You are on page 1of 15

Osnovni pojmovi informacijske i

komunikacijske tehnologije

Skripta
ITdesk.info
projekt raunalne e-edukacije
sa slobodnim pristupom
pokret
raunalnog
opismenjavanja
izgradnja
modernog
drutva
e - uenje
e - inkluzija
slobodan
pristup
ljudska
prava na
edukaciju i
informacijeGlavni naslov:
ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Podnaslov:
Osnovni pojmovi informacijske i komunikacijske tehnologije, skripta
Nakladnik:
Otvoreno drutvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Zagreb
Lektorice:
Tamara Vibovec, Doris Golubovi
Naslovnica:
Silvija Buni
ISBN:
978-953-56758-0-8
Mjesto i godina izdavanja:
Zagreb, 2011.

Autorsko pravo:
Slobodno kopirajte, tiskajte i dalje distribuirajte cijelu ili dio ove publikacije, ukljuujui i u
svrhu organiziranih kolovanja, bilo u javnim ili u privatnim edukacijskim organizacijama, ali
iskljuivo u nekomercijalne svrhe (dakle bez naplate krajnjim korisnicima/cama za koritenje
publikacije) te uz navoenje izvora (izvor: www.ITdesk.info - projekt raunalne e-edukacije
sa slobodnim pristupom). Izvedeni (derivirani) radovi nisu doputeni bez prethodnog
odobrenja nositelja autorskih prava (udruga Otvoreno drutvo za razmjenu ideja - ODRAZI).
Kontakt za traenje dozvole: info@ITdesk.info

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
Predgovor
Dananje drutvo obiljeeno je naglim rastom i razvojem informacijske
tehnologije (IT), to je rezultiralo velikom ovisnou drutva, u irem smislu,
o znanju i kompetencijama osobe u IT podruju. Premda ta ovisnost raste iz
dana u dan, ljudsko pravo na obrazovanje i informacije nije proireno i na
IT podruje. Pojavili su se problemi koji utjeu na drutvo u cjelini, koji
stvaraju prepreke i udaljavaju ljude od glavnog razloga i motivacije za
napredak, od prilike. Danas, biti raunalno nepismena osoba, znai biti
osoba koja nije u mogunosti sudjelovati u modernom drutvu, osoba bez
prilike, i unato priznatoj neophodnosti i korisnosti inkluzivne informatike
pismenosti od strane Europske komisije, UNESCO-a, OECD-a i ostalih
relevantnih institucija, jo uvijek postoje grupe ljudi s oteanim pristupom
osnovnoj raunalnoj naobrazbi (npr. osobe s invaliditetom, osobe s
potekoama u uenju, radnice/i migranti, nezaposlene osobe, osobe koje
ive na udaljenim mjestima gdje nemaju pristup raunalnoj edukaciji).

Ova skripta, zajedno s ostalim materijalom objavljenim na stranici
ITdesk.info, predstavlja na doprinos realizaciji i promociji ljudskog prava na
edukaciju i informacije u IT podruju. Nadamo se da e Vam ova edukacija
pomoi u savladavanju osnovnih raunalnih vjetina i s tom nadom elimo
Vam da nauite to vie i tako postanete aktivni/a lan/ica modernog IT
drutva.

Iskreno Vai,

ITdesk.info teamITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
1/11

Osnove informacijske tehnologije

Informacijska tehnologija (IT) je tehnologija koja koristi raunala za prikupljanje, obradu, pohranu,
zatitu i prijenos informacija. Terminu IT su pridruene komunikacijske tehnologije jer je danas rad s
raunalom nezamisliv ako ono nije povezano u mreu, tako da se govori o informacijskoj i
komunikacijskoj tehnologiji (engl. Information and Communications Technology ICT).

Raunalo se sastoji od:
sklopovlja (hardware) fiziki dijelovi raunala, opipljivi, vidljivi dijelovi
programa (software) programska podrka
o skup naredbi razumljivih raunalu koje pokreu njegov rad, upute opipljivim dijelovima,
naredbe to da rade

Osnovni princip rada raunala: podaci se unose u raunalo putem ulaznih ureaja, obrauju se i
pohranjuju u sistemskoj jedinici te prikazuju putem izlaznih ureaja.

Sistemska jedinica sastoji se od sljedeih komponenti:
matina ploa (Motherboard MBO)
o kraljenica raunala odgovorna za: komunikaciju meu komponentama, prijenos
informacija
procesor (CPU Central Processor Unit)
o funkcije: izvravanje naredbi, prijenos podataka, kontrola rada raunala
o osnovne karakteristike:
brzina (izraava se u MHz, GHz)
koliina memorije (Cache)
radna memorija (RAM Random Access Memory)
o spremnik za programe koji se trenutno izvode i podatke koji su trenutno u obradi
o osnovne karakteristike:
brzina (izraava se u MHz)
kapacitet (izraava se u MB, GB)
izvedba (DDR, SDRAM)
trajna memorija:
o vrsti disk (HDD Hard Disk Drive) memorija za trajno pohranjivanje podataka
podaci se spremaju na magnetske ploe, a za itanje i zapis koriste se
elektromagnetske glave (osim kod najnovije vrste diskova: Solid State Disk)
osnovne karakteristike: - brzina rotacije diskovnih ploa
- kapacitet (izraava se u GB)
- suelje za prijenos podataka
o disketna jedinica (FDD Floppy Disk Drive)
o optiki diskovi (CD, DVD)
ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
2/11
grafika kartica funkcija: obrada i prikaz slike na monitoru
o sastoji se od grafikog procesora i vlastite radne memorije
o osnovne karakteristike
vrsta grafikog procesora (ATI Radeon, Nvidia GeForce)
koliina radne memorije
utor za spajanje na matinu plou
prikljuci
o paralelni prikljuak (Parallel Port)
o serijski prikljuak (Serial Port)
o USB prikljuak (Universal Serial Bus)

Ulazni i izlazni ureaji
Ulazni ureaji: Izlazni ureaji:
o tipkovnica
o skener
o ploica (touchpad)
o mi
o kuglica (trackball)
o igraa palica (joystick)
o mikrofon
o olovka (stylus)
o kamera (web kamera, digitalni fotoaparat)
o monitor, zaslon
o projektor
o pisa (printer)
o crtalo (plotter)
o zvunici
o slualice

Ureaj koji je ujedno ulazni i izlazni: ekran osjetljiv na dodir (touchscreen)

Najei ureaji i mediji za pohranu i prijenos podataka:
vrsti disk
USB tapi / USB Stick
diskete i ZIP diskete
CD i DVD diskovi
memorijske kartice
interni tvrdi disk
eksterni tvrdi disk
mreni disk
online ureaj za pohranu

Softver ili raunalni program je, za razliku od sklopovlja (harvera, engl. hardware), neopipljivi dio
raunala. Uloga je softvera obavljanje nekog zadatka na raunalu koristei ugraeni hardver.
prema vrstama softver dijelimo na:
o operativne sustave temeljni program na raunalu koji se automatski uitava kad upalimo
raunalo
Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix... )
ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
3/11
Microsoft Windows (XP, Vista, 7... )
Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard... )
o aplikacijski softver neke vrste softvera koje se mogu koristiti na instaliranom
operativnom sustavu
uredski programi OpenOffice.org, LibreOffice, Microsoft Office
antivirusni program Avira, Sophos, Kaspersky itd.
Internetski preglednici Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari
Proirenje pristupanosti (e-accessibility):
softver za prepoznavanje glasa
ita zaslona
povealo ekrana
zaslonska tipkovnica
Vrste raunala:
Centralno raunalo (Mainframe Computer)
o velika, snana i skupa raunala
o koriste se u velikim sustavima i organizacijama
o na njima radi vie korisnika istovremeno
Osobno raunalo (Personal Computer PC)
o prvo takvo raunalo proizvela je tvrtka IBM 1981. godine
o izvorno je bilo namijenjeno jednoj osobi za izvravanje jednog posla u jednom trenutku
o danas jedna osoba izvrava vie poslova u jednom trenutku
Prijenosno raunalo (Laptop computer)
o relativno mala prijenosna raunala
o imaju ravne LCD ekrane i male tipkovnice
o po svojim mogunostima ne zaostaju za uobiajenim stolnim raunalima
Apple Macintosh (skraeno Mac)
o osobno raunalo koje proizvodi tvrtka Apple
Runo raunalo, osobni digitalni pomonik dlanovnik (Personal Digital Assistant PDA)
o mala raunala koja mogu stati u dep, a za vrijeme rada mogu se drati na dlanu jedne ruke
o namijenjena izvravanju odreenih osobnih poslova:
voenje vlastitih obveza i zadataka
ureivanje adresara
pristupanje Internetu
razmjena elektronike pote itd.
Mreno raunalo
o svako raunalo (stolno raunalo, prijenosno raunalo, runo raunalo) povezano izravno
mrenim kabelom
o svako raunalo povezano telefonskom linijom s najmanje jo jednim raunalom

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
4/11

Osim navedenih laptopa i dlanovnika, prijenosni digitalni ureaji su i:
mobilni telefon
smartphone mobilni telefon s naprednim funkcijama (e-pota, pretraivanje Interneta, ita
e-knjiga)
multimedia player iPod, iRiver, Zune

Mrene komunikacije
LAN (Local Area Network) je mrea kojom su povezana raunala koja su fiziki blizu, unutar
neke tvrtke, organizacije ili kuanstva
WAN (Wide Area Network) je mrea veih kapaciteta i veeg podruja djelovanja, gradske i
regionalne mree
Internet svjetska mrea umreenih raunala, tj. povezanih WAN i LAN mrea
intranet je manja, zatvorenija verzija Interneta u kojoj je pristup omoguen samo
djelatnicima tvrtke ili organizacije za koju je mrea izraena
ekstranet je verzija intraneta u kojoj je pristup mrei dozvoljen i vanjskim osobama
(suradnicima) radi izvoenja zajednikih radova i projekata
World Wide Web (WWW) jedna od usluga koju na Internetu moemo koristiti, a odnosi se
na pregledavanje i pretraivanje sadraja u obliku Internet stranica
na Internetu postoje i druge usluge kojima se moemo koristiti:
o slanje istovremenih poruka (instant messaging IM) Google Talk, Skype, Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger
o zvune komunikacije preko Interneta (Voice over Internet Protocol VoIP) omoguava
prijenos zvune komunikacije preko internetske mree, u veini sluajeva omoguava
besplatno telefoniranje s raunala na raunalo te jeftiniju telefonsku komunikaciju s
raunala na mobitele i fiksnu liniju
o stvarno jednostavne vijesti (Really Simple Syndication RSS) olakana mogunost
prijenosa neke informacije (vijesti, unosa u blog i sl.) objavljene na Web stranici na
standardiziran nain (obino naslov, reenica ili dvije lanka te link na stranicu na kojoj se
nalazi cijeli lanak). Pretplatom na RSS s razliitih web stranica, korisnici/ce obavijeteni su
o novostima bez odlaska na dotine stranice
o web dnevnik (web log blog)
o digitalne datoteke koje sadri audio ili video zapis (podcast)

Mrene komunikacije
PSTN (Public Switched Telephone Network) tehniki izraz za javni telefonski sustav
ISDN (Integrated Services Digital Network) kratica za Digitalnu mreu objedinjenih usluga
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) kratica za asimetrini digitalni prijenos podataka
telefonskom linijom


ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
5/11
Prijenos podataka putem Interneta
download preuzimanje (skidanje) s mree
upload stavljanje na mreu
brzina prijenosa podataka i naina mjerenja:
o bit po sekundi (bps), kilobit po sekundi (kbps), megabit po sekundi (mbps).
spajanje na Internet:
o spajanje po potrebi (dial-up) upotrebljava telefonsku liniju
o irokopojasni pristup (broadband) uvijek spojeni na Internet, stalni troak, velike brzine
prijenosa podataka, povean rizik od upada hakera u mreu
o razliiti naini za spajanje na Internet: telefonska linija, mobilna linija, kabel (stalna veza),
beino, satelitska veza

Virtualne (online) zajednice
drutvena web mjesta (social networking websites) Facebook, Bebo, Twitter, MySpace,
LinkedIn, Nexopia, Hi5, Tagged, XING, Orkut itd.
Internet forumi Forum.hr, Download.hr itd.
sobe za razgovor (chat rooms)
mrene raunalne igre (multiplayer games) Silkroad Online, Knight Online, Anarchy Online,
Guild Wars, World of Warcraft

Naini za objavu i dijeljenje sadraja na mrei: dnevnik (web log, blog), podcast, slike, video i audio
sadraji.

Preventivne napomene u vezi sudjelovanja u virtualnim zajednicama:
uvanje privatnosti profila
ogranienje slanja osobnih podataka
poslane informacije e biti javno dostupne
opreznost s nepoznatima

Raunalo na poslu:
kada je raunalo prikladnije za obavljanje poslova od ovjeka:
o zadaci koji se ponavljaju
o zadaci koji se lako automatiziraju
o matematike operacije
o opasne situacije
zadaci koji su prikladniji za ovjeka nego za raunalo su:
o tumaenje oblika i logiko razmiljanje
o savjetovanje i komunikacija s ljudima
o prezentacija novih proizvoda
o organizacija u vremenu i prostoru

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
6/11

Upotreba raunalnih aplikacija:
aplikacije u velikim tvrtkama (aviokompanije, osiguranja, internet bankarstvo)
aplikacije u dravnim organizacijama (elektronsko glasovanje, povrat poreza)
aplikacije u zdravstvu (podaci o pacijentima, dijagnostiki alati i instrumenti, specijalna
kirurka oprema)
aplikacije u edukaciji (uenje putem raunala CBT, uenje na daljinu, zadaci preko
interneta): prilagodljivo vrijeme uenja, prilagodljivo mjesto uenja, iskustvo u
multimedijalnom uenju, smanjeni trokovi

Rad na daljinu (teleworking)
prednosti:
o poveanje zaposlenosti ugroenih grupa: roditelja s malom djecom, osoba s potekoama
u kretanju te osoba koje ive u udaljenim podrujima
o smanjeno vrijeme putovanja na posao ili nepotrebno putovanje, a zajedno s time
smanjenje/nestanak trokova prijevoza do radnog mjesta
o vea mogunost za koncentriranje na posao
o fleksibilno radno vrijeme
o smanjena izdavanja za odravanje radnog prostora
nedostaci:
o nedostatak ljudskog kontakta
o nedostatak timskog rada
o nedostatak samodiscipline djelatnika

Svijet elektronike
e-pota (e-mail)
e-poslovanje (e-commerce)
e-bankarstvo (e-banking)
e-vlada (e-government).
Internetska kupovina (e-shopping)
e-uenje (e-learning) - prilagodljivo vrijeme uenja, prilagodljivo mjesto uenja, iskustvo u
multimedijalnom uenju, smanjeni trokovi

Ergonomija
najei zdravstveni problemi povezani s koritenjem raunala:
o neispravan rad s tipkovnicom i miem uganua (iaenja) / RSI (Repetitive Strain Injury)
o titranje zaslona ili nepropisna udaljenost oteenje vida
o neispravno sjedenje i koritenje neprikladnih sjedalica problemi s kraljenicom
o (poloaj raunala, stola i stolice utjeu na dranje tijela)
o vaan utjecaj imaju koritenje umjetnog svjetla, koliina svjetla, smjer svjetla
ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
7/11
da ne osjeate umor pri koritenju raunala, pomoi e Vam: redovito vjebanje, uzimanje
stanke u radu (5 - 10 minuta svakih sat vremena), vjebe za odmaranje oiju

Mjere opreza
kabeli uvijek koristiti elektrine kabele koji se dobiju zajedno s raunalom
izvori napajanja mogu uzrokovati preoptereenje izvora napajanja koje moe rezultirati
poarom

Zatita okolia
koritenje elektronikih dokumenata smanjuje potrebe za ispisnim materijalom
recikliranje ispisnog materijala
koritenje monitora sa manjom potronjom energije
recikliranje potroenih ili pokvarenih raunalnih komponenata


Sigurnost informacija
informacijska sigurnost definira se kao:
o ouvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloivosti informacije
o mjere informacijske sigurnosti su pravila zatite podataka na fizikoj, tehnikoj i
organizacijskoj razini
poveanje sigurnosti podatka moemo ostvariti koritenjem slijedeih postupaka:
o korisniko ime i lozinka
o ispravno gaenje raunala
o koritenje neprekidnog napajanja (UPS Un-interruptible Power Supply) omoguava
nastavak rada nakon nestanka el. energije tako da se poslovi u tijeku mogu zavriti bez
opasnosti za cjelovitost informacija
o odravanje raunala
o izrada sigurnosnih kopija (backup) predstavljaju rezervne kopije svih vanih podataka koji
se nalaze u raunalu

Raunalni virus dio raunalnog koda koji se instalira u program ili datoteku kako bi mogao
slobodno putovati s jednog na drugo raunalo prenosei zarazu.
najee se ire putem privitaka u e-mail poti koje dobivamo zajedno s potom
simptomi zaraze: usporeni rad, prestanak odziva na komande ili ruenje i ponovo pokretanje
operativnog sustava, u ekstremnim situacijama virusi e napasti datoteke zaduene za
pokretanje operativnog sustava ime e rad na raunalu biti u potpunosti onemoguen
uklanjanje virusa: koritenjem nekog od antivirusnih programa
zatita od virusa:
o instalirati antivirusne programe koji slue za detekciju virusa na raunalu
o otvaranje mailova i stranica samo od poznatih poiljatelja i autora
(najsigurniji nain je da raunalo ne spajamo na Internet ili bilo kakvu drugu mreu raunala)
ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
8/11

Autorska prava pravo autora programa, teksta, slike, glazbe, filma itd. na zatitu svojeg
intelektualnog uratka.
Identifikacijski broj proizvoda (PID) je broj koji se isporuuje zajedno s legalno kupljenim softverom i
koji je potvrda izvornosti programa.
prepoznavanje licenciranog softvera: provjera serijskog broja, registracija, pregled softverske
licence

Ugovor za krajnjeg korisnika (end-user license agreement EULA).

Freeware su programi besplatni za osobnu uporabu, npr. Adobe Reader, UltimateDefragm, Orbit
Downloader, Pegasus Mail itd.

Otvoreni kod (open source) softver iji je izvorni kod dostupan javnosti na uvid, koritenje, izmjene i
daljnju distribuciju, npr. OpenOffice.org paket uredskih programa, Mozilla Firefox, Mozilla
Thunderbird, MediaWiki, Joomla

Shareware su programi besplatni za nabavu i poetnu, vremenski ogranienu, uporabu.

Na stranici http://www.itdesk.info/hr/besplatni-programi/ moete saznati koji su to besplatni
programi pomou kojih se moete u potpunosti ukljuiti u digitalni svijet: operativne sustave,
uredske pakete, Internet preglednike, mail klijente, programe za saimanje (komprimiranje)
podataka, programe za reprodukciju videa i zvuka, multimedijalni codec, programe za rad s
fotografijama i grafikim datotekama. Neki od programa navedenih na toj stranici su i otvorenog
koda.

Zakonska regulativa i konvencije o zatiti podataka
Prema Zakonu o zatiti osobnih podataka RH
(izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305952.html):
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fiziku osobu ili fiziku osobu
koja se moe identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik)
Obrada osobnih podataka je svaka radnja izvrena na osobnim podacima, bilo automatskim
sredstvima ili ne, prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlaenje,
uvid, koritenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi nain uinjenih dostupnim,
svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili unitavanje, te provedba logikih, matematikih ili
drugih operacija s tim podacima
Voditelj zbirke osobnih podataka - fizika ili pravna osoba, dravno ili drugo tijelo koje utvruje svrhu
ili nain obrade osobnih podataka
Ispitanici moraju dati suglasnost s obradom njegovih/njezinih podataka u odreene svrhe
ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
9/11
Osobni podaci smiju su prikupljati samo
uz privolu ispitanika, u svrhu s kojom je ispitanik upoznat i koja je izriito navedena
u sluajevima predvienim zakonom
moraju biti bitni za postizanje odreene svrhe i ne smiju se prikupljati u opsegu veem nego
to je nuno
Osnovna prava ispitanika
Ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatraiti prestanak daljnje obrade
Ispitanik ima pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe marketinga
Osobni podaci se bez privole ispitanika smiju obraivati za potrebe povijesne, statistike ili
znanstvene svrhe, ako su prije toga depersonalizirani
Dunosti i odgovornosti voditelja obrade osobnih podataka:
1. Dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrauju ili ne
2. Obavijestiti u razumljivom obliku o podacima ija je obrada u tijeku i o izvoru tih podataka
3. Omoguiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka i uvid u osobne podatke
4. Dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka (ispitanika) s naznakom svrhe i pravnog
temelja prikupljanja, obrade i koritenja tih podataka
5. Dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojoj pravnoj osnovi dobio na
koritenje podatke (ispitanika)
6. Dati obavijest o logici automatske obrade podataka (ispitanika)
7. Na zahtjev ispitanika ili ako sam uoi da su podaci nepotpuni, netoni ili neaurni Voditelj
obrade duan je dopuniti, izmijeniti ili brisati nepotpune, netone ili neaurne podatke
8. O izvrenoj dopuni, izmjeni ili brisanju nepotpunih, netonih ili neaurnih podataka Voditelj
obrade duan je u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se podaci odnose
9. Unaprijed obavijestiti ispitanika o namjeravanoj obradi osobnih podataka u svrhe marketinga
Novanom kaznom kaznit e se:
1. Izvritelj obrade koji prekorai granice svojih ovlasti
2. Voditelj zbirke koji ne uspostavi evidenciju
3. Voditelj zbirke koji ne osigura zatitu
4. Voditelj zbirke koji onemogui Agenciju u nadzoru
ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
10/11

Ova je skripta namijenjena za uenje uz materijale
objavljene na sljedeim linkovima:


* Prirunik:
http://www.itdesk.info/prirucnik_osnovni_pojmovi_infomacijske_tehnologije.pdf


* Probni ispit:
http://www.itdesk.info/primjeri ispita/primjer ispita modul 1.pdf


* Video-prezentacija koja prikazuje rjeavanje primjera ispita:
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pojmovi-ict-a-video-rjesenje-ispita-1/


* Kvizovi koji korisnici/ce sami rjeavaju:
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-2/
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-3/
(za otvaranje linka koji se nalazi unutar .pdf dokumenta pritisnite lijevu tipku mia na gore
navedeni link. Web stranica na koju link pokazuje otvorit e se u Internet pregledniku koji imate
instaliran na raunalu.)

ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
11/11
Opi uvjeti koritenja:

Web stranicu www.ITdesk.info pokrenula je udruga Otvoreno drutvo za razmjenu
ideja - ODRAZI u sklopu aktivnog promoviranja ljudskog prava na slobodan
pristup informacijama te ljudskog prava na edukaciju.
Slobodno kopirajte i distribuirajte ovaj dokument, uz uvjet da ne mijenjate nita u
njemu!

Nad svim programima i uslugama navedenim na web stranici ITdesk Home na web adresi ITdesk.info
iskljuivo pravo posjeduju njihovi autori/ce. Microsoft, Windows i Windowsxx su registrirani zatitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation. Ostali zatitni znaci koriteni na ITdesk Home Web stranicama
su iskljuivo vlasnitvo njihovih vlasnika/ca. Ukoliko imate pitanja vezana uz uporabu ili
redistribuciju bilo kojeg programa, molimo kontaktirajte autore/ice dotinog programa. Sva dodatna
pitanja poaljite na info@itdesk.info.
___________________________________
Ove web stranice sadravaju linkove na ostale web stranice ili izvore. ITdesk.info team NIJE
odgovoran za tekstualni i/ili reklamni sadraj, odnosno za proizvode koji su na tim web
stranicama/izvorima ponueni, kao to NIJE odgovoran ni za sadraj koji je putem njih dostupan;
mogunost koritenja ili tonost sadraja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost. Takoer,
ITdesk.info team ne garantira:
da je sadraj na ovim web stranicama osloboen od pogreaka ili pogodan za svaku svrhu
da e ove web stranice ili web usluge funkcionirati bez pogreaka ili prekida
da e biti odgovarajui za vae potrebe
da implementacija takvog sadraja nee naruavati patente, autorska prava, zatitni znak ili
ostala prava neke tree strane
Ukoliko se ne slaete s ovim opim uvjetima koritenja ili ako niste zadovoljni web stranicama koje
pruamo, prekinite s koritenjem ovih web stranica i web usluga. ITdesk.info team nije odgovoran
vama ni treim osobama za bilo koju nastalu tetu, bila ona direktna, indirektna, sluajna ili
posljedina, povezana s Vaom uporabom ili proizlazila iz Vae uporabe, pogrene uporabe ovih web
stranica ili web usluga. Iako Vae potraivanje moe biti bazirano na garanciji, ugovoru, prekraju ili
nekom drugom pravnom uporitu, neovisno o naoj obavijetenosti o mogunosti nastanka takve tete,
oslobaamo se svake odgovornosti. Prihvaanje ogranienja nae odgovornosti nuan je preduvjet
koritenja ovih web stranica i web usluga.
Svi softveri navedeni u ovom ili drugim dokumentima objavljenim na stranici ITdesk.info navedeni su
samo za edukativne svrhe ili kao primjer te mi, na bilo koji nain, ne preferiramo navedeni softver u
odnosu na neki drugi softver. Bilo koju izjavu da neki navedeni softver preferiramo vie u odnosu na
drugi, koji se spominje ili ne spominje u materijalima, smatrat e se kao lani iskaz. Nau izravnu i
bezrezervnu podrku imaju jedino softveri otvorenog koda (open source) koji omoguuju
korisnicima/cama da bez prepreka postanu digitalno pismeni, koriste raunalo i sudjeluju u modernom
informatikom drutvu.Nakladnik:
Otvoreno drutvo za razmjenu ideja
(ODRAZI), Zagreb


ISBN: 978-953-56758-0-8