You are on page 1of 2

Conte: les catifes voladores

Adaptació lliure del conte "Las alfombras voladoras", de César Díaz.
Aquesta és la histria d!un nen que es deia "qbal.
"qbal vivia a un poblet del #a$istan, un país que és al costat de l!%ndia, a l!&sia.
'a de molt petit, "qbal somniava amb les aventures d!Aladí, i en les de tots
aquells personat(es dels contes que sabien volar en les catifes voladores.
Al poble on vivia "qbal les catifes eren una cosa molt important, perqu) molta
(ent treballava en una f*brica de catifes que hi havia.
"qbal de ve(ades hi anava i, des de fora, s!encantava mirant la llana virolada
acabada de ten+ir quan l!estenien al sol. " quan veia les catifes ,a acabades,
somniava que vivia aventures fant*stiques damunt d!una catifa voladora. "qbal
era molt petit i tenia una fantasia e-uberant.
.ls pares d!"qbal eren molt pobres. /n dia, la seva mare li va dir que hauria
d!anar a treballar a la f*brica de catifes, perqu) el seu pare devia c)ntims a
l!amo de la f*brica i no els hi podia tornar.
"qbal veia el seu pare i la seva mare molt tristos, i ell estava desconcertat. 0o
entenia que ho esti(uessin, perqu) pensava que era una sort poder anar a la
f*brica i fer ell també aquelles catifes tan meravelloses.
Al cap d!uns quants dies, l!amo de la f*brica el va anar a buscar. .ll, llavors,
veient la profunda tristesa dels seus pares, va tenir també com un mal
pressentiment, i la por i la an(oi-a se li van ficar a dins.
#er, empassant1se les ll*(rimes, es va haver d!acomiadar dels seus pares i
mar-ar cap a la f*brica.
2uan van arribar1hi, l!amo el va fer entrar a dins d!una nau, poc il3luminada i
mal ventilada, on molts altres nens treballaven sense parar tei-int catifes.
A partir de llavors, "qbal (airebé no va veure més el sol. .ra un nen, per tots
els dies se!ls passava sencers tei-int catifes, movent els seus dits petits tan de
pressa com podia, perqu) si no anava de pressa l!amo s!enfadava.
#er, mal(rat tot, "qbal encara somniava4 els seus somnis s!havien convertit en
la 5nica cosa a(radable de la seva vida. 6omniava despert mentre treballava, i
s!ima(inava que amb una d!aquelles catifes un dia s!escaparia volant de la
f*brica i s!enduria els seus pares cap a llocs llun+ans i meravellosos.
A l!amo, per, aquestes coses no li a(radaven (ens. Deia que mentre "qbal
somniava despert els seus dits s!adormien, i que si els dits no treballaven de
pressa tri(ava més a fer les catifes.
L!amo, quan "qbal o els seus compan+s es distreien, els casti(ava severament4
volia que "qbal i tots els altres nens fessin moltes catifes i molt de pressa, i ai-í
ell (uan+aria molts diners.
A "qbal cada ve(ada se li feien més insuportables l!amo i la f*brica. 7ins que,
un dia, es va escapar, ben decidit a no tornar1hi mai més.
#er "qbal sabia que hi havia molts nens que continuaven treballant a la f*brica
de catifes. .ll llavors només tenia de 89 an+s, per va comen:ar a moure!s, a
protestar i a dir pertot arreu que era una ver(on+a que els amos de les
f*briques de catifes fessin treballar els nens d!aquella manera.
"qbal, a més, va saber que, encara que fos un fet (eneralitzat el treball dels
nens a les f*briques de catifes, all estava prohibit. Les lleis del seu país no ho
permetien, i men+s en aquelles condicions tan dures.
;entrestant, hi va haver d!altres nens que, veient el seu e-emple, també van
comen:ar a protestar. " "qbal es va adonar que tornava a somniar en catifes
voladores, només que llavors les catifes eren les seves protestes i les seves
den5ncies que, volant lliurement, s!anaven escampant arreu del país.
#er els amos de les f*briques de catifes estaven molt enfadats. .lls estaven
acostumats a tenir nens treballant a les f*briques, pa(ant1los una mis)ria, o
senzillament de franc, com "qbal, per tal que pa(uessin els deutes de les seves
famílies. " ara "qbal ho volia impedir< A més, "qbal estava animant a d!altres
nens a protestar<
6í, "qbal estava a punt d!aconse(uir fins i tot que el (overn del seu país es
veiés obli(at a fer complir les lleis que no permetien el treball dels nens a les
f*briques de catifes<
.l final d!aquesta histria és molt trist=
.ra un dia de festa. "qbal va a(afar la bicicleta i se!n va anar cap el riu, a trobar1
se amb els seus amics.
#er no hi va arribar mai... perqu) una bala assassina va ten+ir de san( les
seves catifes voladores.