You are on page 1of 73

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
ÕÓÓ· IÔÚ‰·Ó›‰Ô˘ AÓ·ÛÙ·Û›· AÓ·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ Iˆ¿ÓÓ˘ °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜
Iˆ¿ÓÓ˘ ¢Ú˘˜ ÕÓÓ· KfiÙÙ· ¶¤ÙÚÔ˜ X·ÏÈÎÈ¿˜

°ÏÒÛÛ· Eã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι

·ã Ù‡¯Ô˜
EP°O ™Y°XPHMATO¢OTOYMENO 75% A¶O TO EYPø¶A´KO KOINøNIKO TAMEIO KAI 25% A¶O E£NIKOY™ ¶OPOY™

set 960-06 -1785-6
T. Aã 960-06 -1786-4

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN
A£HNA

Γλώσσα E΄∆ηµοτικού
Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι
Tετράδιο Eργασιών
α΄ τεύχος

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άννα Ιορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Πατρών
Αναστασία Αναστασοπούλου, Εκπαιδευτικός
Ιωάννης Γαλανόπουλος, Εκπαιδευτικός
Ιωάννης ∆ρυς, Εκπαιδευτικός
Άννα Κόττα, Εκπαιδευτικός
Πέτρος Χαλικιάς, Εκπαιδευτικός

Αθανάσιος Τριλιανός, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αθανάσιος Γιαννίκας, Σχολικός σύµβουλος
Ιωάννης Ντελής-Σµυρίλιος, Εκπαιδευτικός
Γιώργος Πισκοπάνης, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος
Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους, Φιλόλογος
Πέτρος Μπερερής, Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Χρήστος Παπαρίζος, Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πηνελόπη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος
Στέφανος ∆ασκαλάκης, Εικαστικός καλλιτέχνης
ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση
το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο»
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Mόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόµου
Mόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Aναστασία Aναστασοπούλου Άννα Iορδανίδου Iωάννης Γαλανόπουλος Άννα Kόττα Iωάννης ∆ρυς Πέτρος Xαλικιάς ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: Γλώσσα E΄∆ηµοτικού Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι Tετράδιο Eργασιών α΄ τεύχος OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA .

.

....41 ENOTHTA 7 MÔ˘ÛÈ΋ ........................... ÔÈ Ê›Ï˜ Ì·˜ ...............................................................................................................................................‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ..............................................................................................................................................................¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ENOTHTA 1 O Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ .......................................................63 ...........................................................................17 ENOTHTA 4 T· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ...........................................................................................................................7 ENOTHTA 2 H ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË .........................29 ENOTHTA 6 OÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜..........53 ENOTHTA 9 BÈ‚Ï›· .............

6 .

ªÈ· ·Ó‰·ÈÛ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. T· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫Ú‹ÙË. Ì˘Úˆ‰¿Ù· ÌÔ˘Î¤Ù·. ̤۷ Û ÁÏ¿ÛÙÚ˜. fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï›ÁÔ ¯ÒÌ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹. ªÂÙ¿. ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ó fiÙÈÛÌ·. fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ˆÚÈ¿. ÙˆÓ ÛηÏÔ·ÙÈÒÓ. ÛÎfiÚÈ·. °È ’ ·˘Ùfi Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì √ÈÎÔ-°ÈÒÚÁÔ Î·È √ÈÎÔ-°ÂˆÚÁ›·! °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Î·È „ÂηÛÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ͷӿ ·fi Ù· ÛÔοÎÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. fiˆ˜ Ì·˜ ›·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ. ™ÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ÛÙȘ ·˘Ï¤˜.. ∆Ô ÙÛÈ̤ÓÙÔ «¿ÓıÈÛ» Î·È Ê¤ÙÔ˜. °˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. Î·È ¤ÙÛÈ. ª·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÎÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi: √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó ÛfiÚÔ˘˜ Û ۯÈṲ̂˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù· «˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó». ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∏ ʇÛË. √ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ë °ÂˆÚÁ›· Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂ã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÌÂ. ∆· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. Ù‡¯Ô˜ 98. ηÏÔη›ÚÈ 2002 (‰È·Û΢‹) 7 .Ô˜ Ì·˜ Ï › Ê Ô ÙÔ ÂÚÈ‚ ¿ Ï Ï ÔÓ EÓfiÙËÙ· 1 T·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È οı ¯ÚfiÓÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÈÔ ÔÏÏ¿. ∆ÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙfiÏÌËÛ ӷ Ù· „ÂοÛÂÈ Ì ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ· «ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ». ∆· ˘fiÏÔÈ· Ù· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ê‡ÛË. Û οı ۯÈÛÌ‹ ÙÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂ӷ Ê˘Ù¿. ª· ·˘Ùfi Ô˘ ÙÚ·‚Ô‡Û ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ‹Ù·Ó οÙÈ ¿ÏÏÔ. ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ·È‰È¿ η̷ÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÁˆÓȤ˜ οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ÙË ∑‹ÚÔ. Û’ ¤Ó· ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi. ›‰·Ì ÙȘ ÈÔ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ›¯·Ó Ê˘ÙÚÒÛÂÈ Ôχ¯ÚˆÌ·. ‹Ù·Ó Ï›Á·. ¶ÚÒÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜: Ê˘Ù‡ԢÌ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.

..... ....... ................ ....................................................... .............. ............. .. .. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ò˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÔÌÔÚʇÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ê˘Ù‡ÔÓÙ·˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ. ............ 8 .............. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∆· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó Ï›Á· Î·È ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Â‰Ò ÎÈ ÂΛ... ......................... ...... .............. 2............. ......... .... .. ........ .............................. ..... .... ......... ........ ...... ......... .................. ........... .... .............. ................... ..... ........... .............. ......... ........... ....... .. ................................ ... ................................ .... ............ ......... .................................... ......... ............................ ............................... .............................. .................... . À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÚÔı¤ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·: ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÂÙ¿ οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ê¤ÙÔ˜ •·Ó·ÁÚ¿„Ù ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ۇÓÙÔÌÔ ÙÚfiÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ... .... ................ ............ ..... .......... ... ..... ........... ............. ...................... .. ... ... ......... . ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ›‰È· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ ÁÚ¿„Ù ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜ ÌÈ· ‰È΋ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›· Ì ı¤Ì· ÙÔ Ê‡ÙÂÌ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ ‹ ‰¤ÓÙÚˆÓ.... ...... ........... ................1 1........................ ............... .............. ..... ................................... ..................... . ............. ........................... .... ªÂÙ¿ ........ ............

οو ·fi ÙËÓ °Î·Ì‹Ï·. •¤Ú·Ì ˆ˜ ı· ‚Ú›ÛηÌ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔ¿‰È.¿. fiÔ˘ ˙Ô˘Ó ¿ÁÚÈ· ˙Ò·. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-ª¿ÚÙÈÔ˜ 2002 (‰È·Û΢‹) 9 .. ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÛ·Ì ٷ ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‚ÈfiÙÔÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÔ¿‰È ÙˆÓ ·ÁÚÈfiÁȉˆÓ Ô˘ ‚Ϥ·ÌÂ. ∞Ê‹Û·Ì ÙÔ Î·Ù¿Ï˘Ì¿ Ì·˜ Î·È ‹Ú·Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. T· ·ÁÚÈfiÁȉ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¶›Ó‰Ô˘ ªÂÙÚË̤ӷ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· Â›Ó·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁÚÈfiÁȉ·: ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î. ŸÌˆ˜ Ô‡Ù ÎÔ˘ÓÔ‡È ‰Â Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ªÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ WWF ∂ÏÏ¿˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÚÈfiÁÈ‰Ô˘ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¶›Ó‰Ô˘. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÔÈ Ï·ıÚÔ΢ÓËÁÔ› ›¯·Ó ‰Ú¿ÛÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. Ì¿Ó· Ì ÌÈÎÚfi. Ù‡¯Ô˜ 37. Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ÂÓ‹ÓÙ· ̤ÙÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÔ¿‰È. ‚ÚÂı‹Î·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÛÙ· ÔÚÔ¤‰È· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ∆‡ÌÊ˘. ŒÙÛÈ.. ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∆Ô ¿ÓÙ·. ÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ∆‡ÌÊ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰Ú˘ÌÔ‡ µ›ÎÔ˘-∞ÒÔ˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ 2000 ˆ˜ ÙÔ 2002. ¤ÂÈÙ· ·fi ‰˘Ô ÒÚ˜ ÔÚ›·. ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ٷ ıËÏ˘Î¿ Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘˜. ÕÏÏË ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ› Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ï·ıÚÔıËÚ›·˜. ‰È·ÎÚ›Ó·Ì ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÎÔ·‰ÈÔ‡. ŒÂÈÙ· ·fi ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÂÚ¿ÙËÌ·. Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ‰Ò‰Âη Û˘ÓÔÏÈο ˙Ò·. ™ËÌÂÈÒÛ·Ì ÎÈ Â‰Ò fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Û˘Ó¯›Û·Ì ÛÙËÓ ·ÓËÊfiÚ·. Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ οıÂÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘. ¶·Ú·Û΢‹ 30/11/2001. ÛÙËÓ °ÎÈfiÓ· Î·È ÛÙËÓ √›ÙË. ÊÙ¿Û·Ì ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÔ¿‰È. ∂›¯·Ì ·Ó¤‚ÂÈ ·Ô‚Ú·‰›˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈ‚¿‰È. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙ· ¿ÁÚÈ· Î·È ·fiÙÔÌ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¶›Ó‰Ô˘. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÙËÏÂÛÎÔ›Ô˘ ÂÓÙÔ›Û·Ì ‰‡Ô ·ÁÚÈfiÁȉ·.Ô˜ Ô Ê›Ï Ì·˜ ÙÔ  ÚÈ‚ ¿ Ï Ï Ô Ó ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜: ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔ˘˜ ‚ÈfiÙÔÔ˘˜. ÙÔ Ê‡ÏÔ. ÁÈ· ‚ÔÛ΋ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÏÈ‚¿‰È. ÙËÓ ÎÏ›ÛË Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜. ¢ÂÓ ·ÚÁ‹Û·Ì ӷ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ›¯ÓË ·fi ¿Ú‚˘Ï· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ¤ÓÙ ¿‰ÂÈ· Ê˘Û›ÁÁÈ· ÁÈ· ΢ӋÁÈ.

.. .......................................... .. ........... .................... ...... ............ .......... ......... ...... . ....... ......................... ..... ........ ..... 4.......... .... ... ..........1 3...... ...... ............................ ...................... .... . ...................... ....... .................. ....... .......... ............. ...... .................... ...... ...................... . . .. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ .......... ........ . ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÙÂ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ٷ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ.. ......... ...... ¶·Ú·Û΢‹ 30/11/2001...... 10 ... ....... ..... .................................. .... .............................. ........... ....... ............. ............ ...... ... ........... ......... .. ............ .................. ...... ............. Œ¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi Â›ÚÚËÌ· Ï¿ıÚ·.................. .............. ................ ........... ......... .... .... ... ........... ... ºÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. .. ........... . ....... .............. ........... ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¯ÚfiÓÔ ÂÓÂÛÙÒÙ·.............. ... ... ........................... ...... ........ ... .. ..................... ........ .... .... ............. .......... ....... ....... .. .. .......................... ...... ......................... .... ........ ............. . ....... Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ «ÎÚ˘Ê¿»... Ï·ıÚÔ΢ÓËÁfi˜.. ..... ........................................... ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ï·ıÚÔıËÚ›·........ .... ...... ....... ....... .. µÚ›ÙÂ Î·È ¿ÏϘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ì ÙÔ «Ï¿ıÚ·» ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ·. ..................... .... ....... ¶¤ÌÙË 29/11/2001................. . ... .................................. ........ ...... ..................... ............... .. .................

Ô˜ Ô Ê›Ï Ì·˜ ÙÔ  §¤ÍË Ï·ıÚÔıËÚ›· ÚÈ‚ ¿ Ï Ï Ô Ó EÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Î·È ÛËÌ·Û›· Ï¿ıÚ· + ı‹Ú· (= ΢ӋÁÈ) ÙÔ Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ·Ú¿ÓÔÌ· Ï·ıÚÔ΢ÓËÁfi˜ / Ï·ıÚÔı‹Ú·˜ 11 .

∏ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹. ∆Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ¶Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «ÀÁÚfi˜ ∫fiÛÌÔ˜»! √È ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ›¯·Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ¿ÚÙÈ Ù¤ÏÂÈ·. Ô˘ Ì ‹Á ÛÙË Ï›ÌÓË µÈÛÙÔÓ›‰·. ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «EÚ¢ÓËÙ¤˜». Ï¿ÛË ¶¿Ì ÁÈ· ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¿ÚÙÈ Û ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘˜.. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÙÈ ¤·ı·. ¶¿ÚÙÈ ÛÙË. fiÔ˘ ˙Ô˘Ó Û¿ÓÈ· ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ. ¶ÚÒÙ· ‹Ú·Ì ¤Ó· ÌÂ˙‰¿ÎÈ ÛÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘. ·ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ηÙfiÈÓ Ì ÙȘ ÏÈ‚ÂÏԇϘ. ÌÂÙ¿ Ì ·Ú¤Ï·‚ ¤Ó·˜ ÛÙ·¯ÙÔÙÛÈÎÓÈ¿˜. Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÙÔÓ ·ÚÁ˘ÚÔÂÏÂοÓÔ ÛÙËÓ ∫ÂÚΛÓË. ∂Λ ÌÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ „·ÚÈο. ⁄ÛÙÂÚ· Ô ‰ÂÓÙÚÔ‚¿ÙÚ·¯Ô˜ Ì ¤‚·Ï ӷ ÛηÚÊ·ÏÒÛˆ Û’ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô ‚¿ÙÚ·¯Ô˜ Â¤ÌÂÓ ӷ Ì ̿ıÂÈ Ò˜ Ó· ‚˘ı›˙ÔÌ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ·Ê‹Óˆ ÌfiÓÔ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ·’ ¤Íˆ. ∂ΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ˆÚ·›· „ËÏ¿ Î·È ÏÂÙ¿ fi‰È· Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËı¿Ó ӷ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi. 6/2/00 (‰È·Û΢‹) 12 . Œ‚Á·Ï ¤ÓÙ „·Ú¿ÎÈ· ·fi ÙË Û·ÎԇϷ Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Û·ÁfiÓÈ ÙÔ˘ Î·È Ì ΤڷÛÂ.1 ∆Ú›ÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜: ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘˜. ∂ÁÒ ÙÛ·Ï·‚Ô˘ÙÔ‡Û· ¿¯·Ú· Î·È ÂΛÓÔ˜ Ì ÎfiÔ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û ٷ Á¤ÏÈ· ÙÔ˘.. ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ӷ Û ȷ٤Ϙ-Óԇʷڷ. ∂ÓÓÔÔ‡Û·Ó Ó· Ì οÓÔ˘Ó Ó· Âٿ͈ ·fi Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ ÛÂ Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ ÛÙ· Ê˘Ù¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤Ûˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi! ∞‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÈÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜! ∆È ÁÏ›ÛÙÚ˜ ¤Ê·Á· ‰Â ϤÁÂÙ·È! ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Ô Î·Ï·ÌÔηӿ˜ ÌÔ‡ ÚfiÙÂÈÓ ÂÚ›·ÙÔ ÛÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ÂÓÙfiÌˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ. ∆ÔÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û· Ì¿ÏÏÔÓ.

. ... . . ... .... .. ..... Ô ‰ÂÓÙÚÔ‚¿ÙÚ·¯Ô˜ . . . . .. ....... ....... 13 . ... . ... . .. . ........ ... .... . .... .. ... ..... ªfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛ· ÙȘ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÌÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ...... .. .. .. .... . . . . ........... .. ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ ÛËÌ›· fiÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿.... ... .. .... .. .. . .. . . . .... ... . . ... . ..... .. . . ... . ... ... . . .. .... . . .. . . ∂ÓÒ ÙÛ·Ï·‚Ô˘ÙÔ‡Û· .... ... . ... .. . ... .. . ..... ŸÙ·Ó ¤Ê·Á· Ù· „·ÚÈο.... .. . . .Ô˜ Ô Ê›Ï Ì·˜ ÙÔ  ÚÈ‚ ¿ Ï Ï Ô Ó 5. . . ..... .... . .. . . ... . . . ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ê˘Ù¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. . . .. ...... .. . .. .... ...... •·Ó·ÁÚ¿„Ù ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. .... . . . ÔÈ ÏÈ‚ÂÏԇϘ . ... .. .. ... . ... ....... .... ... . .. . .. . . ... . . . .... Î·È Ì ‹Á . . .... .. . ... .. .. . . .. ... . .. .. . . ... . .. . .... ... . .. . .. . .. . ..... ...... ... .. ... .. . .. .. ¤ÓÙÔÌÔ ‹ Ê˘Ùfi) Ô‡ ˙ÂÈ ÙÈ ÙÚÒÂÈ Ò˜ Â›Ó·È 6.. .. . . ... .. ... .. .. . . ..... .. fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞ÊÔ‡ ‹Ú·Ì ¤Ó· ÌÂ˙‰¿ÎÈ. .. . .... .. .. . . . . .. . ... .. ... .... .... .. .. . ... . . . . .... . . . . ... ..... . . Ì ·Ú¤Ï·‚ . .. .. ..... . . ... ... .. . .. .. .. ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: fiÓÔÌ· (fiˆ˜ ÙÔ Í¤ÚÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›·) ›‰Ô˜ (Ô˘Ï›. . ....... ..... . .. .. ... .... . . ... .. ... .. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ô˘ÏÈ¿. .. . . Î·È ÌÂÙ¿ Ô Î·Ï·ÌÔηӿ˜ .... ... . . ..... .. . . .. . . . . . . ........ .. . .... ... ... . ... . .............. . .... . . .... . .. . . .... . ... ... ... .. .. ... . . . . .. ...... .. . . . ... ... ... . ....... ...... ...... ... . . ..... . ...

ªÈ· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô‰‹Ï·ÙÔ ∆√ ¶∂πƒ∞ª∞ ∆∏™ ∫∞ƒ¢π∆™∞™ ŒÓ· ›ڷ̷ ‚Ú›ÛÎÂÙ__ Û ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2003 (‰È·Û΢‹) 14 . ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ__ÛÂÈ ÛÙÚÔÊ‹ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· «Ë ∫·Ú‰›ÙÛ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë fiÏË ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂȉÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. °È· Ó· ÂÓı·ÚÚ__ÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «√π∫√». Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› οı ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ÛÙ·ı̇ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ__ÛÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· Ó· ÎÈÓ__ı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. Ô ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏË ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ¶Â›Ú·Ì· Ô˘. ∏ fiÏË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. H K·ıËÌÂÚÈÓ‹. ÂÓÒ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó.8 ¢ÚÒ ÙËÓ ÒÚ·. ·Ó ÂÙ__¯ÂÈ. ™¯Â‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘Î›Ԣ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ__ Ì Ô‰‹Ï·Ù·. ™Â fiϘ ÙȘ Ï·Ù›˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙ__ı› ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. Ì ¯Ú¤ˆÛË 0. οÓ ÎÈ ÂÛ‡ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ·Ú¯‹» Ô ÙÔÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯__ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÁÈ· Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ „ÒÓÈ·. ∆Ô ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· Á›ÓÂÙ__ ϤÔÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∂Λ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰‹Ï·Ù· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. °‡Úˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÎÙÒ ˘·›ıÚÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘.1 ∆¤Ù·ÚÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠Ô‰‹Ï·ÙÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜.

™˘ÌÏËÚÒÛÙ ۈÛÙ¿ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ÛÙ· Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ÀÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ™˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ 15 .Ô˜ Ô Ê›Ï Ì·˜ ÙÔ  ÚÈ‚ ¿ Ï Ï Ô Ó 7.

........................ ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÊÚ¿ÛË «ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ»...................................................... ................................... æ¿ÍÙ ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ Ϥ͢ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù fiÛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù Ô˘ Ó· ÙËÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó.......................... 16 Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ÂÚÈ‚¿Ïψ ................................... .. ........................ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.... ............ ........... ...........1 8.............. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ϤÍÂˆÓ ·Ϥ˜ ϤÍÂȘ ‚¿Ïψ ºÚ¿ÛÂȘ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ..................... ....

ÙÔ 1968.Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË EÓfiÙËÙ· 2 ∏ ÕÏÎËÛÙË Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∂ã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. fiˆ˜ ÎÈ ÂÛ›˜. √ƒ√µπ§: Ë Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ·Î˘‚¤ÚÓËÙË fiÏË §›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË µÂÁÁ¿ÏË Ù˘ πÓ‰›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÏÏÈÒÙÈÎË fiÏË. ∆Ô ¿ÚıÚÔ Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¿˜ Ô‰ËÁ› Û’ ·˘Ù‹Ó. ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2003 17 . ∏ fiÏË ·˘Ù‹ ȉڇıËΠÚÈÓ ·fi 35 ¯ÚfiÓÈ·.ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì fiÛ· ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. £¤ÏÂÙ ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÙ ̷˙› Ù˘. ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ªÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ Î¿Ô˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· «Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ·Î˘‚¤ÚÓËÙË fiÏË». ÔÈ 1. ·fi ‰‡Ô πÓ‰Ô‡˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙfiÔ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÍÂΛÓËÌ·. ‚¤‚·È·. ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔÓÈο fi. ∆˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ Û fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÎÂÚ·›Â˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Ô‡ÙÂ. ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∆· ™·˝ÓÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· fiÏË fiÔ˘ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û›ÙÈ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó «‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ» ·fi Ù·ÈÓ›· Ê·ÓÙ·Û›·˜.500 οÙÔÈÎÔ› Ù˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó fi. ÙfiÛÔ ÛÙËÓ fi„Ë fiÛÔ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÌÈ· fiÏË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô. ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. Ë «·˘Á‹» ÌÈ· Ó¤·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·.

(™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋.. ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ¿ÛÎËÛË............................2 1......... M ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ................. ÙÚfiÔ Î·È ÁÚ¿„Ù ٷ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›......... æ¿ÍÙ ÁÈ· ÎÂÚ·›Â˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·......) ÙÚfiÔ˜ (Ò˜. ¯ÚfiÓÔ............... ÛÙË µÂÁÁ¿ÏË Ù˘ πÓ‰›·˜ ÌÈ· ·ÏÏÈÒÙÈÎË fiÏË.... Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó: ∆·Íȉ¤„ÙÂ Î·È ·Ó·Î·Ï‡„Ù ....................... ÌÔ˘ÛÈ΋......ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ...... £·˘Ì¿ÛÙ ٷ Û›ÙÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È .......................... Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÎ·›‰Â˘ÛË.......... ¢Â ı· ‚Ú›Ù ......! ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ...............................................) ÙfiÔ˜ (Ô‡... 18 ............... ηٷʤÚÓÔ˘Ó ..... ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È fi.........) ¯ÚfiÓÔ˜ (fiÙÂ.............. Î·È ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ..............) 2...................... ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙfiÔ. Ù·ÈÓ›· Ê·ÓÙ·Û›·˜.. ¯ÔÚfi.

∞fi ÂΛ Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ô‰ËÁËı›Ù ÛÙËÓ ¡Ù›ÛÓ¸ϷÓÙ. ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ÙË °Ë ÙˆÓ ™˘ÓfiÚˆÓ. ÙË ÃÈÔÓ¿ÙË Î·È ÙËÓ ∞Ï›ÎË. ∞ӷηÙÂ˘Ù‹Î·Ì Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï·ÓÙ›Ó Î·È Û˘Ó¯›Û·Ì ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ÙÔÓ ¶ÈÓfiÎÈÔ. ÙË °Ë Ù˘ º·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÙË °Ë Ù˘ ∞Ó·Î¿Ï˘„˘. ŸÙ·Ó ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÙˆÓ º·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜. ÓÈÒıÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì‹Î·Ì Û ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. Ì›ӷÌ ÁÈ· ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ Ì ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÛÙfiÌ·. ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. ¶¿ÚÙ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÕÏÎËÛÙË Î·È Ù·Íȉ¤„Ù ˆ˜ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «EÚ¢ÓËÙ¤˜». ∞fi ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ √‰Ô‡. Ù·Íȉ¤„·Ì ÛÙË °Ë Ù˘ º·ÓÙ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ¶›ÙÂÚ ¶·Ó. ∂ÈÛÎÂÊًηÌ ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ Ù˘ øÚ·›·˜ ∫ÔÈ̤̈Ó˘ Ì ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ¢Ú¿ÎÔ. ·Ï‹ıÂÈ·. ·Ê‹Û·Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù·. ÙË °Ë Ù˘ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ù˘ ¡Ù›ÛÓ¸ Ó· Ì·˜ Ì·Á¤„Ô˘Ó. ™ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ÁÓÒÚÈÌË ·fi Ù· ·È‰Èο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹.Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË ¡Ù›ÛÓ¸ϷÓÙ ¶ÔÈÔ ·È‰›. ·ÙÌÔΛÓËÙ· ÙÚ¤Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. Ù· ı¿̷ٷ. ÙÔ Û›ÙÈ-‰¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ƒÔ‚ÈÓÛÒÓˆÓ. Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ. ÙËÓ ¡Ù›ÛÓ¸ϷÓÙ. µÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∆Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¡Ù›ÛÓ¸ϷÓÙ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ √‰fi. 27/9/99 (‰È·Û΢‹) 19 .

............................................................. ......... ................... ........ ................... ◊ οˆ˜ ¤ÙÛÈ: ªfiÏȘ ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡... .................. .................................. .................................. .......... .... ·›ÚÓÂȘ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¡Ù›ÛÓ¸ϷÓÙ .................................. ............. ............. .... ................ ... ......... ........................... ................ ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ.............. . .................................................................. ◊ οˆ˜ ¤ÙÛÈ: ªfiÏȘ ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡.. . . .. .......... .... ....................................... .................. .............................................. ...................... ......... ........ ....... ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ οˆ˜ ¤ÙÛÈ: ªfiÏȘ ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡.. ................ ∞˜ ԇ̠fiÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ԉËÁ›Â˜ Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ Û·˜ ‹ ÌÈ· Ê›ÏË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ¿Ó ÛÙËÓ ¡Ù›ÛÓ¸ϷÓÙ Î·È ÙÈ ı· ‰Ô˘Ó ÂΛ....................................... 20 ................................................................ ........................ Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¡Ù›ÛÓ¸ϷÓÙ .......................... .. ¿Ú ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¡Ù›ÛÓ¸ϷÓÙ ................ .. ................................................................................... ...................................................................................................... .................................................................... ................. ...............................2 3........................................... ............................... ... ..............

.........................Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË ........................ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ԇ̠ÙÈ Ó· οÓÂÈ.................... .......................................... Û·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì Û οÔÈÔÓ ÙÈ Ó· οÓÂÈ......................................... ‚¿ÏÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ·›ÚÓÂȘ ¿Ú ӷ ¿ÚÂȘ 21 ........................................................... ‹ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹ ·fiÚÈÛÙÔ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ ‹ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹ ·fiÚÈÛÙÔ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜.... ........................................ .......................................................... fiÙ·Ó ‰›ÓÔ˘Ì ԉËÁ›Â˜................ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÓÂÛÙÒÙ· ÔÚÈÛÙÈ΋˜........ ..... Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì·˜............................................... ..................................................... ∞ÊÔ‡ ÁÚ¿„ÂÙ ٷ ΛÌÂÓ¿ Û·˜..........................................................

...... ... . .. .. ... ........... . ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙË ÛÙËÓ Ù¿ÍË... ... ....... . .. ........ . ..... ... . .. .. .. .. .. ........... ...... ........ . ...... ..... .. ¶Ô‡ ¤ÁÈÓÂ. . .. ........... . ..... ... . ....... . ...... . ......... ... .... . . ... ....... ..... ....... °È·Ù› ¤ÁÈÓ·Ó.. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ٷ Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ· Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È: ¶fiÙ ¤ÁÈÓÂ. .. .. .. .... ...... ...... .... (Û˘Ó¤ÂȘ) . . . ∆È ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿. ........ .. ... ... ... ...... ... ............. . ..... ........... .... ............ .. ...... .. .. . ..... ... . ... . .. ............ .. ™Î¤„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· .. .... ™ÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜ ·˘Ùfi Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ù ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. . ...... ................ ...... ... . .. .... . ... . (ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ) ...... .. . . ......... . .. . ..... . ........ ∆È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È...... . ...... ..... ¶ÔÈÔÈ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜. . ....... ... .. .. .. ..... ........ . .. 22 . ............ .. ..... ..... ......... ... .......... ........ ....... ...... ºÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ¶ÈÓfiÎÈÔ (ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô Í‡ÏÈÓÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì‡ÙË Ô˘ ·Á·¿ÂÈ Ó· ϤÂÈ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ „¤Ì·Ù·) Î·È ÂÛ¿˜... ..... .. .. ....... ..... ..... .. . .... . .... .. . ¶Ò˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ... ∆È ¤ÁÈÓÂ.. ....... .......... . ......... ... ... .......... .2 4.. ....... ... .. ...... ... (·Èٛ˜) ....... .. .

➜ ∫ÔÏÏ¿Ì Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘˜. 23 . ➜ ¶ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÓÂΉԇÔÏË Ì ÌÈÎÚ¿ ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ➜ ∆ÔÔıÂÙԇ̠Â¿Óˆ ÛÙ· ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÊÔ˘ÁÁ·ÚÈÔ‡ ÁÈ· ÛÎÂ‹.ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ.Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË 5. ➜ ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÓÂΉԇÔÏË fi. ¢È·‚¿ÛÙ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ò˜ ηٷÛ··Û·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË fiÏË: ªÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÂÓÂΉԇÔÏË ÀÏÈο ➜ ÃÔÓÙÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ ➜ ∆ÂÓÂΉ¿ÎÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ➜ ∞Ï¢ÚfiÎÔÏÏ· ➜ ÃÚÒÌ·Ù· ➜ ∆۷ϷΈ̤Ó˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ➜ ™ÈÚÙfiÍ˘Ï· ➜ ªÈÎÚ¿ ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ ➜ ™ÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ· ‚·Ì̤ӷ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ➜ ™ÙÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. fiÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ‰Â ı· ‹Ù·Ó Ù· ¯·ÚÙfiÓÈ· ‹ Ô ËÏfi˜ ·ÏÏ¿ Ù· ¿‰ÂÈ· ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÓۤڂ˜. ÛÈÚÙfiÍ˘Ï· ÁÈ· ·Ú¿ı˘Ú·. ➜ ∆· ‚¿ÊÔ˘Ì Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. ➜ ∫ÔÏÏ¿Ì Â¿Óˆ Ù· ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ·. ∆· ·È‰È¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· fiÏË. ÛÙ· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÈÙÈÒÓ.

➜ ∫ÔÏÏ________________ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ›¯Ô˘˜. °È· Ó· ÌËÓ ÌÂډ‡ÂÛÙ Ì ÙÔ Ë Î·È ÙÔ ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙȘ ÁÚ¿„ÂÙ Û ·fiÚÈÛÙÔ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜. ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤Ó˜ Û ÂÓÂÛÙÒÙ· ÔÚÈÛÙÈ΋˜. ➜ B________________ Ù· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. ➜ ™ÙÚ ➜ ∫ÔÏÏ________________ Â¿Óˆ ÙÔ˘ Ù· ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· Î·È ‰________________ ÙÔ˘˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÈÙÈÒÓ. ➜ ™˘ÌÏËÚ________________ ÛÙËÓ ÙÂÓÂΉԇÔÏË fi. ÛÈÚÙfiÍ˘Ï· ÁÈ· ·Ú¿ı˘Ú·..: ➤ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ➜ ÙËÏÂʈӋÛÙ ∫·È ÌËÓ Í¯ӿÙÂ: Ù· Ú‹Ì·Ù· Û -ÒÓˆ Î·È Û -›˙ˆ ÎÚ·Ù¿Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ÙÔ˘˜ (ˆ Î·È È) ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋.2 6. ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ Î·È Û›ÁÔ˘ÚË Û˘ÓÙ·Á‹! ∞ÏÏ¿˙ÂÙ Û ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋.¯. ➜ ¶ÏÔ˘Ù________________ ÙËÓ ÙÂÓÂΉԇÔÏË Ì ÌÈÎÚ¿ ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ. 24 .. ¶. ∆È ·Ú·ÙËÚ›Ù ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ.) ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÒÛÙ ÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ➜ ∆ÔÔıÂÙ________________ Â¿Óˆ ÛÙ· ÙÂÓÂΉ¿ÎÈ· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÊÔ˘ÁÁ·ÚÈÔ‡ ÁÈ· ÛÎÂ‹. (¢Â›ÙÂ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 3.ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂÙÂ.

Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË

7. ªÈ· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú· ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ ӷ οÓÂÙ Ì ÙËÓ ÕÏÎËÛÙË ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ
fiÏË. ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÙÂ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ οÓÂÙ ÌÂ
ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ∆· Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û·˜.

ŸÓÔÌ· fiÏ˘

¶ÔÈ· ÎÙ›ÚÈ· ‚ϤÂÙ ηıÒ˜ ÙÔ
ψÊÔÚÂ›Ô ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ fiÏË;

™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÛΤ„ÂȘ

∂ÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜

25

2
ªÂ ÙÔ ÙÚ·Ì Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜!
∆Ô ÙÚ·Ì ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜.
∆Ô ·Îԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿
ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ.
∞˜ ÙÔ ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ·˜ οÓÔ˘ÌÂ
ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜
ÙËÓ ÕÏÎËÛÙË.

26

Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË

8. ¢È·‚¿ÛÙ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÙÚ·Ì Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘
ÛÂÏ›‰·˜ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi:

¡· ‰Ôı› ‹ fi¯È ÙÔ ÙÚ·Ì ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·;
∞ÚÎÂÙÔ› Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘, Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ
ÙÔ ÙÚ·Ì ı· οÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi Î·È ı· ÚÔηϤÛÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË. ºfi‚Ô˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÚÌÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ
¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÊıÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‚·ÁÔÓÈÒÓ Î·È Ù˘
ÁÚ·ÌÌ‹˜.
√È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ, fï˜, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚ·Ì ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∂›Ó·È ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ, ·ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÔÈ Ú¿Á˜ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂȉÈÎfi ÂÏ·ÛÙÈÎfi
ÂÚ›‚ÏËÌ· ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. ∂›Û˘, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
ÌÂٷΛÓËÛ˘, ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÈ‚¿Ù˜ (Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ψÊÔÚ›· Î·È Ù·
ÙÚfiÏÂ˚), Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (·ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÌË Ú˘ÔÁfiÓÔ) Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·.
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «EÚ¢ÓËÙ¤˜», ∏ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹, 1/11/03 (‰È·Û΢‹)

27

.......... ........ ...... ......................................................................... ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ˘ÙfiÏÂÍÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 16 ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ..................................................................................................................... ... .................................................... . ......... .......................... ......................... .................................................. ................................................ ........................................... 9.............................................. ........................................ ................ .................. ........ .. .............. .............................. ........... ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙȘ ‚Ú›ÙÂ: 28 ∫ ∞ § ∞ ª ∞ ∆ ∞ µ ° ™ ∆ ¶ • ∞ ° ∞ ¡ ™ £ ∆ ƒ π ¶ √ § ∏ ∞ ™ π ª • ¶ ¢ æ ° º À ø ∞ ƒ ¡ ∆ ∞ π ™ ∞ à º √ ¢ ° ¶ ∆ ª £ √ ¡ ∞ ∞ ƒ ∆ ∞ ™ µ ° ∞ • µ ∏ ƒ ¡ ∂ π ∆ ø ∫ √ ª √ ∆ ∏ ¡ ∏ π ∂ ∑ ° ∏ ¢ µ ∑ ¶ À ƒ ° √ ™ ∞ ¡ ª ƒ ¶ ∂ π ƒ ∞ π ∞ ™ À ø à ∞ § ∫ π ¢ ∞ ¢ ƒ ∞ ª ∞ ∑ æ ™ £ ∂ ™ ™ ∞ § √ ¡ π ∫ ∏ µ à ........................ .............2 ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ........................

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÎ˘Ï¿ÎÈ. ¤¯ÂÈ ÈÛÙfi Ê›ÏÔ ÙÔ Û·ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÕÚÁÔ. ™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‚fiÏÙ˜ Ì ÙÔ Û·ÏÔ ÙÔ˘. ª·˙› οÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‚fiÏÙ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÌϤÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ. £¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ. ¿ÏÏÔÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ fi¯È. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÁÚ¿„Ù ÙË Ì ÏfiÁÈ·. 1. ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛηÓÙ·ÏÈ¿ÚÈÎÔ ·ÁfiÚÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ fï˜ ÏfiÁÈ·.Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì · ˜ EÓfiÙËÙ· 4 √ §Â˘Ù¤Ú˘. ™·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ·Ú¯‹. £· ı¤Ï·Ù ӷ ÙË Ì¿ıÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜. ∆Ô˘ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘. 29 . Ô §Â˘Ù¤Ú˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿.

........................... ......................... ..... . ................ .. ... .............. ...... ... ............... ....... .. ....... ...... 14/2/99 ∂›Ó·È ¤Ó· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ·fiÁÂ˘Ì·....... ..... ∆· ‰˘Ô ·‰¤ÚÊÈ· ÂÚÓÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜................ ........ .. ... ...... .................... ....................................... ........... .... . .............. .............. ............. ....... ........... H K·ıËÌÂÚÈÓ‹....... •·ÊÓÈο .......................................... ............ ... ................ .... ....... ........... ................... 30 ...... ... ......................................... .... ......... ................... . ........ ............................... ....... ....... .. ........... ......4 ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «EÚ¢ÓËÙ¤˜». . ... ηıÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ.... . ....... . ......... ... .....

. Φιλοζωικός Σύλλογος Χολαργού. Είναι πανέµορφα. ‚¤‚·È·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó. ¡· ÌÂÚÈΤ˜: Χαρίζονται δυο καθαρόαιµα γατάκια Σιάµ. 4.. ÷ڛ˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô Á·Ù¿ÎÈ·. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηı·Úfi·ÈÌ·. 5. ¤¯Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. 3. ÷ڛ˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô Á·Ù¿ÎÈ· ™È¿Ì. γιατί είναι αχώριστοι φίλοι. πάρα πολύ ήρεµα και καλόβολα.. 6978292. Ô ∫Ï›ÙÔ˜ Î·È Ë ª›ÏÏ˘. Αλέκα. ∏ ‚·ÛÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ù˘ ·ÁÁÂÏ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô Á·Ù¿ÎÈ·. ÷ڛ˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô ηı·Úfi·ÈÌ· Á·Ù¿ÎÈ· ™È¿Ì. ∆Ô˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜. ŒÙÛÈ. ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 1. ÷ڛ˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô ηı·Úfi·ÈÌ· Á·Ù¿ÎÈ· ™È¿Ì. ο Κλείτος (5 ετών) και η Μίλλυ (2 ετών). 16/12/2003 ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÁÁÂÏ›· ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰˘Ô Á·Ù¿ÎÈ·. √ §Â˘Ù¤Ú˘ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ·fi οÔÈÔ Û›ÙÈ. Ô ∫Ï›ÙÔ˜ 5 ÂÙÒÓ Î·È Ë ª›ÏÏ˘ 2 ÂÙÒÓ. 31 . ÷ڛ˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô ηı·Úfi·ÈÌ· Á·Ù¿ÎÈ· ™È¿Ì.Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì · ˜ 2. κ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚfiÙ·ÛË Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ú¿ÙÛ·˜ ™È¿Ì. Περιµένουν µια οικογένεια να τα υιοθετήσει και τα δυο µαζί. Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜. Tηλ. 2. ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜.

. . . . . . . ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ. . . . . .. . .. . . αρσενικό.11.. µε πολύ και καλό τρίχωµα. . .. αρσενικό. . . . .. . . . ... . . . .. .. . . ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÈÎÚ‹ ·ÁÁÂÏ›·: ÿıËΠÛÎ˘Ï¿ÎÈ.. . στην περιοχή της Κοκκινιάς Πειραιά (σύνορα Αγ. .. . .. . .. .. . . . ... . ÃÚÒÌ·: . . περίπου 2 χρονών.. .4 ¢Â›Ù ÙÒÚ· ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ¤Ó· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó: Χάθηκε σκυλάκι. . . . τηλ. . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .: 6989 123456. . . . . .. . . . . . είναι 2 ετών και φορούσε περιλαίµιο µε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. . . . . . . . . ∏ ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË ı· ‹Ù·Ó: ÿıËΠÛÎ˘Ï¿ÎÈ. παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσει µαζί µου: κ. .. Φωτογραφία δεν έχω.. . . . µικρόσωµο. . .. . .. . . . ·ÚÛÂÓÈÎfi... . . . . . . .03). . . . . . . .. . . . . º‡ÏÔ: . . . . . . Παρακαλείται όποιος το βρει να µας το παραδώσει. . . . π. . ∆ίνεται γενναιόδωρη αµοιβή. ÔÏfiÏ¢ÎÔ.11. . ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (3. . ... . . . . . . . . . . .. Το όνοµά του είναι Μόντυ. . . . ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜ ¶ÂÈÚ·È¿ (Û‡ÓÔÚ· ∞Á... . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . Ι. . . . ολόλευκο.. .. . . . . . . .. . . . µÚ›Ù ٷ ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›·. .. .. . . Ρέντη).. . .. . . . . Πληροφορίες: Γιώργος Ν. . . . Ì ̷‡ÚË «ÛÙ¿Ì·» ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ.. . . . . . ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi: . . .. .. .. . .. ¶Ô‡ ¯¿ıËÎÂ: .. . Βαρβάρα.. . . . Η απουσία του µας έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ.. . . ηµίαιµο. . . µικρόσωµο.. . . ƒ¤ÓÙË)... .... . . . . .... . . . . . . ¶fiÙ ¯¿ıËÎÂ: . . .03).. . . . τηλ. . .. τη ∆ευτέρα το µεσηµέρι (3. αν όµως κάποιος νοµίζει ότι µπορεί να είναι το δικό του ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΩ. . .. . 210 1234567 32 . . . . . µε µαύρη «στάµπα» στο αριστερό του µάτι.. . . . . . .. . . . . ™ÙËÓ ›‰È· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: Βρέθηκε σκυλάκι. .. . . . . . .

........... 3....................................Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì · ˜ µÚ›Ù ÙËÓ ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÁÁÂÏ›· Î·È Í·Ó·ÁÚ¿„Ù ÙËÓ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜.............. ŒÙÛÈ............ ... ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚fiÏÙ·...... √ ÕÚÁÔ˜... Ë................... ÙÔÓ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô √‰˘ÛÛ¤·..................................................... °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Ï¤ÂÈ Ë ¿ÛÎËÛË! ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ (Ô.. 33 ........... ¤Ó·) Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ: √ §Â˘Ù¤Ú˘ fï˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È fiÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ¤Ó· ›‰Ô˜ Î·È fiÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ.............. ... ....... ¤ÙÚ¯·Ó Î·È ¤·È˙·Ó... Â›Ó·È ·È¯ÓȉȿÚ˘.... ....................... Ô ÕÚÁÔ˜ ·¤ÎÙËÛ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ê›ÏÔ... ¤¯ÂÈ fiÓÔÌ· (Ô ÕÚÁÔ˜)........................................ ¶‹Á·ÈÓ·Ó Û˘¯Ó¿ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ·ÚοÎÈ........................... ¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ! √ Û·ÏÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜............... ∞Ï‹ ÚfiÙ·ÛË: ... ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ Î·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È.......................... O ηÈÚfi˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚıËΠÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfi fiÌÔÚÊÔ ÎÔ˘Ù·‚¿ÎÈ.. ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛ οÔÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›·.... √ §Â˘Ù¤Ú˘ ‚ڋΠÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ¤Ó· ·Ú·ÙË̤ÓÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ.............................. ∆Ô ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì (¤Ó· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ)....... Ô Û·ÏÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË........... ÙÔ) ‹ ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ (¤Ó·˜....... Ô §Â˘Ù¤Ú˘ οıÈÛ ӷ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·... .............................. Ì›·..................

________________ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· Ì ̷ÎÚÈ¿ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ ·˘ÙÈ¿. N.tetrapodologein. ªÂ ________________ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÌÂÚÈÎÒÓ Á˘¿ÏÈÓˆÓ ‚fiψÓ. Ô˘ ÙËÓ ¤‚ÏÂ· ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· ________________ ΋Ô˘ Ì·˜ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Û ÎÏÔ˘‚È¿ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ¤Íˆ ·fi ηÊÂÓ›· Î·È ÎÔ˘Ú›·! ¶Ò˜ ‹ıÂÏ· Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ _____________ ‰È΋ ÌÔ˘ ηډÂÚ›Ó·! ∫·È ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÛ·. ·ıÒˆÛ ÙÔÓ Î. ∞ÏÏ¿ ________________ ÚÒÙÔ ÔÓÂÈÚ¢Ùfi ÁÈ· ̤ӷ Ô˘Ï› ‹Ù·Ó ________________ ηډÂÚ›Ó·.∞™.gr/adespota/axaikos. ÂΉ. ∫·ÚÔ‡ÛÔ. ∆ÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÁÈ· «Û‡ÛÙ·ÛË Î˘ÓÔÎÔÌ›Ԣ» Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Î·È ÁÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∆Ô ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. www. ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì ̷˙› Î·È Á¤Ú·Û Ì ٷ ‰Èο Ù˘ fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜. °. ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ fiÙ·Ó ÂÁÒ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚÔÓÒÓ. ™È‰¤Ú˘. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ÚÔÛ›Ó˘. ™˘ÓÔÌ‹ÏÈ΋ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ________________ ∫›ÚÎË. ™Î˘ÏÈ¿ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÔÙ¤ ·fi ________________ Û›ÙÈ Ì·˜. ™˘ÓÙÚfiÊÈÛÛ· ________________ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÌÔ˘. ________________ Ì·˘ÚȉÂÚfi Ô˘Ï¿ÎÈ. ™ÎfiÚÈ· ʇÏÏ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ∂›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ·fi fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂§. £˘Ì¿Ì·È ________________ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ηӷڛÓÈ. Ì ________________ Ôχ¯ÚˆÌ· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ Î·È ________________ Ì·‡ÚË ÚÔÛˆ›‰·.4 ∫È ÂÁÒ Â›¯· ________________ Ù‡¯Ë Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ________________ ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ·. 1940 (‰È·Û΢‹) ªÈ· ›‰ËÛË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·: ¢ÂÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËÎÂ Ô ÊÈÏfi˙ˆÔ˜ Ô˘ Ù¿È˙ ٷ ·‰¤ÛÔÙ· ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ 76¯ÚÔÓÔ˘ ÊÈÏfi˙ˆÔ˘ Î. Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜. Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ê¢Á¿ÙÔ ·fi οÔ˘ ·ÏÏÔ‡ Î·È ÙÔ È¿Û·Ì Ì ________________ ‚ÚÂ̤ÓË ÂÙÛ¤Ù·. Aı‹Ó·. ÙËÓ ‹Ú· ·fi ________________ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Îڤ̷۷ ̤۷ Û’ ________________ ·‰ÂÈ·Ófi ÎÏÔ˘‚›. ÛÙȘ 16/7/2003 ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÊÚfiÓÙÈ˙ ÌÂÚÈο ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ ÛÙÔ ¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞Á˘È¿˜. οو ·fi Ù· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ ÊÈÏfi˙ˆˆÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘. ∫·ÚÔ‡ÛÔ˘. fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙ· ˙Ò· ‹Ù·Ó ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘. I.htm 34 . Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·.

ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Î˘ÓÔÎÔÌÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ fiÔ˘ ÂÚÈÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Û·ÏÔ˘˜. µÚ›Ù ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi Î·È ¿ÏϘ ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ÕÚ·. ÊÚÔÓÙ›˙ˆ». Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ «ÂÚÈÔÈԇ̷È. ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ΢ÓÔ- -ÎÔÌÂ›Ô ÓÔÛÔ- -ÎÔÌÂ›Ô ÛËÌ·Û›· 35 . Œ¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ϤÍË Î‡ˆÓ.Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì · ˜ 4. Î·È ÙÔ -ÎÔÌ›Ô. Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ϤÍË ÎÔ̤ˆ. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙË Ï¤ÍË «Î˘ÓÔÎÔÌ›Ի. Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ «Û·ÏÔ˜».

ªËÓ Ù· ·Ê‹ÓÂÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‹ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ÂÓÒ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÂÛ¿˜. ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Î·Ï¿.4 5. 3. ¡· Ù· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ ÙȘ ÒÚ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜. ∏ Ê·Û·Ú›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ÂÓԯϛ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜. 6. ÌËÓ Ù· ·Ê‹ÓÂÙ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. 5. ∂Û›˜ ¤¯ÂÙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. 4. ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. ∏ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Â›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ. ¶ÚÈÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· Û·ÏÔ ‹ ÌÈ· Á¿Ù·. °Ú¿„Ù ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê›Û· ÁÈ· Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ˙Ò·. ∆· ˙Ò· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ‹ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ªËÓ Ù· ·Ó·Áο˙ÂÙ ӷ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â͢Ó¿‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÌËÓ Ù· Ù·ÂÈÓÒÓÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ. H K·ıËÌÂÚÈÓ‹. ∂Î·È‰Â‡ÛÙ ٷ ˙Ò· Û·˜ ÛÙ· ‚·ÛÈο ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. 2. ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÊˆÓ‹ Û·˜ Î·È ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ôχ ηϿ. ªÔÚ› Ó· ¿ıÔ˘Ó ıÂÚÌÔÏËÍ›·. ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «√π∫√». 6. °Ú¿„Ù ¿ÏÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ηϿ ·ÊÂÓÙÈο: ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÙ ηÏfi ·ÊÂÓÙÈÎfi 1. ∫·È Ë Á¿Ù· Î·È Ô Û·ÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· οÓÂÈ ÂÛ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛÎ˘Ï› Û·˜ ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. NԤ̂ÚÈÔ˜ 2003 36 . ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ϤÙÂ.

.................. ‰ÂÓ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Ù›ÔÙ·.................................................... ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Î·Ï¿............................. ÊÔ‚‹ıËη Ôχ.......................... ¿ÎÔ˘Û· Á·Ù¿ÎÈ· Ó· ÓÈ·Ô˘Ú›˙Ô˘Ó........................ ÌË ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù›ÔÙ· ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È................................ ....................... °È· Ó· Ì¿ıÂÙ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ¤˙ËÛ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Ô §Â˘Ù¤Ú˘ Î·È Ô ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ Ô ÕÚÁÔ˜.. ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· „¿Íˆ Ó· Ù· ‚Úˆ.... ŸÙ·Ó Ì‹Î· Î·È ¿ÏÈ Ì¤Û·........... ªËÓ ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ÓÈ·Ô˘Ú›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜..... ÁÈ·Ù› Ë Â˘ı‡ÓË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Â›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ.............................. .................................... ™Î¤ÊÙËη Ó· ʇÁˆ... ................. ¶ÂÚ·ÙÔ‡Û· ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿................................ ∆· ÓÈ·Ô˘Ú›ÛÌ·Ù· ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ Û›ÙÈ........ .......................... ∞ÏÏ¿ Ó·.......... .............. ÂΛ Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Á·Ù¿ÎÈ·........ 7.................................................. Ô˘ Ì ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì ̿ÙÈ· ÊÔ‚ÈṲ̂ӷ...... Ù· ¤‚·Ï· Û ¤Ó· ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ Î·È Ù· ¤ÊÂÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘.Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì · ˜ ¶ÚÈÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· Û·ÏÔ ‹ ÌÈ· Á¿Ù·......... ÛΤÊÙËη Ó· ¿ˆ Ó· ʤڈ ¤Ó· Ê·Îfi......................................................................................................... ....... Î·È ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ............................. ...................................... .................... .... ΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ 37 ............ ∆· ˙Ò· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ‹ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú.................................. ...... ηıÒ˜ Á˘ÚÓÔ‡Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘..... ŒÙÚÂÍ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘..... ª‹Î· ÛÙÔ ·ÏÈfi Û›ÙÈ Î·È................................. ¶ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ‰Â ı· ›¯·Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ó· Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜............................. ‹Ú· ¤Ó· Ê·Îfi Î·È Í·Ó·‹Á· ÛÙÔ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ Û›ÙÈ...................... ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ....... fiÏÔÈ Û˘ÌʈӋ۷Ì ӷ Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ........................................................................... ∆ÂÏÈο........................ . ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·˘ÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÌÈ· ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË: ŒÓ· ‚Ú¿‰˘..... ............................. •¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù· ‚Úˆ....... ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· Á·Ù¿ÎÈ· οÔ˘ ›¯·Ó ÎÚ˘ÊÙ› Î·È ‰Â ı· Ù· ¤‚ÚÈÛη.............................................

. ... . ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ................ ... ¤¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ê›ÏÔ.... . .. .... ................... ηıÒ˜ Á˘ÚÓÔ‡Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘.......... ........ . ............................... .......................... .... .. . ..... ..... ..... .................... ........................ Ӥ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜................. ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· „¿Íˆ Ó· Ù· ‚Úˆ ..... ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∞Ú¿Ë........................... .......... ......................... ............ ¢ڇ¯ˆÚ· Û›ÙÈ· Ì ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ¤˜...... ................ .. ..................... ......................... ................ ... ....... .. ................................ .... £· Û·˜ Ê·Ó› ÂÚ›ÂÚÁÔ.. ............................... Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ/ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ: ÔÏÏ¿ ·È‰È¿......... .......... ..... ... . ........................ .............................. ...... ...................... ................ 8. ..... ÁÂÈÙÔÓȤ˜ 38 ................. ........... . ................ . .. .............................. ......... ................. Ó¤· ·ÊÂÓÙÈο.............. ·ÏÏ¿ Ô ÕÚÁÔ˜....... .... ........ ...... ................. ¿ÎÔ˘Û· Á·Ù¿ÎÈ· Ó· ÓÈ·Ô˘Ú›˙Ô˘Ó.. . ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯· Ù· ÓÈ·Ô˘Ú›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜..... ........................ ..... ......4 ŒÓ· ‚Ú¿‰˘....... .............. .............. .... .......... Â·Ú¯È·Î‹......... .... ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·.... ............ ....... . ÙÔÓ ∞Ú¿Ë ÙÔ Á¿ÙÔ! ∂‰Ò Ë ¤ÎÊÚ·ÛË «Û·Ó ÙÔ Û·ÏÔ Ì ÙË Á¿Ù·» ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ......... ........... ...... ∆· ÓÈ·Ô˘Ú›ÛÌ·Ù· ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ Û›ÙÈ.............................. .. .. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÙÔ............................ ...............

ÌÈ·. √ ∞Ú¿˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜. √ ÕÚÁÔ˜ ›¯Â Ôχ ηÈÚfi Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔÓ Â›¯Â Ôχ Âı˘Ì‹ÛÂÈ. ∏ fiÏË ‹Ù·Ó ________________ . ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÊÔÚÙÒıËΠ_______ ÌÂÚ›‰ÈÔ _______ Û·ÏÔ˘. ∆·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ¤Ó·. ¶·Ù¿ÎË. _______ ÌÈÛÔÊ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÎÈ _______ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÍÂÚfi „ˆÌ›. ÂΉ. Ì _____________________ Î·È ________________ . ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Ô. ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. °ÂÓÓ‹ıËΠ۠ÌÈ· fiÏË. ™Î‡ÏÔ˜ Ì Û›ÙÈ. _______ „ˆÌ› ‹Ù·Ó ÛÎÏËÚfi: ¢Â ı· ÙÔ ’ÙÚˆÁÂ. ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¿ÏÏ·ÍÂ. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î¿ÙÈ ‚Ú‹ÎÂ Î·È ÛΤÊÙËΠӷ ÙÔ ¿ÂÈ ‰ÒÚÔ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÁÓÒÚÈÛ _____________________ Î·È _________________________ .Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì · ˜ ŒÓ·˜ Á¿ÙÔ˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ÂÈ: ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó. 9. ¤ÎÔ„Â _______ ÁˆÓÈ¿ ·fi _______ ›ÙÛ· Î·È ÙËÓ ¤Ê·ÁÂ. Aı‹Ó·. ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÙÒÛË: ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‚ڋΠÛÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ _______ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ›ÙÛ·. Ì ________________ . ÁÈ· Ó· ¯·Ú› _______ Áχη ÙÔ˘. ∫¿ÔÈ· ̤ڷ ‚ڋΠÙËÓ fiÚÙ· ·ÓÔȯً Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›. Î·È Ó· Ù· Ê¿ÂÈ Î·È _______ ‰˘Ô. ∞Ó·ÛÙ¤Ó·Í ‚·ıÈ¿. 1998 39 . ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. °È· Ó· ϤÌ _______ ·Ï‹ıÂÈ·. Ï¿È ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ. _______ ÚÒÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· οÙÛÂÈ ÂΛ. ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿. ÙÔ ‹ ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ¤Ó·˜. Ë. _______ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ ¤Ê·Á ÂΛ. °·Ï¿ÙÂÈ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘-™Ô˘Ú¤ÏË.

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù· ‚Ú›ÙÂ: 40 · Á Â Ï ¿ ‰ · ˙ ‚ Á Á ‰ ¿ ¯ Ê Î Á ˜ Û  Ú Ô Ì È Ó ˜ fi ¯ Í ‚ ˙ ı ˘ Û ‰ Î · Ù Û › Î ·  Ú  · Ô Ú · ¯ ˙ „ ı Ú Ô Ì Ú ˘ · Ù ˆ „ Ì ‚ fi ‡ ‰ Ô Ó ˙ ˜ ¯ ‹ Ó · ‚ Ó ‚ ˜ ¤ ı „ ˙ Í ˆ Ï · È Á · Ï Ô  Ô ‡ Ï · Ù Ú Ô ˜ È Á  ¿  È · Ô ‰ .4 10. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ˘ÙfiÏÂÍÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 10 ˙Ò· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ·.

41 . ÂΛ Ô˘ Ô ‰‹ÌÈÔ˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·ÔοÏÂÛ ıËÏ˘Î¤˜ «¢¿ÌˆÓ· Î·È ºÈÓÙ›·». √ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ‰¤¯ÙËÎÂ.ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜. ¯. ∆Ô˘˜ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ¯¿ÚË. ·›˙Ô˘Ó Î·È ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Ì·˙›. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ. Aı‹Ó·. √ ¤Ó·˜ ‹ıÂÏ ӷ ı˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÒÚ˜ Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó· ¯·ÌËÏÒÓÂÈ ÈÔ Ôχ ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘. ÙÔ˘˜ › ˆ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÂχıÂÚÔÈ Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ Î·È ÔχÙÈÌË ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜. ™ÙÚ·Ù›ÎË. ◊ıÂÏ ӷ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙfiÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘˜. ı· Ì›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÈ ·˜ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ·˘ÙfiÓ. √ ¢¿ÌˆÓ·˜ ÂÚ›ÌÂÓ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘. √ ºÈÓÙ›·˜ ‹Ú ̤ÚÔ˜ Û ÌÈ· Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘. √ ‹ÏÈÔ˜ ‚·Û›Ï„Â. ∫¿ÔÙ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ هڷÓÓÔ˜ οÔÈÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜. ÔÈ Ê ›Ï  ˜ Ì · ˜ EÓfiÙËÙ· 6 ∏ ¢·Ó¿Ë Î·È Ë ºÈÏÈÒ. Ô ¢¿ÌˆÓ·˜ Î·È Ô ºÈÓÙ›·˜. ∆fiÙ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ºÈÓÙ›·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ Ôχ ·Á·Ë̤ÓÔÈ. ·Ó ‰Â Á˘Ú›ÛÂÈ Ô ºÈÓÙ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. √ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÂχıÂÚÔ. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¢¿ÌˆÓ· Î·È ÙÔ˘ ºÈÓÙ›·: ™ÙË ™ÈÎÂÏ›· οÔÙ ٷ ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û·Ó ‰˘Ô ·Á·Ë̤ÓÔÈ Î·È ·¯ÒÚÈÛÙÔÈ Ê›ÏÔÈ. ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ̤ڷ˜ ÙÔ˘˜ Ì·˙›. Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. οıÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ıÚ·Ó›Ô. •·ÊÓÈο. ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. EÏÏËÓÈ΋ M˘ıÔÏÔÁ›·. Î·È ÙfiÙ ‰fiıËÎÂ Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÙÔÓ ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó. ÂΉ. ‰˘Ô Ó¤· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ŒÌÂÓ ̷ÎÚÈ¿ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÂχıÂÚÔ. √ÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Ë ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ÚÈÓ ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ. ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˙›.¯. ∫È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ΢ÏÔ‡Ó Ù· ÏÂÙ¿. Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ Î·È Ê›Ï˜ ·¯ÒÚÈÛÙ˜ ·fi ·ÏÈ¿. Ô˘ Ô ¤Ó·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û Úfiı˘Ì· Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. Œ‰ˆÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ. ¶fiÙ˘ ™ÙÚ·Ù›Î˘. ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì·˙›. ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ºÈÓÙ›·. ·ÏÏ¿ οÔÈÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ˆÛÂ Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ. •·ÊÓÈο Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂΉ. . . . ∏ Ù˘ÊÏfiÌ˘Á· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «¯·Ï΋ Ì˘›·». Aı‹Ó·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ∆ËÓ ›‰È· ̤ڷ. . . . . . . . . . ∆· ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿ ›¯·Ó Û‚Ô‡Ú˜. . . . . . . . . . ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ : ¢¿ÌˆÓ·. . . . . . . . ∆È ·È¯Ó›‰È· Ó· ¤·È˙·Ó ÙfiÙÂ. . . . . . . £˘ÌËı›Ù ¶fiÙ ¤¯Ô˘Ì ¢ı‡ Î·È fiÙ Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÔ. . √È Ê›Ï˜ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ· ÏfiÁÈ· Ó· ›·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ô ¢¿ÌˆÓ·˜ Î·È Ô ºÈÓÙ›·˜. . . . . . . . . . . . . . ηıÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ·ÁοÎÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆¤ÙÔȘ ÂÈÎfiÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Û ·ÁÁ›· Î·È ÁÏ˘Ù¿ Î·È ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‹ ¯fiÎÂ˚. . . . . . . . K. . . . . . . . . . . . .6 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÂÙ¿ÊÚ. . . . . . ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. . . ∆· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™È‰¤ÚË. . . . . . . . . . . . ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó Ò˜ ¿Ú·Á ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ê›ÏÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·. . . . . . . . . . . Ë Ì¿Ï· «ÛÊ·›Ú·» Î. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë ¢·Ó¿Ë Î·È Ë ºÈÏÈÒ. . . . . . . . . . . . ºÈÓÙ›·˜: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜: ∂›Û·ÛÙÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÂχıÂÚÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÎÔ‡ÓȘ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·. .¿. . . ¤·È˙·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ ÙfiÈ. . . . Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ Û Úfi‰ˆÛ . . . . . ™·‚‚¿Ï·. . . . Richard Tames. . . . . ªÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ ÂÛ›˜ ÙÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ú¿ÁÎÌÈ Î·È ‚fiÏÂ˚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ºÈÓÙ›·˜: . . . . . . . ÌfiÓÔ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÏϘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙfiÙÂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆· «ÎfiÙÛÈ·» ‹Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . Ù· ·Á·ÏÌ·Ù¿ÎÈ· «·ÎÈÓËÙ›‰Ó·». . . . . . . . . . ∞ÎfiÌ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ºÈÓÙ›·˜: . . . . . . . . . . . . . Œ·È˙·Ó ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·. . . . . . . . . ¢¿ÌˆÓ·˜: . . ¢¿ÌˆÓ·˜: . . . . 2003 42 . . . . . . . . ¢¿ÌˆÓ·˜: . . . . . . .

∆· ˘fiÏÔÈ· ·›ÚÓÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÒÛÔ˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÎfiÙÛÈ·. Ô ·›ÎÙ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÛ· ÎfiÙÛÈ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó «·ÓÙ¿È» ‹ «·Ï¿ÎÈ». ∞Ó Ô «ÓÔ˘Ì¿˜» ÛÙ·ı› «·ÓÙ¿È» ‹ «·Ï¿ÎÈ». Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÓÔÌ·.¯. ∏ ÛÙÂÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ϤÁÂÙ·È «ÙÛÔ‡ÚÏ·». ∞Ó Ô «ÓÔ˘Ì¿˜» ÛÙ·ı› «Î·˙ȿη». ¶·›ÚÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ô «·¿ÁȘ» Ì·˙› Ì ÙÔ «ÓÔ˘Ì¿» ÙÔ˘ ηÈ. . ™ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ «ÓÔ˘Ì¿» Î·È fiÔÈÔ˜ ʤÚÓÂÈ «ÙÛÔ‡ÚÏ·» ‹ «Î·˙ȿη» ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. Ô ·›ÎÙ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÎfiÙÛÈ·. Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È «·¿ÁȘ». Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó «ÓÔ˘Ì¿». ∞˜ ‰Ô‡Ì Ò˜ ·›˙ÔÓÙ·È: ∆· ÎfiÙÛÈ· Â›Ó·È ÔÈ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔÈ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ˙ÒÔ˘. ∞fi ÙȘ Ï·ÙȤ˜ Ï¢ڤ˜ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıԇψ̷ ϤÁÂÙ·È «·Ï¿ÎÈ» Î·È Ë ¿ÏÏË «·ÓÙ¿È». Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó «Ï›ÙÛ·». ÔÈ Ê ›Ï  ˜ Ì · ˜ √È «·ÛÙÚ¿Á·ÏÔÈ» ‹ «ÎfiÙÛÈ·» ‹Ù·Ó ·È¯Ó›‰È· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ·ÊÔ‡ ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ Ù· ÎfiÙÛÈ· ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙȘ ¯Ô‡ÊÙ˜ ÙÔ˘. Ë ÏÂ˘Ú¿ Ì ÙËÓ Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· «Î·˙ȿη». ‚) ÙÔ ÈÔ ÌÈÎÚfi. Á) Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÙÛÈ·. √È ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ‚¿˙Ô˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÌÈ· «·¿ÁÈ·». ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ «·¿ÁÈ·» ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. Ù· ÎÔÈÓ¿. ∞Ó ÛÙ·ı› «ÙÛÔ‡ÚÏ·». Á›‰·˜. Ù· ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ¶¿˘ÚÔ˜ §·ÚÔ‡˜ ªÚÈÙ¿ÓÓÈη 43 . ∫¿ı ÎfiÙÛÈ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ï¢ڤ˜. Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜: ·) ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ. ∆· ÎfiÙÛÈ· ÌÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚÈ¿‰Â˜.ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜.

µ¿Ï ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· «·¿ÁÈ·». ¢·Ó¿Ë: ∞˘Ù¿Î¤Ú‰ÈÛ·. ¢·Ó¿Ë: ¡·È. ¢·Ó¿Ë: ∞˘Ù¿ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó «·ÓÙ¿È» ‹ ºÈÏÈÒ: –«·Ï¿ÎÈ». ºÈÏÈÒ: ∞Ó ÙÔÓ Â›¯· ʤÚÂÈ «Î·˙ȿη». fiˆ˜ ı· ¤·È˙·Ó «·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˘˜» Ô ¢¿ÌˆÓ·˜ Î·È Ô ºÈÓÙ›·˜. ¢·Ó¿Ë: ∂ÁÒ ‚¿˙ˆ Ì›·.6 2. ∏ ¢·Ó¿Ë Î·È Ë ºÈÏÈÒ ·›˙Ô˘Ó «ÎfiÙÛÈ·». ºÈÏÈÒ: – ∆ËÓ ¤‚·Ï·. Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó «·ÓÙ¿È» ‹ ºÈÏÈÒ: –¶fiÛ· «·Ï¿ÎÈ». ºÈÏÈÒ: –∂ÁÒ ·Ú¯›˙ˆ! ºÈÏÈÒ: ¶fiÛ·Ù·. ¢·Ó¿Ë:–¶¿Ú’ ·Ó·Î¿Ù„¤ Ù· Î·È Ú›Í’ Ù·. ı· ÙËÓ ¤¯·Ó˜. ŒÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¿ÚÙÈ. 3. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË: 44 ™Â ÚÔÛηÏÒ Ó· ¤ÚıÂȘ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ı· οӈ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÌÔ˘. £· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘ÌÂ! ™Â ÂÚÈ̤ӈ! . ¢·Ó¿Ë: ™ÙÚ›„’ ÙÔÓ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ı’ ºÈÏÈÒ: –∆ËÓ ¤‚·Ï·. µÚ›Ù ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Î·È ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ (ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋). ·Ó·Î¿Ù„¤ Ù· Î·È Ú›Í’ Ù·. √È ‰˘Ô ʛϘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ¿ÚÙÈ. ¢·Ó¿Ë: ™ÙÚ›„’ ÙÔÓ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ı’ ºÈÏÈÒ: –·Ú¯›ÛÂÈ ∂ÁÒ ·Ú¯›˙ˆ! ÚÒÙË. «ÙÛÔ‡ÚÏ·». ı· ÙËÓ ¤¯·Ó˜. Ë̤ڷ ________Î·È ÒÚ· ________ÛÙË «º·ÓÙ·Û›·». °Ú¿„Ù ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ. µ¿Ï ÎÈ ÂÛ‡ – ∂ÁÒ ‚¿˙ˆ Ì›· «·¿ÁÈ·». Ì›· «·¿ÁÈ·». µ¿Ï ÎÈ ÂÛ‡. ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÒÙË. Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ «º·ÓÙ·Û›·».ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÎÈ ·Ó ÙÔÓ Â›¯Â˜ ʤÚÂÈ fiÏ·. ÎÈ ·Ó ÙÔÓ Â›¯Â˜ ʤÚÂÈ «ÙÛÔ‡ÚÏ·». ΤډÈÛ·. ∞Ó ÙÔÓ Â›¯· ʤÚÂÈ «Î·˙ȿη». µ¿Ï ÎÈ ÂÛ‡. – ∂ÁÒ ‚¿˙ˆ Ì›· «·¿ÁÈ·». ı· Ù· ¢·Ó¿Ë: –›¯· ¡·È. ¢·Ó¿Ë: – ∂ÁÒ ‚¿˙ˆ Ì›·. ¢·Ó¿Ë: ¶¿Ú’ Ù·. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ √Ó›ڈÓ. ı· Ù· ›¯· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ fiÏ·.

ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ÔÈ Ê ›Ï  ˜ Ì · ˜ ¶Ò˜ ı· ÙË ÁÚ¿Ê·Ù ·ÏÏÈÒ˜. 45 . ∆Ô ÍÂÊ¿Óو̷ ¿Ú¯ÈÛÂ! £· ‰Â›Ù ·›ı·ÓÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜ Î·È ˙ÔÁÎÏ¤Ú Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi! 4. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ √Ó›ڈÓ. ™Â ÂÚÈ̤ӈ ÁÈ· Ó· ________ ™ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ! ∞˜ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì Ò˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÂΛ: ∂›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. Œ¯ÂÙ ʷÓÙ·Û›·. ™Â ÚÔÛηÏÒ Ó· ¤ÚıÂȘ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ı· οӈ ÁÈ· Ó· ________Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÌÔ˘. Ë̤ڷ ________Î·È ÒÚ· ________ÛÙË «º·ÓÙ·Û›·». µÚ›Ù ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù· ·È¯Ó›‰È·.

. οÓÙ ۤÚÊÈÁÎ Ì ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·¤Ú·. ∞Ó‚›Ù ÛÙËÓ ÂÏÂÊ·ÓÙÔÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √‰ËÁ‹ÛÙÂ Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Î·È ÙڷοÚÂÙ Ì ÙËÓ „˘¯‹ Û·˜! ™Î·ÚÊ·ÏÒÛÙ ÛÙËÓ ÏÒÚË ÙÔ˘ ∆ÈÙ·ÓÈÎÔ‡. ™ÙÚÈÊÔÁ˘Ú›ÛÙ Á‡Úˆ Á‡Úˆ! ¶¿ÚÙ ı¤ÛË ÛÙÔ Î·ÚÔ˘Û¤Ï Î·È ‰È·ÛΉ¿ÛÙ Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜. ª›Ù ÛÙËÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË Î¿ÌÈ·-ÙÚÂÓ¿ÎÈ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ ‚fiÏÙ· . 46 æ·Ú¤„Ù ÛÙË Ï›ÌÓË ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ·›ı·Ó· ‰ÒÚ·.6 æ·Ú¤„Ù ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙ ·›ı·Ó· ‰ÒÚ·.

ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜. ÔÈ Ê ›Ï  ˜ Ì · ˜ 5. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·fi ÔÈ· Ú‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·. EÓÂÛÙÒÙ·˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ „·Ú‡ˆ AfiÚÈÛÙÔ˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ AfiÚÈÛÙÔ˜ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ „¿Ú„ ӷ „·Ú¤„ÂȘ „·Ú¤„Ù ӷ „·Ú¤„ÂÙ 47 . ∆· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ Ù˘ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ (ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË) Î·È ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ Ù˘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ (‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË).

·ÚÛÂÓÈÎfi ‹ ıËÏ˘Îfi. ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ·Á·Ò Ôχ ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ∫¿ÓÔ˘Ì ·Ú¤· ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì·˙› ÙÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ϤÁÔÓÙ·È ÔÌÒÓ˘Ì·. Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ‚Ï·ÛÙfi ‹ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿.6 ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ: ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ·Á·Ò Ôχ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ∆Ô Á¤ÓÔ˜. ·ÏÏ¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙË ÛËÌ·Û›·. ÙÔ Ê‡ÏÏÔ 1) ∫·ı¤Ó· ·fi Ù· ÏÂÙ¿ ̤ÚË ÂÓfi˜ Ê˘ÙÔ‡. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÛÂÏ›‰Â˜. 3) §ÂÙfi ˙˘Ì¿ÚÈ Ô˘ ‚¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙȘ ›Ù˜. 48 . 2) ∫¿ı ¯ˆÚÈÛÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙÈÔ‡.

............................................................................................... ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Û·˜: ‰·ÓÂÈÎfi˜ ‰·ÓÈÎfi˜ ...................ÙÈ ........ ¶·Ú·Î¿Ùˆ ı· ‚Ú›Ù ÌÂÚÈΤ˜...................... 49 ..... ÎÏ›ӈ Îϛӈ ........ fiÙÈ fi................................. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ‚Ú›Ù ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· οı ÛËÌ·Û›·........... ÔÈÔ ÈÔ ............. ÙÔ›¯Ô˜ Ù›¯Ô˜ ........................ .......... ................. ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ‰È¿Ï˘Ì· ................................................................. Îϛ̷ ÎÏ‹Ì· ... ¯Ô›ÚÔ˜ ¯‹ÚÔ˜ ..................... ÔÈ Ê ›Ï  ˜ Ì · ˜ 6................................ χڷ ϛڷ ................... ...................... ................. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ................. .................. .............................. .................................................. „ËÏ¿ „ÈÏ¿ ................. ................ .................................................................. ÊÈÏ¿ˆ Ê˘Ï¿ˆ ...............................................ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜..................................................... .........................................

......................6 √È ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ˆ˜ fiÙ·Ó ÙȘ ·ÎÔ‡ÌÂ............................... ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·..... ÛÙÔ Ê¿Ú˘ÁÁ·......... ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ϤÁÔÓÙ·È ·ÚÒÓ˘Ì·.. ................. √È ·‰¤Ó˜ Û ۯ‹Ì· ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˘..................................... .............................................. . ‚Ú¿Á¯È· ‚Ú¿¯È· ........ ™ËÌÂÈÒÛÙ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÒÓ˘Ì· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›Ù ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· οı ÛËÌ·Û›·. ......................................... 7..... ªÔÚ›Ù ӷ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Û·˜: 50 ·Ì·ÚÙˆÏfi˜ ·ÚÌ·ÙÔÏfi˜ ............................. ÂηÙfiÌ‚Ë Î·Ù·ÎfiÌ‚Ë ......... ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ·Ì˘Á‰·Ï¤˜ ∆Ô Ê˘ÏÏÔ‚fiÏÔ Î·ÚÔÊfiÚÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ì Ï¢ÎÔÚfi‰ÈÓ· ¿ÓıË Ô˘ ηÚfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ì‡Á‰·ÏÔ....

................ ...... ................ ..................................................... ¯ÔÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ...... ÛÙ‹ÏË ÛÙ‡ÏÔ˜ ........................... .......................... ÚfiÙ˘Ô ÚˆÙfiÙ˘Ô ............................................................................................... fiÚÔÊÔ˜ ....................................................................................................... ˆÊÂÏÒ ÔÊ›ψ ............ Ûʋη ÛÊ›ÁÁ· .................................................................................... ÔÚÔÊ‹ ..................................... .................... ÛÙ›‚Ô˜ ÛÙÔ›‚· ................... .................................... η̿ڷ ... 51 ........................................................................................... ı¤· ........................ ο̷ڷ .............................................................................................. Ù¯ÓËÙfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ........................................................................................................................ . ·›ÚÓˆ ›Ï  ˜ Ì · ˜ ¤ÎıÏÈ„Ë .......................... ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÔÏ›ÙÈÎÔ˜ ..............................ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜..................... ı¿ .... ............. ÔÈ Ê ¤ÎÏÂÈ„Ë .......................... ÂÚÓÒ ............. ......................................................................

. . . . . . . . ÊÈÏfiÔÓÔ˜ ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÈϤÏÏËÓ·˜ ⇒ . . . . . . . . . . . . . ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˜ ⇒ . . . . °È· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ Ϥ͢ «Ê›ÏÔ˜» ‚Ú›Ù ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ Î·È ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Û·˜): 52 ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜ ⇒ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÊÈÏfi·ÙÚȘ ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ⇒ . . . . ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÈÏÔÌ·ı‹˜ ⇒ . . . . ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎfi˜ ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 8. . . . . ÊÈÏfi˙ˆÔ˜ ⇒ . . . . . . . ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ⇒ . . . . . . . . . . . . . ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ⇒ . .

ŸÔ˘ Î·È Ó· ¿ÌÂ. ÛÙ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∫·Ï¿.. ∆Ô Î·ıÂÙ› ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ıfiÚ˘‚Ô. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙË «Ì·Á›·» Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Aı‹Ó·.. Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋: ÛÙ· Ì·Á·˙È¿. Ì fiÏÔ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ÔÏfiÁ˘Ú¿ Ì·˜. √ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜. √ ¤Íˆ ıfiÚ˘‚Ô˜ Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜. °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Ù¿ÛË ÚÒÙË ∂›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜. ÌÂÙ¿ÊÚ. ı· ÂȘ. ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ˜. Î·È Û˘¯Ó¿ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ôχ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜. AÚ‚·Ó›Ù˘. ‰›‰˘Ì· ·‰¤ÚÊÈ·. Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·Ó ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ›˜ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÛÔ¯‹. ªÈ· ˙ˆËÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ¢È¿ÁÚ·ÌÌ·. ªÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. 1984 53 . ÕÓÔÈÍ ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÛÔ˘ Î·È ¿ÎÔ˘Û¤ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜! ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ͯˆÚ›ÛÂȘ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ÏÔÈfiÓ. º. ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ٷ Ú·‰Èfiʈӷ Î·È Ù· ηÛÂÙfiʈӿ Ì·˜. ·Ó·Î·ÙˆÌ¤ÓÔ˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ fï˜ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÛÔ˘. ÂΉ. ÙÈ ÙË ı¤ÏÔ˘Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋: ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ·Ú·¿Óˆ. ∫¿ı ÛÙ¿ÛË Î·È ÌÈ· ηÚ٤Ϸ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Î›ÌÂÓ·. £· ı¤Ï·Ù ӷ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜. οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙË Ì·ÁÈ΋ ¯ÒÚ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ̤۷ ·fi ¤Ó· ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ÛÙ· ÙÚ¤Ó·.ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ EÓfiÙËÙ· 7 √ ¡fiÙ˘ Î·È Ë ¡fiÙ·. ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜. ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ.

................................................................................................................................................ £˘ÌËı›Ù ¶ÔÈ· ϤÌ ÌÂÙ·‚·ÙÈο Î·È ÔÈ· ·ÌÂÙ¿‚·Ù· Ú‹Ì·Ù·....7 1........................... ∞ÌÂÙ¿‚·Ù· Ú‹Ì·Ù·: ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 54 ªÂÙ·‚·ÙÈο Ú‹Ì·Ù·: ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ......................................... ¶ÂÚÈÁڿʈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ (¯ÚfiÓÔ˜...................................... . ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Ô˘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤·ÈÍ οÔÈÔ ÚfiÏÔ...... ....... ............................................ .................................... .......... ∞˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ٷ Û‡ÓÓÂÊ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘ÌÂ....................................................................................................................................................................................... .................................................... °Ú¿Êˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜......................................... ........... ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë)............................................................... ........................................................................................ ............. ..... ̤ÚÔ˜...............

........................................................................................ ........................................................................ 55 ......... . ..... ............................... ......................... ...................................................................................................... .......................................................................................................... .......................... .......ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ 2............ ... ................. ......................................................... ™Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ì·˘ÚÈṲ̂ӷ ¯ˆÚ›ÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÂÙ·‚·ÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿‚·Ù· Î·È ÁÚ¿„Ù ٷ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ªÂÙ·‚·ÙÈο Ú‹Ì·Ù· AÌÂÙ¿‚·Ù· Ú‹Ì·Ù· ............... ............. .......... ................ .......................................................................................................................... .. ............................ ................................................................ . .......................... ..... ...

....... Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¿ÁÓˆÛÙÔ ÓËÛ›.............................................. ªÈ· ̤ڷ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ Ô ∂ÚÌ‹˜ ÙÔ‡ ¯¿ÚÈÛ ÌÈ· χڷ ÎÈ ÂΛ ¤·ÈÍ ÙȘ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ ÌÂψ‰›Â˜.. ∫È ÂΛÓÔ˜ ¯·ÈÚfiÙ·Ó Ôχ................. Ô ıÂfi˜ ¢›·˜ ·fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ™Ù¿ÛË ‰Â‡ÙÂÚË √ ¡fiÙ˘ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ÁÓÒÚÈ˙ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·................. ∏ ÌÈÎÚ‹ ¡fiÙ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ...... ....... ÙÔÓ Ù‡ÏÈÍ ÛÙÔ ÈÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÙÔ˘ Û‡ÓÓÂÊÔ Î·È ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ........... ∫·Ì¿ÚˆÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘....... √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÁÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ÙȘ ÂÓÓÈ¿ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘..... ◊Ù·Ó ÔÈ ¢ÂÏÊÈÎÔ› ⁄ÌÓÔÈ..... ........................ ............. ◊Ù·Ó Ô ∞fiÏψӷ˜... °È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ·Ú·Î¿Ùˆ... ............. Î·È ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ fiÔÙ ÂΛÓÔ˜ ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘˜ ‹ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜...................................... .......................... ............ ... ... 2005 56 ....7 3.......... ....... ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÌÒÛÂÈ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi Ù˘......................... ........................... .................... Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÈ¤ÚˆÓ·Ó ÛÙÔ ıÂfi Ì fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Á¿Ë... .. ¡· ‰Ô‡Ì ·Ó ı˘Ì¿Ù·È ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·! ªÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ... Ë §ËÙÒ Á¤ÓÓËÛ ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÁÈÔ Ù˘... ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ........................ Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜. ªÂÏÔ̇ıÈ·... fiÌÔÚÊ· ÏfiÁÈ· ÚÔÛ¢¯‹˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÎÈı¿Ú· Î·È ·˘Ïfi..... ¤·ÈÚÓ ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ªÔ‡Û˜ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ËÁ‹ Ì ٷ ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿. ∞Á¿ËÛ·Ó Ôχ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜.. ª˘ÚÛ›ÓË §ÂÓÔ‡‰È·-™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘ – °ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜...... ÙȘ ªÔ‡Û˜................................. . ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜....... Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ................ ∆Ô˘˜ ¿ÚÂÛÂ Ô ¯ÔÚfi˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È....... ÂΉ.... .............. µÔËı‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÚÁÔ‡Ó: P‹Ì· AÓÙÈΛÌÂÓÔ ..................................... Aı‹Ó·... ......................... ÙÔ ıÂfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜........... ÷ÌËÏ¿ ÛÙË ÁË...... ™Ô˘‰‹... ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ‹Ù·Ó Ë ÌÔ˘ÛÈ΋............. ∫È Ô ÙfiÔ˜ Á¤ÌÈ˙ ÌÔ˘ÛÈ΋......... ÙÔ ºÔ›‚Ô ∞fiÏψӷ..........

............................................................ .............................................. .....................................ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ 4........................................ 57 .... ................................... ........................ .. ................... ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: P‹Ì· YÔΛÌÂÓÔ ....................................................... ................................ ....... ................................ .......................... ......... ................. ......................................... ................. ................................................ ............ ......... ....................................................................................................................................... .... ................. ...................................................................................... ......................................................................................................................................... ............................................. µÔËı‹ÛÙ ÙË ¡fiÙ· Ó· ‚ÚÂÈ Ù· Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ...................... .... ............ .................................................................... ....... ............................................. ....... ......................... .............................. ..................................... .... ..................................... ........... ...................................... ................................. ........................................ ...........................

............................................................ ........................................................ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜ Ó· Ù· ÁÚ¿„ÂÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜.............. .................................................................................................................................................................................................................................. ¶ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÎÚÔ˘ÛÙ¿.............. .......... ..................7 5.................. ............ ...... ............................................. ¶ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì Ó¢ÛÙ¿.. (·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÌÂÚÈο) ................................................................. ™Ù¿ÛË ÙÚ›ÙË ∆· ·È‰È¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó È· Î·È Ù· ‰˘Ô Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi............. 6......................................................... ¶ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¤Á¯ÔÚ‰·.............................. √È ÂfiÌÂÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ‡˜ ÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜...... .............................................. ............................................................ . (·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÌÂÚÈο) .............................. .. ............................................................ ........................ P‹Ì· K·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ .... .. (·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÌÂÚÈο) .................................................. ..... 58 ......... ...... ............................... .................................. ∞ÊÔ‡ ÙȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó.................. ··ÓÙÔ‡Ó...... À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ......................

¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ: 59 . ∆È Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ·.ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ™Ù¿ÛË Ù¤Ù·ÚÙË 7.

. ‚ÈÔÏÔÓÙۤϷ...... ͤÚÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. √È ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ οÔÈÔÓ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜.......... οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ì·˙›..... ÙˆÓ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ... ™˘Ó‹ıˆ˜ Û‹ÌÂÚ·..........7 ∫·È ÙÒÚ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÙ ÁÓÒÛÂȘ........... ·›˙Ô˘Ó ............ ı˘Ì›˙ÂÈ ................ º............. ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì ٷ ‰Â‡ÙÂÚ· ‚ÈÔÏÈ¿. .. °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ‰Â‡ÙÂÚ· ‚ÈÔÏÈ¿..... οÓÂÈ .. fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·.. ÂΉ......... ∆· ÚÒÙ· ‚ÈÔÏÈ¿ ·›˙Ô˘Ó ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÂψ‰›Â˜............ fiÛÔ Î·È Ô ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜....... P‹Ì· 60 AÓÙÈΛÌÂÓÔ Í¤ÚÔ˘Ì .......... AÚ‚·Ó›Ù˘..... Ô˘ οıÔÓÙ·È ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ‹ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜....... fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È......... ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ô Û˘Óı¤Ù˘. ÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·.. ÎÚ·Ù¿ ....... ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· 60 ÂÚ›Ô˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ Î·È ¯¿ÏÎÈÓˆÓ Ó¢ÛÙÒÓ............ ∏ ·ÚÈ· ÔÌ¿‰· ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Â›Ó·È Ù· ¤Á¯ÔÚ‰·.......... 1984 8............ Aı‹Ó·.......... ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ............. ∞˘Ùfi˜ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ........ ·›˙Ô˘Ó .. ͇ÏÈÓ· Î·È ¯¿ÏÎÈÓ· Ó¢ÛÙ¿ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿. ∂›Ó·È Ô ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ‹ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ‹ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜....... ÌÂÙ¿ÊÚ.............. µÚ›Ù ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Ì·˘ÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ.... ¢È¿ÁÚ·ÌÌ·.... ∆Ô ÚÒÙÔ ‚ÈÔÏ› (Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÈÔÏÈÒÓ) Â›Ó·È Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ fiÏ˘ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Î·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜....... ™ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·fi fiÚÁ·Ó· ‚ÈfiϘ............

∏ ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜ ÎÈÓ‹ıËΠ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ∏ ¶¤Ë ÛËÎÒıËΠ·fiÙÔÌ· Î·È ÛÙ¿ıËΠÚÔÛÔ¯‹. ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤‚ÏÂ ‰È¿ÛËÌÔ ·fi ÎÔÓÙ¿. ∆Ô Û˘Óı¤ÙË ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. Î·È ÙfiÙÂ Ô £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.£· ‰ÒÛÂÙÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ... Aı‹Ó·. – ∫ڛ̷. πÛfi·ÏÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ù· ‰˘Ô ·È‰È¿. Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÌÏfiÎÔ. ŒÚÂ οÙÈ Ó· οÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. 2001 61 . ∫·Ù·ÎfiÎÎÈÓË. ª·˜ ηϤ۷Ó ÁÈ· ÔÌ·‰¿Ú¯ÈÛÛ˜ Û Á·ÏÏÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ. – . EϤÓË ªÂÓÙ›ÏÏ·-∫·Î·Ú¿ÙÛÈÔ˘. ÂΉ. ¶ÔÈÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ· ı· ÓÈ΋ÛÂÈ! ∏ ηÚ٤Ϸ ¤ÁÚ·ÊÂ: °ÓˆÛÙÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˜ ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù·Í›‰Â˘Â ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Ú¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÎÔ›Ù·Í ηٿ̷ٷ. ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ fiÚıÈ· ‰›Ï· ÙÔ˘. ∆Ô˘ Ì›ÏËÛÂ. – ∂‡ÁÂ.. ÓÙÚ¿ËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiËÙË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÚ٤Ϸ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó È·!.. EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. – Ÿ¯È. ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ¡·ÓÙ.ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ™Ù¿ÛË ¤ÌÙË ∆Ô Ì·ÁÈÎfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ÂÌ›˜ ı· ¿Ì ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.. ‰ÂÛÔÈÓ›˜ ÌÔ˘. ™·Ó Ó· Û˘Ó¤¯È˙ ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ›¯Â ‰È·ÎÔ›. ∞ÏÏ¿ ‰Â ı· Ì›ÓÔ˘Ì ÂΛ.. ÎÔÚ›ÙÛÈ·! › ÂΛÓÔ˜ Ì ÛÙfiÌÊÔ.

................................ .............................................................................................................................. ......................................................................................................................... .... ........... ................................ ... .................................... ...................... ................................................................................ ................................... ...................................................................................... ∏ ÂÚÒÙËÛË ÁÚ¿ÊÂÈ: °Ú¿„Ù ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ù· Ì·˘ÚÈṲ̂ӷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ‰›Ï· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙ ٷ ·Ó Â›Ó·È ÌÂÙ·‚·ÙÈο ‹ ·ÌÂÙ¿‚·Ù·: Ù·Í›‰Â˘Â 62 ·ÌÂÙ¿‚·ÙÔ . . ..................... ........... ... ....................... ............ ...................... ................................................................... ...................................... ........... ........... ................................................................................................. .............................................. .............................................. ..... ........ ................................... . √ ¡fiÙ˘ Î·È Ë ¡fiÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜....... ...7 9............................. ............ .................................................................................................... .. ...........................

ÃÙ˜ ‚Ú¿‰˘ ‰È¿‚·Û οÙÈ Ô˘ ÙË Û˘ÁΛÓËÛ Ôχ Î·È ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘. Œ‚·ÏÂ Ô ·Ô‡˜ Ù· ÌÂÙ·ÏÏ›ÎÈ· ÛÙËÓ ··Ï¿ÌË ÙÔ˘. ∆Ô ·È‰› Ù’ ¿ÓÔÈÍ ÙÚ¤ÌÔÓÙ·˜. ŒÈ·Û ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÁÂÚÔ‡ÏË. ÏÔÈfiÓ.›· . ª¿˙¢ ÁÓÒÛË Î·È Ê·ÚÌ¿ÎÈ. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÎÈ ÂÛ›˜! ∆È ¤Î·Ó ÏÔÈfiÓ fiÏ· ÙÔ‡Ù· Ù· ¯ÚfiÓÈ·. Aı‹Ó·. ÙÔ˘ ’‚·Ï ÛÙË ¯Ô‡ÊÙ· οӷ ‰˘Ô ÌÂÙ·ÏÏ›ÎÈ· Î·È «™Â ·Ú·Î·ÏÒ» ÙÔ˘ ϤÂÈ «·Ó ‚ÚÂȘ ÂΛ Ô˘ ·˜ ηӤӷ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Ó· ϤÂÈ Î·Ï¤˜ ÈÛÙÔڛ˜. ÂΉ. °È· ¿Ú’ ÙÔ ÂÛ‡. ∫·È ÌÈ· ̤ڷ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ. ŒÓ· ·È‰› ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù’ ¿ÛÙÚ·. ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛ ¤Ó·. ª· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ‰Ô‡Ï¢ ·Ú··›‰È ‰ÂÓ Â›¯Â ¯·ÚÙÔÔ˘ÏÂÈ¿. Ó· ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ì¿ÚÌ· ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηÙ‚·›Ó·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘ ʤÚÂÈ ¤Ó·. fiˆ˜ ÙË ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘. «¢Â ‚Á·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∂. ∫·È ÙÔ ‰È¿‚·˙Â. ªÂӤϷԘ §Ô˘ÓÙ¤Ì˘. ∆Ô ‰È¿‚·˙Â Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ‰È¿‚·˙Â. ¢È·‚¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›·. ŒÚÂÂ. ŒÏÂÁ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Û fiÔÈÔÓ ‹ıÂÏÂ. Ù· ·Û¿Ù„ Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ. «∆Ô ·Û¿Ù„· ·fi ·ÓÙÔ‡» ϤÂÈ ÛÙÔ ·È‰›. ªÈ· ̤ڷ οıÈÛÂ Î·È ·›‰Â„ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘… ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ‚Ú‹ÎÂ: £· ’È·Ó ÊÈÏ›· Ì ٷ ‚È‚Ï›·. ŸÌÔÚÊÔ ‚È‚Ï›Ô. ªfiÓÔ Ô˘ ›¯Â ÌÈ· ·Ú·ÍÂÓÈ¿. ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ◊ıÂÏ ӷ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ… ∆È ÏÔÈfiÓ Ó· οÓÂÈ. ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ ·fi οو… ¤ÛÙÚˆÛ ٷ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘… Î·È ÙÔ˘ Ù· ’‰ˆÛ ›Ûˆ… ™Â ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ’ÊÂÚ ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÈÔ ¯ÔÓÙÚfi ·’ ÙÔ ‚·ÁÁ¤ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ ’‰ˆÛÂ. ÙÔ ‰È¿‚·˙Â. ◊Ù·Ó Û·Ó ÌÈÎÚfi ÛÈÙ¿ÎÈ. 1999 63 . £· Á‡Ú¢ ӷ Ì¿ıÂÈ ·fi ÎÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘ ’ÎÚ˘‚·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ›Ûˆ ·’ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·. ∫›ÓÔ˜ Ô Ì¿ÚÌ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔ ’¯Â ʤÚÂÈ Ù’ ¿ÎÔ˘Â Î·È Ùڤ̷Ó ٷ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘. ∆›ÔÙ·. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó! ∆Ô ·È‰› ¤ÂÛ ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ·.‚È‚ÏÈÔ ı‹Î˜ ‚È‚Ï EÓfiÙËÙ· 9 ∏ ÌÈÎÚ‹ ƒÔ‡Ï· Ë ¢È·‚·ÛÙÂÚԇϷ. ¿Ú’ ÙÔ ÌÔ˘. «πÛÙÔÚ›· ™Â‚¿¯ ÙÔ˘ £·Ï·ÛÛÈÓÔ‡» ¤ÏÂÁ ÙÔ ÍÒÊ˘ÏÏfi ÙÔ˘. Î·È ÙÔ ’Ì·ı ÓÂÚ¿ÎÈ. ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÙÔÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜. ∏ ‰·ÛοϷ Ù˘ Û˘¯Ó¿ ÙË ÊˆÓ¿˙ÂÈ ‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔ ‹ ʈÙÂÈÓfi ·ÓÙÔÁÓÒÛÙË. ¶Ôχ ı· Û ÂÚÈηϤۈ f». Ì‹ˆ˜ Î·È Û ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÓÂÓÓÔËı›Ù».

........................................ √ Ì¿ÚÌ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ’¯Â ʤÚÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¿ÎÔ˘Á ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È¿‚·˙ ÙÔ ·È‰› Î·È Ùڤ̷Ó ٷ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘............... ◊ıÂÏ ӷ Ì¿ıÂÈ ·fi ÎÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘ ’ÎÚ˘‚·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ›Ûˆ ·’ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·.... ŒÚÂ ӷ ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ì¿ÚÌ· ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηÙ‚·›Ó·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ó· ÙÔ˘ ʤÚÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ ӷ Ì¿ıÂÈ ·fi ÎÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘ ’ÎÚ˘‚·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ›Ûˆ ·’ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·............................................................................................... ∫¿ÔÈ· ̤ڷ ÙÔ ·È‰› ‚ڋΠ¤Ó· ÁÂÚ¿ÎÔ Ô˘ ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·.........9 1... (ÂÂȉ‹) ....... ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÓÒÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË: ∆Ô ·È‰› ı· ’È·Ó ÊÈÏ›· Ì ٷ ‚È‚Ï›·....................................... ..................... (fiÙ·Ó) ..................... ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·............... .................................................. ....................... ...................................... (fiÙ·Ó) ...... ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ‰Ô‡Ï¢ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯·ÚÙÔÔ˘ÏÂÈ¿........................................... Ë ‰·ÛοϷ ÚÒÙËÛ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.................................................................................................................................................................................. ∆Ô˘ ’‚·Ï ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË Î¿Ó· ‰˘Ô ÌÂÙ·ÏÏ›ÎÈ· Î·È ÙÔÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӷ ÙÔ˘ ʤÚÂÈ Î·Ó¤Ó· ‚È‚Ï›Ô........................ ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ë ‰·ÛοϷ ÙÔ‡˜ ÌÔ›Ú·Û ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ: 64 ....................... ................................ ∫¿ÔÈÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È Î¿ÔÈÔÈ fi¯È.............................. (ÁÈ·Ù›) ∆Ô ·È‰› ı· ’È·Ó ÊÈÏ›· Ì ٷ ‚È‚Ï›·................................. (ÒÛÙÂ) ........................................... ∆Ô ·È‰› ‰È¿‚·˙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔ ’Ì·ı ÓÂÚ¿ÎÈ....................... ...................

ª¤Û· ·fi ÙȘ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. «¢Â ‚Á·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. Ì‹ˆ˜ Î·È Û ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÓÂÓÓÔËı›Ù». Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ. «∆Ô ·Û¿Ù„· ·fi ·ÓÙÔ‡» ϤÂÈ ÛÙÔ ·È‰›. ∂ÍÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛˆÓ. ™Â ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ’ÊÂÚ ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÈÔ ¯ÔÓÙÚfi ·’ ÙÔ ‚·ÁÁ¤ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ ’‰ˆÛÂ.‚È‚ÏÈÔ ı‹Î˜ ‚È‚Ï µπ√°ƒ∞ºπ∫√ ™∏ª∂πøª∞ √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ÃÚÔÓÔÏÔÁ›· Á¤ÓÓËÛ˘: ∆fiÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘: ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘: ∆ÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË: ∆È Â›·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ: ŒÚÁ· ÙÔ˘: ªÂӤϷԘ §Ô˘ÓÙ¤Ì˘ 1912 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ◊Ù·Ó ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘ÏÔ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ. ∏ ϤÍË Û˘ÓÂÓÓÔËı›ÙÂ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË: ÚfiıÂÛË Û˘Ó + Ú‹Ì· ÂÓÓÔÒ (ÚfiıÂÛË ÂÓ + Ú‹Ì· ÓÔÒ. Û˘Ó+Ì=Û˘ÌÌ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ì¤ÙÚËÙ· Ù·Í›‰È·. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ 1976 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Âı·›ÓÂÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏ ‰·ÛοϷ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙË ƒÔ‡Ï· ÙË ¢È·‚·ÛÙÂÚԇϷ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Û˘Ó. °È· ¿Ú’ ÙÔ ÂÛ‡. ¶ÚÒÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi µÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∆· ÏÔ›· ¿Ú·Í·Ó. Û˘Ó+Ú=Û˘ÚÚ. √È ÎÂÚ·ÛȤ˜ ı’ ·Óı›ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ∫·ÏËÓ‡¯Ù· ˙ˆ‹ ∆Ô ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¯Ù˘¿ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ∫¿Ùˆ ·’ Ù· οÛÙÚ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ 2. 3. ∏ ‰·ÛοϷ ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ §Ô˘ÓÙ¤ÌË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔ ÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÏfiÁÔ. £˘ÌËı›ÙÂ: Û˘Ó+Á=Û˘ÁÁ. √ ªÂӤϷԘ §Ô˘ÓÙ¤Ì˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1912 ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.›· . ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÓÔ˘˜). «∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ¿Ïψӻ. Û˘Ó+Û=Û˘ÛÛ 65 . ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ∫›Ó· Î·È µÈÂÙÓ¿Ì. ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·fi ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ. Û˘Ó+Ï=Û˘ÏÏ.

∆Ô Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜. ÙÚÈÁ‡ÚÈ˙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¯·ÏÔ‡Û ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ù· ˙ˆ¿ÎÈ· ¤ÙÚ¯·Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÚ‡˜ ÙÔ˘˜. fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë Ê›ÏË Ì·˜. ∏ 2· ∞ÚÈÏ›Ô˘. ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ˙Ô‡Û ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ¤Ó·˜ Ù›ÁÚ˘. ÕÏÎË ∑¤Ë. ŸÙ·Ó fï˜ ¿ÓÔÈÁ ÙÔ Ì·‡ÚÔ Ì¿ÙÈ. ‹Ù·Ó ‹ÌÂÚÔ Û·Ó Á¿Ù·. ™·Ó ¤‚ÏÂ Ì ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ì¿ÙÈ. ™ÙËÓ Ù¿ÍË Ù˘ ¢È·‚·ÛÙÂÚԇϷ˜ Ù· ·È‰È¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ï›Á· ÏfiÁÈ·. ∫¤‰ÚÔ˜. ÂΉ. ∆Ë ÌÈ· ̤ڷ ›¯Â ·ÓÔȯÙfi ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ì¿ÙÈ Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÎÔÈÌfiÙ·ÓÂ. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÕÏ΢ ∑¤Ë ∆Ô Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜. ̤ڷ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ¢·Ófi˜ ·Ú·Ì˘ı¿˜ ÷Ә ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ÕÓÙÂÚÛÂÓ. ¤Ó· ηÏ¿ÓÈ. Œ¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜. ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Û ÎÈ ¤·È˙ Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È Ù· ˙ˆ¿ÎÈ· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. Aı‹Ó·. ∏ ÚÒÙË. ∏ Ù¿ÍË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Ì·˜ Ê›Ï˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË. ¡· οÓÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈ ÂÛ›˜. Û·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘Á·Ó Ó· ÂÚÓ¿. ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ¤‚ÏÂ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ¤ÌÂÓ ÎÏÂÈÛÙfi. ŒÙÛÈ Â›¯Â ÁÂÓÓËı›. 2003 (‰È·Û΢‹) 66 . fiˆ˜ ÙÔ Ï¤Ó ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜. ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ·È‰È¿. √ ¡›ÎÔ˜ Ì¿˜ ‰ÈËÁÈ¤Ù·È ¤Ó· ÛˆÚfi ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ηÏ·ÓÈÔ‡. fiÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ Û ̷˜. ÎÈ Â›¯Â ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Ì¿ÙÈ ÎÈ ¤Ó· ηٷÁ¿Ï·ÓÔ.9 ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Û˘Ó Û˘Ó ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Áڿʈ Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË Û˘ÁÁڿʈ 4. ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÁÚÈÔ. ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶·È‰ÈÎÔ‡ µÈ‚Ï›Ô˘.

....... ¢Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ............. ................... . ...................................................›· .. ...... 67 ................................... ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ ‰¤ÓÙÚÔ.. ............. Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ.............................................................. ÙÂÔ ‹ ‚›Ó Ô‡Ó Ï Ô ‚ ¶ÚÔ Ô›Ô ÌÈÏ  ÛÙÔ Ô ÁÚ·Ê›˜............. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·Û˘.......................... ÈÛÙÔÚÈ Ô Ì È „ °Ú¿ ∞ÊËÁԇ̷ÛÙ ÈÛÙÔڛ˜....... Ë ‰·ÛοϷ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÙÔ˘˜ ÙȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ∆Ô Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜..................... ........... ... · ..... ¢È·‚ ¿˙Ô˘ Ì ‚ ............ .. ∆ËÓ ›‰È· ̤ڷ...... ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜! ¢È¿‚·ÛÌ· ‚È‚Ï›ˆÓ...................................... £˘ÌËı›Ù ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Î·È ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ 6.................. .................................................................. Á ˘ ÔÈ Û ................................................ . ........ ........................ ∏ ‰·ÛοϷ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ‡˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ·fi ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ Û ÚËÌ·ÙÈΤ˜............................. ...........‚È‚ÏÈÔ ı‹Î˜ ‚È‚Ï 5.......................... È‚Ï›· .... ›Û ˘Ì ·Ê Ô ˙ ¿ ˘ Π∫·Ù·Û ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ.............................................. ˆ Ú Ì ‹ Ò Ó............................. Ô˘ ¿Óˆ ÛÙ· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ›¯·Ó ÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔȘ ÊÚ¿ÛÂȘ............... .

..................................................................... √È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ê›Ï˘ Ì·˜ Î·È ·˘Ù‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ÔÏ˘Û‡Ó‰ÂÙÔ................................. ŒÓ·˜ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÎfiÌ˘ Î·È ¤Ó·˜ ·Ì‡ıËÙÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜ ηÈ........ ÛÎfiÚÈ· ÛÙ· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘................................................... ∫¤‰ÚÔ˜........................................................ ÌÈ· ÂÈÓ·Ṳ̂ÓË Ù›ÁÚË............................................................ 1998 £˘ÌËı›Ù AÛ‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· 7...... ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ·fi ·˘Ù¿ ¤ÁÚ·Ê ÛÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏfi ÙÔ˘: ŒÓ·˜ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÎfiÌ˘................................................. ¤ÓÙ ¯Ú˘Û¿ ÎÏÂȉȿ............................ ...... .... ¤Ó·˜ ·Ì‡ıËÙÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜.................9 ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ Ù¿Í˘ ›¯Â ÁÈ· ı¤Ì· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ∆ÚÈ‚È˙¿.... ÌÈ· ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ¤Ó· ı·Ó¿ÛÈÌÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙ‹ È¿ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¤ÓÙ ¯·Ì¤Ó· ÎÏÂȉȿ........................ Aı‹Ó·........ ...................... ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ. ......... ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜.......... .................................................................................................. ...................................... ¤Ó·˜ ÌÓËۛηÎÔ˜ Ì¿ÙÏÂÚ.... ..... ∆Ô ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ Ì ÙȘ ¤ÓÙ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜. 68 ................. ÂΉ........

..................... ¯¿ÚÙ˜................ Â›Û˘............................ ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ∫¿ı ÔÏ›Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ‰ˆÚ¿Ó.......... ∫¿ı ̤ÏÔ˜ Ù˘ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘................... ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ............................... ..................... ∆Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰Â ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: Û¿ÓÈ· ‚È‚Ï›·........... ¢È¿‚·Û·Ó ÌÂÚÈο ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡..... ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.... ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ................................................................. .. ÚfiÛÊ·Ù· Ù‡¯Ë ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ............................................................. °ÓˆÚ›˙ÂÙ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË............................................................................. ¶·Ú¤¯ÂÈ...................................................................................................... .... ∆Ô ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘............ .. ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜...... ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ʈÙÔÙ‡ËÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ Î·È ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (internet) ̤ۈ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ù˘..................................... ∏ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ οÚÙ·˜ ̤ÏÔ˘˜ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì 1........50 ú.. ∆· ·È‰È¿ Ì ÙË ‰·ÛοϷ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜...................................... ÏËÚÔÊÔÚȷο ‚È‚Ï›·...................... Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ‰·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ‹ ¯·Ì¤Ó· ‚È‚Ï›· ·fi ˘·ÈÙÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË… 69 ............ ¢È·Ï¤ÍÙ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÁÚ¿„Ù ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜........ ...................................... ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂΛ.............. ¢È·‚¿ÛÙ ٷ ÎÈ ÂÛ›˜! ∫∞¡√¡π™ª√™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ ∆∏™ µπµ§π√£∏∫∏™ ÀËÚÂۛ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ∏ ¢ËÌfiÛÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ‰·Ó›˙ÂÈ ‚È‚Ï›·................... ∞Ú¯Èο ÙÔ‡˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û οı ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË...............................................›· .................................... ...............‚È‚ÏÈÔ ı‹Î˜ ‚È‚Ï 8......... ................................................................. ............................ ..........

............................................................................................................................. √È Ï¤ÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó................................ ·Ó·Ó¤ˆÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ............. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ‚ϤÂÙ ¤Ó· ‰ÂÏÙ›Ô Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ........................................... ............................. Ë̤Ú˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ .... ........ ÂÈÛÙÚÔÊ‹........................................... ‰·ÓÂÈÛÌfi˜..............................................9 9......... ÚfiÛÙÈÌÔ..... ............... Ë̤Ú˜................................ °Ú¿„Ù ÎÈ ÂÛ›˜ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.... ........................................ 10................... ∆πª√§√°π√À ∞°√ƒ∞™: ¢øƒ∂∞ ∞¶√: 70 ............................................................................................................. ........................................... ............................ ∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ¢∂§∆π√ ∆∞•π¡√ª∏™∏™ µπµ§πø¡ µπµ§π√£∏∫∏™ ∞ƒπ£ª√™ ∆∞•π¡√ª∏™∏™: ™À°°ƒ∞º∂∞™: ∆π∆§√™: ∆√¶√™ ∂∫¢√™∏™: ∂∫¢√∆∏™: Ã√¡√§√°π∞ ∂∫¢√™∏™: ∆√ª√™: ™∂§π¢∂™: ISBN: ∞ƒπ£............... ¯Ú‹Ì·Ù·................. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÁÈ· ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ‚È‚Ï›Ô..............

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. °È· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: T›ÙÏÔ˜ ™˘ÁÁڷʤ·˜ EΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ AÓ·˙‹ÙËÛË ¢È·ÁÚ·Ê‹ 10 71 . ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜.›· .‚È‚ÏÈÔ ı‹Î˜ ‚È‚Ï 11. ‡ÎÔÏ·. Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ‡˜ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ·. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊfiÚÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ú›Ù ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ı¤Ï·Ù Ôχ.

A΄). του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. BIBΛIOΣHMO Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου. χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright). Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο. ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή. 108. του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση.Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού. . θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7.