You are on page 1of 10

LAPORAN ACARA AKHIR PADANG

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KEMUNING
LAPORAN AKTIVITI
ACARA AKHIR PADANG
TARIKH :
19 JUN 2014
HARI :
KHAMIS
TEMPAT :
PADANG SEKOLAH, SK BUKIT KEMUNING
ANJURAN:
BIDANG KO-KURIKULUM
SK BUKIT KEMUNING
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
PENDAHULUAN
Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah sangat penting untuk memberi peluang kepada murid
untuk menonjolkan bakat dan kebolehan mereka dalam sukan. Selain itu, acara sukan tahunan
juga boleh menjalinkan silaturahim di antara murid, guru, kakitangan sekolah, ibu bapa dan
masyarakat. Kejohanan ini juga memudahkan pihak sekolah untuk mencari atlet yang akan
bertanding mewakili sekolah untuk kejohanan-kejohanan sukan yang diadakan kelak.
Sebahagian daripada kemuncak acara yang dipertandingkan dalam kejohanan sukan
tahunan telah diadakan pada 19 Jun !1" iaitu acara akhir padang yang telah berlangsung
dengan jayanya bertempat di #adang Sekolah SK $ukit Kemuning. $ermula tepat jam %.!!
pagi, acara-acara bagi akhir padang dijalankan iaitu lompat tinggi, lontar peluru dan lompat
jauh.
MATLAMAT
1& #englibatan semua murid sama ada sebagai peserta dan juga pembantu pengurusan bagi
menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman.
& 'engembangkan potensi murid dalam menjana kecerdasan minda dan kecergasan
(i)ikal melalui akti*iti sukan.
OBJEKTIF
1& 'engenal pasti potensi dan bakat murid dalam bidang sukan untuk mewakili sekolah
dalam kejohanan 'SS+.
& +apat melibatkan semua murid dan guru serta kakitangan dalam kegiatan kokurikulum
sekolah.
,& 'elaksanakan program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam takwim kokurikulum
dan sekolah.
"& 'emupuk semangat kekitaan melalui akti*iti sukan di samping mengeratkan lagi
hubungan antara murid, guru dan kakitangan sekolah.
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
JAWATANKUASA INDUK ACARA AKHIR PADANG SK BUKIT
KEMUNING KALI KE-10 2014
Pengerusi - .n. 'ohamad /abir $. 0bd Karim
Timbalan Pengerusi - .n. 'd. 1asir $. 2j. 3mar
Naib Pengerusi 1 - .n. 4heliyen 056 Subramaniam
Naib Pengerusi 2 - #n. 7uhaidah $t 2j. 'ohd Salehan
Setiausaha Sukan - .n. 0)raie $. 'ohd Jarkoni
Setiausaha Kejohanan - .n. 'ohd 0srul $. 'ohd 1oor
Bendahari (1) - 4ik 0rbayah $t 8smail 9K#T&
Bendahari (2) - #n. 7oslina $t 0bd, 7a)ak 9#8$:&
JAWATANKUASA PELAKSANA ACARA AKHIR PADANG SK
BUKIT KEMUNING KALI KE-10 2014
Penasihat - .n. 'ohamad /abir $. 0bd Karim
Pengerusi - .n. 'd. 1asir $. 2j. 3mar
Naib Pengerusi 1 - .n. 4heliyen 056 Subramaniam
Naib Pengerusi 2 - #n. 7uhaidah $t 2j. 'ohd Salehan
Pengurus Kejohanan - .n. 0)raie $. 'ohd Jarkoni
Setiausaha Kejohanan - .n. 'ohd 0srul $. 'ohd 1oor
Nama / Jawatan Bidang Tugas
a Pengurus Pasukan
#n 7adhika a5p J. 7asamy 9$&
#n 7ohimah bt ;uso(( 9$&
#n 'a)lina bt Su 92&
#n 1urul Shahida bt 'd Said 92&
#n Jesslyn Syl*ia .pit 9'&
#n Siti 2annah bt Samsuri 9'&
#n 0)ma bt 0bdul Kadir 9K&
#n 2asnida bt Tajul 0ri((in 9K&
• 'eyediakan murid untuk setiap acara.
• 'engawal disiplin peserta-peserta
acara akhir padang sepanjang akti*iti
dijalankan.
b Ketua !akim
.n 0)raie b 'ohd Jarkoni
• 'embuat semakan, pengiraan dan
mengeluarkan keputusan penuh pemenang
bagi setiap kategori.
• Sediakan satu salinan keputusan untuk
diserahkan kepada j5kuasa statistik.
"!akim #ontar Peluru
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
.n Khairudi 8shak 9K&
Tahun <
.n Khairudi 8shak
#n Jesslyn Syl*ia .pit
Tahun =
#n 1a)ariah 8brahim
#n 1oraini /ainal
Tahun "
.n .dey 8)uma 4he 2ussin
#n #oorna Kunabalan
Tahun ,
.n 'ohd >a)uli 'ustapa
#n >arah ?aheeda 0dnan
• 'enyediakan borang pencatat untuk acara
yang terlibat.
• 'encatat keputusan semasa pertandingan.
• 'engumpul dan menyerahkan keputusan
kepada Ketua 2akim.
d !akim #om$at Tinggi
.n Saipu 'd /ain 9K&
Tahun <
.n Saipu 'd /ain
#n 1asuuhaa 'd /ain
Tahun =
.n 7ashidi 0bd. 7ahman
#n 7oslina 0bd 7a)ak
Tahun "
#n 1or0ishah 0bu Seman
#n 1aggajothi a5p #erumar
Tahun ,
#n 1or .dayah 'ohd 7oset
7aja 0)meer 7aja 8smail
• 'enyediakan borang pencatat untuk acara
yang terlibat.
• 'encatat keputusan semasa pertandingan.
• 'engumpul dan menyerahkan keputusan
kepada Ketua 2akim.
e!akim #om$at Jauh
#n 7adhika J. 7asamy 9K&
Tahun <
#n 7adhika J. 7asamy
4ik 'isnah Suparjan
Tahun =
.n Khairul 1i)am 3thman
#n 7adiah 8brahim
Tahun "
#n 'asnah /ainal
#n 1urul Shahida Said
Tahun ,
• 'enyediakan borang pencatat untuk acara
yang terlibat.
• 'encatat keputusan semasa pertandingan.
• 'engumpul dan menyerahkan keputusan
kepada Ketua 2akim.
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
#n /uraida +aud
#n 1ajihaton 'ohd 8khsan
% &okumentasi
#n >atin 1abilah 2isham
#n 7ohimah ;uso((
• 'engambil gambar semasa acara berlangsung.
• 'embuat laporan selepas selesai kejohanan.
JADUAL ACARA AKHIR PADANG
@.! A @.,! pagi - Semua murid berkumpul di dataran perhimpunan.
Taklimat ringkas kepada semua murid akan perjalanan bagi
acara akhir padang pada hari tersebut.
@.,! A @."= pagi - #eserta mengambil tempat masing-masing bagi setiap acara
akhir padang.
@."= A %.!! pagi - Ketua 2akim bagi setiap acara memberi taklimat ringkas
mengenai undang-undang dan peraturan acara kepada para
peserta.
%.!! A 9."! pagi - Sesi 1 A 6ontar #eluru, 6ompat Tinggi, 6ompat Jauh
9Tahun ,, ", = dan <&
9."! A 1!.!! pagi - 7ehat
1!.!!pagi A 1.!!tengah hari - Sesi - 6ontar #eluru, 6ompat Tinggi, 6ompat Jauh
9Tahun ,, ", = dan <&
PEN!ERTAAN
$il. 0cara Kategori Tahun 7umah
1. 6ontar #eluru
6elaki
#erempuan
Tahun ,
Tahun "
Tahun =
Tahun <
2ijau
Kuning
$iru
'erah
. 6ompat Tinggi
6elaki
#erempuan
Tahun ,
Tahun "
Tahun =
Tahun <
2ijau
Kuning
$iru
'erah
,. 6ompat Jauh
6elaki
#erempuan
Tahun ,
Tahun "
Tahun =
Tahun <
2ijau
Kuning
$iru
'erah
PENUTUP
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
Secara keseluruhan acara akhir padang bagi setiap kategori telah dapat dilaksanakan seperti
yang telah dirancang. Terdapat beberapa kekuatan yang dikenal pasti sebagai (aktor utama
acara akhir padang dapat dijalankan dengan jayanya. 0ntaranya ialah susun atur peralatan dan
kelengkapan bagi setiap acara telah dilakukan dengan pantas yakni sebelum acara bermula.
#enyertaan peserta juga telah disusun dengan teratur oleh para pengurus pasukan telah
membantu proses perjalanan acara akhir padang. Kecekapan para hakim mengadili setiap
peserta dalam kategori masing-masing juga mendorong kepada ketelusan keputusan pemenang.
?alau bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan seperti pengurusan masa perjalanan
acara tidak begitu menepati sasaran masa yang telah ditetapkan. 2al ini berpunca daripada para
peserta yang melengah-lengahkan masa seperti lambat hadirkan diri di tapak acara masing-
masing dan pertukaran peserta di saat akhir. Tambahan lagi terdapat kemalangan ringan yang
telah berlaku iaitu seorang murid lelaki tahun = telah ditimpa oleh palang lompat tinggi semasa
melakukan lompatan. 'enurut peserta tersebut, palang tersebut tidak diletakkan dengan betul
pada tilam mendarat.
#ada masa akan datang diharapkan, pengurusan masa dapat ditingkatkan dengan
mendisiplinkan para peserta agar lebih menghargai masa. Selain itu, (aktor keselamatan juga
perlu dititikberatkan bagi mengelakkan sebarang kemalangan semasa perjalanan acara.
KEPUTUSAN AKHIR ACARA PADANG
#om$at Jauh (#elaki)
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
Tahun Kedudukan Nama Peserta 'umah
Sukan
(atatan
#om$atan
<
1 'uhammad 2a(i)uddin 2 1%, ,.@@ m
'uhd 7ed)ahril 2 1%" ,.<, m
, 'uhd 8))rin 0syra( $ !9% ,.," m
" 7aja 2a(i)ul 0kmal K == ,.1= m
=
1 'uhammad 8rham ' !1 ,.= m
8mran 2a(i(i $ !9= ,.,% m
, 6uBman 2akimi $ !9@ ,.1 m
" 0mirul 2akimi 2 1% .%9 m
"
1 'uhammad 0l-'ulha(i) 2 1@9 ,.1 m
'uhammad >aress $ !9< .<" m
, 'uhd +anish 0Basha 2 1%! .9 m
" 0mirul 2a(i) $ 1< .<= m
,
1 0dam >irdaus ' !!1 .< m
'uhd Sa((ar $ !9" .@< m
, 0m)ar 2a)iB ' !!9 .<= m
" 2a(i)uddin K %< .<, m
#om$at Jauh (Perem$uan)
Tahun Kedudukan Nama Peserta 'umah
Sukan
(atatan
#om$atan
<
1 Sarah 0nne K 9@ ,."= m
/ulaika ' !=! ,.!< m
, .lyana 'a)lin 2 " ,.!! m
" 8ntan 1ur 1atasya $ 1" .%= m
=
1 0lya Sya)ana 2 , .9= m
1ur 0mirah K ,!, .9! m
, 1ur Sya(iBah 2 1< .%! m
" 1ora)lyana ' !=, .,@ m
"
1 'ai)atul K ,!@ .<1 m
1ur >arhana ' !"= .<1 m
, Khairina >arisha $ 1,% .<! m
" Su(i 2 .9 m
,
1 Syari(ah 0in K ,1 .< m
1ur 2amisya $ 1,= .= m
, 0nis >arah ' !", 1.%< m
" >atihah ' !=1 1.<1 m
#om$at Tinggi (#elaki)
Tahun Kedudukan Nama Peserta 'umah
Sukan
(atatan
#om$atan
<
1 1aim 2aikal K =, 1@ cm
'. 2a(i)uddin 2 1%, 1, cm
, 'd. /ulhilmi $ !99 1! cm
" #utra 0Bmar $ 1!" 1! cm
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
=
1 'uhd /ainuddin $ 1! 1= cm
'uhammad 8rham ' !1 11 cm
, 0mirul 0))im 2 1%1 111 cm
" ?an 0iman K =@ 111 cm
"
1 1ik 'uhd 0ri( 2 1%@ 1!@ cm
0li( +anial ' !!"
, 'uhd +aniel K <
" 0(iB 1ajwan ' !!,
,
1 0dam >irdaus ' !!1 1!! cm
0li( 1i)am 2 1%=
, 1aim 0iman $ !9,
" +icky 2 1%<
#om$at Tinggi (Perem$uan)
Tahun Kedudukan Nama Peserta 'umah
Sukan
(atatan
#om$atan
<
1 Siti 1orhidayah $ 1"" 1!= cm
.lyana 'a)lin 2 " 1!= cm
, 0inin So(ea 2 ,! 1!! cm
" 8ntan 1ur 1atasha $ 1" 9= cm
=
1 0lya Sya)ana 2 , 9% cm
>atieyhah ' !=@ 9= cm
, 1a)iatul 1adira $ 1", 9= cm
" 1urul 2usna K ,!1 9, cm
"
1 1ur 7a)mimir 2 9 9@ cm
0inun 1abihah 2 1, 9" cm
, 'ai)atul K ,!@ 91 cm
" Khairina $ 1,% 91 cm
,
1 8ntan 1ur /ahirah 2 @ 9 cm
1urin Ja)lina K ,11 9 cm
, Syari(ah 0in /ulaikha K ,1 %9 cm
" 0mirah >ar)ana 2 < %! cm
#ontar Peluru (#elaki)
Tahun Kedudukan Nama Peserta 'umah
Sukan
(atatan
#ontaran
<
1 'uhammad +anish 2ilmi $ !%< <.@@ m
'. Sya(ik 1abil K =" =.9" m
, 0swan ' !1@ =.9! m
" 'uhd 0si( ' !!@ =.< m
=
1 'uhammad 2a)iB $ !%@ =.%" m
'uhammad $alkishdin 2 1@, =.%! m
, 'ohd 2a(i) K =9 =.= m
" 'uhammad 2arith $ !%% =.=! m
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
"
1 'odh 0tiB 2aikal K <" =.< m
Shahid 0l- 2a(i) $ !9! =.!9 m
, 'uhammad 'ui))uddin 2 1@ =.!= m
" 0li( +aniel ' !!" ".9 m
,
1 Syamir +anish 2 1<9 ".%! m
0)im 0r-7a)i ' !! ".@9 m
, 0mmar 2u)airy $ !9 ".@! m
" 0(iB +anial 2 1@! ".,, m
#ontar Peluru (Perem$uan)
Tahun Kedudukan Nama Peserta 'umah
Sukan
(atatan
#ontaran
<
1 /ulaika 1ajihah ' !=! ".<1 m
0lya 8rdina K 99 ".=% m
, 2awani $atrisya ' !"9 ".=, m
" 'ai)atul 1ajwa $ 1@ "."! m
=
1 1ur 8)atul 2usna $ 1,! =.!" m
1ur 2annah $ 19 ".@= m
, 7aja 0ina ' !"% ".!9 m
" 8)yan Jamaluddin ' !"@ ,.=% m
"
1 Syamsul 0leeya ' !"< ,.<! m
0inun 1abihah 2 1, ,.<! m
, 8s(a)iera K ,!9 ,.=! m
" 1ur 0ina 1ajwa K ,1! ,."< m
,
1 1urul $atrisya K ,1, ,.< m
1abihah 2 11 ,.% m
, 1urul 1a)atul $ 1,, ,.! m
" 1urin Ja)lina K ,11 .9, m
&isediakan oleh)
****************
((+K ,+SN-! B+NT+ S.P-'J-N)
-JK -"ara -khir Padang/ Kejohanan Sukan Tahunan
SK Bukit Kemuning
LAPORAN ACARA AKHIR PADANG
&isemak oleh)
***************
(0N(+K ,1!& -S'.# B+N ,1!& N11')
Setiausaha Kejohanan Sukan Tahunan
SK Bukit Kemuning
&isahkan oleh)
****************