You are on page 1of 10

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Planificarea proiectelor.
Tehnici de planificare
Concepte de bază

• Obiectivul general – explică de ce este proiectul important pentru
societate, în beneficii pe termen lung pentru beneficiarii finali şi mai
larg, beneficii pentru alte grupuri. Obiectivele generale ajută să arate
cum se încadrează proiectul în politicile regionale /sectoriale, ale
guvernului.
• Scopul proiectului – este obiectivul care trebuie atins prin
implementarea proiectului. Scopul trebuie să fie rezolvarea unei
probleme centrale care trebuie definită în termeni de beneficii
sustenabile pentru grupurile ţintă.
• Obiectiv/-le specifice
• Rezultatele – sunt produse obţinute ca urmare a desfăşurării
activităţilor, a căror combinaţie va conduce la realizarea scopului
proiectului.
• Activităţi – acţiunile (şi mijloacele) specifice care trebuie întreprinse
pentru a produce rezultate.
• Mijloace – resurse (intrări) materiale şi nemateriale necesare pentru a
desfăşura activităţile (cum ar fi: personal, echipament şi materiale).

Concepte de bază
• Costuri – costurile reprezintă traducerea în termeni
financiari a resurselor identificate (mijloacelor).
• Indicatori verificabili în mod obiectiv – descrierea
operaţională a obiectivelor generale, scopului proiectului şi
rezultatelor.
• Surse şi mijloace de verificare – arată unde şi în ce formă
pot fi găsite informaţiile privind realizarea obiectivelor
generale, a ascopului proiectului şi a rezultatelor.
• Ipoteze – sunt acei factori externi (condiţii) care nu sunt
influenţaţi de proiect, dar care pot afecta implementarea sa
şi sustenabilitatea pe termen lung. Aceste condiţii trebuie
îndeplinite pentru ca proiectul să poată reuşi.
• Precondiţii – condiţii care trebuie îndeplinite înainte ca
proiectul să înceapă.

Planificare
În cadrul acestei etape se ia decizia privind abordarea
organizaţională ce va fi adoptată şi se trece la definirea
proiectului şi demararea activităţii de atragere de fonduri.

Activităţi:
- stabilirea activităţilor, metodologiei de implementare,
definitivarea echipei, a bugetului, a grupului ţintă,
- demararea campaniei de atragere de fonduri (se alege sursa
sau mijlocul de finanţare cel mai potrivit proiectului nostru)

Planificare (cont.)
Finanţare pe baza cererii de finanţare
Paşi:
- contactarea finanţatorului,
- studierea pachetului informativ
- opţional – trimiterea unei scrisori de intenţie
- completarea cererii de finantare
- trimiterea aplicaţiei şi menţinerea contactului cu
finanţatorul
Tehnici de planificare
• Proiectele (şi implicit situaţiile manageriale determinate de
punerea în practică a acestor proiecte) presupun efectuarea
unor activităţi intercorelate, care pot fi modelate prin
intermediul unor reţele.
• Întrucât proiectele de acest gen durează săptămâni, luni sau
chiar ani, în desfăşurarea lor pot interveni schimbări care au
impact asupra costurilor, tehnologiei sau resurselor
proiectului.
• Analiza acestor sisteme îi permite managerului să planifice, să
controleze/urmarească şi să reorganizeze resursele astfel încât
obiectivele propuse să se atingă în mod optim şi la timp
Tehnici de planificare
Cele mai cunoscute tehnici de planificare sunt:
• matricea cadrul logic
• tehnica diagramelor tip Gantt
• tehnica rețelelor de tip:
PERT (Program Evaluation and Review
Technique), Tehnică de Evaluare și Revizuire a
Pogramului sau pe scurt Metoda PERT
CPM (Critical Path Method), Metoda Drumului
Critic

Matricea cadrul logic
• Matricea logica reprezintă un “ajutor în gândire”.
Metoda Cadrului Logic sintetizează într-un format
standard:
• ce încearcă să realizeze proiectul,
• cum îşi propune să facă asta,
• ce elemente sunt necesare pentru ca succesul
proiectului să fie asigurat,
• metodele prin care se poate măsura evoluţia
proiectului,
• eventualele probleme care pot să apară,
Logica intervenţiei
Indicatori de
realizare verificabili
în mod obiectiv
Surse şi mijloace de
verificare Ipoteze
Obiective
generale
Care este ob. gen. la
care proiectul va
contribui?
Care sunt indicatorii
cheie referitori
referitor la ob. gen.
Care sunt sursele
de informare pentru
aceşti indicatori
Obiectiv
specific
Care este ob.spec. pe
care proiectul
intenţionează să îl
atingă pentru a
contribui la ob. Gen.?
Ce indicatori arată în
mod clar dacă
obiectivul proeictului a
fost atins?
Care sunt sursele de
informaţii care există
sau care pot fi
colectate? Care sunt
metodele pentru a
obţine aceste
informaţii?
Care sunt factorii şi condiţiile,
altele decât cele aflate în
responsabilitatea
Beneficiarului, care trebuie
să fie îndeplinite pentru
atingerea acestui obiectiv
(condiţii externe)? Ce riscuri
trebuie luate în consideraţie?
Rezultate
aşteptate
Rezultatele sunt
realizări propuse pentru
îndeplinirea obiectivului
specific. Care sunt
rezultatele aşteptate?
Care sunt indicatorii
de rezultat şi în ce
măsură proiectul
realizează rezultatele
previzionate?
Care sunt sursele de
informaţii pentru
aceşti indicatorii de
rezultat?
Care sunt factorii externi şi
ce condiţii trebuie îndeplinite
pentru a obţine rezultatele
aşteptate conform graficului?
Activităţi Care sunt activităţile
cheie de realizat şi în
ce succesiune trebuie
realizate pentru a
produce rezultatele
vizate?(grupaţi
activităţile după
rezultate)
Mijloace: Care sunt
mijloacele necesare
pentru implementarea
acestor activităţi:
personal, echipament,
facilităţi operaţionale,
etc?
Care sunt sursele de
informaţii cu privire la
progresul proiectului?

Care sunt costurile
proiectului?
Cum sunt acestea
defalcate/clasificate?

Ce condiţii, externe
controlului direct al
Beneficiarului, trebuie să fie
îndeplinite pntru
implementarea activităţilor
planificate?
Ce precondiţii sunt necesare
înaintea începerii proiectului?
Matricea cadrul logic
• Logica verticală – unul dintre instrumentele de verificare a
corectitudinii unui design de proiect. Identifică intenţiile
proiectului, clarifică relaţiile cauzale de tip mijloc-scop din
cadrul acestuia şi specifică situatiile dincolo de controlul
managerului de proiect (ipotezele), care pot influenţa
îndeplinirea obiectivelor (coloanele 1 şi 4).

• Logica orizontală - defineşte modul în care vor fi examinate
obiectivele proiectului din descrierea indicatorilor şi a
mijloacelor prin care se va realiza verificarea (coloanele 2 şi
3). Logica orizontală asigură cadrul pentru monitorizarea şi
evaluarea proiectului.