You are on page 1of 2

Prodajno mjesto....................................

Datum zaprimanja zahtjeva.............................................
Datum preuzimanja karte od............................................
Sl. broj i potpis prodavaĉa..................................................
1. Broj pretplatne karte ILI PRODULJENJE STATUSA KORISNIKA
............................. za školsku godinu 2014./2015.
2. a) OSNOVNOŠKOLSKA b) SREDNJOŠKOLSKA c)
3. Prezime
4.
5 Adresa prebivališta ( podaci iz osobne iskaznice ):
Podruĉje prebivališta ( zaokruţi a, b ili c i dopuni ):
a) Grad Zagreb
b) Zagrebaĉka ţupanija ( grad ili općina )...........................................................
6. Kontakt telefon ili mobitel:........................................................
7.
8. Adresa škole ili fakulteta:......................................................................................................
9.
10. Redoviti student s upisanim semestrom ……………………., akademska godina ……………………….
11. Odabrati način preuzimanja kartice zaokruživanjem: a) poštom b) na prodajnom mjestu
12. Molimo Vas upišete adresu za dostavu kartice poštom, ukoliko je adresa razliĉita od adrese prebivališta:
PODNOSITELJ ZAHTJEVA
............................... ............................... ............................
(Potpis ovlaštene osobe i peĉat (Potpis i pećat nadleţnog
nadleţne obrazovne ustanove)
Datum zaprimanja zahtjeva:.......................................... Broj zahtjeva:.........................................................
a) Datum preuzimanja karte:................................................... Prodajno mjesto:.....................................
b) Dostava poštom
POTVRDA NE VRIJEDI ZA VOŢNJU!
Info telefon: 3651-479, www.zet.hr
Mjesto i datum:....................................
Potpisom ovog zahtjeva dajem izriĉitu suglasnost ZET-u da poduzme sve radnje vezane za obradu mojih osobnih podataka navedenih u zahtjevu u svrhu
izdavanja pretplatne karte, kao i za sve daljnje obrade potrebne pri voĊenju evidencije korisnika usluga. Svi podaci navedeni u zahtjevu, osim podataka o
kontakt telefonu ili mobitelu i alternativnoj adresi za dostavu karte poštom, su obvezni. U sluĉaju uskrate istih, ZET neće biti u mogućnosti izdati pretplatnu
kartu.
TOĈNOST PODATAKA
(Đacima i studentima grada Zagreba nije
potrebna ova ovjera)
grada ili općine )
GRAD ILI OPĆINA
( Potpis podnositelja)
FAKULTET
OVJERAVA ŠKOLA ILI
TOĈNOST PODATAKA
Broj zahtjeva....................................
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ
Ozaljska br. 105 - Telefon: 3651-479, www.zet.hr
…………………………………………………
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETPLATNE KARTE
Zahtjev podnose samo redoviti studenti s
upisanim semestrom tekuće akadem.god.
(Fotografija)
3x3,5 cm
Na poleĊini fotografije
upisati ime i prezime.
......................
Fotografiju ovjeriti peĉatom
nadleţne obrazovne
ustanove, tako da je pola
peĉata na poleĊini fotografije,
a pola na zahtjevu.
Ime
( Uputa na poleĊini zahtjeva )
STUDENTSKA
Uĉenik: a) osnovne škole; b) srednje škole, razred ……………… (upisati razred)
Ulica i kućni broj
(za osobe starije od 16 g.)
Br. osobne iskaznice: O I B:
c) Ostale ţupanije ( grad ili općina )......................................................
Mjesto i poštanski broj
Mjesto i poštanski broj
( ulica, grad ili općina )
OVJERAVA NADLEŢNI
Ulica i kućni broj
Naziv škole ili fakulteta: ..................................................................................................................
Dan, mj. i god. roĊenja:
broj studentske iskaznice ili broj indeksa
Za izdavanje osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske beskontaktne pretplatne karte, potrebno je
ZET-u podnijeti ispravno popunjen zahtjev, na kojem je istinitost navoda ovjerila nadležna škola ili
fakultet, te jednu fotografiju 3x3,5 cm, ne stariju od 6 mjeseci, koja je na poleđini ovjerena pečatom
obrazovne ustanove, s tim da je pola pečata na fotografiji, a pola na zahtjevu.
Učenici i studenti koji imaju važedu pretplatnu kartu ZET-a za produljenje statusa korisnika u tekudoj
školskoj godini uz Zahtjev ne trebaju priložiti fotografiju. Umjesto fotografije na uvid daju važedu
pretplatnu kartu. Broj pretplatne karte potrebno je upisati u rubriku - Broj pretplatne karte - na
prednjoj strani Zahtjeva.
Za školsku godinu 2014./2015., profil učenika traje od 01.09.2014. do 30.09.2015., a profil studenta
od 01.09.2014. do 31.10.2015. godine.
Učenici osnovnih i srednjih škola predaju Zahtjev ovjeren u nadležnoj školskoj ustanovi.
Redoviti student uz ovjeren zahtjev podnosi na uvid osobnu i studentsku iskaznicu ili indeks
s upisanim semestrom tekude školske godine.
Pravo na spomenute karte nemaju srednjoškolci nakon navršene 21. godine života, redovni studenti
koji su izgubili studentska prava, studenti poslijediplomskog studija, izvanredni studenti, polaznici
večernjih škola, raznih tečajeva, te osobe u radnom odnosu.
Đaci i studenti gradova Velike Gorice i Zaprešida, te opdina Stupnik, Bistra, i Luka obvezni su radi
prava na subvenciju zahtjeve ovjeriti u nadležnoj službi grada ili opdine u kojem imaju prebivalište.
Pretplatna karta vrijedi za osobu na čije ime glasi i nije prenosiva na drugu osobu. Protiv osobe
zatečene u zlouporabi ovjere ili korištenja prava na pretplatnu kartu, ZET de pokrenuti odgovarajudi
postupak i pokrenuti odštetni zahtjev.
Korisnik pretplatne karte dužan je registrirati se prilikom svakog ulaska u vozilo prislanjanjem kartice
uz uređaj za registriranje. Na zaslonu uređaja modi de pročitati obavijest o valjanosti karte.
Više informacija o korištenju beskontaktne pretplatne karte dostupno je na našoj Internet stranici
www.zet.hr
U P U T A
PRETPLATNE KARTE ILI PRODULJENJE STATUSA KORISNIKA
za školsku godinu 2014./2015.
ZA IZDAVANJE OSNOVNOŠKOLSKE, SREDNJOŠKOLSKE I STUDENTSKE