You are on page 1of 29

PLANIFICARE

Aria curriculară „Matematică şi ştiinte ale naturii”
CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU
clasele a-VI-a – a X-a
Curriculum Deficienţe mintale grave, severe, r!fun"e #i$sau as!ciate
Conorm !ro"ramei a!ro#ate !rin $r%in al ministrului Nr& '()'*+,&+-&(++.
Pro!unător
Pro& Maria – Aurelia Mo%oc
/coala 0enerală !entru Co!ii cu 1eicien2e Nr&,
3aia Mare
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
$3IEC5IVE CA1R84
,& 1e:;oltarea ca!acită2ilor %e o#ser;are< e=!lorare şi >n2ele"ere a realită2ii %in me%iul >ncon?urător@
(& Cunoaşterea şi >n2ele"erea transormărilor care au loc >n me%iul >ncon?urător@
)& Formarea unei atitu%ini ecolo"ice a2ă %e me%iul >ncon?urator şi e=ersarea unor %e!rin%eri %e >n"ri?ire şi
ocrotire a acestuia&
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII&
1isci!lina4 C8N$/5INE 1E9PRE ME1I8
PLANIFICARE AN8AL6
clasa a VI-a – a X-a
Nr%
crt%
Unitatea "e &nv'ţare C!metenţe Nr%!re O(servaţii
,& Caracteristicile me%iului social şi cultural ,&,
, oră să!tamAnal
9 , - 9emestrul I
(& Caracteristicile cor!urilor %in me%iul i:ic* natural ,&( 9 )B
Pentru clasele VI-VIII< X
)& Lumea ;ie ,&)
Clasa a IX-a9, - 9 )C
9emestrul II
D& Fenomene ale naturii (&,
'& Circuitul a!ei >n natură (&(
B& 5ransormări ale naturii >n cele !atru anotim!uri (&,
C& 5ransormări ale me%iului su# inluen2a unor actori %ecisi;i
Ea!a< aerul< solul< !oluareaF
(&(@
(&,@
)&,
.& Gn"ri?irea şi !rote?area me%iului )&,@
)&(
-& $re la %is!o:i2ia !roesorului
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
)
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICARE 9EME95RIAL6
clasa a VI-a
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
,&
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
,&,
• E=erci2ii %e EreFcunoaştere a s!a2iului şcolar Eclasă< cantină< ca#inet
me%ical< etc&F şi a >m!re?urimilor şcolii@
' H
• E=erci2ii %e locali:are em!irică a elementelor %in s!a2iul a!ro!iat@
(&
Caracteristicile
cor!urilor %in
me%iul i:ic* natural
,&(
• E=erci2ii %e i%entiicare şi %escriere a caracteristicilor o#ser;a#ile ale
cor!urilor@
' H
• E=erci2ii %e "ru!are< clasiicare >n unc2ie %e caracteristicile
o#ser;a#ile@
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată şi %e i%entiicare a stărilor cor!urilor
soli%e< licHi%e< "a:oase@
• E=erci2ii %e locali:are !e Hartă a localită2ii@
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a unor !lante@
)& Lumea ;ie ,&)
• E=erci2ii %e recunoaştere a !ăr2ilor com!onente ale unei !lante şi %e
!reci:are a unc2iilor lor@
,( H
• E=erci2ii %e o#ser;are şi i%entiicare a ructelor şi le"umelor@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale şi !ăsări4
 Recunoaştere a !ăr2ilor cor!ului@
 E=erci2ii %e o#ser;are şi i%entiicare a animalelor %omestice şi
săl#atice
 Vi:ite la 0ră%ina Ioolo"ică@
 9oturi e%uca2ionale %es!re animale*!ăsări
• E=erci2ii %e recunoaştere a lorilor@
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
D
• 9cHema cor!orală&
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
D& Fenomene
ale naturii
(&,
• E=erci2ii %e recunoaştere a unor enomene ale naturii !rin o#ser;area
lor >n ima"ini* >n momentul !ro%ucerii@
( H
• 9uccesiunea :i * noa!te@
'& Circuitul a!ei
>n natură
(&( • E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a transormării a!ei %intr-o stare >n alta ( H
B& 5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
(&, • E=erci2ii %e i%entiicare a celor !atru anotim!uri D H
C&
5ransormări ale
me%iului su#
inluen2a unor actori
%ecisi;i Ea!ă< aer<
sol< !oluareF
(&,
(&(
)&,
• E=erci2ii %e i%entiicare şi recunoaştere a actorilor %e me%iu ( H
.& Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
)&,
)&(
• Acti;ită2i %e >n"ri?ire a s!a2iului amiliar@
• Ieşiri >n !arc@
) H
-& $re la %is!o:i2ia
!roesorului
• 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF , H
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
'
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICARE 9EME95RIAL6
clasa a VII-a
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
,&
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
,&,
• E=erci2ii %e EreFcunoaştere a s!a2iului şcolar @
• E=erci2ii %e recunoaştere a s!a2iului !u#lic
• 1e!lasări şcoală - !arc
( H
, H
, H
, H
• E=erci2ii %e recunoaştere >n ima"ini sau realitate a unor o#iecte
socio-culturale %in me%iul a!ro!iat
(&
Caracteristicile
cor!urilor %in me%iul
i:ic* natural ,&(
• E=erci2ii %e i%entiicare şi %escriere a caracteristicilor o#ser;a#ile
ale cor!urilor@
D H
• E=erci2ii %e "ru!are< clasiicare >n unc2ie %e caracteristicile
o#ser;a#ile@
• E=erci2ii %e i%entiicare a ormelor %e relie
)& Lumea ;ie
,&)
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a unor !lante@
,+ H
• E=erci2ii %e o#ser;are şi i%entiicare a ructelor şi le"umelor@
• Acti;ită2i !ractice sim!le %e să%ire< >n"ri?ire a !lantelor@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale şi a oloaselor lor
• E=erci2ii %e recunoaştere a aunei şi lorei s!eciice %ieritelor
orme %e relie@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale %in me%ii "eo"raice
• 9cHema cor!orală&
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
B
• Colec2ionare %e !lante
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
D&
Fenomene
ale naturii
(&, • E=erci2ii %e recunoaştere a unor enomene ale naturii @
) H
• Reali:area calen%arului naturii !e :ile
'& Circuitul a!ei
>n natură
(&( • Circuitul a!ei >n natură - ima"ini ( H
B&
5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
(&,
• E=erci2ii %e cunoaştere şi i%entiicare a anotim!urilor
D H
• I%entiicarea unor scHim#ări * e;enimente %in ;ia2a !lantelor *
animalelor şi a omului
C& 5ransormări ale
me%iului
(&(
(&,
)&,
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a creşterii !lantelor@
) H
• E=erci2ii %e i%entiicare a actorilor %e me%iu@
.& Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
• Acti;ită2i !ractice %e >n"ri?ire a animalelor< !lantelor %in clasă@ D H
• Acti;ită2i !ractice %e colectare a %eşeurilor@
• E=cursii< %rume2ii&
-& $re la %is!o:i2ia
!roesorului
• 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF
( H
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
C
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1EP9RE ME1I8
PLANIFICARE 9EME95RIAL6
clasa a VIII-a
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
,&
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
,&,
• E=erci2ii %e EreFcunoaştere a s!a2iului şcolar şi a >m!re?urimilor
şcolii@
• E=erci2ii %e cunoaştere a s!a2iului !u#lic şi a institu2iilor
re!re:entati;e@
, H
( H
, H
, H
• E=erci2ii %e locali:are em!irică a elementelor %in ori:ontul
a!ro!iat@
• 1e!lasări şcoală - !arc
(&
Caracteristicile
cor!urilor %in me%iul
i:ic* natural
,&(
• E=erci2ii %e "ru!are< clasiicare >n unc2ie %e caracteristicile
o#ser;a#ile@
D H
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată şi %e i%entiicare a stărilor cor!urilor
soli%e< licHi%e< "a:oase@
• E=erci2ii %e i%entiicare a ormelor %e relie@
• Recunoaşterea >n %esene * macHete a ormelor %e relie&
)& Lumea ;ie ,&)
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a !lantelor@
• 1esene< cola?e< e=!o:i2ii&
,+ H
• E=erci2ii %e recunoaştere a animalelor şi a oloaselor lor@
• E=erci2ii %e recunoaştere a aunei şi lorei@
• Poe:ii< "Hicitori %es!re !lante şi animale@
• 9cHema cor!orală&
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
.
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
D& Fenomene
ale naturii
(&,
• E=erci2ii %e recunoaştere a enomenelor naturii@ D H
• Calen%arul naturii !e anotim!uri&
'& Circuitul a!ei >n
natură
(&(
• Circuitul a!ei >n natură PP9
( H
B&
5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
(&,
• E=erci2ii %e cunoaştere şi i%entiicare a anotim!urilor
) H
• I%entiicarea unor scHim#ări * e;enimente %in ;ia2a !lantelor *
animalelor şi a omului
C& 5ransormări ale
me%iului su#
inluen2a unor actori
%ecisi;i
(&,
(&(
)&,
• E=erci2ii %e recunoaştere a actorilor %e me%iu@
• Pre:entarea unor ilme&
) H
.&
Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
)&,
)&(
• Acti;ită2i !ractice %e utili:are a unor unelte şi materiale %e cură2are
a me%iului@
D H
• E=erci2ii %e recunoaştere a unor ac2iuni ale omului ce !ot %ăuna
me%iului
-& $re la %is!o:i2ia
!roesorului
• 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF ( H
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
-
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICARE 9EME95RIAL6
clasa a IX-a
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
,& Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
,&,
• E=erci2ii %e EreFcunoaştere a s!a2iului şcolar şi a >m!re?urimilor
şcolii@
, H
, H
, H
• 1e!lasări şcoală – !arc@
• E=erci2ii %e recunoaştere a unor o#iecti;e socio-culturale< istorice<
economice< reli"ioase %in me%iul a!ro!iat< %enumirea lor&
(&
Caracteristicile
cor!urilor %in me%iul
i:ic* natural
,&(
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată şi %e i%entiicare a stărilor
cor!urilor@
D H
• 1rume2ii< e=cursii@
• Caracteristici "enerale ale climei&
)& Lumea ;ie ,&)
• Acti;ită2i !ractice< sim!le %e să%ire şi >n"ri?ire a !lantelor@
. H
• Acti;ită2i !ractice cu caracter "os!o%ăresc@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale şi a oloaselor lor@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale %in me%ii "eo"raice
%ierite@
• E=erci2ii %e recunoaştere a asemănărilor şi %eose#irilor>ntre
oameni@
• E=erci2ii %e sta#ilire a unor asemănări şi %eose#iri >ntre ;ie2uitoare@
• Colec2ionarea %e !lante şi alcătuirea %e ier#are * insectare&
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
D&
Fenomene
ale naturii
(&,
• E=erci2ii %e recunoaştere a enomenelor naturii@
' H
• 1esene< cola?e@
• Calen%arul naturii&
'&
Circuitul a!ei >n
natură
(&(
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a transormării a!ei %intr-o stare >n
alta
( H
• Circuitul a!ei >n natură
B&
5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
(&,
• I%entiicarea unor scHim#ări* e;enimente %in ;ia2a !lantelor*
animalelor şi a omului
) H
C& 5ransormări ale
me%iului su#
inluen2a unor actori
%ecisi;i
(&,
(&(
)&,
• E=erci2ii %e %i:ol;are a unor cor!uri şi ormarea unor solu2ii@ D H
• Pre:entarea unor ilme %es!re a!ă< aer< sol< !oluare
.&
Gn"ri?irea şi
!rote?area
me%iului
)&,
)&( • Acti;ită2i !ractice %e colectare a %eşeurilor@ B H
• Pre:entarea %e sotJare-uri e%ucati;e@
• E=erci2ii %e selectare %e ima"ini&
-& $re la %is!o:i2ia
!roesorului
• 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF ( H
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,,
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICARE 9EME95RIAL6
clasa a X-a
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
,&
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
,&, • 1e!lasări casă – şcoală@ ) H
• 1e!lasări şcoală – !arc@
• E=erci2ii %e recunoaştere >n %i;erse surse %e inormare a unor
o#iecti;e a!ar2inAn% s!a2iului a!ro!iat&
(&
Caracteristicile
cor!urilor %in me%iul
i:ic* natural ,&(
• E=erci2ii %e "ru!are< clasiicare >n unc2ie %e caracteristicile
o#ser;a#ile@
D H
• E=erci2ii %e i%entiicare a stărilor cor!urilor soli%e< licHi%e<
"a:oase@
• 1rume2ii< e=cursii@
• Caracteristici "enerale ale climei&
)& Lumea ;ie
,&)
• 1esene< cola?e< e=!o:i2ii@
. H
• Vi:ite la 0ră%ina Ioolo"ică@
• E=erci2ii %e o#ser;are şi i%entiicare a animalelor*!lantelor@
• Vi:ite la Circ@
• Poe:ii< "Hicitori %es!re animale@
• E=erci2ii %e i%entiicare a asemănărilor şi %eose#irilor >ntre oameni
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
a!ar2inAn% unor rase %ierite&
Nr%
crt%
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
O-IECTI+E CONŢINUTURI NR% ORE O-S%
D& Fenomene
ale naturii (&,
• E=erci2ii %e recunoaştere a enomenelor naturii !rin o#ser;are *
ima"ini
' H
• Calen%arul naturii@
• Cola?e< lucrări !ractice&
'& Circuitul a!ei >n
natură
(&( • Pre:entări PP9 ( H
B&
5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
(&,
• Re%area caracteristicilor anotim!urilor !rin %i;erse lucrări
• E=erci2ii %e i%entiicare şi recunoaştere a actorilor %e me%iu
• 1esene< cola?e
) H
C&
5ransormări ale
me%iului su#
inluen2a unor actori
%ecisi;i
(&,
(&(
)&,
• Pre:entarea unor soturi e%ucati;e %es!re !rinci!alele surse %e
ener"ie@
• I%entiicarea unor scHim#ări %in ;ia2a !lantelor* animalelor şi a
omului %u!ă ;aria2ia unor caracteristici i%entiicate@
• Vi:ite
D H
.&
Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
)&,
)&(
• Acti;ită2i !ractice %e >n"ri?ire a !lantelor %in clasă< "ră%ina şcolii@
• Acti;ită2i !ractice %e colectare a %eşeurilor@
• 9otJare e%uca2ional cu eectele !oluării@
• E=cursii< %rume2ii&
' H
-& $re la %is!o:i2ia
!roesorului
• 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF ( H
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,

Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICAREA 8NI567IL$R 1E GNV67ARE
clasa a VI-a
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
,&
• E=erci2ii %e EreFcunoaştere a s!a2iului şcolar
Eclasă< cantină< ca#inet me%ical< etc&F şi a
>m!re?urimilor şcolii@
,&,
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
9ala %e clasă<
cantina<
>m!re?urimile
şcolii
E;aluare in%i;i%uală şi
rontală
• E=erci2ii %e locali:are em!irică a elementelor %in
s!a2iul a!ro!iat@
(&
• E=erci2ii %e i%entiicare şi %escriere a
caracteristicilor o#ser;a#ile ale cor!urilor@
,&( Caracteristicile
cor!urilor %in
me%iul i:ic*
natural
1i;erse o#iecte
%e %ierite orme<
mărimi şi culori
PaHare
A!ă< !ietre<
#utelie %e "a:
Kartă
Plante
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
• E=erci2ii %e "ru!are< clasiicare >n unc2ie %e
caracteristicile o#ser;a#ile@
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată şi %e i%entiicare a
stărilor cor!urilor soli%e< licHi%e< "a:oase@
• E=erci2ii %e locali:are !e Hartă a localită2ii@
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a unor !lante@
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
)&
• E=erci2ii %e recunoaştere a !ăr2ilor com!onente
ale unei !lante şi %e !reci:are a unc2iilor lor@
,&) Lumea ;ie
Plante cu
ră%ăcină< tul!ină
şi loare
Le"ume< ructe
Mula?e cu !ăsări
Ima"ini cu lori
şi animale
Fişe %e lucru
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
E;aluare in%i;i%uală
• E=erci2ii %e o#ser;are şi i%entiicare a ructelor şi
le"umelor@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale şi !ăsări4
 Recunoaştere a !ăr2ilor cor!ului@
 E=erci2ii %e o#ser;are şi i%entiicare a
animalelor %omestice şi săl#atice
 Vi:ite la 0ră%ina Ioolo"ică@
 9oturi e%uca2ionale %es!re
animale*!ăsări
• E=erci2ii %e recunoaştere a lorilor@
• 9cHema cor!orală&
D&
• E=erci2ii %e recunoaştere a unor enomene ale
naturii !rin o#ser;area lor >n ima"ini* >n
momentul !ro%ucerii@
(&, Fenomene
ale naturii
Calen%arul
naturii
$#ser;are sistematică
• 9uccesiunea :i * noa!te@
'&
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a transormării a!ei
%intr-o stare >n alta
(&( Circuitul a!ei
>n natură
PaHare< a!ă<
reşou< oală
$#ser;are sistematică
B& • E=erci2ii %e i%entiicare a celor !atru anotim!uri (&, 5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
Calen%arul
naturii
Fişe %e lucru
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
C& • E=erci2ii %e i%entiicare şi recunoaştere a
actorilor %e me%iu
(&,
(&(
)&,
5ransormări ale
me%iului su#
inluen2a unor
actori %ecisi;i
Ea!ă< aer< sol<
!oluareF
Planşe
Filme
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
.& • Acti;ită2i %e >n"ri?ire a s!a2iului amiliar@
• Ieşiri >n !arc@
)&,
)&(
Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
Pun"i< mături<
ăraş< saci
mena?eri< mănuşi
$#ser;are sistematică
-& • 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF $re la %is!o:i2ia
!roesorului
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICAREA 8NI567IL$R 1E GNV67ARE
clasa VII-a
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
,&
• E=erci2ii %e EreFcunoaştere a s!a2iului şcolar @
• E=erci2ii %e recunoaştere a s!a2iului !u#lic
• 1e!lasări şcoală - !arc
,&,
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
/coala
9!a2iul !u#lic
Po:e
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală şi
rontală
• E=erci2ii %e recunoaştere >n ima"ini sau realitate
a unor o#iecte socio-culturale %in me%iul a!ro!iat
(&
• E=erci2ii %e i%entiicare şi %escriere a
caracteristicilor o#ser;a#ile ale cor!urilor@
• E=erci2ii %e "ru!are< clasiicare >n unc2ie %e
caracteristicile o#ser;a#ile@
• E=erci2ii %e i%entiicare a ormelor %e relie&
,&(
Caracteristicile
cor!urilor %in
me%iul i:ic*
natural
1i;erse o#iecte
Planşe
Mula?e
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
)&
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a unor !lante@
,&) Lumea ;ie
Ima"ini
0Hi;ece
Plante
9emin2e %e lori
PămAnt !t lori
Fructe< le"ume
Animale %e !luş
Pă!uşi
Fişe %e lucru
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
• E=erci2ii %e o#ser;are şi i%entiicare a ructelor şi
le"umelor@
• Acti;ită2i !ractice sim!le %e să%ire< >n"ri?ire a
!lantelor@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale şi a
oloaselor lor
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale %in me%ii
"eo"raice
• 9cHema cor!orală&
• Colec2ionare %e !lante
D&
• E=erci2ii %e recunoaştere a unor enomene ale
naturii @
(&, Fenomene
ale naturii
Calen%arul
naturii
$#ser;are sistematică
• Reali:area calen%arului naturii !e :ile
'&
• Circuitul a!ei >n natură - ima"ini (&( Circuitul a!ei
>n natură
Ima"ini
PaHare
A!ă
$#ser;are sistematică
B&
• E=erci2ii %e cunoaştere şi i%entiicare a
anotim!urilor
• I%entiicarea unor scHim#ări * e;enimente %in
;ia2a !lantelor * animalelor şi a omului
(&, 5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
Calen%arul
naturii
Pă!uşi
Kaine
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
,
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
C& • E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a creşterii
!lantelor@
• E=erci2ii %e i%entiicare a actorilor %e me%iu@
(&,
(&(
)&,
5ransormări ale
me%iului
3oa#e %e asole
Vată
A!ă
Farurii
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
.& • Acti;ită2i !ractice %e >n"ri?ire a animalelor<
!lantelor %in clasă@
• Acti;ită2i !ractice %e colectare a %eşeurilor@
• E=cursii< %rume2ii&
)&,
)&(
Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
0Hi;ece cu lori
Pun"i< mături<
ăraş< saci
mena?eri< mănuşi
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
-&
• 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%are $re la %is!o:i2ia
!roesorului
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICAREA 8NI567IL$R 1E GNV67ARE
clasa VIII-a
Nr%
crt% CONŢINUTURI
O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
,&
• E=erci2ii %e EreFcunoaştere a s!a2iului şcolar şi a
>m!re?urimilor şcolii@@
• E=erci2ii %e recunoaştere a s!a2iului !u#lic şi a
institu2iilor re!re:entati;e@
• E=erci2ii %e locali:are em!irică a elementelor %in
ori:ontul a!ro!iat@
• 1e!lasări şcoală - !arc
,&,
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
Ieşiri<
;i:ite
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
(&
• E=erci2ii %e "ru!are< clasiicare >n unc2ie %e
caracteristicile o#ser;a#ile@
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată şi %e i%entiicare a
stărilor cor!urilor soli%e< licHi%e< "a:oase@
• E=erci2ii %e i%entiicare a ormelor %e relie@
• Recunoaşterea >n %esene * macHete a ormelor %e
relie&
,&(
Caracteristicile
cor!urilor %in
me%iul i:ic*
natural
$#iecte %e
%ierite mărimi<
orme< culori
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Nr%
crt%
CONŢINUTURI
O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
)& ,&) Lumea ;ie
-ima"ini<
-coli %esen<
-creioane
colorate<
-!lanşe<
-"Hicitori<
-la!te< ouă<
lAnă<carne<
-işe %e lucru&
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a !lantelor@
• 1esene< cola?e< e=!o:i2ii&
• E=erci2ii %e recunoaştere a animalelor şi a
oloaselor lor@
• E=erci2ii %e recunoaştere a aunei şi lorei@
• Poe:ii< "Hicitori %es!re !lante şi animale@
• 9cHema cor!orală&
D&
• E=erci2ii %e recunoaştere a unor enomene ale
naturii @
(&, Fenomene
ale naturii
-calen%arul
naturii
$#ser;are sistematică
• Calen%arul naturii !e anotim!uri
'& • Circuitul a!ei >n natură - PP9 (&( Circuitul a!ei
>n natură
-la!to!<
-;i%eo!roiector<
-PP9
$#ser;are sistematică
B& • E=erci2ii %e cunoaştere şi i%entiicare a
anotim!urilor
• I%entiicarea unor scHim#ări * e;enimente %in
;ia2a !lantelor * animalelor şi a omului
(&, 5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
-calen%arul
naturii
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
C&
• E=erci2ii %e recunoaştere a actorilor %e me%iu@
• Pre:entarea unor ilme&
(&,
(&(
)&,
5ransormări ale
me%iului su#
inluen2a unor
actori %ecisi;i
-la!to!<
-;i%eo!roiector<
-ima"ini
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
.&
• Acti;ită2i !ractice %e utili:are a unor unelte şi
materiale %e cură2are a me%iului@
• E=erci2ii %e recunoaştere a unor ac2iuni ale
omului ce !ot %ăuna me%iului
)&,
)&(
Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
-mănuşi< saci
mena?eri<mături<
ăraşe&
$#ser;are sistematică
-& • 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF $re la %is!o:i2ia
!roesorului
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICAREA 8NI567IL$R 1E GNV67ARE
clasa IX-a
Nr%
crt% CONŢINUTURI
O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
,&
• E=erci2ii %e EreFcunoaştere a s!a2iului şcolar şi a
>m!re?urimilor şcolii@@
• 1e!lasări şcoală – !arc<
• E=erci2ii %e recunoaştere a unor o#iecti;e socio-
culturale< istorice< economice< reli"ioase %in
me%iul a!ro!iat< %enumirea lor&
,&,
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
Ieşiri<
;i:ite
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
(&
• E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată şi %e i%entiicare a
stărilor cor!urilor@
• 1rume2ii< e=cursii@
• Caracteristici "enerale ale climei&
,&(
Caracteristicile
cor!urilor %in
me%iul i:ic*
natural
-ima"ini $#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Nr%
crt%
CONŢINUTURI
O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
)& ,&) Lumea ;ie
-semin2e<
răsa%uri<
-"Hice< !ămAnt
!entru lori<
-animale !luş<
-ima"ini<
-insectare<
-ier#are
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
• Acti;ită2i !ractice< sim!le %e să%ire şi >n"ri?ire a
!lantelor@
• Acti;ită2i !ractice cu caracter "os!o%ăresc@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale şi a
oloaselor lor@
• E=erci2ii %e cunoaştere a unor animale %in me%ii
"eo"raice %ierite@
• E=erci2ii %e recunoaştere a asemănărilor şi
%eose#irilor >ntre oameni@
• E=erci2ii %e sta#ilire a unor asemănări şi
%eose#iri >ntre ;ie2uitoare@
• Colec2ionarea %e !lante şi alcătuirea %e ier#are *
insectare&
D&
• E=erci2ii %e recunoaştere a enomenelor naturii@ (&, Fenomene
ale naturii
-calen%arul naturii
$#ser;are sistematică
• 1esene< cola?e@
• Calen%arul naturii&
'& • E=erci2ii %e o#ser;are %iri?ată a transormării
a!ei %intr-o stare >n alta
• Circuitul a!ei >n natură
(&( Circuitul a!ei
>n natură
-a!ă< !aHare<
reşou< oală
$#ser;are sistematică
B& • I%entiicarea unor scHim#ări* e;enimente %in
;ia2a !lantelor* animalelor şi a omului
(&, 5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
-calen%arul naturii
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
C& • E=erci2ii %e %i:ol;are a unor cor!uri şi ormarea
unor solu2ii@
• Pre:entarea unor ilme %es!re a!ă< aer< sol<
!oluare
(&,
(&(
)&,
5ransormări ale
me%iului su#
inluen2a unor
actori %ecisi;i
-a!ă< sare< nisi!< $#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
.& • Acti;ită2i !ractice %e colectare a %eşeurilor@
• Pre:entarea %e sotJare-uri e%ucati;e@
• E=erci2ii %e selectare %e ima"ini&
)&,
)&(
Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
-mănuşi< saci
mena?eri<mături<
ăraşe&
$#ser;are sistematică
-&
• 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF $re la %is!o:i2ia
!roesorului
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Aria curriculară4 MA5EMA5IC6 /I /5IIN7E ALE NA58RII
1isci!lina4 C8N$/5IN7E 1E9PRE ME1I8
PLANIFICAREA 8NI567IL$R 1E GNV67ARE
clasa X-a
Nr%
crt% CONŢINUTURI
O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
,& • 1e!lasări casă – şcoală@
,&,
Caracteristicile
me%iului social şi
cultural
Ieşiri<
Vi:ite<
-Hăr2i turistice<
-!liante
inormati;e
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
• 1e!lasări şcoală – !arc@
• E=erci2ii %e recunoaştere >n %i;erse surse %e
inormare a unor o#iecti;e a!ar2inAn% s!a2iului
a!ro!iat&
(&
• E=erci2ii %e "ru!are< clasiicare >n unc2ie %e
caracteristicile o#ser;a#ile@
• E=erci2ii %e i%entiicare a stărilor cor!urilor
soli%e< licHi%e< "a:oase@
• 1rume2ii< e=cursii@
• Caracteristici "enerale ale climei&
,&(
Caracteristicile
cor!urilor %in
me%iul i:ic*
natural
-o#iecte %e
%i;erse orme<
mărimi< culori<
-rucsac< !ătură<
mAncare&
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Nr%
crt%
CONŢINUTURI
O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
)&
• 1esene< cola?e< e=!o:i2ii@
,&) Lumea ;ie
-coli %esen<
creioane colorate<
-!lante<
-ima"ini<
-işe %e lucru&
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
• Vi:ite la 0ră%ina Ioolo"ică@
• E=erci2ii %e o#ser;are şi i%entiicare a
animalelor*!lantelor@
• Vi:ite la Circ@
• Poe:ii< "Hicitori %es!re animale@
• E=erci2ii %e i%entiicare a asemănărilor şi
%eose#irilor >ntre oameni a!ar2inAn% unor rase
%ierite&
D&
• E=erci2ii %e recunoaştere a enomenelor naturii@ (&, Fenomene
ale naturii
-calen%arul
naturii<
-materiale
recicla#ile Eco?i
nucă< castane<
"Hin%e< etcF&
$#ser;are sistematică
• 1esene< cola?e@
• Calen%arul naturii&
'&
• Pre:entări PP9 (&( Circuitul a!ei
>n natură
la!to!<
-;i%eo!roiector<
-PP9
$#ser;are sistematică
B&
• Re%area caracteristicilor anotim!urilor !rin
%i;erse lucrări
• E=erci2ii %e i%entiicare şi recunoaştere a
actorilor %e me%iu
• 1esene< cola?e
• I%entiicarea unor scHim#ări* e;enimente %in
;ia2a !lantelor* animalelor şi a omului
(&, 5ransormări ale
naturii >n cele !atru
anotim!uri
-coli %esen<
-creioane
colorate&
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(
Nr%
crt%
CONŢINUTURI O-I
ECT
I+E
UNIT)TE)
DE
*N+,Ţ)RE
RESURSE E+).U)RE O-S%
C& • Pre:entarea unor soturi e%ucati;e %es!re
!rinci!alele surse %e ener"ie@
• I%entiicarea unor scHim#ări %in ;ia2a !lantelor*
animalelor şi a omului %u!ă ;aria2ia unor
caracteristici i%entiicate@
• Vi:ite
(&,
(&(
)&,
5ransormări ale
me%iului su#
inluen2a unor
actori %ecisi;i
- la!to!<
-;i%eo!roiector<
-PP9
$#ser;are sistematică
E;aluare in%i;i%uală
.&
• Acti;ită2i !ractice %e >n"ri?ire a !lantelor %in
clasă< "ră%ina şcolii@
• Acti;ită2i !ractice %e colectare a %eşeurilor@
• 9otJare e%uca2ional cu eectele !oluării@
• E=cursii< %rume2ii&
)&,
)&(
Gn"ri?irea şi
!rote?area me%iului
-mănuşi< saci
mena?eri<mături<
ăraşe
-sa!ă< "re#lă<
lo!ată&
- la!to!<
-;i%eo!roiector
-rucsac< mAncare
$#ser;are sistematică
-&
• 1i;erse acti;ită2i E%e consoli%are< a!roun%areF $re la %is!o:i2ia
!roesorului
Pro!us %e Maria – Aurelia Mo%oc
(