You are on page 1of 3

G.

Skala Pragmatik
Aya tilu skala anu patali jeung tarap kawijaksanaan nu saluyu jeung situasi ujaran tangtu
nya éta (1) skala untung rugi (2) skala kefakultatifan (3) skala ketaklangsungan nu bisa
diformulasikeun tina sawangan pangregep dumasar panjangna jarak kacindekan nu dipaké
minangka sarana nurunkeun kakuatan tina watesanana.
Sedengkeun skala ketaklangsungan kabagi dua nya éta pikeun pawicara jeung pikeun
paregep. !itu deui skala untung rugi. "la#arna kadua skala ieu béda tapi madeg mandiri.$onto
pawicara bisa baé ngusulkeun #iji perbuatan nu di jero ajén pawicara ngarugikeun diri sorangan
jeung nguntungkeun pikeun pangregep. $onto minangka #iji tawaran% “Maukah Anda memakai
sepatu saya? Aya #iji kaitan antara kadua skala ieu kusabab impositif jeung komisif nawarkeun
#iji tindakan nu ngalibatkeun #iji transaksi antara pawicara jeung paregep. &aon anu
nguntungkeun pikeun pawicara nya éta ngarugikeun pikeun paregep jeung naon anu ngarugikeun
pikeun paregep sarta naon anu ngarugikeun pikeun pawicara éta nguntungkeun pikeun paregep.
'ina impositif misalna (keberatankah Anda membersihkan rumah itu?” aya tersirat #iji
transfer (kebaikan)* pelayanan ( ti paregep ka pawicara. Sedengkeun dina komisif
contonaApakah Anda menginginkan saya membersihkan rumah itu? "eu nunjukkeun ara# nu
patukang tonggong. $onto ilokusi ekspresif nya éta minta maaf (apologi) nu ngébré#keun
#andeueul ka sawatara palanggaran pawicara ka paregep. Apologi minangka #iji sarana
ngabenerkeun palanggaran kasebut.
Ajén #ubungan manusa anu sarua diperelukeun sacara umum tanpa #al éta urang moal
bisa ngajéntrékeun wangenan +erba tindak ujar saperti meminta maaf. Aya sababara#a ma,na -
ma,na tindak ujar contona mengemis ngajukeun panu#un manu#un* ménta anu sakabé#na
#enteu ngandung implikasi tamba#an yén dina sababara#a #al pawicara ngaku #utang nu
dibalukarkeun ku panampilan paregep dina tindakan kasebut.
(a) Yudi membujuk saya meminjamkan uang kepadanya
(b) Yudi meminta saya meminjamkan uang kepadanya
(c) Yudi menuntut agar saya meminjamkan uang kepadanya
Menuntut (c) yén pawicara #enteu ngaku #iji #utang baris kajadian tina tindakan paregep.
Membujuk (a), menuntut (c) ngagambarkeun pertentangan sedengkeun meminta (b) sifatna
nétral antara kaduana. .embujuk té# #iji kawajiban tapi menuntut minangka #iji #ak. !u
kituna skala untung rugi nimbulkeun kasaimbangan implisit ngeunaan #ubungan kakarabatan
pawicara jeung paregep. /ujuan tina sawatara tindak ujar bisa disawang minangka pamuli#an
jeung ngamumulé kasaimbangan.
0rown 1 2ilman (1345) nangtukeun pikiran antara kecap ganti alamat nu akrab jeung nu
#ormat dina sajumla# basa6basa 7ropa misalna pamili#an atawa u)tuan) jeung jij atawa jou
(kamu) dina basa 8alanda pamili#an antara +ous jeung tu dina bas 9erancis.
2aris +ertical ngukur kadar jarak nu aya patalina jeung kakuatan saurang partisipan kana nu
sejénna. "eu mangrupa ukuran nu asimetris nepi ka #iji jelema dina otoritasna bisa ngagunakeun
wangun alamat nu biasa ka sala#sa#iji make wangun nu #ormat. 'ina pi#ak lain garis datar
ngukur factor solidaritas atawa disebut ku :eec# tina sawangan nu béda jarak social.
Sakabé# kadar kasopanan pikeun situasi ujaran nu tangtu sabagéan gedé gumantung kana
factor6faktor nu relati+e permanén. $onto saurang dosen baris ngarasa lumra# nyaritana ka
ma#asiswana (a) Siapkan dan antarkan makalah itu minggu depan. &anging teu lumra# lamun
nyarita (b) uatkan secangkir the untuk saya. !atempo yén dosen make wewenangna sacara sa#
ka ma#asiswana(a). Sedengkeun dina (b) dosen pugu# baé geus kaluar tina perananna nu sa#.
;adi #ak jeung kawajiban kacida penting dina nangtukeun kalunggu#an para partisipan dina
#ubunganna jeung nu lian.
<rang résumekeun kuma#a carana berbagai ragam parameter mangaru#an kawijaksanaan saperti
di#andap ieu%
(!) Semakin besar kerugian A terhadap penyimak,
(") Semakin besar jarak s#cial h#ri$#ntal penyimak mengenai pembicara,
(%) Semakin besar status ke&nangan penyimak mengenai pembicara,
(=) Semakin besarnya kebutuhan bagi ke'akultati'an, dan sejalan dengan itu bagi
ketidaklangsungan , dalam ekspresi atau pernyataan terhadap suatu imp#siti', kalau
pembicara mengamati atau meng#bser(asi )ngkapan *ebijaksanaan (atau +ack
Ma,im). (-eech, !./%0!"1).
H. Kawijaksanaan jeung sikap ngarendahkeun diri (minder)
Aya sawatara impositif dimana ketidaklangsungan teu méré sumbangan kana
kawijaksanaan. >iji patalékan negati+e saperti tidak dapatkah Anda diam? "eu kurang wijaksana
salami mané#na ngaleutikan jumla# pili#an nu terimplikasi.Aya conto ketidaklangsungan
ngaping urang ka ara# penafsiran ironiscontona 2aruskan Anda membuat kegaduhan ini? >iji
pingpinan nyarita soméa# ka girang serat na(a)Sudikah anda mengetik surat3surat
ini?.9enggunan permisif bisa baé dina méré #iji panita# contona dina #iji buku carita barudak
kapala sakola nga#ukum ngaliburkeun #iji budak ku nyarita% (b)kamu b#leh pergi sekarang,
Yudi. "eu tindakan sopan ku méré kasempetan ngalakonan sesuatu nu memuaskeunnanging
saéstona diperelukeun #iji analisis nu béda kusabab aya na karaguan yén (a)diikuti ku pangetikan
surat ogé diikuti ku kaberangkatan anak kasebut (b).!alima# (a) jelas teu bisa disatujuan
kusabab ngandelkeun status kawenangan pawicara.
'idieu kasopanansantunan nu kaleuleuwi#i ti pawicara #enteu ngamangpaatkeun prinsip
ironi sakirana siasat pembayangan atawa strategi sindiran ngawarisi kakuatan%
(a) 4embicara rupanya bertindak s#pan dalam mena&arkan kepada pen yimak pilihan untuk
melakukan A, dalam suatu tatakrama yang menyarankan agar A menyenangkan.
(b) A tidak menyenangkan
(c) Akan tetapi, ucapan atau kata3kata pembicara hanyalah dapat rele(an kalau pembicara
menginginkan penyimak melakukan A.
(d) Selama pembicara mempunyai &e&enang atau #t#ritas terhadap penyimak, maka
penyimak &ajib melakukan A. (-eech,!./%0!"/)
<mpama ditilik tina segi pawicara siasat ieu saakan6akan wajar lamun urang
mengandaikan ayana eksistensi kasaimbangan social antara pawicara jeung paregep. !u
cara nempokeun méré pili#an ka pangregep maka pawicara katempona ngaronjatkeun
kasaimbangan pangajén (credit balance) nu nyenengkeun pikeun pawicarana. /api
kauntungan éta jadi teu ka#arti umpama paregep ngaku yén kawijaksanaan pawicara teu
jujur nu ngabalukarkeun pawicara bisa nyieun pangaru# kana sikep ngarenda#keun diri
(minder).