You are on page 1of 60

Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof.

Rusu VeronicaModulul I : CARTEA-OBIECT CULTURAL (12 ore)
Data
Unitate
a de
învăţar
e
Competenţa
specifcă
Subcompetenţa
Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
02.09.1
!
"
#
$
%
$
&
%

'
&

(
"
V
)
*
%
+
&

#
,

1
2

o
r
e
11. -anipularea
suporturilor
audiovi.uale şi
informatice /n
calitate de surse sau
mi0loace de
/nvăţare a limbii de
instruire.
11.1. 1electarea /n volum
re.onabil a informaţiilor
necesare 2esenţiale3,
utili./nd mi0loace
audiovi.uale4informative
1. Cartea
5artea 6 obiect
cultural. Părţile
componente ale
cărţii
-e7erciţii de recunoaştere a
elementelor componente ale unei
cărţi8
-e7erciţii de selectare a
informaţiilor noi dintr-un te7t
ascultat8
-e7erciţii de interpretare a
informaţiilor de pe coperte8
9bservarea
sistematică a
elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
0:.09.1
&laborarea şi
reali.area
spontană,fluentă,e7
actă a diverselor
acte de comunicare
orală şi scrisă.
2. Interiorul cării
Pa;ina de titlu şi
cuprinsul.
%şe.area /n pa;ină
-e7erciţii de căutare şi de
selectare a informaţiei dorite cu
a0utorul tablei de materii8
-e7erciţii de identificare a
elementelor componente ale
pa;inii de carte8
-observaţii /n bibliotecă8
9bservarea
sistematică a
elevilor
Pre.entarea cărţii
preferate din
biblioteca personală
&valuare formativă
prin probe orale
0:.09.1
!tili.area dicţionarului
e7plicativ /n stabilirea
sensurilor cuvintelor
necunoscute.
!. "Cele dintâi
lecturi#
de Mircea Eliade
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire corectă, fluentă
şi e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt prin apel la conte7t8
-e7erciţii de distin;ere a formelor
le7icale corecte de cele incorecte8
-e7erciţii de formulare a ideilor
principale dintr-un te7t dat8
9bservarea
sistematică a
elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
&7erciţiile din
manual, pa;ina 1:
1
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
0.09.1
#dentificarea
propriilor
atuuri,nevoi şi
puncte vulnerabile
/n diferite situaţii de
comunicare scrisă
şi orală.
!tili.area dicţionarului
orto;rafic, /n scopul scrierii
corecte a cuvintelor.
$. "Cele dintîi
lecturi#
de Mircea Eliade
&7plorarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă
şi e7presivă8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t citit8
-e7erciţii de identificare şi
ordonare a secvenţelor narative
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a relaţiei
dintre /ntâmplare şi cel care o
relatea.ă8
-e7erciţii de identificare a
participan-ţilor la /ntâmplarea
relatată dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de povestire orală a
unui te7t dat8
9bservarea
sistematică a
elevilor
&valuare formativă
prin probe orale.
&7erciţiile din
manual, pa;inile
1, 1<.
Povestirea orală a
conţinu-tului
te7tului =Cele
dintâi lecturi> de
-ircea &liade
0.09.1
%. "Cele dintâi
lecturi#
de Mircea Eliade
#nterpretarea
te7tului
-e7erciţii de ;rup /n care elevii să
pună /ntrebări şi să dea
răspunsuri referitoare la te7tul
citit8
-e7erciţii de interpretare a ideilor
şi a sentimentelor comunicate8
9bservarea
sistematică a
elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
&7erciţiile din
manual, pa;inile
1<, 1?.
2
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
@işă de lucru.
0<.09.1
&. In'itaie la
lectură
"Povestea fără
sfârşit# de
Mic(ael Ende
-e7erciţii de citire corectă şi
fluentă a te7tului8
-e7erciţii de formulare a ideilor
principale8
-e7erciţii de povestire a unui te7t
dat8
$e7tul literar este
dat ca temă pentru
acasă
09.09.1
10.09.1
10.09.1
12. +espectarea
eticAetei verbale
/n orice situaţie de
comunicare
orală şi scrisă.
12.1. !tili.area normelor
elementare de eticAetă
verbală /ntr-o situaţie
concretă de comunicare
orală şi scrisă 2dialo;
familial8 elev 6 profesor8
elev 6 elev3
+edactarea unui discurs /n
limita a B pa;ină8o
/nt/mplare.
!tili.area formulelor de
iniţiere,menţinere şi
/ncAeiere a unui
dialo;2susţinut direct cu o
altă persoană8susţinut la
telefon3.
). *ituaia de
co+unicare

,. -ara+etrii
co+unicării
'er.ale.
/. Co+unicarea
dialo0ată.
-e7erciţii de de.voltare a
iniţiativei de comunicare şi a
cura0ului de a interveni /n actul
comunicării8
-e7erciţii de identificare a
componentelor situaţiei de
comunicare8
-e7erciţii de selectare a celor mai
potrivite elemente nonverbale
pentru dialo;ul purtat8
9bservarea
sistematică a
elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
&7erciţiile din
manual, pa;ina 2C
@işe de lucru.
11.09.1
11. Co+unicare
+onolo0ată
Atelier.Cu+
2re3entă+ o
carte4
-e7erciţii de pre.entare a unei
cărţi8
-e7ercitii de identificare a
elementelor esenţiale şi a
detaliilor semnificative ale unei
cărţi8
-e7erciţii de reali.are orală a unei
descrieri8
9bservarea
sistematică a
elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
:
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
11.09.1
11. E'aluare
Unitatea 1
Cartea-
o.iect cultural.
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştintelor
/nsuşite /n această unitate8
&valuare sumativă
prin probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi
cu răspuns scurt
$estul de evaluare
din manual, pa;ina
2.
12.09.12
12. Anali3a 2ro.ei
de e'aluare
Modulul II: CU567TUL 8I TE9TUL (1! ore)

Data
Unitat
ea de
învăţa
re
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
1?.09.1
!
"
#
$
%
$
&
%

'
&

(
"
V
)
*
%
+
&

#
#
,

1
2

o
r
e
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii
de /nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
1. 5oca.ularul
5oca.ularul li+.ii
ro+:ne.
*unetul ;i
litera.5ocalele<con=
oanele =urde ;i
con=oanele =onore.
-e7erciţii de selectare şi /nţele;ere a
informaţiilor noi le;ate de
vocabular8
-e7erciţii aplicative de identificare a
arAaismelor /n diferite conte7te
date8
-e7erciţii de utili.are a arAaismelor
/n conte7te date8
-e7erciţii de identificare a
cuvintelor noi /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţii..
1C.09.1
2.*e+i'ocalele.
>i?ton0ul<
tri?ton0ul.
-e7erciţii de identificare a
difton;ului, a trifton;ului şi a
Aiatului dintr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale

Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
!
"
#
$
%
$
&
%

'
&

(
"
V
)
*
%
+
&

#
#
,


1
2

o
r
e
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
-e7erciţii de pronunţie corectă a
difton ;ului, a trifton;ului şi a
Aiatului8
-e7erciţii de utili.are a difton;ului,
a trifton;ului şi a Aiatului /n
conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
difton;ului, a trifton;ului şi a
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;ina 2C
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;ina 2C.
1C.09.1
!. *ila.a.Trecerea
cu'@ntului dintr-un
r@nd @n altul.
-e7erciţii de sesi.are a sunetelor din
structura silabei8
-e7erciţii de diferenţiere a
cuvintelor monosilabice de
cuvintele plurisilabice /n conte7te
date8
-e7erciţii de despărţire a cuvintelor
/n silabe8
-e7erciţii de identi ficare a
cuvintelor monosilabice şi a
cuvintelor plurisilabice din conte7te
date8
-e7erciţii de despărţire a cuvintelor
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 29.
5ompunere
;ramaticală folosind
cuvinte derivate
<
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
/n silabe8
1D.09.1
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii
de /nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
$. Accentul ?onetic.
Ortoe2ia.
7or+ele ortoe2ice.
-e7erciţii de sesi.are a rolului
cuvântului ca element de ba.ă al
comunicării8
-e7erciţii de utili.are corectă a
dicţionarului şi de sesi.are a formei
cuvintelor /n dicţionar8
8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
&7erciţiile din manual,
pa;ina :1.
@işe de lucru.
1D.09.1
%. *e+nele
orto0ra?ice.>icion
arul orto0ra?ic.
19.09.1
2:.09.1
&. *e+nele de
2unctuaie.
). EAerciii de
reca2itulare.
-e7erciţii de combinare a
informaţiilor conform propriului
univers afectiv8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de orto;rafie şi
punctuaţie8
&valuare formativă
prin probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţii.
2.09.1
2.091
2<.09.1
,. Ti2uri de
teAte.TeAtul literar.
/. Realitate ;i
?iciune.
11. "O furnică# de
Tudor Ar0(e3i B
9bservarea te7tului
TeAtul inte0ral
-e7erciţii de citire corectă şi fluentă
a unui te7t8
-e7erciţii de recitare a unor poe.ii8
-e7erciţii de diferenţiere a realităţii
de ficţiune8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t citit8
-e7erciţii de identificare a unui te7t
inte;ral /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
&7erciţiile din manual,
pa;ina ::.
?
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de orto;rafie şi
punctuaţie8
2<.09.1
!
"
#
$
%
$
&
%

'
&

(
"
V
)
*
%
+
&

#
#
#
,

D

o
r
e
11. Atelier de
lectură„Povestea
furnicii” de Ion
>ruă
e7erciţii de diferenţiere a realităţii
de ficţiune8
-e7erciţii de identificare a fi;urii de
stil -personificare dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a spaţiului
/ntâmplărilor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a
persona0elor şi a relaţiei dintre
acestea dintr-un te7t


9bservare sistematică
a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;inile :C.
@işe de lucru.
2?.09.1
12. E'aluare B
Modulul 2
Cu'@ntul ;i teAtul
-e7erciţii de citire corectă şi fluentă
a unui te7t8
-e7erciţii de identificare a fi;urii de
stil -personificare dintr-un te7t dat8
9bservarea
sistematică a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;inile :-:<.
:0.09.1
1!. Anali3a 2ro.ei
de e'aluare
-e7erciţii de citire corectă şi fluentă
a unui te7t8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de orto;rafie şi
9bservare sistematică
a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
/ntrebări structurate
&7erciţiile din manual,
pa;ina :?.
C
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
punctuaţie8
Modulul III: TI-URI >E TE9TE (12 ore)
Data
Unitat
ea de
învăţa
re
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
01.10.1
1. !tili.area
diverselor strate;ii
de
informare4document
are, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea
te7telor literare şi
nonliterare.
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului liric
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
1. "Sfârşit de
toamnă#
de 5a=ile
Alec=andri
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuv/nt necunoscut prin apel la
conte7t
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t citit8
-e7erciţii de identificare a fi;urii de
stil -personificare dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de orto;rafie şi
punctuaţie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
pa;ina ?<
01.10.1
02.10.1
2."Sfîrşit de
toamnă#
de 5a=ile
Alec=andri
TeAtul literar
&7plorarea te7tului.
!.5er=ul. *tro?a.
Ri+a
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de recitare a unor poe.ii8

-e7erciţii de identificare a
elementelor de versificaţie, vers,
strofă, rimă, /n conte7te date8
-e7erciţii de folosire corectă a
semne-lor de orto;rafie şi
punctuaţie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;inile ??, ?C
D
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
conţinut. instrumentarului de
interpretare a
te7tului.
9
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
!
"
#
$
%
$
&
%

'
&

(
"
V
)
*
%
+
&

#
V
,

1
2

o
r
e02.10.1
!."Sfârşit de
toamnă#
de 5a=ile
Alec=andri
&7plorarea te7tului.
Co+2araia
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t citit8
-e7erciţii de identificare a fi;urii de
stil -comparaţie dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a
cuvintelor care stabilesc relaţia de
asemănare /ntr-o comparaţie8
-e7erciţii de determinare a sensului
unor cuvinte şi e7presii şi de
e7plicare a semnificaţiei acestora /n
diferite conte7te8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina ?D
10
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
0:.10.1
%."Sfîrşit de
toamnă#
de 5a=ile
Alec=andri
#nterpretarea te7tului
O2era literară
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de determinare a sensului
unor cuvinte şi e7presii şi de
e7plicare a semnificaţiei acestora /n
diferite conte7te
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi subiectivi de tip
eseu cu răspuns restrâns
&7erciţiile din manual,
pa;ina ?9
0C.10.1
2. %ran0area4
ordonarea /n pa;ină
sau /n formular
standardi.at a
te7tului
propriu4produs.
11. -anipularea
suporturilor
audiovi.uale şi
informatice /n
calitate de surse sau
2.1. Plasarea
ordonată4;rafică /n
pa;ină a te7tului
propriu4produs, plan
de idei8 re.umat8
temele8 biletul8
reţeta8 fişa
biblio;rafică8
notiţele8
scrisoarea familială
11.1. 1electarea /n
volum
re.onabil a
informaţiilor
necesare 2esenţiale3,
&.TeAtul nonliterar
Articolul de
dicionar
Orarul. Recla+a.
Auto.io0ra?ia.
Reeta
2+eceptarea te7telor
nonliterare.
9bservarea şi
e7plorarea te7telor
nonliterare3
-e7erciţii de identificare a
articolului de dicţionar şi a reclamei
/n diferite conte7te8
-e7erciţii de utili.are /n diferite
conte7te a articolului de dicţionar8
-e7erciţii de pre.entare a unor te7te
nonliterare8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;inile C2-C
11
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
mi0loace de
/nvăţare a limbii de
instruire.
utili./nd mi0loace
audiovi.uale4inform
ative
0D.10.1
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii
de /nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
).5oca.ularul
5oca.ularul li+.ii
ro+:ne
-e7erciţii de identifire a vocalelor, a
consoanelor şi a semivocalelor /n
cuvinte date8
-e7erciţii de sesi.are a
corespondenţei sunet-literă şi a
situaţiilor de e7cepţie8
-e7erciţii de pronunţie corectă a
sunetelor limbii române8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina C?.
0D.10.12
0D.10.1
09.10.1
09.10.1
10.09.1
,.Cu'@nt de
.a3ăCderi'at.
*tructura
+or?e+atică a
cu'@ntului:
te+ă<rădăcină<=u?iA
<2re?iA.
Da+ilia leAicală
-e7erciţii de utili.are a sufi7elor şi a
prefi7elor /n diferite conte7te8
-e7erciţii de diferenţiere a sufi7elor
de prefi7e /n conte7te date8
-0ocuri asociativ-verbale vi.ând
alcătuirea unor familii le7icale8
-e7erciţii de identificare a
cuvintelor derivate şi de e7plicare a
modului de formare8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina CD8
12
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
standardelor de
conţinut.
/n conte7t. 5ompunere ;ramaticală
1.10.1
/.C@+2ul leAical -
a2licati'
-e7erciţii de utili.are /n conte7te
diferite a câmpurilor le7icale8
-e7erciţii de diferenţiere a familiei
le7icale de câmpul le7ical /n
conte7te date8
-0ocuri asociativ 6 verbale vi.ând
alcătuirea unor c/mpuri le7icale
- -e7erciţii de identificare a
sufi7elor şi prefi7elor /n conte7te
date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina D0
1<.10.1
11.EAerciii
a2licati'e
-e7erciţii de identifire a vocalelor, a
con soanelor şi a semivocalelor /n
conte7te date8
-e7erciţii de sesi.are a cores-
pondenţei sunet-literă şi a situaţiilor
de e7cepţie8
-e7erciţii de identificare a
difton;ului, a trifton;ului şi a
Aiatului dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a difton;ului,
a trifton;ului şi a Aiatu-lui /n
conte7te date8
-e7erciţii de orto ;rafiere corectă a
difton;ului, a trifton ;ului şi a
Aiatului8
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţiile din manual,
pa;ina D:

1<.10.1
12. +espectarea
eticAetei verbale
/n orice situaţie de
comunicare
orală şi scrisă.
12.1. !tili.area
normelor elementare
de eticAetă verbală
/ntr-o situaţie
concretă de
11.Co+unicare
Or0ani3area
teAtului =cri=
"otiţele. &lemente
-e7erciţii de structurare a notiţelor
la diferite discipline8
-e7erciţii de utili.are a elementelor
au7iliare 2sublinieri, parante.e3 care
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
1:
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
comunicare orală şi
scrisă 2dialo;
familial8 elev 6
profesor8 elev 6
elev3
au7iliare /n scriere.
Eucrarea semestrială
evidenţia.ă ideile principale prin
raportare la cele secundare8
1?.10.1
1?.10.1
12.E'aluare B
Modulul !
Ti2uri de teAte
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştintelor
/nsuşite /n această unitate8
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
$estul de evaluare din
manual, pa;ina DD
1C.10.12
1!.Anali3a 2ro.ei
de e'aluare

Modulul I5: 7ARAEIU7EA (22ore)
Data
Unitat
ea de
învăţa
re
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
1
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
21.10.1
1. !tili.area
diverselor strate;ii
de
informare4document
are, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea
te7telor literare şi
nonliterare.
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului
epic.
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
interpretare a
te7tului.
"Balada celor cinci
motănaşi#
de Ion >ruă
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui
cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t citit8
-e7erciţii de identificare a fi;urilor
de stil dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semne-lor de orto;rafie şi
punctuaţie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
pa;ina 92.
22.10.1
"Balada celor cinci
motănaşi#
de Ion >ruă
&7plorarea te7tului.
&tapele acţiunii.
#deile principale
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a spaţiului şi
timpului acţiunii8
-e7erciţii de identificare a etapelor
acţiunii unui te7t8
-e7erciţii de identificare a
persona0elor şi de conturare a
relaţiei dintre acestea
-e7erciţii de formulare a ideilor
principale8
-e7erciţii de povestire orală a unui
te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
pa;inile 9:, 9.
22.10.1
"Balada celor cinci
motănaşi#
de Ion >ruă
&7plorarea te7tului.
7araiunea ca +od
de eA2unere
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de discutare a unui te7t
nara tiv /n funcţie de următorii
parametrii, =ce> se povesteşte 2ce se
/ntâmplă, care este acţiunea
relatată3, =cine> ia parte la acţiune
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
1<
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
2persona0ele, trăsături-le
persona0elor3, =cine> povesteşte
2naratorul38
-e7erciţii de identificare a naraţiunii
ca mod de e7punere dintr-un te7t
dat
-e7erciţii de identificare a
caracteristi-cilor unei naraţiuni
dintr-un te7t dat8
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;ina 9<
&7erciţiile din Caietul
elevului, pa;inile ?-C
2:.10.1
"Balada celor cinci
motănaşi#
de Ion >ruă
#nterpretarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
-e7erciţii de apreciere personală
referitoare la naraţiune şi la
persona0e8
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
&7erciţiile din manual,
pa;ina 9?
2:.10.1
Co+unicare
-lanul =i+2lu de
idei
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a ideilor
principale dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de alcătuire a planului
simplu de idei8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;ina 9C, 9D
2.10.12
-lanul de3'oltat de
idei
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a ideilor
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
1?
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
secundare dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de diferenţiere a ideii
princi-pale de ideea secundară
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de alcătuire a planului
de.voltat de idei8
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;inile 99-100.
:0.10.1
A2licaie 2ractică
:0.10.1
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii
de /nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
5er.ul
Ti+2ul< 2er=oana<
nu+ărul B
actuali3are
-e7erciţii de identificare a verbelor
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de stabilire a timpului, a
per soanei şi a numărului verbelor
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a verbelor /n
diferite conte7te8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;ina 10:.
:1.10.1
Modurile 2er=onale
ale 'er.ului B
recunoa;tere
-e7erciţii de identificare a
modurilor personale ale verbului
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii utili.are a verbelor
personale /n diferite conte7te8
-e7erciţii de diferenţiere a
modurilor personale ale verbului,
indicativ, con-0unctiv, condiţional
-optativ, imperativ 2/ntre acestea3
/ntr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;ina 10?.
0.11.1
Modurile
ne2er=onale ale
'er.ului B
-e7erciţii de identificare a
modurilor nepersonale ale verbului
dintr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
1C
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
recunoa;tere -e7erciţii utili.are a verbelor
neperso-nale /n diferite conte7te8
-e7erciţii de diferenţiere a
modurilor nepersonale ale verbului,
infinitiv, par ticipiu, ;erun.iu, supin
2/ntre acestea3 /ntr-un te7t dat8
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 10?.
0<.11.1
Modul indicati'.
Ti+2ul 2re3ent
-e7erciţii de identificare a verbelor
la timpul pre.ent dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a verbelor la
timpul pre.ent /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
verbelor la timpul pre.ent /n
conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 10D.
0<.11.1
Modul indicati'.
Ti+2ul i+2er?ect
-e7erciţii de identificare a verbelor
la timpul imperfect dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de utili.are a verbelor la
timpul imperfect /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
verbelor la timpul imperfect /n
conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu itemi
obiectivi cu ale;ere
duală8 &7erciţiile din
manual, pa;ina 111.
1D
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica

0?.11.1
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii
de /nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale limbii
/n te7tul studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate /n
conte7t.
Modul indicati'.
Ti+2ul 2er?ect
co+2u=
-e7erciţii de identificare a verbelor
la timpul perfect compus dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a verbelor la
timpul perfect compus /n conte7te
date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
verbelor la timpul perfect compus
/n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu itemi
obiectivi cu ale;ere
duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 111
@işă de lucru.
0?.11.1
Modul indicati'.
Ti+2ul 2er?ect
=i+2lu
-e7erciţii de identificare a verbelor
la timpul perfect simplu dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a verbelor la
timpul perfect simplu /n conte7te
date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
verbelor la timpul perfect simplu /n
conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu itemi
obiectivi cu ale;ere
duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 11.
0C.11.1
Modul indicati'.
Ti+2ul +ai +ult ca
2er?ectul
-e7erciţii de identificare a verbelor
la timpul mai mult ca perfectul
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a verbelor la
timpul mai mult ca perfectul /n
conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă
prin probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
19
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
verbelor la timpul mai mult ca
perfectul /n conte7te date8
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 11.
11.11.1
Modul indicati'.
Ti+2ul 'iitor I
-e7erciţii de identificare a verbelor
la timpul viitor # dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a verbelor la
timpul viitor # /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
verbelor la timpul viitor # /n
conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 11C
12.11.1
5er.ele auAiliare: a
fi,
a avea, a vrea
-e7erciţii de identificare a verbelor
au-7iliare, a fi, a avea, a vrea dintr-
un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a ver belor
au7ili are a fi, a avea, a vrea /n
conte7te date8
-e7erciţii de identificare a verbului
predicativ a fi /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
verbelor au7iliare, a fi, a avea, a
vrea /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 119
12.11.1
1:.11.1
-redicatul 'er.al.
-redicatul no+inal
-e7erciţii de identificare a
predicatului verbal dintr-un te7t
dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
20
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
-e7erciţii de recunoaştere a verbului
copulativ a fi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a numelui
pre dicativ dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
predicatu-lui nominal dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de utili.are a predicatului
verbal şi a predicatului nominal /n
conte7te date8
-e7erciţii de diferenţiere a
predicatului verbal de predicatul
nominal /n conte7te date8
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţiile din manual,
pa;ina 122.
5ompunere ;ramaticală
1:.11.1

1.11.1
1D.11.1
19.11.1
EAerciii B 5er.ul
-e7erciţii de identificare a
modurilor personale şi a modurilor
nepersonale ale verbului /n conte7te
date8
-e7erciţii de recunoaştere a
timpurilor modului indicativ,
pre.ent, imperfect, perfect compus,
perfect simplu, mai mult ca
perfectul, viitor # /ntr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a timpurilor
modului indicativ /n conte7te date8
-e7erciţii de identificare a
predicatului verbal şi a predicatului
nominal dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a verbelor
au7iliare şi a verbelor copulative
dintr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţiile din manual,
pa;ina 12:
5ompunere ;ramaticală
folosind verbe la
timpurile modului
indicativ
21
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
19.11.1
E'aluare B
Unitatea $
7araiunea
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate8
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate şi
cu itemi subiectivi de
tip minieseu liber
20.11.1
Anali3a
2ro.ei de e'aluare
Modulul 5: AUTOR. 7ARATOR. -ER*O7AF (1& ore)
Data
Unitat
ea de
învăţa
re
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
20.11.1
1. !tili.area
diverselor strate;ii
de
informare4document
are, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea
te7telor literare şi
nonliterare.
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
"Amintiri din
copilărie#
-fra;mente-
de Ion Crean0ă
Plăcerea lecturii
+e;ionalismele
-aplicativ
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de povestire orală a unui
te7t dat8
-e7erciţii aplicative de identificare a
re;ionalismelor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
re;ionalismelor /ntr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
pa;ina 129
21.11.1
„Amintiri din
copilărie”
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
9bservarea sistematică
a elevilor
22
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
D.1. 5omentarea
te7tului
epic.
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
interpretare a
te7tului.
-fra;mente-
de #on 5rean;ă
9bservarea te7tului
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
pa;inile 1:0, 1:1
2<.11.1
"Amintiri din
copilărie#
-fra;mente-
de Ion Crean0ă
Enu+eraia.
Re2etiia
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a fi;urilor
de stil, enumeraţia şi repetiţia dintr-
un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işe de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;inile 1:1, 1:2
2?.11.1
"Amintiri din
copilărie#
-fra;mente-
de Ion Crean0ă
&7plorarea te7tului
%utor. "arator.
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a etapelor
acţiunii unui te7t8
-e7erciţii de identificare a
persona0elor şi de conturare a
relaţiei dintre acestea
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
2:
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
Persona0 -e7erciţii de formulare a ideilor
principale8
-e7erciţii de discutare a unui te7t
nara-tiv /n funcţie de următorii
parametrii, =ce> se povesteşte 2ce se
/ntâmplă, care este acţiunea
relatată3, =cine> ia parte la acţiune
2persona0ele, trăsături-le
persona0elor3, =cine> povesteşte
2naratorul38
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
%lcătuirea planului
de.voltat de idei al
te7tului narativ
&7erciţiile din manual,
pa;inile 1::, 1:, 1:<.
2?.11.1
"Amintiri din
copilărie#
-fra;mente-
de Ion Crean0ă
#nterpretarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de stabilire a relaţiei
narator-cititor8
-e7erciţii de apreciere personală
referitoare la umor şi la
semnificaţia /ntâmplării povestite8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
&7erciţiile din manual,
pa;ina 1:?.
2C.11.1
Co+unicare
Re3u+atul
-re0ătirea
re3u+ării
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare şi de
ordonare a secvenţelor narative
dintr-un te7t dat
-e7erciţii de alcătuire a planului de
idei dintr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
pa;ina 1:D
2
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
2C.11.1
Re3u+atul
Redactarea
re3u+atului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de redactare a re.umatului
unui te7t dat8
-e7erciţii de re.umare orală a unui
te7t narativ citit8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de orto;rafie şi punctuaţie
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
+eali.area re.umatului
te7tului literar
&7erciţiile din manual,
pa;inile 1:9-11.
2D.12.1
A2licaie 2ractică
02.12.1
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
*u.=tanti'ul
*u.=tanti'e
2ro2rii< =u.=tanti'e
co+une.
Genul. 7u+ărul B
actuali3are
-e7erciţii de identificare a
substantive-lor proprii, a
substantivelor comune dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de recunoaştere a ;enului
şi numărului substantivelor dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a
substantivelor /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
substantivelor8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 1:.
0:.12.1
0:.12.1
Articolul
%rticolul Aotărât.
%rticolul neAotărât
-e7erciţii de identificare a
articolului Aotărât dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
articolului neAotărât dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
articolului Aotărât de articolul
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
2<
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
/n limita
standardelor de
conţinut.
lin;vistice studiate
/n conte7t.
neAotărât dintr-un te7t
-e7erciţii de utili.are a articolului
Aotărât şi a articolului neAotărât /n
conte7te date8
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 1?.
0.12.1
Ca3ul no+inati'
@uncţii sintactice,
subiect şi nume
predicativ
-e7erciţii de identificare a
substantive-lor /n ca.ul nominativ
dintr-un te7t dat
-e7erciţii de identificare a funcţiilor
sintactice, subiect şi nume
predicativ dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a
substantivelor cu funcţii sintactice
de subiect şi nume predicativ /n
conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
substantivelor /n ca.ul nominativ8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 19
0.12.1
Ca3ul acu3ati'.
-re2o3iia
@uncţii sintactice,
complement şi
atribut.
-e7erciţii de identificare a
substantive-lor /n ca.ul acu.ativ
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
prepo.iţii-lor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
prepo.iţiilor simple de prepo.iţiile
compuse dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a funcţiilor
sintactice, atribut şi complement
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a
substantivelor cu funcţii sintactice
de atribut şi com-plement /n
conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 19
2?
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
substantivelor /n ca.ul acu.ativ8
0<.12.1
.9r;ani.area4desfău
rarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
Ca3ul dati'
@uncţii sintactice,
complement
-e7erciţii de identificare a
substantive-lor /n ca.ul dativ dintr-
un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice, complement
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a
substantivelor /n ca.ul dativ /n
conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
substantivelor /n ca.ul dativ8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 1<1
09.12.1
Ca3ul 0eniti'
Articolul 0eniti'al
@uncţii sintactice,
atribut
-e7erciţii de identificare a
substantive-lor /n ca.ul ;enitiv
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a
articolelor ;enitivale dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice, atribut dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a
substantivelor /n ca.ul ;enitiv /n
conte7te date8
-e7erciţii de utili.are a articolelor
;enitivale /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
substantivelor /n ca.ul ;enitiv8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;inile 1<1, 1<.
10.12.1
Ca3ul 'ocati' -e7erciţii de identificare a
substantive-lor /n ca.ul vocativ
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a
substantivelor /n ca.ul vocativ /n
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
2C
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
substantivelor /n ca.ul vocativ8
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina 1<
10.12.1
11.12.11
EAerciii B
*u.=tanti'ul
-e7erciţii de identificare a
substantive-lor proprii, a
substantivelor comune dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
numărului şi ;enului substantivelor
dintr-un te7t dat
-e7erciţii de identificare a ca.urilor
substantivului dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a
substantivelor /n ca.urile,
nominativ, acu.ativ, dativ, ;enitiv,
vocativ /n conte7te date8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice ale sub
stantivului /n conte7te date8
-e7erciţii de construire de enunţuri
cu substantive /n ca.urile,
nominativ, acu.ativ, dativ, ;enitiv,
vocativ8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
substantivelor /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţiile din manual,
pa;ina 1<<
11.12.1
E'aluare B
Unitatea %
Autor. 7arator.
-er=onaH
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate8
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate şi
cu itemi subiectivi de
2D
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
tip minieseu liber
$estul de evaluare din
manual, pa;ina 1<?
12.12.1 Anali3a 2ro.ei de
e'aluare


Modulul 5I: >IALOGUL (1, ore)
Data
Unitat
ea de
învăţa
re
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare

1?.12.1


1. !tili.area
diverselor strate;ii de
informare4documenta
re, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea te7telor
literare şi nonliterare.
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului
epic.
9.1. #dentificarea
"Vizită#
de Ion Luca
Cara0iale
Plăcerea lecturii.
-e7erciţii de citire corectă şi fluentă
a te7tului8
-e7erciţii de citire e7presivă a
te7tului pe roluri8
-e7erciţii de identificare a unor
cuvinte şi e7presii noi dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de povestire orală a
te7tului dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
1C.12.1
"Vizită#
de Ion Luca
Cara0iale
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
29
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita standardelor
de conţinut.
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
interpretare a
te7tului.

1C.12.1
1D.12.1
"Vizită#
de Ion Luca
Cara0iale
&7plorarea te7tului.
&tapele acţiunii.
Persona0ele
-e7erciţii de citire corectă, fluentă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a etapelor
acţiunii unui te7t8
-e7erciţii de identificare a
persona0elor şi de conturare a
relaţiei dintre acestea
-e7erciţii de formulare a ideilor
principale8
-e7erciţii de discutare a unui te7t
nara-tiv /n funcţie de următorii
parametrii, =ce> se povesteşte 2ce se
/ntâmplă, care este acţiunea
relatată3, =cine> ia parte la acţiune
2persona0ele, trăsături-le
persona0elor3, =cine> povesteşte
2naratorul38
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual.

1D.12.1

"Vizită#
de Ion Luca
Cara0iale
&7plorarea te7tului.
>ialo0ul ca +od de
eA2unere
-e7erciţii de citire corectă,
e7presivă şi fluentă8
-e7erciţii de identificare a
dialo;ului ca mod de e7punere
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
caracteris-ticilor unui dialo; dintr-
un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de orto;rafie şi
punctuaţie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
19.12.1
"Vizită# de I. L.
Cara0iale
*c(ia.
Caracteri=ticile
=c(iei
-e7erciţii de identificare a
caracteristi-cilor unei scAiţe dintr-
un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a speciei
literare scAiţă dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
:0
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
-e7erciţii de apreciere personală
referitoare la ironie şi la
semnificaţia /ntâmplării povestite8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
&7erciţiile din manual.
2:.12.1 "Vizită# de I. L.
Cara0iale
Inter2retarea
teAtului
2.12.1
2.12.1
Atelier de lectură
E'aluarea
2orto?oliilor.
*coaterea notelor
=e+e=triale.
1:.01.1<
12. +espectarea
eticAetei verbale
/n orice situaţie de
comunicare
orală şi scrisă.
12.1. !tili.area
normelor elementare
de eticAetă verbală
/ntr-o situaţie
concretă de
comunicare orală şi
scrisă 2dialo;
familial8 elev 6
profesor8
elev 6 elev3
Co+unicare
>e la teAtul
dialo0at la teAtul
narati'
-e7erciţii de transformare a te7tului
dialo;at /n te7t narativ8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual.
1.01.1<
Co+unicare
Or0ani3area
dialo0ului
-e7erciţii de or;ani.are a dialo;ului
simplu, formule de menţinere a
unui dialo;8
-e7erciţii de or;ani.are a unui
dialo; pentru a cere o informaţie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
:1
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
-e7erciţii de or;ani.are a unui
dialo; pentru a oferi o informaţie8
19.01.1: A2licaie 2ractică
20.01.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
-ronu+ele.
-er=oană. 7u+ăr.
Gen B actuali3are
-ronu+ele
2er=onal @n
no+inati'
-e7erciţii de identificare a
persoanei, numărului şi ;enului
pronumelor personale /n conte7te
date8
-e7erciţii de recunoaştere a
pronume-lor personale /n nominativ
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a pronumelor
personale /n nominativ /n conte7te
date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
pronumelor persona le /n
nominativ8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual.
2:.01.1:
-ronu+ele
2er=onal @n
acu3ati'
-e7erciţii de identificare a formelor
accentuare şi neaccentuate ale
pronu-melui personal /n acu.ativ
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice, complement şi
atribut ale pronumelui persoanl /n
acu.ativ /n conte7te date8
-e7erciţii de utili.are a formelor
accen tuate şi neaccentuate ale
pronumelor personale /n acu.ativ /n
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual.
:2
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
conţinut. conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
pronumelor personale /n acu.ativ /n
conte7te date8
2.01.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
-ronu+ele
2er=onal @n dati'
-e7erciţii de identificare a formelor
accentuate şi neaccentuate ale
pronu-melui personal /n dativ dintr-
un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice, complement
ale pronumelui persoanl /n dativ /n
conte7te date8
-e7erciţii de utili.are a formelor
accen tuate şi neaccentuate ale
pronumelor personale /n dativ /n
conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
pronumelor personale /n dativ /n
conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului
2<.01.1:
2<.01.1:
-ronu+ele
2er=onal @n 0eniti'
-ronu+ele
2er=onal @n 'ocati'
-e7erciţii de identificare a formelor
pronumelui personal /n ;enitiv şi /n
vocativ dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice, atribut ale
pronumelui persoanl /n ;enitiv /n
conte7te date8
-e7erciţii de utili.are a pronumelor
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
::
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica

standardelor de
conţinut.
/n conte7t. personale /n ;enitiv şi /n vocativ /n
conte7te date8
-e7erciţii de diferenţiere a formelor
pronumelui personal /n ;enitiv de
formele de vocativ /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
pronumelor personale /n ;enitiv şi
/n vocativ /n conte7te date8
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
2?.01.1:
-ronu+ele
2er=onal de 2olitee
-e7erciţii de identificare a
pronumelor personale de politeţe
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
formulelor reverenţioase de
adresare dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a pronumelor
personale de politeţe /n conte7te
date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
pronumelor personale de politeţe /n
conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
2C.01.1:
EAerciii B
-ronu+ele
2er=onal
-e7erciţii de identificare a
pronumelor personale /n nominativ,
/n acu.ativ, /n dativ, /n ;enitiv şi /n
vocativ /n conte7te date8
-e7erciţii de diferenţiere a formelor
accentuate de cele neaccentuate ale
pronumelui personal /n conte7te
date8
-e7erciţii de utili.are a formelor
accen tuate şi neaccentuate ale
pronumelui personal /n conte7te
date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
for melor accentuate şi
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţiile din manual,
:
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica

neaccentuate ale pronumelui
personal /n conte7te date8
:0.01.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
7u+eralul
7u+eralul cardinal
-e7erciţii de identificare a
numeralelor cardinale dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
numeralului cardinal cu valoare
substantivală de cel cu valoare
ad0ectivală dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a numeralelor
cardinale /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
numeralelor cardinale /n conte7te
date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului
:1.01.1:
7u+eralul ordinal -e7erciţii de identificare a
numeralelor ordinale dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
numeralului ordinal cu valoare
substantivală de cel cu valoare
ad0ectivală dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a numeralelor
ordinale /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
numeralelor ordinale /n conte7te
date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
01.02.1:
02.02.1:
7u+eralul B
Duncii =intactice
-e7erciţii de identificare a funcţiilor
sintactice, subiect,
atribut,complement ale numeralelor
cardinale dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a funcţiilor
sintactice, subiect,
atribut,complement ale numeralelor
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
:<
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
ordinale dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
nu-meralelor cardina le şi ordinale
/n conte7te date8
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
0?.02.1:
0C.02.1:
EAerciii B
-ronu+ele
C7u+eralul
-e7erciţii de identificare a
numeralelor cardinale şi ordinale
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
numeralelor cardinale de cele
ordinale dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a numeralelor
cardinale şi ordinale /n conte7te
date8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice ale numeralelor
cardinale şi ordinale dintr-un te7t
dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţiile din manual,
0D.02.1:
0D.02.1:
E'aluare B
Unitatea & >ialo0ul
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
$estul de evaluare din
manual,

Modulul 5II: >E*CRIEREA (12 ore)
Data Unitat
ea de
învăţa
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
:?
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
re
09.02.1:
1. !tili.area
diverselor strate;ii de
informare4documenta
re, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea te7telor
literare şi nonliterare.
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita standardelor
de conţinut.
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului
epic.
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
interpretare a
te7tului.
"!n pădurea
Petrişorului#
de Mi(ail
*ado'eanu
Plăcerea lecturii
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
10.02.1:
"!n pădurea
Petrişorului#
de Mi(ail
*ado'eanu
&7plorarea te7tului.
E2itetul
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a
elementelor de descriere dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a fi;urii de
stil 6 epitetul dintr-un te7t dat
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi- obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
1:.02.1:
"!n pădurea
Petrişorului#
de Mi(ail
*ado'eanu
&7plorarea te7tului.
>e=crierea ca +od
de eA2unere
-e7erciţii de identificare a
elementelor de descriere dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de pre.entare a modului
cum este descris tabloul de natură
2timp, spaţiu, traiectoria privirii38
-e7erciţii de recunoaştere a ima;inii
de ansamblu şi a detaliilor dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de identificare a descrierii
ca mod de e7punere dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
caracteris-ticilor descrierii ca mod
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi-obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
:C
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
de e7punere dintr-un te7t dat8
1.02.1:
"!n pădurea
Petrişorului#
de Mi(ail
*ado'eanu
#nterpretarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a
ima;inilor de ansamblu şi a
detaliilor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
1<.02.1:
1<.02.1:
Alte ti2uri de
de=criere.
'escrierea ştiinţifică
-e7erciţii de observare a detaliilor
/n ca.ul altor tipuri de descrieri8
-e7erciţii de identificare a
caracteris-ticilor descrierii
ştiinţifice8
-e7erciţii de diferenţiere a descrierii
literare de cea ştiinţifică /n conte7te
date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi-obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
1?.02.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
AdHecti'ul
Ti2uri
-e7ercitţi de identificare a
ad0ectivelor şi de stabilire a felului
lor, propriu-.ise, provenite din
verbe la participiu dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
ad0ectivelor variabile de cele
invariabile /n conte7-te date8
-e7erciţii de reali.are a acordului
ad0ectivului cu substantivul
determinat /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
ad0ectivelor variabile şi invariabile
/n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi-obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
:D
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
1C.02.1:
AdHecti'ul
Dor+are
-e7erciţii de identificare a
ad0ectivelor formate cu sufi7e dintr-
un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
ad0ective-lor formate cu prefi7e
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
ad0ectivelor formate cu prefi7e şi cu
sufi7e /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi-obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
20.02.1:

AdHecti'ul B
Duncii =intactice
-e7erciţii de identificare a funcţiilor
sintactice, nume predicativ şi
atribut ale ad0ectivelor dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de utili.are a ad0ectivelor
cu funcţii sintactice de nume
predicativ şi atribut /n conte7te
date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
ad0ectivelor
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi-obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
21.02.1:
EAerciii -
AdHecti'ul
-e7erciţii de identificare a
ad0ectivelor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice ale ad0ectivului
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
ad0ectivelor variabile de cele
invariabile /n conte7-te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
ad0ectivelor /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţiile din manual,
:9
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
22.02.1:
12. +espectarea
eticAetei verbale
/n orice situaţie de
comunicare
orală şi scrisă.
12.1. !tili.area
normelor elementare
de eticAetă verbală
/ntr-o situaţie
concretă de
comunicare orală şi
scrisă 2dialo;
familial8 elev 6
profesor8
elev 6 elev3
Co+unicare
Cu+ de=crie+4
-e7erciţii de stabiliere a etapelor
unei compuneri descriptive8
-e7erciţii de redactare a unei
compuneri descriptive
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
22.02.1:
>e=crierea orală -e7erciţii de e7primare a punctului
de vedere al celui care descrie8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
2:.02.1:
E'aluare B
Unitatea )
>e=crierea
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
$estul de evaluare din
manual,
2.02.1:
Anali3a 2ro.ei de
e'aluare

Modulul 5III: -ORTRETUL (12 ore)
Data Unitat
ea de
învăţa
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
0
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
re
2C.02.1:
1. !tili.area
diverselor strate;ii de
informare4documenta
re, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea te7telor
literare şi nonliterare.
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita standardelor
de conţinut.
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului epic.
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
interpretare a
te7tului.
""i#ai Viteazul#
de 7icolae Bălce=cu
-teAt =u2li+entar-
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8

9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
2D.02.1:
""i#ai Viteazul#
de 7icolae Bălce=cu
-teAt =u2li+entar-
&7plorarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a etapelor
acţiunii unui te7t8
-e7erciţii de identificare a
persona0elor şi de conturare a
relaţiei dintre acestea
-e7erciţii de formulare a ideilor
principale8
-e7erciţii de discutare a unui te7t
nara-tiv /n funcţie de următorii
parametrii, =ce> se povesteşte 2ce se
/ntâmplă, care este acţiunea
relatată3, =cine> ia parte la acţiune
2persona0ele, trăsături-le
persona0elor3, =cine> povesteşte
2naratorul38
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
29.02.1:
""i#ai Viteazul#
de 7icolae Bălce=cu
-teAt =u2li+entar-
Portretul.
#nterpretarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a
portretului ca mod de e7punere
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
caracteris-ticilor portretului ca mod
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
1
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
de e7punere dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
&7erciţiile din Caietul
elevului,
29.02.1:
Ti2uri de 2ortret
-e7erciţii de identificare a tipurilor
de portret dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a
trăsăturilor fi.ice şi morale ale unui
persona0 dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere şi 0ustificarea
acestora /n funcţie de conte7t8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
pa;inile
&7erciţiile din Caietul
elevului,
01.0:.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
Ad'er.ul
Cla=i?icare
-e7erciţii de identificare a
adverbelor de loc, de timp, de mod
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
adverbelor de loc de cele de timp
sau de cele de mod /n conte7te date8
-e7erciţii de utili.are a adverbelor
de loc, de timp, de mod dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
adverbelor /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina
&7erciţiile din Caietul
elevului
02.0:.1:
Ad'er.ul
Dor+are
-e7erciţii de identificare a
adverbelor provenite din ad0ective
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
2
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
adverbelor formate prin derivare cu
sufi7e /n conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
adverbelor /n conte7te date8
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului
12.0:.1:
Ad'er.ul B Duncii
=intactice
-e7erciţii de identificare a funcţiilor
sintactice ale adverbelor dintr-un
te7t dat8
-e7erciţii de utili.are a funcţiei
sintacti ce de complement a
adverbelor /n con-te7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
adverbelor /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului
1:.0:.1:
InterHecia
Ti2uri
-e7erciţii de identificare a
inter0ecţiilor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a tipurilor
de inter0ecţie /n conte7te date8
-e7erciţii de stabilire a punctuaţiei
inter0ecţiei8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
inter0ecţiilor /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului
1.0:.1:
1.0:.1:
EAerciii B
Ad'er.ul ;i
InterHecia
-e7erciţii de identificare a
adverbelor /n conte7te date8
-e7erciţii de identificare a
inter0ecţiilor dintr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probă scrisă
:
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
-e7erciţii de utili.are a adverbelor
/n conte7te date8
-e7erciţii de utili.are a inter0ecţiilor
/n conte7te date8
-e7erciţii de recunoaştere a
funcţiilor sintactice ale adverbelor
/n conte7te date8
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală şi cu
ale;ere multiplă
&7erciţiile din manual,
1<.0:.1:
12. +espectarea
eticAetei verbale
/n orice situaţie de
comunicare
orală şi scrisă.
12.1. !tili.area
normelor elementare
de eticAetă verbală
/ntr-o situaţie
concretă de
comunicare orală şi
scrisă 2dialo;
familial8 elev 6
profesor8
elev 6 elev3
Co+unicare
A2recieri 2er=onale
re?eritoare la
2er=onaHe
-e7erciţii de identificare a
trasăturilor fi.ice şi morale ale unui
persona0 dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de stabilire a etapelor unui
compuneri8
-e7erciţii de caracteri.are sumară a
unui persona0 literar identificând şi
ilustrând trăsăturile lui fi.ice şi
morale dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
1?.0:.1: Atelier de lectură
19.0:.1:
E'aluare B
Unitatea ,
-ortretul
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate8
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
$estul de evaluare din
manual
20.0:.1:
Anali3a 2ro.ei de
e'aluare

Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica

Modulul I9: BA*MUL (1! ore)
Data
Unitat
ea de
învăţa
re
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
21.0:.1:
1. !tili.area
diverselor strate;ii de
informare4documenta
re, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea te7telor
literare şi nonliterare.
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita standardelor
de conţinut.
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului epic.
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
"Prâslea cel voinic
şi merele de aur#
du2ă -etre
I=2ire=cu
Plăcerea lecturii
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de re.umare orală a
te7tului dat8
-e7erciţii de identificare a unor
cuvinte şi e7presii noi dintr-un te7t
dat8

9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
21.0:.1:
"Prâslea cel voinic
şi merele de aur#
du2ă -etre
I=2ire=cu
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
22.0:.1:
"Prâslea cel voinic
şi merele de aur#
du2ă -etre
I=2ire=cu
&7plorarea te7tului.
-e7erciţii de citire corectă, fluentă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a etapelor
acţiunii unui te7t8
-e7erciţii de formulare a ideilor
principale8
<
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
interpretare a
te7tului.
$imp şi spaţiu -e7erciţii de discutare a unui te7t
nara-tiv /n funcţie de următorii
parametrii, =ce> se povesteşte 2ce se
/ntâmplă, care este acţiunea
relatată3, =cine> ia parte la acţiune
2persona0ele, trăsături-le
persona0elor3, =cine> povesteşte
2naratorul38
2:.0:.1:
"Prâslea cel voinic
şi merele de aur#
du2ă -etre
I=2ire=cu
&7plorarea te7tului.
Persona0ele
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a
persona0elor din te7t ţinând cont de
ordinea apariţi-ei şi de importanţa
lor /n desfăşurarea acţiunii8
-e7erciţii de identificare a
trăsăturilor fi.ice şi morale ale
persona0elor din te7tul dat8
-e7erciţii de caracteri.are sumară a
persona0ului principal identificând
şi ilustrând trăsăturile lui fi.ice şi
morale dintr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
2?.0:.1:
"Prâslea cel voinic
şi merele de aur#
du2ă -etre
I=2ire=cu
&7plorarea te7tului.
Ba=+ul. Dor+ule
=2eci?ice .a=+ului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a
formulelor specifice basmului dintr-
un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a speciei
literare basm popular dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de identificare a
caracteristi-cilor specifice basmului
popular dintr-un te7t dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
2C.0:.1:
"Prâslea cel voinic -e7erciţii de citire fluentă, corectă şi &valuare formativă prin
?
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
şi merele de aur#
du2ă -etre
I=2ire=cu
#nterpretarea te7tului
e7presivă8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
2D.0:.1:
2D.0:.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
-redicatul
-redicatul 'er.al
-e7erciţii de identificare a
predicatelor verbale dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
valorilor morfolo;ice prin care sunt
e7primate predicatele verbale /n
conte7te date8
-e7erciţii de construire de enunţuri
/n care se folosesc predicate
verbale8
-e7erciţii de identificare a
timpurilor modului indicativ dintr-
un te7t dat8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
predicatelor verbale /n conte7te
date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
29.0:.1:
-redicatul no+inal -e7erciţii de identificare a
predicatelor nominale dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de recunoaştere a verbelor
copulative şi numelor predicative
dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a valorilor
morfolo;ice ale verbului =a fi> /n
conte7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
C
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
pre-dicatelor nominale /n conte7te
date8
elevului,
:0.0:.1:
EAerciii B
-redicatul
-e7erciţii de identificare a
predicatelor verbale şi a
predicatelor nominale dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de recunoaştere a numelor
predicative dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
predicatelor verbale de predicatele
nominale /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
02.0.1:
Co+unicare
*crierea
i+a0inati'ă.
-o'e=tirea.
-o'e=tirea ca @ntre0
B 2 ore
-e7erciţii de scriere ima;inativă
2continuarea unor te7te, scAimbarea
finalului, a perspectivei din care se
povesteşte etc.3
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
0:.0.1
E'aluare B
Unitatea / Ba=+ul
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate8
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
$estul de evaluare din
manual
0.0.1: Anali3a 2ro.ei de
e'aluare
0.0.1: %telier de lectură
=F/na munţilor> de
Petre #spirescu
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
9bservarea sistematică
a elevilor
D
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,

U7ITATEA >E 675IEARE 9: LEGE7>A (, ore)
Data
Unitat
ea de
învăţa
re
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
0<.0.1:
1. !tili.area
diverselor strate;ii de
informare4documenta
re, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea te7telor
literare şi nonliterare.
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
"$ra%oş&Vodă#
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8

9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
9
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita standardelor
de conţinut.
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului
epic.
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
interpretare a
te7tului.
0?.0.1:
"$ra%oş&Vodă#
&7plorarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a etapelor
acţiunii unui te7t8
-e7erciţii de formulare a ideilor
principale8
-e7erciţii de re.umare a unui te7t
dat8
-e7erciţii de discutare a unui te7t
nara-tiv /n funcţie de următorii
parametrii, =ce> se povesteşte 2ce se
/ntâmplă, care este acţiunea
relatată3, =cine> ia parte la acţiune
2persona0ele, trăsături-le
persona0elor3, =cine> povesteşte
2naratorul38
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
09.0.1:
"$ra%oş&Vodă#
#nterpretarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
10.0.1:
Mitul.
Caracteri=tici.
Dile+on ;i Bauci=
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8

$emă pentru acasă
11.0.1:
11.0.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
*u.iectul
*u.iectul eA2ri+at
-e7erciţii de identificare a
subiectelor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
valorilor morfolo;ice prin care sunt
e7primate subiectele dintr-un te7t
dat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
<0
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
-e7erciţii de sesi.are a ca.ului
subiec-tului e7primat dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de sesi.are a felului
subiec-tului dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de construire de enunţuri
/n care se folosesc subiecte8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
subiectelor e7primate /n conte7te
date8
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
12.0.1:
*u.iectul
neeA2ri+at
Acordul
2redicatului cu
=u.iectul
-e7erciţii de identificare a
subiectului inclus dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a
subiectului sub/nţeles dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de diferenţiere a
subiectului inclus de subiectul
sub/nţeles /n conte7te date8
-e7erciţii de identificare a acordului
dintre predicat şi subiect /n diferite
te7te date8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
su-biectelor nee7primate /n
conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi-obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
1:.0.1:
EAerciii B
*u.iectul
-e7erciţii de identificare a
subiectelor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de recunoaştere a
valorilor morfolo;ice prin care sunt
e7primate subiectele dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de sesi.are a ca.ului
subiec-tului e7primat dintr-un te7t
dat8
-e7erciţii de identificare a
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
<1
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
subiectului sub/nţeles şi a
subiectului inclus dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de reali.are a acordului
din-tre predicat şi subiect /n
conte7te date8
&7erciţiile din manual,
2.0.1:
%telier de
lectură =!n c/ntăreţ
fără de seamăn> de
%le7andru -itru
2<.0.1:
12. +espectarea
eticAetei verbale
/n orice situaţie de
comunicare
orală şi scrisă.
12.1. !tili.area
normelor elementare
de eticAetă verbală
/ntr-o situaţie
concretă de
comunicare orală şi
scrisă 2dialo;
familial8 elev 6
profesor8
elev 6 elev3
Co+unicare
Relatarea unor
@nt@+2lări
2er=onale
-e7erciţii de scriere refle7ivă
2relatarea unor fapte şi /ntâmplări38
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
2<.0.1:
*cri=oarea. Ti2uri
de =cri=ori
2?.0.1:
E'aluare B
Unitatea 11
Le0enda
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
$estul de evaluare din
manual,
2C.0.1:
Anali3a 2ro.ei de
e'aluare
<2
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
U7ITATEA >E 675IEARE 9I: -OEJIA (11 ore)
Data
Unitat
ea de
învăţa
re
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
:0.0.1:
1. !tili.area
diverselor strate;ii de
informare4documenta
re, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea te7telor
literare şi nonliterare.
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita standardelor
de conţinut.
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului liric
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
interpretare a
te7tului.
"Ce te le%eni#
de Mi(ai E+ine=cu
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8

9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
01.0<.1:
"Ce te le%eni#
de Mi(ai E+ine=cu
&7plorarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t citit8
-e7erciţii de identificare a fi;urilor
de stil dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de determinare a sensului
unor cuvinte şi e7presii şi de
e7plicare a semnificaţiei acestora /n
diferite conte7te8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
02.0<.1:
"Ce te le%eni#
de Mi(ai E+ine=cu
#nterpretarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de determinare a sensului
unor cuvinte şi e7presii şi de
e7plicare a semnificaţiei acestora /n
diferite conte7te8
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
<:
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
&7erciţiile din Caietul
elevului,
02.0<.1:
Atelier de lectură
"La +iHloc de
codru de=# de
Mi(ai E+ine=cu
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8

$emă pentru acasă
0:.0<.1:
0.0<.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
Atri.utul
-e7erciţii de identificare a
elementelor re;ente ale atributului
dintr-un te7t dat
-e7erciţii de identificare a valorilor
morfolo;ice prin care este e7primat
atributul dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de construire de enunţuri
/n care se folosesc atribute
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
atributelor /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
<
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
0C.0<.1:
EAerciii BAtri.utul
-e7erciţii de identificare a
elementelor re;ente ale atributului
dintr-un te7t dat
-e7erciţii de identificare a valorilor
morfolo;ice prin care este e7primat
atributul dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de construire de enunţuri
/n care se folosesc atribute
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
atributelor /n conte7te date8
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
0D.0<.1:
E'aluare B
Unitatea 11 -oe3ia
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
$estul de evaluare din
manual,
10.0<.1:
Anali3a 2ro.ei de
e'aluare
U7ITATEA >E 675IEARE 9II: *7OA5A (11 ore)
Data Unitat
ea de
învăţa
Competenţa
specifcă
Subcompetenţ
e Detalieri de
conţinut
Activităţi de predare/
învăţare
Activităţi de
evaluare
<<
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
re
11.0<.1:
1. !tili.area
diverselor strate;ii de
informare4documenta
re, /n vederea
abordării eficiente a
comunicării orale şi
scrise.
:. +e.umarea te7telor
literare şi nonliterare.
D. Eectura, audierea
şi interpretarea
te7telor literare şi
nonliterare, /n limita
standardelor de
conţinut.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita standardelor
de conţinut.
1.1. 9r;ani.area
cronolo;ică a
informaţiei /ntr-un
plan simplu de idei,
utili./nd citate din
te7tul dat.
:.1. +e.umarea unui
te7t narativ, /n limita
a C< de cuvinte
D.1. 5omentarea
te7tului epic.
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor lin;vistice
studiate /n conte7t.
9.2. %plicarea
instrumentarului de
interpretare a
te7tului.
"'oierul şi Păcală#
9bservarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de stabilire a sensului
unui cuvânt necunoscut prin apel la
conte7t8
-e7erciţii de identificare a unor
e7presii noi dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de folosire corectă a
semnelor de punctuaţie şi
orto;rafie8

9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
&7erciţiile din manual,
1.0<.1:
"'oierul şi Păcală#
&7plorarea te7tului
#nterpretarea te7tului
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8
-e7erciţii de identificare a etapelor
acţiunii unui te7t8
-e7erciţii de formulare a ideilor
principale8
-e7erciţii de re.umare a unui te7t
dat8
-e7erciţii de discutare a unui te7t
nara-tiv /n funcţie de următorii
parametrii, =ce> se povesteşte 2ce se
/ntâmplă, care este acţiunea
relatată3, =cine> ia parte la acţiune
2persona0ele, trăsături-le
persona0elor3, =cine> povesteşte
2naratorul38
-e7erciţii de interpretare a ideilor şi
a sentimentelor comunicate8
-e7erciţii de e7primare a unor
puncte de vedere referitoare la
te7tul studiat8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului, pa;inile
1<.0<.1:
In'itaie la lectură
-er=onaHe (a3lii din
-e7erciţii de citire fluentă, corectă şi
e7presivă8

$emă pentru acasă
<?
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
alte literaturi
1?.0<.1:
1?.0<.1:
1C.0<.1:
.9r;ani.area4desfăş
urarea4utili.area
diverselor strate;ii de
/nvăţare
autonomă a limbii,
prin observare
directă şi e7ersare.
?. &7plicarea
funcţionării
sistemului fonetic,
le7ical,
;ramatical al limbii
române.
9. 9peraţionali.area
terminolo;iei
lin;vistice şi literare,
/n limita
standardelor de
conţinut.
.1. !tili.area
dicţionarului
e7plicativ /n
stabilirea sensurilor
cuvintelor
necunoscute.
?.1. #dentificarea
elementelor fonetice8
perceperea /n sistem
a e7presiilor şi
cuvintelor noi,
a elementelor
;ramaticale ale
limbii /n te7tul
studiat
9.1. #dentificarea
fenomenelor şi a
unităţilor
lin;vistice studiate
/n conte7t.
Co+2le+entul
-e7erciţii de identificare a
elementelor re;ente ale
complementului dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a valorilor
morfolo;ice prin care este e7primat
complementul dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de construire de enunţuri
/n care se folosesc complemente8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
complementelor /n conte7te date8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
pa;ina
&7erciţiile din Caietul
elevului, pa;ina
1D.0<.1:
EAerciii B
Co+2le+entul
-e7erciţii de identificare a
elementelor re;ente ale
complementului dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a valorilor
morfolo;ice prin care este e7primat
complementul dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de construire de enunţuri
/n care se folosesc complemente8
-e7erciţii de orto;rafiere corectă a
complementelor /n conte7te date8
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
21.0<.1:
Dra3a
-e7erciţii de identificare a
predicatelor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de delimi tare a fra.ei /n
propo.iţii dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a propo
.iţiei principale dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a
elementului re;ent al unei
propo.iţii secundare dintr-un te7t
dat8 -e7erciţii de sesi.are a valorii
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
<C
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
morfolo;ice a elementului re;ent
dintr-un te7t dat8 -e7erciţii de
identificare a propo.iţiei secundare
dintr-un te7t dat 8
&7erciţiile din Caietul
elevului,
22.0<.1:
ConHuncia
-e7erciţii de identificare a
con0uncţii lor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de sesi.are a rolului
con0uncţiei /ntr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a
elementelor de relaţie /ntr-o fra.ă8
-e7erciţii de sesi.are a le;ăturii
dintre propo.iţiile unei fra.e dintr-
un te7t dat
-e7erciţii de identificare a
raporturilor sintactice de
coordonare şi de subordo nare /n
propo.iţii şi fra.e8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului,
2:.0<.1:
2:.0<.1:
EAerciii B Dra3a
-e7erciţii de identificare a
predicatelor dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de delimi tare a fra.ei /n
propo.iţii dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a propo
.iţiei principale dintr-un te7t dat8
-e7erciţii de identificare a
elementului re;ent al unei
propo.iţii secundare dintr-un te7t
dat8 -e7erciţii de sesi.are a valorii
morfolo;ice a elementului re;ent
dintr-un te7t dat8 -e7erciţii de
identificare a propo.iţiei secundare
dintr-un te7t dat 8 -e7erciţii de
identi-ficare a con0uncţiilor dintr-un
te7t dat8
&valuare formativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
itemi obiectivi cu
ale;ere duală
&7erciţiile din manual
<D
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
-e7erciţii de identificare a
raporturilor sintactice de
coordonare şi de subordo nare /n
propo.iţii şi fra.e8
2.0<.1:
12. +espectarea
eticAetei verbale
/n orice situaţie de
comunicare
orală şi scrisă.
12.1. !tili.area
normelor elementare
de eticAetă verbală
/ntr-o situaţie
concretă de
comunicare orală şi
scrisă 2dialo;
familial8 elev 6
profesor8
elev 6 elev3
Co+unicare
Dor+ule =2eci?ice
dialo0ului
-e7erciţii de identificare a
secvenţelor dialo;ate dintr-un te7t
oral8
-e7ercitii de ;ăsire a formulelor de
iniţiere a dialo;ului /n anumite
situaţii8
-e7erciţii de identificare a
modalităţilor de desfăşurare şi de
menţinere a dialo;ului8
9bservarea sistematică
a elevilor
&valuare formativă prin
probe orale
@işă de lucru cu itemi
semi obiectivi cu
răspuns scurt
&7erciţiile din manual,
&7erciţiile din Caietul
elevului
2<.0<.1:
-ro'er.ul.
Jicătoarea.
G(icitoarea.
2D.0<.1:
Atelier de lectură
29.0<.1:
Reca2itulare
:0.0<.1:
E'aluare B
Unitatea 12 *noa'a
-e7erciţii de verificare şi
sistemati.are a cunoştinţelor
/nsuşite /n această unitate
&valuare sumativă prin
probă scrisă
$est de evaluare cu
itemi semiobiectivi cu
răspuns scurt şi cu
/ntrebări structurate
$estul de evaluare din
manual,
:1.0<.1:
Reco+andarea
lecturii 2entru 'ară
<9
Proiectarea activităţii didactice la limba şi literatura română, clasa a V-a, prof. Rusu Veronica
BIBLIOGRADIE
1. Baciu-Got< MioriaK Manolac(e< >oina B (im)a şi literatura română teste pentru %imnaziu< Editura Corint< Bucure;ti< 211)
2. Cri;an< AleAandruK >o.ra< *o?iaK *:+i(ăian< Dlorentina B (im)a română< caietul elevului pentru clasa a V&a< Editura Lu+anita= Educaional<
Bucure;ti< 211!
!. Cri;an< AleAandruK >o.ra< *o?iaK *:+i(ăian< Dlorentina B (im)a română< manual pentru clasa a V&a< Editura Lu+anita= Educaional<
Bucure;ti< 211!
$. >o.ra< *o?ia B *#id de lim)a şi literatura română pentru clasele a V&a + a V,,,&a< Editura -lu=< Bucure;ti< 211%
%. -o2e=cu< 8te?ania B *ramatica practică a lim)ii române< Editura TE>IT DJL< Bucure;ti< 211%

?0