You are on page 1of 1

BASES I QUOTES DE COTITZACI

% QUOTA % QUOTA % QUOTA


23.6% - 4.7% - 28.3% -
5.5% - 1.55% - 7.05% -
6.7% - 1.6% - 8.3% -
7.7% - 1.6% - 9.3% -
0.6% - 0.1% - 0.7% -
0.2% - - 0.2% -
12% - 2% - 14.0% -
23.6% - 4.7% - 28.3% -
- - -
- - -
-
IT IMS IT IMS
TOTAL
TOTAL TREBALLADOR EMPRESA
BASE
DOS O MES TREBALLADORS
AMB DIFERENTS EPGRAFS
TOTALS
CONTINGNCIES COMUNS
ATUR GENERAL
ATUR CONTRACTE DURAC. DET.
TEMPS COMPLERT
FOGASA
C
O
N
T
I
N
G

N
C
I
E
S

P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
S
ATUR CONTRACTE DURAC. DET.
TEMPS PARCIAL
FORMACI PROFESSIONAL
HORES EXTRES NO ESTRUCTURALS
HORES EXTRES PER FORA MAJOR
IT
IMS
QUOTES TIPUS
EPGRAF BASE
Q
U
O
T
E
S

I
T

I
M
S

S
E
G
O
N
S

E
P

G
R
A
F