You are on page 1of 3

JU „ Deseta osnovna škola “ Hrasnica

Nastavnik: Fuad Dugonjić
Datum realizacije sata: 1!"#!"1$!god!
Nastavni %redmet: &ultura 'ivljenja
(azred i odjeljenje: )1
*roj u+enika: $
*roj +asa: ,
-(.-(/01 21 N1341)N. 314 &U54U(/ 6.)5J/NJ1
Nastavna cjelina: &ultura stanovanja
Nastavna tema: 3tan 7 kuća8 %reduvjet za odvijanje %orodi+nog 'ivota!
Nastavna jedinica: Ure9enje stana:kuće!
4i% +asa: ;<rada novi= sadr'aja> vje'<a!
;<lici rada: Frontalni i individualni o<lik rada!
Nastavni cilj : U%oznati u+enike sa na+inom ure9enja stana:kuće> o <roju i namjeni
%rostorija stana ili kuće> razvijati kreativnost kod u+enika kroz %rakti+ne vje'<e i sl!
Nastavni zadaci: ;dgojni> o<razovni> ?unkcionalni!
;dgojni
 -roširivanje %ostojeći= znanja i usvajanja novi= znanja
iz o<lasti kultura stanovanja!
 (azvijanje %ozitivnog odnosa %rema radu> radni=
navika> %reciznosti isl!
;<razovni
 -odsticanje interesovanja za novim na+inima ure9enja
stana!
 .zgra9ivanje> u+vrš+ivanje> inteziviranje i njegovanje
znanja o kulturi stanovanja!
Funkcionalni
 (azvijanje logi+kog i kriti+kog mišljenja i %erce%cije!
 -rimjena ste+eni= znanja u svakodnevnom zivotu!
Nastavne metode:
• 0etoda usmenog izlaganja 7 monološka8>
• 0etoda %okazivanja @ demonstracije>
• 0etoda razgovora> diskusija 7 dijaloška8>
• 0etoda ilustrativni= radova @ %isanje> crtanje u radnoj sveci!
Nastavna sredstva i %omagala:
a8 4ekstualni mediji:ud'<enik> dnevnik rada> radna sveska> nastavni listić!
<8 )izuelni mediji: školska ta<la> multimedijalna %rojekcija 7 ra+unar> 5AD
%rojektor> -oBer-oint %rezentacija> slajd:vido za%is8!
&oleracija sa nastavnim %redmetom: geogra?ija> te=ni+ka kultura!
5okacija izvo9enja nastavnog +asa: ka<inet kulture 'ivljenja!

Ud'<enici i %riru+nici 7literatura8:
• 3u<=ija &a%ić> &ultura 'ivljenja za %eti i šesti razred devetogodišnje osnovne škole>
*osanska rije+> 4uzla ""C god!
• 3adeta 1janović> &ultura 'ivljenja> za šesti razred osnovne škole>
3vjetlost> 3arajevo "" god!
Vremenska artikulacija nastavnog sata
Uvodni dio +asa 1" minuta
Aentralni dio +asa $" minuta
2avršni dio +asa D minuta!
Uvodni dio nastavnog sata
: U%isati> evidentirati nastavni +as u razrednu knjigu 7 dnevnik 8> kao i odsutne u+enike!
: &roz razgovor i diskusiju sa u+enicima ukratko %onoviti ranije o<ra9eno nastavno
gradivo o kulturi stanovanja!
: Najaviti sadr'aj nastavne jedinice ure9enje stana:kuće> kroz razgovor i diskusiju
uvesti u+enike u centralni odnosno glavni do nastavnog sata!
Centralni dio nastavnog sata

Uređenje stana-kuće: u+enicima naglasiti da %ri ure9enju stana:kuće> odnosno %ojedini=
%rostorija u stanu:kući tre<a voditi ra+una o:
 *roju . namjeni %rostorija>
 *roju +lanova %orodice>
 Nji=ovom zanimanju> aktivnostima . zdravstvenom stanju>
 6ivotnoj do<i +lanova %orodice>
 Nji=ovim ukusima . 'eljama!
: Ukratko o<razlo'iti svaku od %red=odno navedeni= stavki!
: (azgovarajući sa u+enicima saznati šta oni već znaju iz svakodnevnog 'ivota o
ure9enju stana:kuće!
: -okazati u+enicima slike @ slajdove o razli+itim na+inima . stilovima ure9enja
stana ili kuće!
Praktična vježba: u+enici sun a %red=odnom +asu uoznati sa šta će donijeti za izradu
%rakti+ne vje'<e koja se odnosi na ure9enje stana !
Da <i razvili kreativnost . vlastiti ukus u+enici će da %okuzšaju sami da oda<eru dijelove
ili gru%u namještaja iz kataloga ili reklamni= materijala> +aso%isa> te i= izrezati . nalije%iti
na list od <loka za crtanje!
-red=odno na listu od <loka tre<a nacrtati gra?itnom olovkom idealan ras%ored %rostorija
%rema stranama svijeta>zatim na odgovarajuća mjesta da zalije%e %ri%remljene slike
namještaja!
.D/151N (13-;(/D -(;34;(.J1 -(/01 34(1N101 3).J/413

2 .
J
: -oslije ura9ene vje'<e na%raviti malu izlo'<u u+eni+ki= radova i ocijeniti u+enike!
-51N E&;53&/ 41*5/
UREE!"E #$%!% - &U'E
a8 <roj i namjena %rostorija
<8 <roj +lanova %orodice
c8 zanimanje> aktivnosti i zdravstveno stanje +lanova %orodice
d8 'ivotna do< +lanova %orodice
e8 ukusi i 'elje
(avr)ni dio nastavnog sata
&rozi razgovor i diskusiju sa u+enicima %onoviti nastavnu jedinicu koja je realizovana!
Navati sadr'aj naredne nastavne jedinice „ estetski elementi u stanu „!
na%omena: za naredni +as donijeti ud'<enik> radnu sveski> %o mogućnosti i 'eljama
materijal za izradu estetski= elemenata u stanu @ kući!
-ot%is nastavnika:FFFFFFFFFFF -ot%is direktora:FFFFFFFFFFFFFF

&UH.NJ1 &U-14.5;
U512 3-1)1G1
3;*1
DN/)N. DJ/H.J1
*;(1)1& 3;*1