UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU KANCELARIJA ZA OSIGURANJE KVALITETA

• •

Prijedlog izbora odgovarajućeg modela organizacione strukture sistema za osiguranje kvaliteta Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta

Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Koordinator: Alim Abazović Prijedlog modela organizacione strukture sistema za osiguranje kvaliteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (u nastavku: Univerzitet) :

Rektor

Senat

Vijeće
Preduzima strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta

Odbor za upravljanje kvalitetom Odjeljenje za upravljanje kvalitetom na nivou Univerziteta Odjeljenja za osiguranje kvaliteta organizacionih jedinica Univerziteta

Pokretač i koordinator inicijativa i razvojnih programa u cilju kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta

Organizuje, koordinira i preduzima postupke vrednovanja i razvija unutrašnje mehanizme osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta

Slika 1. Prijedlog modela organizacione strukture

Upravljanje s Istemom za kvalitet Strateško planiranje i donošenje odluka Osiguravanje procesa

PLANIRANJE
Zadovoljavanje javnih interesa :
obrazovanje, kultura, zdravstvo, lokalna i državna uprava...

RAZVOJ
SENAT ODBOR ZA KVALITET
Planiranje i razvoj evaluacijskih metoda Definisanje dokumenata, pravilnika i protokola Istraživanja i razvoj Organizovanje i koordinacija evaluacijskih postupaka

Provjeravanje kvalitet studija a Korištenje iskustava spoljašnjihkorisnika za samovrednovanje i unaprjeđivanje rada

SPOLJAŠNJI KORISNICI

ODJELJENJE ZA KVALITET NA UNIVERZITETU

PRAKSA
Jačanje efikasnosti korisnika Iskustva studenata i nastavnog osoblja Studentske i nastavničke ankete Uzroci uspjeha i neuspjeha u studiju Podrška nastavnicima: treninzi i seminari

KOMUNIKACIJA
STUDENTI, NASTAVNO OSOBLJE , ADMINISTRACIJA,... ODJELJENJA ZA KVALITET NA FAKULTETIMA

Osiguravanje kvalitet na fakultetima a Planiranje razvoja institucije Preduzimanjeevaluacijskih postupaka Samoanaliza i samovrednovanje

PRIMJENA

NACIONALNA AGENCIJA

PROVJERA

Spoljašnja evaluacija Odjeljenja za osiguranje kvalitetai pojedinih fakulteta Postavljanje nacionalnih standarda

Slika 2. Uloge učesnika u organizacionoj strukturi sistema za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu

U skladu sa predloženim modelom organizacione strukture predlažem i pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta na Univerzitetu. PRAVILNIK O SISTEMU OSIGURANJA KVALITETA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Pravilnikom se definišu oblasti vrednovanja, uspostavljanja i rada sistema za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu Osiguranje kvaliteta će se sprovoditi u skladu sa principima osiguranja kvaliteta u Evropskoj zoni visokog obrazovanja (EHEA) sa težištem na unaprjeđenju kvaliteta. Član 2. Cilj sistema za osiguranje kvaliteta je uspostavljanje institucionalnih mehanizama za vrednovanje i koordinaciju inicijativa i razvojnih programa sa svrhom uspostavljanja standarda, profesionalnog i stručnog razvoja i usavršavanja osoblja u svim područjima djelovanja Univerziteta. Član 3. Uspostavljanje i standardi rada sistema za osiguranje kvaliteta podliježu mjerenjima i kriterijumima vrednovanja uspješnosti naučno-nastavnih jedinica i studijskih programa. Član 4. Kultura kvaliteta stvara se u svim segmentima poslovanja organizacije i kroz sve normativne akte. Član 5. Unutrašnjim korisnicima sistema za osiguranje i unaprjeđenje kvaliteta Univerziteta smatraju se studenti, nastavnici, administrativno i tehničko osoblje i uprava. Član 6. Spoljašnji korisnici (vlada, lokalna i državna uprava, kultura, zdravstvo, ...) uključeni su u provjeru funkcionalnosti i kvalitet rada Univerziteta, kao izvor podataka za vrednovanje. II. OBLASTI VREDNOVANJA Član 7. Oblasti vrednovanja sistema za osiguranje kvaliteta: 1- pravila i postupci u osiguranju kvaliteta na Univerzitetu (definisana politika i sa njom povezane procedure), - status nastavnih planova i programa, - razvoj evaluacijskih i samoevaluacijskih postupaka za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja, kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca, medija...), 2- dostupnost nastavnih resursa (objekti, nastavno osoblje, finansijski resursi, informacioni resursi, resursi za podršku studentima), 3- informaciona opremljenost i aktuelnost informacionog sistema, 4- primjena akademskih standarda, 5- javnost rada.

III. USPOSTAVLJANJE I ODGOVORNOSTI Član 8. 1. Uspostavljene jedinice sistema za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu su: 1- Odbor za kvalitet, 2- Odjeljenje za osiguranje kvaliteta na nivou Univerziteta, 3- Odjeljenja za osiguranje kvaliteta na organizacionim jedinicama (fakulteti, departmani...) Univerziteta. 12. Jedinice sistema za kvalitet djeluju integrisano i dijele odgovornost za osiguranje i unaprjeđenje kvaliteta u svim segmentima djelovanja Univerziteta. 2 Član 9. Odbor za kvalitet Univerziteta Odbor za kvalitet Univerziteta (dalje Odbor) je organizaciona jedinica Univerziteta i osniva se odlukom Savjeta Univerziteta (dalje Savjet). Član 10. Sastav Odbora za kvalitet: ukupno __ članova: - __ predstavnika nastavnog osoblja Univerziteta (prijedlog, 5 predstavnika, iz različitih naučnih oblasti: tehničkih, društvenih, prirodnih nauka, medicine, umjetnosti,...), - __ predstavnika uprave Univerziteta (prijedlog, 1 predstavnik, prorektor za nastavu) - __ predstavnika studenata (prijedlog, 2 predstavnika), 1- __ predstavnika administrativnog i tehničkog osoblja (prijedlog, 1 predstavnik), 2- __ predstavnika spoljašnjih korisnika (prijedlog, 2 predstavnika). Članove Odbora – predstavnike nastavnog osoblja Univerziteta imenuje Savjet Univerziteta na prijedlog fakulteta. Članove Odbora – predstavnike studenata imenuje Savjet Univerziteta na prijedlog Studentskog saveza Univerziteta. Članove Odbora – predstavnike administrativnog i tehničkog osoblja imenuje Savjet Univerziteta. Članove Odbora – predstavnike spoljašnjih korisnika imenuje Savjet Univerziteta. Članovi Odbora biraju između sebe predsjednika Odbora. Mandat članova Odbora - predstavnika nastavnog osoblja Univerziteta, predstavnika uprave Univerziteta i predstavnika administrativnog i tehničkog osoblja traje __ godine (prijedlog, 3 godine). Mandat članova Odbora - predstavnika studenata i predstavnika spoljašnjih korisnika traje dvije __ godine (prijedlog, 2 godine). 1 Član 11. Odbor upravlja sistemom za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu. Odbor preduzima strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta. Odbor predlaže Rektoru i Savjetu Univerziteta konkretne projekte i aktivnosti, podstiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta. 1Odbor osigurava ispravnost postupaka za osiguranje i unaprjeđenje kvaliteta i prati rezultate sprovođenja unutrašnjih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvaliteta na fakultetima Univerziteta.

Član 12. Saglasno odgovornostima iz čl.11. ovog Pravilnika Odbor redovno, a najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu i rezultatima djelovanja svih jedinica sistema za osiguranje kvaliteta. Član 13. Odbor uređuje javnost rada i podataka na nivou organizacionih jedinica i cijelog Univerziteta. Član 14. Odjeljenje za osiguranje kvaliteta Univerziteta Odjeljenje za osiguranje kvaliteta Univerziteta (dalje Odjeljenje) je organizaciona jedinica Rektorata i osniva se odlukom Senata na prijedlog Rektora. Član 15. Sastav Odjeljenja: 1-__________________________________________ 2(prijedlog, minimum 2 člana) Član 16. Zadatak Odjeljenja je stvaranje mreže za osiguranje i unaprjeđenje kvaliteta na Univerzitetu i integrisanja Univerziteta u nacionalnu mrežu za unaprjeđenje kvaliteta. Odjeljenje je pokretač i koordinator inicijativa i provođenja razvojnih programa u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta. Odjeljenje obavlja i sljedeće zadatke: 1- podstiče i organizuje stalne rasprave o kvalitetu, širenju kulture kvaliteta u akademskoj i široj zajednici, 2- definiše standarde i kriterijume kvalitetnog funkcionisanja organizacionih jedinca Univerziteta, 3- razvija postupke spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca, medija), 4- provodi analize i prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika, 5 - istražuje uzroke nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja, 6- osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike, 7- podstiče i organizuje stručno usavršavanje profesora, asistenata, rukovodilaca i administrativnog osoblja. Član 17. 1Odjeljenje u navedenom u čl. 16. ovog Pravilnika sarađuje sa svim organizacionim jedinicama Univerziteta. U programe Odjeljenja za unaprjeđenje kvaliteta uključuju se studenti. Član 18. Odjeljenje izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti kojeg predstavlja Odboru i podnosi Savjetu. Odjeljenje djeluje u skladu s planom nakon što ga Savjet usvoji. 1Odjeljenje o svom radu podnosi izvještaj Savjetu najmanje jednom godišnje, redovno na njegov zahtjev i prema potrebi. Član 19. Odjeljenje za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta

Odjeljenje za osiguranje kvaliteta na nivou organziacione jedinice (dalje Odjeljenje fakulteta) organizuje se na svim fakultetima Univerziteta. Organizacija i način rada Odjeljenja fakulteta utvrđuje se statutom fakulteta ili drugim opštim aktom. Odjeljenje fakulteta ima slobodu prilagođavanja postupaka sistema za osiguranje kvaliteta saglasno potrebama fakulteta. Član 20. Sastav Odjeljenja fakulteta (prijedlog, minimum 5 članova): 1- __ predstavnika uprave fakulteta (prijedlog, 1 predstavnik) 2- __ predstavnika nastavnog osoblja (prijedlog, 2 predstavnika), 3- __ predstavnika studenata (prijedlog, 1 predstavnik), 4- __ predstavnika administrativnog i tehničkog osoblja (prijedlog, 1 predstavnik). Član 21. Odjeljenje fakulteta organizuje, koordinira i preduzima postupke vrednovanja i razvija interne mehanizme osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta na nivou fakulteta s obzirom na sljedeće elemente: 1- samoevaluaciju, 2- učešće studenata u praćenju kvaliteta provođenja nastavnih planova i programa, 3- istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja, 4- istraživanje kompetencija nastavnog osoblja, 5- usavršavanje nastavnog osoblja, 6- usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja, 7- dokazi o unaprjeđenju nastave, - uvođenje standarda u administrativnom dijelu fakulteta. Odjeljenje fakulteta u saradnji s Odborom za kvalitet i Odjeljenjem za osiguranje kvaliteta Univerziteta: 1- planira strategiju osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta fakulteta, 2- provodi program procjene i postupak unaprjeđenja kvaliteta fakulteta, 3- koordinira provođenje projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova (akademskih, administrativnih i tehničkih) na fakultetu. Član 22. Odjeljenje za osiguranje kvaliteta fakulteta izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti. Odbor fakulteta ima obavezu podnositi izvještaj o svom djelovanju fakultetskom vijeću. Izvještaj se podnosi najmanje jednom godišnje. IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 23. 1. Ovaj Pravilnik donosi Savjet. 2. Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način istovjetan njegovom donošenju. Član 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

DRAFT