You are on page 1of 3
EPPA2013 FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN PROGRAM IJAZAH SARJANAMUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN EPPA2013 PERAKAUNAN DAN PELAPORAN KEWANGAN I SEMESTER 1 SESI 2014/2015 TUTORIAL 1 Soalan berkaitan kerangka kerja konseptual (Soalan dari teks, Keiso IFRS ed) Latihan E2-3, E2-7 Tutorial CA 2-2, CA2-3, CA 2-4, CA 2-5 dan CA 2-6 Soalan berkaitan MFRS 101 Soalan 1 Ruuk ke!ada Si"e #ar$% &er'ad Annual Re!ort 2()3* )) #ari +,otes to -inan.ial stae"ents/ n%atakan !olisi %an0 di!akai ole' s%arikat Si"e #ar$% &er'ad $erkaitan den0an a) !en0iktira-an 'asil, dan $) aset 'artana', loi dan !eralatan (plant, property and equipment), .) in1entori (inventory) dan d) aset ke2an0an (financial assets)* 2) 3ili'an "anaka' dari !ara 4) 5FRS )() %an0 di!ili' o- Si"e #ar$% untuk "ela!or ite" 'asil dan $elana6 3) &erdasarkan !ara 77 5FRS )(), adaka' Si"e #ar$% $er'ad "ela!orkan $elana "enurut -un0si (function) atau si-at (nature) $elana6 1 EPPA2013 Soalan 2 Penata !e"angan #iterbitkan Sarikat $la% &orp 'erha# &erikut adala' $aki-$aki akaun terlaras %an0 di!etik dari $uku S%arikat 8la" Cor! &er'ad untuk ta'un $erak'ir 3) #ise"$er 2()3* (T !T RM)000*000 RM)000*000 9asil 42(( Kos &aran0 #iual 23(( :ain-lain !enda!atan )4( &elana 3en0edaran 324 &elana 3e"asaran 255 &elana !entad$iran )42 :ain-lain $elana )(7 Faeda' )2 )( &elana .ukai 45 3eru$a'an ri;a$ !enilaian se"ula 2( 9artana',:oi dan 3eralatan 7)(( Akaun $elu" teri"a (<) ta'un) 26( Akaun $elu" teri"a (=) ta'un) 44( Aset tidak n%ata )6( In1entori 34( >unai dan tunai setara 22( 5odal Sa'a" &iasa (3ar R5)) 3((( 3re"iu" Sa'a" 5(( 3enda!atan terta'an 37(( Ri;a$ !enilaian se"ula 464 3ina"an an0ka !anan0 455 Akaun $elu" $a%ar da0an0an 634 3eruntukan .ukai )6 1+,-, 1+,-, 5aklu"at lain ? 2 EPPA2013 )* 3eru$a'an ri;a$ !enilaian se"ula ti"$ul dari !enilaian se"ula satu 'artana'* (Ruuk 3ara 7 5FRS )())* 2* #ala" ta'un 2()3 s%arikat tela' "ener$itkan ) $illion unit sa'a" $iasa !ada 'ar0a R5)*5(* Se$elu" ter$itan ini akaun !re"iu" sa'a" tidak $er$aki* (ikehen#aki . )* Sediakan !en%ata !enda!atan ko"!re'ensi- (kaeda' !ara 4)($) dan !ara )(3 5FRS)()), !en%ata kedudukan ke2an0an (!ara 5 5FRS)()) dan !en%ata !eru$a'an ekuiti (!ara )(6 5FRS)())S%arikat 8la" Cor! &er'ad untuk ta'un $erak'ir 3) #ise"$er 2()3 %an0 sesuai untuk diter$itkan* Ruuk !ada 5FRS )() dan "ana-"ana la!oran ta'unan s%arikat tersenarai di &ursa 5ala%sia se$a0ai .onto'* (,%atakan na"a s%arikat %an0 la!oran ta'unann%a diruuk)* 2* &erikan 3 la0i "aklu"at %an0 !erlu dila!orkan ole' S%arikat 8la" Cor! &er'ad* 3