You are on page 1of 2

fa[-lacao naaMva

fa[-la
k`maaMk
1
2
3
4
5
6
7
8

AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYadocaI maanyataa va maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa


maMDLacaI saMlagnataa fa[-la.
Affiliation File Year 2013-14
kma-cyaa%yaacao pa`iSaXaNa fa[-la.

saamaMjasyakrar fa[-la. (Memorandum of Understanding)


kmavaa va iSaka yaaojanaa fa[-la (naa nafa naa taaoTa tatvaavar )
iSaXakIya kma-cyaa%yaaMcaI baOzk fa[-la.
saMcaalak saimataI fa[-la (Board of Governors File)
ivaVaqyaa-Mcao SaaoQa pa`baMQa fa[-la.

maaga-dSa-na saovaa fa[-la.

10
11
12
13
14

raYT/Iya saovaa fa[-la. (N.S.S.)


Alumni Association File.
svayaMmaulyainaQaa-rNa Ahvaala fa[-la.
ivaBaaga pa`mauKa inayau@taI fa[-la.
IEDSSA File.

15

MIS Software File.

16

[maartaIcao nakaSao fa[-la.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Detained kolaolyaa ivaVaqyaa-McaI fa[-la.


baaHya SaOXaiNak AavaoXaNa saimataIcaa AiBapa`aya fa[-la.
ihvaaLI pairXaa 2010 ga^jaoT fa[-la.
{nhaLI pairXaa 2011 ga^jaoT fa[-la.
vaOVikya saovaa fa[-la.
ihvaaLI pairXaa 2011 ga^jaoT fa[-la.
tak`ar inavaarNa saimataI fa[-la.
Aaga pa`itaMbaMQa {paaya yaaojanaa fa[-la.
laaok Aayau@ta fa[-la.
{nhaLI pairXaa 2012 ga^jaoT fa[-la.
A^nTI r^gaIMga fa[-la.
A^nTI r^gaIMga A^ifDovaIT fa[-la.
vasaitagaRh fa[-la.
pagaar paT.
iSaXakIya kma-cyaa%yaaMcao SaaoQapa`itabaMQa fa[-la.
AaMtarIk SaOXaiNak AavaoXaNa saimataI vaoLapa~ak fa[-la.
kma-caarI BaivaYya inavaa-h inaQaI hmaIpa~a fa[-la.
pa`iSaXaNa va padyaaojana fa[-la.
ivaVaqaI- ivamaa fa[-la.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
. ,
. ,
.
.

.
.

.
.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

kma-caarI ivamaa fa[-la.


{cca iSaXaNaakrItaa pa`taIinayau@ta iSaXakIya kma-cyaa%yaaMcaI fa[-la.
Aayakr fa[-la.
vyavasaayakr fa[-la.
kma-caarI vaOVikya ivamaa fa[-laivamaa fa[-la.
iWtaIya baaHya AByaasa inairXaNa saimataI Ahvaala fa[-la.
iSaXakIya kma-caarI rjaocao Aja- fa[-la.
iSaXako<ar k ma-caarI rjaocao Aja- fa[-la.
iSaXakIya padaMcaI maanyataa fa[-la.
Lab Manual Distribution Center (LMDC) krItaa kolaolaa
pa~avyavahar fa[-la.
Regional Assessment Center (RAC) krItaa kolaolaa
pa~avyavahar fa[-la.
ISTE File.
krIAr foAr fa[-la.
vaR<apa~a pa`isawI fa[-la.
saovaa pauistaka.
Computerized Accounting System File.
[MTrnaoT saovaa fa[-la.
pairXaa koMnd` fa[-la.
{Vaoja@taa ivakasa fa[-la.
{nhaLI parIXaa 2013 ga^jaoT fa[-la.
Industrial Automation File.
ivaVaqyaa-Mcaa iSaXakaivaYayaI AiBapa`aya fa[-la.
PUC File.
SaOXaiNak AMko XaNa saimataI fa[-la.
CNC File
Wind mill File
maharaojagaar fa[-la.

.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.