You are on page 1of 16

Anul III, nr.

35
apare
decembrie 2009 cu sprijinul
Publicaþie lunarã editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº

Din cuprins: Naºterea lui Hristos


Un preot ortodox a fost
asasinat la Moscova
Crima a fost comisã foarte
s ã vã f ie de f olos !
probabil din motive religio-
ase, de cãtre islamicii radicali
sau sectari. (pag. 9) "Crãciunul"
De ce mã lasã catacombelor
Dumnezeu sã urlu (p.3)
de durere? „Am ajuns sã ne
Pentru cã te iubeºte. Rãspun- "îmbogãþim" cu
sul detaliat îl afli la pag. 10. lucruri de nimic ºi sã
Povestiþi cu ajutorul ne risipim valorile“
imaginilor (p.5)
Grija pentru trup ºi
Dacã doriþi sã insuflaþi copii-
lor dumneavoastrã dragostea suflet, de Crãciun
de Dumnezeu, activitãþile prac- (p.15)
tice sunt esenþiale. (pag. 11)
Editorial de Pr. Adrian Magda Toþi aºteptãm cadoul moºului, dar ce pilaº de la ucidere în timpul persecuþiei lui
Adevãratele ne facem cu adevãratele cadouri, care se Irod ºi eliberând o tânãrã din sclavie. Dupã
împuþineazã de la an la an? Vã întrebaþi: 33 de ani de cãutare, L-a gãsit pe Domnul
cadouri care adevãrate cadouri, cã doar ºi cuptorul Hristos în Ierusalim, înainte sã-ºi dea ultima
Vânaþi, cu asiduitate, de cu microunde pe care l-aþi cumpãrat soþiei suflare, pe cruce. În genunchi, la picioa-
"spiritul" comercial al Crãciu- a fost adevãrat ºi a ºi costat ceva…; pati- rele crucii, Artaban plângea ruºinat cã nu
nului, cu toatã avalanºa de nele sunt adevãrate ºi au fost ºi ele câþiva mai avea nici un dar pe care sã-l ofere
oferte, fiecare aºa-zis mai lei; brazii s-au scumpit ºi, în general, toate Mântuitorului. Hristos l-a privit cu drag ºi
avantajoase, simþim cã nimic darurile ºi confortul de Crãciun au cam i-a spus: "În sfârºit, ai venit. Tu mi-ai adus
nu ne mai satisface. Suntem nemulþumiþi costat. Dar, "cadourile adevãrate" de Crã- cele mai frumoase daruri. Tot ce duceai cu
cu ceea ce avem ºi nici mãcar nu ºtim ce ciun sunt altele. ªi, pentru a le descoperi, în tine, ai dat celor neajutoraþi. Dându-le lor,
sã ne mai dorim. Avalanºa ofertelor de toatã frumuseþea lor, am sã vã istorisesc o Mie Mi-ai dat. Darul tãu a ajuns la Mine."
Crãciun ne etaleazã, din pãcate, doar alter- legendã de acum douã mii de ani. Aceastã istorioarã este menitã sã ne des-
native la tihna sãrbãtorii de altãdatã ºi, în Se spune cã, de fapt, au fost patru magi copere adevãratele cadouri pe care Dumne-
fond, la Hristos. Crãciunul a devenit tot mai care doreau sã se închine Mântuitorului, la zeu le aºteaptã de la noi. Darurile adevã-
mult un joc exterior de lumini ºi umbre naºterea Sa. Cel de-al patrulea, pe nume Arta- rate au o dimensiune spiritualã, pentru cã,
(ghirlande, instalaþii cu leduri colorate ban, ºi-a vândut tot ce avea ºi, cu banii ob- deºi ele sunt îndreptate cãtre semeni, ne pun
etc.) ºi tot mai puþinã luminã pentru suflet. þinuþi, a cumpãrat trei pietre scumpe: un sa- în legãturã cu Domnul Hristos, al Cãrui cu-
ªi asta, culmea, pentru cã aºa ne place. fir, un rubin ºi o perlã, pe care sã le ducã vânt îl împlinim, ºi ne ajutã sã ne asemã-
Aceºti "înlocuitori" ai bucuriei de Crã- în dar Mântuitorului. Pentru cã a întârziat nãm cu El, Care S-a fãcut pe Sine dar
ciun ne determinã sã fim nostalgici dupã la întâlnirea cu ceilalþi trei magi, salvând nouã, pentru ca ºi noi sã avem puterea ºi
bucuriile nesofisticate de altãdatã, dupã sim- un rãnit de la moarte în schimbul safirului, curajul de a dãrui o fãrâmã de suflet semeni-
plitatea serilor de ajun cu mere, nuci ºi co- ºi-a petrecut toatã viaþa cãutându-L pe Hris- lor noºtri. Celelalte daruri de Crãciun sunt
vrigi, dupã postul cu fasole ºi cartofi, fãrã tos, timp în care a împãrþit, pe rând, cele- menite doar sã le aminteascã celor dragi ai
parizer ºi crenvurºti "de post" sau alte invenþii. lalte douã pietre preþioase salvând un co- noºtri cã îi iubim, într-o manierã practicã.

CMYK
2 Pãrintele Teofil s-a mutat la Domnul
însemnat, urmãtoarea expresie:
Memento la ºase sãptãmâni "Hristos în mijlocul nostru". Eu
cred cã unii dintre voi m-aþi auzit

de la plecarea Pãrintelui Teofil spunând cã atunci când Marta s-a


întâlnit cu Domnul Hris-
tos, atunci când Domnul
Spunea Fericitul Ieronim cã "pot a muri, dar a tãcea nu pot". s-a dus în Betania sã-l
Nici noi, cei ce l-am iubit, l-am folosit pentru viaþa noastrã ºi a alto- învieze pe Lazãr, a zis
ra, nu putem sã nu arãtãm recunoºtinþã veºnicã amintirii minu- cãtre Domnul: "Doamne,
natului Pãrinte Teofil, al cãrui parastas de 40 de zile a avut loc de ai fi fost aici, fratele
sâmbãtã, 5 decembrie. Noi toþi suntem un mister între douã mis- meu n-ar fi murit". ªi
tere. Chiar dacã moartea nu-i altceva decât un teribil pas între timp Domnul Hristos a rãs-
ºi veºnicie, ea este ºi va fi un oaspete care nu-i niciodatã binevenit. puns: "Fratele tãu va în-
Ducându-ne la mormântul Pãrintelui Teofil ºi privind ºi la cele- via". Marta a rãspuns
lalte morminte din jur, e cu neputinþã sã nu gândeºti cât de ade- însã: "ªtiu cã va învia, la
vãrat este faptul cã cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit. Învierea cea de apoi…".
Nu s-a temut de moarte avea voie sã spunã La aceste cuvinte luând a-
Într-o carte a Vechiului Testament pu- nici un cuvânt de minte, m-am gândit eu, aºa,
tem citi cuvinte ce atât de mult se adeve- învãþãturã. Nu-mi cã dacã noi, prin credinþã,
resc în viaþa noastrã, a oamenilor: "În za- mai aduc aminte ce am simþi cã Domnul
dar vei spori leacurile tale, cãci nu mai este a rãspuns acela, dar Hristos e de faþã, de multe
pentru tine vindecare." (Ieremia 46,11) S-au mi-am pus o între- ori am zice aºa cum a zis
adeverit ºi cu Pãrintele drag nouã, tuturor. bare mie însumi: Marta: "Doamne, de ai fi
Aº dori sã-l fericesc pe Pãrintele Mihail dacã acum, de pildã, fost aici, fratele meu n-ar
pentru cã i-a rânduit Bunul Dumnezeu sã mi-ar fi spus Înalt- fi murit". ªi noi am zice în
aibã binecuvântarea, bucuria ºi privilegiul preasfinþitul: "Poþi împrejurãri diferite: Doam-
de a-l îngriji ºi a-l asista în chilie ºi în spi- sã spui ultima predicã din viaþã, gândeº-
ne, dacã ai fi fost Tu aici, nu ne-am fi cer-
tal, pânã la ceasul morþii, pe "odihnitorul te-te ºi spune ce crezi tu cã este mai impor-
tat, nu ne-am fi urât, nu ne-am fi bruscat,
de oameni". De la Pãrintele Mihail am tant pentru cei ce te ascultã!" ne-am fi simþit bine unii cu alþii. Doamne,
aflat ceea ce ºtiam mai demult, cã nici o M-am întrebat: oare, ce le-aº spune eu de ai fi fost aici, nu se poate sã fi fost ceva
clipã Pãrintele Teofil nu s-a temut de oamenilor? Dacã ar fi sã spun ceva din rãu între noi.
moarte, ba chiar o ironiza. Cu puþine clipe ce-am adunat eu în sufletul meu, ce cred Deci, iubiþi credincioºi, iatã încã un
înainte de moarte, avea sã dea o replicã, eu cã-i cel mai important lucru pe care ar cuvânt care mi-ar fi venit în minte dacã ar
desprinsã parcã din filele Patericului sau trebui sã-l spun, cã dupã aceea nu mai pot fi zis cineva: "Mãi frate, sã ºtii cã acum
ale Filocaliei, doctorului curant, care, spune nimic? ªi m-am gândit cã de foarte spui ultimul cuvânt…" ªi m-aº mai gândi
înainte de a merge spre casã, a trecut sã-l multe ori spun oamenilor, credincioºilor ºila cuvintele lui Moise, când doi evrei s-au
vadã pe bolnavul Teofil. I-a zis la plecare: necredincioºilor, cã a noastrã credinþã certat unul cu altul: "Oamenilor, sunteþi
"Pãrinte, eu mã duc!", la care, cu vocea este despovãrãtoare… Deci nu-i o cre- fraþi!" Deci: nu vã certaþi, cã sunteþi fraþi!
stinsã, cu zâmbetul pe faþã, Cuvioºia Sa dinþã chinuitoare, asupritoare, care sã-i ªi cuvintele acestea, ce mult le uitãm noi…
i-a rãspuns: "EU mã duc, dumneavoastrã nemulþumeascã pe oameni, ci este o cre- Iatã, iubiþi credincioºi, câteva cuvinte
doar plecaþi!" Minunat! Gândindu-mã la dinþã a bucuriei, a nãdejdii, a iubirii, este o care ar putea sã fie ultimele cuvinte ale me-
aceste cuvinte, mi-am adus aminte de ceea credinþã odihnitoare. Cum am ajuns eu la le ºi cuvintele de cãpetenie ale voastre:
ce spunea Petre Þuþea: "A fi sfânt înseam- gândul acesta? Prin Sfânta Evanghelie, credinþa noastrã e credinþã despovãrãtoare,
nã a fi suveranul tãu perfect. Singurii prin cuvântul Domnului nostru Iisus credinþa noastrã e mântuitoare, oamenilor
oameni care nu pot fi suspectaþi cã se Hristos, prin ceea ce-i scris în Sfânta sunteþi fraþi, sã nu vã certaþi, Hristos este în
înfioarã în faþa morþii sunt sfinþii." Evanghelie de la Matei în legãturã cu ros-
mijlocul nostru ºi sã ne iubim unii pe alþii,
tul credinþei: "Veniþi la Mine, toþi cei
ca într-un gând sã mãrturisim… Iatã, iubiþi
Ultima predicã osteniþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi odihni
credincioºi, asta-i predica mea, poate ulti-
De Izvorul Tãmãduirii, în 24 aprilie pe voi… Învãþaþi-vã de la Mine cã sunt ma… "
2009, Pãrintele ne-a adresat niºte cuvinte blând ºi smerit cu inima ºi veþi gãsi odih-
despre care afirma cã le-a spus aºa cum nã sufletelor voastre" (11, 28-29). Cine are minte, sã ia aminte! "Viaþa
"i-a þâpat" din suflet. Mi-au rãmas ºi mie (…) ªi mi-a venit in minte sã mai cea bunã are zilele numãrate, iar numele
în suflet, aºa cã vreau sã vi le împãrtãºesc. spun, tot ca ultim cuvânt, cã la Sfânta cel bun rãmâne în veac" (Isus Sirah 41,16)
Spunea deci Pãrintele Teofil: Liturghie se spune: "Sã ne iubim unii pe Iubite Pãrinte Duhovnic,
"Mi-am adus aminte mai zilele trecute alþii, ca într-un gând sã mãrturisim". "Poate te-ai ascuns în stele,
cã am citit cândva, undeva, cã unui predi- Credinþa noastrã cea despovãrãtoare ne Stând la sfat c-un Heruvim.
cator i s-a spus c-ar putea sã rosteascã învaþã sã ne iubim unii pe alþii, ca într-un Poate eºti în preajma noastrã
ultimul sãu cuvânt, sã gãseascã el un gând sã mãrturisim. ªi noi nici nu bãnuim."
cuvânt important, cã dupã aceea nu va mai ªi aº putea gãsi, tot ca un cuvânt Pr. Cornel Ursu, Fãgãraº-Galaþi
Actual 3
Un suvenir pentru cunoscãtori: ascunºi de ochii pãgâni ai
iubitorilor de lume în sfânta bise-

Crãciunul catacombelor
Nici un "crãciun" nu poate înlocui bucuria Naºterii Domnului Hristos liniºte sufleteascã.
ricã, care se transformã în peºtera
din Betleem, oferindu-ne nouã ºi
celor dragi ai noºtri o picãturã de

micile bucurii Dãruiþi-le celor dragi liniº-


În cãutarea unui cadou tea ºi bucuria pe care creºtinii le
neînsemnate pe
de Crãciun care ni le putem trãiau în catacombe, cu atenþia
Se apropie marea sãrbãtoare a Crãciu- oferi unii altora. îndreptatã doar spre un singur
nului. Milioane de minþi obosesc alergând Acum nu lucru: faptul cã Hristos se naºte
dezorientate prin aceastã mare piaþã virtu- vreau sã înþele- ºi trebuie slãvit, cã Hristos se
alã, încercând sã aleagã cadoul ideal pen- geþi greºit, cã a coboarã din cer ºi vrea sã fie
tru cei pe care-i iubesc. Oferta este variatã oferi daruri este întâmpinat, cã Hristos este pe
ºi atât de bogatã! Ce pot sã aleg pentru so- un lucru rãu. pãmânt, iar noi trebuie sã ne
þul sau pentru soþia mea? Ce cadou ar fi Doamne fereºte! înãlþãm, ºi mai ales sã-I cântãm
mai potrivit pentru copilul meu? Parcã anul Tocmai spuneam Pruncului Hristos colindându-L,
trecut nu au fost atât de fericiþi cum mã cã noi trebuie sã cã S-a preamãrit.
aºteptam eu. Am crezut cã o sã-i surprind fim asemenea Dã- O, dar era sã uit ceva. Preþul
cu darul meu, dar se pare cã aºteptau altce- ruitorului su- acestui cadou, un suvenir de
va. Haine, bijuterii, jucãrii sofisticate, o ma- prem. Dar între- preþ, pe care poþi sã-l oferi anul
sã la restaurant, o excursie "în afarã"- nu ar barea este ce ºi când dãruim. Cu siguranþã acesta celor dragi este: Gratis!
mai fi o surprizã. Le-au primit deja. Deci cã fiecare vom dãrui ceea ce avem. Dar Bucuraþi-vã împreunã cu cei dragi de
ce le pot oferi anul acesta de Crãciun? dacã nu avem, ce facem? Trebuie sã ne Naºterea Domnului!
Milioane de oameni din întreaga lume strãduim sã dobândim, pentru ca apoi sã Pr. Iosif Ciolan
gândesc astfel în aceste zile apropiate crã- ºi dãruim.
ciunului. Aþi citit bine, crãciun scris cu "c"
mic. Nu e o greºealã de tipar. Cãci nici nu Pe taraba Bisericii Aºteptare
Mai vii ºi astãzi? Mila iar Te poartã,
meritã scris altfel. Pentru cã el, "crãciunul", În aceastã economie de piaþã liberã, De sus, spre staulul din Bethleem?
se face vinovat de aceastã stare de zbu- în care tarabele sunt pline de oferte dintre
cium nefireascã, pe care milioane de oameni cele mai tentante, care pot deveni cadouri Din lume n-ai cules destul blestem?
o trãiesc în aceste zile, abãtându-le mintea ideale - luminoase, gustoase, apetisante, Iubirea Ta nici astãzi nu e moartã?
de la ceea ce este de fapt cel mai impor- interesante, costisitoare, ºi Biserica îºi Spre duhuri vii, cu îngeri de luminã,
tant: bucuria cã HRISTOS SE NAªTE! promoveazã cadoul ei pentru cei pe ca- Spre inimi vii cu strãlucit alai,
Darul ºi dãruitorul re-i iubim cu adevãrat: "CRÃCIUNUL ªi-n iesle nu e nici un fir de pai,
CATACOMBELOR". E numai piatrã goalã, numai tinã.
Acest "crãciun" lumesc încearcã sã ne Un produs destul de vechi dupã nume. În tainiþe de inimi nu e pace,
transforme pe noi în mici "dumnezei Pare mai degrabã un produs destinat colec- ªi frig ca-n duhuri nici în peºteri nu-i.
dãruitori". Fiecare trebuie sã dãruim ceva, þionarilor. Celor care ºtiu sã achiziþioneze Noi n-avem, Doamne, piei de oaie-n cui
cã doar de-aia e crãciun, iar alþii primind ºi sã pãstreze lucruri de calitate. Doar co- ªi scutece noi n-avem din ce-Þi face.
darul sã mimeze cel puþin cã ceea ce au lecþionarii ºtiu sã preþuiascã valoarea lu-
primit este tocmai ceea ce ºi-au dorit. crurilor vechi. ªi de ce aº achiziþiona un Tu vii... Pogori în noi ca-ntr-o pustie.
Acest duh comercial impregnat crãciu- astfel de produs pentru a-l oferi celor dragi? Te-mpiedici în nisip din loc în loc,
nului a reuºit sã ne abatã mintea de la Parcã nu prea tenteazã, nu? Cãci însuºi Dar nu gãseºti nici apã-n noi, nici foc,
Darul cel mare, pe care Marele Dãruitor ni numele produsului mã duce cu gândul la Nici albe dobitoace ca sã-Þi fie
l-a fãcut nouã în peºtera din Betleem. întuneric, la loc îngust, la ascunziº. Tovarãºi buni în drumuri tãinuite
Într-adevãr, noi ca ºi chip al lui Se poate sã ai dreptate într-o oarecare ªi nici ciobani cu glugã de blândeþi.
Dumnezeu, trebuie sã ajungem sã fim mãsurã. Dar nu cumva starea de întune- În noaptea noastrã fãrã dimineþi
asemenea Lui. Deci, dacã El este ric din sufletul tãu te îndeamnã sã cauþi Nu sunt cãrãri de raze prãfuite.
Dãruitorul suprem, ºi noi trebuie sã fim lumina cea materialã? Sã cauþi agitaþia Nu ºi-ar gãsi în noi, ca sã-i îndrepte,
asemenea Lui, dãruitori. Dar mã întreb: de gãlãgioasã a cotidianului modern? Nici magii steaua lor cu lung fuior.
ce ne aducem aminte în special de crãciun Arhanghelii, venind din cerul lor,
cã trebuie sã dãruim? Oare nu trebuie sã Oferã bucuria Naºterii
Domnului Hristos Ar îngheþa pe nevãzute trepte.
fim asemenea Lui în fiecare moment al
vieþii? Rãspunsul este atât de simplu. Dacã tot ne numim creºtini ºi fii ai Ci, Doamne-al meu, au dragostea putea-va
Pentru cã CINEVA încearcã sã ne întoar- luminii, de ce sã nu încercãm ºi noi mã- Sã dea viaþã golului din noi?
cã atenþia, de la bucuria duhovniceascã pe car o datã, anul acesta, sã trãim sãrbã- Aºtept... În duh sunt gânduri cu noroi
care am putea-o savura în perioada acestei toarea Naºterii Domnului Hristos precum ªi moartea-ºi vânturã în inimi pleava.
sãrbãtori a Naºterii Domnului Hristos, la o trãiau creºtinii primelor trei veacuri, Monahia Teodosia (Zorica) Laþcu
4 Actual
Vieþile Sfinþilor, Rugãciunea,
Ofertã specialã, la îndemâna oricui viaþa trãitã dupã voia lui
Dumnezeu. Iar bonusul este
Consumismul ne adu- curaj pentru mãrturisire,
bucuria, pacea, nãdejdea. Nu
ce în faþã oferte greu de aflând de cele trei fetiþe
rataþi aceastã ofertã! Stocul este
refuzat pentru omul de- mucenice, Pistis de 12
inepuizabil…
pendent din ce în ce mai ani, cãreia în chinuiri inu-
Pr. Nicolae Bãrãgan
tare de drogul cumpãrã- mane i se taie feciorelni-
turilor: douã produse la cul piept din care þâº-
preþul unuia, cumperi trei neºte lapte în loc sânge,
ºi ai unul gratuit… cum- arãtând minune dum-
peri un detergent ºi vei nezeiascã, Elpis de 10 ºi
avea un CD cu muzicã Agapis de 9 ani (17
clasicã, cumperi un ziar ºi sept.). Vom vedea posi-
primeºti o carte. O carte care de placul inimii, într-un joc com- bilitatea sfinþeniei dupã lupte
multe ori se adaugã unei bi- puterizat în al cãrui stãpân efe- crâncene cu pornirile desfrâ-
blioteci care dã bine ca imagine mer te transformi. Dacã citeºti - nate, duse de un tâlhar, Moise
în faþa musafirilor. Întreb un eºti om cu carte, zice vorba Arapul (28 aug.). Vom învãþa
posesor al unei biblioteci noastrã româneascã. Atunci cel înþelepciunea Sfântului Ie-
þiplate - care parcã aºtepta care savureazã un serial siropos rarh Alexandru care, pus în
primul transport spre o colonie cum va fi numit? Om cu televi- faþa filozofilor, îi leagã limba
cãtre Marte, dupã ce acesta mã zor? Iar cel care este rãpit în adversarului sãu, spunându-i:
lãmureºte cã înlãturarea preþio- lumea irealã a jocurilor elec- ,,În numele lui Hristos îþi Colind
sului înveliº de plastic aduce cu tronice? Om cu calculator? poruncesc sã taci" - în- curând ai sã vii iarãºi Doamne
sine prãfuirea: "O sã citeºti vre- Creºtinul, omul echilibru- fricoºând ºi ruºinând întreaga sã Te naºti în canal
una dintre cãrþi?" "Poate, când- lui, este chemat însã sã-ºi lor adunare. pe o þeavã fierbinte
va...", mi se rãspunde. înveþe sufletul sã se hrãneascã Trupul, ridicat la rangul ascultând cum pe deasupra
Mã întreb, oare când ºi-a cu hrana îngereascã - Cuvântul de zeu prin prea multa atenþie trece lumea grãbitã sã
pierdut cititul locul sãu în lui Dumnezeu, lecturat temei- datã lui de omul actual, este ne uite
inima ºi în mintea noastrã? nic din Sfânta Scripturã. Este obiºnuit sã trãiascã din daruri ºi-ai sã plângi mult
Lectura unei cãrþi care te su- chemat de asemenea sã-ºi cu- de tip ofertã: îþi dau hranã ºi ºi anul ãsta cu noi
pune la rãbdare ºi atenþie noascã, sã-ºi iubeascã ºi sã-ºi primeºti cadou lene ºi pentru tot Pãmântul
sporitã a fost înlocuitã de rapi- apere credinþa din experienþa îmbuibare, îþi dau iubire ºi pentru tot ce e rãu...
da desfãºurare a naraþiunii sfinþilor. Vieþile Sfinþilor tre- primeºti ofertã desfrâu ºi nes- o sã ne-ncãlzim
oferitã de un film sau de buie sã fie cartea de fiecare zi, tatornicie. A venit însã timpul arzând gunoi
putinþa de a schimba oricând alãturi de Scripturã. Din ele ne sufletului sã aleagã oferta ºi spãlându-ne inimile
desfãºurarea acþiunii dupã vom hrãni sufletul cu stropi de veºnic sigurã: Scriptura, în plânsul Tãu...
o sã fii ºi Tu orfan ºi sãrac
pentru vreo trei zile
Cum a încercat Hitler sã de-creºtineze Crãciunul cât va þine cheful de-afarã
Regimul nazist a încercat sã înlãture legãturile religioase ale Crãciunului prin modifica- pân-o s-adoarmã cei care
rea colindelor, producþia de svastici strãlucitoare, cruci de metal ºi grenade pentru bradul de se-mbatã ºi zbiarã
Crãciun, mãrturii ale acestui proces fiind prezentate într-o expoziþie din Cologne, anunþã NewsIn. în Numele Tãu,
Naziºtii au încercat înlãturarea referinþelor Versiunea nazistã, care a înlãturat referinþele Copile...
religioase din sãrbãtoarea Crãciunului. Multe religioase ºi le-a înlocuit cu imaginile unor apoi pânã la anul
dintre schimbãrile fãcute de Hitler pentru a câmpuri sub zãpadã, rãmâne în cãrþile de cân- te vei întoarce în Cer
elimina influenþa copilului Iisus nãscut evreu tece ºi cu siguranþã este cântatã în multe ºi noi vom rãmâne iarãºi
sunt folosite încã. Deºi tãvile în formã de svas- cãmine. Rescrierea colindelor a fost suprave- singuri în ger
ticã ºi hârtia de cadouri cu simboluri naziste au gheatã de Alfred Rosenberg ºi Heinrich în loc de casã de mamã
dispãrut demult, urme ale Crãciunului celui Himmler, care au deschis calea în de-creº- de tatã
de-al Treilea Reich pot fi gãsite în versurile tinizarea Crãciunului. doar cu-o icoanã de-a Ta
rescrise ale colindelor. Schimbãrile sunt evi- Planul lor era de a înlãtura legãturile afumatã
denþiate într-o nouã expoziþie organizatã la emoþionale ale sãrbãtorii cu Biserica ºi sã care sã ne aducã aminte
Centrul pentru Documentare Naþional transforme Crãciunul într-o sãrbãtorire pãgânã cu nesfârºite suspine
Socialist din Cologne. a iernii ºi a luminii. cum va fi Crãciunul
"Am crezut mereu cã Unto Us a Time Has "Cea mai importantã sãrbãtoare din calen- când vom veni
Come era o melodie despre plimbarea prin dar nu se potrivea cu crezul lor rasist, aºa cã au noi
zãpadã. Nu am realizat cã Iisus fusese trebuit sã scoatã elementele creºtine", spune la Tine...
excizat", spune Heidi Bertelson, o avocatã în Judith Breuer, care a contribuit la organizarea www.oameni-si-
vârstã de 42 de ani care a vizitat expoziþia. expoziþiei. www.stiri.rol.ro demoni.blogspot.com

CMYK
5 Dialoguri
„Am ajuns sã ne "îmbogãþim" cu lucruri de nimic
ºi sã ne risipim valorile“ Nume: Pr. Marius Demeter
Data ºi locul naºterii: 1 august 1974, Aiud, jud. Alba
Studii: seminarul teologic, promoþia
Pe 25 decembrie lumea în care trãim sãrbãtoreºte „Crãciunul“. Cu mai bine de o 1995; Facultatea de teologie "Andrei
lunã înainte, "spiritul Crãciunului" începe sã se facã simþit pretutindeni: în primul ªaguna" Sibiu, promoþia 2001.
rând la televizor, unde apar oferte îmbietoare spre a cumpãra ºi consuma, apoi pe Familia: cãsãtorit cu doamna preo-
stradã ºi în casele noastre. Lumini strãlucitoare, globuri, moºi crãciuni, toate sunt teasã Cristina Demeter, jurist, au doi co-
menite sã ne creeze o atmosferã aparte. O atmosferã care ne vorbeºte despre belºug pii: Cãtãlina-Maria ºi Mãlina-Minodora.
în casã ºi pe masã, despre a arunca un ban ºi celui sãrac, dar nimic despre Parohia în care slu-
Evenimentul Evenimentelor: Naºterea Domnului. Despre toate acestea vorbim cu jeºte: Felmer, din anul
pãrintele Marius Demeter, preotul paroh al comunitãþii ortodoxe din Felmer. 1996.
Pãrinte, ce mai sãrbãto- reînvãþãm cum sã ne aºternem sã facã ce face ea? "osebim" de "lume"
reºte lumea de Crãciun? sufletele când primim pe Pãi Hristos numai prin strãdaniile
Eu unul cred încã cu tãrie Hristos, ºi asta învãþãm în ne-a luat din noastre, nu ºi prin fapte.
cã lumea sãrbãtoreºte Naºterea Bisericã, dar sã nu uitãm cã tre- lume, deci nu vãd Adicã sunt situaþii în
lui Hristos. Cel puþin noi, buie sã reînvãþãm ºi cum sã-L de ce ne-am în- care, în loc sã ne purtãm
românii, încã o mai facem ºi pãstrãm pe Hristos înlãuntrul toarce. Poate lumea creºtineºte, ajungem sã ne
asta o simþi mai ales dacã te nostru. sã vinã la noi... Hristos purtãm "ca lumea". ªi ca sã
duci la sat. Chiar dacã suntem Ne-a cam dat peste cap ne-a luat din lume pentru cã dau un exemplu concludent, vã
agresaþi cu tot felul de luminiþe "ajutorul" venit din partea Euro- trebuia sã ne "osebim". Tocmai îndrept atenþia spre prunci. Nu
multicolore, globuri, reni pei - ºi nu numai de la ei. Am obiceiurile "lumii", necon- mai sunt prea mulþi astãzi, pen-
zburãtori ce trag sania în care ajuns sã ne "îmbogãþim" cu lu- forme cu voia Domnului, L-au tru cã nu-i mai naºtem. Am
troneazã sacul ceva mai pânte- cruri de nimic ºi sã ne risipim determinat sã facã asta. început sã ne occidentalizãm în
cos decât moºul, noi, românii, valorile. Noi, însã, ne încãpãþâ- Creºtinii trebuie sã rãmânã pe gândire - nu mai vrem sã avem
încã ne adunãm sã colindãm nam sã rãmânem în Bisericã, calea lui Hristos, pe calea copii decât dupã ce ne realizãm
"De Naºterea lui Hristos", nu chiar dacã puternicii lumii iubirii ºi a înfrânãrii, iar social ºi financiar; nu mai pri-
de venirea cu daruri a moºului. acesteia - ºi chiar parlamentarii "lumea", vãzând faptele noas- vim copilul ca pe darul lui
E drept cã am mai pierdut ceva de la noi - ne aduc în "dar" pã- tre cele bune, sã aleagã dacã e Dumnezeu, ci ca pe cireaºa de
din fondul sãrbãtorii în sine ºi cate legiferate. Nu cred cã ne- bunã calea lor sau calea lui pe tort. ªtiu cã vor fi unii care
trãirile sunt oarecum dimi- am pierdut de tot bunul-simþ. Hristos. Eliade spunea cã "nu bombãne acum ºi sunt convins
nuate, lucru datorat tocmai Încã mai simþim creºtineºte, te poþi face frate cu dracul pânã cã pot sã aducã ºi argumente
formei în care ne este prezentat chiar dacã uneori uitãm sã ne treci puntea, cã te bate în pentru bombãneala lor, în
Crãciunul pe sticla televizoru- purtãm creºtineºte sau mãcar dialecticã" - asta ca rãspuns la încercarea de a justifica aceastã
lui ºi în vitrinele magazinelor, cu bun-simþ. E clar cã nu pu- celebra zicalã cu puntea ºi la atitudine, însã noi suntem
unde "Moºul" e mediatizat în tem rezista aºa la nesfârºit ºi posibilele înfrãþiri (sau alianþe, capabili sã ne justificãm orice
toate formele posibile, pe când trebuie sã ne redresãm spiritual cã sunã mai actual). Eu sunt de slãbiciune sau pãcat. Sunt ºi
despre Naºterea Domnului se cât mai repede cu putinþã. ceva ani la Felmer ºi ºtiu sigur familii care nu primesc acest
vorbeºte mult mai puþin. Ne-au ºubrezit ei uºa sufletului cã acolo sunt oameni "osebiþi", dar al naºterii de prunci, asta
Zorica Laþcu are o poezie de-a ajuns sã scârþâie, ne-au adicã sunt creºtini. Nu zic cã nu fiziologic vorbind, ºi aceastã
tare frumoasã, referitoare la rãvãºit "fânul curat" aºternut calcã unii postul - ºi nu mã încercare îi descumpãneºte,
aºteptarea Naºterii Domnului acolo ºi ne-au cam stricat pacea refer aici doar la postul alimen- însã nu trebuie sã uitãm cã de
Hristos, unde remarcã: "în sufleteascã, însã nu au reuºit sã tar, dar eu vãd cã oamenii se Crãciun Pruncul este al nostru,
iesle nu e nici un fir de pai,/ E ne facã sã uitãm colindele silesc de la an la an sã fie mai al tuturor. Fiul Sfânt se naºte pe
numai piatrã goalã, numai strãbune. atenþi ºi la ce duc la gurã ºi la pãmânt "pentru noi ºi pentru a
tinã./ În tainiþe de inimi nu e Existã foarte multe con- ce scot pe gurã. ªi am avut noastrã mântuire."
pace, / ªi frig ca-n duhuri nici tradicþii între modul în care bucuria sã vãd oameni care au Ce putem face noi, creº-
în peºteri nu-i." Mai este sãrbãtoreºte "lumea" ºi modul îndreptat multe din slãbiciunile tinii? Trebuie sã devenim ceea
vreun loc, vreo iesle în care sã creºtinesc de a trãi Naºterea ce le aveau. ªi cine nu are pânã ce suntem deja, adicã sã deve-
vinã Hristos? Domnului. Un simplu exem- la urmã de îndreptat câte ceva? nim creºtini, deºi, paradoxal,
Eu cred cã încã mai sunt plu ar fi bucatele copioase care Ce mi-aº dori sã înþeleagã suntem creºtini încã de la
suflete destule care sã-L pri- se servesc de Ajun, în timp ce fiecare este cã, atunci când Botezul în numele Sfintei
meascã pe Iisus sã se nascã. Nu pentru ortodocºi Ajunul Crã- vorbeºti de îndreptare ºi timpul Treimi. Nu ne putem întoarce
ne aºternem noi foarte bine, cu ciunului este zi de post negru. îndreptãrii, trebuie sã pui în lume câtã vreme faptele
"fân curat", sufletele, ºi de Ce poate face creºtinul în faþa început îndreptãrii de "ieri" - lumii vin în contradicþie cu ce
multe ori mai ºi scârþâie uºa acestor presiuni constante din adicã sã nu mai amâni, pentru trebuie sã fim noi, ca ºi creºtini.
când o deschidem, dar încã o partea lumii, care îi spune cã cã Mâine Nu Vine Niciodatã. Interviu realizat de
deschidem. Trebuie însã sã pentru a fi în rândul ei trebuie Din pãcate, uneori noi ne Natalia Corlean
CMYK
6 Sfântul Nectarie în Þara Fãgãraºului rugãciunea celor de
Prãznuirea Sfântului Nectarie la ªinca Veche demult ºi pentru folo-
sul nostru, al tuturor.
Locul de la ªinca Veche, purtãtor de curaj ºi nãdejde întru lucrarea mântuirii, Din pronia lui Dumnezeu avem bucuria de
sute de ani de slujire a Sfintei Liturghii în dar ºi în slujirea de egumenã în care am a primi mulþi pelerini de aproape ºi de
bisericile de sub pãmânt, a fost pãstrat de fost aºezatã cu acest prilej. departe, care ne mãrturisesc cã, aici fiind,
Dumnezeu în tainã ºi reînviat tot de El, ªinca Veche - loc plin de evlavie pen- simt multã bucurie ºi liniºte sufleteascã.
spre bucuria ºi folosul nostru. Acest minu- tru credincioºii Þãrii Fãgãraºului - a fost Celor care nu aþi cãlcat pe acest loc vã
nat aºezãmânt ne-a fost rânduit de Dum- sfinþit de trãirea ºi rugãciunile monahilor aºteptãm sã veniþi ºi sã primiþi bucurie,
nezeu când am fost trimise prin voia Lui sã care s-au nevoit sub pãmânt pentru a pãs- liniºte ºi binecuvântarea lui Dumnezeu ºi a
slujim ºi sã întemeiem o obºte de mãicuþe, tra candela Ortodoxiei aprinsã ºi pentru a Sfântului Nectarie. Amin.
nãdãjduim, bineplãcute lui Dumnezeu. ne da lumina ei nouã, celor de azi; un loc Monahia Serafima Antofe,
Din luna mai 2009, cu binecuvântarea de tainã þinut de Bunul Dumnezeu pentru stareþa obºtii de la ªinca Veche
Înaltpreasfinþitului Laurenþiu
Streza ºi sub ascultarea maicii
stareþe de la Mãnãstirea Bistriþa-
,,Lanþ" al credinþei ºi bucuriei la ªinca Nouã
Odatã, fiind întrebat de cãtre un cre-
Vâlcea, m-am aºezat în trãire ºi dincios despre rostul ºi rânduiala Laude-
slujire în casa monahalã de la ªin- lor zilnice, am încercat sã-i explic folo-
ca Veche. Am descoperit cã este sind imaginea unui lanþ. Fiecare zi liturgi-
cu adevãrat un loc mângâiat de cã este o zalã legatã armonios de cea ante-
Dumnezeu, iar pentru mine ºi rioarã ºi de care se leagã urmãtoarea. Ast-
obºtea de aici reprezintã ceea ce fel, cu fiecare ciclu zilnic de rugãciune,
pe pãmânt numim "acasã". ,,lanþul" întins spre cer, început de înain-
Paraclisul de la ªinca Veche taºi ºi continuat de urmaºi, creºte mereu.
poartã hramul Sfântului Ierarh Aceastã imagine plasticã a lanþului nele frumos împodobite, aducând pe lângã evla-
Nectarie Taumaturgul, Sfânt mi-a revenit azi, 9 noiembrie, doar cã acum via credinþei ºi ofrandã de mulþime de flori, pre-
iubit ºi mult cãutat în zilele sensul lui parcã era descendent, ºi iatã cum. cum ºi donaþii pentru susþinerea lucrãrilor. Li-
noastre. În acest loc, unde din Duminicã, 8 noiembrie, am vãzut pe Domnul turghia a fost împodobitã cu ofranda cântãrii co-
rânduiala lui Dumnezeu se aflã Iisus Hristos rãsplãtind credinþa unor semeni ai rale adusã de membrii corului parohiei noastre,
o pãrticicã din sfintele sale noºtri, dãruind minunat vindecare femeii bol- condus de domnul profesor Gheorghe Malene.
moaºte, ne bucurãm de binecu- nave ce s-a atins de poala hainei Lui ºi mai ales În cuvântul rostit la Sf. Liturghie, pãrintele
vântarea, ocrotirea ºi rugãciu- înviindu-i fiica lui Iair. Am vãzut apoi mulþime Cornel Ursu (Fãgãraº-Galaþi) a evidenþiat
nea Sfântului, care a dorit ca de îngeri, conduºi de Arhanghelii Mihail ºi pacea, bucuria, armonia ºi binecuvântarea di-
sfintele sale moaºte sã fie îm- Gavriil, împlinind voia Domnului, coborându- vinã, revãrsate cu prisosinþã prin Sf. Nectarie
pãrþite bisericilor ºi paracliselor se la noi ºi îndrumându-ne pe calea cea bunã. asupra tuturor celor prezenþi, dar ºi a parohiei ºi
ce îl prãznuiesc, numindu-le Dupã aceste minunate prezenþe, parcã foarte a întregii zone. Pãrintele stareþ Matei, pãtruns
"casele mele". firesc, a urmat prezenþa, în suflete ºi în cel mai de emoþie, a subliniat legãtura duhovniceascã a
Hramul Sfântului se prãz- real mod prin sfintele moaºte, a Sfântului Ierarh Sf. Nectarie cu Sf. Ierarh Nicolae - hramul bise-
nuieºte în fiecare an la 9 noiem- Nectarie al Eghinei, prãznuit în 9 noiembrie. ricii noastre, astfel cã Sf. Nicolae l-a gãzduit în
brie, a doua zi dupã Sfinþii Prin voia lui Dumnezeu ºi cu ajutorul Sf. ,,casa sa" pe fiul sãu duhovnicesc, Sf. Nectarie.
Arhangheli Mihail ºi Gavriil, zi Nectarie, la ªinca Nouã reînvie una din mãnãs- Totodatã a adus mulþumiri lui Dumnezeu,
în care a trecut la cele veºnice. tirile cãzute sub urgia prigoanei uniate. Paracli- Maicii Domnului, sfinþilor, dar ºi pãrinþilor slu-
În acest an, de hram ne-am sul mãnãstirii va avea hramul "Sf. Nectarie". jitori, credincioºilor participanþi ºi mai cu
bucurat de prezenþa ºi binecu- Lucrãrile, deºi avansate, n-au dat încã posibili- seamã obºtii din ªinca Nouã ºi domnului pri-
vântarea Înaltpreasfinþitului Dr. tatea sãvârºirii slujbelor, astfel cã, împreunã cu mar prin care, cu voia Domnului, s-a fãcut posi-
Laurenþiu Streza, Mitropolitul toatã obºtea credincioºilor din ªinca Nouã, în bilã reînvierea mãnãstirii ºi sãrbãtoarea de azi.
Ardealului, care, însoþit fiind de frunte, firesc, cu domnul primar, am avut deose- Toþi participanþii au fost invitaþi la Cãminul
un sobor de preoþi, a sãvârºit bita bucurie ºi plãcere sã primim în sfânta noas- Cultural la agapa (care se doreºte a fi începutul
dumnezeiasca ºi arhiereasca trã bisericã pe Sfântul Nectarie, cu cei doi uce- unei tradiþii) oferitã de credincioºii satului nos-
Liturghie întãrindu-ne sufletele nici ºi slujitori ai sãi - pãrintele stareþ Matei ºi tru, pentru care le mulþumesc ºi eu, rugând pe Dum-
prin înalt ºi duhovnicesc cuvânt pãrintele Nectarie, împreunã cu mulþimea preo- nezeu sã le plineascã toatã jertfa ºi osteneala.
de învãþãturã, mângâind inimile þilor ºi credincioºilor veniþi cu acest prilej. Cu bucurie în suflete, adresãm Sfântului
credincioºilor, cãrora le mulþu- Slujba a început încã de duminicã seara, cu Nectarie ºi obºtii mânãstirii invitaþia ca ºi în
mim cã ne-au fost alãturi în Vecernia, Litia, Utrenia ºi Paraclisul. Luni dimi- viitor sã ,,gãzduiascã" în încãpãtoarea noastrã
acest ceas de sãrbãtoare. neaþa, un sobor format din 20 preoþi ºi un diacon bisericã. Închei aceastã relatare având încã în
Bucurie a fost în inimile au adus laudã ºi mulþumire lui Dumnezeu ºi sfin- minte imaginea ,,lanþului-scarã", urcând de la
tuturor, cãci prin darul ºi mila þilor Sãi cu acatistul, Sf. Liturghie ºi sfinþirea noi spre Dumnezeu prin rugãciunea neîntrerup-
Lui, Dumnezeu ne-a adunat în apei. Pe tot parcursul slujbei, mulþimea credin- tã a Bisericii ºi coborând de la El prin Maica Sa,
împreunã slujire, rugãciune ºi cioºilor, într-o adevãratã atmosferã duhovni- prin Îngeri ºi prin Sfinþi, la noi.
folos duhovnicesc, dându-ne ceascã, s-a închinat la sfintele moaºte ºi la icoa- Pr. paroh Sorin Suciu
7 Eveniment
Sfântul Apostol Andrei, zi de mare praznic la Berivoi
Prãznuit în fiecare an pe 30 noiem- "Naºteþi copii sfinþi, ca sã aveþi preoþi
brie, Sf. Apostol Andrei, creºtinãtorul sfinþi, mitropoliþi sfinþi, episcopi sfinþi!"
românilor, se bucurã de o evlavie În continuare, Preasfinþitul a realizat o
deosebitã ºi în rândul credincioºilor din scurtã incursiune în istorie, reamintind
Þara Fãgãraºului, sosiþi în numãr cine a fost Sfântul Andrei. Ucenic al
mare, de la primele ore ale dimineþii, la Sfântului Ioan Botezãtorul, Sf. Andrei a
Mãnãstirea Berivoi, care ºi-a serbat fost cel care a rãspuns primul chemãrii lui
hramul bisericii mari. Deºi Sf. Andrei Hristos la apostolat, convingându-l ulte-
este considerat "cap de iarnã", rior ºi pe fratele sãu mai mare, Petru. Dupã
Dumnezeu a rânduit ca ziua prãznuirii ce Mântuitorul S-a înãlþat la Ceruri,
sale din acest an sã fie o zi însoritã de Sfântul Andrei a propovãduit cuvântul
toamnã, amplificând parcã ceea ce Vecerzan, originar din Agnita, care va fi în Evangheliei în multe locuri, inclusiv pe
simþim cu toþii, anume cã Sf. Andrei se curând instalat preot în parohia Ighiºul teritoriul Dobrogei de astãzi. Izvoarele
roagã permanent pentru noi. Vechi - Protopopiatul Agnita. scrise atestã cã pânã în veacul al XVII-lea,
noi nu am avut pe teritoriul þãrii nicio
Preasfinþitul Andrei, "Viaþa de sfinþenie începe din sectã, nicio altã bisericã decât cea orto-
oaspete drag pântecele mamei" doxã. Prin urmare, nouã, creºtinilor
Slujba hramului a fost încununatã de PS Andrei ºi-a început cuvântul de în- ortodocºi contemporani, nu ne rãmâne
prezenþa Preasfinþitului Andrei Fãgãrãºea- vãþãturã cu ecfonisul ce se rosteºte în tim- decât sã pãstrãm vie credinþa moºilor ºi
nul, aflat pentru a treia oarã la Mãnãstirea pul Utreniei: "Cã sfânt eºti Dumnezeul nos- strãmoºilor noºtri, credinþa propovãduitã
Berivoi. PS Andrei a slujit Sfânta Litur- tru ºi întru sfinþi te odihneºti!", subliniind de apostolul cel "întâi chemat".
ghie în mijlocul unui sobor de 20 de pre- faptul cã slujbele noastre sfinte cuprind Moment aniversar
oþi, alãturi de pãrintele exarh Visarion toatã dumnezeirea Ortodoxiei. Din acest La rândul sãu, Pãrintele stareþ Iosif
Joantã, pãrintele stareþ Ilarion Urs de la motiv, creºtinii trebuie sã conºtientizeze Toma a mulþumit Preasfinþitului Andrei
Mãnãstirea Brâncoveanu ºi de pãrintele cã este un mare pãcat sã vorbeascã în bi- pentru cã a rãspuns invitaþiei de a fi cu toþii
protopop Ioan Ciocan, fãcând, prin pute- sericã, în timpul Sfintei Liturghii, în loc sã împreunã într-o zi de mare bucurie, rea-
rea rugãciunilor înãlþate, sã vibreze întreg asculte cu evlavie slujba. Un om sfânt ia mintind faptul cã Mãnãstirea Berivoi este
cerul Þãrii Fãgãraºului. Rãspunsurile la naºtere încã din pântecele mamei sale: "O ºi va rãmâne ºi casa Preasfinþitului Andrei.
stranã au fost date de un cor alcãtuit din mamã care se roagã lui Dumnezeu, o mamã În semn de preþuire, Pãrintele stareþ i-a
absolvenþi ºi studenþi ai Facultãþii de care se cuminecã cu Sfântul Trup ºi Sânge dãruit Preasfinþiei sale o frumoasã icoanã
Teologie, dirijaþi de cãtre Prof. Dr. al Domnului, când poartã în pântece cu un alt sfânt care poartã numele Andrei:
Gheorghe Malene. Tot în cadrul Sfintei copilul, acela nu are cum sã iasã un golan; Sf. Andrei - Arhiepiscopul Cretei.
Liturghii a fost hirotonit întru diacon Paul nu are cum!", a spus Preasfinþitul Andrei. Pãstrând atmosfera de sãrbãtoare,
praznicul s-a încheiat cu o agapã creº-
PS Andrei la biserica "Sf. Nicolae" din Fãgãraº tineascã, în cadrul cãreia Pãrintele stareþ
Sfântul Nicolae, ocrotitorul bisericii noastre brâncoveneºti, ne-a fãcut un Iosif i-a oferit Pãrintelui episcop, cu ocazia
mare dar ºi anul acesta: sãrbãtorirea hramului bisericii noastre a fost onoratã de serbãrii numelui, un frumos tort aniversar,
prezenþa Preasfinþitului Andrei, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. pe care PS Andrei l-a împãrþit cu genero-
zitate credincioºilor prezenþi.
Preasfinþitul Andrei a fost întâmpinat filantropic eparhial, din care urmeazã ca ºi Diac. Claudiu Pãun
în jurul orei 9 de un sobor de preoþi, în frun- în 2010 sã fie acordate ajutoare familiilor
te cu pãrintele protopop Ioan Ciocan. A fost sãrace, oamenilor bolnavi care nu îºi pot
sãvârºitã Sfânta Liturghie, în cadrul cãreia permite achiziþionarea medicamentelor,
„Fii bun de Crãciun“
Preasfinþia sa a hirotonit preot pe seama Pa- elevilor ºi studenþilor cu o situaþie materialã Duminicã, 20 decembrie 2009, vã
rohiei Recea pe diaconul Constantin Spiri- precarã ºi altor persoane care au nevoie de invitãm la a treia ediþie a Spectacolului de
don, absolvent al Facultãþii de Teologie din ajutorul fraþilor lor creºtini. Binefacere "Fii bun de Crãciun", organi-
Cluj. Imediat dupã Taina Hirotoniei, Pãrin- În continuare pãrintele protopop Ioan zat de Parohia Ortodoxã Sf. Ilie din
tele Episcop le-a vorbit celor prezenþi despre Ciocan a fãcut o rememorare a evenimen- Victoria în colaborare cu Primãria
importanþa preotului în viaþa unei parohii, telor din ultima perioadã, când în Proto- Oraºului Victoria. Locaþie: Biserica
despre respectul ºi iubirea acestuia faþã de popiatul nostru au fost numiþi mai mulþi Ortodoxã Sf. Ilie, ora 16.00.
Dumnezeu ºi faþã de oameni, dar ºi despre preoþi tineri, iar în final noi, toþi cei Din program: Grupul de tineri Perla
respectul datorat de enoriaºi. prezenþi, i-am mulþumit Preasfinþitului din Sibiu, cu sceneta "Prinþul fericit"
La sfârºitul Sfintei Liturghii, Preasfinþi- Andrei pentru marea bucurie pe care ne-a (dupã piesa lui Oscar Wilde), colinde cu
tul a dat citire cuvântului pastoral al Înalt- prilejuit-o prin prezenþa în mijlocul nostru, Mariana ªandru, Viorica Cerbu, Mioara
preasfinþitului Laurenþiu, Mitropolitul Ar- rugându-l sã primeascã în dar o icoanã, Greavu, un program susþinut de copiii de
dealului, adresat credincioºilor de Sfântul semn al dragostei ºi preþuirii noastre. la Centrul de Plasament "Azur" ºi Liga
Nicolae, în vederea constituirii fondului Pr. paroh Ioan Dincã Tinerilor Creºtini Ortodocºi Victoria.
8 Eveniment
Zi de mare praznic pentru biserica-mamã a Oraºului Victoria
Biserica "Sf. Cuvioasã Parascheva" din Oraºul Victoria a trãit vineri, 20 noiem- preoþii din Oraºul Victoria.
brie, o zi de mare sãrbãtoare. La împlinirea a 20 de ani de la sfinþirea bisericii, Sf. Pãrintele paroh Mihail Fogoroº
Liturghie a fost oficiatã de Înaltpreasfinþitul Laurenþiu Streza, Mitropolitul Ardealului. ne-a spus cã "Înaltpreasfinþitul a men-
þionat faptul cã ºi-a dorit mult sã fie
Anul acesta s-au împlinit 20 de ani de prezent la aceastã sfântã bisericã în aceastã
la târnosirea bisericii noastre, aceasta fiind zi, pentru a ne aratã dragostea Înaltpreas-
ultima bisericã sfinþitã înainte de revoluþia finþiei sale pentru biserica-mamã din
din 1989 în Mitropolia Ardealului. Multã Victoria, dar ºi pentru a întãri în credinþã
vreme de la înfiinþarea lui, Oraºul Victoria pe credincioºii acesteia, strânºi în numãr
nu a avut bisericã. Dacã la început slujbele atât de mare. Am trãit o zi de mare bucurie
se oficiau în satele din împrejurimi, apoi duhovniceascã, pe care nu o vom uita."
într-o baracã din Combinatul chimic sau La sfârºitul Sfintei Liturghii, pãrintele
la ºcoalã, amintim de curajul unui local- nostru paroh, care a demarat ºi acþiunile
nic, Gheorghe Albãceanu - tatãl actualului pentru construcþia casei parohiale, având a-
preot din Viºtea de Sus, care a riscat mult jutorul celorlalte parohii, a credincioºilor
adãpostind lãcaºul de cult în casa sa, de pe mãnãstirii de la Sâmbãta de Sus, pãrintele din oraº, dar ºi a Consiliului Local ºi Con-
strada Viitorului. Pãrintele Cornel Codrea protopop Ioan Ciocan ºi un sobor de pre- siliului Judeþean, a fost hirotesit sachelar.
este cel care a avut îndrãzneala de a ridica oþi ºi diaconi, printre care s-au numãrat toþi Cornelia Munteanu, Victoria
actuala bisericã în ansam-
blul parohial de acum. Lo-
caþia lui era: depozitul de Binecuvântare arhiereascã la Ucea de Sus
materiale de sub casa pa- Dupã slujirea Sfintei Litur- fiind faptul cã majoritatea
rohialã de pe strada Mol- ghii la biserica "Sfânta Cuvioasã preoþilor, fiind localnici, au
doveanu. Tot ce a fost Parascheva" din Victoria, Înalt- locuit în casele lor perso-
fãcut acolo s-a putut reali- preasfinþitul Laurenþiu a poposit nale. În aceastã situaþie,
za cu sprijinul credincio- în data de 20 noiembrie ºi la pãrintele Alexandru îm-
ºilor, care lucrau ziua ºi Ucea de Sus, la invitaþia pãrin- preunã cu familia au fost
noaptea la locul unde se telui paroh Alexandru Stanciu. nevoiþi sã locuiascã în
vor ruga ani la rândul lui Pãrintele mitropolit, însoþit de gazdã pânã în toamna aces-
Dumnezeu. Au riscat ºi ei, pãrintele protopop Ioan Ciocan ºi
ca ºi preotul. Au riscat li- de un sobor de preoþi, a înãlþat ru- hiale, apoi a binecuvântat fami-
bertatea, familia, viaþa chiar, gãciune ºi a stropit cu apã sfinþitã lia pãrintelui Alexandru, pe doam-
pentru credinþa lor, pen- biserica micã a parohiei. Aceastã bi- na preoteasã Delia-Maria ºi pe
tru a nu pierde legãtura cu sericã a fost construitã în 1889 de cei patru copii ai lor, bucurându-se
Dumnezeu. Aici a pãºit credincioºii greco-catolici din sat. de o familie atât de frumoasã ºi
odinioarã ºi pãrintele Ar- În 1924, de bunã voie, împreunã fiind impresionat de efortul depus
senie Boca, care a dat un cu preotul lor, aceºtia revin la Orto- de pãrintele paroh în numeroa-
sfat referitor la proscomi- doxie, aºa încât biserica aceasta sele activitãþi pastorale în care
diar. Nimeni nu a avut cu- a rãmas pãrãsitã. Lucrãrile de reno- i-a implicat pe enoriaºii sãi, de
rajul sã semneze autori- vare au început în vremea pãsto- tui an, când s-au putut muta în toate vârstele. Apoi i-a felicitat ºi
zaþia de construcþie, dar fri- ririi pãrintelui Ilarie Morariu ºi au prima casã parohialã a satului. pe credincioºii prezenþi la slujbã,
ca de Dumnezeu i-a oprit fost continuate de pãrintele Alexan- Credincioºii parohiei, împre- pentru dragostea lor faþã de Dum-
pe cei aflaþi atunci la pu- dru, acum putându-se sãvârºi aici unã cu membrii Consiliului Paro- nezeu, faþã de slujitorii Sãi ºi faþã
tere sã o dãrâme, aºa cum diferite slujbe ºi activitãþi misio- hial ºi cu ajutorul unor oameni deo- de Bisericã, virtute materializatã
s-a întâmplat de exemplu nar-pastorale cu copiii ºi tinerii. sebiþi, s-au îngrijit de cumpãrarea în toate aceste lucrãri ºi mai ales
cu biserica "Sf. Vineri" Membrii corului bisericesc, unei case, pe care apoi au ame- în casa parohialã, care rãmâne o
din Bucureºti. A fost un îmbrãcaþi în frumoasele costume najat-o atât ca spaþiu de locuit pen- mãrturie pentru generaþiile vii-
accept tacit al conducãto- româneºti, au dat rãspunsurile la tru familia preotului, cât ºi ca spa- toare cu privire la jertfelnicia ºi
rilor de odinioarã, iar în slujbã ºi, la îndemnul Înaltprea- þiu necesar pentru desfãºurarea ac- credinþa lor în Dumnezeu.
final s-a reuºit ºi sfinþirea sfinþitului, au cântat colinde. Du- tivitãþii administrative. Un rol im- Pãrintele Alexandru, vãdit emo-
ei, chiar în 1989. pã vizitarea bisericii mari, prilej portant în ridicarea acestei case l-a þionat, a mulþumit Înaltpreasfinþi-
Cu ocazia rememo- cu care Înaltpreasfinþitul a apre- avut familia Teodor ºi Marcela Ca- tului pentru bunãvoinþa de a che-
rãrii acestui eveniment, ciat lucrãrile efectuate - încãlzirea tanã, care s-au ocupat îndeaproa- ma binecuvântarea lui Dumnezeu
Sfânta Liturghie a fost centralã, acoperiºul ºi trotuarul pe de aceste lucrãri, realizate asupra lucrãrilor efectuate, apoi a
sãvârºitã de ÎPS Lauren- din jurul Bisericii, ne-am îndrep- într-un timp foarte scurt. adus mulþumiri sincere tuturor
þiu, Mitropolitul Ardea- tat cu toþii spre casa parohialã. Înaltpreasfinþitul a stropit cu credincioºilor care au sprijinit ºi
lului, împreunã cu pãrin- Parohia Ucea de Sus nu a a- apã sfinþitã ºi a uns cu untdelemn au contribuit la edificarea acestor
tele Ilarion Urs, stareþul vut niciodatã casã parohialã, dat sfinþit toate camerele casei paro- realizãri.
Pr. Ion Tãrcuþã
CMYK
Mãrturisitori ai Ortodoxiei 9
Un preot ortodox a fost asasinat la Moscova
Preotul ortodox Daniil Sisoev a fost asasinat la Moscova în seara de 19 Sisoev era un
noiembrie. Crima a fost comisã foarte probabil din motive religioase. oponent activ al
Preotul se pare cã a cãzut victimã islamicilor radicali sau sectari, declarã Islamului. De e-
investigatorii cazului. xemplu, a condus
Asasinul neidentificat douã dezbateri
purta o mascã de doctor când publice cu fostul
l-a atacat pe preot, relateazã preot ortodox Via-
Interfax. Criminalul a intrat în ceslav Polosin,
biserica " Sf. Ap. Toma " din care s-a convertit
sudul Moscovei pe la 10.40 la islamism. Sisoev
p.m. Era un bãrbat înalt ºi a publicat o carte,
solid, spun martorii oculari. Ei "Cãsãtorie cu un
precizeazã cã era de origine musulman", în ca-
caucazianã, deºi nu e clar cum re a scris cã Dum-
au ajuns la aceastã concluzie. nezeu ºi Biserica nu admit cãsãtoriile între
Omul s-a nãpustit în bise- creºtini ºi necreºtini.
ricã ºi a strigat: "Care este Sisoev?" Preo- mai târziu. Preotul avea soþie ºi trei copii. Grupuri religioase radicale au început
tul de 35 de ani a ieºit în faþã, atacatorul a Daniil Sisoev s-a nãscut la 12 ianuarie sã-l ameninþe pe Pãrintele Daniil Sisoev
scos o armã silenþioasã ºi l-a împuºcat în 1974 în Moscova. A absolvit aici Acade- cu patru ani în urmã. Ii trimiteau email-uri
gât ºi în cap. Atacatorul a pãrãsit locul mia Teologicã. Se ocupa mai ales cu acti- ameninþându-l cã îi vor "tãia capul ºi scoa-
crimei mergând - nu a luat-o la fugã. vitãþi misionare. A înfiinþat o ºcoalã de te maþele ". S-a anunþat de asemenea cã gru-
Pãrintele Daniil a murit la spital o orã predicatori pe stradã, în Moscova. puri islamice îl condamnaserã pe Pãrintele
Daniil la moarte. Anul trecut, un musul-
man a sunat la biserica unde slujea pãrin-
De ce trebuie sã mergem la bisericã tele ºi a spus cã preotul va fi ucis dacã va
continua sã-ºi manifeste public atitudinea
în fiecare duminicã? negativã faþã de Islam. Sisoev a fost silit sã
apeleze la Biroul Federal al Securitãþii
Pr. Daniil Sisoev: Pentru cã Rusiei de douã ori, cerând ajutor.
Hristos ne-a poruncit aºa: ºase zile sunt Pe deasupra, Daniil Sisoev lupta ºi
pentru tine ºi a ºaptea zi este pentru împotriva sectanþilor. Comunica mult cu
Domnul Dumnezeu. El ne poate cere cei ce fuseserã afectaþi de secte. Preotul
sã-i oferim drept sacrificiu o parte din era un membru activ al centrului pentru
timpul nostru. ªi în al doilea rând: ar reabilitarea victimelor sectelor totalitare ºi
trebui sã ne amintim de Stãpânul nos- ale miºcãrilor pseudo-religioase.
tru din Ceruri ºi de Patria Cereascã. Unul dintre cele mai controversate
Dacã vreþi, noi creºtinii suntem toþi asasinate în rândul clerului a fost comis pe
teroriºti. Suntem membrii unei armate 9 septembrie 1990, când a fost ucis
rebele, care se revoltã împotriva stãpâni- nesomnul din restul sãptãmânii, în loc sã
Alexander Men. Pãrintele Alexander a
torului acestei lumi, diavolul. Bisericile mergem la Sf. Liturghie, vor înþelege
scris zeci de cãrþi (incluzând opera sa cea
sunt staþii intermediare. Acolo primim curând cã somnul de duminicã nu face
mai valoroasã, "Fiul Omului", care a servit
informaþii de la guvernul nostru: codurile nicio plãcere. Poþi mânca ºi totuºi rãmâne
drept introducere în creºtinism pentru mii
(Noul Testament), întãririle (Sfânta Euha- flãmând sau poþi dormi 25 de ore ºi sã te
de cetãþeni ai fostei Uniuni Sovietice); a
ristie), ºi primim sprijin de la comunitate. simþi totuºi somnoros. Dacã Dumnezeu
botezat sute, dacã nu mii de oameni; a în-
Stãpânim tot felul de trucuri pentru a purta nu-þi dã puterea, nu o vei gãsi niciunde
fiinþat o Universitate Ortodoxã deschisã ; a
atacuri teroriste împotriva prinþului acestei altundeva. Dacã eºti îndrãgostit de cineva,
deschis una dintre primele ºcoli de
lumi, adicã învãþãm cum sã facem binele. permanent îþi doreºti sã-l vezi pe cel iubit,
duminicã în Rusia ºi un grup de caritate în
Desigur, dacã un agent al Împãrãþiei sã comunicaþi. Nu trebuie sã te forþeze
spitalele ruseºti pentru copii. Influenþa lui
Cerurilor se sustrage ºi nu þine legãtura cu nimeni sã mergi la întâlnire, nu-i aºa?
este încã larg simþitã ºi moºtenirea sa con-
centrul de comandã, uºor se poate pierde, Creºtinismul se înalþã pe dragostea dintre
tinuã sã se extindã atât în Rusia, cât ºi din-
îºi pierde puterea ºi cade în luptã. Potrivit Dumnezeu ºi om.
colo de graniþele ei. A fost ucis într-o
regulilor Bisericii, cineva care fãrã motiv Este încã foarte important sã nu cauþi duminicã dimineaþã de cãtre un agresor
nu vine trei duminici la rând la Sfânta justificãri dacã lipseºti de la slujbã. Putem înarmat cu un topor, chiar în faþa casei sale
Liturghie este exclus de la Împãrtãºanie. afla o mie de motive, dar aceasta nu va din Semkhoz, Rusia
Deseori, cei ce nu participã la slujbele face decât sã înrãutãþeascã situaþia. E www.english.pravda.ru
Bisericii se plictisesc repede. Dacã unii nevoie sã luptãm fãrã milã cu
cred cã dormim duminica sã recuperãm pãcatul, cu trândãvia. Traducere de Iuliana Tenchiu

CMYK
10 Fii tânãr cu Hristos
De ce mã lasã Dumnezeu sã urlu de durere?
Poruncile sunt ca norii, nu poþi ajunge eºti judecãtorul lui. Eu Te rog sã-l binecuvân-
la ele ºi chiar dacã printr-o mare minune tezi ºi pe mine sã mã înveþi cum sã-l iubesc,
ai ajuns, deºi eu nu am ajuns niciodatã, nu cum sã mã apãr, cum sã-mi trãiesc durerea".
se ºtie câte secunde poþi rãmâne cu ele. Ni Desigur, e doar un exemplu. Poþi gãsi alte
se cer lucruri imposibil de fãcut pentru cuvinte.
mântuire! Ni se cere sã fim buni, dar se Dacã nu ai puterea sã rosteºti asemenea
spune clar cã doar Dumnezeu e bun. cuvinte, sã-I spui tot Lui: "Doamne, nu pot.
Eu nu vreau sã cârtesc, mã doare sufle- Tu poþi. Ajutã-mã!"
tul! Dar dacã vãd cã pentru mine nu se Atunci poate cã vei auzi chemarea Lui:
întrevede nici un plan, mã doare tare. ªi "Veniþi la Mine, toþi cei osteniþi ºi Eu vã voi
din cauza cârtelii mã îndepãrtez neîncetat odihni pe voi".
de Dumnezeu ºi cui îi pasã? Zilele mele Atunci poate cã vei alege sã mergi la El, la
încep cu cârtire ºi se terminã cu ceartã. De Bisericã, ºi sã-L laºi sã te mângâie, sã te spele
fapt eu sunt cea care se ceartã, Dumnezeu de pãcat prin Spovedanie, sã te întãreascã în
nu se ceartã. Cel puþin aºa cred. Nu pot, nu har prin Împãrtãºanie, sã te înveþe mai multe,
cred cã pot sã fiu aºa cum vrea Dumnezeu! cum ºtie El.
ªi mã doare sufletul cã nu trãiesc pe placul ªi multe, multe se vor schimba mergând
Lui, cã nu sunt pe placul Lui, dar e prea multã durere, pe calea cea strâmtã a renunþãrii la voia noastrã, la dorinþa ca
ranchiunã, amãrãciune, chin, suferinþã, coºmar în sufletul lucrurile sã fie aºa cum vrem noi.
meu, sunt prea rãnitã. Dumnezeu de ce mã lasã sã cârtesc, sã Altfel, oricât ai urla ºi ai bate din picior, nimic nu se schim-
mã îndepãrtez de El? De ce mã lasã sã mã chinuiesc, sã urlu bã, pentru cã schimbarea poate avea loc numai în tine.
de durere? Nu mã mai iubeºte? Cu dragoste ºi rugãciune,
O ratatã Maica Siluana
De ce te lasã Dumnezeu sã urli de durere? Pentru cã te www.sfintiiarhangheli.ro
iubeºte. Dacã asculþi puþin tãcerea din ochii Lui din
icoanã vei auzi cã-þi cunoaºte durerea pe care o simte CINE NU ARE NEVOIE DE HRISTOS?!
deodatã cu tine în trupul Sãu. Doar cã nu are aceeaºi ati-
tudine faþã de ea, ca tine. Lui îi este milã de tine, þie nu!
- un strigãt frânt în gânduri -
El, din milã ºi din iubire, a venit la noi ºi vine la tine ca Nu cunosc pe nimeni care
sã-þi arate pe viu cã durerea se poate trãi ºi altfel decât sã nu aibã nevoie de Hristos,
revoltându-ne, acuzând ºi învinovãþind: pe ceilalþi, pe pentru cã n-am întâlnit nicio-
noi înºine, pe El... Tu, lipsitã de milã faþã de tine, din datã un om pe deplin viu; toþi
cauza dorinþei ca lucrurile sã fie aºa cum þi-ar plãcea þie, sunt niºte muribunzi, de la
alegi mereu soluþii care sporesc suferinþa, întunecã naºtere pânã la mormânt...
mintea ºi otrãvesc viaþa. Cei mai jalnici sunt aceia
Dacã acum te opreºti din cârtit ºi te aºezi în faþa Lui care, deºi sunt duºi ca vitele la
ºi hotãrãºti sã iei în faþa durerii atitudinea Lui, totul se va tãiere, braveazã, gesticulând ca
schimba. niºte stãpâni ai destinului: sunt
Þi se pare cã poruncile Lui sunt nori ºi sunt grele. cei cu bani, cu putere... Para-
Ele sunt pur ºi simplu puterea pe care nu o ai acum ca doxal, ei sunt cei mai stãpâniþi
sã trãieºti cum ne cere El. De exemplu: tu nu poþi sã nu de moarte ºi tot ce pot cumpãra
cârteºti când cineva face ceva rãu sau ceva care te doare, cu averile lor e blestemul ce
pentru cã nu ºtii sã faci altceva ºi nu te-a învãþat nimeni cade peste urmaºi...
sã fii atentã ºi la durerea celorlalþi, pe care nu o poþi simþi Blestemul de a nu pricepe
pe dinãuntru, ca pe a ta. Ca remediu la aceastã neputinþã, niciodatã înþelepciunea simplã
Domnul îþi dãruieºte porunca: Binecuvânteazã pe cel a Vieþii înseºi: cã ºi moartea
ce-þi face rãu. Nu judeca! Fãcând asta, fãrã plãcerea cu ne-a fost datã din dragoste, ca
care faci ce poþi, vei descoperi cã nu mai cârteºti ºi cã sfârºit al pãcatului, nu al omu-
durerea devine altceva pentru tine. lui... Crucea ne vindecã de
Cum binecuvântezi? Aºa, simplu: "Doamne, prostia absolutã... ne face sã înþelegem Viaþa...
binecuvânteazã pe X, care fãcând ce face acum, mã Numai Hristos poate face în noi atâta liniºte încât sã putem auzi Viaþa,
rãneºte, îmi face rãu, mã doare!" atâta curãþenie ca s-O putem simþi... Numai Hristos ne poate deschide
Cum nu judeci? Tot simplu: "Doamne, ce face aces- ochii de la celãlalt capãt, lãuntric, al fiinþei noastre ca s-O putem vedea...
ta acum e treaba lui. Are voie sã facã ce vrea. Numai Tu Numai Hristos are cuvintele, Sângele ºi Trupul Ei...
ºtii de ce face: de fricã, de durere, cã-l provoc eu, din Cine poate sã nu aibã nevoie de Hristos?
nesimþire sau urã, din neºtiinþã sau cu bunã ºtiinþã... Tu www. oameni-si-demoni.blogspot.com
Educaþie creºtinã 11
denþiazã faptul cã Hristos S-a nãscut
Povestiþi cu ajutorul imaginilor din Fecioarã, Iosif nefiind tatãl Pruncu-
lui. Este un om în vârstã (avea 84 de ani),
Dacã doriþi sã insuflaþi copiilor dumneavoastrã dragostea de Dumnezeu încã reprezentat cu aureolã, aflându-se între drep-
de când sunt mici, activitãþile practice pe care le faceþi cu ei sunt esenþiale. Aºa cã, þii lui Dumnezeu (Matei 1, 19). Are o expre-
deºi pregãtirile pentru sãrbãtoarea Naºterii nu vã lasã foarte mult timp, investiþi în sie meditativã, îngrijoratã, o stare de tulbu-
lucrurile cu adevãrat importante ºi gãsiþi câteva momente pentru a vorbi cu copiii rare pricinuitã de Naºterea feciorelnicã a
despre Naºterea Domnului. O metodã foarte bunã este sã folosiþi ca suport didactic lui Iisus. Iosif reprezintã pe tot omul slab
icoana Naºterii. Iatã ºi câteva explicaþii ºi detalii care vã pot fi de ajutor: în credinþã. "Vifor de gânduri necuviin-
cioase având întru sine
Icoana cuprinde de obicei 3 registre: înþeleptul Iosif s-a tul-
1. registrul de sus - burat (...), dar cunos-
când cã zãmislirea ta
dumnezeiesc, în care vedem: este de la Duhul Sfânt
 - RAZA - arãtare a Sfintei a zis: Aliluia." (Acatis-
Treimi. Din semicerc coboarã o ra- tul Buneivestiri)
zã unicã (Firea cea Una a lui Dum-
nezeu), dar care ieºind din stea (tri-
 - BÃTRÂNUL CIU-
DAT - îmbrãcat în piele
misã pentru a vesti Naºterea ºi a-i de animal, este amãgi-
cãlãuzi pe magi) se împarte în trei torul Satan, deghizat în
(Cele 3 Persoane ale Sfintei Treimi) chipul unui pãstor, care
 - MUNTELE DE STÂNCÃ - suge- îl hãrþuieºte pe Iosif cu
întrebãri perfide. Scena
reazã o lume neprimitoare, rece, a-
dicã lumea cãzutã în pãcat. Stâncile este inspiratã de
care se înalþã sunt însã ca niºte Evanghelia apocrifã a
trepte spre cer, pe care ni le des- lui Iacov unde se spune
chide Naºterea lui Hristos. Întreg cã cel viclean rosteºte
pãmântul pare a tresãlta de bucurie. prin intermediul cio-
 - ÎNGERII - îºi îndeplinesc banului Thyrros: "Aºa
cum acest toiag (el este
dublul rol: unii aduc laudã lui
Dumnezeu, alþii vestesc pãstorilor îndoit sau rupt, simbol
Naºterea Împãratului. Prezenþa lor al sceptrului zdrobit al
dovedeºte dumnezeirea Pruncului. fostei sale puteri) nu va
mai putea sã dea
2. registrul central - al vlãstare, tot aºa un
Naºterii, în care vedem: bãtrân ca tine nu mai
 - PRUNCUL HRISTOS - "Ce vom aduce þie, Hristoase? Cã Te-ai arãtat pe pã- o poate zãmisli prunc ºi
fecioarã nu poate sã
reprezentat fie dormind, fie treaz, mânt ca un om, pentru noi. Fiecare din fãpturile cele zidite nascã". Dar toiagul a
înfãºat în scutece care au forma unor de Tine, mulþumire aduce Þie: îngerii cântarea, cerurile înflorit îndatã.
fâºii înguste, asemenea giulgiurilor steaua, magii darurile, pãstorii minunea, pãmântul peºtera,  - SCENA ÎMBÃIERII
de înmormântare, iar ieslea în care pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioarã. Dumnezeule, Cel PRUNCULUI - nu apare în
este aºezat Pruncul are aspectul unui ce eºti mai înainte de veci, miluieºte-ne pe noi."
altar - mormânt. Toate acestea ne (Mineiul pe luna decembrie) toate icoanele. Sugerea-
zã faptul cã Dumnezeu
anunþã moartea ºi Învierea Lui. poporul meu nu mã pricepe." (Isaia 1, 3) cel Preaînalt se supune obiceiurilor ºi
 - MAICA DOMNULUI - este aºezatã pe  - PÃSTORII - primesc vestea minunatei deprinderilor omeneºti, aceasta fiind ºi o
un pat asemãnãtor cu cele purtate de evrei Naºteri de la îngeri; prin simplitatea lor, mãrturie a Întrupãrii reale a Domnului,
în cãlãtorie. El este de culoare roºie sunt mai apropiaþi de lumea cereascã. Care a devenit "întocmai cu oamenii de
(spuneþi-le copiilor acest lucru când colo-  - MAGII - sunt reprezentaþi fie pe cai, bunã voie" (Utrenia praznicului, Canonul
reazã), asemenea unui pat împãrãtesc, fie aducând Pruncului întreitul dar - aur, tã- Sfântului Ioan Damaschin, cântarea a
pentru a arãta cinstea cuvenitã Nãscãtoarei mâie ºi smirnã -, preînchipuindu-le pe feme- IV-a).
de Dumnezeu. ile purtãtoare de mir, venite la mormânt în In icoanã, TOATÃ CREAÞIA SE BUCURÃ
 - PEºTERA (IESLEA) - sunt dovezi ale dimineaþa de Paºti: aur - ca pentru un Împã- la Naºterea Domnului nostru Iisus Hristos:
profundei smerenii a Domnului Hristos, rat, tãmâie - ca pentru Dumnezeu, smirnã cerul (steaua ºi îngerii), pãmântul (munþii,
care ar fi putut sã se nascã într-un palat, - ca unuia care a murit (anunþã Rãstignirea). plantele ºi animalele) ºi în special
dar a ales aceste condiþii cu totul modeste. omenirea, reprezentatã cel mai desãvârºit
 - BOUL ºI ASINUL - sugereazã împlini- 3. registrul de jos - omenesc, în persoana Maicii Domnului nostru.
rea unei proorocii a profetului Isaia: "Boul în care vedem: Adaptare de Natalia Corlean,
îºi cunoaºte stãpânul ºi mãgarul ieslea  - DREPTUL IOSIF - aºezat deoparte de
Domnului sãu, dar Israel nu mã cunoaºte, Preasfânta Fecioarã Maria, ceea ce evi-
dupã Pãrintele Dumitru Stãniloae -
„O teologie a icoanei“
Cel Mai Mare Dar
Dragi copii, una din cele mai importante sãrbãtori este
"Cu noi este Dumnezeu!" Acesta este mesajul sãrbãtorii
Naºterii Domnului. ªtiu cã voi îl aºteptaþi cu multã emoþie pe
Moº Crãciun, care vã aduce daruri. Bucuraþi-vã, copii, pentru
Naºterea Domnului. Pentru aceastã sãrbãtoare ne pregãtim tot ce primiþi de la Moº Crãciun! Dar, sã nu uitaþi cã de Crãciun
prin post, rugãciune, fapte bune, Spovedanie ºi Împãrtãºanie. noi primim un dar mai mare decât toate darurile primite de la
Praznicul Naºterii Domnului, sãrbãtorit în fiecare an pe 25 Moºul. Este Cel Mai Mare Dar pentru cã este de la Dumnezeu,
decembrie, ne cheamã sã aducem laudã ºi mulþumire lui Dum- ºi nimeni nu poate sã facã daruri mai mari decât Dumnezeu.
nezeu. De ce sã Îi mulþumim lui Dumnezeu? Pentru Darul pe ªtiþi care este Cel Mai Mare Dar? Pruncul IISUS HRISTOS,
care ni L-a fãcut prin trimiterea pe pãmânt a Fiului Sãu, Fiul lui Dumnezeu, pe care Îl vedem acum nãscut în iesle. Hai
Domnul Hristos, Care ne aduce luminã în minte, în inimã ºi în sã vã spun de ce: pentru cã Domnul Hristos, pe care Îl primim
suflet. Prin credinþa în Domnul Hristos ºi prin ascultarea ºi în dar, ne dã nu doar un mic cadou, ci TOT ce avem nevoie;
împlinirea poruncilor ºi învãþãturilor Sale, noi devenim copii ai ne dã sãnãtate, ne ajutã sã fim buni, înþelepþi, sã fim fericiþi. Nu
lui Dumnezeu. Atunci când ascultãm de Dumnezeu, suntem cred cã se poate un dar mai mare de Crãciun!
mereu împreunã cu El ºi suntem astfel mereu fericiþi. Spune ºi celorlalþi de acest Mare Dar, îndeplinind acti-
Toþi cei care L-au vãzut pe Pruncul Iisus, chiar dacã se vitãþile de mai jos.
aflau într-un grajd de vite, erau cei mai fericiþi
oameni. Pãstorii care au aflat de la îngeri de
Naºterea Mântuitorului, magii care au strãbãtut un
drum foarte lung pentru a I se închina, îngerii care
slãveau pe Dumnezeu, toþi erau foarte fericiþi, pen-
tru cã Dumnezeu era cu ei, pruncul aºezat în iesle
fiind Fiul lui Dumnezeu.

Activitãþi practice
Cel mai simplu mod de a vesti ºi altora Naºterea
Domnului sunt colindele. Învãþaþi cât mai multe ºi
mergeþi la colindat;
Copiaþi icoana Naºterii Domnului de pe aceastã
paginã prin aºezarea foii pe geam. Dacã nu ºtiþi
cine sunt personajele din ea întrebaþi-i pe pãrinþi.
Coloraþi-o ºi apoi agãþaþi-o în bradul împodobit.
Astfel vã puteþi aminti mereu de Darul dumneze-
iesc pe care-L primim noi la Crãciun.
Când vine Moº Crãciun, faceþi-l atent sã
priveascã icona coloratã de voi ºi apoi spuneþi-i ce
înseamnã Naºterea Domnului.
Puteþi copia pe mai multe foi icoana Naºterii
Domnului ºi, dupã ce le coloraþi, le puteþi dãrui
celor apropiaþi ºi mai ales celor sãraci ºi bolnavi cu
mesajul: "Cu noi este Dumnezeu!" sau
"Dumnezeu ne iubeºte!", pe care scrieþi-l dea-
supra sau dedesubtul spaþiului de colorat.
În aºteptarea lui Moº Crãciun, aºezaþi-vã lângã
brad ºi citiþi (sau rugaþi pe cineva mai mare ca voi
sã vã citeascã) despre Naºterea Domnului din
Sfânta Scripturã: Matei 1, 18 - 2, 15; Luca 2, 1 - 20.
La Praznicul Naºterii Domnului, mergeþi la bi-
sericã în toate cele trei zile ºi împãrtãºiþi-vã. Numai
aºa veþi simþi ce Dar Mare ne face nouã Dumnezeu
prin trimiterea Fiului Sãu pe pãmânt.
Paginã realizatã de Pr. Ion Tãrcuþã
CMYK
Jurnal de pelerin 13
Filã de jurnal la Prislop
"Voi ºtiþi despre Iisus o mulþime de lucruri, dar

Foto: Costin Curãturã


nu-L ºtiþi pe El. ªi pânã nu-L gãseºti pe Dumnezeu,
nu te afli nici pe tine, nu-þi gãseºti nici sensul tãu ºi
nici sensul lumii" (Pãrintele Arsenie Boca)
Când rostesc cuvântul "pelerinaj", gândul
mã duce la loc un sfânt, la Mãnãstire - loc
binecuvântat, acolo unde fãrã cuvinte totul
vorbeºte despre Dumnezeu ºi unde nu existã
zgomot ºi forfotã cotidianã, ci liniºte, sfinþenie ºi
murmur de rugãciune. Cu acest gând am pornit
în dimineaþa zilei de 28 noiembrie, împreunã cu
un grup de credincioºi din Oraºul Victoria. Cu
binecuvântarea pãrintelui Adrian Magda, paro-
hul nostru, am plecat spre Mãnãstirea Prislop
pentru a participa la Sfânta Liturghie ºi la
parastasul pãrintelui Arsenie, de la a cãrui
mutare la Domnul s-au împlinit 20 de ani.
O MARE DE OAMENI, CÃLÃTORIND
SPRE PRISLOP. Încã de la plecare lumânãri aprinse ºi tot atâtea
intrãm într-o atmosferã duhovniceascã, rugãciuni înãlþate cãtre Dum-
ajutaþi fiind de un frumos acatist cântat, nezeu, cãtre Preasfânta Sa
care ne însoþeºte în surdinã tot drumul. Maicã ºi cãtre sfinþi, rostite de
Cãlãtorim destul de repede, în ciuda noi, cei mulþi.
traficului de pe ºosea care, pentru o O CLIPÃ DE SFINÞENIE.
noapte de vineri spre sâmbãtã aparent Timpul în astfel de momente
obiºnuitã, este foarte aglomerat. Mã tot nu þine deloc cu noi… Nu ºtiu
gândesc cã nu vom reuºi sã urcãm cu cum au trecut cele 6-7 ore, nu
autocarul pânã sus, aproape de mãnãs- am simþit nici frig ºi nici
tire. ªi chiar aºa se ºi întâmplã, din obosealã, nu am simþit decât cã
cauza autocarelor ºi a maºinilor parcate toatã povara sufleteascã cu
pe marginea drumului, venite din toate care am venit a dispãrut ºi în
colþurile þãrii. Suntem nevoiþi sã locul ei s-a strecurat bucuria, o
mergem pe jos, aproximativ 7-8 km. bucurie pe care cuvintele nu o
Avem de urcat, mã sperie acest lucru; gândesc la felul tainic în care lucreazã pot exprima. Nu poþi sã spui nimic, decât
printre noi sunt persoane în vârstã ºi bol- Dumnezeu ºi la chemarea tainicã simþitã sã te bucuri ºi sã mulþumeºti Bunului
nave… Sfinte Pãrinte Arsenie, ajutã-ne! - de fiecare dintre noi, cei care am venit Dumnezeu ºi sfinþilor mijlocitori.
este tot ce poþi spune în astfel de momente. astãzi aici. Ne întoarcem la autocar, drumul este
Ne închinãm ºi pornim. "Mult, foarte mult "SÃ AVEÞI LINIºTE SUFLETEASCÃ!". mult mai uºor acum. Ne adunãm destul de
avem de mers…" - îmi zic în gând; ºi por- Odatã ajunºi, ne rugãm împreunã la Taina greu, fiecare dintre noi am fi rãmas, încã
nesc la drum în urma grupului. Foarte Sfântului Maslu, apoi la Sfânta Liturghie, un pic... O clipã petrecutã într-un loc sfânt,
curând ne rãtãcim unii de alþii din cauza însoþitã de un cuvânt ziditor al Preasfinþi- acolo unde în aer pluteºte sfinþenia, îþi
sutelor de pelerini de toate vârstele, copii, tului Daniil de Vârºeþ, iar la urmã în cimi- hrãneºte sufletul atât de mult încât n-ai
tineri, dar ºi foarte mulþi bãtrâni bolnavi ºi tirul mãnãstirii, unde s-a þinut parastasul vrea sã mai pleci, dar avem de mers cale
neputincioºi, unii dintre ei fiind ajutaþi de pãrintelui Arsenie. Cu adevãrat blago- lungã, aºa cã pornim cãtre casã. Avem
rude. Mã ruºinez pentru cârteala mea de sloviþi au fost cei care au reuºit sã ajungã inimile pline, ducem ºi celor dragi de
mai devreme ºi pornesc mai cu râvnã, sã se închine la mormântul pãrintelui! acasã din tot ce am primit.
ºtiind cã, odatã ajunºi, vom uita de drum ºi Mi-a rãmas întipãrit în minte un Pe o distanþã de 20-25 km sunt parcate
de obosealã ºi ne vom bucura de binecu- îndemn al Pãrintelui Arsenie, pus la inima autocare ºi maºini, deºi este destul de târ-
vântãrile lui Dumnezeu ºi ale pãrinþilor credincioºilor de Preasfinþitul Daniil: "Vã ziu, iar lumea nu conteneºte sã urce spre
slujitori veniþi în numãr mare din multe dau un medicament duhovnicesc - sã aveþi mãnãstire. Nu a fost deloc o zi obiºnuitã
pãrþi ale þãrii pentru aceastã zi. liniºte sufleteascã!" Da! De asta avem de sâmbãtã, pentru noi, cei ce-l iubim pe
Nu este prima oarã când vin la nevoie, pentru asta am venit cu toþii aici pãrintele Arsenie. Îmi rãmâne în suflet un
Mãnãstirea Prislop, însã niciodatã pânã astãzi, ºi ºtiu cã fiecare dintre noi a primit gând, o uimire: în ce chip tainic ºi minunat
acum nu am mai vãzut atât de multã lume, acest îndemn ca pe un medicament, ne adunã Pãrintele nostru Arsenie pe noi,
o mare de oameni (zeci de mii, aveam sã împreunã cu binecuvântãrile Preasfinþi- "mulþii", parcã din ce în ce mai mulþi…!
aflãm mai târziu); mã cutremur când mã tului ºi ale pãrinþilor slujitori. Mii de Andrea Bãrbat, Victoria
CMYK
14 Trup ºi suflet: vaccinarea
"Viaþa noastrã ºi sãnãtatea sunt daruri ale lui Dumnezeu, pe care le
încredinþeazã fiecãrei persoane în parte, nu instituþiilor din domeniul sãnãtãþii"
Lipsurile, necazurile materiale sunt lua în locul nostru deciziile cient testate, care conþin
legate direct de profunda crizã moralã prin care privesc sãnãtatea substanþe deosebit de toxice.
care trecem. Sãnãtatea noastrã sufleteascã noastrã ºi a copiilor noºtri. Chiar în comunitatea medi-
ºi trupeascã este tot mai mult periclitatã de Medicina s-a bazat întot- calã existã rezerve ºi contro-
încercãrile ce vin asupra noastrã din îngã- deauna pe consimþãmântul verse legate de vaccinurile
duinþa lui Dumnezeu. În calitate de informat al pacientului ºi împotriva cancerului de col
creºtini, putem sã ne bucurãm de progre- pe principiul hipocratic uterin (atribuit virusului pa-
sele medicinii ºi farmaciei, dar nu trebuie "primum non nocere" (în piloma uman), a gripei noi
sã uitãm cã viaþa noastrã ºi sãnãtatea sunt primul rând sã nu faci rãu). (porcine), a poliomielitei.
daruri ale lui Dumnezeu, pe care le încre- Din nefericire, în ultimul timp se ridicãÎngrijorãtor este faptul cã producãtorii
dinþeazã fiecãrei persoane în parte, nu in- o serie de întrebãri grave cu privire la acestora ºi autoritãþile de resort nu îºi
stituþiilor din domeniul sãnãtãþii. Respon- respectarea acestor principii. Încã de anul asumã responsabilitatea cuvenitã faþã de
sabilitatea pentru ceea ce facem cu aceste trecut am dorit sã atragem atenþia asupra efectele secundare negative semnalate sau
daruri revine în primul rând fiecãruia din- riscurilor pe care le presupune încercarea posibile, gestionând crizele medicale prin
tre noi. Profesioniºtii în medicinã nu pot de a administra populaþiei vaccinuri insufi- panicã mediaticã (cazul gripei aviare) ºi
invocarea mãsurilor coercitive.
Toate decesele din lume datorate gripei porcine au fost la Aceste situaþii regretabile con-
stituie pentru noi, credincioºii, un
persoane care aveau deja imunodeficienþã prin boli anterioare motiv în plus sã ne îndreptãm mai
"Existã un nou tip de virus gripal. Toate, pe acest principiu al siguranþei hotãrât atenþia spre Dumnezeu,
Este un virus A, printre primele identi- colectivitãþii. Nu existã un echilibru Izvorul vieþii ºi al sãnãtãþii. Este
ficate, care are particularitatea de a fi între drepturile pacientului ºi acest regretabil faptul cã facem cozi mai
un amestec, la nivelul genomului, între principiu al siguranþei. ªi atunci mari la ghiºeele farmaceutice
virusul de la porci, cu virusul de la O.M.S.-ul introduce, cred cã e corect decât în faþa sfântului altar, unde
pãsãri ºi cu virusul de la oameni. El se termenul, dictatura medicalã. Ne putem primi Leacul nemuririi,
poate transmite de la om la om. Cu învaþã, de exemplu, cum sã mâncãm, adicã Sfânta ºi Dumnezeiasca
toate acestea, însã, modalitatea în care s-au fãrã sã þinã cont cã a existat o selecþie naturalã Euharistie. Sã promovãm igiena ºi
luat mãsurile de prevenþie nu este corectã. Eu bazatã pe comportamentul alimentar. În plus, sã apelãm la medicinã, dar sã ne
zic cã mãsurile ce trebuiau luate erau mãsuri în momentul de faþã, noi fetiºizãm niºte con- temem mai mult de epidemiile de
raþionale: informarea populaþiei, spãlarea cepte în medicinã, care iarãºi introduc dictatu- pãcate, decât de epidemiile de
mâinilor, evitarea locurilor aglomerate. De ra, cum sunt, de exemplu, ghidurile, proto- gripã. Pãcatele sunt adevãrata
fapt, sunt mãsuri de bun simþ pentru orice coalele ºi medicina bazatã pe dovezi. Aceastã cauzã a tuturor suferinþelor noas-
boalã cu transmitere respiratorie. Acelaºi lucru politicã globalã, de a-þi impune ºi nu de a veni tre, atât sufleteºti, cât ºi trupeºti.
trebuie fãcut ºi pentru tuberculozã, ºi pentru o cu argumente, nu este eficientã." ÎPS Dr. Laurenþiu Streza,
bronºitã, ºi pentru multe altele." Dr.Vasile Astãrãstoaie, Preºedintele Arhiepiscopul Sibiului ºi
"O.M.S. (Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Colegiului Medicilor din România - Gripa Mitropolitul Ardealului,
n.n.), pânã acum, orice evaluare s-ar face, a dat A H1N1 - o propagandã pentru O.M.S.? fragment din Cuvântul
pastoral de Sfântul Nicolae
dovadã de ineficienþã totalã. Nici unul dintre pro- (Presa Ortodoxã nr. 6/2009)
gramele O.M.S. nu au dat rezul- O verificare a stadiului pânã la care a pãtruns
tate aºa cum au fost prezentate." V. V. P.: Virusul Vieþii Porcine în noi virusul vieþii porcine este ºi gripa porcinã.
"Toate decesele din lume Cunosc un virus care face miliarde de victime Cum reacþioneazã omenirea la acest virus?
datorate gripei porcine au fost la ºi nimeni nu se alarmeazã; nu apare în presã, Ca o turmã de porci care o ia la fugã pe
persoane care aveau deja imuno- nici în comunicatele OMS, nici în dezbaterile povârniºul acceptãrii oricãrui mod de
deficienþã prin boli anterioare." politice, nici în discuþiile oamenilor de pe supravieþuire? Al oricãrei soluþii?
"De fapt, O.M.S.-ul stradã; ba chiar nici în discursul oficial al orga- Dacã rãspunsul e afirmativ, atunci virusul
încearcã sã introducã o dic- nului cel mai abilitat sã-l detecteze ºi sã dea vieþii porcine ºi-a fãcut efectul deplin. Cãci fãrã
taturã medicalã, ca ºi sãnãtatea alarma: Biserica. el, nici cel al gripei porcine nu ar avea succes...
publicã, care a început sã încalce Vorbesc despre Virusul Vieþii Porcine: Ceea ce ne trebuie, înainte de toate, este un
drepturile naturale ale omului, pãcatul. vaccin împotriva virusului vieþii porcine,
pentru cã, vedeþi: a introdus ca- Dimpotrivã, toatã media, ca un fel de tele- împotriva pãcatului. Iar singurul testat clinic
rantina, a interzis libera circu- aspersor gigantic, îl pulverizeazã non-stop în timp de 2000 de ani ºi dovedit absolut sigur,
laþie, a introdus vaccinarea inimile oamenilor; apoi tot ea îi înregistreazã, este Ortodoxia: viaþa lui Hristos.
obligatorie, s-a încãlcat autono- cu regizatã stupoare ºi cu mari beneficii finan- Singura condiþie e sã gãsim un duhovnic în
mia pacientului care nu poate ciare, efectele; care, cumulate, duc la dispariþia stare sã ni-l administreze...
refuza tratamentele obligatorii. vieþii umane ºi înlocuirea ei cu viaþa porcinã. www.oameni-si-demoni.blogspot.com
Cu Dumnezeu în casã 15
Grija pentru trup ºi suflet, de Crãciun Sfaturi la masã
"Cât de des ne îmbolnãvim pentru cã nu
Iatã-ne ajunºi ºi la sfârºi- ne disciplinãm trupul ºi ne rugãm înainte de masã ºi nu chemãm
tul postului. Dacã am þinut un poftele lui, sã trãim
binecuvântarea lui Dumnezeu peste mâncare!
regim alimentar sãnãtos, fãrã echilibrat, neuitând de
Mai demult oamenii fãceau totul cu rugãciu-
prea multe prãjeli, margarinã, hrana sufletului. Crãciu-
sau mezeluri "de post" (care nul înseamnã pentru nea pe buze: când arau se rugau, când semã-
nu sunt decât o combinaþie de noi, creºtinii, Naºterea nau se rugau, când adunau roadele se rugau.
chimicale), trupul ne-a fost Domnului. Deci o sãr- În prezent însã nu cunoaºtem ce fel de oameni
dezintoxicat ºi ne simþim mai bãtoare sufleteascã, în au gãtit mâncarea pe care o mâncãm. Cãci
uºori. Urmeazã însã trecerea care Dumnezeu îºi tri- adeseori mâncarea este pregãtitã cu cuvinte de
la alimentaþia de dulce în care, mite din nou Fiul sã se hulã, înjurãturi, blesteme. De aceea trebuie
pentru a evita problemele nascã în ieslea sufletelor neapãrat sã stropim masa cu apã sfinþitã la
digestive, trebuie sã þinem noastre, curãþite prin Boboteazã, care sfinþeºte totul, ºi putem apoi
cont de câteva sfaturi ale medicilor: Post ºi Spovedanie. Sigur cã trebuie netulburaþi sã mâncãm ceea ce ne stã înainte.
 trecerea de la alimentaþia de post la cea sã ne bucurãm ºi de cele materiale, Toate cele pe care le mâncãm sunt jertfa
dragostei lui Dumnezeu faþã de noi, oamenii;
de dulce trebuie sã se facã treptat, altfel pot dar nu inversând valorile ºi fãcând din
sã aparã dureri de stomac, de cap, ameþeli, aceastã sãrbãtoare, a Iubirii lui prin hranã, întreaga naturã ºi lumea înge-
disconfort, greaþã, balonãri, indigestii; Dumnezeu pentru noi, o sãrbãtoare a reascã îi slujesc omului. De aceea în special
 consumul consistent de alimente care îndestulãrii pântecelui. Un mod util înaintea mesei trebuie sã ne rugãm cu foarte
multã stãruinþã.". Sf. Serafim de Viriþa
conþin multe grãsimi (carne, ouã, smân- de ne aminti mereu ce sãrbãtorim este
tânã, ulei, maionezã etc.) afecteazã fierea, includerea în decorarea casei de sãr-
ficatul ºi stomacul, îngreunând digestia.
Pentru a o uºura este bine ca felurile de
bãtori a icoanei Naºterii, la care sã avem
grijã sã ardã o candelã sau o lumânare. Salatã de sfeclã
mâncare mai consistente sã fie combinate ªi sã nu uitãm cã Iubirea pe care o  250 g sfeclã roºie, 1 cas-
cu diverse salate, care ajutã organele di- primim de Crãciun nu este deplinã dacã nu travete proaspãt
gestive sã funcþioneze normal. Salatele (de este împãrtãºitã. Bucuraþi-vã deci de  1/2 legãturã hrean
morcovi, sfeclã, varzã, þelinã, mãr etc.) Domnul ºi de cei dragi, nu-i uitaþi pe cei  2 linguri ulei
previn constipaþia ºi balonãrile; care au nevoie de dragoste ºi o vorbã bunã,  piper negru, mãcinat
consumul de fructe între mese este iar toate aceste întâlniri îmbrãcaþi-le în co- Se fierbe sfecla. Se taie cubuleþe, ca
indicat pentru a înlocui dulciurile. lindã, cel mai frumos mod de a împãrtãºi ºi castravetele, apoi se amestecã uºor.
Respectând aceste sfaturi nu vom Iubirea lui Dumnezeu pentru noi ºi de a Se adaugã hreanul, dat pe rãzãtoare. Îna-
pierde folosul postului, care ne-a învãþat sã vesti Naºterea lui Hristos. inte de a o servi, salata se stropeºte cu ulei
Natalia Corlean ºi se presarã piper. www.naturalia.ro
Pateu de porc preparat
de obicei la tãierea porcului, în casã
Acest pateu se pregãteºte
Muºchiuleþ de porc cu spanac, în foietaj
dar poate fi preparat ºi cu altã Ingrediente: Se aºeazã ju-
ocazie, în cantitãþi mai mici. Este o alternativã - un muºchiuleþ de mãtatea de foaie
bunã la pateul din comerþ, plin de chimicale. porc de vreo 500 g de aluat foietaj, pe
Aveþi nevoie de: - spanac congelat 200-250 g care se întinde
 2 kg carne de porc
- o jumãtate dintr-un pachet spanacul bine
 2 kg slãninã cu carne
de foietaj congelat (sã fie scurs, lãsând o
 1 kg ficat de porc
400-500 g foietaj) margine de câþiva
 sare ºi condimente dupã gust
- sare, piper ºi nucºoarã centimetri buni. Se
Se fierb toate ingredientele, se scurg, se lasãdupã gust, susan. pune sare, piper ºi
la rãcit, apoi se trec de douã ori prin maºina de Se lasã la decongelat foie- nucºoarã, dupã
tocat ºi se condimenteazã dupã gust. Se tajul ºi spanacul, la temperatura gust, apoi muºchiuleþul, la mijloc. Se
pãstreazã la congelator. camerei. Muºchiuleþul se prãjeºte împacheteazã aluatul, iar pe margini
Reþetã oferitã de doamna preoteasã întreg, pe toate pãrþile, ºi se condi- se unge cu un albuº.
Rodica Neagu - Hurez menteazã cu piper ºi sare. Se aºeazã într-o tavã unsã (sau cu
BINE DE ºTIUT: de apã ºi o linguriþã de ulei ºi sare) ºi o hârtie de copt), cu îmbinarea în jos. Se
- Ciorba de fasole uscatã sau verde îºi punem sã fiarbã, amestecând din când în unge cu gãlbenuº ºi se presarã susan
pe deasupra.
accentueazã aroma dacã se pune în ea o când.
bucatã de zahãr.  - Sosurile pe bazã de fãinã devin omo- Se serveºte cu diverse garnituri,
- Mãmãliga nu mai face cocoloaºe dacã gene dacã le amestecaþi cu o furculiþã cu dupã gust.
în loc sã o punem sã fiarbã în apã, o dinþii înfipþi într-o bucatã de cartof crud. Reþetã oferitã de
amestecãm înainte (200 g mãlai cu un litru Mihaela Bîlbã doamna Laura Sava - Timiºoara
16 Trecut ºi prezent
Biserica „Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului“ din Iaºi
Biserica din satul Iaºi îºi are obârºia istoricã pierdutã în negura tim-
pului, neavând o atestare istoricã exactã. Se ºtie din bãtrâni cã pe locul bi-
sericii care se înalþã maiestuos ºi astãzi, dupã mai bine de 100 de ani, a fost
odatã o bisericã de lemn. Locuitorii satului Iaºi, fiind majoritatea mese-
riaºi din tatã în fiu, au hotãrât în anul 1879 sã construiascã în locul bi-
sericii din lemn o nouã bisericã, mai mare ºi mai frumoasã.
Iaºi, satul zidarilor atunci ºi pânã astãzi.
În toate satele din jur se ºtia bine cã Restaurare ºi
meseriaºi mai pricepuþi ºi mai buni în cele înfrumuseþare
ale zidãriei ºi tencuitului, ca în Iaºi nu sunt.
Dar sã vedem de unde ºi pânã unde nu- Odatã cu trecerea timpului,
mele satului Iaºi. O tradiþie-legendã ne ºi la biserica din satul Iaºi cre-
spune cã demult, când oamenii au început dincioºii împreunã cu preoþii pa-
sã înfiinþeze comunitãþi pe firele de apã ale rohi au adus anumite modificãri
acestor locuri binecuvântate de Dumne- ºi reparaþii în cadrul bisericii.
zeu, pe cursul de apã din satul Sãvãstreni Aceste lucrãri de reabilitare au
s-ar fi aºezat o familie cu mulþi copii. La început cu acoperiºul, s-au
un moment dat, când copiii s-au fãcut mari schimbat apoi ferestrele cu gea-
ºi vremea lor s-a împlinit, se spune cã, din- muri de tip termopan, s-a intro-
tr-o ceartã, unul dintre copii ar fi fost scos dus gazul ºi s-a fãcut o instalaþie
din familie ºi dat afarã, spunându-i-se: de încãlzire deosebitã, nouã ca
"IEªI…. ªi du-te." Neavând unde sã idee, pe ventilo-convertoare ºi
meargã cu familia lui, ar fi trecut firul
de apã ºi s-ar fi dus pe urmãtorul curs
de apã, iar localitatea pe care a înfiin-
þat-o a numit-o IAªI.
Cum sã nu fie „bisericã
ziditã“ în
„satul zidarilor“?! de sonorizare per-
În anul 1879, sãtenii s-au apucat formantã, aºa încât
de lucru ºi timp de trei ani (1879- ºi cei din bisericã,
1882) au ridicat din temelii biserica dar ºi cei din sat,
care se aflã ºi astãzi în Iaºi. Ea a fost care nu participã la
construitã în stil gotic, sub formã de Pr. paroh slujbã, sã audã Sfânta
navã, având în partea de apus un turn Marius Zosim Liturghie sau slujbele
foarte înalt, de 20 de metri. Biserica care se fac.
poartã hramul "Intrarea în Bisericã a Mai- centralã pe gaz, idee dupã care multe bi- Astãzi, satul Iaºi, la fel ca ºi alte sate,
cii Domnului" ºi a fost pictatã abia în anul serici din Þara Fãgãraºului ºi-au fãcu apoi se confruntã cu aceeaºi problemã: înde-
1948, pictor fiind Iosif M. Vasu din ºi ele încãlzirea centralã. pãrtarea de tradiþii în dauna obiceiurilor
Bucureºti. Au urmat lucrãrile la exteriorul bise- mai noi, primite "cadou" din strãini, ºi
Trebuie sã amintim cã în anul 1950 a ricii, care s-au efectuat cu ajutorul banilor fenomenul de îmbãtrânire accentuatã.
avut loc o modificare în cadrul ei, adãu- primiþi de la Primãria Recea ºi Consiliul Privind în viitor, îl rugãm pe Dumnezeu ºi
gându-se un pridvor ºi modificându-se Judeþean Braºov, lucrãri care au transfor- pe Maica Domnului sã ne ocroteascã pe
ieºirea din bisericã, acest pridvor fiind pic- mat biserica din Iaºi într-un lãcaº de cult noi toþi, ºi de la sate ºi de la oraºe, ca sã
tat în anul 1960. deosebit. Tot în aceastã perioadã s-a mai putem avea "sfârºit creºtinesc ºi rãspuns
Pictura bisericii este de o calitate supe- construit o cãsuþã pentru arderea lumâ- bun la Înfricoºãtoarea Judecatã".
rioarã ºi se pãstreazã într-o formã bunã de nãrilor ºi s-a dotat biserica cu o instalaþie Pr. paroh Ioan Marius Zosim
Fãgãraº, str. A. Mureºanu Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Bîlbã (To- Corecturã: Veronica Simu
nr. 2. Tel. 0268211790 deriþa), Pr. Ovidiu Bostan (Olteþ), Pr. Iosif Ciolan Tehnoredactor: Natalia Corlean
(ªinca Veche), Pr. Marius Corlean (Bucium), Aºteptãm opiniile dvs. la adresa
Preºedinte fondator: Pr. protopop Ioan Ciocan Pr. Marius Demeter (Felmer), Arhidiac. Nicolae
Redactor ºef: Natalia Corlean redacþiei sau pe e-mail la
Lie (Fãgãraº), Pr. Adrian Magda (Victoria), Diac.
www.apostolatintarafagarasului.blogspot.com Claudiu Pãun (Fãgãraº), Pr. Alexandru Stanciu apostolatfagaras@yahoo.com
Tiparul: SC TIPOGRAMM SRL, Braºov (Ucea de Sus), Pr. Ion Tãrcuþã (Ucea de Jos) ISSN 2065 - 765X
CMYK