You are on page 1of 5

KARASAL TELEVĠZYON YAYINCILIĞI

• ANALOG TELEVĠZYON YAYINCILIĞI
-ANALOG TELEVĠZYON STANDARTLARI(NTSC,PAL,SECAM)

• SAYISAL TV YAYINCILIĞI

• ANALOG TELEVĠZYON YAYINLARININ KUSURLARI VE
SAYISAL TELEVĠZYONLARA DOĞAN GEREKSĠNĠM

• NEDEN SAYISAL TELEVĠZYON YAYINCILIĞI
ANALOG TELEVĠZYON YAYINCILIĞI
Karasal TV yayını, alışageldiğimiz havadan gelen ve çatı anteniyle alınan yayındır. Karasal yayın, Analog
ve Sayısal olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir.

ANALOG TELEVĠZYON STANDARTLARI
CRT(CRT- Cathode Ray Tube) ekranların endüstriyel bir ürün olarak ortaya çıkması, analog TV
yayıncılığının gerçek anlamda başlamasının önünü açmıştırNTSC:Geliştirilen ilk NTSC standardı siyah beyaz görüntü sunmakta idi. Standart, 1953 yılında geliştirilerek
renkli yayın sistemine geçilmiş, mevcut siyah beyaz televizyonlara ve yayınlara uyumlu hale getirilmiştir.
Sistem 525 yatay çizgi, 30 görüntü/saniye formatı ve 6 Mhz bant genişliği kullanmaktadır

PAL:Ancak NTSC standardının, kötü iletim koşullarında renk tonlarını bozması gibi ortaya çıkan pek çok
kusurundan dolayı, baslarda çeşitli problemle karşılaşılmıştır. Neticesinde PAL standardı geliştirilmiştir
Standart 625 yatay tarama, 25 görüntü/saniye formatı ve 7-8 Mhz bant genişliği kullanmaktadır

SECAM:Avrupa’da bazı ülkeler PAL sistemine geçene kadar bu standardı tecrübe etmişlerdir. Bir anlamda
Avrupa’nın ilk renkli TV standardı olan SECAM; 625 satır, 25 görüntü/saniye ve 7-8 Mhz bant genişliği
kullanmaktadır
SAYISAL TELEVĠZYON YAYINCILIĞI

Sayısal Televizyon Yayıncılığı 4 ana başlık altında toplanmaktadır:
• Uydudan
• Kablodan
• Vericilerden
• Mobil ortamlardan gerçekleştirilen yayınlardır


Uydu: DVB-S yayın sistemi

Kablo: DVB-C yayın sistemi

Karasal Vericiler: DVB-T, ATSC, ISDB-T, DVB-S yayın sistemleri

Cep Telefonlarına Veya Cep TV Alıcılarına Yönelik TV Yayını: DVB-H yayın sistemiANALOG TELEVĠZYON YAYINLARININ KUSURLARI VE SAYISAL
TELEVĠZYONLARA DOĞAN GEREKSĠNĠM

• Anolag yayında yayın sayısı kanal sayısı ile sınırlıdır. Sayısal teknolojinin yayıncılık
faaliyetlerinde kullanılmasıyla, bir kanaldan tek bir yayın iletmek yerine, 3-16 yayın iletmek
mümkün olmaktadır.

• Analog sistemde, yayın sinyalleri, iletim ortamında uzak bir engele çarparak tekrar antene
döndüğünde, yayında gölgelenmeler oluşabiliyorken; sayısal yayıncılıkta kullanılan SFN
tekniği sayesinde yayını bozmaktan ziyade, kuvvetlendirici etki göstermektedir.

• Yayıncılık için ayrılan spektrumun yetersiz olusu ve komşu kanal girişimini (enterferans)
ortadan kaldırmak için yüksek oranda koruma bandına gerek duyulması, analog TV
yayıncılığının temel kusurlarındandır.

• Analog yayın, ses ve görüntü, gürültü ve enterferansa çok hassastır ve kolay bozulur.

• Analog TV yayıncılığında yayının içerisine en fazla teleteks bilgisi yerleştirilebilirken,
sayısal TV yayıncılığında birçok hizmet yayınla beraber sunulabilmektedir. Örnek vermek
gerekirse; internet ve mail hizmetleri, bilgi servisleri, bankacılık hizmetleri, devlet
uygulamaları, oyun kanalları vb. uygulamaları saymak mümkündür

• Ayrıca sayısal yayında alıcı taraf, sadece sabit cihazlarla sınırlı olmayıp PDA, PC ya da
Laptop, Oyun Konsolları, GSM telefonları vb. olabilmektedir.

• Analog sistem, hareket halinde alış için uygun değildir.

• Analog sistem, Ġnteraktif uygulamalara uygun değildir.

• Analog sistemde, eski modülasyon tekniğinin getirdiği kısıtlamalar mevcuttur.

NEDEN SAYISAL TELEVĠZYON YAYINCILIĞI

• SFN kullanımı sayesinde; birden fazla verici aynı kanaldan yayın yapabileceğinden, frekans spektrumunu
kullanımında büyük tasarruf sağlanır

• Diğer enterferans kaynaklarından daha az etkilenmesi nedeniyle, kaliteli yayın alışına sahiptir. Yayın
neredeyse hiç bozulmadan iletilebilir ve kopyalanabilir.

• Zor fiziki koşullarda bile olsa yayınların alınabiliyor olması sayesinde, diğer platformların ulaşamadığı ya
da mevcut olmadığı alanlarda, sayısal yayınların kapsama alanını destekler.

• Daha kaliteli ses ve görüntü sunar. Sinyal kalitesi, veri hızı arttırılarak istenen seviyeye çekilebilir.

• Belirli bir UHF ya da VHF kanalından analog yayında 1 TV programı yayınlanabilirken, sayısal yayıncılıkta
ağın, iletim parametreleri seçimine, alış tipine, resim kalitesine ve formatına bağlı olarak 3-16 SDTV veya
1-5 HDTV yayını yapılabilir.

• Sayısal devreler daha ucuza imal edilebilmektedir.

• Sayısal vericilerle, analog vericilerin kapsadığı alana daha düşük verici çıkış gücü ile yayınlar
ulaştırılabilmektedir. Burada dikkate alınacak diğer bir husus da birden fazla yayının tek bir TV vericisi ile
yayınlanması imkânı ile büyük bir enerji tasarrufunun sağlanıyor olmasıdır. Birçok yayın, buket seklinde
tek bir vericiden iletilebildiğinden, verici kirliliği de bir anlamda azaltılmaktadır.

• Spektrumun çok daha fazla program kanalını taşıyabilecek durumda olması ile artan kapasite, geniş bant
internet hizmetlerine ya da cep telefonları için mobil TV hizmetlerine ayrılabilecektir.

• Aynı kanal içinde programla birlikte çeşitli veriler de iletilebilmektedir. Analog yayıncılıkta, sınırlı içerik ve
veri hızı kapasitesine sahip teleteks uygulamaları yerine; zengin bir içerik ve görselliğe sahip hatta izleyici
ile etkileşimli Elektronik Program Rehberleri (EPG) koymak mümkündür.

• Yayıncıya daha kolay ve guvenli şifreleme olanağı sunar.