You are on page 1of 1

27 september 2014 © Het Financieele Dagblad

Amerikaanse belangstelling voor Nederlandse start-ups in de zorg
BOOTCAMP
Amerikaanse belangstelling voor Nederlandse start-ups in de zorg
Sandra Olsthoorn
San Francisco
Een afvaardiging van vijftien veel-
belovende Nederlandse start-ups
was in de regio op uitnodiging
van het Innovatie Attache Net-
werk (IAN), dat opereert vanuit
het consulaat in San Francisco, en
InnovationQuarter, een Zuid-Hol-
landse, regionale ontwikkelings-
maatschappij.
De bedrijven, die sterk in omvang
en ontwikkelingsfase verschillen,
zijn actief in verschillende onder-
delen van de ‘healthtech’-revolu-
tie. De bedrijven Sense en Karify
maken beide onder meer digitale
coachingsprogramma’s. Andere,
ondernemingen zoals PxHealth,
Skinvision en InMote hebben
zorg-apps gebouwd. En sommi-
ge deelnemers ontwikkelen ‘wea-
rables’. Enwake bijvoorbeeld ont-
wikkelde een bril die het bioritme
kan beïnvloeden. Jetlags en slaap-
gebrek behoren ermee tot het ver-
leden, belooft het bedrijf.
‘Het consulaat haalt vaker Ne-
derlandse bedrijven en instellin-
gen naar Silicon Valley om ze te
verbinden aan ondernemers en
instellingen hier’, vertelt Robert
Thijsen, van het IAN. In een boot-
camp van een week worden de deel-
nemers bijgepraat over de ins en
outs van het zakendoen in de Ver-
enigde Staten. Inspiratie opdoen
en netwerken kunnen ze bij de vele
bedrijfsbezoeken die zijn gepland.
Enkelen hebben serieuze plannen
om de oversteek te wagen.
Voor het eerst was de bootcamp
gericht op bedrijven uit een bepaal-
de sector. Dat dat de healthtech
is, ligt volgens Thijssen voor de
hand. De gezondheidszorg is voor
de Amerikaanse overheid een be-
langrijke sector. Tegelijk heeft de
Nederlandse zorg een goede naam
in het buitenland, wat maakt dat
er veel belangstelling is in het bui-
tenland voor wat er in Nederland
gebeurt.
Op de conferentie Health 2.0 de-
den de Nederlandse start-ups een
pitch van twee minuten voor ge-
interesseerden, concurrenten en
potentiële investeerders. De zaal
was afgeladen. Niet gek, want Ne-
derland heeft veel te bieden op het
gebied van zorg en zorgtechnolo-
gie, volgens de in San Francisco ge-
vestigde Thijs Boekhoff. Boekhoff
werkt onder andere voor het Health
Inovation Transfer (HIT), een pu-
bliek-privaat initiatief dat Neder-
landse innovaties naar de Verenig-
de Staten probeert te exporteren en
Amerikaanse innovaties naar Ne-
derland wil halen.
Via het HIT hielp Boekhoff bij-
voorbeeld mee om ParkinsonNet,
een zorgconcept rond parkinson-
patiënten, dat is bedacht op de
Radboud Universiteit, naar Ame-
rika te halen. Een van de groot-
ste zorg instellingen van dat land,
Kaiser Permanente, gaat het con-
cept uitproberen, zo werd onlangs
bekend. Die deal zal in de toekomst
nog veel meer deuren openen voor
Nederlandse bedrijven en zorgin-
stellingen in de Verenigde Staten,
verwacht Boekhoff.
De weg naar Silicon Valley
in San Francisco, Verenigde
Staten.