You are on page 1of 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU

)
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (011)
INSTRUMENT GERAK GEMPUR UPSR
SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN SERI MENANTI, MUAR, JOHOR

KONSTRUK

ARAS KEMAHIRAN

NO. SOALAN

JUMLAH

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

A MORFOLOGI
1. Kata Ganti Nama Diri 2 2,10 2
2. Kata Nama Terbitan
3. Kata Kerja Transitif 2 8,14 2
4. Kata Kerja Tak
Transitif
2 1 1,5,18 3
5. Kata Adjektif 1 13 1
6. Kata Sendi Nama 1 7 1
7. Kata Hubung 2 3,6 2
8. Kata Bilangan
9. Kata Nafi
10. Kata Seru
11. Kata Penjodoh
Bilangan

12. Kata Berimbuhan 1 15 1
13. Kata Ganda 1 11 1
14. Kata Majmuk
15. Simpulan Bahasa 3 9,16,17 3
16. Kata Banyak Makna 2 22,23 2
17. Kata Seerti 1 20 1
18. Kata Berlawanan 1 21 1
19: Penanda Wacana 2 4,19 2B SINTAKSIS
1. Ayat Betul Salah 3 28,29,30 3
2. Ayat Sama Maksud 2 26,27 2
3. Ayat Tanya –
Jawapan
1 24 1
4. Jawapan – Ayat
Tanya
1 25 1

C PETIKAN
1. Cerpen 2 2 1 31,32,33,34,35 5
2. Berita 2 1 1 1 36,37,38,39,40 5
JUMLAH 19 6 4 8 2 40

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (012)
INSTRUMENT GERAK GEMPUR UPSR
SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN SERI MENANTI, MUAR, JOHOR


KONSTRUK
ARAS KEMAHIRAN
JUMLAH Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian
A BAHAGIAN A
1. Gambar
- Situasi di taman
rekreasi
1 1

B BAHAGIAN B
1. Laporan 1 1
2. Dialog 1 1
3. Menyambung
cerita
1 1

C BAHAGIAN C
1. Nilai Murni –
Soalan Struktur
1 1

JUMLAH 2 3 5