You are on page 1of 28
PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN 4-Jan-11 1 Konsep Pentaksiran Definisi Pentaksiran Tujuan Pentaksiran Ciri Pentaksiran Yang Baik Konsep Pengujian Tujuan Pengujian Ciri-ciri Pengujian Konsep & TujuanPenilaian 4-Jan-11 3 KONSEP PENTAKSIRAN • Pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul, merekod, memberi skor menginterpretasi, menghurai, maklumat tentang pembelajaran seorang bagi sesuatu tujuan 4-Jan-11 4 SATU PROSES MENDAPATKAN MAKLUMAT DAN SETERUSNYA MEMBUAT PENGHAKIMAN TENTANG PRODUK SESUATU PROSES PENDIDIKAN Definisi Pentaksiran 4-Jan-11 5 Tujuan Pentaksiran • Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran • Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran 4-Jan-11 6 Tujuan Pentaksiran • Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran • Memperbaiki pengajaran pembelajaran 4-Jan-11 7 Prinsip Pentaksiran Instrumen Kumpulan yang ditaksir Respons Kumpulan yang menaksir Skor 4-Jan-11 8 Ciri Pentaksiran Yang Baik Kesahan Skor:- merujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan Kebolehpercayaan Skor:- merujuk kepada ketekalan dan ketepatan 4-Jan-11 9 Ciri Pentaksiran Yang Baik Keobjektifan:- ketepatan seseorang pentaksir memberikan skor Kebolehtadbiran:- kelicinan kerja-kerja mentadbir ujian yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah 4-Jan-11 10 Ciri Pentaksiran Yang Baik Kemudahtafsiran:- maklumat tentang calon berdasarkan skor, diskrimininasi antara calon, ketepatan tujuan mengadakan ujian Kekomprehensifan:- Kertas soalan mewakili semua objektif penting Sukatan Pelajaran / PP RUMUSAN PENTAKSIRAN Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi hal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula melibatkan operasi, dapatan dan hasil. 4-Jan-11 11 RUMUSAN PENTAKSIRAN Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:- Instrumen Kumpulan yang ditaksir Respon Kumpulan yang menaksir Skor 4-Jan-11 12 4-Jan-11 13 PENGUJIAN Instrumen atau prosedur untuk mengukur kuantiti atau kualiti sesuatu pembolehubah (variable) yang terdapat pada subjek (pelajar) 4-Jan-11 14 Tujuan Pengujian Mengukur:- kecergasan, kemahiran, pengetahuan atau atribut psikologi Mengukur pembelajaran Menentukurkan (prauji) Mengukur pencapaian 4-Jan-11 15 Tujuan Pengujian Menyemak kandungan kursus (ujian latihan) Mendiskriminasi antara pelajar (memberi gred) Memotivasikan pelajar 4-Jan-11 16 Menyediakan maklum balas kepada pelajar Menyediakan maklum balas kepada guru Mengukur keberkesanan pengajaran Tujuan Pengujian 4-Jan-11 17 Mempunyai kata tugas perbuatan seperti: “Tuliskan”, “Tunjukan”, “Senarai”, “Terangkan”, “Jelaskan”, “Bincang”, “Kenal pasti”, “Jumlahkan” etc. Ciri-ciri Pengujian 4-Jan-11 18 Kenyataan kandungan:- berdasarkan kepada objektif kursus atau pengajaran- pembelajaran Kerangka masa:- Satu minggu, satu jangka masa, atau akhir semester etc. Ciri-ciri Pengujian 4-Jan-11 19 Alat/ kaedah/ pendekatan/ mekanisme untuk mendapatkan respons (data) dalam pentaksiran bagi mengukur penguasaan terhadap sesuatu bidang pembelajaran atau pengajaran Instrumen Pengujian RUMUSAN PENGUJIAN Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik. Satu cara mengukur tingkah laku seseorang individu. Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pre- test. 20 RUMUSAN PENGUJIAN Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru. 4-Jan-11 21 RUMUSAN PENGUJIAN Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Oleh itu, ujian perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. 4-Jan-11 22 KONSEP PENILAIAN Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. 4-Jan-11 23 KONSEP PENILAIAN Penilaian merupakan satu proses memperolehi maklumat kuantitatif bagi menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan kurikulum. Dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau keseluruhan kurikulum. 4-Jan-11 24 TUJUAN PENILAIAN Mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar- dalam perkara yang hendak diajar. Menolong guru mengetahui sejauh manakah pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. Membandingkan pencapaian pelajar dengan teman-teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. 25 TUJUAN PENILAIAN Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan yang amat lemah dalam pencapaian mereka. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Membolehkan pelajar mengetahui kelemahan- kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya. 4-Jan-11 26 PERKAITAN 3P Pentaksiran Penilaian Pengujian 4-Jan-11 27 PERKAITAN 3P Berdasarkan rajah di atas, kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. 4-Jan-11 28