You are on page 1of 2

24/5/2014 HARIVARASANAM LYRICS - Yesudas

http://www.justsomelyrics.com/1140133/yesudas-harivarasanam-lyrics.html 1/2
YESUDAS HARIVARASANAM LYRICS
Play Song
HARIVARASANAM
Yesudas
Harivarasanam Viswamohanam
Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam
Arivimardhanam Nithyanarthanam
Hariharatmajam Devamashreye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Saranakirtanam Bakhtamanasam
Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam
Hariharatmajam Devamashreye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Pranayasathyakam Praananayakam
Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Thuragavahanam Sundarananam
Varagadhayudham Vedavavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye
sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Tribuvanarchitam Devathathmakam
24/5/2014 HARIVARASANAM LYRICS - Yesudas
http://www.justsomelyrics.com/1140133/yesudas-harivarasanam-lyrics.html 2/2
Tribuvanarchitam Devathathmakam
Trinayanam Prabhum Divyadeshikam
Tridashapoojitham Chinthithapradam
Hariharatmajam Devamashreye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Bhavabhayapaham Bhavukavaham
Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam Divyavaranam
Hariharatmajam Devamashreye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Kalamrudusmitham Sundarananam
Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam
Hariharatmajam Devamashreye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Srithajanapriyam Chinthithapradam
Sruthivibhushanam Sadhujeevanam
Sruthimanoharam Geethalalasam
Hariharatmajam Devamashreye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Play Song
Beautiful feat. Pharrel, Uncle Charlie Wilson Lyrics List 7126 The Mighty Quinn (Quinn the Eskimo) Lyrics
justsomelyrics.com