You are on page 1of 9

Oradea: A 48-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice - 5-7iunie 2014

Joi, 5 iunie 2014
Cetatea Oradea – Palatul Princiar, Corpul B – sala A
Orele 10:00 – 10:30
Deschiderea ocial!
"oderator: dr# Aurel Chiriac $"u%eul &!rii Cri'urilor, Oradea(
)or lua cu*+ntul repre%entan,i ai ocialit!,ilor -u*erna.entale 'i /ude,ene#
Joi, 5 iunie 2014
"u%eul "e.orial 0Aurel 1a%!r2 $str# Aurel 1a%!r nr# 13(
3ec,iunea A
A456O1O786 P46839O48C:
Orele 11:00 – 13:00
"oderatori: Dra-o.ir Popo*ici; <oia "a=i.
1. Zoia Maxim, Viorica Crişan: Şantierul arheologic Ţaga – jud. Cluj.
2. Constantin Aparaschivei: Săpăturile arheologice de evaluare de la Adâncata
“Dealul Lipovanului.
!. Constantin Micu: "ara#china 2$1!.
%. Katia Moldoveanu, Radian Andreescu, Pavel Mirel, Ion Torcic: Cercetări
arheologice de la &ităne'ti – (ăguricea) jud. "eleor*an.
+. Alin !r"nculeasa, #ctav $e%rea, &ianca Preda: Cercetări arheologice preventive
la Arice'tii – ,ahtivani -jud. .rahova/ – tu*ul 0&.
1. Valentina Voinea, &artolome' ()monie*s+i, Adrian &lşescu, Radu Valentin:
Locuiri eneolitice 2n *icroregiunea Cheia – Cheile Do3rogei) jud. Con#tan4a.
5. Radian Andreescu, Ctlin ,a)r, Mihai !lorea, Vasile #priş, Mdlina Voicu,
Adrian &lşescu, Valentin Radu, Constantin -ait, Teodor I%nat: Situl eneolitic
Sultana – (alu ,o'u. ,e6ultatele ca*paniei 2$1!.
7. .ra%omir $/ Popovici, &ernard Randon, Ctlin Cernea, Ioana Cernea, Ana Ilie,
Monica Mr%rit, ,oredana $i0, Constantin -ait: Şantierul arheologic 8âr'ova –
tell) jud. Con#tan4a.
Orele 13:30 – 15:00
"asa de pr+n%
Orele 15:30 – 1>:00
"oderatori: 7ruia ?a%eca' Daniel 7ar*!n
9. Adrian &lşescu, Valentin Radu: :auna eneolitică de la 8âr'ova – tell) jud.
Con#tan4a.
1$..ra%omir $/ Popovici, Ctlin Cernea, Constantin -ait, Roman -avsep1an,
Monica Mr%rit, ,oredana $i0: Şantierul arheologic ;ordu'ani – .opină) jud.
0alo*i4a.
11.Adrian &lşescu, Valentin Radu: :auna eneolitică de la ;ordu'ani – .opină) jud.
0alo*i4a.
12.2lena ,crmioara Istina: Cercetările arheologice 2n #itul cucutenian de la
:ulgeri') jud. ;acău. Ca*pania 2$1!.
1!.3ruia !a)ecaş, .oru Marta: Locuirea eneolitică târ6ie de la <radea – #tr. Cire'ilor)
ca*pania 2$1!.
1%.Valeriu ("r4u, (e4astian Matei, .aniel Costache, ,auren0iu 3ri%oraş: .ietroa#a
(ică – =ruiu Dării. Cercetările din epocile eneolitică 'i a 3ron6ului. Ca*pania
2$1!.
1+.Kavru+ Valerii: >oi cercetări la ;ăile :iga) ora' ;eclean) jud. ;i#tri4a?>ă#ăud.
11.Kavru+ Valerii: >oi cercetări la Şoi*eni -Cio*ortan/) co*. .ăuleni?Ciuc) jud.
8arghita.
15.Pavel Romic: ,aport de #ăpătură (ăgura @roiului.
17.Caius (ecrin, Adrian Arde0, .imitrie Pavel $e%rei: Cercetări arheologice
#i#te*atice la Caran#e3e' – ;alta Sărată -cultura &inAa/) Ca*pania 2$1!.
19..aniel 3arvn, Roxana Munteanu: ;ode'ti – Cetă4uia :ru*u'ica -jud. >ea*4/.
Cercetările din 2$1!.
Joi, 5 iunie 2014
Cetatea Oradea – Ca@eneaua 9eatrului de )ar!
3ec,iunea B
A456O1O78A 6POC88 ?864A1A8
Orele 11:00 – 13:00
"oderatori: )iorica Cri'an, )aleriu 3+rBu
1. Mircea &a4eş, (e4astian Matei, .espina M%ureanu, .aniel Costache:
Cârlo*ăne'ti – Cetă4uia. Cercetările din epoca geto?dacică. Ca*pania 2$1!.
2. Viorica Crişan: Cova#na – Cetatea Bânelor.
!. 3heor%he Matei: >ecropola getică 3irituală de la =rădi'tea (are – Stelnica) jud.
0alo*i4a – ca*pania 2$1!.
%. Valeriu ("r4u, Marian $ea%u, !lorin Vlad, Ioan5Valentin Cernu, Ctlina5Raluca
Cernea, .an 6te7an, Monica $icolescu, Ma%dalena 6te7an: Cercetările de la
Cră#anii de Co# – .i#cul Cră#ani) co*. ;alaciu) jud. 0alo*i4a. Dpoca geto?dacică)
ca*pania 2$1!.
+. 3indele Ro4ert: Cuptoarele dacice de ar# cera*ică de la (edie'u Aurit
-ca*pania 2$1!/.
1. (orin #an05Mar%hitu, (orin Cleşiu, 2mil .umitraşcu, (ilviu 2ne, !lorentin
Munteanu, Mihai !lorea: Cercetările arheologice preventive de la ;ucure'ti –
;ănea#aE Locuirea din a doua epocă a Ferului/
5. Valeriu ("r4u, (e4astian Matei, .aniel Costache, ,auren0iu 3ri%oraş, .iana
.v8nc, Monica $icolaescu: Cercetările arheologice de la .ietroa#a (ică – =ruiu
Dării) co*. .ietroa#ele) jud. ;u6ău. Ca*pania 2$1!.
7. (e4astian Matei, .aniel Costache, Valeriu ("r4u, 3eor%e Trohani: "ârcov – .iatra
cu lilieci. Cercetările din epoca geto?dacică. Ca*pania 2$1!/
Orele 13:30 – 15:00
"asa de pr+n%
Orele 15:30 – 1>:00
"oderatori: 7elu ?lorea, 3eBastian "atei
9. (e4astian Matei, .espina M%ureanu, Mircea &a4eş, .aniel Costache:
Cârlo*ăne'ti – Cetă4uia. Cercetările din epoca geto?dacică. Ca*pania 2$1!/
1$.Marc Antoniu, Ioana &ar4u, Marius &ar4u, Ioan Alexandru &r4at, #ana Cornelia
&r4at: Şantierul arheologic #i#te*atic (ăgura @roiului) jud. 8unedoara –
ca*pania 2$1!/
11.Costin .aniel 9u0uianu: Diagno#tic arheologic A1) Lot %) Lugoj – Deva.
12.3elu !lorea, ,iliana (uciu, 2u%en Iaroslavschi, 3a4riela 3heor%hiu, Paul Pupe),
R)van Mateescu, &odo Cristina, Ctlin Cristescu: =rădi'tea de (unte –
Sar*i6egetu#a ,egia) jud. 8unedoara. Ca*pania 2$1!/
1!.3elu !lorea, Adriana Pescaru, R)van Mateescu, Paul Pupe), &odo Cristina,
Ctlin Cristescu, ./ Cioat: Co#te'ti – ;lidaru) platoul :aeragului) jud.
8unedoara. Ca*pania 2$1!/
1%.Vasile Iosi7 !erenc): Ardeu – Cetă4uie. Cercetările din 2$1!/
1+.3heor%he Mnucu Adameşteanu, Mirela Vintil, 2lena 3avril, Theodor I%nat:
Co*pleGe getice de#coperite 2n #itul de la Dă*ăroaia) ;ucure'ti.
Joi, 5 iunie 2014
Cetatea Oradea – Palatul Princiar, Corpul B – sala A
3ec,iunea C
A456O1O786 746CO – 4O"AC:
Orele 11:00 – 13:00
"oderatori: )iorica 4usuDBolinde,, "ihai 8onescu
1. Valentin &otte), Alexandru 9"rlea, Alexandru ,i0u: 8i#tria. Sectorul Acropolă –
Centrul #ud. Ca*pania 2$1!.
2. Valentin &otte), Mircea An%elescu: 8i#tria. Sectorul ;a#ilica .ârvan. Ca*pania
2$1!.
!. Viorica Rusu5&olinde0: Cercetările arheologice din Ca*pania 2$1! 2n #ectorul
eGtra *uro# de la 8i#tria.
%. Paul .amian, Adela &"lt"c, Ioana Paraschiv53ri%ore, 2u%en Paraschiv53ri%ore,
Vir%il Apostol: 8i#tria. Sectorul .( – "(. Ca*pania 2$1!.
+. Constantin Chera: Săpăturile de #alvare de la "o*i# 2$12–2$1!.
1. Mihai Ionescu: Cercetări arheologice la Callati#.
5. Mihai Ionescu, Ro4ert Constantin, ,auren0iu Radu: Cercetări arheologice 2n aria
ur3ană eleni#tică callatiană.
7. Mihai Ionescu, Ro4ert Constantin, ,auren0iu Radu, $icolae Alexandru: Callati#.
0#torie la *alul *ării..
Orele 13:30 – 15:00
"asa de pr+n%
Orele 15:30 – 1>:00
"oderatori: "ihai <ahariade, Dorel Paraschi*
9. (orin Marcel Colesniuc: Cercetări arheologice la Callati#.
1$.Ti4eriu Pot"rniche: Cercetări arheologice preventive pe ra6a co*unei
.anteli*on) jud. Con#tan4a – "u*ulul 1+.
11.Mihai Zahariade, :ohn Caravas: Şantierul arheologic 8al*Hri# -(urighiol/ 2$1!E
#ectorul de nord?e#t -.>D/ :?=. (area pia4ă 'i clădirea S(D ado#ată incintei de
e#t.
12.Mihaela Iaco4: -L/03ida – Slava ,u#ă. .re6entarea generală.
1!..an Aparaschivei: Cetatea 03ida -Slava ,u#ă/) jud. "ulcea) #ectorul I) Ca*pania
arheologică 2$1!.
1%.3eor%e $u0u, 6te7an -oncu: -L/03ida – :ântâna #eacă.
1+..orel Paraschiv, Costel Chiriac, Marian Mocanu, (ever &o0an: -L/03ida – curtina =.
11..orel Paraschiv: Arga*u* 2$1!.
15.Constantin &'enaru, Clin $opcea, .an Vasilescu, Radu Petcu, 6te7an
3eor%escu, Andrei -eroiu, (e4astian .o4rot: &icu# @l*etu* – Cercetări de
teren 2$$1–2$1!.
17.Constantin &'enaru: Di#trugerea 'i a3andonul “vechii cetă4i de la @l*etu*.
Stadiul cercetărilor privind nivelul >2 -circa %+$– %5$J%7$ p.Chr./
19.Ioan #priş, Alexandru Ra0iu: Cercetări arheologice intra?*uro# la Capidava.
Ca*pania 2$1!.
2$.Paul .amian, Adela &"lt"c, Ioana Paraschiv53ri%ore, 2u%en Paraschiv53ri%ore,
Vir%il Apostol: <#trov -Duro#toru*/) jud. Con#tan4a. Ca*panile 2$11–2$1!.
21..enisia Mihaela ,iuşnea: ,e6ultatele cercetărilor arheologice 2n 6ona ;ar3o'i)
jud. =ala4i.
22.2u%en Marius Constantinescu, 3a4riel (teicu0, Ctlin .inu: DdiFciul cu
8Hpocau#t de la .ietroa#ele. Ca*pania 2$1!.
Joi, 5 iunie 2014
Cetatea Oradea – Palatul Princiar, Corpul B – sala B
3ec,iunea D
A456O1O786 "6D86)A1:
Orele 11:00 – 13:00
"oderator: Oana Da.ian, 8oan Cri'an
1. ()a4olcs $a%1, Cristian5Aurel Roman, Piros+a 2s)ter: Cercetări arheologice 2n
necropola avară de la Luna -jud. Cluj/ – >od ,utier – Ca*pania 2$1!.
2. #ana .amian: >uKărul) jud. "ulcea) punctual de trecere ;AC – Ca*pania 2$1!.
Date arheologice 'i antropologice/
!. 3eor%e Aurelian &ilavschi: Cercetări arheologice la 0#accea – >oviodunu*) jud.
"ulcea.E .unct “Cetate) #ector SD) punct de lucru C 1.
%. Aurel5.aniel (tnic, ,auren0iu Radu, $iculina .inu: >oviodunu* – Ca*pania
2$1!. Cercetări 2n incinta de #ud?e#t/
+. Cs;+ Zsolt: 6antierul arheologic de la Şi*leul Silvaniei) punctual CetateJ&LrhegH)
Ca*pania anului 2$1!.
1. &o%dan Ciuperc , Alin Anton: Cercetări arheologice 2n Curtea Do*nea#că de la
"ârg'orul &echi) jud. .rahova.
5. Radu Coman: <ra'ul de :loci) co*. =iurgeni) jud. 0alo*i4a) Ca*pania 2$1!.
7. $icolae Constantin: >oi date #pre cetatea 8âr'ova.
Orele 13:30 – 15:00
"asa de pr+n%
Orele 15:30 – 1>:00
"oderatori: Dra-o' Diaconescu, Bo-dan Ciuperc!
9. (orin #an05Mar%hitu, (orin Cleşiu, 2mil .umitraşcu, (ilviu 2ne, !lorentin
Munteanu, Mihai !lorea: Cercetările arheologice preventive de la ;ucure'ti –
;ănea#aE locuirea *edievală.
1$..oru Marta: Cercetări arheologice la <radea – #tr. Cire'ilor) ca*pania 2$1!/
11.Ioan Crişan: Ci*itirul #atului *edieval ,ădvani. ,idicare topograFcă 'i #canare
geo*agnetică/
12..oru Marta, Mihal+a $<ndor: Cercetări arheologice 2n Corpul de =ardă al Cetă4ii
<radea/
1!..ra%oş .iaconescu, Alexandru ()entmi+losi, Andrei &lrie: :ortiFca4ia oto*ană
a "i*i'oarei. Cercetările arheologice preventive din .ia4a @nirii -2$1%/.
1%.!lorin .raşovean: Cercetările arheologice preventive de la o3iectivul "i*i'oara –
.a4a SK. =heorghe) 2$1!?2$1%.
1+.Costin .aniel 9u0uianu: Diagno#tic arheologic A1) Lot %) Lugoj – Deva/
11.!lorin 3o%"ltan, .em'en Andrea, $iculae &olohan, Cristina Cordoş: Cercetări
arheologice la Contu*at6 .ric#Me) ca*pania 2$$7 – 2$1!/
15.Alexandru ()entmi+losi, Andrei &lrie, #vidiu &o)u: :ortiFca4ia 3a#tionară de
#ec. I&000 a "i*i'oarei. Cercetările arheologice preventive "i*i'oara – CitH
;u#ine## Center) clădirea D -2$1!?2$1%/.
17.Mihal+a $<ndor, .oru Marta: Cercetări arheologice 2n Cetatea <radea – .alatul
.rinciar.
=
)ineri, E iunie 2014
"u%eul "e.orial 0Aurel 1a%!r2 $str# Aurel 1a%!r nr# 13(
3ec,iunea A
A456O1O786 P46839O48C:
Orele 11:00 – 13:00
"oderatori: Ale=andru 3%ent.iFlosi, "arius "ihai Ciut!
2$.Marius Mihai Ciut: ,aport a#upra cercetărilor #i#te*atice din #itul arheologic
Li*3a – <arda de Co#) punct &ărăria) Ca*pania 2$1!.
21.Mihai (t"n%, #ana Minodora $ea%oe, Marin5Iulian $ea%oe, Manea Cristian:
Şantierul arheologic =ârla (are. Ca*pania 2$1!.
22.(a4in Adrian ,uca, Vasile Pala%hie, 3heor%he Vasile $atea: Şantierul arheologic
"ărtăria) jud. Al3a) Ca*pania 2$1!.
2!.Vasile Pala%hie, 3heor%he Vasile $atea: Cercetări arheologice preventive la
<rlat) punct ;ala#tieră) jud. Si3iu.
2%.Clin 3hemiş, 3ruia !a)ecaş, Cristian Ioan Popa: Cercetările arheologice
preventive de la Săcueni – .ier#icărie) 2$1!.
2+.Moln<r Zsolt: Şantierul arheologic Carei – ;o3ald.
21.Alexandru ()entmi+losi, &ernhard (/ -ee4, Andrei &lrie, &ernt &achmeier:
A'e6area de epoca 3ron6ului din 0ncinta 1 de la Corne'ti?0arcuri -jud. "i*i'/.
25.Costin .aniel 9u0uianu: Diagno#tic arheologic A1) Lot %) Lugoj – Deva.
)ineri, E iunie 2014
Cetatea Oradea – Palatul Princiar, Corpul B – sala A
3ec,iunea C
A456O1O786 746CO – 4O"AC:
Orele 11:00 – 13:00
"oderatori: Dorel Bondoc, Adrian Arde,
1. Mihail Zahariade, Marinela Peneş, Traian .vors+i, Ioana Cre0ulescu: Ca#trul
ro*an de la Drajna de Su#) jud. .rahova. Ca*pania din anul 2$1!.
2. #vidiu 9entea, Alexandru Ra0iu, Alin !r"nculeasa: Cercetări arheologice 2n
ca#trul 'i 3ăile ro*ane de la (ălăie'ti. Ca*pania 2$1!.
!. Mircea $e%ru, ,ucian Amon, 2milian 3mureac, ,auren0iu 3u0ic: ,o*ula.
Sectorul de nord. Ca*pania 2$1!/
%. .orel &ondoc, 3a4riela !ilip: Şantierul arheologic Cioroiu >ou.
+. .orel &ondoc, 3a4riela !ilip: Şantierul arheologic ,ăcari.
1. Adrian Arde0, ,ucia Carmen Arde0, .oina &enea, Mariana Cr"n%uş, ,avinia
3rume)a, .imitrie Pavel $e%rei, (imona .aniela Re%ep, Atalia 6te7nescu,
Ioan Clin Timoc: Cercetările arheologice #i#te*atice de la "i3i#cu*.
Ca*pania 2$1!.
5. Adrian Arde0, ,ucia Carmen Arde0, ,avinia 3rume)a, .imitrie Pavel $e%rei:
Cercetările arheologice #i#te*atice de la "i3i#cu* – Cupa) #ector 1.
7. Adrian Arde0, ,ucia Carmen Arde0, ,avinia 3rume)a, .imitrie Pavel $e%rei:
Cercetările arheologice #i#te*atice de la "i3i#cu* – 0a6) #ector %. Ca*pania
2$1!.
9. Adrian Arde0, ,ucia Carmen Arde0, ,avinia 3rume)a, .imitrie Pavel $e%rei:
Cercetările arheologice #i#te*atice la Băvoi – Ci*itirul orthodoG) Ca*pania
2$1!.
Orele 13:30 – 15:00
"asa de pr+n%
Orele 15:30 – 1>:00
Cetatea Oradea – Palatul Princiar, Corpul B – sala A
"oderatori: Ale=andru Diaconescu, Coriolan 5ora,iu Opreanu
>/ Alexandru .iaconescu, Carmen Cion%radi, 2milian &ota: Cercetări arheologice la
Colonia Dacica Sar*i6egetu#a – "e*plul (are.
?/ Alexandru .iaconescu, Carmen Cion%radi, 2milian &ota: Cercetări arheologice
la Colonia Dacica Sar*i6egetu#a – .oarta de nord.
@/ Paul .amian, Mihaela (imion, .ece4al Vle'a, Ionu0 &ocan: (icia. Ca*pania 2$1!.
A/ Marius &ar4u: Şantierul arheologic #i#te*atic ,apolt “Nn vie) jud. 8unedoara.
Ca*pania 2$1!.
B/ Cristina Mitar, ,iviu Petculescu, (telian Coşule0: Cu*idava – ,â'nov.
Ca*pania 2$1!.
C/ Cristina Mitar, Adriana Pescaru, 2u%en Pescaru, 2milian &ota: Cig*ău – Ca#trul
ro*an) Ca*pania 2$1!.
D/ Ilie Alexandru ,ascu, 3eor%e &oune%ru, Radu #ta: Cercetări arheologice la Al3a
0ulia. .unctE Sta4ia de epurare a apei.
E/ Mariana P"slaru, (orin $emeti: Cercetări arheologice 2n ca#trul Legiunii a &?a
(acedonica de la .otai##a -"urda) jud. Cluj/. Ca*pania 2$1!.
F/ Cristian5Aurel Roman, 2u%enia &eu5.achin, ,uca5Paul Pupe): Cercetări
arheologice 2n 6ona nord?e#tică a ora'ului ro*an >apoca. .unctE #tr. Şt. <. 0o#iK)
nr. 1?!.
>G/3eor%e Cupcea: Ca#trul auGiliar ;ologa.
>>/Ilie (orin Cociş, .ra%oş &la%a, Vlad ,)rescu, Cosmin #no7rei, ()a4olcs !erenc):
Ca#trul ,o*an de la Sutor) jud. Sălaj. Ca*pania 2$1!.
>?/Coriolan -ora0iu #preanu, Vlad Andrei ,)rescu, .an .eac, .ra%oş &la%a,
Cosmin #no7rei, -orea Pop, Monica 3ui: Cercetările arheologice de #alvare de la
.oroli##u* – “Su3 :erice) jud. Sălaj.
>@/Coriolan -ora0iu #preanu, Vlad Andrei ,)rescu, .an .eac, Monica 3ui, .ra%oş
&la%a, Cosmin #no7rei, ()a4olcs !erenc): Cercetările arheologice de la
.oroli##u* – “.o*ăt) jud. Sălaj. Ca*pania 2$1!.
>A/Marius Ardeleanu, Raul Cardoş: ,aport preli*inar privind cercetările arheologice
de#Kă'urate 2n 2$1% la ;o6ânta (ică – “=rind) jud. (ara*ure'.
)ineri, E iunie 2014
Cetatea Oradea – Palatul Princiar, Corpul B – sala A
Orele 10:00 – 10:45
3alutul "inistrului Culturii 'i Gnt+l.ire cu dDna Csilla 5e-edHs, 3ecretar de
3tat Gn "inisterul Culturii
Orele 11:00 – 13:00
Cetatea Oradea – Ca@eneaua 9eatrului de )ar!
Iedin,a Co.isiei Ca,ionale de Arheolo-ie
)ineri, E iunie 2014
"A3: 4O9ACD:
Cetatea Oradea – Palatul Princiar, Corpul B – sala B
Orele 15:30 – 1>:00
Arheologia preventivă 'i deontologia proKe#ională Hmoderator: 3ruia !a)ecaş 5 Mu)eul
9rii Crişurilor, #radeaI J orele >B:@G J >D:GG
.roFlul unei proKe#iuni. .roiectul Duropean “Di#covering the Archaeologi#t oK Durope
2$1% 'i pre6entarea raportului preli*inar na4iona/Hmoderator: Corina &orş 5
Mu)eul $a0ional de Istorie a Rom"niei, &ucureştiI J orele >D:>B J >F:GG/
3+.B!t!, J iunie 2014
Orele >:00 – 1K:00
2xcursie: #radea J &eiuş J Remetea J Me)iad 5 #radea
Preci%!ri:
Participan,ii la 3esiunea Ca,ional! de 4apoarte Arheolo-ice au asi-urate Gn
pre,ul hotelului, .icul de/un 'i pr+n%ul Gn %ilele de 5 'i E iunie iar s+.B!t! J
iunie, .icul de/un 'i cina#
Joi 'i *ineri $5 'i E iunie( de la ora 20:00 sunt asi-urate de c!tre or-ani%atori
cinele, la 5anul cu Coroc $str# "ihail Lo-!lniceanu, nr# J(#
1a ecare sec,iune *a pre%ent un repre%entant al "u%eului &!rii Cri'urilor
care *! *or o@eri in@or.a,ii supli.entare#