You are on page 1of 2

Tehnica Grupului Nominal (TGN) in luarea deciziei administrative

Tehnica Grupului Nominal este un proces mult mai complex, solicită mai multă planificare şi muncă
individuală, iar rezultatele produse reflectă, în general, mai mult consens decât cele ale unei sesiuni de
!rainstorming"#
$tât sesiunea de !rainstorming" cât şi TGN sunt tehnici de grup care generează şi prioritizează un
număr mare de idei# %rincipala diferen&ă dintre cele două, este că TGN solicită persoanelor să'şi genereze ini&ial
ideile mai degra!ă individual, decât într'un proces interactiv de grup, de aceea se promovează termenul de
nominal#
(onstrângerea ma)oră în ceea ce priveşte mărimea grupului este legată de faptul că această tehnică
presupune, într'o primă etapă, spargerea" grupului mare într'un număr de grupuri mici# $stfel, unul sau chiar
doi dintre mem!rii personalului tre!uie să lucreze cu fiecare dintre grupurile mici şi ar fi foarte !ine dacă grupurile
ar putea să lucreze toate în aceeaşi sală, care tre!uie să fie una mai mare#
Timpul ar fi o altă constrângere, pentru că cei care planifică procesul tre!uie să sta!ilească timpul limită
al fiecărei etape a procesului care se înscrie într'un timp total pe care grupul şi'l doreşte sau poate să'l pună la
dispozi&ie pentru întreaga sesiune#
TGN poate fi folosit în domenii multe şi diferite# *e exemplu, această tehnică a fost folosită de către
administra&iile din %olonia, împreună cu analiza +,-T, pentru a genera idei pentru planurile strategice de
dezvoltare economică#
TGN presupune:
 Organizare şi introducere. Grupul mare este împăr&it în grupuri mai mici cu cinci
până la nouă persoane, fiecare dintre aceste grupuri fiind aşezat la o masă, separat de celelalte# .a fiecare masă
se află unul sau doi dintre reprezentan&ii organizatorilor, un flipchart, sau coli de hârtie şi creioane# $u loc
introducerile#
 Întrebările. /na sau două între!ări (pregătite foarte atent înainte) sunt prezentate
grupului şi puse la dispozi&ia acestuia, pe masă# 0ntre!area1 între!ările tre!uie să fie specifice şi nu generale şi
realizate astfel încât să genereze idei concrete# 2ată câteva exemple3 (a) (e măsuri tre!uie luate pentru a putea
face cartierele să arate mai plăcut4 (!) (e resurse pot fi folosite pentru a se realiza acest lucru4
 Ideile. %articipan&ii (individual sau pe perechi) au 56'57 minute fiecare pentru a
răspunde la între!ări şi pentru a nota răspunsurile pe hârtie# .iderul grupului mic solicită mem!rilor grupului idei
noi şi le notează pe ale fiecăruia în parte pe flipchart sau pe hârtie (un asistent iar putea veni în a)utor cu notarea
ideilor) până când nu mai apar alte idei noi# %articipan&ii nu tre!uie limita&i la primele idei pe care le'au notat ini&ial,
ci lăsa&i să se exprime li!er în continuare, acest lucru fiind stimulativ pentru discu&iile purtate#
 Discuţia şi nţelegerea. Grupul discută fiecare aspect pentru a realiza în&elesul
deplin al ideii şi pentru a se asigura că ceea ce s'a consemnat, a fost formulat cât mai clar posi!il# -ricine poate
lua parte la proces, deşi liderul poate realiza acest lucru singur#
 !electarea şi clasarea ideilor. 8iecare participant al unui grup mic este rugat să
selecteze şi să clasifice un număr specific de idei, câte o idee pe un carton separat# $poi sunt clasificate ideile,
notate pe cartoane de la cea punctate cu cinci până la cea cu un singur punct# 8iecare carton tre!uie să con&ină o
idee şi un număr#
 "unctarea. (artoanele sunt colectate şi amestecate iar punctele sunt adunate pentru
a se determina puncta)ul pentru toate ideile care au fost exprimate# 8iecare mem!ru al grupului poate monitoriza
procesul# (inci sau mai multe idei exprimate la fiecare între!are (liderul grupului tre!uie să găsească o solu&ie de
departa)are) sunt clar identificate astfel încât grupul să poată să vor!ească despre avanta)ele şi dezavanta)ele
acestora#
 #ealizarea consensului. Grupul discută fiecare dintre ideile exprimate# $ceasta
poate conduce la o revizuire a clasificării dacă grupul nu mai este de acord cu clasificarea făcută ini&ial datorită
noilor informa&ii şi viziuni apărute ca urmare a discu&iilor# $cesta este produsul final care este raportat în plenul
sesiunii#
 $onsensul ntr%un grup mai mare. *acă timpul permite, poate avea loc o discu&ie în
plen cu o nouă rundă de selec&ii şi clasificări pe marginea celor mai importante idei ale întregului grup# *acă acest
lucru este realizat, se va proceda la sintetizarea ideilor cel mai !ine clasate, care sunt similare, astfel încât să se
evite repeti&iile# $cest pas poate fi amânat pentru o sesiune următoare, dacă timpul este prea scurt# $ltfel, această
sarcină poate fi lăsată în gri)a unui grup mai mic, ca o sarcină importantă sau unui comitet constituit tocmai pentru
această pro!lemă specifică#