You are on page 1of 6

PROBE PENTRU CUNOAŞTEREA VÂRSTEI PSIHOLOGICE

A LIMBAJULUI ( 7 probe)
( Adaptare după ALICE DESCOEUDRES )

Proba 1 Co!"rar## $% ob#e$"e &# #'a(#!#)
Se prezintă copilului 10 obiecte cu proprietăţi contradictorii ( n !tare reală !au i"a#inea
lor )$

1. I"a#inea unei ciuperci mari %i a uneia mici$
2. O peniţă nouă %i una veche.
3. O bucată de &ier tare %i o bucată de cauciuc moale.
4. I"a#inea unui bloc înalt %i a unei ca!e scunde.
5. O bucată de '(rtie netedă %i un #lapapir zgrunţuros.
6. I"a#inea unui bătrân %i a unui tânăr.
7. O bucată de !to&ă călcată %i una mototolită.
8. I"a#inea unui copil vesel %i a unui copil trist.
9. De!enul unei linii drepte %i al uneia curbe.
10. Două cutii de acea%i "ări"e %i acea%i &or"ă ) una #oală %i a doua plină cu cuie$ Se a%ază
una pe o "(nă ( e*e"plu ) cea #rea pe "(na !t(n#ă)$
Instructaj : Se prezintă copilului obiectele !ucce!i+, cu ur"ătoarele precizări +erbale ) -Acea!tă
ciupercă e!te "are . i!e arată i"a#inea, iar acea!ta e!te//( copilul !pune ad0ecti+ul contrariu)$
Alt cali&icati+ nu e!te luat n con!ideraţie$ Se procedează la &el la toate cele 10 probe$
Se con!e"nează nu"ărul de ră!pun!uri e*acte$ Se reia proba in+er! ) !e prezintă nt(i i"a#inea
ciupercii "ici$ Se con!e"nează ră!pun!urile e*acte, !e adună cu pri"ele %i !e &ace "edia$
Proba * Co'p+e"area +a$%!e+or ,#!"r-%! "e." /orb#"
a) S1a &ăcut &ru"o!, cerul e!te//$(alba!tru)$
b) Soarele e!te &oarte//////(&ierbinte)$
$) Ioana %i 2aria !e pli"bă pe c("p$ Ele adună //(&lori)$
,) Ele !unt &oarte "ulţu"ite, auzind c(ntecele &ru"oa!e ale "icilor/$$(pă!ărele)$
e) Deodată cerul !e ntunecă de //(nori)$
0) 3etiţele !e #răbe!c !ă !e ntoarcă //$$(aca!ă)$
() 4nainte de1a a0un#e aca!ă a nceput o "are//$$(&urtună)$
1) 3etiţele !e !perie de z#o"otul////(tunetului)$
#) Ele roa#ă !ă &ie adăpo!tite ntr1o ca!ă, deoarece plouă puternic %i nu au ///(u"brelă),
iar 'ainele lor erau co"plet//$$(ude)$
Instructaj : Se e*plică copilului că I !e +a !pune o "ică po+e!tire %i acolo unde !e opre%te lo#opedul,
copilul trebuie !ă !pună cu+(ntul potri+it$ Se con!e"nează nu"ărul de ră!pun!uri corecte$
Proba 2 Repe"are ,e !%'ere
5e!tul are ur"ătoarele !erii de nu"ere )
Seria I ) 6 . 7 8
II ) 9 . : .;18
III ) 7 . < . ; .6 8
I= ) > . 7 . : . 9 . ? 8
= ) : . ? . 6 . ; . 7 . > $
Instructaj : -Eu ţi !pun ni%te nu"are$ 5u trebuie !ă repeţi nu"erele !pu!e de "ine@$
Dacă copilul n1a nţele!, !e repetă c'iar de trei ori, dar !eria re!pecti+ă nu !e "ai con!ideră$ Dacă
repetă nu"ai pri"a !erie , pri"e%te coe&icientul 6, pentru !eria a II1a coe&icientul ;, a III1a A 7 8 a I=1a A 9 %i
pentru !eria a =1a coe&icientul :$ Se con!ideră coe&icientul ulti"ei !erii reprodu!e corect$
1
Proba 3 C%!oa&"erea a 4 'a"er##

Instructaj : Din ce !unt &ăcute B
- c'eia////$
- "a!a////$
- lin#uriţa///
- &erea!tra///
- panto&ii///$
- ca!ele////(cel puţin trei "aterii ) cără"idă, le"n, ci"ent)$
Se con!e"nează ră!pun!urile corecte$
Proba 5 Co!"rar## 06r6 ob#e$"e 7a% #'a(#!#
Dacă copilul nu nţele#e ter"enul contrar i !e e*plică prin de"on!traţii concrete$
=o" e*pune > ter"eni$ Copilul +a !pune ter"enii contrari)
1) cald////(&ri# !au rece) 8
*) u!cat///$$$( ud !au u"ed) 8
2) &ru"o!///(ur(t) 8
3) nea!cultător/$(a!cultător !au cu"inte) 8
5) curat////$("urdar) 8
4) "are////$("ic) 8
7) u%or////$(#reu) 8
8) +e!el////(tri!t, indi!pu!, ne&ericit)$
Se notează de la 0 la >, după ră!pun!urile e*acte$
Proba 4 9e!%'#rea a 1: $%+or#
Se prezintă culorile ) ro%u, +erde, ne#ru, roz, alb, +iolet, #ri, #alben, "aron, alba!tru$
Se cere copilului !ă le denu"ea!că %i !e notează ră!pun!urile de la 0 la 10, după nu"ărul e*act al
ră!pun!urilor copiilor$
Proba 7 C%!oa&"erea 7e!7%+%# /erbe+or
5e!tul are două !erii de c(te %a!e +erbe$
Seria I ) a tu%i, a &ricţiona, a c(%ti#a, a arunca, a !păla, a re!pira$
2i"ă" tu!ea %i cere" copilului !ă !pună ce &ace" %$a$"$d$ cu celelalte +erbe$
Seria a II1a ) Se cere ele+ului !ă i"ite prin acţiune !en!ul +erbelor ) a !crie, a !e apleca, a !e balan!a,
a !e ridica, a !ări, a "pin#e (ce+a)$
2i"ă" !crierea, cere" ele+ului !ă &acă %i el la &el, apoi !ă !pună ce &ace$ Se con!e"nează
rezultatele, care !e notează de la 0 la 16, după nu"ărul ră!pun!urilor corecte$

CALCULAREA =CRS5EI DSIEOLOFICE A LI2GAHULUI
6
DROGA COE3ICIEI5UL CORESDUIJK5OR
=CRS5ELOR

I$ Contrarii (cu obiecte %i ; ani 7 ani 9 ani : ani < ani
i"a#ini) 7 9 : > 16

II$ Lacune 6 ; 7 : >

III$ Ci&re ; ; 7 9 9

I=$ 2aterii ; 7 9 : :

=$ Contrarii (&ără obiecte
%i i"a#ini) 7 9 : < >
=I) Culori 6 ; 7 : >
=II$ =erbe 7 : > ? 11

Iotă ) A+(nd +alorile realizate de &iecare copil la cele < probe, le !crie" n ordinea re!pecti+ă pe
+erticală %i n dreptul lor !crie" +(r!ta li"ba0uluicore!punzătoare din tabelul de "ai !u!$ Adună" cele <
+(r!te ale li"ba0ului %i !u"a lor o "părţi" la < %i obţine" +(r!ta p!i'olo#ică a li"ba0ului copilului, care
core!punde !au nu +(r!tei cronolo#ice$

PROBA PENTRU 9ETERMINAREA NIVELULUI 9E 9E;VOLTARE A LIMBAJULUI<
=N>ELEGEREA UNOR CUVINTE ?AMILIARE ( Adaptare după R$ JAJJO)
Instructaj ) 4ţi +oi pune c(te+a ntrebări8 caută !ă ră!punzi c(t "ai bine$

1) Ce e!te un !caunB
*) Ce e!te o păpu%ă B
2) Ce e!te un cal B
3) Ce e!te #ăina B
5) Ce e!te &urculiţa B
4) Ce e!te "ărul B
7) Ce e!te o "a!ă B
8) Ce e!te ploaia B
@) Ce e!te "a"a B
1:) Ce e!te %o&erulB
Precizări tehnice : 4ntrebările !e pun n ordinea indicată$ Se in!i!tă !ă !e obţină ră!pun!ul c(nd
copilul repetă cu+(ntul$
Notare : Se +or nre#i!tra &idel toate de&iniţiile date de copil, indic(ndu1!e n &inal nu"ărul de
de&iniţii corecte$
PROBA PENTRU 9ETERMINAREA ORIENTARII SPA>IALE
(9REAPTA B STÂNGA)
;
Adaptare după PIAGET HEA9
ondiţii de aplicare : Copilul trebuie !ă &ie a%ezat la acceea%i "a!ă cu educatoarea, n &aţa ace!teia$ Sunt
nece!are ur"ătoarele obiecte uzuale ) o păpu%ă, o "a%inuţă, un cub$
5e!tul !e de!&ă%oară n două etape$
!tapa I : 4n le#ătură cu orientarea !paţială a "(inilor$
!tapa a II"a : 4n le#ătură cu orientarea !paţială a obiectelor$
!tapa I Instructaj )
- -Spune1"i care e!te "(na ta dreaptăB@
- -Spune1"i care e!te "(na !t(n#ă B@
- -Acu" &ii atent ) care e!te "(na "ea dreaptăB@
- -Acu" &ii atent ) care e!te "(na "ea !t(n#ăB@
!tapa a II"a Instructaj:
- -4ncruci%ează braţele pe "a!ă . !tai ca la %coală$ =oi pune n &aţa ta trei lucruri ) o păpu%ă, o
"a%inuţă %i un cub$ 3ără !ă "i%ti %i !ă de!&aci braţele, ră!punde1"i c(t "ai repede la
ntrebările "ele )
1$ Dăpu%a e!te la dreapta !au la !t(n#a "a%iniiB
6$ Cubul e!te la dreapta !au la !t(n#a "a%iniiB
;$ 2a%inuţa e!te la drapta !au la !t(n#a păpu%iiB
7$ 2a%inuţa e!te la dreapta !au la !t(n#a cubuluiB
#bserva$ie : Obiectele +or &i aliniate ) păpu%ă1"a%ină1cub cu o di!tanţă de 19 c", ntre ele$
PROBE PENTRU 9ETERMINAREA LATERALITA>II
1$ Probe pentru determinarea lateralităţii :
- apucarea di&eritelor obiecte8
- "anipularea obiectelor ("in#e, creion etc,)8
- bătaia din pal"e8
- ncruci%area "(inilor n &aţă8
- proba dina"o"etrică$
6$ Probe motorii pentru determinarea lateralităţii membrelor in%erioare:
- !ăritura ntr1un picior8
- !ărirea corzii8
- lo+irea "in#ii cu piciorul$
;$ Probe pentru stabilirea lateralităţii oculare :
- pri+irea cu un !in#ur oc'i printr1un tub8
- ţintirea la punct &i*8
- !uprapunerea de la di!tanţă a creionului pe!te o linie +erticală, pe bază de control
"onoculare$
PROBA 9E COMPLETARE A LACUNELOR
&copul : =eri&icarea &olo!irii adec+ate a cu+intelor n propoziţii, precu" %i a capacităţii de nţele#ere a unui
conte*t$
'ehnica aplicării : Se co"pletează propoziţii date cu cu+inte potri+ite ca !en!$
1$ Dri"ă+ara e!te//////////$$
6$ Copiii !e 0oacă//////////$
;$ Dă!ărelele !e ntorc////////$$
7
7$ Razele !oarelui !unt////////$
9$ Jiua e!te////////////$$
:$ Se aude/////////////$
<$ Copiii pleacă +e!eli la///////$
>$ 2a"a pre#ăte%te/////////
?$ Lara noa!tră e!te/////////$$
10$ Copiii a%teaptă//////////$
Instructaj : A!cultă cu atenţie ce !pun eu %i adau#ă ce trebuie$
Notare :
- 1punct pentru &iecare ră!pun! corect (c(nd propoziţia co"pletată are !en! %i are acord
#ra"atical)8
- !e +eri&ică %i bo#ăţia +ocabularului, i"a#inaţia lin#+i!tică, cali#ra&ia, orto#ra&ia, a%ezarea n
pa#ină, &or"a !cri!ului etc$
PROBA 9E GÂN9IRE COMPARAREA UNOR NO>IUNI
Reu%ita n !tabilirea a!e"ănărilor %i deo!ebirilor, e!enţa co"paraţiei, depinde de calitatea analizei %i
a !intezei$
Co"paraţia e!te o condiţie a analizei %i a !intezei, ea &iind i"plicată n realizarea ace!tora din ur"ă$
1$ &tabilirea deosebirilor :
prin ce !e deo!ebe!cB
– c(inele %i +rabia8
– "ărul %i para8
– &erea!tra %i u%a8
– pa'arul %i cea%ca8
– căruţa %i !ania8
6$ &tabilirea asemănărilor :
prin ce !e a!ea"ănăB
- o prună %i o pier!ică8
- pi!ica %i %oarecele8
- +aporul %i auto"obilul$
;$ &tabilirea asemănărilor $i deosebirilor :
- nu"e!c două lucruri %i !ă1"i !pui prin ce !e a!ea"ănă %i prin ce !e deo!ebe!c ele)
- "in#e1portocală8
- a+ion1poru"bel8
- &etiţă1păpu%ă8
- "a%ină1căruţă$
PROBA 9E ?LECIBILITATE ASOCIATIVA
(adaptare după A$ MCEIODU, 2$ FIRO=EAIU, A$ 5URCU)
9
&cop : Aprecierea capacităţii de e*pri"are +erbală %i &le*ibilitate a!ociati+ă$
(ateriale necesare : 7 cate#orii de cu+inte %i un crono"etru$
- cate#oria A de cu+inte ) a+ion, zăpadă, turtă dulce, portocală$
- cate#oria G de cu+inte ) poi"(ine, cel "ai "ic, ridică$
- cate#oria C de cu+inte ) lup, +e+eriţă, alune, iz+or$
- cate#oria D de cu+inte ) !tradă, ploaie, tra"+ai, +itrină$
'ehnica de lucru : Se cere copilului !ă alcătuia!că o !curtă po+e!tire cu cu+intele date de
e*peri"entator$ Se notează te*tul co"punerii$
Instructaj : Se dau pri"ele cu+inte din cate#oria A %i I !e !pune copilului ) -u ace!te cu+inte pe care
eu ţi le !pun, tu trebuie !ă alcătuie%ti o po+e!tire$ După ce !e notează po+e!tirea, după o pauză de 9 "inute,
!e dau copilului cu+intele din ur"ătoarele cate#orii$
Notare : Se notează tot ceea ce !pune copilul$ Se notează ti"pul de e*punere$ Se +a acorda o notă
pentru &iecare po+e!te, n &uncţie de )
1) Iu"ărul de cu+inte pe care le &olo!e%te copilul,a!ociate cu cu+intele date$
*) Iu"ărul de i"a#ini arti!tice$
2) 2odul de co"poziţie, după relaţie, titlu %i po+e!tire$ Iotarea indi+iduală !e +a &ace
cu plu! %i "inu!$

: