You are on page 1of 24

Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15

OLSKA
PUBLIKACIJA
2014/15


Ime in priimek, razred:
Naslov:
Elektronska pota:
Domai telefon:
Slubeni ali mobilni telefon starev:
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
O Maksa Pleternika Piece
Piece 34
8255 Piece
Telefon: 07 45 200 70
Faks: 07 45 200 71
TRR: SI56 0120 9603 0645 712
Davna tevilka: 77693809
Splet: http://www.ospisece.si
E-pota: o-pisece.nm@guest.arnes.si
Ravnateljica:
Nuka Ogorevc nuska.ogorevc@guest.arnes.si
Administrativni delavci:
Tajnitvo:
Dragica eler dragica.seler@gmail.com
Raunovodstvo:
Krunoslav Novosel nkruno@gmail.com
Jadranka Oljaa jadranka.oljaca@guest.arnes.si
Strokovni delavci:
Miran Abram miranabram@gmail.com
Anica Butkovi anica.butkovic@guest.arnes.si
Sabina Dobrek Mladkovi sabina.dobr@gmail.com
Maja Haler maja.haler@gmail.com
Anica Ivai ana.ivacic@guest.arnes.si
Dejan Jeroni dejan.jeroncic@guest.arnes.si
David Kriman david.krizman@gmail.com
Karmen Levak levakkarmen@gmail.com
Irena Markovi irena.markovic@guest.arnes.si
Tanja Plevnik tanja.plevnik@gmail.com
Irena Skrivalnik irena.skrivalnik@guest.arnes.si
Joica Suin jozica.susin@gmail.com
Brigita ekoranja brigita.sekoranja@guest.arnes.si
Urka Tome skofjanec.urska@gmail.com
Mojca Pevec mojca.pevec@gmail.com
Simona Tihole simona.tihole@guest.arnes.si
Martina Polanec Zadravec m_polanec2001@yahoo.com
Martina Suban martina.suban@guest.arnes.si
Mateja Udovi teamezic@gmail.com
Romana nideri znida2@gmail.com
Tehnini delavci:
Bernarda Cizl kuharica
Mira Kene istilka
Anica Penik istilka,kuh. pom, perica
Vlado Plevnik hinik, voznik
Anica Preskar istilka
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
Dragi uenke in uenci, otroci vrtca, spotovani stari in sodelavci!
Verjamem, da so poitnice prinesle novih moi in ponovno na iroko odpiramo olska vrata
uencem starem, krajanom ter vsem, ki se vkljuujete v delo in ivljenje nae ole in vrtca.
elim vam, da vam novo olsko leto prinese veliko novih prilonosti za uenje, druenje in
zabavo,ter da se nam vsem im bolj uresniijo cilji, ki smo si jih zadali.
Uenci in uenke, uenje in delo naj vam bosta v izziv in ne zgolj obveza. Uite se zase in
za ivljenje. Potrebovali boste znanje in uitelji vas na tej poti usmerjajo ter vam pomagajo.
Uenje poleg znanja zajema tudi druge veine, kot so vztrajnost, sposobnost prenaanja
neuspehov,soutje, reevanje konfiktov, medsebojno razumevanja in pomo ter spotovanje
drug do drugega. Zaupajte vase, bodite vztrajni in zagotovo vam bo uspelo!
Spotovani stari in sodelavci, na skupni cilj so zagotovo uspeni in zadovoljni uenci, da jim
privzgojimo prave vrednote za ivljenje. To lahko doseemo s trdim delom in medsebojnim
spotovanjem in sodelovanjem. Odprti smo za vae pozitivne spodbude in kritike, saj lahko
le s pristnim in korektnim odnosom soustvarjamo skupni prostor, kjer se bodo uenci poutili
dobro.
Vsako olsko leto prinese nove izzive in nove zgodbe, ki jih piemo skupaj. Vsaka generacija
da svoj edinstven peat.
e posebej prijeten vstop in poutje v olskih prostorih vsem novincem vrtca in prvoolkom
ter seveda njihovim starem.
elim vam veliko uspeha in vse dobro v olskem letu 2014/15, da zopet skupaj napiemo
nove zgodbe uspeha!
Nuka Ogorevc, ravnateljica
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
IME IN SEDE OLE
Osnovna ola Maksa Pleternika Piece s svojo vzgojno-izobraevalno dejavnostjo uresniuje
in zagotavlja potrebe po osnovnoolskem izobraevanju ter vzgoji in varstvu predolskih otrok
na obmoju, za katerega je ustanovljena. Sede ole je: Piece 34, 8255 Piece.

OPREDELITEV OLSKEGA PROSTORA
olski prostor je doloen z Aktom o ustanovitvi, v okviru katerega ola prevzema odgovornost
za uence. Zavod opravlja svojo vzgojno-izobraevalno dejavnost od 1. do 9. razreda in
oddelkom vrtca v prostorih ole in telovadnice, igria in zelenic ob oli. V teh prostorih, kakor
tudi na zunanjih povrinah, veljajo pravila olskega reda.

ORGANIZACIJSKA SHEMA OLE
olo upravljata ravnateljica Nuka Ogorevc in Svet ole.
Ravnateljica ole organizira, vodi in predstavlja olo in vrtec ter opravlja ostale naloge v
skladu z zakonodajo. Svet ole predlaga ustanovitelju spremembo in raziritev dejavnosti
ter predloge o posameznih vpraanjih in soodloa o obstoju Zavoda. Funkcijo predsednice
opravlja Zlatka Kolman.

SESTAVA SVETA OLE:
Predstavniki delavcev Predstavniki ustanovitelja Predstavniki starev
1. David Kriman. 1. Tomi Dui 1. Maa Bizjan
2. Krunoslav Novosel 2. Alojz Gregl 2. Tamara Butkovi Klobasa
3. Tanja Plevnik 3. Tatjana Osojnik 3. Zlatka Kolman
4. Vlado Plevnik
5. Romana nideri
Svet starev sestavljajo stari, ki se izvolijo na oddelnih roditeljskih sestankih.
STROKOVNI ORGANI OLE
so uiteljski zbor, oddelni uiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. Uiteljski zbor ole
sestavljajo vsi strokovni delavci ole (in vrtca) in ima med drugim pristojnost, da dokonno
obravnava in odloa o strokovnih vpraanjih, povezanih z izobraevalno-vzgojnim delom.
Oddelni uiteljski zbor sestavljajo uitelji, ki uijo v posameznem oddelku in se posvea
problematiki oddelka. Razrednik vodi delo oddelnega UZ, analizira vzgojne in une rezultate
oddelka, skrbi za reevanje vzgojnih in unih problemov posameznih uencev, sodeluje s
stari in olsko svetovalno slubo, odloa o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v
skladu s pozitivno zakonodajo.
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
Strokovni aktivi:
ADMINISTRATIVNA DELA, RAUNOVODSTVO
Administrativna dela zavoda opravlja poslovna sekretarka Dragica eler. Vse administrativne
in denarne zadeve lahko opravljate vsak dan med 8. in 9. uro v tajnitvu ole. Raunovodska
dela in materialno knjigovodska dela opravljata Jadranka Oljaa (ob torkih in etrtek) ter
Krunoslav Novosel.

OLSKA SKUPNOST
Oddelne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost uencev ole.
olski parlament je izvrilni organ skupnosti uencev ole. Sestavljajo ga uenci, ki jih izvolijo
razredne skupnosti.
STIKI MED OLO IN STARI
Obiskovanje roditeljskih sestankov in pogovornih ur je zelo pomembna aktivnost v sklopu
spremljanja otrokovega napredka v oli. Popoldanske ure so skupne ali individualne. Na
pogovor z uiteljem lahko pridete tudi v asu dopoldanskih pogovornih ur in so doloene s
strani posameznega uitelja na zaetku olskega leta.
PREDMET
RAZREDNI POUK
IN OPB
NARAVOSLOVJE
IN PORT
DRUBOSLOVJE
VODJA Anica Butkovi Anica Ivai Tanja Plevnik
LANI
Miran Abram
Anica Ivai
Dejan Jeroni
Karmen Levak
Irena Markovi
Krunoslav Novosel
Urka Tome/Mojca Pevec
Romana nideri
Miran Abram
Anica Butkovi
Maja Haler
Karmen Levak
Irena Markovi
Urka Tome/Mojca Pevec
Romana nideri
Anica Butkovi
Dejan Jeroni
David Kriman
Karmen Levak
Irena Markovi
Martina P. Zadravec/
Martina Suban/
Mateja Udovi
Simona Tihole
UrkaTome/Mojca Pevec
Romana nideri
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
Razpored sreanj:
Tedenske pogovorne ure uiteljev:
DATUM URA VRSTA SESTANKA
8. 9. 2014 17.00
1. skupni roditeljski sestanek
Predavanje za stare Marka Juhanta
13. 11. 2014 15.00 -16.00
1. pogovorna ura
Roditeljski sestanek zimska ola v naravi
6. in 7. razred
15. 1. 2015 17.00
Oddelni roditeljski sestanek (za 9.r.)
Poklicno svetovanje
15. 1. 2015 15.00 - 16.00 2. pogovorna ura
26. 3. 2015 17.00
2. skupni roditeljski sestanek
Roditeljski sestanek naravoslovna ola v naravi
1. do 5. razred
14. 5. 2015 15.00-16.00 3. pogovorna ura
UITELJ PREDMET, RAZRED DAN URA
Miran Abram PO ponedeljek 11.05 - 11.50
Sabina Dobrek Mladkovi DSP etrtek 11.00 - 11.30
Anica Butkovi 4., 5. r. petek 9.25 - 10.10
Maja Haler NAR, BIO, KEM ponedeljek 9.25 - 10.10
Anica Ivai MAT, FIZ etrtek 11.05 - 11.50
Dejan Jeroni GUM, OPZ, MPZ sreda 12.10 - 12.55
David Kriman SLJ, NO, knjinica, ponedeljek 9.25 - 10.10
Karmen Levak 1. r. OPB sreda 11.05 - 11.50
Irena Markovi 1., 2. r. sreda 12.10 - 12.55
Nuka Ogorevc ravnateljica, svet. delo etrtek 8.00 - 8.45
Tanja Plevnik LUM, TIT, DKE ponedeljek 10.15 - 11.00
Urka Tome/
Mojca Pevec
OPB
ponedeljek 12.10 - 12.55
Simona Tihole TJA, NI1, NE2 sreda 8.20 - 9.05
Martina P. Zadravec/
Martina Suban/
Mateja Udovi
ZGO
GEO
torek
torek
12.00 - 13.00
8.20 - 9.05
Romana nideri 3. r. petek 8.20 - 9.05
Krunoslav Novosel OPB, raunovodja torek 11.05 - 11.56
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
SVETOVALNA SLUBA
olska svetovalna sluba svetuje uencem in starem ter sodeluje z uitelji pri nartovanju in
spremljanju razvoja ole ter pri opravljanju vzgojno-izobraevalnega dela. Stari uencev se
lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovor v prostore olske svetovalne slube v
dopoldanskem asu med 8.00 in 14.00 uro ali v popoldanskem asu med govorilnimi urami.
Pomembno je, da stari sodelujejo s olsko svetovalno delavko in uitelji ter poiejo pomo
za svojega otroka e preden se teave poglobijo. Svetovalno delo za olo in vrtec opravlja
Nuka Ogorevc, uni. dipl. soc. delavka.
KNJINICA
Naroilo mladinskega tiska lahko uenci in stari opravijo pri Dragici eler, ki je poverjenica
na oli.

UBENIKI SKLAD
Uitelj slovenskega jezika vodi ubeniki sklad. Iz ubenikega sklada si izposojajo ubenike
uenci ole. Izgubljene ali namerno pokodovane ubenike morajo uenci oz. stari plaati.
OLSKA PREHRANA
Vodja olske prehrane je Maja Haler. Uenci si lahko naroijo malico in kosilo. Zaradi
zdravstvenih razlogov je priporoljivo, da otrok v oli prejme vsaj en obrok dnevno. Prehrano
lahko naroite ali odjavite vsak dan do 8.30 po telefonu na tevilko 07 45 200 70 ali na
elektronski naslov odjavaprehranepisece@gmail.com.
Cene prehrane:
Malica: dopoldanska 0,80 EUR, popoldanska malica 0,40 EUR.
Kosilo: otroko 1. do 4. r. 2,15 EUR, otroko 5. do 8. r. 2,28 EUR.
DAN AS KNJINIAR
ponedeljek 11.50 14.30 David Kriman
torek 7.15 9.00 David Kriman
sreda 10.15 11.45 David Kriman
etrtek 10.00 11.45 David Kriman
petek 13.00 17.00 Simona Kene (knjinica Breice)
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
OLSKI ZVONEC
ODDELEK PODALJANEGA BIVANJA (za uence od 1. - 5.r.)
OLSKI KOLEDAR
POITNICE
URA AS ODMORI AS
varstvo vozaev 6.45 7.30
1. ura 7.30 8.15 1. odmor 8.15 8.20
2. ura 8.20 9. 05 2. odmor (malica) 9.05 9.25
3. ura 9.25 10.10 3. odmor 10.10 10.15
4. ura 10.15 11.00 4. odmor 11.00 11.05
5. ura 11.05 11.50 5. odmor (kosilo) 11.50 12.10
6. ura 12.10 12.55 6. odmor 12.55 13.00
7. ura 13.00 13.45 7. odmor 13.45 13.50
8. ura 13.50 14.35 8. odmor 14.35 14.40
1. 11.05 11.55 Sprejem uencev in neusmerjen prosti as.
2. 11.55 12.45 Priprava na kosilo, kosilo in sprostitev.
3. 12.45 13.35 Samostojno uenje.
4. 13.35 14.25 Usmerjene dejavnosti
5. 14.25 15.15 Neusmerjen prosti as: igre po izbiri uencev.
6. 15.15 16.00 Neusmerjen prosti as: igre in dejavnosti po izbiri uencev.
OCENJEVALNO OBDOBJE TRAJANJE
DATUM OCENJEVALNE
KONFERENCE
Prvo ocenjevalno obdobje 1. 9. 2014 do 30. 1. 2015 28. 1. 2015
Drugo ocenjevalno obdobje
1. 2. 2015 do 24. 6. 2015
1. 2. 2015 do 15. 6. 2015 za 9. r.
22. 6. 2015
12. 6. 2015 za 9.r.
PREDMET 6. RAZRED/ DATUM 9. RAZRED /DATUM
MAT 5. 5. 2015 5. 5. 2015
SLJ 7. 5. 2015 7. 5. 2015
TJA / DKE 11. 5. 2015 11. 5. 2015
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
DNEVI DEJAVNOSTI
1., 2. razred
3. razred
KULTURNI DNEVI TEHNIKI DNEVI PORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI
Pleternikov dan/bralna
znaka, 2. 10. 2014
Novoletni as, december
Kros,
september
Pot do plastenk/tetrapak,
marec,
plaljivo: prevoz
UNESCO Tabor,
24. 10. 2014
Velika no,
april
Pohod na Bohor; oktober,
plaljivo: prevoz
Gozd,
COD maj
Gledalika predstava,
Plaljivo: vstopnina +
prevoz
Promet - vozila,
marec
Zimski maraton na Pokljuki,
17. 1. 2015 (delovna sobota)
plaljivo: prevoz + smuarska
vozovnica
Voda netopirji,
COD maj
Jurjevanje in pohod na Veliki
vrh, april
Plavanje, junij,
plaljivo: cca 6 eur + prevoz
KULTURNI DNEVI TEHNIKI DNEVI PORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI
Pleternikov
dan/
bralna znaka,
2. 10. 2014
Pot do ploevinke,
oktober,
plaljivo: prevoz
Kros,
september
Oistimo Piece,
23. 3. 2015
Gledalika predstava,
plaljivo: vstopnina +
prevoz
Moder planet, oktober
Pohod na Bohor; oktober,
plaljivo: prevoz
Voda, oblikovalka
zemeljskega povrja,
COD maj
Dan odprtih vrat
Mlinek,
junij
Zimski maraton na Pokljuki,
17.1. 2015 (delovna sobota)
plaljivo: prevoz + smuarska
vozovnica
ivi svet druge naravne enote,
COD maj
Predstavimo se,
junij
Jurjevanje in pohod na Veliki
vrh, april
Plavanje, junij,
plaljivo: cca 6 eur + prevoz
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
4., 5. razred
6. razred
KULTURNI DNEVI TEHNIKI DNEVI PORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI
Pleternikov dan/
bralna znaka, 2. 10.
2014
UNESCO tabor,
oktober
Kros,
september
Oistimo Piece,
23. 3. 2015
SNG Maribor:
opera arobna pial,
8. 1. 2015, plaljivo: 8
eur + prevoz
UNESCO tabor,
oktober
Pohod na Bohor; oktober, plaljivo:
prevoz
ivi svet druge naravne enote,
COD maj
Predstavimo se,
24. 6. 2015
Praznini december
Zimski maraton na Pokljuki,
17.1. 2015 (delovna sobota)
plaljivo: prevoz + smuarska
vozovnica
Naravne oblike prehodnega
pasu med krasom in Alpami,
COD maj
Projekt Veerja/
glasbeni festival,
22. 5. 2015
Jurjevanje in pohod na Veliki vrh,
april
Plavanje, junij,
plaljivo: cca 6 eur + prevoz
KULTURNI DNEVI TEHNIKI DNEVI PORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI
Pleternikov dan Piece,
2. 10. 2014
UNESCO tabor,
21. 10. 2014
Kros,
september
Unesco tabor: Modro recikliraj,
22. 10. 2014
UNESCO tabor,
24. 10. 2014
UNESCO tabor,
23. 10. 2014
Pohod na Bohor; oktober,
plaljivo: prevoz
Zimska ola v naravi,
januar
SNG Maribor:
opera arobna pial,
8. 1. 2015, plaljivo: 8
eur + prevoz
ola v naravi, januar
Zimski maraton na Pokljuki,
17.1. 2015 (delovna sobota),
plaljivo: prevoz + smuarska
vozovnica
Oistimo Piece,
23.3. 2015
Tehnika dediina
Piec, junij
Jurjevanje in pohod na Veliki
vrh, april
Plavanje, junij,
plaljivo: cca 6 eur + prevoz
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
7. razred
8. razred
KULTURNI DNEVI TEHNIKI DNEVI PORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI
Pleternikov dan Piece,
2. 10. 2014
UNESCO tabor,
21. 10. 2014
Kros,
september
Unesco tabor: Modro recikliraj,
22. 10. 2014
UNESCO tabor,
24. 10. 2014
UNESCO tabor,
23. 10. 2014
Pohod na Bohor; oktober,
plaljivo: prevoz
Krajinski park Strunjan,
26. 2. 2015,
plaljivo: prevoz
SNG Maribor:
opera arobna pial,
8. 1. 2015, plaljivo: 8
eur + prevoz
Oblikovanje voilnic in
scene,
december
Zimski maraton na Pokljuki,
17.1. 2015 (delovna sobota)
plaljivo: prevoz + smuarska
vozovnica
Zimska ola v naravi,
januar
Oistimo Piece, marec
Jurjevanje in pohod na Veliki
vrh, april
Plavanje, junij,
plaljivo: cca 6 eur + prevoz
KULTURNI DNEVI TEHNIKI DNEVI PORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI
Pleternikov dan Piece,
2. 10. 2014
UNESCO tabor,
21. 10. 2014
Kros,
september
Unesco tabor: Modro recikliraj,
22. 10. 2014
UNESCO tabor,
24. 10. 2014
UNESCO tabor,
23. 10. 2014
Pohod na Bohor; oktober,
plaljivo: prevoz
Krajinski park Strunjan,
26. 2. 2015,
plaljivo: prevoz
SNG Maribor:
opera arobna pial,
8. 1. 2015, plaljivo: 8
eur + prevoz
GEN energija,
februar, plaljivo:prevoz
Zimski maraton na Pokljuki,
17.1. 2015 (delovna sobota)
plaljivo: prevoz + smuarska
vozovnica
Zimska ola v naravi,
januar
Tehnika dediina
Piec, junij
Jurjevanje in pohod na Veliki
vrh, april
Plavanje, junij,
plaljivo: cca 6 eur + prevoz
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
9. razred
OLA V NARAVI
ola v naravi je ena najzahtevnejih oblik razirjenega programa ivljenja in dela osnovne
ole, saj zahteva veliko priprav in veja fnanna sredstva. Stari v pisni obliki prijavijo k
udelebi svojega otroka. Z uenci, ki iz utemeljenih razlogov ostajajo doma, izvajamo uni
program v kombinirani obliki s primernimi aktivnostmi z ostalimi razredi.
Zimska VN za uence 6. in 7. razreda: COD Kranjska gora od 19. do 23. 1. 2015.
Naravoslovna VN za uence od 1. do 5. razreda: COD Medved od 8. do 10. 5. 2015
IZBIRNI PREDMETI
V olskem letu 2014/2015 bodo uenci 7., 8. in 9. razredov obiskovali naslednje izbirne
predmete:
KULTURNI DNEVI TEHNIKI DNEVI PORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI
Pleternikov dan Piece,
2. 10. 2014
UNESCO tabor,
21. 10. 2014
Kros,
september
Unesco tabor: Modro recikliraj,
22. 10. 2014
UNESCO tabor,
24. 10. 2014
UNESCO tabor,
23. 10. 2014
Pohod na Bohor; oktober,
plaljivo: prevoz
uram s prijatelji, ne z drogo
november
SNG Maribor:
opera arobna pial,
8. 1. 2015, plaljivo: 8
eur + prevoz
olski center Krko,
november,
plaljivo: prevoz
Zimski maraton na Pokljuki,
17.1. 2015 (delovna sobota)
plaljivo: prevoz + smuarska
vozovnica
Oistimo Piece,
23.3. 2015
GEN energija,
februar, plaljivo:prevoz
Jurjevanje in pohod na Veliki
vrh, april
Plavanje, junij,
plaljivo: cca 6 eur + prevoz
IZBIRNI PREDMET IZVAJALEC
Izbrani port - nogomet IP Miran Abram
port za sprostitev SP Miran Abram
Likovno snovanje 1 LS1 Tanja Plevnik
Likovno snovanje 2 LS2 Tanja Plevnik
olsko novinarstvo NO David Kriman
Turistina vzgoja - TVZ Tanja Plevnik
Nemina NI1 Simona Tihole
Sodobna priprava hrane SPH Maja Haler
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
DODATNI POUK
Le-ta se organizira za uence, ki pri posameznih predmetih presegajo doloene standarde
znanja.
DOPOLNILNI POUK
Organizira se za uence, ki potrebujejo pomo pri uenju.
PRIREDITVE
Prireditev as
Sprejem 1. razreda 1.9. 2014
Obisk varovancev Doma upokojencev Breice september
Pleternikovi dnevi 2.10.2014
Teden otroka - Izobraevanje in poklicna orientacija 1. do 4. oktober
Tabor Premikamo meje Modro 21.10.-24.10. 2014
Dan kulture 3.12.2014
Novoletna obdaritev december 2014
Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 24.12.2014
Sreanje z upokojenci januar 2015
Preernov dan, slovenski kulturni praznik 6.2.2015
udene pesmice Revija MoPZ marec 2015
Sijaj, sijaj; sonece Revija OPZ marec 2015
Obinski otroki parlament marec 2015
Nacionalno preverjanje znanja 9. do 6. maj 2015
Folklorna revija april 2015
Podelitev bralna znaka april 2015
Sreanje starostnikov april 2015
Glasbeni festival, veerja
dan odprtih vrat
22. maj 2015
Predaja kljua 15. 06. 2015
Valeta 12. 06. 2015
Zadnji dan pouka, dan dravnosti 24.6.2015
Sodelovanje na prireditve ob prazniku KS julij 2015
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
INTERESNE DEJAVNOSTI
Za razvijanje razlinih interesov uenca osnovna ola organizira ve interesnih dejavnosti,
ki jih doloi z letnim delovnim nartom. Uenci prostovoljno izberejo ustrezno interesno
dejavnost na zaetku olskega leta in so jo dolni obiskovati do konca. Priporoamo, da se
vsak uenec vkljui v vsaj eno. Posamezna interesna dejavnost bo organizirana v primeru
zadostnega tevila prijavljenih uencev.
OLSKI SKLAD
Sredstva olskega sklada so namenjena nakup uil in unih pripomokov ter subvencioniranju
dejavnosti uencev ter pomo socialno ogroenim otrokom. Na roditeljskih sestankih se bodo
stari dogovorili o nainu plaevanja v sklad. Prispevke bomo zbirali tudi na dobrodelnih
prireditvah. olski sklad upravlja upravni odbor.
TEKMOVANJA
Uenci bodo imeli monost tekmovati na olski, podroni in dravni ravni z naslednjih podroij:
matematika (Vegovo priznanje in evropsko Kenguru),
port: nogomet, odbojka, atletika, kros, badminton ,
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,
slovenina (Cankarjevo priznanje),
biologija (Proteusovo priznanje),
kemija (Preglovo priznanje),
fzika (Stefanovo priznanje),
angleka bralna znaka,
nemka bralna znaka,
ahovsko tekmovanje,
angleina,
geografja,
zgodovina,
logika.
PROJEKTI
UNESCO PROJEKTI (Moder stol, Mednarodni tabor Premikamo meje MODRO,
Veerja, obeleevanje mednarodnih dni in ostali pomembneji projekti Unesco Asp
net mree);
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v sodelovanju s olo za ravnatelje;
Veliki nemarni kornji;
Rastem s knjigo;
Policist Leon svetuje;
Evropa v oli;
Shema olskega sadja, tradicionalni slovenski zajtrk;
Spodbujanje energetske pismenosti;
Unicef;
olski eko vrt;
Etwinning.
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
PREDNOSTNE NALOGE
V letonjem olskem letu bomo:
skupna izhodia in delovanje oddelnih skupnosti;
spodbujali bralno pismenost;
z Unesco programom dograjevali vzgojni koncept ole na temelju lovekovih pravic
in moralno etinih vrednot skozi nain ivljenja in dela na oli;
skrbeti, da si uenec pri kvalitetnem pouku, s primernimi unimi strategijami in
opremo in drugih dejavnostih ter rednem domaem delu uspeno pridobijo
spretnosti, znanja in navade ter osnovne ivljenjske vrline (kot so potenost,
odgovornost, delavoljnost, strpnost in solidarnost, kar nam omogoa prepletenost
pouka z UNESCO-vimi stebri), da si tako osnovno znanje tudi nadgrajuje. Skratka
- ustvarjali spodbudno okolje za uenje in trajnostni razvoj;
razvijali konstruktivno sodelovanje z okoljem s poudarkom na trajnostnem razvoju;
nadalje razvijali strokovnost in timsko delo;
krepili poklicno samozavest in avtonomijo ole;
izboljali spletno podobo ole.
VARSTVO VOZAEV
Uenci, ki so v jutranjem (od 6.45 v jedilnici ole) in popoldanskem varstvu vozaev, so dolni
upotevati navodila deurnega uitelja, ki odgovarja za njihovo varnost. Odsotni so lahko le
(gredo pe domov), e stari podpiejo trajno opraviilo in tako prevzamejo skrb za svojega
otroka po konanem pouku. e uenec na avtobusu ali olskem kombiju dela nemir in s tem
ogroa sebe in ostale uence, je voznik avtobusa dolan o tem obvestiti olo. Za vse prevoze,
ki jih uenci potrebujejo izven rednih olskih prevozov, poskrbite stari.
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
IZVLEEK IZ PRAVIL OLSKEGA REDA
(SVETUJEMO, DA GA PREBERETE SKUPAJ S STARI)
Prihajanje uencev v olo
Uence 1. razreda v olo in iz nje obvezno spremljajo stari oz. druga oseba, ki so jo za to
pooblastili stari in o tem pisno obvestili olo. Ta druga oseba mora biti stara vsaj 12 let. V
olo prihajajo uenci ob doloeni uri, razen uencev, ki so vkljueni v jutranje varstvo in uenci
vozai. Ob prihodu v olo se uenci v garderobi preobujejo v copate in odloijo oblaila.
Uenci, ki se v olo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in po predpisih
opremljeno kolo. Uenci kolesa parkirajo na doloenem mestu za kolesa. ola za kolesa ne
prevzema odgovornosti.
Prihajanje olo s kolesi z motorji in z motornimi kolesi je dovoljeno le tistim uencem, ki imajo
za tak motor opravljen ustrezen vozniki izpit ter pri vonji uporabljajo elado.

Odhajanje uencev iz ole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti uenci zapustijo olske prostore in odidejo domov
pe (obvezno pisno soglasje starev) oz. s prvim ustreznim prevozom. Zadrevanje v olskih
prostorih ali v garderobah po konanem pouku ali drugih vzgojno-izobraevalnih dejavnostih
ni dovoljeno.

Pouk
olske ure se zaenjajo s pozdravom, umirjanjem uencev in medsebojno komunikacijo.
Nain pozdravljanja doloijo uenci in uitelji sami. Uenci ob koncu une ure zapustijo
uilnico urejeno in pospravljeno. Le-to uenci zapustijo ele, ko jim to dovoli uitelj.

Varstvo vozaev
V asu varstva vozaev se uenci lahko gibljejo le na obmoju olskega prostora in pri tem
morajo upotevati navodila deurnih uiteljev. Uenci so dolni opozoriti uitelje na dogajanje,
ki ni v skladu s Pravili olskega reda.

Spotovanje olske in tuje lastnine
Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo uenci sami.
V olskih prostorih in pri izven olskih dejavnostih, ki jih organizira ola, varujejo in spotujejo
uenci svojo, tujo in olsko lastnino.
Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo v olo, uenci ne smejo prinaati v olo.
e uenci opazijo pokodbe na olski opremi ali drugih pripomokih, o tem obvestijo uitelje.
e uenci namerno povzroajo kodo na olskem inventarju ali tuji lastnini, razrednik napie
zapisnik o povzroeni kodi. Nastalo kodo morajo odpraviti oz. denarno povrniti njihovi
stari/skrbniki.

Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
Nenasilno vedenje
V olskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira ola, ni dovoljeno:
kakrnokoli nasilje (fzino, psihino, spolno ali verbalno),
kajenje, pitje alkohola in jemanje poivil in/ali prinaanje le-teh,
uporabljati kakrnekoli nevarne predmete, s katerimi lahko povzroijo telesne pokodbe ali
materialno kodo,
nestrpnost,
izsiljevanje,
motenje pouka in soolcev pri delu,
ogroanje varnosti pri praktinem delu,
prinaanje ter uporaba nevarnih predmetov in snovi,
prilaanje tuje lastnine,
preprodajanje razlinih stvari,
kajenje, uivanje in ponudba alkoholnih pija in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je
prepovedano v prostorih,
prinaanje in uporaba drugih snovi, ki so neprimerne ali kodljive za otrokovo zdravje in
razvoj.
ola osvea uence o njihovih pravicah in dolnostih ter o nainih iskanja ustrezne pomoi
v primerih nadlegovanja, zlorabe ter nasilja. V te namene organizira razline aktivnosti pri
pouku in drugih dejavnostih ole.
e uenec ne spotuje ali kri zgoraj navedene dogovore, dolnosti ali prepovedi, je
odgovornost drugih uencev in delavcev ole, da o tem obvestijo razrednika ali svetovalno
slubo, ki mora ustrezno ukrepati.

Uporaba garderobe
Uenci se ob vsakem prihodu v olo in ob vsakem izhodu iz olske stavbe preobujejo v
garderobi v olske copate. Z vratci garderobnih omaric ravnajo skrbno.ola ne odgovarja
za predmete, ki jih uenci prinaajo ali hranijo v oli. Zadrevanje v garderobi med odmori ni
dovoljeno.

Uporaba mobilnih telefonov
Noenje mobilnih telefonov v olo in na dneve dejavnosti (ola v naravi, portni dan, ipd.)
ni dovoljeno. V primeru nujnih klicev lahko uenec z dovoljenjem uitelja poklie s olskega
telefona. e uenec kri prvo alinejo tega lena, mu uitelj mobitel zaasno odvzame.
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
VRTEC PRI O MAKSA PLETERNIKA PIECE
Vizija vrtca:
Razigrani, veseli in samozavestni otroci, stari in osebje pa zadovoljni.
Spotovani stari!
Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, da ste svojega otroka vkljuili v na vrtec. Prizadevali si
bomo zagotoviti im vijo kvaliteto ivljenja in pestrost dejavnosti, ki smo jih opredelili v LDN
vrtca. elimo si, da bi se otroci v vrtcu dobro poutili, zato se bomo skupaj z vami trudili,
da bodo nai koraki premiljeni, strokovno nartovani in uspeno izvedeni. Z medsebojnim
zaupanjem, spotovanjem in strpnostjo se bomo najlaje pribliali otrokom in prieli graditi
obutek varnosti in zaupanja. V varnem in spodbudnem okolju se bodo otroci veliko nauili,
prili do novih spoznanj, prijateljstev in si zaeli postavljati cilje. Pri tem jih bomo podpirali in
jim pomagali na poti odraanja.
Osnovni podatki in kratka predstavitev vrtca
Ime: Vrtec pri O Maksa Pleternika Piece
Sede: Piece 34, 8255 Piece
Telefon tajnitvo: 07/ 45 200 70
Telefon vrtec: 07/ 49 69 084
Spletna stran: www.ospisece.si
E-pota: o-pisece.nm@guest.arnes.si
Ravnateljica O Piece: Nuka Ogorevc
Poslovna sekretarka: Dragica eler
Raunovodja: Jadranka Oljaa
Strokovne delavke v vrtcu:
Pomonica ravnateljice za vrtec, vzgojiteljica: Irena Skrivalnik
Vzgojiteljica: Joica Suin
Pomonica vzgojiteljice: Brigita ekoranja
V olskem letu 2014/2015 bo deloval kombinirani oddelek vrtca pri O Piece z osemnajstimi
otroki, starimi od enajst mesecev do vstopa v olo. Izvajali bomo dnevni program, v trajanju od
est do devet ur dnevno. e zaradi zaposlitve izven domaega kraja potrebuje druina vrtec
dalj asa kot je zakonsko predvideno (9 ur dnevno), je dolna vsako leto dati pisno vlogo z
utemeljitvijo ravnateljici ole.
Poslovalni as:
Vrtec posluje vse delavne dni v letu od 6.00 do 16.00. Zaprt je le zadnji delavni dan v avgustu
zaradi priprave prostorov za novo olsko leto (dogovor velja na ravni vseh vrtcev v obini
Breice).
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
Na dan v vrtcu:
prihod v vrtec,
igra v malih skupinah, ustvarjalne dejavnosti,
zajtrk,
nartovane in spontane raznolike igre in dejavnosti po podrojih iz kurikuluma za otrokov
gibalni, ustveni, socialni in kognitivni razvoj, vkljuno z bivanjem na prostem in sadno malico,
kosilo,
poitek oz. umirjene dejavnosti,
popoldanska malica,
igra in odhod domov.
Temeljni cilj
Teili bomo k uresniitvi temeljnega cilja vzgoje v vrtcu, ki je spodbujanje razlinih podroij
razvoja otroka skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, znailnostmi posameznega otroka
ter omogoanje razvoja njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti.
e nekaj nepogreljivih ciljev s podroij dejavnosti:
omogoanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok (gibanje)
posluanje, razumevanje in doivljanje jezika (jezik)
doivljanje, spoznavanje in uivanje v likovni, glasbeni in plesni umetnosti (umetnost)
doivljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake monosti za vkljuevanje v dejavnost
in vsakdanje ivljenje ne glede na spol, telesni in duevni razvoj , nacionalno pripadnost,
kulturno poreklo, veroizpoved, (druba)
doivljanje in spoznavanje ive in neive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju in estetskih razsenostih (narava)
doivljanje matematike kot prijetne izkunje v igri ali pri vsakodnevnih opravilih (matematika)
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ZA POPESTRITEV DELA IN IVLJENJA V VRTCU
PIECE ZA OLSKO LETO 2014/2015
novo olsko leto se zaenja sprejem in uvajanje na novo vkljuenih otrok
praznovanje rojstnih dni v vrtcu
ogled ebelnjaka - jesen 2014
ogled lovske sobe, pohod september 2014
pohod ob ribniku in vodni poti do gradu, ogled gradu in grajskega parka september 2014
ogled hie Maksa Pleternika september 2014
obisk razstave rejcev malih ivali v Breicah (spremstvo starev) oktober 2014
ogled Sunikove domaije (etnoloka zbirka) april 2015
teden otroka sreanje in delavnica s stari 3. 10. 2014
vzgoja k trajnostnemu razvoju dosledno loevanje odpadkov, kultiviranje zemlje,
obdelovanje zemlje, primerjava z neobdelano
obisk kulturne prireditve december 2014
veseli december
portno popoldne 2. 12. 2014
sodelovanje v programu novoletne prireditve
novoletna obdaritev otrok - december 2014
kulturni dan 6. 2. 2015
pustovanje
valentinovo
pisanice
dan druin 24. 3. 2015
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
udene pesmice, revija OMPZ marec 2015
praznovanje zelenega Jurija
obiskujemo Knjinico v O Maksa Pleternika Piece
varovanje zdravja, isti zobje zdravi zobje, varnost otrok v prometu
v igralnici negujemo rastline
spiralni krog, praznovanje s svetilkami
predstavitev poklica ali konjika december 2014
veerni pohod s kresnikami 7. 11. 2014
urejanje foto utrinkov v spominske mape otrok
sodelovanje na zakljuku Unesco tabora, ki bo potekal na O Piece 25. 10. 2014
sodelovanje z O pri zbiralnih, humanitarnih, istilnih akcijah in ostalih za predolske otroke
primernih dejavnostih
zakljuni izlet en petek v maju 2015
glasbeni festival 22. 5. 2015
dopoldansko sreanje s pesmicami, plesom(za otroke in stare, ki gredo v prvi razred)
sodelovaje na zakljuni prireditvi O
sodelovanje na nateajih : v olskem letu 2013/2014 smo bili zelo uspeni v nateajih na
katere smo se prijavili. Prejeli smo lepe nagrade (vrednostni bon za nabavo igra, olimpijske
majice, pobarvanke).
Ponujene dodatne dejavnosti izven obratovalne asa vrtca (plaljivi):
monost obiskovanja plesne ole Lukec iz Krkega (otroci od tretjega leta)
vrtec v naravi
vadba za predolske otroke
Projekti:
Mali sonek
Veliki nemarni kornji
Bralna mavrica (od oktobra 2014 do aprila 2015)
Sodelovanje s stari
Sodelovanje med druino in vrtcem je ena pomembnejih nalog vrtca, saj je pogoj za dobro
poutje otrok v ustanovi in izven nje. Medsebojno sodelovanje elimo graditi na jasno
izraenih in realnih priakovanjih, ob tem pa postopoma izgraditi koncept sodelovanja, ki nam
bo v pomo pri udejanjanju bolj uinkovitega prepletanja in dopolnjevanja tako druinske kot
institucionalne vzgoje. Sodelovali bomo tako v formalnih kot tudi v neformalnih oblikah.
Formalne oblike sodelovanja s stari v olskem letu 2014/2015
1. roditeljski sestanek 8. 9. 2014 (predavanje za stare gospod Marko Juhant)
2. roditeljski sestanek za vrtec 23. 9. 2014
3. roditeljski sestanek 7. 4. 2015
Predvideni datumi pogovornih ur:
18. 11. 2014
20. 1. 2015
19. 5. 2015
Individualni pogovori po dogovoru
Neformalne oblike sodelovanja s stari so navedene in asovno opredeljene v
OBOGATITVENIH DEJAVNBOSTIH ZA OLSKO LETO 2014/2015.
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
Skrb za zdravje
Zdrav nain ivljenja bomo spoznavali in usvajali skozi zdrave navade na podrojih:
prehranjevanja,
gibalne dejavnosti,
medosebnih odnosov,
oblikovanja odnosa do kodljivih navad in razvad,
krepitve varnega vedenja v vrtcu, na igriu, doma, v prometu.
Postopek za vpis otroka v vrtec
Razpis za vpis otrok v vse vrtce v obini Breice objavi Oddelek za drubene dejavnosti
Obine Breice v mesecu marcu.
Izpolnjeno Vlogo za vpis otroka v vrtec oddate v tajnitvu ole, v asu trajanja razpisa
Stari lahko uveljavljate zniano plailo z Vlogo za zniano plailo vrtca, ki jo kupite v
papirnici. Najmanj 15 dni pred vkljuitvijo otroka v vrtec jo oddate pristojnemu CSD. Lahko
tudi v elektronski obliki prek portala e-uprava.
Doloeno plailo za oskrbnino vrtca (odloba) velja eno leto od vstopa otroka v vrtec. Pred
iztekom enega leta je potrebno ponovno oddati vlogo za zniano plailo na pristojnemu
CSD.

V kolikor bi bilo v Vrtcu e prostih mest je moen tudi medletni vpis.
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
BELEKE:
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
BELEKE:
Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15 Publikacija O Maksa Pleternika za olsko leto 2014/15
BELEKE: