You are on page 1of 20

1.

Koju od ovih varijabli prouava mikroekonomija:


b) proizvodnja automobila
2. Koju od ovih varijabli prouava makroekonomija:
c) agregatni output
3. Zato se makroekonomisti ne slau, temeljem proitanog 1. poglavlja:
d) zajedno b i c
. !rosjena godinja stopa rasta outputa u "#$ %u u periodu od 1&'(. i 1&). u
odnosu na
prosjenu godinju stopu rasta u periodu od 1&)*. do 1&&). je:
a) via
*. Kompara+ija stope ne,aposlenosti u "#$ i -. i,me/u 1&'(. i 1&&0. sugeriraju
da:
d) stopa nezaposlenosti EU je ranih 80-tih postala via od stope nezaposlenosti SAD-a
'. "tag1a+ija je situa+ija koja se javlja kada
b) je i stopa nezaposlenosti i stopa in!acije viso"a
). 2to je od navedenog bio mogu3i u,rok #,ijske kri,e 1&&). g.
c) pe"ulativni napadi na valute doma#ih zemalja
0. 2to je od navedenog mogu3i u,rok pove3anja nejednakosti me/u nadni+ama4
e) zajedno a i b
$% &'()A*)+E
1. !retpostavite da je nominalni 5$! pao tijekom godine. 6a temelju te
in7orma+ije uvijek je
tono:
c) realni ,D& ili-i ,D& de!ator su se smanjili
2. !retpostavite da je nominalni 5$! u 2((2. porastao ,a *8 9u odnosu na
2((1.:. 6a
temelju ove in7orma+ije, objasnite to se dogodilo sa stopom in1a+ije
9mjerena 5$!
de1atorom: i realnim 5$!;om i,me/u 2((2. i 2((1.
d) nema dovoljno in.ormacija
3. !retpostavite da je nominalni 5$! u 2((2. bio manji od realnog 5$!;a u
2((2. 6a temelju
toga moe se tvrditi sljede3e:
b) razina cijena u $00$% godini je bila manja nego razina cijena u baznoj godini
. <rijednost koju dodaje tvorni+a automobila je:
a) /0100
*. <rijednost koju dodaje tvorni+a krumpira i,nosi:
c) /100
'. 5$! ovog gospodarstva i,nosi:
c) /$100
). =edonistike +ijene se koriste ,a:
d) us"la2ivanje cijena dobara uslijed promjena "ara"teristi"a promatranih dobara
0. >adna snaga u ovoj ekonomiji i,nosi:
c) 0$0 milijuna
&. 5roj ukupno ne,aposlenih jednak je
a) $0 milijuna
1(. "topa ne,aposlenosti i,nosi:
b) 03%45
11. "topa parti+ipa+ije radne snage i,nosi:
d) 305
12. !retpostavite da 5$! de1ator u godini t i,nosi 1.2, a u godini t?1 1.3*.
"topa in1a+ije
i,me/u godine t i godine t?1 i,nosi:
c) 0$%65
13. @ijene kojih dobara i usluga su ukljuene u 5$! de1ator, ali ne i u @!A4
b) novi strojevi "oje "upuju poduze#a
1. !hillipsova krivulja opisuje odnos i,me/u:
a) &romjena u stopi in!acije i stopi nezaposlenosti
1*. Bkunov ,akon opisuje odnos i,me/u
b) &romjene stope nezaposleni i rasta ,D&a
1'. . srednjem rokuC promjene 5$!;a u,rokovane su
c) .a"torima ponude i potra7nje
1). Koje 3e se od navedenih +ijena koristit pri i,radi stope rasta realnog 5$!;a
i,me/u
2((1. i 2((2. godine metodom verinih indeksa4
a) prosje8ne cijene $000% i $00$% godine
10. #ko je 56! ve3i od 5$!;a, sigurno ,namo da:
c) neto .a"tors"e zarade su pozitivne
1&. 66! je jednak
b) ,9& : potronja ;"snog "apitala
2(. 2to od navedenog 6AD- komponenta na+ionalnog dohotka4
d) indire"tni porezi
21. 2to od navedenog 6AD- komponenta potronje4
a) nove "u#e i stanovi "oje "upuju potroa8i
22. Koje od navedenih aktivnosti 6- ula,e u slubeno mjerenje 5$!;a4
d) "upnja intermedijarnih dobara
23. !romjene ,aliha su po,itivne kada
a) proizvodnja < prodaja
2. 2to od navedenog 6AD- komponenta investi+ija4
a) obrazovne usluge
2*. #ko je i,vo, ve3i od uvo,a, sigurno ,namo da:
d) postoji trgovins"i su;cit
3. !BEF#<FD-
1. !retpostavite da je gospodarstvo =rvatske otvoreno gospodarstvo. 6a
temelju ove
in7orma+ije moemo oekivati sljede3e:
d) hrvats"a "u#anstva =zajedno s dr7avnim i poslovnim se"torom) trguju dobrima i
uslugama
s pojedincima-poduze#ima ostalih zemalja
2. Koje su od ovih varijabli endogene u modelu trita dobara:
a) potronja i tednja
3. Koje su od ovih varijabli eg,ogene u modelu trita dobara
b) dr7avna potronja i porezi
. . ovom gospodarstvu, jednokratni stalni porast raspoloivog dohotka 9G$: u
i,nosu od
2(( u,rokovati 3e porast potranje ,a:
a) 060
*. #ko je G$ H (, ,namo da:
c) tednja > $00
'. Iunk+ija tednje ,a navedeno gospodarstvo 3e biti
d) S > -$00 ? 0%$6@D
). Jultiplikator ,a navedeno gospodarstvo i,nosi
c) 1
0. Kad je gospodarstvo u ravnotei, sa sigurno3u ,namo
d) dohoda" je jedna" potra7nji
&. !orast granine sklonosti tednji u,rokovat 3e
c) smanjenje multipli"atora i manji u8ina" pove#anja dr7avne potronje na ravnote7ni
output
1(. !orast granine sklonosti potronji u,rokovat 3e
b) porast multipli"atora i ve#i u8ina" pove#anja dr7avne potronje na ravnote7ni output
11. -ndogene varijable u navedenom gospodarstvu su
d) potronja i tednja =A i S)
12. Koliki je ravnoteni output u navedenom gospodarstvu4
e) B100
13. Jultiplikator ,a navedeno gospodarstvo i,nosi
c) $
1. !retpostavite da se dravna potronja pove3a ,a 2(( 9 i.e. da sada i,nosi
22((:. 2to 3e
se dogoditi s ravnotenim outputom4
c) porast #e za 100
1*. Iunk+ija tednje ,a navedeno gospodarstvo je
c) S > -B00 ? 0%6@D
1'. !retpostavite da se smanjilo povjerenje potroaa. 6adalje pretpostavite da
se ,bog toga
smanjila i autonomna potronja 9+(:. "manjenje +( imat 3e slijede3e
posljedi+e:
d) nema promjene u razini tednje
1). !orast granine sklonosti potronji u,rokovat 3e:
a) porast outputa i porast multipli"atora
10. !ove3anje Kksnih investi+ija 9A: u,rokovat 3e:
c) porast outputa bez promjene multipli"atora
. !BEF#<FD-
1. !orast LG u,rokovat 3e
a) porast potra7nje za novcem
2. !orast i u,rokovat 3e:
d) smanjenje nov8ane potra7nje
3. Koji 3e od sljede3ih doga/aja u,rokovati smanjenje kamatne stope4
c) smanjenje nominalnog dohot"a
. Koja je od ovih varijabli imovina u bilan+i banke4
a) rezerve
*. Koja od ovih varijabli predstavlja obve,u u bilan+i banaka4
b) depoziti po vi2enju
'. Koja od ovih varijabli predstavlja obve,u u bilan+i sredinje banke4
c) gotov novac
). -kspan,ivne opera+ije na otvorenom tritu u,rokovat 3e:
b) porast /&, te smanjenje i
0. Bpera+ije na otvorenom tritu restriktivnog karaktera u,rokovat 3e:
a) smanjenje nov8ane ponude
&. 2to 3e se dogoditi kad poraste kamatna stopa4
a) past #e cijena obveznica
1(. !retpostavite da je nominalna vrijednost jednogodinje obve,ni+e L1M(((.
#ko je +ijena
obve,ni+e danas L)*(, kamatna stopa na ovu obve,ni+u i,nosi:
d) BB5
11. !retpostavite da je potranja ,a nov+em ve3a od ponude pri trenutnoj
kamatnoj stopi. 6a
temelju toga ,namo da:
b) i mora porasti "a"o bi se uspostavila ravnote7a
12. !retpostavite da pojedin+i ne dre gotov nova+ i da je stopa bankarske
re,erve 9N: H
(.2*. 6ovani multiplikator i,nosi:
c) 1
13. !retpostavite da je + H (.*, a N H (.2*. 6ovani multiplikator je:
b) 0%3
1. 2to 3e od navedenog pove3ati novani multiplikator4
c) smanjenje C stope rezerve
1*. 2to 3e od navedenog dovesti do pove3anja ponude nov+a4
c) "upovina obveznica od strane sredinje ban"e
1'. !retpostavite da pojedin+i dre i gotov nova+ i depo,ite po vi/enju. 6a
temelju ove
in7orma+ije, koji od sljede3ih i,ra,a predstavlja novani multiplikator4
a) 0-Dc ? C=0-c)E
5. POGLAVLJE
1. . A";FJ modelu, porast dohotka 9G: u,rokovat 3e:
d) sve navedeno
2. . A";FJ modelu, porast kamatne stope 9u, sve ostalo Kksno: u,rokovat 3e:
b) smanjenje investicija
3. "manjenje pore,a u,rokovat 3e
a) poma" FS "rivulje udesno
. "manjenje dravne potronje u,rokovat 3e:
b) poma" FS "rivulje ulijevo
*. !ove3anje povjerenja potroaa u,rokovat 3e
a) poma" FS "rivulje udesno
'. "manjenje ponude nov+a u,rokovat 3e:
d) poma" )G "rivulje prema gore
). !ove3anje potranje ,a nov+em u,rokovano promjenom u nekoj varijabli koja
nije
dohodak 9ili kamatna stopa: u,rokovat 3e:
d) poma" )G "rivulje prema gore
0. A" krivulja je sila,nog nagiba jer:
c) smanjenje "amatne stope uzro"uje porast investicija i dohot"a
&. FJ krivulja je u,la,nog nagiba jer
a) porast @ uzro"uje porast potra7nje za novcemH te porast "amatne stope
1(. Kupnja obve,ni+a od strane sredinje banke dovest 3e do:
b) poma"a )G "rivulje prema dolje
11. . A";FJ modelu, sigurno ,namo da 3e Kskalna ekspan,ija dovesti do
b) porasta "amatne stope i porasta outputa
12. Jonetarna kontrak+ija u,rokovat 3e:
a) porast "amatne stope i smanjenje investicija
13. Jonetarna ekspan,ija u kombina+iji s Kskalnom ekspan,ijom dovest 3e do:
a) porasta @ i neodre2enog utjecaja na i
1. Jonetarna ekspan,ija u kombina+iji s Kskalnom kontrak+ijom dovest 3e do:
d) smanjenja "amatne stope s neodre2enim utjecajem na @
1*. Jonetarna kontrak+ija u kombina+iji s Kskalnom ekspan,ijom dovest 3e do
c) porasta "amatne stope s neodre2enim u8in"om na @
1'. Jonetarna kontrak+ija u kombina+iji s Kskalnom kontrak+ijom dovest 3e do:
b) smanjenja @ i neodre2enog utjecaja na i
1). . A";FJ modelu koji obuhva3a dinamika prilago/avanja trita dobara,
promjena
novane ponude u,rokovat 3e:
a) trenutnu promjenu "amatne stope bez promjene outputa
10. . A";FJ modelu koji obuhva3a dinamika prilago/avanja trita dobara,
smanjenje
novane ponude u,rokovat 3e
b) inicijalni porast "amatne stope iznad njene "ona8neH u"upne ravnote7ne razine
1&. . A";FJ modelu koji obuhva3a dinamika prilago/avanja trita dobara,
Kskalna
ekspan,ija u,rokovat 3e:
c) prilagodbu outputa i "amatne stope pola"oH tije"om vremena
'. !BEF#<FD-
1. >adna snaga u danoj ekonomiji i,nosi
b) 003 mil%
2. "topa ne,aposlenosti u danoj ekonomiji i,nosi
b) 6%45
3. "topa parti+ipa+ije i,nosi:
d) 6B5
. "topa pojedina+a koji ne rade 9nonemploOment rate: i,nosi:
a) 605
*. !retpostavite da mjeseno i, statusa ne,aposlenih u prosjeku i,la,i 3 mil.
ljudi. 6adalje
pretpostavite da je prosjeni broj ne,aposlenih ' mil. !rosjeno trajanje
ne,aposlenosti
i,nosi:
a) $ mjeseca
'. Koja od ovih varijabli je ukljuena u naputanje posla4
e) a) i b)
). !retpostavite da podu,e3a odlue ,apoljavati manje radnika. Po 3e dovesti
do:
b) smanjenja mogu#nosti pronala7enja posla za trenutno nezaposlene
0. !orast stope ne,aposlenosti pove,an je sa:
b) smanjenjem udjela nezaposlenih "oji prona2u posao
&. "manjenje stope ne,aposlenosti pove,ano je sa:
a) smanjenjem stope !u"tuacije =naputanja posla)
1(. #ko je pojedin+u ponu/ena nadni+a ispod granine nadni+e, tada 3e
b) pre.erirati ne raditi pri toj nadnici
11. !retpostavite da radni+i i podu,e3a oekuju rast +ijena ,a *8. 6a temelju
toga moemo
oekivati da 3e:
c) nominalne nadnice rasti to8no za 65
12. 6a graKkonu s realnom nadni+om na ordinati, a stopom ne,aposlenosti na
aps+isi, koja
je od sljede3ih tvrdnji tona4
d) nita od navedenog
13. "manjenje naknada ,a ne,aposlene dovest 3e do:
d) poma"a IS relacije prema dolje
1. " pove3anjem konkuren+ije, na tritu dola,i do
a) poma"a &S relacije prema gore
1*. !ove3anje mare dovesti 3e do:
b) poma"a &S relacije prema dolje
1'. #ko je mara jednaka nuli, tada ,namo da je
a) realna nadnica jedna"a 0
1). Janje strogo antimonopolsko ,akonodavstvo u,rokovat 3e:
b) porast un i smanjenje I-&
10. !orast un pove,an je sa
c) smanjenjem 9
7. POGLAVLJE
1. 6a temelju #" rela+ije, porast koje od sljede3ih varijabli 3e dovesti do rasta
ra,ine
+ijena4
d) sve navedeno
2. 6a temelju #" rela+ije, ;postotni rast !e u,rokovat 3e:
c) rast & za to8no 15
3. !retpostavili smo da oni koji odre/uju nadni+e oekuju da 3e ra,ina +ijena u
periodu t
biti jednaka:
b) stvarnoj & u periodu t-0
. Kada je G H Gn, ,namo da:
c) & > &e
*. Kada je G Q Gn, ,namo da:
b) & J &e
'. #$ krivulja ima sila,ni nagib ,bog uinaka
c) & na G-&
). Koji od sljede3ih doga/aja 3e u,rokovati pomak #$ krivulje udesno4
d) porast G
0. !orast ponude nov+a u,rokovat 3e slijede3e u kratkom roku:
c) u < un
&. !orast J u srednjem roku dovest 3e do:
d) sve od navedenog
1(. "manjenje J 3e dovesti do
a) proporcionalnog pada & u srednjem ro"u
11. Za nova+ se kae da je neutralan jer nema utje+aja na
b) realne varijable u srednjem ro"u
12. $o ega 3e u kratkom roku dovesti smanjenje E4
d) & J &e
13. "manjenje E 3e u srednjem roku dovesti do:
b) porasta F
1. "manjenje pore,a 3e u kratkom roku dovesti do:
b) vie i
1*. !ove3anje E ,a 1(( mil. ."$ imati 3e sljede3e posljedi+e u srednjem roku:
b) pad F od 000 mil% USD
1'. !orast +ijene na7te u kratkom roku dovest 3e do:
c) smanjenja @ i porasta &
1). !orast +ijene na7te u srednjem roku dovest 3e do:
d) sve navedeno
10. "manjenje +ijene na7te u srednjem roku dovest 3e do:
e) b) i c)
1&. Kada je ! R !e, ,namo da
a) @ < @n
8. POGLAVLJE
1. !ove3anje koje od varijabli 3e dovesti do porasta St4
d) sve navedeno
2. !orast koje od varijabli 3e dovesti do smanjenja St4
c) ut
3. A,vorna !hillipsova krivulja predstavlja odnos i,me/u
b) in!acije i nezaposlenosti
. Koja od sljede3ih jednadbi predstavlja modiK+iranu !hillipsovu krivulju4
c) sve od navedenog
*. !rirodna stopa ne,aposlenosti u ovom gospodarstvu je
b) 35
'. Koji i,ra, predstavlja prirodnu stopu ne,aposlenosti4
d) =K ? z)-L
). !orast koje od varijabli 3e u,rokovati smanjenje un4
c) L
0. Koja od sljede3ih jednadbi predstavlja !hillipsovu krivulju4
c) Mt > Met : L=ut - un)
&. !retpostavite da je un H )8 i St;1H 8. #ko je ut H 08, ,namo da 3e:
a) in!acija u t biti manja od 15
1(. !retpostavite da je un H )8 i St;1H 8. #ko je ut H '8, ,namo da 3e:
c) in!acija u t biti ve#a od 15
11. !retpostavite da je un H )8 i St;1H 8. #ko je ut H )8, ,namo da 3e
b) in!acija u t biti jedna"a 15
12. 2to je od sljede3eg pomoglo u objanjavanju nestanka originalne !hillipsove
krivulje
b) vie cijene na.te
13. "manjenje ne,aposlenosti pri smanjenju indeksiranih ugovora u,rokovat 3e:
b) manji porast in!acije
1. Kad se udio indeksiranih ugovora pribliava 1, moemo oekivati sljede3e:
a) male promjene u nezaposlenosti uzro"ovat #e veli"e promjene u in!aciji
1*. Zato je prirodna stopa ne,aposlenosti ve3a u "#$;u nego u Dapanu4
a) zbog ve#ih !u"tuacija na ameri8"om tr7itu rada
1'. !retpostavite da je stopa ne,aposlenosti u Kanadi jednaka 0.&8 #ko stopa
in1a+ije
opada, ,namo da je prirodna stopa ne,aposlenosti u Kanadi
c) manja od 8%N5
&. !BEF#<FD-
1. 2to od sljede3eg predstavlja !hillipsovu krivulju4
c) Mt O Mt-0 > OL O =ut O un )
2. 2to od sljede3eg predstavlja Bkunov ,akon4
a) u t - u t-0 > OP=gQt - B5)
3. 2to od sljede3eg predstavlja #$ rela+iju4
b) gQt > gmt O Mt
. 2to od sljede3ih i,ra,a predstavlja prilago/eni rast nominalne novane
ponude4
e) gm : gQ
*. 2to od sljede3eg ne objanjava ,ato rast outputa od 18 i,nad normalne
stope vodi do
smanjenja ne,aposlenosti ,a samo (,84
c) parametar L nije jedna" 0
'. !retpostavite da je stopa rasta nominalne ponude nov+a 1(8, a stopa
in1a+ije 38. 6a
temelju toga ,namo da je stopa rasta outputa:
d) 45
). ., danu stopu rasta nominalne ponude nov+a, porast in1a+ije 3e utje+ati da
se rast
outputa
b) smanji
0. Koji od ovih doga/aja 3e pove3ati veliinu rtvenog omjera4
d) smanjenje L
&. Koji 3e od sljede3ih doga/aja u,rokovati porast prilago/enog rasta
nominalne ponude
nov+a4
c) smanjenje g Q
1(. Koja 3e varijabla u srednjem roku biti pod utje+ajem promjene g m4
d) M
11. Koji od sljede3ih i,ra,a odre/uje stopu in1a+ije u srednjem roku4
a) gm R O gQ
12. !retpostavite da sredinja banka eli smanjiti in1a+iju ,a 128, pri emu je
unH'8, a T H
1,2. Koliko point;Oears o7 eU+ess unemploOment je potrebno ,a smanjenje
in1a+ije ,a 128
a) 00
0B% A"o je L > 0%6H 7rtveni omjer je otprili"e
b) 0%34
01% &retpostavite da nezaposlenost mora narasti za 65 "a"o bi se in!acija smanjila za
65%
&retpostavite da je un>35H P > 0%1H g Q > B5 i ut-0 > 35% Soli"a bi trebala biti stopa rasta
outputa da bi se u pove#ala za 65 =u godini t)T
a) -N%65
1*. Fu+asova kritika kae da 3e najavljeni antiin1a+ijski program imati sljede3e
uinke:
d) sve od navedenog
1'. Pradi+ionalni pristup de,in1a+iji ,ahtijeva 9,a smanjenje in1a+ije::
a) ut < un
1). !rema Dohnu PaOloru, to bi trebala napraviti sredinja banka kako bi
smanjila in1a+iju4
d) pola"o =ali postepeno br7e) i najavljeno smanjiti gm
10. 6ominalne rigidnosti odnose se na sljede3e:
b) 8injenicu da se veli" dio nadnica i cijena odre2uje u nominalnom izrazu
10. POGLAVLJE
1. Koja od sljede3ih varijabli najbolje mjeri standard ivota4
d) realni output per capita
2. .sporedba outputa per +apita ,a * najbogatijih ,emalja poka,uje:
d) sve navedeno
3. Kad raunaju i uspore/uju 5$! po ,emljama, ekonomisti naje3e koriste:
e) a) i c)
. 5rojevi koji se odnose na paritet kupovne mo3i
b) "oriste zajedni8"e cijene za izra8un ,D&-a po zemljama
*. #nali,a rasta 5$!;a po ,emljama i kro, vrijeme poka,uje da vrijedi
9,aokruite sve tone
odgovore)
a) nije uvije" dolazilo do rasta outputa per capita
'. . kojim grupama ,emalja nije dolo do konvergen+ije4
c) a.ri8"e zemlje
). Koji od sljede3ih doga/aja 3e u,rokovati porast agregatnog outputa4
d) sve navedeno
0. Konstantni prinosi na ra,mjer sugeriraju da ako K i 6 oboje porastu ,a *8
onda ,namo
sljede3e
b) @ #e porast to8no za 65
&. Bpadaju3i prinosi na kapital poka,uju da 3e porast K ,a 1(8 u,rokovati
d) porast @ za manje od 005
1(. Koji od sljede3ih doga/aja 3e u,rokovati rast outputa po radniku 9GV6:4
b) porast S
11. Dednaki porast kapitala po radniku 9KV6: kro, vrijeme u,rokovat 3e 9na
temelju agregatne
proi,vodne 7unk+ije: sljede3e
c) rast @-9 biti #e sve manji i manji
12. 2to od sljede3eg objanjava stalan odrivi rast outputa4
c) tehnolo"i napreda"
13. !orast stope tednje u,rokovat 3e
a) porast razine outputa per capita
1. . vremenu t
c) zemlja A ima relativno ve#u stopu rasta outputa per capita
1*. $o vremena tW, koji od sljede3ih doga/aja bi doveo do toga da je ra,ina
outputa per
+apita u ,emlji # nia od outputa per +apita u ,emlji 54
d) smanjenje stope tednje u A
11. POGLAVLJE
1. !retpostavite da KV6 raste sa 2 na 3. Znamo da 3e to dovesti do:
c) rasta @-9
2. ., pretpostavke da je proraunski deK+it jednak nuli i ekonomija ,atvorena
vrijedi
a) S>F
3. !orast koje od varijabli 3e dovesti do pada Kt?14
a) U
. #ko se KV6 ne mijenja, ,namo da:
c) S-9 > U=S-9)
*. #ko je Kt?1 R Kt ,namo da:
c) S-9 < amortizacija po radni"u
'. !romjena kapitala jednaka je:
d) investicije : amortizacija
). Kad je gospodarstvo u steadO;state;u, ,namo da
a) S-9 > amortizacija po radni"u
0. .daljenost -I je
b) S-9
&. .daljenost IE je
d) promjena zalihe "apitala
1(. .daljenost I= je
b) A-9
11. Za K1V6, to 3e se od slijede3eg doga/ati tijekom vremena4
d) sve od navedenog
12. !retpostavite da je gospodarstvo na poetku u steadO;state;u. "manjenje
stope tednje
u,rokovat 3e:
d) potrebno je vie in.ormacija za odgovor
13. !retpostavite da je gospodarstvo na poetku u steadO;state;u. "manjenje
stope tednje
dovest 3e do sljede3eg
b) po8etnog negativnog u8in"a na stopu rasta @-9
1. !retpostavite da je gospodarstvo na poetku u steadO;state;u. !ove3anje
stope tednje
u,rokovat 3e:
d) neodre2en e.e"t na A-9 u dugom ro"u
1*. 2to od sljede3eg predstavlja uinke 9u ra,doblju t: porasta stope tednje u
ra,doblju t4
d) sve od navedenog
1'. 2to od sljede3eg predstavlja uinke 9u ra,doblju t: smanjenja stope tednje
u ra,doblju t4
b) investicije J amortizacije
1). >a,ina kapitala odre/ena ,latnim pravilom je ona ra,ina kapitala koja:
c) maV A-9
10. !retpostavite da je gospodarstvo u steadO;state;u i da trenutna ra,ina
kapitala po
radniku nije jednaka ra,ini kapitala ,latnog pravila. 2to od sljede3eg treba
podu,eti kako bi
se dostigla ra,ina kapitala ,latnog pravila4
d) potrebno je vie in.ormacija za odgovor na ovo pitanje
1&. !retpostavite da je gospodarstvo u steadO;state;u i da je trenutna ra,ina
kapitala po
radniku ve3a od ra,ine kapitala ,latnog pravila. 2to od sljede3eg treba podu,eti
kako bi se
dostigla ra,ina kapitala ,latnog pravila4
b) smanjiti stopu tednje
2(. Koje od sljede3eg 3e dovesti do pove3anja GV64
d) sve od navedenog
21. Fjudski kapital predstavlja:
c) sve od navedenog
22. Jodeli endogenog rasta sugeriraju da rast u dugom roku ovisi o
c) a) i b) su to8ni odgovori
12. POGLAVLJE
1. . * bogatih svjetskih ,emalja i,da+i ,a >X$ kao postotak od 5$!;a u
prosjeku i,nose:
a) $-B5
2. Zakoni o patentima 3e:
b) pove#ati primjenjivost istra7ivanja
3. !lodnost istraivanja poka,uje:
d) i a) i b)
. !rimjenjivost istraivanja poka,uje
c) "oli"o poduze#a imaju "oristi od ulaganja u WXD
*. 2to od sljede3eg predstavlja dimen,ije tehnolokog napretka:
d) sve navedeno
'. !orast koje od varijabli 3e dovesti do porasta outputa4
d) sve navedeno
). Koji od sljede3ih i,ra,a predstavlja koliinu e7ektivnog rada4
b) 9-A
0. Butput po e7ektivnom radniku jednak je:
c) @-A9
&. !retpostavite da # poraste ,a *(8 i 6 padne ,a *(8. ., ovaj podatak
moemo oekivati
sljede3e:
c) @ se ne#e promijeniti
1(. #ko se i K i #6 pove3aju ,a 1(8, ,namo sljede3e:
a) @ #e porasti to8no za 005
11. Koji od sljede3ih i,ra,a predstavlja potrebne 9,ahtijevane: investi+ije po
e7ektivnom
radniku4
a) =U ? g9 ? gA )S-A9
12. -7ektivni rad raste po stopi:
c) 65
13. 5roj ,aposlenih raste po stopi:
c) B5
1. >a,ina investi+ija po e7ektivnom radniku potrebna ,a odravanje konstante
ra,ine KV#6
je:
e) 0%06=S-A9)
1*. "teadO;state stopa rasta GV#6 je:
a) 0
1'. "teadO;state stopa rasta outputa po radniku 9GV6: je:
b) $5
1). "teadO;state stopa rasta outputa 9G: je:
d) 65
10. "teadO;state stopa rasta KV#6 je:
a) 0
1&. "teadO;state stopa rasta kapitala 9K: je:
d) 65
2(. !orast stope tednje u,rokovat 3e:
d) sve navedeno
21. "manjenje stope tednje u,rokovat 3e
e) nita od navedenog
22. 2to 3e od sljede3eg dovesti do trajnog porasta stope rasta outputa po
radniku4
a) porast gA
23. 2to 3e od sljede3eg dovesti do trajnog smanjenja stope rasta outputa po
radniku4
c) smanjenje gA
2. $o ravnotenog rasta dola,i kad vrijedi
d) broj radni"aH output i "apital rastu po istoj stopi
2*. #ko je stopa rasta outputa po radniku ve3a od stope tehnolokog napretka,
onda ,namo
sljede3e:
b) viso" rast uzro"ovan je a"umulacijom "apitala
2'. #ko je stopa rasta outputa po radniku jednaka stopi tehnolokog napretka,
onda ,namo
sljede3e:
a) viso" rast uzro"ovan je viso"im ravnote7nim rastom
2). "manjenje rasta od sredine 1&)(;ih najvjerojatnije je u,rokovalo
b) smanjenje gA
20. Koje su od navedenih hipote,a pokuale objasniti usporavanje tehnolokog
napretka od
sredine 1&)(;ih4 9mogu3e vie tonih odgovora:
b) pogre"a u mjerenju
c) porast udjela se"tora usluga
d) smanjenje ulaganja u WXD
13. POGLAVLJE
1. Pko prvi uka,uje na pro+es Ykreativne destruk+ijeY4
b) Shumpeter
2. !orast # moe se protumaiti kao
c) sve navedeno
3. ., dani G, porast ra,ine produktivnosti u,rokovat 3e
b) smanjenje 9
. !roduktivnost rada je:
c) A
*. Zaposlenost je:
b) @-A
'. !orast produktivnosti uvijek 3e u,rokovati
a) poma" AS prema dolje
). !orast produktivnosti u,rokuje pomak #" jer
d) nita od navedenog
0. !retpostavite da se G pove3a u kratkom roku uslijed porasta produktivnosti.
6a temelju
ovoga ,namo sljede3e:
d) ne mo7e se jednozna8no odrediti u8ina" na 9
&. !retpostavite da se produktivnost pove3a ,a 8. Znamo da 3e se 6 pove3ati
ako:
c) @ poraste za vie od 15
1(. !retpostavite da je # H (.*. Koliko je radnika potrebno ,a proi,vodnju jedne
jedini+e
outputa4
c) $
11. #ko je nominalna nadni+a Z, troak proi,vodnje jedne jedini+e outputa je:
b) I-A
12. !" rela+ija je:
b) & > =0? K)I-A
13. Z" rela+ija je:
a) I > Ae&eY=uHz)
1. !retpostavite da su oekivanja o ! i # ispravna. 8 porast # u,rokovat 3e
a) poma" &S relacije prema gore za 15
1*. !retpostavite da su oekivanja o ! i # ispravna. 28 porast # u,rokovat 3e:
b) $5 rast realne nadnice i nepromijenjenu prirodnu stopu nezaposlenosti
1'. !retpostavite da su oekivanja o ! i # ispravna. "manjenje produktivnosti
9pad #:
u,rokovat 3e:
a) poma" &S pravca prema dolje
1). !retpostavite da se oekivanja o produktivnosti sporo prilago/avaju.
6adalje
pretpostavite da je # rastao '8 godinje i da se u nekom ra,doblju t, # pove3ao
,a samo 38.
Bvo usporenje rasta produktivnosti u,rokovat 3e:
b) ve#i poma" IS od poma"a &S
10. !retpostavite da se oekivanja o produktivnosti sporo prilago/avaju.
.sporenje rasta
produktivnosti u,rokovat 3e sljede3e
a) porast realne nadnice i porast un
1&. 2to od navedenog ne objanjava pove3anje relativne potranje visoko;
obra,ovanih
radnika4
c) smanjenje potra7nje za viso"o-obrazovanim radnicima
1. !BEF#<FD-
1. 6ominalna kamatna stopa:
c% mjeri troa" posu2ivanja 0 dolara danas u terminima "oli"o #emo dolara za to dobiti
za
godinu dana
2. Koji od sljede3ih i,ra,a predstavlja tonu deKni+iju realne kamatne stope4
d% D=0 ? i)-=0 ? Me)E : 0
3. !retpostavite da je nominalna kamatna stopa Kksna. >ast oekivane stope
in1a+ije 3e
dovesti do:
b% smanjenja realne "amatne stope
. #ko je Se H (, ,namo da je:
c% r > i
*. !retpostavite da je Se H *8 te da se ne mijenja. "igurno ,namo da je:
b% r J i
'. !retpostavite da se realna kamatna stopa ne mijenja dok nominalna kamatna
stopa pada
tijekom odre/enog ra,doblja. Bvo sugerira da je:
c% promjena u Me > promjena u i
). !retpostavite da 3ete dobiti L1(( ,a godinu dana od danas i da je i H 1(8.
"adanja
vrijednost ovih L1(( je:
c% /N0%N0
0. !retpostavite da posudite L1((( danas i da 3ete otplatiti L1((( ,a godinu
dana. #ko
nominalna kamatna stopa i,nosi 1*8, koliko 3ete otplatiti ,a godinu dana4
a% /0060
&. !retpostavite da je nominalna kamatna stopa jednaka *8 i da se ne mijenja.
"adanja
vrijednost L1((( koje bi trebali dobiti ,a dvije godine i,nosi:
c% /N04H0B
1(. !retpostavite da 3ete dobiti slijed budu3ih pla3anja. "adanja vrijednost
ovih pla3anja 3e
se rasti:
d% b i c
11. !retpostavite da 3ete dobiti slijed budu3ih pla3anja. "adanja vrijednost
ovih pla3anja 3e
biti nia:
d% a i c
12. !retpostavite da 3ete dobiti jednokratnu uplatu od L1((( na kraju perioda
od deset godina.
Pako/er pretpostavite da nominalna i realna kamatna stopa i,nose ( te se
oekuje da 3e ostati
na ovoj ra,ini idu3ih deset godina. Znamo da je:
c% sadanja vrijednost ove uplate jedna"a /0000
13. !retpostavite da posjedujete +onsol koja vam obe3ava isplatu od L1((
svake godine,
,auvijek, s poetkom od idu3e godine. #ko je nominalna kamatna stopa 1(8 i
ne oekuje se
njena promjena, sadanja vrijednost ove +onsol je:
c% /0000
1. !retpostavite da je oekivana in1a+ija ve3a od nule. Koja od sljede3ih i,java
je tona ,a A" %
FJ model4
b% nominalna "amatna stopa spada u )G relaciju
1*. !retpostavite da je nominalna kamatna stopa Kksna. !orast oekivane
stope in1a+ije 3e
dovesti do:
c% porasta investicija i porasta outputa
1'. 6a Knan+ijskom tritu 9tj. na gra7u ponude i potranje ,a nov+em:,
pove3anje oekivane
stope in1a+ije 3e dovesti do:
c% smanjenja realne "amatne stope povezanog s ravnote7om na ;nancijs"om tr7itu
1). "manjenje oekivane in1a+ije 3e dovesti do:
d% poma"a FS "rivulje u lijevo
10. Koja od sljede3ih i,java je tona ako u,memo u ob,ir odluke koje pojedin+i
donose o tome
koliko nov+a i obve,ni+a drati4
b% pove#anje nominalne "amatne stope uzro"uje porast oportunitetnog tro"a dr7anja
novca
1&. !ove3anje oekivane in1a+ije dovodi do:
c% poma"a FS "rivulje u desnoH pove#anja r i pove#anja outputa
2(. !ove3anje oekivane in1a+ije 3e re,ultirati:
a% ni7om r i viom i
21. "manjenje oekivane in1a+ije dovodi do:
d% poma"a FS "rivulje u lijevoH smanjenja r i smanjenja outputa
22. "manjenje oekivane in1a+ije 3e re,ultirati:
d% viom r i ni7om i
23. !ove3anje dravne potronje dovodi do:
a% pove#anja prirodne realne "amatne stope
2. pove3anje pore,a dovodi do
b% smanjenja prirodne realne "amatne stope
2*. . kratkom roku, pove3anje stope rasta nov+a dovodi do:
c% smanjenja i i smanjenja r
2'. . srednjem roku, pove3anje stope rasta nov+a dovodi do:
e% nita od navedenog
15. POGLAVLJE
1. !orast +ijene jednogodinje obve,ni+e 9koja obe3ava isplatu od L1(( ,a
godinu dana: u
ra,doblju t 3e dovesti do:
b% smanjenja i0t
2. Koji od sljede3ih doga/aja 3e u,rokovati porast +ijene dvogodinje obve,ni+e
u ra,doblju t4
c% smanjenje i0t
3. Relacija arbitrae i,me/u jednogodinjih i dvogodinjih obve,ni+a poka,uje:
c% o8e"ivani prinos od dranja jednogodinjih obveznica je jedna" o8e"ivanom prinosu
od
dranja dvogodinjih obveznica
. !ove3anje prinosa do dospije3a na dvogodinje obve,ni+e dovodi do:
a% smanjenja /&$t
*. Krivulja prinosa predstavlja:
b% odnos izme2u prinosa do dospije#a i dospije#a
'. !o,itivno nagnuta krivulja prinosa sugerira da
d% i0t J ie0t
). 6egativno nagnuta krivulja prinosa sugerira da:
c% i0t < ie0t
0. !retpostavite da je i1t H 8 i i2t H *8. Bvo impli+ira da jednogodinja stopa ,a
koju se
oekuje da 3e nastupiti ,a godinu dana i,nosi:
d% 35
&. !retpostavite da je i1t H '8 i na Knan+ijskim tritima se oekuje da 3e
jednogodinja stopa
,a godinu dana biti 8. ., ovu in7orma+iju, kamatna stopa na dvogodinju
obve,ni+u i,nosi:
c% 65
1(. !retpostavite da je krivulja prinosa u poetku po,itivno nagnuta.
!retpostavite tako/er se
teku3a jednogodinja kamatna stopa pove3ala ,a 28 dok se oekivana budu3a
jednogodinja
kamatna stopa ne mijenja. Bvakav doga/aj 3e dovesti:
a% i$t #e se pove#ati za manje od $5
11. !retpostavite da je jednogodinja kamatna stopa na okomitoj osi A" % FJ
modela i da je
krivulja prinosa u poetku po,itivno nagnuta. #ko se na Knan+ijskim tritima
sada oekuje
monetarna kontrak+ija ,a godinu dana, oekivali bismo da 3e:
a% "rivulja prinosa postati strmija
12. !retpostavite da je jednogodinja kamatna stopa na okomitoj osi A" % FJ
modela i da je
krivulja prinosa u poetku po,itivno nagnuta. #ko se na Knan+ijskim tritima
sada oekuje
pove3anje pore,a ,a godinu dana, oekivali bismo da 3e:
b% se i$t smanjiti
13. Koji od sljede3ih doga/aja 3e dovesti do pove3anja +ijena dioni+a u
ra,doblju t4
d% nita od navedenog
1. !retpostavite da A5J najavi kako 3e njihovi proKti ,a idu3e tri godine pasti.
#ko se ovaj pad
proKta ve3 oekuje na Knan+ijskim tritima, oekivali bismo da 3e se:
c% cijena F,G-ove dionice ne#e promijeniti "ao rezultat ove najave
1*. !otpuno oekivano pove3anje osobne potronje u,rokuje pomak A" krivulje
u desno i:
c% bez promjene te"u#ih cijena dionica
1'. !otpuno oekivano smanjenje ponude nov+a dovodi do:
c% bez promjene te"u#ih cijena dionica
1). $jelomino neoekivano pove3anje ponude nov+a dovodi do:
a% pove#anje te"u#ih cijena dionica
10. !retpostavite kako se oekuje da I-$ 9@5: ne odgovara na sljede3i doga/aj.
$jelomino
neoekivano smanjenje potronje 3e dovesti do:
d% ima nejasne u8in"e na te"u#e cijene dionica
1&. !retpostavite kako se oekuje da I-$ 9@5: odgovori na sljede3i doga/aj
dre3i kamatnu
stopu konstantnom 9tj. na poetnoj ra,ini:. 6eoekivano pove3anje potronje 3e
dovesti do:
a% pove#anje te"u#ih cijena dionica
2(. Kako FJ krivulja postaje strmija, neoekivano pove3anje potroakog
povjerenja:
d% vjerojatnije je da #e uzro"ovati smanjenje cijena dionica
03% &'()A*)+E
1. 2to je od sljede3eg ukljueno u neljudsko bogatstvo4
d% a i b
2. Koji od sljede3ih doga/aja bi doveo do pove3anja ljudskog bogatstva4
b% smanjenje o8e"ivanih poreza
3. Koja od sljede3ih i,java je tona ,a vrlo opre,nog potroaa4
d% sve od navedenog
. 2to od sljede3eg objanjava ,ato je pojedineva potronja 9u, dodatak
ukupnom bogatstvu:
rastu3a 7unk+ija teku3eg dohotka4
d% sve od navedenog
*. Za ovo pitanje pretpostavite da se teku3i dohodak ne mijenja. " Kksnim
teku3im dohotkom,
teku3a potronja 3e pasti ako:
b% se smanji u"upno bogatstvo
'. Koji od sljede3ih doga/aja bi u,rokovao najve3e smanjenje teku3e potronje4
c% trajno smanjenje vae godinje pla#e u iznosu od /0000
). !ove3anje koje od sljede3ih varijabli 3e dovesti do pove3anja teku3e
potronje4
e% sve od navedenog
0. Kada podu,e3e odlui kupiti novi stroj, kupit 3e ga ako je sadanja vrijednost
oekivane
dobiti od stroja:
d% ve#a od cijene stroja
&. !ove3anje stope amorti,a+ije 3e u,rokovati da sadanja vrijednost oekivane
dobiti:
b% padne
1(. "manjenje teku3e i oekivane budu3e realne kamatne stope 3e dovesti do:
a% pove#anja sadanje vrijednosti o8e"ivane dobiti
11. Troak koritenja kapitala ili kapitalna renta 3e se smanjiti ako:
b% realna "amatna stopa padne
12. !retpostavite kako podu,e3e oekuje da 3e budu3e dobiti i budu3e realne
kamatne stope
ostati konstantne na njihovoj teku3oj ra,ini. ., ovu in7orma+iju, ,namo da 3e se
investi+ije
smanjiti ako:
c% te"u#a dobit padne
13. !ove3anje [proKtabilnosti\ govori da:
a% su poduze#a pove#ala svoja o8e"ivanja o budu#oj dobiti
1. "manjenje [tijeka nov+a\ govori da:
d% se te"u#a dobit smanjila
1*. Koja je od sljede3ih i,java tona4
a% prodaja i dobit su u pozitivnom odnosu
1'. Koji od sljede3ih doga/aja bi doveo do pove3anja dobiti po jedini+i kapitala4
d% sve od navedenog
1). . re+esiji, oekivali bismo da:
c% se dohoda" i prodaja smanjuju
10. !rivremeni porast outputa od L1(( mil. 3e dovesti do
c% promjena investicija < promjena potronje
17. POGLAVLJE
1. #gregatna privatna potronja 9#: je jednaka:
c% osobna potronja plus investicije
2. !ove3anje budu3eg oekivanog outputa 3e u teku3em ra,doblju dovesti do:
a% pove#anja agregatne privatne potronje =A) i poma"a FS "rivulje u desno
3. "manjenje budu3e oekivane realne kamatne stope 3e u teku3em ra,doblju
dovesti do:
a% pove#anja agregatne privatne potronje =A) i poma"a FS "rivulje u desno
. !ove3anje budu3ih oekivanih pore,a 9dre3i sve ostalo konstantnim: 3e u
teku3em
ra,doblju dovesti do:
b% smanjenja agregatne privatne potronje =A) i poma"a FS "rivulje u lijevo
*. "manjenje teku3e realne kamatne stope sada 3e vjerojatno imati relativno
manji uinak na
teku3i output ,ato to:
d% a i c
'. !ove3anje budu3eg oekivanog dohotka 3e dovesti do:
d% nema u8in"a na )G "rivulju u te"u#em razdoblju
). "manjenje budu3e oekivane realne kamatne stope 3e dovesti do:
d% nema u8in"a na )G "rivulju u te"u#em razdoblju
0. !ove3anje teku3eg dohotka 3e dovesti do:
a% pove#anja nominalne "amatne stope i poma"a po )G "rivulji u te"u#em razdoblju
&. .in+i monetarne ekspan,ije u teku3em ra,doblju na ekonomsku aktivnost u
teku3em
ra,doblju ovise o tome:
c% a i b
1(. "manjenje bude3eg oekivanog dohotka 3e dovesti do:
c% a i b
11. !ove3anje budu3e oekivane realne kamatne stope 3e dovesti do:
c% a i b
12. !retpostavite da I-$ 9@5: smanji ponudu nov+a u teku3em ra,doblju.
6adalje,
pretpostavite da pojedin+i sada oekuju da 3e budu3e realne kamatne stope
biti vie a budu3i
dohodak nii. ., ove in7orma+ije, oekivali bismo:
a% poma" )G "rivulje prema gore i poma" FS "rivulje u lijevo u te"u#em razdoblju
13. !retpostavite da I-$ 9@5: pove3a ponudu nov+a u teku3em ra,doblju.
6adalje,
pretpostavite da pojedin+i sada oekuju da 3e budu3e realne kamatne stope
biti nie a budu3i
dohodak vii. ., ove in7orma+ije, sa sigurno3u ,namo:
a% te"u#i dohoda" #e se pove#ati
1. Koja od sljede3ih i,java opisuje ra+ionalna oekivanja4
e% a i c
1*. #ko se oekivanja temelje na ]ivotinjskim nagonima^, ,namo da:
a% su promjene o8e"ivanja nasumi8ni doga2aji
1'. #ko su oekivanja ]prilagodljiva^, ,namo da:
b% su o8e"ivanja odre2ena ponaanjem Zgledanja unatrag[
1). !retpostavite da pojedin+i ra,matraju samo kratkorone uinke promjena
budu3ih
oekivanih makroekonomskih varijabli. !retpostavite da pojedin+i oekuju kako
3e se budu3a
dravna potronja pove3ati te oekuju kako I-$ 9@5: ne3e reagirati na ovaj
doga/aj. !ojedin+i
3e, stoga, oekivati:
d% sve od navedenog
10. !retpostavite da pojedin+i ra,matraju samo kratkorone uinke promjena
budu3ih
oekivanih makroekonomskih varijabli. !retpostavite da pojedin+i oekuju
smanjenje budu3ih
pore,a. 6adalje, pretpostavite kako se ne oekuje da 3e I-$ 9@5: reagirati na
ovo smanjenje
budu3ih pore,a. Bekivano smanjenje budu3ih pore,a 3e:
d% imati nejasan u8ina" na te"u#u FS "rivulju
1&. !retpostavite da pojedin+i ra,matraju samo kratkorone uinke promjena
budu3ih
oekivanih makroekonomskih varijabli. !retpostavite da je prihva3en proraun
koji impli+ira
pove3anje i teku3e i budu3e dravne potronje. 6adalje, pretpostavite kako se
ne oekuje da 3e
I-$ 9@5: reagirati na ove promjene E. !ove3anje teku3e i budu3e dravne
potronje 3e:
c% imati nejasan u8ina" na te"u#i dohoda"
2(. !retpostavite da pojedin+i ra,matraju samo kratkorone uinke promjena
budu3ih
oekivanih makroekonomskih varijabli. !retpostavite da je prihva3en proraun
koji impli+ira
pove3anje i teku3e i budu3e dravne potronje. 6adalje, pretpostavite kako se
oekuje da 3e
I-$ 9@5: neutrali,irati bilo kakve uinke koje bi promjena teku3e i budu3e
dravne potronje
imala na teku3u i budu3u realnu kamatnu stopu. Bvo pove3anje teku3e i budu3e
E 3e dovesti
do:
a% pove#anja te"u#eg dohot"a
21. !retpostavite da pojedin+i ra,matraju samo srednjorone uinke promjena
budu3ih
oekivanih makroekonomskih varijabli. !retpostavite da pojedin+i oekuju da
3e se budu3a
dravna potronja pove3ati te da I-$ 9@5: ne3e odgovoriti na ovaj doga/aj.
!ojedin+i 3e,
dakle, oekivati:
b% pove#anje budu#ih "amatnih stopa
22. !retpostavite da pojedin+i ra,matraju samo srednjorone uinke promjena
budu3ih
oekivanih makroekonomskih varijabli. !retpostavite da pojedin+i oekuju da
3e se budu3a
dravna potronja pove3ati te da I-$ 9@5: ne3e odgovoriti na ovaj doga/aj. .,
ovu
in7orma+iju, sa sigurno3u ,namo:
d% u8inci na polo7aj FS "rivulje u te"u#em razdoblju su nejasni
23. !retpostavite da pojedin+i ra,matraju samo dugorone uinke promjena
budu3ih
oekivanih makroekonomskih varijabli. !retpostavite da pojedin+i oekuju da
3e se budu3a
dravna potronja pove3ati te da I-$ 9@5: ne3e odgovoriti na ovaj doga/aj.
!ojedin+i 3e,
dakle, oekivati:
a% smanjenje budu#eg dohot"a
18. POGLAVLJE
1. 6ominalni devi,ni teaj je:
d) i a) i b)
2. >ealni devi,ni teaj je
b) cijena stranih dobara u terminima doma#ih dobara
3. !orast - o,naava:
d) nominalnu deprecijaciju
. Kad poraste vrijednost dolara prema 7unti onda ,namo sljede3e:
b) E pada
*. $epre+ija+ija dolara uka,uje na sljede3e:
d) i b) i c)
'. Kad dolar apre+ira, onda ,namo da:
b) cijena strane valute izra7ena u dolarima se smanjila
). Koji od sljede3ih i,ra,a predstavlja realni devi,ni teaj4
a) E&\-&
0. !orast realnog devi,nog teaja uka,uje na sljede3e:
d) i a) i c)
&. "manjenje realnog devi,nog teaja uka,uje na sljede3e
e) i b) i d)
1(. 2to bi od sljede3eg u,rokovalo realnu depre+ija+iju doma3e valute4
b) porast E
11. 2to bi od sljede3eg u,rokovalo realnu apre+ija+iju doma3e valute4
D) sve navedeno
12. !retpostavite da ,emlja ima deK+it bilan+e teku3ih transak+ija. 6a temelju
ovog ,namo
sljede3e
d) postoji su;cit na ra8unu "apitalnih transa"cija
13. !rema deKni+iji 5$!;a i 56!;a ,namo da vrijedi:
a) ,9& > ,D& ? neto .a"tors"e zarade
1. Koji od sljede3ih i,ra,a predstavlja oekivani povrat 9u dolarima: od dranja
njemake
obve,ni+e
d) =0-Et )=0? i\)Ee t?0
1*. !retpostavite da vrijedi kamatni paritet. #ko je i H*8, a iCH)8, ,namo
sljede3e:
c) o8e"uje se da #e "una aprecirati za $5
1'. !retpostavite da vrijedi kamatni paritet. #ko je iH1(8, a iCH08, ,namo
sljede3e:
d) o8e"uje se da #e "una deprecirati za $5
1). !retpostavite da vrijedi kamatni paritet i da pojedin+i oekuju apre+ija+iju
kune od 8
tijekom idu3e godine. 6a temelju te in7orma+ije ,namo sljede3e
b) i J i\
10. !retpostavite da vrijedi kamatni paritet. !retpostavite iCH1(8 i da se
oekuje
depre+ija+ija kune od 28 idu3e godine. Koliko svaki pojedina+ koji uloi 1 kunu
u stranu
obve,ni+u moe oekivati nov+a ,a jednu godinu4
d) 0%0$
1&. !retpostavite da vrijedi kamatni paritet, da je iCH1(8 i da se oekuje
apre+ija+ija kune od
38 tijekom idu3e godine. Za svaku kunu koju pojedina+ uloi u stranu
obve,ni+u, koliko
moe oekivati kuna ,a jednu godinu4
b) 0%04
2(. !retpostavite da je i H 1(8, iC H 08 te da se oekuje depre+ija+ija kune od
38 tijekom
idu3e godine. ., ovu in7orma+iju ,namo da:
.) i b) i d)
21. !retpostavite da je i H 1(8, iC H 08 te da se oekuje apre+ija+ija kune od
38 tijekom
idu3e godine. ., ovu in7orma+iju ,namo da:
e) i a) i c)
19. POGLAVLJE.
1. >a,ina potranje ,a doma3im dobrima je
a) 0660
2. >a,ina doma3e potranje ,a dobrima je:
b) 0300
3. Koji od sljede3ih i,ra,a predstavlja potranju ,a doma3im dobrima4
e) nita od navedenog
. Koji od sljede3ih i,ra,a predstavlja neto i,vo, 96_:4
d) ] : ^FG
*. Koji bi od sljede3ih doga/aja smanjio i,vo,4
c) smanjenje @\
'. Koji od sljede3ih doga/aja bi u,rokovao smanjenje uvo,a4
c) porast ^
). !rava+ neto i,vo,a ima sila,an nagib ,bog uinka:
a) @ na FG
0. . modelu i, posljednjih vjebi, smanjenje E u,rokovat 3e
b) smanjenje @ i smanjenje uvoza
&. 2to 3e od sljede3ih doga/aja u,rokovati porast i G i 6_4
a) porast ^
1(. !orast granine sklonosti uvo,u u,rokovat 3e sljede3e:
a) __ pravac postat #e polo7eniji i dana promjena ( imat #e manji u8ina" na output
11. !retpostavite da vrijedi Jarshall;Fernerov uvjet. >ealna apre+ija+ija
u,rokovat 3e
b) smanjenje 9]
12. "manjenje GC u,rokovat 3e
e) sve navedeno
13. !retpostavite da vlada eli pove3ati G i ostaviti 6_ nepromijenjen. <lada bi
stoga trebala
c) pove#ati ( i pove#ati ^
1. !retpostavite da vlada eli smanjiti G i pove3ati 6_. " kojom politikom bi to
najvjerojatnije uspjela ostvariti4
b) smanjenje (
1*. !retpostavite da ne vrijedi Jarshall;Fernerov uvjet. >ealna depre+ija+ija bi
u,rokovala
a) smanjenje 9] i smanjenje @
1'. D;krivulja poka,uje utje+aj
c) realne deprecijacije na 9]
1). Prite dobara i usluga je u ravnotei kad vrijedi:
b) @ > potra7nja za doma#im dobrima
10. "manjenje proraunskog deK+ita moe u,rokovati:
d) sve navedeno
1&. Prgovinski suK+it poka,uje sljede3e
a) privatna ? javna tednja < investicije
20. POGLAVLJE
1. B kojoj od navedenih varijabli investi+ije 6- ovise4
c) r\
2. Koji od sljede3ih doga/aja 3e u,rokovati porast neto i,vo,a4
b) smanjenje @
3. #ko se ne mijenjaju ! i !C ,namo sljede3e
b) r > i
. .vjet kamatnog pariteta upu3uje na to da je - 7unk+ija kojih varijabli4
a)Ee H iH i\
*. !retpostavite da vrijedi kamatni paritet te da je i H 08, iC H '8. Po upu3uje
na sljede3e
b) o8e"uje se deprecijacija doma#e valute od $5
'. !retpostavite da vrijedi kamatni paritet. !orast doma3e kamatne stope
u,rokovat 3e:
b) smanjenje E
). !retpostavite da vrijedi kamatni paritet. "manjenje doma3e kamatne stope
u,rokovat 3e:
a) o8e"ivanje da #e idu#e godine doma#a valuta aprecirati
0. . modelu otvorenog gospodarstva, na koje komponente potranje utjee
porast doma3e
kamatne stope 9na temelju A" rela+ije::
a) FH 9]
&. !orast E u uvjetima 1eksibilnog teaja u,rokuje:
a) smanjenje E
1(. "manjenje E u uvjetima 1eksibilnog teaja u,rokovat 3e:
d) sve navedeno
11. Jonetarna ekspan,ija u uvjetima 1eksibilnog devi,nog teaja u,rokovat 3e:
b) porast EH porast @
12. Jonetarna kontrak+ija u uvjetima 1eksibilnog teaja u,rokovat 3e:
a) smanjenje FH smanjenje @
13. !retpostavite da se simultano smanjuje E i pove3ava J u uvjetima
1eksibilnog teaja. .,
ovu ino7ma+iju sa sigurno3u ,namo
a) E raste
1. . uvjetima Kksnog devi,nog teaja ,namo da
a) i > i\
1*. . uvjetima Kksnog devi,nog teaja sredinja banka mora djelovati da odri
sljede3e:
c) i > i\
1'. . uvjetima Kksnog devi,nog teaja porast E u,rokovat 3e sljede3e:
d) sve navedeno
1). . kojem od sljede3ih sluajeva 3e porast E imati ve3i uinak na G4
a) ;"sni devizni te8ajH uz sve ostalo nepromijenjeno
10. ., Kksni devi,ni teaj i nesavrenu mobilnost kapitala, pokuaj sredinje
banke da
pove3a output re,ultirat 3e sa sljede3im:
b) smanjenje deviznih pri8uva
21. POGLAVLJE
1. $evalva+ija predstavlja
a) porast `
2. >evalva+ija predstavlja
d) nita od navedenog
3. #$ krivulja je u otvorenom gospodarstvu s Kksnim devi,nim teajem sila,nog
nagiba ,ato
jer:
c) porast & uzro"uje realnu aprecijaciju i smanjenje potra7nje za doma#im dobrima
. 2to od sljede3ih doga/aja ne3e u,rokovati realnu depre+ija+iju doma3e
valute4
d) nita od navedenog
*. 2to od sljede3eg ne3e u,rokovati pomak #$ krivulje udesno4
a) smanjenje &
'. . uvjetima Kksnog devi,nog teaja vrijedi:
b) i > i\
). $evalva+ija od *8:
d) sve navedeno
0. . kratkom roku 3e devalva+ija od 1(8 u,rokovati
d) sve navedeno
&. 6a poetku pretpostavite da vrijedi G H Gn. . srednjem roku 3e devalva+ija
dovesti do
sljede3eg
e) a) i c)
1(. !retpostavite da ,emlja ima pre+ijenjen devi,ni teaj i da je G Q Gn. . ovom
sluaju ,a
oekivati je sljede3e
b) do" se gospodarstvo bude prilago2avalo samo po sebiH zbog realne deprecijacije #e
neto izvoz porasti
11. !retpostavite da ,emlja ima pre+ijenjen realni devi,ni teaj i da je G H Gn.
2to 3e od
sljede3ih doga/aja u,rokovati trajni porast neto i,vo,aT
d) smanjenje dr7avne potronje
12. !retpostavite da ,emlja ima pre+ijenjen realni devi,ni teaj i da je G H Gn.
Koja 3e od
sljede3ih kombina+ija politika najvjerojatnije smanjiti trgovinski deK+it be,
u,rokovanja
promjene outputa4
c) smanjenje ( i porast `
13. 6a poetku pretpostavite da je GHGn. >evalva+ija od *8 u,rokovat 3e:
b) smanjenje & od 65 u srednjem ro"u
1. !retpostavite da se na devi,nom tritu oekuje devalva+ija. 2to bi od
sljede3eg pomoglo
da se odri kamatni paritet4
a) porast i
2&. !retpostavite da sudioni+i Knan+ijskih trita oekuju devalva+iju. 2to bi se
od sljede3eg
moglo dogoditi kao posljedi+a djelovanja vlade ili sredinje banke 9kao odgovor
na
oekivanu devalva+iju:4
d) sve navedeno
3(. !retpostavite da sudioni+i Knan+ijskih trita oekuju devalva+iju. 6adalje
pretpostavite
da vlada i sredinja banka ne ele provoditi politiku koja bi mogla re,ultirati
smanjenjem
outputa. ., ove in7orma+ije, ,a koju je mjeru politike najvjerojatnije da 3e biti
podu,eta4
b) devalvacija