You are on page 1of 3
PLES ŽIVOTA Život je prava zgoda - tle gdje cvijet ljubavi cvjeta. Ljubav po sebi je dragocjena - ona nema namjenu, nema određenog smisla. Ona ima izuzetno značenje, donosi veliku radost, ona posjeduje sopstvenu ekstazu - ali to nijesu stvari od značaja. Ljubav nije posao koji ima svrhu, cilj, predmet. U ljubavi uvijek ima određene ludosti. akva je to ludost! Ludost je "to ne mo#e" izre$i za"to voli". %i ne mo#e" dati nijedan razuman odgovor na to pitanje. %i mo#e" re$i da ne"to radi" zato "to ti je novac potreban& treba ti novac, jer ti je potrebna ku$a& potrebna ti je ku$a da bi #ivio. U tvom svakodnevnom #ivotu sve ima svoju svrhu, ali ljubav ne mo#e imati nikakav razlog. 'o#e" jednostavno re$i( )*a ne znam. *edino "to mogu da ka#em jeste da voljeti znači ispuniti najljep"i prostor u nama). +li, to nije svrha. %aj prostor nije spoznatljiv. %aj prostor ne mo#e" smjestiti u bilo koju pogodnost. %aj prostor je uvijek iznova pupoljak sa kapima rose koje blistaju na njemu. *utrom, taj pupoljak odi"e, na suncu ple"e. Ljubav je ples tvog #ivota. ,toga oni koji ne znaju "ta je ljubav, gube pravi ples #ivota& oni gube priliku da njihov cvijet procvjeta. -bog toga u svjetovnom umu, u kalkulativnom umu, kompjuterskom umu& kod matematičara, ekonomista, kod političara, ljubav predstavlja vrstu ludila. +li za one koji poznaju ljubav, to je ne"to razumno. .ez ljubavi, čovjek mo#e biti i bogat, zdrav, poznat, ali on ne mo#e biti razborit, jer ni"ta ne zna o unutra"njoj vrijednosti. -drav duh, razumnost nije ni"ta drugo do miris cvijeta koji cvjeta u tvom srcu. Ljubavnici ne trebaju psihijatrijski tretman. -apravo, ljubav je najve$a iscjeliteljska snaga u #ivotu. Oni koji su to propustili, ostali su prazni, neispunjeni. Obično ludilo nema nikakav sastav za postizanje. +li. ludilo zvano ljubav, ima određeni sastav u sebi. + koji je to sastav! %o te čini veselim, #ivot ti čini pjesmom, donosi veliku ljupkost. /a li si posmatrao ljude! ada se neko zaljubi, nema potrebe da to objavljuje. %i mo#e" vidjeti u njegovim očima novu dubinu koja se rađa. 'o#e" vidjeti na njegovom licu novu ljupkost, novu ljepotu. U njegovom hodu mo#e" nazrijeti nje#ni ples. On je isti čovjek, ali, ipak, vi"e nije isti. Ljubav je u"la u njegov #ivot, prolje$e je do"lo u njegovo bi$e, cvije$e njegove du"e se rascvjetava. Ljubav čini trenutnu trans0ormaciju. 1ovjek koji ne mo#e voljeti, ne mo#e biti ni inteligentan, ne mo#e biti ni otmen, ne mo#e biti pre0injen. 2jegov #ivot $e biti obična tragedija. ,vi religiozni učitelji bi govorili( )%voj #ivot je ni"tavan, jer je to samo "to i mjehuri$ sapunice. /anas si ovdje, a sjutra te ve$ nema. %voj #ivot na ovom svijetu, u ovom tijelu, nije od nikakve vrijednosti, jer je trenutačan, kratkotrajan. 3mao bi korist samo ako bi se odrekao njega. 3 samo odricanjem dospijeva" kao vrijednost u očima .oga. ) 1udna ideologija4 +li to je, ipak, vjekovima dominiralo ljudskim umovima a da se nikada nije provjeravala vjerodostojnost. 5ecimo, na 3stoku je svijet iluzija. -a"to je svijet iluzija! -ato "to se mijenja& sve "to se mijenja nije od koristi, bezvrijedno je. ,amo ono "to je stalno, ono "to se ne mijenja, značajno je. + ti na svijetu ne mo#e" na$i ni"ta "to je stalno, "to se ne mijenja. 1itav ovaj pristup je baziran na stavovima da je #ivot iluzija jer je nestalan. )6rona$i stalno, a odbaciti nestalno). %o je, manje-vi"e, stav svih religija na svijetu. 6otvrdi mijene, sve se mijenja. ,em ako ti ne #eli" da promjene budu .og, jer je to jedina stalna stvar na svijetu. %i ne mo#e" da nađe" ni"ta drugo "to bi ti bar dalo mig da je bo#ansko. 7oli #ivot jer je #ivot promjenljiva stvar. %o je protok u svakom trenutku. ada uđe" u ovu prostoriju , ti si jedna osoba, a kad izađe", ti si ve$ druga. %i samo te#i" da bude" ista osoba. U svega nekoliko sati toliko se promjena mo#e dogoditi u tebi4 %o je isto kao kada u par sati 8ang primi i u njemu proteče velika voda. %o izgleda kao ista voda, ali nije to ista voda koja je ranije tekla. 9eraklit je rekao da je #ivot tok, rijeka. )-apamti, ti ne mo#e" dva puta zakoračiti u istu rijeku - jer rijeka nikada ne mo#e biti ista.) Ljudi koji puno znaju o sre$i su oni koji su u dosluhu sa promjenljivim #ivotom, koji mogu voljeti čak i mjehuri$e od sapunice, sjaj sunca, stvaranje malih duga. %o su ljudi koji mnogo znaju o sre$i. 7a"i sveci samo znaju za bijedu - pogledajte samo njihova lica( izgleda kao da je #ivot iz njih nestao - oni su mrtvi 0osili. 2i"ta se ne mijenja u njima& oni #ive #ivot rituala i protiv svega su "to se mijenja. -a"to se zadovoljstvo zabranjuje! -ato "to se mijenja. -a"to se ljubav zabranjuje! -ato "to se mijenja. -a"to su religije izumile brak na prostoru ljubavi! ,toga "to brak daje makar i iluzornu stalnost kroz zakon, kroz ugovor, kroz dru"tvo, kroz strah od gubljenja po"tovanja, kroz strah od toga "to $e se dogoditi na"oj djeci. ,toga su i uredili da brak bude ne"to stalno. ,toga su sve religije protiv razvoda, jer razvod ponovo od braka stvara ne"to "to nije stalno - mo#e se mijenjati. 9iljadama godina, jo" dok su bila mala, djecu su vjenčavali. .ilo je slučajeva da su dijete vjenčali, a da se nije jo" ni rodilo. /vije 0amilije bi se dogovorile da, ako djeca koja treba da se rode budu suprotnih polova, ona treba da se vjenčaju. U 3ndiji se jo" i sada vjenčavaju sedmogodi"nja, osmogodi"nja djeca, iako je to protiv zakona. +li to nije protiv običaja. -a"to se toliko #ure da vjenčaju djecu koja jo" nijesu ni svjesna "ta je to brak, "ta $e se dogoditi! 5azlog je u tome "to oni treba da se vjenčaju jo" prije no "to postanu zreli i prije no "to se ljubav rodi u njihovim srcima. -ato, jo" prije no "to se ljubav rodi, oni imaju vlastitu suprugu ili supruga. %o treba da uni"ti ljubav kad svuda u svijetu tjerate maloljetnu djecu u brak. 2ije slučajno "to brak stvara toliko bijede, vi"e no i"ta drugo, jer to uni"tava jedinu mogu$nost za sre$u - da se dogodi ljubav. ,rce nikada ne ple"e. Ljudi #ive i umiru a da ne znaju za ljubav. 6osmatraj mjehuri$e sapunice, posmatraj leptire, pupoljke na vjetru - to je ono "to te pokre$e da plače" i da pjeva". ,uze radosnice su za #ivot koji je toliko promjenljiv - samo mrtve stvari mogu biti stalne. 'o#e li tvoj .og plesati! 'o#e li tvoj .og voljeti! 'o#e li tvoj .og pjevati! 'o#e li trčati za leptirima! 'o#e li sakupljati divlje cvije$e i veseliti se& mo#e li plakati i smijati se! %akav bi bog bio pravi predstavnik #ivota, takav bog bi bio ni"ta drugo do sami #ivot.