BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ” MOSTAR ........................

FAKULTET
0B

DIPLOMA
O ZAVRŠENOM STUDIJU ZA STICANJE VISOKE STRUČNE SPREME NA ....................................... FAKULTETU U MOSTARU REKTOR UNIVERZITETA I DEKAN ..................................... FAKULTETA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU PEČATOM UNIVERZITETA I SVOJIM POTPISOM POTVRĐUJU DA JE

Ime (Ime oca) Prezime
ROĐEN xx. xx. xxxx. GODINE U GRADU, OPĆINA GRAD, BOSNA I HERCEGOVINA, ZAVRŠIO STUDIJ ZA STICANJE VISOKE STRUČNE SPREME NA ..................... FAKULTETU U MOSTARU, DANA ..................... I TIME ISPUNIO SVE PROPISANE USLOVE ZA STICANJE DIPLOME O VISOKOJ STRUČNOJ SPREMI. NA OSNOVU TOGA IZDAJE MU SE OVA DIPLOMA KOJOM STIČE SVA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONOM KAO I STRUČNI NAZIV ......................................................................

U MOSTARU, ....................... Broj: ....................................... DEKAN REKTOR

MP

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ” “D BIJEDIĆ” .........................................FAKULTET .........................................FAKULTET MOSTAR “DŽEMAL BIJEDIĆ” UNIVERSITY FACULTY OF ................................ MOSTAR

DIPLOMA SUPPLEMENT DODATAK DIPLOMI
(No./broj: ..................) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. LIČNE INFORMACIJE NOSIOCA KVALIFIKACIJE NFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION Prezime: Family name: Ime: Given name: Datum rođenja: Date of birth: Broj upisnice (indeksa): Student identification number: OSNOVNE INFORMACIJE O KVALIFIKACIJI INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION Naziv kvalifikacije i stečene titule: Name of qualification and title conferred: Glavna oblast izučavanja za kvalifikaciju: Main field of study for the qualification: Naziv i status okvirne institucije: Name and status of awarding institution: Naziv i status: Name and status of institution administering studies: Jezik: Language of instruction and examination: INFORMACIJE O STEPENU KVALIFIKACIJE INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION Stepen kvalifikacije: dodiplomski studij Level of qualification: undergraduate university level study program Službena dužina programa: 8 semestara Official length of programme: 8 semesters Traženi uslovi za upis: završena srednja škola (četverogodišnja) Access requirements: finished secondary school (four years)

4. 4.1. 4.2. 4.3.

INFORMACIJE O SADRŽAJIMA I REZULTATIMA POSTIGNUTOG INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED: Oblik studiranja: Mode of study: Traženi program: Program requirements: Šema ocjenjivanja: Grading scheme: Deset (10) - izvanredan Devet (9) - odličan Osam (8) - vrlodobar Sedam (7) - dobar Šest (6) - dovoljan Pet (5) - nedovoljan Ten (10) - with distinction Nine (9) - excellent Eight (8) - very good Seven (7) - good Six (6) - satisfactory Five (5) - unsatisfactory

4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1.

Opšta klasifikacija: Overall classification of the award: INFORMACIJE O FUNKCIJI KVALIFIKACIJE INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION Uslovi za dalje studiranje: Access to further study: Profesionalni položaj: Professional status: DODATNE INFORMACIJE ADDITIONAL INFORMATION Dodatne informacije: Additional information: Dodatni izvori informacija: Further information sources

Univerzitet „Džemal Bijedić“ ................................fakultet Univerzitetski kampus Tel./fax: +387 36 570 791

„Džemal Bijedić“ University Faculty of ........................... University campus Tel./fax: +387 36 570 791

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

POTVRDA PRILOGA CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT Datum: Date: Potpis: Signature: Nadležnost: Capacity: Službeni znak ili pečat: Official stamp or seal: ŠEMA OBRAZOVNOG SISTEMA NATIONAL EDUCATION SYSTEM SCHEME

8.

U

Legenda:

0 – osnovna škola 1 – četverogodišnja srednja škola 2 – trogodišnja srednja škola 3 – visoka stručna sprema 4 – viša stručna sprema 5 – magisterij 6 – doktorat

“DŽEMAL BIJEDIĆ” UNIVERSITY FACULTY OF ................................ MOSTAR Transcript of exams awarded to: Date of birth: Mode of study: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Grade average: Final paper (Project): Student .......................................................... finished successfully Faculty of ............................................on.............................., by which he fulfilled the requirements for receiving the title of: ............................................................................ Date and Place MP/LS Signature of the Dean Subject School year Grade Reg.No: Place of birth:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful