ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η της 1/10/2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ

���ΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

'

.

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δη�ιοτικού Συμβουλίου (2ας Μαtου 8, 3°ς
όροφος) την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρq 16:00', για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/1 Ο για τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
lo

ΘΕΜΑ:

Στ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014
'

'

.

2ο

ΘΕΜΑ:

Εγκριση Ταμειακού' απολογισμού σικ. ετους 2013


'

3ο

ΘΕΜΑ:

Εγκριση Ταμειακού απολογισμού α' τριμήνου (Ιαν.-Φεβ.-Μαρ.) σικ. ετους 2014

4ο

ΘΕΜΑ:

Εγκριση Ταμειακού απολογισμού β' τριμήνου {Απρ-Μα·ί-Ιουν) σικ. ετους 2014
''

.,

'

So

ΘΕΜΑ:

'

Εγκριση απολογισμού Β 'τριμήνου σικ. έτούς 2014 ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πpοστασίας &
Ρ\λλ.ηλεγγύης»

.

6ο

ΘΕΜΑ:

Εγκριση απολογισμού σικ. έτους 2013 ΝΠΔΔ <<Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνiκής
Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης>>
,

.

.

7ο

ΘΕΜΑ:

Εγκριeη απολογισμού Β' τριμήνου σικ. έτους 20;14 ΝΠΔΔ <<Κέντρο Δραστηριότητας
Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»

8ο

ΘΕΜΑ:

w

Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ <<Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών &
Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας lμύρνης» .

9ο

ΘΕΜΑ:

Εκλογή ΜελώvΔΣ του ΝΠΔΔ <<Κέντρο Δραστηριότητας ΚοΊνωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης» Δήμου Νέας Σμύρνης

10ο

ΘΕΜΑ:

Εκλογή Μελών "ΔΣ του ΝllΔΔ <<Πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης>>

11ο

ΘΕΜΑ:

Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Νέας Σμύρνης»

12ο

ΘΕΜΑ:

Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ <<Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Νέας Σμύρνης»

13ο

ΘΕΜΑ:

Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Ν. Σμύρνης στον ΠΕΣΥΔΑΠ

14ο

ΘΕΜΑ:

Αποδοχή της uπαρ. 207/2014 Α.Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α

15 ο

ΘΕΜΑ:

Αποδοχή του ποσού #100.941,19# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολείων του Δήμου Ν.Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789, 78# ευρώ

-

'

στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης
16ο

ΘΕΜΑ:

Μίσθωση Ακινήτων

17ο

ΘΕΜΑ:

Παράταση Εκμίσθωσης των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου επί των οδών
Ραιδεστού & Βυζαντίου

18ο

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου Νέας Σμύρνης

19ο

ΘΕΜΑ:

1.Ανάκληση της υπαρ. 154/5-8-2010 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου 2. Λύση της από 16-122010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς και

.

'

Δήμου t\J. Σμύρνης

20ο

ΘΕΜΑ:

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου
Σμύρνης»

21ο

ΘΕΜΑ:

Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή Για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης»

22ο

ΘΕΜΑ:

Ορισμός Υπολόγων Διαχειριστών

23ο

ΘΕΜΑ:

Λήψη Απόφασης για ορισμό εκπβοσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο ΔΣ του
Κέντρου Πρόληψης τωγ Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων
Νέας Σμύρνης & Αγίου Δημητρίου - ΗΛΙΟΣ»

24ο

ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση ΤριμελΘύς Επιτροπής Δημο:rικώv Συμβούλων για Αναπηρικές άδειες
στάθμευσης
·

25ο

ΘΕΜΑ:

Κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλοw με τον Αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της
επιτροπής του αρ. 67 του Π.Δ. 28/80
·

26ο

ΘΕΜΑ:

Επιστροφή aχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά παρακράτηση από μίσθωμα για
απΘδοση ΕΕΤΗΔΕ χρήσης 20:1.2

27 ο

ΘΕΜΑ:

Επιστροφή aχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής
.

αλλοδαπού

.

28ο

ΘΕΜΑ:

Επιστροφή aχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους

29ο

ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξm:ρόθεσμων οφειλών

30ο

ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών

31ο

ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών

32ο

ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

33ο

ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών
'

34ο

ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών

.

.

35ο

ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων οφειλών

36ο

ΘΕΜΑ:

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων ΟΦειλών και απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
'

37ο

ΘΕΜΑ:

Εγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 248,6 € για καταβολή αποζημίωσης από πτώση
δένδρου σε σωλήνα ύδρευσης

38ο

ΘΕΜΆ:

Εγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 2.049.60 € για καταβολή αποζημίωσης από πτώση
.
δένδρου

ρvη
η

6/9/2014
ού Συμβουλίου

..

I

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

22/9/2014
44471

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣτΙΚΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΡΟΣ : 1. Την Οικονομική Επιτροπή
2. Τον κ. Πρόεδρο του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
: Δοφ�ής Γιώργος
ΑΡ.ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.
:2132025747
ΑΡ. ΤΗΛ/ΠΟΥ (fAX) : 2109351345
ΗΛ.ΔfΝΣΗ (E-MAIL) : /ogistirio@0149.syzefxίs.goν.gr

Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Στ' Α ναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014»
Κύριε Πρόεδρε,
σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Στ'
Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 η οποία έχει ως
εξ ής:

Α.ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό:

133.237,95€
ΑΙ. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.

Περιyραφή

Π ροϋπ/vτα όπως

Αιτοίιμεvη

διαμορφώθηι<αν

αύξηση

ΔιαμορΦωθέvτα

'

4121.0001

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

4124.0010

Υπέρ ΤΠΔ Υ τιμολοyίων � Ενοικίων

4131.0001

Υπέρ ΙΚΑ

4131.0003

Υπέρ τvΔΚΥ

4131.0005

Κρατήσεις υπέρ M.T.n.Y.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

350.000,00

20.000,00

370.000,00

7.000,00

2.000,00

9.000,00

1.350.000,00

50.000,00

1.400.000,00

750.000,00

50.000,00

800.000,00

7.000,00

1.000,00

8.000,00

123.000,00

1

Α 2. Δη μιουργία νέων ιcωδικών εσόδων
Διαμορφωθέντα

Αιτούμενη πίστωση

Προϋπολοyισθέvτ:α

Περιγραφή

Κ .Α.

όπως
διαμορΦώθηκαv

0718.0001

0,00

Παράβολα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

1.000,00

1.000,00

μοvάδωv Φροvrίδας nροσχολικήςΑyωyής και
Διαπαιδαγώγησης
1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜIΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Από ης μεταβολές των εσόδων προκύπτει αύξηση της ομάδας εσόδων
περιγράφεται στη παράγραφο Β1 του άρ. 3 της
1896/01.08.2013 τεύχος Β').

Η

Ι

όπως αυτή

ΚΥΑ σικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ

αύξηση αυτή είναι εντός των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ

όπως προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:

Απολογισμός
ΕΣΟΔΑ

ΟΙ

02

03

20Ι2

Ι 09.580,72

Ι70.242,42

9.29Ι.ΙΙ6,05

Απολογισμός

20Ι3

Ι25.857,34

176.9Ι3,36

9.452.330,25

Προϋπολογισθέντα
όπως
Διαμορφώθηκαν

Ι28.500,00

100.000,00

8.089.653,72

04

2.562.006,46

2.386.854,70

1.934.000,00

07

0,00

0,00

0,00

05

134.833,31

ll

50.524,58

15

3Ι0.065,97

14
Ι6
2!

22
ΣΥΝ ΟΛΟ

0,00

336.612,52

125.747,00
0,00

253.73Ι,87
233.899,03

100.000,00

ΙΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ

8.089.653,72

1.934.000,00
ΙΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ

1000,00

ΙΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ

352.500,00

352.500,00

ο

211.800,00

1.93Ι .995,82

Ι.Ο87.401,89

14.898.995,25

13.844.339,01

12.133.453,72

1.603,57

Ι28.500,00

100.000,00

Ι.Ι 17.000,00

2.0Ι7,40

Διαμορφωθέντα
με την παοούσα

ο

ο

2! Ι .800,00

1.!17.000,00

12.Ι34.453,72

ο

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται
κατά 124.000,00€ και από τα 47.322.754,25€ διαμορφώνεται στα 47.446.754,25€.

2

Β.ΕΞΟΔΑ
ΒΙ. Με[ωση εξόδων

Κ.Α.
00.6073.0001

Περιγραφή

ΠροUπολογισθέντα όπως

Αιτούμcνη

διαμορφώθηκαν

μείωση

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και

Διαμορφωθέντα

50.000,00

-30.000,00

2ΜΟΟ,ΟΟ

350.000,00

-140.000,00

210.000,00

97.000,00

-92.608,82

4.391,18

392.000,00

-312.124,82

79.875,18

40.000,00

-40.000,00

0,00

110.000,00

·110.000,00

0,00

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
15.6117.0001

Εκτακτο προσωπικό {Σύμβαση Μίσθωσης Eρyou)

15.6481.0002

Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου

15.6699.0022

Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού n ανrοπωλείου

20.7131.0010

Προμήθεια ρυμούλκας τράκτορα

20.7132.0005

Προμήθεια μινι απορριμματοφόρου
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ Ε:SΟΔΩΝ

-724.733,64

Για τον κωδικό 15.6117.0001 παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Ο.Ε. να πάρει απόφαση για την
ανατροπή μέρους της υποχρέωσης που αναλήφθηκε με την υπ. αριθμ. 8/16-1-2014 απόφαση
της, ύψους 140.000,00€ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11 ΣΥΜΑΑΥ. Η δέσμευση της πίστωσης
για τον κωδικό αυτό θα μειωθεί έτσι από τις 350.000,00€ στις 210.000,00€.

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφ<qνεται
στο ποσό των 981.971,59€.
Β2. Αύξηση εξόδων
Κ.Α.

Περιγραφή

ΠροUπολοyισθέντα

Αιτούμενη

όπως
διαμορφώθηκαν

αύξησ η

ΔιαμορφωΟέντα

00.6056.0002

τΕΑΔΥ

503.993,25

7.350,00

511.343,25

00.6056.0003

ΤΠΔΥ

167.997,75

2.450,00

170.447,75

00.6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

4.000,00

1.500,00

5.500,00

00.6331.0001

Λοιποί φόροι και τέλη ΗΑΚ

25.000,00

50.000,00

75.000,00

00.6452.0004

Υπηρεσίες Ευρυζωνικού Δικτύου Η/Υ

500,00

500,00

1.000,00

00.6492.0004

Τόκοι καταδικαστικών αποφάσεων

5.356,00

5.000,00

10.356,00

00.6515.0002

Προμήθεια Τ.Π. & Δ.

11.000,00

4.000,00

15.000,00

00.6521.0001

Τόκοι Δανείων Εσωτερικού (Τ.Π.Δ.)

193.507,44

7.642,56

201.150,00

10.6271.0001

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

60.000,00

11.000,00

71.000,00

10.6273.0001

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)

30.000,00

2.500,00

32.500,00

Μ

'

yια δικές τους υπηρεσίες.

3

82. Αύξηση

εξόδων (συνέχεια)

Περιγραφή

Κ.Α.

ΠρσUπολογισθέντα

Αιτούμενη

όπως
διαμορφώ Οηι{αν

αύξηση

Διαμορφωθέντα

15.6142.0003

Απολύμανση κτιρίων {έκτακτες ανάγκες)

3.000,00

5.000,00

8.000,00

15.6279.0001

Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων

6.000,00

1.500,00

7.500,00

110.000,00

2.000,00

112.000,00

1,00

341.599,03

341.600,03

600.000,00

130.000,00

730.000,00

15.6699.002{}

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
κοινωνικού παντοπωλείου

15.7111.0001

Αναγκαστική απαλλοτρίωση του 1/3 εξ αδιαιρέτου
οικοπέδου στο Ο.Τ. 172 (Στρατηγού
Παρασκευοπούλου και Μίμαντος)

20.6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για Φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

30.6011.0001

Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων

431.000,00

5.000,00

436.000,00

45.6011.0001

Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων

200.000,00

10.000,00

210.000,00

80.8115.0001

Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών

135.000,00

10.000,00

145.000,00

80.8221.0001

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

350.000,00

20.000,00

370.000,00

80.8224.0010

Υπέρ ΤΠΔΥ Τιμολογίων- Ενοικίων

7.000,00

2.000,00

9.000,00

80.8231.0001

Υπέρ ΙΚΑ

1.350.000,00

50.000,00

1.400.000,00

80.8231.0003

Υπέρ τvΔΚΥ

750.000,00

50.000,00

800.000,00

80.8231.000�

Υπέρ ΜΤΠΥ

7.000,00

1.000,00

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥ:ΞΗΣΕΩΝ Ε:ΞΟΔΩΝ

720.041,59

Β3. Δημιουργία νέων κωδικώ ν εξόδων
Περιγpαφ1]

Κ.Α.

ΠροUπολογισθέντα
όπως
διαμορφώθηκαν

00.6495.0002

Παράβολα για υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών ή

Αιτούμεν1ι
π(στωση

Διαμορφωθέντα

0,00

1.500,00

1.500,00

αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του Ν
4178/13.

10.6274.0001

Δαπάνες καθαρισμού γραΦείων

0,00

5.000,00

5.000,00

10.6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

0,00

5.000,00

5.000,00

20.6051.0003

τΣΚΥ

0,00

1000,00

1000,00

20.6262.0009

ΑποΦράξεις φρεατίων βιολογικού καθαρισμού

0,00

5.000,00

5.000,00

20.6673.0007

Προμήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων

0,00

8.000,00

8.000,00

20.6699.0025

Προμήθεια ΤαχογράΦων

0,00

2.000,00

2.000,00

4

Β3. Δημ ιο υ ρ γία νέων κωδικώ ν εξόδων ( σ υνέχεια)
Προϋπο λογι σθέντα

Περιγραφή

Κ.Α.

όπως
διαμορφώΟηκαν

Λιτούιιενη
πί στω ση

ΛιαιιορφωΟέ

Related Interests

  τα

  20.7131.0017

  Προμήθεια αvrλιών

  0,00

  3.000,00

  3.000,00

  20.7135.0001

  Προμήθεια ψυκτώv

  0,00

  1.000,00

  1.000,00

  45.6699.0002

  Προμήθεια κεριών

  0,00

  5.000,00

  5.000,00

  ΣΥΝΟΑΟ ΔΗΜ!ΟΥΡΙΊΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

  36.500,00

  ΕΞΟΔΩΝ

  Σχετικά με την υπηρεσία 20 οι συνολικές μεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
  και είναι σύμφωνες με τις οi)ηγίες του υπ. αριθμ. 50106/31-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου
  Εσωτερικών περί «Ελέγχου νομιμότητας στις αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014
  των Δήμων»·
  Περιγραφή

  Κωδικός

  Μεταβολή

  20.7131.0010

  Προμηθεια ρυμούλκας τράκτορα

  20.7132.0005

  Προμήθεια μινι απορριμματοφόρου

  20.6051.0003

  τΣΚΥ

  20.6211.0001
  20.6262.0009

  Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και
  κοινοχρ_ήστων χ<i,ιρων και παραγ_ωΊ'fκής διαδικασία,;
  Αποφράξει ς φρεατίων βιολογικού καθαρισμού

  20.6673.0007

  Προμηθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων

  8.000,00

  20.6699.0025

  Προμηθεια Ταχογράφων

  2.000,00

  Προμηθεια αντλιών
  Προμηθεια ψuκτών

  3.000,00

  20.7131.0017
  20.7135.0001

  -40.000,00

  -110.000,00
  1.000,00
  130.000,00
  5.000,00

  1.000,00

  0,00

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣ/ΑΣ 20

  Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και δημιουργίες πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα
  κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:
  ΣύνολοΕσόδων

  47.446.754,25 €

  Τακτικά έσοδα

  18.436.851,84 €

  ΣύνολοΕξόδων

  47.446.75,4,25 €

  Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση

  133.237,95 €

  Α ποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση

  225.430,00 €
  1,22

  Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣτΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
  5

  ΑΔΑ: ΨΩΒΕΩΚ3-Π80
  INFORMAτJCS
  DEVELOPMEN
  Τ AGENCY

  &Ί!\S'���"ti&br
  8����,�'�Ί�����δ�'�J
  ��;;ο:ι:
  L(IQJ!oorι Alh�n•

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΠΡΟΠΗΣ

  Συνεδρίαση 21η της 15-07-2014

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Πρακτικό από την 21η Συνεδρίαση της 15-07-2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
  Αρ . Απόφασης: 254/2014
  Περίληψη: Έγκριση ταμειακού απολογισμού σικ. έτους 2013
  Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την

  15-07-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00'

  συνήλθε η Οικονομική
  Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14,
  6°'.
  .
  ' οροφοc;, αποτελο'υμενη απο τουc;:
  ι.
  2.

  3.
  4.

  5.

  ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
  ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
  ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
  ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ

  ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
  ΑΝΠΠΡΟΕΔΡΟ
  ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
  ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
  ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ

  οι οποιοι κληθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ.34364/10-07-2014 προσκληση του Προεδρου αυτης. Τα Τακτικά
  Μέλη κ. κ. Καστόρης Θεόδωρος, Κουτελάκης Γεώργιος, Τσιάπης Παναγιώτης και Ματής Αλέξιος
  απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
  Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα mo πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
  I ου θ έματος της ημερήσιας διάταξης.
  «Κύριε Πρόεδρε, σας υποβάλλουμε τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα του έτους 2013 και σας
  παρακαλούμε για τον έλεγχο του, προκειμένου να τον διαβιβάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
  τελική του έγκριση (παρ. !γ, αρθ. 72 Ν. 3852/2010)
  Η OIKONOMIKH ΕΠΙτΡΟΠΗ

  Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της α) τις διατάξεις της παρ. I γ
  του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 β) το συνημμένο απολογιστικό πίνακα έτους 2013 της Ταμειακής
  Υπηρεσίας του Δήμου μας, μετά από διαλογική συζήτηση,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  Εγκρίνει ομόφωνα τον Ταμειακό Απολογισμό σικ. έτους 2013, όπως εμφαίνεται από στο συνημμένο
  απολογιστικό πίνακα.
  Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση.
  Η OIKONOMIKH ΕΠΙτΡΟΠΉ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ

  317/2014

  ΔfV5':{)Σ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  ΔΙ�ΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΙΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
  Περίοδος Από 1 Εως 12

  .•.,

  IO

  Ι οι
  Ι 011
  Ι 0111
  Ι ΟΙΙΙ,ΟQΟΙ
  1 on
  0121

  )!

  !
  I
  I
  '0122

  i 0122.0001

  ..,

  ΙΤΑΚτΙΚ Α

  Ι-

  Ι ΑΠΟ AKlNtlHi
  ι

  1 ·::.οδα από
  \ Έσοδα από'

  192 ΚΔΚ)

  από αστικά

  >αστικά ακ!νητα κτιpίων(άp�pο 1�2 Κ.Δ.Κ.)

  • ··c

  ι χώρων σε
  ·
  ; (άρθρο 56Ν L. ι Ω!'7':1) και στέγαστρα αστικών ι
  ,
  •Ι•
  I
  ι(άρθρο21
  1'1
  ; οπτικών ινών και διmων
  I Εσοδα από τέλη

  I

  ��;��

  :�;�Δ

  Ίέλος

  ΕΣΟΔΑΑΠΟ
  Τόκοι

  'ieH----)i'

  ·0,0(

  ;και

  ι

  Ίέλος•

  Υπηρεσία

  I

  ΑΠΟΛΟΓΙΣτιΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  90U,OO
  90C,OO

  0,00

  U ,00

  0,00

  0,00

  0,00

  200,00

  u,oo

  u,oo
  0,00

  976,68

  ,00
  0,00

  0,00

  uc;s:;-+1 -----i:'Oc;sO<-J- ·--� I!

  ΤΕΛΗ Κ Α Ι

  I

  i (οiρθρο 25 Ν

  ' (άοθοο 25 Ν 1828189)

  "":)και

  52.164,00

  8.596. ι 94,86

  4.000,00

  ; (άρθρο 19 ΒΔ 24/9.;
  με το
  ;με το

  ιπ

  1,00

  1,00
  0,00

  0,00

  Χρήση20l3

  472,04

  9.212.557,58

  4.00C 00

  2.345, l5
  c .00

  1

  200,00

  0,00

  !

  v

  jv

  976,�V

  0,00

  52.!64,00

  0,00

  52.164,00

  I

  Ιv

  76.913.
  c

  76.913,

  9.224.300,24

  u 00
  c 00
  u .00

  0,00

  +.

  -

  jV

  9.212.55: 58 ΙV1
  2.345,15 v

  0,00
  0,00

  ο,οο Ι

  0,00

  ο,οο

  9.397,51

  472,04

  0,00

  0,00

  0,00
  0,00
  ; δίκτυο

  ΙV

  00

  0,00

  0,00
  0,00

  7

  5'1.567,
  7:

  0,00
  176.11-J
  176.11:

  0,00

  ·;μπαζών
  ι α πό

  i δίκτυο.

  1.939,71
  51.939,71

  0,00

  σε

  ; και

  ll.OOO,OO

  ι'Ω/ι95�

  ι """"

  ; και

  ΤΜi.Ε ΙΑΚΟΣ

  .

  0,00

  >σε·

  .0001

  0341.0001

  I

  Ι'Εσοδα από

  03

  034
  0341

  ., •..,

  'χώρων

  I

  χώρων σε
  : {{,;;;, 56Ν 2725199) και
  αθλητικές
  I στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών
  I (άρθρο 21

  Ι 02
  Ι 021
  Ι 0211

  10313.0001
  i03B.ooo2

  iA

  I

  '
  0,00'

  9.397,51

  Ι

  -r

  -

  c 00
  c

  I

  ο,οο Ι
  ο, •Ο I

  Ο,Ι

  0,•
  Ο,
  0,0•

  I

  I

  I
  i

  0_,()!1_
  0,00!

  0,00 I

  0,00
  ο 00

  c 00

  ο 00

  u 00

  0,00'

  Σελίδα ι

  3/7/2014

  ΔΓ!'ΛΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  �Ο ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ.

  ,

  ,ΚΑΙ

  ������

  1 ο41

  �:0001
  0411.0002


  114
  114.0001
  Ι 0415
  Ι Ο415.οοοΙ
  ! 04Ι6
  Ι 0416.0001
  Ι 04!7
  041 .000
  Ι 0417.0002
  ! 0417.0003
  ! 041 .0004
  Ι 0417.0005
  Ι 04170
  . 006
  !

  043
  0434

  ' 0434.0001
  . )434.0003
  I

  ι
  ι

  ο441

  Ι

  15
  0452

  ��

  Ι Πώληση 1

  >
  ι
  ι

  Ί'έλος'

  από όιάUεσ η
  χρόνου ταφής
  από

  I �:::�:::

  ;τάφων
  έργων και την παροχή

  i από χρήση
  ; χρήΟΊ]_

  Έσοδα από·
  Τέλος•
  τέλος
  Ί'έλοcεπί των
  έλος πί των

  0,00

  :�

  0,00

  :.<50 00

  'χώρων

  'LΊ..••

  ο,οο

  ψ

  5.000 00
  00

  ; (άρθρο 24Ν
  ; (άρθρο Ν

  24 2130193)

  0,00
  ,00
  0,00

  v

  1�00

  1.20�00

  I
  c οο Ι
  00
  3

  0,00

  .οο

  0,00
  και συναφών κατ��μάτων

  20Ν.

  'χώρων (άρθρο 3 Ν
  • (άρθρο Ν

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  u.

  οο

  ��
  !00
  0.00
  0.00
  0,00
  ο.οο

  3 1080180)

  1��----5� ..
  o o
  IJ �9>:00o;
  1ο.οοο,οο
  31o]QQ;oo

  ο

  1,00 '
  10

  Χρήση2013

  ο.οο

  c 00
  00

  ,00
  (,00

  ---:._ I ν

  �;·:��1:----iiΙJ,Cic?.?,iCi
  30
  1 '
  ο 00
  0 00
  COO
  c 00
  0,00
  i
  35. :11

  "''·

  \

  680.833,

  ,00
  ,00

  JO
  J7

  0,00

  c 00
  00

  0,00
  10

  10

  0,00

  .

  c 00
  00

  39

  4: 84
  43 84

  ο 00
  -��
  0,00

  0,00

  •ι νών
  ; (άρθρο 5 Ν
  >5 Ν

  Ι

  (

  !1.100,00
  35.25ο,οο
  _ο
  • ��
  I
  19.3; .οο
  23.' ,οο
  ,οο
  ο ο
  ι
  1
  ο,οο
  ,
  3
  .
  '
  ,o
  9
  23
  o
  o
  o
  o
  oo
  2
  ,o
  o
  o
  � �12�====}[�,o�

  �� �==�� :�. ·�o �======�0,00
  �·c �====}�
  �=======�00
  302�
  0
  �==�211.
  ο,οο
  ιοοο,οο
  ο,οο
  0,00
  1,00 1
  1,00
  1.ouo,oo
  383_§1),JO 'ι
  _0,JO
  C ,00
  .οο
  s3�88o:
  Jo
  ,οο
  Ι.οοο οο
  οο
  o,JO
  1 .00
  4.
  0,00 I
  4
  ο JO
  ο, 10 ι
  21.80: 12
  J,OO
  30!Q
  J Q, O O
  2: .801
  ,00
  00
  54.1'/0,00 / 19.1 >,00
  1,00
  9�00
  C00
  0,00
  0,00
  Ο 00 \._ Ο,ΙJΙJ_(/
  lίii
  5.000,00
  Ι 0.000.00

  '

  �:��;�ή�;ι
  ---��w
  Ι ο' •.0002
  τέλος

  ι έργων και την παροχή

  α από την

  Εισπρακτέα
  Υπόλοιπα

  I

  · ; τελετών
  _

  Λ
  I Χρήση·
  ι Ιώλnοη κεοιών
  I
  Έσοδα u"u "I,

  ffonA,

  ! 04•

  ς)

  >ναών

  I Εσοδα από

  (άοθοο

  i την χρήση,

  Λοιπά έσοδα·
  Γέλη

  ο,
  Ο,
  Ο,
  ο,
  0 00
  c οο 1
  0 ·��

  125.

  τα
  φή

  Εισπραχθέντα

  υυ' .υυυ,υυ

  0,00
  ο,οο

  1 οστών
  >από

  ος
  ;έλ

  υο>.υυυ,υυ

  iτάφου

  ! Άδειες 1

  !

  .0003

  >3 Ν

  (άρθρο 4 ΑΝ

  · ;� ;;7)

  [ ό�ως

  τα

  vv "+

  i

  :

  502.476,96 '
  !7

  43 84

  v -t

  291.232,87 ΙV

  -

  V_'f'

  ΙI

  178:356,95
  178�

  178.356,95
  JO

  JO
  Σελίδα 2

  Δl§f;ιίΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  31712014

  Εισπρακ έα
  τ
  Υπόλοιπα

  ·r

  ftλoo

  12.0001
  >514
  1514.0001
  ο6
  . 061

  i 0611
  I

  1
  '

  0611.0001
  ο614

  ό

  J)

  ο.

  χκ άλυ11111

  7(

  ο,

  9.1c.

  .,

  ;Ν ι

  ου

  • (�pθρο 55 Ν

  �!'!!.υ .
  υ

  I

  0,00

  τ

  η

  302.Κ23,57

  ;σε

  4/0.<IU,JJ

  0,00

  ==�;;��:�tlv��
  -=���I
  I

  u,uu

  9.664,00

  12
  1

  1121
  [1213

  :

  :;::0006

  0,00

  ν+

  0,00

  I

  I

  0,00
  0,00

  1
  11

  • 1115.0001

  ο 00
  c 00
  00
  0,00
  0,00
  00
  00

  o.%t

  0,00

  0,00

  0�0

  Η5.74 UU
  125.74'7,()0

  -

  ,00

  ,uι

  ι

  '

  �ι
  0,00

  Ι

  ι

  0,01)_

  ι,ου

  u,uu

  · ·�

  · των
  κ�υ'f'l των
  και δε υ τε ροβ άθμιας εκπαίδευσης

  τη
  .,ι �(άοθόο1ffi

  ���

  '•""

  !'� "'' ·��!'1 τωνκαι δευ .,εροβάθμιας εκπαίδευσ ς

  {;;���\s

  71

  _!Q!!.

  κάλυψη

  ,,

  I Κ ΑΠ για κάλυψη γενικών

  i 0615.0001

  ι tu.t,ιι; ΠΑ

  �������ο
  I Απ

  ΚΑΠ για την
  n'l ,.;,

  ! 0615

  (άρθρο23 ΒΔ
  23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

  αδεui>ν •

  �όοοο Cύθου (άοθοο 9 ΝΔ 703170, άοθοο12 Ν
  >ΝΔ 703/70, άρθρο12 Ν
  •όροο ζύθου
  \οιποί φόροι
  \οmοί φόρο.

  ΚΑΠ

  τ

  α

  0,00

  '(άρθρα300-

  ΚΒiΊΝ. ;�•; _,,'1 :; 8 )
  1
  ,
  309
  1 161 4

  ,

  Q

  <-..

  ΓΑΚΤF.ΣF.ΠΙΧC χn.:.t,ιι:ΓΙΑ,=,. ...
  ΙΔΑΠΑΝΩΝ

  •Έσοδα απ�

  I Λοmέο

  ικάwψη

  .,

  ,

  :::

  Ι ΚΑ
  Ι

  από

  ΟΑΕ

  Δ

  ΣΑΤΑ

  ΤΑΜΕIΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!Στ!ΚΟΣ Π!ΝΑΚΑΣ

  0,00

  0,00

  , 1,

  'ΚΕΠ

  /1>

  (..-k:.._

  :��� I
  317.130,00

  Ο�
  o,uu

  0,00

  Χρήση 2013

  U,UU

  U,UU

  U,UU

  0,00

  U,UU

  U,UU

  U,UU

  0,00

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  0,001
  0,00

  Λt

  ��


  0,00

  Jt+-----�;;';Jσ: �::IO

  I

  317.130,00

  Σελίδα 3

  3/7/2014

  Δ!·!�ΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  I

  Προϋπολογισθέν
  τα

  Κ ωδικός

  Περιγραφή

  1312

  Επισκευη και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο
  (13 Ν.2880/2001)

  85.599,76

  Προi5πολογισθέντα Βεβαιωθέντα
  Διαγραφέντα
  Εισπρακτέα
  Εισπραχθέντα
  όπως
  Υπόλοιπα
  Διαοοοφώθιι_καν
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  85.599,76

  1312.0001

  Επιχορήγηση ΟΣΚ γιά συντήρηση και επισκευή σχολικών
  κτιρίων

  85.599,76

  ο.οο

  85.599,76

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  2.037.990,00
  0,00

  -451.121,55
  0,00

  1.586.868,45
  0,00

  784.523,71
  154.357,36

  0,00
  0,00

  784.523,71
  154.357,36

  0,00
  0,00

  132
  1321

  I Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

  Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά
  ποογοάμματα

  Ι 132!.0001

  11323

  : 1323.0002
  1323.0003
  Ι

  1323.0004
  1323.0005
  1323.0012

  Ι 1323.0013

  j 1326
  [ 1326.0005

  Πρόγραμμα "Πράσινη ζωή στην Πόλη (ΠΕΠ-Αmκής)

  Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ

  I Επιχορήγηση από Επιχ/κό Πρόγραμμα 'ΆΠΙΚΗ"
  Ι, ΠρόγραμμαΑττική -Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου
  I Σμύρνης
  I Εmχο�γηση από Μ.Ο.Δ.
  i Επιχορήγηση από ΚΑΠΕ -Ι 02
  Επιχορήγηση για προμήθεια aυτοματοποιημένου συστήματος
  κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ.
  .
  Ι Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο
  I Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη

  I

  I επενδυτικών δαπανών

  Προσθήκη δύο αιθουσών και ΑΙΙΧ στα 6ο- 9ο Δημ.Σχολεία
  οδού Θράκης Προγραμματική ΟΣΚ
  Κατασκευή προσθήκης ΑΠΧ στα lo- ΙΟο Δημ. Σχολεία οδού
  Κορωi (προy/κή σύμβαση ΟΣΚ)

  1326.0006

  15
  151
  1511
  \

  Ι

  1511.0001

  11512

  i

  1 1512.0001

  i 1513

  \
  Ι

  I

  1513.0001

  ! 1514

  i 15Ι4.οοοι

  ι1519

  1518

  1 1519.0001
  1152

  I

  Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ
  Ι 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)

  I Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805171 και του ΑΝ

  Ί Ι7Ο/67(άeθeο3Ι Ν 2130/93)
  Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ
  170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)

  Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογίκών διατάξεων (άρθρο
  19 Ν 1080/80)

  I
  1 Πρόστιμα ανέγερσης και διατή_ρησης αυθαιρέτων

  Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19
  Ν 1080/80)

  1

  κατασκευών (�ρθρο 12 Ν 1647/86)

  Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές εmβαλλόμενες βάσει
  ειδικών διατάξεων

  I Παeά�ολα

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  0,00

  0,00

  154.357,36

  0,00

  622.171,72

  1.570.161,72

  613.459,62

  0,00

  613.459,62

  0,00

  800.990,00
  0,00

  -600.000,00
  600.000,00

  200.990,00
  600.000,00

  0,00
  589.277,19

  0,00
  0,00

  0,00
  589.277,19 v

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  147.000,00

  0,00
  400.771,72
  0,00

  0,00
  400.771,72
  147.000,00

  24.182,43
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  24.182,43 v
  0,00
  0,00

  0,00

  221.400,00

  221.400,00

  0,00

  0,00

  1.090.000,00

  -1.073.293,27

  16.706,73

  16.706,73

  0,00

  16.706,73

  1.090.000,00

  (:!.090.000,00 )
  ------

  1

  ο,οο Ι

  1

  0,00

  16.706,73

  16.706,73

  16.706,73 Ι

  0,00

  16.706,73 ν

  425.500,00
  405.500,00
  15.000,00

  10.000,00
  10.000,00
  0,00

  435.500,00
  415.500,00
  15.000,00

  980.947,66 Ι
  953.652,66 Ι
  14.218,63 Ι

  15.000,00

  0,00

  15.000,00

  14.218,63

  150.000,00

  0,00

  150.000,00

  330.250,53

  150.000,00

  0,00

  150.000,00

  330.250,53

  I

  190.000,00

  0,00

  190.000,00

  171.999,72
  171.999,72

  I

  0,00

  I
  10.000,00

  190.000,00

  10.000,00

  379.943,78

  0,00

  0,00
  50.000,00

  10.000,00
  0,00

  10.000,00
  50.000,00

  500,00

  0,00
  0,00

  0,00

  500,00

  379.943,78
  57.24ο,οο Ι

  500,00

  0,00

  20.000,00

  0,00

  I

  I

  I
  I

  I

  II

  0,00

  190.000,00

  ο,οο

  Χρήση2013

  I
  I

  i

  1

  665,50 Ι
  665,50
  0,00
  0,00

  Ι

  116.229,28

  665,50

  ι 16.229,28

  500,00

  0,00

  0,00

  20.000,00

  27.295,00

  ο,οο

  ν

  3.049,24

  Ι

  726.550,29
  726.550,29

  ο,οο

  I

  ο.οο

  I

  I

  213.355,75

  ι36.3οο,οο I'
  136.3οο,οο

  1

  376.894,54

  3.049,24
  57.240,00 i-./

  I

  0,00

  213.355,75

  I
  35.699,72 v

  0,00

  0,00

  1

  I

  35.699,72 1

  0,00

  0,00

  I

  14.218,63 v

  665,50

  0,00
  ο,οο Ι
  ο,οο Ι
  !
  ο.οο

  0,00

  253.731,87
  226.436,87 1
  ι4.218,63

  1

  0,00

  0,00

  0,00

  Πρόστιμα ανέγερQης_και δια!!Ίρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ι
  Καταπτώσεις εyyuήσεων

  Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες
  βάσει ειδικών διατάξ�ων

  0,00

  0,00.

  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕIΣ- ΠΡΟΣΠΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

  154.357,36 ' "

  ο ,οο

  947.990,00

  0,00

  I ΠροσωJξήσεις και τφόστιμ!l

  Προσαυξt)σεις εκπρόθεσμης καταβολt)ς χρεών (άρθρο6
  ΝΔ 356174, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)

  Αναμορφώσεις

  376.894,54
  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  ο,οο I

  27.295,00

  I

  I

  !

  I

  ο.οο

  Ι

  Σελίδα4

  3ΠΙ2014

  ΔJ.tΛΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  .

  1522.0001
  Ι6ΙΙ.οο01
  1i 1623.0001
  i 1624.0002
  1116629.29.00002001
  11699.
  11699.1699.000002004001
  11166699.99.99.000006005007
  11699.
  00009010
  11699.
  ; 116699.99.00012011

  Ι

  1522

  Παράβολα υποβαλλόμενα για τ η χορήγηση διευκολύνσεων
  τμηματικιjς καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)

  16
  161
  1611

  ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
  Εσοδα από επιχειρήσεις
  Εσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινοφελείς
  επιχειρj_σ�ι_ς

  Παράβολα αδειών καταστημάτων και μουσικών οοvάνων

  Ι Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό

  1 1623
  I

  Ι Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για
  Ι λ21αe:ιασe:ό η�ίτων

  j Δικαιώματα χρήσης ακαθάρτων (υπέρ Δήμου)

  i

  I Λοιπά έκτακτα έσοδα

  Δικαιώματα χρήση αγαyyών ακαθάρτων (υπέp ΕΥΔΑΠ

  I Παράβολα άδειας διαμονής αλλοδαπών

  1169
  11699

  !

  h1
  i 211
  Ι2
  '

  i

  12111.0001
  2114.00002001
  2!14.
  2114.0003
  I

  2111

  12114

  Έσοδα από την κατασκευή , επισκευή και συντήρηση
  οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47ν.2696/1999, άρθρο 367
  ΚΒΠΝ)

  I Εσοδα από απωλεσθέντα αντικείμενα

  1629

  i

  Εσοδα από σύστημα αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων

  \

  1624

  Ι

  τρίτων
  Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης
  . εγκαταλελειμένων
  ο'"μάτων ( ΚΥΑ 100290!167/200Ζ)

  1

  I

  I

  Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις
  ανωτέρω τάξε.ς

  I

  /

  I

  .- I (Π.Ο.Ι;;)_ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΠΙ ΦΟΡΑ
  ΕΣΟΔΑ ΠΛΡΕΛΘvη ""' uiKONOMIKΩN ΕΤΩΝ

  !'ΈΣΟΔΑ ΠΟΕ τ
  Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που
  βεβαιώνονται και εισπράττονται Ύtα πρώτη φορά
  Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
  ηλεκτροφωτισμού

  I

  \

  I
  ι

  I Τακτικά έσοδα από τέλ1} και δικαιώματα αποy{"'tευσtις
  I Δικαιώματα σύνδεσης σε αποχετευτικό δίκτυο

  I Από τέλη καθαριότητας
  I
  I

  20%)22%)

  Δικαιώματα ze�ση� αrωrού ακαθά�ων (υπερ Δήμου
  Δικαιώματα rοi\σης αγωγού ακαθάρτων (υπέο ΕΥΔΑΙΙ

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  233.899,03
  0,00
  0,00

  25.500,00

  0,00

  25.500,00

  1.887,19

  238.000,00
  238.000,00

  I

  I Παράβολα ιθαγένειας
  I Εισφορές μελών

  Συνδρομές από πρόγραμμα αθλοδιακοπών
  i Υπέρ Δ�μου (Λογιστική Τακτοποί!]ση)
  Εσοδα από ασφάλεια
  I Λοιπά έκτακτα έσοδα
  Ι Εσοδα από ανακύκλωση συσκευών
  Εα.ο.δ.α..α_πό Ασφαλιστική Εταιρεία

  274 .300,00
  5.000,00
  5.000,00

  0,00

  I
  I

  i
  I

  I

  Ι

  1.569.000,00
  1 .569.000,00

  I00.000,00 I
  100.000,00

  -

  I

  10.000,00 I

  3.5.2.00000,00,00,000000

  500,00

  0,00

  " \ 1.573.000,00 1

  I

  15.000,00

  0,00

  10.000,00

  22%) I

  27.295,00
  0,00
  0,00
  24,80
  1.482,379,8527
  26.730,0,0000
  92.56.5185,100,,000000
  49.6799,07,8520
  6.170,9,0520
  0,00

  5.800,00
  0,00
  0,00

  500,00

  I
  I

  20.000,00
  5.000,00
  15.000,00
  500,00
  3.7.0000,00,0000
  50.10.0000,00,0000
  95.70.10.00000,00,00,000000
  0,0,0000
  3.5.0000,00,0000
  800,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,0,0000
  0,0,0,000000
  0,0,0,000000
  0,0,0000
  5.0800,00,0000

  268.500,00
  5.000,00
  5.000,00

  15.000,00

  I

  Ι Παeακράτηση για δημοσιεύσεις παρο;ι::ώ ν υπηeεm.ών
  I

  20.000,00
  5.000,00
  15.000,00
  500,00
  3.7.0000,00,0000
  10.5ο.10.00ο00,00,οο.0ο000ο
  95.70.0000,00,0000
  0,0,0000
  3.000,0,0000
  00

  Αναμορφώσεις

  20.000,00

  I

  I Δαπάνε αφαίρεσηc παράνομων διαφη11ιστικών μέσων

  162

  Διαγραφέντα
  Εισπρακτέα
  Εισπραχθέντα
  Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα
  Υπόλοιπα
  όπως
  Δια�ορφώθηκαν
  27.295,00
  0,00
  0,00
  27.295,00
  20.000,00
  0,00

  Προiiπολογισθέν
  τα

  Περιγραφή

  Κωδικός

  10.000,00

  243.800,00
  243.800,00

  5.800,00
  5.800,00

  24,80

  232.011,84
  232.011,84

  0,00

  1.573.000,00

  1.663.647,44

  0,00

  1.569.000,00
  1.569.000,00

  1.662.Q43,87
  1 .662.043.87

  ο,οο

  0,00
  0,0,0,000000
  0,00
  0,00

  Χρήση 2013

  I

  !00.000,00
  5.3.0000,00,0000
  2.000,00

  100.000,00

  10.000,00

  9.532,53
  0,0,0,000000

  9.532,53

  0,00

  233.899,03
  0,00
  0,00

  0,00

  1.887,19

  I

  1

  I

  1.862,39

  0,00
  0,0,0,000000

  Ι

  Ι ν/

  232.011,84 Ι
  232.011,84

  ο,οο

  0,00

  763,00
  763,00

  I

  24,80

  ο,οο

  763,00

  1"

  0,00

  0,00

  ϊ
  Ι

  27.295,00
  ο.οο
  0,00
  24,80
  !.3482,79.8527
  1
  26.730,0,0000
  92.56.5!185,0,0,000000 I"
  49.6799,07,8520
  6.179,ο.ο5ο2

  0,00
  0,00
  0,00

  0,00

  0,00

  1.862,39

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,0,0000 I
  0,0,0000 I
  0,0,0000
  0,0,0,000000
  0,0,0,000000

  v
  ν
  ν

  1

  Ι

  1

  I

  1.283.500,60
  1.281.897,03
  1.281.897,03

  5.900,00
  0,0,0000
  0,00

  v

  v

  1

  ο.οο
  ο.οο
  0,00
  0,00
  0,0,0000
  0,ο.0,ο00ο00 I
  0,0,0000
  0,ο.0ο0ο
  0,0,0000 I
  0,00
  Ι

  ο,οο Ι

  0,00
  0,00

  ο.οοΊ
  0,00

  0,00

  I

  0,00

  ο,οο 1

  0,00.

  Ι

  i

  379.383,84

  Ι

  379383,841
  379.383,84

  3.632,53
  0,0,0000
  0,00

  0,00

  5.900,00

  3.632,53

  0,00

  0,00

  0,00

  1

  Σελίδα 5

  ΔwtΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  12115
  121 15.0001
  2119
  12119.0001
  2119,0003
  2' 19.0004
  2119.0005
  2 19.0006
  2 19.0008
  2!19.0009
  2119.0010
  Ι. 22
  1221

  τα
  ι
  ι

  I

  έσοδα
  έσοδα ,

  ι

  'χρήσης
  'χρήσης

  i ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε
  ι

  έσοδα

  �Ί�

  1.000 00

  ; ΑΠΟ ΔΑΝΕ:[,\
  ι κ�υψη

  .. ....

  ��..: ΑΠΟ

  [

  I

  τέλη και ·

  Λοιπά έσοδα

  Από λοιπές

  r/

  .�·,,

  ι έσοδα
  3221
  3221.000
  ιΓ�
  4
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ
  ��
  � Ί'�1�ΊΞ Ε1Σ
  -I�
  41,�
  41Ι
  �..-του
  4 111

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΠΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  στις

  04, ,00
  0,00
  _0,00
  .00
  0,00
  120,00

  24,93

  J,OO

  Μ�
  4

  �;

  i

  1

  :.61 ll
  24 93
  ,00

  v

  ..J

  �I

  "'

  102.87: 15

  c 00
  c 00

  ( 00

  m

  1

  �!

  6
  �: '+----'�"'0' '�. �----::o ;;+----7:1: ·,
  .6� ;.;--�o
  1
  0,00
  1.603,57 I
  ο,οο 1Ι
  1.603,57 Ι
  1.60:,57
  0,00
  !.603,57
  0,00 I
  •,OG
  ,00
  .000 00
  ,00
  69
  I
  ).60 U
  "'""'
  , ,υ•
  I
  Ί

  0,00

  >

  0,00

  •.Π

  0,00
  . 0,00
  0,00
  ο,οο

  Χρήση 2013

  0,00
  0,00
  1,00
  c 00
  c 00
  .00
  .00
  ο .00

  ι

  και τα έ ξοδα

  4i.��

  0,00

  >h!ΔΑΠ
  ; με το
  κατά τα
  ι έσοδα

  13

  4.20> 62

  mQo


  '


  :

  **+
  ---..,  :
  �t----�
  �:

  :


  -----c

  :

  :
  '*+�---'
  *
  ��
  '
  '
  :
  �:;���<+----':7ι�(-Ι-----*
  /

  Ι32_!9
  3' 19.0001
  [322

  .00
  ( 00

  J/.14( '7

  0,00
  0,00
  0,00

  1.00( .00

  30,QQIJ .00
  JO.OOC 00

  l.OUU.OΙ .00

  00
  00
  c 00
  c 00
  c 00
  .00
  c .00

  Εισπρακτέα
  Υπόλοιπα

  Εισπραχθέντα

  :οο.οι .οο

  ο 00
  ο 00

  3.000.00

  ; τάφων
  �ΤΑ_

  : 2211
  ι γενικά έσοδα
  2211.0001
  ιΓενικάΈσοδα
  �l2"-'21! c.o
  l l:.0=002_-+�
  ��
  I ΕΙ ΑΞΕΙΣ ΑΠΟ�
  ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ�
  13
  31
  312

  ιΚ J.Κ .)
  (Ν.

  έσοδα

  Από λοιπά Τακτικάhσοδο
  Εσοδα από τέλη
  ; (Ν
  I Εσοδα από τέλη
  I

  ,00
  0,00

  ο.οο

  ; ΤΑΠ

  I ��ως

  3/7/2014

  4

  0,00

  I

  0,00

  II

  3'7203�

  O_,QIQ_

  0,00'
  0,00
  3�75
  3386:989,75
  !.96!Α64,54
  3.974.618,89

  14J>110,37
  0,00
  0,00
  0,00
  .769,15

  Jl
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  �1

  0,00

  0,00

  '

  16.79( 38 '
  οο Ι

  .ο ο
  J,OO

  0,00

  l62.441,46j

  I

  \ 3.974.618,89 11

  0,00'
  ( .00 i
  14

  0,00

  I

  I

  I
  I

  0,00
  0,00
  0,00

  Σελίδα δ

  &:tΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
  Προϋπολογισθέν

  Αναμορφώσεις

  Προϋπολογισθέντα

  τα

  41 l.OOO
  41 I 1.0002

  I ΥΠέρ

  14112.0001

  'πέρ

  'πέρ

  14ll2
  1412
  Ι 4121

  '41

  4122

  .
  .

  5.000,00

  111.50C ,00
  c .00

  .00

  Ι Φόρα; αιρετών

  04
  14122.0005

  ;από·

  Φόpοι
  Φόpοι

  Ι4

  i :4

  ]

  1
  I

  1 4124.0010

  14124.001 Ι
  14124.0012
  14124.0013
  14124.0014
  413
  41

  , 41 l.OO
  '41 l.OOJ3
  • 41 1.00)4
  • 4131.00)5
  14131.0006
  4131.0007
  i

  11
  j413!.00l2
  14131.0013

  40.000,00
  4.000,00
  1.000,00
  7.000,00
  2.000,00

  .00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  1.000,00
  500,00

  1.000 00
  70.000 00
  00
  00

  2�

  14123

  4124

  ( ,00

  ,μελών

  1

  I
  I

  ι αμοιβών τρίτων
  αμοtμών τρίτων

  Λοιπές'

  ; υπέρ του

  Υπέρ Δήμου
  Υπέρ' \Κ;.
  l%
  ΥΠέρ'
  2%
  Υπέρ.
  Ι Ε.Ε.Α. αρ. 29 Ν.3986/ΙΙ
  Υπέρ'ΓΕΑΔΥ
  IΥΠέρ !Δ'
  TEAΔYillΔYT
  ι-Ι
  20%0ΓΑ
  ,Δ· illΔY

  :σε

  !Υπέρ
  I Υπέρ

  ΔΚΥ

  I
  I 1

  1.400,00
  1.400.00
  2.447.000 00

  I
  I Υπέρ

  00 .00

  5.000

  ΥΠέρΔΟΥ

  I

  ( 00
  00
  00
  (.00

  ο,οο Ι
  0,00
  00
  ο 00

  ιΜ.Τ.Π.Υ.
  Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

  ; & Εφ' άπαξ

  4
  7.000,

  ·

  lΔΥ
  '.Π.Υ.- ΝΠΔΔ (Ν. 103175)
  ! Κλάδος Υγείας
  ΤΑ

  ΊΆΥ

  � ΊΑJ ι- ω:Αη

  Ταμείο

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!ΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  16

  I.OOC 00

  ���

  4.()()(),00
  2.000,00

  00

  ���

  150.984,90
  21 '
  42,63

  Ι.

  4.000 00
  35.000 00
  14

  ��0000

  3
  12.

  .00

  ι

  220.727,16

  Ο 00 I

  ο 00

  25.277,07

  97.
  27.

  coo

  ,UU

  ,οο
  I
  ΙΟ I
  2,

  ���---��
  Ι

  51.000,00

  Χρήση20l3

  I

  0,00
  0,00
  ,οο Ι
  0,00

  coo

  160.000 00
  3.000 00

  6.4•
  178.614,76
  .356.84
  1.27: 96
  1.274 50
  2.9 06
  l.4]; 49
  826 40

  .00

  I

  !
  I

  ,00 !
  ο,οο Ι

  0,00 I

  -��.���Ι---���

  ��. ���-��

  .00
  υο
  (,00
  .00
  .00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00!
  0,00
  0,00
  ο,οο

  �""7�763+----""'(��
  ��
  �.904 73
  818 69
  81!69
  ��:�---��·���--�c�z��---���·τ�����---c�.���:.

  171.000 00
  111.000 00

  c 00
  c 00

  13
  42, ''

  ο 00
  00
  00
  00
  00

  97.84' 30
  27.83' 70

  00

  00

  150.984,90

  0,00

  25.277,07
  1.418,40

  0,00

  �ο.οο�
  ο 00

  -

  1.211 08
  25ί 17
  1.981 .37 Ι
  37S .79 .

  0,00
  0,00

  220.727,16

  I

  0,00 i
  0,00 .

  0,00

  0,00

  I

  4. 04,00
  348.081 14
  .Q.I!_
  ο,οο+--332.291 76

  ο 00
  ο 00
  0.00
  0,00
  0,00

  1.21 08
  25ί 17
  1.98! 37
  �7· ,79
  !7

  I.OOC 00
  7.00(.00

  ·

  ο 00
  ο 00
  ο 00
  ο 00

  24.740,71

  4

  151.00(.00

  00

  332.29' ,76

  .

  Κ.Κ.Σ

  ,00
  0,00

  _ο;

  00

  ;(Γεν.

  Ρόροι
  Dόοοι

  1 Φόροι

  4. 04.00
  ]4�.081,14

  00
  00

  � .00

  >όροι και λο ιπές •

  I

  Εισπραχθέντα

  Διαγραφέντα

  Βεβαιωθέντα

  όπως

  Ο, 10
  0,00
  0,00
  00
  00
  ο 00
  00
  00
  ο 00

  1711.614,
  1.356,

  )7
  .27; ,96
  1.274,50
  2.918,06
  1.4: .,49
  "26,40

  10
  10
  0,)0
  00
  00
  c 00
  c 00
  00
  c 00
  Ο,

  I

  Σελίδα 7

  Προϋπολογισθέν Αναμορφώσεις πως
  -2ο.σοο,σο_I �

  Δί�ΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  14131.
  41314131..000010101465
  4132
  4144141

  )\

  4142

  42.
  l141ili
  11421414242.0010
  14211
  421 !.0001

  τα

  Ι

  Υ Ηνιαίας
  ΥπέpΕΟΠΠΥ
  Υπi ΕτΑΑ
  ί για

  ;Αρχής

  ΙU3Π5
  'εφάπαξ
  πι>
  ά
  ο
  εφ
  του !03Π5
  τ
  Λοιπές' σ ις : υπέο τργ�ωια τνην
  I Tll&Δ τ
  I& Δ
  I ΛοιΥπέπρ:ές
  m '

  ι

  ..,

  Υπέρ.
  ,,

  '11
  'τ.

  '(Δάνεια
  ςΑρχής

  �τη

  Ι

  4213
  ,
  142

  iosi241i' 165211997)

  ' �..�
  Ι:

  I

  ι

  I

  rών (��θ�ο_26
  ενγέένει
  -,.•

  ι

  � Ξ

  Ι5!2ιοοοι
  15122
  I
  15122.οο01

  318/69,

  Ν

  Απόφ. Υπ. Οικον.
  ι

  �� �

  ------�
  �j!ι(:!Ατι.-

  511
  5111
  5
  l 1ιιοοω
  1512
  15121

  ποσων

  (..000000

  ' nr

  nι�
  u
  σ"

  ι

  >από

  ή πιστώσειςπροοριζόμενεςγια
  ο

  Ι

  για την

  ο0.0000
  00

  ( 0000

  I

  00
  ο�
  � +---- - ��----�.o�o �----���.o- -----�coο.0 �o o
  5
  " �=====�- �οο
  ��.οοΗ====�9��==��·��====����===��

  GOO

  0,00
  0,00 176.164,65
  0,00
  3��:�+---� 1�815' ·�:;_ �, ���:��� -- - �o·��� -�1�81'5� :' _;, ��� ��:��,�--- ---�
  g � ��
  Ι5�οο
  .
  o - - -ο
  .
  ο
  ο
  ο
  3�
  ο
  ,
  ο
  ο
  .�οo_ο,o l

  ,
  ο

  .
  οι
  ο
  ο
  ο
  ο
  ,
  ο
  ο
  ,
  ο
  ο
  ο
  3

  ΙΟ.οοι�.σο� ��QΙ�,ο�οO --2207.10.��J OO�,οO��Ί=O==:l]162.��2Nι �O,34�
  ι
  o
  o
  o
  o�o=
  ==
  00 6.3.36640: 4317 �,0000�=::�:::E6.3.36640:�4317t=====�0,0,�ο00ο00
  ,0,0000
  oo
  ο,οο
  00
  -2.715.600,0,0000
  =Wo
  0,00
  σ.σο
  σ.οο
  ο.σο I
  0,00
  0,00
  o,uu
  30,00
  o,uu
  30,00
  0,00
  I
  ο
  00
  0,
  0
  0
  30,
  0
  0
  30,
  0
  0
  0,
  0
  0
  0,
  0
  0
  I
  ,
  O
  C
  1,
  0
  0
  o
  O,
  Q
  O
  -ug ι /
  0,o,oo001i(·2:7[;
  O,OU
  o,uu
  !)Ί

  σοδα
  από (έσοιέσοδα
  •'από
  δα
  •' από•απόαπό'έκτακτα έσοέσοδα
  δα
  από

  �ην-�ω..υψη έρy_ων του πδε ή πιστώσεις προοριζόμενε� �α 1

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΊΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  00

  2.000 00

  ____

  για
  JΔΕ

  �πέρ
  Υπέρ νισ

  i

  Ν

  ,,0000
  3.000,00

  1 Υπόλοιπα

  3Π/2014

  _______

  _______

  I

  I

  0,00

  1.01
  Χρήση 2013

  Ο,οο

  ο,οο Ι 4.772.���
  ο8ο,5' ILI'------�
  ο,οο
  1
  ,
  : +----·o.�nn+�-·1""7>1 �'�:+'::====:ο-=
  "''":
  ..�
  -.
  �+----.�:ι;�:
  1.17ι οο
  :: �
  00
  0,0,,000000
  2:2.972.993,55
  0,0,0000 2.2.9: 72.993,55 1--'
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  4.

  4.7'

  ..

  0,00

  Ι

  ______

  0,00

  0,00

  ι"'

  0,00

  0,00

  6.491.807,ο4
  Σελiδα8

  3/7/2014

  &:!ΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  Δ}ΙΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
  Περίοδος

  16

  16031

  606053),0_005

  6053
  1 6056
  I
  Ij607
  1 6071
  I

  60 ΊI.OOOI
  6a1J.ooo 1

  j
  j 6073
  1

  16074
  116161
  Ι 661 Ι!. ΟΟΟΙ
  ! 6113
  Ι

  Ι όΠως

  έντα

  :και

  ΕΞΟΔΑ ΧΥ 11."2,

  Από 1

  7.95

  'ειδικών θέσεων

  0,( 0000
  Δήμων και
  ειδικών θέσεων
  1,0000
  0,
  Εισ�φοpά Ταμείου
  3.
  0
  00,
  0
  0
  ,
  0
  0
  .
  ν
  i �;; �;�62/S2 00 ν; iΊ���{κ�;;;��
  63.21.51275,:,0UO0
  1
  9
  3
  664,
  ,
  9
  5
  4.000,00
  και
  2.000,00
  0,00
  (άοθοο ί3:
  0,00
  I (άpθpο 13 :
  0,00 5.000,00
  και
  σε
  0,00
  σε
  και
  και
  0,00
  στοΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν.' πουπου στο
  0,00
  ΑΣΕ1 (ίι; αιpθpορετών13 .Ν
  51�00
  -35_,QQI!,
  Oθθ
  1θ_,QQΙ!,
  20.
  0
  00,
  0
  0
  θ
  καικαι.
  15.2. 00 0,00
  Αμοι
  ;Νομ
  Γενικοικούύ Γ
  ' . ·-'',

  "

  ..,.

  -ΙΚΑ

  I
  I

  I

  ;

  1

  Ι·

  ·ι

  LbλΔΥ
  illΔY

  I,

  I

  "rr

  "λ"'

  ι

  t"'l_

  Ιές

  1

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓIΣΎΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  JQ_

  Χρήση 2013

  Εως

  12

  6.6. :677.4. 4479
  97. 92,90

  Υπόλοιπα Πιστώσεις
  .0000
  1,0,000000

  c

  _tJ

  I,

  οο 1010
  ο0,•1010
  0,•10

  54.75.�807,3910

  0,0,0000 410.7Uu83,u,u1u0 0,0,0000
  33.000,00 22.26.6271 11..9000
  0,0,0000
  0,0,0000
  �ou
  21.361,42
  0,0,0000
  3.000,00 826,40 H59.82U/�3� 12 Γ-----ο,�·ο�οC-Ο -�-2� 32c�Γ-----�
  ο ιο
  214.839,95 644.214.7180,:59,003090, 644 180,2' 7,0009 0,0,J,0O00O0 242,80,9729 I 0,0,).000000
  2.000,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  i
  0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
  180,00 180,00
  ο,οο 4.82ο,οο 1
  ο,οο
  1�ο οο. 180,00 ο οο. 4.s2o oo. ο οο. I
  0,00
  0,00
  ο,οο 2.οοο,οο
  ο,οο 1
  U,UO 0,00 0,00 2.000,00 0,00
  _:387.831 !Ο
  ,00 5 0,00
  30.000]&
  �:,.(Οi
  ·��
  :�::�
  1
  ,
  0
  0
  24.
  8
  40,
  4
  1
  1:
  .Οθ
  1,00
  0,00
  0,00
  n.αk,>U

  ο•.ου>,<υ

  '

  I

  I

  iO

  Σελίδα 9

  3ΠΙ2014

  ΔΝΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  6113.0001
  I6116.0GOI

  Αμοιβές

  61612I.2l.GG003004
  6122

  ΔΚΚ)

  I
  Ι

  και

  16116
  Αμοιβές.
  r-;16J7,;:12-,..----;A
  �ινες
  -;;;
  I 6121
  δ�ξ:�;χου προέδρου κοινότητα����δημάρχου
  και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173
  I

  I
  !

  1613
  1 6132

  ,

  I

  161
  6133
  161613433.0001

  j

  f

  61:
  6151

  : 6151.0001

  162
  ;2;
  Ζ21
  [ 6222
  Ι.

  ( 00

  έντα
  1

  ή

  >Δ.Σ.

  'i::�:�o1�� ��';ς'

  ι ο
  ��� ες σ_��::Ί Σ και Δ Ε.
  ιεκτός έδρας
  Ή;-;:,'�,���'''"
  ν
  ' ""
  και
  για
  ίσε
  και
  για
  :μελών
  ιf>ο n1,
  "'"
  1 μελών'
  μελών
  , 1
  "ο, ;
  1 μελών κα ι γραμματέως
  I
  Ι Αμοιβές τρίτων με την
  ι νοιιικού'
  ιαοιUές
  Δικαίου
  ε ΣUΗ ��α
  ι
  ν
  (ΔΕ
  ω
  Η κλπ) από την
  I τελών και :ό;�:
  ι (ΔΕΗ κλπ) από την.
  I τελών

  Ι ,., .ό.

  1

  ,.

  �σ

  6223

  ΤΑΜΕΙ ΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  ι

  και

  .•,.

  ι τέλη

  135.18.0000,00,0000
  5.000,00
  1.500,00

  1.500,00
  5.00


  280:00ο,οο

  ��ως

  ·��·
  0,00

  •ι

  .000.00

  c

  ;οο-1----);'

  10 �σο !]:
  ::;�-;+ --'ο�0,00. Ισ+--�., 0�
  :

  0,00

  Πιστώσεις

  I

  .oo:+o - --�
  c ��,_,
  c.c"";o
  ;oo+--��uu�
  Ι,GΟ
  J,GO

  11 1.920,00 1.920,00 ,σο00 16.080,00 ο,J,OοOο
  534,40
  534,40
  ο,00
  4.465,60
  0,00
  �00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  534,40 534,40 σ.σο I 4.465.60 σ.οο
  ��-----����+----�� �----���:��---��:������----���·�:0�00 1
  σ.οο ο.οο σ.οο
  ο.οο
  ο,οο
  ο,οο
  ο,οο
  5.οοο,οο
  ο,οο
  5.000,00 0,00
  0,00
  1.500,00
  0,00
  0,00
  0,00
  1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 U,UU
  5.000,00
  0,00
  0,00
  0 00
  0 00
  0�0
  .οο
  ο οο
  0,00
  . ο,οο
  0,00 IJO C 0000 5.000.00 ()ο,οο0,,(1000
  ο 00
  257.936,46
  0,00
  ��
  0,00
  257.936,461 ο.οο
  ο.οο
  I
  ο 00
  ο 00
  117.28784
  0,00
  .117.2! i
  ο 00
  ο 00
  -- "")'.�
  000 00
  :;;+
  J.OOC JO
  Ο
  ;�� 1,0
  c��� ----i<'
  '**f��-----;IJ?;i
  �OH�
  ο
  0,00
  .- ,,,.
  0,00
  U,OO
  0,00 24.723,42 0,00
  O,.G0O0
  σ.οο
  �:��
  σ.οο
  ο,οο
  0,00
  0,00
  0,00

  u,oo

  o,uo

  o,ou

  I

  Ι

  Ι

  u
  C

  I

  '+----�

  0,00

  Χρήση2013

  2.0!1,26

  0,00

  588,74

  O,UU

  Σελίδα 10

  3ΠΙ20i4

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  0,00

  έντα

  16363i
  631
  631
  633

  Κινητή
  Φόοοι- fέλπ
  I Φόpοι
  _<!>όροι Τόκων
  Λ
  i
  ι Φόοοι κοι τέλη
  I
  Ι Λοιποί
  λπ
  i Λοιποί φόpοι και τέ'η - ΕτΑΚ
  τέλος χρήοης καρτών' ωμ••ω•
  Ι
  ιΦ.Π.Α.
  , ΔΕΠΑ,
  οχ ή
  ο; Ω
  Ι ��
  1ικ 1 ,Λοιπά γενικά έξοδα
  και
  ; (έξοδα
  Έξοδα

  631 1,0_001
  63 JιΟ Ο1
  i1.0002 (l'ί:�o7'1/z
  1)
  16331.
  0
  004
  1 6331.0005
  164
  1 643
  16431
  64'64311.u0002ο. ω
  64'6433[.0007
  ι.οοο.

  I
  I

  Ι

  i

  i 6451
  ι

  645

  I
  Ι
  16452

  6451.0002
  6491

  Ί::,"''

  .

  "'"

  δώρα και έξοδ?
  �': ' : δ ώρα και έ ξο δ�
  κα
  , γιορτές
  tlεάματα
  1

  ; �Όέσα

  ; σε
  ι

  ·

  μέσα
  οομικ ής

  για

  και
  και

  ι

  ; intcrnet

  ;c

  'Δtino;;

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣτιΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  'Δικτύου Η/Υ
  κινητής και ακίνητης

  2.01 .26 48.1!74
  2.01 :

  ό�ως

  ��� �- � 12��
  - --124�
  . 00

  +-�7��
  -.

  !.000,00
  0,0,0000
  0,00

  0,0,0000
  0,00

  0,00

  17.360,0,000
  250,00
  370,96

  22.329,7'

  J,OO

  5.147,40
  347,40
  347,40

  155..3•47,40
  )
  ,
  0
  0
  5.
  3
  4
  1
  40
  10 00. ,00 ο.0000 10. •
  7.000,00 0,00 7 000,. 00 0,00
  15.5.0000,00,0000 0,0,0000 5 000,. 00 78,28
  I
  ��-�+--__,.�
  3.075,00
  4.000,00 800,00
  500,00 60,000,00
  5U L00 0,0,0000
  0,00
  60,00
  •OU,UO

  _c

  •OO,OU

  I

  4.00

  0,00
  Χρήση 20l3

  ο.οο

  10

  0,00

  Υπόλοιπα

  58 74!
  5.4: 18
  001
  2.63 !11
  5.651 ,26
  9.750,00
  1.629,04
  119.167,91
  18.41�

  7.οοο οο. I

  Πιστώσεις

  0,00
  0,00
  ,οο
  0,00
  00
  ο 00
  ,OU

  I

  I

  ο 00
  ο

  0,0
  0, 1
  00
  0,00
  10
  0000
  10
  17.36( 0009
  00
  00
  4 34. i,74
  .00
  250,00 Ι 0,00
  0,00
  0,ο,οο00
  370,96 ο,οο0,00
  U,OO
  0,00
  1�80�
  ο, 10
  9.286;,,5'2 0 ------i1,00'i
  0,00
  ο, 10

  0,00
  0,00
  0,00 0,00
  0,00
  �+� ----;;,0ο,οο
  ,100
  1�
  0,00

  0,00 1.725,00 I 0,00 I
  l
  0,00 0,ο σο00
  60,00
  0,00
  60,00
  .00 1.940,00,! 0000 0,Ο,00
  .οο
  75.161 ,59
  ο,.
  0,00
  0,00
  6.Uou,uu
  ο,όΟ
  ,00
  0,0

  ,OU

  ο
  ο

  c

  .σο

  "''""•"'

  c

  ο.οο

  ο
  c
  c
  c

  ο,οο_

  Ι

  οι.*"ο•ο+--�7..""ι-ι Ι�+------'*'
  ο. ίΟ
  ο,οο
  ο, ΙΌ_
  ,OU

  ο.οο

  J,OO

  ο.οο

  J,OO

  I

  ο.

  J,OO

  c σο

  soo.oo Ι

  o,oo

  :oo.oc

  ο.

  J,OO

  Σελιδα Ι I

  3ΠΙ20l4

  ΜiΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  Αναμορφώσεις
  έvτα

  6492

  '

  !

  6494
  16495
  65651
  ;515
  ;15.
  00001
  5!5.
  ;52 002
  6521
  '67
  671
  16711
  671
  .00. 003
  002
  )71
  16715
  6715.0001
  Ι 6715.0003
  16715.0004
  6715.
  00005
  6715.
  6716 006
  6716.0002
  672
  6721
  I

  I
  i

  i
  Ι

  !

  Ι

  1 Εξοδα

  ;-

  -κλπ\

  φύλλων κλπ.

  ι και
  Έξοδα
  Λοιπές δαπάνεςγενικής φύσεως
  μέσω Γ Π Σ.
  I
  1 για
  (lAll)
  I Από άλλες
  I
  ;γιατην
  ;; πίστης
  �ίστεως
  ;;��;;;η
  I Αμοιβές και
  .Τ.Π.&
  γ
  I (Δά�ει� Ύι� ����;•.
  τόκοι δανείων
  '.Π.Δ.)
  Τόκοι Δανείων
  .., σε
  �Επιχορηγήσεις�
  ί; �υς : ,
  � _ _
  ;σε
  1 σε
  ι Ε. :.Ε.
  ι Ε. :.ι::.
  •ΝΠΔΔ
  ή
  I
  I Εθνική Στέγη
  i στ� ουσί;::Ί "
  I Κέντρο
  I Εκτακτη
  ; μελών
  λ'i �.?.���:"!.,
  1 Μελών
  ι υπέο

  '

  4.000,00

  .

  0,00

  _!&IJIJ

  2.000,00

  Πιστώσεις

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  1,1,0000
  1,00

  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  1,1,0000
  0,0,0000
  0,00
  0,00
  0,04� 0Ιi+-0,ο,00
  1&ί:838.
  -i'
  G88, oo
  ο

  _

  -1 l.491,

  ΤΑΜΕ!ΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΣΙJΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  Πληρωθέντα

  Ενταλθέντα

  0,00
  10.000,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  cc 1010
  2.000,00
  2.000�
  0,0,J,OO0000
  ο 10
  c .0410
  4.000,00
  c 00
  121: 00
  0000
  l.OOC
  � 1 1.1�! .uo
  0,0,001
  241.769.6 ::.::�.�: � �
  ο�
  0,00
  ::��
  0,,0000
  z. �.u� = �o���
  2.000
  ��
  14.893,"''7��5 �=JI�ι
  14.893.s�•.o75o� ==���
  0,0,00�:00��=�.101,25o = Gο.0000
  0,0,0000
  � �t==�2�ι·ι9�7.69�, :J==�2.ο�ι.�Ι45,10�=��::� :�:�:.ω�==::gc�:;g
  �� g:t :s �.6•24.Ι �55 ===�� ���
  0,00 ==ι�
  0,00

  Δήμου

  I

  0,00

  [ �πως

  1.000,0,0000
  .000,00
  1.791.578,69

  1:

  cc 0000
  0,00
  0,ο.,οο0000
  Χρήση2013

  184.
  231.439143
  ι
  I.

  1.000,00
  .000,00
  1.791.578.69
  ι.

  0,ο,οο00 Ι

  4
  231

  (

  0,00
  0,00
  ,OU

  0,00
  0,00
  009

  I

  1,1,0000
  1,00
  0,0,0000 I
  0,00
  0,J,OC
  ),0000

  249,0000
  249,00
  cc 0000
  1.000,00

  0,0,0000
  0,0,0.000000
  0,0,0000
  0,00
  0,0,000000
  00
  ο 00
  00
  Σελίδα 12

  3Π/2014

  Δ}1ΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  1 6721.0002

  έντα
  π,

  Υπέρ
  Υπέρ

  6721.0003
  6721.0004

  ,(,,,
  . . .Α 2012)

  ··•·r·�·

  673

  6734

  V<JV.VVV>

  1 6737
  6

  �.·:�· ·�·'·τ

  ·:Ί:'

  1682

  2

  .

  '. ι

  3.uuu

  Ι

  6011.0001

  • 6011.0004

  Ι

  1 6012
  60

  1 602
  1 6021

  I

  I ΑμοιΙΔΑβές και έl,οδα

  6
  60
  601
  ! 6011

  I

  I

  tταμείων

  .0005

  16012)JOOI
  Ι 6012.0002

  ΕΞ•

  ��::�:�

  ΤλλΙΕIΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓIΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  191.461,79

  Ι.

  1

  1.
  5. •

  5. 1ΟΟ,ΟΟ
  17,72

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  ο,οο

  ο,οο

  0,00

  0,00

  ��

  0,00

  1.000,00

  .45 Ι

  ��
  2!

  1 ! --

  ;


  - �
  .
  . +ιο Ι
  c .οο
  1. ;οο,οο
  O O :i+--- ---i
  _( j)�O--�·o;:�
  _() i'
  5.οοο. οο
  ο
  c .οο

  ο,οο

  . ��

  2.:

  c 00
  c 00
  ο 00
  ο 00
  0,00

  ο,οο

  �� +--���::i

  191.461.78

  0,00

  0,00

  0,00

  Ι,οο

  7.088,12

  0,00

  25,4

  ---- ��
  2

  0,00

  I

  ο,οο

  ��

  -----�0

  ο οο
  00

  οο

  ο,οο Ι

  ο,οο
  _0,00
  ο,οο

  ο,οο
  0,00

  0,00
  1.000,00

  1
  I
  Ι
  5.οοι .οο Ι

  0,00
  ο
  ο

  Ι.5Ι Ι,οο
  1.51 .00

  10
  10

  ο 10
  0,00

  Ι. 14

  i:�r�ιoiif----i��"'.:·oo oiif--;;Ξ�: ���
  : 5'*'Ι--�---;;o;:���

  0,00
  0,00

  1.226.9•7••·

  •·••v·7•7,41

  0,00
  0,00

  0,00

  Ι.

  1.217.029,47

  0,00
  c 00

  Ι8.73� 72

  Ιο

  !7

  9.900,00

  0,00

  0,00

  �I

  c 00
  c 00
  ο 00
  ο 00

  U,UU

  0,00

  12

  0,00

  ������:���

  οο

  0,00

  10. 100,00

  ( 00

  ι.s< Ι,ο•

  42.911,88

  191.461 79

  0,00

  1.000,00

  • u�'.'"•�

  ι βασικός
  j μισ�?ς, δώ_ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
  Τακτικές
  ; μονίμων
  i επίδομα·
  και για
  και νυκτερινές ώρες και λοιπές

  4

  1.210.4>, l2

  0,00

  το θεσμό του

  ;Χρι)σης

  j7

  1

  Πιστώσεις

  Υπόλοιπα

  113. 100,00

  ο

  8.0

  I.UOU

  :2

  I

  0,00

  0,00

  ,•

  1

  ::;

  ,00

  j7

  1 �εΤΕΙ .. ..,,. την

  , ι •·•· , 59ΚΔκJ

  'υλικού'
  Λοιπά έξοδα
  έξοδα

  168

  ,12

  1.

  6734.0001

  42.911,88

  0,00

  , παροχές και
  "'συλλόγους και
  ; και

  6736

  I

  .. ,.

  ·•r

  όπως

  1.00
  u.oo

  0,00
  0,00

  Χρήση 20J3

  0,00

  15
  3:

  00

  , UO

  29.426.82
  ..

  "•'

  0,00

  43.891,74

  14.464,92

  127.001,71

  1

  c 00

  ο

  00

  O,UO I

  . 0,00

  •Jσ,ο,

  '•"

  232.Y7U i3
  2.100,00

  3.500,00

  120.573,18

  0,00
  0,00

  1:

  0

  �1ο

  0,00
  0,00
  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Σελίδα 13

  3Π/20 Ι4

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  �0001
  i. 6041

  ! 6041605 .0001

  Ι

  j 6051

  60516051..00002003
  60560521.0004

  I

  '6054.0001
  IΙ 6054
  055

  Χρόνου
  Λ; και για
  ;���;βέ7 και νυκτερινες ωρες και λοιπες.
  -r

  κλπ)

  "'

  161
  [611
  j 6117
  Ι

  Jl

  6117.0001

  .., .

  >

  -

  ΙΚΑ

  Λοιπές
  Κλάδος κύριας
  τ
  ΞΑΔΥ

  I

  ι

  •ΓΕΙ

  ώ�

  ;αιρετ
  . Λοιπές �μοιβές .

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!Στ!ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  κές
  ιδιότητα του ελεύ�:;:�

  121.466,23
  5.535,48 5.535,48

  ό�ως

  6.000,00
  10..0000,00,0000
  .000,00
  2.l.0O00,OC 0000

  .5οο οο

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  ,..000000
  1.000,.0000
  0,00
  0,0,0000
  Ο,ο
  0,Ο 00
  ο:��
  0,00

  100.000�

  0,0,0000
  0,00

  0,ο,οο00
  0,00

  Πιστώσεις

  0,00

  421,78
  421,78

  0,00
  0,00

  ο,οο

  I

  5.578,22 ο,οο 421,78 ο,οο
  0,00
  0,00
  !57326,82 157.32t .82 0,0,0000 4.67(,15 0,0,0000
  .000,00 37.724,05,,974026 242()_72 0,0,,000000 97:981,,2108 j .0,0,,000000
  34.736,41 34.73 i,41 0,00
  9 00
  2.l.O0OC0C 0000 1.949,236,D978 1.2943 ,98 C 0000 50,1,9023 C 0000
  1�0
  2.00 10
  320
  30
  ;
  3
  0
  :.679,
  320657,3061 9.3:657,.0,3601 ο 1..68479,2
  9.
  7.50 10 10: 0008 100,7,0008 C 00 !..0392,00,0)02 11,,,000000
  1 �c � - �9,55�C53;;+--�

  7.449,47
  c

  �:��: !:-t--������-�'l.Ofo: o o+- -�a"*· ��:ct--�1� "**+��-----;;>ι;Ι
  1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 '
  � 112.957,13
  0,00
  ο,οο Ι
  Ι

  ο,οο

  I

  "''""•'�

  .ooo.oc

  .οο

  I

  Η

  .soo oa;t-o-____*'
  , 7S:'ii,oi.i+o - ----*'
  , 'iioi-i+o

  ο--��.ο�
  οο �-- ι.ο� ο

  2.00 �ο00�

  7.50( 00
  Ι72'.Ο0ΟΙ01

  Πληρωτέα
  Υπόλοιπα

  5.578,22

  6.000,00

  c

  �I --- -;;;
  �· οο

  '(άρθρο
  Ι

  ·

  0,00

  .

  μισ�?ς, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
  _
  Αμοιβές ,
  και
  'με·
  " ��καίου
  7"'.
  I ΠΔΚΥ
  I ΙΚΑ μονίμων
  ΙΔΥ -ΤΑΔΚΥ
  I Υπέρ
  με σύμβαση
  I
  ;
  χ;όνο�
  I ΙΚΑ
  ΤΑ


  Cλάδος Jρόνοιας
  ΤΑ'"ΓΕΚΩ ΤΑΠ -ΗΣΑΠ
  I EOJ !Υ

  I

  1606
  j 6062

  ,00
  0,00

  έντα

  �oo . oo

  _
  _
  _

  1.

  ·

  οο

  ο

  -

  .οο

  H•<>•,o•

  o
  o -�,;· o'<+
  ---:;:�oii+

  __

  Ίό

  ιοοο,οοΙ
  i

  c

  οο

  .

  c

  .οο

  1

  I

  ,00

  Χρήση2013

  ο
  -7;-()()_

  __

  (],00

  Σελίδα 14

  3/712014

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  Περιγραφή
  έ ντα

  1614;}42

  Έλεγχος

  5142.0003

  Ερευνα

  Ι 6!
  6142.0006
  6142.0010
  6142.001 Ι

  I

  6J
  1623
  16232
  1625
  16251.
  1626
  f6261
  6261.0002

  6265

  I Jl
  I

  ι
  ι

  χώρου από.
  ζημιάς
  ..

  Δ.Σ:
  Δ Σ:

  ,. ..,

  1

  1

  Ι Ετήmα •
  '"

  24.600,00
  1 .000,00
  7.500,00

  1

  .,.

  επίπλων '

  6266

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣτJΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  1

  1 .00
  ( 00
  0,00
  800,00
  .00
  0,00

  •ι·

  1.544.

  7.500,00

  2.000 oc
  800

  I

  .i

  "'

  κέντρου
  1 λοιπ�ν�.λ
  :�:) .,.
  1

  ; κέντρου 2012-2013
  'κτιρ_ίων

  1,00
  ]22.50

  Ι

  c00

  ο.οο
  ο,οο
  ο,οο

  0,00
  79'2!)

  coo

  1,00

  1 3.378,22

  6.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  24.600,00
  0,00

  0,00

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  ο σο

  645.
  3oo.4oCc--�o*+-o---;�'**' .οο.σο.σο

  � '·��

  272.671,04
  4.7�Υ,2'

  .
  0,00

  0,00

  24.600,00

  _

  ,

  1.097,90
  0,00

  272.
  272.667171 04
  4.4.7 ••,,2277

  Q_4_
  04

  272.6
  4.

  ',27

  ,

  ..•,. ,.

  1.097,90
  0,00

  ι

  2.000,00
  7.000,00
  10.000,00

  1,00
  1,00
  1,00

  2.000,00

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  ,00
  1.600,30
  0,00

  ,00
  1.60( ,jO
  1,00

  7.000,00

  4.000,00

  .50[

  1.500,00

  .σο
  Χρήση 2013

  Ι.soc

  σο

  0,00

  49.142,40

  ο.οο
  ο,οο

  ( 00
  ( 00

  0,00

  � 9:1ct-

  έργων

  0,00
  Ι,οο
  0,00

  0,00

  και

  και

  6.644,00

  . .,. ..,

  αγαθών διαρκούς χρήσης
  j κτιρίων
  ι του Δή μου
  i κτιρίων

  ,

  �0015

  -,

  κτιρίων­

  1 και

  744-;on
  116.
  1.00:c-J----"'2!!1�.80
  116��
  0,00

  ι κτιpίων

  ..
  Δήμου

  I
  I
  I

  δικαίου

  ., υλι�ού

  ι

  II

  i

  οε την

  ι ISO

  χ
  ενοίκια-

  I

  �0013

  1

  ��ως

  υο

  1.50_0,00

  ο.οο

  Πιστώσεις

  1oo31oo388!i,2�
  s,zs
  7.5οο.οο

  cσο

  00

  0,00

  7.021,78

  0,00

  6.000,00

  1,00
  0,00
  .00

  0,00
  σ.σσ

  σ,οσ

  J,OO
  0,00
  0,00

  10

  0,00

  1

  c σο
  c σο

  cσο
  coo

  00

  cοο

  0,00
  0,00

  ο,οο Ι
  ο.σσ

  I

  ��
  0,00

  ()u,,0o0o
  0,00
  0,00

  21C 73

  l.Y02,10

  353,35

  6. 100
  >ΥΥ,
  2.. 00,
  0,01

  ·

  0,00 I

  _1!.0 7373
  ZIU

  0,00
  0,00

  0,00

  ο σο

  1

  0,501
  ,00
  6.644,00

  ο.οο
  .00
  ,οο Ι
  .οο

  --o; c;;σοo;;-�o

  _
  _

  0,00

  I
  I
  I

  .ου
  0,00

  0,00

  ,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,1

  0,00

  Σελίδα

  15

  1 Κωδικός

  '16266.0005

  i

  6266.0006
  6266.0009
  6266.0010
  6266. 0011

  627
  6271
  Γ6271.0001
  6273
  I

  6273.0001

  6279
  6279.0001
  64
  1 646
  6461
  6461.0001
  66
  1 661
  6611

  I

  I

  I
  i
  I

  !

  I

  6611.0001

  16612
  i

  1 6613

  6612.0001
  !6612.0002

  �13.0002
  Ι 6613.0006
  ! 6614
  6614.0001
  16615
  i 6615.0001
  6615.0003
  Ι

  Ι

  663
  6634
  �34.0002
  l_664

  ϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πλη
  ρωτέπαα ΑδιΠισάτώσει
  Προ
  θετεςς Υπερβάσεις
  ένταϋπολογισθ Αναμορφώσεις Προ
  όπως
  Υπόλοι
  Διαβορφώθηκαν
  0,00
  0,00
  7.000,00
  7.000,00
  0,00
  0,00
  7.000,00
  0,00

  Περιγραφή

  ΔΉΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  3ΠΙ20Ι4

  Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής
  ι πύλης

  Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής
  1 πύλης
  1 Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού
  Ι αυτοματισμού και ασφάλει<:ι:ς συστημάτων
  Διαδικτυακές Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και
  Εκπαίδευσης
  Συντήρηση εφαpβο-ιής διαχείρησης έργων SRC-TASK I

  II Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές
  η�ίΎδρευση
  των} δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.
  Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.
  I Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό φωταέριο)
  . ή φωταέριο) για
  υ�eεσί(μεεs.ηλεκτρισμό
  ια δικέό�ςτουκαιs.κίνηση
  γΦωτισμ
  δικές τους:; υπηρεσίες.
  I Λοι
  πές όδαπάνες
  για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό,
  καθαρι
  τητα
  Κοινόχρηστα δημοτικών κ:τιpίων ΛοιΈξοδα
  πά γενιδημοσικά έξοδα
  Sοδαδημοσίευση
  δ!J!:!:Οσίεεύσεων
  υ�Sοικονομικών
  οικονο!:!:ικώνκαταστάσεων
  καταστάσεων I
  ΈΈξοδα
  ων ς
  ικfι ύλ11,μεκδόσει
  υπα,μιπρομήθει
  ΈνΔαπάνες
  τΠρομήθει
  6α βιλίβαλί, "fωDαναςκλπΦαναλωσί
  I
  Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και
  λοιπών εκδόσεων
  Προμήθειωνα γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
  yeα�εί
  : Πeομ�θεια γραφι�ςΊJλη5και λοιπό. υλικά γρ:αφείων
  Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου
  Ι Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης
  πολλαπλών εκτυπώσεων
  I καιΠρομήθεια
  Προμήθεια αναλωσίμων
  μηχανημάτων
  ΛοιΠpομήθεια
  πέςπρο!!_ή_θβιβλίωνειεςφωτ/κών
  εικαιδών_γεντύπων
  ραφείυπηρεσιών
  ου
  Εκτυπώσειζ, εκδόσεις, (lιβλιοδετt\σεις
  Ι Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων
  Βιβλιοδετήσεις
  �ιεια�sειδκαιών καθαeι
  όότ!Jτηταςταs. και ευπρεπισJ.ιού
  II Είδ!J
  Προμήθει
  καθαρι
  Προμήθεια ειδών υyιει�ς και καθαριόΞ}τ�
  Καύσιl!α και λιπαντικά I

  Ι
  1

  η

  Ι

  i

  18. 000,00
  60. 000,00
  24.600,00
  0,00

  I
  I
  ι

  I

  !

  I

  I

  1

  toner

  I

  ι
  I

  I

  ΤΑΜΕJΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓIΣΊΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  Η/Υ

  18.000,00
  60.000,00
  24.600,00
  1.500,00

  18.000,00
  28.142,40
  0,00
  1.500,00

  18.000,00
  28.142,40
  0,00
  1.500,00

  ο.οο
  I
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  31.857,60
  24.600,00
  0,00

  0,00

  45.925,00

  140.000,00
  50.000,00
  50.000,00
  80.000,00

  25.000,00
  25.25.000,00
  000,00
  0,00

  165.000,00
  75.000,00
  75.000,00
  80.000,00

  ll3.146,06
  74.74.381,86
  381,86
  34.075,00

  ll3.146,06
  74.381,86
  74.381,86
  34.075,00

  80.000,00

  0,00

  80.000,00

  34.075,00

  34.075,00

  10.000,00
  r--· 10.000,00
  1.1.0000,00,0000

  I

  0,00
  0,00
  0,00
  1.500,00

  51.853,94
  618,14
  618,141
  45.925,00 I

  152.
  2093,20,7520
  103.1.οοο,οο
  Ι

  0,00
  0,00
  0,0,0000
  0,00
  0,00
  24.000,0,0000
  0,00

  10.000,00
  10.000,00
  1.1.0000,00,0000
  1.000,00
  1.000,00
  176.
  103.1.20093,20,00,750200

  23.331,60

  0,00

  23.331,60

  7.751,48

  7.751,48

  0,00 5.310,80
  0,00
  Ι
  0,0,0000 5.310,80
  623,
  6
  2
  623,
  6622
  0,0,0000
  623,
  0,ο,οο00 Ι 102.53.623,62
  9199,39,0046
  1.000,00
  ο,οο Ι
  0,00
  1.οοο.οο I
  0,00 15.580,12

  18.331,60
  5.οοο,οο Ι

  5.674,42
  29.2.077,06
  916,06 Ι1
  24.596,31
  5.319,75
  12.12.213,90
  213,90
  0,00
  0,00
  0,00

  5.674,42 Ι
  2.077,06

  29.916,06

  0,00
  0,00

  0,00

  12.657,18
  2.922,94

  24.596,31
  5.319,75
  12.12.213,90
  213,90
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  ο,οο Ι
  0,00
  0,00
  0,00

  16.430,79
  3.342,05
  2.786,10
  2.786,10
  14.2.000,00
  000,00
  12.000,00

  1.οοο,οο Ι
  1.000,00
  1.000,00

  0,00

  1.000,00

  18.331,60
  5.000,00

  49.688,90

  0,00
  0,00

  0,00

  49.688,90

  41.027,10
  8.661,80
  15.15.000,00
  000,00
  14.2.000,00
  000,00
  12.000,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,0,0000
  0,00

  41.027,10
  15.158.661,80
  000,00
  .14.000,00
  000,00
  2.000,00
  12.000,00

  19.19.19.653,00
  6653,53,0000
  5.000,00

  0,0000
  0,0,00
  0,00
  Χρήση2013

  19.19.6653,53,0000
  19.653,00
  5.000,00

  4.689,20
  4.689,20
  376,3388
  376,
  376,38
  376,38
  73.49.2894,81,6484
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  ο.οο

  0,00

  15.15.3301,01,1100
  15.301,10
  1.516,80

  4.689,20
  4.689,20 Ι
  376,
  3388 Ι
  376,
  376,38
  376,38
  73.49.2894,81,6484
  0,00
  0,00

  3301,01,1100
  15.15.15.30!,10
  1.516,80

  I

  Ι

  '

  0,0,0000
  0,00
  0,00

  19.772,84

  4.4.3351,51,9900
  3.4.351,90
  483,20

  i

  I

  �0,00!
  ο
  ο,οο Ι

  0,0,0000 I
  0,00

  !'
  0,00
  0,00

  0,00

  i

  ο,οο I

  0,000.0
  0,0,00
  0,0,0000

  -�
  0,00

  l
  _____j

  0,00

  0,00 i

  -ΟΜΊ

  -�·

  0,00

  0,00

  -�

  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,0,0000
  0,00
  0,00

  Σελίδα. 16

  ΜΙΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  16643

  1�γιακαιτα
  ι

  6654. οοο1
  1ι 6654
  669669!

  :;:���ών

  ··ιt-

  Π
  ένταροϋπολογισθ Αναμορφώσεις όπως
  0,00
  5.000,00
  0,00

  ;χαιmού
  μέσων

  : λοιπού υλικού

  Λοιπέ
  οιπέ-

  9.9.0000,00
  8.

  ι

  1 7111.0002

  7134.0001
  7134.0002

  7135

  ' 7135.00(
  7

  1120!
  �;.955,55,8844

  0,00

  18�00
  8_,QI)I_!O, O

  επίπλων
  '"πτακαι' ; δ.,ικτυ
  και ου
  ι

  I

  I

  ._,.

  Ι Λοιπδc

  , Fax

  '

  ι

  ,UU

  u,uu
  0,00

  I

  731
  1 73ll

  ..

  __

  1 7311.0001
  Ι

  I Δtiuoυ

  7311.0002

  ΤΝv!ΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!Στ!ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  1.516,80

  6595,34
  0,00

  �:,J,O3CJ4_

  ,ς κτιρ ί ν,,έ�και ν
  νέωνχώρων και
  ς

  v για

  5.00,00
  5.000,00

  0,00

  2, JUL

  , JUL

  ..

  ΚΕΠ

  I

  0,00

  -

  1-j--

  0

  _
  _

  - ---

  J,UC
  Χρήση 20l3

  "''"""'""

  .J!m Ι
  _j.J)IJ_

  5�8

  ">'

  0,00
  _0,00
  ο,

  Ο,Ο,•

  4

  Ο,

  1.99

  )�
  ��

  �i +----___!��
  ,uυ

  ____

  0,00
  0,00
  .

  0,00
  J,Ul

  I

  U,UU

  J,OO

  J,UL

  0,00
  u,uu

  __1_),()0_
  __<!,

  Ο,

  0,00

  0,00

  u,uu

  u,uu

  u,uι I

  i

  --'

  "!.
  "-··,0+0-

  "'

  0,00 ll0.867,"'7

  0,00


  u,uu

  u
  u
  1.999,

  _ιu_o_
  _ιο_ο_
  �u_o_
  �u_o_

  ,uc
  __(),Ο_ο_ I

  0,00

  U,UU

  uu

  ο,σο_
  _o,ou_
  J,U

  u,uu
  0,00

  Πιστώσεις

  u,uu
  _

  68.888,�7

  u,uu

  ,c

  _

  _(),_0JO0

  .uuυ,uι

  UU

  ο,uι Ι
  (,00

  κ.λ.π.

  ��

  ( 00

  I
  ιu.ouu,uc Ι

  υλικών

  .J)IJ_

  0,00

  7135. D7 I
  ..uι �
  7.
  3 __11-�E�������[
  α
  9�-�-;7 �uu_o_u
  ιω η.»vω���ι---f.f
  o5. �t--t;6:oι�r.n:ι t-----�_1""'2�
  �l7ill-

  I
  I

  1.516,80
  __

  1.0

  Ι 1111

  713
  7133
  17133.0002
  7134

  5.000,00

  0,00

  0,00

  71
  1711

  7111.0004
  7111.0005

  Υπόλοιπα

  '"""

  31712014

  U,UU

  u,uu

  __

  o,uo

  u,uu
  _(),()Ο

  0,0,0000
  0,00
  00
  c00
  c00
  ο 00
  ο 00


  c

  _
  __

  coo
  ,οο Ι
  ( 00�

  .,0000
  0.00
  ο.οο

  c

  0,00

  O,OC

  0,00

  0,00

  831!�--�;;,:�;;;..J�


  �'1------>o�-0o7i--l oc
  .
  u,uu Ι

  ο,οο

  0,10

  ��:
  ��:_>------;
  -

  ο.
  0,0

  0,0,0000
  0,00

  5.UUU,UC

  0,00
  0,00
  Σελίδα 17

  31712014

  I Περιγραφή

  ιΚωδικός

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  I

  I

  �7411
  ι

  7411.0001

  I
  Ι

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗτΙΣΜΟΥ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙτΙΚΗΣ
  ΧΡΗΣΗΣ

  I Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
  I Αποδ!Ι);έs_μονίμων υπάJJ.�λων

  ΕΞΟΔΑ

  1 6012

  601 !.0001

  I

  6012.0001

  602
  ] 6021

  602!.0001
  6021.0003
  I

  i

  Ι
  i

  6022

  6022.οο01

  604
  L__
  1 6041
  I

  r

  6041.0001

  605

  i6osi•
  I

  16051.0001

  6052

  6052.0001

  1,00 I

  -

  Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
  μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ταk"τικά
  επιδ�ματα)
  Τακτικέ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
  εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
  �ρόσΟετες αμοιΒές
  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίαc
  Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση
  αορίστου χρόνου
  I Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
  I μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
  I επιδόματα)

  I

  I Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

  I Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για

  Αποδοχές· υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών
  Κτιρίω'�)

  εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
  πρόσθετες αμοιΡέs_
  Αποζημίωση υπερωριακη;;:εργα ίας
  Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση
  εκτάκτων υπα/J.ήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων
  κλπ)
  Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
  μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
  επιδόe:ατα}
  I Απο�ς εκτάκτων
  Ερ-yοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων
  κοινωνικήs ασ�άλι�s
  Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
  Δημοσίου Δικαίου
  ΤΥΔΚΥ
  Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
  αορίστου χρόνου
  σ

  I

  ΙΚΑ

  Αορίστου Χρόνου

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΣΠΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

  -

  I

  Πληρωτέα
  Υπόλοιπα

  Πληρωθέντα

  0,00
  0,00
  1,00
  0,0,0000
  0,0,0000
  1,1,0000
  3.725.425,1,0003 2.296.585,0,0007 2.296.585,0,0007
  261.2250,00,3877
  261.2250,00,3877 2.998.
  3.1.3291.62.8035,00,0030 2.998.
  370.
  303.3072,85,0140 314.
  303.3072,85,0140
  350.0000,00,0000 314.

  Υπερβάσεις

  Αδιάθετες
  Πιστώσεις

  1,00
  0,00
  1,1,0000
  0,0,0000
  0,00
  0,00 1.428.839,1,0096
  101.7599,84,1636
  0,0,0000 1.292.
  0,0,0000 55.46.6927,14,9906 IΙ

  0,00
  0,0,0000
  0,00
  0,00
  0,0,0,000000

  0,00

  46.914,90 I

  8.713,06

  0,00

  1,00
  4.128.028,1,0003
  3.1.0217.63.0038,00,0030
  370.
  350.0000,00,0000

  0,00
  0,0,0000
  -402.603,0,0000
  345.28.0797,00,0000
  0,0,0000

  350.000,00

  20.000,00

  0,00

  0,00

  350.000,00

  20.000,00

  303.085,10 Ι

  11.286,94

  303.085,10

  20.000,00
  620.
  000,00
  600.000,00

  0,00

  0,00
  0,00

  620.20.000,00
  000,00
  600.000,00

  492.ΙΙ.286,94
  868,58
  489.521,71

  492.11286,94
  868,58 1
  489.521,71

  0,00

  0,00
  0,00

  127.8.713,06
  131,42
  110.478,29

  0,0,0000
  0,00

  350.000,00
  250.000,00

  0,00
  0,00

  350.000,00
  250.000,00

  282.854,06
  206.667,65

  282.854,06
  206.667,65

  0,00
  0,00

  67.145,94
  43.332,35

  2ο.οοο.οο Ι

  0,00
  0,00
  ο.οο

  0,00

  0,00

  0,00
  0,00

  16.653,131

  91.039,75
  15.641,32
  15.641,32 Ι
  63.100,55 1

  ι,οο

  Μελέτες, έρευνες, πi:ιραματικές εργασίες και ειδικές
  δαπά-y�_ς
  Μελέτες- έρευνες και πειραματικές εργασίες
  Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση
  κτιρίων
  Μελέτη κατασκευή ΔΙκού Μεγάρου

  660
  601
  6011

  I

  Προϋπολογισθ Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Ενταλθtντα
  όπως
  &ντα
  Δια�ορφώθηκαν

  '

  20.000,00

  0,00

  20.000,00

  3.346,87

  I

  11.286,94

  0,00

  3.346,87

  0,00

  0,00
  0,00

  17.000,00
  17.000,00

  20.000,00

  17.000,00
  17.000,00

  3.346,87

  0,00
  0,00

  3. 346,87
  ο,οο I

  0,00

  271.000,00
  50.000,00
  215.50.000,00
  000,00

  17.000,00

  11.000,00
  0,00
  0,0,0000

  17.000,00

  282.000,00
  50.000,00
  215.50.000,00
  000,00

  0,00

  190.960,25
  34.358,68
  151.34.358,68
  899,45

  0,00

  190.960,25
  34.358,68
  151.34.358,68
  899,45

  0,00

  190.000,00

  0,00

  190.000,00

  141.480,95

  141.480,95

  0,00

  Χρήση2013

  0,00 I

  I

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  16.653,13 I

  17.000,00

  n.ooo,oo

  1

  Ι7.οοο,οο IΙ

  48.519,051

  ο.οο

  0,00

  I

  I

  I

  0,00 Ι
  ο,οο 1
  '
  '

  _j
  σ,οο
  I
  0,00

  0,00

  ο,οο Ι
  I
  ο.οο

  0,00 I
  I

  ο,οο Ι

  Σελίδα 18

  317/2014

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  6054
  60 15
  606
  6063

  I

  i !ΚΑ

  )1

  Ι

  61
  611
  1 6117

  16ll6ll61 77..0o002oo1

  τΕΑΔΥ
  ΤΕΑΔΥ

  1 Λοιπές

  Ι

  ; τρίτων με την

  I

  Ι

  i υλικο�

  6162.0002
  I 62
  1 6;
  1 6232
  6234
  6234.0001
  625_
  1 6251
  62:
  i
  Ι

  Ι
  i

  I

  �,,

  ; Ερyου)

  > (ΣΜΕ

  IA
  I

  1. 616
  6162

  1

  ·'

  I

  :
  I

  .J:ι

  : παροyές και '
  ε1

  : αιρετών
  Αμοιβές και έξοδα :
  ; λοιπών 1
  ,,
  ιδιότητα του ελεύθερου

  Ι

  61

  c

  Υπέρ h Α.Α.

  I Λοιπές .

  1

  κτιρίων
  1 ειοων
  και

  1

  νομικού ;
  ; δικαίου

  ; Κhl! (curier;
  ι

  ; ΚΕΠ
  ·ι

  σε θερινές

  Λοιπά έξοδα τρίτων

  I ι;,,,

  ,m,

  ανάλυση νερου

  ; τρίτων
  Ενοίκια
  ι κτιρίων - ·

  ! (ώρων

  i

  l.OUU

  ΤΑΜΕIΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!ΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  Αναμορφώσεις

  Προϋπολογισθέντα
  όπως

  Υπόλοιπα

  (,�00 �
  1,,0000� 2.297.
  5.000
  1.00 ..2145:5..60
  +--�
  -7 :��
  ,00 1.000,00

  01Jii-100
  Ο0,00� •Ο
  0,00

  0,00

  Πιστώσεις

  +---�·�---l'
  =z �-1----�
  JO

  �00
  1.000,00

  4.
  0,00
  64ιJ78,87
  64ιJ78,!7
  ,
  0
  0
  5.!.0900,78 0!70 0,.0ο0ο 2.978 !7
  2.7.υ500,υυ,0υυ0 0,,υ0υ0 z.7.υ5uυ0( uu00
  ο,0,υ0υ0 24.6υυ,υυ
  0,00
  1.5
  1.5
  υ,ΟΟ 1.50(,00
  55�
  29250.�
  '7c5.ooo,'**
  Qu_o0+- 2z:7;f;00('ii*'υu,00 ��
  :.ο1 οο,0,ο0ο0.0uo0
  0,00
  �το.'
  0,0�---7
  0 �2�

  I

  .οο

  ' μέσω ν

  Ενταλθέντα

  1 0 . 4 1 8,50
  �00 10. �"*ουου:
  5.000,00
  ο 4.702,12Ο <-1-----ο�.+---�
  954 '2 3.7954,47.74.
  0,00
  o
  oo
  �:�� �Oi-J-- --·�:�Oi-1- � --��� 0,000,00 �:�ο
  1..1>0Ο0,υ,0ο0ο 0,00 ο 10
  _(]

  ..

  Ι !ΚΑ

  Ι

  Ι

  Προϋπολογισθ
  έντα

  Χρήση20 13

  54�

  Ι

  54�

  c

  1.101

  0:�� 2 ��----�l�
  J,υυ I
  ο

  ο.οο

  0,00 υ 10
  2.1.5JΥ5,36, 1. 36,0.1')]_
  7.66Υ,380, 7.380,69,'0180
  6.720,0,00t0 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,000,00
  c

  {

  422.147;12
  254.474,119

  10 14.929.!6
  00 14.929,0,0360
  JU

  ),49

  J,υυ
  υuοο
  0,,υ0ο0
  0,υ,0υ0υ
  ,00
  (.0000
  0.uυυ0,0000
  ,00
  .00

  ο.οο

  0,00
  ο 00

  _c QO

  c

  Ι

  α

  (

  c

  ο,οο
  ο.ου

  ο

  10
  2.1.944:04,
  1.31230,0,:00 c�10
  �,00 0.Ο,0Ο0υ
  1.500,00
  0,00
  1.500,00
  1.500,00 0,000,00
  ι7oAS2�
  ,os f-----*o"'.ιoo:H
  2]§;
  525,1175
  525.J,o1o: 1,0>
  2.070,64

  z.υυο,70.υ6υ4
  c

  ,οο

  Ι

  I
  1
  _Q �-��199�5�
  O,UO

  10

  ο

  )Ο_

  0,00

  _
  _
  __

  Σελtδα 19

  Δf.ΙΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  I Περιγραφή

  ��και
  . από �::ίτο

  626
  6261
  I

  1 6262

  έντα
  αγαθών

  1

  > λΓ'Ο" Ο>

  I

  I

  1 6264
  j 6265

  Jl
  J7

  I

  13
  16265.001189
  �000
  j

  627

  ο>• .1

  �;, : �

  α

  I χαμ�;;

  •;

  ,;,

  επίπλων και σκευών

  ι

  και

  (λοιπές παροχές

  0,00

  c

  ι

  πορτών Parking

  ιοοc οο

  ; μονάοας '�''-"'

  οο

  ; νερού

  μονάδας ελεyχου

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  I ��ως

  ; εξοπλισμού ΚΕΓ

  .

  ,

  .., . ι

  1

  1

  1.458,32
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  1.458,32
  0,00

  π

  0,00
  0,00

  0,00 1
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  .

  ιστωσεις

  Υπόλοιπα

  c
  � +-----�z�
  ��!�Η-------�

  � ----�:�:H-----�

  δικαιούχων

  οpγάνων
  σάουνας και

  φίλτρων

  I τρlτων}

  0,00
  0,00
  0,00

  ,,0000
  1.500,00 ,,0000
  J,OO 15.000,u,0u0u
  0,00
  0000 3.5.000000 0000
  c 00 4.000c 0000
  0,00
  .0000
  (
  ,
  7.10(,00
  600,00 ,,0000

  Δημ.

  1

  10.500,00
  0,00

  �κ

  και λοιπού

  ο.

  1

  ,

  4.000,00

  λοιπών

  ·•• '.''"''"'1 �κευών 1
  ι

  ..

  του

  I
  I

  3nι2ΟΙ4

  Ι

  ο σο

  Χρήση 2013

  1.458,32

  ">

  141.68

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  ��-

  (

  0,00

  -:�:�

  -

  --

  0,00

  0,00 cc 00 00
  0,00
  5..o5ou,00 ��---�·u,foiOOoo I �fcι ·O�O----��u,OouOH---�IR. �00.fc5.'0�01 ---�J.�OO
  u,J,uOuC

  I
  0,00 O,OU o,uo
  0,00
  0,0,0000
  0,000000 0,0,,000000 0,0000,0000 4.5.0000,00,
  0,0,0000
  00c 00 0,0,0000 0,0,0000
  0,00
  1.458,32 1.458,3Ζ U,OU 1.041,68 O,OU
  10.000,00 0000 00UO _(),,0000 3.50C Oci0 -i-f-- ---��)0
  5.00C 00
  (,00 0,00 0,00 1.100
  l
  0,00
  600,
  0
  C
  6
  0
  ,
  0
  0
  O,
  O
  O
  O
  J
  ,
  O
  O
  H
  O
  O
  OI

  ______
  C.


  ω
  6.5UU,UU ,UO O,U�U iU,OO- 6 � O,UτηO
  ου

  ο,οο

  ο

  ,οο_

  __
  __

  α οο

  ,οο

  ο,οο
  ο,ου

  ο.οο Ι
  ο.οο

  ο
  c

  ο,

  ο,οο

  ο,οο

  _____

  σο

  o,oo

  __

  0,00

  0,00
  Σελlδα 20

  ΔF!ΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  I

  1 6273

  i

  Ι 6273.0001

  6279

  για
  Φυσικό αέpιο.
  """'"'

  για

  Λοιπ ! γενικά έξοδα
  ·
  � ξοδα I

  1 64
  647
  171

  �.��=�:�=-ΟΟU"'---+7ό!Έ�
  6474

  Έξοδα :
  Eiδn

  κ.λ.π;

  1 665
  1 6§4
  1 669
  Ι 6691

  0,00
  0,00

  ' κτιpίων

  6.000,00
  και

  45.

  J,OO

  00

  : και
  χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά,
  ι υλικών
  ι υλικών

  64 16
  8.572,74 1
  ,00
  8.572.74

  J υλικού

  I

  Ι όόΥ1.0002
  6699
  I
  VJ

  I
  I

  .οιπέ

  ω
  i σ:αιi. ν

  12
  2.000,00

  και

  c ειδών ,

  ι ειδών
  ι κάδων - '

  .�,

  Ί

  αναλυτή

  10

  17

  18

  ι

  για το

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΎΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

  20.00
  c 00
  ο

  00
  0.00
  0,00
  0,00

  1 .000,00

  0,0(
  0,0(
  0,00

  4.922,53
  �οο
  5.000,00
  1::.οοι
  ·.001

  > και

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  ο.οο
  0,00

  0.'

  -�

  αναλυτή

  o.uo

  2J1Qi?,OO

  629�,42
  ,.

  �πως

  0,00

  φωτισμό,

  : "Α

  Ι Δαπάνες για τηy.

  i3
  i633

  έντα

  3/712014

  2.000,00
  0,00
  ,00
  ο.οο
  0,00
  -4.900.00
  J.OO
  -61.403,00

  Χρήση 2013

  ..

  Αδιάθετες
  Πιστώσεις

  6.000,00

  0,00

  145.JOl,

  0,00

  1.117,90

  ο.οο

  4
  45.172,96

  .3:

  0,00
  0,00
  ο 00
  ο 00
  ο .00
  c 00
  ο 00

  18.! 9,10

  0,00

  9.643,6

  10.41:',78
  8.51 1.32

  0,00
  0,00

  4.882 10

  6.000 00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  7!.996,88
  6U

  . ,

  ,

  8.57: ,74

  1 0.417,78
  8.51 !.32

  0,00
  ο.οο

  0,00

  2.000,00

  567� 12
  4.92; 53

  0,00

  Ο,

  0,'

  0,00

  o,QiJ_

  0,00

  201.817,37
  0,00
  00

  10
  ο, 10
  0,00

  J,OO
  ),00
  ),00

  0,00
  _8_67,27
  J,OO

  ),00
  867.27
  ,00
  2.09 1,00
  0,00

  0,00
  0,00
  _0,00
  1,00
  0,00

  0,00

  0,00

  ι•ο�υ•,•υ

  0,00
  0,00

  .oc

  ο,οο

  1 . 1 1 7,90

  ·,12
  ,12
  ,84

  69.

  . 61,42

  0,00

  1.οο I

  ,οο

  ),00
  0,00
  ,00

  ο.

  O,OC
  O,OC
  0,00

  00

  c.oo
  O,QO

  0,00
  ο 00
  c .00
  ( ,00
  .00
  c ,00

  J,OO

  ,00

  ),00

  �.οο

  ),00
  0,00

  0,00
  0,00

  �J.OO

  36��I
  00 ,00

  c 00

  c 00
  c 00
  c 00
  .uo

  ο 00
  00
  c 00
  0,00

  c 00

  0,00

  �:��
  0,00 I

  Ι

  c 00

  c 00
  c 00

  0,00

  0,00

  10.100,00
  .89
  2.000,00

  0,00
  0,00
  ,00
  0,00

  Σελίδα21

  317/2014

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  έντα

  0,00
  u,uu
  uu

  Φαρμακευτικού υλικού για το
  • o.uw•

  Ε ΙΕΙΙΔΥΣΕΙΣν
  ρ
  �;�r�; κτι ίω .
  ι και

  713
  7131

  Ι

  7171331.1.00C(
  713 1.00
  7171343: .oc
  7134.0001
  1171 71357
  7
  7
  1717335.0010
  7

  ι

  : 731
  1 7311
  I

  I

  i1 606

  ; Δ.Ν.Σ.

  "'�"'"'

  v πινάκων

  ο σκούπα<

  Ηξέδρας
  I

  I

  "

  Δημ

  I ΈDΎα
  I Δήμου

  7311.0001

  7322.0001

  732
  fcc7322 · ---

  �'-'"·

  -

  I

  κτιρίων , έργων.
  .

  I ΕΞΟΔΑ

  I Αμοιβέ� και έξο δα

  ΤΑΜΕIΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣτlΚΟΣ Π!ΝΑΚΑΣ

  I

  I
  I

  ',
  I

  15.()()! .QQ.Ι
  ( ,οσ

  I

  u,uu
  37.670,86 37.670,86
  161 .1�� 24

  4

  O,UO

  ιο5..uUοι,OL,0,ΟQ!J_0Ο0

  -ll.OUU,Ο,
  ι: 00
  �.uou,uu
  (,00
  24.601 ,UU

  αγίων

  �σο

  5.371.800,00
  Χρήση 2013

  Ι

  u,uu

  (,00
  0,00

  _(),()1)

  �14

  ,QQ_

  _(&!J

  0,00
  0,00

  ΙτΑΣ ΚΑΙ

  , l4.Y�l,40
  ,',,uu0υυ0 (,00
  u,oo 0,00
  .

  Ο,Ο,
  _()u,,0o0o
  (,00

  �,Q!!

  v χώρων Νέοu [

  ' κοι��

  η γλuπ:ού Βασ.

  0,00
  ,,uUυU
  ,uυ
  ,οι

  147.000,00

  v στάσεων Δημ.

  ' "αι ; , _; και .,
  �,τοΎ E��i������ci�

  Ι

  I

  μπόϊλεο

  ·

  !

  \

  ' έργων και

  Ι �πως

  0,00

  _IJ,(J()_

  Υπόλοιπα

  Ο,υο
  0,00
  U,Uυ
  0,00
  u,oo
  ουου
  υ υυ
  υ,υο
  0,00

  J!,!!IJ_

  _(,L!SJ_

  _('!I!.

  ,UU

  Υ.ΥΥΥ�
  u,oo

  oJ.M

  ,UU

  J!,!!IJ_

  ,UO

  Αδιάθετες
  Πιστώσεις

  �I
  I

  I

  l

  ,00

  I

  ,UL

  _o,QQ_

  0,00

  0,00

  J,UO

  υ,υο

  _(),�ο
  _(),()1)

  4.646,J,6υ[ι

  _(,Q!!
  ι,uu

  Ο,υυ

  0,00
  0,00
  0,00

  U,UU

  υ,υυ

  O,C

  _(),()1)

  ,/6

  18,60

  lU.J)j,

  0,0
  0,00
  . (,00

  0,00
  0,00
  0,0,0000

  �00

  υ,οο

  ,οι

  Ι

  ο,οο Ι

  _(),()1)
  ο,οο
  ο,οο

  0,00

  0,00
  0,00

  _(),()0

  1,19 I

  0,00
  C,c,OoOo
  0,.ο00ι
  0,00
  0,00
  0,00
  (,00
  .,.ο00ο00 Ι
  .,0σο0
  ( ,00
  c

  ι
  ι

  O,OC

  0,00

  ο,οο

  Ι

  Ι

  I

  ο,οο 1
  Q,QQ

  0,00

  I

  0,0,0000
  ο.οο

  ο.οο

  0,00

  Σελίδα 22

  I

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  έντα

  j

  Αδιάθετες
  Πιστώσεις

  Πληρωτέα
  Υπόλοιπα

  ' �ως

  3Π/20J4

  =-+---.
  =1Η'7�47�'·7�
  OO =J1�'7�
  ��:�0�00

  :���=���7�
  7
  ==
  8,27
  3
  ==���
  Ι
  38•2
  *
  47'73
  �Η:�:1===tι;�•;υσ�
  Η=
  α
  σ
  κ

  ι
  mJ,
  a
  =
  ς
  ό
  ·.�δώ:ρ�


  ά

  ;
  ;
  ;

  ,

  ά
  ;


  .
  :
  f
  f.

  =!=
  �·:ς·,.�
  •ε
  �? α ορτών. γενικ και ειδικ τακτ κά
  601 1 . 0001

  6012

  1

  ; μονίμων
  εργασίας και για
  και νυκτερινές ώρες
  και λοιπές
  ,,;.., , α,;σφις
  .
  ι με
  ι �ασικός
  ·r:" γενικά και ειδικά τακτικά
  ' Χρόνου
  "? και για
  τ
  και
  κ
  ι
  ερ
  νυ
  ε
  νές
  ς
  ώρες και λοιπές
  �; ���:ές
  ; και για
  ς
  '
  κ
  αι
  νυκ
  ερινές
  6Jρες 1 "''
  ��
  τ
  ' ,;::�
  υπαλλήλων, ημερομι��:� ωρομισθίων

  Τωcrικές

  ·

  •1,..

  ��

  ·�e

  1i 6021
  1 6021.0001

  j 6022

  0,00

  0,00
  0,00

  <Ν•

  ι.,)

  ! 6041
  I

  I

  1 6042

  ; �i�:c:�
  • •1

  I 605

  1
  j 6051

  �0
  I

  6051.0001
  002

  1 6054
  6055

  : ΙΚΑ�ίflων
  '','
  ! :


  ·
  "'

  )I

  καιγια
  και νυκτερινές ώρες και λοιπές

  ι με

  Λοιπές ,
  Ι Κλάδος:

  ΤΑΜΕIΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΣrΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  ο,οο Ι

  202.261,73

  0,00

  94]19,23

  71.371,31

  0,00
  0,00

  190.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00
  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  128.557,59 Ι

  0,00

  1 .421.442,41

  0,00

  128.557,59

  163.190,79

  0,00

  1.4

  0,00

  0,00

  I

  163.190,79

  0,00

  9

  0,00
  6.000,00

  C,OO

  �:��

  ���

  30.000]j:;-;-t-- --,�
  � i

  I ΙΚΑ Σ'
  Ι

  1.747.738,27

  = ··

  3 7��
  9όiA�
  795df
  0. 1
  9 I �l�
  9
  i, τ-·-i5f2.2�04,,5�1---i��:��
  τ-�13' i7.7�
  � 9�
  J.,o0�
  o0 1 --��
  ��----�0�

  1 : A ι---�
  ! .�

  ·

  I

  ''

  0,00

  .. ,

  "ι·

  1 604

  1.747.738,27

  0,00

  .

  .000

  (,Ο(
  ο 00
  ,00

  Χρήση 2013

  .000,00

  227.831,99 Ι

  0,00
  σ,οο

  227.831,99

  �Ί �':��: �;

  48.47/ '-�-�
  500.70: ,09
  ό.

  0,00

  0,00
  0,00

  σ,σο

  .��
  ,00

  ,00

  I

  I

  0,00 !
  ο,οο

  0,00
  0,00

  62.168,01
  2.387,01

  0,00
  0,00

  ��2· 57

  Q�

  29.l94

  7.484 55

  I

  0,00 Ι

  0,00

  11

  I

  I

  0,00
  Ο,
  ο

  ���+---c6�63C'"�*-----;"'J:�<Πt�--2"�.���s��;--;o"'�3<1�
  Σελίδα 23

  Περιγραφή

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  έντα

  ό�ως

  2.069856
  0,,0000 173..OQQ,IJIJ_
  13.
  00,
  0
  0
  1
  1
  .
  0
  Ι
  73.73.772929,9: i0,00
  172.172.300,00,0000
  87.
  ;./:ιπαοο' yείέςδοςκαι(ένδυ' ση
  '606
  16063
  I
  0
  01J,0
  3
  ��
  57.
  0,
  �.
  6
  1
  6063.0002
  7.010,,0006 7.010,,0006 0,0,00uu00
  ; (2013) και επιμόρφωσης 0,0,0000
  0,00
  0,00
  1 6072
  (άοθοο
  ιΊΔ
  I
  ;
  0,00
  0,00 0,00 0,00
  6072.0001
  ιμοι
  6βέςές τοίαιοτετών
  161
  καιτηντοίτων νομικού
  ιμοι
  ων
  με
  >Δικαίου
  1•11.0002 ιμοιβές
  �$8����
  -;*����t
  ε
  .
  μ
  1
  00000 2600 10����4�!6��������
  δικαίου
  16142 Αμοιβέ�
  COO 3.�30
  2587:
  000,UU
  U
  Ί:
  3.
  U
  00
  UU
  CU,.U00O 9.000 00
  0,0,0000 0, 1Ι0U 0,0,0000
  6142.0003
  ! 61
  ; τοίτων
  1621621
  0,0000
  0,
  6211 ! '"α" χ��ων και οδών,
  0,00

  16211.0001 I
  0,00
  I
  1623i 6233 I Ενοίκια -·
  0,0,0000
  �+---��:��----';0';:����-t---7�
  I
  00
  4.059,00
  6256251
  59
  00
  6
  �·10� 3,13 i 7.10:,13
  0000
  �--""�7.�:-ii
  H-----)C�i: �:7.�5�HΉ
  6;iH
  625l
  .
  O
  OC
  7.
  s
  oo,
  J
  o
  00
  '6253
  μέσων.
  6�00
  �00
  52.52.771{,10,771_5
  0000
  60.
  o
  oo

  .
  u

  u
  -�
  6
  QOOC
  σω
  �.
  o

  u
  52.
  7
  1

  ,
  7
  5
  με
  ν
  1626 l_από�;;;;;��και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης 817.820,96 141
  00
  ! 6262
  49.000,00
  0,00
  �:��::ν�:ιrω�J�

  I

  I

  1 κη

  ΊΈΑΔΥ

  I

  ί

  Ι

  i6

  i

  !

  I

  ο.οο

  Ι

  ; κτιοίων

  Α

  100 1

  j
  .

  Ο,

  I

  '
  I

  !
  i

  I

  I

  I

  πι.

  ω,

  ·Ψ

  �Ι

  ;�.,.

  I

  1

  c

  γ'J'ανού

  ''"''' :• .

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓIΣΊΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  ο,οο Ι
  .οο

  Χρήση2013

  οο

  Πιστώσεις

  90
  98.51
  77.988,94

  ο

  0,0
  00
  0000
  0,00
  0,00
  ο

  Ι

  c

  _(]

  c
  ο
  c
  ο

  ου

  ο

  ο,οο

  ι

  .

  3/7/2014

  ο
  ο
  ο

  0,00
  0,O,,0OOUU0
  0,0,000
  0,00
  0,00
  0,0,0000
  1100
  0,0,001000
  0,00
  0,00
  Ο •Ο

  9.000 00
  17.17.6611,11,7799
  17.611,791
  941,941,0000
  '.396694186,011270
  7.7.22396,89,89,228575
  I

  Ι

  ο.οο Ι

  i
  I

  I

  c

  ο

  c

  Σελίδσ.24

  ΔΗ!νfΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  I ,.,

  )�
  263 ΟΙ
  �02
  04
  J7
  6264

  1

  1

  1

  ,ς στόλου

  μέσων
  μέσων

  "'" .

  i
  !

  I
  i

  Ι

  1

  " ιv •l

  Ι

  και

  αυτοκινήτων και

  ρ

  σέρβις
  t

  >

  πομπών

  και ι

  Φέληό οι τέλη
  έλη
  τέλη
  1

  μέσων και

  και

  1 και
  και
  και

  μέσων
  ι

  λοιπών

  φίλτρων

  i λοιπών .

  i κάδων '

  κάδων

  υγu:ινιl' και

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!ΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  ι
  ι

  Τέλη

  Ι Είδη

  και λοιπού

  ·'>λ'

  .,

  τέλη

  Τεχν.

  1

  1

  0,00
  .000,0,0000
  161.732,1,0301
  7.000,0,0000

  l.X.E.

  -

  �οα

  στύλων ΔΕΗ

  ] ΚΟ\
  ,1

  ,! και
  I

  )]

  ..

  ; ΗΙΦ ooo\J .

  ...

  6322 1
  �I
  1! 666636631

  1

  ·

  ,�:.

  I

  1 6265

  ; ασθενών
  Ι;τι�ιών και
  ·

  Ι

  ; Νέας

  ψ .. ,

  έντα

  και

  μέσων

  ο.οο Ι
  1.49!,,U2U0
  2.0 ,,U0U0
  7.7.0000,0! ,0000
  ]7.00( 10
  15.

  I()_

  0,00
  c σο
  σο00
  0,00
  0.00
  0,00

  ό�ως

  . 00,00
  24.400,00
  161.732 31
  24.600,00
  45.UUUο 00 30�00
  45.000,00
  .0: 00,4500
  �00+---�17.10�
  5.�
  ���
  0,00
  0,00 5.000,00
  uo
  39.15.·
  ���·
  15�
  0,00
  1.1�:�,31
  0,00
  J:•.

  Β.οο �ο

  ι

  Χρήση 2013

  Πιστώσεις Υπερβάσεις

  3/712014

  ,,0000
  1,00
  28,225.24.400,14,001700
  5��
  0,0,0000
  ο 0000

  2.952 0094
  0,ο,ο0ο0 Ι
  ο.σσ I
  4.081U,•
  24.719, 10

  9.059 17
  JO
  21.310,1,0170
  c

  1

  5.04�
  24.40C 00
  229.01
  0,0,0000
  o,0,u0u0

  22.�952,940000
  0,0,0000
  0,00
  4.08J,)4UO
  24.24.77'1 97
  6666
  9.9.0055 17
  ο
  0,00

  �ο
  J()_

  c

  0,00
  0,.oc00
  0,,O0C0
  0,ο 0000
  000.00
  c,oo
  0,0,0000
  00
  1,.0000
  ,,0000
  0,0,0000
  ο.σσ
  ο..ocοο
  0,.oc00
  c
  οC 0010
  0,0,000000
  ο σο

  .uu

  ο,οο

  ,οο
  ο,οο

  ο

  0,00 0,00
  2.6.05oo0('*.o0:c+0o --""'0,,.00o*-�00o
  0,00
  0,00 cc 000000
  0000
  (
  161.732,31 (
  0,0,0000
  250.721 78 0,00
  8.040 51 0,O,,U00O00
  0,00
  0,0,0000
  I
  "·"ο
  I
  114.56..24:1 ..!*,JIQ0ο6!:;-31------;ο.t;.0ο*-0ο; 1
  0000
  11,,0033
  0(0(
  J,OO
  ,1,000000
  2.00 1,00 1,00
  •.

  ο
  G

  uu

  u,uu Ί

  ο,οο

  Ι
  Ι

  ,οο
  οο
  j)(

  Σελίδα 25

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  έντα

  166316633.0001
  I κ.
  6633,
  0
  003
  6634 04
  1664
  και : και
  : 6641
  'uέσ ν
  1.0 12
  I

  I

  cπ.)

  Ι.
  Ι

  .

  , ,.,�

  Α

  ι

  I

  !
  !

  Ι�οοο>

  Ι 6641664664!...U00UU�009010
  16666662 ΥΥλι•ικ<κά
  Ι

  i

  >1771!.0001
  6 171..00004003
  667]
  ' 6673
  166816681
  Ι16696681.0002
  '6699 Λοιπέ.

  i
  I

  σάΚJ<ων

  rο

  '"

  ;

  ·•ιe•ιv•"

  και επισκευής λοιπών
  • υλικού για

  και

  ·�

  ι

  uέσων
  και σκευών

  ζαντών

  '

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΠΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

  ι �ζαντών_

  ι ψυκτών

  ι και ·

  I
  I

  '"

  ; υλικού
  >

  >πήλαρ

  10
  οο
  .(.οοU0U0
  οο

  και

  :��

  I

  ,uu I
  *

  ο.οο

  0,00

  .οο

  0,00

  I

  0,00

  0,0,0000
  00
  c

  1.000, 10

  4.004,: 3
  0,00
  0,00 4.004,13
  23.265,90
  .00
  Χρήση 2013

  1R.34
  311.1".362 3UO4_
  142JiQ0,7,05;0

  1

  ι.6J
  _ο
  ο
  5.405 31 ο
  _2_7�"4"3i-j---;;,0,·O0�O0 I

  ο.οο
  36.6.2.76737.6�,52,"65/Υ25 31.Ι.333'6ι.,343U9U
  ο,00
  50.420�000,0000
  ,00
  0,0,0UO0()0
  0,00
  18J!O!IQ, O 11�
  ι
  ο.οο
  ο.οο
  ο.οο
  ο.οο
  I
  11.563,62 5Ι'�
  .563,62 0,00 3.436,38 0,01
  ��" " ---;5;;cι�. 17,51
  ��
  76.1.9900,11,5800 Ι
  13.788ο 3000 .788,0,030( 0,0,0000 73.1.8200,11,0700 (
  7:
  861,00 861,00 0,00
  (,00
  .οο
  .οο
  οο
  ο,οο
  ��
  οο
  ιο00.
  .

  -��
  �-��- .οο
  17.5.0004,00�.013 �--8�445,6 0780 --τ,861445�, �--��-��
  7.004,13 445,0,0780 445,0,7080
  1)00 1.000,(
  4.004,13 44J 78 445,78
  ,00 3.558,
  0,,0000
  0,0,0000
  23.265,90 17.748,90 17.748
  0,ι,uο00 ι���7�.�--�

  I

  ;z

  1

  •v

  Ο,

  ,.

  126.!.776852,-;3:5:
  36.73"'.65
  18.
  3.000,00
  1.i.OOO,OO

  J.ooo. *
  ι --�.;;+---�""

  � κ�,�;:::� έργων

  ι

  0,00

  ....,

  για κίνηση

  φυσικο ί αεοίου ·
  φυσικο αερίου για κίνηση ,
  ι φυσικο; αερίου για κίνηση
  ι

  2.000,00

  Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Πιστώσεις

  υγοού για κάδοι>ς

  ς
  ) κίνηση

  I

  I

  ι

  >

  0,00

  ό ως

  ! �

  3Π/2014

  J:

  Ι

  ι,ΟC

  cι43ι JB

  *

  ι,οο
  *

  ο,οο
  ο,

  u
  u

  vv

  c

  c

  Ι

  ι

  !

  I
  ι

  o,uu

  Σελίδα. 26

  ΔΗΜbΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  17
  6699.
  6 01011013
  7

  I
  Ι
  I

  Ι
  και

  ι

  ι υλικων

  αεοίων

  7
  71
  1 713
  71:J1

  I
  I
  Ι

  '

  I
  I
  I

  7324
  7:
  1 7325

  σκούπας ;

  ι

  κ

  Ι f.Ipoμ,Ιv<ιv

  ι

  μέσα

  Ψ'

  Ιn

  I

  ψ

  ι κάδων 1

  · γερανων
  ' μίνι

  ι !.Χ.Ε.

  Λοιπό
  11
  7135.000 Έογα
  1 73732
  7135

  -]1 .

  _,

  c
  c
  c

  0,00

  1.0011,00
  �ο

  ο

  τ

  I

  0,00 15.000,00
  0,00
  25.3.000000
  1.000,
  οο00
  Ι
  0,00 Ι
  1.4:
  ]I

  ��

  7131.000
  71713311..00007008
  71713131..000011
  71713311..00010198
  1 7132
  'Jk.vvJ1
  71

  Αναμορφώσεις όπως
  Προϋπολογισθέντα

  έντα

  ι

  ) van

  : μινι

  ' κοι;,;;ς

  ' κοιV1jς yοι]σης

  1 εσοχών κάδων 1

  ΤΑΜΕ!ΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΊΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  0,,0000
  7: 0,00 73.73.880000,0000
  0,00
  0,00
  1,00
  0,00
  0,0,0000
  Χρήση 2013

  ο
  40.20.000(0( 0000
  1473.7.680(0( 0000
  Ο,
  c

  700,C
  15.000,00

  0,0,0000
  0,00
  0000
  11.8; 1,0190
  1,00
  c

  1�,00

  19�

  0,0,0000
  0,00
  ο.0,00
  .873,οο,"
  Ο,

  0,1,,000000
  0,,0000
  0,00
  0,00

  11,,000
  ,00
  ,00
  o,uu
  0,00
  0,00

  ( 00

  ο
  c

  (

  191 Zl
  { ,00
  1,00
  1,00

  0,00

  00
  00

  Ο ()()

  19: Ζ1
  ο 00
  00
  c
  c 00

  00

  Υπόλοιπα

  3ΠΙ2014

  0,0,0000. 0,00
  0,00
  0,0,0000
  0,0,0000 1.00C0,0000
  0,0,0000
  0,0,,000000
  9
  0,00 �
  :;c7;;;;-rI

  0,00
  ο 00
  00

  649.o3s,oo l

  I

  0,0,1,000000
  JO
  ο,--co"''o11"'"o00
  I

  _
  _

  ο,οο

  Ι

  οο

  00

  0,Ι,ο0ο0 ( 00
  Υ35,οο I
  Ι1..6800,οο CΙ_0ii+-o0 ...,(';o,()()0�l0
  ο.0,0ο0ο
  3.000,00 ο.ο,οοοο I
  0,00 0,0100
  73.0 ��--""J;;;-10
  1,O0O0
  JO
  OO,
  00
  5
  ,00 182.401�79;;+----i;'7;0;;-]0
  00
  0,00
  0,00
  0,0,0000
  ο 000000

  JO�ο
  0000
  (,000000
  (,00
  0,0,0000
  0,,0000
  00
  00

  Ι

  l

  ι uo

  c

  _
  _

  U

  1

  I

  Ι

  JI

  Ο

  ο

  ο

  Σελίδα 27

  3ΠΙ2014

  ·ΔΗ}JΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  I

  7:
  0002
  1 7331.
  7331.0003
  ΊJJ!.UUU5
  : 7331.
  0006
  7335
  733
  7331

  i

  Περιγραφή
  • Η/Φ οδών

  ., •. ,

  ; και ,
  I κοινής

  Ί

  .

  .; παγίων
  ; κοινής

  μέσης τάσης

  Ι κτιpίοοv .

  ...�

  � ���.

  ι (ημιών

  I

  , έρευνες,
  ; -έρευνες και
  για

  κοινής·

  δικτύου ΔΕΗ

  ι

  74ll.UUU!
  16160
  !6016011
  6UII.OOU
  i 6012
  I
  605 JI
  I 6051
  16055
  6oss.ooo4
  1606
  i

  '

  I

  I
  '

  και

  Ι

  !'ακτικές

  Ι

  -;

  και για
  ��:�;:έ� και νυκτερινές ώρες και λοιπές
  -r

  Ι Αποζημίωση

  "Ι�"'

  και

  •ι•

  ; με
  ΤΕΑΔΥ Εpγ.(Δημ.)

  I ΚΥΤ
  rΕΑΔ'

  192,21
  192,21

  -�

  I

  ο,οο

  JO

  ι �ασικός
  , μι��.?ς, ��fα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
  I

  -I

  ο,οο

  Ο.Ι

  Ο

  I

  I

  '"' "''

  Η

  "'"'

  '"· "'•'

  1.

  Ι.c

  ; παροzές και

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣτ!ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  ο.οο

  I

  Πιστώσεις

  5.000,00
  9.807,79
  7HUO 00

  I

  113.207,79

  <.<ου,υυ

  �·"""; :

  L6οs ι .οοοι

  I

  και ειδικές

  ����·,'Αυ;/τω·ι Καθ/τας
  ' ΕΡΓΩΝ
  I
  ΞΟΔΑ
  ΕΑμο
  I ιβές
  I

  J,OO 192,21U,UU
  0,00 192,210,00 0,0,0000
  0,00 5.000,00
  0,00 0,00 0,00
  U,UU
  !92,21 !92,21 0,00
  0,00
  οc.0000 0,0,0000 0,0,0000 Ι
  29.24.660(0[,ou0000 I cο ou0000
  ���--���
  �5· ��--�c��---�o.:��
  � ---�
  � --�0�
  0,0,0000
  0,0,0000 0,0,0000 0,0,0000
  O,UU O,UO u,oo
  . O,OU
  ο 0000
  '
  7
  0.
  6
  57,
  0
  9
  ou
  466. 1
  17 511. !06.17
  ο
  00
  441.732,41
  11 1
  ο 00
  �ι�
  427.93_8,30
  30 0,0,0000
  4
  13.794,11 13.794,11 0,0,0000
  7.000,0,0000 4
  3.000,00
  46.174,17
  0,00
  46.174,17 46.174,17 ο,0,ο00ο Ι
  I.1.U5Ul00,.0O0U c ou00 1!..05000,,U0U0 3715,0859 379,81. ,0598 1,,0000
  12.2�500,.0000
  1013 1,00 Ι
  00 I• .00050l_,(),000 36 13
  J224 0,1,0000
  90 1,24
  c 00
  0,00

  έντα

  Χρήση 2013

  .οο

  I

  22.061,70

  17

  6.825,83
  6.5.8725,03,8634
  Μ4,620,861,794021
  .1.581l 1•,.9s·8
  ι:

  1,76

  I

  0,0,0000
  0,0,0000
  0,00
  0,00
  0,0,0000
  0,,0000
  0,00
  0,0,0000
  0,00
  ο,
  0,0,0000
  0,0,0000
  O,0,U0O0
  0,00
  0,0,0000
  0,0,,O00C00
  Ο,O,C
  0,00

  I


  Ο,

  1

  I

  I

  I

  Σελίδα 28

  Δ'ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  3/7/2014

  Πιστώσεις

  Περιγραφή

  i:ντα
  Υπόλοιπα
  � ��ως �
  6J --��
  J.sooFot
  ,oo ��oor��6.soo�
  ,oo --24m
  z.4oJ,n
  zJ r-:.U<
  ..- .ω,.�
  (�δυ�

  · ��-+--�
  ,uu --�
  4.uY6,n
  τπt----�o.oo
  Λoιπt�
  ς; πα�
  ρ•m
  - �εo�
  . --�u�
  είδoς;�

  I 60�
  ,�

  Μ
  1.41 ,31
  0,00
  04

  61
  614
  6142

  I έσα
  i
  i
  !

  0,00
  _!_ QO,OQ
  iOO,OO

  ; (2013)

  427.

  ΑαοιΟέc
  και τοίτ ν
  ΑαοιΟέc τοίτων αε τnν ω νομικjούδι α
  Αμοιβές 1 ε
  κ ίου

  ι

  Ι τευyών Η/Μ

  τ υyών :

  6142.0006

  9.UUU,UU
  24.6οο.σσ

  για:
  του έργου ",

  :..

  .51

  I

  u
  Jii+-

  0 JU
  Ο JO

  uo

  '-δ'
  ιu�
  . uu

  _
  _

  U,UU

  9.000,00
  24.600,00

  .

  15

  ! 6142.0016

  1 �:χνι"j,

  Λ

  στην

  "'�,.:;:.:

  . . ., .

  σ.οσ

  i μtτρων

  I και Τευχών

  ο,οο

  του έργου "

  21

  I Σινώπη�"'

  ς μελέτης

  v μελετών για το έργο

  7.000,00

  24.182 43

  u,uu

  991,92

  ,00
  24.181,43

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  24.182,43

  24.182,43

  u,uu

  14.760,00

  0,00

  14.760,00

  65U,UU

  4.649,40

  0,00

  0,00

  0,00

  u,uu

  0,00

  u,uu

  u,uu

  u,uu

  1

  I

  __lJ_,(J{J
  u,uu

  22.14U,UU
  14. /oU,UU

  0,00

  u,uu
  0,00

  Χρήση 2013

  "·""

  0,00

  0,00
  0,00

  9.uuu uu
  417,57

  uu

  0,0•
  0,0
  0.00
  0,00
  0,00

  U,UO

  0,00

  1.096,00

  u,uu

  u,u,
  u,uu

  0,00

  0,00 Ι
  0,00 '

  0,00

  u,uu

  u,uu

  5U8,U8

  u,uu
  0,00

  u,uu


  �9

  ,UU
  ,uu
  ,00_
  _IJI!l!._l
  ,UU
  .uu
  0,00

  22.140,00

  Αθλητικό Κέντρο Δήμου

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣτ!ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  _( ,00_
  _( ,00_

  U,UU

  7.000,00

  u,uu

  ; Σταθμού

  για το
  Αθλητικό Κέντρο Δήμου

  I
  I
  Ι

  0,00

  Ι 6142.0017
  1 6142.0018

  ι 6142.0019

  uu

  0,00

  ι κτιρίων οδού

  ι

  _ο,00
  99 ,92

  l8.5UU,UU

  και

  1 6142.001 1

  __!.±l_l,3_l l
  J!,QQ_

  .

  0,00

  u,uu

  0,00

  411,) Ι

  0,00

  ο,οο Ι

  0,00

  J!,QQ_

  0,00

  0,60

  ο.οο

  . . ...•.••

  0,00

  U,UU

  I

  u,uu

  I

  0,00

  u,uu

  0,00
  0,00

  Σελίδα 29

  3Π/2014

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  6

  Προϋπολογισθ

  I Δράσ.εις

  ,; και �χολικό κτίρι�'j ,

  ��ι:�.
  ·-:

  10.218,88
  ,
  0,00
  0,00
  0,00

  o,uu

  σε

  :'"'''c>
  '
  '
  δωματος σε Σχολικο
  �ίοιό 4ου Άύ�είου Ν.Σ.
  1

  6142.0031

  1

  �.

  i 62
  ! 626

  6262

  ΙΑ

  1
  1

  1 6265

  1 66
  Ι 661
  6613

  i

  13.0003
  1 100102

  όό
  1 669
  1 6699

  .,.

  Ι

  και

  Έντυπα, βιβλία,
  και n;,
  '•
  Λοιπές
  Λοιπές
  _,

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΊJΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  σε

  ; δικτύου '
  σχαρών -

  jύλη,
  μηχανογράφησης
  ι

  I

  o,ou

  2:�:�

  24.600,00 11.967,0,0000
  0000
  _3�:��
  1�,00
  2.367,00

  αγωγών ομβρίων Αγ.
  ; δικτύου ομβρίων
  1 αγωγών ομβρίων Αγ.
  1 αγωγών ομβpίων υδάτων
  ω αι λοιπού
  σκευών και {:;;: ν κ
  οργάνωv
  1

  9.819,70
  3.927,88

  , '

  ..

  ' "

  -τ .

  του Δήμου
  για

  ,_

  I

  I
  I

  ο,οο Ι
  1

  260.Q4' 12

  3.0000,0000
  7.551,26

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  σ,οσ

  24.100,8,0000 0,00
  ,00
  0000
  ,
  ,00
  ,00
  00
  00
  0,00
  0,00
  !.436,54 . 1.436,().040
  7.551,26 0,0100 0,0,0000
  c

  c 00

  0,00

  Ι

  ,,0000
  J,OO

  Χρήση2013

  215.922,12
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  ,OC

  0,00

  c 00

  c 00

  o,uo

  J,OU

  Ο,

  I

  I

  ""'""'

  c
  c

  -44.1:
  -24.60

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  0,0,0000 _4:92,00
  0,0,000(
  00
  ).00
  0,00 0,00
  0000
  7.551,26
  0,00

  ο

  0,0(

  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  c

  ο σο
  ο σο

  0,00
  0,00

  11
  11

  0,00

  0,00
  0,0,0000
  (),,0000
  ,00
  ο,σο

  0,00

  ,00
  0,00
  0,00

  J,OO
  ο 00
  ο 00
  c

  000000
  0,00
  c

  Σελίδα 30

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  3ΠΠΟΙ4

  έντα
  ο,οο

  για
  και
  Ιό

  και

  6629.0019

  Ι


  I
  Ι

  I
  71
  !

  17

  '3
  7135

  I

  ! 7311

  731 .00002012
  '7311.
  7317311..00034018
  7311.0036
  7312.0002
  Ι1 73173173122z...0o0003ou4005
  17312.0007
  7312

  I

  και
  ικαι
  Ι ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΠ
  κτιρίω
  I
  ���:;:; ν τεχνικών έργων και
  ; παγίων
  I
  Λοιπός .
  'οργάνων (GPS)
  Έργα
  ; κτιρίων , έργων
  υ
  ο
  ήβ
  Δ
  κευ ς πέκτασης
  κτιρίων.�;-:σ ή ε
  και ΑΠΧ στα
  : Σχολzί� 0����ράκης
  Αιδινίου
  ! �;, ηώρου
  I
  I

  6ο-9ο
  2_8_

  1-

  1,

  "'"'

  1

  K�ίno.n Κωο. Πp��.

  ; και
  ;��:;�; ι και
  l ΚΟι
  ..

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΣτ!ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  .,.

  ,ο,

  I

  45.000,00
  O,OC
  cc 0000_00

  I

  0,U,0U0U
  0,00
  0,0,0000
  '5.•
  2. 15,10
  -I
  .560 00
  5.000 00

  _, .

  .
  00 I
  15.000,!!Q_I - -15�

  +
  -15.000,00
  15.000,QQ_
  -I

  ..

  ,.

  Δ.

  .,

  1.073.90.800o,00,o0a0

  1.13 (!δί;,

  Ι ο•

  Ι

  ό�ως

  7'
  7'

  Ι

  15.UUU,UU
  6.095,86
  2.715,
  0,00
  .560,00
  ·00
  -�

  ο.

  1.95

  ,70
  ο,οο

  0,00
  0,00
  0,00
  Χρήση20l3

  I

  ο

  576.863 71
  α οο

  Πιστώσεις

  0,J,0O0O
  0,00
  0,00
  0,0,0000 14.264,88
  Ο,Ο,
  0,1 2.7150,,0000
  0,00 0,00
  ..,000000 5..0500.όU,0ΟΟ0
  c

  ,00
  ο,οο

  ο,οο

  0��1,00
  .00 c 00 0,00 ---���·���---�0���
  c

  "' '

  ........

  0,00
  0,00

  0,,0000 0,0,0000 0,0,000'0
  6.0_()81,,0700 6.0810,,7000 I
  0,00 0,00 0,00
  8.610,00
  7380�c,�oo 0,0,0000 3.936,0,0,000C00
  J,OO J,OC

  . . . ov,vv

  0,J,O0O0

  0,0,0000 j).753,0,0,200Q00
  0,00 0,00
  30.735,0,0102 0,00
  0,0,J,0O0c00 0,0,,0O0U00
  0,00 0,00
  c 000000 0,uo00

  Υ;όλσιπα

  v.

  I

  i

  i

  I

  ο.οο

  i
  Ι
  i
  I

  0,00

  ο

  c

  ��I
  0,00

  c 00
  00
  ο 00

  0,J,O0C0 0,00
  0,0,0000 38.9Is,3o 1
  0,00 0,00
  0,00 4.023,00
  0,0000 0,00
  o,ou U,OU
  0.00

  0,00

  c

  ( ,00
  0,00

  .381.47: ,99
  0,00

  '"

  J0,,,0U00O0
  o,uo
  0,0,0000
  0,0,0000
  0,00
  0,00
  .0000
  ,00

  I

  0,00
  0,00
  o,uu

  0,),0000
  0,0,0000
  0,00
  0,00
  0,0,0,000000
  0,00
  0,00

  Σελίδα 3 Ι

  3/712014

  ·ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΉΣ

  Περιγραφή
  7312.0009
  7312.0010

  Ι
  ι

  7312.00
  731 ιοο19
  7312.0020
  732

  8.000,00

  αγωγού ομβρίων λόγω
  δικτύων αγωγών '
  · 2008
  i αγωγών·
  ι

  0,00

  1 -.

  "''' >του

  ο.οο

  � δώ��ος σε

  ι

  7324
  7324.0004
  7324.0007

  Jl

  ;

  1

  733 .0006
  733 . .οιιο
  7331.0011

  Ι

  χώρου

  ι και
  i-

  733 1.0004

  ' 7331.0003

  0,00

  Λυκειου Ν.Σ.

  I

  ,

  . .

  21 .001 ,00

  i-

  i-

  ι

  ; και

  "

  '"

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΊΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

  ; επί της οδού
  κοινής 1Ρ1iσnς

  � �

  ; κοιvliοοήσnς
  ς

  ; παγίων
  κοινής
  �,

  και
  ο

  :.Σ
  θεάτρου >:κιών

  0,00

  3.800,00

  .. ,

  ''"'"' ' "

  509.718,70
  1 7.000,00

  ,ΟΙ

  Ι

  190.071,32

  Ο,

  "··

  I

  5.>00,00
  0,00

  0,00
  -

  _(J,l!Q_

  C,OO

  Χρήση20! 3

  � l!Q_
  I

  1,00

  _(J,(JO_
  0,00

  16.'/06,73

  ο,οι
  0,00

  u,uu
  0,00

  J,UL
  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  10

  ,υυ
  1,00

  i
  I

  0,00
  ,00
  ο.οο Ι
  o,oa

  l i .UUL UU

  ��

  0,00
  0,00

  2Υ3,27

  J,UU

  IYO.UΊI,32

  0,00

  _II,QQ_

  ,uu
  ,uu
  (,00

  I

  I1

  I
  I
  I

  ,UL

  I

  J,OO
  0,00
  0,00
  0,00

  ( .00
  ( ,00
  ,00
  ( ,00

  ��--���t�=
  ��:��--=���t-=-=-����=�·:·00�00·

  0,00

  o,uu

  LJ /,4J

  ,!!S'._
  ,UO
  ,00

  ,UO
  _0,00
  51.670,87

  0.00
  0,00

  5. Βl,ΥΊ

  u,uu

  16.706,73

  ο!

  0,00

  v(

  51.670.87

  12.41),)/

  ι:

  : ΑΜΕΑ

  Λοιπές

  I ΟΣΚ)
  I (ΟΣΚ)

  1 7331 .0002
  I

  .,

  0,00

  0,00

  7321.0014

  1 733
  1 7331

  494.717,70

  I
  1,()0

  i 7321.0013

  i 7326

  Υπόλοιπα

  v

  Ι 7321.0011

  _ol!Q_

  7321

  I

  0,00
  0,00

  I �ως

  I

  0,00
  o.ao

  --'"""-

  ο,οο

  a.oa

  --'"""U,UU

  a.aa

  0,00

  . 0,00
  0,00

  O,OU

  u,uu

  o,uo

  0,00

  0,00

  0,00

  O,UO

  u,uu

  u,uu

  J,UU

  --'""",lll!_
  _ c,oo

  _(),(J{J
  ,Ol
  92,929,15

  _(),(J{J

  I

  2

  0.00
  a.oa

  a.aa

  0,00 '
  0,00 I

  " """' •'"

  0,00

  I

  ο.οο
  0,00

  I

  ο,οο
  0,00
  0,00

  ,UL

  0,00
  0.00
  ο.οο

  Σελίδα 32

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  1 733!733ι..ο0οι012s
  7331.0021
  733!.0029
  73317331..00030031
  7331.0034
  7331.0035
  733!7331..00037036
  7331.0038
  I

  1

  I
  I

  7333

  333 σσ ιι
  I
  7333.
  0010143
  7333.
  0
  1 7334
  7334.0001
  7336
  7336.
  7'7' 0001
  7336.001112
  77414
  1 7411
  I
  Ι

  '

  :

  έντα

  I

  1

  αυ ί

  από wattites

  4 ώ� χώpων Σχολείων

  I
  !

  i

  ''"

  1

  �ρίων


  I

  Οδοl-

  I

  χώρων .
  1

  κτιρίου οδού

  αέοίου

  ι κ�;�ι;:;;· >

  I

  σε σχολεία

  ι-

  Ι Κάλυψη
  Ι Κάλυψη
  !
  II

  Ι

  i

  I

  j

  i

  I

  Ί-

  ι

  .

  Εργα

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙ!ΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  ., κα'> γιώρου
  ειδικές

  Πληρωτέα
  Υπόλοιπα ΑδιΠισάτθετες
  ώσεις ...
  ο ---__Ο,ο,ΟCοο;f--__4492,9z,Cο�
  ο ---ο.οοο,οοΙ
  z4.lJΌ8,0
  οs,ο�

  (ΟΟ[-2Ποi8,0c;f--24.
  0,00 0,00 ο.0,ο0ο0 8.118,00 ο,0,ο00ο
  I

  0,00
  24.600,00

  0,00

  0,00

  c,oo

  c

  .uo

  _,

  Χρήση 2013

  0,00

  0,00

  22�
  �0000 24.600,00
  8.000,,0ο0ο 7.99S.,.4σοο6ο I 7.99 σοοο16
  73. ιuο,οο ,οο οο
  .σο
  σο
  24. 100,00
  ,00
  59.2] 17
  1< � ��
  0,0,0000
  24.60C 00
  15.990,00
  0,00 0,00
  24.600,00 24.19.110128,,4007 19. !,47
  12.300,00

  -��
  ooc�
  oo�---�·�
  oo

  Ο,

  "" .

  καια

  "
  '
  ι
  "
  """
  κτιΜελέτη
  οίωv' ; πρανών και
  ; - έρευνε<

  κόμβων

  ρείθρων

  χώρων

  Ι Μελέτη νέου ,
  Ι

  1

  Α.λ�ους

  ι� Ι

  ι.944.4οο,οο

  Ι

  λάκκων

  Λοιπές μόνι;μεργασίες
  ες σε

  I

  I

  0,00
  0,00
  0,00 0,00
  0,00
  -49.200,00
  I
  3Οο.8.οοοο,οο,οοοο :3οο.οοι οοοο
  σο
  ,00
  24.24.660C0C
  ο, 1100
  0,00
  0,00
  24.29.620000 0000 0,00
  154.870,00 �
  -1
  Ι
  1

  Α

  ,00

  J,OO

  Ι

  οδών ΟμήιJQι>,
  Α
  Λάκκων
  Κάλυψη

  ο,οο �

  ι Σ.Σ.
  i αερίου

  1

  πως

  3ΠI20l4

  Ο,
  Ο,

  0,0,0000

  0,00
  0,00
  0,ο,0,0ο00ο0
  0,00

  ι.οσ
  0,,,0οοο0ο
  ο,ο,,οοοοοο
  000
  ο σοσο
  .00

  0,00
  0,00
  ο,οο
  0,0,0000
  0,00
  1,,0000

  Ι

  ο.οο

  ο.οο
  οο
  οο
  -;e;cοο�
  σοοο
  000
  σο

  J,OO

  ο,οο

  ο,οο

  c ---*�
  ooH---�
  o ---*�
  o
  ��
  ·o�
  ·o�
  .ooH---�o�
  .uo
  c
  �oo --- oo
  c
  c

  _
  _

  0,00

  0,00
  0,00
  ο,0,0ο0ο
  0,00
  0,00
  ,.0000

  0,00

  0,0,0000

  0,00

  0,0,0000

  1732']0�.,0.5ο4+ι.6ο ι,οο
  0,0,0,000000 4 0,
  0,00
  0,00
  0,00 .492,ο8�Ι.05i3:0 �0,0.�0��0
  -��t"--iiιιο·�
  c

  !.

  ό

  �Γ

  _
  _

  0,00
  0,00

  0,0,0000

  27.500,00
  0,00

  0,0,0000

  0,00
  0,00

  0,0,0000

  Σελίδα 33

  .,. , ..,

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  7413.0005
  7413.0006
  742
  Ι 7421

  Αθλήτικό Κέντpο"
  ;

  I �ελέτη
  1

  1 601 1.0001
  I

  1 6012

  ! 6<602

  [ 6021
  1

  [ 6021.000
  1 605

  1 6051
  ' 6052

  6<
  !' 6055
  1 606

  ι.s;:7ι

  Σχεδίουέγπόλεως
  λεpη

  I

  ; ημέ_!'�ς καινυκτερινές ώρεςκαικαιγιαλοιπές
  Αποζημίωση
  και
  ,
  ; με .
  '
  Δι
  κ
  αί
  ο
  υ
  ΤΥΔΚΥ
  ' με
  χρόνου
  ; και έξοδα
  •ι•

  ,

  .,

  J

  ΤλλίΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!ΣΠΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  1

  0

  0

  ,

  Ι1.500,00

  -�·1!'.
  "'JO
  Ο, JO

  00
  0 00

  1 1.500,00
  !.570 .οο
  1.57( ,00

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  8.000,00

  0,00
  0,00

  ο,οο
  Ο 00
  Ο

  ο,οο
  0,00

  ο,οο
  0,00

  3.57ο,οο

  ο,οο
  C .00

  00

  ο,οο Ι

  15.000.00

  0,00

  00

  421.787,76
  J

  7(

  0,00

  0,00
  0,00

  '" """

  3.57( 00

  C

  I


  .

  -',;-'

  _
  _
  _

  oco
  oJ �
  .

  37.512,94

  0,00

  0,00

  1s.ooo.oo Ι

  0,00

  0,00

  0,00

  15.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  z944
  �i+--�737��:·.zsi;nΙ'i&t

  Ο�

  0,00

  0,00

  0,00

  >>.vuu,uu

  .��

  '" ' • '

  0_,()0

  I

  00

  .274

  0,00

  0,00

  Ο

  00

  0_,()0

  Ι'ι'

  ' )(pόV()U

  6022

  i

  ;

  '"''

  �� �Δ
  i �;'.�'οi<�� .,.,,,ρ·α εορ•rι·;,,,,,. γενικά και ειδικά τακτικά
  ; καικαιγιαλοιπές
  �::;::� και νυκτερινές�ώρες
  ;rοόνου

  421 1 . 000J Ii
  �:-------+�I�HI
  I Αμοιβί ; και'
  I :�
  1
  6011

  Gό;-

  0,00
  0,00

  .., '" το έpyo "Νέο

  Υπόλοιπα Πιστώσεις

  3/7120!4

  0,00

  0,00

  0,00

  ο.οο

  0,00

  I

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  .,·"""·'"

  ο.οο

  0,00

  I

  56 78�:��
  56.78
  � �ct-------;ό�:��
  �:��
  �:��
  c oo
  c.
  c oo
  0,00
  0 00
  οο
  �.οο οο
  ;υο: oo
  r6
  οο
  ι.s91 �4
  ο οο
  c�
  4 =====Jo�ollij
  · �'61===�631�
  oo ===J3�
  o�
  �====��o00�
  o ==�ι�
  ��1 ��
  �====��
  >.o�
  10.001 0_1!_
  20.00
  00
  55
  00o
  Χρήση 2013

  Σελίδα 34

  317/2014

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
  �,-.,

  1 6063

  �0002
  61
  1Ι 614
  1 6142
  j6
  1 62621
  6213

  !έσα

  "6063.0001

  Sl

  )1

  6213.0002

  6233

  ; 6233.0001
  I

  1 6261
  Ι 6261 .οοο
  6262
  6264
  I

  l ill
  !
  6634.0001

  6634

  i

  664
  6644

  έντα

  ..,

  c 00
  ,00

  5.000,00
  ,UU

  (2013)

  αιοετών ;
  με την
  οι
  Α
  μ
  •• �λε
  γχος ; τρίτων
  1

  ό�ως

  i

  ι

  ( ,00
  _Q�

  δικαίου

  9. 10,00

  .UO

  0,00

  i

  αγαθών διαρκούς χρή σης
  ., .
  1 κτιρίων '

  και
  από �;,(;���
  I
  Δήμου

  I

  Ι

  I
  I

  διJ<τύου
  J Και

  ι

  και

  ]&
  ! κ'""�;..;;, ιιΑατειας
  I �""'ΙV'Ι�·Ι και
  I

  Είδn

  ι

  ι ειδών

  ι

  λοιπών

  σάκκων '
  βενζίνηςγια λοιπές ανάγκες

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!ΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  '

  s.ooo.oo

  !

  , . ι λοιπές

  λοιπές ανάγκες
  λοιπές αν<iyι<ες

  > Και λοιπού

  ,UU

  I
  Ι
  Ι

  I
  I

  1ο.ο

  οο Ι

  11.000.οο
  ιι.οοc,οο

  9.000.
  9.ooo,ou

  3Ι .4.υο�·
  ο·

  .

  c οο

  250,·

  ι ο.οοο,οu

  0,00

  2.000,00

  0,00

  0,00

  .000,00

  0,00

  0,00

  5.067,60

  1,01

  ,00

  ,uo

  1,01

  0,00

  ο,οο

  0,00

  10.31 1,07

  10.3 1 1 ,07

  ο 00
  Ο 00

  ( 10

  c 00

  8.000,00

  Χρήση 2013

  '

  ο,οο

  c 00
  c oo

  •·Ν•,• ι

  2.952 !7

  ι

  οο

  0,00

  0,00

  0,00

  ..

  Ι

  00
  c οο
  c οο

  0,00
  391.8
  644
  1
  ,
  5
  Ι,,•OO
  8.
  --0
  --:-;.+------""
  -';<c:;

  O:'-"IΙ,OCC-i
  441, 5:;c+ι.6�
  1.855 ;.+-----� ;-J
  Ci----'�
  CC-i0
  0,00
  1.60
  1.395;00
  7.249,56
  0,00
  00
  25
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  ο 00
  0 00

  I

  2.952,27
  •·>J•,. ,

  2.95: 27

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  J,OO

  0,01
  c

  I

  ο 10
  0,00

  O,OU

  0,00

  --�����--��
  �Η�

  --�
  .n
  ��
  9
  -]

  l.Jό�,Ίό
  ι .59ΙΙ,69

  00
  1,00
  uo
  �οο�--�9_,1!Q
  ο οο�-----�
  ο.οο+-----�
  ο οο�
  9•.-ο• � +-----�
  ο.00
  0,00
  c .00
  9.000,00
  vv

  9.οοο,οο

  .500.

  ου
  c οο
  c οο_

  3Ι.4- Ο ,3Ι Ι
  ,οο

  0,00

  χαρών

  ; και

  ι και
  ι

  ι

  ��==�
  �����t===���t=====��==���=====�

  5.000
  s .uuu
  1ο.οοο. 10

  0,00

  Ι Δαπάνες για ύδρευση

  I δένδρων

  ·

  ι ώσε
  �----�ο,οο π_�_u36
  � �----�

  ο,οο
  � -�� -��t

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  83.732,40
  9.932,40
  ο,οο
  73.�00,00

  12.688.93
  8.000,00

  4.68�,93

  8.04: 73

  c oo

  o.v•

  .ΙJ

  0,00

  J,OU

  c 00

  _c

  0,01
  0,01

  u,oo I

  0.00
  J �l
  1,00
  1,00

  0,00
  0,00
  0,00

  Σελ!δα 35

  3ΠΙ2014

  .ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  5672
  ι
  ι

  1 668
  1 6681
  1 6681.000
  1 669
  1 6692
  04

  1 6693
  I

  !

  ' 6699

  ��

  Ι
  Ι

  ΥΥλιλικκάά
  Λοιπέέτοι�ο;,

  ο,ου

  10.00 ,00

  λ,

  y

  και

  •, φυτών,

  και

  φυτών και θάμνων

  �:::::��.'' :.·
  ι

  ..,.

  ,οιπές

  ; υλικού

  1 717
  1
  I 713
  1 7131
  7 .
  713 .0005
  73
  1 731
  7312

  ι

  >ον

  v[

  1 νέου δικτύου
  ; ύδατος
  i δικτύου
  --1 δικτύου

  ς

  ;_ΙΙαγ�ων
  πάοκα

  Τ ΑΜΕIΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΠΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  1.1

  _,

  σε

  0,00
  10.000,00

  ιu.οοι

  24.600,00
  0,00

  Ι.ο·

  _,

  Ι

  •vι�

  .,.

  0,00

  I

  1�)0
  /3.800,

  και προμήθεwς
  κτ ρίων
  I �;�r;� ι
  πανίων
  αντλιών και
  α κατασκευής κτιρίων , έργων
  I Δήμου

  7312.0003
  ' 7312.0004
  . 7312.0006

  01

  ο ,οο

  , θάμνων -

  έτοιμου

  ;

  0,00
  6. 150,00

  6.000,00

  _I!

  I

  0,00

  0,00

  0,00

  ,OQ_

  �00_,()()_

  .00

  0,00
  15 .000,00

  ,00

  0 00

  )0

  C !O I

  10

  ΟΛΟ

  O,OU

  u,ou

  0,00

  0,00
  0,00

  o,uu

  0,00

  0,00

  0,00

  __(),()Q_

  __(),()Q_

  u,uu

  U,UU

  U,UU

  ,UU

  u

  !/.836,6,5,
  2.016,37

  _0,00

  �+----�
  c !:��Ο


  �r--�
  � S
  +----�
  τ----�

  11.85

  9.836,65
  2.016,37

  0,00

  _!!�
  υ UU

  J, OO

  llJ_

  15.000,00

  -��

  ,OQ_
  I

  0,00

  llJ_

  , τύρφης,

  ι

  36,QQQ,OO

  30.78�
  1.853.0

  λαιεi� "''"

  π"
  � �---+Ι�

  732
  ' 7322

  ,UU
  ,OQ_
  ,υυ

  6.00 ,00

  J,UL

  0,00

  �I
  ,UU
  0,28

  ο.οο

  ο,οο
  . OC

  0,00
  0,00

  ��-���
  =�
  �=
  ��
  ==�
  =m�o�,ou
  ��o,o�u�
  ��
  15.000�
  :=
  i+�---"'�95�9.
  0,00
  ,οι

  -24.600,00

  -ι·
  0,00

  Χρήση 2013

  __11,οο

  ,uι
  00

  J.UOU, �
  OU
  0,00

  �I

  υ,


  616.39�
  J,oo
  0,00

  _(),0_()_
  o,ou

  l
  �,O�

  _
  _

  '

  ο J)()
  __!j}()
  .uu
  ( j)()

  __! j}()
  ι ,οο
  _

  0,00

  ι>.uuι,uι Ι
  IU.uιJ\,,UL
  ;ι&, Ι

  i

  ο ιο
  (

  )0

  )0

  0,00
  ο,οο

  0,00

  _(),  � ---�
  �_,(J(J_
  �-�
  ct----�
  ()�
  ,OC O

  _
  _
  _

  :� ��

  0,00

  u: ��
  ο,ου

  �: ��
  �---Ίfoδ1
  ��
  ffit-24.6i_(),
  ��
  0,00
  0,00
  U,UU

  0,00

  �I

  Σελίδα 36

  -ΔΗΜ ΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  � �ςι��

  '• I

  : 7322.00 11
  7322,0018
  7326
  3
  )6
  7326.0007
  1 733
  i
  Ι 7332

  7:

  I

  I

  "

  I

  1 6011.0001

  1 61
  1 614
  1 6142
  1 62
  1 626

  ;

  --

  yαpά; Αλσους

  ; κοινής χρήσης

  πό.

  ; και
  ς - πάρκα -

  ι γαpών

  παγίων .,

  τ

  I

  " ''

  ,

  "''

  7:

  ,

  ; Δήμων και

  i

  _,

  0,00
  0,00
  I
  0,00

  Ι

  ι:

  (2( 13)

  1.50( .00
  7.00(,00
  ,.

  .

  \•οι ές
  Ι
  και τρίτων
  \uοι ές τοίτων uε την
  νομικού
  I
  i δικαίου
  I
  1 ΔnuΝ/Φ
  ; τρίτων
  i αγαθών
  _,χρήσης
  ; 1 και
  I από τοί ουc
  1

  25.000,00

  με

  Ι Λοοπές -�,,cl� ε είδος (ένδυση .,.
  )

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤIΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  I,U

  23s�oo
  20s_,ΙJQQ,oo

  Ι

  ι

  -1:

  ιο,ο

  I
  Ι
  Ι

  I ΓΕΑΔΥ

  I Μέσα

  -J

  u,uu

  ερ'(ασίας καιγια
  ; ήμέ��ς και νυκτερινές ώρες και λοιπές
  .

  73.

  . Ζήλων

  ; και

  ! 6012

  1 606
  Ι 6063

  -τ-ο

  Th.

  16
  1 60
  1 601
  [ 6011

  11 6012.0001
  6os

  --

  --

  "

  ---������������ΈWmςΥπόλοοπα
  Πιστώσεος ��
  ��ως
  I �α

  3Π/20Ι4

  '·""' ,vv

  ( ,00

  JU Ι
  U,UO
  .οο

  227.550,00
  z4.6oo.oo

  24.6δΟ,οο

  )0
  10

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  ο οο_

  1

  0,00

  JUJO l'.OUY,0,00OY
  �,ss:
  ou.uυ

  �ο_
  uu
  uu

  0,00
  227.550,00
  24.600,00

  1'_(J_
  Ι

  1'_(J_
  __IJ!'_(J_

  _Q,OO

  .uu

  u,uu

  u,uu

  _IJ,()O_
  _IJ,()O_

  00
  00
  ,00
  u,uu
  0.00
  oυ 199. ,68
  QJ!Q;"-"
  24�
  ,ooc-t---- �1'"'"9. s1,68
  174, 96,48
  160. 50,75
  ο
  ο
  ο

  O,UO
  _0,00

  _IJ,()O_

  ,Ul
  J,OO_

  1 '

  6.000,00

  z�uυ
  �οο

  1.50( ,00

  UU

  . U�

  4

  21.883,5
  8/>,U
  883.5
  _l1!
  υ,

  0 ΙD_
  _c ID_

  UU

  __(JQI!.

  c oo

  o,ou_
  _(),O_lJ__

  0,00
  0,0()_

  _(),O_lJ__
  _Q

  Χρήση20l3

  -OOC�

  10_

  I

  �!'_(J_.

  0,00
  1,00
  c 00
  c 00
  ο .00
  00
  c .00
  0,00
  0,00

  � Ql!_

  0,00
  0,00

  J,QQ_
  I
  ,UU Ι

  1,00 1

  __(J,IJO

  L!

  ,

  JL

  '"' ,.

  js:�--

  2,202,60

  ---'!.!!D_
  J,Ul

  2.2Qb�

  I

  10.154,27

  _(),OD_

  ��

  o,uu
  0,00

  U,u,uuUU

  _o,o_u_
  0,00
  ο,οο_

  _(),O_lJ__
  ,uι
  c ,οο_

  3.741,40

  HL4,"

  " >,42
  _ 616,42
  10,797,40
  •- ιυu,uι

  '97,40

  � !ICl_

  ;.υuι ,uo

  27.6Ul ,UO

  ο,οο

  I

  ο.
  ο.
  ο,

  O,o,ouOIJ_

  6.0 ,οο Ι
  _c ιο_
  _c
  _(] I()_
  ___()
  JU
  � ------':?
  -7 -��
  -0�
  0 1 �--���-----�

  00,00
  ( JO
  i.OOO,uu
  )0
  0I
  )0
  0(),0
  2 �00
  JO!()_C+-----7;;ct-�-�
  C JO
  ( )0

  >,4>
  11.21 J,QQ_

  ο
  _ΙJ,ΙJ_u_
  ο,οο

  _ο,οο_

  ),00

  __(J IQ_

  1•

  <Ί.ουι ,00

  I

  O,JO
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  .00
  ο.οο
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  C,0,00OO
  .oc

  0,00
  0,00
  ο.οο
  0,00

  ο.οο

  Σελίδα37

  3ΠΙ20 14

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  1 6262

  __

  1

  6264
  6265
  66
  1 661
  .! 6611
  6611.0001
  1 663
  11 6634.0002
  6634
  1 6635
  669

  �0

  Ι

  α
  ι ωσε
  ���

  �----ou�
  '� ' (u�
  π_
  ��
  · ��m,oo[---co�
  ,oo
  u,uuoo[�,uu _
  u,uu
  ,uu ----w

  έντα

  )!

  ·

  I
  I
  I
  I

  λοιπών 1

  και

  i σκευών και
  ;

  βιβλίων κλπ
  Είδπ · •vι,:ιvnς και
  ειδών

  ι

  1 771
  1
  713
  77133
  i 7135
  17
  17
  1[ 77331
  I
  11 77311
  3�
  i 731 ι
  1 732
  1 7326

  I Λοιπές

  ι

  Έργα
  , Δ�uou

  σάκκων

  ΊCαι

  U,OU
  0,00
  _(),00

  uu
  .uu

  u,ou
  u,uu

  __( ,()()

  1.000,00

  O,C
  (

  ; κτιρίων , έργων

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ!ΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  ..

  23.οοο,οο Ι
  r

  Ο()

  0,00

  0,00
  (,00

  I

  Ο,()1)_
  _I),

  __IJ,()))

  327.000,00
  .00

  μηχανής

  αγ ν "
  - .οι-;,�ι �ω

  ο
  _ο

  o,uu

  u,uu

  .00

  ο,οο

  __

  κεριών

  ΟΤΑ

  υι

  o,uu

  ο
  c 00

  0,00

  •1.,

  I κτιρίων-

  0,00

  ��r---�·���----���
  00
  s.uuu

  βιβλίων

  Έπιπλα σκεύπ
  σκευών 1εοού Ναού
  I Λοιπός
  ι

  1.500,00
  ι.uuu ,00

  �uu
  ι

  Hiτi ----�(ι+----�(��----�
  :
  �:� r--�f�+----�
  .oou,uu

  ι

  � έργων και

  1

  l

  ι

  1

  0,00

  16..1
  i
  1.000

  i ύλη,

  I Λοιπές
  006

  1.500,00

  λοιπού ' και λοιπού

  και φύλαξη μοκετών

  1

  ::w�+----�!
  �----�

  και

  _ 0,00

  u,uu

  Χρήση2013

  _ ( 00

  uo

  1.Q()IJ,QI)_
  υοο,
  !.UOU, ΙΙJ_
  1.000,00

  0,00
  ( ,00
  ( ,00

  ()I)_

  0,()()

  o,uo

  _(),()()

  uu

  [3.999.49

  o,uo
  u,�

  0,00
  u,uu

  _( ,()()
  ()I)_

  o,uu

  .uo
  ,uu

  0,00

  _I!,()()_
  _0,00
  ο.οο

  0,00

  .>UU,UU I

  0,00
  ο.
  C

  _l.(J{J(),()_O

  (

  .uuυ

  •Ο

  ι.uuu,

  5.000,

  _b(JIJIJ,I)(J..

  0,00

  1.000,00

  ο.οσ

  �το ��
  �:
  __IJ,()))t==-"'
  ιOQ�t==�
  Q
  u:��

  0,00

  _(),()()
  _lJ,

  Ο,

  1.500,00

  ·<1�
  4.000,01

  �,()()

  0,0
  0,00
  O,UU

  I

  ��
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00

  I

  I
  Ι

  Ο,
  Ο,

  9.

  ο,

  0,00

  I

  o.o�

  �-----�
  iffi
  ()I)_�----,.J�,()I)
  ��
  �IIJ_t- �o0,00

  P. o
  200.UUU,OO
  u,uuc ----�
  u,uu
  ,uu�-zooωι__IJ,
  __( ,UU
  ι

  �UUU,>

  0,00

  __

  Σελίδα 38

  3/7/2014

  --ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  Πιστώσεις
  Ι �πως
  έντα
  3-45.00
  5
  6
  8
  1
  ο
  ο
  7
  1
  5
  .
  ων
  ον
  ;�00 �

  ·
  ��, 1=-Ξ-Ξ-Ξ-Ξ-l��0,:1 �ΞΞ��ΗΞΞΞΞΞ��0,�
  �ΞΞ�
  .

  �-����Ώi·, .�ΞΞ1i��i��, �
  90:00�������
  ��
  b�Ι: :�:)�ll�ΞΞ����,.�ία�������ΞΞ=f����ΞΞ
  200
  ό
  κ
  ιβασι
  ς
  μισ��ς, δ�ραεορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
  0�,0000 ====�
  77.70 1515.2.6177.79,4750 0,u.0u0u ��I co"','σu::c-0u1
  �==
  Ο1 .U�<UU���α��ικ"�έ'ς��·;���και�ίνΙ�υκτ�νερι��
  ��
  ==�
  ==��


  �1==�
  1=

  0,
  50.
  0
  00,
  0
  0
  και
  γι
  α
  6012
  νές ώρες και λοιπές
  15.179.45 15.179,4: U,,0U0U �
  0,00
  0,00
  12.>όό,5J
  ; Δήμων και
  16056Ul:!.UUUI
  0,00
  0,00
  0,00
  6051
  προσωπικού με σύμβαση
  υ
  ο
  αί
  κ
  Δι
  9. 7
  οο
  6051.0001 Λοιπές
  1 6056055
  1.0002
  ����

  �,

  �d
  �-�

  ·����
  1

  .
  ������Ιt��
  Ι
  �Ι
  0
  0
  :και
  έξοδα
  -45.
  '606

  1
  ο,οο
  �:�ο
  �:�
  10
  ο,οι 1
  ο,1ΙΟ
  οο
  16063
  ιοιπές j.�ε είδος (ένδυση
  ,00 0,1
  0,1
  ;τρί
  τ
  ων
  :
  ν
  οί
  κ
  ι
  α

  1.560''
  12 I
  ::}�ό:��
  ι5 i-1---�g'ο O(10�O i
  ���
  �---'t�i-�17�
  -1.
  4
  06.
  1.
  4
  ()
  6
  ,
  3
  6
  16
  ο
  1
  0
  2.
  0
  00.
  0
  0
  64
  )256253 II
  66'.:�τr-----�c:��----5���τr:- ----�0
  μέσων
  έ
  1
  μ
  ;

  ��

  --'

  "'
  o

  o
  ---�
  i  o


  --τ
  1
  :


  �.
  :  -�:

  :
  .


  o
  σω
  ν
  0,00
  0,00
  ( 10
  0,00
  626
  ��και ' 1 αγαθών, ;χρήσης
  ��


  πό
  ο
  i
  μέσων
  )3
  και
  0000
  0,00
  ο.
  ο,10
  JO
  μ
  σων
  ·5.UU JO00
  ,UU 1,UU00 U
  ,0U0U
  '
  έ
  ι
  α
  πά
  ε
  0,
  10
  ς
  ν
  ο.
  σ
  0,
  0
  0
  '
  10
  6264
  ο
  ο
  και
  λοι
  π
  ών
  1

  JU10
  o.uuι
  .,8040 JU
  1 63
  ο
  778
  Φόροι-τέλη
  1.
  10
  546,οο Ι -546,00
  ο, 1. ι,οο
  10
  '632
  τέέληλη
  10
  μέσων
  αυτlτων
  �32,�·�8��4 -- 1.�
  �2::32-;;,o84.�-----�ο,o ο �--�:�:�467,f�
  +---�
  �1.-7οο,��
  �-��
  54 �----���ο
  τέλη
  1.
  7
  00,
  0
  ο
  ο
  1.
  2
  Ι
  ,
  ο
  ο
  1.1.7700,00.U0U0
  �οJO
  11 6
  1.1.77σο,0U,OοοO 1.1.2232,32,8844 1.232,84
  ο,0,0ο0 467,

  6331.UUU2
  ' και•
  467,
  U,
  O
  O
  I
  1661664
  8.8.0064,64,9977 2.543.1fi �.543.1fi
  0,0,0000
  και
  24.064,97
  0,U,0O0O 5.5.5521,21,8877
  I v ,;,;

  .•••

  ·•�"!""'

  1

  ..

  �"•·• ·

  ,.

  �-

  , ,

  •·

  ••""

  _
  _
  _

  �"·" 7•'"

  ο.οο

  ι
  �"
  ΤΥΔΚΥ

  Ι

  ,ου

  I

  J7oUVv,vu

  ψ

  Ι

  ΊΈ_ΑΔΥ

  -r

  _ο,ι

  I

  i

  )]

  Ι

  ωn
  1

  "6321.οοο ι

  I

  ι

  1

  Ι

  1

  ι

  Γ

  1

  I

  O,IJO.

  1

  ο.

  I

  _bi)QO

  Ι

  _(J,oo

  I

  I

  σο

  C

  ι

  ΤΑΜΕIΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΠΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  Χρήση 20l3

  Σελιδα 39

  317nOI4

  . ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  ,... Ψ

  j 6641

  6641.
  7 0003

  171
  7135
  .� 713
  '
  I

  I

  i ���i��

  Λοιπό

  π
  ; α αιν
  }

  1 ...7:7:

  ΠΡC

  ιπόΕ:1

  i

  8:81 ιοοο5
  .οοο4
  Ι s18114ι2.000
  Δ.Σ
  τέλη
  Ε
  11 81158
  181181155..00003001 i
  Ιi 88115.15.00004005 Ι � � ·2::% ΕΥΔΑΠ
  :::�:,
  I
  8116
  8116.0001 Ι< ι( : Υ
  8117
  !8117.
  1 812 0002
  Ι

  Ί
  r

  Ι

  s:

  ι

  I

  Ι

  122
  Ι 8813131.0001

  : αιοετών

  I Φόροι , τελών - ΤΑΚ
  ι έξοδα
  I

  I

  i

  ετών
  , .τών

  ι έpyα
  ι 'Εξοδα (ΠΟΕ)
  ι
  ι κα
  [όκοι

  I.

  μ

  i έξοδα

  Ι ιrioE>

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΣΠΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  v

  (ΠΟΕ)

  ; (ΠΟΕ)
  > ετών

  .J QO._I

  �""
  .ooct---�
  � -��

  0,ο,ου00
  ,ου
  σο0000
  ( ,0000

  ,!1_1_1

  c
  _!,!1_1_1
  l,UO
  l

  71
  70.000,(

  .J

  (

  Χρήση 2013

  0,00
  ,υυ

  0,00

  O&Q

  70.7.. .,0000 45.524 0004
  3.ιzι 24
  634.04:,37
  .ου " . 1' 18
  55.
  ,,U0l0

  .()!
  _{)()_
  uu

  .uu

  445��
  524�1.,280j"i+-J. 12ό,24 l,00
  !Ul
  _O,O.Q.I
  _(J,_{J(J_

  --' QQ

  ,oc

  110
  �_{)()_

  c

  ().()() '!

  ο 10

  0,00
  c

  .οο I
  _(),00
  ο.οσ
  ι,υυ

  I

  i:+Ι
  �ο:�
  � .4

  ο 10
  ο.0,00οο
  0,00
  ο
  _,�
  >.
  1,0

  _
  _

  _Q,oo
  _(J_{J(J_

  _ I@

  ο

  _(),(!()_
  _(),(!()_
  υ�

  1�00
  1ο.οοο,οο

  ΊJ_

  υυ

  �Υ.13.81ό15,0 0149

  _.Q,IJQ_
  ,!1_1_1

  υ,υυ

  �693,

  0,1
  0,00

  .ooc

  > ετών

  2.5i]10

  .Ιοοο,οο00Q!!,_
  10.1o.0ooc00.OCC+101ο.':Q
  ο0ο Ι --�
  10.000,00

  25.000
  78.71 000,

  και τοίταιν

  Ταμεί

  I !!:

  18131.
  8131.00002003
  1 8131.0006
  1 8132

  από

  ι

  I

  έ

  0,0,1•1100
  0,00

  ; και

  ' Αμοιβέ<; και έξοδα
  1

  ο 00

  ' έρ-yαιν και

  λ·

  I

  11 881
  1 811
  1Ι 8111
  8111.0001

  8.06497

  και

  μέσ;,ν
  βενζίνης
  βενζίνης

  I

  u,uυ Ι
  IJ,IJO
  _(J,!I_I_J
  _(J,<!i I

  .uuu

  �73 76

  Ο,()Ι
  ,<!'

  � ._{J(J_
  O
  ,uu

  _(

  16. ,91 .
  . 44,Ul

  lj<
  ..L.�&Q.

  υ

  ,U

  ---"

  ..3 ��

  (
  (

  ( ,00
  (

  c


  σο

  1,σο00
  0,00,.000000
  0,ο 00
  ο.οο
  ο.0,00. 10

  - σο 7 . 1
  I,Ul 1.'S'-+71 -·---((:"",,0O)ii-1000
  ().()()

  I

  (

  _(J,_{J(J_ I

  u,υυ

  l �c

  Ι

  Σελίδα 40

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  Ενταλθtντα

  .

  Ι 82

  g21!212ιι..οοοο2οοι
  Ω

  '"".
  '
  � και τα ,j"��έρ του
  Υπέρ

  I �·

  ';�ν,
  φόρων
  φόρων
  φόρων
  φόρων, μ_:�:ι.;:wν ΔημοτικώνΔημάρχων
  .οιπώ�· φόρου αιρετών Συμβουλίων και

  Υπέρ

  �.-

  3 0% Α_
  18223 I 20% φό ν
  )I
  )3
  182:82: ιοοο2 . \οιπ L� N.J�"6/I I
  8224.0007
  1%
  8224.001110
  120%0ΓΑ
  I
  182318231 16 I ιΑ
  182382318231l...00000300004
  8231.0005

  > αμοιβών αιρετών
  ΟΓ αμοιβών αιρετών
  > Και φόρος
  ; από
  ΟΓΑ

  Ι

  I

  I
  I

  Ι

  !
  Ι

  "',

  111.50 .,0000
  0.0,0000

  •.

  1

  I

  1

  10

  ι

  ι,

  I
  I

  στις

  .
  Υπέρ :

  ι
  1

  1

  0,0,0000

  I

  ��

  ι φόρων

  I Ο% •JΓΑ

  ·':

  κλπ".

  ι&

  "'' '

  i.E.A. αρ.
  (πέρ ΟΑΕΔ

  Υ"έp

  ; από

  υπέρ του

  Υπέρ ΤΕΑΔΥ
  Υπέρ ΤΠΔΥ
  ιΤΕΑΔΥΤΠΔΥ
  ΊΈΑΔΥ ΠΙΔΥ ,,
  •-

  '

  •-

  ] ΦΠΑ
  Υπερ Δή!lΟυ
  I ιrερ ΙΆΚΕ
  "έρ ΔUΥ

  ;σε
  Υπί • !Κ
  I Yrn ΙΔΚΥ
  Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ.,
  I Υπί • MillY

  ΤΑΜΕIΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  '> ι<:

  Εφ' άπαξ

  .OOO,OC

  10.1

  0,0,0000
  0,0,0000
  0,00
  70.1.0000,00,0000
  1100
  ( 0000
  ( 0000

  14�� I
  7.1Α000,οο.ο00ο '
  1.400,00
  2.427.5.0' JO 19'.0(
  4 .'000 00 .000,
  Ι

  Ι

  I

  c

  I

  .

  Χρήση2013

  3/7/2014

  ''"'.'!'

  Πιστώσεις

  0,00
  ;·ο 0o0o
  �+----ο�Jg
  51. 19Ιδ6,,�060
  101100
  1010
  67.67.770808 2424
  (.0100
  I

  1•,,0000
  1,0 0,000000
  0,0,0000
  4
  29.745,68
  0,00
  20.��904,��00 οο,,�ο�ο 2��·92;+----�C σοΙ"D '
  4
  ι�;�:��
  7.ι.0οοο,00g,ο0ο0--�61�•...21�28,44,28�67 ---6�1...21�28,M7..82�67 ---�- C�0,Ι.00�00 ---�7718- 55,,,7�,143:3+------�
  -0,( 0•00 I
  0,00
  1,00
  151.000.00 11237.1.859:6(,:,2709 11327.1.8592,60,2790 0,ο,0ο0ο 29.52.410357,8!01 0,ο,0ο0ο
  1.050000
  ,6313 2
  ,σ0ο0 78ι3877 ο,.ο0ο0
  ,
  21!.27.38:: ,7082 27.8!7,
  ,,ο0ο0 7.162 30
  ,0οο0
  ο,
  Ι
  35.000,00 97.�41�.3�0 -�1?7.�84 � --7�0,��0�0- �41�:8.29.15'*58,,�7703+------�
  ο 00 ��
  2:6.1.6660,δ! ,0796 !5.6" - ο οο - 6.1
  11..4400,00,0000 645,129,0467 645129,4706 0,ο 0000 1.2754,70,9543 ο 00ι1ο0
  35.5.000000 0000 25..31384,0,),209700 25.1.31386.4,0,2'070 οο 000000 2.9.8665,1: 7103 0,0,0,000000
  (
  2.2.661.1
  .3� 1.51 1,31
  247.5.�4840,5410
  21.289894 24)8
  12.
  ,
  7
  6
  _97.
  5
  6.4>64JI
  0000 3.�.5435 7713
  104.ο,
  0,00
  332.291,76

  I

  Ο,

  c

  ι

  .,,, •νο•'"

  2

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  c

  Ι
  Ι

  Ι

  Ι

  ι

  JOC

  .1.1' .ΊQ
  .IU

  ()Q_

  Σελiδα41

  3ΠI2014

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  131.231.00006007
  8231131..00008013
  231.0014
  00100169
  .00020021
  .
  1 8232

  Περιγραφή

  4.000,00
  l.OO

  3.00(,00
  Ο,

  I

  1 824
  1 8241

  Ι

  Ι

  1261
  I
  15

  ;
  ΤI&

  :Ι του
  Λοιπί

  ;

  ς
  ι

  1

  για την

  ,τρίτων

  Υπέρ

  ι από

  Ίάyια

  ; μηΚατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του
  ι

  !

  1l 9l9 l l
  1-

  I.

  ο,οο Ι
  OJIO
  �O,QO_

  Ι
  ο,οο '
  ο,οο Ι

  ΙΑΠΚΟ

  ΓΕΝ!ΚΟ ΣΥΝΟΛ

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΥΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  μη

  ·:1 των

  10

  ,οι

  )0

  ,{)(

  _!J,(J!J

  Ι

  υ,ΟΟ

  0,00
  Q,10 57,'87,
  u,uu
  1!!1.

  __\ �

  ,Q{)
  ,οο

  677.�20,71 ->U4.Jl

  17
  ,ΥΥ

  Χρήση2Οl3

  43.71

  ,00
  ,00

  00

  _l!,QIJ

  _!J,(J!J
  _!J,(J!J

  __,(10_

  _!J,(J!J

  _!J,(J!J

  I
  �..1

  0,00

  !J,QQ
  !,Q()_

  �I

  ,Ul

  __lh\)()

  υ υο
  υ uυ

  G ()Ο
  _Q�

  I

  �OD,()O

  0,00

  ( ,00

  __\�

  �-62J'l

  0,00

  173.492,72

  ..\�!'!.
  ο

  u,o
  �.υ

  ),00
  0,00
  0,00
  0,0000
  0,0,000000
  0,00

  0,00
  0,00
  c

  0,1

  ο.
  Ο,


  0,00

  (),DO

  υ,ΟΟ

  0,00

  -

  >.UU

  _IJ!!Q_

  !>./.

  �.σο

  Ι Ποσό

  ο

  1.
  !.000,
  ,. ,
  . 1 /c

  l7b.l64,b5

  0,00

  ι


  2:

  '

  .2

  _I! )()
  .

  _!J,(J!J

  Πιστώσεις

  ...!27' !'.

  ].2;

  !

  1 991

  178..36�14,76
  1.2� 1.2' '6

  1'
  176. 164,65
  0,00
  {;:;,
  -"*
  3' cooΟ;;(+Ο --�
  0,'

  000
  b.J64,' ���
  70.10 uuu,o0u 0,u,0u0u


  υ,υυ
  ο
  ο
  ,
  ι
  <�j4.7 oc,oo�:���----�
  4.4οο,�oο�oο ----�,zο��ο -----�
  30.51 ,45
  ,oo
  so.ooo
  3().5170,00,45 0,00
  0,00
  ••

  Πάγια
  �οιπές

  δανείων

  -

  Υπέ Ενιαίας .

  \ 851
  1 8511

  18511.0001

  ..� )()

  1,(10_

  I

  ; 8241.0001
  1 8242
  18242.0001
  S24: .0009
  825
  1251
  1126251.0001

  0,I,QO_00
  11,,000000
  1,,0000
  5.001,00

  Υπόλοιπα

  0,00

  0,0,0000

  ο.οο

  ,00

  ,00

  .οο
  Σελίδα42

  3!712014

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  .-.,

  I

  I
  I
  I
  i

  I

  Ί
  I
  I

  I

  1 Προϋπολ<ηισθέντα
  Τακτικά Εσοδα
  Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα
  Χρη ματικό Υπόλοιπο
  ΣΥΝΟΛΟ


  Έξοδα
  Αποθεματικό
  ΣΥΝΟΛΟ

  .I

  I

  I

  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣτΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  I
  I

  I

  I

  I

  ΕΣΟΔΑ

  Αναμορφώσεις
  κατά την διάρκεια
  του οικονομικού
  έτους 2013

  26.16.6856.86.7763,34,3795 -4.71346.2.8035,17,0525
  4.735.189,02 36.891,52
  48.278.687,16 1

  ϋπολογισθέντα

  I

  ΠροUπολογισθέvτα όπως αυτά
  διαμορφώθηκαν

  48.278.687,16

  Δ

  Βεβαιώθεντα

  26.11.9989.40.5798,17,2401 25.8.757.916.6757,17,4508
  4.772.080,54 4.772.080,54

  -4.576.291,01 '

  43.702.396,15

  ιαγραφέντα

  Εισπραχθέντα

  Εισπρακτέα
  Υπόλοιπα

  129.35.41432,5,0,055201 21.6.4.90772.26.91.60328,80,61,365041 2.3.9530.60.9823,83,0,072068:
  -

  39.446.455,52

  164.578,03

  32.790.070,45

  6.491.807 Μ

  i

  Ι

  ΕΞΟΔΑ

  Αναμορφώσεις
  κατά την διάρκεια
  του οικονομικού
  έτους_2013

  ΠροUπολοyισθέντα
  όπως αυτά
  διαμορφώθηκαν

  Εvταλθέντα

  Πληρωθέντα

  48.278.687,0,0160 -4.576.291,01 43.702.396,1 5 25.915.088,0,4008 25.6.9874.15.0988,81,4987
  '

  .

  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

  ο,οο Ι

  -4.576.291,01 Ι

  ο,οο Ι

  43.702 .396,15

  25.915.088,48

  Χρήση2013

  32.790.070,45

  Πληρωτέα
  Υπόλοιπα

  Ι

  Αδιάθετες
  Πιστώσεις

  0,0,ο,ο000ο0 Ι 17.787.307,0,0607

  17.787.307,67

  Υπερβάσεις

  I

  -J

  ο,οο Ι

  Σελίδα 43

  ΑΔΑ: ΨΦΑΙΩΚ3-ΗΙΞ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΗΣ ΕΠ rτΡ Ο ΠΗΣ

  INFORMAτiCS ft.ι1mt1λ't��by
  AGENCY
  DEVELOPMEN OEVELOPMENT
  ���/0140724 lδ().\,)0
  ANAPTHTEAAGENCY
  Rca,;oη
  '"'"'
  ρ ίαση 21η της 1 5 -0 7-201 4 '='�

  Συνεδ

  ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ

  Πρακτικό από την 2!'1 Συνεδρίαση της 1 5-07-20 1 4 της Οικονομικής Επιτροπής.
  Αρ. Απόφασης: 255/20 1 4
  Περίληψη : Έγκριση ταμειακού απολογισμού α' τριμήνου (Ιαν-Φεβ-Μαρ.) οικ. έτους 2014
  Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 1 5-07-20 1 4 ημέρα Τρίτη και ώρα 1 1 .00' συνήλθε η Οικονομική
  Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14,
  6°ς ·
  απο τους:
  οροφος, αποτελουμενη
  '

  ι.
  2.
  3.

  '

  ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
  ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
  ΑΝΠΠΡΟΕΔΡΟ
  ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
  ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
  ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
  4.
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΆΣΙΟ
  ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
  ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ
  5.
  ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
  οι οποιοι κληθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ.34364/1 0-07-20 14 προσκληση του Προεδρου αυτης. Τα Τακτικά
  Μέλη κ. κ. Καστόρης Θεόδωρος, Κουτελάκης Γεώργιος, Τσιάπης Παναγιώτης και Ματής Αλέξιος
  απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
  Η Οικονομική Εmτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα mo πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
  2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  «Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του
  Απολογισμού Α' τριμήνου 2014
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠιτΡΟΠΉ

  Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της τις συνημμένες εκθέσεις της
  Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας που αφορούν:
  α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1 ου τριμήνου 2014,
  β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1 ο υ τριμήνου 2014,
  γ) τα στοιχεία ισολογισμού 1 ου τριμήνου 2014,
  μετά από διαλογική συζήτηση,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  Εγκρίνει ομόφωνα τον Ταμειακό Απολογισμό α' τριμήνου (Ιαν-Φεβ-Μαρ.) οικ. έτους 2014
  σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας που αφορούν:
  α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων ] 00 τριμήνου 2014,
  β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1 ο υ τριμήνου 2014,
  γ) τα στοιχεία ισολογισμού ]0" τριμήνου 20 14.
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠιτΡΟΠΉ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
  TPIMHNIAIA ΕΚΘΕΣΗ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1 ou ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

  . ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π ΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 ou TPIMHNOY 2014
  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
  TPIMHNIAIA ΕΚΘΕΣΗ
  ΣτΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ou TPIMHNOY 2014

  ΑΔΑ: 6ΨΓΟΩΚ3-ΚΨΖ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Πρακτικό από την 2 1 η Συνεδρίαση της 1 5-07-20 1 4 της Οικονομικής Επιτροπ11ς.
  Αρ. Απόφασης: 256/2 0 1 4

  Περίληψη: Έγκριση τα μειακού απολογισμού β τριμήνου (Απρ.-Μ αϊ Ι ουν ) σικ. έτους 2 0 1 4
  Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 1 5 -07-20 1 4 ημέρα Τρίτη και όψα 1 1 .00' συνήλθε η Οικονομική
  Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 1 4,
  _

  ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
  ΠΡ ΟΕΔΡΟ -ΔΗΜΑΡΧΟ
  ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡ Ο
  Δ ΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
  ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
  3.
  ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  4.
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
  ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  5.
  ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
  ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
  οι οποιοι κληθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ.34364/1 0-07-201 4 προσκληση του Προεδρου αυτης. Τα Τακτικά
  Μέλη κ. κ. Καστόρης Θεόδωρος, Κουτελάκης Γεώργιος, Τσιάπης Παναγιώτης και Ματής Αλέξιος
  απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
  Η Οικονομική Επιτροmj αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
  3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  «Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του
  Απολογισμού Β ' τριμήνου 2014.
  60'' οροφος,
  .
  αποτε),ουμενη
  απο. τους:
  .

  Ι.

  2.

  Αφού άκουσε τον

  κ.

  Η 0\KONOMIKH ΕΠΙτΡΟΠΉ

  Πρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της

  α) την υπαρ�ικ. 40038/9-

  9-20 1 1 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο υπαρ. 2007/ τ. Β'/9-9-

  20 1 1 ΦΕΚ β) τις διατάξεις του αρ. 39 του Ν. 4257/20 1 4 γ) τις συνημμένες εκθέσεις της

  Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας που αφορούν:


  α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2°" τριμήνου 201 4,
  β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2°" τριμήνου 20 1 4,
  γ) τα στοιχεία ισολογισμού 2°0 τριμήνου 2 0 1 4,
  μετά από διαλογική συζήτηση,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  Εγκρίνει ομόφωνα τον ταμειακό απολογισμό β' τριμήνου (Απρ.-Μαϊ_Ιουν) οικ. έτους 2 0 1 4
  σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας που αφορούν:
  α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2°" τριμήνου 2 0 14,
  β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2°" τριμήνου 2 0 1 4,
  γ) τα στοιχεία ισολογισμού 2°0 τριμήνου 2 0 1 4.
  Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων δεν απαιτείται αναμόρφωση
  Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

  του προϋπολογισμού.

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙτΡΟΠΗ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΤΖΟΥ ΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥ ΡΟΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ

  A!1MU1. Ν. 1.ΜΥΡΝΗΣ

  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ou TPIMHNOY 2014

  Δ'-ΙΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

  ;._ _;;� _ . ·.·.

  ..

  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

  ,:.-� .�';:;�;�,·

  ΑΠΟΠΞΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π ΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ou TPIMHNOY 201 4

  11112014-301612014
  '0
  ��
  Ξ
  [2�''(: i'EJ�δ�
  17,36
  51,61 3:,75 93,16
  �� 3:.37
  ''
  11.017.941,00 10.507. 139,50 9Ε 36 5.017.698,51 45,54 5.001_,341,18 4 . 971.223,75 45,12 99,07
  60 [Αμοιβές και έξοδα
  477.742,38 27,52
  4
  391.171,68 22,53 81,88
  1.7
  1.4 1ε.
  8' 58
  61 [Αμοιβέςαιρετών και τρlτων
  7,61
  2.871.451,25 84,09 1.171.600,25 34,31 1.115.948,1 __:c
  30,52 88,95
  62
  ;τρίτων
  63.747,84 55,43
  10,77
  27.385,23
  2703�5,2c 23,81 22 Ι ,-;·;
  63 i Φόροι -ϊέλη
  90.814,7:
  593.200,00
  370.174,93 62,40
  ,16 21,81
  15,00 68,79
  64 [Λοιπά γενικά έξοδα
  116.967,
  50
  ι
  1
  ,
  4
  ,
  206
  7,
  6
  2
  4
  507,
  [65 λ ρ έ για την• � ' "
  _11
  _
  6,_9§_
  7
  ,
  6
  4
  56,
  116.967,
  6
  4
  56,
  64 100,00
  6
  4
  .
  f
  Ο
  Ο
  :
  Ο
  Ο
  4 --1'-Ξ• .:.:..:_

  . -'-ο+-061 9..400.:;77.:�4004_: ---�1-Ξ
  -Ξ-Ξ'
  -+8
  51
  875,1
  70
  61,
  4
  4
  .
  5
  47
  7
  81 �
  2
  ι
  07
  66
  52,7Ι8
  7,
  1
  80
  4
  . �9,,�
  ·
  /
  ••ς���


  .
  =�

  ,
  ����$
  =�

  ==���
  �=d��·  +=

  6
  τ
  6
  9
  9
  0
  6
  93
  ς
  5
  2
  34
  7
  7
  .
  ο
  3
  7
  74
  9
  1
  267
  2
  7
  0
  2
  7
  4
  7
  8
  7
  9
  3
  3
  42
  .
  .

  :. 5 .� ��·::� � 1 �)61�
  . . 1 · 95,2
  .(Ο)
  � 1 5:·9J: 2 0!:·�
  1 - :0:0_()_"0�
  1 :.92 01 ,,· 1 1
  � --- - σε_:r _u__ _=-�-�- �====== -� . 5 �
  l��- I Λοιπενά-���
  .
  .
  4.033.873,84
  38,S2
  , 6,29
  602.306,90
  4€ _ 23,63
  s
  Ξ � ;,-.�
  ��;- Επ δύσει�- τοχν•
  .
  � �:·
  κώv έργων
  17,35
  167
  056,
  0
  9
  130.267,53
  2,24 34,09
  . . 6,56
  =

  -7 �Ή:'._"-.·- · -.
  5
  9
  4
  4
  5
  6
  7
  4
  8,3
  4
  3
  ,
  9
  7
  7
  7
  21,2�4
  4
  7
  :
  a
  :
  l
  .
  !�
  .
  _

  1
  _
  ,
  5
  1
  _
  4
  __
  �1
  .·�
  ό� ______cC.27�;�._-��Ξ-;;�'c:Ή"'οο;;J- -· ;β::;-�g
  � t==��==g��=�1-�2't�
  ,
  : �Η-}� : ��Ι - _
  �175-�: �'!iΤΙ;!ωΙ
  ��;�:�έρrυv�_-: ωραμ(,��κ�ςipvασiεςκλlτ- _
  5:

  � �.�� �:��
  0, 00 _
  O , O Oj
  - --;cc�·��
  �:��
  i7uγΙ(;, cτrένδuσ'ΊSiσ_u_!J_μετ"_�ές<Π_επιχειΡ1<J�ς_ __
  . -+- __

  1.227 74
  �;: · � . 1 "9 . sπ� - : �- 1 �:� : :
  ο
  :
  �.�. �- . -��::�--π;��6;ποχρ,;;ι:�����:_,�""""�:��c�:+�:�ο"'�ο-+-----..;;:
  -7�

  -�
  - �-',.:Ξι--------___
  , - '"' -Μό
  c Ξ+-- 9
  οι,s,.6ο�ΌοL:
  ·=
  · ·_ ,3,�
  · -;R-=.tt•:;--l_i
  �'ΥΞ·Δ
  �+�
  --- : ;;.;_,7��_,·::;,:ti
  ; ;�_:j�_zc·ill:·-����o�
  ,oo :;;:.·�
  :·.:Ιg
  s· o5·J
  ·.�- l[
  o· . :·:l:1���
  o,ooi·]
  •.-;<�
  · �ο�,ο�
  o }E��o�oo��
  o �!Qt
  � -]j87o�
  .-·�
  -� - ----� i
  ___--__ ·- ��--�---"
  f ;{ Λ .

  "'

  . ·.

  οΔ ι nη•

  -..

  . ..

  ..

  <

  ;.

  .

  •:..

  · ''

  ΠΕΡ/ΟΔΟΣ

  '

  <<

  <

  '

  - -----:ο
  ---- Ξ:Ξ Ρ ���11Ξ��� --��f:Ξ�ι��!�;��Ξ,!�ι:ΞΞm��� �1
  _
  J
  J
  �-- i ��� �����·�� - - --���Ξ;�-f-�1�-"��·-i-�-�- §����������-����fυ��·s�o ��i-��·7f5�����·-��·,f9����-���
  f.��-·- -��:-.�-��
  �;; �-Ξ·:-��""s9ι
  ;;;;ι i:� ;; :�:i� :
  ·; i

  Π η

  ωμ

  ς

  ___

  -- -

  ι

  __

  ·

  1

  ·--

  I Αvορές >.Hf.•lωv,

  _

  .

  κω n ι

  .

  --: - �·-.:-:--·--·---•'·� πGyiωv

  _--_

  .
  Ε

  .

  _ _

  .

  · ·
  _

  _

  -

  <.ο"ο:

  1_<
  ,

  ""

  _

  _

  1


  v,uu

  __

  1 ι_ :..c 0,00

  ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
  TPIMHNIAIA ΕΚΘΕΣΗ
  HOIXEIA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου TPIMHNOY 2014

  .'

  Ελληνική Δημοκρατία
  Περιφέρεια Αττικής
  Δήμος Νέας Σμύρνης
  Γραφείο Δημάρχου
  Ταχ. Δ!νση:
  Ταχ. Κώδικας:
  Τηλ.:
  Αριθ. Fax:
  Ηλεκ. Δ/νση:

  96/θ/2014

  Νέα Σμύρνη,

  Αρ. πρωτ.: Ljo o 13

  Ελ. Βενιζέλου 1 4
  17 1 2 1 - Ν. Σμύρνη
  2 1 3 2025 851-853
  2 1 0 9358572
  dnsιnyrni@ath.forthnet.gΙ"

  ΠΡΟΣ:

  Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

  Θέμα : Έγκριση

  απολογισμού β' τριμήνου 2014
  ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
  & Αλληλεγγύης»

  Κύριε Πρόεδρε,
  Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του απολογισμού
  β'τριμήνου σικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
  Δήμου Ν. Σμύρνης»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤτΙΚΗΣ

  I
  .ιι"ι\.-ιιιη

  ΚΕΝΤ ΡΟ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  Ν.Π.Δ.Δ.
  Α.Φ.Μ.: 997887336
  Δ.Ο.Υ.: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 - τ. κ. 171 2 1
  Τηλ.: 2 132025908,915-16-17-18-19-20-21
  Fax: 2109358271
  E-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr
  Υπεύθυνη: Β. Στασινοπούλου (τηλ. 2132025918)

  04/08/2014
  τ.: 2080

  ρf'iΘ. l i[>;)"Ι .:

  -: r:ΞΛΗΦΘΗ

  '"� 6.3.23

  - 4 ΑΥΓ. 2014
  'i'!·�: < -�·�·:� . ... . �. ::�
  ..

  . ...

  . ......

  ..

  ..... .

  .... . .
  .

  �·:::�

  _,_.�r"o-:-�-· -

  Προς:
  Δήμαρχο Νέας Σμύρνης
  κο Σταύρο Τζουλάκη

  Θέμα: Διαβίβαση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

  Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 85/3 1-07-201 4 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.ΔΔ.
  - ΚΕΝτFΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης και
  παρακαλούμε να την εισαγάγετε στο Σώμα προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234
  παρ. 3 του Ν. 3463/2006 περί εγκρίσεων Αποφάσεων του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. από το
  Δημοτικό Συμβούλιο.

  Συν.: Υπ' αριθμ. 85/2014 Απόφαση Δ.Σ.

  ΑΔΑ: ΩΧΔΦΟΛ 9Π-7ΑΑ

  ΕΛΛΗΝ ΙΙ<Η ΔΗΜΟΙ<ΡΑτΙΑ

  Π Ε Ρ Ι Φ ΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ

  ΚΕΝΤΡΟ Ι<ΟΙΝΩΝΙΙ<ΗΣ Π ΡΟΠΑΣΙΑΣ
  & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Ν . Π .Δ.Δ.

  Δ Η ΜΟΥ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  Α Π Ό Σ Π Α Σ Μ Α
  επωνυμία «I<ENTPO Ι<ΟΙ Ν Ω Ν Ι Ι<ΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗ ΜΟΥ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».

  Από το Πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης στις 3 1/07/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν . Π .Δ.Δ. με την

  Α ρ ιθμ.

  Απόφασης 85/2014

  Έγκριση Β' τριμηνιαίας έκθεσης σικ. έτους
  2014 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης
  του προϋπολογισμού.

  ΘΕΜΑ:

  ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  Στη Νέα Σμύρνη σήμερα Πέμmη 3 1 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00μμ στην έδρα του Ν . Π.Δ.Δ. - Ι<ΕΝΤΡΟ
  ι<ΟΙ ΝΩ Ν Ι Ι<ΗΣ

  (Ελ.

  Βενιζέλου

  18)

  συνήλθε

  σε

  συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ν . Π .Δ.Δ. κατόπιν της υπ' aριθμ. 2039/28-07-2014 έγγραφης πρόσκλησης της
  Π ροέδρου σύμφωνα με τις δ ιατάξεις του Ν . 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
  ΑΦού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκατρία (13) μελών βρέθη καν παρόντα τα
  παρακάτω ο κτώ (9) μέλη:

  1.
  2.

  Π ΡΟΕΔΡΟΣ: Ι<ΟvτΕτΕ AIKATEPINH

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  ΑΝτJΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Μ ΕΛΗ :

  5. ΑΠΕΡΓΗ MAPIA
  7. ΠΑΧΤΕΑ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ
  9. ΚΥΡΟγΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  8.

  ΑΠΟΝΤΕΣ

  3. ΜΑΝτzιογ ΑΦΡΟΔJτΗ
  4. ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝγΣJΟΣ
  6. ΝΑΝογ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Π Ε ΡΑΘΩΡΑΙ<ΗΣ Ν ΙΙ<ΗΤΑΣ

  11. ΠΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  12. ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  13. ΧΑΜΑΙ<ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  10.

  τzΕΦΡJογ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Στασινοπούλου Βασιλιι<ή (Διευθ ύντρια του Ν . Π .Δ.Δ. & Εκπρόσωπο
  των ε ργαζομένων του Ν . Π .Δ.Δ. στο Δ.Σ.).
  Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψιν του Δ.Σ αντίγραφο τωv
  αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Β ' τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και παρακαλεί yια την
  έγκριση του.

  1

  ΑΔΑ: ΩΧΔΦΟΛ9Π-7ΑΑ

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Την εισήγηση της Προέδρου.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ. 9 και 268 & 10 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)
  3. Τους επισυναπτόμενους πίνακες ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Β΄ τριμήνου 2014.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
  Την έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2014 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
  προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. ως κατωτέρω:
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014
  Κ.Α

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
  ΕΣΟΔΩΝ

  0

  Τακτικά έσοδα

  01

  Πρόσοδοι από ακίνητη
  περιουσία

  02

  Πρόσοδοι από κινητή
  περιουσία

  03

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βεβαιωθέντα
  1
  2
  1.810.266,00
  569.960,24

  %
  Εισπραχθέντα
  2/1
  3
  31,48
  569.960,24

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  700,00

  40,24

  5,75

  40,24

  Έσοδα από ανταποδοτικά
  τέλη -δικαιώματα χρήσης

  0,00

  0,00

  0,00

  04
  05
  06
  07
  1

  έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή
  Υπηρεσιών
  Φόροι και εισφορές
  Έσοδα από επιχορηγήσεις
  Λοιπά τακτικά έσοδα
  Έκτακτα έσοδα

  0,00
  209.566,00
  1.600.000,00
  0,00
  680.948,00

  0,00
  69.920,00
  500.000,00
  0,00
  267.009,00

  0,00
  69.920,00
  500.000,00
  0,00
  267.009,00

  11

  Έσοδα από την εκποίηση
  κινητής και ακίνητης
  περιουσίας

  0,00

  0,00

  12

  Επιχορηγήσεις για κάλυψη
  λειτουργικών δαπανών

  618.600,00

  262.080,00

  13

  Επιχορηγήσεις για
  επενδυτικές δαπάνες

  0,00

  0,00

  0,00

  14

  Δωρεές-κληρονομίεςπαράβολα

  0,00

  0,00

  0,00

  15
  16

  Προσαυξήσεις- πρόστιμαπαράβολα
  Λοιπά έκτακτα έσοδα

  0,00
  62.348,00

  0,00
  4.929,00

  0,00
  4.929,00

  2

  33,36
  31,25
  39,21

  %
  3/1
  31,48

  3/2
  100,00

  5,75

  100,00

  33,36
  31,25

  100,00
  100,00

  39,21

  100,00

  42,37

  100,00

  7,91

  100,00

  0,00
  42,37

  7,91

  262.080,00

  ΑΔΑ: ΩΧΔΦΟΛ9Π-7ΑΑ
  2
  21
  22

  Έσοδα παρελθόντων ετών
  Τακτικά έσοδα
  Έκτακτα έσοδα

  0,00
  0,00
  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  0,00

  0,00
  0,00
  0,00

  0,00

  0,00

  3
  31

  Εισπράξεις από δάνεια
  και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.
  Εισπράξεις από δάνεια

  0,00
  0,00

  0,00
  0,00

  0,00

  0,00
  0,00

  0,00

  0,00

  32

  Εισπρακτέα υπόλοιπα
  Π.Ο.Ε.

  0,00

  0,00

  704.500,00
  689.500,00
  15.000,00
  185.913,66
  3.381.627,66

  276.288,73
  275.279,45
  1.009,28

  39,22
  39,92
  6,73

  276.288,73
  275.279,45
  1.009,28

  39,22
  39,92
  6,73

  100,00
  100,00
  100,00

  1.113.257,97

  32,92

  1.113.257,97

  32,92

  100,00

  4
  41
  42
  5

  Εισπράξεις υπέρ
  Δημοσίου και τρίτων
  Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου
  Εισπράξεις υπέρ τρίτων
  Χρηματικό υπόλοιπο
  ΣΥΝΟΛΟ

  0,00

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
  ΜΟΣ

  Δεσμευθέντα

  %

  Τιμολογηθέντα

  %

  Ενταλθέντα

  Πληρωθέντα

  %

  %

  1

  2

  1/2

  3

  3/1

  4

  5

  5/1

  5/3

  Κ.
  Α

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
  ΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

  6

  Έξοδα

  2.530.241,11

  2.328.849,78

  108,65

  854.869,15

  33,79

  818.089,68

  805.618,23

  31,84

  94,24

  60

  Αμοιβές και
  έξοδα
  προσωπικού

  1.560.922,10

  1.488.547,60

  104,86

  645.259,06

  41,34

  645.259,06

  645.259,06

  41,34

  100,00

  61

  Αμοιβές
  αιρετών και
  τρίτων

  273.500,00

  267.950,00

  102,07

  88.105,37

  32,21

  76.605,38

  76.605,38

  28,01

  86,95

  62

  Παροχές
  τρίτων

  144.200,00

  112.600,00

  128,06

  30.899,76

  21,43

  30.752,16

  29.325,36

  20,34

  94,90

  63

  Φόροι - τέλη

  100,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  64

  Λοιπά Γενικά
  έξοδα

  401.019,01

  380.519,01

  105,39

  62.744,12

  15,65

  41.726,43

  38.209,20

  9,53

  60,90

  65

  Πληρωμές για
  την
  εξυπηρέτηση
  δημοσίας
  πίστεως

  2.000,00

  644,00

  310,56

  644,00

  32,20

  644,00

  644,00

  32,20

  100,00

  66

  Δαπάνες
  προμήθειας
  αναλωσίμων

  148.500,00

  78.589,17

  188,96

  27.216,84

  18,33

  23.102,65

  15.575,23

  10,49

  57,23

  67

  Πληρωμές Μεταβιβάσεις
  σε τρίτους

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  68

  Λοιπά έξοδα

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  7

  Επενδύσεις

  58.500,00

  31.177,12

  187,64

  10.954,84

  18,73

  4.117,79

  4.117,79

  7,04

  37,59

  71

  Αγορές
  κτιρίων,
  τεχνικών
  έργων και
  προμήθειες
  παγίων

  58.500,00

  31.177,12

  187,64

  10.954,84

  18,73

  4.117,79

  4.117,79

  7,04

  37,59

  3

  ΑΔΑ: ΩΧΔΦΟΛ9Π-7ΑΑ
  73

  Έργα

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  74

  Μελέτες,
  έρευνες,
  πειραματικές
  εργασίες κλπ

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  75

  Τίτλοι πάγιας
  επένδυσης
  (συμμετοχές
  σε
  επιχειρήσεις)

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  8

  Πληρωμές
  Π.Ο.Ε.,
  αποδόσεις
  και
  προβλέψεις

  741.087,87

  727.487,87

  101,87

  313.267,32

  42,27

  284.795,34

  281.909,60

  38,04

  89,99

  81

  Πληρωμές
  Π.Ο.Ε

  42.587,87

  37.587,87

  113,30

  37.587,87

  88,26

  37.587,87

  36.587,87

  85,91

  97,34

  82

  Αποδόσεις

  698.500,00

  689.900,00

  101,25

  275.679,45

  39,47

  247.207,47

  245.321,73

  35,12

  88,99

  85

  Προβλέψεις
  μη είσπραξης

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  9

  Αποθεματικό

  51.798,68

  ΣΥΝΟΛΟ

  3.381.627,66

  3.087.514,77

  109,53

  1.179.091,31

  34,87

  1.107.002,81

  1.091.645,62

  32,28

  92,58

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2014.
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΕΤΕ

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ακριβές Αντίγραφο
  Νέα Σμύρνη 01/08/2014
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΕΤΕ

  4

  Νέα Σμύρνη, 11

  Ελληνική Δημοιφατία
  Περιφέρεια Αττικής
  Δήμος Νέας Σμύρνης
  Γραφείο Δημάρχου
  Ταχ. Δ/νση:
  Ταχ. Κώδικας:
  Τηλ.:
  Αριθ. Fax:
  Ηλεκ. Δ!νση:

  Αρ. πρωτ.:

  Ελ. Βενιζέλου 1 4
  1 7 1 21 - Ν. Σμύρνη
  213 2025 85 1-853
  213 2025846
  dnsιnyn1i@,O 149 sνzef.xis goν.gi
  .

  .

  ΠΡΟΣ:

  /tflO 14

  3 4 4- 'f.O

  Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

  Θέμα : 'Έγκριση

  απολογισμού σικ. έτους 2013
  του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας
  Κοινων1κής Προστασίας Παιδιών & Νέων
  - Εθνική Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης»

  Κύριε Πρόεδρε,
  Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του
  απολογισμού σικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής
  Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης»

  ΕΛΛΗ Ν Ι ΚΗ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤ Ι Α

  Ν.

  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ

  ΑΡ .

  ΣΜΥΡΝΗΣ

  ΣΜΥΡΝΗ
  ΠΡΩΤ .

  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι ΟΤΗΤΑΣ

  10/7/2014
  403

  ΚΟΙ ΝΩΝ Ι Κ Η Σ Π ΡΟΣΤΑΣ ΙΑΣ
  ΠΑ Ι Δ ΙΏΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ­
  ΕΘΝ Ι ΚΗ

  ΣΤΕΓΗ Ν . Π . Δ . Δ .

  ΤΑΧ . Δ / Ν Σ Η : Βάρν η ς 1
  Τ . Κ 1 7 1 2 4 Ν . ΣΜΥΡΝΗ

  Προς :
  Το Δήμαρχο

  ΘΕΜΑ :

  Ν.

  Σμύρν ης

  Δ ι α β ί βαση απόφασης Δ . Σ .

  Σ α ς δ ι α β ι βά ζ ουμ ε

  τ ην υ π '

  αρ ι θ μ .

  36/2014

  Δ ι ο ι κη τ ι κού

  Συμβουλ ί ου

  έγκρ ι ση

  τ α μ ε ι α κ ο ύ απολογ ι σμού

  τ ου

  παρακαλούμε γ ι α τ η ν

  τ ου Ν . Π . Δ . Δ .

  έγκρ ι σή

  απόφαση

  σχ ε τ ι κά μ ε

  ο ικ.

  τ ου από

  έ τ ου ς

  τ ου

  2013

  τ ην
  κα ι

  τ ο Δ η μ ο τ ι κό

  Σ υ μ β ούλ ι ο .

  τ ου Ν . Π . Δ . Δ

  ΑΓΓΕΛΟΣ
  "

  '

  '• '

  -,�)

  -· '

  ,--�--�-'

  ΑΔΑ: Βτ420Ε5Ε-Ω61
  !NFORMAτJCS ���'δΊ�It\fιt�by
  OEVELOPMEN g��g��,�������·Ξ;j
  Τ AGENCY
  �;;Jo�.

  EMHNIKH Δ Η Μ ΟΚΡΑτΙΑ

  Local;o� Atl1c,;

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡ Ν Η Σ
  ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΗΣ Π Ρ Ο ΠΑΣΙΑΣ
  ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ­
  ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΓΗ Ν . Π .Δ.Δ.
  ΤΑΧ . Δ/ΝΣΗ:

  Β άρνης 1

  Τ.Κ 1 71 24 Ν . ΣΜΥΡΝΗ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ

  Από

  τα

  πρακ τ ι κά

  τ ην

  επωνυ μ ί α

  της

  ΚΕΝΤΡΟ

  υπ ' α ρ ι θ .

  10ης / 8 - 7 - 2 0 1 4

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΑΙ

  Σ υν ε δ ρ ί ασης

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  τ ου

  Δ ι ο ι κητ ι κού

  ΠΡΟΣΤΑΣ Ι Α Σ

  ΠΑΙΔΙΩΝ

  Συμβουλ ί ο υ

  ΚΑΙ

  ΣΤΕΓΗ του Δήμου Ν έ α ς Σμύρνης

  Αp ι θμ . Απόφασης 3 6 / 2 0 1 4 πε ρ ί : .

  Στη Ν .
  19 : 00

  Σμύρνη

  συνήλθε

  τ η ς μ ε αρ ι θμό

  και
  σε

  στ ο κ τ ί ρ ι ο τ η ς

  συν ε δ ρ ί αση

  π ρω τ .

  ώρα

  11

  π.μ.

  Αφού

  το

  " ΕΘΝΙΚΗΣ

  Δ ι ο ι κη τ ι κά

  3 9 4 / 3 - 7 - 2 0 14

  τους Συμβούλους σύμφωνα με
  μ ε λών

  Έγκρ ι ση ς ταμε ι ακού απολογ ι σμού του Ν . Π .

  δ ι απ ι στ ώ θ η κ ε

  ότ ι

  σήμερα 8 - 7 - 2 0 1 4

  Σ υ μ β ούλ ι ο

  πρόσκλησης τ ου

  το άρθρο 6 7

  β ρ έ θ ηκαν παρόν τ α 9 μ έ λ η ,

  ΣΤΕΓΗΣ"

  Ν.Π.Δ.Δ

  Προέ δρου που

  του Ν . 3 8 5 2 / 2 0 1 0

  υπάρ χε ι

  τ ου

  νόμ ι μη

  απαρτ ί α

  1 . Σ ο υ ρ β ί ν ο ς Άγγελος

  Πρόεδρος Δ . Σ .
  Αν τ ι nρόεδρος Δ . Σ .

  3 . Γ ι ατ ζ ί δ η ς Παναγ ι ώ τ η ς
  4 . Κον ι δάρης Δ ι ονύσ ι ος
  S . Α π έ ργη Μαρ ί α
  6 . Δημάκης Ιωάννης
  ? . Αθανασ ί ου Αθανάσ ι ο ς
  8 . Ζάννου Ε λ ι σά β ε τ
  9 . Μ ε Ι ν τ α ν ά Κατ i ν α
  1 0 . Τραχ ί λη ς Ανδρέας
  l l . Ν τ ά ν τ ο ς Αρ ι στ ε ί δ η ς
  1 2 . Κυρούδης Θεόδωρος
  1 3 . Παν τ ε λ έων Καλλ ι όπη
  1 5 . Πλατσής Ιάσων
  1 5 . Ρωμαν ι άδου Α ι κα τ ε ρ ί ν η
  απουσ ι ά ζ ον τ ε ς α ν κ α ι

  ν ό μ ι μα κλήθηκαν

  1 . Τραχ ί λη ς Ανδρέας

  ε π ι δ ό θη κ ε σ ε

  ε ίναι

  οι

  κ.κ. :

  και

  �ρα

  ΣΤΕΓΗ

  κατ6π ι ν

  κάθ ε

  ένα από

  τ ην 4 / 7 / 2 0 1 4 η μ έ ρα Παρασκευή κα ι
  δ ε δ ο μ έ ν ου

  Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ Ι Ο Ι ΚΗΤΙ ΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έ χ ε ι

  Οι

  η μ έ ρα Τρ ί τ η

  ήτο ι :

  2 . Σ καλ 6θ ε ος Ιωάννης

  έ τ ους 2 0 13 .

  σ ικ.

  ΕΘΝΙΚΗ

  με

  ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ

  ως ε ξ ή ς :

  ότ ι

  επ ί

  συνόλου

  15

  ΑΔΑ: ΒΤ420Ε5Ε-Ω61
  2 . Ν τ άν τ ο ς Αρ ι στ ε ί δ η ς
  3 . Ρωμαν ι άδοv Α ι κα τ ε ρ ί ν η
  4 . Πλατσής Ιάσων

  S . Κον ι δάρης Δ ι ονύσ ι ο ς
  6 . Ζάννου Ελ ι σάβ ε τ
  Τα πρακτ ι κά

  τ η ρήθηκαν από τ η ν υπάλληλο κ .

  Ο

  ε ι σηγούμ ε ν ο ς

  Πρόεδρος

  το

  Μπαν τ έ σκα Αργυρώ .

  θ έ μα

  της

  ημερησ ί α ς

  τ ου

  Δ.Κ.Κ.

  (Ν.

  3463/2006 )

  δ ι άταξης

  έ θ ε σε

  υπόψη

  του

  Δ.Σ.

  εξής '
  Σ τ ην

  nαρ .

  Μα Τ ου ,

  1

  τ ου άρθρου

  εκε ίνος

  που

  163

  εν εργε ί

  Π ρ ο έ δ ρου

  στ ο

  Δ.Σ.

  στ ο ι χ ε ί α

  που

  π ε ρ ι λαμβάν ε ι

  δ ι ά τ αγμα
  Σύμφωνα

  τ η ς παρ .
  λο ι πόν

  δ ι ε ξ άγε ι

  την

  τ ην

  λογαρ ι ασμό
  2

  με

  ο

  τ α μ ε ι ακ ή

  της

  υπηρ ε σ ί α

  δ ι α χ ε ί ρ ι ση ς

  λογαρ ι ασμός

  της

  ο ρ ί ζ ον τ α ι
  τ ου

  τ ου

  Ν.Π.

  τα

  ο ι κον ομ ι κού

  δ ι α χ ε ί ρ ι ση ς

  <<Έως

  εξής'

  υποβάλ λ ε ι
  έ τ ου ς

  ο ρ ί ζοντα ι

  το

  μ έ σου

  που

  έ λη ξ ε .

  το

  τα

  Ταμ ε ι α κή

  η

  παραπάν ω ,
  Υπηρ ε σ ί α
  του

  τ αμ ί ας

  του

  Ε Σ ΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

  π ί ν ακα τ ον

  ο π ο ί ο σας πάραθ έ τ ω π ρ ο ς

  υπ'

  σικ.

  του

  Ν.Π. ,

  έ τ ου ς

  Ν.Π.

  Παρασκ ε υ οπούλου

  παρ έ δωσε

  2013

  καθώς

  στην

  και

  τ ον

  υπηρεσ ί α

  Ιωάνν α ,
  μας

  αν τ ί στ ο ι χο

  τ ον

  η

  Την

  ανακεφαλα ι ω τ ι κ ό

  έγκ ρ ι ση .

  τ ο υ Π ρ ο έ δ ρου

  2.

  Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ων άρθρων

  3.

  Τον

  103 ,

  163

  & 240

  τ ου Ν .

  τ αμ ε ι ακό Απολογ ι σμ ό Εσόδων-Εξόδων 2 0 1 3

  κα ι

  3463/2006
  τ ον ανακε φαλα ι ω τ ι κό π ί νακα

  έ π ε ι τ α α π ό δ ι αλογ ι κ ή συ ζ ή τ ηση

  ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Α.

  Εγκρ ί ν ε ι

  τ ον Απολογ ι σμό Εσόδων-Εξόδων τ ου σ ι κ .

  έ τ ους 2 0 1 3

  όπως εμφαν ί ζ ε τ α ι

  παρακά τ ω :

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΗΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ 'ΈΘΝΙΚΗ ΗΕΓΗ"
  Π ΙΝΑΚΑΣ TAMEIAKOY ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥΣ 2013
  l.ΕΣΟΔΑ

  α/α

  1
  2
  3

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΠΡΟΥΠΟΛΟ·
  ΓΙΣΘΕΝΤΑ

  ΠΡΟΥΠΟΛΟ·
  ΓIΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ
  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ
  31/12/2013

  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

  οπο ί α

  Ταμ ε ι α κ ό

  όψη ,

  1.

  κα ι

  ε ι σήγηση

  Το

  Προεδρ ι κό

  ΤΟ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  έλαβε

  τ ου

  τ ου άρθρου 1 7 5>> .

  Απολογ ι σμ ό

  Αφού

  τ έλος

  δ ιά

  με

  τα

  ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕIΣΠΡΑι<τΕΑ

  Τακτικά
  έσοδα
  Έ κτα κτα
  έσοδα

  668.100,00

  560.100,00

  236.255,29

  236.255,29

  0,00

  206.000,00

  206.000,00

  198.155,68

  198.155,68

  0,00

  Έσοδα υ πέρ
  τρ ίτων

  159.710,00

  133.210,00

  100.061,16

  100.061,16

  0,00

  ΑΔΑ: ΒΤ420Ε5Ε-Ω61

  4

  Επιστρ ο φές

  8.000,00

  8.000,00

  4.129,04

  4. 129,04

  0,00

  1.041.810,00

  907.310,00

  538.601,17

  538.601,17

  0,00

  χρημάτων

  ι

  Σύ νολο
  εσό δων
  2.ΕΞΟΔΑ

  α/α

  1

  ΠΡΟΥΠΟΛΟ·
  ΓΙΣΘΕΝΤΑ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  3

  4

  Πληρ ω μές
  υ ποχρε ώσεων
  Π.Ο.Ε.

  5

  Πάγιες
  προκατ. λοιπές
  επιστρο φές
  Σ ύ νολο
  εξό δων

  ΥΠΟΛΟIΠΑ
  ΠIΠΩΣΕΩΝ

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
  ΕΞΟΔΑ

  ΥΠΟΛΟΙΠΑ
  ΠΛΗΡΩrΕΑ

  840.443,41

  732.443,41

  412.496,69

  319.946,72

  412.496,69

  0,00

  4.000,00

  4.000,00

  0,00

  4.000,00

  0,00

  0,00

  159.710,00

  133.210,00

  96.273,90

  36.936,10

  96.273,90

  26.944,75

  28.000,03

  27.975.43

  24,60

  27.975,43

  8.000,00

  8.000,00

  105,00

  7.895,00

  105,00

  1.039.098,16

  905.653,44

  536.851,02

  368.802,42

  536.85 1,02

  Τακτικά
  έξο δα
  Έκτακτα
  έξο δα
  Αποδ όσεις
  εσόδ ων υπερ
  τρ ίτων

  2

  ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

  0,00

  0,00

  3.ΧΡΗ ΜΑτΙΚΟ
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ

  Β.

  1

  Χρηματικό υπόλοιπο προ ηγο ύ μενου έτους

  29.040,22

  2

  Χρηματικό υπόλο ιπο
  31/12/2013

  30.790,37

  Την υποβολή

  τ ου Απολογ ι σμού τ ου σ ι κ .

  έ τ ου ς 2 0 1 3

  σ τ ο Δημοτ ι κ ό Συμβούλ ι ο γ ι α

  απόφασης έγκρ ι σή ς τ ου .

  Η απόφαση αυ τ ή π ή ρ ε αύ ξ ον τ α αρ ι θ μό 3 6 / 2 0 1 4 .
  Αφού αναγνώστ η κ ε

  τ ο πρακ τ ι κό αυτό υπογράφ ε τ α ι

  ως ακολούθως .

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Σ ΚΑΛΟΘΕΟΣ
  ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΙΩΑΝΝΗΣ

  τη λήψη

  ΑΔΑ: ΒΤ420Ε5Ε-Ω61

  //

  Νέα ΣμύρνηJ.{ Β 2014

  Ελληνική Δημοκρατία
  Περιφέρεια Αττικής
  Δήμος Νέας Σμύρνης
  Γραφείο Δημάρχου
  Ταχ. Δ/νση:
  Ταχ. Κώδικας:
  Τηλ.:
  Αριθ. Fax:
  Ηλεκ. Δ/νση:

  Ελ. Βενιζέλου 14
  171 21 - Ν. Σμύρνη
  213 2025 85 1 -853
  213 2025846
  dnsmyrni@O 149.svze(xis.goν gr
  .

  Αρ . πρωτ.: '7 D6 j L

  ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

  Θέμα : 'Έγκριση απολογισμού

  β'τριμήνου
  σικ. έτους 201 4 του ΝΠΔΔ «Κέντρο
  Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας
  Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης»

  Κύριε Πρόεδρε,
  Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση του
  απολογισμού β'τριμήνου σικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας
  Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης»

  Δ.Σ

  ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
  ΣΜΥΡΝΗΣ

  ΕΘΝ Ι ΚΗ

  ΝΕΩΝ-

  .

  '\

  //;

  · Σ Μ Υ ΡΝ

  ΑΡ .

  ·

  ΚΟΙΝΩΝ Ι ΚΗ Σ Π ΡΟ Σ ΤΑΣ ΙΑΣ
  ΚΑΙ

  '.ι\f\,
  v

  ·

  t/

  ΚΕΝ Τ Ρ Ο ΔΡΑΣ Τ Η Ρ Ι ΟΤΗΤΑΣ
  ΠΑΙ Δ Ι ΏΝ

  ./

  '-' \
  �>/\

  1

  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ

  ',, ' '

  ·ι Jr,�-t>/�
  //:.1;:; � \b 1:
  ι
  �D·

  ΕΛΛΗ Ν Ι ΚΉ

  '

  Σ ΤΕΓΗ Ν . Π . Δ . Δ .

  ΤΑΧ . Δ / Ν Σ Η : Βάρν η ς 1
  Τ . Κ 1 7 1 2 4 Ν . ΣΜΥΡΝΗ

  ,. �,

  .

  � //8 / 2 0 1 4

  Π Ρy}?:.
  .

  υ(

  Related Interests

   $

   6.

   "',\ \

   \ ι· ,
   \ 'y

   Related Interests


    1

    Cj / 5
    =·'\
    l " b.� '2α1 \
    \I
    \ \.

    Προς :
    Το Δήμαρχο Ν . Σμύρν η ς

    ΘΕΜΑ :

    .I

    Δ ι α β ί βαση απόφασης Δ . Σ .

    Σ α ς δ ι α β ι β ά ζ ουμ ε

    τ ην υπ'

    αρ ι θμ .

    4 2 /2 0 1 4

    Δ ι ο ι κη τ ι κού

    Σ υ μ β ουλ ί ου τ ου Ν . Π . Δ . Δ .

    έγκρ ι ση

    τ α μ ε ι ακού απολογ ι σμού

    τ ου

    παρακαλούμ ε

    γ ι α τ ην

    έγκρ ι σή

    τ ου

    β'

    από

    απόφαση

    σχ ε τ ι κά μ ε
    τ ρ ι μή ν ο υ
    τ ο Δ η μ ο τ ι κό

    τ ου

    2014
    τ ην

    κα ι

    Σ υ μ β ούλ ι ο .

    τ ου Ν . Π . Δ . Δ
    ΣΤΕΓΉ>>

    ΑΔΑ: ΨΕΞ60Ε5Ε-ΣΟΒ

    INFORMAτiCS [;.���λ�ψ;�ιιy
    DEVELOPMEN g;ι�.�������
    Τ AGENCY
    ��[οο,

    EMHNIKH Δ Η Μ Ο ΚΡΑτJΑ

    Lαι:a\iι)n: Aihan;

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
    ΚΟΙΝΩ Ν Ι Κ Η Σ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ
    ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ­

    Βάρνης 1

    ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΓΗ Ν . Π .Δ.Δ.

    Τ.Κ 1 71 24 Ν . ΣΜΥΡΝΗ
    ΤΑΧ. Δ/Ν ΣΗ:

    Από

    τα

    την

    επωνυμ ί α

    πρακ τ ι κά

    της

    ΚΕΝΤΡΟ

    ΣΤΕΓΗ τ ου Δήμου Νέας

    υπ � αρ ι θ .

    Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ

    llης / 2 8 - 7 - 2 0 1 4

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

    Στη Ν .
    κατ όπ ι ν
    ένα

    Σμύρνη

    1 9 : 00
    από

    Πέμπτη

    της

    κα ι

    στο

    κτ ί ρ ι ο τ η ς

    σε

    συν ε δ ρ ί αση

    με

    κα ι

    τ ου

    Δ ι σ ι κητ ι κού

    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    ΠΑΙΔΙΩΝ

    Συμβουλ ί ου μ ε

    ΚΑΙ

    ΝΕΩΝ -ΕΘΝΙΚΗ

    Έγκ ρ ι ση ταμε ι ακού απολογ ι σμού β ' τ ρ ιμήνου

    συνήλθε

    τ ου ς

    Συν ε δ ρ ί ασης

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

    Σμύρνης

    Αρ ι θμ . Απόφασης 42/2014 πε ρ ί : �

    ώρα

    ΚΑΙ

    αρ ι θμό πρωτ .
    Συμβούλους

    ώρα 1 1 π . μ .

    "ΕΘΝΙΚΗΣ
    το

    ΣΤΕΓΗ Σ "

    Δ ι ο ι κη τ ι κό

    σήμερα 2 8 / 7 / 2 01 4 ημέρα Δ ε υ τ έ ρα
    Συμβούλ ι ο

    4 2 1 / 2 4 . 7 . 2 0 1 4 πρόσκλησης

    σύμφωνα

    με

    το

    άρθρο

    Αφού δ ι απ ι στ ώ θ η κ ε

    συνόλου 1 5 μ ε λών βρέθηκαν παρόντα 1 5 μέλη ,

    ότ ι

    67

    τ ου

    Ν.Π.Δ.Δ

    του Προ έ δ ρου που

    τ ου

    Ν . 3 85 2 / 2 0 1 0

    Πρόεδρος Δ . Σ .

    2 . Σκαλό θ ε ο ς Ιωάννης

    Αν τ ι πρόεδρος Δ � Σ .

    S . Απ έ ργη Μαρ ί α
    6 . Δημάκης Ιωάννης
    ? . Αθανασ ί ου Αθανάσ ι ο ς
    8 . Ζάννοu Ελ ι σά β ε τ
    9 . Με ·ί ν τ ανά Κατ ί ν α
    l Ο . Τραχίλης Ανδρέας
    1 1 . Ντάντος Αρ ι στ ε ί δη ς
    1 2 . Κυρούδης Θ ε ό δωρος
    1 3 . Παντ ελέων Καλλ ι όπη
    1 5 . Πλατσής Ιάσων
    1 5 . Ρωμαν ι άδου Α ι κατ ε ρ ί νη

    κα ι
    ΣΤΕΓΗ

    σε

    2417/2014

    κάθε
    ημέρα

    υπάρχ ε ι νόμ ι μη απαρτ ί α δ ε δομένου ό τ ι

    ήτο ι :

    l . Σουρ β ί νος Άγγ ελος

    4 . Κον ι δάρης Δ ι ον ύσ ι ος

    επ ι δόθηκε

    την

    Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ Ι ΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έ χ ε ι ως ε ξ ή ς :

    3 . Γ ι ατ ζ ί δ η ς Παναγ ι ώ τ η ς

    ΕΘΝΙΚΗ

    επ ί

    ΑΔΑ: ΨΕΞ60Ε5Ε-ΣΟΒ
    Ο ι απουσ ι ά ζ ον τ ε ς αν κα ι

    νόμ ι μα κλήθηκαν

    ε ί να ι

    Τα πρακτ ι κά τ η ρήθηκαν από την υπάλληλο κ .
    Ο Πρόεδρος

    ε ι σηγούμενος τ ο

    lον

    οι

    κ.κ. :

    Μπαν τ έσκα Αργυρώ .

    θ έ μ α τ η ς η μ ε ρη σ ί α ς δ ι ά τ α ξ η ς

    έ θ εσε

    υπόψη τ ου Δ . Σ .

    τα ε ξή ς :
    Πρέ π ε ι ν α λάβουμε απόφαση γ ι α την
    με

    την

    και

    υπ '

    αρ ι θμόν

    Ηλεκτρον ι κή ς

    έγκ ρ ι σ η

    3966/4 . 1 . 2 011

    Κο ι ν ή

    Δ ι ακυβέρνησης

    κα ι

    τ ου Απολογ ι σμού τ ου

    Απόφαση

    τ ου

    β'

    Υπουργε ί ου

    Εσωτ ε ρ ι κών Αποκέντ ρωσης

    Οδηγ ί ε ς

    Ο ι κονομ ι κών

    τ ρ ι μήνου 2 014 σύμφωνα

    για

    την

    κατάρτ ι ση

    προϋπολογ ι σμού των Δήμων ο ι κ ον . Έτους 2 0 1 1 "'ΦΕΚ 1 4 1 8 ' )
    Κα ι κάλεσε τ ο Συμβούλ ι ο ν α αποφασ ί σε ι

    σχ ε τ ι κά

    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Αφού άκουσε τ ον Π ρ ό ε δ ρ ο κα ι μ ε τ ά από δ ι αλογ ι κή συ ζ ή τ ηση κα ι αφού έλαβε υπόψη
    1.

    Την ε ι σήγηση τ ου Π ρ ο έ δ ρου

    2.

    Την

    υπ

    αρ ι θ .

    ο ι κ . 40038/9 . 9 . 2011

    δημοσ ι εύ τ η κ ε σ τ ο υπ '

    αρ .

    2 0 07 / τ .

    3.

    Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ου άρθρου

    4.

    Τα στ ο ι χ ε ί α τ ου 2ou Τ ρ ι μήνου

    Α πόφαση

    του

    Υ π ουργού

    Εσωτ ε ρ ι κών

    τ ου :

    η

    οπο ί α

    8 ' 9 . 9 . 2 0 1 1 ΦΕΚ

    3 9 τ ου Ν .

    4 2 5 7 / 2 0 14

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Να εγκρ ί ν ε ι

    τ ον ταμε ι α κ ό απολογ ι σμό β ; τ ρ ι μήνου σ ι κ .

    έ τ ους 2 0 1 4 σύμφωνα

    , με τ ι ς εκθέσε ι ς

    που αφορούν
    α ) τ α αποτ ελέσματα ε κ τ έλεσης προϋπολογ ι σμού
    β)

    εσόδων 2°u τ ρ ι μήνου 2 0 1 4

    τ α απο τ ε λ έ σματα ε κ τ έλεσης προϋπολογι σμού δαπανών 2ou τ ρ ι μήνου 2 0 1 4

    ΠΙΝΑΚΑΣ lος : TPIMHNIAIA ΕΚΘΕΣΗ

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΊ"ΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' TPIMHNOY
    2014
    κ.

    Α

    ο

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ
    ΑΝΑΚΕΦΑΜΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

    Τακτικά έσοδα

    01/01/2014 - 30/06/2014

    Προϋπολογισμ

    Βεβαιωθέν

    ός

    τα

    1

    2

    402.600,00

    170.858,82

    %

    Εισπραχθέvτ

    2/1

    3

    42,44

    α
    170.858,82

    %

    I 3/2
    42,44 Ι ιοο,οο

    3/1

    1
    2
    3
    4
    5

    ο

    ο

    300

    11,32

    ο

    ο

    82.300,00

    Π ρόσοδοι από ακίνητη περιοϋσία
    Π ρόσοδοι από κινητή περιοϋσία
    Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
    δικαιώματα
    Έσοδα από λοιπά τέλη - δικ αιώματα
    και παροχή υπηρεσιών

    ΑΔΑ: ΨΕΞ60Ε5Ε-ΣΟΒ
    ο

    3,77

    ο

    ο

    11,32
    ο

    3,77

    100,00

    ο

    Φόροι και εισφορές
    Έσοδα από επιχορηγήσεις
    Λοmά τακτικά έσοδα

    20.847,50

    320.000,00

    20.847,50
    150.000,00

    25,33

    6
    7

    ο

    46,88

    150.000,00

    25,33
    46,88

    100,00

    1

    'Εκτακτα έσοδα

    241.000,00

    144.480,00

    59,95

    144.480,00

    59,95

    100,00

    241.000,00

    144.480,00

    59,95

    144.480,00

    59,95

    100,00

    ο

    ο

    ο

    ο

    ο

    ο

    100,00

    11
    12
    13
    14

    ο

    Έσοδα από την εκποίηση κινητής και
    ακίνητης περιο ύ σιας
    Επιχορηγήσεις για κάλυψη
    λειτουργικών δαπανών
    Επιχορηγήσεις για επενδυτικές
    δαπάνες

    16

    Δωρεές - κληρονομιές-- κληροδοσίες
    Π ροσαυξήσεις - πρόστιμα παράβολα
    Λοmά έκτακτα έσοδα

    2

    ετών

    15

    ο

    ο

    Τακτικά έσοδα

    22

    Έκτακτα έσοδα

    32

    ο

    ο

    ο

    ο

    ο

    ο

    ο

    ο

    ο

    ο

    Εισπράξεις από δάνεια
    Εισπρακτέα υπόλοmα
    προηγούμενων οικονομικών ετών

    ο

    ο

    ο

    ο

    απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

    ο

    ο

    ο

    Εισπράξεις από δάνεια και

    3
    31

    ο

    ο

    'Εσοδα παρελθόντων οικονομικών

    21

    ο

    ο

    ο

    100,00

    ο

    ο

    ο

    ο

    Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και
    4

    41
    42

    τρίτων

    146.197,00

    36.771,52

    25,15

    36.771,52

    25,15

    Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου
    Εισπράξεις υπέρ τρίτων

    135.197,00

    36.056,85

    26,67

    36.056,85

    26,67

    100,00

    11.000,00

    7 14,67

    6,50

    714,67

    6,50

    100,00

    30.790,37
    820.587,37

    352.110,34

    0,00
    42,91

    352.110,34

    0,00
    42,91

    100,00

    Χρηματικό υπόλοιπο

    5

    προηγούμενου 'Ετους
    Σύνολο εσόδων

    ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος

    :

    ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

    ΑΠΟτΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚτΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' TPIMHNOY 2014
    ΠΕΡΙΟΔΟΣ

    Κ.Α

    6

    ΑΝΑΚΕΦΑΜΙΩΣΗ

    Προϋπολο

    Δεσμευθέ

    ΕΞΟΔΩΝ

    yισμός

    ντα

    'Εξοδα
    προσωπικού

    61

    και τρίτων

    τιμολοyηθέ
    ντα

    %

    Ενταλθέντ
    α

    Πληρωθέντα

    %

    1

    2

    1/2

    3

    3/1

    4

    5

    5/1

    5/3

    594.506,99

    473.035,11

    125,68

    135.679,87

    22,82

    133.962,86

    123.142,24

    20,71

    90,76

    251.610,00

    248.500,00

    82.582,21

    82.582,21

    135.300,00

    133.558,00

    Αμοιβές και έξοδα
    60

    %

    01/01/2014 - 30/06/2014

    Αμοιβές αιρετών

    101,25
    101,30

    82.582,21
    27.150,15

    32,82
    20,07

    25.604,70

    18.261,6(

    32,82
    13,50

    67,26

    ΑΔΑ: ΨΕΞ60Ε5Ε-ΣΟΒ
    62
    63
    64

    65

    66

    67
    68

    7

    71
    73

    74

    75

    Παροχές τρίτων
    Φόρο ι - τέλη
    Λουτά Γενικά
    έξοδα
    Πληρωμές για την
    εξυπηρέτηση
    δημοσίας πίστεως

    81
    82
    85

    9

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    13.087,16

    11.607,16

    385,00

    385,00

    8.115,96

    6.572,31

    0,00

    0100

    0,00

    0,00

    3.000,00

    0,00

    60.596,99

    52.576,99

    1.000,00

    385,00

    59.800,00

    19.416,11

    8.287,52

    0,00

    0,00

    0,00

    3.000,00

    0,00

    0,00

    115,25

    13.087,16

    21,60

    38,50

    13,86

    2.263,24

    10,99

    0,00

    1,57

    1,57

    100,0C

    25,87

    85,03

    6.038,47

    55,48

    55,79

    35.382,83

    33.822,30

    23,62

    93,80

    0,00

    0,00

    180.992,85

    163.827,10

    824,09

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    154.080,07

    145.380,07

    46.205,90

    39.860,77

    10.883,07

    10.883,07

    100,00

    10.823,07

    99,45

    10.823,07

    143.197,00

    134.497,00

    106,47

    36.056,85

    25,18

    0,00

    0,00

    820.587,37

    620.739,28

    5 2.600,00

    2.324,10

    0,00

    824,09

    19.400,31

    105,98

    1,57

    46.879,92

    0,00

    132,20

    0,00

    183.383,88

    30,43

    0,00

    22,35

    Η απόφαση αυ τ ή π ή ρ ε αύξον τ α αρ ι θμ ό 42 / 2 0 1 4 .
    Αφού αναγνώστ η κ ε τ ο πρακτ ι κ ό αυτό υπογράφ ε τ α ι

    ως ακολούθως .

    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
    ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

    0,00

    79,30

    100, 00

    824,09

    2.324,10

    88,69

    1,57

    824,09

    52.600,00

    19,15

    89,16

    38,50

    385,00

    2.263,24

    Πληρωμές Π.Ο.Ε.

    Σύνολα δαπανών

    4,66

    824,09

    Έργα
    Μ ελέτες, έρευνες,
    πειραματικές
    εργασίες κλπ
    Τίτλοι πάγιας
    επένδυσης
    (συμμετοχές σε
    επιχειρήσεις)

    Αποθεματικό

    3.733,96

    824,09

    Επενδύσεις

    Αγορές κτιρίων1
    τεχνικών έργων και
    προμήθειες παγίων

    Αποδόσεις
    Προ βλέψεις μη
    είσπραξης

    4.187,83

    307,99

    Λοιπά Έξοδα

    προβλέψεις

    5,22

    259,74

    Δαπάνες
    προμήθειας
    αναλωσίμων
    Πληρωμές Μ εταβιβάσεις σε
    τρίτους

    αποδόσεις και

    4.187,83

    18.599,01

    Πληρωμές Π.Ο.Ε.,
    8

    431,21

    80.200,00

    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
    ΣΚΑΛΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    0,00

    0,00

    0,00

    19,96

    89,34

    ΑΔΑ: ΨΕΞ60Ε5Ε-ΣΟΒ

    I

    x.J

    '

    .

    Νέα Σμύρνη )9 9 2014

    / /

    Ελληνική Δημοκρατία
    Περιφέρεια Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου
    Ταχ. Δ/νση:
    Τ αχ. Κώδικας:
    Τηλ.:
    Αριθ. Fax:
    Ηλεκ. Δ!νση:

    Θέμα :

    Αρ. πρωτ.: q 4 058

    Ελ. Βενιζέλου 14
    171 21 - Ν. Σμύρνη
    213 2025 851-853
    213 2025 846
    dns1nymi@O 149 .syzet:'{is.gov .gr

    ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

    Εκλογή μελών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας
    Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη
    Δήμου Νέας Σμύρνης»

    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την εκλογή μελών, πέντε
    (5) αιρετών, από τους οποίους οι δύο (2) προέρχονται από τη μείζονα και ελάσσονα
    αντιπολίτευση καθώς και τους αναπληρωματικούς τους και έξη (6) λαϊκών με τους
    αναπληρωματικούς τους αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ.
    240 του Ν. 3463/1 0.
    Επίσης να εισηγηθείτε στο Σώμα την επικύρωση της εκλογής τεσσάρων (4) τακτικών
    και τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Φιλανθρωπικού Σωματείου, που
    πλαισιώνουν το Δ.Σ. του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 34923/87
    Απόφαση Νομάρχη Πειραιά περί «Σύστασης ιδίου νομικού προσώπου», η οποία
    δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 761/τ.Β'/87 ΦΕΚ, την υπ' αρ. 15512/9900/09 Απόφαση
    του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής περί «Τροποποίησης της παρ. 4 της Συστατικής
    Πράξης του νομικού προσώπου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 968/τ.Β '/2009
    ΦΕΚ και το υπ' αρ.
    έγγραφο του Φιλανθρωπικού Σωματείου

    ·ψ.f4.

    .. ;; tl
    -;;, .
    �'Χ �" --;·-;o- -..to• ·'<' Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ι.c,:·'· ·. -ι- ,_:,
    . υ;;

    @���Q' �J:'('\�j!;��-:'��<�-'Ξ:w:ri.:"��{:i,i';,::):<,;.

    /:Jl-:-�- ::.-�-:::-\ \ ;>\
    ! Ι:JJ "fJ
    ,γ:.
    }";Ρ" \
    ··�,/� .w<� '
    \ �� . --- � γ,/. .....
    ·""\
    \·1
    _�1 �/-�
    . -�:
    .
    .•

    ....

    .......

    . ,_

    ..

    ος Τ - υλάκης

    ΦΙΜΝΘΡΩΠΙΚΟ
    ΣΩΜΑΤΕΙΟ

    '-f 3 91 2.
    1 Β Ι\ΞΠ. 2014

    ΤΗΛ . 210 9335948

    ΕθΝΙΚΗ

    w

    V1 14 t-fA [ΜΥΡΝΗ

    Αρ. Πρ.

    21

    18 Σεπτεμβρίου 2014

    κ. ΠΑ ΥΡΟ τzΟΥΜΚΗ

    ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΠΚΩΝ

    της Συvεδρίασης του Διοικητικού ΣυμβουΛίου
    Νο 15/17. 09.2014
    παρόvrες: Eπra
    Θέμα: Ορισμ6ς εκπροσώπωv του Α.Σ. <<Εθvική Στέγη» στο Δ.Σ. του
    ΝΠΔΔ «Κέvrρο Δρaστηρι6τητaζ κσιιιωvικήζ πρσστaσίaς Δήμου

    Νέας Σμύρvης-ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΓΗ»
    Κύριε Δήμαρχε
    Κατ6 τηv συvεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 17/09/2014 και ώρα

    6.30 'μ.μ. το σώμα, αποφaσισε ομόφωvα, τα τέσσερa(4) τακτικ6 μέΛη rou
    Διοικηrικ6 ΣυμβοιJΑιο rou ΝΠΔΔ., ιιa μείvου v ως έxouv.

    ΦιΑαvθρωπικού Σωματείου με τους αvαπΑηρωτές τους ως εκπροσώπους στο
    Σας παραθέτουμε και π6Αι, κατ' αΛφαβητική σειρ6 τα οvόματα τωv μεΑώv.

    ΤΑΚΠΚΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟ4 ΖΑΝΟΥ ΕΜΙΣΑΒΗ; ΜΕΪΝΤΑΝΑ ΚΑ ΠΝΑ
    ΣΚΑΛΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ ΠΚΑ: ΒΕΝΗΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ4 ΖΑΦΒΡΟΠΟΥΛΟΥΑΔΑΜΑΝΠΑ,
    ΧΑΡΑΜΜΠΙΔ Ο Υ ΑΙΚΑ τΕΡΙΝΗ.

    /
    Νέα Σμύρνη,

    Ελληνική Δημοκρατία
    Περιφέρεια Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου
    Ταχ. Δ/νση:
    Τ αχ. Κώδικας:
    Τηλ.:
    Αριθ. Fax:
    Ηλεκ. Δ/νση:

    Αρ. πρωτ.:

    Ελ. Βενιζέλου 14
    1 7 1 21 - Ν. Σμύρνη
    2 1 3 2025 851-853
    2 1 3 2025 846
    dnsmyrni@O 149 .syzefxis.goν gr
    .

    /9/9 J 2014

    4LfO{;f!J

    ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

    Θέμα : Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο
    Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
    Δήμου Νέας Σμύρνης»

    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την εκλογή αιρετών και
    λαϊκών μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &
    Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
    άρθρου 240 του Ν. 3463/10 καθώς και την υπ' αρ. 8/26.01 .07 εγκύκλιο του
    Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.
    Το Δ.Σ. του νομικού προσώπου αποτελείται από 1 3 μέλη
    Ορίζονται έξη (6) αιρετοί εκ των οποίων δύο (2) από την μείζονα και ελάσσονα
    αντιπολίτευση και τέσσερα (4) λαϊκά μέλη με τους αναπληρωματικούς τους.
    Το Δ.Σ. συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος
    ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου καθώς και δύο (2) ωφελούμενους
    του νομικού προσώπου ( 1 εκπρόσωπος ΚΑΠΗ και 1 εκπρόσωπος γονέων ).

    Ελληνική Δημοκρατία
    Περιφέρεια Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου
    Ταχ. Δ!νση:
    Ταχ. Κώδικας:
    Τηλ.:
    Αριθ. Fax:
    Ηλεκ. Δ/νση :

    Ελ. Βενιζέλου 14
    171 21 - Ν. Σμύρνη
    213 2025 851-853
    213 2025 846
    dnsmymi@0149.syzefxis.goν.gΓ

    //

    Νέα Σμύρνη, /9 9 2014
    Αρ. πρωτ.: 4Lf O[Cj

    ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

    Θέμα : Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός
    Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»
    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την εκλογή αιρετών και
    λαϊκών μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας
    Σμύρνης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/1 0
    καθώς και την υπ' αρ. 8/26.01 .07 εγκύκλιο του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.
    Το Δ.Σ. του νομικού προσώπου αποτελείται από 9 μέλη
    Ορίζονται πέντε (5) αιρετοί εκ των οποίων δύο (2) από την μείζονα και ελάσσονα
    αντιπολίτευση καθώς και οι αναπληρωματικοί τους και τέσσερα (4) λαϊκά μέλη με
    τους αναπληρωματικούς τους.

    )
    ουλακης
    '

    Ελληνική Δημοκρατία
    Περιφέρεια Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου
    Ταχ. Δ!νση:
    Ταχ. Κώδικας:
    Τηλ.:
    Αριθ. Fax:
    Ηλεκ. Δ!νση:

    Νέα Σμύρνη, / 9

    Αρ. πρωτ. :

    /9 ) 2014

    4 L{05Cf

    Ελ. Βενιζέλου 14
    171 21 - Ν. Σμύρνη
    213 2025 8 5 1 -853
    213 2025 846
    dnsmyrni@OJ 49.sνzefxis.goν.gr

    ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

    Θέμα : Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική
    Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»
    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την εκλογή αιρετών και
    λαϊκών μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
    Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του
    Ν. 3463/10 καθώς και την υπ' αρ. 8440/201 1 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
    Το Δ.Σ. του νομικού προσώπου αποτελείται από 1 5 μέλη
    Ορίζονται έξη (6) αιρετοί εκ των οποίων δύο (2) από την μείζονα και ελάσσονα
    αντιπολίτευση καθώς και οι αναπληρωματικοί τους και έξη (6) λαϊκά μέλη με τους
    αναπληρωματικούς τους.
    Το Δ.Σ. συμπληρώνεται από ένα (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων
    καθώς και δύο (2) Διευθυντές από τους 5 αρχαιότερους των σχολικών μονάδων της
    πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

    1 (_ '

    '/
    /
    I; <";'!

    ι

    / /

    Νέα Σμύρνη, )9 9 2014

    Ελληνική Δημοκρατία
    Περιφέρεια Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου
    Ταχ. Δ/νση:
    Ταχ. Κώδικας:
    Τηλ.:
    Αριθ. Fax:
    Ηλεκ. Δ!νση:

    Αρ, πρωτ.:

    LJ 1./ό(-ό

    Ελ. Βενιζέλου 14
    171 21 - Ν. Σμύρνη

    213 2025 851 -853
    213 2025 846
    dnsιnymi@O 149 .syzefxis,goν gr
    .

    ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

    Θέμα : Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική
    Εmτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»

    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την εκλογή αιρετών και
    λαϊκών μελών στο Δ.Σ. του Ν.ΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Εmτροπή Δευτεροβάθμιας
    Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του
    Ν. 3463/10 καθώς και την υπ' αρ. 8440/201 1 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣΑΗ.Δ.
    Το Δ.Σ. του νομικού προσώπου αποτελείται από 1 5 μέλη
    Ορίζονται έξη (6) αιρετοί εκ των οποίων δύο (2) από την μείζονα και ελάσσονα
    αντιπολίτευση καθώς και οι αναπληρωματικοί τους και πέντε (5) λαϊκά μέλη με τους
    αναπληρωματικούς τους.
    Το Δ.Σ. συμπληρώνεται από ένα (Ι) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων,
    έναν ( 1 ) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα της
    μεγαλύτερης σε μέγεθος σχολικής μονάδας καθώς και δύο (2) Διευθυντές από τους 5
    αρχαιότερους των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

    )3
    ,ΑΟΙ 4

    Νέα Σμύρνη, 2'f/.9

    Ελληνική Δημοκρατία
    Περιφέρεια Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου
    Ταχ. Δ!νση:
    Ταχ. Κώδικας:
    Τηλ.:
    Αριθ. Fax:
    Ηλεκ. Δ!νση:

    ΑΠ.:

    Lf-L·I-·6 6 Β

    Ελ. Βενιζέλου 1 4
    17 1 21 - Ν. Σμύρνη

    213 2025 851-853
    213 2025 846
    dnsmyιηiίa),O 149 syzefxis gov gΓ
    .

    .

    .

    ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

    Θέμα : Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Ν. Σμύρνης στον ΠΕΣΥΔΑΠ

    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα όπως προβεί στην εκλογή αντιπροσώπων για το Δ.Σ.
    του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), σύμφωνα με τα
    προβλεπόμενα στο άρθρο 246 του ΚΔΚ.
    Ο Δήμος μας εκλέγει τρείς (3) αντιπροσώπους, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη
    μειοψηφία

    J D ! () Ο

    2014 2 : :J4MJ!

    2 1 0 4 0 15452

    [•'ΑΧ

    @ 0 0 01/000.1

    !'ESYDΛP

    ,·;�:·,.

    ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

    1 (ρ D·fι. λιfJ

    Πέραμα, 18.09.2014

    Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝτi!<ΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

    ·

    ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - Π Ε ΙΡΑΙΑ
    Νομός Αττικής

    Λεωφόρος Σχιστοιj Πφάματος (περιοχή ΒI.ΠΑ.)
    Ταχυδρ.ΔJνση: Τ. Θ. 9 1 299, ·1 8702 Ι<ερατσίνι
    Τηλ.: 2104015451 . Fax: 210-4015452
    ht1:p :1/Ί'/\'ΙΝ. pGS ψia IJ .g Γ

    e-maiι : syndesm1 @otenet.gr

    ΘΕΜΑ: Εκλογή

    αντιπροσι.;Jπων Δήμων - μελι:JV ΠΕΣΥΔΑΠ

    Αγαπητέ Δήμαρχε,

    Όπως γνωρiζε1ε ο Δι"jμσς σας αποτελεί μέλος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας
    - Πειραιά (ΓΙΕΣΥΔΑΠ). Ως εκ τούτου συμμετέχει με αιρετούς αντιπροσώπους του, που
    εκλέγονται από το δημοτιι(ό συμβούλιο, στην διοiκφη του Συνδέσμου.
    Η εκλογή αντιπροσι<Jπωv. 6πως

    προβλεπόμενα

    στο

    ιωι

    η εκλογή των οργάνων του Συνδέσμου ακολουθούν τα

    άρθρο 246 του ΚΔΚ εκτός των περιπτώσεων άρθρων που έχουν

    ουσιαστικά καταργηθεί από τον Ν. 3852/2010. Για παράδειγμα αντί της εφαρμογής των
    διατάξεων της παρ. 7 του άρθ. 246 του ΚΔΚ, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθ. 74 του ν.
    3852 (συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής).
    Στην περίπτωση που ένα δημοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2)
    εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
    Κατά συνέπεια Δήμοι - μέλη με πληθυσμό:


    w.c 30.000 κατοίκους εκλέγουν 2 αντιπροσώπους,

    από 30.001 ωc 1 00.000 κατοίκους 3 αντιπροσώπους

    άνω των 1 00.001 κατοίκων 4 αντιπροσώπους.

    Επομένως στην περίπτωση του Δήμου Νέας Σμύρνης εκλέγονται τρεις

    (3) δημοτικοί

    σύμβουλοι (ο ένας ( 1 ) από τη μειοψηφία) ως αντιπρόσωποι στο διοικητικό συμβούλιο
    του ΠΕΣΥΔΑΠ.

    Αγαπητέ

    Δr]μαρχε,

    Παρακαλώ θερμά να προχωρι;σετε στην εκλογή αντιπροσώπων, ώστε στη συνέχεια να
    ιωrαρτιστεi το πρόγραμμα διαδικασι<iJν για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του
    Συνδέσμου. Είμαστε στη δ ιάθεση σας σε κάθε περίπτωση.

    Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

    Γρηγόρης Γουρδομιχάλης

    ΕλλΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑτπΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
    ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΠΗΡΙΟ

    ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
    ΑΡ. 11 ΡΩΤ.

    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

    : Ελευθερίου Βενιζέλου 14 ,
    Νέα Σμύρνη
    : Ε. Μ ΠΕΜ ΠΗ
    ΓΙΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
    ΑΡ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.
    : 2132025738
    ΑΡ. ΤΗΛ/ΠΟΥ CFAX) : 2109351345
    ΗΛ. Δ/ΝΣΗ (E-MAIL) : Jogistirio@0149.syzefxis.goν.gr

    ΘΕΜΑ

    ...

    .

    .

    ΠΡΟΣ : Τον κ. πρόεδρο του

    Δημοτικού Συμβουλίου

    « Αποδοχή της υπ ' αρ. 207/2Q14 Α.ξ.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

    Κύριε Πρόεδρε

    Ι Ζ ΑΥΓ. ?014
    �'i!:'>' ('>;('-j'"
    3 ι:.?. φ :;;τ

    .....

    » .

    '

    1

    Σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση

    1

    σύμφωνα με το άρθρο

    65 του ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ 87 Α/07-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

    Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

    »

    1

    για την αποδοχή των όρων που

    μνημονεύονται στην υπ ' α ρ. 207/2014 ΑΕΕ. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. η οποία αφορά την εξυπηρέτηση

    του Δήμου Νέας Σμύρνης στο ΣΜΑ Σχιστο& .

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΠΑΥΡΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

    ΑΔΑ: 606 Π Ο ΡΟ5-ΝΚ4

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
    ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
    ΝΟΜΟΥ ΑΠΙΚΗΣ

    ΑΥτΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

    ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωρ<ihη 90, 1 1 5 25 Αθήνα
    Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
    Τηλ.:213-214 8314-5, Fax: 210- 6777238
    E-mail: stalhopoulou@esdkna.gr

    Συνεδρίαση: 1 5η
    23-06-2014
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Από τα πρακτικά της με αρι θ. 1 5ης/23-06-20 1 4 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΠΙΚΗΣ
    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε. Δ. Σ.Ν.Α.
    Αριθμός Απόφασης

    :

    207/2014

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ
    ΘΕΜΑ:

    Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων
    ΕΔΣΝΑ-ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης απορριμμάτων
    στο ΣΜΑ Σχιστού ως το τέλος του 2014.

    °
    Στην Αθήνα και στα γραφεία της Π εριφ έρειας Αττικής, Λ. Συγγρο ύ 1 5- 1 7 στον 7 όροφο,

    σή μερα τη ν 23η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 ημ έρα Δευτέρα και ώ ρα

    07:00 το πρωί

    συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη
    πρόσκληση του κ. Π ροέδ ρου με αρ. πρωτ.:

    4358/1 9-06-2014,

    που επιδόθ ηκε σε όλα τα

    τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε. Ε., σύμφωνα με το άρ θρο 1 1 1 του Ν. 3463/06
    <<Π ερ ί Κύ ρωσης του Κώδικα Δή μ ων και Κοινοτήτων».
    Αφο ύ διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν
    παρόντα τα έξι (6) μέλη.
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

    1 . Σ γουρός Ιωάννης, Π ρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής.
    2. Χ ι ωτάκης Νίκος, Αντιπρόεδρος Ε. Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δή μαρχος Κηφισιάς.
    3. Μαστοράκος Γεώργιος, Τακτικό μέλος Ε. Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ. Σ . Η ρακλείου Αττικής.
    4. Λιόσης Άγγελος, Τακτικό Μέλος Ε. Ε. του ΕΔΣΝΑ, Π ερ. Σύμ βουλο Δυτ. Αττικής.
    5. Τεντόμας Χρή στος, Τακτικό μ έλος Ε. Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αθήνας.
    6. Ζαννιάς Αναστάσιος, Τακτικό μ έλος Ε. Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύ μ βουλος (Κ. Τ.).
    ΑΠΟΝΤΕΣ:

    1.

    Βαρε λάς Ανδ ρέας, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αθήνας.

    ΑΔΑ: 606ΠΟΡΟ5-ΝΚ4
    Ο κ. Π ρόεδρο ς κή ρυ ξε την έναρξη της 1 5 ης συνε δρίασης της Εκτελεστικ ής Επιτροπής του
    Ε.Δ. Σ.Ν.Α. και εισηγού μενος το 21° θέ μα ημερήσιας διάταξης, είπε:
    Κύ ρι ο ι ,
    Σχετικά με το ανωτέρ ω θέ μα θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Διε ύθ υνσης Μ.Α&Π.Υ., η
    οποία αναφέ ρει τα εξή ς:
    «Με την 1 04/201 2 ΑΕΕ, παρατάθηκαν ο ι συμβάσεις το υ ΕΔΣΝΑ με τους χρ ήστες του ΣΜΑ
    Σχιστ ού ο ι οποίοι είναι: Δή μ ο ι Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Δημητρ ίο υ , Δάφνης - Υ μηττού,
    Κερατσινίο υ - Δραπετσώνας, Κορυ δαλλού, Νέας Σ μ ύ ρνης, Ν ίκαιας - Αγίο υ I . Ρέντη,
    Πειραιά, Ταύ ρο υ - Μο σχάτο υ , Χαϊδαρ ίου, Καλλιθέας, Παλαι ού Φαλή ρο υ, Σαλαμίνας Αμπελακίων και Περάματος.
    Η

    χρέωση των Δήμων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ έχει κα θο ριστε ί με τις

    1 02/1 2 και 25/13 ΆΕΕ και είνα ι 1 2,62 €/ tn για το 1 0% το υ φο ρτίου κατά το ω ράριο
    υποδοχή ς 05:30 - 14:00. Μετά τις 14:00 και έως πέρατος βάρ διας, καθώς και τα Σάββατα

    η τιμολόγηση ανέ ρχεται στο 1 00%. Ει δικά για τον Δή μ ο Περάματος, στα διοικητικά όρια
    του οποίου βρίσκεται ο ΣΜΑ, εφαρμόστηκε ατέλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
    Π εραιτέρω δια της 25/2013 ΑΕΕ, και ο ι Δή μοι Π . Φάληρ ο, Κα λλι θέα, Σαλαμ ίνα- Αμπελάκια
    και Άλιμ ος εντάχθηκαν στη χρέωση των υπολοίπων Δή μων.
    Λόγω

    λήξ ης

    ισχύος

    των

    σχετικών

    συμ βάσεων,

    απαιτε ίται

    η

    παράταση

    των

    Π ρογραμματικών συμ βάσεων ΕΔΣΝΑ-ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσι ών μεταφόρτωση ς
    απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού (με τους ίδ ιους όρους πλην των Δ. Π. Φάληρο, Καλλ ιθέα,
    Σαλαμ ίνα- Α μπελάκια, για το υς οποίο υς πρέπει να αλλάξει η τιμολόγηση σ' αυτή των
    υπολοίπων Δή μων), ω ς το τέλος του 2014. Κατόπιν τού των,
    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΠΕ

    Την παράταση των Π ρογραμματικών συμβάσεων ΕΔΣΝΑ-ΟΤΑ πο υ αναφέρονται στην
    1 04/12 ΑΕΕ από λήξεως το υς ως το τέλο ς του 2014 για την παροχή υπηρεσιών

    μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού με ενια ία χρέω ση, 1 2,62 €1 tn για το 1 0%

    το υ φο ρτίου κατά το ωράρι ο υποδοχή ς 05:30 - 14:00. Μετά τις 14:00 και έω ς πέ ρατος
    βάρδιας , καθώς και τα Σάββατα η τιμ ολόγηση ανέρχεται στο 1 00%, και την κοινοποίηση
    της σχετικής απόφασης στους ενδιαφερόμενους Δή μο υς για τη λή ψη σχετικών
    αποφάσεων.
    Π αρακαλώ για τη λήψη απόφασης σχετικής απόφασης».
    Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να απο φανθείτε επί του θέ ματο ς.
    Η ΕΚΤΕΛΕΠΙΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ

    το υ Π ροέ δρο υ.
    της Δ!νσης Μ.Α.&Π.Υ.
    1 02/12, 1 04/1 2 και 25/1 3 ΑΕΕ .
    2

    ΑΔΑ : 606ΠΟΡΟ5-ΝΚ4
    4 . Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Περ ί Κύ ρωσης του Κώδ ικα Δήμων και
    Κοινοτήτων» (Α' 1 1 4).

    5 . Τις διατάξεις του Ν. 3852/201 Ο <<Νέα Αρχιτεκτονι κή της Αυτοδιοίκηση ς και της
    Αποκεντρωμένης Διο ίκησης - Π ρόγραμμα Καλλικράτη >> (Α' 87).
    6. Τις διατάξεις του Ν . 4071/201 2 « Ρυ θμ ίσεις για τη ν τοπική ανάπτυ ξη, την
    αυτοδιο ίκηση

    και

    την

    διο ίκηση

    αποκεντρωμένη

    Ενσωμάτω ση

    Οδηγ ίας

    2009/50/ΕΚ>> (Α' 85).
    Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε. Ε.
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    1 . Αποδέχεται την εισήγηση του Π ροέδρου .
    2. Απο δέχεται την εισήγηση της Διεύθ υνσης ΜΑ&Π.Υ.
    3 . Εγκρίνει την παράταση των Π ρογραμματικών συμ βάσεων ΕΔΣΝΑ-ΟΤΑ που
    αναφέρονται στην 1 04/12 ΑΕΕ και οι οπο ίοι είναι: Δή μοι Αγίας Βαρβάρας, Αγίου
    Δημητρίου, Δάφνης - Υμηττο ύ, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού,

    Νέας Σ μ ύρνης, Νίκαιας - Αγίου I. Ρέντη, Πειραιά, Τα ύ ρου - Μ οσχάτου,
    Χαϊδαρ ίου, Καλλι θέας, Παλαιο ύ Φαλή ρου, Σαλαμ ίνας- Αμπελακίων, από
    λήξεως του ς ως 3 1 . 1 2.2014, για την παροχή υπηρεσι ών μετα φόρτωσης
    απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστο ύ με ενιαία χρ έω ση, 1 2,62 €1 tn για το 1 0% του

    φ ορτίου κατά το ω ράριο υποδοχής 05:30 - 14:00. Μετά τις 14:00 και έως
    πέρατος βάρδιας, κα θώς και τα Σάββ ατα η τιμολόγηση ανέρχεται στο 1 00%.
    Σημειώνεται ότι ο Δή μος Περάματο ς μεταφέρει τα απορρίμματά του στο ΣΜΑ
    Σχιστο ύ ατελώς και άνευ συμ βάσεως.
    4. Εγκρίνει την κοινοπο ίηση της σχετικής απόφασης στους ενδιαφερόμενους
    Δή μους για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.
    5 . Εξουσιοδοτεί τον Π ρόεδρο για την υλοποίηση της παρού σας απόφασης.
    Εκδό θηκε η με aρι θμ. 207/1 4 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολου θεί.
    Αθήνα, 23-06-201 4

    ΤΑ ΜΕΛΗ

    Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ

    Χιωτάκης Νίκος
    Μαστοράκος Γεώργιος
    Λιόσης Άγγελος

    ΙΩΑΝΝ ΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

    Τεντόμας Χρ ήσ τος

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤτΙΚΗΣ

    Ζαννιάς Αναστάσιος

    3

    \ j

    I

    J.. � ./..9. ./..2-91 4-

    Αρ. Πρ ωτ: . . . .43.1 .).2 . . . .

    Ν . Σμύρνη • .

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΆΡΧΟΥ
    Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 14, 1 7 1 2 1 Νέα Σμύρνη
    Τηλ: 2 1 3 2025851 - 853

    Fax : 213 2025846

    Email: dnsmyrni@O 149.syzefXis.gov.gr
    �l�\�-'l_i��L?λΊ) > J. 1 ι Uj_l� �lf_!

    ΘΕΜΑ:Απόδοχή

    Π ρος :
    Τον κύριο Π ρόεδρο
    του Δημοτιιωύ Συμβουλίου
    Νέας Σμύρνης
    του

    ποσού

    #100.941,19#ευρώ

    για

    την

    κάλυψη

    των

    λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση
    του ποσού

    των #100.789,78# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας

    Σμύρνης

    Κύριε Πρόεδρε,
    Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 27858/23 Ιουλίου 2014 (ΑΔΑ: 7Π5ΧΝ-ΜΑΗ) απόφαση του
    Υπουργού Εσωτερικών μας γνωστοποιήθηκε Κατανομή Ποσού 20.000.000,00 ευρώ, προς
    κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
    εκπαίδευσης όλης της Εmκράτειας. Η

    εν

    λόγω κατανομή αποδίδει στο Δήμο μας το ποσό των

    #100.941,19#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου

    μας.
    Παρακαλούμε

    το

    Σώμα

    να

    πάρει

    απόφαση

    αποδοχής

    του

    ποσού

    των

    #100.941,19#ευρώ ως έσοδο του Κ.Α.: 0614.0001 του προϋπολογισμού έτους 2014 και

    κατανομ1]ς, κατόmν των νομίμων κρατi1σεων σύμφωνα με την χρηματ11α] εντολή ( 1 0676628/07/20 14) του Ταμείου Παρακαταθηκών κ' Δανείων επί του ανωτέρου ποσού των
    #100.789,78#ευρώ το οποίο θα αποτελέσει έξοδο των Κ.Α.:ΟΟ.6711.0002 (Α/θμια) και
    Κ.Α. :ΟΟ.6711.0003 (Β/θμια) προϋπολογισμού έτους 2014 και το οποίο θα διανεμηθεί στις

    Ε.Σ.Ε. του Δ1]μου μας ως εξής:

    Ενιαία Σχολικt] Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

    50.000 ευρώ

    I

    ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚt>ΑτΙΑ
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
    ΤΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,ΔΗΜ.ΟΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
    & ΑΔΕΙΟΔΟτi-ΙΣΕΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ
    ΓΡΛΦiΞ!Ο ΔΗΜΟτΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

    ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: 12-09-2014

    ΑΡ. ΠΡΩΤ.

    : 43005

    ΤΑΧ.Δ/ΗJ. : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
    17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
    ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΝΝΠΑ ΓΙΑΜΠΙΛΗ
    ΤΗΛ.ΗIΙ'( . : 2 J.12025930-931

    ΠΡΟΣ : Την Κα Πρόεδρο του
    Δημοτικού Συμβουλίου

    οδι;:ι,, �ιηδεστοιί & Βυζαντίου

    ΘΕ!-�Α:

    ,,

    ιlαράrαση Εκμίσθωσης των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου επί των
    >>.

    I(Upία ΓΙρ6εδpε,
    2:ος ποpοκαλιίJ να εισηγηθείτε στο Σώμο να πάρει απόφαση γιο την παράταση εκμίσθωσης των

    υποίbριωv αθλφικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας επί των οδών Ραιδεστού & Βυζαντίου, γιο τρίο (3) έτη,
    r(:,τlιr ..v · r(!c;

    �:;'

    :ρ.θ. 18908/17-04-2014 αιτήσεως του Κου Απόστολου Μάντζιου , νομίμου εκπροσώπου της

    εταιρείας « ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕ>>.

    Η napouσa μίσθωση, σuμφωνο με το υπ' ο ρ. 481/04-01-2012 συμφωνητικό, έληξε στις 09-09-2014.

    Επιπροσθέτως το νέο

    προσαυξrιυεις για

    μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00 ευρώ, με τις νόμιμες

    κάθε έτος, έναντι των 1.232,00 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

    Προς: Οργανισμό Νεολαίας Άθλησης
    Δήμου Νέας Σμύρνη�

    • ΛΗΘ. Πf'Ωϊ.: ....1 .8..3..0...8.....

    : ΕΛ�ΦΘΗ �;Η, l..::ι. .
    '
    '
    '
    .

    .

    •·

    '

    ..

    I.4./.20J.4;ι

    ' • •

    n ''J"''" �.•.•

    θέμα: Υποβολή αίτησης παράτασης μίσθωσης γηπέδου SXS επί της οδού Ραιδεστού 37 - 39,
    Νέα Σμύρνη.

    Στα πλαίσια της άψογης συνεργασίας μας όλα αυτά τα χρόνια θα θέλαμε να σας
    εκφράσουμε την επιθυμία μας για παράταση της μερικής εκμίσθωσης των υπαίθριων

    αθλητικών εγκαταστάσεων 17 Χ 25m επί της Ραιδεστού & Βυζαντίου, στην Νέα Σμύρνη, νια

    τριετή χρήση από 10/09/2014 έως 09/09/2017 στις ώρες και ημέρες που ισχύουν στην
    τρέχουσα σύμβασή μας.
    Όπως ορίζει το μεταξύ μας συμφωνητικό μισθώσεως έχουμε την δυνατότητα ανανέωσης της
    συνεργασίας μας 6 μήνες πριν την λήl;η της σύμβασης (ημερομηνία λήξης 09/09/2014).

    Ζητάμε την παράταση εκμίσθωσης έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε γενική ανακαίνιση του
    χώρου και να συνεχίσουμε να παρέχουμε στα παιδιά και στους ενήλικες άριστες
    εγκαταστάσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που διαφημίζουν και την δική μας

    επιχείρηση αλλά και τον Δήμο Νέας Σμύρνης.

    Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των πρστέρων για την στήριξή σας σε αυτή μας την
    προσπάθεια και ευελπιστούμε πως θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε για
    ·"
    -�

    πολλά χρόνια ακόμα.
    Με εκτίμηση,

    Απόστολοi; Μ

    ���IA!liDς
    -·�t�-

    έκπ

    Σύγχρ

    ,.-

    ·'

    εις Μ. ΕΠΕ

    ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ
    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
    ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 37-39 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
    ΑΦΜ: 999!168317 -ΔΟΥ: Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

    ; �:.•.'

    ΕΛΛΗΝΠ<Η ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ

    Ν. Σμ ύρνη '
    Αρ. Πρωτ.

    ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

    Ταχ.ι\/νση: Ελ. Βενιζέλου 14

    Ταχ.Κώδικας:

    171 21 Ν.

    2..9 /...9 /2-Ο L Υ
    / s/
    f ..::>
    <""" /
    --rc�·
    4--

    Σμύρνη

    Τηλ.: 213 2025851-853
    Aρ. . Fax 2132025846

    ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δη μοτικο ύ
    Συμ βουλίου

    ΘΕΜΑ : Τροποπο ίηση Οργανισμο ύ Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δή μου Ν έας
    Ε μ ύ ρνης
    Κυρία πρόεδρε ,
    Π αρακαλώ όπως ειση γηθε ίτε στο Σώ μα να πάρει απόφαση σχετικά την
    φ οποποίηση του ΟΕΥ του Δή μου μας, λόγω των μετατάξεων προσωπικού και νέων
    υπαλλήλων που υπηρετούν με δικαστικές αποφάσεις και δεν αναφέρονται στον
    ισχύοντα ΟΕΥ σε συνάρτηση με νέες αρμοδιότητες και δ υσλειτουργίες που έχουν
    1rροκύ ψει. Επίσης η παρατεταμένη οικονομικη κρίση επιτάσσει αναβάθ μιση και
    καλύτερη οργανωτική - διοικητική δομ ή των υφιστάμενων υπηρεσιών που έχουν ω ς
    aντικείμενο την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, την παιδε ία και τον α θλητισμό.
    Οι αλλαγές που προτείνονται ε ίναι ως εξής:
    Το Άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
    ·Η Διεύ θ υνση Δ ιοικητικο ύ ( Γ) μετονομάζεται σε Διεύθ υ νση Ανθρ ώπινου Δυναμικού
    και Διοικη τικών Υπηρεσιών .
    · Η Διεύ θ υνση Οικονομικού (Δ) μετονομάζεται σε Διεύθ υνση Ο ικονομικών Υπηρεσιών
    και Ανάmυξης.
    · Η Διεύθ υνση Π εριβάλλοντος (Ση μετονομάζεται σε Δ ιεύθ υνση, Π ροστασίας και
    Ελέγχου Π εριβάλλοντος και Π οιότητας Ζωή ς.
    Ιδρύονται (2) Δύο νέες Διευθύνσεις ως εξής:

    ΗΌ

    και

    Διεύθυνση Κο ινων ι κής Μέριμνας και Αλληλεγγύης με ης εξή ς αρμοδιότητες
    Τμή ματα:

    Η Δ/νσ η « Κοινωνι κής Μέριμνας και Αλλ ηλεγγύης» είναι αρμόδ ια για το σχεδιασμό και
    την εφαρμογή της κοινωνική ς πολιτική ς και για την προστασία και προαγωγ ή της
    δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δή μου με τη λή ψ η των κατάλληλων μέτρων και τη

    1

    1:;οΘμιοη

    των

    σχετιΗ!Jν δρtΊΩΊημιστήιων.

    Συι: ι'·.:κJ υυ i\CH6πιv έρει;vας

    Ι\αι

    όλες τις μελέτες που αφορούν την υπηρεσία ιωι Ης διαβιβάζει στη Δ/νση Τεχνικής

    τεκμηρίuJσης

    Υπηρεσίας για επιιωρωση. Οι συγκεκριμένες cφμοδιότηrες της Διεύθυνσης στο
    πλαίσιο της αποστολής της, i(αθορίζονrαι από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων,
    Διαταγμάτων και Υπουργικι..iJν Αποφάσεων.

    ·ι .

    Τμήμα Κοινωνικής 1Ιι1έρφνας

    Το rμfιι.ια Κοιvωνιι�ής Μέριμνας σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για rηv εφαρμογιΊ
    προγραμμάτων Ιi συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ατόμων

    μειονεκτούντων ομάδων στη κοινωνική, οικονομι κή και πολιτιστική ζωή της τοπικής

    κοινωνίας. Διε ξ άγει ιωινι.υνικές έρευνες, σχεδιάζει. εισηγείται και μεριμνά για την

    εφαρμοyιi

    ιωιvωνιι(()Jν

    πολιτικών

    που

    αφοροίJΙ!

    Σχεδιάζει,

    εισηγείται

    στην

    φροντίδα

    κοινωνική

    της

    οικογένειας, του παιδ ιού του εφήβου, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών
    ,

    ιcοινωνικών

    ομάδων.

    προγραμμάτων

    και

    παραβατικότητας,

    πρωτοβουλιών

    του

    εθελοντισμού

    που
    και

    και

    μεριμνά

    στοχεύουν

    η1ς

    χρήσης.

    την

    για
    στην

    εφαρμογή

    πρόληψη

    Παρέχει

    της

    γραμματειακή

    υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και τα
    Τμήματά της (αποφάσεις, τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
    αλληλογραφίας,

    Θέματα προσωπικού

    κ.λπ.).

    Τηρεί αρχεία

    των

    κάθε

    είδους

    παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται κατά την
    άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

    α.

    Οι

    Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
    αρμοδιότητες του

    γραφείου

    Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η

    ψυχοκοινωνική

    προσέγγιση πολιτών και ομάδων που βρίσκονται σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν
    δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις καθώς και η αντιμετώπιση εκτάκτων
    αναγκών στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής. Κάνει συμβουλευτική και
    ψυχολογική στήριξη ατόμων και οικογενειών, για την αντιμετώπιση δυσκολιών.
    Οργανώνει ομάδες σε σχολεία του Δήμου, σε συνεργασία με τους φορείς της
    ειm-αιδευτικής κοινότητας και ομάδες νέων και εφήβων. Υποστηρfζει άπορους
    συμπολίτες μας, με είδη πρώτης ανάγκης. Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία
    Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, για την αντιμετώπιση των αναγκών σε αίμα των
    κατοίκων της πόλης μας. Υλοποιεί προγράμματα για την έκτιση κοινωνικής εργασίας
    σε υπηρεσίες του Δήμου ανήλικων παραβατών, σε συνεργασία με την Εισαγγελία
    1\νηλίκων.

    Υλοποιεί

    προγράμματα

    για

    «Παροχή

    κοινωφελούς

    εργασίας»

    σε

    πους κατοίκους και στοχεύουν στη διαμόρφιυση της καθημερινότητας και την

    vυvεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πραγματοποιεί δράσεις που αφορούν
    �ποστήριξη της
    uπηρεσίες,

    ο ικογένειας.

    Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και

    για την εξυπηρέτηση,

    στήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων των

    κατοίκων της πόλης. Συμμετέχει σε δίκτυα και δράσεις για την προαγωγή της
    δημόσιας

    υγείας

    των

    πολιτών

    και

    για

    την

    καταπολέμηση

    των

    κοινωνικών

    σιερεότυπων. Αποτελεί εκπαιδευτικό κέντρο σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας των

    2

    και Ψ υχολόγων του Π αντείου Π ανεπιστημ ίου. Π ροάγει την ψυχική υγεία των
    δημοτών μέσα από πρωτο βάθ μια και δευτεροβάθ μια παροχή φροντίδας. Στα πλα ίσια
    της δευτεροβάθμιας φροντίδας αντιμετωπίζε ι (σε συνεργασία με εξειδικευμένους
    δημόσιους φορείς) διαγνωστικά μαθησιακές δυσκολίες σε παιδ ιά και εφ ήβους,
    γλωσσικές διαταραχές, καθ υστέρηση του λόγου, συναισθηματικές δυσκολίες κα ι
    αναπτυξ ιακά προβλή ματα. Δ ιερευνά μαθησιακές, ψυχολογικές δυσκολίες σε παιδ ιά
    και εφ ήβους και διερευνά διαταραχές λόγου σε παιδιά.
    T.E.I

    β. Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ
    Στόχος του γραφείου είναι η ανάπτυ ξη και συντή ρηση των δεξιοτήτων των Ατόμων
    με Αναπηρία μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες (εργοθεραπεία, Η/Υ,
    προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, ομάδες γονέων και παιδιώ ν, εκδρομές - επι σκέψεις
    κ. λπ .. ) και η εκπαίδευση στις δεξ ιότητες της καθημερινής ζωή ς. Π ραγματοποιεί
    εκδηλώσεις, πρόγραμμα άθλησης και αναπτύ σσει κάθε δράση για την ένταξη των
    ΑμεΑ στην κοινωνική κα ι πολιτιστι κή ζωή της πόλ ης. Π ραγματοποιού νται περίπατοι έξοδ οι στην πόλη μας. Συνεργάζετα ι με κάθε φορέα για να δώ σει την ευκαιρία
    δ ικτύ ωσης με φορείς (διεθνής πανελλήνιους). Στηρίζει τις οικογένειες προκειμένου
    να αποδεχτού ν την αναπηρία, να στηρίξουν το μέλος της οικογένειας που είνα ι
    ανάπηρο και να το β οη θήσουν στην αυτονόμησή του . Μεριμνά για τις ε ιδικές θέσεις
    στάθμευσης.

    γ.

    Γραφε ίο ενημέρωσης Ανέργων

    Σ κοπός του είναι η άμεση και υπεύθυνη πληροφόρηση των ανέργων σχετικά με
    προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και την ενημέρωση των
    επιχειρή σεων για προγράμματα χρηματοδότησης και
    εκπα ίδευσης του
    Τ
    Γ
    λ
    ί
    ί
    λ
    θ
    απασχο ούμενου προσωπικού . ο ραφε ο παρακο ου ε τις προκηρυσσόμενες
    θέσεις που δημοσιε ύ ονται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, συνδέεται μέσω
    διαδικτύου και διοχετεύ ει τις πληροφορίες στους ανέργους. Σχεδιάζει, εισηγείται την
    εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβ ουλίες ή
    συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτο βουλίες, για την προώθ ηση και διεύρυνση
    της απασχόλησης στην περιοχή του Δή μου.
    Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματική ς
    κατάρτισης σε συνεργασία και με το Τμ ήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της
    Δ/νσης Π αιδείας, Νεολα ίας & Αθλ ητικώ ν υπηρεσι ώ ν καθώ ς και με τη Δ/νση Δ ια Βίου
    Μά θησης και Απασχόλησης της (αντίστοιχης) Π εριφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη
    τις προγραμματι κές επιλογές για θέ ματα επαγγελματικής κατάρτισης του
    περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.

    3

    Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικο ύ δυναμικο ύ της περιοχή ς του Δή μου με
    την ανάπτυξη συμβουλευτικών δ ράσεων προς τους ανέργους και τη ν προώθηση
    ίσων ευκαιρι ών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
    Μεριμνά για τη δ ημιουργία και λειτουργία μηχανισμ ών ενημέρωσης των ανέργων για
    τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή .

    δ . Γραφείο Πρόνοιας
    Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Π ρόνοιας που στοχεύ ουν στη
    στή ριξη αστέγων, οικονομικά αδύνατων πολιτών, πολυτέκνων, μονογονεικών
    οικογενει ών και Ατόμων με Αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την παροχή
    οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζόμενων, την καταβολή επιδ ομάτων σε
    τυφλο ύς, κωφάλαλους ανασφάλιστους παραπληγικο ύ ς - τετραπληγικο ύ ς και
    ακρωτηριασμένους, δ ιανοητικά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία, πάσχοντες από
    εγκεφαλική παράλυση καθώς και λοιπά άτομα δικαιο ύ μενα παροχής κοινωνικής
    προστασίας σύ μφωνα με τις διατάξεις της σχετική ς νομοθεσίας. Μεριμνά επίσης, για
    την απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη και τον Δημοτικό Φόρο δ ικαιούχοι που ανήκουν
    σε ευαίσθ ητες κοινωνικές ομάδες. Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής
    κοινωνικής προστασίας, την χορ ήγηση κάρτας αναπηρίας, την δωρεάν παραχώ ρηση
    της χρ ήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρο ύ ς λόγους. Π ροβαίνει
    στην αναγνώ ριση των δ ικαιο ύχων των προγραμμάτων επιδοματικ ής πολιτικ ής.

    ε. Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικοπρονιακών Δομών
    Το γραφείο χορηγεί άδεια ίδ ρυσης ιδ ιωτικών παι δικών ή βρεφονηπιακών σταθμ ών.
    Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρ ύ ματα παι δικής προστασίας ιδ ιωτικο ύ δ ικαίου.
    Χορηγεί άδεια ίδ ρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παι δικής πρόνοιας σε ιδ ιώτες
    καθ ώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδ ιώκουν φιλανθρωπικο ύς σκοπο ύς.
    Ασκεί εποmεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον
    προ ϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις. Μεριμνά για το
    δ ιορισμ ό των μελών δ ιοικητικών συμ βουλίων και εποπτεύει και ρυ θμίζει θέματα
    λειτουργίας ι δρυμ άτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παι δ ιο ύ . Χορηγεί
    άδεια ίδ ρυσης και λειτουργίας ι δι ωτικών επιχειρ ή σεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή
    ατόμων με αναπηρία. Το συγκεκριμένο τμ ή μα παρέχει γραμματειακή υποστή ρι ξη
    προς τη Δfνση (τή ρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
    θέματα προσωπικού κ. λπ.).

    4

    στ. Γραφείο Πρόληψης και Κοινωνικό ς Φροντίδας
    Οι κοινωνικο ί επιστή μονες στα πλαίσια των αρμοδ ιοτήτων τους και με ξεκάθαρ η
    κατανομ ή ευθ υνών θα δ ραστη ριοποιούνται αντιμετωπίζοντας τον πληθ υσμό
    σύ μφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του και θα πραγματοποιο ύν ψ υχολογική
    οικογενειακή συμ βουλευτική δ ιερεύνησ η αναγκών, θα σχεδιάζουν προγράμματα
    ψυχαγωγίας και ανάπτυ ξη ς δεξιοτήτων τα οποία θα αφορούν στις τέχνες (μουσική,
    χορός) στην οργάνωση παιχνιδ ιών που υποστη ρ ίζουν και βοη θούν την πνευματικ ή
    διέγερση στις εκδρομές, γιορτές και εκδ ηλώσεις, θα οργανώνουν ομάδες με στόχο
    την κοινωνική συνοχή .

    2 . Τ μ ή μα Υγειονομικής Πρόληψης και Φροντίδας

    Σχεδ ιάζει προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασί α
    τη ς δ η μόσια ς υγείας.

    α. Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας
    Μ εριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμ ών. Υλοποιεί προγράμματα
    δ η μόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπ. Υγείας ή από άλλα Υπουργεία το
    κόστος των οποίων βαρ ύνει απευθείας τον προ ϋπολογισμό των Υπουργείων.
    Υλοποιεί έκτακτα προγράμματα δ η μόσιας υγείας, τα οπο ία εκτελούνται με έκτακτη
    χρη ματοδότη σ η ή από πόρους της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης. Εκδίδει τοπικές
    υγειονομικές δ ιατάξεις και λαμ βάνει μέτρα σε θέματα δ η μόσιας υγείας. Μεριμνά για
    τη ν πλη ροφόρ ησ η των δη μοτών σε θέματα δη μόσιας υγείας. Οργανώνει αυτοτελώς ή
    σε συνεργασία με άλλες υπη ρεσίες ειδ ικά προγράμματα για την προστασία και
    προαγωγή τη ς δ η μόσιας υγείας στη ν περιοχή αρμοδιότητας του Δή μου, σύμφωνα με
    τη ς κε ίμενες δ ιατάξεις. Ρ υ θ μ ίζει δ ιάφορα διοικ ητικά ζή τη μα που σχετίζονται με την
    δ η μόσια υγεία στην περιοχή του Δή μου.
    Ε ιση γείται τον ορισμό γιατρών προς εξέτασ η επαγγελ ματι ών και εργαζομένων σε
    καταστή ματα υγειονομικού ενδ ιαφέροντος για την χορ ήγη σ η σε αυτούς β ι βλιαρίων
    υγε ίας.
    Ειση γείται την επι βολή κυρώσεων σε γιατρούς, οι οποίοι πωλο ύν φάρμακα χωρ ίς
    άδεια καθώς και σε βάρος ιατρ ών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώλη ση
    δειγμάτων φαρμάκων.
    τον ορισμό ελεγκτή γιατρο ύ ΟΓΑ για τα Ν . Π . Δ .Δ . . Εφαρμόζει
    προγράμματα για την καταπολέμ ησ η λοιμω δών και παρασιτικών νοση μάτων ζώων
    Ε ισ ηγείται

    5

    και μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (διασύνδεση με δημόσιους φορείς για την
    περισυλλογή αδέσποτων ζώων, τη φιλοξενία και την φροντίδα τους) .

    ΘΌ Διεύθυνση Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητικών Υπηρεσι ών
    που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες με τις αντίστοιχες
    αρμοδιότητες:

    Α. Τ μήμα παι δε ίας, Ν εότητας & Δια Βίου Μάθ ησης

    α) Γραφείο Εκπαίδευσης:
    Μεριμνά για τη στέγαση δημόσι ων σχολικώ ν μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση
    αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων
    χώ ρ ων του διδακτηρίου, από κάθε σχολ ική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των
    υπολοίπων χώ ρων και τις ώ ρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής
    μονάδας.
    Μ εριμνά για την φ ύλαξη και τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων. Σ υνεργάζεται με τη
    Δημοτική Επιτροπή Π αιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητας της και
    της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξ η για τη λειτουργία της. Το γραφείο
    μελετά και εισηγείται για τη ρ ύθμιση ζητημάτων ε ύ ρυθ μης λειτουργίας της
    '
    προσχολι κή ς εκπαίδευσης και των σχολείων της Α βαθ μιας και της Β ' βαθ μιας
    εκπαίδευσης. Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρή σεις κοινή ς ωφέλειας ή
    για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινο ύ ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη
    Σχολική Επιτροπή .
    Μ εριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονή ς στο σχολείο φοίτησης,
    περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μα θητών σχολείων ειδικ ής α γω γής, καθ ώς και
    της μεταφοράς και σίτισης μαθ ητών μουσικώ ν γυμνασίων και λυκείων. Εγκρίνει την
    εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευ ή τηλεφ ωνικώ ν συνδέσεων στα σχολεία. Εγκρίνει
    οποιαδ ήποτε μίσθωση ι διωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρή σης για μεταφορά
    προσώπων και υ λικών προς κάλυψη σχολικών αναγκώ ν. Εισηγείται την κατανομ ή
    πιστώ σεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και τη συντή ρηση των
    σχολικών κτιρίων. Εισηγείται τον καθορ ι σμό κοινω φελο ύς χρήσης των σχολείων σε
    περίπτωση παύ σης της λειτουργίας τους. Εισηγείται την επιβολή κυρώ σεων, κατά τις
    ισχύ ουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους
    στο σχολείο κα ι αμελο ύν για την τακτική φοίτησή τους. Εισηγείται τη διακοπή

    6

    μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημική ς νόσου, εντός των διοικητικώ ν
    ορίων του οικείου δή μου.

    β) Γραφείο Ν έας Γενιάς :
    Το γραφείο τηρεί το μητρώ ο νέων και συνεργάζεται με το Τοπικό Συμβούλιο Ν έων
    (τΟΣΥΝ ) για την ανάληψη πρωτοβουλι ών και δραστηριοτή των για την πλή ρη και
    ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων. Μ εριμνά για την οργάνωση και
    την εφαρμογή προγραμμάτων που απευθ ύνονται στους νέους και συμμετέχει στους
    σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ν έας Γενιάς. Τηρεί
    αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που
    χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

    Β . Τ μήμα Αθλητισμού

    Το τμ ή μα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος των
    αθλητικών εκδηλώ σεων και δραστηριοτήτων.
    Π εριλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

    α) Γραφείο Αθλητικών Υπηρεσι ών (Σχεδιασμο ύ - Σ υντονισμο ύ και Διοικητική ς Γραμματειακής Υποστήριξης)
    Π αρέχει δ ιοικητική και γραμματειακή υποστήρ ιξη προς το Τμ ή μα (ενημέρωση
    κεντρικού πρωτοκόλλου , διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση σχετική ς με το τμ ή μα
    αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού του Τμήματος κ.λπ.)
    Τηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία για την λειτουργία όλων των διοικητικών ενοτήτων του
    Τμ ή ματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Π ρο"ίσταμένου του Τμ ή ματος και της
    Δ ιεύθυνσης.
    Σ χεδιάζει, συντάσσει, εισηγείται, παρακολουθεί και αξ ιολογεί προγράμματα άθλησης
    για όλους τους πολίτες σε συνεργασία με συναρμόδια γραφεία, υπηρεσίες και φορείς.
    και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προ ώθηση των
    προγραμμάτων άθλησης σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς (υπηρεσίες
    τμ ή ματα, γραφεία του οικείου δήμου)
    Σχεδιάζει

    7

    Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων και
    δραστηριοτή των σε συνεργασία με συναρμόδια τμ ή ματα, γραφεία και υπηρεσίες του
    Δή μου καθώ ς και τοπικο ύς και κεντρικού ς φορείς του εσωτερικο ύ και του εξωτερικο ύ.
    Σχεδιάζει , προτείνε ι , οργανώνει, υλοποιεί, συμμετέχει σε συνέδρια, επιμορφωτικά
    προγράμματα, σεμινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις.
    Μεριμνά

    για την κατάρτιση
    εκδήλωσης, επιμελείται της
    aπολογισμο ύς.

    του προΟπολογισμού κάθε
    εφαρμογής και συντάσσε ι

    προγράμματος και
    τους αντίστο ιχους

    Επιμελείται της διοργάνωσης υποδοχή ς, φιλοξενίας και ξενάγησης προσωπικοτήτων,
    καθ ώς και αθλητών/ ομάδων.
    Σχεδιάζει , εισηγείται, οργανώνει και αξιοποιεί συνεργασίες με φορείς που προωθούν
    το αθλητικό πνεύμα και τον υγι ή τρόπο ζωής .
    Φ ροντίζει για την εκπόνηση και την εφαρμογή χορηγικών προγραμμάτων των
    εκδηλώσεων.

    β) Γραφείο Υλοποίnσnς Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων
    Υλοποιεί προγράμ ματα άθλησης για όλους τους πολίτες και τα αξιολογεί σε
    συνεργασία με τα συναρμόδια γραφεία, υπηρεσίες και
    Συμμετέχει στο σχεδιασμό, σύνταξ η, εισήγηση, παρακολούθηση και αξ ιολόγηση
    αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων άθλησης για όλους τους πολίτες σε
    συνεργασία με τα συναρμόδια γραφεία, υπηρεσίες και φορείς.
    Συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργε ιών για την
    προ ώθηση των προγραμμάτων άθλησης σε συνεργασία με συναρμόδια γραφεία.
    Συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράμματα του προσωπικο ύ του Γραφείου
    (γυμναστές κ.λπ.).
    Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτή σεις εγγραφής ή δ ιαγραφ ή ς μελών
    στα διάφορα αθλητικά προγράμματα του Τμ ή ματος και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
    Π αρακολουθεί την τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και ενημερώνει
    τους χρήστες των Π ρογραμμάτων που καθυστερούν την πληρωμ ή των
    οικονομικών τους συμμετοχών.
    Σ υμμετέχει και συνεργάζετα ι στην υλοποίηση συνεδρίων, επιμορφωτικών
    προγραμμάτων, σεμιναρίων, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικών εκδηλώσεων.

    8

    Συμμετέχει της διοργάνωσης υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης προσωπικοτήτων,
    καθώ ς και αθλητών/ ομάδων.

    Στο πλαίσιο του Τμ ή ματος λειτουργεί Γραφείο Υγειονομική ς Μ έριμνας με ειδικότερες
    αρμοδιότητες:

    γ) Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας
    Μ εριμνά για την εξασφάλιση της υγειονομικής κάλυψης των αθλουμένων στις
    αθλητικές εγκαταστάσεις και των μελών του προσωπικού , για την αποφυγή
    ατυχημάτων αλλά και για την αντιμετώπιση καταστάσεων σε περιπτώ σεις
    ατυχημάτων.
    Φ ροντίζει για την ύπαρξη στις αθλ ητικές εγκαταστάσεις του κατάλληλου εξοπλισμού
    και μέσων για την άμεση παροχή υγειονομική ς περίθαλψης στους ευρισκόμενους
    στους χώρους άθλησης.
    Μ εριμνά για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την ώ ρα της άθλ ησης των αθλουμένων
    στις εγκαταστάσεις.
    Μ εριμνά για την παροχ ή πρώτων βοηθειών περίθαλ ψης και στην αντιμετώπιση
    έκτακτων περιστατικών (τραυματισμοί, κακώσεις κ.λπ.).
    Π αρευρίσκεται σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις χάριν της ασφάλειας των
    αθλουμένων.
    Μ εριμνά για την συλλογή των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλουμένων ως
    προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στα αθλητικά προγράμματα και τηρεί σχετικό
    ιατρικό αρχείο.
    Ενημερ ώνει τους αθλ ητικούς επιστήμονες για τυχόν ιατρικά προβλή ματα των
    στην κατάρτιση
    εξειδικευμένων αθλητικών
    αθλ ουμένων και
    συμβάλλει
    προγραμμάτων που αφορο ύν στην εκγύμναση ιδιαίτερων αθλ ητικών πλ ηθυσμών.

    γ) Τμήμα Αθλ ητικών Υποδομ ών

    Το τμ ή μα είναι αρμόδιο για την κανονική λειτουργία των δημοτικών αθλητικών
    εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:
    α) Γραφείο Λειτουργίας Κλειστών Γυμναστηρίων και Αιθουσών

    9

    β) Γραφε ίο Λειτουργίας Ανοικτών γηπέδων και Εγκαταστάσεων
    με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες :
    Συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράμματα λει τουργίας των χώ ρων άθλησης
    και του προσωπικού του Γραφείου (φύλα κες, γενικών καθηκόντων, καθαρίστριες
    κ.λπ.)
    Επιβλέπει και επιμελείται της κανονική ς λειτουργίας των αθλητικών εγκα ταστάσεων
    (κλειστά γυμναστή ρια, ανοικτά γυμναστή ρια, χώ ροι άθλησης κ.λπ. ) σύμφωνα με τα
    εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας τους.
    Μεριμνά για τη φύλαξ η, την καθαριότη τα και τ ην ευπρεπή εμφάνιση των αθλη τικών
    εγκαταστάσεων και του εξοπλισμο ύ τους.
    Π ροσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκα ταστάσεων σε εργασίες συντ ήρησης και
    αποκατάστασης βλαβ ών και ενημερώνει το γραφείο Υλικοτεχνική ς Υποδομ ής
    &Υποστήριξ ης για την υλοποίηση των σχετικών εργασι ών.
    Ελέγχει και επιμελείται της καλής λειτουργίας των οργάνων γυμναστικής, των
    ηχητικών συστημάτων, των εν γένει φορητών ή σταθερών εξαρτημάτων πο υ
    χρησιμοποιούνται στους χώρους άθλησης.
    Π ροετοιμάζει τις εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή αθλη τικών γεγονότων με την
    τοποθέτηση και επίβλεψη λειτουργίας του αντίστοιχου για το κάθε άθλημα και
    εκδήλωση εξοπλισμού.
    Π ροσδιορίζει τις προμήθειες των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των
    αθλητικών εγκαταστάσεων και εισηγείται την προμήθειά τους.
    Διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισμού και κατανέμει στους χώρους
    άθλησης το αναγκαίο υλικό.
    Εισηγείται και μεριμνά για την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την
    ανάπτυ ξη επιχειρηματικότητας (διαμόρφωση εστιατορίων, κυλικείων, τοποθέτηση
    διαφημιστικών πινακίδων, ενοικίαση εγκα ταστάσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων,
    εκθέσεων κ.λπ.).

    γ) Γραφείο Λειτουργίας Εγκατάσταση ς Δημοτικο ύ Κολυμβητηρίου
    Το γραφείο είναι αρμόδιο για την αποτελεσματικ ή εφαρμογή του προγράμματος των
    αθλητικών εκδηλώ σεων και δραστηριοτήτων υγρού στί βου καθώς και για την
    κανονική λειτουργία του δημοτικού Κολυμβητηρίου.
    Π αρέχει διοικη τική και γραμματειακή υποστή ρι ξη προς το Τμ ή μα (ενημέρωση
    κεντρικο ύ πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση σχετικ ής με το τμ ή μα

    10

    αλληλογραφίας, θέματα προσωπικο ύ του τμ ή ματος, τή ρηση συγκεντρωτικών
    στοιχείων για την λειτουργία των ενοτή των του Τμή ματος κ.λπ.).
    Υποδέχεται και καταχωρεί τις αιτήσεις εγγραφή ς ή διαγραφ ή ς μελών στα διάφορα
    αθλητικά Π ρογράμματα του δημοτικο ύ Κολυμβητηρίου και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
    Δ ιαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής στα διάφορα αθλητικά προγράμματα του
    (κατανομ ή σε γκρούπ) τηρεί τα σχετικά αρχεία.
    Π αρακολουθεί την τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και ενημερώνει
    τους χρή στες των προγραμμάτων που καθυστερο ύν την πληρωμ ή των οικονομικών
    τους συμμετοχών.
    Σχεδιάζει, συντάσσει , εισηγείται, παρακολουθεί, υλοποιεί και αξ ιολογεί προγράμματα
    άθλησης Υγρο ύ Στίβου για όλους τους πολίτες σε συνεργασία με τα συναρμόδια
    γραφεία, υπηρεσίες και φορείς.
    και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση των
    προγραμμάτων άθλησης Υγρο ύ Στίβου σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς
    (υπηρεσίες τμ ή ματα, γραφεία του Δή μου).
    Σχεδιάζει

    Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων και
    δραστηριοτήτων Υγρού Στίβου σε συνεργασία με συναρμόδια τμ ή ματα, γραφεία και
    υπηρεσίες του Δή μου καθώς και τοπικούς και κεντρικούς φορείς του εσωτερικο ύ και
    του εξωτερικο ύ.
    Σχεδιάζει, προτείνει, οργανώνει, υλοποιεί, συμμετέχει σε συνέδρια, επιμορφωτικά
    προγράμματα, σεμινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις υγρο ύ
    στίβου.
    Μ εριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμο ύ κάθε προγράμματος και εκδήλωσης
    Υγρο ύ Στίβου, επιμελείται της εφαρμογή ς και συντάσσει τους αντίστοιχους
    aπολογισμούς.
    Φ ροντίζει για την εκπόνηση και την εφαρμογή χορηγικών προγραμμάτων των
    εκδηλώ σεων.
    Επιμελείται της διοργάνωσης υποδοχή ς, φιλοξενίας και ξενάγησης προσωπικοτήτων,
    καθ ώς και αθλητών/ ομάδων υγρο ύ στίβου.
    Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση
    συνεργασιών με φορείς που προωθο ύν το αθλητικό πνε ύμα και τον υγι ή τρόπο ζω ής.
    Συμμετέχει στην υλοποίηση συνέδριων, επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων,
    τουρνουά και κάθε είδους αθλητικών εκδηλώ σεων σύμφωνα με τις οδηγίες της
    Διεύ θυνσης.

    11

    Συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας του Δημοτικο ύ
    Κολυμβητηρίου και του προσωπικο ύ του Γ ραφείου (γυμναστές, ναυαγοσώ στες
    κ.λπ.).
    Συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράμματα (βάρδιες) του προσωπικο ύ του
    γραφείου (φύλακες, καθαρίστριες κ.λπ.).
    Επιβλέπει και επιμελείται της κανονικής λειτουργίας της αθλητική ς εγκατάστασης
    σύ μφωνα με τα εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας τους.
    Μεριμνά για την φύλαξ η, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση της αθλητικής
    εγκατάστασης και του εξοπλισμο ύ της.
    Π ροσδιορίζει τις ανάγκες της αθλητικής εγκατάστασης σε εργασίες συντήρησης και
    αποκατάστασης βλαβών και ενημερώνει το γραφείο Υλικοτεχνικής Υποδομ ή ς και
    Υποστή ριξης για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών.
    Ελέγχει και επιμελείται της καλής λειτουργίας των οργάνων γυμναστική ς, των
    ηχητικών συστημάτων, των εν γένει φορητών ή σταθερών εξαρτημάτων που
    χρησιμοποιο ύνται στους χώρους άθλησης.
    Π ροετοιμάζει τις εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων με την
    τοποθέτηση και επίβλεψη λειτουργίας του αντίστοιχου για την κάθε εκδήλωση
    εξοπλισμού.
    Π ροσδιορ ίζει τις προμήθειες των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των
    αθλητικών εγκαταστάσεων και εισηγείται την προμήθειά τους.
    Διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισμο ύ και κατανέμει στους χώ ρους
    άθλησης το αναγκαίο υλικό.
    Εισηγείται και μεριμνά για την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την
    ανάπτυξη επιχειρηματικότητας (διαμόρφωση εστιατορίων, κυλικείων, τοποθέτηση
    διαφημιστικών πινακίδ ων, ενοικίαση εγκαταστάσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων ,
    εκθέσεων κ.λπ.).

    Το Άρθρο 2 παρ. 6 Το Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης μετονομάζεται σε
    Γραφείο Π ρογραμματισμού, Ανάπτυξης και Ηλε κτρονικής Δ ιακυβέρνησης με τις εξή ς
    αρμοδι ότητες:
    Συγκεντρ ώνει, επεξεργάζεται, τεκμηρι ώνει και ενημερώνει συνεχώ ς τα
    γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορο ύν
    στην ανάπτυ ξη του Δή μου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις
    υπηρεσίες του Δή μου. Συγκεντρώνει και τεκμηρι ώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και
    πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων
    ανάπτυ ξης του Δή μου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξ ιακές μελέτες, μελέτες και θέματα
    της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους

    12

    στόχους του Δή μου κλπ). Μ εριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των
    δημοτών και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα,
    ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών. Μ εριμνά για
    την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξ ης του
    Δή μου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυ ξιακών προτάσεων και την
    ιεράρχηση προτεραιοτή των έργων, δράσεων και μέτρων. Σε συνεργασία με ειδικούς
    επιστημονικούς συνεργάτες ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή για τα Π ρογράμματα της
    Ε . Ε . που ενδιαφέρουν τον Δή μο. Επιμελείται της υποβολή ς αιτήσεων συμμετοχής
    του Δή μου σε συγκεκριμένα προγράμματα. Φροντίζει για τη Δ ιασύνδεση και
    επικοινωνία με τους Εθνικού ς Συντονιστές και τα αρμ ό δια Κοινοτικά Όργανα.
    Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξ ιοποίηση των
    δυνατοτή των που προσφέρουν τα προγράμματα. Φ ροντίζει για τη διακίνηση μέσα
    στο Δή μο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις
    που αφορο ύν την Τ.Α. Ενημερώνει τους Υπαλλήλους και τους Αιρετούς επάνω στα
    Κ οινοτικά ζητή ματα. Φ ροντίζει για την ενημέρωση των δημοτών και των τοπικών
    φορέων για τα προγράμματα της Ε . Ε . γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. Διαμορφώνει
    και εισηγείται τη στρατηγική του Δή μου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και
    βελτίωση των συστημάτων τεχνολογι ών πληροφορικής και επικοινωνιών (τΠΕ) και
    τα ζητή ματα της Ηλεκτρονική ς Δ ιακυβέρνησης. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει
    τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυ ξης και
    βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξ ιοποιεί ο Δή μος για την
    υ ποστή ρι ξη των λειτουργιών του. Π ροδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία
    ανάπτυ ξ ης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμ ών
    επιχειρησιακής υποστή ρι ξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
    Μ εριμνά για την μελέτη, ανάπτυξ η και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την
    α ξιοπ οίηση και εξειδικευμένων τρίτων. Π ροδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες
    λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ , παρακολουθεί την ανάπτυ ξή τους και παραλαμβάνει
    τα συστή ματα.
    Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχο ύς συντή ρησης δικτυακών τόπων
    και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δή μου. Π αρακολουθεί την
    ποι ότητα των δεδομένων που τηρο ύνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δή μου.
    Δ ιαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και
    εγκαθιστά ο Δή μος για τις ανάγκες του. Δ ιαχειρίζεται το περιεχό μενο των
    συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστή ματα ΤΠΕ που λειτουργού ν
    στο Δή μο. Μεριμνά για την αξ ιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων
    σύ μφωνα με σχετικές ανάγκες του Δή μου. Εκπαιδεύει τους χρ ήστες των συστημάτων
    ΤΠΕ του Δή μου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υ ποστή ρι ξης προς τους
    χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξ ιοποιούν αποτελεσματικά τα
    συστή ματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των
    χρηστών. Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορ ών επιτελική ς
    πληροφ ό ρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρο ύνται στα πληροφορικά
    συστή ματα του Δή μου. Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της
    πρό σβασης στις πληροφορίες που τηρο ύνται στα πληροφοριακά συστή ματα του

    13

    Δή μου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους. Εξασφαλίζε ι την ασφάλεια
    των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδ ων και των
    βάσεων δεδομένων του Δή μου.

    Στο Άρθρο 2 παρ. 7 :Το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας μετονομάζεται σε
    Γραφείο Δ ιαφάνειας, Π οι ότητας, Αποτελεσματική ς Ο ργάνωσης, Αειφορίας και
    Τεκμηρίωσης με τις εξής αρμοδιότητες:
    Το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας είναι αρμ όδιο για το σχεδιασμ ό και την
    εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδι ώ κουν την διασφάλιση της
    διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δή μου προς τρίτους. Ειδικότερα το Γραφείο
    Διαφάνειας: Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την
    εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια
    στις σχέσεις του δή μου προς τρίτους. Π ρος τού το χρησιμοποιεί κάθε πρ όσφορο μέσο
    και κυρίως τις κατάλλ ηλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνι ών (τΠΕ).
    Μ εριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερό μενο τρίτο
    σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δή μου για την εκτέλεση
    έργων και την προμ ή θεια υ λικών και υπηρεσιών, σύ μφωνα με τις νό μιμες
    διαδικασίες. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε
    τρίτου σε πλ ηροφορίες που έχουν σχέση με την δομ ή, την οργάνωση και τις
    αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσι ών, καθώ ς και τους κανονισμούς τις
    διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δή μο υπηρεσι ών στους δημ ότες.
    Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δή μο της
    εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσι ών. Μεριμνά για την έγκαιρη
    πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει
    ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχή ς
    της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηρι ότητες αυτές. Υποδέχεται
    υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερ ώνει για τα
    δικαι ώ ματά τους και τις ενέργειες που απαιτο ύνται για τη διεκπεραίωση των
    υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα
    πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Μεριμνά για την πλ ηροφό ρηση των δημοτών
    σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλή ρωση στόχων, ολοκλή ρωση
    προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δή μος. Σχεδιάζει ειδικά
    προγράμματα πληροφ όρησης των δημοτών για την εξέλι ξη και υλοποίηση των
    δραστηριοτή των του Δή μου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους. Σχεδιάζει,
    εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
    : χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώ σεων δημοτών και κατοίκων, οδηγό του δημ ότη για
    τις παρεχό μενες υπηρεσίες του Δή μου, κανονισμ ών πληροφόρησης των πολιτών και
    κανονισμ ό διαβο ύλευσης. Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους
    οποίους ο δή μος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Μεριμνά για την εφαρμογ ή
    διαδικασι ών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητή ματα που αφορο ύν τον δή μο .
    Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών μ ε τον δή μο για την υποδοχή
    παραπόνων ή για την παροχή διοικητικών πληροφοριών στους πολίτες.

    14

    Σχεδιάζει
    και
    και
    εισηγείται
    συστή ματα
    μέτρησης
    της
    μεθόδους
    αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δή μου και των
    Ν ομικών του Π ροσώπων (διαδικασίες, δείκτες, κλπ.) .
    Σ χεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρη σης και Αξιολόγησης της απόδοσης
    των δημοτικών υπηρεσι ών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
    Δ ιαμορφώνει

    και εισηγείται περιοδικο ύς στόχους για την βελτίωση της
    αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δή μου και των
    Ν ομικών του Π ροσώπων.
    και συγκεντρ ώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην
    αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσι ών και στην επίτευ ξη των
    σχετικώ ν περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλι ξή τους, επεξεργάζεται τα
    στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές για κάθε οργανική μονάδα προς τα
    αρμόδια Όργανα.
    Ελέγχει

    Δ ιατυπώ νει αναλυτικά τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των
    υπηρεσιών και των Ν ομικών Π ροσώπων.
    Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτική ς λειτουργίας
    και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
    Π αρακολουθεί

    την
    αποτελέσματά τους.

    εφαρμογή

    των

    καλών

    πρακτικών

    και

    αξ ιολογεί

    τα

    Ε ισηγείται, παρακολουθεί και αξ ιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της
    αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσι ών και της ανταπόκρισής
    τους στις ανάγκες των πολιτών.
    Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολική ς
    ποιότητας και διαδικασι ών αυτοαξιολόγησης.
    Ε ισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων
    για την βελτίωση της οργάνωσης του Δή μου με στόχο την βελτίωση της
    αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.
    Συνεργάζεται με τη Δ ιεύθυνση Ο ικονομικών Υπηρεσι ών για τη διαμόρφωση των
    καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και aπολογιστικού ελέγχου των
    οικονομικών μεγεθών του Δή μου και των Νομικών του Π ροσώπων, καθώς και των
    καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών
    μονάδ ων του Δή μου και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων
    υπηρεσι ών του Δή μου προς τους πολίτες.
    Π αρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δή μου
    σχετικά με την εξέλι ξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Ν ομικών του

    15

    Π ροσώπων, καθώ ς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων
    και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
    Μεριμνά για την εγκατάσταση και τή ρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
    των επί μέρους λειτουργιών του Δή μου.
    Μ εριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστή ματος διασφάλισης της
    διαχειριστικής επάρκειας του Δή μου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
    Μ εριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων
    για την βελτίωση της οργάνωσης του Δή μου και των Ν ομικών του Π ροσώπων.
    Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό/ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων
    οργανωτικών δομ ών, κατανομ ή ς αρμοδιοτή των, κατανομ ής στελεχιακο ύ δυναμικο ύ,
    οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
    Π αρακολουθεί την τή ρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποι ή σεις
    της οργανωτική ς δομ ής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερική ς
    Υπηρεσίας του Δή μου.
    Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον
    προσδιορισμό του αριθμο ύ του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική
    μονάδα του Δή μου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με τη
    Δ ιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των
    θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομ ή των υφισταμένων στελεχών).
    Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της
    λή
    κα ς εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών
    οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.
    Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστή ματα και διαδικασίες για την παρακολο ύ θηση της
    καλή ς εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και
    κανονισμ ών και ενημερ ώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση που
    διαπιστώνονται αποκλίσεις.
    Δ ιενεργεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την διασφάλιση της βι ώσιμης
    ανάπτυξ ης του Δή μου.
    Επικοινωνεί στους πολίτες και στον Ο ργανισμό την αναπτυ ξιακή κατεύθυνση και
    πολιτική του Δή μου.
    Έχει την ευθ ύνη της διαβούλευσης, της αξιολόγησης αυτή ς και της πληροφόρησης
    των αρμόδιων οργάνων, για όλες τις αναπτυ ξιακές δράσεις του Δή μου.
    Έχει την ευθύνη για την υ λοποίηση των δράσεων της τεχνικής βο ήθειας των
    ευρωπα"ίκών προγραμμάτων.
    Τηρεί αρχείο των φακέλων όλης της Υπηρεσίας.

    16

    Έχει την ευθύνη μετάδοσης και αλλαγής-όταν αυτό απαιτείται- της οργανωσιακή ς
    κουλτούρας τόσο στο εσωτερικού του Δή μου όσο κα ι στους πολίτες, στην
    κατεύθυνση της αναπτυ ξιακή ς στρατηγική ς που επιλέγεται από τα αρμόδια όργανά
    το υ.
    Ε ίναι υπεύθυνο για την δ ιεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και
    επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Ο ργανισμο ύ, όταν αυτό απαιτείται.

    Επίσης στο Άρθρο 2 προστίθενται δύο νέα γραφεία ως εξής:
    1 0. Γραφείο Εθελοντισμο ύ , Εθνικών & Ε υρωπαϊκών Πόρων, με τις εξής
    αρμοδ ι ότητες:
    Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή τους σε εθελοντικές
    δράσεις, που αφορο ύν κυρίως θέματα: Π εριβάλλοντος και Εκτάκτων Αναγκών,
    Κοινωνικής Π ρόνοιας και Υγείας, Ν έας Γενιάς, Π ολιτισμού και Αθλητισμού . Τηρεί
    αρχείο εθελοντών. Μ εριμνά για την εκπαίδευση των εθελοντών σε συνεργασία με τις
    λοιπές Υπηρεσιακές μονάδες. Μ εριμνά για την ενεργοποίηση των ομάδων εθελοντών
    ώστε να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την επικουρική δραστηριοποίησή τους
    και την αρωγή προς τις Υπηρεσίες του Δή μου, που πραγματεύονται αντίστοιχα
    θέματα. Έχει την ευθύνη για τη συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
    Δ ιοργανώνει εράνους για τη συγκέντρωση χρημάτων και αγαθών για
    φιλανθρωπικο ύς σκοπο ύς. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον
    παρόντα Ο ργανισμό Εσωτερική ς Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του
    Γραφείου. Υποβάλει, διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο και την
    υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δή μος, τηρεί
    χρονοδιάγραμμα, οικονομικό προγραμματισμό, υποβάλει εκθέσεις προόδου στο
    φορέα χρηματοδότησης, επικοινωνεί με εταίρους, οργανώνει συναντήσεις,
    εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων, συμμετέχει ενεργά στις προγραμματισμένες
    διακρατικές συναντήσεις των έργων. Συγκεντρώνει, υπογράφει και αποστέλλει τα
    απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προκειμένου ο Δή μος και τα Ν ομικά του Π ρόσωπα
    να συμμετάσχουν ω ς εταίροι σε έργα στα οποία το ρόλο του ανάδοχου φορέα
    αναλαμβάνει άλλος φορέας. Συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις σε έργα στα οποία
    ο ίδιος ο Δή μος αναλαμβάνει ανάδοχος φορέας, συνεπικουρο ύ μενο από τις εκάστοτε
    αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Π αρακολουθεί και αξιολογεί προσκλήσεις υποβολής
    προτάσεων. Π ροωθεί την ενημέρωση των πολιτών σε ευρωπαϊκά θέματα με τη
    θεσμική μορφή που ορίζει η Ε . Ε . (lnfo Point), με την οργάνωση σχετικών
    εκδηλώσεων με έντυπο υλικό, με ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με φορείς
    της πόλης, σχολεία κ.λπ. Μ εριμνά για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Ε. Ε.
    Τηρεί αρχείο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ο Δή μος.
    Π αρακολουθεί τη χρηματοδοτική ρο ή και τον απολογισμό των Ευρωπαϊκών
    Π ρογραμμάτων. Π ροτείνει και καταρτίζει προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας σε
    συνδυασμό με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών. Αναζητά
    συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για αξιοποίηση των δυνατοτή των που
    προσφέρουν τα προγράμματα. Διακινεί μέσα στο Δή μο έντυπα και άλλα μέσα
    πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορο ύν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
    Μ εριμνά για την ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά

    17

    ζητή ματα. Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις προσκλή σεις που βγα ίνουν από τα
    εθνικά χρηματοδοτο ύ μενα και συγχρηματοδοτο ύ μενα προγράμματα και ενημερώνει
    τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δή μου. Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων
    δημοσιοπο ίησης/δημοσιότητας κάθε προγράμματος όπως: Την υποχρέωση
    ενημέρωσης των τελικών ωφελού μενων μιας πράξ ης προκειμένου να είναι σε θέση
    να επωφεληθο ύν από αυτή (π. χ. συμμετοχή ανέργων σε σεμινάρια κατάρτισης, λή ψη
    επιδοτή σεων από επιχειρήσεις κ.λπ.). Την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής
    γνώ μης σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται με την υλοποίηση
    συγκεκριμένων πρ άξεων. Εισηγείται και συντάσσει προγραμματικές συμβάσεις
    συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς που ασχολο ύνται με το αντικε ίμενο και που
    μπορο ύν να βοηθήσουν τον Δή μο Ν έας Σμύρνης σε όλα τα ανωτέρω.

    1 1 . Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τις εξής αρμοδιότητες::
    - Υλοποίηση δράσεων που αποσκοπο ύν σε μια καλύτερη κοινωνία και ένα
    ύνης
    καθαρότερο περιβάλλον μέσω της ενσωμάτωσης της εταιρικής κοινωνική
    ·
    ή
    ή
    Δ
    ου, κα την
    ω ς στρατηγικ επένδυσης στην επιχειρηματικ δραστηριότητα του
    Χάίδάρι .
    προώθηση και υιοθέτηση των αρχών της ΕΚΕ στις εταιρείες με έδρα
    - Καταγραφ ή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης.
    - Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων εντοπισμός των ειδικών αναγκών
    και εμποδ ίων που έχουν οι Ελληνικές ΜΜΕ στην εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ .
    - Καταγραφή και αξιοπο ίηση των γνώσεων και της υφιστάμενης εμπειρίας καθ ώ ς
    επίσης και μεταφορά και διάχυση αυτών προς τις Μ ικρομεσαίες επιχειρή σεις.
    - Αξιολόγηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων και παραδειγμάτων καλών
    πρακτικών.
    - Π ροτάσεις εφαρμογής νέων πρακτικών.
    - Ανάπτυξη ειδικών εργαλείων για διάδοση, πληροφόρηση, επικοινωνία και
    εκπαίδευση ενδιαφερόμενων ομάδων σε θέματα ΕΚΕ .
    - Η υιοθέτηση νέων ιδεών, πρακτικών που θα συμβάλουν στην Π ροώθηση της
    ΕΚΕ τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του Δή μου.
    - Η δημιουργία υψηλότερων προτύπων για την κοινωνική ανάπτυ ξη , την
    περιβαλλοντική προστασία και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαι ω μάτων.
    - Η ανάπτυξη «συστή ματος ΕΚΕ»: για τη διαμόρφωση ενός «εγχειριδ ίου » ,
    κάποιων « διαδικασι ών» και στη συνέχεια «οδηγι ών» , με σκοπό τη συστηματική
    προσέγγιση δράσεων ΕΚΕ και την υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτικών.
    - Η καταγραφή και η κατηγοριοπο ίηση όλων των τομέων δράσεων του Δή μου, με
    αντίστοιχη κοστολόγηση των υπηρεσι ών και προϊόντων στους τομείς:

    18

    - Δημοσίων Σχέσεων
    - Επικοινωνίας
    - Π ολιτισμο ύ και Αθλητισμο ύ
    - Κοινωνικής Π ολιτική ς με στόχο την υλοποίηση δράσεων και τη δημιουργία
    υποδομ ών και οικονομικών υποδομ ών με αποκλειστικό σκοπό την κοινωνικ ή
    προστασία και αλληλεγγύη καθώ ς και την εισοδηματική ενίσχυση απόρων κατοίκων
    της πόλης και άλλων που ανή κουν σε κοινωνικά ευπαθής ομάδες.
    - Εθελοντισμο ύ και Π ολιτική ς Π ροστασίας
    - Π εριβάλλοντος
    - Κοινωνικο ύ Μ άρκετινγκ

    Στο Άρθρο 3 παρ Γ.1 Το Τμήμα Διοίκησης μετονομάζεται σε Τμ ή μα Ανθρώπινου
    Δυναμικο ύ στο οποίο μεταφέρεται το Γραφείο Μ ισθοδοσίας από το Τμ ή μα Λογιστικό
    ως έχει.
    Στο Άρθρο 3 παρ. Γ.3 Τ μήμα Κοινωνικής Πολ ιτικής και Γ.4 Τμήμα Παιδείας,
    Αθλητισμού και Νέας Γενιά ς καταργο ύνται γιατί περιλαμβάνονται στις δύο νέες
    Δ ιευθύνσεις.
    Στο Άρθρο 3 παρ. ΣΤ.3 που αφορά στο Τμήμα Συντήρησης και Ανάπτυξης
    Πρασίνου τροποποιείται ως ε ξής:
    Στο Γραφείο (α) Συντήρησης Δικτύ ου Άρδευσης aπαλείφονται οι λέξεις <Σχεδιάζει,
    οργανώνει > και στο τέλος της πρότασης προστίθεται <με βάση τον σχεδιασμό , τις
    μελέτες και την συνεργασία με το Τμ ή μα Μελετών και Σχεδιασμού Π ρασίνου
    (τ.Μ . Σ. Π )>.
    Στο (β) Γραφείο Συντή ρησης και Ανάπτυ ξης Χώ ρων Π ρασίνου, Π αιδικών Χαρών και
    Δεντροστοιχι ών :
    Απαλείφονται οι λέξεις <Μ ελετά, σχεδιάζει και> και η πρόταση διαμορφώνεται ως
    εξή ς Ασχολέιται με την συντή ρηση του πρασίνου καθώς και τη φυτοϋγειονομική
    προστασία και των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών.
    Στην επόμενη πρόταση aπαλείφεται η φράση <Μεριμνά για την οργάνωση και > και η
    επόμενη πρόταση αρχίζει ως ε ξή ς <Αναπτύσσει το πράσινο των αύλειων χώ ρων . . . >
    Μετά την τελευταία πρόταση προστίθεται η πρόταση <Εποπτεύει την Καθαριότητα
    Χώρων Π ρασίνου, Π αιδικών Χαρών και Δεντροστοιχι ών>.
    Στο (γ) Γραφείο Άλσους προστίθεται η πρόταση: Εποπτεύει την καθαριότητα του
    Άλσους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που παραμένει ανοικτό.
    Στο Άρθρο 3 παρ. ΣΤ.4 που αφορά στο Τμήμα Μ ελετών και Σχεδιασμού
    Πρασίνου (τ. Μ.Σ.Π) τροποποιείται ως εξή ς:
    Το Γραφείο (α) μετονομάζεται σε Γραφείο Μ ελετών και Επίβλεψης Φ ιλοτεχνικών
    Έ ργων και προστίθεται μετά την φράση <δεντροστοιχι ών, πεζόδρομων, η πρόταση
    (αλσώ ν, παιδικών χαρ ών και αύλειων χώρων σε συνεργασία με το γραφείο
    εκπαίδευσης, τις περιβαλλοντολογικές ομάδες και τους εκπαιδευτικο ύς>.

    19

    Στο Άρθρο 4 που αφορά στις Ε ι δικές Θέσεις συστήνεται :
    (στ) Μία (1) θέση Ι διαίτερου-ας Γραμματέα Δημάρχου, κατηγορίας ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ .
    Στο Άρθρο 4 παρ. 2 που αφορά στις Οργανικές Θέσεις, στο Π ροσωπικό ΠΕ
    Εκπαίδευσης δημιουργείται μία (1) θέση ΠΕ Δ ιοικητικο ύ - Οικονομικο ύ η οποία
    προήλθε από μετάταξη-κινητικότητα. Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικο ύ προστίθενται δύ ο
    (2) θέσεις λόγω μετάταξ ης-μεταφοράς σε ανώτερη κατηγορία.
    Ο ι θέσεις του κλάδου ΠΕ Ο ικονομικού - Λογιστικού μει ώνονται κατά μία (1) λόγω
    μετάταξ ης.
    Επίσης προστίθεται μία (1) θέση ΠΕ Δ ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών η οποία
    προήλθε από μετάταξ η υπαλλήλου από την κατηγορία ΔΕ Διεκπεραίωσης
    υποθέσεων πολιτών, έτσι οι θέσεις ΔΕ Διεκπεραίωσης πολιτών που αναφέρονται
    στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου μειώνονται σε (2) δύο.
    Στην παρ 3. του ίδιου άρθρου προστίθεται μία ( 1 ) θέση ΤΕ Διοίκησης Μ ονάδων ΤΑ
    και μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικο ύ - Λογιστικού από κινητικότητα.
    Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου μειώνεται κατά μ ία ( 1 ) θέση ο αριθμός των
    υπαλλήλων στον κλάδο ΔΕ Κ ηπουρών λόγω κινητικότητας.
    Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου λόγω μετάταξ ης-κινητικότητας προστίθεται
    ένας υπάλληλος στον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και αφαιρούνται δύο (2)
    υπάλληλοι λόγω μετάταξης τους στον κλάδο ΥΕ Εργατών-Ν εκροθαφτών.

    Στο ίδιο άρθρο στο σημείο που αναφέρει τις Προσωποπαγείς Θέσεις με σχέση
    εργασίας Δημοσίου Δικαίου δημιουργείται μία ( 1 ) θέση ΠΕ Καθηγητή Φ υσική ς
    Αγωγή ς από μετάταξη-κινητικότητα.
    Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Ο ικονομικού εκ' παραδρομ ής αναφέρθηκε στον ισχύοντα
    ΟΕΥ αντί του ορθού ΠΕ Διοικητικο ύ.
    Στον κλάδο ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μ ηχανικών προστίθεται μία ( 1 ) θέση από μετάταξ η­
    κινητικότητα.
    Ο κλάδος ΠΕ Χημικών εκ παραδρομ ής αναφέρθηκε στον ισχύοντα ΟΕΥ αντί του
    ορθο ύ ΠΕ Χημικών- Μηχανικών.
    Η μία θέση (1) του κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας φεύγει λόγω αυτοδίκαιης
    ανάκλησης διορισμο ύ.
    Η μία θέση (1) του κλάδου ΔΕ Ε ργοδηγών - Ηλεκτρολόγων φεύ γει λόγω
    συνταξιοδότησης. .
    Ο ι τρείς (3) θέσεις του κλάδου Δ Ε Χειριστών Μ ηχανημάτων Έ ργων φεύγουν λόγω
    συνταξ ιοδότησης των υπαλλήλων.
    Ο ι θέσεις του κλάδου ΔΕ Κηπουρών μειώνονται κατά τέσσερις (4), από τους οποίους
    οι τρείς (3) λόγω συνταξ ιοδότησης και μία (1) λόγω κινητικότητας ..
    Ο ι θέσεις του κλάδου ΥΕ Π ροσωπικού Καθαριότητας μειώνονται κατά μία (1) λόγω
    συνταξ ιοδότησης του υπαλλήλου.
    Η μία ( 1 ) του κλάδου ΔΕ Εργατών Γενικά φε ύγει λόγω αυτοδίκαιης ανάκλησης
    διορισμο ύ.
    Στο σημείο που αναφέρεται στο Άρθρο 4 για τις Προσωποπαγείς θέσεις
    Αορίστου Χρόνου προστίθεται (1) μία θέση ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού από
    κινητικότητα.

    20

    Η ειδικό τητα ΤΕ Διοικητικού αυξάνεται κατά μία ( 1 ) λόγω μετάταξ ης σε ανώτερη
    κατηγορία υπαλλήλου της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικο ύ η οποία μειώνεται κατά μία ( 1 )
    θέση αντίστοιχα.
    Η μ ία ( 1 ) της ειδικότητας Υ Ε Φ υλά κων Εγκαταστάσεων φεύγει λόγω
    συντα ξιοδότησης του υπαλλήλου.
    Ο ι θέσεις στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων μει ώνονται κατά τέσσερις (4)
    λόγω συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
    Επιπλέον κατ' εφαρμογή δι καστι κών αποφάσεων δημιουργείται κατηγορία ΠΕ
    Καθηγητών Φ υσικής Αγωγή ς με επτά (7) θέσεις, δημιουργείται θέση ΥΕ Εργάτη
    Άλσους με μία (1 ) θέση, ΥΕ Ε ργατών Καθαρι ότητος με δύ ο (2) θέσεις, δημιουργείται
    ειδικό τητα ΥΕ Οδοκαθαριστών με σαράντα οκτώ (48) θέσεις, δημιουργείται ειδικότητα
    ΥΕ Ε ργατών Αποκομιδή ς με τριάντα επτά νέες (37) θέσεις και συμπληρ ώνονται οι
    ειδικό τητες Ο δηγών Απορριμματοφό ρων από μία (1) σε δέκα ( 1 0) θέσεις και Οδηγών
    Containers από πέντε (5) σε δεκαπέντε ( 1 5) θέσεις .

    Το
    Άρθρο 7 που αφορά τους Προϊστάμενους Οργανι κών Μ ονάδων
    αντικαθίσταται ως εξής :
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ι ΤΜΗΜΑΤΑ

    1

    ΚΛΑΔ ΟΣ - ΕΙΔ/ΚΟ ΤΗΤΑ

    (Δημοσίου Δικαίου & ΙΔΑΧ)

    ΠΕ Δ ιοικητικο ύ ή ΠΕ Μ ονάδων Τοπική ς
    Α
    υ
    θρώπι
    Διεύθυνση
    νο
    Αυτοδιοίκησης ή ΤΕ Διοίκησης Μ ονάδων ΤΑ ή ΤΕ
    ν
    Δυ ναμ ι κού & Δι οι κητικών Διοικητικο ύ ή ΤΕ Δ ιοικητικού - Λογιστικο ύ και εν
    Υπ η ρεσ ιών
    ελλείψει ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Ο ικονομικο ύ όλων
    των κλάδων και ειδικοτή των

    Τμ ή μα
    Δ υναμικο ύ

    Ανθρώπινου

    ΠΕ Διοικητικο ύ ή ΠΕ Μονάδων Τοπική ς
    Αυτοδιοίκησης ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης
    Μ ονάδ ων ΤΑ ή ΤΕ Διοικητικο ύ-Λογιστικού και εν
    ελλείψει ΠΕ Ο ικονομικού ή ΠΕ Ο ικονομικο ύ Λογιστικού ή ΤΕ Ο ικονομικο ύ - Λογιστικού ή ΔΕ
    Διοικητικού

    21

    και

    ΠΕ Μονάδων Τοπική ς Αυτοδιοίκη σης ή ΠΕ
    Διοικητικού ή ΤΕ Δ ιοικη τικο ύ -Λογιστικο ύ ή ΤΕ
    Δ ιοίκη ση ς Μονάδων ΤΑ ή ΤΕ Διοικη τικού ή ΔΕ
    Δ ιοικητικού

    Δ ιεύθ υνση
    Ο ικονομικών
    Υπηρεσιών & Ανάπτυ ξη ς

    ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Ο ικονομικο ύ - Λογιστικού ή
    ΠΕ Διοικητικού - Ο ικονομικο ύ ή ΤΕ Ο ικονομικού Λογιστικο ύ ή ΤΕ Δ ιοικη τικο ύ - Λογιστικο ύ και εν
    ελλείψει ΠΕ Διοικητικο ύ, ΤΕ Δ ιοικητικού όλων των
    κλάδων και ειδ ικοτήτων

    Τ μ ή μα Λογιστικό

    ΠΕ Ο ικονομικο ύ ή Π Ε Ο ικονομικού - Λογιστικο ύ ή
    ΠΕ Διοικητικο ύ - Ο ικονομικο ύ ή ΤΕ Ο ικονομικο ύ Λογιστικο ύ ή ΤΕ Δ ιοικη τικού - Λογιστικού ή ΔΕ
    Διοικητικού

    Τμ ή μα Εσόδων ,Δ η μοτικής
    Π εριουσίας
    και
    Αδειοδοτή σεων
    Καταστη μάτων

    ΠΕ Διοικητικού ή Π Ε Δ ιοικητικού - Οικονομικο ύ ή
    ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Ο ικονομικο ύ - Λογιστικο ύ ή
    ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού ή ΤΕ Διοικη τικο ύ ή
    ΤΕ Διοικητικο ύ - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού

    Τμ ή μα Ει δική ς
    Υπη ρεσίας

    ΠΕ Ο ικονομικού ή Π Ε Ο ικονομικο ύ- Λογιστικο ύ ή
    ΠΕ Διοικητικο ύ - Ο ικονομικο ύ ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικο ύ ή ΤΕ Ο ικονομικο ύ - Λογιστικο ύ ή ΔΕ
    Εσόδων - Εξόδων

    Τμ ή μα
    Κ ατάσταση ς
    Λη ξιαρχείου

    2

    3

    Δη μοτικής

    Ταμειακή ς

    Τμ ή μα Π ρομ η θει ών

    ΠΕ Ο ικονομικο ύ ή ΠΕ Οικονομικο ύ - Λογιστικού ή
    ΠΕ Διοικητικο ύ - Ο ικονομικο ύ ή ΤΕ Διοικητικο ύ Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικο ύ - Λογιστικο ύ ή ΤΕ
    Δ ιοικη τικού - Ο ικονομικο ύ ή ΤΕ Ο ικονομικο ύ ή ΔΕ
    Εσόδων - Εξόδων ή ΔΕ Διοικη τικού

    Τμ ή μα
    Κοιμ ητη ρίου

    ΠΕ Διοικη τικού ή Π Ε Ο ικονομικο ύ ή ΤΕ
    Διοικητικού ή ΤΕ Δ ιοικητικού - Λογιστικο ύ ή ΤΕ
    Ο ικονομικο ύ - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικο ύ

    Διεύθυνση
    Υπηρεσ ιών

    Δη μοτικο ύ

    Τεχνι κών

    ΠΕ Π ολιτικών Μ ηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
    Μ ηχανικών ή ΠΕ Π ολιτικών Μ ηχανικών ή ΠΕ
    Μ ηχανολόγων Μ ηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων
    Μ ηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μ ηχανικών ή ΠΕ
    Μ ηχανολόγων Πλη ροφορικής, ΠΕ Χη μικών ή ΠΕ
    Πλη ροφορικής ή ΤΕ Τεχνολόγων Π ολιτικών
    Μ ηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ή
    Τεχνολόγων
    Τοπογράφων
    ΤΕ
    ΤΕ
    ή
    Πλη ροφορικής

    22

    Τ μ ή μα Κτιριακών Έργων και
    Υπα ίθριων Χώ ρων

    ΠΕ Μ ηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
    ή ΤΕ Τεχνολόγων Μ ηχανικών όλων των κλάδων
    και ειδικοτήτων

    Τ μ ή μα Έ ργων Υποδομής

    ΠΕ Μ ηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
    ή ΤΕ Μ ηχανικών όλων των κλάδων και
    ειδικοτή των

    Τμ ή μα
    Ηλεκτρομηχανολογικών
    Έ ργων

    ΠΕ
    Μ ηχανολόγων
    Μ ηχανικών
    ή
    ΠΕ
    Ηλεκτρολόγων Μ ηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων
    Ηλεκτρολόγων Μ ηχανικών και εν ελλείψει
    ΠΕ
    Μ ηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή
    ΤΕ Μ ηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

    Τ μ ή μα Π ολεοδομ ίας

    ΠΕ Π ολιτικών Μ ηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
    Μ ηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μ ηχανικών ή ΤΕ
    Τεχνολόγων Τοπογράφων ή ΤΕ Τεχνολόγων
    Π ολ ιτικών Μ ηχανικών

    Τμ ή μα

    Πληροφορικής

    και

    Δ ικτύων

    4

    ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορική ς ή ΔΕ
    Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

    Δ ιεύθυνση Προστασίας και
    Ελέγχου
    Περι βάλλοντος
    Π
    και οιότητας Ζωής

    ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ
    Μ ηχανολόγων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων ή ΤΕ
    Τεχνολόγων Π ολιτικών Μ ηχανικών και εν ελλείψει
    Π Ε Δ ιοικητικού ή ΤΕ Δ ιοικητικο ύ ή ΤΕ Δ ιοικητικο ύ
    - Λογι στικού

    Τ μ ή μα
    Αποκομιδή ς
    λ
    Ανακύ κ ωσης

    ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Μ ηχανολόγων ή ΠΕ
    Διοικητικο ύ ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικο ύ Λογιστικού
    Τεχνολόγων
    ΤΕ
    ή
    Π ολιτικών
    ώ
    ώ
    ό
    ή
    ΔΕ
    Ε
    Μ ηχανικ ν
    ποπτ ν Καθαρι τητας ή ΔΕ
    Οδηγών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

    και

    Τμ ή μα
    Διαχείρισης
    και
    Εξοπλισμο ύ
    Σ υντή ρη σης
    Καθαριότητας

    ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Μ ηχανολόγων ή
    Δ ιοικητικο ύ ή ΤΕ Δ ιοικητικού - Λογιστικο ύ ή
    Τεχνολόγων Π ολιτικών
    Μ ηχανικών ή
    Διοικητικού, ΔΕ Εποπτών Καθαρι ότητας ή
    Οδηγών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

    Τμ ή μα Ανάπτυξ ης Π ρασίνο υ

    ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων ή
    ΔΕ Κηπο υ ρών

    Τμ ή μα Μ ελετών Σχεδιασμο ύ
    Π ρασίνο υ

    ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
    Τεχνολόγων Γεωπόνων ή ΔΕ Κηπο υρών

    23

    ή

    ΠΕ
    ΤΕ
    ΤΕ
    ΔΕ

    ΤΕ

    5

    Διεύθυνση Κ . Ε . Π

    Τ μ ή μα
    Π ολιτών

    Τ μ ή μα
    Ανταπόκρισης

    6

    Π Ε Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ
    Υποθέσεων Πολιτών ή Π Ε
    Διεκπεραίωσης
    Π
    Διοικητικού ή Ε Οικονομικού ή ΤΕ Δ ιοικητικού ή
    ΤΕ Διοικητικο ύ - Λογιστικο ύ ή ΤΕ Οικονομικού

    Π Ε Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ
    Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ
    Εξυπηρέτησης
    Δ ιοικητικού ή Π Ε Ο ικονομικού ή ΤΕ Διοικητικο ύ ή
    ΤΕ Δ ιοικητικο ύ - Λογιστικο ύ ή ΤΕ Οικονομικο ύ ή
    ΔΕ Διοικητικο ύ
    Π Ε Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ
    Πολιτών ή Π Ε
    Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
    Εσωτερική ς
    Π
    ΤΕ
    Διοικητικο ύ ή
    Διοικητικο ύ ή Ε Οικονομικο ύ ή
    ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Ο ικονομικο ύ ή
    ΔΕ Διοικητικού

    Π Ε Κοινωνιολόγων ή Π Ε Ψ υχολόγων ή ΠΕ
    Δ .νση
    Κοινωνικής Ι ατρών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ
    Ν οσηλευτών ή ΤΕ Εποπτών Δ ημό σιας Υγείας ή
    Μέριμνας & Αλληλεγγύ ης
    ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
    Υποδομών
    Κοινωνικής Μ έριμνας

    Τμ ή μα

    Π Ε Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

    Τ μ ή μα
    Υγειονομική ς Π Ε Ι ατρών ή ΤΕ Ν οσηλευτών ή ΤΕ Εποπτών
    Π ρόληψης & Φ ροντίδας
    Δ ημ όσιας Υγείας ή ΤΕ Φ υσικοθεραπευτών
    7

    Δ/νση Παιδείας, Ν εολαίας
    & Αθλητικών Υπη ρεσι ών

    Π Ε Καθηγητών Φ υσικής Αγωγή ς ή ΠΕ Διοικητικο ύ
    ή ΤΕ Δ ιοίκησης Μ ονάδων ΤΑ ή ΤΕ Διοικητικο ύ ή
    ΤΕ Διοικητικο ύ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

    Τμ ή μα Παιδείας, Ν εότητας &
    Δ ια Βίου Μάθησης

    Π Ε Διοικητικο ύ ή Π Ε Φ υσικής Αγωγή ς ή ΤΕ
    Βιβλιοθηκονομίας

    Τ μ ή μα Αθλητισμού

    Π Ε Καθηγητών Φ υσικής Αγωγής ή Π Ε Διοικητικο ύ
    ή ΔΕ Διοικητικο ύ.

    Τμήμα
    Υποδομ ών

    Αθλητικών

    ΠΕ
    Καθηγητών Φ υσικής Αγωγής ή
    Διοικητικού ή ΤΕ Πολιτικών Μ ηχανικών ή ΤΕ
    Ηλεκτρολόγων Μ ηχανικών ή ΔΕ Διοικητικο ύ
    ΠΕ

    .
    Α. Όπου προβλεπεται για την επιλογη-τοποθετηση Π ροισταμενων Ο ργανικων
    Μ ονάδων να είναι υπάλληλοι από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
    οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν απαραίτητα απολυτή ριο λυκείου (τυπικό
    προσόν της κατηγορίας τους).
    .

    24

    .

    .

    Β. Η

    κατανομή του προσωπικο ύ στις επί μέρους οργανικές μονάδες, γίνεται με
    από φαση του Δ ημάρχου, λαμβάνοντας υπό ψη τις λειτουργικές ανάγκες των
    μονάδων, τα προσόντα , την πείρα και τις ειδικές γνώ σεις των υπαλλή λων.

    Γ. Κ ατά την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης του Οργανισμού οι
    υπηρετούντες στο Δή μο υπάλληλοι, κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις σχετικών
    κλάδων.
    Η

    Αναπλή ρωση Π ρdίσταμένων γίνεται σύ μφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία.

    Στο Άρθρο

    8

    προστίθενται τα ακόλουθα:

    Για τα επό μενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 1 5.660€ στον Κ.Α 00.6031 .0001
    ετησίως από την σύσταση της ( 1 ) μ ίας Ν έας Θέσης Ι διαίτερου -ας Γραμματέα
    Δ ημάρχου, κατηγορίας ΠΕ , ΤΕ , ΔΕ .
    Συνολικά 1 5.660€, ποσό σημαντικά μικρότερο από το ήμισυ του μέσου ό ρου των
    τακτικών εσό δων του Δήμου Ν έας Σμ ύ ρνης που κατά τα έτη 2012 και 2013, ήταν
    22.344.314, 4€ και η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
    Η από φαση αυτή να δημοσιευθε ί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    25

    J

    I

    ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
    Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩΝ
    ΠΛΗΡ. : Κωστούρος Αλεξ.
    ΤΗΛ. : 2 1 3 2025 807
    Email : akostou @ tee.gr

    44.333) z z ΙΕΠ. Ζ01�

    ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17/09/14
    ΑΡ . Π ΡΩΤ. :

    ΠΡΟΣ : κο Π ρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

    ΘΕΜΑ

    :

    1. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 154/5.8.2010 Απόφασης Δη μ. Συμβουλίου
    2. Λύση της από 16/12/2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
    Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και Δήμου Ν.Σμύρνης

    Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για :
    1) Ανάκληση της υπΌριθμ. 154/5.8.2010 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά σύναψ η
    Προγραμματικής Σύμβασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς με τον
    Δήμο Νέας Σμύρνης για την κατασκευή Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Αθλητικού Κέντρου,
    λόγω ύπαρξης μεταγενέστερης απόφασης για σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης
    με την Περιφέρεια Απικής.
    2) Λύση της από 16/12/2010 υπογραφείσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
    Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς και του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα
    με την υπΌριθμ. 154/5.8.2010 απόφαση Δ.Σ.
    Η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση ουδέποτε ενεργοποιήθηκε και ουσιαστικά κατέστη
    ανενεργή μετά την ψήφιση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/10 .
    <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
    Καλλι κράτη<;» .

    (σ.β.)

    EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ΖΖ

    ΙΕΠ. 201�

    .
    . .. '!f.. .Υ.._9Η_Q....

    Ν . ΣΜΥ ΡΝΗ ...... . .. ........ ..........
    ΑΡ. ΠΡΩΤ . .

    .

    ΔΙΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
    ΠΛΗΡ: ΑΛΕΞ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
    ΤΗΛ : 2 1 3 2025807
    FAX : 213 2025808
    Προς : τον κο Πρόεδρο του
    Δημοτικού Συμβουλίου

    ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
    «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ»
    Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας
    περαίωσης του παραπάνω έργου, η οποία λήγει στις 30/9/2014 σύμφωνα με τη υπ. αριθμ.
    137/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά 2 μήνες (ήτοι περαίωση του έργου στις
    30/1 1 /20 14).
    Η παράταση του εν λόγω έργου κρίνεται αναγκαία ώστε να γίνει δυνατή τόσο η
    εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων που προκύπτουν από την απορρόφηση των απρόβλεπτων
    κονδυλίων στο 2° υπό έγκριση ΑΠΕ και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του
    έργου, όσο και για την εκτέλεση των φυτοτεχνικών εργασιών, οι οποίες λόγω
    κλιματολογικών συνθηκών δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν κατά τους καλοκαιρινούς
    μήνες λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών και κατά συνέπεια απαίτησης μεγάλης ποσότητας
    ύδατος.

    EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑτJΑ

    ΝΟΜΟΣ ΑΠΙ ΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    Ν. ΣMYPNH . . . Z.0[lt .201�

    ΑΡ. ΠΡΩΤ: .

    .9,.(!.ι;._5.'{.
    .

    .

    .

    .

    .

    Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
    ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
    ΧΩΡΩΝ
    ΠΛΗΡ: ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
    ΤΗΛ : 213 2025830
    FAX : 2 1 0 9355681
    Προς : τον κο Πρόεδρο του
    Δημοτικού Συμβουλίου

    ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ω\ΝΑΠΛΑΣΗ
    ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ»
    Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για τον ορισμό Υπολόγου
    Διαχειριστή, για το έργο <<ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ» το
    οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΠΚΗ 2007-2013» με κωδικό
    MIS 440884, τον κ. Κων/νο Χατζή - Υπάλληλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα
    Λογιστικό.

    EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΑΠΙ ΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    Ζ4

    IEn. 2014

    Ν . ΣΜΥΡΝ Η................ .. .

    ΑΡ. ΠΡΩΤ:

    ...•

    ;, f.....
    55
    ;q..{/.Ω.
    .

    Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
    ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
    ΧΩΡΩΝ
    ΠΛΗΡ: ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
    ΤΗΛ : 2 1 3 2025830
    FAX : 2 1 0 9355681
    Προς : τον κο Πρόεδρο του
    Δημοτικού Συμβουλίου

    ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
    Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για τον ορισμό Υπολόγου
    Διαχειριστή για τη πράξη με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
    ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό
    πρόγραμμα «ΑΤτΙΚΉ» με κωδικό MIS 374344, τον κ. Θεόδωρο Βάββα - Υπάλληλο
    Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιώνlτμήμα Λογιστικό.

    ,

    Ν.Σμυρνη :
    Αρ.Πρωτ.:

    Ελληνική Δημοκρατία
    Νομός Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου

    17

    4

    ΙΕ Π. 201/ι
    .
    "> :5

    tf

    Ταχ Διεύθυνση : Ελ Βενιζέλου 1 4
    Ταχ Κώδικας : 17121 Ν.Σμύρνη
    Τηλ: 2 1 3 202585 1-853

    Fax:21 3 2025846
    Email:dnsmymi@O 149 ,syzefxis.goν,gr

    ΠΡΟΣ:

    Κα. Πρόεδρο Δημοτικού
    Συμβουλίου

    ΘΕΜΑ:_ Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. με τον

    αναπληρωτή του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων
    Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Νέας Σμύρνης

    &

    Προαγωγής της

    & Αγίου Δημητρίου -

    «ΗΛΙΟΣ».

    Σας διαβιβάζουμε το με αριθ.πρωτ.2044/1 5.09.201 4 έγγραφο του Κέντρου
    Πρόληψης και παρακαλούμε να θέσετε υπόψη των μελών του Δ.Σ., για συζήτηση και
    λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. με τον αναπληρωτή
    του.

    ι

    ....(+..'-' ι-:·
    μ###BOT_TEXT###quot;-

    r·Α
    Ξ..._.
    : �

    : 1�
    0.:.
    ·::::
    :.:
    .:::;,;
    •G,_
    7�
    J::

    -.
    --,- ��H;;.
    I'';;.
    · ·..,

    -

    �ι.�ι! �

    J

    Ε_
    Π
    15 Σ_

    )� .
    :::"'::-

    Κέντρο Π ρόληψης από Εξαρτησιογό

    -_

    2_
    0_
    14

    _

    1_
    4_
    :2
    _
    Ξ
    _
    ' __
    1
    r_

    _

    _

    _
    _
    _

    ς Ουσίες και της Προαγωγής της Yy&iaς

    Δf!ΜΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΛΓΙΟΥ ΔHMH'fPIQY

    σε συνr.ρyασία μ& τον

    ΟΚΑΝΑ

    ΔΗΜ Ο Σ ΝΕ Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ
    Αf'!Θ. ΠΡΩΙ

    ΕΛΗΦΘΙ,

    .

    4

    .�

    3.5.�.3......
    \G. ;.....�\.: . Ί-.9.\Ψ

    .

    .

    .

    .

    ..

    .

    .

    ··--·

    Νέα

    Σμύρνη

    1 5/912014

    ..,

    Π ρος

    ΜΕΛΗ Γ.Σ - Δ.Σ. «ΗΛΙΟΣ»
    Περιφέρεια Αθηνών
    Δήμο Νέας Σμύρνης
    Δήμο Αγίου Δημητρίου
    Εστία Νέας Σμύρνης
    Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ν. Σμύρνης
    Οργανισμό Παιδεfας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης
    και Προστασiας Δήμου Αγίου Δημητρίου
    ,
    Εκπρόσωπο Εργαζομένων Κέντρου Πρόληψης
    ·

    .

    Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατό την απόφαση του Δ.Σ. του
    σας
    που αφορό σε αλλαγή του εκπροσώπου καθενός από τους πaραττόvω φορείς στο Δ.Σ.
    έ
    φορ α
    του Κέντρου Πρόληψης «ΗΛΙΟr» (σε περfτπωση που έχουν γίνει αλλαγές).
    Επισημαίνουμε πως σε κάθε απόφαση
    Δ.Σ. κάθε φορέα, θα ορίζεται εκτός από τον
    εκπρόσωπό του στο Δ. Σ. τοιι Κέντρου μας και ο αναπληρωτής του.
    Εuχαριατούμε εκ των προτέρων και είμαστε πάντα. στη διάθεσή σας.

    ΑΑΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 18, Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17124, ΤΗΛ.: 210 983003'1 , ΦΑΞ: 210 9336'7$3, o-mall:

    kpίllos@otenet.gr

    Ελληνική Δημοκρατία
    Περιφέρεια Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου
    Ταχ. Δ/νση:
    Ταχ. Κώδικας:
    Τηλ.:
    Αριθ. Fax:
    Ηλεκ. Δ/νση:

    Ελ. Βενιζέλου 1 4
    1 7 1 21 - Ν . Σμύρνη
    213 2025 85 1-853
    213 2025 846
    dnsιnνrni@,0149.syxzefxis.goν.gΓ

    Νέα Σμύρνη, ./8 /9 h 014

    Lf-.33 'f- 3

    Αρ. πρωτ.:

    ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

    Θέμα : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

    Δημοτικών Συμβούλων για αναπηρικές
    άδειες στάθμευσης

    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για τη συγκρότηση τριμελούς
    επιτροπής δημοτικών συμβούλων, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του
    Ν.3852/1 0 και τις διατάξεις του άρθ. 7 του Ν. 1 485/84, θα εξετάζει και θα γνωμοδοτεί για
    την παραχώρηση - ανανέωση αδειών στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων ατόμων με
    ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).
    Τα δικαιολογητικά των αιτούντων παραμένουν όπως αυτά αναφέρονται στην υπ' αρ.
    21/2009 Α.Δ.Σ

    �-;·}>
    %-::Γ' . .::�<·<•\.

    · ,. '''>::..
    μ�
    /

    i·.·

    .

    ό

    : ό' Η
    ·
    ΜΑΡΧΟΣ

    .��χ:(/ι;;,� � ι·�%:}: pp

    ί \�,
    ':''-1
    ·� ,

    .,·1r'-:.:,


    :;

    4u . \ ς . \ ου . ακης.

    .. .· ·�·;:�Ξ�-�:;\� ί
    �/
    .
    . � /;�<f

    ,'

    '

    ·

    I

    < 11 t1 Υ..,...
    -- :...:--

    11-- '
    I ·

    ·--·

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    Δ!ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
    ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 4
    Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17121
    ΠΛΗΡ.: ΜΠΕΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ
    ΤΗΛ. 2132025738

    ιι ι

    '

    ΠΡΟΣ:

    Ν. ΣΜΥΡΝΗ
    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
    I 3

    I Ζ ΑΥΓ. 2011.

    9 00 l

    Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτ ικού Συμβουλίου

    Θέμα:<<Επιστροφή aχρεωστήτως καταβληθέν;τος ποσού που αφορά παρακράτηση από μίσθωμα για απόδοση
    .
    ΕΕΤΗΔΕ χρήσης 2012»
    !
    '

    1

    Θέτουμz υπόψη σας την συνημμένη αίτηση υ κ.
    , εκμισθωτή-ιδιοκτήτη του
    ακινήτου που ενοικιάζει ο Δήμος μας στην οδό Τα άλου 22,
    ι την επιστροφή ποσού 1 1 6,00 ευρώ ως
    I
    αχρεωστήτως καταβληθέν .
    Το εν λόγω ποσό αφορά δύο δόσεις ΕΕΤΗΔ χρήσης 2012 ,ύψους 58,00 ευρώ η καθεμία, τις οποίες ενώ είχαμz
    παρακρατήσει από τα μισθώματα που καταβάλαμz ηνιαία στον κ.
    μz σκοπό να τις πληρώσουμz
    μέσω της εξόφλησης των λογαριασμών ΔΕΗ του ακιν)Ίτου, δεν αποδόθηκαν ποτέ.
    Αυτό συνέβέ\ γιατί οι λογαριασμοί πληpώθηκαν εκπρόθεσμα, ενώ η ΔΕΗ, το καλοκαίρι του 20 13,
    πραγματοποίησε εκκα�άριση ανεξόφλητων ποσών :ΕΕΤΗΔΕ και τα απέστεtλε στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά
    α, ενώ το αντίστοιχο αντίτιμο
    βεβαιώθηκαν ως οφειλή στη αρμόδια ΔΟΥ και απεστάλησαν στον κ.
    χρεώθηκε από την ΔΕΗ ως έναντι σε τρέχοντα λογαρψσμό κατανάλωσης ρεύματος.
    Σας επισυνάπτουμz αντίγραφα όλων των λογαριασμών ΔΕΗ του ακινήτου μz χρέωση δόσεων ΕΕΤΗΔΕ, την
    ειδοποίηση της Γ.Γ. Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και έγγραφα του Υπουργείου και της ΔΕΗ
    μz διευκρινήσεις για τα ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΗΔΕ χρήσης 2012.
    Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος είναι τα εξής:
    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΜΥΜΟ:

    fi

    :
    ΤΗΛ/ΝΑ :

    2014.

    Νέα Σμύρνη '

    .
    i
    Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού θα βαρύνιiι τον Κ.Α
    . 80.8261 .0002 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους
    ,

    !

    Ο Δήμαρχο ς

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

    Νέα Σμύpνη ..J.Β./_9.).2.01 �

    ΕΛΛ ΗΝ Ι ΚΗ ΔΗΜΟ ΚΡΑτΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑ Σ ΣΜΥΡΝΗ Σ

    Αριθμ. Πρωτ:

    39326

    Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΥ
    & ΛΗΞΜ.ΡΧΕΙΟΥ

    ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
    Ταχ. ΔlνG·•ι · EJ . Βενιζέλου 14
    τ.κ.:

    ΠΡΟΣ:

    Την κ. Πρόεδρο

    1 7121

    Πληrcιοcο!.,ς : \. 'l'rcc-i,νη
    ? U - ?.Ο 15 7 1 4
    Τηλ.·
    fax:
    1J.3-ΊΟ "Ζ 5 Ί2Ί
    e-mail: dinιotologio@0149.syzcfxίs.goν.gr

    του Δημοτικού Συμβουλίου

    ΘΕΜΑ: Ε1ι<crτροφή aχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας δΙαμονής αλλοδαπού
    Θέτου με υ;ωψη σας την με αρ. πρωτ. 39326/1 4-08-2 0 1 4 αίτηση της

    , υπηκόου Αλβανίας, κατοίκου Νέας Σμύρνης επί της οδού
    , με την οποία ζητεί να της επιστραφεί, ως aχρεωστήτως

    καταβληθέν, το τ�οσό των ενενήv-�α (90) ευρώ με αριθμό διπλοτύπου είσπραξης

    1 74 1 3 8/20-05-20 1 3 , σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ. 20 1 3/3 80842/2 1 -05-20 1 4 έγγραφο
    οποίο κα·cατέΟηκε με την αντίστοιχη αίτ η ση Ύtα άδεω διαμονής

    της, για τους λόγους

    της Απnκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για επιστροφή του συγκεκριμένου παραβόλου,
    ω

    που αvαοέροvται στο σκεπτικό του εγγράφου.

    Η επιο·,μ;φii

    20 1 'Ι.

    του

    παραπά.νω ποσο1J θα βαρ1Νει τον Κ.Α.80.5326 1 .0002 προϋπολογισμού

    l'cφακαλοί1με όπως εισηγη θεί.τε

    σε

    στο

    'Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

    Συνψιμένιr.

    φωτυτυπιες.:
    I . Α.ίτηση
    2.
    3.
    4.

    5.
    6.
    7

    Δ1π�6τuπο 1 74 1 3 8

    ·

    ι·π ραψ<Ι Αnοκεvτρωμένης Διοίκησης Αττικιiς
    ι\ilUi;L.LΙ..:ιι,;;ό επίδ0m1ς

    Διrι9ατfψω
    Βι.1:αίο(ηj Ίlα ιiδειι.ι διαμοvι)ς
    '.:,,,1/Ι ::Ί·' -)·:,1ση

    ,)

    ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ

    Ν. ΣΜΥΡΝΗ 4/9/2014
    ΑΡ. ΠΡΩΤ.

    ΠΡΟΣ:

    ΔΗΜΟτΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗτΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ
    Ταχ. Δ/νση : Εθν. Στέγης & Αρτά"ης
    Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 171.24
    Τηλ. 2109333667 - Fax 2109357160
    e-mail : dimotil{ogymn@yahoo.gr

    ιΊ i 3/ 8- �i - ι c ι ιι
    Πρόεδρο

    Δημοτιl(ού Συμβουλίου
    Ενταύθα

    ,

    Θέμα : «Επιστροφή αχρεωστήτως "αταβληθέντ

    Θέτουμε υπ' όψιν
    την με αρ. πρωτ.

    ποσού που αφορά συνδρομή μέλους.»

    σας:

    33101 I 3-7-14 αίτηση της κας
    , κατοίκου Ν. Σμύρνης , επί της οδού

    με την οποία ζητάει να της επιστραφεί ως aχρεωστήτως καταβληθέν, το ποσό των

    50,00 €, που κατέβαλλε για συνδρομή μέλους, στο πρόγραμμα Αθλοδιακοπές 2014,
    για τον γιο της

    , με Κωδ. Συναλλασσομένου 25821 και με

    Α/Α Παραστατικού 1.549/10-6-2014/ Σειράς Δ ΕΕ, διότι δεν θα συμμετέχει στο
    ανωτέρω πρόγραμμα.
    Η επιστροφή του παραπάνω

    ποσού θα βαρύνει τον Κ. Α. 80.8261 .0002

    προϋπολογισμού 2014.
    Π αρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

    Ο Δήμαρχος

    ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
    ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
    ΤΗΛ: 2132025774

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

    - q 161\.

    ϊΟ

    5:3 cι cι:J

    ΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

    ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ »

    Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:

    Ι , 54 παρ. 1 και 5 8 παρ.
    του Β.Δ/τος 1 7/5-15/6/1 959 και το άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
    δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
    και τους εισπράκτορες.
    2. Το άρθρο 6 του ΑΝ 344/1968 περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου μετά από 5ετία
    οφειλών προερχόμενων από τέλη.
    3. Τις αιτήσεις οφειλετών για διαγραφή των οφειλών τους λόγω παρέλευσης 5ετίας, με αριθμούς
    πρωτ:
    I . 3 1 850/26.6.2014) - τέλη καθαριότητας
    τάφου ετών 2004 έως και 2008, ποσού 1 1 Ο ευρώ.
    2. 3 1933/26.6.2014 - τέλη καθαριότητας οστεοφυλακίου
    έτους 2006, ποσού 1 7 ευρώ.
    3 . 297! 0/1 6.6.20 1 4 - τέλη καθαριότητας τάφου ετών 1 999 έως και
    2008, ποσού 1 66,64 ευρώ.
    4. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στην υπηρεσία μας για παραλαβή των ατομικών
    ειδοποιήσεων και ούτε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, προκειμένου να παραταθεί η 5ετία
    παραγραφής απαιτήσεων του δημοσίου.
    1 . Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ.
    I

    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
    ληξιπρόθεσμων οφειλών των ως άνω οφειλετών, συνολικού ποσού 293,64 ευρώ, από τους
    αντίστοιχους βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω παρέλευσης Sετίας.

    Συνημμένα: 3 αιτήσεις των ως άνω ενδιαφερομένων με τις καρτέλες οφειλών τους.

    ΡΧΟΣ

    ΖΟΥΛΑΚΗΣ

    \

    ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
    ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
    ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
    ΤΗΛ: 2132025774

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

    /

    - 9 !Ι) Λ. 201ft

    s -5 c/ q (

    v' ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

    ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΈΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ »

    Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
    1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 3 56/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. I , 54 παρ. I και 58 παρ.
    I

    του Β.Δ/τος 1 7/5-1 5/6/1 959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν .3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
    δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
    και τους εισπράκτορες.
    2. Το άρθρο 6 του ΑΝ 344/1968 περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου μετά από 5ετία
    οφειλών προερχόμενων από τέλη.
    3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 32714/1.7.20 1 4 αίτηση του
    του
    Υ, με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, οι οποίες
    προήλθαν από τέλη φύλαξης οστών(κιβώτιο) ετών 1 999 έως και 2008, ποσού 3 3 1 ,52 ευρώ, λόγω
    παρέλευσης 5ετίας και μη παραλαβής ατομικών ειδοποιήσεων.
    4. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στην υπηρεσία μας για αποστολή και παραλαβή των
    ατομικών ειδοποιήσεων και ούτε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, προκειμένου να παραταθεί η 5ετία
    παραγραφής απαιτήσεων του δημοσίου.

    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
    ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κου
    τέλη φύλαξης οστών(κιβώτιο), ετών 1999 έως και 2008, ποσού 331,52 ευρώ.

    από

    Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου

    Καρτέλα Συναλλασσόμενου

    \

    f
    ,l
    ·

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
    ΙΙΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
    ΤΗΛ: 2132025774

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:
    1

    9 1/SΛ. 2014

    3.) 9 9 f-

    I ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

    ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
    Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
    1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 5 8 παρ.

    1 του Β.Δ/τος 17/5-1 5/6/1959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
    δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
    και τους εισπράκτορες ..
    2. Την παράγραφο 1δ του άρθρου 1 74 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί μερικής ή ολικής διαγραφή
    οφειλής προς τους Δήμους, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο
    λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη.
    3. Τις αιτήσεις για διαγραφή οφειλών από τον κατάλογο των κλήσεων έτους 200 1 , λόγω
    λανθασμένων στοιχείων , με αριθμούς πρωτοκόλλων :
    1 . 3 0 1 1 8/17.6.2014,
    - λανθασμένο χρώμα οχήματος.- 6 1 ,63 ευρώ
    2. 3 1 323/24.6.2014,
    - μη κατοχή οχήματος - 58,69 ευρώ
    3 . 3 1 4 1 9/24.6.2014,
    - λανθασμένη μάρκα οχήματος-61 ,63 ευρώ
    4. 29704/ 16.6.2014,
    - λανθασμένη μάρκα οχήματος -29,35 ευρώ
    5 . 30426/19.6.2014,
    - μη κατοχή οχήματος - 58,69 ευρώ.
    6. 30080/17.6.2014,
    - μη κατοχή οχήματος - 2 κλήσεις: 6 1 ,63 και
    32,28 ευρώ
    7. 3 1238/24.6.2014,
    - όχημα χωρίς μάρκα - 58,69 ευρώ.
    8. 30730/20.6.2014,
    - λανθασμένη μάρκα οχήματος - 58,69 ευρώ
    9. 3 1 324/24.6.2014,
    - μη κατοχή οχήματος - 6 1 ,63 ευρώ
    1 0 . 3 0 1 92/18.6.2014,
    - μη κατοχή οχήματος - 58,69 ευρώ.
    1 1 . 32180/27.6.2014,
    - λανθασμένη μάρκα οχήματος - 58,69 ευρώ
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την ολική παραγραφή ή μη, των
    ληξιπρόθεσμων οφειλών των ως άνω οφειλετών, συνολικού ποσού 660,29 ευρώ από τον
    κατάλογο των κλήσεων έτους 2001, λόγω λανθασμένης εγγραφής.
    Συνημμένα: 1 1 αιτήσεις οφειλετών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

    για διαγραφή των κλήσεων κοκ200 1 .

    . ι AYr . zαμ,
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΙΔIΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
    ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
    ΤΗΛ: 2132025774

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

    ·3

    8 'fC, (f

    ΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

    ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΈΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ »

    Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
    1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 58 παρ.

    1 του Β .Δ/τος 17/5-1 5/6/! 959 και το άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
    δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
    και τους εισπράκτορες.
    2. Το άρθρο 6 του ΑΝ 344/1968 περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου μετά από 5ετία
    οφειλών προερχόμενων από τέλη.
    3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 37665/30.7.20 14 αίτηση του KENτpoy ΕΚΠΙΣΕΩΣ ΚΑΙ
    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ(ΚΕΑΤ), με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων
    οφειλών οι οποίες προήλθαν από τέλη καθαριότητας τάφου , ετών 1 996 έως και 2008, λόγω μη
    παραλαβής ατομικών ειδοποιήσεων και παρέλευσης 5ετίας.
    4. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στην υπηρεσία μας για αποστολή και παραλαβή των
    ατομικών ειδοποιήσεων και ούτε έχουν γίνει αναγκαστικά μέτρα είσπραξής προκειμένου να
    παραταθεί η 5ετης απαίτηση του Δήμου μας για είσπραξη των οφειλών, σύμφωνα με τον νόμο.
    5. Το γεγονός ότι εξοφλήθηκαν τα τέλη καθαριότητας του ως άνω τάφου ετών 2009 έως σήμερα.

    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
    ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠ!ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
    ΤΥΦΛΩΝ(ΚΕΑτ), από τέλη καθαριότητας τάφου, ετών 1996 έως και 2008 ποσού 231,27
    ευρώ .

    Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου

    Καρτέλα Συναλλασσόμενου

    ��r-----.
    -.___

    ΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
    ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
    ΤΗΛ: 2132025774

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:
    I

    1 8 ΣΕΠ. ΖΟΗ

    Lf 3 ICf 5 8

    J ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

    ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΈΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
    Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
    1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 58 παρ.

    1 του Β.Δ/τος 1 7/5-1 5/6/1 959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
    δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
    και τους εισπράκτορες.
    2. Την παράγραφο 1 δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί μερικής ή ολικής διαγραφή
    οφειλής προς τους Δήμους, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο
    λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου ή όταν έγινε
    λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή.
    3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 40323/28.8.201 4 αίτηση του Κου
    του ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ, με την οποία ζητάει την ολική διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, οι
    οποίες προήλθαν από πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής(Πολεοδομία),
    λόγω του το ότι το έχει εξοφλήσει με το υπ.αριθμ: 1 34274/4274 ΔΕΑ και εκ παραδρομής
    βεβαιώθηκε.
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, της
    ληξιπρόθεσμης οφειλής του Κου
    πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (Πολεοδομία), λόγω
    εσφαλμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

    Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου

    ΔΕΑ 1 34274/4274/ 1 . 7 . 201 3
    καρτέλα συναλλασσομένου.

    /

    ., ι

    '

    <-,,)

    ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
    ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
    ΤΗΛ: 2132025774

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

    Ι 8 ΙΕΠ. 201ι

    Lf3t:j 60

    ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

    ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

    Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
    1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 5 8 παρ.

    1 του Β.Δ/τος 1 7/5-1 5/6/1 959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
    δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
    και τους εισπράκτορες.
    2. Το άρθρο 6 του ΑΝ 344/1968 περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου μετά από 5ετία
    οφειλών προερχόμενων από τέλη, λόγω λανθασμένης διεύθυν
    3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 42083/9.9. 14 αίτηση της Κας
    I
    , με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων
    οφειλών του θανόντα
    με κωδικό οφειλέτη 120148, από τέλη
    καθαριότητας οστών (οστεοθήκη) ετών 2005 έως και 2008, ποσού 74 ευρώ, λόγω λανθασμένης
    διεύθυνσης αποστολής ειδοποιήσεων και πενταετής παρέλευση απαίτησης του Δημοσίου.
    4. Το γεγονός ότι η διεύθυνση οικείας με την διεύθυνση στην καρτέλα του οφειλέτη είναι
    διαφορετική και η ως άνω οφειλέτης εξόφλησε με το ΔΕΑ 5296/9.9.2014, διπλότυπο είσπραξης τα
    τέλη καθαριότητας της συγκεκριμένης οστεοθήκης ετών 2009 έως 2014.

    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
    ληξιπρόθεσμων οφειλών (ήτοι 74 ευρώ) του θανόντα
    με
    κωδικό 120148, από τέλη καθαριότητας οστών (
    05-2008, μετά από την
    με αριθμό πρωτ:42083/9.9.2014 αίτηση της Κας

    Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου

    Καρτέλα Συναλλασσόμενου
    ΔΕΑ 5296/9.9.201 4

    ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
    ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
    TEU\: 2132025774

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

    1

    8 ΙΕΠ. ΖΟ14

    Lf 3 t!'f b 3

    I
    POΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

    vh

    ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ »

    Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
    1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 58 παρ.

    1 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
    δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
    και τους εισπράκτορες.
    2. Το άρθρο 6 του ΑΝ 344/ 1 968 περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου μετά από 5ετία
    οφειλών προερχόμενων από τέλη.
    3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 40327/28.8.2014 αίτηση της Κας
    με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, οι οποίες προήλθαν από τέλη
    καθαριότητας τάφου ετών 2004 έως και 2008, ποσού 1 85 ευρώ, λόγω παρέλευσης 5ετίας και μη
    παραλαβής ατομικών ειδοποιήσεων.
    4. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στην υπηρεσία μας για αποστολή και παραλαβή των
    ατομικών ειδοποιήσεων και ούτε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, προκειμένου να παραταθεί η 5ετία
    παραγραφής απαιτήσεων του δημοσίου.

    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
    ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κας
    από τέλη καθαριότητας
    τάφου, ετών 2004 έως και 2008, ποσού 185 ευρώ.

    Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου

    Καρτέλα Συναλλασσόμενου

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
    ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
    ΠΛΗΡ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.
    ΤΗΛ: 2132025774

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

    -Q

    3

    .

    !οι\ . ΖΟΊΙ,

    .., c· c· z:::

    .

    .) / ( _!

    rοΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

    ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΈΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
    ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»

    Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
    1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. Ι , 54 παρ. ! και 5 8 παρ.

    Ι του Β.Δ/τος 1 7/5-1 5/6/1959 και το άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
    δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
    και τους εισπράκτορες.
    2. Το άρθρο 6 του ΑΝ 344/1 968 περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου μετά από 5ετία
    οφειλών προερχόμενων από τέλη.
    3. Το άρθρο 1 74 , παρ 3α, του Ν3463/2006 ΔΚΚ, περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
    καταβολής λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης.
    4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20524/29.4.2014 αίτηση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, με την οποία ζητάει την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων
    οφειλών οι οποίες προήλθαν από τέλη φύλαξης οστών(κιβώτια)), ετών 2004 έως και 2008, λόγω
    παρέλευσης 5ετίας.
    Επίσης ζητάει τη διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, των οφειλών του , ετών 2009
    έως και 201 3 από τέλη φύλαξης οστών, λόγω μη παραλαβής ατομικής ειδοποίησης.
    5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στην υπηρεσία μας για αποστολή και παραλαβή των
    ατομικών ειδοποιήσεων.
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη, των
    ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ από
    τέλη φύλαξης οστών(κιβώτια) ετών 2004 έως και 2008 ποσού 185 ευρώ και την παραγραφή
    των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ετών 2009-2013 αυτών , εφόσον εξοφλήσει τα
    τέλη της τελευταίας 5ετίας, ήτοι 200 ευρώ.

    Συνημμένα: Αίτηση ενδιαφερόμενου

    Καρτέλα Συναλλασσόμενου

    -�ι '.---

    --,

    ι7�'

    /

    . '

    __../

    _

    Ελλ ΗΝΙ ΚΗ ΔΗ ΜΟ ΚΡΑΠΑ
    Π Ε ΡΙΦΕ ΡΕΙΑ ΑΠΙ ΚΗΣ
    ΔΗ ΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Υ Π Η ΡΕΣΙΩΝ
    ΠΛΗΡ. : Κωστούρος Αλεξ.
    ΤΗΛ. : 213 2025 807

    Ζ 4 ΙΕΠ.

    ΖΟ14

    Ν ΕΑ ΣΜΥΡΝΗ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .
    ΑΡ. ΠΡΩΤ.

    :

    4 Lj6{;2_

    Email : akostou @ tee.gr

    ΠΡΟΣ : κο Π ρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

    ΘΕΜΑ : Κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του για τη
    συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 67 του Π.Δ.28/80

    Σύμφωνα με την υπΌριθμ. 96/2013 απόφαση του Δ.Σ. είχε συγκρατηθεί η
    επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, με διετή θητεία.
    Μετά τις εκλογές για την εκλογή νέων Δημοτικών Αρχών τον Μάϊο 2014 και την
    ανάληψη των καθηκόντων τους από 1/9/2014 , παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο
    Σώμα την κλήρωση ενός νέου Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για
    την συγκράτηση της Επιτροπής του όρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 .
    Οι Δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή
    παρσμ οuν οι ίδιοι .

    c\ ' "r "(

    �"fr��'. Q;'1
    '

    (σ. β.)

    :

    -. '

    ;:'

    :εΛΑΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΠΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

    ___ -�---

    -- ---- ----

    '

    ιiι

    --Ή
    ----'Α""Ν"''Α=Ρ1 1ΈΑ
    lr.

    Α Π Ο ΣΠΑ ΣΜΑ

    7ης 1 7/4/201 3

    96/2013

    Α ριθμός απόφασης :

    ΒΕ54ΩΚ3-Ψ_5_s!2_

    ..

    �-----'-'--

    Από ΊΟ Πρακτικό της υπ' αριθ.

    ΑΔΑ:

    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

    ..

    Περί: α) Κλήρωσης ενός Δημοτιιωύ Συμβούλου με το,ν

    Αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής του
    άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, β) Επικύρωσης της κλήρωσης
    των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής,
    γ) Συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 67 τοl> Π.Δ. 28/80 1 6 :00' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ.
    Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την

    1 8 1 2 0112-4- 1 3

    17/4/2013

    ημέρα

    επί

    Παρασκευή και ώρα 1 3 :00'. Αφού διαπιστώθηκε
    συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρ<)ντα (31) μέλη ήτοι :
    ημέρα

    ι.
    2.
    3.

    4.
    5.
    6.
    7.
    s.
    9.

    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18.
    19.
    20.
    21.

    και ώρα

    πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε,ένα από

    τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 του Ν.

    20 1 3

    Τετάρτη

    3852/ 10

    Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ ΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:
    ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΠΕΛΟΣ
    ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
    ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
    ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗ ΚΛΕΟΠΆΤΡΑ
    ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
    ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΠΕΛΟΣ
    MANTZIOY ΑΦΡΟΔΠΗ
    ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
    ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
    ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
    ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ Δ!ΟΝΥΣΙΟΣ
    ΜΟΣ!ΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
    ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
    ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    ΚΟΥΤΕτΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    22.
    23.
    24.
    25.
    26.
    27.
    28.
    29.
    30.
    31.
    32.
    33.
    34.
    35.
    36.
    37.
    38.
    39.
    40.
    41.

    ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    '

    ΜΑΖΑΡΑJ<ΗΣ ΦΩΤ!ΟΣ
    ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
    ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
    ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΥΡΑ
    ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΊΡΟΣ

    ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    ΔΑΡΖΕΝΤΑ MAPIA

    ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
    ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
    τΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
    ΒΡΕΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
    ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞ!ΟΣ
    ΣτΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
    ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ MAPIA

    ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ. κ. :

    1 . ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
    3 . ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΠΗ
    5 . ΔΑΡΖΕΝΤΑ MAPJA

    7. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
    9. ΣΊΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    4. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    6. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΑΩΝ
    8. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ'ΆΝΔΡΕΑΣ

    2. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    ι
    '

    1 0. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

    Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος

    )

    .

    ---

    )

    την

    12-4-

    ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι

    . _ι;.ΔΑ: ΒΕ5_l!.ΩΚ3-ΨqΦ_: ,
    ..
    Συνεδρίασης της 1 7/4/2013 κϊiί

    -- ---- -Ό
    ..i'ι

    ,:

    _ __

    κ. fΙρΟεδρος κηρυξeτην έναρξητης·υπ: αί:ηθμ. 7ης
    Εισηγούμενο'J,!:το 1 6" Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κ. Δημάρχου, που έχει
    ως εξής:

    Κύριε ;f!ρόεδρε,
    ;
    . --'-'--Δ"α1eακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώ)illj'ια.Ή] συ)'lj:ρQΊΙJQΊΊ m ς _εππροmΊς.:ι:ου άQθ gου 67 το,.,υ,_,Π
    "".""
    _,«"-'
    Π""
    2 8i80:
    α) Να διενεργήσει κλήρωση για την ανάδειξη ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή
    _
    _

    β) Να λάβει απόφαση για την επικύρωση της κλήρωσης των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της
    '
    ε:πιrροπής,
    γ) Να λάβει απόφαση για τη συγκρότηση της επίτροπής,
    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 και τη διαδικασία που περιγράφει το υπ'
    Μεταρρύθμισης και
    αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.Ι 8/οικ. 2 1 526 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
    Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
    ΤΟ
    Δ Η Μ Ο τ Ι Κ Ο ΣΥ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο
    Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο, και αφού έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις του
    άρθρου 46 του Π.Δ. 28/80 καθώς και τη διαδικασία που περιγράφει το υπ' αριθ. πρωτ.
    Δ ΙΣΚΠΟ/Φ. 1 8/οικ. 2 1 526 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
    Διακυβέρνησης, β) το από 1 7.4.13 συνημμένο Πρακτικό Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση
    συλλογικών οργάνων της Διοίκησης; Επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 όπου κληρώθηκαν :
    Τακτικά Μέλη
    1 . Σταυρακόπουλος Τζαννής
    2. Φιλιππάκος Θεόδωρος
    '

    Αναπληρωματικά μέλη
    1 . Πάνου Αγγελική
    2. Χασάπη Δήμητρα

    Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. διενήργησε κλήρωση ενώmον του Σώματος και κάλεσε τον
    Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσιάπη Παναγιώτη να τραβήξει διαδοχικά δύο (2) κλήρούς από την κληpώτίδα, η
    οποία περιείχε τα ονόματα του συνολικού αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων, όπου κληρώθηκαν ως
    Τακτικό Μέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλυκάτωρας Τρύφωνας με αναπληρωτή του τον Δημοτικό
    Σύμβουλο κ. Μόσιο Σπυρίδωνα.
    (έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κονιδάρης Διονύσιος, Πάγκαλης Ανδρέας,
    Δεληγιάννη Κλεοπάτρα, Νάνου Δήμητρα και Αφεντουλίδης Γεώργιος)
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    α) Εγκρίνει ομόφωνα τη διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη ενός Δημοτικού Συμβούλου
    με τον αναπληρωτή του και δύο υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης για την Επιτροπή του άρθρου 46
    του Π.Δ. 28/80, όπου κληρώθηκαν :
    Τακτικό Μέλος
    Αλυκάτορας Τρύφων
    (Δημοτικός Σύμβουλος)
    (Δημοτικός Σύμβουλος)
    Μόσιος Σπυρίδωνας
    Αναπληρωματικό Μέλος
    β) Επικυρώνει ομόφωνα το από 1 7.4. 1 3 συνημμένο Πρακτικό Διενέργειας κλήρωσης για τη
    συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης, Επιτροπής του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 όπου
    κληρώθηκαν : /
    J
    J
    ·'

    Τακτικά Μέλη
    1 . Σταυρακόπουλος Τζαννής
    2. Φιλιππάκος Θεόδωρος

    2

    )

    )

    Αναπληρωματιl(ά μέλη
    I . Πάνου Αγγελιl<j
    2. Χασάπη Δήμητρα

    '

    .

    γ) Συγκροτεί ομόφωνα Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, η
    οποίο αποτελείται από τους :
    Ταl(τtl(ά Μέλη
    Αλυκάτορας Τρύφων
    ΣταυρακόΠουλος Τζαννής
    Φιλιππάκ()ς Θεόδωρος

    (Δημοτικός Σύμβουλος)
    (Υπάλληλος)
    (Υπάλληλος)

    Αναπληρωματιl(ά μέλη
    Μόσιος Σπυρίδωνας
    Πάνου Αγγελική
    Χασάπη Δήμητρα

    (Δημοτικός Σύμβουλος)
    (Υπάλληλος )
    (Υπάλληλος )

    ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟτΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
    ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
    ΤΑ ΜΕΛΉ

    ΑJ(ριβές Αντίγραφο
    Σμύρνη 18/4/2013

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    J

    j

    j

    3

    )

    �-

    ·""--

    )

    Ελληνική Δημοκρατία
    Περιφέρεια Αττικής
    Δήμος Νέας Σμύρνης
    Γραφείο Δημάρχου
    Ταχ. Δ/νση:
    Ταχ. Κώδικας:
    Τηλ.:
    Αριθ. Fax:
    Ηλεκ. Δ!νση:

    Ελ. Βενιζέλου 14
    171 2 1 - Ν. Σμύρνη
    2 1 3 2025 8 5 1 -853
    2 1 3 2025 846
    dns1nyrni@O 149.syzefxis.goν.gi

    Νέα Σμύρνη, S · 1 - 201 4

    b

    Αρ. πρωτ.: �� )_ S ?

    ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

    Θέμα : Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 248,6 €

    για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου

    Κύριε Πρόεδρε,
    Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση & διάθεση
    πίστωσης ποσού 248,6 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) για καταβολή αποζημίωσης για
    υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση δένδρου σε σωλήνα ύδρευσης (παροχή) και
    σωλήνες υδρορροής σε ακίνητο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 20

    .....
    <') i(,τf
    ::.._:_., ' ·1
    .' ,'·
    '\
    ι
    _.... �
    '
    ι'
    '"'-�
    �;"""
    ,/Q

    Related Interests