1

PSICOMOTRICITAT
Apreneu tècniques per acompanyar el desenvolupament dels vostres fills i filles entre els
0 i els 3 anys.

LA PSICOMOTRICITAT
La psicomotricitat és una disciplina que, basant-se en una concepció integral de l'ésser
humà, s'ocupa de la interacció que s'estableix entre el coneixement, l'emoció, el cos i el
moviment i de la seva importància per al desenvolupament de la persona, així com de la
seva capacitat per expressar-se i relacionar-se en un context social.


Objectius fonamentals

1. Conèixer el cos i les seves progressives capacitats motrius.
2. Afavorir i fomentar la capacitat de comunicació i de relació amb els altres
3. Desenvolupar l’expressió de sensacions, fantasies, desitjos...
4. Iniciar en el coneixement d’algunes característiques personals ja siguin físiques o
psíquiques (li agrada, no li agrada, està alegre, etc.).
5. Facilitar i promoure l’accés al pensament simbòlic i a la representació mental.

Àmbits d’intervenció

1. Diagnòstic, per a la comprensió global de la persona mitjançant l'aplicació
d'instruments específics de valoració, com són el balanç psicomotor i l'observació
psicomotriu.
2. Preventiu, amb la finalitat de detectar i prevenir trastorns psicomotors o emocionals
en poblacions de risc i durant les diverses etapes de la vida, des de la infància a la 3ª
edat.
3. Educatiu, per facilitar la maduració psicomotriu en el marc curricular del centre
educatiu.
4. Terapèutic, com a forma d'intervenció sobre trastorns psicomotors del
desenvolupament i alteracions emocionals i de la personalitat, en funció d'un
projecte terapèutic realitzat sobre la base d'un diagnòstic.
5. De formació, recerca i docència, la finalitat de la qual és la capacitació per al
desenvolupament de l'activitat professional, l'aprofundiment en els seus àmbits de
competència i la transmissió dels continguts lligats a aquesta disciplina.

El psicomotricista

El psicomotricista és el professional que s’ocupa
mitjançant els recursos específics derivats de la seva
formació d’abordar a la persona des de la mediació
corporal i el moviment.

La seva intervenció va dirigida tant a subjectes sans
com a els qui pateixen qualsevol tipus de trastorns i
així les seves àrees d’intervenció seran tant a nivell
educatiu com reeducatiu o terapèutic.


 El psicomotricista infantil:
La tasca del psicomotricista és donar al nen eines per al seu desenvolupament global
(motor i comunicatiu), per mitjà del cos, gestos, postures i diferents objectes.


2

o El psicomotricista no treballa específicament el coneixement o hàbits personals,
encara que en tot moment hagi de programar en funció de l'edat del nen que té
davant, per potenciar el desenvolupament psicomotor.
o El psicomotricista no treballa problemes de personalitat, caràcter,..., encara que
ha de tenir en compte característiques per programar objectius adequats a la
realitat d'aquests.
o El psicomotricista no treballa els problemes de visió d'un cec, o els auditius d'un
sord, o d'aprenentatge d'un deficient mental; el psicomotricista adapta les seves
programacions i mètodes a aquestes problemàtiques concretes per desenvolupar
al màxim les possibilitats psicomotrius d'aquestes persones i així afavorir la seva
evolució.


Beneficis psicomotricitat

 A nivell motor
o Facilita l'adquisició de l'esquema corporal, permet que el nen prengui consciència i
percepció del seu propi cos.
o Afavoreix el control del cos, a través de la psicomotricitat el nen aprèn a dominar i
adaptar el seu moviment corporal.
o Ajuda a afirmar la seva lateralitat, control postural, equilibri, coordinació, ubicació en
temps i espai.

 A nivell cognitiu
o Estimula la percepció i discriminació de les qualitats dels objectes així com
l'exploració dels diferents usos que se'ls pot donar.
o Crea hàbits que faciliten l'aprenentatge, millora la memòria, l'atenció i concentració,
així com la creativitat del nen.
o Introdueix nocions espacials com a dalt-a baix, a un costat-a l'altre costat, davant-
darrere, a prop-lluny i uns altres més, a partir del seu propi cos.
Reforça nocions bàsiques de color, grandària, forma i quantitat a través de
l'experiència directa amb els elements de l'entorn.

 A nivell soci afectiu

o Serveix com un canalitzador, ja que el nen pot descarregar la seva impulsivitat sense
culpabilitat. Aquesta descàrrega serà determinant per al seu equilibri afectiu.
o S'integra a nivell social amb els seus companys, propicia el joc grupal.
Ajuda a enfrontar certs temors, el nen enforteix no solament el seu cos sinó també la
seva personalitat superant així certes pors que abans ho acompanyaven.
o Reafirma el seu autoconcepte i autoestima, en sentir-se més segur emocionalment,
com a conseqüència de conèixer els seus propis límits i capacitats.


3
La sala de motricitat ha de ser:


1. Un lloc càlid a temperatura ambient.
2. Un ambient acollidor, que inciti al
moviment i al joc.
3. Decorat però no recarregat
4. Ben il·luminat però ha de tenir la
possibilitat d’augmentar o disminuir la
intensitat de la llum.
5. Gran i amb espai per al moviment dels
nens/as.
6. Sense obstacles que impedeixin el
moviment lliure i el desplaçament de
tots.
Metodologia

 Els nens a través de les seves accions corporals com jugar, saltar, manipular
objectes, etc. Aconsegueixen situar-se al món i adquireixen intuïtivament els
aprenentatges necessaris per desenvolupar-se.
 D’aquesta forma lúdica i gairebé sense assabentar-se treballen conceptes relatius a
l’espai (a dalt/ a baix, davant/darrere, ...), al temps (rapidesa, ritme, durada,...),
destreses motrius necessàries per a l’equilibri, la vista, la relació entre altres nens,
etc.

El material és infinit:

 Teles
 Coixins de goma escuma de diferents colors, grandàries i formes
 Tacs de fusta
 Cordes i gomes elàstiques
 Cèrcols, piques i maons de plàstic
 Matalassos
 Miralls grans
 Pilotes de diferents grandàries, pesos i textures
 Etc...
4

Exemples Activitats psicomotrius

-Activitat Cistell de Fruites

Edat: 6-12 mesos
Objectius didàctics: experimentar amb diferents textures
Descripció de l’activitat i desenvolupament:
Deixarem al nen/a una cistella de fruites de
temporada a prop i deixarem que comprovin
textures:
 la de la taronja (rugosa)
 la de la poma (llisa)
 la del plàtan que és ferm, etc..
Avaluació:
 gaudeix manipulant objectes
 nota la diferència de textures dels objectes
 experimenta amb les fruites-Activitat Cèrcols


Edat: 2-3 anys
Objectius didàctics:
 Aprendre nocions bàsiques com dins-fora.
 Desenvolupar la motricitat gruixuda.
 Realitzar una educació tònica, de la postura i de l'equilibri des d'edats primerenques.
 Estimular la capacitat sensoriomotora relativa al propi cos i a l'exterior.

Descripció de l’activitat i desenvolupament

Es col·locarà prèviament a terra cèrcols de forma
que estiguin escampats per tot l’espai i hi hagi
almenys un per a cada nen/a.
Es demanarà als nens/as que seguin a terra i
se’ls explica que anem a realitzar un joc amb
cèrcols.
El/l’educador/a posarà música, quan soni hauran
de ballar fora dels cèrcols per tot l’espai, si la
música es para de sobte (l’educador la pararà)
hauran d’anar corrent a situar-se cadascun dins
d’un cèrcol i quedar-se quiets, fins que sentin de
nou.
Fonts utilitzades:

Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español [en línia]. Disponible a:
http://psicomotricistas.es/>. [Consultat 4/11/2013].

Psicomotricitat intantil. [en línia]. Disponible a: <http://psicomotricidadinfanti.com/>. [Consultat 4/11/2013].


Psicomotricitat infantil. [en línia]. Disponible a: <http://psicomotricidadinfantil0-3.blogspot.com.es/>. [Consultat
4/11/2013].
5

C/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà)
08100 Mollet del Vallès
Telf: 93/570-16-17
a/e: b.mollet.cm@diba.cat
http://bibliotecacanmula.weebly.com
Horari
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h.
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h.


La psicomotricitat en edat infantil 0 a 3 anys [en línia]. Disponible a: <
http://www.educa.madrid.org/web/eei.lospuertos.colmenarviejo/2comenius/blog/blognorte/puertos%20psicom
otricidad.pdf>. [Consultat 2/11/2013].Vols més informació?


Recorda que a la Biblioteca Can Mulà posem a la teva
disposició tot un seguit de documents relacionats amb el tema
tractat a la Tertuliana d’avui.

√ Kurt, Lisa A. Cómo desarrollar la psicomotricidad de los niños: estrategias
para padres y educadores. Madrid: Paidós, 2011. ISBN 9788449324697
√ Potel, Catherine. El cuerpo y el agua: la mediación en la psicomotricidad
Tres cantos: Akal, cop. 2003. ISBN 8446014432
√ Escribà, Antonio. Psicomotricidad; fundamentos teóricos aplicables en la
práctica. : Madrid: Gymnos, DL 1999. ISBN 8480131942
√ Comellas, María Jesús. La psicomotricidad en preescolar. Barcelona: CEAC,
1996. ISBN 8432994251.
√ Sugrañes, Encarnación. Àngel, M. Àngels. La Educación psicomotriz : 3- 8
años : cuerpo, movimiento, percepción, afectividad: una propuesta
teórico- práctica. Barcelona : Graó, 2007. ISBN 9788478274840
√ Cobos Álvarez, Pilar. El Desarrollo psicomotor y sus alteraciones : manual
práctico para evaluarlo y favorecerlo. Madrid : Pirámide, cop. 1995. ISBN
8436809106


No us oblideu el carnet de la biblioteca!

I si no el teniu, no passa res. Us recordem
que és un servei gratuït i que per a fer-se’l
només cal presentar el DNI/NIE o el
passaport.