You are on page 1of 50

Ex moysiki tetr erg®

20-04-06

09:27

Page 1

Y¶OYP°EIO E£NIKH™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN
¶AI¢A°ø°IKO IN™TITOYTO

K·ÙÂÚ›Ó· AÔÛÙÔÏ›‰Ô˘

XÚ˘Û¿ÓıË ZÂ¿ÙÔ˘

MÔ˘ÛÈ΋

E′ ¢HMOTIKOY
TETPA¢IO EP°A™IøN

∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√
∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™

ISBN 960-06-1992-1

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN
A£HNA

mousiki003s018

7/7/2006

10:08

Page 3

mousikiTetr001s006

6/7/2006

12:05

Page 1

MÔ˘ÛÈ΋

E′′ ¢HMOTIKOY
TETPA¢IO EP°A™IøN

mousikiTetr001s006

6/7/2006

12:05

Page 2

™À°°ƒ∞º∂π™:

∫ƒπ∆∂™ ∞•π√§√°∏∆∂™:

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏:
ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞:
À¶∂À£À¡√™ ª∞£∏ª∞∆√™
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏:
À¶∂À£À¡∏ À¶√∂ƒ°√À:
EI¢IK√I ™YNEP°ATE™:

∂•øºÀ§§√:
¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™:

∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜
ÃÚ˘Û¿ÓıË ∑Â¿ÙÔ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜
¶·‡ÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
πˆÛ‹Ê ¶··‰¿ÙÔ˜, ™˘Óı¤Ù˘, ª¤ÏÔ˜ ¢∂¶ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ
ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
™Ù˘ÏÈ·Ó‹ °ÂˆÚÁÔ˘Ï‹, ¢Ú. ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ªÔ˘ÛÈ΋˜
∂˘·ÁÁÂÏ›· ª·˙Ô‡, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
°ÂˆÚÁ›· ƒÔÁ¿ÚË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜
°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÈÁ¿Ï·˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ M·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂˆÚÁ›· ª·ÚΤ·, ¢Ú. ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ªÔ˘ÛÈ΋˜
BÈÔϤÙÙ· KˆÙÛfiÁÈ·ÓÓË
™ÔÊ›· X·Ú·Ï·Ì›‰Ô˘
°ÈÒÚÁÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘
∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏

°′′ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. BÏ¿¯Ô˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ NËÈ·ÁˆÁ›Ի
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ T‡·˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

mousikiTetr001s006

6/7/2006

12:05

Page 3

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

K·ÙÂÚ›Ó· AÔÛÙÔÏ›‰Ô˘

XÚ˘Û¿ÓıË ZÂ¿ÙÔ˘

MÔ˘ÛÈ΋

E′′ ¢HMOTIKOY
TETPA¢IO EP°A™IøN

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞

............ ∆Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ..........................................................................................................................45 4 ............................................................................................................... ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜.............. ªÂψ‰Èο Ì·ÛÙÔڤ̷ٷ ..........................................mousikiTetr001s006 6/7/2006 12:05 Page 4 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ¶ƒ√§√°√™ ... ¶·›˙ˆ........ ∞˜ «ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì» ÙÔ Ú˘ıÌfi! (1)... ∏ ·ÙÚ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (25Ë ª·ÚÙ›Ô˘) ..............................21 12..........................40 24....38 23..............................................29 18.....................................................................34 21........................................22 13..............16 8...................................................19 11......... £¤Ì· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜..............18 10..............15 7.............................. ¶Úfi‚· ™˘ÌʈÓÈ΋˜ OÚ¯‹ÛÙÚ·˜..................................................................................... ƒ˘ıÌÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi «Ù·Í›‰È» .......................................23 14...................................................................32 20.................. XÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË ............................................................................................................................................................................5 1........................ ¡fiÙ˜..................................................................... ∞˜ «ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì» ÙÔ Ú˘ıÌfi! (2)..............................................................................7 2...25 15............ ÎÈÓÔ‡Ì·È Î·È ¯ÔÚ‡ˆ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ...................................................... ................9 3..................... «ÛÙÔȯËı›Ù»!....................... £¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ «ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜» ÙÔ˘ ‹¯Ô˘..17 9........... «™˘Ó‹¯ËÛË»… ·Ú·Î·ÏÒ!......... ªÔ˘ÛÈ΋: ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù¤¯ÓË… .................................................................................................................................................... ∞ µ ∞ Î·È ƒfiÓÙÔ ............ √È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘................... ¡· Ù· Ô‡ÌÂ........43 25.................................................... ∏ ·ÙÚ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (17Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘)..........................................................10 4............... ∞˜ ·›ÍÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈο ·È¯Ó›‰È· ÎÈ ·˜ χÛÔ˘Ì ÁÚ›ÊÔ˘˜ .......................................... ..................................................................... ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ .......................................................................... ªÔÚÊ‹ ∞ µ......31 19.....................................36 22.............................................................................. ∏ «Ù·¯‡ÙËÙ·» Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ......................... ∏ ·ÙÚ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘)............. ∆· M·ıËÌ·ÙÈο.....................13 6.........................27 17......................................................................................................................11 5................................ ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.........................26 16.................................... Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜!....................................

∏ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿! ªÂ Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ÌÂψ‰›·˜ Î·È ÙËÓ ÓÔ‹ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ı· ·›ÍÔ˘Ì ÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È. ∫·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË! ∏ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· 5 . ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜! £· ηٷ‰˘ıԇ̠ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÌÈÎÚ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. £· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÎÔÓÙÈÓ¤˜ Î·È Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜! £· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿.mousikiTetr001s006 6/7/2006 12:05 Page 5 ¶ƒ√§√°√™ ∞Á·ËÙ¿ Ì·˜ ·È‰È¿. ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜! £· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ӤԢ˜ Ê›ÏÔ˘˜! ªÂ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‹¯ˆÓ ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË! ª· ¿Óˆ ·’ fiÏ·.

mousikiTetr001s006 6/7/2006 12:05 Page 6 .

. .. ¡· ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ú˘ıÌfi........... ∫Ï·ÛÈ΋............... Ò˜ ·›˙Ô˘Ó ‹ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÎÙÏ.. ∂ÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÔÙÈ΋.…………………………………………………………............ ·ÓÙ¿ÏϷͤ ÙÔ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ......... ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÎÙÏ.......... Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ¤ ÙÔ.. ¶ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÎÔ‡˜..............).... ªÔÓÙ¤ÚÓ· ͤÓË (Ô)........ ÃÔÚ‡ˆ ‹ ÎÈÓÔ‡Ì·È Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi..mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 7 MÔ˘ÛÈ΋: ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù¤¯ÓË......…… ∆È ıˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË... ∆ÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ù· fiÚÁ·Ó· ‹ ÔÈ ÊˆÓ¤˜....... ∫¿ıÔÌ·È ‹ÚÂÌ· Î·È ·Ê‹Óˆ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ.............. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. 7 .. ÙÈ Â›‰Ô˘˜ (ÚÂÛÈÙ¿Ï. ¢È¿‚·Û ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ·Ôڛ˜.. ∆ËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ (Ò˜ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ. ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ™˘Óԉ‡ˆ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì οÔÈÔ fiÚÁ·ÓÔ.....….... ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ (Ô)... ÕÏÏÔ: . Û˘Ó·˘Ï›·... KEºA§AIO 1 ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. §·˚Îfi – ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ. ¡· ¤¯ÂÈ Î·ÏÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ (·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È)..... ÕÏÏË: …………………………...... ∆Ú·ÁÔ˘‰¿ˆ. ÎÈ ·Ó Ó·È.. ∆È Î¿ÓÂȘ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈ΋... ƒÔÎ.)..... ªÈÌÔ‡Ì·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ / Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜...... ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ MÔ˘ÛÈ΋˜......... ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·..... ¡· ¤¯ÂÈ ÌÂψ‰›· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È ‡ÎÔÏ·........ Œ¯ÂȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË... ÕÏÏÔ: …………………………..... ·ÓËÁ‡ÚÈ.

...................................................................... ..... ¡Ùڷ̘............................ .................... °Ú¿„ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿˜ ÎÈ ÂÍ‹ÁËÛ ۇÓÙÔÌ· ÙÔ ÏfiÁÔ. 1 MÔ˘ÛÈ΋: ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù¤¯ÓË..... ÕÏÏÔ: ………………….... ÕÏÏÔ: ...................................................................... ÔÈÔ...... ªÔ˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÛ οÔÈÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ (ÁÔÓ›˜.................................................................................... ¶È¿ÓÔ / ∞ÚÌfiÓÈÔ....... ............ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ›¯Â˜.............................................................................................................. TÔ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ‹ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË...... ..................................................................................... £· ‹ıÂϘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂȘ Ó’ ·ÎÔ‡˜.......... ............ ‰¿ÛηÏÔ˜)............... ................................ ............... ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÁ·Ó· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›.................................................................... ……………………………………………………………………………...........................................................................mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 8 ÎÂÊ... ªÔ˘ ¿ÚÂÛ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ-ÎÏÈ*........... ºÏÔÁ¤Ú·... ÎÈ ·Ó Ó·È......................................................................... ∞Ó Â›¯Â˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂȘ ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜.................... ∆Ô˘ÌÂϤÎÈ..................................... ................................................ ........ …………………………………………………………………………….......... °È·Ù› ı· ‰È¿ÏÂÁ˜ ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ (ÛÈÓÙ›* – CD).............................................................. Ì ÔÈÔÓ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂȘ Î·È ÁÈ·Ù›................... .............. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·......................................... ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ.. .. ∫Ï·ÛÈ΋ ÎÈı¿Ú·.................. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÂÈÙ˘¯›·................................................................ 8 ........................................................................................... ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ............ TÔÓ ·ÎÔ‡Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È ÔÈ Ê›Ï˜ ÌÔ˘........... ........................................................................ ..........................................................................

. ºÙÈ¿Í ÎÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤Ó·.. ÒÛÙ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓfiËÌ·! £· ‹ıÂϘ Î·È Û˘ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ̛· ‰È΋ ÛÔ˘ ÊÚ¿ÛË.‰È·‰ÚÔ̤˜» ¶ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘˜ «Ë¯Ô. ∏ «∞ÚÈ¿‰ÓË» ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ «£ËÛ¤·» ÚÔ˜ ÙËÓ «¤ÍÔ‰Ô». ∏ ∏¯Ò Î·È Ù· Ï¿ıË ›Ì Î ÙÔ È ˙ ‚¿ ‰È· Ó· ‹˜ MÔ˘ÛÈÎ ÛÔ˘ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÕÎÔ˘Û ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ËÙ ·ı ÌÌ Û˘ ˘˜ ÙÔ Ì ˙› ÂÛ‡ Ì· ·̷.. «∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜» ¶ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ªÔÚ›˜. ∏ ʈӋ Ù˘ «∞ÚÈ¿‰Ó˘» ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô . √ «£ËÛ¤·˜» Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÓfi˜ «Ë¯ËÙÈÎÔ‡ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘». Ï·ÛÙÈÎfi. 4.. ÍÂÚ¿ ʇÏÏ·.: 2 ÙÚ›ÁˆÓÔ 6 ÓÙ¤ÊÈ 4 ÛʇÚÈÁÌ· 1 ̷ڿΘ 3 Í˘Ï¿ÎÈ· ∂•√¢√™ 5 È·Ù›ÓÈ 7 Á¤ÏÈÔ 9 .¯. √ «£ËÛ¤·˜» ¤¯ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì ¤Ó· Ì·ÓÙ›ÏÈ.¤Ó· Ù· fiÚÁ·Ó· Î·È ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ. ‚fiÙÛ·Ï· ÎÙÏ.8 ·ÙfïÓ.) Î·È ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 6 . Û ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ͇ÏÔ. ¤Ó·˜ ËıÔÔÈfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈ ÙË ÊÚ¿ÛË «·fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘» Ì 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. Á˘·Ï›.. Ô‡ ·Á · ÙÚ ÛÙÔÚ›·... ..‰È·‰ÚÔ̤˜». Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙ› ‹ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ¯·ÚÙ›. fiÔ˘ ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ·Ó·‰Âȯı› ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ ÙÔ˘. ∫·ı¤Ó·˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ô «£ËÛ¤·˜» ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ‹¯Ô. «H¯Ô..mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 9 £¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ «ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜» ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ¤Ó· Ô›ËÌ· ‹ ¤Ó 3. Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÙȘ ʤÚÂȘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ·ÁÒÓ·.. KEºA§AIO 2 1. ∏¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ÙȘ «Ë¯Ô. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ÛÙËÓ Ù¿ÍË (̤ٷÏÏÔ. ∏¯Ò Î·È Ù˘ ÓÔ ÙÔ˘ ∆˙È¿ÓÈ ƒÔÓÙ¿ÚÈ «∏ 2. ·Ó ı¤ÏÂȘ. ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Ó· .. ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘. ˯ËÙÈÎfi ˆÙ Ú ı· Ô˘ fi ‰È. Ù· Ï¿ıË Ù˘».‰È·‰ÚÔ̤˜» Î·È ÂÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË. ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ë¯fi¯ÚˆÌ·.. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· «‰È·‰ÚÔÌ‹» ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È Ó· «·Ô‰ÒÛÂÈ» ÌÔ˘ÛÈο ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‹ ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∆· ·È‰È¿ ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ‹ οÓÔ˘Ó ‹¯Ô˘˜. µÁ˜ ·fi ÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ.

..................... Á) ∆È ·ÈÛı¿ÓıËΘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.... ...... ‰) ∆Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ «ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ» ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ «‚Á·›ÓÂÈ» Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘........................... Ó¢ÛÙfi ‹ ÎÚÔ˘ÛÙfi.......................................... ......................................................... ¶·›˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ‹ ÛÈÁ¿.... .. ·fi ÙÔ ∫ÔÓÙÛ¤ÚÙÔ* «∫·ÏÔη›ÚÈ» ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÓÈÔ µÈ‚¿ÏÓÙÈ............................................. ªÔÚ›˜ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó............... .................... ........................................ ·) ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ ‰˘Ó·Ù¿ ‹ ÛÈÁ¿.............. Â›Ó·È ¤Á¯ÔÚ‰Ô.......... ÁÈ·Ù› ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË............... .......................................................................... ‚) ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ (crescendo) ‹ ÓÙÈÌÈÓÔ˘¤ÓÙÔ (diminuendo)......... ................................................. ... ¶ÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ı· ¤‚·˙˜.................................................... ∆Ô ∫ÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ·˘Ùfi ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «∆¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜»................mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 10 KEºA§AIO 3 H ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ £’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ‰‡Ô ¤ÚÁ· ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó – ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ – ÌÈ· ηٷÈÁ›‰·......................................................... ¶ÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ı· ¤‚·˙˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹...................................... Á) ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ‹ ÛÔ‚·Ú¿.... ñ ÕÎÔ˘Û ÙËÓ «∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ηٷÈÁ›‰·»......................................... 10 ...... ‰) ¶ÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ı· ¤‚·˙˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜........................................................... ‚) ∆È ·ÈÛı¿ÓıËΘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘....................... ñ ÕÎÔ˘Û ÙËÓ «∫·Ù·ÈÁ›‰·» ·fi ÙËÓ ŒÎÙË ™˘Ìʈӛ·* ÙÔ˘ §Ô‡Óقȯ µ·Ó ªÂÙfi‚ÂÓ........................................... ·) ∆Ô ¤ÚÁÔ ·Ú¯›˙ÂÈ È¿ÓÔ (piano ) ‹ ÊfiÚÙ (forte )............ ∏ Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶ÔÈÌÂÓÈ΋..

¶ÔÈ· ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÎʈÓËÙ‹. ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ¿ÏÏ· ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ÀÔÛÈÙÈṲ̂ÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Î·È ÙÚÔÊ‹ (1942) 2. ∂Ùԛ̷Û ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ 1940: ñ æ¿ÍÙ ӷ ‚Ú›Ù ˯ÔÁÚ·ÊË̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.ÛÈÁ¿. µÔ‡Ï· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜. ʈÙÔÁڷʛ˜. ™ÙÔ ∞ÓıÔÏfiÁÈÔ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ «¶·Ú¤Ï·ÛË» Ù˘ ÕÏ΢ ∑¤Ë. fiˆ˜ ÙË Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. ñ ¡· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÚ›·˜. ÊÙ¿ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È. fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜. ÕÎÔ˘Û ÙÔ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘.mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 11 H ·ÙÚ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) KEºA§AIO 4 1. ∂Óı‡ÌÈ· ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ‘40 P·‰ÈfiʈÓÔ ÂÔ¯‹˜ 3. ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·. ˯ËÙÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·. ñ ¡· ‚ÚÂȘ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË Ô˘ ı· Ù·›ÚÈ·˙Â. ¢È·Ê‹ÌÈÛË Ï·¯Â›Ô˘ °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ÂÔ¯‹˜ 11 . ªÔÚ›˜: ñ ¡· «ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ» Ì ‹¯Ô˘˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÈÁ¿ .

Ò˜ ı· ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ¶ÔÏÂÓ¿ÎË ¢È¿‚·Û ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Û ڢıÌfi ··ÁÁÂÏ›·˜. ¡ÔÌ›˙·Ó ˆ˜ ÂÚ›·ÙÔ ı· Î¿Ó·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û¿ÛÙÈÛ·Ó Û·Ó ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÙÛ·ÚÔ˘¯Ô‚ÚÔ¯¿‰·. ∆ÒÚ· ı· Û˘ÏÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô Ê›ÏÔ˜ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ. ¢Â›Ù ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∆Û¿ÚÏÈ ∆Û¿ÏÈÓ «√ ¢ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜»* Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË: ñ ¶ÔÈ· ÛÎËÓ‹ Û·˜ ¿ÚÂÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 12 ÎÂÊ. Ã√¡π∞ £∞ ™À§§√°π∑∂∆∞π ∆ÔÓ fiÏÂÌÔ Û·Ó ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Ó ÁÈ·Ù› Ó· Ì·˜ ÎËÚ‡ÍÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ı· Û˘ÏÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ Ì·˜.. 4 H ·ÙÚ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) 4. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È ¤Ó· ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·ÙÈÚÈÎfi Ô›ËÌ· ÙÔ˘ §›ÓÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡.. ñ ¶ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ı· Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙËÓ ÈÔ ·ÛÙ›· Î·È ÔÈ· ÛÙËÓ ÈÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈfiÙ·Ó ¿Óˆ Û οÔÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÌÂψ‰›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™ÎËÓ‹ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «√ ¢ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜» 12 . ηχÙÂÚ· ı· ¤Î·Ó ÛÙË ƒÒÌË ÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÂÈ. ª· Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜.ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚¿Ï·Ó ÔÈ Â‡˙ˆÓÔÈ*. Èڛ˜ ηıfiÏÔ˘ Ó· ÛÎÂÊı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó ı· ÊÚ›ÍÂÈ ÍÂΛÓËÛÂÓ ¤Ó· Úˆ› ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÏˆÓ›ÛÂÈ. ñ ∞Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ÂȘ ÙÔ Ê¢ÁÈfi ÙÔ ‚¿Ï·Ó. ªÔÚ›˜ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂȘ Î·È Û˘ Ù· ÏfiÁÈ· Û οÔÈ· ÌÂψ‰›· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ‹ Ó· Û˘Óı¤ÛÂȘ ÌÈ· ‰È΋ ÛÔ˘. 5. fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó ÙfiÙÂ.

Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜! KEºA§AIO 5 1...... ·) – : 1–1 ‰) – : . ‚) – : . ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ÁÚ›ÊÔ˜ ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜! ∞Ó Î¿ı ٤ٷÚÙÔ «·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ» ¤Ó· ÁÎÔÏ.. ÛÙ) – : .. ∫Ú˘Ì̤ÓÔÈ................... Â) – : . ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Ù· «·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·»..... Á) – : ...... 2. ıËÛ·˘ÚÔ› ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÓfiÙ˜ «ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È» ÙÚ›· Ôχ ÁÓˆÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜: ñ ª¿ı ӷ ··ÁÁ¤ÏÏÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú˘ıÌÈο Û¯‹Ì·Ù·: ñ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ù· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Ú˘ıÌÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚ϤÂȘ: 13 .mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 13 T· M·ıËÌ·ÙÈο.

οı ÔÌ¿‰· ‰›ÓÂÈ ÙȘ ηÚ٤Ϙ Ù˘ ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi MÔ˘ÛÈ΋˜. ‚Ú˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ ƒ∂ Î·È ™√§ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏfiʈÓÔ. ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛˆÛÙ¿ Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÚ٤Ϙ. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË «‰È·‰ÚÔÌ‹» Ù˘. ƒ˘ıÌÈ΋ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 4 ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÔÚ›ÛÙ ·Ú¯ËÁÔ‡˜. ·fi ÙË ™˘Ìʈӛ·* ¡Ô 9 ÙÔ˘ §Ô‡Óقȯ ‚·Ó ªÂÙfi‚ÂÓ.. Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Î. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Û ̛· ηÚ٤Ϸ Î·È ÙÔ „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·›ÎÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.¯. ∞˜ Û˘Óı¤ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜! ™˘Ó‰‡·Û ٷ Ú˘ıÌÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ‚ϤÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÂȘ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÊÚ¿ÛË: ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ÛÎ˘Ù¿ÏË Â›Ó·È ¤Ó· Ú˘ıÌÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·. ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ŸÂÚ·* ÙÔ˘ ∆˙ԷΛÓÔ ƒÔÛ›ÓÈ. 3. ˆ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·›ÎÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. 4. Ù›ÚÈ Ù›ÚÈ Ù· Ù›ÙÈ Ù·). ¿ÎÔ˘Û ٷ ÌÔ˘ÛÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‚Ú˜ ÔÈÔ ¤ÚÁÔ «ÎÚ‡‚ÂÙ·È» ›Ûˆ ·fi οı ڢıÌÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›·: ·) «ø‰‹ ÛÙË ¯·Ú¿». Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜! ñ ∞ÊÔ‡ Ì¿ıÂȘ Ó· ··ÁÁ¤ÏÏÂȘ ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Ì ¢¯¤ÚÂÈ·. √È ·Ú¯ËÁÔ› ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi MÔ˘ÛÈ΋˜ ÙË «Ú˘ıÌÈ΋ ÛÎ˘Ù¿ÏË». ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. ‚) «°Ô˘ÏȤÏÌÔ˜ ∆¤ÏÏÔ˜». Î. 14 ..mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 14 ÎÂÊ. Á) «∞Ï· ∆Ô‡Úη». ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ «„Èı˘Ú›˙ÂÈ» ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ (. ÛÙÔ Í˘ÏfiʈÓÔ ‹ ÛÙË ÊÏÔÁ¤Ú· Î·È ·›Í Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙË Ú˘ıÌÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ¤ÊÙȷ͘. ·fi ÙË ™ÔÓ¿Ù·* ÁÈ· È¿ÓÔ ∫ 331 ÙÔ˘ µfiÏÊÁηÁÎ ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘˜ ªfiÙÛ·ÚÙ. 5 T· M·ıËÌ·ÙÈο. Ô. ¢ÔΛ̷Û ӷ «Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂȘ» Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ˘ ÊÚ¿ÛË.

... ... ºÙÈ¿Í ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ÎÒ‰Èη ºÙÈ¿Í ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÌfiÓÔ ÂÛ‡ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ (.. ∆Ô Î˘Ó‹ÁÈ ÙˆÓ 7 Ï·ıÒÓ ™ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ˘¿Ú¯Ô˘Ó 7 Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. ı· ͤÚÂȘ fiÙÈ Î¿Ô˘ ÂΛ ÎÔÓÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ «‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘».. .. 5. 15 ... §∞.. . ⁄ÛÙÂÚ· οÓ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ: 2... °Ú¿„Â Î·È ÔÓfiÌ·Û ٷ ÊıÔÁÁfiÛËÌ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯·ÌËÏ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ù· ÊıÔÁÁfiÛËÌ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÈÔ „ËÏfi ‰È¿ÛÙËÌ·. §∞. . ...mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 15 To ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ KEºA§AIO 6 1..... º∞).. ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ‚ÚÂȘ Î·È Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. 3. .. . . ¡fiÙ˜ «ÂÒÓ˘Ì˜» µÚ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÊıÔÁÁfiÛË̈Ó.. §∞.. ... Ó· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ ‹ Ó· ÙÔ ·›˙ÂȘ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏfiʈÓÔ ‹ ÛÙË ÊÏÔÁ¤Ú·! ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·ÎÔ‡˜. °Ú¿„ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÛÙÔ ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌÔ Î·È Ì¿ı ӷ ÙÔ ÛÊ˘Ú›˙ÂȘ. ∞Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌÔ. . .... .... .. ¯.. .

ºÚfiÓÙÈÛ ÙÔ A Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ B Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ (Eˆ‰fi˜-PÂÊÚ¤Ó*). ¢ÔΛ̷Û ӷ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û ‰ÈÌÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹ ∞ µ. ÕÎÔ˘Û ÙÒÚ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «√ ∫ËÔ˘Úfi˜» ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ µ·ÁÁ¤ÏË °ÂÚÌ·ÓÔ‡. 2. °. TÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙ ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ÙÔ. M ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û˘Ì·ıËÙÒÓ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Eˆ‰fi . ñ °È· ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹ A B A ÌÂÙ¿ ÙÔ B ı· Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ ÙÔ A Ï›ÁÔ ·Ú·ÏÏ·Á̤ÓÔ. ı· ·›˙ÂÙ fiÏÔÈ Ì·˙› (ÙÔ‡ÙÈ-tutti): ™Ù· ̤ÚË B. A B A Î·È PfiÓÙÔ ™ÔÏ §· NÙÔ P MÈ ™ÔÏ §· 1. ¢.PÂÊÚ¤Ó. ÊÙÈ¿Í ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ Î·È ·›ÍÙÂ: A A B ° ¢ A A E ™ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ A. (OÈ ·‡ÛÂȘ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿). 16 . ñ °È· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚfiÓÙÔ A B A ° A ¢ A E A. ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ÙÚÈÌÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹ ∞ µ ∞ Î·È ÌÔÚÊ‹ ÚfiÓÙÔ A B A ° A ¢ A E A: ñ °È· ÙË ‰ÈÌÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹ A B ı· ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÂȘ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏfiʈÓÔ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË A Î·È B. E ı· ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ ‰È·‰Ô¯Èο Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ (ÛfiÏÔ-solo) ÌÈ· ÌÂψ‰›·. Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È.mousikiTetr007s026 6/7/2006 12:31 Page 16 7 KEºA§AIO 7 NÙÔ P MÈ MoÚÊ‹ A B.

ÂıÓÈÎfiÙËÙ·. ∂Ï¢ıÂÚ›·» ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì· Î·È Û˘Ófi‰Â„¤ ÙÔ Ì ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÂȘ Ì ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘. ¶ÔÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.¿. 17 . ¢È¿‚·Û ÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ‰ÔΛ̷Û ӷ ÙÔ ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂȘ: Œ¯ˆ ‰Èη›ˆÌ· °ÂÓÓ‹ıËη Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯ˆ fiÓÔÌ·. ∂·Ó¿Ï·‚ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «æˆÌ›. ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯Â ηÙÔ¯˘Úˆı› ·fi ÙÔÓ √.∏. ÕÎÔ˘Û ÙÔ Ô›ËÌ· «∂ÈÛÙÔÏ‹» ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ª¿ÓÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Ô Û˘Óı¤Ù˘ ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¯. °ÂÓÓ‹ıËη Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯ˆ ÌÈ· Ù¿ÍË. ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) Î·È Â¤Ó‰˘Û¤ ÙÔ ÌÂψ‰Èο ‹ Ú˘ıÌÈο Ì fiÚÁ·Ó· ‹ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˯ËÙÈο Âʤ*. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÌÈ·˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ . ÛÒÌ· Î·È Ó‡̷ ÂχıÂÚÔ Ó· ¯Ù›Ûˆ. 4. Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ËÁ·›Óˆ ÎÈ fi¯È ÛÙË ‰Ô‡ÏÂ„Ë Î¿ı Úˆ› Ó· ‚Á·›Óˆ. ÌÈ· ÛÙÔÚÁÈ΋ ‰·ÛοϷ. ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Î·È ÛÙ›ÏÙ ÌÈ· «ÌÔ˘ÛÈ΋ οÚÙ·» Ì ¢¯¤˜ Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·* ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜.∂. ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰› Î. °ÂÓÓ‹ıËη Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙‹Ûˆ. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙË ı·Ó·ÙÂÚ‹ ÓÔ‹. ∆Ô 1989 ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È Ë «™‡Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ». ÙÒÚ·. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿ ÁÂÌ¿ÙË Ì ·Á¿Ë. 3. ÛÙ· 1948 Ì ÙËÓ «OÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÁÈ· Ù· AÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·». °ÂÓÓ‹ıËη Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙‹Ûˆ ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ Ó· ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ·È‰›. ÁÚ¿„Ù ¤Ó· Ô›ËÌ·. µÚ˜ ÌÈ· Ú˘ıÌÈ΋ Û˘Óԉ›· ÁÈ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο ̤ÚË Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ¤ ÙÔ. ¶·È‰Â›·.¯.. °ÂÓÓ‹ıËη Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯ˆ ÂÈÚËÓÈ΋ ÎÈ ·Ó¤ÊÂÏË ˙ˆ‹. ∆Ô ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1973. ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ. ∆È ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ¶ÚfiÛÂÍÂ. ¶Ô‡ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·. ·ÙÚ›‰·. µÚ˜ ¤Ó· Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û’ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· (. 2.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·17 H ·ÙÚ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (17Ë NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) KEºA§AIO 8 1. ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÛÙڈ̤ÓÔ Ì ÊÚÔÓÙ›‰·.

Û˘ ı· ·˘ÙÔۯ‰ȿ ˜ Ù‹ Ë ı · Ì ˜ · ¤Ó ۯ‰ȷÛÌfi. ∫·ıÒ˜ ı· ÌÂÙÚ¿˜ Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔ ¤Ó· ˆ˜ ÙÔ o¯ÙÒ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÂÈÚ¤˜ ·ÚÈıÌÒÓ. 1 × 3 4 5 × 7 8 1 × 3 4 5 × 7 8 1 × × 4 5 × 7 8 1 × × 4 5 × 7 8 1 × 3 × 5 × 7 8 1 × 3 × 5 × 7 8 3. ÏÔ fi Ó ˘ Ô ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Û ›Í ·  Ó ÂÈÒÓÂÈ fiÙ· ∆Ô ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ 18 . ÙÔ Ô Ù ˘ · Ó Ô ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. Ô fiÌÂÓÔ ·›Î Ù·ÌÔ˘Ú›Ó ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ Â  · ı ÓÔ Á· Ú fi Ô˘. ¯Ù˘¿Ù ·Ï· ˘ÏÏ·‚‹ ÁÈ· οı Û ›· (Ì » · ˙ÂÈ ÛÙÔ ¯› «Ë . ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ϤÍË ‹ ÊÚ¿ÛË Ì ÙÔ Ú˘ıÌÈÎfi Ù˘ Û¯‹Ì·: ∫·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi˜ ñ ñ £¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿ ñ ñ ŒÏ· ’‰ˆ ñ ñ 2.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·18 KEºA§AIO 9 A˜ «ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì» ÙÔ Ú˘ıÌfi! (1) 1. ·fi ̤۷ Û·˜. Ë Ó· · Ûٷ̷ٿ٠ı ˘ Ô Ú Ï‹ Î ÏÔ Ô Ï¤ÍË ÙȘ ·‡ÛÂȘ ˘-¯›-· fi ̤۷ Û·˜ ÙË  ™Ù· ̤ÙÚ· Ì · -Û Ù Ϥ · ı È Ì¿ÎÈ· η  ¯Ù‡Ô). ™Ù· ̤ÙÚ· Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ٤ٷÚÙ· ı· ¯Ù˘¿Ù fiÏÔÈ Ì·˙› Ú˘ıÌÈο Ù¤ÛÛÂÚ· ·Ï·Ì¿ÎÈ· (¤Ó· ·Ï·Ì¿ÎÈ ÁÈ· οı ٤ٷÚÙÔ) ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯Ù‡Ô˘˜: «¤Ó·-‰‡Ô-ÙÚ›·-Ù¤ÛÛÂÚ·». «∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ» Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ·È¯Ó›‰È: Î.Ô.Î. ‰ÔΛ̷Û ӷ ¯Ù˘¿˜ ·Ï·Ì¿ÎÈ· ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. Ù È Ó ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ Ì ˘ ÎÏËÚÒ · ÏÔ · Ô ı ˜ ˘ ÏÈ Ô fi  ª Ë Ù . ÌÔ˘ÛÈÎfi ·‡ÛË ÔÏÔÎÏ‹Ú  Ó Ë Ù Â Ì Ô Ú ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì¤Ù È Ù·ÌÔ˘Ú›ÓÔ. ™ÙË ı¤ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· × Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·‡ÛË.

¿ÎÔ˘Û ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó Î·È ÁÚ¿„ ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù·ÌÂÏ¿ÎÈ·. ÕÏÏ·Í ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛÙȘ ı‹Î˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂډ¢Ù›! ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ. 6 8 9 5 1 2 3 ÕÓÓ· 4 7 Ï ·Ú K Ó ÙÔ T¿ÓÈ· ÕÓ BÈÔÏ› BÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ KÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ T‡Ì·Ó· ºÏ¿Ô˘ÙÔ KfiÚÓÔ Ÿ Ì Ô º·ÁÎfiÙÔ TÚÔÌ¤Ù· 19 . ·ÏÏ¿ οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛηÚÒÛÂÈ ÌÈ· ηÎfiÁÔ˘ÛÙË Ê¿ÚÛ·.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·19 ¶Úfi‚· ™˘ÌʈÓÈ΋˜ OÚ¯‹ÛÙÚ·˜ KEºA§AIO 10 Tfi Ì· ˜ M·Ú ›· ÙÈ· K¿ Ó˜ X· ¿Ó XÔ˘ 1. ™Ù· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ·ÓÈÎfi˜! ™Â Ï›ÁË ÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Û˘Ó·˘Ï›·.

fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙ‹¯ËÛË Î·È ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ¤ ÙÔ˘˜ Ì Îϛ̷η 1 . ·Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈο ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ì ·ÊÚÔϤÍ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 20 . ªÔÚ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ¤Ó·Ó ˯ԷÔÚÚÔÊËÙÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ ÛÙË ÛÂÏ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªÔÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ Ô‡ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿. ¢ÔΛ̷Û ӷ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ̤۷ Û ·˘Ùfi ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·20 ÎÂÊ. 10 ¶Úfi‚· ™˘ÌʈÓÈ΋˜ OÚ¯‹ÛÙÚ·˜ 2. ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÎÔ‡˜ ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ.5. ÙȘ ÙÂÏ›˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. 160 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ µÏ¤ˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ. ∂ÓÙfiÈÛ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜.* fiÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ∫¿Ó ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ ¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô «Ë¯ËÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜» ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÔ˘. °È· ÙÈ fiÚÁ·Ó· ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ‚ϤÂȘ ‰ÂÍÈ¿. ∞Ó·Î¿Ï˘„ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÚÒÙË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. 4. ÊÙÈ¿Í ¤Ó· ÈÛÙfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÁ¯ÔÚ‰· Ì ‰ÔÍ¿ÚÈ ñ ñ ñ ñ ñ •‡ÏÈÓ· ¶Ó¢ÛÙ¿ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ÿÏÎÈÓ· ¶Ó¢ÛÙ¿ ñ ñ ñ ñ 3.

οو ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜.. ÒÛÙ ӷ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÙÔÓÈ¿.). Û· Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ˘Ê·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÈ Ï¤Ó ‰›Ï· ÔÈ Á›ÙÔÓ˜. ·ÈÒÓ·. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıfiÚÈÛ ÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÊıfiÁÁˆÓ. Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜: «. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ Î·¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Û·Óȉ¿ÎÈ. ÎÔÏ¿˙.. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜: ñ ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ Û·Óȉ¿ÎÈ 40 à 5 ÂÎ ñ ‰‡Ô ‚ȉÔıËÏÈ ¤˜ ñ Ï›ÁË ÂÙÔÓÈ ¿ ñ ¤Ó· η¿Î È ·fi Ì·Úη ‰fiÚÔ ÊˆÙÔÛÎ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (‹ ¤Ó ›·Û˘ · ÓfiÌÈÛÌ·) µ›‰ˆÛ ÙȘ ‚ȉÔıËÏȤ˜ ÛÙÔ Û·Óȉ¿ÎÈ Î·È Ù¤ÓÙˆÛ ηϿ ÙËÓ ÂÙÔÓÈ¿ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜.Ã. ÂÓÓÔ›˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ Î·È ÙȘ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó ÙÂÓÙÒÓÔÓÙ¿˜ Ù˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÛÙÚÈÊÙ¿ÚÈ· Ù˘ χڷ˜…» 21 . ªÂٷΛÓËÛ ÙÔ Î·¿ÎÈ ¿Óˆ ..ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· οÙÈ Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂȘ ‹¯ˆÓ Î·È ÙÂÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜.. £· ‹ıÂϘ Ó· ÙÔÓ ÌÈÌËı›˜ ÎÈ ÂÛ‡. ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÎÙÏ. ∫·È ÔÈ ÌÂÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÙfiÓÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ ÎÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ¿ÌÂ... Î·È ÙÛ›Ì· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÙÔÓÈ¿˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡ Î·È ÛÙË ‚ȉÔıËÏÈ¿.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·21 NfiÙ˜. ÓfiÙ˜ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó. ™·Ó ÙÔÓ ¶˘ı·ÁfiÚ·* ∆ÔÓ 6Ô . Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ηٷÛ··Û ÙÔ ÌÔÓfi¯ÔÚ‰Ô. ÂÓÒ ¿ÏÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fiÌÔÈÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜.. 2.) ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ÌÂψ‰›·˜ (‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÓfiÙ˜. ª›· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔÓ «·Ô‡ ¶Ï¿ÙˆÓ·*» ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÌÔÓfi¯ÔÚ‰Ô (‚Ϥ ·Ú·¿Óˆ) ÁÈ· Ó· «˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂȘ» ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË «ÂÈÎfiÓ·». ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. «ZˆÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜» ÌÂψ‰›Â˜ ÕÎÔ˘Û ÙÔ «™˘ÚÙfi» ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ì ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÚfiÔ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ÎÙÏ.. 3. «ÛÙÔȯËı›Ù»! KEºA§AIO 11 1...

™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜. ñ ¶ÔȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ. 1. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ §‡ÙÚ·˜. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ §‡ÙÚ· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1873.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·22 KEºA§AIO 12 N· Ù· Ô‡ÌÂ. 3. ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜. ñ ¶ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ. ¢ÔΛ̷Û ӷ ·›ÍÂȘ ÙË ÌÂψ‰›· ·fi Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ οϷÓÙ· ÛÙË ÊÏÔÁ¤Ú· ‹ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏfiʈÓÔ.* ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÌ¤ÓˆÓ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜. ñ ¶ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‹ ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜. Û˘¯Ó¿. ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘. 22 . «∫¿Ï·ÓÙ·» 2. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘. ÎÈ ·Ó Ó·È. ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ °Î·Ì‹Ï·˜ ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ÔÌÔÎÔ‡ «°Î·Ì‹Ï·» ·fi ÙÔ ¡¤Ô ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ÔÌÔÎÔ‡ «∞Ú¿ˉ˜» ·fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ¢Ú¿Ì·˜. «¡ÙÈ‚ÈÙ˙‹‰Â˜». (BϤ ÛÙÔ ·ÓıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘). ñ ∆· ·È‰È¿ ϤÓ οϷÓÙ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜.

ÙڿΘ Ì ٷ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÎÙ ‰¿¯Ù˘Ï·. · ∞ Ï ÛÈ΋ „ËÊ ¡ Ë ‰ Ô Ù ˜  · ·›˙ÔÓÙ Ô‰ÒÛÂÙ Èο» ..mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·23 «™˘Ó‹¯ËÛË».· ˘Ì ¯ÒÚÔ Ô Û ÁÈ· Ó· · Í ˘ Ô È¿ Ì Ù « Ê Â ¯. ¯Ù‡ËÌ Ô›ËÛ¤ ÙÔÓ ÁÈ· Óˆ Û ¤Ó· Ú˘ı · Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÌÈ· ÌÈÎfi Û¯‹Ì· ÙË «Û ‡ ˜ Óı Â ÂÛ ÈÏ Ë» ¿¯Ô ÛÔ˘ Ì ÙÔ˘ ÔÁ‹˜ ÛÔ˘.. ·Ú·Î·ÏÒ! KEºA§AIO 13 1. 2. Û · ٠˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ·Ï· Ï.) Î·È ¯ÚËÛÈÌÔ Ì¿ÎÈ·. Ô Ù Û Ù·ÏÏfiʈ ‡ ÈÔ Û˘ ¯·Ú٠ӷ·Îψ 23 . Ê Ù·Ù¤ ıËη ›˙Ô˘Ó ‹ Î ÔÌÓ. ÙÔÓ ‹Ô˘. ∞˜ «ÂÓÔÚ¯Ë ÛÙÚˆıԇ̻*! •¤ÚÂȘ fiÙÈ ÙÔ Û ÒÌ· ÛÔ˘ ÌÔÚ Â› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÔ˘ ¯Ô Ô˘ ÌÔÚ› ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ.¯. ™˘Ó‰ ˜ ‹¯Ô˘˜ ¿ÏÏˆÓ ‡·ÛÂ. µ ˜ Ó· ·Ú¿ÁÂȘ Ú˜ ¤Ó·Ó ‹(. «ª Ô˘ÛÈ Î‹ „ ËÊÔÊ ÔÚ›· » Ÿˆ ˜ ÁÓˆ ÏÔ‡Ó Ú ÙËÓ Â ›˙ÂȘ. ÛʇÚÈÁÌ ÊˆÓËÙÈÎfi ·˘Ù ·. ÔÈ ‚Ô˘Ï ˜ ÛÙË µÔ Ô˘Ï ÛÂȘ  Ô Â˘ Ô˘ η Ù¤ÏÔ˜ „Ë Ù¤˜ ÙˆÓ Î ‹. ÁÈ· Ï fiÏ· ÏËÓ ™ÙË ‰ È¿ÚΠÈ΋ ÔÏÈ Ù· ÛËÌ·Ó Ù ȷ Ù Ì¿Ùˆ Ó Ï¤Ó ·˘ÙÒÓ Ùˆ ›·. » Ô Ù ›· È Ú · ÂÔÊÔ ÙÔ √Ãπ Î ‰‹ ÛÙÔ Ì π. Ï·Ù¿ÁÈÛÌ Ôۯ‰ȷÛÌfi. ·Ù·- Ô˘Ô˘ ÌÈ· «Ì Û ˜ ¤ Ù Ë ı ÂȘ ˘ÌÌ· Û˘Ó˯‹Û Ì ÙÔ˘˜ Û È˜ ›  ˙ Ú · Ù Ì Â ‡ Ù Û Â ÎÈ Â Ë Û˘·ıÔÚ›Û √ÚÁ¿ÓˆÛ ∫√ Î·È Û٠›ÙÂ Î·È Î À Ú ∂ µ § . Ó¤¯ÂÈ· „ fi Ú  È· Ì ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô). Á›ÓÔÓÙ Èο ı¤Ì·Ù  · · Ó Û˘˙ ÙË ÁÓ È „ËÊ› ËÙ‹Û Û˘˙ËÙ‹Û Ô˘ ·· ÒÌË ˙Ô˘Ó Û¯ ˆ ÙÔ ÂÈ ÙȘ  ÚÔÙ¿ ˘˜ Î·È ÛÙ Ó. ÛÙË Û˘Ó¤ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ Û ¯ ÂÈ · . Ó· ËÊ›ÛÙ Ù·ÛË (.

. ™˘Á¯ÔÚ‰›· ÌÂ... «ÀÔ‚Ú‡¯È˜»… Û˘Ó˯‹ÛÂȘ ¢ÔΛ̷Û ӷ Û˘Óԉ‡ÛÂȘ ÙÔ ÚÂÊÚ¤Ó ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «°¤ÏÔÔ˘ ™·ÌÌ·Ú›Ó» (“Yellow Submarine” – «∫›ÙÚÈÓÔ ÀÔ‚Ú‡¯ÈÔ») ÙˆÓ ªÈÙϘ (Beatles) ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏfiʈÓÔ ‹ ÛÙÔ Í˘ÏfiʈÓÔ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó˯‹ÛÂȘ: ™√§ NTO ™√§ ™√§ ¶ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÔ˘ Î·È ‚Ú˜: ñ Ì ÔÈ· Û˘Ó‹¯ËÛË ı’ ·Ú¯›ÛÂȘ ñ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÙËÓ Â·Ó·Ï¿‚ÂȘ ñ Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ı· οÓÂȘ ·ÏÏ·Á‹ 4.. Î·È ¯ˆÚ›Û 7 ›Û· ̤ÚË... ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿). ÛËÌÂÈÒÛÙ Ù ے ¤Ó· ¯·ÚÙ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙË Û˘Á¯ÔÚ‰›· . ¯. (∞Ó ¤ÛÔ˘Ó ‰‡ Ô ‚fiÙÛ·Ï· ÛÙ Ô ›‰ÈÔ ÙÂÙÚ¿Áˆ ÛÂÙ ÙË ÓfiÙ· ÓÔ. Ú¿ÁÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ÛÙËÓ Ù‡¯Ë! ¶¿ÚÙ ¤Ó· ·Ú ·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¯·ÚÙfiÓÈ 140 à Ì ÁÚ·Ì̤˜ Û 40 ÂÎ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÈ· ϤÍË Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÛÙ Û ÙfiÛ˜ ÔÌ¿‰Â˜. Î·È ÂÙ¿ÍÙ ÙÚ¿ÁˆÓ·. ·ÁÓÒÚÈÛÙË.. ∫·Ï›Ù ÙÔÓ ·›ÎÙË Ì¤Û· Î·È Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ϤÓ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË Û˘ÏÏ·‚‹ ÙÔ˘˜. √ ·›ÎÙ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ.. °Ú¿ Ù ÙÔ „Ù Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÊıfiÁÁˆÓ ÛÙ· Ù ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ùˆ ÙÚ¿ÁˆÓ·. ·Ú·Î·ÏÒ! 3. «∫· – ÏË – ̤ . ™˘Ó¯›Û ÙÚfiÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Ù Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙÂ Ì È· ‰È·‰Ô¯‹ · Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜.ϤÍÂȘ! ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ‹ ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·24 ÎÂÊ. . 24 . ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜   Ô ˘ ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ¯ ÁÔ Î·È ÚÔ¯ˆÚ ·ÌËÏfiÙÂÚÔ Êı ÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù fi ÁÔÓ „ËÏfiÙÂÚÔ.. ªÔ˘ÛÈ΋. Ì η Ó Â Ù¿ Ù‡ı˘ÓÛË ·fi ¶¿ÚÙ ÙÚ›· Ì Î¿Ùˆ ÚÔ˜ Ù· ÈÎÚ¿ ‚fiÙÛ·Ï·  ¿ Óˆ . 13 «™˘Ó‹¯ËÛË». ∑Ë fi 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ Ù‹ÛÙ ·fi ÙÔ ¤˜ ‰¿ÛηÏfi Û·˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÙȘ Û˘Á¯ ÔÚ‰›Â˜ Î·È Ë¯Ô ÁÚ·Ê‹ÛÙ ÙȘ. fiÛ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÏÏ·‚¤˜ Ù˘ (. 5. ı· ÛËÌÂÈÒ ·˘Ù‹.. ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÈ· «Û˘Á¯ÔÚ‰›·» ·fi Û˘ÏÏ·‚¤˜! ∏ ϤÍË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ⁄ÛÙ Ù· ¿Óˆ ÛÙ· ÂÚ·.Ú·»: 4 ÔÌ¿‰Â˜).

5) ŸÓÔÌ· ÊıfiÁÁÔ˘. 7) ™ËÌ¿‰È Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÊˆÓ‹ ·Ó‚·›ÓÂÈ. 3) ™ËÌ¿‰È Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÊˆÓ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÊıfiÁÁÔ. 6) ™‡Ì‚ÔÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·25 TÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ KEºA§AIO 14 ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· χÛÂȘ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ: 4 6 M 3 1 ¶ 1 A 2 7 O 3 2 5 K 8 5 6 ° 4 7 K 8 OPIZONTIA ∫∞£∂∆∞ 1) ÷ڷÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÛÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ‹ ηÙ‚·›ÓÂÈ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ. 8) ŸÓÔÌ· ÊıfiÁÁÔ˘. 25 . 8) ŸÓÔÌ· ÊıfiÁÁÔ˘. 5) ™ËÌ¿‰È Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÊˆÓ‹ ·Ó‚·›ÓÂÈ. 4) ŸÓÔÌ· ÊıfiÁÁÔ˘. 3) ∏ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛËÌÂÈÔÁÚ·Ê›·˜. 6) ÃÚÔÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. 7) ÃÚÔÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. 1) ™ËÌ¿‰È Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÊˆÓ‹ ηÙ‚·›ÓÂÈ. 2) ™ËÌ¿‰È Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÊˆÓ‹ ·Ó‚·›ÓÂÈ. 4) ŸÓÔÌ· ÊıfiÁÁÔ˘. 2) ŸÓÔÌ· ÊıfiÁÁÔ˘.

¶ÔÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›. ‚) «™¿ÈÓÈ ¯¿È ›Ï» (“Shiny happy people” – «§·ÌÂÚÔ› ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ») ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú. AÎÔ‡ÛÙ ‰‡Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È·: ·) «∆Ô Ì·Ù˜» ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ∫ËϷˉfiÓË. ¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ «Âʤ»* ·˘Ùfi Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. 2. ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ʈӋ˜ Û·˜ ÚÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (·fi ÙÔ ÛÙ›¯Ô: «… ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ó‡¯ÙˆÛ’ ¤¯·Û· Ù’ ·¯Ó¿ÚÈ· Ù˘…»). ∆È ·Ú·ÙËÚ›Ù ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ (Ú˘ıÌÈ΋ ·ÁˆÁ‹). 26 .È. µÚ‹Î· ÙÔ ÎÔ˘‰Ô˘Ó¿ÎÈ Î·È ÙÔ Û¿ÏÈ Ù˘. ∆ËÓ ÙÚ›ÙË Ó‡¯ÙˆÛ’ ¤¯·Û· Ù’ ·¯Ó¿ÚÈ· Ù˘.mousikiTetr007s026 14-04-06 11:17 ™ÂÏ›‰·26 KEºA§AIO 15 H «Ù·¯‡ÙËÙ·» Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ 1. ∆ËÓ Â›‰· Ó· ÂÚÓ¿ ¿Óˆ ·’ Ù· ·̷ٷ.M). ÌÈ· ¤ÙÚ· ‰È¿Ê·ÓË Ô˘ ’ÌÔÈ·˙ ‰¿ÎÚ˘. ÙȘ Úfi‰Â˜ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ ÂÓÙ¿ÏÈ Ù˘. (2) ∆· Ì¿˙„· ¤Ó· .¤Ó· Î·È Ù· ÎÚ¿ÙËÛ· ÎÈ ¤ÏÂÁ· Ô˘ ’Ó·È Ô˘ ’Ó·È Ë Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ·. ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ·Ó¿„·Ó’ Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· Ù˘. ñ ∆Ú·ÁÔ˘‰‹ÛÙ ÙÔ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ñ ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙÂ. TË ˙ÒÓË Ù˘ ÙË ‚ڋη Û ÌÈ·Ó ¿ÎÚË. ª¿ıÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «∏ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ·» Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∆Ú·ÓÔ˘‰¿ÎË.ÂÌ (R.E. ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ¿Óˆ ·fi Ù· ÌÓ‹Ì·Ù·.

ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Î·È Ù· fi‰È· ı· Ù· ÎÈÓ›˜ ÚÒÙ· ¯ˆÚÈÛÙ¿ (·ÚÈÛÙÂÚfi / ‰ÂÍ›) Î·È ÌÂÙ¿ Ì·˙›.¤Ó· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 27 . ÎÈÓÔ‡Ì·È Î·È ¯ÔÚ‡ˆ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ KEºA§AIO 16 1. Ù· ¯¤ÚÈ·. ÙÔ Ù·ÌÔ˘Ú›ÓÔ ı· ¿„ÂÈ Ó· ¯Ù˘¿ ÎÈ ÂÛ‡ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ¯ÔÚ‡ÂȘ ÂχıÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:28 ™ÂÏ›‰·27 ¶·›˙ˆ. ¢Â˜ Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿: ñ ÎÂÊ¿ÏÈ ñ ηÚÔ› ñ ÒÌÔÈ ñ ̤ÛË ñ ¯¤ÚÈ· ñ fi‰È· ∆Ô˘˜ ÒÌÔ˘˜. ªÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈÎfi «˙¤ÛÙ·Ì·» ÕÎÔ˘Û ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ٛÙÏÔ «¶Ï¤ÈÓÙ ·Ï¿È‚ (¢Â ÌfiÓÁÎÔ ÛfiÓÁÎ)» [“Played Alive (The bongo song)” – «∑ˆÓÙ·Ó¿ ·ÈÁ̤ÓÔ (∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ ÌfiÓÁÎÔ)»] ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™¿ÊÚÈ NÙÔ‡Ô (Safri Duo). ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ MÔ˘ÛÈ΋˜ ¯Ù˘¿ ÙÔ Ù·ÌÔ˘Ú›ÓÔ ı· ÎÈÓ›˜ ¤Ó· . ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂȘ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ.

√ ηı¤Ó·˜ ‰ËÏ·‰‹ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÂχıÂÚ·. ÎÈÓÔ‡Ì·È Î·È ¯ÔÚ‡ˆ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ 2. Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÚÈÓ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ MÔ˘ÛÈ΋˜. ÏÔÈfiÓ. ∆· ‰‡Ô ̤ÚË ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÎÈ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. √ ¤Ó·˜ ı· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Û’ ¤Ó· «Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi» ηıÚ¤ÊÙË ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ı· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ «Â›‰ˆÏfi»* ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡Ù ʈÓËÙÈο Ì ÛÙ›¯Ô˘˜. ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÙ ÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ Î·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜! 3. 16 ¶·›˙ˆ. •ÂÎÈÓ¿ Ì’ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÊˆÓËÙÈο (¯ˆÚ›˜ ÛÙ›¯Ô˘˜) Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ›¯Ô˘˜. ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ «Î·ıÚ¤ÊÙË» ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ˙¢Á¿ÚÈ Ì ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‹ ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÛÔ˘ Î·È ÛÙ·ı›Ù ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿. ÃÔÚ¤„Ù ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ «¡ËÓÙ Û·ÌfiÓÙÈ» (“Need somebody” – «ÃÚÂÈ¿˙ÔÌ·È Î¿ÔÈÔÓ») ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ŒÎÔÔ˘˜ Ô‚ Û¿Ô˘ÓÙ (Echoes Of Sound).οÔÈÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. «∆ÚÈۉȿÛٷٷ» ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Œ¯ÂÙ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ . 28 . 4. ÃÔÚ¤„ÙÂ. ™˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ – ¶Ò˜ ÂËÚ¤·ÛÂ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi ÛÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ӷ ¯ÔÚ‡ÂÙ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÎÔ‡Ù ٷ ʈÓËÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÛÙ›¯Ô˘˜.«ÙÚÈۉȿÛٷٷ» . ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. Î·È ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ. ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ «Î·ıÚ¤ÊÙ˘». ªfiÏȘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. – ∆È ·Ú·Ù‹ÚËÛ˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÛًηÙÂ.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:28 ™ÂÏ›‰·28 ÎÂÊ. ªÔÈÚ¿ÛÙ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÌÂٷ͇ Û·˜! ∞ÎÔ‡ÛÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «∫¿ÚÈÎÔÚÓ» (“Capricorn” – «∞ÈÁfiÎÂÚÔ˜») ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ƒ¤ÈÓÈÓÁÎ ¶Ï¤˙Ô˘Ú (Raining Ple·sure). ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ «Â›‰ˆÏÔ» ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘.

Ô «ÓÙÈ – Ù Ù¤ Ì ˜ · ˆ Û ı ›· Ú Ù ¿ Ú È ¿ÍÂÈ ÛÙË ÛÂÈ Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î· ÌÔ‡. Û ˜ ·ÔÛÙÔ ·È ÁÚ¿Ê ÙÔ Ï‹˜. ¯ÚËÛÈ‹ Ô˘ · ÙÚÔÓÈÎÒÓ Ú¿ÁÂÙ·È Ì ˘ÔÏÔÁÈÛ synthesiz Â Ù Ù Ë ÒÓ Î·È Û ers). ÂÙ ›Í ·  Ó· ÍÂȘ Ì ‰Â›ÁÌ· Ù ÂÓfi˜ ˜.. ‰ ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ú˘ ˘ ϤÁÂÙ·È Û˘Ó‹ Ô Ô ¯ È  Ô ‡ È ÈÔ  ÏÔ Ì fi ˘  ˘ ÎÔ ËÌ· ÂÓfi˜ Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÔÈ Ô˘ (Ì ÙÔ ¿Ù Ù ¿ Ù Ë Ù ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ú˘ı ‡ ¯ È· · ‰ Ù ˜ Ó fi Ë Ù ÂÓ È Ï Ó  Ì ‡ ‰ · ‚Ú· ¤ÍÂÈ ÙÔ Û ˙¤È» mpo) ‹ Ó· ÂÈÏ te – Ô  Ì Ϙ. ∆·  ÚÈÛÛfiÙÂÚ · ÎÔÌÌ¿Ù ÓÙ·È Ì ٠ȷ ¯ÔÚ¢ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÈ΋˜ ÌÔ Ù˘ Û‡Á¯ ÓÂÈ Î·È Ì ˘ÛÈ΋˜ Ù ÚÔÓ˘ ÌÔ ÙË ÌÔ˘ÛÈΠ˘ ÂÔ¯‹ ˘ Û ÈÎ ‹ ‹ ˜ Ì·˜ ‰Ë ˜ Á È· Ù¯ÓÔÏÔÁ ¶ÔÏϤ˜ Ù ÙÔÓ ÎÈÓËÌ ÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ›· ·Èӛ˜ Â ˜ · * Ù .samples) Ô Ï˜  Ì ¿ (Û Ó ˆ ¯ Ì·Ù· ‹ Ô˘Ó Û˜ ÁÈ· Ù· ‰Â›Á · ‹¯ˆÓ ˘¿Ú¯ · Ù ‚ · È¿ ‰ ÁÌ Â› ˘ Ô ¢ .. Ô · Ì ÓÈ · ·È ÛÙ Â ¤Ó· ·ÔÓ· ·ÚÌfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ ÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi Û · ·Ï¿ Û‡Á¯Ú Ù ›Û Û ÓÙ È · η Ó Ô Ù ÂÚ ˜ È˙ · ¿ ‡˜ ÓıÂÛ ‹¯ˆÓ. Î ÚÔ · ˘ Ì ·Ú¿ı Ô Ù fi  ηÈ. ˘ÓıÂÙËÙÒ ‚Ô‹Ó* (Û˘Óı ÂÛ¿È˙ÂÚ˜ ñ ÕÎÔ˘Û Â ÙË ÌÔ˘Û – È΋ ·fi Ù ÓÙ·Û›·˜ « Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù ªϤÈÓÙ ƒ¿ÓÂÚ» ( ˘ ÎÈÓËÌ· ¤¯ÂÈ Û˘Óı «Blade R ÙÔÁÚ·ÊÈÎ ¤ÛÂÈ Ô µ· u n ‹˜ Ù·ÈÓ›· n ÁÁ¤Ï˘ ¶ er» – «¢Ú ∫·ıÒ˜ · ˜ ÂÈÛÙËÌ · Ô ·ı·Ó·Û ̤·˜ ÛÙË ÎÔ‡˜ ÙË Ì ÔÓÈÎ Ó Îfi„Ë Ù ›Ô˘. ˘ . ›‰ÈÔ Û˘Ì‚ Ô˘ ·ÊÔ ÈÛÙËÌÔÓÈÎ · ›ÚÔ‡Ó ÙËÓ ‹˜ Ê·ÓÙ ·Û›·˜* ‹ ÂÍÂÚ‡ÓË ÌÔÔÈÔ‡Ó ÛË ÙÔ˘ ‰ Ù·Èӛ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ È· ÛÙ‹Ì·ÙÔ È΋ ÌÔ˘ÛÈÎ ıÂÈ· ËÏÂÎ ˜ . Ô ∆ Á Ô Ú ¿ÊÔ. Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù 29 . Ô ÏÏ ·›ÚÓÂÈ ¿ Ϙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘  ÚÌfiÓÈÔ Ù· Û·Ì · Ô Ù Û ÂÈ ›Í ·  Ô˘Ó Ù·Ó fiÏÔÈ ı· ¤¯ Ô˘˜. fi Û Ì · Ú Ì · Λ Ô Ô ñ¢ Ϙ) Û٠οٷ ‹¯ˆÓ (Û¿Ì Â ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ È¯ ·  Ô ∆ ˜. Ó· ÁÚ¿„ Ș Ì›· ‰ÈΠ¢Á fi  · ‹ ÛÔ˘ Ê· · ÙÔ ÓÙ·ÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ ˆ ·Í ¤ Û˘Ó¤¯ÂÈ· · ˙ · Ù › Ô . ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· · fiÚÁ·Ó· ˘¿ ÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù Ú Û  ¿ Óˆ ÈÎ ¿ Û ¶ ˘ . ÎÔÈ٠Ș ÛÙÔ ËÌ ¿ ˙ Â Â Ú È˜ ¤Íˆ · Ô ÏfiÁÈfi ÛÔ˘ ªÔÚ›˜ fi . ¿ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Í˘Ú·Ê ‹˜ Ê·ÊËÛ ÙË Ê : Â›Û·È Ì¤ ÈÔ‡») Ô˘ ÏÔ˜ ÙÔ˘  ·ÓÙ·Û›· ÙÔ ·Ú¿ ÛÔ˘ Ó· Û ÏËÚÒÌ·Ù ı˘ÚÔ ÙÔ˘ Ô˜ ÌÈ·˜ ‰ ‰È·ÛÙËÌfi È·ÛÙËÌÈ΋ «Ù·Íȉ¤„ÂÈ» Ôχ ÏÔÈÔ˘ Î Ì·ÎÚÈ¿. Ô˘ÛÈ΋.. ¶·ÙÒÓÙ Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ · Ì Ù ‡ · ·ÎfiÌË ÛÙ· Û˘ ÎÔ ÁÌ · .mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 MÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ™ÂÏ›‰·29 KEºA§AIO 17 1. › ˘ ‰ Ô Â Ó› Û Ô Ó ÙÔ˘ ·ÚÌ ÓÙÈÛÙÔȯԇ ·˜ Ù· Ï‹ÎÙÚ· ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ · ÓÙ Ô ›˙ ·  È Î· Ô ÎÙÚÔÏfiÁÈ ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏË ›˜. ∞ÊÔ‡ ·ÏÏ  Ó ÈÒ È‰ ·  Ó fiÔÌ¿‰· Ùˆ Ó›‰È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. Ó· ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ MÔ  ÂÎ ˘. Ô fi È·‰ ıÌfi ·˘Ù ÓÔÓÙ·˜ fiÏÔÈ.  ¿ ÈÎ ª ¯ . ˘ Ô Ù · ÂÈ ı Ë ‚Ô‹ ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÔ Ù Ô Ù Â Ì Ô ÓÈ Â. ÌÔÚ› ÁÂÈ ÙÔ Û·ÌÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ϥ ÙË È·  ‰ Ì ˜ ‹ › Ù ı Ë ˆ ı ÂÈ · ÂÈ: ¤Ó·˜ Ì ÂÙ ÂÍÔÈÎ ñ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ‹ Ó· ÙÈ – Ù˙¤È»* (DJ) «Ó Ó· Ó Â› Ô Ú Ù Ô . Ù›˜ Î·È Ó· · ‡ ÈÛ Ô Ù Ì · ı Ì ˘ · Ú Ú ‹ ÂÈ ˜  ˘ Ô ‹¯ ˘ÛÈ΋˜. Û ˘ ¤˜ Ù Ô Û ÙÔ˘ ‚È‚Ï› ˘ÔÏÔÁÈ Ú¯Ô˘Ó 2..

Internet) Ì ÙË ‚Ô‹ Ó˜ ‰È¢ı Û ¯ Ô Ï Â .Internet)*.gr http://ww ˘ÛÈ΋ Âȉ πÛÙÔÛÂÏ›‰ w.¿.o ªÂÁ¿ÚÔ˘ rg. ∞Ó „¿¯ÓÂȘ . ™Â ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜* (ÁÔ˘¤ÌÛ¿ÈÙ˜ . ›Ô ∫·Ï‹ ·Ó· . ‹ Û Ï˜ ÁÓÒÛ (ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÙÔ Û›ÙÈ.ert. √È Í¤ . ‰Ú· ™˘ÌʈÓÈ΋˜ OÚ¯‹ w. ¤ Ù˜ ÛÙÔ ÂȘ. fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.net. Î.mmb.megaro ÙËÛ˘ n. ªË¯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ¢È‰›ÎÙ˘Ô ™Ô˘ ÚÔ٠›ÓÔ˘ÌÂ Ì Ô˘ ÈÛÙ ›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÈÛÙÔ Â‡Ô˘Ì fi ÙÈ ı· Û’  ÛÂÏ›‰Â˜* ÂÎ·È‰Â˘ Ó ·fi ÙÔ ¢ ‰È·Ê¤ÚÔ˘ ÙÈÎÔ‡ MÔ È·‰›ÎÙ˘o Ó .org πÛ http://ww ˜ ÙÔÛÂÏ›‰· ˆÓ›·˜ η w.org http://ww tm ‹ ˜. 17 MÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ 3. Ì·ı‹Ì· ¤·˜ YfiÚÎ w. ∂Èı˘Ì›˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘. au/rollerc oaster/gam es/music/h tm 30 . ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ï¤ÍË (‹ ϤÍÂȘ) Û ̛· Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘*.co . ªÔÚ›˜.sh k.google Ï Á Ï Á Ë Ï È΋˜ ÁÏÒÛ .websites) ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋.abc.kidsroc Ù· ÌÔ˘ÛÈΠ˘ m/kids. ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ̤ۈ ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.musice Û Û Ù Ù d ËÚÈfiÙËÙ˜ Ú·˜ Ù˘ N ucationm http://ww adness. Ó‹ ·Ó·˙‹ w.classica ÁÈ· ÙË ÌÔ È ∆ËÏÂfiÚ· lmusic.org πÛÙÔÛ ÊˆÓÈ΋˜ ˜ Ì ÌÔ˘ OÚ¯‹ÛÙÚ ÂÏ›‰· Ù˘ ÛÈο ·È¯ ·˜ ÙÔ˘ N http://ww Ù¿Ï·˜ Ó›‰È·. ˘ ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÈ΋˜.gr πÛÙÔÛ http://ww ÂÏ›‰· ÙÔ˘ w. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ú¿ Ó· Û˘Ó‰Âı›˜.playmu ˜ ∂ÏÏ¿‰Ô ÈÎ ‹˜ ƒ·‰ÈÔÊ sic. Î·È ı· ‰ÂȘ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¯. £¤ÏÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.com πÛÙ http://ww Ṳ̂ÓË ÁÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ Ì ÔÛÂÏ›‰· Ù w. ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ϛÁÔ.dsokid Èο ۯ‰ȷ Û˘ · ÁÈ· ÙËÓ s.nyphilk ·È‰È¿ Ô Ë ˘ ˜ Û ÈÎ ™ id ˘ ‹ s Ì πÛÙÔÛÂÏ›‰ . Ì ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (ÿÓÙÂÚÓÂÙ. ı ‡ Ì Â Ó Â È· Û Ù Â Ë Â È˜ Ófi˜ ÌÂÁ¿ ‚Ô‹ıÂÈ· ˙‹ÙËÛË! ··ÈÙÔ‡Ó Ï Ù Ô Ô ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘ http://ww ÁÓÒÛÂȘ · Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ηٿ w.gr πÛ ˘ Û ‰ ÈÎ Ô ‹ ˜ µ È‚ Ï ÈÔ ‡ÚË» ÙÔÛÂÏ›‰· http://ww ı‹Î˘ ÙË Ù˘ ∫Ú·Ù w. Ó· „¿ÍÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘.gr M˯· http://ww Û·˜. ·ÚΛ Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂȘ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ «·Ó·˙‹ÙËÛË» (ÛÂÚÙ˜ – search).mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 ™ÂÏ›‰·30 ÎÂÊ.gr πÛ Ù Ô ªÔ˘ÛÈ΋ Û Â Ï ›‰ · Ù ˜ ∞ıËÓÒÓ Ë ˜ ª  http://ww Á ¿ « §›ÏÈ·Ó µÔ Ï˘ ªÔ˘ w. ·ÎfiÌË.: l w.

ÕÎÔ˘Û ÙË ÌÂψ‰›· ·fi ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ «Ã¿È ÌÂÚıÓ٤Ȼ (“Happy birthday” – «Ã·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÁÂÓ¤ıÏÈ·»). ¶ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˜ Û οı Â·Ó¿ÏË„Ë. 2. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ı· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ı¤Ì· ‰È΋˜ ÛÔ˘ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 ™ÂÏ›‰·31 £¤Ì· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ KEºA§AIO 18 1. . ÕÎÔ˘Û ÙÔ 24Ô ·fi Ù· «24 ∫·Ú›ÙÛÈ·* ÁÈ· ‚ÈÔÏ›» ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ‚ÈÔÏÈÓ›ÛÙ· Î·È Û˘Óı¤ÙË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ¡ÈÎÔÏfi ¶·ÁηӛÓÈ (Nicolò Paganini). 3. ÙÔ ı¤Ì· ·›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ Û·ÍfiʈÓÔ. Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ¶fiÛ· ̤ÚË Ì ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ¿ÎÔ˘Û˜ Û˘ÓÔÏÈο. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÓ ̛· οıÂÙË ÁÚ·ÌÌ‹ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÎÔ‡˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÚÔ˜.. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.. ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏ¿ Û‡ÓÙÔÌ· ̤ÚË. ∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘. fiÔ˘ ·›˙Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. 31 . ŒÂÈÙ·.

ŒÂÈÙ·. ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ÙÔ ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂÙ Ì ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ‰È΋˜ Û·˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ™˘ÓÔ‰¤„Ù ¤ÂÈÙ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û·˜ Ì ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 KEºA§AIO 19 ™ÂÏ›‰·32 A˜ «ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì» ÙÔ Ú˘ıÌfi! (2) 1. ¢È¿‚·Û ʈӷ¯Ù¿ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜. ∫¿ı ÛÙ›¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÈο Ì ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ¯Ù‡ˆÓ Ô˘ ‚ϤÂȘ: ŸÙ·Ó ÙÔ Ô›ËÌ· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤Ó· Ô›ËÌ· ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ÔÁ‰fiˆÓ. ñ ŒÏ· ÛÙËÓ fiÏË ñ •‡ÓËÛ·Ó fiÏÔÈ ÙÒÚ· ñ ºÂ‡Áˆ ·‡ÚÈÔ 2. 32 . ·›Í ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ¯Ù‡ˆÓ Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô Î·È ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ¤ Ù˜ Ì ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ.

ÃÙ˘‹ÛÙ ·Ï·Ì¿ÎÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ú˘ıÌÈ΋ Û˘Óԉ›· Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ MÔ˘ÛÈ΋˜: ∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ > ¿Óˆ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÓfiÙ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È. ÃÙ‡ËÛ ÛÙÔ Ù·ÌÔ˘Ú›ÓÔ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘: ŒÓ·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÛÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘ ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙ· Í˘Ï¿ÎÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ÏÏ·Á‹: ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÂÈ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÓÙ¤ÊÈ.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 ™ÂÏ›‰·33 ÎÂÊ. TÔ «∆ÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ» ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ÙÔ ª¿ÓÔ §Ô˝˙Ô ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Ù·ÈÓ›·. ∞ÎÔ‡ÛÙ ÙÔ «∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ Ù˘ ∂˘‰ÔΛ·˜» ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ §Ô˝˙Ô˘. ªÂÚÈÎÔ› Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ‰¤„Ô˘Ó Ú˘ıÌÈο ÙÔ ¯ÔÚfi ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ·Ï·Ì¿ÎÈ·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÒÚ· Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÙ – Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ – ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡. 4. ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∂˘‰ÔΛ·» ÙÔ˘ ∞ϤÍË ¢·ÌÈ·ÓÔ‡. 19 A˜ «ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì» ÙÔ Ú˘ıÌfi! (2) 3. 33 .

Ÿˆ˜ ‰È¿‚·Û˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘. 2. ¿Ï˘Û˜*. ∆fiÙ ÂۋΈÓ˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ̘ ÛÙ· ÎÏ¿ÈÌ·Ù· ıÔÏfi. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿! ∫·È ·Î·ÚÙ¤ÚÂÈ Î·È ·Î·ÚÙ¤ÚÂÈ* ÊÈÏÂχıÂÚË Ï·ÏÈ¿*.» Î·È ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙÔ ·fi ¿Óˆ ÎÏ¿„˜. ¢ÔΛ̷ÛÂ. ∆Ô 1865. ∂Λ ̤۷ ÂηÙÔÈÎÔ‡Û˜ ÈÎڷ̤ÓË. ∆Ô Ô›ËÌ· ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1823 Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Û˘ÓÔÏÈο ·fi 158 ÛÙÚÔʤ˜. Â›Û˘. ¢˘ÛÙ˘¯‹˜! ¶·ÚËÁÔÚ›· ÌfiÓË ÛÔ˘ ¤ÌÂÓ ӷ Ϙ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÂÁ·Ï›· Î·È ‰ÈËÁÒÓÙ·˜ Ù· Ó· ÎϷȘ. ÎÈ ¤Ï˜ «fiÙÂ. ¢ÔΛ̷Û ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ ÙȘ Ô¯ÙÒ ÚÒÙ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ: ™Â ÁÓˆÚ›˙ˆ ·fi ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ Û·ıÈÔ‡ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹. ÕÚÁÂÈ ӷ’ ÏıÂÈ ÂΛÓË Ë Ì¤Ú· ÎÈ ‹Ù·Ó fiÏ· ÛȈËÏ¿. ¿! fiÙ ‚Á¿Óˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi Ù˜ ÂÚÌȤ˜.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 ™ÂÏ›‰·34 KEºA§AIO 20 H ·ÙÚ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (25Ë M·ÚÙ›Ô˘) 1. Ô˘ Ì ‚›·* ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙË ÁË. ʈӤ˜. ÂÓÙÚÔ·Ï‹. ¤Ó· ÂÎÙ‡·Â Ù’ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙËÓ ·ÂÏÈÛÈ¿. ˆ ¯·›ÚÂ. o ∂ıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ⁄ÌÓÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ «⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó». Ó· ·›ÍÂȘ ÛÙË ÊÏÔÁ¤Ú· Î·È ÙË ÌÂψ‰›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ «¶‹Ú·Ì ÙËÓ ∆ÚÔÔÏÈÙÛ¿» (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). ÎÈ ¤Ó· ÛÙfiÌ· ÂηÚÙÂÚÔ‡Û˜ «ŒÏ· ¿ÏÈ» Ó· ÛÔ˘ ÂÈ. ∞’ Ù· ÎfiηϷ ‚Á·Ï̤ÓË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù· ÈÂÚ¿. Î·È Û·Ó ÚÒÙ· ·Ó‰ÚÂȈ̤ÓË. Ô˘ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ÁÈ·Ù› Ù·’ ÛÎÈ·˙Â Ë ÊÔ‚¤Ú· Î·È Ù· ϿΈÓÂ Ë ÛÎÏ·‚È¿.ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˜. TÔ ÌÂÏÔÔ›ËÛ o Û˘Óı¤Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÷ÏÈÎÈfiÔ˘ÏÔ˜ . ª·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ·›˙Ô˘Ó ÊÏÔÁ¤Ú· 34 . Î·È ÂȘ ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ÛÔ˘ ¤ÛÙ·˙’ ·›Ì· Ï‹ıÔ˜ ·›Ì· ÂÏÏËÓÈÎfi. Û ÁÓˆÚ›˙ˆ ·fi ÙËÓ fi„Ë*. ¶·›Í ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ ÛÙË ÊÏÔÁ¤Ú· ÙË ÌÂψ‰›· ·fi ÙÔ £Ô‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (‚Ϥ ·ÓıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘). ¯·›ÚÂ. ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÌÂÏÔÔÈË̤Ó˜ ÛÙÚÔʤ˜ ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ˆ˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

ηÎÈ¿ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· È¿ÓÂÈ ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘. (2 ÊÔÚ¤˜) ¢ÂÓ ÎÏ·›Ì ÙÔ Î·Ú¿‚È.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 ™ÂÏ›‰·35 ÎÂÊ. ÙÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÙȘ fiÚÙ˜ Ô˘ Ô-. Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ÙÈ ÙËÚ¿ÙÂ. ÎÈ fiÏ· ÛÔ˘ Ù· ηÓÙ‹ÏÈ· ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘. ̈ڤ. ∆ËÚ¿Ì ÙËÓ ∆ÚÔÔÏÈÙÛ¿. 20 H ·ÙÚ›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (25Ë M·ÚÙ›Ô˘) ¶∏ƒ∞ª∂ ∆∏¡ ∆ƒ√¶√§π∆™∞ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ∫ÔÚ›ÙÛÈ·. ÙËÓ ∆ÚÔÔÏÈÙÛ¿. Ù· ÓÈÔ‡ÙÛÈη* ·È‰È¿. ÌÔÓ’ ÎÏ·›Ì ٷ ¢˙ˆÓ¿ÎÈ·* ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. 35 . ∏ Ì›· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· ‹ Û ÎÚÔ˘ÛÙfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ Ú˘ıÌÈÎfi Û¯‹Ì·: ¢ø¢∂∫∞ ∂À∑ø¡∞∫π∞ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·‚·›Ó·Ó’ ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. Ù· ‰Ò‰Âη ·È‰È¿. ÎÔ¤Ï˜. 3. ¶Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÎÈ ∞Ú‚·Ó›Ù˜ ÌÚÔÛÙ¿ ¿ÂÈ Ô ¡ÈÎËÙ·Ú¿˜. ηϤ ÙËÚ¿ÌÂ. AÎÔ‡ÛÙ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È «¢Ò‰Âη ∂˘˙ˆÓ¿ÎÈ·» ·fi ÙÔÓ XÚfiÓË AˉÔÓ›‰Ë. ÌÔÓ’ ÎÏ·›Ì ٷ ¢˙ˆÓ¿ÎÈ· ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘. ÙÈ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÂÙÂ. ›Ûˆ Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘. ı· ÛÙ’ ·ÛËÌÒÛÔ˘Ì (2 ÊÔÚ¤˜). Ó· Ù· ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘ÌÂ. ∆ËÚ¿ÌÂ. ÍÂÛΛ˙ÂÈ Ù· ·ÓÈ¿. µÔ‹ı· ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘. ‰ÂÓ ÎÏ·›Ì ٷ ·ÓÈ¿.

ÕÎÔ˘Û ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «ª¿Ê·ÏÔ ÛfiÏÙ˙ÂÚ»* (“Buffalo soldier” – «™ÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙˆÓ ‚ÈÛÒÓˆÓ»*) ÙÔ˘ ∆˙·Ì·˚ηÓÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ ªÔÌ ª¿Úϸ (Bob Marley). ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¯ÔÚ¢ÙÈο ‚‹Ì·Ù· Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ·˘Ùfi. οı ÔÌ¿‰· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË «¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·» Ù˘.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 KEºA§AIO 21 ™ÂÏ›‰·36 P˘ıÌÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi «Ù·Í›‰È» 1. ÙÔ˘ – Ì· – ÙÔ‡». ÙÔ˘ – Ì· – ÙÔ‡. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ÔÛÙÈÓ¿ÙÔ* (ostinato) ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡: ñ ¢ÔΛ̷Û ÙÒÚ· Ó· Û˘ÓÔ‰¤„ÂȘ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛÙÈÓ¿ÙÔ ÛÙÔ Ù·ÌÔ˘Ú›ÓÔ. ñ ¢ÔΛ̷Û ӷ ÙÔ Û˘ÓÔ‰¤„ÂȘ. 2. ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÌÂ Í˘Ï¿ÎÈ· ‹ Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô ÛÔ˘ ÙÔ ÂÍ‹˜ Ú˘ıÌÈÎfi Û¯‹Ì·: 36 . ÙÔ‡ – Ì·. ñ ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÙ ÌÈ· «¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·». §¤Á ·Ú¿ÏÏËÏ·: «ÙÔ˘ – Ì· – ÙÔ‡. ŒÂÈÙ·. ηıÒ˜ ı’ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «ª·ÙÔ‡». ÙÔ‡ – Ì· . ÕÎÔ˘Û ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋ Ì ٛÙÏÔ «ª·ÙÔ‡».

37 . 2I P˘ıÌÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi «Ù·Í›‰È» ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ÕÎÔ˘Û ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «°Ô˘› ÁÔ˘›Ï ÚÔÎ ÁÈÔ˘» (“We will rock you” – «£· Û·˜ Ù·Ú¿ÍÔ˘Ì») ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ô˘›Ó (Queen). ÕÎÔ˘Û ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ٛÙÏÔ «¢Â ÈÓÎ ¿ÓıÂÚ ıÈÌ» (“The Pink Panther theme” – «∆Ô ı¤Ì· ÙÔ˘ ƒÔ˙ ¿ÓıËÚ·») ÙÔ˘ äÓÚÈ ª·ÓÛ›ÓÈ (Henry Mancini). ñ ™˘Ófi‰Â„¤ ÙÔ ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ «ÛÙڿΘ». ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ Ì ̷ڿΘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 3. ñ ™˘Ófi‰Â„¤ ÙÔ Ú˘ıÌÈο ˆ˜ ÂÍ‹˜: «Ù› – ÙÈ» ™Ù· fiÁ‰Ô· ı fiÁ‰ÔÔ). Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú˘ıÌÈÎfi Û¯‹Ì·: «ÛÛÙ» ™ÙȘ ·‡ÛÂȘ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ™Ù· ٤ٷÚÙ· «Ù·» ı’ ·ÁÁ›˙ÂȘ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÛÔ˘. ı· ¯Ù˘¿˜ ÛÙڿΘ. 4. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ «Ù·» ı· ¯Ù˘¿˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ù· ‰‡Ô Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙ· fi‰È· (Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ· οı· ¯Ù˘¿˜ ·Ï·Ì¿ÎÈ. Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ƒÔ˙ ¶¿ÓıËÚ·.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 ™ÂÏ›‰·37 ÎÂÊ.

∆Ô ÚÔ˘¯·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ! (ÂÈÎfiÓ· 3). ¢¤ÓÔ˘Ì Ì Û¿ÁÎÔ ÙÔ Î·Ï·Ì¿ÎÈ (‹ ÙÔ Í˘Ï¿ÎÈ) οıÂÙ· ÛÙËÓ ÎÔ˘Ù¿Ï·. 10. £¤ÏÂȘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ÔÌÔ›ˆÌ·* §·˙¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÙÚ‡·˜ (ÂÈÎfiÓ· 2). ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ú¿ Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜. ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‚ÚÂȘ Ù· ˘ÏÈο: ñ ÙÔ ¯¿ÚÙÈÓÔ «·ÙÚfiÓ» (Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ MÔ˘ÛÈ΋˜. ¶ÚÒÙ· ‰¤ÓÔ˘Ì ‰È·ÁÒÓÈ· ·fi ÙË Ì›· 38 . 2. 1. 4. ñ «ºÔÚ¿Ì» ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘Ù¿Ï· (ÂÈÎfiÓ· 4) Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ٷ «¯¤ÚÈ·». 3. 8. Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÔÙ˘ÈÎÔ‡ ¯·ÚÙÈÔ‡ ∞4) ñ ÌÈ· ͇ÏÈÓË ÎÔ˘Ù¿Ï· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ñ ¤Ó· ηϷ̿ÎÈ ›ÛÈÔ (fi¯È «Û·ÛÙfi») ‹ ¤Ó· Í˘Ï¿ÎÈ Ì ÙȘ ›‰È˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ñ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‡Ê·ÛÌ· Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ʈÙÔÙ˘ÈÎÔ‡ ¯·ÚÙÈÔ‡ ∞4 ñ Ï›ÁÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ñ Ï›ÁÔ Û¿ÁÎÔ ñ ÎfiÏÏ· ˘ÁÚ‹ Î·È stick (ÛÙÈÎ) ñ ¤Ó· „·Ï›‰È Ú·ÙÈ΋˜ ñ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ 5. 9. ñ ∫fi‚Ô˘Ì ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙÈÓÔ˘ ·ÙÚfiÓ (Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞4) Ì „·Ï›‰È Î·È ÙÚ˘¿Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÙË Ì¤ÛË (ÂÈÎfiÓ· 1). 6. 7. ∫fi‚Ô˘Ì ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ ÙÚ˘¿Ì ÂΛ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÛ·ÌÂ. ı· ÌÂÁÂı‡ÓÂȘ ÙÔ ·ÙÚfiÓ.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 ™ÂÏ›‰·38 KEºA§AIO 22 XÚÈÛÙfi˜ AÓ¤ÛÙË 1. ñ µ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·ÙÚfiÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ‡Ê·ÛÌ· Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì Ì ̷Úη‰fiÚÔ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘.

∆Ô ¯¿ÚÙÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ! (ÂÈÎfiÓ˜ 6 Î·È 7). ∫ÔÏÏ¿Ì ·Ì¤Ûˆ˜ Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔ «§¿˙·ÚÔÈ» Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∂′ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‚·Ì‚¿ÎÈ (ÂÈÎfiÓ· 9). 22 XÚÈÛÙfi˜ AÓ¤ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË (ÂÈÎfiÓ· 5). Ù Á Î ( ‹ ›‰· Á›ÓÔ˘Ó Û ÛÙÔ ÊÔ‡Ú · ˘ Ù¿Í˘ Ô Ó Ù ›Á È ÓÙÔÁÏ˘Ê ˜ Ï Ú Ô ¯ Ș Ú ¤  ¤ Ì Û Ì Ì¿‰Â˜ Ù· „‹ ıÂÚÌfi ÔÚ›˜ Ó· ÂÙ¤˜ ‚‰Ô Î Ù· Û’ ¤Ó·  Ú Ì . Ï Ú Ï ·  · Á Ó Ô 3 · ›Á Ù ‹ Ï ÙÂȘ ·ÎfiÌË 2 ˙‡ÌË). ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û·˜. Ú » ¶ È· . Á›Ô‡ ∂′ ¢ËÌÔÙÈΠ̤¯ÚÈ Ó· . ñ µ¿˙Ô˘Ì ÙÔ «ÎÂÊ¿ÏÈ» Ù˘ ÎÔ˘Ù¿Ï·˜ ·Ó¿Ô‰· ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ¯·ÚÙ›. ¿ ÈÎ Ï ËÙÒÓ Ù˘ ˘ ı · · Ì Ù È » · È· ¿ Î Ï ÌË Â›Ó ÂȘ η «§·˙·Ú¿ Ë. Ÿ ÂÚ·ıÔ‡Ó. Í Ë ›˜ Ù Â · Ù Ó Û Û È· ˆ È· Ó Á !  ¿ ˘ £· ¯Ú ·Ó ¤ÙÚ· Û¯¤‰È·  Û ÈÙÈÔ‡ ÛÔ · Û ¿ Ù Ú ˘ Ë Ô È· Ï ÓÔ). ñ µ¿˙Ô˘ÌÂ. ÎÔÏÏ¿Ì ٷ «Ì·ÏÏÈ¿» (Ì·ÏÏ› ÏÂ̷͛ÙÔ˜) ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ÎÔ˘Ù¿Ï·˜ (ÂÈÎfiÓ· 10). · Ó ›· ‡ Û Ô ÛÙ È·‰Èη £· ¯ÚÂÈ· ‡ÓÂȘ ÙË ‰ ¯ · ÈÙ   · (∞Ó ı˜ Ó 39 . µ¿˙Ô˘Ì ÎfiÏÏ· ÛÙÔ ÎÔ›ÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ «ÎÂÊ·ÏÈÔ‡» Ù˘ ÎÔ˘Ù¿Ï·˜.  Ô¯‹ fï˜ ·Ó ÂΛӷ Û Û Ô . ªÔÚ ڷοو Ô˘ §·˙¿Ú Ù · Ë  Ì Ó ‹ Ë Ó Ù Ì Â ÙË ÍÂȘ Ì ÎÔ΢ڤ˜ Û ˘ ı· ÊÙÈ¿ Ô  È· Î ¿ Ù· §·˙·Ú Àª∏ °π∞ ∆∏ ∑ ∏ ° ∞ ∆ ¡ À ™ ‡ ·Ï‡ÚÈ ÈÔ Á · Û Ù ˘ ÈÏfi ÓÈ· ÙÔ ‡ ·Ï¿ÙÈ „ 2 ÊÏÈÙ˙¿ ÈÔ Á · Û Ù ˘ ÓÈ ÙÔ Ï·ÈfiÏ·‰Ô  ˜ · 1 ÊÏÈÙ˙¿  ‡ Ô Ú›È¤˜ Ù˘ Û ÓÂÚfi ( ‡ ÈÔ Á · Û 2 ÎÔ˘Ù·Ï Ù ÏÈÙ˙·ÓÈÔ‡ 3/4 ÙÔ˘ Ê Ô˘). Î ) ¿ ˘ ˘ ÛÔ «§·˙·Ú ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô · ‰Èο ÛÔ˘ È! Ó È˜ fi  ÈÎ Í Â È¿ ‹ Ù ÚÒÁÔÓÙ· ÂÙÈÎ Ù ¯ Ó· Ê Ó Û Â Ë Â ‰ Ì fi  ‹ ¤ Î Á Ï · ›˜ Ô˘ (‚ Û˘ÓÙ· 2. ÎfiÏÏ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙÈÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÔÏÏ¿Ì ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡. ™ÙÔÏ›ÛÙ ¤Ó· ηϿıÈ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ›Ù ٷ οϷÓÙ· Û’ fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 ™ÂÏ›‰·39 ÎÂÊ. È ÓÔÈÌÒÓÔ˘Ó Ô ˘ ˙ ˘ Ô . ñ ∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ (ÂÈÎfiÓ· 8). ∆¤ÏÔ˜.  Ò Ú Ú ¤ ı  ¯ · Í Î · ‡ ) Ù Ï · Û Ô ¤ Ì  È ÎÔÏÏ¿ÂÈ Ô˘. AÓ Ë ˙‡ Ì ∞ӷηÙ‡ ‡ È ˙ · Ë ›Ó Ù Â Û Ó Â‡Ï· ÂÚfi. ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì Ì ̷Úη‰fiÚÔ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Îfi‚Ô˘Ì Ì „·Ï›‰È. ∞ ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂȘ Ï›ÁÔ Ó Ù Ô‰Ôı¤¤ ı Û Ô Ú ˜ Î·È Ì›· È·. ÙÒÚ·. ÚÔÛ ‹. √ §¿˙·Úfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜! ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ÙÔ˘˜ «§·˙¿ÚÔ˘˜» Û·˜ ÚÈÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘. ¿ÊËÛ ·È ÙÔ ÛÙfi · Û Î Î È· ‹ È· Î Ù Ú Á ¿ ¿ ˘ Ú Ì §·˙· È· Ù· Ôχ ›Ê·Ï· (Á ¿ÛÂȘ Ù· ‡ÚÈ.

2. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· (‚Ϥ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘) ¿ÎÔ˘Û˜. Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.mousikiTetr027s048 17-04-06 10:29 KEºA§AIO 23 ™ÂÏ›‰·40 OÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 1. Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ‹ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ñ ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ٠ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ. ™ÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘ ı· ¤¯ÂȘ. £· ‹ıÂϘ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi «·ÊȤڈ̷ – ÊÂÛÙÈ‚¿Ï» ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ‹ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ›Ûˆ˜. ÈÛÙÔÚÈο Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ¤ÎıÂÛË Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ñ ∂È̤ÏÂÈ· ÃÔÚfi˜ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÕÁÈÔ˜ ª·˘Ú›ÎÈÔ˜ ÂÔÙÈÎÔ‡-˯ËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡: ‚Ú›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜. ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‹¯Ô˘. ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ. ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙË ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÎÙÏ. ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜. ‚›ÓÙÂÔ (video). ÔÙ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ñ ¢ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ: ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ·Ê›Û·. ÛÈÓÙ›-ÚÔÌ (CD – ROM) ÎÙÏ.5 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: ñ ªÔ˘ÛÈ΋ ¤Ú¢ӷ: ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 4 . ñ ∂È̤ÏÂÈ· Ê·ÁËÙÔ‡: ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿. ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·. ‰È·Ê¿ÓÂȘ. ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ.H ÂÙ·ÏÔ‡‰·) ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi µÔÏÈ‚›·˜ 40 . ¢ÔΛ̷Û ӷ Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ ‹ Ó· Ù· ¯ÔÚ¤„ÂȘ Î·È ‚Ú˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ¤ıÈÌ· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ µÔÏÈ‚›·˜ Î·È Ù˘ ™ÂÓÂÁ¿Ï˘: §∞ ª∞ƒπ¶√∑∞ ( La Mariposa .

M ϤÓ º·ÙÔ‡) ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ™ÂÓÂÁ¿Ï˘ 41 .mousikiTetr027s048 12/07/06 11:23 Page 41 ÎÂÊ. 23 OÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ º∞∆√À °π√ (Fatou yo .

23 OÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 42 .mousikiTetr027s048 12/07/06 11:23 Page 42 ÎÂÊ.

ÛÙË Û ¿ÎÈ Î·È ¿Ú¯ Ô ·  È Ì Ú . £· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ fiÙÈ Ì¤Û· ÂΛ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÔÚ¯‹ÛÙÚ·! È· ÔÙ‹Ú ¿ Î È Û ˘ 1. ÃÚËÛ · Ô Î È Î Ù ˘ Ô Â Ô Ô  Û Ù  ·Á Ì ¤ÙË ˆÓ ÂÚË ˆÓ ‹¯ ÛÂȘ ¤Ó· ÙÚ È· ÌÂÁ·Ï‡Ù ∆ÔÔı ¯ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ù fi Ì fiÁ ڷԉ‡ ‰˘·Û Ô ÙÔ› Ì ÓÂÚ ·. ªÔ ›˜: È·ÛÙÂ Â Ú ¯ ‡‹ £· ÌÈÎÚÔ · È Ú ‹ ÔÙ ˆ˜ ˜ (fi Ù ›‰È· ˘ Ó Ô ¤ ı  ñ ÂÁ¤ ›Ô˘ Ì · Ú‰·˜) Û ¿ Â Ù Ì Û ˘ Ô Â ÂÏ·Ï˘ÎÔ‡ Û Ù˘ Ì Á Ë ¿ ˘  Ù Ô ‡ ˘ Ù · ∆È ÎÈ Ë. · ¢ÔΛ ÔÈ· ·Ï ÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ  ¿ Î ÚËÛ ÙËÚ›˜ ‹ Ó· ¯ ˘ Ô Ù ÛÌ¿Ï 43 . ·›Í ‡Ô ÎÔ˘Ù·Ï · È Ú ‹ ‰ Ù Û Ì . ªÔÚ› ÓÙ› ÁÈ· ÔÙ Â Û · Ì Ï·Á ˜. ∂Û‡ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋: ªÂ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÛÔ˘ – ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Ô˘ ı· οÓÂȘ– ÂÍÂÚ‡ÓËÛ ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„ ÛÎÂ‡Ë ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÔ˘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜.mousikiTetr027s048 12/07/06 11:23 Page 43 MÂψ‰Èο Ì·ÛÙÔڤ̷ٷ KEºA§AIO 24 ™Â ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹¯Ô Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. ™ÙȘ πÓ‰›Â˜. È ˘ È Ú Â Ô ‹ ¯ Ù ‰› ¿ ·Ù ÂÙ‡ ÔÙ ÙË ÙÈ΋ Û È· Ì ¯ÚÒÌ ¯ÂȘ  Ë ÛÔ˘ ÌÂψ Â Î·È ¿ÏÏ· ·Ú· Û ¤ · · Ï ı ‹ ‹Ú ıÂÛ ËÌ¤Ó ŸÙ·Ó ͇ÏÈÓË ¿ ÛÔ˘ ÔÙ ·Á· ÎÈ· ‹ ÚfiÛ ‹ · Ú È Î Ì È Î Ì È˜ ¿ ÛÈ Ì ÌÈ· ÂȘ Ù· ÌÔ˘ Ô˘Î¿ÏÈ·. Ù· Ô ÎÔÛÌ‹ ·. Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ËÌÈ·ÎÏÈÔ ·fi ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓ· ‰Ô¯Â›· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÓÂÚfi Î·È Ù· ¯Ù˘Ô‡Ó Ì ڷ‚‰¿ÎÈ· ·fi Ì·ÌÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘˜ ÙÛfi¯· ‹ ÊÂÏÏfi. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¶· · Ô Û˘Ó · ‹ Ó· Û˘Ó Ï Ù · ÊÚ¿ Ù Ú›˜. Ó· ¯Ù ‹. Á˘¿ÏÈÓ· ı¤ÏÂȘ ˜ · È È Â ‰ Û · ‹ÚÈ ˜Ó ˘‹ ¯ˆÓ. ÃÙ ÓÂÚfi. ˘Ù·Ï¿ Ë Ì¤Û ˜ Ô Ù › Î È Â Ú Ú È · ¯ ̤ Ê· ñ ¤Ó  ÓÂÚfi ÙÂȘ ‹ Ó· · Ì · fi Ù · Ú ¤ ñ Ó ÛÂȘ Ó Á¤ÌÈÛ¤ Ó· ÚÔÛı ¿ È · Ì · È Ï Î Î ˘ ÙÔ ÈÛ ·Ó · ‰Ô ÂÈÚ¿ ñ Û¿ Ú›˜ Ó ÌÔÔ›ËÛÂ. ‹ È ÔÙ ˘Ù·Ï ÈÏ›· ‹ ı¤ÏÂȘ Ô‡‰È.

∆È ·Ú·ÙËÚ›˜. ·Ú·Î¿ÓÂȘ.fiˆ˜ fiÙ·Ó «ÙÔ˘» (fiˆ˜ ÛÙË ÊÏÔÁ¤Ú «ÙÚÂÌÔ‡ÏÈ·ÛÌ·» ÛÙÔÓ ‹¯ · ¤Ó ˘ ÛÔ ÚÈ ¯¤ ÙÔ Ì ÂȘ Û ˜ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. fiÙ·Ó ¯Ù˘ ¿˜ ÙȘ ÎÔ‡˜ Ì ÙȘ ÎÔ ˘Ù¿Ï˜! 3. ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. Ô . ∞Î ‰›· ÚÔʤÚÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ ÛÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ Ïˆ Ì ً ˆÛ ÁÓ ÌÈ· Ùfi ·˘ ̤۷ ·fi ÛÙÔ Ï¿È Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ·). 40 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÛ ÙÒÓ. ∞ÈÛı¿Ó ¢ÔΛ̷Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ ÛË ‚¿ ˜ ÙË Ófi ÎÂ Ô ÛÙ ÙÔ . ÌËÓ ÙÔ ÌÔ ˘ÛÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∫fi„ 5 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û¿Á ÎÔ˘. 24 MÂψ‰Èο Ì·ÛÙÔڤ̷ٷ 2.mousikiTetr027s048 12/07/06 11:24 Page 44 ÎÂÊ. ̤۷ È ÛÙÂÚ¤ˆÛ¤ ÙÔ Î·Ï¿ Ì η ·˜ ‡Ï ÎÔ Û· ‹˜ ÙÈÎ ·Û ͘ Ï ∫fi„ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˘ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ô˘ ¤ÊÙÈ· ÛÔ ›ÏË ¯Â Ù·  ËÛ Ì Ô‡ ÏÏ·‚‹ ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. ÔÚ› ̤۷ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰Ú ÔÊ ÎÏ Î˘ ˘ Ô Ú· ·¤ Ó ÙÔ Û·È 44 . ∆Ô fiÚ Á·Ófi Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ¶ÚfiÛÂÍÂ. ·fi ·˘Ù¿. ¶ÚÔÛÔ¯‹. ‰¤Û ÛÊȯٿ ÙÔ Û¿ÁÎÔ ÛÙÔ ÛÎÔ˘fi ͢ÏÔ. ªÂψ‰ÈΤ˜ ÎÔ‡˜ £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜: ñ ¤ÓÙ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ‹ Ô ÚÛÂÏ¿ÓÈÓ˜ ÎÔ‡˜ Û ‰È·ÊÔÚ ÙÈο ÌÂÁ¤ıË ñ ‰‡Ô ͇ÏÈÓ˜ ÎÔ˘Ù¿Ï˜ ñ Û¿ÁÎÔ ñ ¤Ó· ÛÎÔ˘fi͢ÏÔ ñ ‰‡Ô ηڤÎϘ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙȘ ηڤÎÏ Â˜ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿. fï˜. ÛÙÂÚ¤ˆÛ¤ Ù· ÛÙÔ Î·È Îڤ̷Û ÙȘ ÎÔ‡˜ ͇ÏÔ ·Ó¿ 15 ÂÎ. ÒÛÙ ӷ ÌË ÌÂÙ·ÎÈÓ ˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÔ‡fiÙ·Ó ÙȘ ¯Ù˘¿˜. Ì ÙÔ „· ·›Ú ·Ê ÎÈ › ˘Ù ÎÔ ÈÎfi ‰Ú ÏÈÓ ÛÙÔ ÎÈ ·fi ÙÔ Î˘  ¤Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ¿ÓÔÈÁÌ· µÁ¿Ï ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi η¿ ÔÈÍ ¿Ó È Î· ÙÔ ¿ ÈÔ ¤Ó ÔÓ ÚÙ ·›ÚÂÛ ÙÔ ¯· fi η¿ÎÈ. ∞Ê È ı· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ÙÔ Ï·ÛÙÈΠη ÂȘ ÒÛ ËÓ ÛÊ ı· Ô›Ô ÛÙÔ Ô ÙÔ Ï·ÛÙȯ¿ÎÈ Ï¿È ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜: ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ·fi ¯·Úñ ¤Ó· ÏÂÙfi ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÎÈ ÙfiÓÈ Ì Ï·ÛÙÈÎfi η¿ · (fiˆ˜ ·˘Ù‹ ñ ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎÔ‡Ï ÙÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ) ñ ¤Ó· Ï·ÛÙȯ¿ÎÈ ñ ¤Ó· „·Ï›‰È ÂÛ ÚÔÛÂÎÙÈο.. Ï›‰È. °Ï˘ÎÈ¿.. Ì ÙȘ Ï ¿Ù˜ Á˘ÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÛÙÂÚ ÛÎÔ˘fi͢ÏÔ Â¿Óˆ ÙÔ ¤ˆÛ ηϿ ÙÔ ˘˜.ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·›˙Ô˘Ó Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη Ô. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌËÏfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ „ËÏfi ‹¯ˆÓ ·fi ÙÔ ¯·ÙÂÚÔ.

«∫Ú˘Ì̤Ó˜» ϤÍÂȘ ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ Ï›Ô˘Ó Ì›· ‹ ‰‡Ô Û˘ÏÏ·‚¤˜. ¶ÂÚÓ¿Ì ·¤Ó·ÓÙÈ µÔ‹ıËÛ ٷ ÙÚ›· ˙ˆ¿ÎÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË. ¢È¿‚·Û ÙȘ ÓfiÙ˜ Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙ· ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ÙȘ ‚ÚÂȘ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ fï˜! ¶Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙȘ ¤ÙÚ˜ Ô˘ «·ÓÙÈÛÙÔȯԇӻ ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜. ™¯Â‰›·Û ¤ÂÈÙ· ÙȘ ÙÚÂȘ «‰È·‰ÚÔ̤˜» Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ˙ˆ¿ÎÈ·. fiÔ˘ ¿ÊËÛ·Ó Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó·. Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ Ù· ÙÚ›· Ú˘ıÌÈο Û¯‹Ì·Ù· ÎÈ ¤ÂÈÙ· Ó· ‚ÚÂi˜ ÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÓ «Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó» Û ηı¤Ó· ·’ ·˘Ù¿. ÔÓ ÈÔÏ Ù ÙÔ ‡Ó· ÙÚ ÈÓÙ· ÙÛ¤ÏÔ Ô Ì Ú ÎÏ · ÈÓ¤Ù Û·Ó È Ì·Û Ô ¤Ù· Ù Ô‡ Ú È ¿ Ì ÙÚÔ È fiÓ · ˙›ÏÈ ÏÔ ›ÎÔ Â fiÌÔ Ô ¿Ú· Áο ‚ µÔ‹ıÂÈ·: °È· Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ·›˙ÂÈ Î¿ı ˙ˆ¿ÎÈ. Ì¿ÛÔ Ù Ú· ÎÔ Ó 2. Ì ÁÚ·Ì̤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó·.mousikiTetr027s048 12/07/06 11:24 Page 45 A˜ ·›ÍÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ·˜ χÛÔ˘Ì ÁÚ›ÊÔ˘˜ KEºA§AIO 25 1. Ô˘ ÊÏ ¿ Ì Û· Î ·Ó Ô Ó ¿ Î È ÁÁ· η Ù¤ÚÓ· È· ‰ËÚÔ˜ ÓÔ Ì¿Ù· ¤ ÙÔ 45 .

∞˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹: ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. ÃÙ˘‹Ì·Ù· ¯ÂÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ™Ùڿη . ı· Ú¤ÂÈ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·Î›ÓËÙÔÈ. «ªÔ˘ÛÈο ∞ÔÏÈıÒÌ·Ù·» ∏ ϤÍË «·ÔÏÈıÒÓˆ» ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÌÂÙ·‚¿Ïψ οÙÈ Û ¤ÙÚ· (Ï›ıÔ)» Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο. fiÏÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ·Î›ÓËÙÔÈ Î·È fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÏÈ. ŸÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ÃÙ‡· ÙÔ ·›ÓÈÁÌ· Ì ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ ∫Ô›Ù·Í Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂȘ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·›ÓÈÁÌ· Ì ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘: ¶·Ï·Ì¿ÎÈ· 46 ÃÙ˘‹Ì·Ù· ¯ÂÚÈÒÓ ÛÙ· fi‰È·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·›ÎÙË Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÚÈıÌfi. √È ·›ÎÙ˜. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.¤Ó·˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· ̤ÓÔ˘Ó ·Î›ÓËÙÔÈ fiÙ·Ó ı· ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. ∆Ô ·È¯Ó›‰È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ì›ÓÂÈ ·Î›ÓËÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Û fiÔÈ· ı¤ÛË ‹ ÛÙ¿ÛË ı¤ÏÂÈ. ÎÔÓÙ¿ Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›. 4. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙÔ˘˜. «Î¿Óˆ οÔÈÔÓ Ó· Ì›ÓÂÈ ¿ÊˆÓÔ˜ ‹ ·Î›ÓËÙÔ˜». 25 A˜ ·›ÍÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ·˜ χÛÔ˘Ì ÁÚ›ÊÔ˘˜ 3. fiÏÔÈ ¯ÔÚ‡ԢÓ. ı· ¤¯ÂÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·fi «·ÔÏÈıÒÌ·Ù·» Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ı˘Ì›˙ÂÈ «ÁÏ˘Ùfi» Ì ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË! ∞ÎÔ‡ÛÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «ªÔ¯›ÌÈ·Ó Ï¿ÈÎ ÁÈÔ˘» (“Bohemian like you” – «ªÔ¤Ì* Û·Ó Î·È Û¤Ó·») ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡Ù¿ÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔϘ (Dandy Warhols) Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ŸÙ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ.mousikiTetr027s048 12/07/06 11:24 Page 46 ÎÂÊ. ¤Ó·˜ .

ÌËÓ ÌÂډ¢Ù›Ù ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜! ¶ÚfiÙÂÈÓ ÙÒÚ· ÌÈ· ‰È΋ ÛÔ˘ ÛÂÈÚ¿ ¯Ù˘ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·›ÓÈÁÌ·. 25 A˜ ·›ÍÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ·˜ χÛÔ˘Ì ÁÚ›ÊÔ˘˜ ÈÚÈÛÙ›Ù Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙÔ ·›ÓÈÁÌ· Û·Ó Î·ÓfiÓ·*: ñ ∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ϤÂÈ ÙÔ ·›ÓÈÁÌ· ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÒÌ·. ¶ÚÔÛÔ¯‹. ·) «™Ù·Ì¿Ù· ÙÔ ----------------------------!» ‚) «∏ ÎÔÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ Á) «Œ¯ÂÈ Ì˘·Ïfi ----------------------------!» ‰) «∞˘Ùfi˜ ÙÔ Â) «∆Ô˘ ÎÚ¤Ì·Û·Ó ----------------------------!» ----------------------------ÙÔ˘!» ----------------------------!» 47 . ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ‚ÚÂȘ. ·ÏÏ¿ ÍÂÎÈÓ¿ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. 5. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ϤÂÈ ÙË Ï¤ÍË «Î·È».ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. µÚ˜ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ √È ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÔÈ̛˜ .mousikiTetr027s048 12/07/06 11:24 Page 47 ÎÂÊ. ¢Â›Í ÙË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙË ÌÈÌËıÔ‡Ó ÔÌ·‰Èο. ñ ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ.

.mousikiTetr027s048 12/07/06 11:24 Page 48 ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∞′). 108. Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹. ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. µπµ§π√™∏ª√ ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946.