fara copensatie in uratoarele situatii#
a$ titularul autorizatiei a obtinut autorizatia facand uz de declaratii false&
b$ titularul autorizatiei a incalcat pre!ederile prezentei legi, dispozitiile organelor de
autorizare si de control in aterie sau liitele si conditiile pre!azute in autorizatie&
c$ retragerea autorizatiei s'a dispus datorita faptului ca personalul titularului, tertii,
populatia sau ediul au fost e"puse la riscuri peste liitele regleentate, generate de
acti!itatea autorizata.
+1$ Pre!ederile prezentului articol se aplica si in conditiile stabilite potri!it art. )1.
Art. 16
+)$ ,cti!itatile in care se utilizeaza ateriale cu acti!itate totala sau cu concentratie
asica scazuta, generatorii de radiatii ionizante de tipul aprobat de -oisie si orice
tuburi electronice care indeplinesc liitele si criteriile de e"ceptare pre!azute in
standardele internationale, astfel incat riscurile aferente acti!itatii sau sursei sunt
iniu acceptate, se e"cepteaza, in parte sau in totalitate, de la aplicarea regiului de
autorizare pre!azut in prezenta lege.
+2$ <iitele si criteriile detaliate de e"ceptare partiala sau totala de la aplicarea regiului
de autorizare !or fi stabilite prin regleentarile eise in conforitate cu pre!ederile art.
5.
+1$ 5"ceptarea de la aplicarea regiului de autorizare, pre!azuta la alin. +)$, nu scuteste
pe detinatorul de surse si ateriale radioacti!e e"ceptate de predarea acestora ca deseu
radioacti! dupa inc(eierea utilizarii, daca instructiunile de utilizare ale producatorului,
iportatorului sau furnizorului pre!ad obligati!itatea respectarii acestei cerinte.
Art. 17
+)$ Persoanele %uridice pot sa solicite, pentru acti!itatile pe care intentioneaza sa le
desfasoare, un a!iz preliinar de la -oisie, din care, pe baza inforatiilor prezentate de
solicitant, sa rezulte incadrarea in liitele de e"ceptare pre!azute la art. )6.
+2$ In cazul in care a!izul preliinar nu confira incadrarea in liitele de e"ceptare,
solicitantul este obligat sa ceara autorizarea acti!itatilor respecti!e, in conforitate cu
pre!ederile art. 6.
+1$ Raspunderea pentru corectitudinea inforatiilor prezentate in spri%inul cererii de a!iz
preliinar re!ine solicitantului.
Setiunea 2 - Conditii de autorizare
Art. 1#
+)$ ,utorizatiile pre!azute la art. 6 se elibereaza nuai daca solicitantul autorizatiei
indeplineste uratoarele conditii, dupa caz#
a$ este in asura sa deonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului
propriu, cunoasterea de catre acesta a cerintelor regleentarilor pri!ind securitatea
nucleara si protectia ipotri!a radiatiilor ionizante, precu si probitatea persoanelor care
au autoritate de decizie in conducerea lucrarilor pe tipul constructiei si e"ploatarii
instalatiei nucleare si radiologice sau in conducerea altor acti!itati nucleare, dintre cele
entionate la acel articol&
b$ raspunde ca personalul care desfasoara acti!itati profesionale, cu caracter peranent
sau teporar, in punctele de lucru !itale din cadrul instalatiilor nucleare ori care au acces
la docuente cu caracter secret sa fie den de incredere si a!izat confor legii de
organele copetente in doeniul sigurantei nationale&
c$ este in asura sa deonstreze ca dispune de dotarile te(nice, te(nologiile si i%loacele
ateriale necesare desfasurarii acti!itatilor&
d$ da do!ada de capacitate organizatorica si responsabilitate in pre!enirea si liitarea
consecintelor a!ariilor, cu posibile efecte cu ipact negati! asupra !ietii si sanatatii
personalului propriu, populatiei, ediului, proprietatii tertilor sau asupra patrioniului
propriu&
e$ raspunde ca restul personalului propriu, care asigura functionarea instalatiei, sa aiba
ni!elul necesar de cunostinte specifice functiei pe care o indeplineste, pri!ind e"ploatarea
instalatiei in conditii de securitate nucleare, riscurile asociate si asurile de securitate
nucleara aplicabile&
f$ ia toate asurile necesare, la ni!elul norelor te(nologice si stiintifice in !igoare,
pentru a pre!eni producerea daunelor care ar rezulta in ura constructiei si functionarii
instalatiei nucleare sau radiologice&
g$ instituie o asigurare sau orice alta garantie financiara care sa'i acopere raspunderea
pentru daune nucleare, cuantuul, natura si conditiile asigurarii sau garantiei fiind
confore celor pre!azute de lege si de con!entiile internationale la care Roania este
parte&
($ raspunde de luarea asurilor necesare pentru pre!enirea aestecului de orice natura
sau pentru inlaturarea perturbarilor datorate oricaror terti in procesul decizional, in tipul
constructiei si pe durata functionarii instalatiei nucleare&
i$ propune un aplasaent al instalatiei nucleare sau radiologice care nu contra!ine
pre!ederilor legale si intereselor publice prioritare, cu pri!ire la necontainarea apei,
aerului si solului, si nu afecteaza functionarea altor instalatii situate in !ecinatate&
%$ dispune de aran%aente ateriale si financiare corespunzatoare si suficiente pentru
colectarea, transportul, tratarea, conditionarea si depozitarea deseurilor radioacti!e
generate din propria acti!itate, precu si pentru dezafectarea instalatiei nucleare, atunci
cand !a inceta definiti! acti!itatea autorizata, si a ac(itat contributia pentru constituirea
surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definiti!a a deseurilor radioacti!e
si a cobustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare&
7$ instituie si entine un siste confor regleentarilor specifice de protectie ipotri!a
radiatiilor ionizante&
l$ instituie si entine un siste confor regleentarilor specifice de protectie fizica a
cobustibilului nuclear, a aterialelor nucleare si radioacti!e, a produselor si deseurilor
radioacti!e, precu si a instalatiilor nucleare, inclusi! a depozitelor de cobustibil
nuclear, de ateriale nucleare si radioacti!e, de produse si deseuri radioacti!e&
$ instituie si entine in acti!itatea proprie un siste controlat de anageent al
calitatii, autorizat de -oisie, si se asigura ca atat furnizorii sai de produse si ser!icii, cat
si subfurnizorii acestora, in lant, instituie si entin propriul lor siste controlat de
anageent al calitatii&
n$ instituie si entine un siste propriu, aprobat, de pregatire a inter!entiei in caz de
accident nuclear&
o$ instituie si entine un siste in conforitate cu regleentarile de aplicare a
garantiilor nucleare&
p$ detine toate celelalte acorduri, autorizatii si a!ize pre!azute de lege&
=$ instituie si entine un siste de inforare a publicului in conforitate cu
regleentarile legale.
+2$ Instituirea si entinerea sisteelor pre!azute la alin. +)$ se pot face si prin
contractarea ser!iciilor respecti!e cu alti titulari, daca acestia sunt autorizati confor
prezentei legi.
+1$ -onditiile de autorizare pre!azute la alin. +)$ si +2$ !or fi detaliate in regleentarile
eise confor pre!ederilor art. 5.
Art.1$
+)$ -obustibilul nuclear poate fi detinut nuai de persoane %uridice. 4e interzice
detinerea cobustibilului nuclear fara a poseda pentru acesta autorizatia de detinere,
precu si una dintre uratoarele autorizatii# de producere, depozitare, tratare, prelucrare,
utilizare, transport, iport sau e"port, in acord cu acti!itatile pe care le desfasoara,
eliberate in conforitate cu pre!ederile art. )6 si art. 20922.
+2$ -obustibilul nuclear detinut ilegal se confisca, de!ine proprietate publica a statului
si se preda unui custode, special desenat in acest scop.
+1$ In cazul in care operatorul econoic, detinator al cobustibilului nuclear, este in stare
de falient declarat, 0u!ernul poate decide, in conditiile prezentei legi, transferul
acestuia la un operator econoic autorizat de -oisie.
+3$ In cazul in care operatorul econoic, detinator al unor surse de radiatii, ateriale
nucleare sau generatori de radiatii ionizante, este in stare de falient declarat, -oisia
poate dispune, in conditiile prezentei legi, preluarea gratuita a acestora de catre un
operator econoic autorizat de -oisie in !ederea detinerii, utilizarii, casarii, tratarii si
depozitarii definiti!e a acestora, dupa caz.
+5$ :esenarea unui titular de autorizatie drept custode al cobustibilului nuclear se face
de catre eitentul autorizatiei prin pre!ederea e"presa in autorizatie a obligatiei de a
accepta cobustibilul nuclear in custodie, in nuele statului.
+6$ Obligatiile pri!ind pastrarea in custodie se aplica si cobustibilului nuclear ars si
altor ateriale nucleare, cu e"ceptia deseurilor radioacti!e.
+7$ -obustibilul nuclear aflat in custodie sau in depozitare autorizata poate fi eliberat
nuai daca#
a$ detinatorul poseda in prealabil una dintre autorizatiile pre!azute la alin. +)$&
b$ cobustibilul nuclear ureaza a fi incredintat unui caraus autorizat, in !ederea
efectuarii unui transport autorizat catre un destinatar autorizat.
+6$ -(eltuielile de custodie ale titularului autorizatiei !or fi suportate de catre detinatorul
inscrisurilor de proprietate asupra cobustibilului nuclear depus in custodie, in baza unei
intelegeri contractuale sau, in caz de neintelegere, in baza unei (otarari %udecatoresti.
+8$ -obustibilul nuclear nere!endicat prin inscrisuri de proprietate de!ine, in oentul
constatarii, proprietate publica a statului.
Art. 2%
+)$ *ransportul cobustibilului nuclear in afara incintei instalatiilor nucleare ori in afara
locurilor in care cobustibilul nuclear este tinut in custodie se efectueaza nuai de catre
agenti de transport sau carausi autorizati in acest scop, in conforitate cu pre!ederile art.
6 si )6.
+2$ ,utorizatiile pre!azute la alin. +)$ se elibereaza nuai daca sunt indeplinite
uratoarele conditii#
a$ cobustibilul nuclear este transportat in conforitate cu regleentarile nationale
pri!ind transportul aterialelor radioacti!e, eise potri!it pre!ederilor art. 5, si cu cele
internationale pri!ind transportul arfurilor periculoase&
b$ alegerea odului, a tipului si a rutei de transport nu contra!ine interesului public.
+1$ :ispozitiile prezentului articol se aplica si cobustibilului nuclear ars, produselor si
deseurilor radioacti!e si altor ateriale nucleare sau radioacti!e.
Art. 21
>tilizarea i%loacelor de transport aena%ate special pentru transportul cobustibilului
nuclear, al aterialelor nucleare, al produselor radioacti!e sau al deseurilor radioacti!e
este perisa nuai atunci cand carausul autorizat este in posesia unei autorizatii pentru
i%locul de transport respecti!, eliberata de -oisie.
Art. 22
+)$ ,utorizatia de iport, de e"port sau de tranzit, pre!azuta la art. 6, se elibereaza nuai
in uratoarele conditii, dupa caz#
a$ in acti!itatea de control decizional asupra operatiunilor de iport, de e"port sau de
tranzit, pentru care se solicita eliberarea autorizatiei, solicitantul autorizatiei !a utiliza
persoane care do!edesc copetenta si probitate, in conforitate cu regleentarile in
!igoare&
b$ in cazul iportului, solicitantul autorizatiei se anga%eaza sa asigure respectarea
pre!ederilor prezentei legi, a regleentarilor eise in conforitate cu pre!ederile art. 5
si a anga%aentelor internationale asuate de Roania in doeniul energiei nucleare, sa
li!reze produsele si inforatiile nuai catre beneficiari autorizati in acest scop, in
conforitate cu pre!ederile art. 6 si )6, si sa raporteze de indata -oisiei asupra intrarii
in tara a produselor si inforatiilor iportate&
c$ in cazul e"portului, solicitantul autorizatiei obtine de la partenerii sai e"terni garantiile
necesare din care sa rezulte ca acestia nu !or folosi produsele sau inforatiile e"portate
in scopuri care sa pre%udicieze obligatiile internationale asuate de Roania ori
siguranta nationala. :e aseenea, !a deonstra ca e"portul indeplineste pre!ederile
prezentei legi si alte regleentari specifice.
+2$ 5"portatorul si iportatorul sunt obligati sa raporteze de indata -oisiei asupra
iesirii din, respecti!, intrarii in tara a produselor si a inforatiilor e"portate sau iportate.
+1$ *itularul autorizatiei de tranzit este obligat sa raporteze de indata -oisiei atat asupra
intrarii, cat si asupra iesirii din tara a produselor tranzitate.
Art. 23
+)$ Producerea, furnizarea sau iportul celor pre!azute la art. 6 alin. +6$ necesita
obtinerea, in prealabil, a unei autorizatii de produs, odel sau tip, eisa de -oisie.
,utorizatia de produs, odel sau tip nu este obligatorie pentru cele pre!azute la art. 6
alin. +6$, fabricate si/sau coercializate in od legal intr'un stat ebru al >niunii
5uropene ori care sunt fabricate in od legal intr'un stat senatar al ,cordului pri!ind
4patiul 5conoic 5uropean sau intr'un stat cu care Roania a inc(eiat un acord de
recunoastere in acest sens, daca cerintele aplicabile acestora in statul respecti! prezinta
garantii ec(i!alente celor pe baza carora se acorda autorizatie de produs in Roania.
+2$ 4ursele'etalon de radiatii si i%loacele de asurare in doeniul radiatiilor ionizante
trebuie sa aiba aprobare de odel, eliberata de /iroul Roan de Metrologie <egala, si sa
fie !erificate etrologic, in conforitate cu dispozitiile legale. Pentru aparatura
dozietrica produsa in >niunea 5uropeana se !or accepta etalonarea si !erificarea
etrologica efectuate de fabricant.
+1$ Proiectarea, realizarea, utilizarea, detinerea si !erificarea i%loacelor de asurare in
doeniul radiatiilor ionizante pentru necesitatile aratei se autorizeaza de catre
Ministerul ,pararii .ationale.
Art. 24
+)$ 5ste obligatorie autorizarea sisteelor de anageent al calitatii in doeniul nuclear
a acti!itatilor de proiectare, aplasare, procurare, constructie, onta%, punere in
functiune, e"ploatare, dezafectare sau conser!are pentru produsele, ser!iciile si sisteele
care sunt clasificate ca fiind iportante pentru securitatea instalatiei nucleare.
+2$ ,utorizatia se elibereaza de catre -oisie, in conforitate cu pre!ederile art. 6 si )6
si cu regleentarile specifice referitoare la furnizorii de produse si de ser!icii din aceste
categorii, precu si la subfurnizorii acestora, in lant.
+1$ ,utorizatia pre!azuta la alin. +)$ si +2$ se elibereaza nuai daca solicitantul
autorizatiei indeplineste uratoarele conditii, dupa caz#
a$ este in asura sa deonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului
propriu, cunoasterea de catre acesta a cerintelor de securitate nucleara, precu si
probitatea persoanelor care au autoritate de decizie in conducerea acti!itatilor care
concura la realizarea produselor, ser!iciilor si sisteelor care fac obiectul autorizatiei&
b$ raspunde ca restul personalului propriu, angrenat in acti!itatile care concura la
realizarea acestor produse, ser!icii sau sistee, sa aiba ni!elul necesar de cunostinte
pri!ind efectele abaterilor de calitate ale acestor produse, ser!icii sau sistee asupra
securitatii instalatiei nucleare in care ureaza sa fie incorporate&
c$ raspunde de luarea asurilor necesare pentru pre!enirea aestecului de orice natura
sau pentru inlaturarea perturbarilor datorate oricaror terti in procesul decizional si in
desfasurarea acti!itatilor autorizate&
d$ instituie si entine un siste controlat de anageent al calitatii in doeniul nuclear
in acti!itatea proprie si se asigura ca furnizorii sai de produse si de ser!icii, precu si
subfurnizorii acestora, in lant, instituie si entin propriul lor siste controlat de
anageent al calitatii.
+3$ -onditiile de autorizare pre!azute la alin. +1$ !or fi detaliate in regleentarile eise
in conforitate cu pre!ederile art. 5.
Capitolul III - &'ligatiile titularului autorizatiei si ale altor persoane (izie sau
)uridie
Art. 25
+)$ *itularul autorizatiei eliberate potri!it art. 6 are obligatia si raspunderea de a lua toate
asurile necesare pentru#
a$ asigurarea si entinerea#
securitatii nucleare, protectiei ipotri!a radiatiilor ionizante, protectiei fizice, 
planurilor proprii de inter!entie in caz de accident nuclear si asigurarii calitatii pentru
acti!itatile desfasurate sau a surselor asociate acestora&
e!identei stricte a aterialelor nucleare si radioacti!e, precu si a tuturor surselor 
utilizate sau produse in acti!itatea proprie&
b$ respectarea liitelor si conditiilor te(nice pre!azute in autorizatie si raportarea
oricaror depasiri, confor regleentarilor specifice&
c$ liitarea nuai la acti!itatile pentru care a fost autorizat&
d$ dez!oltarea propriului siste de cerinte, regulaente si instructiuni care asigura
desfasurarea acti!itatilor autorizate fara riscuri inacceptabile de orice natura.
+2$ Raspunderea pentru daune nucleare, pro!ocate in tipul sau ca urare a accidentelor
ce pot sur!eni prin desfasurarea acti!itatilor pre!azute in autorizatie ori a altor acti!itati
care au a!ut ca urare decesul, !ataarea integritatii corporale sau a sanatatii unei
persoane, distrugerea, degradarea ori iposibilitatea teporara de folosire a !reunui bun,
re!ine in intregie titularului autorizatiei, in conditiile stabilite prin lege si prin
anga%aentele internationale la care Roania este parte.
Art. 26
*itularul autorizatiei pentru desfasurarea unei acti!itati nucleare care genereaza sau a
generat deseuri radioacti!e este obligat#
a$ sa raspunda pentru gospodarirea deseurilor radioacti!e generate de acti!itatea proprie&
b$ sa suporte c(eltuielile aferente colectarii, anipularii, transportului, tratarii,
conditionarii si depozitarii teporare sau definiti!e a acestor deseuri&
c$ sa ac(ite contributia legala la constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si
depozitarea definiti!a a deseurilor radioacti!e si a cobustibilului nuclear uzat si
dezafectarea instalatiilor nucleare.
Art. 27
*itularul autorizatiei pre!azute la art. 6 este obligat#
a$ sa elaboreze un progra de pregatire a dezafectarii si sa'l prezinte spre aprobare
-oisiei&
b$ sa faca do!ada ac(itarii contributiei legale la constituirea surselor financiare pentru
gospodarirea si depozitarea definiti!a a deseurilor radioacti!e si a cobustibilului nuclear
uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare.
Art. 2#
+)$ 5"pirarea !alabilitatii, suspendarea sau retragerea autorizatiei nu e"onereaza pe
titularul autorizatiei ori pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra aterialelor,
instalatiilor nucleare sau radiologice, care au fost precizate in autorizatie, de obligatiile
pre!azute la art. 25927 ori de cele ce decurg din conditiile pre!azute in autorizatie.
+2$ <a incetarea acti!itatii sau la dezafectarea instalatiilor nucleare ori radiologice,
precu si la transferul, in parte sau in totalitate, al instalatiilor nucleare si radiologice, al
produselor radioacti!e ori aterialelor nucleare, titularul autorizatiei este obligat, in
prealabil, sa solicite si sa obtina, in conditiile pre!azute de lege, autorizatia de detinere,
conser!are, dezafectare sau transfer, dupa caz.
+1$ ,utorizatia sau perisul de e"ercitare, eis in baza pre!ederilor prezentei legi, nu il
scuteste pe titular de respectarea pre!ederilor legislatiei in !igoare.
+3$ Incetarea acti!itatilor nucleare se face in conforitate cu pre!ederile regleentarilor
specifice elaborate de -oisie, potri!it pre!ederilor art. 5.
+5$ -oisia !a stabili, printr'o regleentare specifica eisa in conforitate cu
pre!ederile art. 5 alin. +1$, odalitatile concrete de aplicare a prezentei legi ori de cate ori
pre!ederile acesteia nu pot fi aplicate siultan cu pre!ederile legale de alta natura, cu
consultarea autoritatilor adinistratiei publice in aterie, acordand prioritate respectarii
conditiilor de desfasurare in siguranta a acti!itatilor nucleare.
Art. 2$
+)$ Persoanele fizice si persoanele %uridice care e"trag sau prelucreaza substante inerale
asociate in zacaant cu uraniu sau toriu sau substante care in flu"ul te(nologic de
prelucrare sunt susceptibile de a contine ateriale radioacti!e au obligatia sa ia asuri de
!erificare a aterialelor si a utila%elor pe intregul ciclu de productie, anipulare,
transport si depozitare, pentru a constata daca acestea prezinta o concentratie de substante
radioacti!e sau o radioacti!itate care depaseste, la un oent dat, liitele de e"ceptare
din regleentarile pre!azute la art. )6.
+2$ Persoanele fizice si %uridice care desfasoara alte acti!itati decat cele entionate la
alin. +)$, in care lucratorii sau populatia sunt e"pusi la radon, toron, descendentii acestora
sau la alte radiatii ionizante, datorate ediului natural, si persoanele fizice sau %uridice
care e"ploateaza a!ioane au obligatia sa ia asuri de e!aluare pentru a constata daca
acti!itatile desfasurate conduc la un oent dat la iradierea lucratorilor sau a populatiei
peste liitele adise pentru acti!itatile respecti!e, confor regleentarilor specifice
eise de -oisie potri!it pre!ederilor art. 5.
+1$ :aca rezultatele e!aluarilor pre!azute la alin. +)$ si +2$ arata depasirea liitelor sau
criteriilor de e"ceptare din regleentarile pre!azute la art. )6, respecti! a liitelor
pre!azute la alin. +2$, acti!itatea respecti!a este supusa regiului de autorizare si control
pre!azut de prezenta lege.
Capitolul I* - Regimul de ontrol
Art. 3%
+)$ -ontrolul pre!enti!, operati!'curent si ulterior al respectarii pre!ederilor prezentei
legi si a regleentarilor eise in conforitate cu art. 5 se efectueaza de catre
reprezentantii -oisiei, anue iputerniciti, la solicitantii sau la titularii de autorizatii.
-ontrolul se efectueaza in incinta in care acestia desfasoara acti!itati supuse regiului de
autorizare, in orice alt loc care ar putea a!ea legatura cu aceste acti!itati sau la oricare
alta persoana fizica ori %uridica ce ar putea desfasura acti!itati, detine instalatii nucleare
sau radiologice, ateriale, alte surse ori inforatii pre!azute la art. 2, in oricare dintre
uratoarele situatii#
a$ in !ederea eliberarii autorizatiei solicitate&
b$ in perioada de !alabilitate a autorizatiei, in od periodic sau inopinat&
c$ pe baza notificarii titularului autorizatiei&
d$ atunci cand ar putea e"ista instalatii nucleare ori radiologice, ateriale, alte surse sau
inforatii ori s'ar putea desfasura acti!itati dintre cele pre!azute la art. 2.
+2$ In ura controlului efectuat -oisia poate dispune, daca este cazul, suspendarea
acti!itatii desfasurate si indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalatiilor nucleare
si radiologice, a aterialelor radioacti!e, a aterialelor nucleare, a aterialelor de interes
nuclear sau a altor ateriale, dispoziti!e, ec(ipaente si inforatii pertinente pentru
proliferarea arelor nucleare ori a altor dispoziti!e nucleare e"plozi!e, neautorizate sau
care prezinta pericol in e"ploatare ori detinere.
Art. 31
+)$ Reprezentantii -oisiei, in e"ercitarea andatului de control, au uratoarele
drepturi#
a$ sa aiba acces la orice loc in care sa desfasoara acti!itatile supuse controlului&
b$ sa efectueze asuratorile si sa instaleze ec(ipaentul de supra!eg(ere necesar&
c$ sa solicite prele!area si sa prieasca esantioane din aterialele sau produsele supuse,
direct sau indirect, controlului&
d$ sa oblige persoana fizica sau persoana %uridica controlata la asigurarea indeplinirii
pre!ederilor entionate la lit. a$9c$ si sa i%loceasca e"tinderea controlului la furnizorii
sai de produse si de ser!icii sau la subfurnizorii acestora&
e$ sa aiba acces la toate inforatiile, datele te(nice si contractuale, sub orice fora,
necesare pentru indeplinirea obiecti!elor controlului, stabilite la art. 10, cu respectarea
confidentialitatii, daca detinatorii solicita aceasta&
f$ sa oblige pe titularul autorizatiei sa transita rapoarte, inforatii si notificari, in fora
ceruta de regleentari&
g$ sa oblige pe titularul autorizatiei sa entina e!identa, in fora ceruta de regleentari,
a aterialelor, a altor surse si acti!itati supuse controlului si sa controleze aceste
e!idente&
($ sa prieasca, prin gri%a solicitantului sau a titularului autorizatiei, ec(ipaentul de
protectie necesar.
+2$ Pre!ederile alin. +)$ se aplica, in asura in care acordurile internationale la care
Roania este parte o pre!ad, si persoanelor aprobate de 0u!ernul Roaniei, care
efectueaza, in prezenta reprezentantilor desenati de -oisie, controalele pre!azute in
acele acorduri internationale.
+1$ Personalul -oisiei care prin natura acti!itatii este e"pus actiunii radiatiilor ionizante
este considerat personal e"pus profesional si beneficiaza de sporurile ce se acorda pentru
conditiile de unca confor pre!ederilor legii. <ista personalului care indeplineste
conditiile de personal e"pus profesional, potri!it legii, este propusa de -oisie si este
a!izata de Ministerul 4anatatii Publice si de Ministerul Muncii, 4olidaritatii 4ociale si
2ailiei.
Art. 32
+)$ Reprezentantii -oisiei au obligatia sa respecte, pe toata durata controlului, conditiile
de autorizare aplicabile, asa cu sunt ele ipuse personalului titularului autorizatiei.
+2$ :upa inc(eierea controlului, reprezentantii -oisiei au uratoarele atributii#
a$ sa inc(eie un proces'!erbal de control in care sa conseneze rezultatele controlului,
actiunile corecti!e dispuse si terenele de rezol!are a acestora&
b$ sa propuna suspendarea sau retragerea autorizatiei sau a perisului de e"ercitare, in
conditiile pre!azute de lege&
c$ sa propuna sesizarea organelor de urarire %udiciara, in cazurile si pentru faptele
pre!azute in prezenta lege&
d$ sa dispuna titularului autorizatiei sanctionarea disciplinara a personalului !ino!at, in
conditiile pre!azute de prezenta lege&
e$ sa aplice titularului autorizatiei, prin persoanele care, potri!it statutului acestuia, il
reprezinta in raport cu autoritatile publice, sanctiunile contra!entionale pre!azute in
prezenta lege pentru persoanele fizice sau %uridice&
f$ sa aplice sanctiunile contra!entionale pre!azute in prezenta lege personalului care se
face !ino!at pentru sa!arsirea acestor contra!entii.
Art. 33
Pe toata durata controlului, persoanele fizice si persoanele %uridice supuse controlului au
obligatia sa ia toate asurile necesare pentru a perite indeplinirea in bune conditii a
pre!ederilor art. 1) si 12.
Art. 34
+)$ In e"ercitarea andatului lor, organele cu drept de control al acti!itatilor nucleare,
pre!azute in ane"a nr. 1, au drepturile pre!azute la art. 1) alin. +)$ si obligatiile si
atributiile pre!azute la art. 12, in liitele copetentelor stabilite de lege.
+2$ In caz de nesupunere la control sau de nesupunere fata de dispozitiile legate de
doeniul nuclear, -oisia poate cere autoritatilor copetente fie sa procedeze la
e"ecutarea silita, fie sa intreprinda o anc(eta. -oisia poate cere inter!entia
reprezentantilor Inspectoratului 0eneral al Politiei pentru asigurarea e"ercitarii
andatului de control pre!azut la art. 1) alin. +)$.
+1$ In caz de urgenta, -oisia poate intreprinde din proprie initiati!a asuri asiguratorii
de securitate nucleara, c(eltuielile aferente acestei acti!itati urand sa fie suportate din
bugetul -oisiei si sa fie rabursate de titularul autorizatiei ori de persoana %uridica sau
fizica pre!azuta confor ane"ei nr. 3, ce detine instalatia radiologica ori sursa de radiatii
iplicata, de buna!oie sau prin e"ecutare silita.
Capitolul * - Atri'utii si raspunderi
Art. 35
-oisia e"ercita uratoarele atributii principale#
a$ initiaza proiectele de acte norati!e in doeniul sau de copetenta si eite
regleentarile proprii si coune cu alte autoritati copetente, potri!it legii&
b$ a!izeaza toate proiectele de acte norati!e ce au iplicatii asupra doeniului nuclear&
c$ aproba, potri!it legii, planurile de inter!entie pentru cazurile de accident nuclear si
participa la realizarea inter!entiei&
d$ colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia ediului si controleaza
desfasurarea acti!itatilor retelei de supra!eg(ere a radioacti!itatii ediului&
e$ solicita organelor abilitate in doeniul sigurantei nationale !erificarea persoanelor cu
responsabilitati in doeniul desfasurarii acti!itatilor nucleare, in conforitate cu
regleentarile specifice eise confor art. 5&
f$ in doeniul sau de copetente poate initia, cu a!izul Ministerului ,facerilor 5"terne,
actiuni de cooperare cu ,gentia Internationala pentru 5nergie ,toica +,.I.5.,.$, cu
,gentia pentru 5nergie .ucleara +,.5...$ si cu alte organizatii internationale
specializate&
g$ coopereaza, in conditiile legii, cu institutii siilare din alte state&
($ controleaza, potri!it legii, aplicarea pre!ederilor tratatelor internationale si a
regleentarilor nationale in !igoare pri!ind controlul garantiilor, protectia fizica, traficul
ilicit, transportul aterialelor nucleare si radioacti!e, protectia ipotri!a radiatiilor,
asigurarea calitatii in doeniul nuclear, securitatea nucleara a instalatiilor nucleare si
radiologice, gospodarirea cobustibilului nuclear ars si a deseurilor radioacti!e si
inter!entia in caz de accident nuclear&
i$ instituie si coordoneaza sisteul national de e!identa si control al aterialelor
nucleare, sisteul national de e!identa si control al surselor de radiatii si instalatiilor
nucleare si radiologice si registrul dozelor de radiatii priite de personalul e"pus
profesional&
%$ coopereaza cu alte organise care au, potri!it legii, atributii in doeniul functionarii in
conditii de siguranta a instalatiilor nucleare si radiologice, in corelatie cu cerintele de
protectie a ediului si a populatiei&
7$ asigura inforarea publicului asupra aspectelor aflate in copetenta -oisiei&
l$ organizeaza dezbateri publice in doeniul sau de copetenta, potri!it legii&
$ constituie punct national de contact pentru garantii nucleare, pentru protectia fizica a
aterialelor, instalatiilor nucleare si radiologice, pentru pre!enirea si cobaterea
traficului ilicit de ateriale nucleare si radioacti!e si pentru urgentele radiologice&
n$ dispune recuperarea surselor orfane si coordoneaza acti!itatile de recuperare&
o$ autorizeaza e"ecutarea constructiilor cu specific nuclear si e"ercita controlul de stat
asupra calitatii constructiilor din cadrul instalatiilor nucleare, ca e"ceptie de la <egea nr.
50/)88) pri!ind autorizarea e"ecutarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
odificarile si copletarile ulterioare, si <egea nr. )0/)885 pri!ind calitatea in
constructii, cu odificarile ulterioare, care nu se !or aplica in cazul instalatiilor nucleare&
p$ indeplineste orice alte atributii, pre!azute de lege, in doeniul regleentarilor si al
controlului acti!itatilor nucleare.
Art. 36
Regiul de autorizare si control al instalatiilor nucleare si radiologice sub presiune se
stabileste prin prescriptii te(nice specifice, eise de autoritatea nationala pentru cazane si
instalatii de ridicat, cu a!izul -oisiei, tinand seaa de criteriile generale de desfasurare
in conditii de siguranta a acti!itatilor nucleare.
Art. 37
+)$ ,utoritatea centrala pentru protectia ediului organizeaza, potri!it legii, reteaua de
supra!eg(ere a radioacti!itatii ediului pe teritoriul Roaniei, asigurand flu"ul
inforational necesar sisteului integrat de onitorizare a paraetrilor ediului.
+2$ ,cordurile si autorizatiile de ediu, pre!azute de lege, se !or eite de catre
autoritatea centrala pentru protectia ediului, pe baza criteriilor de autorizare si de
control pre!azute de lege, copletate cu criteriile de autorizare si de control specifice,
cuprinse in regleentarile eise de aceasta autoritate, confor pre!ederilor art. 5, cu
consultarea -oisiei si a Ministerului 4anatatii Publice, referitor la supra!eg(erea si
raportarea e!acuarilor de efluenti radioacti!i in ediu, precu si a containarii
radioacti!e a factorilor de ediu.
+1$ ,cordul de ediu, pre!azut la alin. +2$, este conditie prealabila pentru eliberarea de
catre -oisie a autorizatiei de aplasare pre!azute la art. 6. ,utorizatia de ediu
pre!azuta la alin. +2$ se !a elibera dupa obtinerea de la -oisie a autorizatiei de
functionare de proba, respecti! dupa eliberarea autorizatiei de functionare pre!azute la
art. 6, pentru situatiile cand -oisia elibereaza autorizatie de functionare fara ca in
prealabil sa fi eliberat o autorizatie de functionare de proba.
+3$ ,utoritatea centrala pentru protectia ediului inforeaza, ori de cate ori este necesar,
-oisia si Ministerul ,dinistratiei si Internelor asupra celor constatate in acti!itatea de
supra!eg(ere e"ercitata si colaboreaza cu acestea in !ederea stabilirii asurilor necesare.
Art. 3#
+)$ Ministerul 4anatatii Publice autorizeaza#
a$ introducerea in circuitul econoic si social, in !ederea utilizarii sau consuului de
catre populatie, a produselor care au fost supuse iradierii sau care contin ateriale
radioacti!e&
b$ introducerea in doeniul edical, pentru diagnostic si trataent edical, a surselor
inc(ise, desc(ise, a dispoziti!elor generatoare de radiatii ionizante si a produselor
faraceutice care contin ateriale radioacti!e.
+2$ -ererea de autorizare se face de catre persoanele fizice sau %uridice care desfasoara
acti!itatile pre!azute la alin. +)$.
+1$ Ministerul 4anatatii Publice elaboreaza regleentari proprii de autorizare si de
control in acest scop, cu respectarea pre!ederilor art. 5 si cu consultarea -oisiei si a
inisterelor interesate.
Art. 3$
+)$ Ministerul 4anatatii Publice organizeaza#
a$ potri!it legii, reteaua de supra!eg(ere a containarii cu ateriale radioacti!e a
produselor alientare, pe intregul circuit alientar, inclusi! a surselor de apa potabila,
precu si a altor bunuri destinate folosirii de catre populatie. 4e !a asigura astfel
acti!itatea de supra!eg(ere a gradului de containare radioacti!a a acestor bunuri si
produse din tara sau pro!enite din iport, destinate utilizarii pe teritoriul Roaniei&
b$ sisteul epideiologic de supra!eg(ere a starii de sanatate a personalului e"pus
profesional si a conditiilor de igiena in unitatile in care se desfasoara acti!itatile nucleare.
:e aseenea, urareste influenta acestor acti!itati asupra sanatatii populatiei si eite
a!izele pre!azute de regleentarile in !igoare.
+2$ Ministerul 4anatatii Publice inforeaza, ori de cate ori este necesar, -oisia si alte
inistere interesate asupra celor constatate in acti!itatea de supra!eg(ere si colaboreaza
cu acestea pentru stabilirea asurilor coune ce se ipun.
Art. 4%
+)$ -oordonarea pregatirilor de inter!entie in caz de accident nuclear, cu respectarea
pre!ederilor prezentei legi, se asigura, potri!i legii, de catre -oitetul inisterial pentru
situatii de urgenta din cadrul Ministerului ,dinistratiei si Internelor, cu cooperarea
tuturor organelor de specialitate ale adinistratiei publice centrale si locale cu atributii in
aterie.
+2$ Planul de inter!entie in caz de accident nuclear pentru aplasaentul instalatiilor
nucleare se elaboreaza de catre utilizator, titular de autorizatie, ipreuna cu toate
autoritatile publice centrale si locale si organizatiile iplicate in pregatirea si in
desfasurarea inter!entiei in caz de accident nuclear, in conforitate cu cerintele
regleentarilor eise potri!it art. 5.
+1$ Planurile de inter!entie in cazul urgentelor radiologice, cauzate de accidentele
nucleare in instalatii nucleare aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta 9 prin efecte
transfrontaliere 9 teritoriul Roaniei, precu si planurile generale de inter!entie in afara
aplasaentului instalatiilor nucleare de pe teritoriul Roaniei se elaboreaza prin gri%a
Inspectoratului 0eneral pentru 4ituatii de >rgenta din cadrul Ministerului ,dinistratiei
si Internelor.
+3$ ,utoritatile publice centrale si locale cu atributii in doeniul pregatirii si desfasurarii
inter!entiei in caz de accident nuclear isi elaboreaza planuri proprii, corelate cu planul
general de inter!entie.
+5$ Planul de inter!entie pre!azut la alin. +2$ se aproba de -oisie, cele pre!azute la alin.
+1$ se aproba de -oitetul inisterial pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului
,dinistratiei si Internelor, iar cele pre!azute la alin. +3$ se aproba de catre conducatorii
autoritatilor publice centrale si locale, cu a!izul Inspectoratului 0eneral pentru 4ituatii de
>rgenta din cadrul Ministerului ,dinistratiei si Internelor.
+6$ ,plicabilitatea planului de inter!entie se controleaza si se e!alueaza periodic# cel
pre!azut la alin. +2$, de catre -oisie, iar cele pre!azute la alin. +1$ si +3$, de catre
Inspectoratul 0eneral pentru 4ituatii de >rgenta din cadrul Ministerului ,dinistratiei si
Internelor.
Art. 41
Operatiunile de iport si de e"port cu produsele si te(nologiile cu dubla utilizare in
doeniul nuclear, pre!azute in ane"a nr. ), se aproba, in conditiile legii, de catre ,gentia
.ationala de -ontrol al 5"porturilor, autoritatea nationala in doeniul controlului
e"porturilor de produse si te(nologii cu dubla utilizare, cu conditia prezentarii autorizatiei
de iport/e"port eliberate de -oisia .ationala pentru -ontrolul ,cti!itatilor .ucleare.
Art. 42
,utoritatea .ationala a ;ailor din Ministerul 2inantelor Publice !a controla si !a
adite intrarea in tara sau iesirea din tara, pe baza autorizatiei eise de -oisie, a
bunurilor pentru care prezenta lege ipune autorizatie.
Capitolul *I - Santiuni
Art. 43
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea ateriala, disciplinara,
adinistrati!a, penala sau ci!ila, dupa caz.
Art. 44
+)$ 5fectuarea unei acti!itati dintre cele pre!azute la art. 2, la art. 23 alin. +)$, la art. 26
alin. +2$ si la art. 16 alin. +)$, fara a a!ea autorizatia corespunzatoare pre!azuta de lege,
constituie infractiune si se pedepseste dupa cu ureaza#
a$ cu inc(isoare de la 6 luni la 2 ani sau cu aenda, acti!itatile pre!azute la# art. 2 lit. a$
pri!itoare la cercetarea, proiectarea, detinerea, aplasarea, constructia sau onta%ul,
conser!area instalatiilor nucleare& art. 2 lit. b$& art. 2 lit. d$ pri!itoare la i%loacele de
containerizare sau de transport al aterialelor radioacti!e, special aena%ate in acest
scop& art. 2 lit. g$& art. 23 alin. +)$ si la art. 16 alin. +)$&
b$ cu inc(isoare de la 1 la )0 ani si interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea
neautorizata a unor acti!itati pre!azute la# art. 2 lit. a$ pri!itoare la punerea in functiune,
functionarea de proba, e"ploatarea, odificarea, dezafectarea, iportul si e"portul
instalatiilor nucleare& art. 2 lit. c$, daca instalatiile radiologice, aterialele nucleare sau
radioacti!e, deseurile radioacti!e si generatoarele de radiatii prezinta un risc nuclear ori
radiologic deosebit& art. 2 lit. e$ si f$& art. 26 alin. +2$, daca aterialele nucleare sau
radioacti!e, deseurile radioacti!e si generatoarele de radiatii prezinta un risc nuclear ori
radiologic deosebit.
+2$ *entati!a la infractiunile pre!azute la alin. +)$ lit. b$ se pedepseste.
Art. 45
+)$ 4coaterea din functiune, in totalitate sau in parte, a ec(ipaentelor de supra!eg(ere si
control instalate in conditiile art. 1) alin. +)$ lit. b$ si alin. +2$, fara a a!ea oti!e ce
decurg din cerintele de securitate nucleara sau de radioprotectie, daca fapta nu constituie
o infractiune ai gra!a, se pedepseste cu inc(isoare de la 6 luni la 1 ani.
+2$ :aca fapta pre!azuta la alin. +)$ este sa!arsita din culpa, pedeapsa este inc(isoarea de
la 1 luni la un an sau aenda.
+1$ Ipiedicarea prin orice i%loace a accesului reprezentantilor -oisiei la orice loc in
care se desfasoara acti!itatile supuse controlului constituie infractiune si se pedepseste cu
inc(isoare de la 1 la 5 ani sau cu aenda.
+3$ Ipiedicarea fara drept in caz de accident nuclear a patrunderii personalului de
inter!entie in perietrul zonelor in care se desfasoara acti!itati nucleare constituie
infractiune si se pedepseste cu inc(isoare de la 1 la )0 ani.
+5$ Patrunderea fara drept, in orice od, intr'un spatiu, incapere sau zona deliitata si
arcata in care se desfasoara acti!itatile nucleare pre!azute la art. 2 lit. a$9f$, fara
consitaantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia
constituie infractiune si se pedepseste cu inc(isoare de la 1 la 5 ani.
+6$ In cazul in care fapta pre!azuta la alin. +5$ se sa!arseste de o persoana inarata, de
doua sau ai ulte persoane ipreuna, in tipul noptii ori prin folosirea de calitati
incinoase, pedeapsa este inc(isoare de la 5 la )0 ani.
+7$ ,enintarea unei persoane ori colecti!itati, prin orice i%loace, cu raspandirea de
ateriale radioacti!e sau folosirea unor instalatii nucleare ori dispoziti!e generatoare de
radiatii ionizante de natura sa puna in pericol sanatatea oaenilor sau a anialelor ori
ediul constituie infractiune si se pedepseste cu inc(isoare de la 2 la 7 ani.
+6$ ,lararea, fara un oti! inteeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor
specializate pentru a inter!eni in caz de accident nuclear ori a organelor de entinere a
ordinii publice, direct, prin corespondenta, telefon sau orice alte i%loace de transitere
la distanta, care pri!este raspandirea sau folosirea unor ateriale radioacti!e ori folosirea
unor instalatii nucleare de natura sa puna in pericol sanatatea oaenilor sau a anialelor
ori ediul, constituie infractiune si se pedepseste cu inc(isoare de la 6 luni la 1 ani.
Art. 46
+)$ :ez!oltarea, fabricarea, detinerea, iportul, e"portul, tranzitul sau detonarea arelor
nucleare sau a oricaror dispoziti!e e"plozi!e nucleare se pedepseste cu inc(isoare de la
)0 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
+2$ :aca faptele pre!azute la alin. +)$ au a!ut ca urare decesul uneia sau ai ultor
persoane ori alte consecinte deosebit de gra!e, pedeapsa este detentiunea pe !iata sau
inc(isoarea de la )5 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
+1$ *entati!a se pedepseste.
Art. 47
+)$ >ratoarele fapte constituie acte de teroris in doeniul nuclear si se pedepsesc
dupa cu ureaza#
a$ raspandirea sau introducerea deliberata in atosfera, apa, pe sol ori in subsol a unor
ateriale radioacti!e, de natura sa puna in pericol sanatatea oaenilor sau a anialelor
ori ediul, cu inc(isoare de la 5 la 20 de ani&
b$ aenintarile cu e"plozii nucleare sau accident nuclear, daca acestea au ca scop
tulburarea gra!a a ordinii publice prin intiidare, prin teroare sau prin crearea unei stari
de panica, cu inc(isoare de la 5 la 20 de ani&
c$ utilizarea aterialelor radioacti!e, a instalatiilor nucleare sau a dispoziti!elor
generatoare de radiatii ionizante in scopul tulburarii gra!e a ordinii publice prin
intiidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inc(isoare de la 5 la 20 de
ani&
d$ distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei instalatii
nucleare ori radiologice ce contine ateriale radioacti!e, apartinand faptuitorului sau
altuia, ori ipiedicarea luarii asurilor de conser!are sau de securitate nucleara a unei
astfel de instalatii nucleare ori radiologice, atunci cand sunt sa!arsite in scopul tulburarii
gra!e a ordinii publice prin intiidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica,
cu inc(isoare de la 1 la )5 ani&
e$ daca fapta pre!azuta la lit. d$ se sa!arseste prin incendiere, e"plozie sau alt aseenea
i%loc si rezulta un pericol public, pedeapsa este inc(isoarea de la 5 la 20 de ani.
+2$ *entati!a se pedepseste.
+1$ 4e considera tentati!a si producerea sau procurarea aterialelor ori instalatiilor
nucleare sau radiologice, precu si luarea de asuri in !ederea coiterii infractiunilor
pre!azute la alin. +)$.
Art. 4#
-onstituie contra!entii uratoarele fapte#
a$ nerespectarea obligatiilor de raportare pre!azute la art. 25 alin. +)$ lit. b$ si la art. 1)
alin. +)$ lit. f$&
b$ nerespectarea liitelor si a conditiilor pre!azute in autorizatiile eliberate in
conforitate cu pre!ederile art. 6&
c$ neducerea la indeplinire, in terenul stabilit, a dispozitiilor date in scris, cu confirare
de priire, de catre -oisie, sau prin proces'!erbal de control, de catre reprezentantii
acesteia&
d$ utilizarea in acti!itatile pre!azute la art. 2 de personal care nu are pregatirea necesara,
de personal ne!erificat sau respins la e"aenele periodice ori de personal care nu poseda
perisul de e"ercitare corespunzator, pre!azut la art. 8&
e$ utilizarea de personal care nu do!edeste cunostintele si aptitudinile necesare sau nu le
aplica in acti!itatea desfasurata, cu iplicatii pri!ind functionarea instalatiei nucleare ori
radiologice in conditii de securitate nucleara, pri!ind riscurile asociate sau pri!ind
asurile de securitate nucleare aplicabile&
f$ incalcarea dispozitiilor pre!azute la art. 25 alin. +)$ lit. a$ de catre persoanele care au
drept de control decizional in conducerea lucrarilor, pe tipul realizarii, functionarii sau
dezafectarii instalatiei nucleare ori radiologice&
g$ nerespectarea obligatiilor pre!azute la art. 25 alin. +)$ lit. d$, daca prin aceasta se
genereaza riscuri inacceptabile de orice natura&
($ folosirea de catre persoanele autorizate a aterialelor radioacti!e, a dispoziti!elor
generatoare de radiatii ionizante sau a instalatiilor nucleare incredintate in alte scopuri ori
pentru alte operatiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea sarcinilor de ser!iciu&
i$ e"ercitarea de acti!itati nucleare fara perisul de e"ercitare corespunzator pre!azut la
art. 8&
%$ nesolicitarea reautorizarii, la terenul stabilit prin regleentarile specifice, inainte de
e"pirarea !ec(ii autorizatii&
7$ producerea si furnizarea neautorizata a aparaturii de control dozietric al radiatiilor
ionizante si a aterialelor si dispoziti!elor utilizate pentru protectia ipotri!a radiatiilor
ionizante&
l$ neanuntarea -oisiei, la terenul stabilit prin regleentarile specifice, a furtului,
sustragerii de instalatii radiologice, ateriale nucleare si/sau radioacti!e sau a
incidentului ori a accidentului nuclear petrecut in instalatia nucleara sau radiologica&
$ efectuarea neautorizata a unei acti!itati pre!azute la art. 2 lit. c$, in cazul in care
-oisia constata ca aterialele nucleare sau radioacti!e, deseurile radioacti!e si
generatoarele de radiatii nu prezinta un risc nuclear sau radiologic deosebit&
n$ incalcarea pre!ederilor art. )6 alin. +1$&
o$ incalcarea pre!ederilor art. 25 alin. +)$ lit. c$, ale art. 26 si 27&
p$ incalcarea pre!ederilor art. 26 alin. +2$, in cazurile in care -oisia constata ca
aterialele nucleare sau radioacti!e, deseurile radioacti!e si generatoarele de radiatii nu
prezinta un risc nuclear sau radiologic deosebit&
=$ nerespectarea dispozitiilor art. 28&
r$ nerespectarea obligatiilor pre!azute la art. 1) alin. +)$ lit. e$ pri!ind acordarea accesului
reprezentantilor -oisiei.
Art. 4$
+)$ -ontra!entiile pre!azute la art. 36 lit. i$ si 7$ se sanctioneaza cu aenda de la )00 lei
la 1.000 lei.
+2$ -ontra!entiile pre!azute la art. 36 lit. a$, c$, d$, e$, n$ si r$ se sanctioneaza cu aenda
de la 1.000 lei la )0.000 lei.
+1$ -ontra!entiile pre!azute la art. 36 lit. b$, f$, g$, ($, %$, l$, $, o$, p$ si =$ se
sanctioneaza cu aenda de la 2.000 lei la 20.000 lei.
+3$ <iitele aenzilor contra!entionale se actualizeaza prin (otarare a 0u!ernului.
Art. 5%
-onstatarea si aplicarea contra!entiilor se fac de catre reprezentantii iputerniciti ai
-oisiei.
Art. 51
:ispozitiile Ordonantei 0u!ernului nr. 2/200) pri!ind regiul %uridic al contra!entiilor,
aprobata cu odificari si copletari prin <egea nr. )60/2002, cu odificarile si
copletarile ulterioare, cu e"ceptia pre!ederilor art. 26 alin. +)$ si +1$, precu si ale art.
28, sunt aplicabile contra!entiilor pre!azute de prezenta lege.
Art. 52
Instalatiile nucleare si radiologice, coponentele acestora, cobustibilul nuclear,
produsele radioacti!e, inclusi! deseurile radioacti!e, dispoziti!ele nucleare e"plozi!e sau
coponentele acestora, care au fost supuse confiscarii speciale prin (otarare
%udecatoreasca, in conditiile pre!azute la art. ))6 din -odul penal, de la partea !ino!ata,
trebuie sa fie retinute pe c(eltuiala fostului proprietar, intr'un loc sigur, sub sigiliul
autoritatilor publice, cu respectarea cerintelor de securitate nucleara, astfel incat sa nu
lezeze !iata sau sanatatea populatiei si sa nu cauzeze deteriorarea ediului sau a
proprietatii pana la dispunerea asurilor legale cu pri!ire la acestea.
Capitolul *II - Dispozitii tranzitorii si (inale
Art. 53
Ori de cate ori este necesar, din ratiuni de stat, cobustibilul nuclear si produsele
radioacti!e pot fi rec(izitionate confor legii.
Art. 54
Orice persoana fizica sau %uridica care a suferit un pre%udiciu ca urare a abuzurilor
sa!arsite de -oisie sau de alt organis pre!azut de prezenta lege poate face plangere, in
teren de 10 de zile, la instanta de contencios adinistrati!.
Art. 55
+)$ ,utorizatia si perisele eliberate inainte de intrarea in !igoare a prezentei legi isi
entin !alabilitatea pana la terenul pre!azut.
+2$ Pre!ederile prezentei legi se aplica si cererilor de autorizare in curs de solutionare la
data intrarii in !igoare a acesteia.
+1$ Orice persoana care la data intrarii in !igoare a prezentei legi desfasoara acti!itati
pentru care se aplica regiul de autorizare si de control pre!azut la cap. II, I; si ; din
prezenta lege, este obligata sa solicite autorizatie, in teren de 6 luni de la intrarea in
!igoare a legii, daca acest lucru nu era necesar anterior intrarii in !igoare a prezentei legi.
Art. 56
+)$ <a oentul aderarii Roaniei la >niunea 5uropeana se abroga pre!ederile art. 2 lit.
a$, c$, e$ si f$ si ale art. 6 din prezenta lege pri!ind iportul, e"portul si tranzitul inspre si
dinspre statele >niunii 5uropene.
+2$ <a oentul aderarii Roaniei la >niunea 5uropeana, controlul de garantii nucleare
se !a realiza confor tratatului 5>R,*OM.
Art. 57
+)$ Pana la intrarea in !igoare a regleentarilor eise confor pre!ederilor art. 5, se !or
aplica pre!ederile regleentarilor eise anterior intrarii in !igoare a prezentei legi.
+2$ Regleentarile eise potri!it prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al
Roaniei, Partea I.
Art. 5#
,ne"ele nr. )93 fac parte integranta din prezenta lege.
Art. 5$
Prezenta lege intra in !igoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al
Roaniei, Partea I.
Art. 6%
<egea nr. 6)/)873 cu pri!ire la desfasurarea acti!itatilor in doeniul nuclear din
Roania si <egea nr. 6/)862 pri!ind asigurarea calitatii obiecti!elor si instalatiilor
nucleare, precu si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga, cu e"ceptia
dispozitiilor referitoare la proo!area si desfasurarea acti!itatii de cercetare stiintifica in
doeniul nuclear.
Ane!a nr. 1 - +ista materialelor, dispoziti"elor, e-ipamentelor si in(ormatiilor
pertinente pentru proli(erarea armelor nuleare si a altor dispoziti"e nuleare
e!plozi"e
). ateriale de interes nuclear pertinente pentru proliferarea arelor nucleare si a altor
dispoziti!e nucleare e"plozi!e&
2. ec(ipaente si coponente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare
nucleare&
1. ec(ipaente aferente special concepute si fabricate pentru uzine de reprocesare a
cobustibilului ars&
3. ec(ipaente special concepute sau pregatite pentru uzine de con!ersie a plutoniului&
5. ec(ipaent aferent special conceput sau fabricat pentru fabrici de cobustibil nuclear&
6. ec(ipaent aferent special conceput sau fabricat pentru uzine de separare a izotopilor
de uraniu&
7. ec(ipaent aferent pentru uzine sau instalatii pentru separarea izotopilor de litiu&
6. ec(ipaente aferente special concepute pentru uzine, pentru producerea sau
concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului si a copusilor lor&
8. ec(ipaent de testare si asurare folosit la producerea dispoziti!elor nucleare
e"plozi!e&
)0. coponente pentru dispoziti!e nucleare e"plozi!e&
)). ec(ipaente industriale special concepute si pregatite pentru a fi utilizate in
fabricarea aterialelor, dispoziti!elor si ec(ipaentelor entionate la pct. )9)0, inclusi!
a aterialelor nucleare&
)2. inforatii specifice nepublicate care se refera la aterialele, dispoziti!ele si
ec(ipaentele entionate la pct. )9)).
<ista detaliata a aterialelor, dispoziti!elor, ec(ipaentelor si inforatiilor pertinente
pentru proliferarea arelor nucleare si a altor dispoziti!e nucleare e"plozi!e, pre!azute in
prezenta ane"a, !a fi stabilita prin (otarare a 0u!ernului, cu respectarea pre!ederilor din
tratatele, acordurile, con!entiile si intelegerile internationale la care Roania este parte.
Ane!a nr. 2 - De(initiile la are se (ae re(erire in art. 3 din lege
). accident nuclear 9 e!enientul nuclear care afecteaza instalatia si pro!oaca iradierea
ori containarea populatiei sau a ediului peste liitele perise de regleentarile in
!igoare&
2. acti!itate nucleara 9 orice practica uana care introduce surse sau cai de e"punere
suplientare, e"tinde e"punerea la un nuar ai are de persoane sau odifica reteaua
de cai de e"punere, plecand de la sursele e"istente, arind astfel e"punerea ori
probabilitatea e"punerii persoanelor sau nuarul de persoane e"puse&
1. autoritate nationala copetenta in doeniul acti!itatilor nucleare in scopuri e"clusi!
pasnice 9 autoritatea, stabilita de lege, cu copetenta legala de regleentare a
acti!itatilor nucleare in scopuri e"clusi! pasnice, de autorizare a acestor acti!itati si de
control al odului de desfasurare a acestora&
3. autorizatie 9 docuent eis de autoritatea nationala copetenta in doeniul
acti!itatilor nucleare, in scopuri e"clusi! pasnice, in baza unei e!aluari de securitate
nucleara si control, catre o persoana %uridica, la cererea acesteia, pentru desfasurarea unei
acti!itati nucleare&
5. ciclu de cobustibil nuclear 9 ansablul de operatiuni care cuprinde e"tractia si
prelucrarea inereurilor si ibogatirea uraniului si toriului, fabricarea cobustibilului
nuclear, e"ploatarea reactorilor nucleari, retratarea cobustibilului nuclear, dezafectarea,
orice acti!itate de gospodarire a deseurilor radioacti!e sau orice acti!itate de cercetare'
dez!oltare asociata uneia dintre operatiunile sus'entionate&
6. cobustibil nuclear 9 aterial sau un ansablu ecanic care contine aterie pria
nucleara ori aterial fisionabil special, special destinat folosirii intr'un reactor nuclear, in
scopul producerii energiei nucleare&
7. deseuri radioacti!e 9 acele ateriale rezultate din acti!itatile nucleare, pentru care nu
s'a pre!azut nicio intrebuintare, care contin sau sunt containate cu radionuclizi in
concentratii superioare liitelor de e"ceptare&
6. dispoziti!e generatoare de radiatii ionizante 9 dispoziti!ele care produc radiatii ?,
neutroni sau particule incarcate&
8. instalatie radiologica 9 generator de radiatie ionizanta, instalatia, aparatul ori
dispoziti!ul care e"trage, produce, prelucreaza sau contine ateriale radioacti!e, altele
decat cele definite la pct. )0&
)0. instalatie nucleara#
a$ orice reactor nuclear, cu e"ceptia aceluia cu care este ec(ipat un i%loc de transport
ariti ori aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, daca este pentru propulsie sau in
orice alt scop&
b$ orice uzina care foloseste cobustibil nuclear pentru producerea de ateriale nucleare,
inclusi! orice uzina de retratare a cobustibilului nuclear iradiat&
c$ orice instalatie in care sunt stocate ateriale nucleare, cu e"ceptia depozitarilor in
!ederea transportului de ateriale nucleare. Instalatiile nucleare apartinand unui singur
operator, care se afla pe acelasi aplasaent, !or fi considerate o singura instalatie
nucleara&
)). institut te(nic'suport 9 unitate cu atributii de e"pertiza, studii pri!ind aplasaentele
instalatiilor nucleare, fizica reactorilor, e"ainari nedistructi!e, analize si e!aluari de
securitate nucleara, dezafectarea instalatiilor nucleare, anageentul calitatii in
doeniul nuclear, e!aluari ale instalatiilor de deseuri radioacti!e, precu si studii de
cercetare'dez!oltare in doeniul securitatii nucleare, radioprotectiei, anageentului
deseurilor radioacti!e, radioacti!itatii naturale si induse a ediului, radioecologiei si
radiobiologiei, urgentelor radiologice in caz de accident nuclear, in conforitate cu
cerintele nationale si internationale&
)2. aterie pria nucleara 9 uraniu continand un aestec al izotopilor aflat in natura&
uraniu saracit in izotopul 215& toriu& orice fora a acestora, etal, alia%, copozitie
c(iica sau concentratie&
)1. ateriale de interes nuclear 9 apa grea, grafitul, zirconiul si alte ateriale care,
datorita unor proprietati nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru doeniul
nuclear&
)3. aterial fisionabil special 9 plutoniu, uraniu 211, uraniu ibogatit in izotopul 211 sau
in izotopul 215& orice aterial ibogatit artificial in oricare dintre izotopii entionati
anterior&
)5. aterial radioacti! 9 orice aterial, in orice stare de agregare, care prezinta
fenoenul de radioacti!itate, inclusi! deseurile radioacti!e&
)6. aterial nuclear 9 orice aterie pria nucleara si orice aterial fisionabil special&
)7. inereu de uraniu si toriu 9 substanta inerala in zacaant sau e"trasa prin etode
iniere care are un continut de uraniu si/sau toriu ai are de 0,003@&
)6. ineritul uraniului si toriului 9 prospectarea, e"plorarea, desc(iderea, pregatirea si
e"ploatarea inereului de uraniu si toriu, conser!area si dezafectarea inelor de uraniu si
toriu, inclusi! restaurarea ediului containat de ineritul uraniului si toriului&
)8. plan de inter!entie 9 ansablul de asuri care se aplica in caz de accident nuclear&
20. prepararea inereurilor de uraniu si toriu 9 prelucrarea inereurilor de uraniu si toriu
in laboratoare de analize fizico'c(iice, laboratoare te(nologice, statii'pilot si instalatii
industriale, conser!area si dezafectarea instalatiilor de prelucrare, inclusi! depozitarea
finala a deseurilor radioacti!e si restaurarea ediului containat&
2). produs radioacti! 9 orice aterial radioacti! obtinut in cursul procesului de producere
ori de utilizare a unui cobustibil nuclear sau orice aterial care a de!enit radioacti! prin
e"punere la radiatii, cu e"ceptia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare si
sunt susceptibili de a fi utilizati in scopuri stiintifice, edicale, speciale, sociale,
coerciale sau industriale&
22. punct de lucru !ital 9 o zona in care se afla ateriale nucleare, ec(ipaente,
dispoziti!e sau sistee care pot fi !ulnerabile la actiuni de sabota% sau furt&
21. radiatie ionizanta 9 oricare dintre uratoarele radiatii# alfa, beta, gaa, ?, neutroni,
electroni, protoni sau alte particule incarcate +nu se includ undele radio, radiatiile !izibile,
infrarosii, ultra!iolete, precu si radiatiile laser, ultrasunetele etc.$&
23. regleentari 9 nore te(nice, etodologice, g(idurile, instructiunile, procedurile sau
conditiile te(nico'organizatorice pri!ind autorizarea si controlul acti!itatilor nucleare,
obligatorii in doeniul nuclear, eise de autoritatea copetenta confor art. 5 din lege&
25. risc radiologic deosebit al unei instalatii nucleare, aterial nuclear, aterial
radioacti!, deseu radioacti! sau generator de radiatii 9 posibilitatea ca in cazul pierderii
controlului sa se incaseze in ura unui singur e!enient de acest fel o doza indi!iduala
ai are decat liita anuala de doza pentru o persoana din populatie sau o doza
colecti!a de zece ori ai are decat liita anuala de doza pentru o persoana din
populatie&
26. risc nuclear deosebit al unui aterial nuclear 9 un aterial nuclear este considerat a
a!ea un risc nuclear daca se afla in cantitati totale ce depasesc de zece ori !alorile de
e"ceptare de la autorizare pre!azute de .orele fundaentale de securitate radiologica&
27. securitate nucleara 9 ansablul de asuri te(nice si organizatorice destinate sa
asigure functionarea instalatiilor nucleare in conditii de siguranta, sa pre!ina si sa
liiteze deteriorarea acestora si sa asigure protectia personalului ocupat profesional, a
populatiei, ediului si bunurilor ateriale ipotri!a iradierii sau a containarii
radioacti!e&
26. siste controlat de anageent al calitatii 9 sisteul de anageent al calitatii
instituit si entinut in conforitate cu regleentarile specifice eise de coisie si care
este controlat de aceasta&
28. surse 9 eitatorul de radiatii ionizante si orice aterial radioacti!&
10. surse orfane 9 sursele pro!enind din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care
nu se afla sub controlul unui titular de autorizatie&
1). instalatie de inerit 9 totalitatea lucrarilor iniere si instalatiilor de la suprafata si din
subteran, prin care se asigura e"tractia si transportul inereului si sterilului, aera%ul si
e!acuarea apelor, inclusi! instalatiile de gospodarire a deseurilor asociate, care,
ipreuna, alcatuiesc o ina sau o cariera&
12. instalatie de preparare 9 totalitatea constructiilor si instalatiilor e"istente pe flu"ul
te(nologic, care contribuie la prepararea inereurilor, inclusi! instalatiile de gospodarire
a deseurilor asociate&
11. instalatie de gospodarire a deseurilor radioacti!e pro!enite de la ineritul si
prepararea inereurilor de uraniu si toriu 9 totalitatea constructiilor si instalatiilor prin
care se asigura colectarea, transportul, procesarea, conditionarea si depozitarea finala a
deseurilor radioacti!e, inclusi!#
a$ (alda sau grupul de (alde apartinand unei ine de cercetare geologica sau unei ine
de e"tractie a inereului de uraniu si toriu&
b$ instalatia de depoluare radioacti!a a efluentilor lic(izi pro!eniti de la ineritul si
prepararea inereurilor de uraniu si toriu&
c$ iazul de depozitare finala sau o alta incinta special destinata si aena%ata pentru
depozitarea finala a deseurilor radioacti!e pro!enite de la prepararea inereurilor de
uraniu si toriu&
13. inereu de uraniu 9 substanta in zacaant sau e"trasa prin etode iniere, care are
un continut de uraniu ai are de 0,003@&
15. inereu de toriu 9 substanta in zacaant sau e"trasa prin etode iniere, care are un
continut de toriu ai are de 0,0)2@&
16. trafic ilicit 9 orice actiune care iplica o acti!itate nucleara neautorizata de detinere,
transfer, iport si e"port pentru ateriale nucleare, de interes nuclear, ateriale
radioacti!e, ec(ipaente si dispoziti!e pertinente pentru proliferarea arelor nucleare,
precu si a instalatiilor nucleare si radiologice.
Ane!a nr. 3 - &rganele de ontrol al ati"itatilor nuleare
). -oisia .ationala pentru -ontrolul ,cti!itatilor .ucleare.
2. ,utoritatile de sanatate publica %udetene si a unicipiului /ucuresti.
1. 0arda .ationala de Mediu.
3. Inspectia de 4tat pentru -ontrolul -azanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor
de Ridicat 9 I4-IR din cadrul Ministerului 5conoiei si -oertului.
5. -oitetul inisterial pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului ,dinistratiei
si Internelor.
6. Inspectoratul 0eneral al Politiei din cadrul Ministerului ,dinistratiei si Internelor.
7. Inspectia Muncii din cadrul Ministerului Muncii, 4olidaritatii 4ociale si 2ailiei.
6. ,gentia .ationala de -ontrol al 5"porturilor.
8. ,utoritatea .ationala a ;ailor din cadrul Ministerului 2inantelor Publice.
)0. /iroul Roan de Metrologie <egala.
Ane!a nr. 4 - +ista uprinzand unitatile (ara personalitate )uridia e pot (i
autorizate in onditiile art. # alin. .3/
). -abinetele edicale constituite confor Ordonantei 0u!ernului nr. )23/)886 pri!ind
organizarea si functionarea cabinetelor edicale, republicata, cu odificarile si
copletarile ulterioare
2. -abinetele de libera practica pentru ser!icii publice cone"e actului edical, constituite
confor Ordonantei de urgenta a 0u!ernului nr. 61/2000
1. >nitatile legal constituite, subordonate unor inistere cu acordul prealabil al persoanei
%uridice din care fac parte
3. >nitatile legal constituite din regiile autonoe, copaniile nationale sau arile
societati coerciale, care au obtinut in prealabil acordul persoanei %uridice din care fac
parte
Prezenta lista poate fi copletata prin (otarare a 0u!ernului.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Republicata in teeiul pre!ederilor art. II din <egea nr. 61/2006 pentru odificarea si
copletarea <egii nr. )))/)886 pri!ind desfasurarea in siguranta a acti!itatilor nucleare,
publicata in Monitorul Oficial al Roaniei, Partea I, nr. 10) din 3 aprilie 2006, dandu'se
te"telor o noua nuerotare.
<egea nr. )))/)886 pri!ind desfasurarea in siguranta a acti!itatilor nucleare a fost
republicata in Monitorul Oficial al Roaniei, Partea I, nr. 76 din )6 februarie )886 si a
fost odificata prin#
Ordonanta de urgenta a 0u!ernului nr. 203/2000 pentru odificarea art. 6 din <egea 
nr. )))/)886 pri!ind desfasurarea in siguranta a acti!itatilor nucleare, publicata in
Monitorul Oficial al Roaniei, Partea I, nr. 568 din 2) noiebrie 2000, aprobata cu
odificari si copletari prin <egea nr. 163/200), publicata in Monitorul Oficial al
Roaniei, Partea I, nr. 300 din 20 iulie 200) +rectificata in Monitorul Oficial al
Roaniei, Partea I, nr. 331 din 21 ai 2006$&
Ordonanta de urgenta a 0u!ernului nr. 80/2001 pentru odificarea <egii nr. )3)/)887 
pri!ind -odul !aal al Roaniei si a art. )6 din Ordonanta de urgenta a 0u!ernului nr.
63/2001 pentru stabilirea unor asuri pri!ind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau
functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 0u!ernului, a inisterelor, a
altor organe de specialitate ale adinistratiei publice centrale si a unor institutii publice,
publicata in Monitorul Oficial al Roaniei, Partea I, nr. 7)2 din )1 octobrie 2001,
aprobata cu odificari prin <egea nr. 18/2003, publicata in Monitorul Oficial al
Roaniei, Partea I, nr. 216 din )6 artie 2003&
<egea nr. )81/2001 pentru odificarea si copletarea <egii nr. )))/)886 pri!ind 
desfasurarea in siguranta a acti!itatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al
Roaniei, Partea I, nr. 131 din 20 ai 2001&
<egea nr. 538/2003 pentru odificarea art. 3) din <egea nr. )))/)886 pri!ind 
desfasurarea in siguranta a acti!itatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al
Roaniei, Partea I, nr. ).)63 din 6 decebrie 2003.