You are on page 1of 33

Resp. ariei curriculare............................... Director ..................................

Şcoala Gimnazială Helegiu, Şcoala Gimnazială Brătila (Structură) Disciplina: LIB! R"#$%
&ro'. Drug (lena !ria curriculară: Lim)ă *i comunicare
+lasa a ,I-a
$r. .e ore/ săptăm0nă: 1 ore
+"&(2($3( G($(R!L(, S"+I!L( ŞI +I,I+(
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
. Receptarea mesajului scris! din te"te literare şi nonliterare! în scopuri diverse
#. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise! în diferite
conte"te de realizare! cu scopuri diverse
,!L"RI ŞI !2I24DI$I
• $ultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi! a gustului estetic în domeniul literaturii
• %timularea gândirii autonome! refle"ive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
• $ultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia
de a înţelege şi de a folosi limbajul într&o manieră pozitivă! responsabilă din punct de vedere social
• $ultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi
îmbogăţirea orizontului cultural
• 'ezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală
+"$3I$424RI
Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a ()&a.
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. *%tructura cărţii+ cuprins! prefaţă! postfaţă! note.
1.2. Teoria literară
1.2.1. Structura operei literare. ,odurile de e"punere. Naraţiunea -autor! narator! personaj. naraţiunea la persoana a )))&a şi naraţiunea
la persoana ). subiectul operei literare! momentele subiectului. timpul şi spaţiul în naraţiune/. Descrierea -portretul literar! tabloul/.
Dialogul -mijloc de caracterizare a personajelor/.
1.2.2. Figurile de stil -actualizare/. !ntiteza.
1.2.. Versificaţia -actualizare/. 2ipuri .e rimă -monorima! rima împerec0eată! rima încrucişată! rima îmbrăţişată/. ăsura.
1.. Textul
1..1. Texte literare 1 populare şi culte 1 aparţinând diverselor genuri şi specii. "pera epică.
"pera lirică. %pecii literare obligatorii+ pastelul, 'a)ula, .oina populară.
1..2. Texte nonliterare: anunţul! ştirea.
%e vor selecta 5-6 te7te literare .e )ază, destinate studiului aprofundat. 2ntre acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente
din operele scriitorilor clasici ai literaturii române. 3le pot fi însoţite de scurte te"te au"iliare -literare sau nonliterare! inclusiv
contemporane/. %e sugerează ca te"tul de bază să nu depăşească! de regulă! două pagini. 'in te"tele mai lungi pot fi oferite fragmente
semnificative! lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a elevilor. 4utorii de manuale şi profesorii au libertatea
să aleagă te"te&suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.1 5 1.2. şi 1..1 5 1..2. 4ceste te"te trebuie să
respecte următoarele criterii+ valoric! estetic! formativ! adecvare la vârsta elevilor.
2. Practica raţională şi funcţională a limbii
2.1. Comunicarea orală
2.1.1. Structurarea textului oral
6rdonarea ideilor în comunicare -actualizare/.
2.1.2. Textul dialogat şi cel monologat.
"rganizarea replicilor 8ntr-un .ialog comple7. !.aptarea la interlocutor. *o.alită9i .e conectare a elementelor non:er)ale
la cele :er)ale.
onologul: te7t narati:, te7t .escripti:, te7t in'ormati:. Rezumatul oral -actualizare/.
*%e recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte .e :or)ire+
& identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta.
& susţinerea unui sc0imb verbal într&o conversaţie de grup.
& e"primarea gusturilor! e"punerea unor opinii despre ceva sau cineva! stabilirea unei analogii! a unei comparaţii! e"primarea unei
impresii personale.
& formularea unei propuneri! acceptarea ori refuzul unei propuneri.
& descrierea unui obiect sau a unei persoane -a unui loc/.
& prezentarea unei acţiuni comple"e.
2.2. Comunicarea scrisă
2.2.1. rocesul scrierii
"rganizarea unui te7t 8n 'unc9ie .e .estina9ie (scrisoarea, anun9ul/.
%emnele de punctuaţie+ punctul *i :irgula, linia de dialog şi linia .e pauză. Semnele ortografice+ cratima! punctul ca semn
ortogra'ic.
2.2.2. Contextele de reali!are
Relatarea. *6ferirea de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare.
oti:area unei opinii pri:itoare la te7tele stu.iate sau la 'apte/persoane .in realitate. Descrierea .e tip ta)lou, .e tip portret.
&o:estirea.
Rezumatul. !precieri personale re'eritoare la te7tele epice *i lirice stu.iate.
;. Elemente de construcţie a comunicării
2n toate clasele gimnaziului! modalitatea tradiţională sau de altă natură! de ordonare! de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de
conţinut din acest capitol ţine e"clusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. %e recomandă ca abordarea acestor aspecte
să fie corelată cu studiul te"tului nonliterar şi literar! inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice! e"igenţă absolut necesară!
mai ales în cazul elementelor de le"ic. $oncepţia pe care s&a întemeiat prezentul curriculum este că! în şcoală! predarea&învăţarea va
urmări 7limba în funcţiune8! în variantele ei orală şi scrisă! normată şi literară! iar nu 7limba ca sistem abstract8. )nteresează "i!iunea
comunicati"-pragmatică a prezentei programe! nu predarea #n şi pentru sine a unor 7cunoştinţe gramaticale8! ci abordarea funcţională
şi aplicati"ă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. 2n acest sens! se
recomandă! în toate cazurile! e"erciţii de tip analitic -de recunoaştere! de grupare! de motivare! de descriere! de diferenţiere/ şi de tip
sintetic -de modificare! de completare! de e"emplificare! de construcţie/. %e vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie! de punctuaţie şi
de ortoepie! de e"primare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. %e sugerează ca! în prezentarea problemelor noi!
profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizarea cunoştinţelor asimilate anterior de către elevi! pornind de la un te"t! de la o
situaţie concretă de comunicare! şi nu de la noţiunile teoretice. 'imensiunea stilistică a faptelor de limbă se preconizează a fi tratată la
secţiunea consacrată studiului te"telor literare şi de câte ori profesorul găseşte soluţia practică cea mai eficientă.
<ncep0n. cu anul *colar =>>5-=>>? se :or respecta normele pre:ăzute .e D"", e.i9ia a II-a.
.1. $exicul -actualizare/
9oţiunea de vocabular.
,ijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului.
a% Deri"area -actualizare/.
%ufi"area. Su'i7ele .iminuti:ale *i su'i7ele augmentati:e.
:refi"area.
b% Compunerea%
+ompunerea prin alăturare, su)or.onare@ *i a)re:iere.
c% Sc&imbarea "alorii gramaticale -conversiunea/.
Su)stanti:e pro:enite .in alte păr9i .e :or)ire. !.Aecti:e pro:enite .in :er)e la participiu.
!.:er)e pro:enite .in a.Aecti:e *i .in su)stanti:e.
Bamilia le7icală -derivate! compuse! cuvinte obţinute prin sc0imbarea valorii gramaticale/. $âmpurile le"ico&semantice -aplicativ/.
%inonimele -actualizare/. 4ntonimele -actualizare/.
"monimele -omofone şi omografe/.
!rCaismele *i regionalismele.
.2. Noţiuni de fonetică -actualizare/. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. 6rtografia pentru despărţirea în silabe -inclusiv
folosirea cratimei şi a apostrofului/.
.. Noţiuni de sintaxă -actualizare/. ;elul propoziţiilor. ;raza. &ropozi9ia regentă. (lementul regent. $oordonarea şi subordonarea.
.#. 'orfosintaxa.
.#.1. Verbul 5 -actualizare/. Verbele predicati"e şi "erbele nepredicati"e: copulati"e -numai a fi, a de"eni( şi auxiliare%
'odurile personale+ indicativ! imperati:, conAuncti:, con.i9ional-optati:. 2impuri.
'odurile nepersonale+ in'initi:! gerunziu, participiu, supin.
.#.2. Substanti"ul -actualizare/.
Su)stanti:ele .e'ecti:e .e singular sau .e plural. Su)stanti:ele colecti:e. $azurile şi funcţiile sintactice ale substantivului.
.#.. Substituţi ai substanti"ului
.#..1. ronumele
:ronumele personal.
&ronumele posesi: *i a.Aecti:ul pronominal posesi:. Borme, cazuri *i 'unc9ii sintactice.
&ronumele .emonstrati: *i a.Aecti:ul pronominal .emonstrati:. Borme, cazuri *i 'unc9ii sintactice.
.#..2. Numeralul -actualizare/. ,aloarea su)stanti:ală *i a.Aecti:ală a numeralului. 9umeralul cardinal şi numeralul ordinal.
;uncţii sintactice.
.#.#. Determinanţii substanti"ului
)d*ecti"ul -actualizare/. ;ormele fle"ionare. !rticolul .emonstrati: (a.Aecti:al). Gra.ele .e compara9ie. ;uncţii sintactice.
.#.<. ărţile de "orbire neflexionare
.#.<.1. )d"erbul -actualizare/. Gra.ele .e compara9ie. ;uncţiile sintactice+ complement circumstan9ial .e loc, .e timp, .e mo.,
atri)ut a.:er)ial.
.#.<.2. repo!iţia -actualizare/. Regimul cazual.
.#.<.. Con*uncţia -actualizare/.
(7erci9ii .e 'olosire corectă a a.:er)ului, a prepozi9iei *i a conAunc9iei.
1 :rin compunere prin subordonare se înţelege+ 1. %ubordonarea atributivă+ a/ substantiv = adjectiv. botgros+ coate-goale+ "orbă-
lungă+ acid clor&idric+lmaşul-'are ş.a. b/ adjectiv = substantiv -în unele formaţii mai vec0i/+ bună-credinţă+ bună-cu"iinţă+
bună"oinţă+ rea-credinţă+ rea-"oinţă etc.. c/ substantiv = ubstantiv în genitiv+ Calea $aptelui+ ciuboţica cucului+ gura-leului+ floarea-
soarelui+ oc&iul-boului+ ,ura -cniţei+ Neagra .arului >?@! Delta Dunării ş.a.. d/ substantiv = substantiv cu prepoziţie+ apă de plumb+
bou de baltă+ floare-de-colţ+ /oşiori de Vede+ 0aia de )ramă etc.. 2. %ubordonare completivă -rezultatul unor izolări/+ fluieră-"1nt+
#ncurcă-lume+ pierde-"ară+ !g1riebr1n!ă+ ducă-se pe pustii2 . %ubordonare faţă de un adjectiv! având ca rezultat un alt adjectiv+ a/
adjectiv nume de culoare combinat cu determinanţii desc&is+ #nc&is: roşu #nc&is3desc&is2 două adjective nume de culoare+ galben-
portocaliu+ galben-"er!ui2 c/ adjectiv verbal precedat de un circumstanţial+ bine-credincios+ bine-"enit+ clar-"ă!ător2 #. %ubordonarea
eterogenă prin care se formează numeralele+ a/ subordonarea circumstanţială de la 11 la 1A+ doispre!ece 4doi 7pesteB !ece/.
subordonarea atributivă de la 2C la AC! unde numerele ca 2! ! # sunt atributele lui
zece -22! 2! 2# etc./. -cf. art. Compunere+ semnat de 4ngela Didu&(rănceanu! în Dicţionar de ştiinţe ale limbii+ 3ditura 9emira! 2CC1!
p. 12#&12</.
.#.<.#. 5nter*ecţia -actualizare/. InterAec9ii pre.icati:e.
.<. Sintaxa propo!iţiei -actualizare/.
.<.1. redicatul% redicatul "erbal şi predicatul nominal -numai cu verbele copulative a fi şi a de"eni(.
.<.2. Subiectul
%ubiectul e"primat şi subiectul nee"primat -subînţeles şi inclus/. 4cordul predicatului cu subiectul.
.<.. )tributul -actualizare/. !tri)utul a.Aecti:al. !tri)utul su)stanti:al. !tri)utul pronominal. !tri)utul a.:er)ial.
.<.#. Complementul -actualizare/. +omplementele circumstan9iale. +omplementele circumstan9iale .e loc, .e timp, .e mo..
+omplementele necircumstan9iale. +omplementul .irect. +omplementul in.irect
LIB! ŞI LI2(R!24R! R"#$%
&L!$IBI+!R( !$4!L%
+lasa a ,I-a
!nul *colar: =>@= D =>@;
+lasa: a ,I-a
+urriculum aplicat: 1 ore/ săptăm0nă
Semestrul 4nitatea .e 8n:ă9are $r. .e ore Săptăm0na ")ser:a9ii
Semestrul I Recapitulare
I.Cartea obiec cultural
1. Arta cuvntului
2#
%ăpt. ) & ()
II. !pera epică
". Arta naraţiunii.
#tructura operei lierare
12 %ăpt. ()) & )E
III. #ubiectul operei
literare
12 %ăpt. E & E))
I$. !pera lirică F %ăpt. E))) & E)(
$. %escrierea literară 1G %ăpt. E(&E()))
Sem. al II-lea $I. Portretul 12 %ăpt. ) & )))
$II. Arta dialo&ului # %ăpt. )(
$III. 'uvela
12 %ăpt. ( & ()
I(. Pasteul 12 %ăpt. ()) & ()))
(. )abula 1G %ăpt. )E & E))
(I. Literatura populară
• Recapitulare finală
12 %ăpt. E)))&E)(
Hotal 1#C de ore

&L!$IBI+!R( +!L($D!RIS2I+% L! LIB! R"#$%
!nul *colar =>@= D =>@;
anualul .e la e.itura %idactică şi peda&o&ică
Semestrul I (@1 săptăm0ni)
4nitatea .e
8n:ă9are
+ompeten9e speci'ice +on9inuturi asociate $r. .e
ore
Săptăm0na ")s.
@ = ; 1 E 5
• Recapitulare 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui
mesaj oral.
1.2. sesizarea modalităţilor de organizare a
secvenţelor te"tuale ale unui mesaj oral.
• (erificarea lecturii particulare
• Recapitulare
• Hest predictiv
1
1
2
%ăpt. )
1<&1A.CA
I. +!R2(! 1.. integrarea categoriilor semantice în
structuri le"icale proprii.
2.1. asigurarea coerenţei ideilor e"primate
într&un mesaj oral.
2.2. valorificarea categoriilor semantice
învăţate! în conte"te diferite.
.1. citirea unei varietăţi de te"te literare!
+!R2(!
• $artea 5 obiect cultural
• **La medeleni +! de )onel
Heodoreanu
• 'ialogul
• **Căr ile au suflet, ț ! de 9icolae
,anolescu

1
1
1
1
%ăpt. ))
22 5 2G.CA
demonstrând înţelegerea sensului acestora.
.2. recunoaşterea procedeelor de
e"presivitate în te"tul liric.
#.2. utilizarea corectă şi nuanţată a
categoriilor semantice învăţate.
$"3I4$I D( B"$(2I+%
• %unet. Iiteră. %ilabă.4ccentul.
• 3"erciţii aplicative
• (ocabularul limbii române
• 4r0aisme.9eologisme
1
1
2
%ăpt. )))
2A 5 .1C
#.. organizarea secvenţelor te"tuale în
funcţie de o cerinţă specifică. • %tructura cuvintelor
• ,ijloace de îmbogă ire a ț
vocabularului -'erivarea!
compunerea! scc0imbarea valorii
gramaticale/
1

%ăpt. )(
G 5 1C.1C
%ensul cuvintelor
• %inonimele.4ntonimele
• 6monimele. :aronimele
• 3"erci ii aplicative ț
1
1
2
%ăpt. (
15 1J.1C
• $âmpuri le"icale
• $oresponden a -Helegrama. $artea ț
poştală/
• 3valuare -Unitatea nr.1/
1
2
1
%ăpt. ()
2C 5 2#.1C
II. 2.1. asigurarea coerenţei ideilor e"primate
într&un mesaj oral.
2.. respectarea normelor morfosintactice în
propoziţii şi în fraze.
• ,,Amintiri din copilărieFF de )on
$reangă-lectură model!vocabular/
• %tructura operei literare -4utor!
narator/
• 4daptarea la situa ia de comunicare ț

2
1
1
%ăpt. ())
2J 5 1.11
.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de
organizare a te"tului epic.
.. sesizarea corectitudinii şi a valorii
e"presive a categoriilor gramaticale şi
le"icale învăţate! într&un te"t citit.
• %tructuri în te"tele epice. **$ia a ca ț
o pradă--! de ,arin :reda
• (erbul -actualizare/
,odurile verbului
• ,odul imperativ şi propozi ia ț
1
1
1
%ăpt. ()))
5 J.11
#.. organizarea secvenţelor te"tuale în
funcţie de o cerinţă specifică.
imperativă
• ,odul conjunctiv
#.#. utilizarea corectă a fle"iunii nominale şi
verbale în te"tul scris! utilizând adecvat
semnele ortografice şi de punctuaţie.
• ,odul condi ional&optativ şi ț
propozi ia optativă ț
• ,oduri nepersonale! nepredicative
• Hest grilă -(erbul/
1
2
1
%ăpt. )E
1C 5 1#.11
))). 2. 5 respectarea normelor morfosintactice în
propoziţii şi în fraze.
.2 5 recunoaşterea modalităţilor specifice de
organizare a te"tului epic.
• **#obies.i şi romnii--* de $ostac0e
9egruzzi -momentele subiectului/
• Relatarea
• ,onologul
2
1
1
%ăpt. E
1J 5 1A.11
#. 5 organizarea secvenţelor te"tuale în
funcţie de o cerinţă specifică.
• Recapitulare pentru teză
• Iucrare scrisă semestrială
• 'iscutarea tezelor
• %ubstantivul -actualizare/
1
1
1
1
%ăpt. E)
2# 5 2J.11
#.# & utilizarea corectă a fle"iunii nominale şi
verbale în te"tul scris!utilizând adecvat
semnele ortografice şi de punctuaţie.
#.< & folosirea modalităţilor variate pentru
realizarea e"presivităţii te"tului.
• %ubstantive defective de număr!
substantive colective
• $azurile şi func iile sintactice ale ț
substantivelor
• Hest grilă -substantivul/
• %crisoarea
1
1
1
1
%ăpt. E))
1 5 <.12
I,.
1.1 & înţelegerea semnificaţiei generale a
unui mesaj oral.
• **!* rămi--! de mi0ai 3minescu
-opera lirică! eul liric/

1
%ăpt. E)))
F 5 12.12
1.2. sesizarea modalităţilor de organizare a
secvenţelor te"tuale ale unui mesaj oral.
literare într&un mesaj ascultat.
1.<. aplicarea principiilor ascultării active
în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat.
2.. respectarea normelor morfosintactice în
propoziţii şi în fraze.
• $omentarea unor secvenţe ale
te"tului literar
• 3lemente de versifica ie ț
• ** Povestea codrului,* de ,i0ai
3minescu
1
1
1
• :ronumele -actulizare/
• :ronumele refle"iv
• :ronumele şi adjectivul pronominal
posesiv
• :ronumele demonstrativ şi
adjectivul pronominal demonstrativ
1
1
1
1
%ăpt. E)(
1< &1A.12
,!+!$3! D( I!R$% =>.@= D 1.>@
Semestrul al II-lea ( =@ săptăm0ni )
4nitatea .e
8n:ă9are
+ompeten9e speci'ice +on9inuturi asociate $r.
.e
ore
Săptăm0na ")s.
@ = ; 1 E 5
2.. respectarea normelor
morfosintactice în propoziţii şi în
fraze.
.2. recunoaşterea procedeelor de
e"presivitate în te"tul liric.
.. sesizarea corectitudinii şi a
valorii e"presive a categoriilor
gramaticale şi le"icale învăţate! într&
un te"t .
• Recapitulare -verbul şi
pronumele/
• ,odurile de e"punere -actualizare/
@
@
%ăpt.E(
<&A.C1
,.
#.1. e"primarea! în scris! a propriilor
opinii şi atitudini.
#.. organizarea secvenţelor te"tuale
în funcţie de o cerinţă specifică.
#.<. folosirea modalităţilor variate
pentru realizarea e"presivităţii
te"tului.
• ,,!mintiri .intr-o călătorieG de
$. Kogaş. lectura model!
vocabular
• Rolul descrierii. 3pitetul.
Kiperbola.
• ,,,eneam la :aleFF! de Leo Dogza
• Rolul descrierii în cadrul naraţiunii
• $umeralul -actualizare/
1
1
1
1
11
%ăpt.E()
12 5 1G.C1
• ;unc ii sintactice ț
• 9umeralul colectiv şi frac ionar ț
• Hest grilă -numeralul/
• 4djectivul-actualizare
• 4rticolul demonstrativ adjectival
1
1
1
1
%ăpt. E())
1A&2.C1
• 'eclinarea adjectivelor
• ;unc iile sintactice ț
• Lradele de compara ie ț
• 3"erciţii aplicative. Hest grilă.
1
1
1
1
%ăpt. E()))
2G&C.C2
,!+!$ % Ț
I$2(R-
S((S2RI!L%
1.C1&F.C2
,I. 2.. respectarea normelor
morfosintactice în propoziţii şi în
fraze.
.2. recunoaşterea modalităţilor
specifice de organizare a te"tului
• Portretul lui /tefan cel 0are
• )i&uri de stil1antite2a.
• $ntul din lună, de 3. IinMlater
• 4dverbul
1
1
1
1
%ăpt. )
A& 1.C2
epic.
• Lradele de compara ie ale ț
adverbului
• :repozi ia ț
• $onjunc ia ț
• (7erci ii ț
1
1
1
%ăpt. ))
1G 5 2C.C2
,II. #.#. utilizarea corectă a fle"iunii
nominale şi verbale în te"tul scris!
utilizând adecvat semnele ortografice
şi de punctuaţie.
)nterjec ia -clasificare/ ț
• Recapitulare -:ăr i de vorbire ț
nefle"ibile/
• 3"erci ii ț
• Hest grilă
• %c0i a+ ț **%3L 4oe, de ).I.$aragiale
• %ă discutăm despre te"t
• (orbirea directă.(orbirea indirectă
1
2
1
%ăpt.)))
2 5 2J.C2
.
• %inta"a propozi iei ț
• :redicatul
• 3"erci ii -2mpăr irea frazei în ț ț
propozi ii/ ț
2
1
1
%ăpt )(
2&G.C2
,III. .. sesizarea corectitudinii şi a
valorii e"presive a categoriilor
• ,,5udulea 6aic7ii--! de 1
1
%ăpt. (
A 5 12.C
gramaticale şi le"icale învăţate! într&
un te"t .
#.. organizarea secvenţelor te"tuale
în funcţie de o cerinţă specifică.
#.<. folosirea modalităţilor variate
pentru realizarea e"presivităţii
te"tului
).Heodoreanu
• Iectura te"tului
• 9uvela -$aracteristici/
• Iecturi suplimentare -4lte e"emple
de nuvele citite/
1
1
N:ropozi ia fără subiect ț
N4cordul predicatului cu subiectul
N3"erci ii ț
1
1
2
%ăpt. ()
1G 5 2C.C
• :ăr ile principale de propozi ie ț ț
• 2est grilă
• +ererea
2
1
1
%ăpt. ())
2 5 2J.C
IH.
• **0ăr işor,* ț de ).:illat
• :astelul -$aracteristici/
• 4tributul
• 3"erci ii ț
1
1
1
1
%ăpt. ()))
C&.C#
Să *tii mai multe, să 'ii mai )unI
%ăpt )EG&
1C.C#
• ,!+!$ ! D( &RI%,!R% Ț
1 & 1J.C#
• 4tributul pronominal şi adjectival
• )nstruc iuni ț
2
2
%ăpt. E
2C 5 2#.C#
H. 2.. respectarea normelor
morfosintactice în propoziţii şi în
fraze.
.2. recunoaşterea modalităţilor
specifice de organizare a te"tului
epic.
• !!Divolul şi co ofanaOO! de L. ț
Hparceanu
• %ă discutăm despre te"t
• $aracteristicile fabulei -)ncadrarea
în genul epic/
1
1
2
%ăpt. E)
2J&1.C<
• :ăstorul care făcea glume proaste!
de 3sop
• 6ala de lut şi oala de fier
• $omplementul
• Hest grilă
1
1
1
%ăpt. E))
< & J.C<
Recapitulare
N:ăr ile secundare de propozi ie ț ț
N:ăr ile principale de propozi ie ț ț
N3"erci ii de vocabular ț
N3"erci ii de ortografie ț
1
1
1
1
%ăpt. E)))
11 5 1<.C<
%ăpt. E)(
• Recapitulare pentru teză
• Iucrare scrisă semestrială
• 'iscutarea tezelor
2
1
1
1F 5 22.C<
(I.
.. sesizarea corectitudinii şi a
valorii e"presive a categoriilor
gramaticale şi le"icale învăţate! într&
un te"t.
2.. respectarea normelor
morfosintactice în propoziţii şi în
fraze.
.2. recunoaşterea procedeelor de
e"presivitate în te"tul liric.
.. sesizarea corectitudinii şi a
valorii
N 'oina
N:oezia populară de L. )brăileanu
N$aracteristicile literaturii
populare
NIecturi suplimentare
1
1
1
1
%ăpt. E(
2< 5 2A.C<
e"presive a categoriilor gramaticale
şi le"icale învăţate! într&un te"t.
• %inta"a frazei
• Dalada -Hrăsături/
• $onstantin brancoveanul-discu ie ț
pe te"t/
2
1
1
%ăpt. E()
2&<.CG
• Recapitulare
'inală
2.<. cooperarea în interacţiunile de
grup.
.. sesizarea corectitudinii şi a
valorii
• Ptirea.4nun ul ț
• :arabola
• Recapitulare morfosinta"ă
1
1
2
%ăpt. E())
F&12.CG
e"presive a categoriilor gramaticale
şi
le"icale învăţate! într&un te"t.
• Heste recapitulative
• (erificarea lecturilor particulare
• Recomandări privind lecturile
particulare din clasa a ())&a
1
2
1
%ăpt. E()))&
1<&1A.CG
&lani'icarea unită9ilor .e 8n:ă9are
#E0E#6R8L I
+lasa: a ,I-a
!nul *colar: =>@= D =>@;
săpt. IJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
&rezentarea manualului *i a
programei
& identificarea informaţiilor
esenţiale dintr&un mesaj oral! în
scopul înţelegerii sensului global al
acestuia.
6bservarea manualului
%tabilirea de relaţii între
conţinuturile prevăzute în programă
şi parcurgerea lor
4ctivitate frontală
:rograma şcolară!
manual
6bservarea
sistematică
+e am citit 8n :acan9ăK
(erificarea competenţelor de lectură
şi de înţelegere a unui te"t
literarQnonli&terar
&rezentarea *i 8n.rumarea
lecturii te7telor-suport pentru
parcurgerea programei clasei a
,I-a
& adaptarea vorbirii la parteneri şi la
situaţia de comunicareQsituaţii de
comunicare diverse.
& înlănţuirea clară a ideilor într&un
mesaj oral.
Iectura e"presivă a unor te"te!
demonstrarea înţelegerii te"telor
prin participarea la discuţii pe
marginea lor şi prin rezolvarea unor
cerinţe specifice
4ctivitate individuală
4ctivitate frontală
4ctivitate în grup
4precierea
răspunsurilor
!ctualizarea cuno*tin9elor
.in clasa a ,-a
& alcătuirea unor propoziţii şi fraze
corecte din punct de vedere gra&
matical.
& înlănţuirea clară a ideilor într&un
mesaj scris.
& identificarea secvenţelor de dialog!
de naraţiune şi de descriere dintr&un
mesaj oral! în scopul înţelegerii
modului de structurare a acestora
3"erciţii de actualizare a
cunoştinţelor.
3"erciţii recapitulative din clasa a
(&a.
Iectura e"presivă a unor te"te!
demonstrarea înţelegerii te"telor
prin participarea la discuţii pe
marginea lor şi prin rezolvarea unor
cerinţe specifice
4ctivitate individuală
4ctivitate frontală
4ctivitate în grup
;ragmente de te"te
lite&rareQ nonliterare
6bservarea
sistematică
4precierea
răspunsurilor
2est ini9ial
& redactarea unor te"te imaginative
şi refle"ive în scopuri şi în conte"te
variate.
& alcătuirea unor propoziţii şi fraze
corecte din punct de vedere
gramatical! folosind corect semnele
ortografice şi de punctuaţie.
& sesizarea corectitudiniiQ incorec&
titudinii gramaticale a unui enunţ şiQ
3"erciţii scrise de verificare a
cunoştinţelor însuşite în clasa a (&a.
& e"erciţii de identificare a
sinonime&lorQantonimelor.
& e"erciţii de despărţire a cuvintelor
în silabe.
&e"erciţii de recunoaştere şi de
analiză a părţilor de vorbire
4ctivitate individuală
Hest iniţial
4ctivitate
independentă
:robă scrisă
6bservare
sistematică
sau a formelor le"icale învăţate.

4nitatea .e 8n:ă9are: +artea D o)iect cultural
săpt. II D ,IJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
+artea - o)iect cultural
-părţi componente! prefaţă! postfaţă!
note! erată! inde"! tabel
bibliografic/
Dialogul
He"tul&suport+ La 0edeleni* de
)onel Heodoreanu
+omunicarea prin .ialog
Bonetica
Regulile de despărţire a cuvintelor
în silabe
6rtografia pentru despărţirea în
silabe -inclusiv folosirea cratimei şi
a apostrofului/
Le7icul
9oţiunea de vocabular. ,ijloacele
interne de îmbogăţire a
vocabularului
a% Deri"area -actualizare/
b% Compunerea
c% Sc&imbarea "alorii gramaticale
& structura cărţii+ rolul cuprinsului!
al prefeţei! postfeţei şi al notelor.
& adaptarea vorbirii la situaţia
concretă de dialog sau de monolog&
te"tul dialogat+ dialoguri pe diverse
teme de interes pentru elevi!
modalităţi de adaptare la
interlocutor.
& diferenţierea elementelor de an&
samblu de cele de detaliu în cadrul
te"tului citit .
& distingerea între informaţiile esen&
ţiale şi cele de detaliu dintr&un
mesaj oral! stabilind legături sau
diferenţieri între informaţiile
receptate din surse diverse.
& sesizarea sensului unităţilor le"i&
cale noi în funcţie de conte"t &
ar0aisme şi regionalisme. rolul lor
în te"tele literare studiate.
& utilizarea unui le"ic diversificat!
recurgând la categoriile semantice
& e"erciţii de e"primare a opiniei
personale în prezentarea lecturii de
vacanţă .
& e"erciţii de sesizare a formulelor
de iniţiere! de menţinere şi de
înc0eiere a unui dialog.
& e"erciţii de ascultare a unor
mesaje în diferite condiţii -proprii
sau improprii/ comunicate de
persoane cu feluri diferite de
pronunţare a sunetelor! a silabelor! a
cuvintelor.
& e"erciţii de comunicare orală cu
scop declarat de informare! de luare
de atitudine! de opinie.
& e"erciţii de identificare a unor
e"presii şi a unor cuvinte noi într&un
te"t citit.
& e"erciţii de utilizare corectă! în
propoziţie şi în frază! a semnelor de
punctuaţie -punctul! virgula! punctul
şi virgula! linia de dialog! linia de
pauză/ şi a semnelor ortografice
,anualul
$aietele elevilor
)onel Heodoreanu! $a
'edeleni
-pere
6ndreptar ortografic +
ortoepic şi de
punctuaţie
He"te
;işe de lucru
:lanşe
6ndreptar ortografic +
ortoepic şi de
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
sau con"ersiunea 4actuali!are(
6rganizarea unui te"t in funcţie de
destinaţie+ scrisoarea**! anun9ul
Semnele .e punctua9ie+ punctul şi
virgula! linia de dialog şi linia de
studiate şi la mijloacele de
îmbogăţire a vocabularului! pentru
e"primarea nuanţată & cuvinte
compuse prin alăturare! subordonare
şi abreviere. familia le"icală.
& redactarea te"telor cu destinaţii di&
verse. redactarea unor scrisori şi
-cratima! punctul/.
& e"erciţii de identificare a
diftongilor! triftongilor şi 0iatului.
& e"erciţii de despărţire corectă a
cuvintelor în silabe.
& alcătuirea de enunţuri în care să
apară cuvinte obţinute prin derivare!
punctuaţie
Hest
4precierea
fişei de
evaluare
4nitatea .e 8n:ă9are: "pera epică
săpt.,II D IHJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
$ara9iunea
He"tul&suport+ Amintiri din
copilărie* de )on $reangă
He"tul dialogat şi cel monologat.
4daptarea la interlocutor.
onologul+ te"t narativ! te"t
descriptiv! te"t informativ
Rezumatul oral-actualizare/
& identificarea modurilor de
e"punere într&un te"t epic.
& caracteristicile operelor epice -în
proză sau versuri/+ naraţiunea la
per&soana a )))&a şi la persoana ).
& sesizarea valorii e"presive a
unităţilor le"icale în te"tele citite.
&alcătuirea rezumatului unui te"t
literar sau nonliterar.
& rezumarea te"telor narative
-pregătire! redactare! verificare/.
& adaptarea vorbirii la situaţia
& e"erciţii de evidenţiere a rolului
descrierii în realizarea portretului şi
a tabloului.
& e"erciţii de sesizare a rolului
dialogului în caracterizarea
personaje&lor.
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
structurarea te"tului literar.
& e"erciţii de recunoaştere a
verbelor şi a categoriilor
gramaticale ale acestora.
)mintiri din copilărie+
). $reangă
,. :reda -pere
Să de!legăm tainele
textelor literare $.
)ordăc0escu
Să de!legăm tainele
textelor literare $.
)ordăc0escu
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
6bservare
,er)ul
,oduri personale
,oduri nepersonale
(:aluare
concretă
de dialog sau de monolog .
& utilizarea categoriilor gramaticale
învăţate! în diverse tipuri de pro&
poziţii.
& înlănţuirea clară şi corectă a
ideilor într&un monolog -narativ!
descriptiv! informativ/.
& sesizarea abaterilor de la normele
gramaticale într&un mesaj oral.
& folosirea corectă! într&un conte"t
dat! a categoriilor gramaticale
specifice părţilor de vorbire învăţate
-actualizare şi conţinuturi noi/+
verbul.
& categorii morfologice specifice
părţilor de vorbire+ verbul -verbe
predicative şi verbe nepredicative 5
copulativele a fi şi a de"eni şi
au"iliarele. moduri personale şi
nepersonale/.
& sesizarea organizării morfologice
şi sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/.
& e"erciţii de utilizare corectă a
fle"iunii verbale
& e"erciţii de identificare a rolului
verbelor în enunţ
& e"erciţii de identificare a verbelor
predicative şi nepredicative în te"te
date.
& e"erciţii de identificare a verbelor
copulative şi au"iliare în te"te date.
& e"erciţii de construire a unor
enunţuri cu diverse verbe
copulative.
& e"erciţii de identificare a modului
şi timpului verbelor în te"te date.
& e"erciţii de identificare şi de
analiză a verbelor.
& e"erciţii de realizare a unor
propoziţii imperative Q optative
& e"erciţii de recunoaştere a
modurilor nepersonale ale verbelor.
& e"erciţii de folosire corectă! într&
un conte"t dat! a categoriilor
gramaticale specifice părţilor de
vorbire fle"ibile.
,ramatica practică Pt.
:opescu
;işe de lucru
,anual

$aietele elevilor
;işe de evaluare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
Hest
4precierea
fişei de
evaluare
4nitatea .e 8n:ă9are: Su)iectul operei literare
săpt. H D HIIIJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
Su)iectul operei literare
He"tul&suport+ #obies.i şi romnii*
de $. 9egruzzi
Rezumatul
L Recapitulare pentru teză
L 2(M%
L Discutarea tezelor
Relatarea
,otivarea unei opinii privitoare la
te"tele studiate sau la
fapteQpersoane din realitate
Su)stanti:ul
$azurile şi funcţiile sintactice ale
substantivelor
(:aluare
& diferenţierea elementelor de an&
samblu de cele de detaliu în cadrul
te"tului citit& subiectul operei
literare! momentele subiectului!
timpul şi spaţiul în naraţiune .
& identificarea modurilor de
e"punere într&un te"t epic.
& caracteristicile operelor epice -în
proză sau versuri/+ naraţiunea la
persoana a )))&a! subiectul operei
literare! momentele subiectului!
timpul şi spaţiul în naraţiune! autor!
narator! personaj. rolul dialogului şi
al descrierii într&o naraţiune.
descrierea -portretul literar!
tabloul/. dialogul ca mijloc de
caracterizare a personajelor.
& alcătuirea rezumatului unui te"t
literar sau nonliterar & rezumarea
te"telor narative -pregătire!
redactare! verificare/.
& participarea la diferite situaţii de
comunicare! manifestând o atitudine
favorabilă progresiei comunicării .
& sesizarea organizării morfologice
şi sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/.
& categorii morfologice specifice
părţilor de vorbire+ substantivul
-substantive defective de singular
& e"erciţii de identificare a
modurilor de e"punere din te"tul
studiat.
& e"erciţii de identificare a caracte&
risticilor naraţiunii la persoana a )))&
a.
& e"erciţii de diferenţiere a
naraţiunii la persoana ) de
naraţiunea la persoana a )))&a.
& e"erciţii de identificare a
momentelor subiectului.
& e"erciţii de identificare a caracte&
risticilor momentelor subiectului.
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
structurarea te"tului literar.
& e"erciţii de identificare a figurilor
de stil într&un te"t epic.
& e"erciţii de identificare a
momentelor subiectului într&o na&
raţiune.
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
structurarea te"tului literar.
& e". de recunoaştere a
substantivelor şi a categoriilor
gramaticale ale acestora.
& e"erciţii de analiză gramaticală.
& e"erciţii de identificare a substan&
He"te
:lanşe
Să de!legăm tainele
textelor literare $.
)ordăc0escu
;işe de lucru
$iteratura rom1nă ).
:opa! ,. :opa
,ramatica practică Pt.
:opescu
,anual
;işe de evaluare
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
Hest
4precierea
fişei de
sau de plural. substantivele
colective. cazurile şi funcţiile
sintactice ale substantivului/.
tivelor! a felului lor! a genului!
numărului şi cazului acestora.
& e"erciţii de construire de enunţuri
pentru ilustrarea funcţiilor sintactice
ale substantivului.
& e"erciţii de evaluare a lecturii
făcute de colegi pe baza unei grille.
& discuţii asupra evaluării lecturii.
& e"erciţii de vocabular
evaluare
4nitatea .e 8n:ă9are: "pera lirică
săpt. HIII-HI,J
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
"pera lirică
He"tul&suport+ ! rămi...* de ,i0ai
3minescu
Iucrare scrisă
(erificarea lecturii suplimentare
&ronumele
:ronumele personal
:ronumele posesiv şi adjectivul
pronominal posesiv. ;orme
:ronumele posesiv. $azuri şi funcţii
sintactice
o.uri .e e7punere
4precieri personale privitoare la
operele studiate
& identificarea modurilor de
e"punere într&un te"t epic şi a
procedeelor de e"presivitate
artistică într&un te"t liric &
diferenţierea între o operă epică şi o
operă lirică. rolul figurilor de stil
învăţate în diferite te"te literare!
populare şi culte -personificare!
compa&raţie! enumeraţie! repetiţie!
epitet/.
& tipuri de rimă -monorima! rima
împerec0eată! rima încrucişată! rima
îmbrăţişată/ şi măsura versurilor
& utilizarea categoriilor gramaticale
învăţate! în diverse tipuri de pro&
poziţii& folosirea corectă! într&un
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
structurarea te"tului literar.
& e"erciţii de identificare a figurilor
de stil într&un te"t liric -epitete!
antiteză! metaforă etc./.
& e"erciţii de recunoaştere a
pronumelor şi a categoriilor
gramaticale ale acesto&ra.
& e"erciţii de identificare a
pronumelui şi a adjectivului
pronominal posesiv.
& e"erciţii de diferenţiere a
pronumelui posesiv de adjectivul
pronominal posesiv.
& e"erciţii de utilizare corectă a
,ramatica practică Pt.
:opescu
,anual

;işe de lucru
$aietele elevilor
Să de!legăm tainele
textelor literare $.
)ordăc0escu
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
(:aluare
conte"t dat! a categoriilor
gramaticale specifice părţilor de
vorbire învăţate -actualizare şi
conţinuturi noi/+ pronumele .
& categorii morfologice specifice
păr&ţilor de vorbire+ pronumele
-pronumele personal! pronumele
posesiv şi adjecti&vul pronominal
posesiv! pronumele demonstrativ şi
adjectivul pronominal
demonstrativ/.
& sesizarea organizării morfologice
şi sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/.
pronumelui şi a adjectivului
pronominal posesiv.
& e"erciţii de integrare în enunţuri a
pronumelui şi a adjectivului
pronominal posesiv.
& e"erciţii de identificare a cazurilor
şi funcţiilor sintactice ale
pronumelui posesiv.
& e"erciţii de folosire corectă! într&
un conte"t dat! a categoriilor
gramaticale specifice părţilor de
vorbire fle"ibile.
& e"erciţii de evaluare a lecturii
făcute de colegi pe baza unei grille.
& discuţii asupra evaluării lecturii.
& e"erciţii de vocabular
$iteratura rom1nă ).
:opa! ,. :opa
He"te
:lanşe
;işe de evaluare
Hest
4precierea
fişei de
evaluare
#E0E#6R8L al II3 lea
4nitatea .e 8n:ă9are: Descrierea literară
săpt. I-I,
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
Descrierea literară
He"tul&suport+ Amintiri dintr3o
călătorie* de $alistrat Kogaş
$umeralul
(aloarea substantivală şi adjectivală
a numeralului
9umeralul cardinal şi numeralul
ordinal. ;uncţii sintactice
!.Aecti:ul
Lradele de comparaţie
;uncţii sintactice
(:aluare
& adaptarea vorbirii la situaţia
concretă de dialog sau de monolog .
& participarea la diferite situaţii de
comunicare! manifestând o atitudine
favorabilă progresiei comunicării .
& identificarea modurilor de
e"punere într&un te"t epic şi a
procedeelor de e"presivitate
artistică într&un te"t liric& carac&
teristicile operelor epice -în proză
sau versuri descrierea -portretul
literar! tabloul/.
& diferenţierea elementelor de an&
samblu de cele de detaliu în cadrul
te"tului citit .
& utilizarea categoriilor gramaticale
învăţate! în diverse tipuri de pro&
poziţii.
& sesizarea organizării morfologice
şi sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/
& folosirea corectă! într&un conte"t
dat! a categoriilor gramaticale
specifice părţi&
lor de vorbire învăţate -actualizare
şi conţinuturi noi/+ numeralul!
adjec&tivul! relaţii şi funcţii
sintactice
& categorii morfologice specifice
părţilor de vorbire+ numeralul
& e"erciţii de identificare a figurilor
de stil într&un te"t epic -epitete !
0iperbolă! antiteză! metaforă etc./.
& e"erciţii de identificare a
diferitelor tipuri de numerale.
& e"erciţii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor.
& e"erciţii de scriere corectă a unor
numerale.
& e"erciţii de identificare a funcţiilor
sintactice ale numeralului.
& e"erciţii de analiză gramaticală.
& e"erciţii de identificare a
adjectivelor la diferite grade de
comparaţie.
& e"erciţii de integrare în enunţuri a
adjectivelor la diferite grade de
compa&raţie.
& e"erciţii de utilizare corectă a
adjectivului.
& e"erciţii de integrare în enunţuri a
adjectivului cu diferite funcţii
sintactice
& e"erciţii de identificare a funcţiilor
sintactice ale adjectivului şi ale
locuţiunii adjectivale
& e"erciţii de redactare de te"te
descriptive.
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
,ramatica limbii
rom1ne
'. Dutiurcă
Să de!legăm tainele
textelor literare $.
)ordăc0escu
$iteratura rom1nă ).
:opa! ,. :opa
;işe de lucru
,ramatica pentru ele"i
,. 9egru
Sintaxă şi morfologie
'. )vănuş
;işe de evaluare
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
Hest
4precierea
fişei de
evaluare
-valoarea substantivală şi
adjectivală a numeralului.
numeralul cardinal şi numeralul
ordinal! funcţii sintactice/.
& adjectivul -forme fle"ionare!
articolul demonstrativ! gradele de
comparaţie! funcţii sintactice/.
structurarea te"tului literar.
& e"erciţii de e"primare orală a
opiniei referitoare la te"tele
studiate.
& rezolvarea de e"erciţii pe baza
noţiunilor teoretice însuşite.
4nitatea .e 8n:ă9are: &ortretul
săpt. , D ,IIJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
&ortretul
He"tul&suport+ Portretul lui /tefan
cel 0are
!.:er)ul
&repozi9ia
& redactarea te"telor cu destinaţii di&
verse
& descrierea de tip tablou şi de tip
portret.
& povestirea unor te"te
narativeQfilme văzute etc..
& sesizarea sensului unităţilor le"i&
cale noi în funcţie de conte"t.
& receptare auditivă a cuvintelor noi
în te"te literare şi nonliterare. serii
sinonimice şi antonimice.
& e"erciţii de identificare a caracte&
risticilor portretului literar.
& e"erciţii de redactare de te"te
descriptive tip portret.
& e"erciţii de recunoaştere a
adverbelor şi a categoriilor
gramaticale ale acestora.
& e"erciţii de identificare a
diferitelor tipuri de conjuncţii.
& e"erciţii de utilizare corectă a
conjuncţiilor.
& e"erciţii de construire a unor
,ramatica pentru ele"i
,. 9egru
Să de!legăm tainele
textelor literare $.
)ordăc0escu
$iteratura rom1nă ).
:opa! ,. :opa
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
+onAunc9ia
InterAec9ia
(:aluare
& stabilirea sensului unui cuvânt
necunoscut prin apel la conte"t.
sensul omonimelor în conte"t.
& utilizarea categoriilor gramaticale
învăţate! în diverse tipuri de pro&
poziţii& folosirea corectă! într&un
conte"t dat! a categoriilor
gramaticale specifice părţilor de
vorbire învăţate -actualizare şi
conţinuturi noi/+ adverbul!
prepoziţia! conjuncţia! interjecţia.
relaţii şi funcţii sintactice.
& sesizarea organizării morfologice
şi sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/.
& categorii morfologice specifice
părţi&lor de vorbire+ adverbul
-gradele de comparaţie. funcţii
sintactice/. prepoziţia -regimul
cazual/. conjuncţia. interjecţia
-interjecţii predicative/
enunţuri corecte din punct de
vedere sRntactic.
& e"erciţii de utilizare corectă a
prepoziţiilor.
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
structurarea te"tului literar.
& e"erciţii de folosire corectă a
adverbului! a prepoziţiei şi a con&
juncţiei.
& e"erciţii de identificare a
interjecţiilor în te"te date.
& e"erciţii de analiză gramaticală a
interjecţiilor identificate în te"te
date.
& e"erciţii de rezumare şi de
povestire a unor te"te narative.
& e"erciţii de caracterizare a unui
personaj.
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
structurarea te"tului literar.
& e"erciţii de evaluare a lecturii
făcute de colegi pe baza unei grille.
& discuţii asupra evaluării lecturii
& e"erciţii de vocabular
;işe de lucru
,ramatica limbii
rom1ne
'. Dutiurcă
Sintaxă şi morfologie
'. )vănuş
Fraţii 7deri+
,. %adoveanu
;işe de evaluare
Hest
4precierea
fişei de
evaluare
4nitatea .e 8n:ă9are: !rta .ialogului
săpt. ,IID ,IIIJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
ScCi9a
He"tul&suport+ %3l 4oe...* de )on
Iuca $aragiale
(orbirea directă şi indirectă
$um povestim
Sinta7a propozi9iei
&re.icatul
&re.icatul :er)al *i pre.icatul
nominal (numai cu :er)ele
copulati:e a fi *i a deveni)
Su)iectul
Su)iectul e7primat *i su)iectul
nee7primat (su)8n9eles *i inclus).
!cor.ul pre.icatului cu su)iectul
(:aluare
& alcătuirea rezumatului unui te"t
literar sau nonliterar.
& identificarea şi ordonarea
secvenţelor narative dintr&un te"t
dat! în vederea rezumării acestuia.
alcătuirea planului de idei.
transformarea te"tului dialogat în
te"t narativ.
& sesizarea valorii e"presive a
unităţilor le"icale în te"tele citite.
& rolul sinonimiei! al antonimiei şi al
omonimiei într&un te"t dat. sensurile
cuvintelor în conte"te diferite.
e"presivitatea formelor ar0aice şi
regionale.
& identificarea modurilor de
e"punere într&un te"t epic.
& utilizarea unui le"ic diversificat!
recurgând la categoriile semantice
studiate şi la mijloacele de
îmbogăţire a vocabularului! pentru
e"primarea nuanţată.
& sesizarea organizării morfologice
şi sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/.
& părţi de propoziţie+ predicatul
-verbal şi nominal/! subiectul
& e"erciţii de rezumare şi de
povestire a unor te"te narative.
& e"erciţii de caracterizare a unui
personaj.
& e"erciţii de identificare a carac&
teristicilor operelor epice -în proză
sau versuri/.
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
structurarea te"tului literar.
& e"erciţii de corectare a
dezacordurilor dintre subiect şi
predicat.
& e"erciţii de identificare a
predicatelor verbale şi nominale în
te"te date.
& e"erciţii de analiză a predicatelor
verbale şi nominale din te"te date.
& e"erciţii de construire de enunţuri
în care să apară predicate verbale şi
nominale.
& e"erciţii de identificare a
subiectului în te"te date.
& e"erciţii de construire de enunţuri
în care să apară diferite tipuri de
subiecte
& e"erciţii de analiză gramaticală.
& e"erciţii de identificare a figurilor
,anualul
'omente şi sc&iţe ). I.
$aragiale
,ramatica limbii
rom1ne
'. Dutiurcă
;işe de lucru
Sintaxă şi morfologie
'. )vănuş
Sintaxă şi morfologie
'. )vănuş
;işe de evaluare
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsuri&
lor
Hest
4precierea
fişei de
evaluare
-e"primat şi nee"primat/! acordul
predicatului cu subiectul .
& utilizarea categoriilor gramaticale
învăţate! în diverse tipuri de pro&
poziţii.
de stil într&un te"t epic -epitete !
0iperbolă! antiteză! metaforă etc./.
& e"erciţii de evaluare a lecturii
făcute de colegi pe baza unei grile
& discuţii asupra evaluării lecturii
& e"erciţii de vocabular
4nitatea .e 8n:ă9are: $u:ela
săpt. IH D HIJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
$u:ela
He"tul&suport+ 5udulea 6aic7ii* de
)on %lavici
(orbirea directă şi indirectă
$um povestim
Su)iectul
Su)iectul
Su)iectul e7primat *i su)iectul
nee7primat (su)8n9eles *i inclus).
!cor.ul pre.icatului cu su)iectul
& alcătuirea rezumatului unui te"t
literar sau nonliterar.
& identificarea şi ordonarea
secvenţelor narative dintr&un te"t
dat! în vederea rezumării acestuia.
alcătuirea planului de idei.
transformarea te"tului dialogat în
te"t narativ.
& sesizarea valorii e"presive a
unităţilor le"icale în te"tele citite.
&
& identificarea modurilor de
e"punere într&un te"t epic.
& utilizarea unui le"ic diversificat!
recurgând la categoriile semantice
studiate şi la mijloacele de
& e"erciţii de rezumare şi de
povestire a unor te"te narative.
& e"erciţii de caracterizare a unui
personaj.
& e"erciţii de identificare a carac&
teristicilor operelor epice -în proză
sau versuri/.
& e"erciţii de identificare a
categoriilor morfologice şi a re&
laţiilor sintactice! având rol în
structurarea te"tului literar.
& e"erciţii de corectare a
dezacordurilor dintre subiect şi
predicat.
& e"erciţii de identificare a
predicatelor verbale şi nominale în
te"te date.
,anualul
Nu"ele de 5% Sla"ici
,ramatica limbii
rom1ne
'. Dutiurcă
;işe de lucru
Sintaxă şi morfologie
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsuri&
lor
(:aluare
îmbogăţire a vocabularului! pentru
e"primarea nuanţată.
& sesizarea organizării morfologice
şi sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/.
& părţi de propoziţie+ predicatul
-verbal şi nominal/! subiectul
-e"primat şi nee"primat/! acordul
predicatului cu subiectul .
& utilizarea categoriilor gramaticale
învăţate! în diverse tipuri de pro&
poziţii.
& e"erciţii de analiză a predicatelor
verbale şi nominale din te"te date.
& e"erciţii de construire de enunţuri
în care să apară predicate verbale şi
nominale.
& e"erciţii de identificare a
subiectului în te"te date.
& e"erciţii de construire de enunţuri
în care să apară diferite tipuri de
subiecte
& e"erciţii de analiză gramaticală.
& e"erciţii de identificare a figurilor
de stil într&un te"t epic -epitete !
0iperbolă! antiteză! metaforă etc./.
& e"erciţii de evaluare a lecturii
făcute de colegi pe baza unei grile
& discuţii asupra evaluării lecturii
& e"erciţii de vocabular
'. )vănuş
Sintaxă şi morfologie
'. )vănuş
;işe de evaluare Hest
4precierea
fişei de
evaluare
4nitatea .e 8n:ă9are: &astelul
săpt. HII D HI,J
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al clasei
(:aluare
&astelul
He"tul&suport+ 0ărţişor! de )on
:illat
!tri)utul (actualizare)
!tri)utul a.Aecti:al
& sesizarea valorii e"presive a
unităţilor le"icale în te"tele citite.
& e"plicarea unor e"presii şi a unor
cuvinte noi identificate într&un te"t
citit! în conte"t sau cu ajutorul
dicţionarelor.
& sesizarea organizării morfologice şi
sintactice a te"telor citite
& e"erciţii de identificare a carac&
teristicilor operelor lirice -în proză
sau versuri/.
& e"erciţii de determinare a
sensurilor unor cuvinte şi de
e"plicare a semnificaţiei acestora în
conte"te diferite.
& e"erciţii de identificare a
Sintaxă şi morfologie
'. )vănuş
;işe de lucru
$impe!imi ). :illat
;işe de evaluare
6bservare
sistematic
ă
4precierea
răspunsuri
&lor
!tri)utul su)stanti:al
!tri)utul pronominal
!tri)utul a.:er)ial
(:aluare
-nonliterare şi literare/.
& utilizarea categoriilor gramaticale
învăţate! în diverse tipuri de pro&
poziţii& părţi de propoziţie+ atributul.
& alcătuirea corectă a propoziţiilor
simple şi dezvoltate.
- rolul figurilor de stil învăţate în
atributului în te"te date.
& e"erciţii de analiză a diferitelor
tipuri de adjective cu funcţia
sintactică de atribut adjectival.
& e"erciţii de analiză a atributului
adverbial! pronominal! substantival.
& e"erciţii de construire de enunţuri
în care să apară atribute adjectivale! ;işe de evaluare
Hest
4precierea
fişei de
evaluare
4nitatea .e 8n:ă9are: Ba)ula
săpt.HI,-H,IIIJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al
clasei
(:aluare
Ba)ula
He"tul&suport+ 5ivolul şi coţofana*
de Leorge Hopîrceanu
L Recapitulare pentru teză
L 2(M%
L Discutarea tezelor
+omplementul (actualizare)
& identificarea modurilor de
e"punere într&un te"t epic şi a
procedeelor de e"presivitate artistică
într&un te"t liric& rolul figurilor de
stil învăţate în diferite te"te literare!
populare şi culte -personificare!
comparaţie! enumeraţie! repetiţie!
epitet! antiteza/.
& sesizarea valorii e"presive a
unităţilor le"icale în te"tele citite.
& formularea unor propuneri! prezen&
tarea unor impresii! e"primarea
acordului sau a dezacordului în faţa
unui auditoriu cunoscut.
& activităţi vizând intervenţia într&un
dialog comple" prin structurarea
corectă a secvenţelor întrebare&
răspuns.
& e"erciţii de identificare a diferitelor
tipuri de complemente circumstan&
Sintaxă şi morfologie
'. )vănuş
,ramatica limbii
rom1ne
'. Dutiurcă
;işe de lucru
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsuri&
lor
+omplementele circumstan9iale.
+omplementele circumstan9iale .e
loc, .e timp, .e mo.
+omplementele necircumstan9iale.
+omplementul .irect.
+omplementul in.irect
(:aluare
& părţi de propoziţie+ complemen&
tul.alcătuirea corectă a propoziţiilor
simple şi dezvoltate.
& e"plicarea unor e"presii şi a unor
cuvinte noi identificate într&un te"t
citit! în conte"t sau cu ajutorul
dicţionarelor.
& sesizarea organizării morfologice şi
sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/.
& utilizarea categoriilor gramaticale
învăţate! în diverse tipuri de pro&
poziţii.
ţiale şi necircumstanţiale în te"te
date.
& e"erciţii de analiză a complemen&
telor circumstanţiale şi necircum&
stanţiale.
& e"erciţii de construire de enunţuri
în care să apară diferite tipuri de
complemente circumstanţiale şi
necircumstanţiale.
& e"erciţii de e"plicare a unor
e"presii şi a unor cuvinte noi
identificate într&un te"t citit! în
conte"t sau cu ajutorul dicţionarelor.
Fabule L. Hopîrceanu
;işe de evaluare
Hest
4precierea
fişei de
evaluare
4nitatea .e 8n:ă9are: Literatura populară
săpt. H,III-HHIJ
+on9inuturi
(.etalieri)
+ompeten9e speci'ice !cti:ită9i .e 8n:ă9are Resurse / Borme .e
management al
clasei
(:aluare
Literatura populară
'oina
He"tul&suport+ %oina
Dalada
He"tul&suport+
Constantin 5rncovanul
& identificarea modurilor de
e"punere într&un te"t epic şi a
procedeelor de e"presivitate
artistică într&un te"t liric& trăsături
ale speciilor literare+ doina
populară. te"te nonliterare+ anunţul!
ştirea. modul de reflectare a
realităţii în te"tul nonliterar -prin
comparaţie cu modul de reflectare a
realităţii în te"tul literar/.
& rolul figurilor de stil învăţate în
& formularea unor propuneri!
prezentarea unor impresii!
e"primarea acordului sau a dez&
acordului în faţa unui auditoriu
cunoscut.
& activităţi vizând intervenţia într&un
dialog comple" prin structurarea
corectă a secvenţelor întrebare&
răspuns.
& e"erciţii de recunoaştere a
destinaţiei unui te"t.
& e"erciţii de selectare a informaţiei
Sintaxă şi morfologie
'. )vănuş
,ramatica limbii
rom1ne
'. Dutiurcă
6bservare
sistematică
4precierea
răspunsurilor
Sinta7a 'razei
Ştirea, anun9ul
(:aluare
diferite te"te literare! populare şi
culte -personificare! comparaţie!
enumeraţie! repetiţie! epitet!
antiteza/. tipuri de rimă -monorima!
rima împerec0eată! rima încrucişată!
rima îmbrăţişată/ şi măsura
versurilor .
& sesizarea organizării morfologice
şi sintactice a te"telor citite
-nonliterare şi literare/.
& felul propoziţiilor! fraza!
propoziţia regentă! elementul
regent! coordonarea şi
subordonarea.
& redactarea te"telor cu destinaţii di&
verse.
& redactarea unor scrisori şi
anunţuri. te"te nonliterare+ anunţul!
ştirea.
& diferenţierea elementelor de an&
samblu de cele de detaliu în cadrul
te"tului citit.
solicitate.
& e"erciţii de structurare a detaliilor
în jurul ideii principale.
& e"erciţii de folosire corectă! într&un
conte"t dat! a categoriilor
gramaticale specifice părţilor de
vorbire fle"ibile.
& e"erciţii de identificare a diferitelor
părţi de propoziţie.
& e"erciţii de analiză a diferitelor
părţi de propoziţie.
& e"erciţii de integrare în enunţuri a
părţilor de vorbire cu diferite funcţii
sintactice.
& e"erciţii de identificare a
predicatelor verbale şi nominale în
te"te date.
& e"erciţii de analiză a predicatelor
verbale şi nominale din te"te date.
& e"erciţii de construire de enunţuri
în care să apară predicate verbale şi
nominale.
Să de!legăm tainele
textelor literare $.
)ordăc0escu
;işe de lucru
$iteratura rom1nă ).
:opa! ,. :opa
;işe de evaluare Hest
4precierea
fişei de
evaluare