You are on page 1of 16

De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor

Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrficaAra s moment, el moment per poder comen!ar a explicar el que li "a passat al meu cos a
conseq#$ncia dels seg#ents factors% la medicalit&aci del cos, aquest i el can'i ambiental, la
medicina "igienista, la por, les assegurances i l(estafa de les farmac$utiques, els 'alors, la mirada
cap a l(alteritat, el dest), l(autocontrol, la comunicaci, els metges, el desempar, l(amor i la
separaci*** *
+ "o escric ara, s), abans no "o "agus pogut fer* ,), ara, ms d(un an- desprs del meu primer
'iat.a a Togo,
Marxo a Togo a tra's del ,er'ei /i'il +nternacional, ,/+* 0ls contractes internacionals de salut
m(obliguen a passar per medicina tropical* Demano "ora al /A1 Drassanes, doncs s el meu punt
de refer$ncia i lloc on tenen tot el meu "istorial* 2ecessito que m(in.ectin obligatriament la 'acuna
de la 3ebre 4roga, sin no puc entrar a Togo* Aquesta 'egada no pago cap taxa, per que 'aig a
tra's d(una 524*

Primer viatge
Abril 6789
:isita amb el;la metgessa de medicina tropical al /A1 Drassanes*
0xpliques quin s el teu dest), quan de temps i quina ser l(acti'itat, i aix), segons "istorial i
cartilla groga se(t realit&a una diagnosi situacional per saber totes les 'acunes que necessites - un
detall, .o fa uns 9< an-s que 'aig amb la mateixa cartilla -= aix 'ol dir que ets obligada a posar-te
les precepti'ament, s a dir les que per con'enci sanitria internacional alguns grups de lobb-s
'an decidir que eren bones per la salut dels occidentals - s clar, dels qui les poden pagar -* >o no
'oldria ara posar-me on no em demanen, aix) que m(estal'iar donar la me'a opini de si s que
aquestes em pre'indran i;o milloraran la me'a salut, o no, no sc del sistema sanitari, no s res de
salut p?blica ni medicina, per el que s) s, s que s el meu cos i que ning? en aquell moment
em 'a demanar el consentiment, .o noms ana'a a posar-me la 3ebre 4roga= tamb crec que els
metges que a mi m("an at$s sempre "an actuat de bona fe i fan la se'a feina al ser'ei de les
persones* 3ins aqu) res ms a dir, tot s @normal@, "i "an unes normati'es imposades sobre tots
els cossos occidentals que sn acceptades per cada 0stat i degut a la pressi que exerceixen les
farmac$utiques sobre tota la comunitat internacional - 5M, -, sobre els cossos*** sobre les 'ides=
res ms a dir, ara i de moment*
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 8;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

1er, per qu$ em regalen un medicament exposat per desenes en un dels despatxosE
M(ensen-en un document informatiu sobre malalties tropicals - noms quatre -, "i descriu
els s)mptomes, "i explica com tractar-les si no s que estas a prop d(un centre "ospitalari, tamb
consells sanitaris i farmaciola recomanada, em recomanen que m(emporti el document al pa)s de
dest)*** i, a mi em em diuen% @*** per fer profilaxis de la malria "i "an tres tractaments, dos que te(ls
"as de prendre cada dia, un s el MAB0A520 i l(altre el 1A5D0AMA, el tercer un cada setmana,
el BAA+AM, quin 'olsE, tots 'an b*** per*** tu mateixa***@= s clar, .o 'aig demanar el fabuls d(un
cop a la setmana, doncs sc despistada - com tot"om, ni ms ni men-s -, i a dems, sabia que el
MAB0A520 produFa mare.os i malestar general= entre mi, em pregunto per que no m(informen
d(aquests efectes secundaris, i dels efectes dels altres dosE
A partir d(aquell moment i sense tenir massa consci$ncia, entres en un cercle ple de factors
tant distants com propers, s el cas de la medicalit&aci del cos, aquest i el can'i ambiental, la
medicina "igienista, la por, les assegurances i l(estafa de les farmac$utiques, els 'alors, la mirada
cap a l(alteritat, el dest), l(autocontrol***, entre d(altres com "e dit en l(encap!alament*
+*** sense .o saber-"o pr$'iament, em fan passar a un altre despatx i em regalen el
medicament contra la malria, tot fent les comptes de quantes en necessito i collint-lo de l(estant,
seguidament m(in.ecten D 'acunes prescrites*
Marxo, i escoltant sobre les me'es passes em diuen% @*** sobretot al tornar si et trobes
malament 'ens, d(acord G@
Hs clar, penso*** per, qu$ m("a de passar si no tinc alIl$rgies i 'aig super 'acunadaEG ***
aixxx, aquests metges*** no s, no s*** b s que la gent "i 'a i torna, "i "an intercan'is
internacionals i 524s, la gent "i 'iu, "i "an diplomtics*** G, aaaaa*** marxo, tanta 'acunaG, tanta
seguretatG, que collons passaG, i la gent que 'iu allE, o s que no "i respirar, "i olorar, "i riur,
"i ballar, "i men.ar*** que collons***G, si fos tant perills*** * ,c un coala*** 'aig reflexionant,
reflexionant i reflexionant*** *
2o "i torno a pensar, doncs els problemes administratius per entrar amb el 'isat correcte
sn molt ms grossos, tant /,+ G= b, per aquest s un altra tema*
Primer acte: Kpalim - Togo amb SCI - ASTOVOT
Del 8D de maig al 8C de .uliol del 6789
Doncs s), em 'aig anar prenent la profilaxis per la malria, el BAA+AM* :aig comen!ar una
setmana abans, com em 'an dir= i 'aig llegir el prospecte tot buscant el 'alor per prendrem la
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 6;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

primera pastilla***, s que "i "a'ien una infinitat d(efectes secundarisG, per cert que no els entenia
com esta'en explicats*** lletra petita i l$xic incomprensible* 1er la no-consci$ncia, l(estat
confortable que et dna no "a'er estat mai malalt i ser al costat d(un "ospital, a casa, 'a propiciar
que aquella esfera blanca, seca i de mal gust tires a'all* + aix) 'aig anar fent durant dos mesos i
mig fins una setmana desprs de la me'a tornada*
:an ser un 'oluntariat ben complex, all llun- de tot, absorbint constantment la
desconstrucci dels meus parmetres al"ora que fent empatia, tot in'ersament igual, sentiments
d(amor i amistat, creaci i auto-reflexi, terra i no aire, superaci del dia dia en un entorn familiar
"ostil - 'aig estar acollida per una fam)lia @monoparental@ on la mare maltracta'a 'iolentament els
petits i el gran, i aquest em roba'a els diners -* + all esta'a .o obser'ant, expressant-me i
aprimant-me* Tamb enamorant-me* Tot era molt i .o "o 'i'ia poc alegrament, per intensament,
no dormia i "o atribuFa a la complexitat* + finalment, ploro i ploro i m(allun-o de l(amor molt ms
a'iat del pre'ist*
Segon acte: ... i torno a Barcelona
Del 8J de >uliol fins al < d(octubre del 6789
1arlo i parlo amb les amistats i mentre "o faig una d(elles em diu% @*** tia per si .o el
BAA+AM el tinc pro"ibit als meus clients, dna paranoia, depressi i insomni, a molts paFsos de la
Uni 0uropea estar pro"ibit***G@, i .o li contesto% @*** doncs a mi me(l 'an regal a medicina tropical
de Drassanes***G@, l(amiga, una professional de la cooperaci internacional, em diu% @*** noooo,
noooo, aix no pot ser***G@*
M("a'ia fet fer uns anlisi per 'eure si tot esta'a b***, tanta 'acuna i tanta desnutrici a la
casa de la fam)lia togolesa que m("i 'an obligar, .o deia que em troba'a .a b, que noms "a'ia de
men.ar de tot i 'ariable dos dies, no calia gastar diners p?blics= els anlisis 'an sortir correctes* >o
'aig aprofitar per dir-li al metge del /A1 Barrad% @*** escolta, em 'aig prendre BAA+AM, me(l 'an
regal a Drassanes= l(altre dia em 'an dir que dna depressi, .o crec que en 'aig tenir, tamb
insomni***@, el metge em contesta% @*** aaaa, noms aixG, .a pots estar contenta, .o "e 'ist coses
molt rares amb aquesta profilaxis anant pel mn***@* 0m contesta aix el metgeG Ms tard li dic% @***
escolta, si "i torno can'iar de profilaxis, per no em 'ull prendre el MAB0A520 per que dna
mare.os, fa malb el fetge i a ms potser ser molt de temps***@, i em contesta% @*** no te(l prenguis
si s que "a de ser massa temps, a ms, el ms d(5ctubre i 2o'embre no s $poca***@*
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 9;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

Tercer acte: preparatiu egon viatge a Togo
1rimera setmana d(5ctubre
Torno a medicina tropical a Drassanes* 1ago la 'isita per que 'iat.o pel meu compte* 0ntro
en un despatx, preguntes "abituals% a on 'as, quan de temps i qu$ "i 'as a fer* 0xplico que "i "e
anat a la prima'era-estiu i que per tant, en el meu cos "i "an totes les 'acunes= els "i explico que
el BAA+AM m("a'ia pro'ocat depressi i insomni, no em diuen res al respecte= seguidament els "i
comento que "e 'ingut a buscar les receptes per comprar el MAB0A520, i el que s) em diuen s
que si noms era per aix podia "a'er anat al meu metge "abitual del /A1 "abitual - recordeu el
que acabo de dir del meu metge sobre la profilaxis de la malriaE - * Tamb m(expresso dient-lis
que sabent els efectes que t el MAB0A520 no tinc gaire clar si me(l prendr, i a ms que s molt
de temps= la contestaci d(una metgessa de medicina tropical s% @*** millor que t("o prenguis, en
aquest cas s pit.or la malaltia que el remei ***@, contestaci d(un altre metge amb el qui em fa
definiti'ament les receptes% @*** aaaa, per no et preocupis, all tenen medicines ms bones per la
malria***@*
Kue, qu$ GG
Un em diu que no cal, l(altre que .o mateixa i el tercer que all disposen de frmacs millors
per quan tens la malria - no la profilaxis -* Ales"ores% per que em 'aig estar prenent el txic del
BAA+AM GE, i les in'estigacions milionries que es fan per tot el mn, incls al /l)nicE, alg? podria
posar una mica d(ordre, si-us-plauG, no sc un cos biolgic sc una persona* 1er que se(m regalen
uns medicaments i els altres me(ls "aig de comprar a la farmciaE, que passa amb els frmacs
que curen millor allGE= all en tenen de millorsEE, i el que s pit.or, all noms se(ls poden pagar
uns pocsG All, aqu), millor, pit.or, all tu***, efectes secundaris, semi-curaci= all gent sense cara,
noms cossos biolgics*** l(alteritat*
>o m("aig d(anar prenent un txic cada dia metre el meu compan- amb @cara, ulls i nima@
no s pren resE, com es racionalit&a aixE All gent amb una nima*
@*** 2o, si ells .a estan acostumats***G@ , et diuen, @***a qu$E@ em pregunto .o* ,i s un
mosquit que et 'a picant i no s un 'irus, si "i "an cents de persones que es moren precisament
per que es 'an debilitant, i si es debiliten*** on est aquella medicina que cura millorE + .o m("aig
d(anar debilitant dels txics de la farmac$uticaE
+ aix) ana'a reflexionant, reflexionant i reflexionant*** *
+ 'a ser quan em 'a caure a les me'es mans el MM,, un preparat de dos components
naturals que s ilIlegal en tot el mn - s clar, tamb a Togo -* Un preparat per nete.ar el cos
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D D;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

d(impureses i que dit de pas cura malalties com la malria doncs precisament nete.a el txic de la
picada* 0m recomanen mirar el ')deo pen.at a la xarxa de la 3orcades donant el suport al preparat
mentre 'a explicant com te l("as de prendre= s clar que s ilIlegalG, per que no s cap frmac amb
el que es pugui fer cap patent, per que no s cap formula qu)mica creada dins un laboratoriG
Me(l 'ull emportar, estic imbuFda per la lluita contra el capital, 'ull anar de naturista***, s
fcil ser-"o en la comoditat del nostre mn, rode.ada d(amics amb els qui confies, de ser'eis, de
formaci especialit&ada etc*** *
3inalment decideixo no emportar-me(l, 'aig con'idada per una persona togolesa i no li 'ull
portar problemes= aix) s la por a la ilIlegalitat, aix) s(exerceix el control* A ms, si em prenc el
MM, i no el MAB0A520 l(asseguran!a no em cobrir res, n(estic con'en!uda, s sist$mic, no
pots escapar-te(n***, i aix mateix s(entendr en les paraules que segueixen*
!uart acte: Segon viatge a Togo - Kpalim" caa.
< D(5ctubre del 6789
0mprenc el 'ol*
Decideixo no fer profilaxis* Le 'ist moltes persones malaltes de @la palu@ - com li diuen all,
pro' del mot paludisme, sinnim de malria -* 2(estic con'en!uda, els efectes secundaris em
poden fer malb el fetge i l(estmac i *** perdre la salut*
Bi dic a la me'a parella que no em prendr el medicament per que "i "an molts efectes
secundaris i que no entenc b per que .o me l("auria de prendre si ell no* De fet, ell tampoc no
entn res i em contesta que com 'ulgui, que ells prenen unes "erbes, molta aigua i un
medicament que 'an a buscar a la farmcia* ,er aquell que s millor, el que em 'a dir el tercer
metgeE 0m deixo portar per la 'ida*
1assen els dies i res no feia pre'eure el que m(espera'a*
>o 'aig creant art, pensant entre la terra les olors i els camps semntics, la 'ida em regala
'idaG 4audint i coneixent el meu compan-* :iatgem i ens estimem*
Bes condicions ambientals sn dur)ssimes= la calor s "umida 'agis on 'agis, 'iat.o sota
les mateixes circumstncies que els togolesos, sc conscient que no men.o ni la quantitat ni la
'ariabilitat que necessitaria, "o intento millorar per que s primordial, per s molt dif)cil*
Tinc una mica d(infecci d(orina, i*** malament, no li dono importncia*
M(agafa una insolaci o cop de calor al nord de Togo, llun- de casa, de Mpalim= em baixa
la regle i estic esgotada, em prenc le patilla pel #olor #e la regle" A$TA$%I& ''( mg*
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D <;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

Descanso al "otel* 2ecessito tornar a casa en condicions, s a dir dins un bus amb seients per
cada un de nosaltres, no "o aconseguim, Togo s Togo i no Barcelona* ,egueixo descansant a
l("otel de Bom, la capital, al sur* 0l dia seg#ent la me'a parella marxa a treballar i .o restar sola
a Mapalim 8< dies= faig un encrrec important del 'isat pels carrers infernals de Bom, i segueixo
esperant infernalment dins un cotxe-bus una "ora i mit.a* Arribo a casa cinc "ores ms tard, estic
molt cansada, em poso el termmetre i estic a 9CN, m(espanto, truco a la me'a parella i em diu que
s la @fatiga@* +ntento calmar-me i m(adormo com puc amb una bossa d(aigua gelada al front* 0stic
sola*
)illun D;88;678D - Mat), em poso el termmetre i estic a ms de 9CN= truco a la me'a
parella, em diu que una amiga comuna 'indr, li dic que 'ull anar a l("ospital* B(amiga no 'indr,
arribar la germana d(aquesta i sota un sol naturalment infernal anem amb moto fins a una casa
feta @d(adobe@ i uralita, m(empren-oG, truco a la me'a parella i li dic que parli amb la germana-noia
per que em porti a l("ospital general, em trobo molt malament* ,ota l(infern i amb una calor interior
de .a 9J*<N arribem a l("ospital - per cert, era el costat de la casa de la germana-noia -* Ba noia s
una seca per fa el que "a de fer, comunicar-se amb la llengua O mentre nosaltres com podem
ens parlem en franc$s, i s), m(a.uda amb cara de fstic* Anem d(un costat a l(altre de l("ospital% que
si ara pago el llibret per anar apuntant el meu "istorial, que si ara l(autorit&aci del metge per
comprar la me'a xeringa, els meus guants, la me'a medicina***, i m*in+ecten , minut #*algun
pro#ucte bio-u.mic que em far baixar la febre, que si ara pago al laboratori les anal)tiques per
fer-me la pro'a de @la palu@* Desprs de quatre "ores el personal del laboratori em diu que passi
per la tarda per 'eure els resultats= la noia antiptica em diu si "i puc tornar .o sola, i .o li dic que
s), amb el xute de tres minuts .a em trobo millorG Torno per la tarda i*** no tinc @la palu@ per em
diuen que "aig de passar per un metge de l("ospital, "i 'aig, m(espero pacientment i entro en un
despatx brut i desordenat, i 'oilG em comunica que tinc una infecci d(orina= finalment em recepte
#o me#icament dels quals un tamb se l("a de prendre la me'a parella*
+ tot amb franc$s*** i tot entenent-me com podia= i aqu) 'a ser el comen!ament de totes les
complicacions***, no 'aig estar el cas de preguntar-li qu$ m(esta'a receptant, si s que era
paracetamol, antibitic o qu$= els 'aig comprar sense ms*** i no els "agus "agut de comprar per
que potser esta'en fets a no s on sense passar pels protocols ex"austius com per exemple els
de la Uni 0uropea= perdoneu% 'olia dir que els medicaments que els occidentals ens prenem sn
els que "an passat per unes 'igilncies, normati'es*** b que tampoc est clar*** sembla ser que
ens prenem el que els lobb-s 'olen* ,obre els altres medicaments, doncs***, imagineuE
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D P;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

+ .o podria "a'er mirat primer si tenia paracetamol dins la me'a farmaciola* + em 'aig sentir
sola*
M(estal'iar de descriure l("ospital, la consulta del metge, la "igiene i les "abitacions***, el
tracta personal correcte, amable i normal*
Aix) que marxo a comprar els medicaments* Un el tenien, l(antibitic UA5BA/+D D77, i
l(altre, l(anti-inflamatiri A/0/B5302A/ s("a'ia de demanar a fora de Mpalim doncs era molt car
per tenir-lo en estoc* Decideixo comen!ar el tractament el dimarts* 1er m(automedico amb un
obre per la in/ecci0 #*orina que m("a'ien donat a la farmcia de Barcelona, s automedicaci
aixE no***oiE* Le deixat de prendrem les pastilles per la regle*
)imart '12213(24 - M(aixeco amb 9Q*<N de febre, estic espantada per com a m)nim ara
ser que no s @la palu@* B(amiga comuna amb la parella 'e a 'isitar-me, em porta men.ar i em
compra el medicament car que em falta'a* 0m troba'a una mica millor i per aquest motiu
decideixo comen!ar el tractament pel 'espre* >o .a esta'a d$bil i m(obliga'a a men.ar per que un
dels efectes secundaris de l(antibitic UA5BA/+D D77 era que em talla'a la gana* Del
medicament car dir que "a estat l(experi$ncia ms desagradable que "e "agut de passar doncs
em 'a pro'ocar espasmes i 'mits incontrolables durant una "ora***, i .o, all sola, sola i molt sola i
esta'a molt espanta *** *** *
)imecre P;88;678D - *** i .a era dimecres***, per em 'aig refer* Aquella tarda 'aren 'enir a
'isitar-me els meus professors de l(escola d(art, de torn* 1er una banda es preocupa'en per mi,
em 'an portar les fruites i 'erdures que els "i 'aig encarregar - fent un esfor! el dimarts "i "a'ia
anat una estona -= per la 'isita tamb tenia altres ob.ectius, 'olien cobrar no fos cas que .a no em
tornessin a 'eure, conseq#entment 'olia dir que "a'ia de regate.ar el preu* 0m troba'a
incapacitada per afrontar un estira i un arronsa, no s ni el meu estil ni la me'a naturalesa i entre
d(altres, .o no sabia si s que el que em proposa'en era excessiu= 'al a dir que 'aig intentar
parlar-ne des del primer dia i no 'a ser possible establir cap preu fins que ells no 'an creure que
era el moment* Tampoc aquell 'a ser el moment* + per la nit 'aig prendre una segona 'egada el
medicament car*** i per la matinada***
)i+ou Q;88;678D - *** aquesta 'egada els efectes no els 'aig suportar, quina porG Us
preguntareu que per que el 'aig prendreE, doncs per que tenia una infecci d(orina i febre si no s
que me(l traga'aG Truco a l(amiga a les cinc del mat) desesperada, plorant i dient-li que 'olia
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D Q;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

marxar a Barcelona***, no 'a poder 'enir fins quatre "ores ms tard* >o tenia un mal de cap
espants i seguia amb febre si no s que me(l prenia, o aix era el que .o creia* B(amiga en deixa
un pot d(aspirines*
Mentre, intento comunicar-me amb la me'a cosina metgessa, no em contesta= em poso em
contacte amb el meu germ bioqu)mic treballador del departament de farmacologia dins un
"ospital* Bi explico tot* Bi dic que si-us-plau 'agi a la farmcia i pregunti si em puc prendre al"ora
el medicament que em treu la gana - l(antibitic UA5BA/+D D77 -, amb una aspirina, les
incompatibilitats em pro'oquen espant doncs sn un txic potenciadores de malalties i mals-estar*
Bi dic que m("o miri rpid, em trobo realment malament*** aquell dia les farmcies feien 'aga a
/atalun-a*** per ell 'a crrer a la farmcia de l("ospital***, i em comencen a demanar preguntes i
ms preguntes*** i em trobo realment malament, les bosses de gel se m(acaben*** i em diu que em
prengui un paracetamol;anti-inflamatori amb el medicament que em treu la gana, i tot*** per una
infecci d(orina***E= em comenta que si se m(acaba em puc comprar un gen$ric* 0m 'aig poder
tranquilIlit&ar, tenia cinc paracetamols a la me'a farmaciola* + l(amiga em 'a preparar el men.ar*** i
seguia d$bil, mal de cap i malestar general*
0l meu compan- em truca i em diu que a la una estar amb mi* ,egueixo d$bil doncs em
costa men.ar* Arriba el meu compan- de l(altre costat de Togo, ploro i l(abra!o, m(a.uda a men.ar,
"a demanat perm)s a la feina* Bi dic que 'ull que em 'isitin a la /l)nica pri'ada de Saint Joseph de
Bom* Desprs de dinar marxem amb condicions cap a Bom, el bus de correus* >o estic molt
d$bil desprs de cinc "ores de tra.ecte* Arribem en un edifici de tres plantes modest= abans per
encara "a')em de fer cua per anar a buscar el meu passaport, doncs l("agus "agut d(anar a
buscar el dimarts d(aquella mateixa setmana* 0m 'isita el doctor Mel* Bi explico tots els efectes
secundaris i que m(estic prenen el paracetamol i el medicament que em treu la gana, seguidament
em diu que segueixi aix)* Tamb em diu que el meu compan- tamb s("a de prendre el
medicament que treu la gana* Ales"ores, com aquell qui diu si a'ui "e esmor&at el doctor em
pregunta% @*** i pel paludisme que t(ests prenentE@ i .o li dic% @*** res, les pastilles del MAB0A520
pro'oquen nusea i com que m("aig d(estar temps a Togo "e decidit no prendre(m res, a ms un
doctor a Barcelona m("a dit que ara no s l($poca i que tampoc cal massa***@, el doctor Mel no 'a
esclatar a riure da'ant meu per respecte* 0n definiti'a, m(obliga a fer-me un anlisi de sang i
d(orina, em recepte une patille per 5la palu5 )o67c7cline 2(( mg1#ia que me les "aig de
comen!ar a prendre el dilluns o dimarts propers, i tres 56ute5 de no s qu$ pel paludisme,
Artmt8er 29( mg1#ia, tres dies, una aquella mateixa nit= em fan els anlisis tamb en aquell
moment*
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D C;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

A "ores d(ara .a sc conscient que el meu cos est ple de txics, no m(agrada gens*
Tampoc m("agus atre'it tota sola amb l(MM,* 2o sabeu com s de dur sentir-se desemparada, la
seguretat "a'ia desaparegut, res em dona'a aixopluc, noms l(abra!ada del meu compan-*
Dormim tranquils en un "otel, el meu germ truca i li diem que estic b*
)iven#re C;88;678D - 0ns aixequem, busquem un lloc per esmor&ar sota un sol de
.ust)cia a les J del mat)* 0stic d$bil, molt d$bil* ,e m(est acabant el paracetamol, busquem una
farmcia i en comprem un #e gen:ric - 6in: /abricat a Togo -* Tornem a la /l)nica per
buscar els resultats dels anlisis i per que em posin la segona in.ecci de @la 1alu@= el doctor Mel
em diu que les transaminases del fetge sn molt altes R,45T - A,AT JD ; ,41T - ABAT - 87<S, i
que em 'ol tornar a 'eure d(a'ui en 'uit= .o li comento que sn els medicaments, la barre.a i els
efectes secundaris, que .o no en prenc mai i que el meu cos est reaccionant* Tornem a casa, a
Mpalim, < "ores de tra.ecte de tornada sense condicions* Diagnosi definitiu de sortida de la
/l)nica, una mica infecci d(orina*
Amb el meu compan- .a em decidit que no em puc quedar sola, que "aig de marxar amb
ell a treballar quin&e dies, .o mentre far les me'es coses*** no "o 'eig gens clar, com men.arE, a
on 'aig***E, .o estic molt d$bil*
2it, em 'aig a posar la tercera in.ecci del medicament de @la palu@ a l("ospital general de
Mapalim, em fan molt de mal a la nat.a, no sc una eguaG A la /l)nica Saint Joseph m("a'ien dit
que "a'ia de men.ar for!a per que aquestes in.eccions debilita'en molt el cos, per .o encara
m("a'ia de prendre dos dies ms el medicament que em treia la gana*
)iabte J;88;678D - passem un dia tranquil a casa* 1er fi, intento recupera-me* Des de
di.ous per la tarda que no tinc febre per s) mal de cap i molta, molta debilitat*
Bi dic al meu compan- que per anar amb ell .o necessito 'iat.ar amb condicions, no puc
estar sis "ores dins un cotxe @destartalat@ amb 'uit persones i el conductor* Bi dic que "a de
buscar un cotxe per nosaltres i que em d(anar pel lloc ms tranquil*
Lan passat quatre-cinc dies des que 'aig comen!ar a prendre medicaments, crec que .a
est, la febrada .a "a passat i decideixo no prendre(n cap ms*
)iumenge ; AtaTpam 87;88;678D - Aes 'a ser aix), impossible de complir els pactes, ens
'aren engan-ar= el conductor 'a fer la ruta ms recndita de Togo, .o em troba'a malament i no
'aig poder gaudir ni del paisatge ni de les poblacions ni de la se'a gent, per mi tot all 'a
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D J;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

esde'indre incompatible amb la malaltia, 'aig plorar* 2o 'aig poder men.ar, sentia que se
m(escapa'a la intensitat*
)illun 88;88;678D - 0m desperto i decideixo marxar a Barcelona aquella mateixa
setmana* Kuan el meu amor es desperta li dic* Tenia por que el meu cos no aguants la duresa
del pa)s, podia agafar la malria i aquesta t("a d(agafar forta= seguir-lo 'olia dir la incgnita, em
sentia des'alguda* 0ll .a no podia fer res* Ba decisi era insuportable, una part de la me'a nima
es 'a quedar en aquell "otel, al seu costat* 0ls nostres cossos compartits***, no s si el meu cos
"agus aguantat molt ms temps*
0l cas s que els cinc dies seg#ents em 'aig poder posar una mica forta, la dieta a base de
pa, mantega, sucs de taron.a, patates fregides, peix a la brasa i salsa 'an acabar de donant-me la
'italitat* 0m mira'a el meu amor i no em podia creure el que "a'ia decidit, .a no podia tirar
endarrer, la germana .a m("a'ia can'iat el bitllet* Tot era conf?s, passi, desamor, tristor i
entusiasme***, 'arem reunir una fallida orgnica entre els dos, el xoc 'a ser espectacular i tots dos
amag'em el cos emmalaltit per no ferir els sentiments de l(altre, noms 'i')em entre dos*
B(asseguran!a em truca'a cada dia per saber com esta'a***, que si m("a'ia de 'enir a
buscar, *** que si necessita'a aix i all***, nosaltres noms f$iem que dir-li que el que necessita'a
era descansar i no moure(m ms, o s que l("ome de contacte togol$s de @0urope assistace@ no
sabia com eren les carreteres a TogoE
2o em 'aig prendre mai les pastilles per @la 1alu@ del doctor Mel, el )o67c7cline. + 'aig
marxar amb massa profilaxis in.ectadaG + 'aig marxar di.ous al 'espre, sense la maleta que esta'a
a casa, a Mpalim - l(asseguran!a no em proporciona'a aquest assist$ncia -*
+ 'aig marxar amb l(nima insuportablement malalta= i 'arem emmalaltir*
Cin-u: acte - Barcelona
8< de 2o'embre del 678D
)iven#re - 0m 'e a buscar a l(aeroport de Barcelona el meu germ amb un entrep de pa
amb tomquet i fuet, marxem al /l)nic directament* Tinc el cos intoxicat i 'ull que em facin una
re'isi general doncs "e tingut una infecci d(orina i "e acabat tornant per esgotament i desolaci
m$dica*
0m 'aig passar 'int "ores al /l)nic*
M(espero en un passad)s - o ms a'iat un rebedor de casa -, amb persones realment
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 87;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

malaltes, bsicament gent gran* 3inalment em 'an atendre set "ores ms tard sense "a'er ni
men.at, ni pogut obrir el mbil per anar informant com a m)nim a la fam)lia= estic institucionalit&ada
per que "e firmat tots els papers per consentint-"o al ingressar*
Ba metgessa em pregunta i comen!o a @'omitar@ tot el que m("a'ia passat a Togo,
medicaments, doctors, trasllats, infecci d(orina i cop de calor o insolaci, li ensen-o totes les
anal)tiques, tots els papers que "a'ia anat guardant detalladament *** no 'a trigar ni trenta segons
quan em 'a dir% @*** tot aix no m(interessa, que s el que et fa mal en aquests momentsE***@, no es
'a mirar ni les anal)tiques de la /l)nica Saint Joseph, i dic% @***la &ona del fetge***, de fet, em 'aren
fer una anal)tica a Bom i .a sortien les transaminases altes***, per miri*** .o amb una setmana "e
pres ms medicaments que amb deu an-s i els primers amb uns efectes secundaris "orrorosos,
crec que el meu fetge no "o aguanta @, i em respon% @***ara et farem una anal)tica de sang i
d(orina***@ i marxa amb cara d(espa'ilada* 1er quins o'arisG, si no m(escolta en aquell moment
ales"ores qu$*** G, si no es mira l(informe del metge de la /l)nica Saint Joseph***, quin collons de
diagnosi "an de ferG, per molta anal)tica que es faciG
/rec que els metges - els no especialistes -, s(enceguen quan senten Ufrica, per que no "i
"a control*** per que el control s poder*** per qu$ no saben, no diuen*** s(en surten com poden,
'eritablement s una medicina que .a no t res a 'eure amb les persones, si no amb la mquina
biolgica i amb uns processos que "an empobrit la prctica m$dica per que l("an "igienit&at fins
apartar-la dels fenomen i l(ambient, de la 'ida i l(emoci que sn els 'eritables regidors de la salut*
Una medicina de control de les poblacions i si pot ser el ms lucratiu possible, de lobb-s i poder
sobre tots els cossos*
1assada una "ora i mit.a em trobo en un @bxer@ d("ospital amb la 'ia posada, sense
men.ar i esgotada del tot= "aig de recordar que la nit anterior "a'ia 'iat.at* >o el que necessito s
men.ar, descansar i que alg? amb criteri m(escolti*
+ .o all, sola, "a'ent deixat l(amor per propi peu a l(Ufrica*
Ba metgessa torna al cap de quaranta-cinc minuts i em deixa anar% @*** potser tens "epatitis
/***@, i .o dic% @qu$ se n("a fet de la infecci d(orinaE, i dels xutes que m("an posat***E@, us asseguro
que no em 'a respondre* 0m baixen en una planta inferior, estic en un @bxer compartit@, em
posen 'ia intra'enosa una bossa de @suero@ Rcatal s$rum, plasmaS fisiolgic i "a esperar que em
facin una ecografia***, i esperant esperant 'an acabar 'enint els meus pares i el meu germ altra
cop i el @suero@ es 'a acabar*** i a mi no em feia cas ning? i .o li dic a l(auxiliar d(infermeria% @*** o
em doneu de men.ar o em poseu una altra bossa***@, al meu informe noms posa una bossa, a
ms, .a sn les quatre de la matinada i .a n(estic fins els o'aris que tot"om passi pel meu
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 88;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

da'ant*** * ,n les 'uit del mat), m(aixeco i me(n 'aig a la recepci i els "i dic% @*** b, com que no
sc una urg$ncia tot"om em 'a passant pel da'ant, resulta que .o me n("agus pogut anar a casa,
dormir i tornar a fer-me l(ecografia*** s a dir, o m(agafeu ara o em trec la 'ia, a ms, .o ara em
trobo pit.or de quan 'aig entrar*** en un "ospital la gent es posa malalta***@* Amb trenta minuts
esta'a fent-me l(ecografia i a les dot&e i mit.a del mat) marxa'a amb l(informe de la segona
metgessa en prctiques - s clar la primera "a'ia acabat el seu torn -* + quina 'a ser la me'a
sorpresaG, a l(informe "i posa'a auto-medicaci i es confonia la primera 'egada que 'aig anat a
Togo amb la segona*** com que no escolten, aix) anem***, de la infecci d(orina ni se(n parla= i b,
amb l(informe m$dic dels fets equi'ocats per amb anal)tiques perfectes - segons el que es busca
-, sense "epatitis per amb @quistes@ Rcatal quistsS naturals al fetge, 'aig marxar cap a casa
sense cap recomanaci nutricional, quins o'arisGGG Aix s), que ans a Medicina Tropical, aquella
on m("a'ien regalat un medicament pro"ibit* 1er*** no "i "a un departament de Medicina Tropical
al /l)nicE Hs clar, no saben res del que em passa*** s clar, si no "an llegit ni escoltat res del que
els "i "e intentat explicar* A"ir em mira'a les anal)tiques i l(informe de la /l)nica Saint Joseph,
esta'en perfectes*
Una curiositat% el meu germ tenia un congrs els dos dies del meu ingrs, la temtica era%
protecci i protocol farmac$utic a la Uni 0uropea i al mn*
Una altra curiositat% em 'aig fer una foto, no tenia cabellG, ni 'olum ni color*
:aig comen!ar a fer dieta i descansar molt, el cos em demana'a reps***, recordo que no
podia ni crrer i el cap em feia un dolor agut per tota la capacitat cranial, extens, era molt especial*
:aig repassar l(informe i el 'aig corregir*
+ 'aig trigar tres setmanes en demanar "ora a Medicina Tropical de Drassanes* >o no 'olia
saber res ms de cap metge, no 'olia que em fessin ms anal)tiques, no 'olia sentir el que em
deien per que .o .a sabia el que em passa'a - tots sabem que ens passa al cos, l(altre s que no
te(l 'ulguis escolar -, .o necessita'a des-intoxicar-me*** i el meu amor, per que .o porta'a al cos un
gran disgust i no 'olia que em diguessin que el que m("a'ia passat no importa'a*** si precisament
esta'a a Barcelona per explicar-"o tot i per damunt de tot sentir-me segura m$dicament parlant*
:olia men.ar i descansar***, per el dolor a la &ona del fetge no millora'a***, no podia fer una altra
cosa que trocar-"i*
:aig tornar a explicar-"o tot*** i a fer ms anal)tiques i el metge i l(altre metge i una altre
ecografia del fetge, i ms metgessa*** i a mi em feia mal la &ona del fetge*** i res, no tenia res,
noms @quistes@, sis-'uit m(ana'en dient mentre mira'en per pantalla* /ada cop per millora'a,
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 86;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades***, i el metge em 'a dir que el fetge no fa mal*
:aig fer ban-eres d(aigua amb sal, 'aig descansar i men.ar b*** i per fi l("omeopatia, alg?
em 'a escoltar per que tenia ganes de sanar al pacient*** .o tenia un @mal disgust@ i un @mal txic@*
+ 'a anar passant els dies i les setmanes i poc a poc el dolor es 'a anar concentrant***, i a mi em
feia mal*** i cada cop per millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** i 'aig
tornar al metge de Medicina Tropical* 8Q De 3ebrer, ms anal)tiques, sang, orina i @fenta@ Raltre dit
cacaS, aquesta 'egada anal)tiques especials*** * + .o .a esta'a preocupada* /ada cop per
millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** * 0l < de gener "a'ia comen!at
un curs de franc$s a Tolosa* /ap problema .o .a em troba'a millor per el dolor com a m)nim no
empit.ora'a, fins "i tot un dia la punxada 'a ser molt intensa***, per cada cop millora'a, molt a poc
a poc per de tant en tant tenia punxades*** * + finalment no tenia res*** fins "i tot la metgessa em
'a tocar, quina no'etat GG, no em 'a 'eure res* 1er cada cop millora'a, molt a poc a poc per de
tant en tant tenia punxades*** *
0m 'aig donar per curada, des del 8< de no'embre "a'ia estat fent dieta, prenen infusions,
"erbes, @"erbotes@ i naturopaties en general per nete.ar, per*** cada cop millora'a, molt a poc a
poc per de tant en tant tenia punxades*** *
Durant tot aquest per)ode 'aig estar gestionant el retorn de les despeses a tra's de
l(asseguradora, s a dir can'i d(a'i i el cost dels ser'eis de la /l)nica ,aint >osep"*
0ncara no "e cobrat, 'aig en'iar tots els originals i m("an fet creure que la factura de la
/l)nica Saint Joseph que tenien en m era una copia i que 'olien l(original - costa ms diners que
m(en'iFn una altra original que la prpia factura -= em 'aren comentar que el meu expedient es
guardar cinc an-s* Decideixo intuFti'ament i poc desprs que millor que m(ingressin ara les 6;9
parts i m(oblido, les coses s("a de tancar quan no tens un secretari;a, a ms tamb es @podreixen@*
0l ms de .uliol em 'aren fer creure que no "a'ia en'iat els originals* 0ls "i 'aig dir que aniria
directament a l(5ficina del /onsumidor i que eren un estafadors* :aig "a'er de demostrar que els
"a'ien rebut, tanmateix fcil doncs existeixen els e-mail del meu expedient GGG Kuina mena de
treballadors in?tils "i tenen o a ms mentiders* 1rimera setmana d(Agost, diuen que m(ingressaran
6;9 parts de tot el cost al banc***, no m("o acabo de creure*** , .a 'eurem*
+ el 8C d(Abril ens trobem amb l(amor a MarraTec" - el go'ern espan-ol no li dona la gana
de donar-li un 'isat de 'acances -* 1lorem i ens enrabiem per facebooT* 1lorem i ens enrabiem
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 89;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

per facebooT* 1lorem i ens enrabiem per facebooT*** plorem i ens enrabiem per facebooT i
tel$fon***, plorem i ens enrabiem per facebooT i tel$fon***, plorem i ens enrabiem per
facebooT *** *** * 0l dossier .a est en trmit de denuncia al defensor del poble a tra's de ,5,
Aacisme*
:arem parlar del meu defalliment, de la cl)nica Saint Joseph, de l(asseguradora, dels
medicaments, de la malria*** * Ba malria no s contaminant entre persones, el mosquit mor una
'egada "a picat, es cura amb infusions, aigua i amb el cos ben fort dons les febres sn ele'ades***
'a.a com la grip, la grip A*** , *** , **** - per posar un exemple -* 0l primer que em de tenir en compte
s que les persones, almen-s a Togo i 4"ana no es moren de malria si no s que estan
desnodrides i ets una criatura des'alguda, dels quals, n("i "a una multitud a l(Ufrica -* A'ui en dia
es prenen uns medicaments que 'an b per la malria, el B+AMAAL+B o l(AAT03A2***= deuen ser
@els medicaments per la malria que ana'en millor@, recordeu el que em 'a dir el metge de
Medicina Tropical la primera setmana d(5ctubreE Ba gent agafa la malria tot so'int, "o passen
malament, s clar, per tamb "i "an graus de malaltia, s("an acostumat, amb la grip tamb* + .o
no "e 'ist gent i cossos ms forts i sans*
+ l(MM,***E 5sti tuuuu*** *
Ales"ores*** per qu$ a la /l)nica Saint Joseph em 'aren donar els tres xutes i receptar
pastilles per la malria*** coi d(assegurancesG, i a sobre no m("o 'olen retornarG Kuin muntatge
entre bancs i assegurances s aquest*** G, si pagues en 'isa tens assegurats uns ser'eis, si
contractes un compte corrent nou tens beneficis en una asseguran!a d(accidents, llar, 'iatge***
atenci no de decessos= i a mi m("an fet ballar la perdiu a tra's d(uns 'int-i -set missatges de e-
mail, i a sobre amena!antG
+ el meu cos qu$ GGGG, aix "a costat molts diners a la salut p?blica, i a mi, que "e anat a
retrobar la salut a la consulta pri'ada i mal dita alternati'a* Kuin desga'ell i desmanegadamentG
+***
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 8D;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

:aig a 'eure el meu amic de les "erbes de la Tra'essera de 4rcia i em diu% @*** uii uiii uii***
Ufrica, no sabem res d(Ufrica***@, amb dos ulls com dues taronges em dna una bossa @d("ebotes@
per anar nete.ant budell, s el que tinc segons ell* 2o s cap 'isita, s un "erbolari*
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
/ada cop millora'a, molt a poc a poc per de tant en tant tenia punxades*** *
M(acagon tot GGGGG
Demano "ora a un Mineosologiste* A la primera em 'a dir que tenia uns bitxos instalIlats en
el budell - poca con-a -= a la segona que "aig d(anar @nete.ant@ o ordenant la me'a "istria de 'ida
- qu$ "i "e anat a buscar a l(UfricaE -* Una nete.a biolgica que es porta a terme amb gotes
naturals* 1er cert, cap anal)tica i moltes ganes de sanar a l(altre*
+ les dues anal)tiques de la caca a medicina tropical GG 2o s(entn*** oiE
/ada cop "e anat millorant, ara prcticament, prcticament estic sanada per*** crec que
"aur de seguir nete.ant aquesta tardor*** o aquest mateix ms d(Agost, per em sento
prcticament sense dolor*** *** Oenooo, no s*
+ .a est, tot dit*
A 'eure l(asseguran!a*** * 0m tornaran els diners per qu$ em 'aig prendre profilaxis
finalment*** E 1it.or el remei o la malaltiaE ,(exerceix el control ms a'iat sobre els cossos i no
sobre les mentsE
; )*Agot #el 3(24
@0urope Assurance@ M("a tornat 6;9 parts del total de les despeses*
Laig de seguir nete.ant, em fa mal al budell gruixut, al mateix lloc de sempre*
+ em segueix agafant pnic saber que si "i torno puc agafar la malria*** per qu$ deu serE
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 8<;8D
De Metges, frmacs i txics per Barcelona i Togo amb amor
Una mica de descripci no densa autobiogrfica, que no auto-etnogrfica

2< )*Agot #el 3(24
M(estic prenen uns @pol'os@ - A#ipo Col On Cleam" Priama1&atural -, que em 'an
aconsellar a la farmcia - pr$'iament "a'er explicat sint$ticament el que "e narrat fins ara -* Uns
@pol'os@ que netegen de bacteris no desit.ats de tot l(aparell digestiu, en concret del colon* Hs
automedicaci aixE7
3, )e Setembre 3(24
0m sento el JJV sense punxadetes*** *
:+A4+B+, Meritxell a la ,eu d(Urgell, 8C d(Agost del 678D 8P;8D