You are on page 1of 2

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Srednjoškolski centar
„Nedad !"riši#ovi$% !lijaš
! & ! J A '
Na osnov( )lana *++, -akona o srednje# o"ra.ovanj( /„Sl,novine Kantona
Sarajevo% "r,*012+34 )lana *56, 7ravila4 (. saglasnost 8inistarstva .a
o"ra.ovanje4 na(k( i #lade Kantona Sarajevo "roj9**:0;:+<:20*6+:+21*+ 4
'kolski od"or Javne (stanove Srednjoškolski centar „Nedad !"riši#ovi$% !lijaš i.
!lijaša na sastank( odrano# 0=,0;,20*;,godine4 donio je Odl(k( kojo#
ras>is(je9
JAVN! KONK?RS
-A 7O7?N? ?7RA@NJENOA RABNOA 8JESTA ? 'KO&SKOJ 20*+120*;
AOB!N!
Nastavnik .a nastavni >red#et9
*, AeograCja *2 )asova redovne nastave D Ekono#ska geograCja 2 )asa
redovne nastave4 jedan i.vršilac4 na odreEeno vrije#e do
*5,0<,20*;,godine
?slovi9 7ored o>štiF (slova .a .asnivanje radnog odnosa >redviEeniF -akono# o
rad(4 kandidati tre"a da is>(njavaj( (slove .a nastavnika >ro>isane -akono# o
srednje# o"ra.ovanj(4 Nastavni# >lano# i >rogra#o# .a gi#na.ij( i str()ne
škole4 7edagoški# standardi#a i nor#ativi#a .a srednje o"ra.ovanje i
nor#ativni# akti#a škole,
?. >rijav( na javni konk(rs sa kra$o# "iograCjo#4 kandidati s( o"ave.ni dostaviti
/original ili ovjerene ko>ije39
a3 Odgovaraj($( di>lo#(
"3 !.vod i. #ati)ne knjige roEeniF
c3 ?vjerenje o dravljanstv( / ne starije od = #jeseci3
?. naveden(1 o"ave.n( dok(#entacij(4 kandidati #og( dostaviti i dodatn(
dok(#entacij(
/ original ili ovjerena ko>ija39
a3 ?vjerenje o >oloeno# str()no# is>it(4
"3 Radna knjiica4
c3 ?vjerenje1>otvrda o radno# sta( ( (stanova#a o"ra.ovanja na
>oslovi#a koji odgovaraj( str()noj s>re#i i >roCl( koji se trai konk(rso#4
d3 ?vjerenje1>otvrda o radno# sta( ostvareno# i.van (stanova
o"ra.ovanja nakon sticanja str()ne s>re#e i >roCla na >oslovi#a koji se
trae konk(rso#4
e3 ?vjerenje1>otvrda o radno# sta( ostvareno# i.van (stanova
o"ra.ovanja nakon sticanja s>re#e i >roCla koji se trae konk(rso#4
G3 ?vjerenje1>otvrda o radno# sta( ( (stanovi ( kojoj se "od(je4
g3 ?vjerenje1>otvrda o d(ini )ekanja na >osao na evidenciji Sl("e .a
.a>ošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja str()ne s>re#e i >roCla
koji se trae konk(rso#4
F3 Rješenje o sticanj( >ose"nog str()nog .vanja4
i3 Rješenje o ocjeni o rad( koja je (tvrEena ( tek($oj ili >retFodnoj školskoj
godini4
j3 ?vjerenje1>otvrda o >rosjek( ocjena toko# školovanja1st(diranja
relevantnog .a o"avljanje >osla koji se trai konk(rso#4
k3 Boka. o stat(s( kandidata >o osnov( do>(nskiF >rava "oraca i )lanova
njiFoviF >orodica4
l3 7o.itivna >re>or(ka >retFodnog >oslodavca,
7rijava kandidata koji nije dostavio dodatn( dok(#entacij( $e se s#atrati
(redno#4 a >rijavljeni kandidat $e se "odovati sa#o >o osnov( oniF kriterija
.a koje je dostavio (redn( dok(#entacij(,
7o kona)nosti odl(ke o i."or(4 i.a"rani kandidati s( d(ni dostaviti (vjerenje
o .dravstvenoj s>oso"nosti .a rad ( o"ra.ovanj(,
Kriteriji4 >roced(ra4 (slovi4 na)in "odovanja i i."or kandidata >o ovo# javno#
konk(rs( reg(lisani s( odred"a#a 7ravilnika sa kriteriji#a .a >rije#
.a>oslenika ( radni odnos ( >redškolski# (stanova#a4 osnovni# i srednji#
škola#a kao javni# (stanova#a na >odr()j( Kantona sarajevo / „Sl, novine
Kantona Sarajevo%4 "roj 0+1*+3,
Ne"lagovre#ene i ne>ot>(ne >rijave ne$e se (.i#ati ( ra.#atranje,
Javni konk(rs ostaje otvoren < dana od dana o"javljivanja /do 2*, a>rila 20*;,
god3,
7rijave sa >otre"no# dok(#entacijo# dostaviti isklj()ivo >(te# >ošte na
adres( škole9 Srednjoškolski centar „Nedad !"riši#ovi$% !lijaš4 (lica
Kakanjska "roj *=,: H*+<0 !lijaš,
Bok(#entacija kandidata koji nis( i.a"rani vra$a se na li)ni .aFtjev >(te#
>rotokola 'kole,