You are on page 1of 5

REGULILE DE DESFĂ URARE A CONCURSULUI Ș

”CEL MAI BUN PROIECT DE MARKETING”
Edi ia a III ț
I. Concept! Conc"#!i ”CEL MAI BUN PROIECT DE MARKETING”.
Acest concurs se pozi ionează ca: ț
• singurul concurs practic de marketing din Republica Moldova;
• unicul concurs inter-universitar, depă ind limitele unei singure institu ii de ș ț
învă ământ superior; ț
• singurul concurs universitar cu premii băne ti considerabile; ș
• unicul concurs în care inteligen a i abilită ile manageriale de lucru în echipă se ț ș ț
împletesc armonios i remunerează cu adevărat; ș
• acest concurs va permite identiicarea studen ilor cu cel mai mare poten ial, care ț ț
ulterior pot i implica i în activită ile practice de marketing din cadrul companiei! ț ț
II. Te$e!e de ce"ceta"e%
"! #dentiicarea op iunilor de mobilitate $în scop de muncă, odihnă sau studii% pe care le ț
maniestă tinerii în conte&tul noului regim liberalizat de vize !
'! (eterminarea modului în care tinerii au proitat sau inten ionează să proite de regimul ț
liberalizat de vize!
)! *tabilirea eectelor regimului liberalizat de vize asupra op iunilor de odihnă, studii i ț ș
muncă maniestate de tinerii din Republica Moldova!
III. O&iecti'e!e ce"cet("ii%
"! (eterminarea ponderii studen ilor, din dieri i ani de studii, care de+a au beneiciat ț ț
de regimul liberalizat de vize i inclusiv de programul ,ork and -ravel $ ș întrebare dihotomică e&:
în perioada . a i călătorit pe teritoriul /!0! ără viză1 (a 2 nu%! ț
'! #dentiicarea modului $aici se va stabili motiva ia% în care tinerii au beneiciat sau ț
inten ionează să beneicieze de avanta+ele propuse de regimul liberalizat de vize! $0&: ce este mai ț
important pentru tinerii atunci când decid să plece, pentru ce o ac1 3entru turism, se+ur
lingvistic, pentru a câ tiga bani etc!%! ș
)! *tabilirea ponderii tinerilor care beneiciind de regimul liberalizat de vize i-au ș
vizitat părin ii care muncesc în străinătate! ț
4! (eterminarea modului în care regimul liberalizat de vize cu /!0! îi va aecta pe
studen i în alegerea ării de destina iei pentru programul de schimb cultural ,5-! #dentiicarea ț ț ț
în ce măsură studen ii sunt interesa i i de alte destina ii pentru program de ,5-, i care sunt ț ț ș ț ș
acestea1
6! #dentiicarea percep iei tinerilor cu reerire la modul în care participarea la ț
programele ,5- îi poate avanta+a pe plan personal sau proesional $determinarea ponderii
studen ilor care aplică la programele de ,5- pentru a deveni mai maturi, sau pentru a indica în ț
78 e&perien a proesională dobândită ca rezultat al participării în programele ,5-%! ț
9! *tabilirea actorilor care inluen ează decizia studen ilor în alegerea programelor ț ț
de ,5- $pentru acest obiectiv întrebarea poate i ormulată utilizând scala nominală, iar
rezultatul va ilustra ponderea iecărui actor în decizia studentului de a aplica la un anume
program de ,5-%!
:! #dentiicarea a teptărilor pe care la au studen ii atunci când aplică pentru un ș ț
program ,5- pentru */A $identiicarea motiva iei studen ilor în alegerea */A ca destina ie ț ț ț
pentru programele de ,5-%!
;! (eterminarea principalelor calită i i avanta+e pe care tinerii cred că trebuie să le ț ș
aibă pentru ca să primească, în mod cert, viza pentru */A!
<! 0valuarea stării de spirit a studen ilor care au ost accepta i i au primit vize în ț ț ș
cadrul programelor de ,5-!
"=! #dentiicarea surselor inanciare din contul cărora tinerii au achitat sau planiică să
achite costul programelor de ,5-!
""! >n ce măsură un program de ,5- care are ca destina ie o ară mai pu in ț ț ț
dezvoltată economic, dar un cost de program mai mic i o posibilitate de câ tig mai mare decât ș ș
,5- */A iar interesa pe tineri!
7hestionarele vor con ine i întrebări de identiicare $universitate, acultate, an de studii, ț ș
limba vorbită, se&, teleon mobil, email etc!%!
*tudiul va i eectuat pe un e antion de minim );4 responden i $studen i%, de la minim 6 ș ț ț
universită i! 0 antionul va i reprezentativ din punct de vedere al repartizării studen ilor pe ț ș ț
universită i, an de studii, limba vorbită i se&! ț ș
I). Fond de p"e$ie"e.
?ondul total de premiere este în mărime de *+.,,, MDL!
). Etape!e de#-( "("ii conc"#!i% ș
"! Demararea concursului: "; septembrie '="4!
'! Înscrierea participan ilor ț : "; septembrie '="4 @ '6 octombrie '="4
)! Efectuarea studiului: '6 octombrie '="4 - '4 noiembrie '="4
4! Selec ia finali tilor ț ș : '6 noiembrie '="4 @ '; noiembrie '="4
6! Finala concursului: 4 decembrie '="4!
)I. Mod! de .n#c"ie"e !a conc"#.
Aa concursul dat se pot înscrie studen ii din orice universitate, acultate, specialitate sau an ț
de studii în următoarele moduri:
"! Aa sediul 7ompaniei B*tudent AdventureB din str! 3u kin 6, or! 7hi inău! ș ș
'! Aa punctele mobile din cadrul institu iilor de învă ământ! ț ț
)! 3e pagina concursului!
)II. Mod! de de#-( "a"e a conc"#!i. ș
*tuden ii participan i la concurs se vor organiza în echipe a câte minim )membri! ?iecare ț ț
echipă va primi o problemă de cercetare în baza căreia va i eectuat un studiu de teren i vor i ș
ormulate propuneri în conormitate cu problema de cercetare i rezultatele studiului de teren! ș
*elec ia câ tigătorilor va avea loc în ' etape! >n prima etapă se vor analiza propunerile ț ș
echipelor i rezultatele studiilor eectuate de acestea! (in echipele participante vor i alese ș
ma&im ; echipe inaliste! >n inală, echipele selectate, timp de "= minute vor prezenta proiectul i ș
vor răspunde la întrebările membrilor +uriului! >n baza prezentărilor eectuate +uriul va selecta
câ tigătorii! ș
)III. C"ite"ii!e de ap"ecie"e a p"oiecte!o".
3roiectele prezentate de echipele participante la concurs vor i analizate de către membrii
+uriului conorm următoarelor criterii:
"! 7orectitudinea eectuării studiului $respectarea dezideratelor metodico -
metodologice%!
'! Criginalitatea solu iilor propuse! ț
)! ?ezabilitatea solu iilor propuse $se poate impune o limită de buget pentru solu iile ț ț
propuse%!
4! Mod de realizare i prezentare a ideilor! ș
3onderea iecărui criteriu în evaluarea rezultatelor va i stabilită din timp i va i ăcută ș
cunoscută participan ilor! ț
I/. Loc! de de#-( "a"e a conc"#!i. ș
7oncursul se va desă ura în incinta A*0M! ș
Pe"#oane de contact%
"! Igor Melnic, catedra BMarketing i logisticăB, A*0M, or! 7hi inău, str! Mitropolit ș ș
Dănulescu Dodoni 9", bloc A, o! 4=), 4="!
tel! =9===')==, $=''% 4='-;"9;
e-mail: melnicigor:4Egmail!com!
'! Vitalie Rapcea, catedra BMarketing i logisticăB, A*0M, or! 7hi inău, str! Mitropolit ș ș
Dănulescu Dodoni 9", bloc A, o! 4=), 4="!
tel! =9<));<;<, $=''% 4='-;"9;
e-mail: vitalie!rapceaEgmail!com!
)! Nico!ae Ttna", Fead o Dusiness (evelopment, *tudent Adventure, or! 7hisinau,
str! 3uskin 6, M(-'="'!
tel! =9;""""'<, =''-;=;6;=
e-mail: nicolae!tutunaruEstudentadventure!md
4! Nico!ae Pat!ati, Managing (irector, *tudent Adventure, or! 7hisinau, str! 3uskin 6,
M(-'="'!
-el! =9<'6"':;, =''-;=;6;=
e-mail: nicolae!patlatiEstudentadventure!md