You are on page 1of 2

FIX ESPORDIC SERVEI HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

ACOLLIDA MATINAL 08h00 a 09h00


ACOLLIDA DE MIGDIA 12h00 13h00
ACOLLIDA DE TARDA 17h00 18h00
Nom i cognom del nen/a NIF/NIE/Passaport
Escola on estudia Curs o nivell Grup Data de naixement Edat
Escola Alfons I
Nom de la Mare/Pare/Tutor/a NIF/NIE/Passaport
Telfon de contacte Adrea de correu electrnic
Nom de la Mare/Pare/Tutor/a NIF/NIE/Passaport
Telfon de contacte Adrea de correu electrnic
Nom de la Mare/Pare/Tutor/a titular del compte NIF/NIE/Passaport
Com a TITULAR del compte, autoritzo que lempresa ISS Activa Educacional, S.L. carregui els imports corresponents al
rebut de SERVEIS DACOLLIDA CURS 2014/2015 i fins que lUSUARI causi baixa daquest servei.
Entitat Oficina DC Nmero de Compte
IBAN BIC
Signatura del/la Titular del
compte
Formulari per a la inscripci als serveis dacollida
A lhora demplenar aquest formulari podeu contactar amb lAnna Leirado, de 09h00 a 10h00, de dilluns a dijous, per a
qualsevol dubte que us pugui sorgir al voltant de les qestions plantejades.
Aquest formulari sha dentregar a lAnna Leirado en el mateix horari anteriorment detallat.
Tant si s fix o espordic caldr omplir totes les dades per facilitar laccs al servei de manera immediata en cas de
necessitat urgent. Aquests tipus davisos shauran de comunicar al monitor responsable fent servir les vies habituals a
lEscola.
I
S
S

A
c
t
i
v
a
E
d
u
c
a
c
i
o
n
a
l

|

I
S
S

S
o
l
u
c
i
o
n
e
s

d
e

C
a
t
e
r
i
n
g

|

C
a
r
r
e
r

d
e
l

C
o
b
a
l
t
,

5
8

|

0
8
9
0
7

|

L

H
o
s

i
t
a
l
e
t

d
e

L
l
o
b
r
e
g
a
t

!
"
a
r
c
e
l
o
n
a
#

|

t
e
l
$
%
o
n

9
&
5

'
7
&

0
0
0

|

%
a
(

9
&
5

'
7
&

0
'
0

|

)
)
)
*
e
s
*
i
s
s
)
o
r
l
d
*
c
o
+

PARTICIPACI
autoritzo el/la meu/va fill/a a participar en totes les activitats i sortides que es realitzin al
SERVEI DACOLLIDA
FOTOGRAFIES
autoritzo els/les monitors/es del casal a poder fer fotografies on aparegui la imatge del meu
fill/a, i posteriorment a que es pugui fer servir la seva imatge en les publicacions de lAMPA o
lEscola.
MARXAR SOL A
CASA
autoritzo el/la meu/va fill/a a marxar sol/a del casal un cop finalitzada lactivitat segons lhorari
assenyalat en aquesta fitxa, sempre amb el mnim dedat que marca lescola.
ATENCI MDICA
autoritzo totes les decisions medicoquirrgiques que calgui adoptar, en cas dextrema
gravetat, sota la direcci facultativa pertinent.
MEDICAMENTS
Autoritzo els/les monitors/es del SERVEI DACOLLIDA a subministrar els medicaments en les
dosis i temps que sescaiguin sempre i quan porti adjunta la informaci, el medicament i la
recepta mdica.
Podran participar a lactivitat aquells participants que:
- estiguin matriculats a lEscola Alfons I de Puigcerd, en qualsevol dels cursos, de P3 a 6. Hagin realitzat la inscripci dins els
terminis establerts, no estiguin en causa de deute econmic amb ISS Activa Educacional, S.L. , presentin tota la documentaci
necessria en el moment de la inscripci, i hagin pagat la totalitat de lactivitat abans de comenar-la.
Limport final de la inscripci a lactivitat haur de ser abonat en la seva totalitat mitjanant domiciliaci bancria facilitada en aquesta
fitxa.
ISS Activa Educacional, S.L. retornar limport pagat a aquells participants que per motius de salut que impedeixin la mobilitat i/o
trasllat del participant, no puguin comenar lactivitat.
ISS Activa Educacional, S.L. no retornar limport ja pagat de lactivitat a les famlies que anullin la inscripci un cop aquesta
ja hagi comenat i per decisi personal.
ISS Activa Educacional, S.L. es reserva el dret d'anullar lactivitat en cas de no cobrir el mnim de places establert, 10 per torn,
sempre, com a mnim, 15 dies abans de l'inici de l'activitat. En aquest cas informar cada usuari inscrit sobre aquesta circumstncia.
Protecci de Dades . De conformitat amb la Llei Orgnica 15/1999 de 13 de desembre de Protecci de Dades de Carcter Personal
(LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el qual ser processat exclusivament per
a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a travs dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps
imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de carcter personal seran tractats amb el grau de
protecci adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessries per a evitar la seva
alteraci, prdua, tractament o accs no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han
estat sollicitats a l'Usuari. Les dades de carcter personal objecte del tractament automatitzat noms podran ser cedits, segons consta
en l'article 11 de la Llei Orgnica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionades amb les funcions
legtimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.
I
S
S

A
c
t
i
v
a
E
d
u
c
a
c
i
o
n
a
l

|

I
S
S

S
o
l
u
c
i
o
n
e
s

d
e

C
a
t
e
r
i
n
g

|

C
a
r
r
e
r

d
e
l

C
o
b
a
l
t
,

5
8

|

0
8
9
0
7

|

L

H
o
s

i
t
a
l
e
t

d
e

L
l
o
b
r
e
g
a
t

!
"
a
r
c
e
l
o
n
a
#

|

t
e
l
$
%
o
n

9
&
5

'
7
&

0
0
0

|

%
a
(

9
&
5

'
7
&

0
'
0

|

)
)
)
*
e
s
*
i
s
s
)
o
r
l
d
*
c
o
+

Preus indicats per a cada una de les franges horries
Horari SAM 1,0 h SAI 1,0 h SAT 1,0 h
Freqncia 08h00 09h00 12h00 13h00 17h00 18h00
D1 a 2 dies a la setmana
14,
00
14,
00
14,
00

De 3 a 5 dies a la setmana
28,
00
28,
00
28,
00

Accs espordic
4,
50
4,
50
4,
50

Donat que aquest s el primer cop que lAMPA pren la iniciativa dorganitzar aquests serveis dacollida, es pressuposa un
perode de prova dun mes natural, a partir del 15 doctubre de 2014. Durant aquest temps es comptabilitzar els serveis
gaudits per les famlies i en cas de trobar-nos dins la rtio pactada el servei es donar com a permanent. Si un dels mesos
aquesta rtio disminueix per sota del llindar pactat amb lempresa (10/franja horria) el servei ser sotms regularitzaci,
aix pot comportar una nova tarifa de preus o la suspensi del mateix en cas de no trobar acord.
Formulari per a la inscripci als serveis dacollida
A lhora demplenar aquest formulari podeu contactar amb lAnna Leirado, de 09h00 a 10h00, de dilluns a dijous, per a
qualsevol dubte que us pugui sorgir al voltant de les qestions plantejades.
Aquest formulari sha dentregar a lAnna Leirado en el mateix horari anteriorment detallat.