You are on page 1of 13

Η αλημπμίεζε ηωκ Γκκμημιμγηθώκ πανηώκ ζηεκ

Γθπαηδεοηηθή πνάλε…
Έκα πνήζημμ δηδαθηηθό θαη μαζεζηαθό ενγαιείμ!

1

1. Οη ζοκδέζεηξ μεηαλύ ηωκ εκκμηώκ γίκμκηαη με ηόλα ή γναμμέξ θαη μπμνεί κα είκαη μμκόδνμμεξ ή αμθίδνμμεξ . Ονηζμόξ εκκμημιμγηθμύ πάνηε Έκαξ εκκμημιμγηθόξ πάνηεξ απμηειεί μηα γναθηθή ακαπανάζηαζε εκκμηώκ. 2 . όπμο θόμβμη ακηηπνμζωπεύμοκ ηηξ έκκμηεξ θαη ζοκδέζεηξ ηηξ ζπέζεηξ μεηαλύ ηωκ εκκμηώκ.

Πώξ θηηάπκς εκκμημιμγηθμύξ πάνηεξ.ihmc. α.2. …με το χζρι β.us 3 . … με θλεκτρονικά εργαλεία Το λογιςμικό CmapTools το κατεβάηετε δωρεάν από τον ιςτότοπο του CmapTools: http://cmap.

εκόηεηα 6ε. Ο εκκμημιμγηθόξ πάνηεξ ηύπμο «ανάπκεξ». Α΄ Γομκαζίμο.3. Ανπαία ειιεκηθά. Η ανπή ηεξ μνγάκωζήξ ημο ημπμζεηεί ημ θεκηνηθό ζέμα ζημ θέκηνμ ημο πάνηε. «Η μμμνθηά δεκ είκαη ημ πακ» 4 .Τύπμη εκκμημιμγηθώκ πανηώκ 1. Σηε ζοκέπεηα ηα επημένμοξ ζέμαηα πενηβάιιμοκ θοθιηθά ημ θεκηνηθό ζεμείμ ημο πάνηε δεμημονγώκηαξ έκακ ηζηό πανόμμημ με ημκ ηζηό ηεξ ανάπκεξ.

με ηεκ πημ ζεμακηηθή πιενμθμνία ημπμζεηεμέκε ζηεκ θμνοθή θαη μπμνεί κα δηαθνίκεηαη ζε δηαθμνεηηθά επίπεδα ηενανπίαξ. Πανμοζηάδεη πιενμθμνίεξ ζε θαζμδηθά θιημαθμύμεκε ζεηνά ζεμαζίαξ. .Τύπμη εκκμημιμγηθώκ πανηώκ 2. Ιενανπηθόξ εκκμημιμγηθόξ πάνηεξ.

Οργανώνει τισ πλθροφορίεσ ςε μια μορφι παρόμοια με αυτι του διαγράμματοσ ροισ τθσ πλθροφορίασ με τθν προςκικθ ειςόδων και εξόδων. 6 . Οργανώνει τθν πλθροφορία ςε γραμμικι βάςθ. Ο εννοιολογικόσ χάρτθσ με μορφι διαγράμματος ροής. Ο «ςυςτθματικόσ» εννοιολογικόσ χάρτθσ.Τύπμη εκκμημιμγηθώκ πανηώκ 3.

Άιια παναδείγμαηα… Οηθηαθή μηθμκμμία Βοδακηηκή Ιζημνία Θνεζθεοηηθά… 7 .

Άιια παναδείγμαηα… Μαζεμαηηθά… Μμοζηθή… 8 .

αλλά να τουσ καταςκευάςουν οι μακθτζσ μόνοι τουσ ι με τθ βοικειά μασ! Α. 3.Έκηαλε ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία… •Στόχοσ δεν είναι να βρω τουσ εννοιολογικοφσ χάρτεσ ζτοιμουσ. Γπέθηαζε ημο πάνηε.5. Καζμνηζμόξ ηςκ ζεμακηηθώκ εκκμηώκ – «ηδεμζύειια». υπάρχουν ςε πολλά ςχολικά βιβλία …. Δεμημονγία ζοκδέζμςκ μεηαλύ ηςκ εκκμηώκ. 4. Δεμημονγία. Οη μαζεηέξ ζοκεπίδμοκ ηε δηαδηθαζία… 9 . 2. Βήμαηα θαηαζθεοήξ εκκμημιμγηθμύ πάνηε θαηά ηε θάζε επελενγαζίαξ ηεξ δηδαθηηθήξ εκόηεηαξ 1. 5. Δεμημονγία ζπεδίμο θαη θαζμνηζμόξ ηςκ πνμμπηηθώκ γηα ηεκ ακάιοζε μηαξ πενημπήξ. θαζμνηζμόξ θαη δηαμόνθςζε θόμβςκ. 6.

Μηα ηζημνηθή αθήγεζε κα «μεηαθναζηεί» ζε εκκμημιμγηθό πάνηε ή θαη ημ ακηίζηνμθμ 4. μεηά ηε δηδαθηηθή πανέµβαζε 10 . Γθανμμγή δηαδηθαζηώκ επακάιερεξ – αλημιόγεζεξ με πνήζε εκκμημιμγηθώκ πανηώκ 1.ΑΠΟΤΓΛΓΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΑΣΚΑΛΟ • Μέζμ μνγάκςζεξ θαη πανμοζίαζεξ ημο μαζήμαημξ ζηεκ ηάλε – επμπηηθόηεηα • ∆ηαγκςζηηθό ενγαιείμ γηα ηεκ ακίπκεοζε θαη ακαπανάζηαζε ηςκ πνόηενςκ γκώζεςκ • Γνγαιείμ αλημιόγεζεξ ηεξ μάζεζεξ θαη ηεξ ελέιηλεξ ηεξ γκςζηηθήξ αιιαγήξ.β. Σ’ έκακ ειιηπή εκκμημιμγηθό πάνηε κα ζομπιενωζμύκ ηα θεκά 2. ΔΙ∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Από έκα θείμεκμ με έκκμηεξ κα δεμημονγεζεί εκκμημιμγηθόξ πάνηεξ 6. Από έκακ θαηάιμγμ εκκμηώκ κα δεμημονγεζεί εκκμημιμγηθόξ πάνηεξ 3.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ.ΑΠΟΤΓΛΓΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ • Πνμζέιθοζε – εμπιμθή-δηαηήνεζε πνμζμπήξ μαζεηώκ • Γκενγεηηθή.απμηειεζμαηηθή μάζεζε • Δεληόηεηεξ μνγάκςζεξ θαη μοζηαζηηθήξ θαηακόεζεξ ηεξ γκώζεξ • Γνγαιείμ δεμημονγηθήξ ζθέρεξ (απμθιίκμοζα ζθέρε) • Γνγαιείμ ακάπηολεξ θαη θαιιηένγεηαξ θνηηηθήξ ζθέρεξ • Γνγαιείμ μεηαγκώζεξ .7.μεηαβίβαζεξ ηεξ γκώζεξ ••Γκίζποζε μμαδμζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ – δεληόηεηεξ επηθμηκςκίαξ • Γπίιοζε πνμβιεμάηςκ 11 .

.Oη ζπέζεηξ αηηίαξ-απμηειέζμαημξ. πημ δοκαμηθή! 12 . • Αιιαγή ζηάζεξ μαζεηώκ απέκακηη ζηε γκώζε! = Πημ ζεηηθή.ζπέζεηξ πνμκηθήξ αθμιμοζίαξ. Τέημηεξ ιμγηθέξ ζπέζεηξ εκδέπεηαη κα είκαη: . -ζπέζεηξ μένμοξ –όιμο.• Ακαθάιορε ιμγηθώκ ζπέζεςκ μεηαλύ ηωκ πιενμθμνηώκ μηαξ ή πενηζζμηένωκ δηδαθηηθώκ εκμηήηωκ. .ζπέζεηξ ζύγθνηζεξ (μμμίωκ/ ακηηζέηωκ).

«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο. κλείνει μια φυλακή» Βίκτωρ Ουγκώ Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ ! 13 .