You are on page 1of 82

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1 1 | | S S t t r r o o n n a a

W Wa ar rh he ei im m

2 2 | | S S t t r r o o n n a a
ELEMENTY TERENU

Rodzaje terenu
Przeszkody
Lokacje
Elementy terenu
Wzgrza
Lasy
Rzeki
Bagna
Mistyczne monumenty
Tajemnicze budyki
004
004
005
006
006
007
008
009
010
011
SCENARIUSZE

Pogoda w starym wiecie
Potyczki
Scenariusze specjalne
Gra wieloosobowa
Bitwy
014
014
047
050
051
ZASADY OPCJONALNE

Motoch
Pieszczota Chaosu
Zdarzenia losowe
070
072
072
INDEKS

Indeks 081


F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

4 4 | | S S t t r r o o n n a a
E El le em me en nt ty y t te er re en nu u n na a p po ol lu u b bi it tw wy y: :
grze WARHE! FS potyczka moe rozgrywa si w kadym zaktku
Starego wiata: pord ruin miasta, w lenych ostpach, na
zdradliwych, skutych lodem zoczach grskie! prze"czy, a nawet w
podziemiach twierdzy #rasnoludw czy w dokach nadmorskiego
portu$
R Ro o" "# #a a$ $e e t te er re en nu u: :
%a polu itwy nawet kamienny mur moe o&erowa wiele moliwoci$ 'czywicie
mur moe y !ak granic ( lecz pewnie !est czym wice!$ )oe y pozosta"oci
po potnym grodzie, strzegcym przed si"ami *haosu$ )oe y i tak, e
zudowano go z nagrokw cmentarnych i nawiedza! go teraz udrczone yty$
)oe !est resztk spetry&ikowanego demona, ktry tylko czeka, y magiczny "adunek
oudzi" go do ycia$ +stnie! tuziny moliwoci, a to tylko mur$
)odele mog wykona ruch na pe"en dystans !edynie wtedy, gdy porusza! si
po terenie otwartym$ ,eli !ednak natra&i na teren utrudnia!cy poruszanie, taki !ak
gruzowisko, poros"a krzakami ziemia czy las, musz zwolni$ -y uwzgldni to w
grze, teren zosta" podzielony na sze kategorii: otwarty, trudny, bardzo trudny oraz
niedostpny, niezbadany i niebezpieczny$ . zwizku z tym, e pole itwy oraz przygotowane
przez graczy makiety znacznie rni si od sieie, gracze powinni ustali !eszcze
przed rozpoczciem rozgrywki, ktre makiety uznawane d w grze za teren trudny,
bardzo trudny lu niedostpny, niezbadany czy niebezpieczny$
% %e er re en n o ot tw wa ar rt ty y: :
Teren otwarty w adnym stopniu nie utrudnia ruchu$ Terenem otwartym !est powierzchnia
sto"u do gry, ulice, trakty, chya e uzgodniono co innego$ Teren otwarty oe!mu!e
rwnie wzgrza, o ile nie s zyt strome, oraz !ak wspomniano wczenie! drogi i inne
g"adkie powierzchnie$
S S& &h ho o" "y y' ' s st to op pn ni ie e ( ( " "r ra ab bi in ny y: :
*ho schody, stopnie / drabiny zalicza si do terenu otwartego to modele, ktre chc
pokona taki teren biegiem lu szarujc musz wykona rzut )*$ 0ynik 1 oznacza, e
model traci rwnowag i przewraca si na schodach, stopniach lu olenie uderza w
drabin, w wyniku czego traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony
Pancerza$ 0ynik 2, oznacza, e model dociera do mie!sca przeznaczenia ezpiecznie$
% %e er re en n t tr ru u" "n ny y: :
1o terenu trudnego zalicza si:
( 2asy, sady, uprawy oraz gst rolinno$
( #rzaki, kar"owate roliny i pncza$
( 3ruzowiska, rumowiska, lu4ne &ormac!e skalne i g"azy$
( 5owierzchnie za!mowane przez ruiny$
( -rody, strumienie i p"ycizny, ktrych szeroko waha si od 2- do 4-$
( )oczary, "ota i grzzawiska$
( wieo zaorane, zalane d4 "otniste pola$
( 0ydmy i oszary piaszczyste$
( 1achy, strome lu zdradliwe stoki 6w tym wzgrza, co do ktrych gracze
umwili si przed gr w ten w"anie spos, pozosta"e wzgrza traktowane
d !ak teren otwarty7$
#ady cal dystansu pokonany na oszarze terenu trudnego liczy si za 2-$ %a przyk"ad
posta o wsp"czynniku S./0)123 rwnym 4- moe porusza si w lesie na
odleg"o !edynie 2-$
,eli !ednostka wykonu!e ruch po terenie otwartym i trudnym w te! same! turze to
porusza si po terenie otwartym w zwyk"y spos, za kady cal dystansu pokonany na
oszarze terenu trudnego liczy si za 2-$ 5rzyk"adowo posta 6S. 47 wykonu!c ruch
porusza si o 2- po terenie otwartym i wkracza do lasu$ 5ozosta"o !e! 2- ruchu, ale
wkroczy"a na teren trudny, wic w lesie poruszy si tylko o 1- naprzd$
)odele, ktre chc pokona teren trudny biegiem lu szarujc musz wykona
rzut )*$ 0ynik 1 oznacza, e model traci rwnowag i przewraca si w wyniku czego
traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$ 0ynik 2, oznacza,
e model dociera do mie!sca przeznaczenia ezpiecznie$
% %e er re en n b ba ar r" "# #o o t tr ru u" "n ny y: :
-ardzo trudny teren oe!mu!e te oszary, na ktrych wykonywanie ruchu !est !eszcze
ardzie! mudne, takie !ak:
( 3ste lasy o drzewach na!eonych cierniami i kolcami$
( 8rwiste stoki$
( 9wce rzeki, ktrych szeroko przekracza 4-$
#ady cal dystansu ruchu pokonany w oszarze terenu bardzo trudnego liczy si za 4-$ 0
celu uniknicia ewentualnych komplikac!i, u"amki zaokrglane s w gr z
dok"adnoci do 4-$
)odele, ktre chc pokona teren bardzo trudny biegiem lu szarujc musz
wykona rzut )*$ 0ynik 1 oznacza, e model traci rwnowag i przewraca si w
wyniku czego traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$ 0ynik
2, oznacza, e model dociera do mie!sca przeznaczenia ezpiecznie$
% %e er re en n n ni ie e" "o os st t5 5p pn ny y: :
Teren niedostpny to taki teren, ktrego w grze nie da si pokona : postacie musz go
oe!$ 1o kategorii te! zaliczamy rwce rzeki, niedostpne agna i inne elementy
terenu co do ktrych gracze umwili si w ten w"anie spos$
% %e er re en n n ni ie e# #b ba a" "a an ny y: :
%ie kady teren u!awnia swe sekrety od razu ( czasami !edynym sposoem
dowiedzenia si o !ego w"aciwociach !est przekroczenie granicy;
1zia"anie oszaru terenu niezbadanego nie zosta!e ustalone przed potyczk$
.amiast tego naley wykona rzut kostk, kiedy model we!dzie na teren niezbadany
6alo zostanie na nim rozstawiony7$ 5o wykonaniu rzutu teren niezbadany nie !est !u tak
ta!emniczy ( e&ekty !ego dzia"ania pozosta! takie same do ko<ca gry$
% %e er re en n n ni ie eb be e# #p pi ie e& &# #n ny y: :
%iektre oszary na polu itwy s niezwykle zdradzieckie, a wkraczanie na nie wie
si z ryzykiem utraty ycia lu zdrowia$ #iedy model wkroczy na oszar terenu
niebezpiecznego naley wykona rzut )*$ 0ynik 1 oznacza, e nieezpiecze<stwo
dosiga model, ktry traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
0ynik 2, oznacza, e model skutecznie radzi soie z nieezpiecze<stwem i dociera
do mie!sca przeznaczenia ezpiecznie$ =est naley wykonywa na pocztku kade!
tury w ktre! model pozosta!e na oszarze terenu niebezpiecznego$
6 6r r# #e es s# #k ko o" "y y: :
1o przeszkd zaliczamy p"oty, ywop"oty i ogrodzenia, mury mierzce wice! ni 1-
ale nie wice! ni 2- 6przeszkody nisze ni 1- nie wp"ywa! na ruch w aden spos7$
*ho wyda!e si, e przeszkody s podone pod pewnymi wzgldami do terenu trudnego,
powiedzmy lena rolinno moe y taka sama !ak rolinno tworzca ywop"ot,
to istnie!e zasadnicza rnica$ Przeszkody ma! charakter przeszkd liniowych, !ak mur
choy, ktry postacie musz s&orsowa y porusza si dale!$ %atomiast teren trudny
to oszar, !ak agno chociay, ktry zmnie!sza redni szyko poruszania si
postaci$
5okonanie przeszkody kosztu!e posta po"ow wartoci wsp"czynnika
S./0)123$ ,eli wic model ma wsp"czynnik S./0)123 rwny 4 musi powici
2- na pokonanie ywop"otu czy muru$
,eli warto ruchu, ktry pozosta" postaci nie starcza na pokonanie przeszkody,
model musi si przed ni zatrzyma, a pozosta"a cz ruchu przepada$
,eli w murze, p"ocie czy ywop"ocie !est &urtka lu wyrwa, to zak"ada si, o ile
nie ustalono inacze!, e !est ona otwarta i postacie mog prze! przez ni ez kar do
ruchu$ )odele, ktre pokonu! przeszkody nie mog iega$
1 1b br ro on na a p pr r# #e es s# #k ko o" "y y o or ra a# # s s& &h ho o" "7 7w w ( ( " "r ra ab bi in n: :
)odele ustawione do 1- za murem, ywop"otem, czy inn przeszkod lu sto!ce do
18 od szczytu schodw czy drainy mog za! pozyc!e do ich orony$ 0 takim
przypadku naley model natychmiast dostawi do przeszkody lu schodw alo
drainy$ 0rg, chcc zaatakowa oro<c w walce wrcz, musi to zroi w zwyk"y
spos, a wic wykonu!c szar$ >taku!cy model nie musi &izycznie przekracza
przeszkody, a wrcz nie moe tego zroi, gdy !est roniona$ .amiast tego model
ustawia si po drugie! stronie przeszkody, na wprost oro<cy$
)odel szaru!cy na wroga za ronion przeszkod czy sto!cego u szczytu
schodw lu drainy nie uzysku!e premii, ktre normalnie wynika! z szary i walczy
w taki spos, !aky w"czy" si do walki !u w poprzednie! turze$ 'znacza to, e nie
uzysku!e automatycznie pierwsze<stwa dzia"ania, lecz dzia"a zgodnie z porzdkiem
9:;A%/W/, nie otrzymu!e premii do roni za uywanie kopii czy innych roni,
ktre premiu! szarujcych, nie d rwnie dzia"a"y zasady spec!alne zwizane z
szar i tak dale!$
.asadzie te! nie podlega! ataku!ce wroga modele ze zdolnoci 2'=$
-ronicy przeszkody model, moe zwiza walk maksymalnie tyle modeli, ile
styka"oy si z !ego podstawk, gdyy ustawi !e w linii proste!$
1 1b br ro on na a w w# #n ni ie es si ie en ni ia a l lu ub b p pi i5 5t tr ra a b bu u" "y yn nk ku u: :
)odele ustawione do 1- od krawdzi wzniesienia alo pitra w udynku pitrowym
przyna!mnie! 2- nad powierzchni sto"u mog za! pozyc!e do ich orony$ 0 takim
przypadku naley model natychmiast dostawi do krawdzi wzniesienia lu pitra$
0rg, chcc zaatakowa obroc w walce wrcz, musi to zroi w zwyk"y spos, a wic
wykonu!c szar i zda!c testy wspinaczki$ Atakujcy model ustawia si tu przy krawdzi
wzniesienia lu pitra$
)odel szarujcy na wroga sto!cego przy krawdzi wzniesienia lu pitra nie
uzysku!e premii, ktre normalnie wynika! z szary i walczy w taki spos, !aky
w"czy" si do walki !u w poprzednie! turze$ 'znacza to, e nie uzysku!e
automatycznie pierwsze<stwa dzia"ania, lecz dzia"a zgodnie z porzdkiem , nie
otrzymu!e premii do roni za uywanie kopii czy innych roni, ktre premiu!
szarujcych, nie d rwnie dzia"a"y zasady spec!alne zwizane z szar i tak dale!$
5onadto w pierwsze! azie walki wrcz model, ktry szarowa! dzie tra&ia !edynie na *
6adne mody&ikatory i zasady spec!alnie nie ma! zastosowania : !edynie
niemody&ikowana * oznacza tra&ienie7$
.asadzie te! nie podlega! ataku!ce wroga modele ze zdolnoci 2'=$
)odel ronicy wzniesienia lu pitra udynku, moe zwiza walk wrcz
maksymalnie tyle modeli, ile styka"oy si z !ego podstawk, gdyy ustawi !e w linii
proste!$

W
W Wa a< <a a " "e e= =i in ni i& &$ $i i: :
3racze powinni uzgodni przed gr rodza!e i spos traktowania terenw na polu
itwy$ *zasami !est to oczywiste, ale to co zda!e si niewane na pocztku potyczki
moe okaza si sporne, kiedy w gr wchodzi zwycistwo lu poraka$ #ilka minut
rozmowy na temat tego, co przedstawia dana makieta terenu oszczdzi
ewentualnego zamieszania w trakcie gry$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

> | S t r o n a
? ?o ok ka a& &$ $e e: :
"okacje to pozosta"oci z czasw przed +nwaz! *haosu, mie!sca ktre niegdy cieszy"y
si s"aw, a swym w"acicielom zapewnia"y wiele korzyci$ 0 pozosta"ociach 3ildii
#upcw, wewntrz lazaretu czy w kana"ach wci mona znale4 wiele kosztownoci
lu wykorzysta lokac!e do osignicia zwycistwa$ ,ednak, niektre lokacje to plugawe
mie!sca, zrodzone ze spaczone! woli )rocznych -ogw w ktrych kultyci *haosu
odda! cze swym 5atronom$ .ezczeszczone witynie i splugawione kaplice, to czsty
widok znaczcy krwawy szlak, ktrym poda"y hordy %iewolnikw *iemnoci$
#iedy tylko model bohatera we!dzie na teren lokacji moe korzysta z !e!
w"aciwoci, zgodnie z opisem umieszczonym na )AR:E ?1)A:;$ #ontrol nad
lokacj sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli bohater#w
zna!du!cych si wewntrz lokacji 6w przypadku )AR% ?1)A:; rozmieszczonych w
pomieszczeniach wewntrz udynkw7 lu posiada wice! modeli bohater#w w
odleg"oci do *- od centrum lokacji 6w przypadku )AR% ?1)A:; rozmieszczonych
ez ogranicze< lu na zewntrz udynkw7$ ,eeli w poliu )AR%/ ?1)A:;
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli
nad lokacj$
6 6l l@ @" "r ro ow wa an ni ie e l lo ok ka a& &$ $i i: :
.?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog zrezygnowa z korzystania z w"aciwoci lokacji
umieszczone! na )AR:E ?1)A:; i po we!ciu na teren lokacji spldrowa !$ >y
okreli rezultat !akim zako<czy"o si pldrowanie naley wykona rzut )* dla
wyranego modelu bohatera, ktry ierze udzia" w pldrowaniu$ 0ynik 1(3 oznacza, e
bohater musi wykona test $iebezpiecznego terenuC 4 oznacza, e model nic nie znalaz"C
natomiast rezultat > oznacza, e bohater otrzymu!e ,1 Punkt %o&wiadczenia, za wynik *
oznacza, e bohater otrzymu!e ,1 Punkt %o&wiadczenia oraz odna!du!e !eden znacznik
kosztowno&ci$
5o zako<czeniu pldrowania naley orci )AR%A ?1)A:; na drug stron i
po"oy na tym samym mie!scu$ 1o ko<ca potyczki, nie mona korzysta !u z
w"aciwoci lokacji$
A Am mb bo on na a m my yB Bl li iw ws sk ka a: :
Gdyby do tego opuszczonego pomieszczenia wszed inynier lub dowiadczony strzelec,
szybko zorientowaby si, e wntrze zostao dobrze przygotowane na stanowisko ogniowe.
Kto wie, czy zostao wykorzystane, a moe jednak o bo sk!d wziy si te liczne karby
na drewnianej ramie okna
?1)A?.A:;A: pomieszczenie z oknem wewntrz udynku, na pierwszym lu
wyszym pitrze$
1opki druyna kontrolu!e ambon my&liwsk, wyrany przez gracza model bohatera,
ktry przeywa na terenie lokacji otrzymu!e w azie strzelania mody&ikator D1 do testu
traienia, ponadto zasig broni dystansowej zosta!e zwikszony o ,*-$
C Ci il l" "i ia a ) )u up p& &7 7w w: :
"o zastanawiaj!ce jak trwae s! struktury Gildii Kupc#w oraz jak wielka jest c$% zysku,
kt#r! reprezentuj! nale!cy do niej przedsibiorcy. awet teraz, gdy nie opad jeszcze py
wzniecony przez &ordy '$aosu niemal w kadej wikszej osadzie znale(% mona kupc#w,
kt#rzy zapac! zotem za wszelkie kosztownoci i arte)akty zdobyte na polu bitwy
?1)A?.A:;A: pomieszczenie wewntrz udynku$
1opki kompania kontrolu!e udynek 'ildii (upc#w, dowolny nalecy do druyny
model, ktry w trakcie rozgrywania potyczki zdoy" znaczniki kosztowno&ci, moe w azie
ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w z"oy prec!oza wewntrz 'ildii (upc#w$
.a kady znacznik kosztowno&ci z"oony w 'ildii (upc#w kompania otrzymu!e !eden
)upE$ %aley zauway, e kompania nie traci tak zdoytych )up#w* nawet w
przypadku przegrania potyczki$
C Co os sp po o" "a a: :
* czasie godu i rozpaczy, dobrze zaopatrzona gospoda jest wicej warta ni ksi!cy
skarbiec. +eny brzuc$ i butelka gorzaki potra)i! podnie% morale znacznie lepiej ni srebrne
patery i zote puc$ary
?1)A?.A:;A: pomieszczenie wewntrz udynku$
)odele bohater#w nalece do druyny, ktra kontrolu!e 'ospod mog przerzuci
nieudany test S=9>*A8 i 39'.B$ 0ynik drugiego rzutu !est ostateczny$ 5onadto,
modele automatycznie zda! testy S>) 0 0>2*@$
) )a an na aD Dy y: :
,abirynt kana#w to od wiek#w kr#lestwo -zczuroap#w i -ka.en#w, a kompania kt#ra
c$o% czciowo odkryje tajemnice wiata ciek#w zyska du! przewag nad wrogiem
?1)A?.A:;A: ez ogranicze<, na poziomie sto"u$
1opki kompania kontrolu!e we!cie do (ana!#w, !eden wyrany przez gracza model
bohatera, zna!du!cy si w odleg"oci do *- od centrum lokacji, moe w czasie
wykonywania pozosta!ych ruch#w znikn w kana"ach, y na pocztku nastpne! azy
ruchu gracza po!awi si na parterze wyranego przez gracza udynku, !eeli ruch taki
prowadzi do kontaktu z wrogiem, to !est to rwnoznaczne z szar 6szara ta podlega
dzie wszystkich zasadom szary7$ +ohater moe nawet, !eli gracz soie tego yczy,
przerwa walk, w ktre! ra" udzia", ale w takim wypadku nie dzie mg" szarowa,$
5onadto, model bohatera ukryty poza sto"em nie moe wspiera ezporednio
druyny$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi
wykona test rozbicia, model oczeku!cy w kana"ach nie !est liczony do ca"kowite!
liczy postaci w kompanii$
) )a ap pl li i& &# #k ka a: :
iewielka kapliczka zbudowana przez mieszka/c#w miasta w godzinie nadc$odz!cej
mierci powicona zostaa wielu bogom, b#stwom i demonom ieliczni, kt#rzy ocaleli z
pogromu ozdobili otarz dzikczynnymi wotami i drobnymi o)iarami
?1)A?.A:;A: ez ogranicze<$
1opki druyna kontrolu!e (apliczk, wszystkie modele bohater#w, ktre zna!du! si w
odleg"oci do *8 od lokacji$ podlega! zasadzie spec!alne! '15'9%'F %> )>3+G 627$
) )o ok ks so ow wn ni ik k: :
* pozostawionyc$ przez obro/c#w stalowyc$ koksownikac$ wci! tli si ogie/
?1)A?.A:;A: ez ogranicze<$
%ieprochowa ro< dystansowa uywana przez modele bohater#w nalecych do
druyny, ktra kontrolu!e koksowniki zysku!e cechy ora 5?'%H*B >=>#$

? ?a a# #a ar re et t: :
0apac$ krwi, ludzkic$ wntrznoci, aura mierci, cierpienia, b#lu i rozpaczy zdaje si
wypenia% lazaret, a po gliniane )undamenty, na kt#ryc$ zosta wzniesiony w czasie
1nwazji '$aosu. 1 c$o% -iostry -$allyi opuciy lecznic dawno temu, to wci! mona znale(%
tu wiele przydatnyc$ medykament#w
?1)A?.A:;A: pomieszczenie wewntrz udynku$
)odele bohater#w nalecych do kompanii, ktra kontrolu!e "azaret podlega! zasadzie
spec!alne! =981%B 1' .>-+*+>$ %aley zauway, e lokacja nie dzia"a na modele
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz
1@)'%$
9 9i ie e& &k ka a E Eh ha ar r: :
Kalaj!ca rzeczywisto% osobliwo% wci!ga znajduj!ce si w jej pobliu *iatry 2agii,
rozgrywa je i miady, a nastpnie wypluwa w postawi plugawej energii 3$ar, kt#ra
wypacza i odksztaca nieprzewidywalne prawa magii
?1)A?.A:;A: ez ogranicze<
1opki druyna kontrolu!e $ieck %har, na pocztku kade! azy magii kompanii naley
wykona rzut )* i odczyta wynik z taeli:
)* RE.F?%A%
1 -pioryt wysysa magiczn energi zgromadzon nad polem itwy$ 0szystkie
zaklcia pozosta!ce aktualnie w grze zosta! automatycznie rozproszone$
5rzepada! take wszystkie (ostki .ocy i /ozproszenia przechowywane w
magicznych przedmiotach$ 0aza magii zosta!e natychmiast zako<czona$
2 1ymagany Poziom .ocy wszystkich zakl zosta!e zwikszony o D)3 punkty$
3 2asig wszystkich zakl zosta!e zmnie!szony o po"ow$
4 1ymagany Poziom .ocy wszystkich zakl zosta!e zmnie!szony o ()3 punkty$
> 2asig wszystkich zakl zosta!e podwo!ony$
* %a skutek dzia"ania (amienia Przemian pula (o&ci .ocy zosta!e podwo!ona$
' ile w opisie rezultatu nie podano inacze!, e&ekt dzia"ania $iecki %har utrzymu!e si
do pocztku azy magii kompanii, ktra kontrolu!e lokacj$
1 1b be el li is sk k: :
*zniesiony przed wiekami obelisk wci! skupia w sobie magiczn! moc, kt#ra wspom#c
moe zebranyc$ wok# gazu druynnik#w
?1)A?.A:;A: ez ogranicze<
%ruyna, ktra kontrolu!e .agiczny obelisk uzysku!e dodatkow (ostk .ocy w swo!e!
azie magii oraz dodatkow (ostk /ozproszenia w azie magii przeciwnika$
6 6r r5 5< <i ie er r# #: :
*zniesiony przed wiekami obelisk wci! skupia w sobie magiczn! moc, kt#ra wspom#c
moe zebranyc$ wok# gazu druynnik#w
?1)A?.A:;A: ez ogranicze<
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e Prgierz wzudza! S=9>*A$
2 2w wi i@ @t ty yn ni ia a: :
'$o% wi!tynia, kt#r! przed dziesicioleciami mieszczanie powicili swoim bogom i
patronom miasta mocno ucierpiaa w czasie walk z &ordami '$aosu, to we wntrzu wci!
czu% duc$a obro/c#w miasta, kt#rzy powicili swe ycie w obroni swyc$ bliskic$
?1)A?.A:;A: pomieszczenie wewntrz udynku
)odele bohater#w nalecych do druyny, ktra kontrolu!e (aplic mog przerzuci
kady nieudany test oparty na wsp"czynniku :6$ 0ynik drugiego rzutu !est
ostateczny$


) )a ar rt ty y ? ?o ok ka a& &$ $i i: :
3racze mog dodatkowo urozmaici rozgrywane potyczki stosu!c )AR%/ ?1)A:;$
#ada lokacja posiada wytyczne, ktre okrela! czy )AR%A ?1)A:; moe y
po"oona gdziekolwiek, czy te naley umieci ! wewntrz czy te na zewntrz
udynku$
5oza tym, gracze powinni pamita, e w trakcie rozk"adania )AR%
?1)A:; wci nie wiadomo, po ktre! stronie sto"u zostan rozstawione druyny i
g"upio y"oy umieci lokacj tak, y !u na pocztku rozgrywki tra&i"a w rce
przeciwnika$
5o rozmieszczeniu elementw terenu, kady z graczy wykonu!e rzut )3,
suma okrela ilo )AR% ?1)A:;, ktre naley wylosowa z talii$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie )AR% ?1)A:;
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ #ada lokacja musi zosta umieszczona zgodnie z lokalizacj w
odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od inne! )AR%/
?1)A:;$

W Wa ar rh he ei im m

* * | | S S t t r r o o n n a a
E El le em me en nt ty y t te er re en nu u: :
Stary wiat to zdradliwa, nieezpieczna kraina, gdzie na zoczach ta!emniczych
wzgrz, wrd gstwiny mrocznych lasw czy pord dusznych agien zro!ne
kompanie tocz krwawe itwy o s"aw i ogactwo$
3lementy terenu podonie !ak lokacje stanowi opc!onalne zasady spec!alne,
ktrych zadaniem !est urozmaicenie rozgrywanych potyczek oraz wprowadzenie
elementu nieprzewidywalnoci w czasie rozgrywek$
9 9i ie e# #b ba a" "a an ne e e el le em me en nt ty y t te er re en nu u: :
%iezadane elementy terenu kry! w soie nieezpiecze<stwo, rni si znacznie swo!
natur i stopniem zagroenia$ #iedy tylko model we!dzie na oszar niezbadanego
elementu terenu 6lu zostanie na nim rozstawiony7 naley wykona rzut )* zgodnie z
zasadami podanymi ponie!$
W W# #< <7 7r r# #a a: :
0zgrza to naturalne wzniesienia z ods"onite! ska"y lu ziemi wznoszce si
przyna!mnie! 28 nad powierzchni sto"u$ 5odonie !ak ruiny udynkw w
scenariuszach Iwewntrz murwI, tak wzgrza w scenariuszach Ipoza muramiI ma!
wane strategiczne znaczenie$ .e stokw wzgrza strzelcy mog zasypywa wrogw
pociskami alo utworzy na !ego szczycie lini orony$
0szystkie wzgrza podlega! poniszym zasadom$
W W# #< <7 7r r# #a a a a r ru u& &h h: :
' ile nie napisano inacze!, wzgrza traktu!e si !ak teren otwarty$ 'znacza to, e we!cie
na oszar wzgrza nie wie si z koniecznoci wykonania testu terenu niebezpiecznego$
W W# #< <7 7r r# #a a a a s st tr r# #e el la an ni ie e: :
)odele ustawione na wzgrzu, a za takie mie!sce naley uzna kade wzniesienie
wznoszce si przyna!mnie! 2- nad powierzchni sto"u, za!mu! dogodne pozyc!e do
prowadzenia ostrza"u i mog zignorowa zasad najbliszy cel$ 8stawione na wzgrzu
modele uzysku! te dodatkowe pole widzenia ponad modelami, ktre nie zna!du! si
na wzgrzu$ 1zia"a to te oczywicie w drug stron, a wic rwnie modele
ustawione poza wzgrzem widz ponad sto!cymi przed nimi modelami ustawione
na wzniesieniu postacie$
Sto!ce na wzgrzu modele nie mog ignorowa zasady najbliszy cel, !eeli
!akiekolwiek widoczne wrogie modele zna!du! si na te! same! powierzchni w zasigu
broni strzeleckiej$
9 9i ie e# #b ba a" "a an ne e w w# #< <7 7r r# #a a: :
0szystkie wzgrza kry! w soie nieezpiecze<stwo, rni si znacznie swo! natur
i stopniem zagroenia$ #iedy tylko model we!dzie na oszar niezbadanego wzg#rza 6lu
zostanie na nim rozstawiony7 naley wykona rzut 2)*, a wynik odczyta z taeli:
2)* 9E.0AEA9E W.CHR.E
2 0zgrze -lizn
3 ."ota 3ra
4 witynia *zaszek
> #owad"o Jaula
* ,askinie
I .wyk"e 0zgrze
J )gliste 0zgrze
K #orona 3wiazd
1G ?ysa 3ra
11 3o"oorze
12 0zgrze 5opio"w
K K( (L L W W# #< <7 7r r# #e e 0 0l li i# #n n
+okryte licznymi rozpadlinami zbocza *zg#rza 4lizn s! bardzo niebezpieczne i zdradliwe.
*ielu zostao uwizionyc$ w w!skic$, mrocznyc$ szczelinac$, gdzie pozbawieni nadziei
oczekiwali na pomoc swyc$ towarzyszy.
0szystkie modele, ktre nie podlega! zasadom spec!alnym +S='=> @=@9B*.%>,
2@%B 18*A lu 2'=, zna!du!ce si cho czciowo na oszarze 1zg#rza +lizn
musz natychmiast wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w zalenoci od tego, ktry
ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test oznacza, e model zdo"a"
unikn pu"apki$ %iepowodzenie oznacza, e model zosta!e uwiziony w rozpadlinie i
do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$ 8wzgldnia!c ten stan
rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model
uwiziony w rozpadlinie !est traktowany !ak model 1y!czony z akcji*$ %aley !ednak
zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki model nie naley w trakcie sekwencji
po potyczce wykonywa rzutw na %A0E?A 61WA+9/:H 10RA+EM$
M M . .D Do ot ta a C C7 7r ra a
*ewn!trz pokrytej sztolniami i szczelinami niebezpiecznej 0otej G#ry kryj! si olbrzymie
bogactwa. 'zy jednak znajd! si odwani gotowi wyrwa% skryte w trzewiac$ bogactwa5
#ontrol nad 2!ot '#r sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wzgrza$ ,eeli na
oszarze 2!otej '#ry zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie
sprawu!e kontroli nad wzgrzem$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e 2!ot '#r w &azie ruchu w
czasie wykonywania pozosta"ych ruchw, mog prowa odnale4 znacznik
kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik 4, oznacza, e bohater odnalaz" !eden ze
znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami przedstawionymi w R1.E.A?E :
RF:H4 %atomiast rezultat 1N3 oznacza, e bohater otrzymu!e tra&ienie o S?E )* ez
moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$ 2!ota '#ra moe y przeszukiwana raz
przez kadego z bohater#w pod warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci
przyna!mnie! 1- od sieie$ 0 przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele
utrudnia! soie zadanie i aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
N N 2 2w wi i@ @t ty yn ni ia a : :# #a as s# #e ek k
1stnieje wiele miejsc powiconyc$ 4ogom '$aosu 6 7wi!tynia 'zaszek jest jednym z takic$
plugawyc$ miejsc. 0niszczenia i wojny doprowadziy je do ruiny, strzaskay tro)ea i obaliy
ponure pomniki, ale wejrzenie 2rocznyc$ 4og#w ci!gle spoczywa na tyc$ poupanyc$
kamieniac$ 6 poszukuj! nowego czempiona, kt#ry speniby ic$ perwersyjne zac$cianki.
#ontrol nad 5wityni 6zaszek sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze ruin$ ,eeli na
oszarze 5wityni 6zaszek zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad wityni$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e 5wityni 6zaszek podlega!
zasadzie spec!alne! '#' *A>'S8$
O O ) )o ow wa a" "D Do o O Oa au ul la a
,egendy m#wi!, e kiedy pierwszy demon przedosta si na wiat, b#g6kowal 8aul zst!pi z
niebios. +odr#owa pono% do najdalszyc$ zak!tk#w wiata i wznosi kamienne kowada z
ywej skay, gdzie wyku ostrza o wielkiej mocy, kt#ryc$ potem 9l)owie uywali do obrony
swyc$ ziem. '$ocia miecze i ic$ waciciele dawno obr#cili si w proc$, wiele kowade
zostao. -ama blisko% Kowada 8aula obdarza bro/ wojownika niezwykym czarem
#ontrol nad (owad!em 7aula sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych na oszarze wzgrza$ ,eeli na oszarze (owad!a
7aula zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e
kontroli nad wzgrzem$
-ro< uywana w walce wrcz przez modele nalece do druyny, ktra
kontrolu!e (owad!o 7aula zysku!e cechy ora 5?'%H*B >=>#$
P P ; ;a as sk ki in ni ie e
,abirynt jaski/ to od wiek#w kr#lestwo ocnyc$ Goblin#w, a kompania kt#ra c$o%
czciowo odkryje tajemnice podziemnego wiata zyska du! przewag nad wrogiem.
#ontrol nad 8askiniami sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli
bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wzgrza$ ,eeli na oszarze
wzgrza zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e
kontroli nad 8askiniami$
1opki kompania kontrolu!e 8askinie, !eden wyrany przez gracza model bohatera,
zna!du!cy si cho czciowo na oszarze wzgrza, moe w czasie wykonywania
pozosta!ych ruch#w znikn w !askiniach, y na pocztku nastpne! azy ruchu gracza po!awi
si w odleg"oci do *- od wyranego przez gracza terenu wiejskiego, !eeli ruch taki
prowadzi do kontaktu z wrogiem, to !est to rwnoznaczne z szar 6szara ta podlega
dzie wszystkich zasadom szary7$ +ohater moe nawet, !eli gracz soie tego yczy,
przerwa walk, w ktre! ra" udzia", ale w takim wypadku nie dzie mg" szarowa,$
5onadto, model bohatera ukryty poza sto"em nie moe wspiera ezporednio
druyny$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona
test rozbicia, model oczeku!cy w !askiniach nie !est liczony do ca"kowite! liczy postaci w
kompanii$
Q Q . .w wy yk kD De e w w# #< <7 7r r# #e e
*zg#rze to naturalna i wypuka )orma rze(by terenu, posiadaj!ca zaokr!glony wierzc$oek,
a take do% agodne stoki.
=o wzgrze nie wyrnia si niczym szczeglnym$
R R ! !< <l li is st te e W W# #< <7 7r r# #e e
:par wydobywaj!cy si ze szczelin pokrywaj!cyc$ wzg#rze wisi w zimnym powietrzu,
ukrywaj!c tyc$, kt#rzy tam przebywaj! przed wzrokiem wroga. 0 drugiej strony, kto wie,
jak! groz kryje ta zimna, upiorna mga5 *szak na p#nocy kady zna legendy o
demonicznyc$ ;imirac$ poluj!cyc$ na swe o)iary pod oson! mgy
0e!cie na .gliste 1zg#rze wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test
terenu niebezpiecznego$ ,ednake, wszystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze .glistego 1zg#rza uzna!e si na potrzey gry za modele za os"on cik

S S ) )o or ro on na a C Cw wi ia a# #" "
+owiadaj!, e uoone w okrgu na szczycie wzg#rza kamienne gazy tworzyy niegdy
koron kr#la gigant#w pokonanego w walce przez samego -igmara i c$o% stw#r dawno ju
obr#ci si w proc$ to jego duc$ wci! nawiedza to upiorne miejsce.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze (orony 'wiazd uzna!e si
na potrzey gry za modele za os"on cik4 ,ednake, ze wzgldu na oecno ducha
pokonanego giganta, wszystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze
(orony 'wiazd przeprowadza!c test oparty na wsp"czynniku :6 wykonu! rzut 3)*
odrzuca!c kostk z na!niszym wynikiem$ @&ekt nie dzia"a na modele podlega!ce
zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
K KT T L Ly ys sa a C C7 7r ra a
<kryta wewn!trz wzg#rza magia mami umysy i wodzi na pokuszenie sabyc$ i
niewiadomyc$ zagroenia wdrowc#w.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze )ysej '#ry podlega!
zasadzie spec!alne! 3?85'=>$ 8rok )ysej '#ry nie dzia"a na istoty podlega!ce zasadzie
spec!alne! %+@.?')%'F$
K KK K C Co oD Do ob bo or r# #e e
0bocza tego wzg#rza pokryte s! lu(nymi odamkami skay, co czyni je niezwykle
zdradzieckimi. *iele dr#g do twierdz Krasnolud#w wiedzie przez takie gooborza, co stanowi
dla K$azad#w dodatkow! obron.
0szystkie modele porusza!ce si przez zdradliwe 'o!oborze musz wykona test
$iebezpiecznego terenu$
K KL L W W# #< <7 7r r# #e e 6 6o op pi io oD D7 7w w
*dr#wka po usanym skalnymi odamkami i proc$em *zg#rzu +opio#w jest naprawd
niebezpieczna, albowiem pod warstw! pyu czai si mier%.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut )* za kady model przeywa!cy choy
czciowo na oszarze 1zg#rza Popio!#w$ 0ynik 4, oznacza, e model otrzymu!e
tra&ienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

I | S t r o n a
? ?a as sy y: :
2asy s doskona"ym mie!scem na przygotowanie zasadzki ( gsta rolinno o&eru!e
doskona" ochron przed ostrza"em nieprzy!aciela$
0 WARHE! FS modele lasw przy!mu! zwykle posta kilku drzew
osadzonych na podstawie$ .darzy si zatem moe, e przez przestrze< midzy
drzewami uda si zoaczy model, zna!du!cy si po drugie! stronie lasu$ 3racze
powinni za"oy, e ca"a podstawka lasu !est pokryta drzewami tak wysokimi, !ak
na!wysze drzewo na podstawce i e ca"y oszar wyznaczony przez granice lasu
przes"ania pole widzenia$
0szystkie wzgrza podlega! poniszym zasadom$
? ?a as sy y a a r ru u& &h h: :
2as traktowany !est !ak teren trudny$ #ady cal dystansu pokonany na oszarze terenu
trudnego liczy si za 2-$ %a przyk"ad posta o wsp"czynniku S./0)123 rwnym 4-
moe porusza si w lesie na odleg"o !edynie 2-$
)odele, ktre porusza! si po terenie trudnym nie mog iega$
? ?a as sy y a a s st tr r# #e el la an ni ie e: :
0 g" lasu mona za!rze !edynie na 2-$ .atem, !eeli model zna!du!e si w lesie w
odleg"oci do 2- od !ego skra!u, mona go zoaczy, a i on sam widzi$ ,eeli zna!du!e
si dale! ni 2- od skra!u lasu, to nie mog go zoaczy modele zna!du!ce si poza
lasem, ale !ednoczenie i on nie moe ich zoaczy$ ,eeli zarwno model !ak i !ego
cel zna!du! si wewntrz lasu, to zasig ich wzroku zosta!e ograniczony do 2-, czyli
maksymalnego pola widzenia wewntrz lasu$ 5onadto modele przeywa!ce w lesie
automatycznie korzysta! z os!ony lekkiej$
9 9i ie e# #b ba a" "a an ne e l la as sy y: :
2asy Starego wiata to mroczne i przeraa!ce mie!sca, pe"ne nieezpiecze<stw i
ta!emnic skrytych w mroku i ciemnoci$ #iedy tylko model we!dzie do niezbadanego
lasu 6lu zostanie w nim rozstawiony7 naley wykona rzut 2)*, a wynik odczyta z
ponisze! taeli:
2)* 9E.0AEA9/ ?AS
2 )artwa #nie!a
3 )gielny -r
4 %ieprzeyta 5uszcza
> ,adowita 3stwina
* wity 3a!
I .wyk"y 2as
J #rwawy )atecznik
K .aga!nik Uycia
1G %awiedzony 2as
11 .agrzyiony -r
12 1zika #nie!a
K K( (L L ! !a ar rt tw wa a ) )n ni ie e$ $a a
'zarne, pokryte truj!cymi porostami i toksycznym mc$em bezlistne drzewa zdaj! si ywi%
krwi! miertelnik#w, kt#r! spijaj! dugimi i ostrymi jak iga kolcami porastaj!cymi
zaskakuj!co dugie i wiotkie konary.
0szystkie modele, ktre nie podlega! zasadom spec!alnym 1@)'%, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A lu %+@8)>9?B, zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze .artwej (niei musz natychmiast wykona test W%, nieudany test oznacza, e
trac 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego
rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
M M ! !< <i ie el ln ny y 0 07 7r r
,epka, gsta mga snuj!ca si leniwie pomidzy pniami prastarego boru zdaje si w
tajemniczy spos#b wpywa% na nienaturalne byty podr#uj!ce przez kniej.
0szystkie modele, ktre podlega! zasadom spec!alnym 1@)'%, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A lu %+@8)>9?B traktu! oszar .gielnego +oru !ak teren
otwarty$
N N 9 9i ie ep pr r# #e eb by yt ta a 6 6u us s# #& &# #a a
+or#d tyc$ drzew kryje si szale/stwo, wywouj!ce irracjonalny strac$ i mroczne wizje w
umysac$ tyc$, kt#rzy tu wejd!.
#ontrol nad $ieprzebyt Puszcz sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze lasu$ ,eeli na
oszarze $ieprzebytej Puszczy zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad lasem$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e $ieprzebyt Puszcz wzudza!
S=9>*A$
O O ; ;a a" "o ow wi it ta a C C5 5s st tw wi in na a
+or#d omszayc$ drzew yj! wielobarwne jadowite stworzenia. Kady kto nie ulegnie
truci(nie, moe uy% truj!cego jadu przeciwko wrogom.
#ontrol nad 8adowit 'stwin sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze lasu$ ,eeli na
oszarze 8adowitej 'stwiny zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad lasem$
%a koniec azy ruchu naley wykona test terenu niebezpiecznego za kady model
przeywa!cy choy czciowo w 8adowitej 'stwinie$
-ro< uywana przez modele nalece do druyny, ktra kontrolu!e 8adowit
'stwin zysku!e cechy ora .>=98=B >=>#$
P P 2 2w wi i5 5t ty y C Ca a$ $
* gbi prastarej kniei znajduj! si 7wity Gaj, mistyczne miejsce powicone =$yi, bogini
podnoci, kady kto znajdzie si w pobliu magicznyc$ drzew moe skorzysta% z
drzemi!cej w nic$ mocy.
)odele bohater#w nalecych do kompanii, ktra kontrolu!e 5wity 'aj podlega!
zasadzie spec!alne! =981%B 1' .>-+*+>$ %aley zauway, e moc 5witego 'aju nie
dzia"a na modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>
oraz 1@)'%$
Q Q . .w wy yk kD Dy y ? ?a as s
,as to kompleks rolinnoci swoisty dla danej krainy, c$arakteryzuj!cy si duym udziaem
drzew rosn!cyc$ w zwarciu, wraz ze wiatem zwierzcym i r#nymi czynnikami przyrody
nieoywionej oraz zwi!zkami, kt#re midzy nimi wystpuj!.
=en las nie wyrnia si niczym szczeglnym$
R R ) )r rw wa aw wy y ! !a at te e& &# #n ni ik k
'$ocia owe przeklte dotykiem K$orna drzewa pi! niespokojnym snem przez cykle
wiata, magia uywana w ic$ pobliu przepenia je !dz! krwi
,eeli !akikolwiek model przeywa!cy na oszarze (rwawego .atecznika zostanie
orany na cel udanego zaklcia lu granice lasu przekroczy model podlega!cy
zasadzie spec!alne! )>3, to wszystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze (rwawego .atecznika otrzymu! tra&ienie o S?E )*$
%astpnie drzewa tworzce (rwawy .atecznik przesuwa! si o )*8 w losowo
okrelonym kierunku, omi!a!c ewentualne elementy terenu na!krtsz drog$ )odele
zna!du!ce si cho czciowo na oszarze (rwawego .atecznika nie porusza! si wraz
z drzewami i pozosta! na swoim mie!scu$
S S . .a a< <a a$ $n ni ik k + +y y& &i ia a
* korzeniac$ tego lasu wrze surowa moc G$yran, *iatru >ycia.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze 2agajnika 9ycia
podlega! zasadzie spec!alne! 9@3@%@9>*,>$
K KT T 9 9a aw wi ie e" "# #o on ny y ? ?a as s
>yj!ce w mrocznyc$ ostpac$ puszczy psotne ,ene ,ic$a postanawiaj! urz!dzi% niewinny
w swoim mniemaniu art przemierzaj!cej las kompanii wojownik#w.
0szystkie modele podlega!ce zasadzie spec!alne! .0+@9.G zna!du!ce si cho
czciowo na terenie $awiedzonego "asu natychmiast szaruj i d walczy z
na!liszym sprzymierzonym druynnikiem$ 5o zako<czeniu azy walki modele ktre
walczy"y wrcz naley ustawi 1- od sieie$
K KK K . .a a< <r r# #y yb bi io on ny y 0 07 7r r
3rzewa tego lasu porastaj! kolorowe, tuste, misiste grzyby. ,epiej nie wdyc$a% ic$ opar#w
i zarodnik#w zbyt gboko.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze 2agrzybionego +oru
podlega! zasadzie spec!alne! 3?85'=>$ 8rok 2agrzybionego +oru nie dzia"a na istoty
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
K KL L E E# #i ik ka a ) )n ni ie e$ $a a
*dr#wka pod skrconymi konarami 3zikiej Kniei jest naprawd niebezpieczna, albowiem
jej drzewa kipi! gniewem.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut )* za kady model przeywa!cy choy
czciowo na oszarze %zikiej (niei$ 0ynik 4, oznacza, e model otrzymu!e tra&ienie
o S?E )* ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
W Wa ar rh he ei im m

J J | | S S t t r r o o n n a a
R R# #e ek ki i: :
0artki ieg rzeki moe pomc w oronie skrzyd"a kompanii alo spowolni natarcie
przeciwnika$ 5rzeprowadzanie ataku przez rzek nie !est "atwym zadaniem, a rody,
mosty i przeprawy ywa! czsto wanymi celami dla walczcych druyn$
0szystkie rzeki podlega! poniszym zasadom$
R R# #e ek ki i a a r ru u& &h h: :
-rody, strumienie i p"ycizny, ktrych szeroko waha si od 2- do 4- traktowane s
!ak teren trudny, natomiast rwce rzeki, ktrych szeroko przekracza 4- traktowane s
na potrzey gry !ako teren bardzo trudny$ 5onadto we!cie do rwce! rzeki wie si z
duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu niebezpiecznego$

! !o os st ty y ( ( i in nn ne e p pr r# #e ep pr ra aw wy y: :
0ikszo rzek ma przyna!mnie! !edno mie!sce, w ktrym mona w miar
ezpiecznie !e pokona, takie !ak mosty czy rd$ 5rzeprawy takie powinny y
traktowane !ak teren otwarty$
9 9i ie e# #b ba a" "a an ne e r r# #e ek ki i: :
9zeki Starego wiata s mtne i zdradliwe, a pod powierzchni wd y! dziwne i
przeraa!ce estie$ #iedy tylko model we!dzie do niezbadanej rzeki 6lu zostanie tam
rozstawiony7 naley wykona rzut 2)*, a wynik odczyta z ponisze! taeli:
2)* 9E.0AEA9A R.E)A
2 9zeka wiat"a
3 )artwiczy *iek
4 #amienny Strumie<
> 0zurzony 5otok
* 0oda Uycia
I .wyk"a rzeka, chya;
J 0ierna 9zeka
K 9zeka 1muchw
1G 9zeka #rwi
11 .dradliwy 5otok
12 0rzca 5owd4
K K( (L L R R# #e ek ka a 2 2w wi ia at tD Da a
"o nie jest zwyka rzeka, lecz wrz!ca i skrz!ca si masa 2agii &ys$.
#ady model, ktry wkroczy w nurt /zeki 5wiat!a, sta!e si natychmiast celem losowo
okrelonego zaklcia z Tradycji 5wiat!a 6patrz R1.E.AL PP: !ACA7$ *zar
zosta!e rzucony automatycznie i nie moe y rozproszony$
M M ! !a ar rt tw wi i& &# #y y : :i ie ek k
?edynie smr#d gstego, martwiczego szlamu moe rywalizowa% z jego toksyczn!
zjadliwoci!. 'i, kt#rzy przeprawiaj! si przez t rzek, powinni wstrzyma% oddec$.
0e!cie do .artwicze 6ieku wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test
terenu niebezpiecznego$ 5onadto, ro< uywana w walce wrcz przez modele bohater#w
ktrzy przeprawili si przez .artwiczy 6iek w na!lisze! azie walki wrcz zysku!e cech
ora .>=98=B >=>#$
N N ) )a am mi ie en nn ny y S St tr ru um mi ie eQ Q
-zerokie koryto strumienia wypenione jest licznymi, wystaj!cymi ponad lustro wody
kamieniami, po kt#ryc$ z odrobin! szczcia mona przekroczy% rzek suc$! nog!.
0szystkie modele traktu! wody (amiennego :trumienia !ak teren otwarty$ ,ednak we!cie
na liskie kamienie wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu
niebezpiecznego$
O O W W# #b bu ur r# #o on ny y 6 6o ot to ok k
,odowate g#rskie potoki s! gbokie, bystre i wartkie.
0e!cie do 1zburzonego Potoku wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona
test terenu niebezpiecznego$ ,ednake, zimna woda ma tak poudza!ce w"aciwoci, e
kady model ktry w iece! turze przeprawi" si przez rzek lu pozosta!e choy
czciowo w wodach 1zburzonego Potoku do ko<ca tury podlega zasadzie spec!alne!
81@9.> ,>#' 5+@90S.B$ .imna woda 1zburzonego Potoku nie dzia"a na istoty
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz
1@)'%$
P P W Wo o" "a a + +y y& &i ia a
*ody rzeki posiadaj! niezwyky odcie/, niezalenie od pory dnia czy nocy nurt mieni si
ywi! zieleni!, a yj!ce w pobliu rzeki zwierzta i roliny rosn! due i silne.
#ady model, ktry wkroczy w nurt 1ody 9ycia odzysku!e wszystkie utracone punkty
+W$ 5onadto, !eli model zosta" Oszo!omiony* lu Powalony na ziemi* zna!du!c si cho
czciowo w 1odzie 9ycia, to posta natychmiast wsta!e i kontynuu!e tur normalnie$
1oda 9ycia nie dzia"a na istoty %+@8)>9?@, @=@9B*.%@, 2@%@ 18*AB oraz
1@)'%B i '5G=>%B*A, )>*A+%B 0',@%%@ i 9B10>%B oraz 5'0'.B 6naley
!ednak zauway, e 1oda 9ycia wci dzia"a na !adce w rydwanie lu powozie
postacie7$
Q Q . .w wy yk kD Dy y r r# #e ek ka a
=zeka to naturalny, powierzc$niowy ciek pyn!cy w wyobionym przez erozj rzeczn!
korycie, okresowo zalewaj!cy dolin rzeczn!.
=a rzeka nie wyrnia si niczym niezwyk"ym, chya;
R R W Wi ie er rn na a R R# #e ek ka a
+rzed wiekami nad brzegiem rzeki stoczona zostaa krwawa bitwa w kt#rej nieliczny
kontyngent @rmii 1mperialnej stan! naprzeciw potnej &ordy '$aosy. >onierzom
1mperium, c$o% wybitym do nogi, udao si powtrzyma% iewolnik#w 'iemnoci. *ojownicy
'$aosu widz!c determinacj i zawzito% nielicznyc$ przeciwnik#w postanowili odda% $od
ic$ powiceniu i po rozbiciu oddziau zawr#cili ruszaj!c w kierunku jednego z odlegyc$
miast.
#ontrol nad 1iern /zek sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo w wodach rzeki$ ,eeli w wodach
1iernej /zeki zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie
sprawu!e kontroli nad rzek$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e 1iern /zek podlega! zasadzie
spec!alne! %+@.?')%'F$
S S R R# #e ek ka a E Em mu u& &h h7 7w w
,abirynt powietrznyc$ wir#w przecinaj!cyc$ rzek znany jest wr#d 9l)#w jako 3muc$y, a
kompania kt#ra c$o% czciowo odkryje tajemnice podwodnego wiata zyska du!
przewag nad wrogiem.
#ontrol nad /zek %much#w sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo w wodach rzeki$ ,eeli w wodach rzeki
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad
/zek %much#w$
1opki kompania kontrolu!e /zek %much#w, !eden wyrany przez gracza model
bohatera, zna!du!cy si cho czciowo na oszarze rzeki, moe w czasie wykonywania
pozosta!ych ruch#w zanurkowa w wirach, y na pocztku nastpne! azy ruchu gracza
po!awi si w odleg"oci do 24- od mie!sca zanurzenia, !eeli ruch taki prowadzi do
kontaktu z wrogiem, to !est to rwnoznaczne z szar 6szara ta podlega dzie
wszystkich zasadom szary7$ +ohater moe nawet, !eli gracz soie tego yczy, przerwa
walk, w ktre! ra" udzia", ale w takim wypadku nie dzie mg" szarowa,$
5onadto, model bohatera ukryty poza sto"em nie moe wspiera ezporednio
druyny$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona
test rozbicia, model podru!cy w wirze nie !est liczony do ca"kowite! liczy postaci w
kompanii$
K KT T R R# #e ek ka a ) )r rw wi i
Kiedy rzeki wiata spyn! krwi!, bdzie to znak, e K$orne odzyska panowanie na
szczycie piekielnego panteonu Kr#lestwa '$aosu. adszed czas Krwawego 4ogaA
0e!cie do (rwawej /zeki wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test
terenu niebezpiecznego$ ,ednake, model bohatera udzi S=9>*A do ko<ca tury w ktre!
przeprawi" si przez wody (rwawej /zeki, tak upiorny !est widok ocieka!cych krwi
wo!ownikw$
K KK K . ." "r ra a" "l li iw wy y 6 6o ot to ok k
0dradliwe, pokryte ac$ami wdruj!cego piac$u dno rzeki poc$ono ju wielu miak#w,
kt#rzy odwayli si wkroczy% w nurt 0dradliwego +otoku.
0e!cie w wody 2dradliwego Potoku wie si z duym ryzykiem, a model musi
wykona test terenu niebezpiecznego$
K KL L W Wr r# #@ @& &a a 6 6o ow w7 7" "R R
*ody tej rzeki wr! niebywaym gniewem 6 najlepiej przeprawi% si szybko, bo inaczej nie
wyjdzie si z niej nigdy.
%a koniec w"asne! azy ruchu naley wykona rzut )* za kady model przeywa!cy
choy czciowo we 1rzcej Powodzi$ 0ynik 4, oznacza, e model otrzymu!e
tra&ienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

K | S t r o n a
0 0a a< <n na a: :
Potyczka na mokrad"ach moe szyko zako<czy si rzezi ( "atwo straci rwnowag,
"oto wie or, a tyle samo wo!ownikw tonie w agnie, co ginie z rki wroga$
-agna na!lepie! przeto wykorzysta !ako pu"apki na wroga, a nie astiony z ktrych si
walczy$
0szystkie agna podlega! poniszym zasadom$
0 0a a< <n na a a a r ru u& &h h: :
-agna, moczary, "ota i grzzawiska na potrzey gry traktowane s !ak teren trudny$

9 9i ie e# #b ba a" "a an ne e b ba a< <n na a: :
0szystkie agna s nieezpieczne, rni si znacznie swo! natur i stopniem
zagroenia$ #iedy tylko model we!dzie do niezbadanego bagna 6lu zostanie w nim
rozstawiony7 naley wykona rzut 2)*, a wynik odczyta z ponisze! taeli:
2)* 9E.0AEA9E 0AC91
2 )okrad"a mierci
3 9uchome 5iaski
4 Staw #rwawice! .iemi
> Spowite )g" )okrad"o
* =ru!ce 3rzzawisko
I .wyk"e agno
J =ru!cy 'par
K 3rzzawisko
1G )artwa 0oda
11 =rzsawisko
12 'parzelisko
K K( (L L ! !o ok kr ra a" "D Da a 2 2m mi ie er r& &i i
"o nie s! zwyke moczary, lecz wrz!ca i skrz!ca si masa 2agii -$yis$.
#ady model, ktry wkroczy na oszar .okrade! 5mierci, sta!e si natychmiast celem
losowo okrelonego zaklcia z Tradycji 5mierci 6patrz R1.E.AL PP: !ACA7$
*zar zosta!e rzucony automatycznie i nie moe y rozproszony$
M M R Ru u& &h ho om me e 6 6i ia as sk ki i
-palona so/cem ziemia kryje wiele puapek. *ielu niewiadomyc$ wojownik#w zostao
wci!gnityc$ przez ruc$ome piaski 6 im wiksza o)iara, tym szybciej przypiecztowany jej
los.
0szystkie modele, ktre nie podlega! zasadom spec!alnym +S='=> @=@9B*.%>,
2@%B 18*A lu 2'=, zna!du!ce si cho czciowo na oszarze /uchomych Piask#w
musz natychmiast wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w zalenoci od tego, ktry
ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test oznacza, e model zdo"a"
unikn pu"apki$ %iepowodzenie oznacza, e model zosta!e uwiziony w ruchomych
piaskach i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$ 8wzgldnia!c
ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model
uwiziony w ruchomych piaskach !est traktowany !ak model 1y!czony z akcji*$ %aley
!ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki model nie naley w trakcie
sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na %A0E?A 61WA+9/:H 10RA+EM$
N N S St ta aw w ) )r rw wa aw wi i@ @& &e e$ $ . .i ie em mi i
* wodac$ tego bagna wrze surowa moc G$yran, *iatru >ycia.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze :tawu (rwawicej 2iemi
podlega! zasadzie spec!alne! 9@3@%@9>*,>$
O O S Sp po ow wi it te e ! !< <D D@ @ ! !o ok kr ra a" "D Do o
:par znad mokrada wisi w zimnym powietrzu, ukrywaj!c tyc$, kt#rzy tam przebywaj!
przed wzrokiem wroga. 0 drugiej strony, kto wie, jak! groz kryje ta zimna, upiorna mga5
*szak na p#nocy kady zna legendy o demonicznyc$ ;imirac$ poluj!cyc$ na swe o)iary
pod oson! mgy
0e!cie na :powite .g! .okrad!a wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona
test terenu niebezpiecznego$ ,ednake, wszystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze :powitego .g! .okrad!a uzna!e si na potrzey gry za modele za os"on
cik$

P P % %r ru u$ $@ @& &e e C Cr r# #5 5# #a aw wi is sk ko o
>yj!ce por#d mtnej wody jadowite stworzenia umierciy ju wielu wdrowc#w. ?ednak
ci, kt#rzy wiedz! jak obc$odzi% si z jadem, mog! uy% toksyn przeciwko swym wrogom.
-ro< uywana w walce wrcz przez modele bohater#w nalecych do druyny
przeywa!ce! na oszarze Trujcego 'rzzawiska zysku!e cechy ora .>=98=B >=>#$
,ednake, wszystkie modele porusza!ce si przez Trujce 'rzzawisko musz wykona
test $iebezpiecznego terenu$
Q Q . .w wy yk kD De e b ba a< <n no o
4agna to obszar o utrzymuj!cym si nadmiernym nawilgoceniu, poronity przez rolinno%
przystosowan! do specy)icznyc$ warunk#w zwi!zanyc$ z duym nawilgoceniem.
=o agno nie wyrnia si niczym charakterystycznym$
S S % %r ru u$ $@ @& &y y 1 1p pa ar r
ad trzsawiskiem unosi si gsty, tusty i lepki dym. ,epiej nie wdyc$a% truj!cyc$ opar#w
zbyt gboko.
0szystkie modele zna!du!ce si cho czciowo na oszarze Trujcego Oparu
podlega! zasadzie spec!alne! 3?85'=>$ 8rok Trujcego Oparu nie dzia"a na istoty
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
S S C Cr r# #5 5# #a aw wi is sk ko o
"o nie s! zwyke moczary, lecz wrz!ca i skrz!ca si masa 2agii -$yis$.
0szystkie modele, ktre posiada! 9@1%+ 5>%*@9. lu *+GU#+ 5>%*@9. lu
5>%*@9. . +=A+2)>98 lu 5>%*@9. . 39')9+28 i wkrocz na oszar 'rzzawiska
musz natychmiast wykona rzut na Ochron Pancerza$ 8dany rzut oznacza, e okryty
metalow zro! model musi natychmiast wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w
zalenoci od tego, ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test
oznacza, e model zdo"a" unikn pu"apki$ %iepowodzenie oznacza, e model zosta!e
uwiziony w grzzawisku i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$
8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test
rozbicia, model uwiziony w grzzawisku !est traktowany !ak model 1y!czony z akcji*$
%aley !ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki model nie naley w
trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na %A0E?A 61WA+9/:H 10RA+EM
K KT T ! !a ar rt tw wa a W Wo o" "a a
Gsta, pokryta czarnym wrzosem, cuc$n!ca zgnilizn! woda jest siedliskiem niezliczonej
iloci pasoyt#w i insekt#w, a kade zac$ynicie moe okaza% si )atalne w skutkac$.
0szystkie modele, ktre nie podlega! zasadom spec!alnym 1@)'%, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A lu %+@8)>9?B, zna!du!ce si cho czciowo na
oszarze .artwej 1ody musz natychmiast wykona test W%, nieudany test oznacza,
e trac 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego
rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
K KK K % %r r# #5 5s sa aw wi is sk ko o
3uszne, pokryte gstymi szuwarami trzsawisko poc$ono ju wielu miak#w, kt#rzy
odwayli si rzuci% mu wyzwanie.
0e!cie na Trzsawisko wie si z duym ryzykiem, a model musi wykona test terenu
niebezpiecznego$
K KL L 1 1p pa ar r# #e el li is sk ko o
<nosz!ce si nad oparzeliskiem gnilne opary zwiastuj! jeszcze gro(niejsze
niebezpiecze/stwo kryj!ce si pod nigdy nie zamarzaj!c! ziemi!.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut )* za kady model przeywa!cy choy
czciowo na Oparzelisku$ 0ynik 4, oznacza, e model otrzymu!e tra&ienie o S?E )*
ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
W Wa ar rh he ei im m

1 1G G | | S S t t r r o o n n a a
! !i is st ty y& &# #n ne e m mo on nu um me en nt ty y: :
=ysice lat wo!en i podo!w sprawi"y, e Stary wiat roi si od mistycznych reliktw,
monumentw i ruin$ %ie!edna potyczka toczy si o kontrol lu oron takiego
mie!sca i niezwyk"ych mocy, ktre skrywa$
9 9i ie e# #b ba a" "a an ne e m mi is st ty y& &# #n ne e m mo on nu um me en nt ty y: :
.istyczne monumenty na!lepie! traktowa na potrzey ruchu !ako teren niedostpny$ #iedy
tylko model zliy si na odleg"o do *8 od mistycznego monumentu naley wykona
rzut 2)*, a wynik odczyta z ponisze! taeli:
2)* !S%/:.9/ !19F!E9%
2 #amie< .guy
3 '"tarz #haina
4 #amie< Straniczy @l&w
> =otem 3orka 6a moe )orkaV7
* )agiczny #rg
I .wyk"y monument
J 5omnik -ohaterw
K 'elisk =zeentcha
1G )onument *iszy
11 1" *mentarny
12 ."owrogi 5osg
K K( (L L ) )a am mi ie eQ Q . .< <u ub by y
<czeni -tarego 7wiata wci! spieraj! si o poc$odzenie Kamieni 0guby. iekt#rzy bakaarze
twierdz!, e gazy zostay ustawione przez 0wierzoludzi w $odzie dla blu(nierczyc$ 4og#w
'$aosu, inni, e s! one skamieniaymi odamkami magii stworzonymi przez lekkomylnyc$
gularzy i czarownik#w. ?aka by nie bya prawda, walka w cieniu Kamienia 0guby to
proszenie si o szybk! mier%, gdy gazy s! wiecznie godne, a ic$ pragnienie jest
niezaspokojone
5rzekle<stwo (amienia 2guby oe!mu!e wszystkie modele, ktre zna!du! si w
odleg"oci do *8 od g"azu$ Traienia wymierzone w modele o!te dzia"aniem (amienia
2guby uzysku! premi ,1 do zranienia$
M M 1 1D Dt ta ar r# # ) )h ha ai in na a
'$ocia wyznawcy +ana 2orderstwa skupiaj! si obecnie g#wnie na ziemiac$ aggarot$,
wiele otarzy powiconyc$ Krwaworkiemu K$ainowi rozrzuconyc$ jest po caym wiecie.
*ojownicy, kt#rzy walcz! w imi K$aina, walcz! z rz!dz! krwi przepeniaj!c! ic$ dusze.
#ontrol nad O!tarzem (haina sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wityni lu
zna!du!cych si w odleg"oci do *8 od oelisku reprezentu!cego O!tarz (haina$ ,eeli
na oszarze O!tarzu (haina 6lu w odleg"oci do *87 zna!du!e si tyle samo bohater#w z
ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad monumentem$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e O!tarz (haina podlega!
zasadzie spec!alne! W89+>$ )oc o"tarza dzia"a dopty, dopki kompania kontrolu!e
O!tarz (haina$
N N ) )a am mi ie eQ Q S St tr ra aS Sn ni i& &# #y y E El l= =7 7w w
a wiecie znale(% mona niezliczone Kamienie -tranicze 9l)#w, prastare pomniki dawnej,
rozci!gaj!cej si na ca! planet c$way dzieci <lt$uanu. ,ecz owe kamienie s! czym
wicej ni wspomnieniem c$walebnej przeszoci. *ysysaj! one nadmiar magicznej energii
z tego wiata. <czony mag potra)i skorzysta% z magicznego (r#da i wykorzysta% energi
Kamienia na wasny uytek.
#ontrol nad (amieniem :traniczym 3l#w sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury
posiada wice! modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *8 od oelisku
reprezentu!cego mistyczny monument$ ,eeli w odleg"oci do *8 zna!du!e si tyle samo
bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad monumentem$
)>3 nalecy do druyny, ktra kontrolu!e (amie :traniczy 3l#w otrzymu!e
mody&ikator ,1 do wszystkich pr rzucenia zaklcia$
O O % %o ot te em m C Co or rk ka a ( (a a m mo oS Se e ! !o or rk ka aT T) )
+rzed potyczk! 0ielonosk#rzy wznosz! proste totemy swyc$ barbarzy/skic$ bog#w, by
b#stwa mogy czerpa% rado% z nadc$odz!cej destrukcji. *iele z tyc$ totem#w )ormowanyc$
jest z bota i gnoju i ulega zniszczeniu. iekt#re jednak rze(bione s! naprdce w kamieniu
albo tworzy, przerabiaj!c pos!gi innyc$ ras. "e mog! sta% wiekami bez wzgldu na pogod,
umoliwiaj!c 2orkowi Ba moe Gorkowi5C nieprzerwane ogl!danie kolejnyc$ wiek#w rzezi.
0alczcy pod ponurym spo!rzeniem )orka 6a moe 3orkaV7 czu! dz walki
trawic .ielonoskrych ogw$ 0szystkie modele zna!du!ce si na pocztku azy
ruchu w odleg"oci do *- od Totemu 'orka, mog doda ,)*- do ruchu szary$
P P ! !a a< <i i& &# #n ny y ) )r r@ @< <
2agiczne Krgi to prastare konstrukcje czowieka wznoszone w celu odprawiania
prymitywnyc$ rytua#w 6 o)eruj! oc$ron i neutralizuj! magi.
0szystkie modele, ktre zna!du! si w odleg"oci do *8 od .agicznego (rgu podlega!
zasadzie spec!alne! '15'9%'F %> )>3+G 627$
Q Q . .w wy yk kD Dy y m mo on nu um me en nt t
2onument to pos!g, rze(ba, obelisk, pomnik, zwykle duyc$ rozmiar#w, imponuj!cy,
wspaniay, wystawiony ku czci osoby albo na pami!tk jakiego wydarzenia.
=en monument nie wyrnia si niczym spec!alnym$
R R 6 6o om mn ni ik k 0 0o oh ha at te er r7 7w w
*zniesiony przed wiekami ku czci polegyc$ bo$ater#w kamienny pomnik wci! emanuje
potn! moc!, kt#ra zdolna jest natc$n!% do $eroicznyc$ czyn#w kadego, kto got#w jest
stan!% do walki o suszn! spraw.
#ontrol nad Pomnikiem +ohater#w sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych w odleg"oci do *8 od monumentu$ ,eeli w
odleg"oci do *8 od Pomnika +ohater#w zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn,
adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad monumentem$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e Pomnik +ohater#w mog
przerzuci kady nieudany test traienia i rzut na Ochron Pancerza$ %aley zauway, e
kady rzut mona przerzuci tylko raz, wynik drugiego rzutu !est ostateczny$ 5onadto,
modele bohater#w podlega! zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F
S S 1 1b be el li is sk k % %# #e ee en nt t& &h ha a
+owiadaj!, e przed eonami "zeentc$ zamkn! cz% swej mocy w wykonanyc$ z krysztau
monumentac$. Kady mag, kt#ry zaczerpnie c$o% odrobiny boskiej mocy zyska wadz nad
prastarymi sowami 2rocznej 2owy.
0szystkie modele, ktre podlega! zasadzie spec!alne! )>3 i zna!du! si w odleg"oci
do *8 od Obelisku Tzeentcha mog w dowolne! azie magii przerzuci !edn z (ostek
.ocy$ %aley zauway, e )>3 nie moe przerzuci (ostki .ocy na ktre! w czasie
pry rzucenia zaklcia wypad"a 1$
K KT T ! !o on nu um me en nt t : :i is s# #y y
2onument 'iszy to gadki, czarny kamie/, grubo ciosany i bez zdobie/. 4iegli w sztuce
widz! w nim mroczn! pustk, niepewn! ciek nicoci, wiod!c! przez wiat magii.
0szystkie modele zna!du!ce si w odleg"oci do *- od .onumentu 6iszy nie mog
rzuca zakl oraz korzysta z mocy magicznych i runicznych przedmiotw, ktre
naley traktowa !ak zwyk"e niemagiczne przedmioty odpowiedniego rodza!u$
K KK K E E7 7D D : :m me en nt ta ar rn ny y
* wiecie drczonym nieustannymi wojnami godny poc$#wek czeka tylko szczliwc#w.
=eszta moe liczy% na pogrzebanie w zbiorowej mogile, przykrytej wystarczaj!c! liczb!
kamieni, by uc$roni% ciaa przed dzikimi zwierztami i symboli, kt#re przyci!gn!
bogosawie/stwo najr#niejszyc$ bog#w polegyc$. ?ednak wikszo% do#w cmentarnyc$
przyci!ga ekromant#w i innyc$ czarnoksinik#w, a take stada padlinoernyc$ G$ouli.
Kiedy owi plugawcy ko/cz! nikczemne praktyki, w mogiac$ pozostaje niewiele wicej
ponad porozrzucane czci cia. :tacza je piekielna aura, kt#ra budzi strac$ w sercac$
najmniejszyc$ wojownik#w.
5lugawa moc %o!u 6mentarnego oe!mu!e wszystkie modele, ktre zna!du! si w
odleg"oci do *8 od mogi"y$ '!te dzia"aniem uroku modele przeprowadza!c test
oparty na wsp"czynniku :6 wykonu! rzut 3)* odrzuca!c kostk z na!niszym
wynikiem$ @&ekt nie dzia"a na modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
5onadto, dopty modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B zna!du! si w
odleg"oci do *8 od %o!u 6mentarnego podlega! zasadzie spec!alne! 9@3@%@9>*,>$
K KL L . .D Do ow wr ro o< <i i 6 6o os s@ @< <
:to bezrozumny stranik, kt#ry strzee sekret#w kaplicy powiconej prastarej, nieznanej
sile. 0owrogi +os!g nie zniesie obecnoci intruz#w i da temu wyraz w bardzo gwatowny
spos#b.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut )* za kady model przeywa!cy w
odleg"oci do *8 od 2!owrogiego Posgu$ 0ynik 4, oznacza, e model otrzymu!e
tra&ienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

11 | S t r o n a
% %a a$ $e em mn ni i& &# #e e b bu u" "y yn nk ki i: :
0 Starym wiecie znale4 mona wiele udynkw o wielkie! mocy czy znaczeniu$
*zasem chodzi o magiczn aur samego mie!sca, czasem o echa przesz"oci czy !ego
wito dla oro<cw$ =ak czy inacze!, potyczka toczona w !ego poliu zwykle
ko<czy si prawdziw rzezi$
9 9i ie e# #b ba a" "a an ne e t ta a$ $e em mn ni i& &# #e e b bu u" "y yn nk ki i: :
#iedy model we!dzie do tajemniczego budynku lu zostanie w nim rozstawiony naley
wykona rzut 2)*, a wynik odczyta z ponisze! taeli:
2)* %A;E!9:.A 0FE1W?A
2 %awiedzony 1wr
3 >kropol -ohaterw
4 #rasnoludzki -rowar
> #aplica 3raala
* 0iea #rwi
I .wyk"y udynek
J #aplica Sigmara
K -"ogos"awiony )ur
1G =a!emnicze 9uiny
11 0iea )aga
12 0idmowy 5"ot
K K( (L L 9 9a aw wi ie e" "# #o on ny y E Ew w7 7r r
*iele opuszczonyc$ wie i dwor#w byo ongi siedzibami ekromant#w, kt#rzy
praktykowali tu w sekrecie czarn! magi. '$ocia ekromanta porzuci to miejsce dawno
temu, zoliwe duc$y widma pozostay 6 o czym przekona si kady, kto tu wejdzie.
%a ko<cu azy magii wszystkie modele zna!du!ce si wewntrz udynku lu w
odleg"oci do *- od !ego krawdzi zosta! zaatakowane przez nawiedza!ce dwr yty
i otrzymu! tra&ienie magicznym pociskiem o S?E )3 z cech ora 59.@-+*+@ 5>%*@9.>$
.agiczny pocisk zosta!e rzucony automatycznie i nie moe y rozproszony$
M M A Ak kr ro op po ol l 0 0o oh ha at te er r7 7w w
"o prastare miejsce wzniesiono tysi!clecia temu 6 by% moe wznieli je sami +radawni. *
murac$ akropolu kryj! si pokryte mc$em i gruzem pos!gi upadyc$ kr#l#w i bo$ater#w, a
staroytna odwaga wypenia jego wntrze.
#ontrol nad Akropolem +ohater#w sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze ruin$ ,eeli na
oszarze Akropolu +ohater#w zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad udowl$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e Akropol +ohater#w otrzymu!
premi D1 do wsp"czynnika A%A) dopty, dopki pozosta! zwizani walk wrcz
z dwoma lu wice! przeciwnikami$ 5onadto, bohaterowie automatycznie zda!e
wszystkie testy S>) 0 0>2*@
N N ) )r ra as sn no ol lu u" "# #k ki i 0 0r ro ow wa ar r
Krasnoludzkie piwo jest najbardziej znanym i poszukiwanym napitkiem w caym -tarym
7wiecie. * rzeczy samej, syszano opowieci o cayc$ kompaniac$, kt#re zbaczay z drogi
by odwiedzi% browar, gdzie kupowano Blub rekwirowanoC mocne piwo K$azad#w. ie dziwi
przeto )akt, e wikszo% Krasnolud#w zrobi wszystko, by u)orty)ikowa% swoje browary i
umieszcza na widoku kilka beczek taniego, szybko uderzaj!cego do gowy piwa, z myl! o
maszeruj!cyc$ kompaniac$.
#ontrol nad (rasnoludzkim +rowarem sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury
posiada wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze
rowaru$ ,eeli na oszarze (rasnoludzkiego +rowaru zna!du!e si tyle samo bohater#w z
ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad udowl$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e (rasnoludzki +rowar
automatycznie zda! wszystkie testu S=9>*A8 / 39'.B$

O O ) )a ap pl li i& &a a C Cr ra aa al la a
Kaplice Graala znale(% mona w caym -tarym 7wiecie. 4uduje si je w miejscac$, w
kt#ryc$ 4retonnscy =ycerze napotkali +ani! z ?eziora. '$ocia na pierwszy rzut oka Kaplice
Graala zdaj! si by% opuszczone, moc +ani z ?eziora drzemie w kadym kamieniu,
skupiaj!c energi odnowy i odrodzenia.
#ontrol nad (aplic 'raala sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wityni$ ,eeli na
oszarze (aplicy 'raala zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani
nie sprawu!e kontroli nad udowl$
,eeli (aplic 'raala kontrolu!e %@8=9>2%> druyna, to nalecy do
kompanii bohaterowie podlega! zasadzie spec!alne! 9@3@%@9>*,>$
P P W Wi ie eS Sa a ) )r rw wi i
2ury tej wiey ci!gle ociekaj! wrz!c! posok!. ieziemski od#r ma zgubny wpyw na
najsabszyc$ nawet wojownik#w, budz!c w nic$ !dz krwi i zmieniaj!c w dzikic$
oprawc#w.
#ontrol nad 1ie (rwi sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze aszty$ ,eeli na
oszarze 1iey (rwi zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani
nie sprawu!e kontroli nad udowl$
+ohaterowie nalecy do druyny, ktra kontrolu!e 1ie (rwi podlega! zasadom
spec!alnym %+@%>0+F / W89+>$ )oc 1iey (rwi dzia"a dopty, dopki kompania
kontrolu!e aszt$
Q Q . .w wy yk kD Dy y b bu u" "y yn ne ek k
4udynek to obiekt budowlany trwale zwi!zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoc! przegr#d budowlanyc$, posiadaj!cy )undamenty i dac$.
=en udynek nie wyrnia si niczym niezwyk"ym, chya;
R R ) )a ap pl li i& &a a S Si i< <m ma ar ra a
-igmar 2otodzierca stoczy w obronie przyszego 1mperium wiele bitew przeciwko siom
zniszczenia. '$ocia -igmar odszed dawno temu lub 1mperium ci!gle wierzy, e
2otodzierca strzee ziem 1mperium. 2oe si to wydawa% zabobonami, jeli nie liczy%
)aktu, e nikczemne stworzenia s! osabione, kiedy znajd! si w pobliu Kaplicy -igmara.
0szystkie modele nalece do .?B*A lu *A>'=B*.%B*A kompanii ktre zna!du!
si wewntrz wityni lu w odleg"oci do *- od krawdzi kaplicy musz przerzuci
udane rzuty na Ochron Pancerza$
S S 0 0D Do o< <o os sD Da aw wi io on ny y ! !u ur r
+owszec$n! praktyk! +rezbiter#w -igmara jest bogosawienie kadego muru, kt#ry moe
oc$roni% w bitwie przed podymi stworzeniami '$aosu. 2odlitwa owa potra)i przey%
oratora, a nawet zniszczenie samego muru. *iele mur#w wok# p#l uprawnyc$ i
otaczaj!cyc$ )ortece zbudowano ze skradzionyc$ )ragment#w 4ogosawionyc$ 2ur#w, by
przec$owa% cz% ic$ mocy.
0szystkie modele nalece do .?B*A lu *A>'=B*.%B*A kompanii ktre zna!du!
si w odleg"oci do *- od krawdzi +!ogos!awionego .uru musz wykona rzut )*$
0ynik 4, oznacza, e model otrzymu!e tra&ienie o S?E )* ez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza$
K KT T % %a a$ $e em mn ni i& &# #e e R Ru ui in ny y
:to kamienie zbudzonej wi!tyni, w kt#ryc$ ci!gle pobrzmienia cic$a modlitwa, c$ocia jej
kapani obr#cili si w proc$ przed wiekami.
#ontrol nad Tajemniczymi /uinami sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze wityni$ ,eeli
na oszarze Tajemniczych /uin zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad udynkiem$
)odlitwy wzniesione przez 18*A'0%@3' nalecego do druyny, ktra
kontrolu!e Tajemnicze /uiny ma! Poziom .ocy rwny I$
K KK K W Wi ie eS Sa a ! !a a< <a a
2agowie s! samotnikami i nie zaprz!taj! sobie gowy sprawami maluczkic$. ic dziwnego,
e najpotniejsi z nic$ buduj! wielkie wiee, kt#re su! im za domy, biblioteki i twierdze.
#ontrol nad 1ie .aga sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si cho czciowo na oszarze udynku lu
zna!du!cych si w odleg"oci do *8 od wiey$ ,eeli na oszarze 1iey .aga 6lu w
odleg"oci do *87 zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie
sprawu!e kontroli nad monumentem$
)>3 nalecy do druyny, ktra kontrolu!e 1ie .aga w azie magii traktowany
!est tak, !aky zna" wszystkie czary z praktykowane! przez sieie dziedziny magii$
K KL L W Wi i" "m mo ow wy y 6 6D Do ot t
*idmowy +ot jest barier! niemaj!c! waciwie )izycznej )ormy D jedynie powbijane w
ziemi dr!gi lub pale, na kt#ryc$ zawieszono przeklte )etysze i totemy, wi!!c z nimi
zakazan! magi! dusze 3emon#w i ieumaryc$. ?edynie wojownicy o niezwykej odwadze
lub niespena rozumu przekraczaj! *idmowy +ot bez wanej przyczyny D albo bez
potnyc$ amulet#w oc$ronnyc$.
%a koniec azy ruchu naley wykona rzut )* za kady model przeywa!cy w
odleg"oci do *8 od 1idmowego P!otu$ 0ynik 4, oznacza, e model otrzymu!e
tra&ienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$

W Wa ar rh he ei im m

1 12 2 | | S S t t r r o o n n a a

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

13 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 14 4 | | S S t t r r o o n n a a
S S& &e en na ar ri iu us s# #e e: :
grze WARHE! FS potyczka toczy si zazwycza! midzy dwoma
zwanionymi stronami kon&liktu, reprezentowanymi zwykle przez
podleg"e graczom druyny$ ,eli !ednak w !edne! grze uczestnicz dwie
lu wice! zwanione druyny to mamy do czynienia z bitw, ktr
naley rozegra zgodnie zasadami gry wieloosobowej$
%iezalenie od liczy kompanii iorcych udzia" w grze, rozgrywka toczy si
wed"ug regu" podanych w umieszczonych ponie! scenariuszach$ #ady scenariusz
zawiera krtkie wprowadzenie do rozgrywki, uwagi dotyczce ukszta"towania terenu i
panu!ce! pogody, warunki rozstawienia druyn i rozpoczcia potyczki oraz cel, ktrego
zrealizowanie oznacza dzie zwycistwo !edne! ze stron$ 5onadto, kady scenariusz
zawiera in&ormac!e dotyczce liczy Punkt#w %o&wiadczenia, ktre mog zosta zdoyte
przez iorce udzia" w kon&likcie strony$ %aley take zauway, e scenariusze
podzielone s na dwie oglne kategorie, umoliwia!ce rozgrywanie potyczek wewntrz
i poza murami miast Starego wiata$
5ierwsz grup stanowi scenariusze mie!skie, rozgrywane 0@0%H=9. )89X0
miast i osad Starego wiata$ 1ruga kategoria zawiera zir scenariuszy rozgrywanych
5'.> )89>)+, umoliwia!cych gr pord lichych zaudowa< zapad"ych wiosek, na
dnie mrocznych dolin czy wreszcie w cieniu prastarych drzew porasta!cych stare !ak
wiat lasy i knie!e$
S S& &e en na ar ri iu us s# #e e s sp pe e& &$ $a al ln ne e: :
'son grup stanowi umieszczone na ko<cu rozdzia"u scenariusze specjalne, ktre w
odrnieniu od pozosta"ych nie mog zosta wylosowane zgodnie z podanymi nie!
zasadami$ 0yr scenariusza specjalnego !est moliwy dopiero po spe"nieniu okrelonych
warunkw podanych w opisie konkretnego scenariusza$
W Wy yb b7 7r r s s& &e en na ar ri iu us s# #a a: :
5o zako<czeniu rekrutacji 6zoacz R1.E.AL P: ERF+/9/7 lu sekwencji po potyczce
6opisane! w R1.E.A?E P: )A!6A9A7 gracze mog przystpi do rozegrania
potyczki lu bitwy wed"ug regu" podanych w !ednym z poniszych scenariuszy$
3racze, po wyraeniu oglne! aproaty mog wedle w"asnego uznania wyra
scenariusz wed"ug regu" ktrego dzie toczy si rozgrywka lu wykona rzut kostkami,
ay zgodnie z podanymi ponie! zasadami wyra scenariusz w spos losowy:
( 3racz, ktrego kompania posiada na!wysze notowania Prestiu %ruyny,
wykonu!e rzut )*, ay okreli rodza! rozgrywki$ 0ynik 1N3 oznacza, e
rozgrywany dzie scenariusz 0@0%H=9. )89X0, natomiast rezultat 4,
oznacza, e potyczka przeiega dzie 5'.> )89>)+$
( %astpnie gracz, ktrego druyna posiada na!nisz warto Prestiu druyny
wykonu!e rzut )**, wynik odczytany z %A0E? S:E9ARFS.E U 61%/:.)A
okreli konkretny scenariusz wed"ug ktrego toczy si dzie rozgrywka$
5o okreleniu rozgrywanego scenariusza, gracze zgodnie z podanymi regu"ami
przygotowu! teren, okrela! warunki pogodowe, a nastpnie rozstawia! w streie
rozstawienia modele nalece do podleg"ych kompanii i rozpoczyna! rozgrywk$

S St tr re e= =a a r ro o# #s st ta aw wi ie en ni ia a: :
:trea rozstawienia to oszar o szerokoci *- od krawdzi sto"u, w ktrym gracze
rozstawia! modele nalece do podleg"ych im kompanii zgodnie z zasadami
podanymi w paragra&ie ERF+/9/ rozgrywanego scenariusza$
6 6o o< <o o" "a a w w S St ta ar ry ym m 2 2w wi ie e& &i ie e: :
5rzedstawione ponie! zasady pozwala! graczom w spos szyki ustali panu!c w
czasie potyczki pogod$ 3"wnym celem poniszych regu" !est wprowadzenie
elementu losowoci i nieprzewidywalnoci tego elementu rozgrywki !akim !est
pogoda$ %aley wykona rzut 3)*, ktrego wynik odczytany z %A0E? 61C1EA
pozwoli okreli panu!ce w czasie rozgrywania scenariusza warunki atmos&eryczne$
5onadto, naley zauway, e o ile w scenariuszu nie podano inacze! warunki
atmos&eryczne nie zmienia! si przez ca" potyczk$ @&ekty pogody odczuwa! wszystkie
modele zna!du!ce si pod otwartym niebem$
W
%A0E?A 61C1EA
3)* WARF9) A%!1SFER/:.9E
3 0FR.A . 61RF9A! 28- 29E+/:AV 3wa"towne opady ogranicza!
zasig nieprochowe! broni dystansowej do Y normalne! wartoci, ponadto silne
podmuchy wiatru utrudnia! poruszanie si oraz celne strzelanie$ )odele nie
mog biega, oraz korzysta ze zdolnoci 2'=, a wszystkie testy traienia z broni
dystansowej wykonywane s z kar (2$ )achiny wo!enne i bro dystansowa, ktre
nie wymaga! testu traienia oraz bro prochowa wypal !edynie na *,$ 9zut
naley wykona osono dla kade! takie! roni na pocztku azy strzelania$
4N* S?9/ WA%RV 5odmuchy silnego, porywistego wiatru porusza! konarami i
ko"ysz mnie!szymi drzewami$ 1ystans lotu modeli ze zdolnoci 2'= zosta!e
zmnie!szony do J-$ 0szystkie testy traienia wykonywane dla broni dystansowych
przeprowadzane s z kar N1$ 5onadto, machiny wo!enne i bro dystansowa, ktre
nie wymaga! testu traienia oraz bro prochowa wypal na 4,$ 9zut naley
wykona osono dla kade! takie! roni na pocztku azy strzelania$
IN14 61C1E9/E.EMV 5rzez ca"y dzie< utrzymu!e si pikna, s"oneczna pogoda$
1>N1I !CLAV 'kolic spowi!a gsta, zimna i lepka mg"a$ 0idoczno zosta!e
ograniczona do 3)*-$ 9zut okrela!cy zasig widocznoci, naley wykona
na pocztku tury kadego z graczy, w azie rozpoczcia tury$ 0ynik oowizu!e
wszystkie modele nalece do kompanii, nie ma potrzey wykonywa
osonego rzutu dla kadego z druynnikw$
1J W:HFRAV 3wa"towne podmuchy wiatru gasz pochodnie i nieos"onite
latarnie, ko"ysz drzewami oraz utrudnia! poruszanie si$ )odele nie mog
biega, oraz korzysta ze zdolnoci 2'=, a wszystkie testy tra&ienia z broni
dystansowej wykonywane s z kar (2$ )achiny wo!enne i bro dystansowa, ktre
nie wymaga! testu traienia oraz bro prochowa wypal !edynie na *,$ 9zut
naley wykona osono dla kade! takie! roni na pocztku azy strzelania$

%A0E?A S:E9ARFS.E N 61%/:.)A
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
)** W/9) S%R19A
11 3racz z niszym Prestiem %ruyny moe wyra scenariusz$
12 %aley wykona rzut w =>-@2+ Z5'.> )89>)+[$
13 R1CA%) 4G>
14 6R./6AE)1WE S61%)A9E 4G>
1> RF9/ 4G*
1* 2WA%E WRHEL1 4G*
21 F19%A99A 4GI
22 FA;ERWER) 4GI
23 L1W:/ S)AR0HW 4GJ
24 E.W19 )SA:A :HA1SF 4GJ
2> F)R/%E )1S.%1W912: 4GK
2* 9E0E.6E:.9A 6R./S%AM 4GK
31 S)LAE :E?9/ 41G
32 )A6?:A 41G
33 61R.F:19E S)AR0/ 411
34 6?ACA S.:.FRHW 411
3> WA?)A F?:.9A 412
3* 1)F6A:;A 412
41 E1) 413
42 RE?)WE 413
43 S)LAE9:E 414
44 .ACF019/ S/9 )F6:A 414
4> 61%/:.)A 41>
4* F)R/%/ S)AR0 41>
>1 6L19X:/ E/?+A9S 41*
>2 )?1A)A 41*
>3 6R.EEAR:E 41I
>4 .L1WAE/ 41I
>> 61+AR 41J
>* 61!1% :HA1SF 41J
*1 WE+A !ACFSA 41K
*2 A%A) . .AS)1:.E9A 41K
*3 !AC:.9/ 10E?S) 42G
*4 1 ;EEE9 !1S% .A EA?E)1 42G
*> %aley wykona rzut w =>-@2+ Z5'.> )89>)+[$
** 3racz z wyszym Prestiem %ruyny moe wyra scenariusz$
)** W/9) S%R19A
11 3racz z niszym Prestiem %ruyny moe wyra scenariusz$
12 %aley wykona rzut w =>-@2+ Z0@0%H=9. )89X0[$
13 1 ;EEE9 !1S% .A EA?E)1 421
14 )A!E99/ )RXC 421
1> 9A%AR:E 422
1* 61!1% :HA1SF 422
21 61+1CA 423
22 .AC919A :HR)A )F6:A 423
23 .L1WAE/ 424
24 9A6AE 424
2> %RF;X:E CA./ 42>
2* S)R./9A S)AR0HW 42>
31 :HA%A CF2?AR.A 42*
32 6L19X:/ FFRC19 42*
33 61?A 0L1CE; R1.)1S./ 42I
34 6?ACA 9SE)%HW 42I
3> Y61E L/S/! .0H;E!Y 42J
3* 6R./ER1+9A 2WX%/9A 42J
41 S6?XER1WA9E )FRHA9/ 42K
42 %R1??1W/ !1S% 42K
43 61?E 0%W/ 43G
44 S%AR:E 43G
4> %A01R 431
4* RF:H1!E 6AS) 431
>1 C12:9E: 432
>2 .L1%1 6RA%HW 432
>3 CR.!X:A CHRA 433
>4 .AC919E )1S.%1W912: 433
>> 2WA%/ CA; 434
>* ?ASS)AR0HW 434
*1 !1:.AR/ 43>
*2 ?E29A SAE.AW)A 43>
*3 S61%)A9E 9A %RA):E 43*
*4 R1CA%) 43*
*> %aley wykona rzut w =>-@2+ Z0@0%H=9. )89X0[$
** 3racz z wyszym Prestiem %ruyny moe wyra scenariusz$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1> | S t r o n a
6 6o ot ty y& &# #k ka a w we ew wn n@ @t tr r# # m mu ur r7 7w w
K KM M R Ro o< <a at tk ki i

=o zamone, po"oone nad rzek miasto zosta"o niemal doszcztnie zniszczone w
czasie wo!ny$ 5owiada!, e cz mieszka<cw ktra cieszy"a si "ask ogw poleg"a
w czasie orony osady, !ednak wikszo mieszczan zosta"o zniewolonych i
uprowadzonych na p"noc, gdzie spotka" ich los gorszy od mierci;
,ednak oddani )rocznym -ogom handlarze niewolnikw nie wykazali
na!mnie!szego zainteresowania pozostawionym wewntrz mie!skich murw
kosztownociom, ktre zacz"y kusi przeywa!ce w poliu miasta zro!ne
kompanie$ .ro!ni, ktrzy pierwsi przyyli do miasta rozpoczli poszukiwanie
kosztownoci$ 2edwo zdyli zag"i si w udynki, po"oone w poliu mie!skich
rogatek gdy wartownicy dostrzegli zlia!c si do osady kole!n zro!n kompani$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem rozgrywki naley podzieli st" na po"owy reprezentu!ce cz mie!sk
i cz wie!sk$ 5onadto, oie czci powinny y oddzielone od sieie, iegnc
przez rodek sto"u rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci
element terenu reprezentu!cy most i mie!skie /ogatki$ %astpnie, kady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
)akiety naley rozstawi tak ay na !edne! czci sto"u ustawione zosta"y elementy
terenu miejskiego, na drugie! za elementy terenu wiejskiego$ %astpnie to samo roi
przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c mostu zosta!e kompania, w szeregach ktre! s"uy mnie!sza licza modeli$
,eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley wykona rzut kostk, ktrego wynik
okreli oro<c$
3racz ronicy /ogatek rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto
modele Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na mie!skie! czci sto"u w odleg"oci do
*- od krawdzi mostu$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
na wie!skie! czci sto"u w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad /ogatkami,
!ednak w czasie rozgrywania potyczki udynek moe tra&ia z rk do rk$ #ontrol nad
/ogatkami sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli bohater#w
zna!du!cych si w odleg"oci do *- od udynku$ ,eeli w poliu udynku zna!du!e
si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad
/ogatkami$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e /ogatki otrzymu! premi D1 do
wsp"czynnika :6 6do maksymalne! wartoci 1G7$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e /ogatki$ ,eeli w poliu udynku
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou graczy$

6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5onadto, zwyciska druyna odna!du!e w miecie kosztownoci, ktre zwiksza! o
)3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
K KN N 6 6r r# #y yp pa a" "k ko ow we e s sp po ot tk ka an ni ie e

0ola )rocznych -ogw ywa kapryna, a ich "aska zwodnicza$ 3dy strudzeni
przeszukiwaniem nieezpiecznych ruin, o"adowani "upami druynnicy wracali do
swych oozw, z"owroga wola 5otg *haosu skrzyowa"a ich drogi, a serca nape"ni"a
gniewem$ .mczeni, przepe"nieni chciwoci wo!ownicy stocz kole!n ezlitosn
walk, d walczy, y zwycizca mg" zasi na grze )up#w*4

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na wiartki, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
wyszym wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$
3racz, ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra wiartk na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na wiartce lece!
w przeciwleg"ym naroniku sto"u$ 3racze mog wystawi swo!e modele w
dowolnym mie!scu zna!du!cym si w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi
wiartki$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku potyczki$
.naczniki naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na
pocztku rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )*, za otrzymany rezultat doda do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ 3racz z wyszym wynikiem rozpoczyna potyczk$ ,eli
uzyskano tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
6 6r r# #y y< <o ot to ow wa an ni ie e p po ol la a b bi it tw wy y w we ew wn n@ @t tr r# # m mu ur r7 7w w : :
#iedy doiegnie ko<ca rekrutac!a kompanii lu gracze zako<cz sekwencj po potyczce,
przychodzi czas na przygotowanie pola itwy, na ktrym rozegra si potyczka$
.godnie z zasadami podanymi w rozgrywanym scenariuszu gracze
rozstawia! wsplnie elementy terenu, takie !ak makiety udynkw, ruiny,
nawiedzone lasy, skaliste wzgrze, drogi, rzeki, a nawet magiczne monumenty$
1orze przygotowane pole itwy nie do, e !est wyzwaniem dla strategicznych
umie!tnoci graczy, to na dodatek wspaniale wyglda$ 1a!e to graczom szans
przygotowania scenerii potyczki i sprawienia, y cz Starego wiata oy"a$
3racze rozstawia!c elementy terenu powinni wzi pod uwag kilka
czynnikw$ 5o pierwsze przyna!mnie! po"owa pola itwy powinna y zastawiona
elementami terenu, a po"owa z wystawionych elementw terenu powinna y
wzniesieniami lu budynkami pitrowymi o wysokoci przyna!mnie! 2-$ %aley
!ednoczenie pamita, e ustawienie wzniesie lu budynk#w pitrowych na orzeach
pola itwy spowodu!e, e kompanie spec!alizu!ce si w strzelaniu zyska! znaczn
przewag$ . kolei umieszczenie wzniesie lu budynk#w pitrowych w re!onie rodka
pola itwy sprawi, e szanse druyn si wyrwna! a elementy terenu naior w
trakcie rozgrywki wikszego znaczenia$ 0arto te udostpni wiele drg prze!cia,
takich !ak drzwi, schody, drainy czy k"adki, pozwala!c w miar moliwoci
wszystkim modelom zaangaowanym w potyczk na poruszanie si po wzniesieniach
lu budynkach pitrowych4 5rzy czym, ay urozmaici rozgrywk nie kady element
terenu dcy wzniesieniem lu budynkiem pitrowym powinien y "atwo dostpny$
W Wa ar rh he ei im m

1 1* * | | S S t t r r o o n n a a
K KO O R Ru ui in ny y

-ogate niegdy miasto w czasie wo!ny zosta"o niemal doszcztnie zniszczone$
0ikszo udynkw i magazynw leg"a w gruzach lu orci si w ruin nieawem$
0ielu powiada, e ucieka!cy z osady mieszczanie nie zdo"ali zara ze so
doytku, a z"oto i kosztownoci wci spoczywa! skryte za murami zniszczonych
udynkw$
#adego dnia, do miasta ciga! zro!ne kompanie, ktre gardzc
nieezpiecze<stwem i walczc z czasem eksploru! rozsypu!ce si domy i magazyny$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ukrytych w rozpada!cych si
udynkach$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy
wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony
wewntrz udynku w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum
*- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik >, oznacza, e losowo okrelony udynek z hukiem oraca si w ruin$
0szystkie modele zna!du!ce si wewntrz udynku musz wykona udany test lu
otrzyma! traienie z SLX > z cech ora 198.3'*.H*B$ )odele, ktre si wspina"y
lu zna!dowa"y si na dachu upadaj z wysokoci, na ktre! si zna!dowa"y$ %astpnie
naley zamieni makiet udynku na ruiny, a modele ktre zna!dowa"y si w
udynku lu z niego spad"y naley umieci w odleg"oci do 1- od krawdzi ruin$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$
K KP P 2 2w wi i5 5t te e R Rr r7 7" "D Do o

5rzed zniszczeniem miasto s"yn"o z uzdrawia!cego 4rd"a, do ktrego
pielgrzymowali mieszka<cy p"nocnych osad$ 2iczne dary pozostawione przez
uzdrowionych pielgrzymw pozwoli"y kap"anom Shallyi na wzniesienie wityni
powicone! 5"aczce! 5ani )i"osierdzia$
0ielu powtarza pog"oski, wed"ug ktrych kap"ani znaczn cze darw, ktre
nie zosta"y wykorzystane na wzniesienie wityni i pomoc uogim, ukryli w skarcu
wityni$ +nni powiada!, e cho sama witynia zosta"a zniszczona, skariec zalany
przez splugawione przez kultystw %urgla 4rd"o to kosztownoci le na
wycignicie rki, a kady kto !est na tyle odwany y zanurzy si w cuchnce! rei
moe po nie sign$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci teren wodny o rednicy oko"o *-, ktry w scenariuszu dzie
pe"ni" rol tytu"owego 5witego ;r#d!a$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu
ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz
wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie
to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie
sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w 5witym ;r#dle$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od rzegu 4rd"a moe
prowa odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik >, oznacza,
e bohater odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e
bohater zach"ysn" si zatrut przez %urglingi wod i musi wykona test W%, nieudany
test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do
na!liszego rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
5wite ;r#d!o moe y przeszukiwane przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 5wite <r#d!o nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice! znacznik#w kosztowno&ci$ ,eeli oie
druyny Zzdoy"y[ tyle samo znacznik#w kosztowno&ci, gra ko<czy si przegran ou
graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

! !o ot tD Do o& &h h: :
#ady z rozgrywanych przez graczy scenariuszy posiada w"asny cel, ktrego realizac!a
oznacza wygranie potyczki$ ,ednak gracze mog wprowadzi do rozgrywki
dodatkowy element i wype"ni zadanie zwizane z pokonaniem mot!ochu, ktrego
realizac!a oznacza dzie dodatkowe korzyci dla kompanii$ 0ice! in&ormac!i na
temat !1%L1:HF zna!du!e si w R1.E.A?E P: .ASAE/ 16:;19A?9E7$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1I | S t r o n a
L LK K F Fo on nt ta an nn na a

#ilku o"kanych mieszczan, ktrym )orr pozwoli" przetrwa upadek miasta
powiada, e osada zaatakowana zosta"a z wielu stron$ 'caleni zaklina! si, e podczas
gdy mieszka<cy i o"nierze desperacko odpierali szturm na mie!skie mury, z kana"w i
piwnic wy"onili si plugawi Szczuroludzie, ktre wi"y swe zatrute ostrza w plecy
oro<cw$
)iasto upad"o, a wikszo mieszka<cw zagin"a$ ,ednak uzro!one po zy
zro!ne kompanie wci ciga! z okolicy$ 0ikszo poszuku!e kosztownoci, ktre
wed"ug pog"osek wci pozosta"y wewntrz udynkw, niektrzy przyywa! y
rozwiza zagadk przygarionych postaci, ktre pono wieczorami skrada! si
pord ruin udynkw$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci teren mie!ski reprezentu!cy ontann o rednicy oko"o 3-$
%astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza
! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w ontannie$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od rzegu ontanny
moe prowa odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik 2,
oznacza, e bohater odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e
bohater zach"ysn" si zatrut wod i musi wykona test W%, nieudany test oznacza, e
traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego
rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
0ontanna moe y przeszukiwana przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 0ontanna nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik 1 oznacza, e ukryte pod &ontann (ule trujcego wichru pka! uwalnia!c
paraliu!cy gaz$ %aley uy 3- okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci
nad ontann$ 0szystkie modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych podstawki s
ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta! traione automatycznie, te modele, ktrych
podstawki s czciowo przykryte, otrzymu! traienie na 4D$ Traione modele musz
wykona test W% lu zostan Powalone na ziemi*$
0 kade! turze, w azie ruch#w przymusowych, chmura tru!cego gazu
przemieszcza si w kierunku wyznaczonym za pomoc (ostki /ozrzutu, wynik
%RAFE9E[ oznacza, e chmura pozosta!e w mie!scu$ 1ystans naley wyznaczy za
pomoc rzutu (ostk Artyleryjsk, wynik 9EW/6ALE oznacza, e chmura dymu
rozwiewa si$ 0szystkie modele, ktre zna!d si na drodze trujcego wichru, a ktrych
podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta! traione automatycznie, te
modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, otrzymu! traienie na 4D$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik kosztowno&ci$
L LL L F Fa a$ $e er rw we er rk ki i

5owiada!, e po"oona na skrzyowaniu szlakw handlowych osada zamieszkana
y"a przed wo!n przez znaczn populac! krasnoludzkich handlarzy i rusznikarzy$
)ieszczanie, ktrym z "aski )orra, dane y"o przetrwa upadek miasta
opowiada! o liczne! dorze uzro!one! karawanie, ktra na kilka godzin przed
pogromem wy!echa"a przez po"udniow ram$ %iektrzy opowiada! take o
wielkim chaosie !aki wyuch" wrd oro<cw po tym !ak miasto ostrzelane zosta"o
przez masywne, p"once pociski wystrzelone z demonicznych katapult$ 0ielu
mieszczan zgin"o wwczas pod kopytami sp"oszonych koni i masywnymi ko"ami
powozw$
0ed"ug plotek, powtarzanych przez kilku ocala"ych mieszczan, na !ednym z
mie!skich targowisk zderzy si mia"y dwa powozy$ 5ierwszy z nich przewozi mia"
z"oto, drugi skrzynie z prochem i kartaczami$ 5lotka, cho niepotwierdzona
wystarczy"a y do osady ciga zacz"y zro!ne kompanie "ase na zamknite w
skrzyniach dorodzie!stwa;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci makiet reprezentu!c dwa rozite powozy, ktre zderzy"y si
na mie!skim targowisku$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z
nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w rozitych
powozach$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych
ruch#w, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od rozitych powozw moe
podnie znacznik kosztowno&ci zgodnie z zasadami przedstawionymi w R1.E.A?E
: RF:H$
5"oncy wz moe y przeszukiwany przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 0ajerwerki nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik 1 oznacza, e !edna ze skrzy< ktra wypad"a z rozitego powozu
eksplodu!e posy"a!c w nieo wype"nion prochem rakiet$ 5ocisk wzi!a si w
powietrze po czym leci )*\4- w losowo okrelonym kierunku i upada na ziemi
eksplodu!c kul ognia$ >y ustali tra&ienia naley uy ma"ego 3- okrg"ego
wzornika$ 5ocisk nie !est tak duy, !ak wzornik oczywicie ale oe!mu!e pole raenia
ostrych od"amkw eksplodu!cego "adunku$ #ady model, ktrego podstawka ley w
ca"oci pod wzornikiem zosta!e tra&iony automatycznie, a kady model, ktrego
podstawka ley czciowo pod wzornikiem, zosta!e tra&iony na 4,$ '!te
wzornikiem modele otrzymu! traienie o S?E 3 z cech ora 59.@-+*+@ 5>%*@9.>$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, po zako<czeniu potyczki naley wykona rzut )* za kady znacznik
kosztowno&ci ktry bohaterowie zdo"ali wynie z pola itwy$ 0ynik 1N2 oznacza, e
bohater zna!du!e w skrzyni )3 porc!e (rasnoludzkiego prochu 6zoacz R1.E.AL PO:
E)W6F9E)7$ 0ynik 3, oznacza, e zamknite w skrzyni kosztownoci zwiksza!
ilo odnalezionych przez kompani w azie eksploracji )up#w* o D1$
W Wa ar rh he ei im m

1 1J J | | S S t t r r o o n n a a
L LM M L Lo ow w& &y y s sk ka ar rb b7 7w w

5rzed wo!n miasto s"yn"o z wielu targw i &estynw, a wewntrz murw mie!skich
wzniesiono wiele sk"adw w ktrych magazynowano towary sprowadzone z ca"ego
Starego wiata$ 0ikszo kosztownoci zosta"a zarana przez ucieka!cych na
po"udnie mieszczan lu rozgraiona w czasie wo!ny !ednak wed"ug plotek niektre
magazyny unikn"y spldrowania$
0ieci o ukrytych skarach szyko si rozchodz i lotem "yskawicy dociera!
do uszu chciwcw, ktrych serca skazi" dotyk )rocznych -ogw$ #adego dnia do
miasta ciga! uzro!one po zy kompanie, y walczy, przelewa krew i zai!a za
z"oto$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ukrytych w magazynach i sk"adach$
#ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony wewntrz
udynku w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od
innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu )owcy skarb#w nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy wydoyli z magazynw kosztownoci i zdo"ali wynie !e z
pola itwy, zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady
znacznik kosztowno&ci$

L LN N E E# #w wo on n ) )s si i5 5& &i ia a : :h ha ao os su u

5rzed wo!n nad osad, niczym gigantyczny stranik, growa"a witynia Sigmara, z
ktre! co godzin rozlega"o si icie potnego dzwonu u&undowanego przez
ogoo!nych mieszka<cw$ ,ednak miasto zosta"o zniszczone, a wraz z osad run"a
witynia Sigmara$ %iektrzy twierdz, e na gruzach wityni Sigmara plugawi
czcicieli #sicia 9ozkoszy u"oyli nieosiny stos z cia" wyrnitych w krwawe! orgii
mierci i zniszczenia mieszka<cw$
%ieliczni ocaleli z pogromu powiada!, e nad ruinami miasta wci rozlega si
icie dzwonu, a !ego upiorny ton zda!e si doprowadza miertelnikw do o"du;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci udynek, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol dzwonnicy na
szczycie ktre! zawieszono tytu"owy %zwon (sicia 6haosu$ %astpnie, kady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu %zwon (sicia 6haosu nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy %zwon (sicia 6haosu zostanie zniszczony lu
!edna z druyn nie zda testu rozbicia$
3"os %zwonu (sicia /ozkoszy oe!mu!e swym dzia"aniem kady niezwizany
walk wrcz model na polu itwy, ktry nie podlega zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B,
+S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A, 1@)'% oraz %+@.?')%'F$ 5onadto, moc
dzwonu nie dzia"a na modele, ktre zosta"y Oszo!omione*, Powalone na ziemi* lu
-ciekaj*4
%a pocztku kade! tury naley wykona rzut )* dla kadego modelu
o!tego dzia"aniem %zwony (sicia /ozkoszy$ 0ynik 1 oznacza, e model do ko<ca
tury podlega zasadzie spec!alne! 3?85'=>C 2N> oznacza, e #si *haosu nie
zainteresowa" si miertelnikiemC natomiast rezultat * oznacza, e model do ko<ca
tury podlega zasadzie spec!alne! W89+>$
%zwon (sicia 6haosu moe zosta zniszczony w azie ruchu w czasie
wykonywania pozosta!ych ruch#w przez dowolny model bohatera lu stronnika
pozosta!cego w odleg"oci do 1- do dzwonu$ 5onadto, dzwon moe zosta
zniszczony !edynie przez model, ktry nie podlega zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B,
+S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A, 1@)'% oraz %+@.?')%'F$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za zniszczenie dzwonu$ )odel ktry zniszczy %zwon (sicia 6haosu otrzymu!e
dodatkowe ,2 P%$ ,eli dzwon zniszczy stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e
ca"a grupa stronnik#w$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1K | S t r o n a
L LO O F Fk kr ry yt te e k ko os s# #t to ow wn no oB B& &i i

0rd ocala"ych z pogromu mieszczan kry opowie o skradzionych ze skarca
urmistrza kosztownociach, ktre w !edne! z piwnic mia" ukry w"amywacz$ ,ednak
z"odzie! nied"ugo cieszy" si "upem, miasto zosta"o zaatakowane, a mieszczanie ktrzy
nie zdo"ali uciec zostali zarnici lu zmarli w wyniku zarazy, ktr wrd oro<cw
rozsiali kultyci %urgla$
0ieci o ukrytym z"ocie szyko si rozchodz wrd chciwych i zach"annych,
take i te plotki szyko dotar"y do wdru!cych po okolicy kompanii, ktre uzro!one
po zy nie aczc na opowieci o zarazie przyy"y do miasta, y pord ruin
odnale4 ukryty skar$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu -kryte kosztowno&ci nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie ukrytych pord ruin skradzionych kosztowno&ci$ .a
kadym razem, gdy nalecy do druyny model we!dzie do !akiegokolwiek,
zna!du!cego si poza stre rozstawienia udynku naley wykona rzut 2)*$ 0ynik 12
oznacza, e model odnalaz" reprezentowany przez znacznik kosztowno&ci skarb$ %aley
zauway, e kady udynek moe zosta przeszukany tylko raz$ 5onadto, !eli na
stole pozostanie !eden nieprzeszukany udynek to skar zostanie w nim odnaleziony
automatycznie przez pierwszy model, ktry wkroczy do udynku$ 0 przeszukiwaniu
udynkw mog ra wszystkie modele bohater#w oraz te modele stronnik#w, ktre nie
podlega! zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz
1@)'% lu .0+@9.G$ %atomiast rezultat 2 oznacza, e model 6ktry nie podlega
zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'%7
natkn" si na powalone zaraz cia"a mieszczan i musi wykona test W%, nieudany
test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do
na!liszego rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
znacznik kosztowno&ci zostanie przetransportowany do w"asne! strey rozstawienia gracza$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia znacznik kosztowno&ci
reprezentu!cy skradzione kosztowno&ci zdoywa przeciwnik$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie skarbu$ )odel ktry odna!dzie skradzione kosztowno&ci i
przetransportu!e !e do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli
skar odna!dzie stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna ktra odnalaz"a skradziony skarb zwiksza o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
L LP P 9 9i ie eb be e# #p pi ie e& &# #n na a p pr r# #y ys st ta aQ Q

0ie!cy od strony rzeki wilgotny, zimny wiatr nis" ze so zapowied4 walki i
cierpienia$ .ru!nowana przysta< przepowiada"a kole!n mier g"uchym iciem
portowych dzwonw i upiornym skrzypieniem wyrzuconych na rzeg wrakw;
.ro!ne kompanie przeszuku!ce sk"ady celne coraz ardzie! zlia"y si do
sieie oraz do nieuchronnego krwawego przeznaczenia, !akie zgotowa" im 5an #rwiE

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
W Wa ar rh he ei im m

2 2G G | | S S t t r r o o n n a a
M MK K S Sk kD Da a" " & &e el ln ny y

0 trakcie eksplorac!i osady, kompania odkry"a dorze zaopatrzony i opuszczony
sk"ad celny, w ktrym prcz szcztkw sporego zapasu powszechnie dostpnych
towarw, kupcy zmagazynowali poka4n ilo kosztownoci$
,ednak nie y"o dane odkrywcom d"ugo cieszy si ze znaleziska$ #ilka
pacierzy p4nie!, wrogowie zwiedziawszy si o kosztownociach przyyli w polie
sk"adu celnego, y wydrze swym przeciwnikom chocia cz )up#w*4
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci udynek, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol tytu"owego
:k!adu 6elnego$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c z"oonego w sk"adzie celnym znaleziska zosta!e kompania, w szeregach
ktre! s"uy mnie!sza licza modeli$ ,eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley
wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
3racz ronicy Zznaleziska[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto
modele Zoro<cy[ musz zosta rozstawione w udynku pe"nicym rol sk"adu
celnego lu w odleg"oci do *- od zewntrznych murw$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u, przy czym naley zauway,
e gracz moe dowolnie podzieli swo! druyn tak, ay rozstawi modele na rnych
krawdziach pola itwy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad :k!adem
6elnym, !ednak w czasie rozgrywania potyczki magazyn moe tra&ia z rk do rk$
#ontrol nad :k!adem 6elnym sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od udynku$ ,eeli w poliu
udynku zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e
kontroli nad :k!adem 6elnym$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e :k!ad 6elny otrzymu! premi D1
do wsp"czynnika :6 6do maksymalne! wartoci 1G7$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e :k!ad 6elny$ ,eeli w poliu udynku
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5onadto, zwyciska druyna wydoywa ze sk"adu celnego zgromadzone w
magazynach kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie
eksploracji )up#w*4
M ML L ) )a ap pl li i& &a a

0ed"ug powtarzanych przez uchod4cw plotek, wzniesiona przed wiekami na
mie!skim rynku drewniana kaplica y"a wiadkiem niezliczone! liczy cudw i
o!awie<$ )ieszczanie powiada! take, e mimo i wikszo udynkw i mie!skich
witych zosta"a zniszczona, powicona zapomnianym ogom drewniana kaplica
ocala"a, a na!e4d4cy zdawali si !e! nie zauwaa$
5rowadzone powtarzanymi przez uciekinierw opowieciami, zro!ne
kompania zlia! si do miasta, y na w"asne! skrze dowiadczy mocy zaklte! w
drewniane! kaplicy, ta ktra pierwsze dotrze do celu dzie musia"a zaciekle roni
swego prawa do zaklte! w kaplicy mocy;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci element terenu miejskiego, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol
tytu"owe! (aplicy$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c (aplicy zosta!e kompania, w szeregach ktre! s"uy bohater podlega!cy
zasadzie spec!alne! 18*A'0%B, #'0>2 98% lu +%UB%+@9$ ,eeli oie druyny
posiada! 18*A'0%B*A, #'0>2+ 98%, +%UB%+@9X0 lu w ou kompaniach s"u
)>3'0+@, oro<c zosta!e druyna w szeregach ktre! s"uy mnie!sza licza modeli (
!eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley wykona rzut kostk, ktrego wynik
okreli oro<c$
Z'ro<ca[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele Zoro<cy[
musz zosta rozstawione w odleg"oci do *- od (aplicy$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u, przy czym naley zauway,
e gracz moe dowolnie podzieli swo! druyn tak, ay rozstawi modele na rnych
krawdziach pola itwy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad (aplic,
!ednak w czasie rozgrywania potyczki moc zaklta w (aplicy moe tra&ia z rk do rk$
#ontrol nad (aplic sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli
bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od (aplicy$ ,eeli w poliu udynku
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli
nad (aplic$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e (aplic mog przerzuci kady
nieudany test oparty na wsp"czynniku :6$ 0ynik drugiego rzutu !est ostateczny$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e (aplic$ ,eeli w poliu udynku
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5o zako<czeniu potyczki wyrana przez zwyciskiego gracza ro< naleca do !ednego
z bohater#w zosta!e po"ogos"awiona przez ogw$ 'd te! pory ro< zysku!e cech
&wity or$ 5onadto, gracz zwyciskie! kompanii moe przerzuci do trzech kostek
podczas na!lisze! azy eksploracji rozgrywane! w czasie sekwencji po potyczce$
. .a a" "a an ni ia a s sp pe e& &$ $a al ln ne e: :
#ady z rozgrywanych przez graczy scenariuszy posiada w"asny cel, ktrego realizac!a
oznacza wygranie potyczki$ ,ednak gracze mog wprowadzi do rozgrywki
dodatkowe zadania specjalne, ktrych wykonanie oznacza dla kompanii dodatkowe
pro&ity i korzyci$
5o zako<czeniu przygotowa< do potyczki, ale przed rozpoczciem
rozgrywki naley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z
wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e dla swo!e! kompanii 3 )AR%/ .AEAM
S6E:;A?9/:H 6zoacz R1.E.AL PPO: )AR%/ .AEAM S6E:;A?9/:H7, tak
ay przeciwnik nie zna" ich treci$ ,eli gracz uzna, e nie pasu! mu wylosowane
karty, moe w"oy !e ponownie do talii, przetasowa i ponownie wylosowa 2
karty$ %astpnie karty losu!e kole!ny z graczy$
)AR%/ .AEAM S6E:;A?9/:H zawiera! cel, ktrego realizac!a oznacza
dzie dodatkowe korzyci dla kompanii oraz in&ormac!e dotyczce ewentualne!
liczy Punkt#w %o&wiadczenia, ktre mog zosta zdoyte przez modele realizu!ce
zadania specjalne$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

21 | S t r o n a
M MM M 6 6o or r# #u u& &o on ne e s sk ka ar rb by y

.amona niegdy osada pozwoli"a zgromadzi mieszka<com wiele kosztownoci$
,ednak gwa"towne wydarzenia, !akie dotkn"y ostatnimi czasy p"nocne ziemie
+mperium, zmusi"y mieszka<cw do szykiego opuszczenia domw, wielu porzuci"o
w czasie ucieczki kosztownoci, wielu nie zdy"o ich zara$
5og"oski o porzuconych skarach szyko rozesz"y si po okolicy
"yskawicznie dociera!c do uszu zach"annych awanturnikw$ #adego dnia do
osady ciga! zro!ne kompanie, ktre za kilka z"otych monet gotowe s przela
krew i odera ycie$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci porzuconych na ulicach osady$
#ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony na ulicach w
odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu Porzucone :karby nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

M MN N 6 6l la a< <a a s s# #& &# #u ur r7 7w w

#ierowane kapryn wol )rocznych -ogw zro!ne kompanie zosta! uwizione
pord ruin zru!nowane! osady$ .doyte i zniszczone przez Aordy *haosu miasto
oraca si w py", a na zalega!cych w rynsztoku cia"ach poleg"ych mieszczan eru!
ro!e szczurw$
=ylko szaleniec dorowolnie wkroczy"y w te ukochane przez %urgla ruiny,
gdzie prcz ostrych !ak rzytwy szczurzych zw i pazurw nie ma !u niemal nic;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w reprezentu!cych otwarte studzienki &ciekowe na
ulicach miasta$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie znacznik#w 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony na ulicach w
odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego umieszczonego na ulicach znacznika reprezentu!cego otwarte
studzienki &ciekowe$ 0ynik 1 oznacza, e przeraone szczury w pop"ochu opuszcza!
mie!skie kana"y ataku!c wszystko co stanie im na drodze$ %aley uy 3- okrg"ego
wzornika, ktry dzie reprezentowa" r#j szczur#w$ #ady r#j szczur#w porusza si o
2)*- w losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur pierwszego z
graczy, ignoru!c kary za ruch przez przeszkody i rodza!e terenu 6za wy!tkiem terenu
niedostpnego7$ /#j nie moe zosta orany na cel zakl, zwizany walk wrcz oraz
ostrzelany 6take magicznymi pociskami7, a wszystkie modele ktre zna!d si na drodze
ro!u otrzymu! traienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
6 6r r# #e es s# #k ka a" "# #a a$ $k ki i: :
#iedy gracze rozstawili !u elementy terenu zapewne powsta"y ulice, place i inne
mnie!sze lu wiksze przestrzenie$ 0arto umieci na nich rozmaite przeszkadzajki
: kawa"ki gruzu, wraki powozw, resztki konstrukc!i i wreszcie zwyk"e mieci czy
porzucone skrzynie z ywnoci$ =o do wane, szczeglnie w przypadku
kompanii, ktre niezyt dorze w"ada! broni dystansow : alo gracz w trakcie
przygotowywania pola itwy zlikwidu!e ale! strzelcw, alo dzie si musia"
p4nie! mocno napoci, ey !ego druyna zdo"a"a pode! do wroga$
Przeszkadzajki, podonie !ak elementy terenu, powinny zosta rozstawione
przez graczy naprzemiennie$ .aleca si ay kady z graczy rozstawi" na ca"ym stole
co na!mnie! N przeszkadzajki$

W Wa ar rh he ei im m

2 22 2 | | S S t t r r o o n n a a
M MO O W Wa al lk ka a u ul li i& &# #n na a

#horne pragnie krwi, a !ego g"d !est nienasycony$ 5oudki kieru!ce dzia"aniami
5ana *zaszek s proste !ak ulica na ktre! spotka"y si wrogie kompanie
przemierza!ce ruiny miasta$ %iewiadomi wo!ownicy skrzyu! ro< y raz
!eszcze przela krew ku chwale 5ana #rwiE

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z
graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w
dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu miejskiego nie zostan u"oone tak, y stworzy
po!edyncz ulic, przy czym droga moe y tak krta !ak tylko zaycz soie tego
gracze$ 5onadto, naley zauway, e oszar zna!du!cy si ezporednio za
przylega!cymi do alei udynkami uzna!e si na potrzey scenariusza 1alka uliczna
za teren niedostpny$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$


E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$
3racz, ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra koniec ulicy na
ktre! rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na
drugim kra<cu alei$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w
odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu !edna
ze stron zdo"a umieci wszystkie pozosta!ce na stole modele w streie rozstawienia
przeciwnika$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za przedarcie$ #ady model bohatera otrzymu!e ,1 P% za przedarcie przez linie
wroga$
M MP P 1 1k ku up pa a& &$ $a a

'kaza"e udowle wzniesione w zamone! dzielnicy z pewnoci pe"ne s
drogocennych przedmiotw i kosztownoci$ ,ednak ogactwo ciga do sieie
chciwcw rwnie skutecznie !ak ogie< my$ 0iele krcych w okolicy kompanii
podliwym wzrokiem spoglda na zniszczone posiad"oci, !ednak ogactwo
przypadnie tylko te! druynie, ktre! uda si o! kontrol nad wikszoci
udynkw$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
%astpnie naley wykona rzut )3D2, ktrego wynik okreli ilo udynkw,
w ktrych mog zna!dowa si ogactwa$ 'znaczanie posiad"oci znacznikami
kosztowno&ci naley zacz od udynku po"oonego !ak na!lie! rodka sto"u, a
nastpnie kontynuowa oznaczanie wyiera!c udynki po"oone w poliu
centralne! posiad"oci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu Okupacja nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est prze!cie kontroli nad udynkami oznaczonymi znacznikami$
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie
zda testu rozbicia$ 0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia zwyciska
anda prze!mu!e wszystkie udynki na stole$
5osiad"o moe zosta za!ta przez dowolny model bohatera oraz te modele
stronnik#w, ktre nie podlega! zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>,
2@%B 18*A oraz 1@)'% lu .0+@9.G$ )odel nie moe Zokupowa[ udynku !eli
!est Oszo!omiony*, zosta" Powalony na ziemi* lu -cieka*$ ,eeli w udynku przeywa!
modele nalece do rnych druyn, posiad"o zosta!e za!ta przez gracza ktry
umieci" w udynku wice! modeli, w innym przypadku walka o posiad"o dzie
trwa"a dopki !eden z graczy nie umieci w udynku kole!nych modeli$
5o zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry za!" wice! udynkw$
,eeli oie druyny Zokupu![ tyle samo udynkw, gra ko<czy si przegran ou graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za =okupacj>$ )odel, nalecy do zwyciskie! druyny, ktry za!mie posiad"o
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli udynek Zokupu!e[ stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e
ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna wydoywa porzuconych przez mieszczan domw
kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

23 | S t r o n a
N NK K E Eo ok ki i

=rawione gniewem i chciwoci serca druynnikw da"y si zwie pokusie *haosu$
.ro!ne kompanie przyw"aszczy"y soie pozostawione w portowych magazynach
dora i kosztownoci$ ,ednak kapryna wola i zwodnicza "aska )rocznych -ogw
skrzyowa"a drogi o"adowanych "upami druynnikw$
%iewiadome, zro!ne kompanie stocz kole!n ezlitosn walk, d
walczy, y zwycizca mg" zasi na grze )up#w*4

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na czci oddzielone od sieie, "czc
przeciwleg"e naroniki, rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley
umieci element terenu reprezentu!cy most$ #ady z graczy rzuca )* w celu
ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz
wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie
to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie
sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na wiartki, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
wyszym wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$
3racz, ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra wiartk na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na wiartce lece!
w przeciwleg"ym naroniku sto"u$ 3racze mog wystawi swo!e modele w
dowolnym mie!scu zna!du!cym si w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi
wiartki$ %aley zauway, e gracze powinni rozstawi swo!e modele w granicach
wiartek przylega!cych do naronikw przez ktre nie przep"ywa rzeka, tak ay
wrogie kompanie oddzielone y"y kana"em$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku potyczki$
.naczniki naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na
pocztku rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )*, za otrzymany rezultat doda do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ 3racz z wyszym wynikiem rozpoczyna potyczk$ ,eli
uzyskano tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
N NL L R Re el li ik kw wi ie e

'caleni z pogromu mieszczanie powiada!, e oddani )rocznym -ogom kultyci
spldrowali i zezczecili wzniesion wewntrz mie!skich murw witynie, a z"oone
w kryptach relikwie witych rozrzucone zosta"y po ca"ym miecie$
#rce w okolicach zro!ne kompanie ciga! do miasta, y pord ruin
odnale4 zezczeszczone zw"oki witych mw$ .yt wielu !ednak pragnie
wykorzysta relikwie do w"asnych celw, y poszukiwania mog"y zako<czy si ez
rozlewu krwi;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci element terenu miejskiego reprezentu!cy ograion &wityni$
%astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza
! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci reprezentu!cych skradzione ze wityni
tytu"owe /elikwie$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy
wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony w
odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika
i krawdzi &wityni$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$ 5onadto, naley zauway, e w czasie
rozgrywania scenariusza aden bohater nie moe nie wice! ni !ednego znacznika
kosztowno&ci na raz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$

E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu /elikwie nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy wszystkie relikwie reprezentowane przez znaczniki
kosztowno&ci zostan z"oone w &wityni lu !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu wszystkie relikwie
zostan z"oone w &wityni zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice! znacznik#w
kosztowno&ci$ ,eeli oie druyny Zzdoy"y[ tyle samo znacznik#w kosztowno&ci, gra ko<czy
si przegran ou graczy$
/elikwie, reprezentowane przez znaczniki kosztowno&ci, mog zosta z"oone
wewntrz &wityni w azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady 1y!czony
z akcji* wrogi model$
,1 za odnalezienie i z!oenie w &wityni relikwii$ )odel ktry odna!dzie relikwi i
przetransportu!e ! do &wityni otrzymu!e ,1 P%$
.?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog zrezygnowa z oddania relikwii i wykorzysta !e w
lu4nierczych rytua"ach powiconych plugawym ogom$ +ohaterowie otrzymu! ,1
Punkt %o&wiadczenia za kady znacznik kosztowno&ci z ktrymi zako<czyli rozgrywk$

E Er ra ab bi in ny y: :
5odonie !ak przeszkadzajki, rwnie drabiny stanowi wany element pola itwy,
szczeglnie w przypadku wielopoziomowych makiet$ 5oruszanie si po drabinach
!est znacznie ezpiecznie!sze ni wspinaczka czy skakanie$
.aleca si ay przyna!mnie! po"owa wielopoziomowych makiet
wyposaona y"a w drabiny$ *o wice!, drabiny mog "czy ze so poszczeglne
pitra nie tylko w pionie ale i w poziomie;

W Wa ar rh he ei im m

2 24 4 | | S S t t r r o o n n a a
N NM M S Sk kD Da a" "n ni i& &e e

5rzed wo!n, po"oone nad rzek miasto s"yn"o z duego portu i licznych sk"adw
celnych w ktrych magazynowano towary sprowadzone z ca"ego Starego wiata$
5owiada!, e cho wikszo dr i kosztownoci zosta"a zarana przez ucieka!cych
na po"udnie mieszczan lu rozgraiona w czasie wo!ny to niektre sk"adnice unikn
mia"y spldrowania$
1o portowego miasta wci przyywa! zro!ne kompanie, y walczy,
przelewa krew i zai!a za z"oto$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ukrytych w magazynach i sk"adach$
#ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony wewntrz
udynku w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od
innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u, tak ay wrogie kompanie oddzielone y"y rzek$
0 scenariuszu :k!adnice nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy wydoyli z magazynw kosztownoci i zdo"ali wynie !e z
pola itwy, zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady
znacznik kosztowno&ci$

N NN N . .a a< <u ub bi io on ny y s sy yn n k ku up p& &a a

'powieci o dramatycznych wydarzeniach, ktre rozegra"y si na p"nocy +mperium
powtarzane s przez uciekinierw i zro!nych w niemal kadym zaktku 2enna
Sigmara$ 0ielu s"ucha ich z niedowierzaniem, inni odchodz ma!c do w"asnych
k"opotw, niektrzy !ednak s"ucha! ich z uwag i "yskiem w oku, ktry nie wry
nic dorego$ 0ielu m"odych arystokratw i synw zamonych mieszczan,
przekonanych o swe! niemiertelnoci wyrusza na p"noc, dowodzc naprdce
zrekrutowanymi kompaniami sk"ada!cymi si g"wnie z oprychw i zai!akw$
%iewielu !ednak dociera do celu, a z tych ktrym si to uda!e !edynie nieliczni y!
wystarcza!co d"ugo y o w"asnych si"ach powrci do domu;
%a cianach za!azdw, po"oonych wzd"u prowadzcych na p"noc
szlakw, nakle!ono wiele og"osze< in&ormu!cych o nagrodzie wyznaczone! za
ezpieczne sprowadzenie zaguionego$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley pozostawi pusty plac o rednicy oko"o >- lu umieci element terenu
miejskiego reprezentu!cy rynek$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
%astpnie na rodku sto"u naley umieci model reprezentu!cy zagubionego
syna kupca$ )odel zagubionego porusza si o 4- w losowo okrelonym kierunku na
pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy$
0 scenariuszu 2agubiony syn kupca nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie zaguionego pord ruin syna kupca i ezpieczne
przetransportowanie zagubionego poza teren pola itwy$ :yn kupca przy"czy si do
dowolnego bohatera oraz tych stronnik#w, ktrzy nie podlega! zasadzie spec!alne!
%+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'% lu .0+@9.G, ktre
na ko<cu azy ruchu zna!d si w odleg"oci do 1- od zagubionego$ )odel, ktry
eskortu!e syna kupca nie moe biega, oraz lata,$ %aley zauway, e modele nie mog
przekazywa soie zagubionego$ 5onadto, model ktry szarowa!, zosta" 1y!czony z
akcji* lu dzie -cieka!* porzuca syna kupca$ 0 przypadku zaistnienia powysze!
sytuac!i, zagubiony syn kupca porusza si o 4- w losowo okrelonym kierunku na
pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
zagubiony syn kupca zostanie przetransportowany do w"asne! strey rozstawienia gracza lu
1y!czony z akcji*$ 0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia zagubiony syn
kupca zosta!e ocalony przez przeciwnika$
:HARA)%ER/S%/)A .ACF019EC1 S/9A )F6:A:
S. WW FS S W% +W A :6
:.L1WE)
N M M M M K M K Q
0R1M]6A9:ER.: 2agubiony syn kupca posiada S.=B2@= i )+@*.$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie i uratowanie zagubiony syna kupca$ )odel ktry odna!dzie zagubionego i
przetransportu!e go do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli
syna kupca odna!dzie stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5o zako<czeniu bitwy zwyciska druyna moe odda odnalezionego syna kupca w
zamian za nagrod$ 5rzekazane przez kupca kosztownoci zwiksza! o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

2> | S t r o n a
N NO O 6 6o ot ty y& &# #k ka a

.imny wiatr nis" ze so zapowied4 walki i cierpienia$ .ru!nowane miasto
przepowiada"o kole!n mier g"uchym iciem dzwonw i upiornym skrzypieniem
strzaskanych okiennic;
0rogowie przeszuku!c ruiny coraz ardzie! zliali si do sieie oraz do
nieuchronnego krwawego przeznaczenia, !akie zgotowa" im #horneE
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
N NP P F Fk kr ry yt ty y s sk ka ar rb b

0rd mieszka<cw miasta od lat kry"a legenda o ukrytym skarie, !aki w !edne! z
piwnic mia" zakopa y!cy tu przed wiekami rauritter$ 0ieci o kosztownociach
zgromadzonych przez roz!nika szyko dotar"y do wdru!cych po okolicy
kompanii, ktre uzro!one po zy przyy"y, y pord ruin odnale4 krwawy skar$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$

E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie ukrytego pord ruin skarbu raubrittera$ .a kadym
razem, gdy nalecy do druyny model we!dzie do !akiegokolwiek, zna!du!cego si
poza stre rozstawienia udynku naley wykona rzut 2)*$ 0ynik 12 oznacza, e
model odnalaz" reprezentowany przez znacznik kosztowno&ci skarb raubrittera$ %aley
zauway, e kady udynek moe zosta przeszukany tylko raz$ 5onadto, !eli na
stole pozostanie !eden nieprzeszukany udynek to skar zostanie w nim odnaleziony
automatycznie przez pierwszy model, ktry wkroczy do udynku$ 0 przeszukiwaniu
udynkw mog ra wszystkie modele bohater#w oraz te modele stronnik#w, ktre nie
podlega! zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz
1@)'% lu .0+@9.G$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
znacznik kosztowno&ci zostanie przetransportowany do w"asne! strey rozstawienia gracza$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia znacznik kosztowno&ci
reprezentu!cy skarb raubrittera zdoywa przeciwnik$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie skarbu$ )odel ktry odna!dzie skarb raubrittera i przetransportu!e go
do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli skar odna!dzie
stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5o zako<czeniu potyczki zwyciska druyna moe otworzy reprezentowan przez
znacznik kosztowno&ci skrzyni ze skarbem raubrittera, ay przekona si co przed
wiekami ukry" roz!nik$ >y okreli kosztownoci, ktre zraowa" rauritter
naley wykona rzut )* dla kadego przedmiotu wymienionego ponie!$ ,eeli
uzyskany rezultat !est rwny d4 wikszy od wymienionego w taeli Zwymaganego
wyniku[, oznacza to dzie, e druyna wzogaci"a si o wymieniony przedmiot$
6R.EE!1% W/!ACA9/ W/9)
3)* 2( Automatycznie
)3 )upy* 4,
9uin, wart )*\1> 2( 4,
5istolet 5o!edynkowy 4,
redni pancerz 3,
)iecz 3,
Siod"o / uprz 3,
? ?o ok ka a& &$ $e e: :
#iedy gracze przygotowali !u pole itwy mog dodatkowo urozmaici potyczk
stosu!c )AR%/ ?1)A:;$ #ada lokacja posiada wytyczne, ktre okrela! czy
)AR%A ?1)A:; moe y po"oona gdziekolwiek, czy te naley umieci !
wewntrz czy te na zewntrz udynku$
5oza tym, gracze powinni pamita, e wci nie wiadomo, po ktre!
stronie sto"u zostan rozstawione druyny i g"upio y"oy umieci lokacj tak, y !u
na pocztku rozgrywki tra&i"a w rce przeciwnika$
5o rozmieszczeniu elementw terenu, kady z graczy wykonu!e rzut )3,
ktrych suma okrela ilo )AR% ?1)A:;, ktre naley wylosowa z talii$ #ady z
graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie )AR%
?1)A:; 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ #ada lokacja musi zosta umieszczona zgodnie z lokalizacj w
odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od inne! )AR%/
?1)A:;$

W Wa ar rh he ei im m

2 2* * | | S S t t r r o o n n a a
O OK K 6 6D Do on n@ @& &y y " "y yl li iS Sa an ns s

5rzed wo!n miasto po"oone na skrzyowaniu szlakw handlowych zamieszkane
y"o przez wielu kupcw i handlarzy, a przyywa!cy do osady podrni zostawiali w
karczmach, zamtuzach i kramach stosy z"ota$
5owiada!, e wikszo z"ota tra&ia"a do skarca wyudowanego przez
krasnoludzkich inynierw pod okaza" posiad"oci prnie dzia"a!ce! 3ildii
#upcw$ )ieszka<cy, ktrym uda"o si przetrwa pogrom opowiada! o liczne!,
dorze uzro!one! karawanie, ktra na kilka godzin przed upadkiem miasta wyruszy"a
na po"udnie$ 0ed"ug mieszczan wikszo wozw opuci"a mie!skie mury !ednak
niektrzy powiada!, e kilka powozw zosta"o zniszczonych przez masywne,
p"once pociski wystrzelone z demonicznych katapult$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego nie zostan u"oone tak, y stworzy po!edyncz ulic, przy czym
droga moe y tak krta !ak tylko zaycz soie tego gracze$ %astpnie w po"owie
d"ugoci ulicy naley umieci makiet reprezentu!c tytu"owy P!oncy dylians$
5onadto, naley zauway, e oszar zna!du!cy si ezporednio za przylega!cymi
do alei udynkami uzna!e si na potrzey scenariusza P!oncy dylians za teren niedostpny$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w P!oncym
dyliansie$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- rozitego powozu
moe prowa odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik >,
oznacza, e bohater odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e
bohater poparzy" si magicznym ogniem trawicym resztki wystrzelonego z
demoniczne! katapulty pocisku$ +ohater otrzymu!e traienie o S?E 4 z cech ora
5?'%H*B >=>#$
P!oncy dylians moe y przeszukiwany przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu P!oncy dylians nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice! znacznik#w kosztowno&ci$ ,eeli oie
druyny Zzdoy"y[ tyle samo znacznik#w kosztowno&ci, gra ko<czy si przegran ou
graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

O OL L ) )l lo oa ak ka a

5rzed wo!n po"oone nad spoko!n, eglown rzek miasto czerpa"o znaczne zyski
z handlu i transportu rzecznego$
,ednak czasy wietnoci miasta sko<czy"y si wraz z wo!n$ Uy!cy w kana"ach
ciekowych #ultyci %urgla zatruli studnie i rzek, a gdy os"aieni choroami
oro<cy nie yli zdolni stan do walki, Aordy *haosu wkroczy"y do miasta, y
przynie mu ostateczn zag"ad$
+ cho od krwawych walk up"yn"o wiele tygodni, to wyp"ywa!ca z kana"w
re!a wci niesie ze so napuchnite, toczone rozk"adem cia"a mieszczan, ktre
zalega! w korycie rzeki, zmienia!c !e w cuchnc kloak$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w reprezentu!cych u!cia mie!skich kana!#w &ciekowych$
#ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
znacznik#w 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony w odleg"oci do 1- od
rzegu rzeki, w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od
innego znacznika$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u, tak ay wrogie kompanie oddzielone y"y rzek$ 0szystkie modele
naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego umieszczonego na ulicach znacznika reprezentu!cego u!cia kana!#w
&ciekowych$ 0ynik 1 oznacza, e nagromadzone w kana"ach tru!ce gazy wydosta! si
na ulice miasta$ %aley uy 3- okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci
nad znacznikiem$ 0szystkie modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych podstawki s
ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta! traione automatycznie, te modele, ktrych
podstawki s czciowo przykryte, otrzymu! traienie na 4D$ Traione modele musz
wykona test W% lu zostan Powalone na ziemi*$
0 kade! turze, w azie ruch#w przymusowych, chmura tru!cego gazu
przemieszcza si w kierunku wyznaczonym za pomoc (ostki /ozrzutu, wynik
%RAFE9E[ oznacza, e chmura pozosta!e w mie!scu$ 1ystans naley wyznaczy za
pomoc rzutu (ostk Artyleryjsk, wynik 9EW/6ALE oznacza, e chmura dymu
rozwiewa si$ 0szystkie modele, ktre zna!d si na drodze chmury tru!cych gazw,
a ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta! traione
automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, otrzymu!
traienie na 4D$ %aley zauway, e modele, ktre podlega! zasadzie spec!alne!
%+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A, 1@)'% s odporne na dzia"anie
chmury tru!cych gazw$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

2I | S t r o n a
O OM M 6 6r r# #e e" "a ar r& &i ie e

0ed"ug powtarzanych przez uciekinierw plotek, gdzie pord poliskich ruin
zna!du!e si sk"ad celny w ktrym przed wo!n sk"adowano wiele cennych
przedmiotw i kosztownoci$
,ednak Stary wiat pe"en !est 2udzi chciwych i zawistnych, ktrzy niechtnie
pozwala! na dzielenie skry na nied4wiedziu, ktrego zamierza! upolowa, a to
nieodmiennie prowadzi do rozlewu krwi$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli gracz, ktrego druyna posiada nisze notowania Prestiu
%ruyny musi okreli, czy dowodzona przez niego kompania dzie w czasie
rozgrywania scenariusza Przedarcie stron Zataku!c[ czy Zronic si[$
%astpnie, kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$
3racz z wyszym wynikiem wyiera po ktre! stronie sto"u rozstawi swo!e modele
strona Zataku!ca[$ 5o czym gracz Zataku!cy[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, w
odleg"oci do *- od krawdzi sto"u$ Z'ro<ca[ moe wystawi swo!e modele w
dowolnym mie!scu na poziomie sto"u w odleg"oci nie mnie!sze! ni 12- od modeli
przeciwnika$
0 scenariuszu Przedarcie nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
3racz dowodzcy druyn Zataku!c[ rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu gracz
Zataku!cy[ zdo"a umieci 2, modele bohater#w w odleg"oci do *- od przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za przedarcie$ #ady model bohatera otrzymu!e ,1 P% za przedarcie przez linie
wroga$
5onadto, zwyciska druyna wydoywa ze sk"adu celnego zgromadzone w
magazynach kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie
eksploracji )up#w*4
O ON N . .D Do ow wa a" "y y

5rowadzone kapryn wol 0"adcy )arionetek, niewiadome kompanie zwaione
zosta! do opanowanych przez ro!e z!owad#w ruin$
8czeni Starego wiata uzna! 2owady za uosoienie zmiany, a zatem za s"ugi
=zeentcha$ 5owiada si, e z!owad ldu!e na skrze, na!chtnie! na twarzy, pazurami
nacina cia"o, wywo"u!c l i p"acz o&iary, a potem d"ugim, rowym !zykiem
ch"epcze !e! "zy$ 8czeni twierdz, e z!owady nigdy nie wystpu! samotnie$ Uy! w
ro!ach liczcych kilkaset osonikw, ktre ezustannie walcz midzy so o
na!smacznie!sze kski$ 5odekscytowane owady potra&i nawet wyd"ua o&ierze oczy,
yle tylko dotrze do 4rd"a poywienia;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci porzuconych na ulicach osady$
#ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony na ulicach w
odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego umieszczonego na ulicach znacznika kosztowno&ci, ktry nie zosta"
podniesiony przez bohatera$ 0ynik 1 oznacza, e z!owady gromadz si w poliu
znacznika kosztowno&ci czyha!c na o&iar$ %aley uy 3- okrg"ego wzornika, ktry
dzie reprezentowa" r#j z!owad#w$ #ady r#j z!owad#w porusza si o 2)*- w losowo
okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy, ignoru!c
kary za ruch przez przeszkody i rodza!e terenu 6za wy!tkiem terenu niedostpnego7$ /#j nie
moe zosta orany na cel zakl, zwizany walk wrcz oraz ostrzelany 6take
magicznymi pociskami7, a wszystkie modele 6nie podlega!ce zasadzie spec!alne!
%+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A, 1@)'% oraz %+@.?')%'F7
ktre zna!d si na drodze ro!u musz wykona test W% lu zostan Powalone na
ziemi*$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
R Ro o# #s st ta aw wi ie en ni ie e k ko om mp pa an ni ii i: :
5o przygotowaniu pola itwy przychodzi czas na wyranie stron sto"u i
rozstawienie kompanii$ 3racze !u na tym etapie musz w"czy strategiczne
mylenie : z ktre! strony nadcign wo!ownicy przeciwnikaV *zy !est
podwyszenie terenu z ktrego strzelcy zasypi wroga gradem pociskwV *zy
modele mog dotrze do spec!alnych elementw terenu, ktre dadz korzyci
druynieV +nnymi s"owy, !ak na!lepie! wykorzysta ukszta"towanie terenu i
rozmieszczenie udynkw, y kompania mia"a wiksze szanse na pokonanie
przeciwnika$
W Wa ar rh he ei im m

2 2J J | | S S t t r r o o n n a a
O OO O 6 6o oS Sa ar r

)roczni -ogowie zaiste ywa! kapryni a ich wola okrutna;
3dy zmczeni przeczesywaniem grocych zawaleniem udynkw,
o"adowani "upami druynnicy wracali do swych oozw, nieo nad miastem
rozgorza"o ognist "un poarw$ Strzaskane udynki !eden po drugim zacz"y
stawa w p"omieniach wic druynnikw w ognistym lairyncie$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na wiartki, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
wyszym wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$
3racz, ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra wiartk na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na wiartce lece!
w przeciwleg"ym naroniku sto"u$ 3racze mog wystawi swo!e modele w
dowolnym mie!scu zna!du!cym si w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi
wiartki$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku potyczki$
.naczniki naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na
pocztku rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik 1 oznacza, e losowo okrelony udynek gwa"townie sta!e w
p"omieniach$ 0szystkie modele zna!du!ce si wewntrz udynku musz wykona
udany test lu otrzyma! traienie z SLX 4 z cech ora 5?'%H*B >=>#$ -udynek
dzie p"on" do zako<czenia potyczki, a wszystkie modele ktre d chcia"y we!
do rodka d musia"y wykona test S=9>*A8$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
O OP P 6 6o om mi io ot t : :h ha ao os su u

8czeni Starego wiata powiada!, e od chwili kiedy na ciele lu umyle miertelnika
u!awnia si pierwsza mutac!a, dotknity ni nieszcznik wkracza na ciek wiodc
ku zag"adzie, a !ego przeznaczeniem !est szale<stwo i degenerac!a, los istoty gorsze! od
zwierzcia$
%ie ostyg"y !eszcze popio"y, ktre pozosta"y po wspania"ym niegdy miecie, a
)roczne 5otgi znw o!awi"y sw kapryn wol$ 'caleni opowiada! o polu!ce!
wewntrz mie!skich murw plugawe! estii, o kszta"tach tak lu4nierczych i samo
spo!rzenie na ni moe pozawi miertelnika zmys"w$
,ednak do miasta wci zro!ne kompanie gotowe zapolowa na stwora$
%iektrzy zamierza! spali truch"o na stosie inni pragn wykorzysta cia"o 5omiotu
*haosu to rwnie mrocznych celw, !ak te dla ktrych istota zosta"a zrodzona;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley pozostawi pusty plac o rednicy oko"o >- lu umieci element terenu
miejskiego reprezentu!cy rynek$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
%astpnie na rodku sto"u naley umieci model reprezentu!cy tytu"owy
Pomiot 6haosu$ 5lugawy stwr porusza si w losowo okrelonym kierunku na pocztku
rundy przed tur pierwszego z graczy i pokonu!e zawsze pe"ny dystans 2)*- po linii
proste!$ ,eli uzyskany wynik prowadzi Pomiot 6haosu do kontaktu z wrogiem, ruch ten
traktu!e si !ak deklarac! szary, ktra podlega zwyk"ym zasadom 6atakowany model
moe zadeklarowa reakcj na szar w zwyk"y spos7$
5onadto model stanowi ruchomy cel dla strzelcw$ 1o pocztku nastpne!
azy ruchu modelu, wszystkie wymierzone w Pomiot 6haosu ataki broni dystansow
wykonywane s z kar (1 do testu traienia$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est zaicie polu!cego pord ruin Pomiotu 6haosu$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
Pomiot 6haosu zostanie 1y!czony z akcji*$
:HARA)%ER/S%/)A 61!1%F :HA1SF:
61!1% S. WW FS S W% +W A :6
5ocztkowa
L#P M ( N O M L #PDK KT
)aksymalna L#P M ( N O M L #PDK KT
0R1M]6A9:ER.: Pomiot 6haosu posiada! zdolno bro naturalna z cech ora
59.@-+*+@ 5>%*@9.> oraz 198.3'*.H*B$ Pomiot 6haosu nigdy nie moe uywa
ora i pancerzy$
.ASAE/ S6E:;A?9E:
9E.L1!9123, RECE9ERA:;A, S%RA:H$
0E.R1.F!9/: Pomiot 6haosu nigdy nie zdoywa dowiadczenia$
S%/C!A% :HA1SF: Pomiot 6haosu posiada !eden Stygmat *haosu
%iepodzielonego, ktry naley wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w
R1.E.A?E PP: S%/C!A%/ :HA1SF$
.0R1;9E )1M:./9/: Pomiot 6haosu zasypu!e wrogw gradem ciosw$ %a
pocztku kade! azy walki wrcz naley wykona rzut )*D1, ktrego wynik
oznacza licz A%A)HW wykonywanych przez Pomiot 6haosu w iece! azie
walki wrcz$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za 1y!czenie z akcji* Pomiotu 6haosu$ )odel ktry 1y!czy z akcji* Pomiot 6haosu
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli Pomiot 6haosu zostanie 1y!czony z akcji* przez stronnika,
Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5o zako<czeniu potyczki druyna )owc#w czarownic, :i#str :igmara lu dowolna
kompania w szeregach ktre! s"uy 18*A'0%B, #'0>2 98% lu +%UB%+@9 moe
spali truch"o Pomiotu 6haosu na stosie i odmwi wite litanie$ %ruyna otrzymu!e
)* Punkt#w %o&wiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania
pomidzy bohater#w$
%atomiast druyny w szeregach ktrych s"uy model podlega!cy zasadzie
spec!alne! )>3 mog wykorzysta cia"o Pomiotu 6haosu do przyrzdzenia 3sencji
6haosu 6zoacz %RF:.9/ ( !)S%FR/ w R1.E.A?E PO: E)W6F9E)7$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

2K | S t r o n a
P PK K W Wi ie eS Sa a ! !a a< <u us sa a

9uiny wiey wyra4nie odcina! si od panoramy zniszczonego miasta$ %awet z daleka
udowa emanu!e moc i si"$ #ilku ocala"ych z pogromu mieszczan powiada, e
wiea nalea"a do )agistra )agii, ktry zamknity za kamiennymi murami odprawia"
magiczne rytua"y$
#ompania rozpocz"a przeszukiwanie zaraz po dotarciu do zniszczone!
wiey, !ednak eksplorac!a zosta"a przerwana przez przyycie przeciwnikw$
0rogowie dowiedziawszy si o posiad"oci )agistra )agii przyyli w polie wiey,
gotowi wydrze z wntrza ruin chocia cz )up#w*4
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci udynek, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol tytu"owe! 1iey
.agusa$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza
! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c skarw skrytych w 1iey .agusa zosta!e kompania, w szeregach ktre!
s"uy mnie!sza licza modeli$ ,eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley
wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
3racz ronicy Zznaleziska[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto
modele Zoro<cy[ musz zosta rozstawione w udynku pe"nicym rol 0iey
)agusa lu w odleg"oci do *- od zewntrznych murw$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u, przy czym naley zauway,
e gracz moe dowolnie podzieli swo! druyn tak, ay rozstawi modele na rnych
krawdziach pola itwy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad 1ie
.agusa, !ednak w czasie rozgrywania potyczki udynek moe tra&ia z rk do rk$
#ontrol nad 1ie .agusa sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od udynku$ ,eeli w poliu
udynku zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e
kontroli nad 1ie .agusa$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e 1ie .agusa$ ,eeli w poliu
udynku zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou
graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
.wyciska druyna odna!du!e w 1iey .agusa kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2
ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4 5onadto, kompania moe przeczyta
zgromadzone w wiey ksigi$ .awarta w nich wiedza, pozwoli wyranemu przez gracza
bohaterowi, gdy osignie on kole!ny poziom dowiadczenia i w ramach rozwo!u wylosu!e
$O1? -.@38AT$O5B na nauk dodatkowe! umie!tnoci >#>1@)+*#+@,, nawet !eli
normalnie s one dla danego modelu niedostpne

P PL L A At ta ak k # # # #a as sk ko o& &# #e en ni ia a

Stary wiat nie zna litoci, a )roczni -ogowie uwielia! przelew krwi;
Spragniony widoku rzezi #horne powid" g"odnych "upw druynnikw
wprost na znuonych poszukiwaniem, o"adowanych skarami i rozproszonych
pord ruin przeciwnikw$ .ach"anni druynnicy raz !eszcze zmuszeni zostan do
odpokutowania chciwoci w"asn krwi$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli gracz, ktrego druyna posiada nisze notowania Prestiu
%ruyny musi okreli, czy dowodzona przez niego kompania dzie w czasie
rozgrywania scenariusza Atak z zaskoczenia stron Zataku!c[ czy Zronic si[$
Z'ro<caI wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ilo znacznik#w
kosztowno&ci posiadanych przez druyn na pocztku potyczki$ .naczniki naley
rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku
rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
%astpnie Zoro<ca[, w wyrane! przez sieie kole!noci, wykonu!e rzut )* dla
kadego bohatera i grupy stronnik#w nalecych do druyny$ 0ynik 1(2 oznacza, e
modele rozproszy"y si w trakcie eksplorac!i i d mog"y do"czy do reszty
kompanii dopiero w nastpnych turach$ 0ynik 3, oznacza, e modele mog zosta
rozstawione na pocztku rozgrywki, naley zauway, e przyna!mnie! !eden bohater i
grupa stronnik#w musi zosta rozstawiona na pocztku rozgrywki$ ,eeli dla wszystkich
bohater#w i grup stronnik#w gracz uzyska" rezultat 1(2, ostatni z bohater#w i grupa stronnik#w
zosta!e wystawiona automatycznie na pocztku rozgrywki$
Z'ro<ca[ rozstawia !ako pierwszy dostpne modele bohater#w i stronnik#w$
)odele mog zosta wystawione w dowolnym mie!scu na powierzchni sto"u w
odleg"oci nie mnie!sze! ni *- od sieie i przyna!mnie! *- od dowolne! krawdzi sto"u$
%astpnie Zataku!cy[ rozstawia swo!e modele !ako drugi w streie rozstawienia w
odleg"oci do *- od wyrane! krawdzi sto"u$
%a pocztku drugie!, trzecie!, czwarte!, itd$, tury Zoro<cy[, w azie ruchu
podczas wykonywania pozosta!ych ruch#w gracz musi wykona rzut )* dla kadego
niewystawionego na pocztku rozgrywki bohatera lu grupy stronnik#w$ 9ezultat 3,
oznacza, e naley wykona rzut (ostk /ozrzutu, ay losowo okreli krawd4 sto"u i
punkt na te! krawdzi, w ktrym po!awi si model, zupe"nie tak, !aky w poprzednie!
turze wykona" ruch poza krawd< sto!u$ )odel moe wykona zwyk"y ruch, ale nie
moe iega oraz szarowa,$
0 scenariuszu Atak z zaskoczenia nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
W Wa ar rh he ei im m

3 3G G | | S S t t r r o o n n a a
P PM M ! !a a< <i i& &# #n ny y o ob be el li is sk k

5owiada!, e zna!du!cy si na mie!skim rynku, osypany ziemi i poros"y mchem
g"az skrywa w soie potn moc$ 0iele zro!nych kompanii wyruszy"o y odkry
sekrety staroytnego g"azu i odczyta runy, ktre wed"ug ocala"ych z rzezi mieszczan
mia"y zdoi ciany magicznego obelisku$
,ednak g"az zosta" !u Zzdoyty[, a !edna z kompanii roci soie prawa do
skrytych pod mchem i porostami sekretw;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci element terenu miejskiego, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol
tytu"owego .agicznego obelisku$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c .agicznego obelisku zosta!e kompania, w szeregach ktre! s"uy bohater
podlega!cy zasadzie spec!alne! )>3$ ,eeli oie druyny posiada! )>3X0 lu w ou
kompaniach s"u 18*A'0%+, oro<c zosta!e druyna w szeregach ktre! s"uy
mnie!sza licza modeli ( !eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley wykona
rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
Z'ro<ca[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele Zoro<cy[
musz zosta rozstawione w odleg"oci do *- od .agicznego obelisku$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u, przy czym naley zauway,
e gracz moe dowolnie podzieli swo! druyn tak, ay rozstawi modele na rnych
krawdziach pola itwy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad .agicznym
obeliskiem, !ednak w czasie rozgrywania potyczki moc .agicznego obelisku moe tra&ia z
rk do rk$ #ontrol nad .agicznym obeliskiem sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku
tury posiada wice! modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od .agicznego
obelisku$ ,eeli w poliu .agicznego obelisku zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou
druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad .agicznym obeliskiem$
%ruyna, ktra kontrolu!e .agiczny obelisk uzysku!e dodatkow (ostk .ocy w
swo!e! azie magii oraz dodatkow (ostk /ozproszenia w azie magii przeciwnika$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e .agiczny obelisk$ ,eeli w poliu
oelisku zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou
graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5o zako<czeniu potyczki zwyciska druyna moe odczyta zapisane na .agicznym
obelisku runy$ .awarta w nich wiedza, pozwoli wyranemu przez gracza bohaterowi, gdy
osignie on kole!ny poziom dowiadczenia i w ramach rozwo!u wylosu!e $O1?
-.@38AT$O5B na nauk dodatkowe! umie!tnoci >#>1@)+*#+@,, nawet !eli
normalnie s one dla danego modelu niedostpne$
P PN N 1 1 $ $e e" "e en n m mo os st t # #a a " "a al le ek ko o

*ho to niegdy zamone, wzniesione nad rzek miasto w czasie wo!ny powanie
ucierpia"o, to ostateczn zag"ad przynios"y zro!ne kompanie, ktre niczym hieny
przeczesa"y kady zaktek osady, zaiera!c ze so wszystko, co mia"o !akkolwiek
warto$ 8zro!one po zy druyny dzie< po dniu przelewa"y krew, walczc o "upy i
kosztownoci, a gdy miasto zosta"o ograione do cna wyruszy"y dale!$
,ednak niektrzy nie dotarli do miasta na czas inni za od dawna oozowali
poza murami dzie< po dniu napada!c na opuszcza!ce miasto o"adowane "upami
kompanie$
,edna z takich zro!nych druyn rozi"a oz w poliu mie!skich rogatek,
czeka!c na kole!n zmczon, o"adowan kosztownociami kompani, ktra wpa
mia"a im prosto w rce;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem rozgrywki naley podzieli st" na po"owy reprezentu!ce cz mie!sk
i cz wie!sk$ 5onadto, oie czci powinny y oddzielone od sieie, iegnc
przez rodek sto"u rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci
element terenu reprezentu!cy most i mie!skie rogatki$ %astpnie, kady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
)akiety naley rozstawi tak ay na !edne! czci sto"u ustawione zosta"y elementy
terenu miejskiego, na drugie! za elementy terenu wiejskiego$ %astpnie to samo roi
przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli gracz, ktrego druyna posiada nisze notowania Prestiu
%ruyny musi okreli, czy dowodzona przez niego kompania dzie w czasie
rozgrywania scenariusza O jeden most za daleko stron Zataku!c[ czy Zronic si[$
Z'ro<caI wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ilo znacznik#w
kosztowno&ci posiadanych przez druyn na pocztku potyczki$ .naczniki naley
rozdzieli pomidzy nalecych do kompanii bohater#w, przy czym, na pocztku
rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
3racz ronicy mostu rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele
Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na wie!skie! czci sto"u w odleg"oci do *- od
krawdzi mostu$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
na mie!skie! czci sto"u w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u$
0 scenariuszu O jeden most za daleko nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
3racz dowodzcy druyn Zataku!c[ rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu gracz
Zataku!cy[ zdo"a umieci 2, modele bohater#w w odleg"oci do *- od wie!skie!
krawdzi sto"u$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za przedarcie$ #ady model bohatera otrzymu!e ,1 P% za przedarcie przez linie
wroga$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

31 | S t r o n a
6 6o ot ty y& &# #k ka a p po o# #a a m mu ur ra am mi i
K KM M 1 1 $ $e e" "e en n m mo os st t # #a a " "a al le ek ko o

*ho to niegdy zamone, wzniesione nad rzek miasto w czasie wo!ny powanie
ucierpia"o, to ostateczn zag"ad przynios"y zro!ne kompanie, ktre niczym hieny
przeczesa"y kady zaktek osady, zaiera!c ze so wszystko, co mia"o !akkolwiek
warto$ 8zro!one po zy druyny dzie< po dniu przelewa"y krew, walczc o "upy i
kosztownoci, a gdy miasto zosta"o ograione do cna wyruszy"y dale!$
,ednak niektrzy nie dotarli do miasta na czas inni za od dawna oozowali
poza murami dzie< po dniu napada!c na opuszcza!ce miasto o"adowane "upami
kompanie$
,edna z takich zro!nych druyn rozi"a oz w poliu mie!skich rogatek,
czeka!c na kole!n zmczon, o"adowan kosztownociami kompani, ktra wpa
mia"a im prosto w rce;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem rozgrywki naley podzieli st" na po"owy reprezentu!ce cz mie!sk
i cz wie!sk$ 5onadto, oie czci powinny y oddzielone od sieie, iegnc
przez rodek sto"u rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci
element terenu reprezentu!cy most i mie!skie rogatki$ %astpnie, kady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
)akiety naley rozstawi tak ay na !edne! czci sto"u ustawione zosta"y elementy
terenu miejskiego, na drugie! za elementy terenu wiejskiego$ %astpnie to samo roi
przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli gracz, ktrego druyna posiada nisze notowania Prestiu
%ruyny musi okreli, czy dowodzona przez niego kompania dzie w czasie
rozgrywania scenariusza O jeden most za daleko stron Zataku!c[ czy Zronic si[$
Z'ro<caI wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ilo znacznik#w
kosztowno&ci posiadanych przez druyn na pocztku potyczki$ .naczniki naley
rozdzieli pomidzy nalecych do kompanii bohater#w, przy czym, na pocztku
rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
3racz ronicy mostu rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele
Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na wie!skie! czci sto"u w odleg"oci do *- od
krawdzi mostu$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
na mie!skie! czci sto"u w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u$
0 scenariuszu O jeden most za daleko nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
3racz dowodzcy druyn Zataku!c[ rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu gracz
Zataku!cy[ zdo"a umieci 2, modele bohater#w w odleg"oci do *- od wie!skie!
krawdzi sto"u$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za przedarcie$ #ady model bohatera otrzymu!e ,1 P% za przedarcie przez linie
wroga$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
K KN N ) )a am mi ie en nn ny y k kr r@ @< <

5rzemierza!cy prastare lasy lenicy powiada!, e wkopane g"oko w ziemi prastare
g"azy tworzce poros"y mchem kamienny krg skrywa! w soie potn moc$ 0iele
zro!nych kompanii wyruszy"o y odkry sekrety staroytnego krgu i odczyta runy,
ktre wed"ug lenikw ma! zdoi ciany (amiennego (rgu$
,ednak krg zosta" !u Zzdoyty[, a !edna z kompanii roci soie prawa do
skrytych pod mchem i porostami sekretw;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci element terenu wiejskiego, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol
tytu"owego (amiennego (rgu$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c (amiennego (rgu zosta!e kompania, w szeregach ktre! s"uy bohater
podlega!cy zasadzie spec!alne! )>3$ ,eeli oie druyny posiada! )>3X0 lu w ou
kompaniach s"u 18*A'0%+, oro<c zosta!e druyna w szeregach ktre! s"uy
mnie!sza licza modeli ( !eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley wykona
rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
Z'ro<ca[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele Zoro<cy[
musz zosta rozstawione w odleg"oci do *- od (amiennego (rgu$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u, przy czym naley zauway,
e gracz moe dowolnie podzieli swo! druyn tak, ay rozstawi modele na rnych
krawdziach pola itwy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad (amiennym
(rgiem, !ednak w czasie rozgrywania potyczki moc (amiennego (rgu moe tra&ia z rk
do rk$ #ontrol nad (amiennym (rgiem sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury
posiada wice! modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od (amiennego (rgu$
,eeli w poliu (amiennego (rgu zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad (amiennym (rgiem$
%ruyna, ktra kontrolu!e (amienny (rg uzysku!e dodatkow (ostk .ocy w
swo!e! azie magii oraz dodatkow (ostk /ozproszenia w azie magii przeciwnika$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e (amienny (rg$ ,eeli w poliu krgu
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5o zako<czeniu potyczki zwyciska druyna moe odczyta zapisane na (amiennym
(rgu runy$ .awarta w nich wiedza, pozwoli wyranemu przez gracza bohaterowi, gdy
osignie on kole!ny poziom dowiadczenia i w ramach rozwo!u wylosu!e $O1?
-.@38AT$O5B na nauk dodatkowe! umie!tnoci >#>1@)+*#+@,, nawet !eli
normalnie s one dla danego modelu niedostpne$
6 6r r# #y y< <o ot to ow wa an ni ie e p po ol la a b bi it tw wy y p po o# #a a m mu ur ra am mi i : :
=ak !ak makiety zru!nowanych udynkw s wanym elementem terenu podczas
rozgrywania scenariuszy Zwewntrz murw[, tak prastare drzewa pe"ni wan rol
podczas rozgrywania wiejskich potyczek$ 0 trakcie przygotowa< do potyczki toczce!
si Zpoza murami[ gracze rozstawia! wsplnie elementy terenu, takie !ak makiety
staroytnych ruin, nawiedzonych lasw, skalistych wzgrz, rzek, goci<cw, czy w
ko<cu prastarych drzew$ *ho prastare drzewa w ezporedni spos zwizane s z
celem kilku zaledwie scenariuszy, to w trakcie kade! potyczki na polu itwy
powinno y rozstawionych od kilku do tuzina reprezentu!cych samotne drzewa
elementw terenu$
5odonie !ak w przypadku rozgrywek miejskich gracze rozstawia!c elementy
terenu Zpoza murami[ powinni wzi pod uwag kilka czynnikw$ 5o pierwsze
przyna!mnie! po"owa pola itwy powinna y zastawiona elementami terenu, a
po"owa z wystawionych elementw terenu powinna y wzniesieniami o wysokoci
przyna!mnie! 2-$ %aley !ednoczenie pamita, e ustawienie wzniesie na
orzeach pola itwy spowodu!e, e kompanie spec!alizu!ce si w strzelaniu
zyska! znaczn przewag$ . kolei umieszczenie wzniesie w re!onie rodka pola
itwy sprawi, e szanse druyn si wyrwna! a elementy terenu naior w trakcie
rozgrywki wikszego znaczenia$ 5rzy czym, ay urozmaici rozgrywk nie kady
element terenu dcy wzniesieniem powinien y "atwo dostpny$

W Wa ar rh he ei im m

3 32 2 | | S S t t r r o o n n a a
K KO O 9 9a at ta ar r& &i ie e

0ed"ug plotek powtarzanych przez ocala"ych z pogromu wieniakw, gdzie w
okolicznych lasach zna!du!e si opustosza"e oozowisko poszukiwaczy z"ota, ktrzy
przed wo!n przyywali w ogate niegdy w z"oa z"ota okolice$
,ednak Stary wiat pe"en !est 2udzi chciwych i zawistnych, ktrzy niechtnie
pozwala! na dzielenie skry na nied4wiedziu, ktrego zamierza! upolowa, a to
nieodmiennie prowadzi do rozlewu krwi$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli gracz, ktrego druyna posiada nisze notowania Prestiu
%ruyny musi okreli, czy dowodzona przez niego kompania dzie w czasie
rozgrywania scenariusza $atarcie stron Zataku!c[ czy Zronic si[$
%astpnie, kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$
3racz z wyszym wynikiem wyiera po ktre! stronie sto"u rozstawi swo!e modele
strona Zataku!ca[$ 5o czym gracz Zataku!cy[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, w
odleg"oci do *- od krawdzi sto"u$ Z'ro<ca[ moe wystawi swo!e modele w
dowolnym mie!scu na poziomie sto"u w odleg"oci nie mnie!sze! ni 12- od modeli
przeciwnika$
0 scenariuszu $atarcie nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
3racz dowodzcy druyn Zataku!c[ rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu gracz
Zataku!cy[ zdo"a umieci 2, modele bohater#w w odleg"oci do *- od przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za przedarcie$ #ady model bohatera otrzymu!e ,1 P% za przedarcie przez linie
wroga$
5onadto, zwyciska druyna wydoywa z oozowiska poszukiwaczy z"ota
zgromadzone w namiotach kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
K KP P 6 6o om mi io ot t : :h ha ao os su u

8czeni Starego wiata powiada!, e od chwili kiedy na ciele lu umyle miertelnika
u!awnia si pierwsza mutac!a, dotknity ni nieszcznik wkracza na ciek wiodc
ku zag"adzie, a !ego przeznaczeniem !est szale<stwo i degenerac!a, los istoty gorsze! od
zwierzcia$
%ie ostyg"y !eszcze popio"y, ktre pozosta"y po wspania"ym niegdy miecie, a
)roczne 5otgi znw o!awi"y sw kapryn wol$ 'caleni opowiada! o polu!ce!
poza murami mie!skimi plugawe! estii, o kszta"tach tak lu4nierczych i samo
spo!rzenie na ni moe pozawi miertelnika zmys"w$
,ednak do okolicznych lasw wci zro!ne kompanie gotowe zapolowa na
stwora$ %iektrzy zamierza! spali truch"o na stosie inni pragn wykorzysta cia"o
5omiotu *haosu to rwnie mrocznych celw, !ak te dla ktrych istota zosta"a
zrodzona;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley pozostawi pusty plac o rednicy oko"o >- lu umieci element terenu
wiejskiego reprezentu!cy polan$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
%astpnie na rodku sto"u naley umieci model reprezentu!cy tytu"owy
Pomiot 6haosu$ 5lugawy stwr porusza si w losowo okrelonym kierunku na pocztku
rundy przed tur pierwszego z graczy i pokonu!e zawsze pe"ny dystans 2)*- po linii
proste!$ ,eli uzyskany wynik prowadzi Pomiot 6haosu do kontaktu z wrogiem, ruch ten
traktu!e si !ak deklarac! szary, ktra podlega zwyk"ym zasadom 6atakowany model
moe zadeklarowa reakcj na szar w zwyk"y spos7$
5onadto model stanowi ruchomy cel dla strzelcw$ 1o pocztku nastpne!
azy ruchu modelu, wszystkie wymierzone w Pomiot 6haosu ataki broni dystansow
wykonywane s z kar (1 do testu traienia$

R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est zaicie polu!cego pord drzew Pomiotu 6haosu$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
Pomiot 6haosu zostanie 1y!czony z akcji*$
:HARA)%ER/S%/)A 61!1%F :HA1SF:
61!1% S. WW FS S W% +W A :6
5ocztkowa
L#P M ( N O M L #PDK KT
)aksymalna L#P M ( N O M L #PDK KT
0R1M]6A9:ER.: Pomiot 6haosu posiada! zdolno bro naturalna z cech ora
59.@-+*+@ 5>%*@9.> oraz 198.3'*.H*B$ Pomiot 6haosu nigdy nie moe uywa
ora i pancerzy$
.ASAE/ S6E:;A?9E:
9E.L1!9123, RECE9ERA:;A, S%RA:H$
0E.R1.F!9/: Pomiot 6haosu nigdy nie zdoywa dowiadczenia$
S%/C!A% :HA1SF: Pomiot 6haosu posiada !eden Stygmat *haosu
%iepodzielonego, ktry naley wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w
R1.E.A?E PP: S%/C!A%/ :HA1SF$
.0R1;9E )1M:./9/: Pomiot 6haosu zasypu!e wrogw gradem ciosw$ %a
pocztku kade! azy walki wrcz naley wykona rzut )*D1, ktrego wynik
oznacza licz A%A)HW wykonywanych przez Pomiot 6haosu w iece! azie
walki wrcz$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za 1y!czenie z akcji* Pomiotu 6haosu$ )odel ktry 1y!czy z akcji* Pomiot 6haosu
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli Pomiot 6haosu zostanie 1y!czony z akcji* przez stronnika,
Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5o zako<czeniu potyczki druyna )owc#w czarownic, :i#str :igmara lu dowolna
kompania w szeregach ktre! s"uy 18*A'0%B, #'0>2 98% lu +%UB%+@9 moe
spali truch"o Pomiotu 6haosu na stosie i odmwi wite litanie$ %ruyna otrzymu!e
)* Punkt#w %o&wiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania
pomidzy bohater#w$
%atomiast druyny w szeregach ktrych s"uy model podlega!cy zasadzie
spec!alne! )>3 mog wykorzysta cia"o Pomiotu 6haosu do przyrzdzenia 3sencji
6haosu 6zoacz %RF:.9/ ( !)S%FR/ w R1.E.A?E PO: E)W6F9E)7$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

33 | S t r o n a
L LK K 6 6o oS So o< <a a

)roczni -ogowie zaiste ywa! kapryni a ich wola okrutna;
3dy strudzeni przeczesywaniem upiornego, o"adowani "upami druynnicy
wracali do swych oozw, nieo nad puszcz rozgorza"o ognist "un poarw$
8sch"e drzewa !edno po drugim zacz"y stawa w p"omieniach wic druynnikw
w ognistym lairyncie$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na wiartki, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
wyszym wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$
3racz, ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra wiartk na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na wiartce lece!
w przeciwleg"ym naroniku sto"u$ 3racze mog wystawi swo!e modele w
dowolnym mie!scu zna!du!cym si w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi
wiartki$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku potyczki$
.naczniki naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na
pocztku rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik 1 oznacza, e losowo okrelone prastare drzewo gwa"townie sta!e w
p"omieniach$ %aley uy >8 okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci nad
rodkiem pnia p"oncego drzewa$ 0szystkie modele, ktrych podstawki s
ca"kowicie przykryte wzornikiem musz wykona udany test lu otrzyma! traienie z
SLX 4 z cech ora 5?'%H*B >=>#$ )odele, ktrych podstawki s czciowo
przykryte, musz wykona udany test lu otrzyma! traienie z SLX 4 z cech ora
5?'%H*B >=># na 4,$ 1rzewo dzie p"on do zako<czenia potyczki, a wszystkie
modele ktre d chcia"y we! do rodka d musia"y wykona test S=9>*A8$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$

L LL L . .a a< <i in ni io on na a & &7 7r rk ka a k ku up p& &a a

.ro!ne kompanie przemierza!ce zniszczone wo!n p"nocne ruiee +mperium raz
po raz napotyka! uciekinierw opowiada!cych o dramatycznych wydarzeniach i
tragediach !akie dotkn"y nielicznych ocalonych z pogromu$ 0ielu mieszka<cw
p"nocnych prowinc!i straci"o swych liskich, ktrzy zginli pod ostrzami
0o!ownikw *haosu, wielu utraci"o nadzie! na odnalezienie krewnych
uprowadzonych na p"noc, gdzie z"oeni zostan w o&ierze )rocznym -ogom lu
spdz reszt swego ndznego ycia !ako nic nie warci niewolnicy$ %ielicznym uda"o
si unikn mierci, a kilku zieg"o z niewoli zna!du!c niepewne schronienie pord
lenych ostpw$
%a cianach za!azdw, po"oonych wzd"u prowadzcych na p"noc
szlakw, nakle!ono wiele og"osze< in&ormu!cych o nagrodzie wyznaczone! za
ezpieczne sprowadzenie zaginionych$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley pozostawi pusty plac o rednicy oko"o >- lu umieci element terenu
wiejskiego reprezentu!cy polan$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
%astpnie na rodku sto"u naley umieci model reprezentu!cy zaginion
c#rk kupca$ )odel zaginionej porusza si o 4- w losowo okrelonym kierunku na
pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy$
0 scenariuszu 2aginiona c#rka kupca nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie zaginione! pord lasw c#rki kupca i ezpieczne
przetransportowanie zaginionej poza teren pola itwy$ 6#rka kupca przy"czy si do
dowolnego bohatera oraz tych stronnik#w, ktrzy nie podlega! zasadzie spec!alne!
%+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A '9>. 1@)'% lu .0+@9.G, ktre
na ko<cu azy ruchu zna!d si w odleg"oci do 1- od zaginionej$ )odel, ktry eskortu!e
c#rk kupca nie moe biega, oraz lata,$ %aley zauway, e modele nie mog
przekazywa soie zaginionej$ 5onadto, model ktry szarowa!, zosta" 1y!czony z akcji*
lu dzie -cieka!* porzuca c#rk kupca$ 0 przypadku zaistnienia powysze! sytuac!i,
zaginiona c#rka kupca porusza si o 4- w losowo okrelonym kierunku na pocztku
rundy przed tur pierwszego z graczy$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
zaginiona c#rka kupca zostanie przetransportowana do w"asne! strey rozstawienia gracza
lu 1y!czona z akcji*$ 0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia zaginiona
c#rka kupca zosta!e ocalona przez przeciwnika$
:HARA)%ER/S%/)A .AC919E; :HR) )F6:A:
S. WW FS S W% +W A :6
:.L1WE)
N M M M M K M K Q
0R1M]6A9:ER.: 2aginiona c#rka kupca posiada S.=B2@= i )+@*.$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie i uratowanie zaginionej c#rki kupca$ )odel ktry odna!dzie zaginion i
przetransportu!e ! do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli
c#rk kupca odna!dzie stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5o zako<czeniu bitwy zwyciska druyna moe odda odnalezion c#rk kupca w
zamian za nagrod$ 5rzekazane przez kupca kosztownoci zwiksza! o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

W Wa ar rh he ei im m

3 34 4 | | S S t t r r o o n n a a
L LM M . .D Do ow wa a" "y y

5rowadzone kapryn wol 0"adcy )arionetek, niewiadome kompanie zwaione
zosta! do opanowanych przez ro!e z!owad#w lasw$
8czeni Starego wiata uzna! 2owady za uosoienie zmiany, a zatem za s"ugi
=zeentcha$ 5owiada si, e z!owad ldu!e na skrze, na!chtnie! na twarzy, pazurami
nacina cia"o, wywo"u!c l i p"acz o&iary, a potem d"ugim, rowym !zykiem
ch"epcze !e! "zy$ 8czeni twierdz, e z!owady nigdy nie wystpu! samotnie$ Uy! w
ro!ach liczcych kilkaset osonikw, ktre ezustannie walcz midzy so o
na!smacznie!sze kski$ 5odekscytowane owady potra&i nawet wyd"ua o&ierze oczy,
yle tylko dotrze do 4rd"a poywienia;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci porzuconych na lenych ciekach$
#ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony na dukcie w
odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego umieszczonego na ciece znacznika kosztowno&ci, ktry nie zosta"
podniesiony przez bohatera$ 0ynik 1 oznacza, e z!owady gromadz si w poliu
znacznika kosztowno&ci czyha!c na o&iar$ %aley uy 3- okrg"ego wzornika, ktry
dzie reprezentowa" r#j z!owad#w$ #ady r#j z!owad#w porusza si o 2)*- w losowo
okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy, ignoru!c
kary za ruch przez przeszkody i rodza!e terenu 6za wy!tkiem terenu niedostpnego7$ /#j nie
moe zosta orany na cel zakl, zwizany walk wrcz oraz ostrzelany 6take
magicznymi pociskami7, a wszystkie modele 6nie podlega!ce zasadzie spec!alne!
%+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A, 1@)'% oraz %+@.?')%'F7
ktre zna!d si na drodze ro!u musz wykona test W% lu zostan Powalone na
ziemi*$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
L LN N 9 9a ap pa a" "

Stary wiat nie zna litoci, a )roczni -ogowie uwielia! przelew krwi;
Spragniony widoku rzezi #horne powid" g"odnych "upw druynnikw
wprost na znuonych poszukiwaniem, o"adowanych skarami i rozproszonych
pord lenych ostpw przeciwnikw$ .ach"anni druynnicy raz !eszcze zmuszeni
zostan do odpokutowania chciwoci w"asn krwi$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli gracz, ktrego druyna posiada nisze notowania Prestiu
%ruyny musi okreli, czy dowodzona przez niego kompania dzie w czasie
rozgrywania scenariusza $apad stron Zataku!c[ czy Zronic si[$
Z'ro<caI wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ilo znacznik#w
kosztowno&ci posiadanych przez druyn na pocztku potyczki$ .naczniki naley
rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku
rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
%astpnie Zoro<ca[, w wyrane! przez sieie kole!noci, wykonu!e rzut )* dla
kadego bohatera i grupy stronnik#w nalecych do druyny$ 0ynik 1(2 oznacza, e
modele rozproszy"y si w trakcie eksplorac!i i d mog"y do"czy do reszty
kompanii dopiero w nastpnych turach$ 0ynik 3, oznacza, e modele mog zosta
rozstawione w streie rozstawienia w zwyk"y spos$ 5onadto naley zauway, e
przyna!mnie! !eden bohater i grupa stronnik#w musi zosta rozstawiona na pocztku
rozgrywki w streie rozstawienia$ ,eeli dla wszystkich bohater#w i grup stronnik#w gracz
uzyska" rezultat 1N2, ostatni z bohater#w i grupa stronnik#w zosta!e wystawiona
automatycznie na pocztku rozgrywki$
Z'ro<ca[ rozstawia !ako pierwszy dostpne modele bohater#w i stronnik#w$
)odele mog zosta wystawione w dowolnym mie!scu na powierzchni sto"u w
odleg"oci nie mnie!sze! ni *- od sieie i przyna!mnie! *- od dowolne! krawdzi
sto"u$
%astpnie Zataku!cy[ rozstawia swo!e modele !ako drugi w streie rozstawienia w
odleg"oci do *- od wyrane! krawdzi sto"u$
%a pocztku drugie!, trzecie!, czwarte!, itd$, tury Zoro<cy[, w azie ruchu
podczas wykonywania pozosta!ych ruch#w gracz musi wykona rzut )* dla kadego
niewystawionego na pocztku rozgrywki bohatera lu grupy stronnik#w$ 9ezultat 3,
oznacza, e naley wykona rzut (ostk /ozrzutu, ay losowo okreli krawd4 sto"u i
punkt na te! krawdzi, w ktrym po!awi si model, zupe"nie tak, !aky w poprzednie!
turze wykona" ruch poza krawd< sto!u$ )odel moe wykona zwyk"y ruch, ale nie
moe iega oraz szarowa,$
0 scenariuszu $apad nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3> | S t r o n a
L LO O % %r ru u$ $@ @& &e e < <a a# #y y

%ieliczni wieniacy, ktrym dane y"o przey zag"ad okolicznych wsi opowiada!
przeraa!ce historie o plugawych, podonych insektom wo!ownikach, ktrzy pod
sztandarami 5ana 9ozk"adu nieli rozpacz, choroy i przera4liw, olesn mier$
1zieci %urgla szczeglnie ukocha"y soie okoliczne mokrad"a na ktrych odprawia"y
swe lu4niercze rytua"y$
*ia"a toczonych choroami o&iar wci zalega! w p"ytkich sadzawkach i
korycie rzeki, ktre oecnie ardzie! przypomina cuchnc kloak, za tru!ce opary
dusznych agien miesza! si z trupim odorem poleg"ych oro<cw +mperium$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy rd$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w reprezentu!cych u!cia trujcych gaz#w$ #ady z
graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie znacznik#w
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
#ady znacznik musi zosta umieszczony w odleg"oci do 1- od rzegu rzeki, w
odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u, tak ay wrogie kompanie oddzielone y"y rzek$ 0szystkie modele
naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego znacznika reprezentu!cego u!cia trujcych gaz#w$ 0ynik 1 oznacza, e
tru!ce gazy wydosta! si na powierzchni$ %aley uy 3- okrg"ego wzornika,
ktrego rodek naley umieci nad znacznikiem$ 0szystkie modele 6wrogie i
sprzymierzone7, ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta!
traione automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte,
otrzymu! traienie na 4D$ Traione modele musz wykona test W% lu zostan
Powalone na ziemi*$
0 kade! turze, w azie ruch#w przymusowych, chmura tru!cego gazu
przemieszcza si w kierunku wyznaczonym za pomoc (ostki /ozrzutu, wynik
%RAFE9E[ oznacza, e chmura pozosta!e w mie!scu$ 1ystans naley wyznaczy za
pomoc rzutu (ostk Artyleryjsk, wynik 9EW/6ALE oznacza, e chmura gazu
rozwiewa si$ 0szystkie modele, ktre zna!d si na drodze chmury tru!cych gazw,
a ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta! traione
automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, otrzymu!
traienie na 4D$ %aley zauway, e modele, ktre podlega! zasadzie spec!alne!
%+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A, 1@)'% s odporne na dzia"anie
chmury tru!cych gazw$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
L LP P S Sk kr r# #y yn ni ia a s sk ka ar rb b7 7w w

0rd wieniakw y!cych w osadach po"oonych w poliu prastarego lasu kr
opowieci o niezwyk"ych skradzionych przez anitw skarach, ktre herszt anitw
ukry mia" w czarne! dowe! skrzyni$ ,ednak anitom nie dane y"o zyt d"ugo
cieszy si ogactwami$ Wala *haosu przetoczy"a si przez p"nocne prowinc!e
niszczc miasta i wsie, a lasy zaroi"y si od and .wierzoludzi$
0ieci o skrzyni wype"nione! z"otem szyko rozesz"y si wrd chciwych i
zach"annych zro!nych kompanii, ktre uzro!one po zy nie aczc na opowieci o
zarazie przyy"y do lasu, y pord prastarych drzew odszuka czarn skrzyni$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy rd$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu :krzynia skarb#w nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie ukrytych pord drzew skradzionych kosztowno&ci$ .a
kadym razem, gdy nalecy do druyny model zna!dzie si w odleg"oci do 18 od
!akiegokolwiek prastarego drzewa, zna!du!cego si poza stre rozstawienia naley wykona
rzut 2)*$ 0ynik 12 oznacza, e model odnalaz" reprezentowan przez znacznik
kosztowno&ci czarn skrzyni$ %aley zauway, e kade prastare drzewo moe zosta
przeszukany tylko raz$ 5onadto, !eli na stole pozostanie !edno nieprzeszukane prastare
drzewo to skar zostanie w nim odnaleziony automatycznie przez pierwszy model,
ktry zna!dzie si w odleg"oci do 18 od drzewa$ 0 przeszukiwaniu prastarych drzew
mog ra wszystkie modele bohater#w oraz te modele stronnik#w, ktre nie podlega!
zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'% lu
.0+@9.G$ %atomiast rezultat 2 oznacza, e model 6ktry nie podlega zasadzie
spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'%7 natkn" si
na powalone zaraz cia"a antw i musi wykona test W%, nieudany test oznacza, e
traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego
rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
znacznik kosztowno&ci zostanie przetransportowany do w"asne! strey rozstawienia gracza$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia znacznik kosztowno&ci
reprezentu!cy skradzione kosztowno&ci zdoywa przeciwnik$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie skarbu$ )odel ktry odna!dzie skradzione kosztowno&ci i
przetransportu!e !e do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli
skar odna!dzie stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna ktra odnalaz"a skradziony skarb zwiksza o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
W Wa ar rh he ei im m

3 3* * | | S S t t r r o o n n a a
M MK K : :h ha at ta a < <u uB Bl la ar r# #a a

0zniesiona z dala od osady, zudowany z gruych pni, skr i kory, siedzia gularza
zda!e si zlewa z otacza!cym !e lasem$ %ieliczni wieniacy, ktrym uda"o si przey
+nwaz! *haosu i ziec na po"udnie powiada!, e chata nalea"a do y!cego w
okolicy gularza, ktry skryty w cieniu mrocznych drzew odprawia" ta!emne rytua"y$
1ruynnicy rozpoczli eksplorac! wkrtce po dotarciu do ruin, !ednak
poszukiwania przerwane zosta"y przez przyycie wrogw, ktrzy zwiedziawszy si o
posiad"oci gularza przyyli w polie cha"upy, y wydrze swym przeciwnikom
chocia cz )up#w*4
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci udynek, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol tytu"owe! 6haty
'u&larza$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza
! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c skarw skrytych w 6hacie 'u&larza zosta!e kompania, w szeregach ktre!
s"uy mnie!sza licza modeli$ ,eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley
wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
3racz ronicy Zznaleziska[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto
modele Zoro<cy[ musz zosta rozstawione w udynku pe"nicym rol 6haty
'u&larza lu w odleg"oci do *- od zewntrznych murw$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u, przy czym naley zauway,
e gracz moe dowolnie podzieli swo! druyn tak, ay rozstawi modele na rnych
krawdziach pola itwy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad 6hat
'u&larza, !ednak w czasie rozgrywania potyczki udynek moe tra&ia z rk do rk$
#ontrol nad 6hat 'u&larza sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od udynku$ ,eeli w poliu
udynku zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e
kontroli nad 6hat 'u&larza$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e 6hat 'u&larza$ ,eeli w poliu
udynku zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou
graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
.wyciska druyna odna!du!e w 6hacie 'u&larza kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2
ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4 5onadto, kompania moe przeczyta
zgromadzone w chacie ksigi$ .awarta w nich wiedza, pozwoli wyranemu przez gracza
bohaterowi, gdy osignie on kole!ny poziom dowiadczenia i w ramach rozwo!u wylosu!e
$O1? -.@38AT$O5B na nauk dodatkowe! umie!tnoci >#>1@)+*#+@,, nawet !eli
normalnie s one dla danego modelu niedostpne

M ML L 6 6D Do on n@ @& &y y = =u ur r< <o on n

5rzed wo!n okoliczne miasto po"oone na skrzyowaniu szlakw handlowych
zamieszkane y"o przez wielu kupcw i handlarzy, a przyywa!cy do osady
podrni zostawiali w karczmach, zamtuzach i kramach stosy z"ota$
5owiada!, e wikszo z"ota tra&ia"a do skarca wyudowanego przez
krasnoludzkich inynierw pod okaza" posiad"oci prnie dzia"a!ce! 3ildii
#upcw$
0ieniakom, ktrym uda"o si przetrwa pogrom opowiada! o liczne!,
dorze uzro!one! karawanie, ktra na kilka godzin przed upadkiem miasta
wyruszy"a przez las na po"udnie$ 0ed"ug wieniakw wikszo wozw opuci"a las
!ednak niektrzy powiada!, e kilka powozw zosta"o zniszczonych przez masywne,
p"once pociski wystrzelone z demonicznych katapult$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego nie zostan u"oone tak, y stworzy po!edynczy gociniec, przy czym
trakt moe y tak krty !ak tylko zaycz soie tego gracze$ %astpnie w po"owie
d"ugoci goci<ca naley umieci makiet reprezentu!c tytu"owy P!oncy urgon$
5onadto, naley zauway, e oszar zna!du!cy si ezporednio za przylega!cymi
do traktu makietami uzna!e si na potrzey scenariusza P!oncy urgon za teren
niedostpny$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w P!oncym
urgonie$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- rozitego powozu
moe prowa odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik >,
oznacza, e bohater odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e
bohater poparzy" si magicznym ogniem trawicym resztki wystrzelonego z
demoniczne! katapulty pocisku$ +ohater otrzymu!e traienie o S?E 4 z cech ora
5?'%H*B >=>#$
P!oncy urgon moe y przeszukiwany przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu P!oncy urgon nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda
testu rozbicia$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice! znacznik#w kosztowno&ci$ ,eeli oie
druyny Zzdoy"y[ tyle samo znacznik#w kosztowno&ci, gra ko<czy si przegran ou
graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3I | S t r o n a
M MM M 6 6o ol la a b bD Do o< <i ie e$ $ r ro o# #k ko os s# #y y

5rzed wo!n okolica s"yn"a ze starego !ak samo +mperium klasztoru w ktrym
mnichowie i kap"ani prowadzili ogoo!ne ( odmierzane d4wikami witego 9ogu
=aala ( ycie powicone =aalowi / 9hyi$ 3dy nadcign"a +nwaz!a *haosu
monaster d"ugo i zaciekle dawa" odpr si"om )rocznych -ogw, ktrzy gotowi yli
poruszy nieo i ziemi, yle tylko zniszczy niewielki zdawa"oy si niezdoyty
klasztor$ 0 ko<cu, po d"ugich tygodniach krwawych walk mury konwentu run"y, a
rozsierdzeni czciciele 5ana 9ozkoszy u"oyli nieosiny stos z cia" pokonanych, za
na samym szczycie umocowali splugawiony potny rg, ktrego upiorne wycie
prowadzi miertelnikw drog "ogie! rozkoszy zako<czon otch"ani o"du;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci udynek, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol wiey na szczycie
ktre! zawieszono splugawiony 5wity /#g Taala$ %astpnie, kady z graczy rzuca )*
w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
%astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego
si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu Pola b!ogiej rozkoszy nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy zezczeszczony 5wity /#g Taala zostanie
zniszczony lu !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
3"os 5witego /ogu Taala oe!mu!e swym dzia"aniem kady niezwizany walk
wrcz model na polu itwy, ktry nie podlega zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A, 1@)'% oraz %+@.?')%'F$ 5onadto, moc rogu nie
dzia"a na modele, ktre zosta"y Oszo!omione*, Powalone na ziemi* lu -ciekaj*4
%a pocztku kade! tury naley wykona rzut )* dla kadego modelu
o!tego dzia"aniem 5wity /#g Taala$ 0ynik 1 oznacza, e model do ko<ca tury
podlega zasadzie spec!alne! 3?85'=>C 2N> oznacza, e #si *haosu nie
zainteresowa" si miertelnikiemC natomiast rezultat * oznacza, e model do ko<ca
tury podlega zasadzie spec!alne! W89+>$
Splugawiony 5wity /#g Taala moe zosta zniszczony w azie ruchu w czasie
wykonywania pozosta!ych ruch#w przez dowolny model bohatera lu stronnika
pozosta!cego w odleg"oci do 1- do rogu$ 5onadto, rg moe zosta zniszczony
!edynie przez model, ktry nie podlega zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A, 1@)'% oraz %+@.?')%'F$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za zniszczenie rogu$ )odel ktry zniszczy 5wity /#g Taala otrzymu!e dodatkowe ,2
P%$ ,eli rg zniszczy stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
M MN N 6 6l la a< <a a i in ns se ek kt t7 7w w

.rukane plugawym dotykiem -ogw *haosu prastare puszcze +mperium zmieni"y
si w mroczne, parne, gni!ce, toczone rozk"adem upiorne lasy, ktre zda! si
posiada w"asn z"owrog wiadomo$ #ierowane kapryn wol %urgla, 5ana
9ozk"adu zro!ne kompanie zosta! uwizione w g"i lasu, pord upiornych drzew
i spragnionych krwi ro!w plugawych insektw;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w reprezentu!cych porozrzucane po lesie gniazda
insekt#w$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie znacznik#w 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony w odleg"oci
wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego znacznika reprezentu!cego gniazdo insekt#w$ 0ynik 1 oznacza, e r!
insektw wyrusza na er ataku!c wszystko co stanie na !ego drodze$ %aley uy 3-
okrg"ego wzornika, ktry dzie reprezentowa" r#j insekt#w$ #ady r#j insekt#w
porusza si o 2)*- w losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur
pierwszego z graczy, ignoru!c kary za ruch przez przeszkody i rodza!e terenu 6za
wy!tkiem terenu niedostpnego7$ /#j nie moe zosta orany na cel zakl, zwizany
walk wrcz oraz ostrzelany 6take magicznymi pociskami7, a wszystkie modele ktre
zna!d si na drodze ro!u otrzymu! traienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z
Ochrony Pancerza$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
W Wa ar rh he ei im m

3 3J J | | S S t t r r o o n n a a
M MO O Y Y6 6o o" " L Ly ys sy ym m . .b b7 7$ $e em mY Y

0rd mieszka<cw okolicznych wsi od lat kry"a legenda o po"oonym przy
goci<cu za!e4dzie, w ktrym okrutny gospodarz mia" mordowa i ograia swych
goci$ 2udzie powiada! take, e cia"a zaitych podawane y"y kole!nym gociom, a
zraowane kosztownoci ukrywane w ogromnym skarcu ukrytym gdzie w
piwnicach za!azdu$ 0ieci o kle!notach i kosztownociach zgromadzonych przez
okrutnego karczmarza szyko dotar"y do wdru!cych po okolicy kompanii, ktre
uzro!one po zy przyy"y, y w zru!nowanym za!e4dzie odnale4 krwawy skar$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci element terenu wiejskiego reprezentu!cy zru!nowan gospod CPod
)ysym 2b#jemC$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$ 5o rozmieszczeniu
elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut )3D1, suma okrela ilo
znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w ruinach za!azdu CPod )ysym 2b#jemC$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si wewntrz ruin za!azdu moe prowa
odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik >, oznacza, e bohater
odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami przedstawionymi w
R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e bohater uruchomi" !edn z
pu"apek i otrzymu!e tra&ienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z Ochrony
Pancerza$
5iwnice gospody mog y przeszukiwane przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )*, za otrzymany rezultat doda do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ 3racz z wyszym wynikiem rozpoczyna potyczk$ ,eli
uzyskano tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki naley wykona rzut )* za kady znacznik kosztowno&ci
posiadany przez druyn$ 0ynik 1(4 oznacza, e kompania zwiksza ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w o ,1, wynik >, oznacza, e druyna odnalaz"a
cze legendarnego skaru i naley wykona rzut )* dla kadego przedmiotu
wymienionego ponie!$ ,eeli uzyskany rezultat !est rwny d4 wikszy od
wymienionego w taeli Zwymaganego wyniku[, oznacza to dzie, e druyna
wzogaci"a si o wymieniony przedmiot$
6R.EE!1% W/!ACA9/ W/9)
3)* 2( Automatycznie
)3 )upy* >,
9uin, wart )*\1> 2( >,
5istolet 5o!edynkowy >,
*iki pancerz >,
redni pancerz 4,
)iecz 4,
2ekki pancerz 3,
Siod"o / uprz 3,
=arcza 2,
*zosnek 2,
Ae"m 2,
#aganek 2,


M MP P 6 6r r# #y y" "r ro oS Sn na a B Bw wi i@ @t ty yn ni ia a

'caleni z pogromu wieniacy powiada!, e oddani )rocznym -ogom kultyci
*haosu spldrowali i zezczecili u&undowan przez witych mw przydron
wityni, a z"oone w kryptach relikwie witych rozrzucone zosta"y po okolicznym
lesie$
#rce w okolicach zro!ne kompanie ciga! do ruin przydrone! wityni,
y pord mrocznego lasu odnale4 zezczeszczone zw"oki witych mw$ .yt
wielu !ednak pragnie wykorzysta relikwie do w"asnych celw, y poszukiwania mog"y
zako<czy si ez rozlewu krwi;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci element terenu wiejskiego reprezentu!cy ograion przydron
&wityni$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza
! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci reprezentu!cych skradzione z
przydronej &wityni relikwie$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta
umieszczony w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od
innego znacznika i krawdzi przydronej &wityni$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$ 5onadto, naley zauway, e w czasie
rozgrywania scenariusza aden bohater nie moe nie wice! ni !ednego znacznika
kosztowno&ci na raz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu Przydrona &witynia nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy wszystkie relikwie reprezentowane przez
znaczniki kosztowno&ci zostan z"oone w przydronej &wityni lu !edna z druyn nie zda
testu rozbicia$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu wszystkie relikwie
zostan z"oone w &wityni zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice! znacznik#w
kosztowno&ci$ ,eeli oie druyny Zzdoy"y[ tyle samo znacznik#w kosztowno&ci, gra ko<czy
si przegran ou graczy$
9elikwie, reprezentowane przez znaczniki kosztowno&ci, mog zosta z"oone
wewntrz &wityni w azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady 1y!czony
z akcji* wrogi model$
,1 za odnalezienie i z!oenie w przydronej &wityni relikwii$ )odel ktry odna!dzie relikwi i
przetransportu!e ! do przydronej &wityni otrzymu!e ,1 P%$
.?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog zrezygnowa z oddania relikwii i wykorzysta !e w
lu4nierczych rytua"ach powiconych plugawym ogom$ +ohaterowie otrzymu! ,1
Punkt %o&wiadczenia za kady znacznik kosztowno&ci z ktrymi zako<czyli rozgrywk$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3K | S t r o n a
N NK K S Sp pl l@ @" "r ro ow wa an ne e k ku ur rh ha an ny y

5rzed wo!n y!cy w okolicznych osadach wieniacy unikali prastarych kurhanw
wzniesionych w poliu rzecznego rodu, w ktrych z"oono cia"a poleg"ych przed
wiekami wo!ownikw$ 3rasanci *haosu nie podzielali czci !ak wieniacy darzyli
staroytne groy, spldrowali i splugawili kurhany oraz zezczecili cia"a umar"ych$
#oci wo!ownikw zosta"y porwane przez padlinoercw lu wdeptane wraz ze
z"otem w lene "oto$
5omidzy kurhany wci przyywa! zro!ne kompanie, y walczy,
przelewa krew i zai!a za staroytne z"oto$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy rd$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci reprezentu!cych skary pochodzce
ze spldrowanych kurhanw$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta
umieszczony na lenym dukcie w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz
minimum *- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u, tak ay wrogie kompanie oddzielone y"y rzek$
0 scenariuszu :pldrowane kurhany nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy zdoyli kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

N NL L % %r ro ol ll lo ow wy y m mo os st t

0rd ucieka!cych na po"udnie wieniakw kry opowie o kamiennym mocie
zudowanym przez #rasnoludw nad !edn z p"nocnych rzek$ 5owiada!, e kilka
tygodni przed +nwaz! *haosu w okolicach rzeki po!awi" si przeraa!cy rzeczny
=roll, ktry napada" na wdrowcw, a zagraione kosztownoci ukrywa" w
prymitywnych skrytkach pod mostem$
0ieci o skrzyni wype"nione! z"otem szyko rozesz"y si wrd chciwych i
zach"annych zro!nych kompanii, ktre uzro!one po zy nie aczc na opowieci o
=rollu przyy"y nad rzek, y pod mostem odszuka ukryte kosztownoci$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
%astpnie na mocie naley umieci model reprezentu!cy /zecznego Trolla$
)odel =rolla porusza si w losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur
pierwszego z graczy, !eeli w polu widzenia /zecznego Trolla zna!dzie si dowolny model
nalecy do !ednego z graczy, /zeczny Troll dzie porusza" si na!szycie! !ak to
moliwe w kierunku widoczne! postaci$ /zeczny Troll nie moe biega, cho moe
szarowa, w zwyk"y spos, ponadto /zeczny Troll zawsze dzie stara" si zwiza
walk !ak na!wiksz licza modeli nalecych do graczy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est zaicie polu!cego w poliu rzeki /zecznego Trolla$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
/zeczny Troll zostanie 1y!czony z akcji*$
:HARA)%ER/S%/)A R.E:.9EC1 %R1??A:
%R1?? S. WW FS S W% +W A :6
5ocztkowa
P M K O N M K M N
)aksymalna P M K O N M K M N
0R1M]6A9:ER.: Trolle posiada! zdolno bro naturalna$ Trolle nigdy nie mog
uywa ora i pancerzy$
.ASAE/ S6E:;A?9E:
EF+/ :E?, CLF61%A, 6R.E6AS%9E %R.EWA, RECE9ERA:;A, S%RA:H$
R.E:.9/ %R1??: przeciwnik ataku!cy rzecznego =rolla w walce wrcz zada!e
ciosy z kar (1 do wyniku rzutu na traienie, co spowodowane !est szlamem
pokrywa!cym =rolla i towarzyszcym mu smrodem$
6?W1:9A %R1??A: )odel Trolla moe zamiast zwyk"ych atakw, uy w walce
wrcz swe! plwociny$ =roll moe wykona !eden atak plwocin o S?E >$ >tak taki
tra&ia automatycznie, a ze wzgldu na korozy!ne w"aciwoci te! na wp" p"ynne!
sustanc!i o&iary nie mog skorzysta z Ochrony Pancerza oraz z cechy ora
5>98,H*B$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za 1y!czenie z akcji* /zecznego Trolla$ )odel ktry 1y!czy z akcji* /zecznego Trolla
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli /zeczny Troll zostanie 1y!czony z akcji* przez stronnika,
Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna ktra pokona"a /zecznego Trolla odna!du!e ukryte pod
mostem kosztownoci i zwiksza o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
W Wa ar rh he ei im m

4 4G G | | S S t t r r o o n n a a
N NM M 6 6o ol le e b bi it tw wy y

=rawione gniewem i chciwoci serca druynnikw da"y si zwie pokusie *haosu
chwil po tym, gdy wkroczy"y na prastare pole itwy$ .ro!ne kompanie
przyw"aszczy"y soie z"oto i kosztownoci porzucone pord koci poleg"ych przed
wiekami wo!ownikw$ ,ednak kapryna wola i zwodnicza "aska )rocznych -ogw
skrzyowa"a drogi o"adowanych "upami druynnikw$
%iewiadome, zro!ne kompanie stocz kole!n ezlitosn walk, d
walczy, y zwycizca mg" zasi na grze )up#w*4

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na czci oddzielone od sieie, "czc
przeciwleg"e naroniki, rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley
umieci element terenu reprezentu!cy rd$ #ady z graczy rzuca )* w celu
ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz
wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie
to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie
sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na wiartki, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
wyszym wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$
3racz, ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra wiartk na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na wiartce lece!
w przeciwleg"ym naroniku sto"u$ 3racze mog wystawi swo!e modele w
dowolnym mie!scu zna!du!cym si w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi
wiartki$ %aley zauway, e gracze powinni rozstawi swo!e modele w granicach
wiartek przylega!cych do naronikw przez ktre nie przep"ywa rzeka, tak ay
wrogie kompanie oddzielone y"y korytem rzeki$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku potyczki$
.naczniki naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na
pocztku rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )*, za otrzymany rezultat doda do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ 3racz z wyszym wynikiem rozpoczyna potyczk$ ,eli
uzyskano tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
N NN N S St ta ar r& &i ie e

.imny p"nocny wiatr nis" ze so zapowied4 walki i cierpienia$ 5onury szum
po"k"ych lici i upiorne, skrzekliwe krakanie krukw i wron przepowiada"o kole!n
mier pe"n lu i samotnoci;
0rogowie poda!c wskimi, wie!skimi ciekami coraz ardzie! zliali si
do sieie oraz do nieuchronnego krwawego przeznaczenia, !akie zgotowa" im
#horneE
% %e er re en n: :
.aleca si, ay :tarcie zosta"o rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

41 | S t r o n a
N NO O % %a ab bo or r

.iegli na po"udnie wieniacy, ktrym uda"o si przey piek"o +nwaz!i *haosu
opowiada! o upiornym taorze, ktry odnale4 mona na !edne! z polan,
po"oonych w poliu 5"nocnego 3oci<ca$ =aorem podrowa"o podono kilka
rodzin ludu Strigosu, ktre pomimo ostrzee< rozi"y w lesie oz, y pord drzew
przeczeka 3eheimnisnacht$ %ikt nie wie co sta"o si z wdrowcami, !ednak
pozostawione przez lud Strigosu powozy wci mona znale4 tak, !ak zosta"y
pozostawione$
0iele krcych w okolicy kompanii podliwym wzrokiem spoglda na
zniszczone &urgony, !ednak ogactwo przypadnie tylko te! druynie, ktre! uda si
o! kontrol nad wikszoci powozw$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %aley wykona
rzut )3,2, ktrego wynik okreli ilo makiet reprezentu!cych nalece do taoru
zniszczone powozy, ktre naley umieci w odleg"oci wiksze! ni *- od rodka
sto"u oraz minimum *- od innego powozu$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w
celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
%astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego
si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu Tabor nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est prze!cie kontroli nad zniszczonymi &urgonami$
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie
zda testu rozbicia$ 0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia zwyciska
anda prze!mu!e wszystkie powozy na stole$
5owz moe zosta za!ty przez dowolny model bohatera oraz te modele
stronnik#w 6nie podlega!ce zasadzie %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A
oraz 1@)'% lu .0+@9.G7, ktre zna!d si w odleg"oci do 18 od krawdzi makiety
reprezentu!ce! wz$ )odel nie moe Zzdoy[ powozu !eli !est Oszo!omiony*, zosta"
Powalony na ziemi* lu -cieka*$ ,eeli w odleg"oci do 18 od krawdzi makiety
reprezentu!ce! wz zna!du! si modele nalece do rnych druyn, powz zosta!e
za!ty przez gracza ktry umieci" w poliu &urgonu wice! modeli, w innym
przypadku walka o powz dzie trwa"a dopki !eden z graczy nie umieci w
poliu wozu kole!nych modeli$
5o zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice!
powozw$ ,eeli oie druyny Zzdoy"y[ tyle samo powozw, gra ko<czy si
przegran ou graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za =zdobycie$ )odel, nalecy do zwyciskie! druyny, ktry za!mie powz
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli &urgon Zzdoy"[ stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a
grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna odna!du!e w zniszczonych powozach kosztownoci, ktre
zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
N NP P R Ru u& &h ho om me e p pi ia as sk ki i

5o"oone w poliu osady lasy s"yn z nieezpiecznych ruchomych piaskw, w
ktrych wielu straci"o ycie$ #apryna wola )rocznych -ogw skierowa"a w te
strony zro!ne kompanie, ktre niewiadome nieezpiecze<stwa zag"i"y si w
prastary las, gdzie kady krok moe y ostatnim$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w reprezentu!cych ruchome piaski$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie znacznik#w 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady
znacznik musi zosta umieszczony w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u
oraz minimum *- od innego znacznika$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u, tak ay wrogie kompanie oddzielone y"y rzek$ 0szystkie modele
naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego znacznika reprezentu!cego ruchome piaski$ 0ynik 1 oznacza, e ruchome
piaski przemieszcza! si o )*- w losowo okrelonym kierunku$ %aley uy 3-
okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci nad znacznikiem$ 0szystkie
modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte
wzornikiem, zapada! si w ruchomych piaskach automatycznie, te modele, ktrych
podstawki s czciowo przykryte, zapada! si na 4D$ .apada!cy si w ruchomych
piaskach model musi natychmiast wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w zalenoci
od tego, ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test oznacza, e
model zdo"a" wydosta si z pu"apki ( naley ustawi model w odleg"oci do 18 od
na!lisze! krawdzi wzornika$ %iepowodzenie oznacza, e model zosta!e uwiziony
w ruchomych piaskach i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$
8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test
/ozbicia, model uwiziony w ruchomych piaskach !est traktowany !ak model 1y!czony z
akcji*$ %aley !ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki model nie
naley w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na %A0E?A 61WA+9/:H
10RA+EM$ 5onadto modele, ktre podlega! zasadom spec!alnym +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 2'=, zda! test automatycznie$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$

W Wa ar rh he ei im m

4 42 2 | | S S t t r r o o n n a a
O OK K C Co oB B& &i in ni ie e& &

#horne !est zach"anny, a !ego pragnienie krwi nienasycone$ 5oudki kieru!ce
dzia"aniami 5ana *zaszek s proste !ak gociniec na ktrym spotka"y si wrogie
kompanie przemierza!ce zru!nowan prowinc!$ %iewiadomi wo!ownicy skrzyu!
ro< y raz !eszcze przela krew ku chwale 5ana #rwiE

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego nie zostan u"oone tak, y stworzy po!edynczy gociniec, przy czym
droga moe y tak krta !ak tylko zaycz soie tego gracze$ 5onadto, naley
zauway, e oszar zna!du!cy si ezporednio za przylega!cymi do traktu
makietami uzna!e si na potrzey scenariusza 'o&ciniec za teren niedostpny$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra koniec goci<ca na ktrym
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na drugim kra<cu
traktu$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od
rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu !edna ze
stron zdo"a umieci wszystkie pozosta!ce na stole modele w streie rozstawienia
przeciwnika$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za przedarcie$ #ady model bohatera otrzymu!e ,1 P% za przedarcie przez linie
wroga$
O OL L . .D Do ot to o p pi ir ra at t7 7w w

0rd ocala"ych z pogromu wieniakw kry opowie o pochodzcych z
)arienurga ezwzgldnych rzecznych piratach, ktrzy napadali na p"ynce na
p"noc arki i statki kupieckie$ ,ednak piratom nie dane y"o d"ugo cieszy si
zraowanymi skarami, prowinc!a zosta"a zalana &al *haosu, a mieszka<cy miast i
wsi ktrym nie dane y"o uciec zostali zarnici w orgii krwi i mierci lu zmarli w
wyniku zarazy, ktr wrd oro<cw prowinc!i rozsiali kultyci %urgla$
0ieci o kosztownociach szyko si rozchodz wrd chciwych i
zach"annych, take i plotki o z"ocie piratw szyko dotar"y do wdru!cych po
okolicy kompanii, ktre uzro!one po zy nie aczc na opowieci o zarazie
przyy"y do lasu, y pord drzew odnale4 ukryty skar$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem potyczki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o
szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy rd$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 2!oto pirat#w nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie ukrytego w dziuplach prastarych drzew z!ota
pirat#w$ .a kadym razem, gdy nalecy do druyny model zna!dzie si w odleg"oci do
18 od zna!du!cego si poza stre rozstawienia prastarego drzewa i wykona udany test
wspinaczki naley wykona rzut 2)*$ 0ynik 12 oznacza, e model odnalaz"
reprezentowany przez znacznik kosztowno&ci skarb$ %aley zauway, e kade prastare
drzewo moe zosta przeszukane tylko raz$ 5onadto, !eli na stole pozostanie !edno
nieprzeszukane drzewo to skar zostanie w nim odnaleziony automatycznie przez
pierwszy model, ktry zliy si do prastarego drzewa na odleg"o do 18 i wykona
udany test wspinaczki$ 0 przeszukiwaniu drzew mog ra wszystkie modele bohater#w
oraz te modele stronnik#w, ktre nie podlega! zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'% lu .0+@9.G$ %atomiast rezultat 2
oznacza, e model 6ktry nie podlega zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'%7 natkn" si na toczone zaraz cia"a piratw
i musi wykona test W%, nieudany test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego rzutu w %A0E? EFE)%
.RA9E9A otrzymu! premi D2$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
znacznik kosztowno&ci zostanie przetransportowany do w"asne! strey rozstawienia gracza$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia znacznik kosztowno&ci
reprezentu!cy skradzione kosztowno&ci zdoywa przeciwnik$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie skarbu$ )odel ktry odna!dzie skradzione kosztowno&ci i
przetransportu!e !e do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli
skar odna!dzie stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna ktra odnalaz"a z!oto pirat#w zwiksza o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

43 | S t r o n a
O OM M C Cr r# #m mi i@ @& &a a < <7 7r ra a

5owiada!, e po"oony w g"i lasw krater zamieszkany y" przed tysicleciami
przez smoki, ktre wygrzewa"y si w rcych oparach, kpa"y w !eziorach lawy i
wylegiwa"y na grach z"ota$
0ieniacy, ktrym z "aski )orra, dane y"o przetrwa +nwaz! *haosu
opowiada! i smoki powrci"y i przeudzi"a upiony od stuleci wulkan, ktry odkry"
przed miertelnymi ukryte dotd w trzewiach skary$
5lotka szyko rozesz"a si wrd zach"annych mw, ktrzy zro!nymi
kompaniami zaczli ciga w okolice i zapuszcza si w las w poszukiwaniu
grzmice! gry;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci makiet reprezentu!c krater lu wulkan$ %astpnie, kady z
graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw
terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci na makiecie
krateru lu wulkanu$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych
ruch#w, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od krateru lu wulkanu moe
podnie znacznik kosztowno&ci zgodnie z zasadami przedstawionymi w R1.E.A?E
: RF:H$
ciany krateru lu wulkanu mog y przeszukiwane przez dowoln ilo
bohater#w pod warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od
sieie$ 0 przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie
zadanie i aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 'rzmica g#ra nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik 1 oznacza, wulkan wyrzuca ognist kul ktra z sykiem wzi!a si w nieo
po czym leci )*\4- w losowo okrelonym kierunku i upada na ziemi eksplodu!c
p"oncymi od"amkami$ >y ustali tra&ienia naley uy ma"ego 3- okrg"ego
wzornika$ 5ocisk nie !est tak duy, !ak wzornik oczywicie ale oe!mu!e pole raenia
ostrych od"amkw eksplodu!ce! ska"y$ #ady model, ktrego podstawka ley w
ca"oci pod wzornikiem zosta!e tra&iony automatycznie, a kady model, ktrego
podstawka ley czciowo pod wzornikiem, zosta!e tra&iony na 4,$ '!te
wzornikiem modele otrzymu! traienie o S?E 4 z cech ora 5?'%H*B >=>#$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, po zako<czeniu potyczki naley wykona rzut )* za kady znacznik
kosztowno&ci ktry bohaterowie zdo"ali wynie z pola itwy$ 0ynik 1N2 oznacza, e
bohater zna!du!e w skrzyni 9uin, wart )*\1> 2($ 0ynik 3, oznacza, e zamknite w
skrzyni kosztownoci zwiksza! ilo odnalezionych przez kompani w azie eksploracji
)up#w* o D1$
O ON N . .a a< <i in ni io on ne e k ko os s# #t to ow wn no oB B& &i i

-ogata w z"oa z"ota i srera okolica pozwoli"a zgromadzi mieszka<com
okolicznych wsi wiele kosztownoci$ ,ednak gwa"towne wydarzenia, !akie dotkn"y
ostatnimi czasy p"nocne ziemie +mperium, zmusi"y mieszka<cw do szykiego
opuszczenia domw, wielu w trakcie przeprawy przez prastary las porzuci"o w czasie
ucieczki kosztownoci, wielu zgin"o wraz z nimi$
5og"oski o porzuconych skarach szyko rozesz"y si po okolicy
"yskawicznie dociera!c do uszu zach"annych awanturnikw$ #adego dnia do lasu
ciga! zro!ne kompanie, ktre za kilka z"otych monet gotowe s przela krew i
odera ycie$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci porzuconych na lenym dukcie$
#ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony na lenym
dukcie w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego
znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 2aginione kosztowo&ci nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

W Wa ar rh he ei im m

4 44 4 | | S S t t r r o o n n a a
O OO O 2 2w wi i5 5t ty y < <a a$ $

2enicy i wieniacy, ktrym uda"o si ziec przed &al *haosu, ktra zala"a p"noc
powtarza! opowieci o ukrytym pord lenych ostpw, s"yncym w okolicy z
niezliczone! liczy cudw i o!awie<, witym ga!u w ktrym ogoo!ni oddawali
cze 9hyi ( )atce .iemi$
5rowadzone powtarzanymi przez uciekinierw opowieciami, zro!ne
kompania zlia! si do lasu, y na w"asne! skrze dowiadczy mocy zaklte! w
witym ga!u, ta ktra pierwsze dotrze do celu dzie musia"a zaciekle roni swego
prawa do zaklte! w ga!u mocy;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci element terenu wiejskiego, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol
tytu"owego 5witego gaju$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z
nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c 5witego gaju zosta!e kompania, w szeregach ktre! s"uy bohater podlega!cy
zasadzie spec!alne! 18*A'0%B, #'0>2 98% lu +%UB%+@9$ ,eeli oie druyny
posiada! 18*A'0%B*A, #'0>2+ 98% lu +%UB%+@9X0 lu w ou kompaniach
s"u )>3'0+@, oro<c zosta!e druyna w szeregach ktre! s"uy mnie!sza licza
modeli ( !eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley wykona rzut kostk,
ktrego wynik okreli oro<c$
Z'ro<ca[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele Zoro<cy[
musz zosta rozstawione w odleg"oci do *- od 5witego gaju$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u, przy czym naley zauway,
e gracz moe dowolnie podzieli swo! druyn tak, ay rozstawi modele na rnych
krawdziach pola itwy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad 5witym
gajem, !ednak w czasie rozgrywania potyczki moc zaklta w 5witym 'aju moe tra&ia z
rk do rk$ #ontrol nad 5witym 'ajem sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury
posiada wice! modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od 5witego 'aju$
,eeli w poliu 5witego 'aju zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z
kompani nie sprawu!e kontroli nad 5witym 'ajem$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e 5wity 'aj mog przerzuci kady
nieudany test oparty na wsp"czynniku :6$ 0ynik drugiego rzutu !est ostateczny$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e 5wity 'aj$ ,eeli w poliu ga!u
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5o zako<czeniu potyczki wyrana przez gracza ro< naleca do !ednego z bohater#w
zosta!e po"ogos"awiona przez ogw$ 'd te! pory ro< zysku!e cech &wity or$
5onadto, gracz zwyciskie! kompanii moe przerzuci do trzech kostek podczas
na!lisze! azy eksploracji rozgrywane! w czasie sekwencji po potyczce$
O OP P ? ?a as s s sk ka ar rb b7 7w w

5rzed wo!n po"oony w poliu targowego miasta las s"yn" z anitw i
roz!nikw, a wielu "owcw nagrd zapuszcza"o si pomidzy prastare drzewa w
poszukiwaniu oprychw rau!cych karawany wiozce towary z ca"ego Starego
wiata$ 0iele zraowanych kosztownoci zosta"a ukryta w sekretnych skrytkach
ukrytych w pniach i pomidzy korzeniami starych drzew$
0ieci o ukrytych skarach szyko si rozchodz i lotem "yskawicy dociera!
do uszu chciwcw, ktrych serca skazi" dotyk )rocznych -ogw$ #adego dnia do
lasu ciga! uzro!one po zy kompanie, y walczy, przelewa krew i zai!a za
z"oto$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ukrytych w pniach, korzeniach i
koronach drzew$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy
wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony w
odleg"oci do 18 od prastarego drzewa w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u
oraz minimum *- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu "as skarb#w nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy wydoyli z lasu kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola
itwy, zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

4> | S t r o n a
P PK K ! !o o& &# #a ar ry y

0 #rlestwie =aala nie ma przy!aci" i wrogw, natura traktu!e wszystkich z
!ednakow ezwzgldnoci$ %ieszcznicy, ktrym )orr pozwoli" przetrwa upadek
miasta i ziec w lene ostpy tra&ili na zdradliwe agna, gdzie =aal dowiadczy" ich
okrutnie$ 5odony los spotka" przeladowcw 2udzi, plugawi Szczuroludzie,
.ielonoskrzy i lu4nierczy wyznawcy )rocznych -ogw !ednako polegli w walce z
natur, a ich gni!ce cia"a kry! si tu pod powierzchni agna w ktrym rwnie
"atwo znale4 mona nieprzerane kosztownoci !ak i mier$
0aione plotkami uzro!one po zy zro!ne kompanie wci ciga! z
okolicy$ 0ikszo poszuku!e kosztownoci, ktre wed"ug pog"osek wraz z cia"ami
zaleg"y na dnie inni szuka! arte&aktw, ktre podono dziery mieli s"udzy *haosu$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci teren wie!ski reprezentu!cy moczary o rednicy oko"o *-$
%astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza
! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci na moczarach$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od rzegu moczar#w
moe prowa odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik 2,
oznacza, e bohater odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e
bohater zach"ysn" si zatrut wod i musi wykona test W%, nieudany test oznacza, e
traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego
rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
.oczary mog y przeszukiwane przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu .oczary nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik 1 oznacza, e gni!ce w moczarach cia"a pka! uwalnia!c gaz, ktry dzia"a
!ak uywane przez Szczuroludzi z #lanu Skryre (ule trujcego wichru$ %aley uy 3-
okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci nad .oczarami$ 0szystkie
modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte
wzornikiem, zosta! traione automatycznie, te modele, ktrych podstawki s
czciowo przykryte, otrzymu! traienie na 4D$ Traione modele musz wykona test
W% lu zostan Powalone na ziemi*$
0 kade! turze, w azie ruch#w przymusowych, chmura tru!cego gazu
przemieszcza si w kierunku wyznaczonym za pomoc (ostki /ozrzutu, wynik
%RAFE9E[ oznacza, e chmura pozosta!e w mie!scu$ 1ystans naley wyznaczy za
pomoc rzutu (ostk Artyleryjsk, wynik 9EW/6ALE oznacza, e chmura dymu
rozwiewa si$ 0szystkie modele, ktre zna!d si na drodze trujcego wichru, a ktrych
podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta! traione automatycznie, te
modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, otrzymu! traienie na 4D$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$
P PL L ? ?e eB Bn na a s sa a" "# #a aw wk ka a

5owiada!, e przed wo!n woda z lene! sadzawki skrzy"a si uzdrawia!c moc, a
do 4rd"a pielgrzymowali mieszka<cy p"nocnych osad y omy si w witym
stawie lu chocia zaczerpn kilka kropel wody$
0ielu powtarza pog"oski, wed"ug ktrych wota pozostawione przez
uzdrowionych pielgrzymw cierpliwie czeka! na dnie stawu$ 5owiada si take, e
cho sama sadzawka zosta"a splugawiona przez kultystw %urgla to kosztownoci
le na wycignicie rki, a kady kto !est na tyle odwany y zanurzy si w cuchnce!
rei moe po nie sign$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ %a rodku pola
itwy naley umieci teren wodny o rednicy oko"o 3-, ktry w scenariuszu dzie
pe"ni" rol tytu"owe! "e&nej :adzawki$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu
ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz
wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie
to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie
sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w "e&nej :adzawce$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od rzegu sadzawki
moe prowa odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik >,
oznacza, e bohater odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e
bohater zach"ysn" si zatrut przez %urglingi wod i musi wykona test W%, nieudany
test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do
na!liszego rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
"e&na :adzawka moe y przeszukiwana przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu "e&na sadzawka nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice! znacznik#w kosztowno&ci$ ,eeli oie
druyny Zzdoy"y[ tyle samo znacznik#w kosztowno&ci, gra ko<czy si przegran ou
graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$
W Wa ar rh he ei im m

4 4* * | | S S t t r r o o n n a a
P PM M S Sp po ot tk ka an ni ie e n na a t tr ra ak k& &i ie e
0ola )rocznych -ogw ywa kapryna, a ich "aska zwodnicza$ 3dy strudzeni
przeszukiwaniem lenych ruin, o"adowani "upami druynnicy wracali do swych
oozw, z"owroga wola 5otg *haosu skrzyowa"a ich drogi, a serca nape"ni"a
gniewem$ .mczeni, przepe"nieni chciwoci wo!ownicy stocz kole!n ezlitosn
walk, d walczy, y zwycizca mg" zasi na grze )up#w*4

% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na wiartki, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
wyszym wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$
3racz, ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra wiartk na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na wiartce lece!
w przeciwleg"ym naroniku sto"u$ 3racze mog wystawi swo!e modele w
dowolnym mie!scu zna!du!cym si w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi
wiartki$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku potyczki$
.naczniki naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na
pocztku rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )*, za otrzymany rezultat doda do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ 3racz z wyszym wynikiem rozpoczyna potyczk$ ,eli
uzyskano tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
P PN N R Ro o< <a at tk ki i

=o zamone, po"oone nad rzek miasto zosta"o niemal doszcztnie zniszczone w
czasie wo!ny$ 5owiada!, e cz mieszka<cw ktra cieszy"a si "ask ogw poleg"a
w czasie orony osady, !ednak wikszo mieszczan zosta"o zniewolonych i
uprowadzonych na p"noc, gdzie spotka" ich los gorszy od mierci;
,ednak oddani )rocznym -ogom handlarze niewolnikw nie wykazali
na!mnie!szego zainteresowania pozostawionym wewntrz mie!skich murw
kosztownociom, ktre zacz"y kusi przeywa!ce w poliu miasta zro!ne
kompanie$ .ro!ni, ktrzy pierwsi przyyli do miasta rozpoczli poszukiwanie
kosztownoci$ 2edwo zdyli zag"i si w udynki, po"oone w poliu mie!skich
rogatek gdy wartownicy dostrzegli zlia!c si do osady kole!n zro!n kompani$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ 5rzed
rozpoczciem rozgrywki naley podzieli st" na po"owy reprezentu!ce cz mie!sk
i cz wie!sk$ 5onadto, oie czci powinny y oddzielone od sieie, iegnc
przez rodek sto"u rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci
element terenu reprezentu!cy most i mie!skie /ogatki$ %astpnie, kady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
)akiety naley rozstawi tak ay na !edne! czci sto"u ustawione zosta"y elementy
terenu miejskiego, na drugie! za elementy terenu wiejskiego$ %astpnie to samo roi
przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$

E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c /ogatek zosta!e kompania, w szeregach ktre! s"uy mnie!sza licza modeli$
,eeli oie druyny licz tyle samo postaci, naley wykona rzut kostk, ktrego wynik
okreli oro<c$
3racz ronicy /ogatek rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto
modele Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na mie!skie! czci sto"u w odleg"oci do
*- od krawdzi udynku$
)odele nalece do kompanii Zataku!cego[ gracza musz zosta rozstawione
na wie!skie! czci sto"u w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od krawdzi sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy !edna z druyn nie zda testu
rozbicia$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad /ogatkami,
!ednak w czasie rozgrywania potyczki udynek moe tra&ia z rk do rk$ #ontrol nad
/ogatkami sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli bohater#w
zna!du!cych si w odleg"oci do *- od udynku$ ,eeli w poliu udynku zna!du!e si
tyle samo bohater#w z ou druyn, adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad
/ogatkami$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e /ogatki otrzymu! premi D1 do
wsp"czynnika :6 6do maksymalne! wartoci 1G7$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e /ogatki$ ,eeli w poliu udynku
zna!du!e si tyle samo bohater#w z ou druyn, gra ko<czy si przegran ou graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5onadto, zwyciska druyna odna!du!e w miecie kosztownoci, ktre zwiksza! o
)3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
. .a ak ko oQ Q& &# #e en ni ie e r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
#ady z rozgrywanych przez graczy scenariuszy posiada w"asny cel, zwykle !est to
pokonanie druyny przeciwnika czy te wykonanie konkretnego zadania, ktrego
realizac!a oznacza wygranie potyczki$ ,ednak wygranie rozgrywki nie musi y
!ednoznaczne z !e! zako<czeniem$
,eeli gra ko<czy si zwycistwem dziki rozbiciu kompanii przeciwnika to
po rozegraniu rzut#w ucieczki i ewentualnych rzut#w po&cigu zwycizca w kole!nych
rundach, dopki -ciekajce* modele przeciwnika nie opuszcz sto"u, moe
prowa zrealizowa ewentualne zadania specjalne czy te podnie lece na stole
znaczniki kosztowno&ci$ %aley !ednak pamita, e rundy rozgrywane po rozbiciu
kompanii przeciwnika wlicza! si do ca"kowitego czasu gry, a wic rozgrywa!ce
scenariusz druyny mog otrzyma mnie! Punkt#w %eterminacji 6zoacz paragra&
6F9)%/ )A!6A9 ( R1.E.AL P: )A!6A9A7$
%aley !ednak zauway, e za zgod graczy rozgrywa!cych scenariusz gra
moe zako<czy si w turze rozbicia przeciwnika po wykonaniu rzut#w ucieczki i
ewentualnych rzut#w po&cigu$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

4I | S t r o n a
S S& &e en na ar ri iu us s# #e e s sp pe e& &$ $a al ln ne e
T TT T ! !i is s$ $a a r ra at tu un nk ko ow wa a

3ste krople krwi zaarwi"y spopielon ziemi, znaczc rdzaw lini szlak
przemarszu wrogie! kompanii$ 1ruynnicy niestrudzenie podali ladem po!manego
kompana, a ich droga powoli zlia"a si do ko<ca$
5rzeciwnik, take zmczony ostatni potyczk i trudn drog do oozu
zatrzyma" si w poliu zru!nowanego udynku, do wntrza ktrego wrzuci"
skrpowanego wi4nia$
#ompanii po!manego zatrzymali si, czeka!c a wrg rozproszy si u&ny w
swe ezpiecze<stwo$ 0szak tu, daleko od pola walki nie powinno grozi mu
nieezpiecze<stwo$ ,ednak los ywa okrutny, a &ortuna ko"em si toczy;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay .isja ratunkowa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$ >y
okreli rodza! rozgrywanego scenariusza naley wykona rzut )*$ 0ynik 1N3 oznacza,
e rozgrywany dzie scenariusz 0@0%H=9. )89X0, natomiast rezultat 4, oznacza,
e .isja ratunkowa przeiega dzie 5'.> )89>)+$ %a rodku pola itwy naley
umieci element terenu, ktry w scenariuszu .isja ratunkowa dzie pe"ni" rol
wizienia w ktrym umieszczony zostanie 61;!A9/ bohater$ %astpnie kady z
graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
odpowiednio elementw terenu miejskiego lu wie!skiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
3racz, ktrego kompania 61;!ALA wrogiego bohatera dzie w czasie rozgrywania
scenariusza .isja ratunkowa stron Zronic si[$
Z'ro<caI wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ilo znacznik#w
kosztowno&ci posiadanych przez druyn na pocztku potyczki$ .naczniki naley
rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku
rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
%astpnie Zoro<ca[, w wyrane! przez sieie kole!noci, wykonu!e rzut )* dla
kadego bohatera i grupy stronnik#w nalecych do druyny$ 0ynik 1(2 oznacza, e
modele rozproszy"y si w trakcie eksplorac!i i d mog"y do"czy do reszty
kompanii dopiero w nastpnych turach$ 0ynik 3, oznacza, e modele mog zosta
rozstawione na pocztku rozgrywki, naley zauway, e przyna!mnie! !eden bohater i
grupa stronnik#w musi zosta rozstawiona na pocztku rozgrywki$ ,eeli dla wszystkich
bohater#w i grup stronnik#w gracz uzyska" rezultat 1(2, ostatni z bohater#w i grupa stronnik#w
zosta!e wystawiona automatycznie na pocztku rozgrywki$
Z'ro<ca[ rozstawia !ako pierwszy dostpne modele bohater#w i stronnik#w$
)odele mog zosta wystawione w dowolnym mie!scu na powierzchni sto"u w
odleg"oci nie mnie!sze! ni *- od sieie i przyna!mnie! *- od dowolne! krawdzi
sto"u oraz *- od wizienia w ktrym umieszczony zostanie 61;!A9/ bohater$
%astpnie Zataku!cy[ rozstawia swo!e modele !ako drugi w streie rozstawienia w
odleg"oci do *- od wyrane! krawdzi sto"u$ .a na rodku sto"u naley umieci
model reprezentu!cy 61;!A9EC1 bohatera$ )odel bohatera do momentu
przy"czenia si do dowolnego sprzymierzonego bohatera lu sprzymierzonych
stronnik#w traktowany !est !ak model Oszo!omiony*$
%a pocztku drugie!, trzecie!, czwarte!, itd$, tury Zoro<cy[, w azie ruchu
podczas wykonywania pozosta!ych ruch#w gracz musi wykona rzut )* dla kadego
niewystawionego na pocztku rozgrywki bohatera lu grupy stronnik#w$ 9ezultat 3,
oznacza, e naley wykona rzut (ostk /ozrzutu, ay losowo okreli krawd4 sto"u i
punkt na te! krawdzi, w ktrym po!awi si model, zupe"nie tak, !aky w poprzednie!
turze wykona" ruch poza krawd< sto!u$ )odel moe wykona zwyk"y ruch, ale nie
moe iega oraz szarowa,$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
Potyczk rozpoczyna druyna Zataku!cego[ gracza$
: :e el l: :
*elem rozgrywki Zataku!cego[ !est uwolnienie 61;!A9EC1 i ezpieczne
przetransportowanie bohatera poza teren pola itwy$ 61;!A9/ bohater przy"czy si do
dowolnego sprzymierzonego bohatera oraz sprzymierzonych stronnik#w, ktrzy na
ko<cu azy ruchu zna!d si w odleg"oci do 1- od bohatera$ )odel, ktry eskortu!e
61;!A9EC1 bohatera nie moe biega, oraz lata,$ %aley zauway, e modele nie mog
przekazywa soie bohatera$ 5onadto, model ktry szarowa!, zosta" 1y!czony z akcji*
lu dzie -cieka!* porzuca 61;!A9EC1 bohatera$ 0 przypadku zaistnienia
powysze! sytuac!i, 61;!A9/ bohater do momentu przy"czenia si do dowolnego
sprzymierzonego bohatera lu sprzymierzonych stronnik#w traktowany !est !ak model
Oszo!omiony*$
61;!A9/ bohater, nie moe zosta orany na cel zakl, zwizany walk wrcz
oraz ostrzelany 6take magicznymi pociskami7 ale take sam nie moe szarowa,, rzuca
zakl oraz korzysta z ekwipunku$
*elem rozgrywki Zronicego si[ !est rozbicie Zataku!ce![ kompanii$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
61;!A9/ bohater zostanie przetransportowany do w"asne! strey rozstawienia gracza$ 0
przypadku gdy Zoro<ca[ nie zda testu rozbicia 61;!A9/ bohater zosta!e odity przez
Zataku!cego[$

6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
,2 za odnalezienie i uratowanie 61;!A9EC1 bohatera$ )odel ktry odna!dzie
61;!A9EC1 bohatera i przetransportu!e go do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e
dodatkowe ,2 P%$ ,eli 61;!A9EC1 bohatera odi!e stronnik, Punkty %o&wiadczenie
otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5o zako<czeniu potyczki kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji
)up#w o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$

! !i is s$ $a a r ra at tu un nk ko ow wa a: :
3racz dowodzcy kompani, ktre! bohater 6lu bohaterowie7 w wyniku rzutu na
%A0E?A 61WA+9/:H 10RA+EM zosta" 61;!A9/ moe zamiast rozgrywania
azy eksploracji dla swo!e! druyny wyra scenariusz .isja ratunkowa, ktry zostanie
rozegrany w trakcie nastpne! potyczki$ ,eeli oa! gracze, w wyniku 61;!A9A
przez przeciwnika bohater#w wyrali scenariusz .isja ratunkowa, naley wykona rzut
)* 6przerzuca!c ewentualne remisy7, gracz z wyszym wynikiem rozgrywa
scenariusz !ako pierwszy$
,eeli .isja ratunkowa zako<czy si niepowodzeniem, nie ma moliwoci
rozegrania scenariusza po raz drugi, cho wci mona negoc!owa z
przeciwnikiem wykupienie 61;!A9EC1 bohatera;
61;!A9/ bohater, ktry zostanie odity nie traci swo!ego ekwipunku oraz
zroi i ora$
W Wa ar rh he ei im m

4 4J J | | S S t t r r o o n n a a
T TT T ! !a a< <i i& &# #n ne e ) )o or ry yt to o

0rd historii opowiadanych przez ucieka!cych na po"udnie ludzi czsto powtarza
si opowie o krnrnych wieniakach zamienionych w winie$ .iegowie
powiada!, e do ram !edne! z po"oonych na p"nocy osad mia"a przyy druyna
2enych @l&w szuka!ca schronienia przed Aordami *haosu$ ,ednak ukryci za
palisad wieniacy przepdzili wdrowcw$ 0ieczorem tego samego dnia @l&owie
zostali wymordowani przez 0o!ownikw *haosu, !ednak zna!du!cy si pord
2enych @l&w *zarownicy zdo"ali przed mierci rzuci potn kltw, ktra
zmieni"a wieniakw w tchrzliwe winie$
.iegowie powiada!, e cho dua cz wi< zosta"a wyita, a sama osada
spldrowana, to wrd ruin wci "ka! si przeklci, ktrzy prno szuka! dla
sieie ratunku;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay scenariusz zosta" rozegrany na stole o wymiarach 4Z\4Z$ >y okreli
rodza! potyczki naley wykona rzut )*$ 0ynik 1N3 oznacza, e rozgrywane dzie
starcie 0@0%H=9. )89X0, natomiast rezultat 4, oznacza, e rozgrywka przeiega
dzie 5'.> )89>)+$ %a rodku pola itwy naley pozostawi, odpowiednio do
rodza!u rozgrywanego scenariuszaD pusty plac o rednicy oko"o >- lu element terenu
wiejskiego reprezentu!cy polan na rodku ktrych naley umieci tytu"owe .agiczne
(oryto$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie odpowiednio elementw terenu miejskiego lu wie!skiego 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz
wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie
to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie
sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu, kady z graczy wykonu!e rzut )3, suma
okrela ilo zmienionych w &winie wieniakw "ka!cych si po polu itwy$ #ady z
graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie &wi 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady z
przekltych musi zosta umieszczony na polu itwy w odleg"oci wiksze! ni 1G- od
krawdzi sto"u oraz minimum *- od inne! &wini i .agicznego (oryta$ )odele &wi
porusza! si o *- w losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur
pierwszego z graczy$
-"ka!ce si po polu itwy &winie przy"cz si do dowolnego bohatera, ktry
na ko<cu azy ruchu zna!dzie si w odleg"oci do 1- od &wini$ )odel bohatera, ktry
eskortu!e przekltego nie moe biega, oraz lata,$ %aley zauway, e modele nie mog
przekazywa soie &wini$ 5onadto, model bohatera ktry szarowa!, zosta" 1y!czony z
akcji* lu dzie -cieka!* porzuca przekltego$ 0 przypadku zaistnienia powysze!
sytuac!i, &winia porusza si o *- w losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy
przed tur pierwszego z graczy$ 5onadto, naley zauway, e w czasie rozgrywania
scenariusza aden bohater nie moe prowadzi wice! ni !edne! &wini na raz$
:HARA)%ER/S%/)A 2W9:
S. WW FS S W% +W A :6
2W9A P M T M M K L K M
0R1M]6A9:ER.: 5winia posiada zdolno bro naturalna i nigdy nie zdoywa
dowiadczenia$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu .agiczne (oryto nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu wszystkie
&winie zostan doprowadzone do .agicznego (oryta lu 1y!czone z akcji*$
)odel bohatera, ktry prowadzi &wini i w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od rzegu .agicznego
(oryta moe prowa zd! urok z przekltego$ %aley wykona rzut )*, wynik 2,
oznacza, e model bohatera zd!" urok i uwolni" dusz nieszcznika4 %atomiast
rezultat 1 oznacza, e model zach"ysn" si tru!cymi pomy!ami i musi wykona test
W%, nieudany test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z
Ochrony Pancerza, a do na!liszego rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu!
mody&ikator D2$
8rok w .agiczne (orycie moe y zde!mowany przez dowoln ilo bohater#w
pod warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe prowa zd! uroku z przekltego$
5o zako<czeniu potyczki zwycizc zosta!e gracz, ktry zd!" urok z wiksze!
iloci przekltych$ ,eeli oie druyny zd!"y urok z takie! same! liczy &wi lu wszyscy
przeklci zostali 1y!czeni z akcji, gra ko<czy si przegran ou graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za odnalezienie i odczarowanie przekltego$ )odel ktry odna!dzie &wini i zde!mie urok w
.agicznym (orycie otrzymu!e dodatkowe ,1 P%$
5o zako<czeniu potyczki zwyciska druyna otrzymu!e nagrod od wieniakw$ >y
okreli rodza! nagrody naley wykona rzut )*, a wynik odczyta taeli$

)* RE.F?%A%
1 .agiczne (oryto pka z g"onym hukiem, a losowo okrelony stronnik, ktry nie
podlega zasadzie spec!alne! 1@)'%, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A,
%+@8)>9?B oraz .0+@9.G lu %>,)+=> zosta!e wraz z posiadanym
ekwipunkiem zamieniony w &wini i opuszcza szeregi zwyciskie! kompanii$
)odel przekltego naley usun z )AR%/ ERF+/9/$
2N3 ,eden z ocalonych okazu!e si zaginionym dzieckiem kupca, ktre zwyciska
druyna moe odda rodzinie w zamian za nagrod$ 5rzekazane przez kupca
kosztownoci zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
4N* 8ratowani wieniacy wskazu! zwyciskie! druynie skrzyni ze skarbem po
czym odchodz na po"udnie$ >y okreli kosztownoci umieszczone w
skrzyni naley wykona rzut )* dla kadego przedmiotu wymienionego
ponie!$ ,eeli uzyskany rezultat !est rwny d4 wikszy od wymienionego
w taeli Zwymaganego wyniku[, oznacza to dzie, e druyna wzogaci"a si
o wymieniony przedmiot$
6R.EE!1% W/!ACA9/ W/9)
3)* 2( Automatycznie
)3 )upy* 4,
9uin, wart )*\1> 2( 4,
5istolet 5o!edynkowy 4,
redni pancerz 3,
)iecz 3,
Siod"o / uprz 3,
.?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog zrezygnowa z nagrody i z"oy
wieniakw w o&ierze swym plugawym ogom otrzymu!c ,)3 Punkty
%o&wiadczenia, ktre naley rozdzieli pomidzy bohater#w$ %ruyna
%+@8)>9?B*A moe zai ch"opw i oywi ich !ako )3 2ombie$


! !a a< <i i& &# #n ne e ) )o or ry yt to o: :
3racz dowodzcy kompani, ktra w trakcie sekwencji po potyczce w azie eksploracji
zgromadzi"a tylko !edn (ostk 3ksploracji w czasie rozgrywania na!lisze! potyczki
moe automatycznie wyra scenariusz .agiczne (oryto$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

4K | S t r o n a
T TT T . .a ab bi i$ $ m mu ut ta an nt ta a

-runatne plamy krwi i luzu wyra4nie znaczy"y trakt, ktrym poda" odmieniec$
.drowa d"o< mutanta wci zaciska"a si na sakwie z medykamentami zaranymi z
domu zielarza, a !ego serce znw nape"ni"a nadzie!a$ ,ednak kapryni -ogowie
*haosu raz !eszcze rzucili los nieszcznika na szal i skierowali mutanta wprost
pomidzy zwanione kompanie, gotowe ez litoci przele krew odmie<ca i
zako<czy !ego nieszczsny ywot$ + zgasi nadzie!;
%ie u&a! nikomu$ .ai! mutanta, spal heretyka, nawr niewiernych;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay potyczka 2abij mutanta zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\4Z$
>y okreli rodza! rozgrywanego scenariusza naley wykona rzut )*$ 0ynik 1N3
oznacza, e rozgrywany dzie scenariusz 0@0%H=9. )89X0, natomiast rezultat 4,
oznacza, e potyczka przeiega dzie 5'.> )89>)+$ 5rzed rozpoczciem
rozgrywki naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie ulic lu goci<cem o
szerokoci 2)*-$ %astpnie kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie odpowiednio elementw terenu miejskiego lu wie!skiego
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
%astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy terenu si nie
sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania potyczki warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra !edn z rwnoleg"ych do
traktu krawdzi sto"u na ktre! rozpocznie potyczk$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e
modele !ako drugi na przeciwleg"e! krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley
rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$
3racz z wyszym wynikiem rozstawia model reprezentu!cy odmieca na wyranym
przez sieie ko<cu traktu w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$ )odel odmieca porusza
si traktem o 2)*- w kierunku przeciwleg"e! krawdzi sto"u na pocztku rundy przed
tur pierwszego z graczy$
0 scenariuszu 2abij mutanta nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e p po ot ty y& &# #k ki i: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna potyczk$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est zaicie modelu odmieca$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu
odmieniec zostanie 1y!czony z akcji*$ ,eeli odmieniec przedostanie si do przeciwleg"e!
strey rozstawienia gra ko<czy si przegran ou graczy
:HARA)%ER/S%/)A 1E!EM:A:
S. WW FS S W% +W A :6
:.L1WE)
L#P M M M M K M K Q
0R1M]6A9:ER.: Odmieniec posiada S.=B2@=$
.ASAE/ S6E:;A?9E:
9E.L1!9123$
61!1% :HA1SF: %a pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy naley
wykona rzut )*$ 0ynik 1 oznacza, e mutagenna moc 8piorytu odcisn"a
pitno na ciele odmieca i ten zmienia si w przeklty Pomiot 6haosu 6zoacz
R1.E.AL PP: 61!1% :HA1SF7$
.0R1;9E RA!A: Skaone #amieniem 5rzemian rami odmieca zmieni"o si w
d"ugie, zakrzywione ostrze z koci i stwardnia"ego, zrogowacia"ego cia"a$ )utant
moe atakowa zro!n ko<czyn w walce wrcz, tak !aky dziery" miecz$
)odel nie moe zosta rozro!ony, za ostrze nie moe zosta z"amane$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e potyczk to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za 1y!czenie z akcji* modelu odmieca$ )odel ktry 1y!czy z akcji* model odmieca
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli model odmieca zostanie 1y!czony z akcji* przez stronnika,
Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5o zako<czeniu potyczki zwyciska kompania odna!du!e )3 &lakony z .ikstur
lecznicz 6zoacz %RF:.9/ ( !)S%FR/ w R1.E.A?E PO: E)W6F9E)7$
5onadto, !eeli potyczka zako<czy"a si 1y!czeniem z akcji* Pomiotu 6haosu
druyna )owc#w czarownic, :i#str :igmara lu dowolna kompania w szeregach ktre!
s"uy 18*A'0%B, #'0>2 98% lu +%UB%+@9 moe spali truch"o Pomiotu 6haosu
na stosie i odmwi wite litanie$ %ruyna otrzymu!e )* Punkt#w %o&wiadczenia, ktre
gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%atomiast druyny w szeregach ktrych s"uy model podlega!cy zasadzie
spec!alne! )>3 mog wykorzysta cia"o Pomiotu 6haosu do przyrzdzenia 3sencji
6haosu 6zoacz %RF:.9/ ( !)S%FR/ w R1.E.A?E PO: E)W6F9E)7$
. .a ab bi i$ $ m mu ut ta an nt ta a: :
3racz dowodzcy kompani, ktre! bohater podlega!cy zasadzie spec!alne!
18*A'0%B, )>3, #'0>2 98% lu )+S=9. +%UB%+@9 w trakcie rozgrywki
zrealizowa" zadanie specjalne 0+>1')'F 6zoacz R1.E.AL PPO: )AR%/
.AEAM S6E:;A?9/:H7 w czasie rozgrywania na!lisze! potyczki moe
automatycznie wyra scenariusz 2abij mutanta$
Jeszcze kilka dni temu wid spokojne ycie z on i synem u boku. Sta na
podwrzu przed mynem i wraz z innymi sucha bekotu miejscowego gupka o
zwierzoludziach, drapienych kobietach ze skrzydami i olbrzymich kurach
poerajcych konie, ktre miay grasowa w pobliskim lesie.
!zi" sta na zalanym trakcie saniajc si# z wyczerpania, otoczony ruinami, a
osada do ktrej uda si# w poszukiwaniu pomocy sama potrzebowaa ratunku.
$rzez wyrw# w "cianie wszed do domu zielarza cho cz#"ciowo chronic si#
przed pot#n ulew. %ewntrz oboj#tnie min lece na pododze
rozczonkowane ciaa, zbyt znuony by zareagowa na makabryczny widok.
$odajc wzdu strzaskanej "ciany dotar do wyamanych drzwi za ktrymi
znajdowaa si# izba pena regaw i stow zastawionych szklanymi
naczyniami. &bliy si# do stojcej w rogu gabloty i otworzy drzwiczki.
'erwowo przeszukiwa pki, przekadajc i potrzsajc znajdujcymi si#
wewntrz (lakonami, jakby chcia wydoby z nich jak" tajemnic#, lecz te
milczay oboj#tnie.
) Jestem *osencrantz ) oznajmi stojcy w cieniu m#czyzna. ) 'ic ci nie grozi.
+ynarz drgn lekko, odchrzkn go"no i splun krwist mazi. Spojrza w
stron# m#czyzny, a kiedy dostrzeg przesikni#te krwi opatrunki i plamy krwi
na ka(tanie czowieka uspokoi si# nieco. $odwin brudny r#kaw koszuli,
odsaniajc znieksztacone rami#, pokryte zrogowacia skr i kostnymi
wypustkami. ,o-czyna wia si# i pulsowaa, a z ran sczya si# czarna ma..
) Jest na to lek/
*osencrantz spojrza na spaczone rami#.
) 0o od ,amienia $rzemian, prawda/ ) pyta oparszy donie na kolbach
zatkni#tych za pas pistoletw, jakby nie usysza mynarza. ) 0rzymae" w
doni kawaki 1piorytu. 2dzie znalaze" bryki/
) 3ranz znalaz, mj syn4 w jamie na skraju lasu. &anim zorientowaem si#
czemu jego donie jako pierwsze pokryy si# guzami, sam chwyciem4
) 2dzie one teraz s/ 0wj syn i te kamienie/
) Syn czeka na mnie dzie- drogi std, czuwa przy nim moja ona.
+ynarz ruszy w stron# stojcego w cieniu m#czyzny.
) Jest na to lek/
) 5udynek moe si# zawali w kadej chwili ) zauway *osencrantz,
wskazujc na strzaskany dach, przez ktry do wn#trza lay si# strumienie
wody. ) $oczekaj lepiej na zewntrz, zaraz przynios# odpowiedni (lakon.
+ynarz spojrza na tkwice za pasem *osencrantza pistolety, a kiedy nie
dostrzeg u m#czyzny innej broni co(n si# w stron# drzwi i wyszed na
zewntrz.
'iewielkie pomieszczenie, suce zielarzowi za pracowni# znw wypenio si#
d.wi#kiem ulewy i zawodzcego wiatru. 6owca czarownic spojrza z
wyrzutem w niebo przez dziur# w dachu i westchn. ,to dotkn cho raz
1piorytu ten umiera, bez odwrotu, *osencrantz wiedzia o tym doskonale.
!oby pistoletu i ruszy w kierunku drzwi, ktrymi przez moment wyszed
mutant. &nalaz nieszcz#"nika na zewntrz, nachylonego nad wasnymi
plwocinami z trudem apicego oddech. Stan nad mynarzem i przyoy lu(#
do gowy m#czyzny. 'acisn spust4 Jednak zamiast huku wystrzay rozleg
si# jedynie trzask. 'iewypa4
) 0o przez deszcz. +okry proch jest jak mokra mka. !o wyrzucenia. )
+ynarz spojrza w oczy owcy czarownic i wycign przed siebie rami#,
pulsujca ko-czyna wyduya si#, zrogowaciaa skra i kostne odamki zlay
si# w dugie ostrze ktre z atwo"ci przebio ka(tan i ciao *osencrantza4
W Wa ar rh he ei im m

> >G G | | S S t t r r o o n n a a
C Cr ra a w wi ie el lo oo os so ob bo ow wa a: :

grze WARHE! FS potyczki rozgrywane s zazwycza! pomidzy
dwoma wrogimi stronami kon&liktu, nic nie stoi !ednak na
przeszkodzie y rozgrywka zosta"a rozegrana !ednoczenie przez
wiksz ilo wrogich soie kompanii, a gracze ma! do wyoru dwa
tryy gry wieloosoowe!$
5ierwszy wariant zwany %R/0E! )116ERA:; zak"ada, e potyczka zostanie
rozegrana pomidzy druynami z!ednoczonymi w dwch wrogich soie so!uszach$
1rugi try zwany WS./S:/ 9A WS./S%):H zak"ada, e kierowane przez graczy
kompanie d walczy z kadym, kto stanie im na drodze do zwycistwa$
S St t7 7D D: :
*ho w wikszoci rozgrywek wieloosoowych w %R/0E )116ERA:; do gry
powinien wystarczy st" o wymiarach 4Y\4Y 6KLT cm \ KLT cm7 na ktrym
wydzielone s cztery strey rozstawienia, to !ednak w przypadku gdy w grze dzie ra"o
udzia" wice! ni N graczy standardowy st" moe okaza si niewystarcza!cy$ 0
przypadku gry wieloosoowe! w wariancie WS./S:/ 9A WS./S%):H na!lepie!
rozegra potyczk na stole o wymiarach 4Y\*Y 6KLT cm \ KRT cm7 na ktrym
wydzielonych !est sze stre rozstawienia$

% %r ry yb b k ko oo op pe er ra a& &$ $i i: :
%R/0 )116ERA:; to wariant gry wieloosobowej, ktry zak"ada, e strony kon&liktu s
zgrupowane w dwa antagonistyczne so!usze$ + cho zak"ada si, e sojusz dzie
sk"ada" si z druyn o takie! same! 9A%FR.E, to nic nie stoi na przeszkodzie, ay !eli
tak ustal gracze, dosz"o do przymierza pomidzy wrogimi soie kompaniami, w
zalenoci od tego, !akimi druynami dysponu! gracze$ >lianci mog pokusi si o
wyt"umaczenie przyczyn zawizana so!uszu alo zupe"nie si tym nie prze!mowa i
przystpi do gry$ .aley to wy"cznie od graczy;
%R/0 )116ERA:; to na!ardzie! zliony do zwyk"e! potyczki try gry
wieloosobowej ( kada runda sk"ada si z kompletne! tury kadego z sojuszy, w ktrych
kady z sojuszy rozgrywa w"asn az rozpoczcia tury, az ruchu, az magii, az strzelania i
az walki wrcz$ > gracze rozgrywa! tury na zmian, dopki potyczka si nie sko<czy$
0 ramach tury sojuszu, czynnoci pode!mowane s zgodnie ze sta"ym
porzdkiem : tak zwan sekwencj tury$ #ada tura sojuszu podzielona !est na &azy, w
ktrych gracze wykonu! ruch wszystkimi swoimi modelami, rzuca! czary, strzela!
oraz walcz i tak dale!$
#iedy nadchodzi tura sojuszu, sprzymierzeni gracze musz pilnowa sekwenc!i
tury i pamita, ktr cz tury aktualnie rozgrywa$ 3dyy ktremu z graczy
zdarzy"o si zapomnie, wsp"gracze powinni o tym przypomnie$ Wazy sk"ada!ce
si na tur, rozgrywa si w podane! w R1.E.A?E : RF9EA kole!noci$ .anim
prze!dzie si do nastpne! &azy, wszelkie dzia"ania zwizane z rozgrywan &az musz
zosta zako<czone$
S So o$ $u us s# #: :
)odele z rnych kompanii, kiedy walcz w sojuszu, uznawane s za sprzymierzec#w$
%ruynom przywieca ten sam cel, a wsplna sprawa ywa czsto wzmocniona
stuletnimi przysigami i wspln histori$ 0 ramach sojuszu modele traktowane s na
wszystkie potrzey gry !ako sprzymierzone modele$ ,ednake, !eeli zasady specjalne,
umiejtno&ci alo e&ekty zakl, lu modlitw dotycz !edynie okrelone! rasy, nie d
wp"ywa"y na sprzymierzone modele nalece do inne! rasy$
%aley pamita, e w przypadku %R/0F )116ERA:; kompanie ktre
zawiza"y sojusz traktowane s !ako !edna kompania od rozpoczcia bitwy do zako<czenia
rozgrywkiD kiedy to mona rozwiza przymierze$
6 6r r# #y yw w7 7" "& &a a s so o$ $u us s# #u u: :
0"adz nad so!uszem oe!mu!e model bohatera podlega!cy zasadzie spec!alne!
1'0X1*>, ktrego wsp"czynnik :E:H/ 6R./WHE:.E !est na!wyszy$ ,eeli w
sojuszu s"uy dwa lu wice! modeli bohater#w podlega!cych zasadzie spec!alne!
1'0X1*> oraz posiada!cych tak sam warto wsp"czynnika :6, to
zwierzchno oe!mu!e posta ktra zdoy"a wice! Punkt#w %o&wiadczenia$ ,eeli za,
dwa lu wice! modeli dow#dc#w dysponu!e takim samym wsp"czynnikiem :6 oraz
posiada tyle samo Punkt#w %o&wiadczenia, naley wykona rzut kostk, ay okreli
ktry model bohatera oe!mie przywdztwo nad sojuszem$
5onadto, !eeli sprzymierzone kompanie posiada! w"asne zasady spec!alne
dotyczce pogodyD rozstawienia druyny, rozpoczcia bitwy czy testu rozbicia to w trakcie
rozgrywania bitwy rane s pod uwag !edynie te zasady spec!alne, ktrym podlega
druyna z ktre! pochodzi przyw#dca sojuszu$
: :h ho or r@ @S So ow wi ie e ( ( s sy y< <n na al li iB B& &i i: :
,eeli w so!uszu s"uy dwch lu wice! modeli podlega!cych zasadzie chory lu
sygnalista to chorym lu sygnalist sojuszu zosta!e ten model, ktry zdoy" wice! Punkt#w
%o&wiadczenia$ ,eeli za, dwa lu wice! modeli chorych lu sygnalist#w posiada! tyle
samo Punkt#w %o&wiadczenia, naley wykona rzut kostk, ay okreli ktry model
zostanie chorym lu sygnalist sojuszu$
) )o os st tk ki i ! !o o& &y y ( ( ) )o os st tk ki i R Ro o# #p pr ro os s# #e en ni ia a: :
0 przypadku sojuszu pul (ostek .ocy oraz (ostek /ozproszenia generu!e si w taki sam
spos, !ak w przypadku zwyk"e! rozgrywki$
%aley pamita, e wygenerowane przez )>3X0 (ostki .ocy nale do
)>3>, ktremu zosta"y przydzielone i nie moe ich uywa aden inny czarownik$
1orym pomys"em wyda!e si u"oenie kostek przy modelu, do ktrego nale$
)ona te uywa rnych kolorw kostek w przypadku kostek nalecych do
rnych )>3X0$
5o przydzieleniu (ostek .ocy )>3') gracze sojuszu tworz w"asn pul
kostek 6zwan rwnie IstosemI (ostek .ocy7$ 5ula ta sk"ada si z !edne! (ostki .ocy
oraz wszystkich (ostek .ocy generowanych przez magiczne przedmioty lu inne
zasady spec!alne$ #ostki w te! puli nie nale do adnego konkretnego )>3> i mog
y wykorzystane przez kadego )>3> z sojuszu$
+ +7 7D Dt to o" "# #i io ob by y: :
>y okreli, czy ktry z sojuszy podlega zasadzie +HL%1E.10/ i toczc potyczk z
sojuszem o wikszym Prestiu %ruyny otrzyma dodatkowe Punkty %o&wiadczenia naley
przed rozpoczciem rozgrywania scenariusza porwna zsumowany Presti %ruyn
sprzymierzonych w ramach sojuszu$ Szczeg"y dotyczce zasady +HL%1E.10/
zna!du! si w R1.E.A?E P: )A!6A9A$
6 6r r# #y y& &h h7 7" " ( ( D Du up py y: :
5o zako<czeniu potyczki, kady z sojuszy iorcych udzia" w rozgrywce tworzy pul
(ostek 3ksploracji$ 5ula sk"ada si z !edne! (ostki 3ksploracji za kadego bohatera, ktry
ra" udzia" w rozgrywce, a w trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywa" rzutu na
%A0E?A 61WA+9/:H 10RA+EM*$ +ohaterowie, ktrzy wykonywali rzut na %A0E?A
61WA+9/:H 10RA+EM* odpoczywa! w oozowisku druyny i nie s w stanie
wzi udzia"u w poszukiwaniu )up#w*$ 5onadto, sojusz ktry wygra" potyczk moe
doda do puli dodatkow (ostk 3ksploracji$ )aksymalna ilo (ostek 3ksploracji !ak
mona uzyska w ten spos to *$ #ostki uzyskane ponad limit przepada!$
5o wykonaniu rzutu (ostkami 3ksploracji, dokonaniu ewentualnych
przerzutw i]lu mody&ikac!i oraz wype"nieniu ewentualnych instrukc!i zwizanych z
uzyskaniem powtrze< naley zsumowa wyniki uzyskane na (ostkach 3ksploracji i
porwna z %A0E?X ?12: .9A?E.19/:H LF6HW$ >y okreli zysk ze
sprzeday )up#w* naley porwna licz sprzedanych )up#w* z "iczb modeli w druynie
i odczyta wynik z %A0E? 6R./:H1EF ^W .)_$ 'trzymana warto oznacza ilo
z!otych koron, ktr zaroi"a kada z druyn z!ednoczonych w sojuszu$ 5rzychd naley
zapisa na )AR:E ERF+/9/$ Szczeg"y dotyczce 6R./:H1EF ( LF6HW
zna!du! si w R1.E.A?E P: )A!6A9A$
W Ws s# #y ys s& &y y n na a w ws s# #y ys st tk ki i& &h h: :
WS./S:/ 9A WS./S%):H to wariant gry wieloosobowej, ktry zak"ada e strony
kon&liktu gotowe s stoczy bitw i walczy z kadym, kto stanie im na drodze do
zwycistwa$
+itwa rozgrywana wed"ug zasad WS./S:/ 9A WS./S%):H rni si w kilku
aspektach od potyczki !eden na !ednego$ 5o pierwsze runda sk"ada si z kompletnych
tur wszystkich graczy zaangaowanych w bitw$ >y okreli kole!no w !akie! gracze
d rozgrywa swo!e tury naley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$
3racz z wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali gracze rozgrywa! swo!e
tury kole!no zgodnie z ruchem wskazwek zegara$
0 ramach tury druyny, czynnoci pode!mowane s zgodnie ze sta"ym
porzdkiem : tak zwan sekwencj tury$ #ada tura druyny podzielona !est na &azy, w
ktrych gracz wykonu!e ruch wszystkimi swoimi modelami, rzuca zaklcia, strzela
oraz walczy wrcz i tak dale!$
#iedy nadchodzi tura druyny, gracz musi pilnowa sekwenc!i tury i pamita,
ktr cz tury aktualnie rozgrywa$ 3dyy ktremu z graczy zdarzy"o si
zapomnie, wsp"gracze powinni o tym przypomnie$ Wazy sk"ada!ce si na tur,
rozgrywa si w podane! w R1.E.A?E : RF9EA kole!noci$ .anim prze!dzie si
do nastpne! &azy, wszelkie dzia"ania zwizane z rozgrywan &az musz zosta
zako<czone$
) )o os st tk ki i ! !o o& &y y ( ( ) )o os st tk ki i R Ro o# #p pr ro os s# #e en ni ia a: :
W
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>1 | S t r o n a
0 przypadku rozgrywki WS./S:/ 9A WS./S%):H pul (ostek .ocy oraz (ostek
/ozproszenia generu!e si w taki sam spos, !ak w przypadku rozgrywki !eden na
!ednego$ %aley !ednak pami, e rozgrywana w tym tryie runda sk"ada si z
kompletnych tur wszystkich graczy, w czasie, gdy pierwszy z graczy rozgrywa!cy tur
generu!e (ostki .ocy, !ego przeciwnicy tworz pul (ostek /ozproszenia i tak dale!$
S St tr r# #e el la an ni ie e " "o o w wa al l& &# #@ @& &y y& &h h: :
)odele uzro!one w bro dystansow w trakcie rozgrywania bitwy w tryie WS./S:/ 9A
WS./S%):H, w przeciwie<stwie do potyczek, ma! prawo strzela do wrogich modeli
zwizanych walk wrcz pod warunkiem, e strzela!cy model nie naley do adne! z
kompanii, ktre! modele pozosta! zwizane walk wrcz$ %aley zauway, e model
uzro!ony w bro dystansow nadal musi strzela do na!liszego wroga ( chya, e inne
zasady pozwala! na wyr celu$ 5o ustaleniu liczy traie naley rozdzieli !e losowo
pomidzy zwizane walk wrcz modele$
W Wa al lk ka a w wr r5 5& &# #: :
0 bitwie WS./S:/ 9A WS./S%):H istnie!e due prawdopodoie<stwo, e model
zostanie zwizany walk wrcz przez wrogw z innych kompanii$ 0 takim przypadku
model dzie walczy" w kade! azie walki wrcz modeli z ktrymi pozosta!e zwizany
walk wrcz$
6r#ykDa" : Ogr Ochroniarz Ekierowany przez gracza AF zosta! zwizany walk wrcz przez
dw#ch :kaGen#w Enalecych do gracza +F oraz dw#ch 2brojnych Enalecych do gracza 6F4 :kaGeni
Ekierowane przez gracza +F walcz podczas w!asnej azy walki wrcz oraz podczas azy walki wrcz
Ochroniarza Ekierowanego przez gracza AF4 Podobnie 2brojni atakuj Ochroniarza w czasie
w!asnej azy walki wrcz oraz podczas azy walki wrcz Ochroniarza4 $atomiast Ochroniarz
atakuje w kadej azie walki wrczD naley jednak zauway, e w azie walki gracza + moe
zaatakowa, tylko :kaGen#wD za& w azie walki gracza 6 moe zaatakowa, tylko 2brojnych4
6r#ykDa" : Ogr Ochroniarz Ekierowany przez gracza AF zosta! zwizany walk wrcz przez
dw#ch :kaGen#w Enalecych do gracza +F oraz dw#ch 2brojnych Enalecych do gracza 6F4 Ponadto
2brojny @ zwiza! walk wrcz take :kaGena @@ z kt#rym styka si podstawk4 :kaGeni
Ekierowane przez gracza +F walcz podczas w!asnej azy walki wrcz oraz podczas azy walki wrcz
Ochroniarza Ekierowanego przez gracza AFD ponadto :kaGen @@ walczy take ze 2brojnym @ w turze
gracza 64 2brojni atakuj Ochroniarza w czasie w!asnej azy walki wrcz oraz podczas azy walki
wrcz OchroniarzaD ponadto 2brojny @ walczy ze :kaGenem @@ w turze gracza +4 $atomiast
Ochroniarz atakuje w kadej azie walki wrczD naley jednak zauway, e w azie walki gracza +
moe zaatakowa, tylko :kaGen#wD za& w azie walki gracza 6 moe zaatakowa, tylko 2brojnych4
+ +7 7D Dt to o" "# #i io ob by y: :
0 przypadku rozgrywki WS./S:/ 9A WS./S%):H, zasada +HL%1E.10/ nie !est
do ko<ca oiektywna, owiem nawet kompania dowiadczonych wiarusw moe
zosta wyita do nogi !eeli zaatakowana zostanie przez dwie lu wice! wrogich
druyn$
>y okreli pul dodatkowego dowiadczenia, ktre po zako<czeniu
rozgrywki WS./S:/ 9A WS./S%):H otrzyma! s"asze druyny, przed
rozpoczciem rozgrywania scenariusza naley porwna Presti %ruyn potyka!cych
si kompanii z na!wyszym Prestiem %ruyny iorce! udzia" w rozgrywce$ Szczeg"y
dotyczce zasady +HL%1E.10/ zna!du! si w R1.E.A?E P: )A!6A9A$
W Wy yb b7 7r r s s& &e en na ar ri iu us s# #a a: :
5o zako<czeniu rekrutacji 6zoacz R1.E.AL P: ERF+/9/7 lu sekwencji po potyczce
6opisane! w R1.E.A?E P: )A!6A9A7 gracze mog przystpi do rozegrania
bitwy wed"ug regu" podanych w !ednym z poniszych scenariuszy$
Scenariusz mona wyra lu wylosowa zgodnie z zasadami podanymi na
pocztku R1.E.ALF P: S:E9ARFS.E$


%A0E?A S:E9ARFS.E N 0%WA
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
)** W/9) S%R19A
11 3racz z niszym Prestiem %ruyny moe wyra scenariusz$
12 %aley wykona rzut w =>-@2+ Z5'.> )89>)+[$
13N14 R1CA%) 442
1>N1* 9E0E.6E:.9A 6R./S%AM 442
21N22 A%A) . .AS)1:.E9A 443
23N24 RF9/ 443
2>N2* 2WA%E WRHEL1 444
31N32 )A6?:A 444
33N34 L1W:/ S)AR0HW 44>
3>N3* 1)F6A:;A 44>
41N42 61!1% :HA1SF 44*
43N44 F)R/%E )1S.%1W912: 44*
4>N4* WE+A !ACFSA 44I
>1N>2 .A)?A%/ W 2W9A 44I
>3N>4 61+AR 44J
>>N>* 6R./6AE)1WE S61%)A9E 44J
*1N*2 0%WA 44K
*3N*4 1 ;EEE9 !1S% .A EA?E)1 44K
*> %aley wykona rzut w =>-@2+ Z5'.> )89>)+[$
** 3racz z wyszym Prestiem %ruyny moe wyra scenariusz$
)** W/9) S%R19A
11 3racz z niszym Prestiem %ruyny moe wyra scenariusz$
12 %aley wykona rzut w =>-@2+ Z0@0%H=9. )89X0[$
13N14 1 ;EEE9 !1S% .A EA?E)1 4>G
1>N1* S%AR:E 4>G
21N22 S61%)A9E 9A %RA):E 4>1
23N24 S)R./9A S)AR0HW 4>1
2>N2* )A!E99/ )RXC 4>2
31N32 .L1%1 6RA%HW 4>2
33N34 .A)?A%A W 2W9A 4>3
3>N3* 6?ACA 9SE)%HW 4>3
41N42 %R1??1W/ !1S% 4>4
43N44 %A01R 4>4
4>N4* ?ASS)AR0HW 4>>
>1N>2 CR.!X:A CHRA 4>>
>3N>4 ?E29A SAE.AW)A 4>*
>>N>* S6?XER1WA9E )FRHA9/ 4>*
*1N*2 RF:H1!E 6AS) 4>I
*3N*4 R1CA%) 4>I
*> %aley wykona rzut w =>-@2+ Z0@0%H=9. )89X0[$
** 3racz z wyszym Prestiem %ruyny moe wyra scenariusz$
W Wa ar rh he ei im m

> >2 2 | | S S t t r r o o n n a a
0 0i it tw wa a w we ew wn n@ @t tr r# # m mu ur r7 7w w
K KM M( (K KN N R Ro o< <a at tk ki i

=a niegdy ogata osada zosta"a niemal zrwnana z ziemi w czasie +nwaz!i *haosu$
)ieszka<cy, ktrzy mieli cho troch szczcia polegli w trakcie orony miasta, reszta
zosta"a po!mana i uprowadzona na p"noc, gdzie czeka ich los gorszy od mierci$
'ddani 5otgom *haosu handlarze niewolnikw odeszli wraz ze zniewolonymi
mieszczanami na p"noc, nie wykazu!c wikszego zainteresowania pozostawionymi
wewntrz murw kosztownociami, ktre ukryte pord ruin czeka! na nowych
w"acicieli;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
rozgrywki naley podzieli st" na po"owy reprezentu!ce cz mie!sk i cz wie!sk$
5onadto, oie czci powinny y oddzielone od sieie, iegnc przez rodek sto"u
rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most i mie!skie rogatki$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu
ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ )akiety naley
rozstawi tak ay na !edne! czci sto"u ustawione zosta"y elementy terenu miejskiego, na
drugie! za elementy terenu wiejskiego$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na
zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley postpi
zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u paragra&ie
61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c /ogatek zosta!e kompania, ktra posiada na!wysze notowania Prestiu %ruyny$
,eeli dwie lu wice! kompanii posiada tak sam warto Prestiu %ruyny, naley
wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
3racz ronicy /ogatek rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele
Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na mie!skie! czci sto"u w odleg"oci do *- od
krawdzi udynku$
%astpnie kady z Zataku!cych[ graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne
remisy7$ 3racz z na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz
paragra& CRA WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze
losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie Zataku!cy[ gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali Zataku!cy[ gracze$ 3racze mog wystawi swo!e modele w dowolnym mie!scu
zna!du!cym si na wie!skie! czci sto"u w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi strey
rozstawienia$
0 scenariuszu /ogatki nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z Zataku!cych[ graczy rzuca )*, za otrzymany rezultat doda!e do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ Z>taku!cy[ gracz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a
pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch
lu wice! graczy uzyska"o tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn,
kto rozpocznie gr$
3racz ronicy /ogatek rozgrywa swo! tur !ako ostatni$
: :e el l r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy pozostanie
tylko !edna druyna$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad /ogatkami,
!ednak w czasie rozgrywania bitwy udynek moe tra&ia z rk do rk$ #ontrol nad
/ogatkami sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli bohater#w
zna!du!cych si w odleg"oci do *- od udynku$ ,eeli w poliu udynku zna!du!e si
tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, adna z kompanii nie sprawu!e kontroli
nad /ogatkami$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e /ogatki otrzymu! premi D1 do
wsp"czynnika :6 6do maksymalne! wartoci 1G7$
0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna lu po
zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e /ogatki$ ,eeli w poliu
udynku zna!du!e si tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, gra ko<czy si
przegran wszystkich graczy$

6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady 1y!czony z
akcji* wrogi model$
5onadto, zwyciska druyna odna!du!e w miecie kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2
ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

K KO O( (K KP P 9 9i ie eb be e# #p pi ie e& &# #n na a p pr r# #y ys st ta aQ Q

0ie!cy od strony rzeki wilgotny, zimny wiatr nis" ze so zapowied4 walki i
cierpienia$ .ru!nowana przysta< przepowiada"a kole!n mier g"uchym iciem
portowych dzwonw i upiornym skrzypieniem wyrzuconych na rzeg wrakw;
.ro!ne kompanie przeszuku!ce sk"ady celne coraz ardzie! zlia"y si do
sieie oraz do nieuchronnego krwawego przeznaczenia, !akie zgotowa" im 5an #rwiE

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
bitwy naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o szerokoci 2)*-$
%a rodku pola itwy naley umieci element terenu reprezentu!cy most$ %astpnie
kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym
mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki
elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley postpi
zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u paragra&ie
61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>3 | S t r o n a
L LK K( (L LL L A At ta ak k # # # #a as sk ko o& &# #e en ni ia a

Stary wiat nie zna litoci, a )roczni -ogowie uwielia! przelew krwi;
Spragniony widoku rzezi #horne powid" g"odnych "upw druynnikw
wprost na znuonych poszukiwaniem, o"adowanych skarami i rozproszonych
pord ruin przeciwnikw$ .ach"anni druynnicy raz !eszcze zmuszeni zostan do
odpokutowania chciwoci w"asn krwi$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
0 trakcie rozgrywania scenariusza Atak z zaskoczenia stron Zronic si[ zosta!e
kompania, ktra posiada na!wysze notowania Prestiu %ruyny$ ,eeli dwie lu wice!
kompanii posiada tak sam warto Prestiu %ruyny, naley wykona rzut kostk,
ktrego wynik okreli Zronicego si[$
Z-ronicy siI wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ilo znacznik#w
kosztowno&ci posiadanych przez druyn na pocztku bitwy$ .naczniki naley rozdzieli
pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku rozgrywki, aden
model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
%astpnie Zoro<ca[, w wyrane! przez sieie kole!noci, wykonu!e rzut )* dla
kadego bohatera i grupy stronnik#w nalecych do druyny$ 0ynik 1(2 oznacza, e modele
rozproszy"y si w trakcie eksplorac!i i d mog"y do"czy do reszty kompanii dopiero
w nastpnych turach$ 0ynik 3, oznacza, e modele mog zosta rozstawione na
pocztku bitwy, naley zauway, e przyna!mnie! !eden bohater i grupa stronnik#w musi
zosta rozstawiona na pocztku rozgrywki$ ,eeli dla wszystkich bohater#w i grup stronnik#w
gracz uzyska" rezultat 1(2, ostatni z bohater#w i grupa stronnik#w zosta!e wystawiona
automatycznie na pocztku bitwy$
Z-ronicy si[ rozstawia !ako pierwszy dostpne modele bohater#w i stronnik#w$
)odele mog zosta wystawione w dowolnym mie!scu na powierzchni sto"u w
odleg"oci nie mnie!sze! ni *- od sieie i przyna!mnie! *- od dowolne! krawdzi sto"u$
Z'ro<ca[ rozstawia !ako pierwszy dostpne modele bohater#w i stronnik#w$
)odele mog zosta wystawione w dowolnym mie!scu na powierzchni sto"u w
odleg"oci nie mnie!sze! ni *- od sieie i przyna!mnie! *- od dowolne! krawdzi sto"u$
%astpnie Zataku!cy[ rozstawia swo!e modele !ako drugi w streie rozstawienia w
odleg"oci do *- od wyrane! krawdzi sto"u$
%a pocztku drugie!, trzecie!, czwarte!, itd$, tury Zoro<cy[, w azie ruchu podczas
wykonywania pozosta!ych ruch#w gracz musi wykona rzut )* dla kadego
niewystawionego na pocztku rozgrywki bohatera lu grupy stronnik#w$ 9ezultat 3,
oznacza, e naley wykona rzut (ostk /ozrzutu, ay losowo okreli krawd4 sto"u i
punkt na te! krawdzi, w ktrym po!awi si model, zupe"nie tak, !aky w poprzednie!
turze wykona" ruch poza krawd< sto!u$ )odel moe wykona zwyk"y ruch, ale nie moe
iega oraz szarowa,$
0 scenariuszu Atak z zaskoczenia nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z Zataku!cych[ graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw,
a pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli
dwch lu wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y
rozstrzygn, kto rozpocznie gr$
Z-ronicy si[ rozgrywa swo! tur !ako ostatni$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu bitwy kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w
o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$

L LM M( (L LN N R Ru ui in ny y

-ogate niegdy miasto w czasie wo!ny zosta"o niemal doszcztnie zniszczone$
0ikszo udynkw i magazynw leg"a w gruzach lu orci si w ruin nieawem$
0ielu powiada, e ucieka!cy z osady mieszczanie nie zdo"ali zara ze so
doytku, a z"oto i kosztownoci wci spoczywa! skryte za murami zniszczonych
udynkw$
#adego dnia, do miasta ciga! zro!ne kompanie, ktre gardzc
nieezpiecze<stwem i walczc z czasem eksploru! rozsypu!ce si domy i magazyny$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
%astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy terenu
miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, ktrych suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ukrytych w rozpada!cych si
udynkach$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta
umieszczony wewntrz udynku w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u
oraz minimum *- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik >, oznacza, e losowo okrelony udynek z hukiem oraca si w ruin$
0szystkie modele zna!du!ce si wewntrz udynku musz wykona udany test lu
otrzyma! traienie z SLX > z cech ora 198.3'*.H*B$ )odele, ktre si wspina"y
lu zna!dowa"y si na dachu upadaj z wysokoci, na ktre! si zna!dowa"y$ %astpnie
naley zamieni makiet udynku na ruiny, a modele ktre zna!dowa"y si w
udynku lu z niego spad"y naley umieci w odleg"oci do 1- od krawdzi ruin$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$
W Wa ar rh he ei im m

> >4 4 | | S S t t r r o o n n a a
L LO O( (L LP P 2 2w wi i5 5t te e R Rr r7 7" "D Do o

5rzed zniszczeniem miasto s"yn"o z uzdrawia!cego 4rd"a, do ktrego
pielgrzymowali mieszka<cy p"nocnych osad$ 2iczne dary pozostawione przez
uzdrowionych pielgrzymw pozwoli"y kap"anom Shallyi na wzniesienie wityni
powicone! 5"aczce! 5ani )i"osierdzia$
0ielu powtarza pog"oski, wed"ug ktrych kap"ani znaczn cze darw, ktre
nie zosta"y wykorzystane na wzniesienie wityni i pomoc uogim, ukryli w skarcu
wityni$ +nni powiada!, e cho sama witynia zosta"a zniszczona, skariec zalany
przez splugawione przez kultystw %urgla 4rd"o to kosztownoci le na
wycignicie rki, a kady kto !est na tyle odwany y zanurzy si w cuchnce! rei
moe po nie sign$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ %a rodku pola itwy
naley umieci teren wodny o rednicy oko"o *-, ktry w scenariuszu dzie pe"ni"
rol tytu"owego 5witego ;r#d!a$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w 5witym ;r#dle$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od rzegu 4rd"a moe
prowa odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik >, oznacza,
e bohater odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e
bohater zach"ysn" si zatrut przez %urglingi wod i musi wykona test W%, nieudany
test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do
na!liszego rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
5wite ;r#d!o moe y przeszukiwane przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 5wite <r#d!o nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy pozostanie
tylko !edna druyna$
0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna lu po
zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice! znacznik#w
kosztowno&ci$ ,eeli dwie lu wice! kompanii Zzdoy"o[ tyle samo znacznik#w kosztowno&ci,
gra ko<czy si przegran wszystkich graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

M MK K( (M ML L ) )a ap pl li i& &a a

0ed"ug powtarzanych przez uchod4cw plotek, wzniesiona przed wiekami na
mie!skim rynku drewniana kaplica y"a wiadkiem niezliczone! liczy cudw i
o!awie<$ )ieszczanie powiada! take, e mimo i wikszo udynkw i mie!skich
witych zosta"a zniszczona, powicona zapomnianym ogom drewniana kaplica
ocala"a, a na!e4d4cy zdawali si !e! nie zauwaa$
5rowadzone powtarzanymi przez uciekinierw opowieciami, zro!ne
kompania zlia! si do miasta, y na w"asne! skrze dowiadczy mocy zaklte! w
drewniane! kaplicy, ta ktra pierwsze dotrze do celu dzie musia"a zaciekle roni
swego prawa do zaklte! w kaplicy mocy;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ %a rodku pola itwy
naley umieci element terenu miejskiego, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol tytu"owe!
(aplicy$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza
! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c (aplicy zosta!e kompania, ktra posiada na!wysze notowania Prestiu %ruyny$
,eeli dwie lu wice! kompanii posiada tak sam warto Prestiu %ruyny, naley
wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
3racz ronicy (aplicy rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele
Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na mie!skie! czci sto"u w odleg"oci do *- od
krawdzi udynku$
%astpnie kady z Zataku!cych[ graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne
remisy7$ 3racz z na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz
paragra& CRA WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze
losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie Zataku!cy[ gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali Zataku!cy[ gracze$ 3racze mog wystawi swo!e modele w dowolnym mie!scu
zna!du!cym si na wie!skie! czci sto"u w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi strey
rozstawienia$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z Zataku!cych[ graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw,
a pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli
dwch lu wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y
rozstrzygn, kto rozpocznie gr$
3racz ronicy (aplicy rozgrywa swo! tur !ako ostatni$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy pozostanie
tylko !edna druyna$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad (aplic,
!ednak w czasie rozgrywania bitwy moc zaklta w (aplicy moe tra&ia z rk do rk$
#ontrol nad (aplic sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli
bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od (aplicy$ ,eeli w poliu udynku
zna!du!e si tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, adna z kompanii nie sprawu!e
kontroli nad (aplic$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e (aplic mog przerzuci kady
nieudany test oparty na wsp"czynniku :6$ 0ynik drugiego rzutu !est ostateczny$
0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna lu po
zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e (aplic$ ,eeli w poliu
oelisku zna!du!e si tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, gra ko<czy si
przegran wszystkich graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5o zako<czeniu bitwy wyrana przez zwyciskiego gracza ro< naleca do !ednego z
bohater#w zosta!e po"ogos"awiona przez ogw$ 'd te! pory ro< zysku!e cech &wity
or$ 5onadto, gracz zwyciskie! kompanii moe przerzuci do trzech kostek podczas
na!lisze! azy eksploracji rozgrywane! w czasie sekwencji po potyczce$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>> | S t r o n a
M MM M( (M MN N L Lo ow w& &y y s sk ka ar rb b7 7w w

5rzed wo!n miasto s"yn"o z wielu targw i &estynw, a wewntrz murw mie!skich
wzniesiono wiele sk"adw w ktrych magazynowano towary sprowadzone z ca"ego
Starego wiata$ 0ikszo kosztownoci zosta"a zarana przez ucieka!cych na
po"udnie mieszczan lu rozgraiona w czasie wo!ny !ednak wed"ug plotek niektre
magazyny unikn"y spldrowania$
0ieci o ukrytych skarach szyko si rozchodz i lotem "yskawicy dociera!
do uszu chciwcw, ktrych serca skazi" dotyk )rocznych -ogw$ #adego dnia do
miasta ciga! uzro!one po zy kompanie, y walczy, przelewa krew i zai!a za
z"oto$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
%astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy terenu
miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ukrytych w magazynach i sk"adach$
#ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony wewntrz
udynku w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od
innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu )owcy skarb#w nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy wydoyli z magazynw kosztownoci i zdo"ali wynie !e z
pola itwy, zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady
znacznik kosztowno&ci$

M MO O( (M MP P 1 1k ku up pa a& &$ $a a

'kaza"e udowle wzniesione w zamone! dzielnicy z pewnoci pe"ne s
drogocennych przedmiotw i kosztownoci$ ,ednak ogactwo ciga do sieie
chciwcw rwnie skutecznie !ak ogie< my$ 0iele krcych w okolicy kompanii
podliwym wzrokiem spoglda na zniszczone posiad"oci, !ednak ogactwo
przypadnie tylko te! druynie, ktre! uda si o! kontrol nad wikszoci
udynkw$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
%astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy terenu
miejskiego si nie sko<cz$
%astpnie naley wykona rzut )3D2, ktrego wynik okreli ilo udynkw,
w ktrych mog zna!dowa si ogactwa$ 'znaczanie posiad"oci znacznikami
kosztowno&ci naley zacz od udynku po"oonego !ak na!lie! rodka sto"u, a
nastpnie kontynuowa oznaczanie wyiera!c udynki po"oone w poliu
centralne! posiad"oci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu Okupacja nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est prze!cie kontroli nad udynkami oznaczonymi znacznikami
kosztowno&ci$
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy
pozostanie tylko !edna druyna$ 0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna zwyciska anda prze!mu!e wszystkie udynki na stole$
5osiad"o moe zosta za!ta przez dowolny model bohatera oraz te modele
stronnik#w, ktre nie podlega! zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>,
2@%B 18*A oraz 1@)'% lu .0+@9.G$ )odel nie moe Zokupowa[ udynku !eli
!est Oszo!omiony*, zosta" Powalony na ziemi* lu -cieka*$ ,eeli w udynku przeywa!
modele nalece do rnych druyn, posiad"o zosta!e za!ta przez gracza ktry
umieci" w udynku wice! modeli, w innym przypadku walka o posiad"o dzie
trwa"a dopki !eden z graczy nie umieci w udynku kole!nych modeli$
5o zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry za!" wice! udynkw$
,eeli dwie lu wice! kompanii Zokupu!e[ tyle samo udynkw, gra ko<czy si
przegran wszystkich graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za =okupacj>$ )odel, nalecy do zwyciskie! druyny, ktry za!mie posiad"o
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli udynek Zokupu!e[ stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e
ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna wydoywa z porzuconych przez ch"opw domostw
kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

W Wa ar rh he ei im m

> >* * | | S S t t r r o o n n a a
N NK K( (N NL L 6 6o om mi io ot t : :h ha ao os su u

8czeni Starego wiata powiada!, e od chwili kiedy na ciele lu umyle miertelnika
u!awnia si pierwsza mutac!a, dotknity ni nieszcznik wkracza na ciek wiodc
ku zag"adzie, a !ego przeznaczeniem !est szale<stwo i degenerac!a, los istoty gorsze! od
zwierzcia$
%ie ostyg"y !eszcze popio"y, ktre pozosta"y po wspania"ym niegdy miecie, a
)roczne 5otgi znw o!awi"y sw kapryn wol$ 'caleni opowiada! o polu!ce!
wewntrz mie!skich murw plugawe! estii, o kszta"tach tak lu4nierczych i samo
spo!rzenie na ni moe pozawi miertelnika zmys"w$
,ednak do miasta wci zro!ne kompanie gotowe zapolowa na stwora$
%iektrzy zamierza! spali truch"o na stosie inni pragn wykorzysta cia"o 5omiotu
*haosu to rwnie mrocznych celw, !ak te dla ktrych istota zosta"a zrodzona;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ %a rodku pola itwy
naley pozostawi pusty plac o rednicy oko"o >- lu umieci element terenu miejskiego
reprezentu!cy rynek$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich
rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne
remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i
umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze
i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
%astpnie na rodku sto"u naley umieci model reprezentu!cy tytu"owy
Pomiot 6haosu$ 5lugawy stwr porusza si w losowo okrelonym kierunku na pocztku
rundy przed tur pierwszego z graczy i pokonu!e zawsze pe"ny dystans 2)*- po linii
proste!$ ,eli uzyskany wynik prowadzi Pomiot 6haosu do kontaktu z wrogiem, ruch ten
traktu!e si !ak deklarac! szary, ktra podlega zwyk"ym zasadom 6atakowany model
moe zadeklarowa reakcj na szar w zwyk"y spos7$
5onadto model stanowi ruchomy cel dla strzelcw$ 1o pocztku nastpne!
azy ruchu modelu, wszystkie wymierzone w Pomiot 6haosu ataki broni dystansow
wykonywane s z kar (1 do testu traienia$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est zaicie polu!cego pord ruin Pomiotu 6haosu$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna lu Pomiot 6haosu zostanie 1y!czony z akcji*$
:HARA)%ER/S%/)A 61!1%F :HA1SF:
61!1% S. WW FS S W% +W A :6
5ocztkowa
L#P M ( N O M L #PDK KT
)aksymalna L#P M ( N O M L #PDK KT
0R1M]6A9:ER.: Pomiot 6haosu posiada! zdolno bro naturalna z cech ora 59.@-+*+@
5>%*@9.> oraz 198.3'*.H*B$ Pomiot 6haosu nigdy nie moe uywa ora i pancerzy$
.ASAE/ S6E:;A?9E:
9E.L1!9123, RECE9ERA:;A, S%RA:H$
0E.R1.F!9/: Pomiot 6haosu nigdy nie zdoywa dowiadczenia$
S%/C!A% :HA1SF: Pomiot 6haosu posiada !eden Stygmat *haosu
%iepodzielonego, ktry naley wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w
R1.E.A?E PP: S%/C!A%/ :HA1SF$
.0R1;9E )1M:./9/: Pomiot 6haosu zasypu!e wrogw gradem ciosw$ %a
pocztku kade! azy walki wrcz naley wykona rzut )*D1, ktrego wynik oznacza
licz A%A)HW wykonywanych przez Pomiot 6haosu w iece! azie walki wrcz$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za 1y!czenie z akcji* Pomiotu 6haosu$ )odel ktry 1y!czy z akcji* Pomiot 6haosu
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli Pomiot 6haosu zostanie 1y!czony z akcji* przez stronnika,
Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5o zako<czeniu bitwy druyna )owc#w czarownic, :i#str :igmara lu dowolna kompania
w szeregach ktre! s"uy 18*A'0%B, #'0>2 98% lu +%UB%+@9 moe spali
truch"o Pomiotu 6haosu na stosie i odmwi wite litanie$ %ruyna otrzymu!e )*
Punkt#w %o&wiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania
pomidzy bohater#w$
%atomiast druyny w szeregach ktrych s"uy model podlega!cy zasadzie
spec!alne! )>3 mog wykorzysta cia"o Pomiotu 6haosu do przyrzdzenia 3sencji
6haosu 6zoacz %RF:.9/ ( !)S%FR/ w R1.E.A?E PO: E)W6F9E)7$

N NM M( (N NN N F Fk kr ry yt te e k ko os s# #t to ow wn no oB B& &i i

0rd ocala"ych z pogromu mieszczan kry opowie o skradzionych ze skarca
urmistrza kosztownociach, ktre w !edne! z piwnic mia" ukry w"amywacz$ ,ednak
z"odzie! nied"ugo cieszy" si "upem, miasto zosta"o zaatakowane, a mieszczanie ktrzy
nie zdo"ali uciec zostali zarnici lu zmarli w wyniku zarazy, ktr wrd oro<cw
rozsiali kultyci %urgla$
0ieci o ukrytym z"ocie szyko si rozchodz wrd chciwych i zach"annych,
take i te plotki szyko dotar"y do wdru!cych po okolicy kompanii, ktre uzro!one
po zy nie aczc na opowieci o zarazie przyy"y do miasta, y pord ruin
odnale4 ukryty skar$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
bitwy naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o szerokoci 2)*-$
%a rodku pola itwy naley umieci element terenu reprezentu!cy most$ %astpnie
kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym
mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki
elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu -kryte kosztowno&ci nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie ukrytych pord ruin skradzionych kosztowno&ci$ .a
kadym razem, gdy nalecy do druyny model we!dzie do !akiegokolwiek,
zna!du!cego si poza stre rozstawienia udynku naley wykona rzut 2)*$ 0ynik 12
oznacza, e model odnalaz" reprezentowany przez znacznik kosztowno&ci skarb$ %aley
zauway, e kady udynek moe zosta przeszukany tylko raz$ 5onadto, !eli na
stole pozostanie !eden nieprzeszukany udynek to skar zostanie w nim odnaleziony
automatycznie przez pierwszy model, ktry wkroczy do udynku$ 0 przeszukiwaniu
udynkw mog ra wszystkie modele bohater#w oraz te modele stronnik#w, ktre nie
podlega! zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz
1@)'% lu .0+@9.G$ %atomiast rezultat 2 oznacza, e model 6ktry nie podlega
zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'%7
natkn" si na powalone zaraz cia"a mieszczan i musi wykona test W%, nieudany
test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do
na!liszego rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna lu znacznik kosztowno&ci zostanie przetransportowany do w"asne! strey
rozstawienia gracza$ 0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna
znacznik kosztowno&ci reprezentu!cy skradzione kosztowno&ci zdoywa zwycizca$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie skarbu$ )odel ktry odna!dzie skradzione kosztowno&ci i
przetransportu!e !e do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli
skar odna!dzie stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna ktra odnalaz"a skradziony skarb zwiksza o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>I | S t r o n a
N NO O( (N NP P W Wi ie eS Sa a ! !a a< <u us sa a

9uiny wiey wyra4nie odcina! si od panoramy zniszczonego miasta$ %awet z daleka
udowa emanu!e moc i si"$ #ilku ocala"ych z pogromu mieszczan powiada, e
wiea nalea"a do )agistra )agii, ktry zamknity za kamiennymi murami odprawia"
magiczne rytua"y$ #ompania rozpocz"a przeszukiwanie zaraz po dotarciu do
zniszczone! wiey, !ednak eksplorac!a zosta"a przerwana przez przyycie
przeciwnikw$ 0rogowie dowiedziawszy si o posiad"oci )agistra )agii przyyli w
polie wiey, gotowi wydrze z wntrza ruin chocia cz )up#w*4
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ %a rodku pola itwy
naley umieci element terenu, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol 1iey .agusa$
%astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza
! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale!
na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c 1iey .agusa zosta!e kompania, ktra posiada na!wysze notowania Prestiu
%ruyny$ ,eeli dwie lu wice! kompanii posiada tak sam warto Prestiu %ruyny,
naley wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
3racz ronicy Zznaleziska[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto
modele Zoro<cy[ musz zosta rozstawione w udynku pe"nicym rol 0iey
)agusa lu w odleg"oci do *- od zewntrznych murw$
%astpnie kady z Zataku!cych[ graczy rzuca )* 6naley przerzuci
ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e stre
rozstawienia 6zoacz paragra& CRA WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po
nim pozostali gracze losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie Zataku!cy[ gracz z
na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e
kompanie wystawia! kole!no pozostali Zataku!cy[ gracze$ 0szystkie modele naley
rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z Zataku!cych[ graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw,
a pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli
dwch lu wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y
rozstrzygn, kto rozpocznie gr$
3racz ronicy 1iey .agusa rozgrywa swo! tur !ako ostatni$
: :e el l r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy pozostanie
tylko !edna druyna$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad 1ie
.agusa, !ednak w czasie rozgrywania bitwy udynek moe tra&ia z rk do rk$
#ontrol nad 1ie .agusa sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice!
modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od udynku$ ,eeli w poliu
udynku zna!du!e si tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, adna z kompanii
nie sprawu!e kontroli nad 1ie .agusa$^
0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna lu po
zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e 1ie .agusa$ ,eeli w
poliu 1iey .agusa zna!du!e si tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, gra
ko<czy si przegran wszystkich graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
.wyciska druyna odna!du!e w 0iey )agusa kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2
ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4 5onadto, kompania moe przeczyta
zgromadzone w wiey ksigi$ .awarta w nich wiedza, pozwoli wyranemu przez gracza
bohaterowi, gdy osignie on kole!ny poziom dowiadczenia i w ramach rozwo!u wylosu!e
$O1? -.@38AT$O5B na nauk dodatkowe! umie!tnoci >#>1@)+*#+@,, nawet !eli
normalnie s one dla danego modelu niedostpne$

O OK K( (O OL L . .a ak kl l5 5t ty y w w B Bw wi in ni i5 5

8cieka!cy na po"udnie wieniacy nios ze so wiele opowieci o wydarzeniach,
ktre rozegra"y si podczas +nwaz!i *haosu$ 0ielu s"ucha ich z niedowierzaniem, inni
odchodz ma!c do w"asnych k"opotw, niektrzy !ednak s"ucha! ich z uwag i
"yskiem w oku, ktry nie wry nic dorego$
,edna z historii opowiada o pikne! *zarownicy, ktra po odrzuceniu
mia"ych propozyc!i szlachcica zosta"a zaatakowana przez kompani oprychw,
ktrymi dowodzi" ezwzgldny arystokrata$ *zarownica z pomoc magii odpar"a atak
zai!akw, a szlachcica dowodzcego zro!nymi zmieni"a w wini i umieci"a w
mie!skich ogrodach, y ukryty pord innych zwierzt odpokutowa" swe niecne
czyny$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu miejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci reprezentu!cych &winie$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie znacznik#w
kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony w odleg"oci wiksze! ni
1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
5winie reprezentowane przez znaczniki kosztowno&ci porusza! si o )*- w
losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy$
0 scenariuszu 2aklty w &wini nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a
pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli
dwch lu wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y
rozstrzygn, kto rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odczarowanie zakltego w &wini i ezpieczne przetransportowanie
poza teren pola itwy$ .a kadym razem, gdy nalecy do druyny model bohatera na
ko<cu azy ruchu zna!dzie si w odleg"oci do 1- od &winii naley wykona rzut 2)*$
0ynik 12 oznacza, e model odczarowa" zakltego w &wini$ %aley zauway, e kad
&wini mona prowa odczarowa tylko raz$ %atomiast rezultat 2 oznacza, e model
natkn" si na chore zwierz i musi wykona test W%, nieudany test oznacza, e traci 1
punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego rzutu w
%A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$ ,eli na stole pozostanie !edna
&winia to zostanie odczarowana automatycznie przez pierwszy model bohatera, ktry
zna!dzie si w odleg"oci do 1-$ Odczarowany przy"czy si do bohatera ktry zd!" z
niego urok$ )odel, ktry eskortu!e odczarowanego nie moe biega, oraz lata,$ %aley
zauway, e modele nie mog przekazywa soie odczarowanego$ 5onadto, model
ktry szarowa!, zosta" 1y!czony z akcji* lu dzie -cieka!* porzuca odczarowanego$ 0
przypadku zaistnienia powysze! sytuac!i, odczarowany porusza si o 4- w losowo
okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna lu odczarowany zostanie przetransportowany do w"asne! strey rozstawienia
gracza lu 1y!czony z akcji*$ 0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna zaklty w &wini zosta!e ocalony przez przeciwnika$
:HARA)%ER/S%/)A .A)?A%EC1 W 2W9A:
S. WW FS S W% +W A :6
:.L1WE)
N M M M M K M K Q
0R1M]6A9:ER.: 2aklty w &wini traktowany !est !ak posta 9'.-9','%>$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady 1y!czony
z akcji* wrogi model$
,1 za odnalezienie i odczarowanie zakltego w &wini$ )odel ktry zde!mie urok z zakltego w
&wini otrzymu!e ,1 P%$
5o zako<czeniu bitwy zwyciska druyna otrzymu!e od odczarowanego kosztownoci,
ktre zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

W Wa ar rh he ei im m

> >J J | | S S t t r r o o n n a a
O OM M( (O ON N 6 6o oS Sa ar r

)roczni -ogowie zaiste ywa! kapryni a ich wola okrutna;
3dy zmczeni przeczesywaniem grocych zawaleniem udynkw,
o"adowani "upami druynnicy wracali do swych oozw, nieo nad miastem
rozgorza"o ognist "un poarw$ Strzaskane udynki !eden po drugim zacz"y
stawa w p"omieniach wic druynnikw w ognistym lairyncie$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego
6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$
%astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy terenu
miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na pola, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e pole na ktrym rozpocznie bitw, a po nim
pozostali gracze losu! kole!ne pola$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali gracze$ 0szystkie modele naley rozstawi w dowolnym mie!scu
wylosowanego pola w odleg"oci do *- od krawdzi pola$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku bitwy$ .naczniki
naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku
rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik 1 oznacza, e losowo okrelony udynek gwa"townie sta!e w
p"omieniach$ 0szystkie modele zna!du!ce si wewntrz udynku musz wykona
udany test lu otrzyma! traienie z SLX 4 z cech ora 5?'%H*B >=>#$ -udynek
dzie p"on" do zako<czenia bitwy, a wszystkie modele ktre d chcia"y we! do
rodka d musia"y wykona test S=9>*A8$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu bitwy kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w
o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
O OO O( (O OP P 6 6r r# #y yp pa a" "k ko ow we e s sp po ot tk ka an ni ie e

0ola )rocznych -ogw ywa kapryna, a ich "aska zwodnicza$ 3dy strudzeni
przeszukiwaniem nieezpiecznych ruin, o"adowani "upami druynnicy wracali do
swych oozw, z"owroga wola 5otg *haosu skrzyowa"a ich drogi, a serca nape"ni"a
gniewem$ .mczeni, przepe"nieni chciwoci wo!ownicy stocz kole!n ezlitosn
walk, d walczy, y zwycizca mg" zasi na grze )up#w*4

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na pola, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e pole na ktrym rozpocznie bitw, a po nim
pozostali gracze losu! kole!ne pola$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali gracze$ 0szystkie modele naley rozstawi w dowolnym mie!scu
wylosowanego pola w odleg"oci do *- od krawdzi pola$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku bitwy$ .naczniki
naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku
rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
%aley wykona rzut )*, za otrzymany rezultat doda!e do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu bitwy kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w
o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>K | S t r o n a
P PK K( (P PL L 0 0i it tw wa a

.imny wiatr nis" ze so zapowied4 walki i cierpienia$ .ru!nowane miasto
przepowiada"o kole!n mier g"uchym iciem dzwonw i upiornym skrzypieniem
strzaskanych okiennic;
0rogowie przeszuku!c ruiny coraz ardzie! zliali si do sieie oraz do
nieuchronnego krwawego przeznaczenia, !akie zgotowa" im #horneE
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
miejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu miejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
%aley wykona rzut )* 6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem rozpoczyna bitw$
: :e el l: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
P PM M( (P PN N 1 1 $ $e e" "e en n m mo os st t # #a a " "a al le ek ko o

*ho to niegdy zamone, wzniesione nad rzek miasto w czasie wo!ny powanie
ucierpia"o, to ostateczn zag"ad przynios"y zro!ne kompanie, ktre niczym hieny
przeczesa"y kady zaktek osady, zaiera!c ze so wszystko, co mia"o !akkolwiek
warto$ 8zro!one po zy druyny dzie< po dniu przelewa"y krew, walczc o "upy i
kosztownoci, a gdy miasto zosta"o ograione do cna wyruszy"y dale!$
,ednak niektrzy nie dotarli do miasta na czas inni za od dawna oozowali
poza murami dzie< po dniu napada!c na opuszcza!ce miasto o"adowane "upami
kompanie$
,edna z takich zro!nych druyn rozi"a oz w poliu mie!skich rogatek,
czeka!c na kole!n zmczon, o"adowan kosztownociami kompani, ktra wpa
mia"a im prosto w rce;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
rozgrywki naley podzieli st" na po"owy reprezentu!ce cz mie!sk i cz wie!sk$
5onadto, oie czci powinny y oddzielone od sieie, iegnc przez rodek sto"u
rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most i mie!skie rogatki$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu
ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ )akiety naley
rozstawi tak ay na !edne! czci sto"u ustawione zosta"y elementy terenu miejskiego, na
drugie! za elementy terenu wiejskiego$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na
zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley postpi
zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u paragra&ie
61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
Z'ro<c[ mostu zosta!e kompania, ktra posiada na!wysze notowania Prestiu %ruyny$
,eeli dwie lu wice! kompanii posiada tak sam warto Prestiu %ruyny, naley
wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
Z'ro<ca[ wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ilo znacznik#w
kosztowno&ci posiadanych przez druyn na pocztku bitwy$ .naczniki naley rozdzieli
pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku rozgrywki, aden
model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
3racz ronicy mostu rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele
Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na wie!skie! czci sto"u w odleg"oci do *- od
krawdzi mostu$
%astpnie kady z Zataku!cych[ graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne
remisy7$ 3racz z na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz
paragra& CRA WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze
losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie Zataku!cy[ gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali Zataku!cy[ gracze$ 3racze mog wystawi swo!e modele w dowolnym mie!scu
zna!du!cym si na mie!skie! czci sto"u w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi strey
rozstawienia$
0 scenariuszu O jeden most za daleko nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z Zataku!cych[ graczy rzuca )*, za otrzymany rezultat doda!e do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ Z>taku!cy[ gracz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a
pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch
lu wice! graczy uzyska"o tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn,
kto rozpocznie gr$
3racz ronicy mostu rozgrywa swo! tur !ako ostatni$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna lu
gracze Zataku!cy[ zdo"a! umieci 2, modele bohater#w w odleg"oci do *- od
wie!skie! krawdzi sto"u$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za przedarcie$ #ady model bohatera otrzymu!e ,1 P% za przedarcie przez linie
wroga$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu bitwy kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w
o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
W Wa ar rh he ei im m

* *G G | | S S t t r r o o n n a a

0 0i it tw wa a p po o# #a a m mu ur ra am mi i
K KM M( (K KN N 1 1 $ $e e" "e en n m mo os st t # #a a " "a al le ek ko o

*ho to niegdy zamone, wzniesione nad rzek miasto w czasie wo!ny powanie
ucierpia"o, to ostateczn zag"ad przynios"y zro!ne kompanie, ktre niczym hieny
przeczesa"y kady zaktek osady, zaiera!c ze so wszystko, co mia"o !akkolwiek
warto$ 8zro!one po zy druyny dzie< po dniu przelewa"y krew, walczc o "upy i
kosztownoci, a gdy miasto zosta"o ograione do cna wyruszy"y dale!$
,ednak niektrzy nie dotarli do miasta na czas inni za od dawna oozowali
poza murami dzie< po dniu napada!c na opuszcza!ce miasto o"adowane "upami
kompanie$
,edna z takich zro!nych druyn rozi"a oz w poliu mie!skich rogatek,
czeka!c na kole!n zmczon, o"adowan kosztownociami kompani, ktra wpa
mia"a im prosto w rce;

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
rozgrywki naley podzieli st" na po"owy reprezentu!ce cz mie!sk i cz wie!sk$
5onadto, oie czci powinny y oddzielone od sieie, iegnc przez rodek sto"u
rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most i mie!skie rogatki$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu
ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ )akiety naley
rozstawi tak ay na !edne! czci sto"u ustawione zosta"y elementy terenu wiejskiego, na
drugie! za elementy terenu miejskiego$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na
zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley postpi
zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u paragra&ie
61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
Z'ro<c[ mostu zosta!e kompania, ktra posiada na!wysze notowania Prestiu %ruyny$
,eeli dwie lu wice! kompanii posiada tak sam warto Prestiu %ruyny, naley
wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
Z'ro<ca[ wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ilo znacznik#w
kosztowno&ci posiadanych przez druyn na pocztku bitwy$ .naczniki naley rozdzieli
pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku rozgrywki, aden
model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
3racz ronicy mostu rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele
Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na wie!skie! czci sto"u w odleg"oci do *- od
krawdzi mostu$
%astpnie kady z Zataku!cych[ graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne
remisy7$ 3racz z na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz
paragra& CRA WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze
losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie Zataku!cy[ gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali Zataku!cy[ gracze$ 3racze mog wystawi swo!e modele w dowolnym mie!scu
zna!du!cym si na mie!skie! czci sto"u w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi strey
rozstawienia$
0 scenariuszu O jeden most za daleko nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z Zataku!cych[ graczy rzuca )*, za otrzymany rezultat doda!e do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ Z>taku!cy[ gracz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a
pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch
lu wice! graczy uzyska"o tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn,
kto rozpocznie gr$
3racz ronicy mostu rozgrywa swo! tur !ako ostatni$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna lu
gracze Zataku!cy[ zdo"a! umieci 2, modele bohater#w w odleg"oci do *- od
wie!skie! krawdzi sto"u$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za przedarcie$ #ady model bohatera otrzymu!e ,1 P% za przedarcie przez linie
wroga$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu bitwy kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w
o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
K KO O( (K KP P S St ta ar r& &i ie e

.imny p"nocny wiatr nis" ze so zapowied4 walki i cierpienia$ 5onury szum
po"k"ych lici i upiorne, skrzekliwe krakanie krukw i wron przepowiada"o kole!n
mier pe"n lu i samotnoci;
0rogowie poda!c wskimi, wie!skimi ciekami coraz ardzie! zliali si
do sieie oraz do nieuchronnego krwawego przeznaczenia, !akie zgotowa" im
#horneE
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA w R1.E.A?E P: )A!6A9A7 w ktre! rozpocznie bitw, a po
nim pozostali gracze losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym
wynikiem rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie
wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie
rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

*1 | S t r o n a
L LK K( (L LL L S Sp po ot tk ka an ni ie e n na a t tr ra ak k& &i ie e
0ola )rocznych -ogw ywa kapryna, a ich "aska zwodnicza$ 3dy strudzeni
przeszukiwaniem lenych ruin, o"adowani "upami druynnicy wracali do swych
oozw, z"owroga wola 5otg *haosu skrzyowa"a ich drogi, a serca nape"ni"a
gniewem$ .mczeni, przepe"nieni chciwoci wo!ownicy stocz kole!n ezlitosn
walk, d walczy, y zwycizca mg" zasi na grze )up#w*4

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
5rzed rozstawieniem modeli naley podzieli st" na pola, ktrych oki mierz 2Z$
%astpnie kady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z
na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e pole na ktrym rozpocznie bitw, a po nim
pozostali gracze losu! kole!ne pola$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali gracze$ 0szystkie modele naley rozstawi w dowolnym mie!scu
wylosowanego pola w odleg"oci do *- od krawdzi pola$
5o rozstawieniu modeli gracze wykonu! rzut )3, ktrego wynik okreli ilo
znacznik#w kosztowno&ci posiadanych przez kad z druyn na pocztku bitwy$ .naczniki
naley rozdzieli pomidzy nalecych do druyny bohater#w, przy czym, na pocztku
rozgrywki, aden model nie moe nie wice! ni !eden znacznik$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
%aley wykona rzut )*, za otrzymany rezultat doda!e do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5o zako<czeniu bitwy kompanie zwiksza! ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w
o ilo ewentualnych znacznik#w kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"y rozgrywk$
L LM M( (L LN N S Sk kr r# #y yn ni ia a s sk ka ar rb b7 7w w

0rd wieniakw y!cych w osadach po"oonych w poliu prastarego lasu kr
opowieci o niezwyk"ych skradzionych przez anitw skarach, ktre herszt anitw
ukry mia" w czarne! dowe! skrzyni$ ,ednak anitom nie dane y"o zyt d"ugo
cieszy si ogactwami$ Wala *haosu przetoczy"a si przez p"nocne prowinc!e
niszczc miasta i wsie, a lasy zaroi"y si od and .wierzoludzi$
0ieci o skrzyni wype"nione! z"otem szyko rozesz"y si wrd chciwych i
zach"annych zro!nych kompanii, ktre uzro!one po zy nie aczc na opowieci o
zarazie przyy"y do lasu, y pord prastarych drzew odszuka czarn skrzyni$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
bitwy naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o szerokoci 2)*-$
%a rodku pola itwy naley umieci element terenu reprezentu!cy rd$ #ady z
graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw
terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi przeciwnik i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA w R1.E.A?E P: )A!6A9A7 w ktre! rozpocznie bitw, a po
nim pozostali gracze losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym
wynikiem rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie
wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie
rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu :krzynia skarb#w nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie ukrytych pord drzew skradzionych kosztowno&ci$ .a
kadym razem, gdy nalecy do druyny model zna!dzie si w odleg"oci do 18 od
!akiegokolwiek prastarego drzewa, zna!du!cego si poza stre rozstawienia naley wykona
rzut 2)*$ 0ynik 12 oznacza, e model odnalaz" reprezentowan przez znacznik
kosztowno&ci czarn skrzyni$ %aley zauway, e kade prastare drzewo moe zosta
przeszukany tylko raz$ 5onadto, !eli na stole pozostanie !edno nieprzeszukane prastare
drzewo to skar zostanie w nim odnaleziony automatycznie przez pierwszy model,
ktry zna!dzie si w odleg"oci do 18 od drzewa$ 0 przeszukiwaniu prastarych drzew
mog ra wszystkie modele bohater#w oraz te modele stronnik#w, ktre nie podlega!
zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'% lu
.0+@9.G$ %atomiast rezultat 2 oznacza, e model 6ktry nie podlega zasadzie
spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'%7 natkn" si
na powalone zaraz cia"a antw i musi wykona test W%, nieudany test oznacza, e
traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego
rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna lu znacznik kosztowno&ci zostanie przetransportowany do w"asne! strey
rozstawienia gracza$ 0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna
znacznik kosztowno&ci reprezentu!cy skradzione kosztowno&ci zdoywa zwycizca$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie skarbu$ )odel ktry odna!dzie skradzione kosztowno&ci i
przetransportu!e !e do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli
skar odna!dzie stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna ktra odnalaz"a skradziony skarb zwiksza o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
W Wa ar rh he ei im m

* *2 2 | | S S t t r r o o n n a a
L LO O( (L LP P ) )a am mi ie en nn ny y k kr r@ @< <

5rzemierza!cy prastare lasy lenicy powiada!, e wkopane g"oko w ziemi prastare
g"azy tworzce poros"y mchem kamienny krg skrywa! w soie potn moc$ 0iele
zro!nych kompanii wyruszy"o y odkry sekrety staroytnego krgu i odczyta runy,
ktre wed"ug lenikw ma! zdoi ciany (amiennego (rgu$
,ednak krg zosta" !u Zzdoyty[, a !edna z kompanii roci soie prawa do
skrytych pod mchem i porostami sekretw;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ %a rodku pola itwy
naley umieci element terenu wiejskiego, ktry w scenariuszu dzie pe"ni" rol
tytu"owego (amiennego (rgu$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry
z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c[ (amiennego (rgu zosta!e kompania, ktra posiada na!wysze notowania Prestiu
%ruyny$ ,eeli dwie lu wice! kompanii posiada tak sam warto Prestiu %ruyny,
naley wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
Z'ro<ca[ rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele Zoro<cy[
musz zosta rozstawione w odleg"oci do *- od (amiennego (rgu$
%astpnie kady z Zataku!cych[ graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne
remisy7$ 3racz z na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz
paragra& CRA WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze
losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie Zataku!cy[ gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali Zataku!cy[ gracze$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w
odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z Zataku!cych[ graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw,
a pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli
dwch lu wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y
rozstrzygn, kto rozpocznie gr$
3racz ronicy (amiennego (rgu rozgrywa swo! tur !ako ostatni$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy pozostanie
tylko !edna druyna$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad (amiennym
(rgiem, !ednak w czasie rozgrywania bitwy moc kamiennego krgu moe tra&ia z rk do
rk$ #ontrol nad (amiennym (rgiem sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada
wice! modeli bohater#w zna!du!cych si w odleg"oci do *- od (amiennego (rgu$ ,eeli w
poliu (amiennego (rgu zna!du!e si tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn,
adna z kompani nie sprawu!e kontroli nad (amiennym (rgiem$
%ruyna, ktra kontrolu!e (amienny (rg uzysku!e dodatkow (ostk .ocy w
swo!e! azie magii oraz dodatkow (ostk /ozproszenia w azie magii przeciwnika$
0 przypadku gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia lu po zako<czeniu J
rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e (amienny (rg$ ,eeli w poliu krgu
zna!du!e si tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, gra ko<czy si przegran
wszystkich graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
5o zako<czeniu bitwy zwyciska druyna moe odczyta zapisane na (amiennym (rgu
runy$ .awarta w nich wiedza, pozwoli wyranemu przez gracza bohaterowi, gdy
osignie on kole!ny poziom dowiadczenia i w ramach rozwo!u wylosu!e $O1?
-.@38AT$O5B na nauk dodatkowe! umie!tnoci >#>1@)+*#+@,, nawet !eli
normalnie s one dla danego modelu niedostpne$
M MK K( (M ML L . .D Do ot to o p pi ir ra at t7 7w w

0rd ocala"ych z pogromu wieniakw kry opowie o pochodzcych z
)arienurga ezwzgldnych rzecznych piratach, ktrzy napadali na p"ynce na
p"noc arki i statki kupieckie$ ,ednak piratom nie dane y"o d"ugo cieszy si
zraowanymi skarami, prowinc!a zosta"a zalana &al *haosu, a mieszka<cy miast i
wsi ktrym nie dane y"o uciec zostali zarnici w orgii krwi i mierci lu zmarli w
wyniku zarazy, ktr wrd oro<cw prowinc!i rozsiali kultyci %urgla$
0ieci o kosztownociach szyko si rozchodz wrd chciwych i
zach"annych, take i plotki o z"ocie piratw szyko dotar"y do wdru!cych po
okolicy kompanii, ktre uzro!one po zy nie aczc na opowieci o zarazie
przyy"y do lasu, y pord drzew odnale4 ukryty skar$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
bitwy naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o szerokoci 2)*-$
%a rodku pola itwy naley umieci element terenu reprezentu!cy rd$ %astpnie,
kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym
mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki
elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 2!oto pirat#w nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odnalezienie ukrytego w dziuplach prastarych drzew z!ota
pirat#w$ .a kadym razem, gdy nalecy do druyny model zna!dzie si w odleg"oci do
18 od zna!du!cego si poza stre rozstawienia prastarego drzewa i wykona udany test
wspinaczki naley wykona rzut 2)*$ 0ynik 12 oznacza, e model odnalaz"
reprezentowany przez znacznik kosztowno&ci skarb$ %aley zauway, e kade prastare
drzewo moe zosta przeszukane tylko raz$ 5onadto, !eli na stole pozostanie !edno
nieprzeszukane drzewo to skar zostanie w nim odnaleziony automatycznie przez
pierwszy model, ktry zliy si do prastarego drzewa na odleg"o do 18 i wykona
udany test wspinaczki$ 0 przeszukiwaniu drzew mog ra wszystkie modele bohater#w
oraz te modele stronnik#w, ktre nie podlega! zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'% lu .0+@9.G$ %atomiast rezultat 2
oznacza, e model 6ktry nie podlega zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 1@)'%7 natkn" si na toczone zaraz cia"a piratw
i musi wykona test W%, nieudany test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego rzutu w %A0E? EFE)%
.RA9E9A otrzymu! premi D2$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna lu znacznik kosztowno&ci zostanie przetransportowany do w"asne! strey
rozstawienia gracza$ 0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna
znacznik kosztowno&ci reprezentu!cy skradzione kosztowno&ci zdoywa zwycizca$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,2 za odnalezienie skarbu$ )odel ktry odna!dzie skradzione kosztowno&ci i
przetransportu!e !e do w"asne! strey rozstawienia otrzymu!e dodatkowe ,2 P%$ ,eli
skar odna!dzie stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna ktra odnalaz"a z!oto pirat#w zwiksza o )3,2 ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

*3 | S t r o n a
M MM M( (M MN N . .a ak kl l5 5t ta a w w B Bw wi in ni i5 5

.ro!ne kompanie przemierza!ce zniszczone wo!n p"nocne ruiee +mperium raz
po raz napotyka! uciekinierw opowiada!cych o dramatycznych wydarzeniach i
tragediach !akie dotkn"y nielicznych ocalonych z pogromu$ 0ielu mieszka<cw
p"nocnych prowinc!i straci"o swych liskich, ktrzy zginli pod ostrzami
0o!ownikw *haosu, wielu utraci"o nadzie! na odnalezienie krewnych
uprowadzonych na p"noc, gdzie z"oeni zostan w o&ierze )rocznym -ogom lu
spdz reszt swego ndznego ycia !ako nic nie warci niewolnicy$
,edna z historii opowiada o pikne! szlachciance, ktra odrzuci"a zaloty
potnego czarnoksinika$ *zarownik, nie mog pogodzi si z porak rzuci" urok
na arystokratk i zmieni" ! w wini$ 5ozawiona swe! urody, zmieniona w zwierz
szlachcianka zieg"a z niewoli zna!du!c niepewne schronienie pord lenych
ostpw$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci reprezentu!cych &winie$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie znacznik#w
kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony w odleg"oci wiksze! ni
1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
5winie reprezentowane przez znaczniki kosztowno&ci porusza! si o )*- w
losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy$
0 scenariuszu 2aklta w &wini nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a
pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli
dwch lu wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y
rozstrzygn, kto rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est odczarowanie zakltej w &wini i ezpieczne przetransportowanie
poza teren pola itwy$ .a kadym razem, gdy nalecy do druyny model bohatera na
ko<cu azy ruchu zna!dzie si w odleg"oci do 1- od &wini naley wykona rzut 2)*$
0ynik 12 oznacza, e model odczarowa" zaklt w &wini$ %aley zauway, e kad
&wini mona prowa odczarowa tylko raz$ %atomiast rezultat 2 oznacza, e model
natkn" si na chore zwierz i musi wykona test W%, nieudany test oznacza, e traci 1
punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do na!liszego rzutu w
%A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$ ,eli na stole pozostanie !edna
&winia to zostanie odczarowana automatycznie przez pierwszy model bohatera, ktry
zna!dzie si w odleg"oci do 1-$ Odczarowana przy"czy si do bohatera ktry zd!" z nie!
urok$ )odel, ktry eskortu!e odczarowan nie moe biega, oraz lata,$ %aley zauway,
e modele nie mog przekazywa soie odczarowanej$ 5onadto, model ktry szarowa!,
zosta" 1y!czony z akcji* lu dzie -cieka!* porzuca odczarowan$ 0 przypadku
zaistnienia powysze! sytuac!i, odczarowana porusza si o 4- w losowo okrelonym
kierunku na pocztku rundy przed tur pierwszego z graczy$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna lu odczarowana zostanie przetransportowana do w"asne! strey rozstawienia
gracza lu 1y!czona z akcji*$ 0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna zaklta w &wini zosta!e ocalona przez przeciwnika$
:HARA)%ER/S%/)A .A)?A%E; W 2W9A:
S. WW FS S W% +W A :6
:.L1WE)
N M M M M K M K Q
0R1M]6A9:ER.: 2aklta w &wini traktowana !est !ak posta 9'.-9','%>$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady 1y!czony
z akcji* wrogi model$
,1 za odnalezienie i odczarowanie zakltej w &wini$ )odel ktry zde!mie urok z zakltej w &wini
otrzymu!e ,1 P%$
5o zako<czeniu bitwy zwyciska druyna otrzymu!e od odczarowanej kosztownoci, ktre
zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4


M MO O( (M MP P 6 6l la a< <a a i in ns se ek kt t7 7w w

.rukane plugawym dotykiem -ogw *haosu prastare puszcze +mperium zmieni"y
si w mroczne, parne, gni!ce, toczone rozk"adem upiorne lasy, ktre zda! si
posiada w"asn z"owrog wiadomo$ #ierowane kapryn wol %urgla, 5ana
9ozk"adu zro!ne kompanie zosta! uwizione w g"i lasu, pord upiornych drzew
i spragnionych krwi ro!w plugawych insektw;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w reprezentu!cych porozrzucane po lesie gniazda
insekt#w$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie znacznik#w 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta umieszczony w odleg"oci
wiksze! ni 1G- od krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA w R1.E.A?E P: )A!6A9A7 w ktre! rozpocznie bitw, a po
nim pozostali gracze losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym
wynikiem rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie
wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie
rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z druyn nie zda testu rozbicia$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego znacznika reprezentu!cego gniazdo insekt#w$ 0ynik 1 oznacza, e r!
insektw wyrusza na er ataku!c wszystko co stanie na !ego drodze$ %aley uy 3-
okrg"ego wzornika, ktry dzie reprezentowa" r#j insekt#w$ #ady r#j insekt#w
porusza si o 2)*- w losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur
pierwszego z graczy, ignoru!c kary za ruch przez przeszkody i rodza!e terenu 6za
wy!tkiem terenu niedostpnego7$ /#j nie moe zosta orany na cel zakl, zwizany
walk wrcz oraz ostrzelany 6take magicznymi pociskami7, a wszystkie modele ktre
zna!d si na drodze ro!u otrzymu! traienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z
Ochrony Pancerza$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$

W Wa ar rh he ei im m

* *4 4 | | S S t t r r o o n n a a
N NK K( (N NL L % %r ro ol ll lo ow wy y m mo os st t

0rd ucieka!cych na po"udnie wieniakw kry opowie o kamiennym mocie
zudowanym przez #rasnoludw nad !edn z p"nocnych rzek$ 5owiada!, e kilka
tygodni przed +nwaz! *haosu w okolicach rzeki po!awi" si przeraa!cy rzeczny
=roll, ktry napada" na wdrowcw, a zagraione kosztownoci ukrywa" w
prymitywnych skrytkach pod mostem$
0ieci o skrzyni wype"nione! z"otem szyko rozesz"y si wrd chciwych i
zach"annych zro!nych kompanii, ktre uzro!one po zy nie aczc na opowieci o
=rollu przyy"y nad rzek, y pod mostem odszuka ukryte kosztownoci$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
bitwy naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o szerokoci 2)*-$
%a rodku pola itwy naley umieci element terenu reprezentu!cy most$ %astpnie,
kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym
mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki
elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
%astpnie na mocie naley umieci model reprezentu!cy /zecznego Trolla$
)odel =rolla porusza si w losowo okrelonym kierunku na pocztku rundy przed tur
pierwszego z graczy, !eeli w polu widzenia /zecznego Trolla zna!dzie si dowolny model
nalecy do !ednego z graczy, /zeczny Troll dzie porusza" si na!szycie! !ak to
moliwe w kierunku widoczne! postaci$ /zeczny Troll nie moe biega, cho moe
szarowa, w zwyk"y spos, ponadto /zeczny Troll zawsze dzie stara" si zwiza
walk !ak na!wiksz licza modeli nalecych do graczy$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est zaicie polu!cego w poliu rzeki /zecznego Trolla$
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna lu /zeczny Troll zostanie 1y!czony z akcji*$
:HARA)%ER/S%/)A R.E:.9EC1 %R1??A:
%R1?? S. WW FS S W% +W A :6
5ocztkowa
P M K O N M K M N
)aksymalna P M K O N M K M N
0R1M]6A9:ER.: Trolle posiada! zdolno bro naturalna$ Trolle nigdy nie mog
uywa ora i pancerzy$
.ASAE/ S6E:;A?9E:
EF+/ :E?, CLF61%A, 6R.E6AS%9E %R.EWA, RECE9ERA:;A, S%RA:H$
R.E:.9/ %R1??: przeciwnik ataku!cy rzecznego =rolla w walce wrcz zada!e
ciosy z kar (1 do wyniku rzutu na traienie, co spowodowane !est szlamem
pokrywa!cym =rolla i towarzyszcym mu smrodem$
6?W1:9A %R1??A: )odel Trolla moe zamiast zwyk"ych atakw, uy w walce
wrcz swe! plwociny$ =roll moe wykona !eden atak plwocin o S?E >$ >tak taki
tra&ia automatycznie, a ze wzgldu na korozy!ne w"aciwoci te! na wp" p"ynne!
sustanc!i o&iary nie mog skorzysta z Ochrony Pancerza oraz z cechy ora
5>98,H*B$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za 1y!czenie z akcji* /zecznego Trolla$ )odel ktry 1y!czy z akcji* /zecznego Trolla
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli /zeczny Troll zostanie 1y!czony z akcji* przez stronnika,
Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna ktra pokona"a /zecznego Trolla odna!du!e ukryte pod
mostem kosztownoci i zwiksza o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4
N NM M( (N NN N % %a ab bo or r

.iegli na po"udnie wieniacy, ktrym uda"o si przey piek"o +nwaz!i *haosu
opowiada! o upiornym taorze, ktry odnale4 mona na !edne! z polan,
po"oonych w poliu 5"nocnego 3oci<ca$ =aorem podrowa"o podono kilka
rodzin ludu Strigosu, ktre pomimo ostrzee< rozi"y w lesie oz, y pord drzew
przeczeka 3eheimnisnacht$ %ikt nie wie co sta"o si z wdrowcami, !ednak
pozostawione przez lud Strigosu powozy wci mona znale4 tak, !ak zosta"y
pozostawione$
0iele krcych w okolicy kompanii podliwym wzrokiem spoglda na
zniszczone &urgony, !ednak ogactwo przypadnie tylko te! druynie, ktre! uda si
o! kontrol nad wikszoci powozw$

% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ %aley wykona rzut
)3,2, ktrego wynik okreli ilo makiet reprezentu!cych nalece do taoru
zniszczone powozy, ktre naley umieci w odleg"oci wiksze! ni *- od rodka
sto"u oraz minimum *- od innego powozu$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w
celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu miejskiego 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz
wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to
samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy terenu miejskiego si nie
sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu Tabor nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
*elem rozgrywki !est prze!cie kontroli nad zniszczonymi &urgonami$
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy
pozostanie tylko !edna druyna$ 0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna zwyciska anda prze!mu!e wszystkie powozy na stole
5owz moe zosta za!ty przez dowolny model bohatera oraz te modele
stronnik#w 6nie podlega!ce zasadzie %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A
oraz 1@)'% lu .0+@9.G7, ktre zna!d si w odleg"oci do 18 od krawdzi makiety
reprezentu!ce! wz$ )odel nie moe Zzdoy[ powozu !eli !est Oszo!omiony*, zosta"
Powalony na ziemi* lu -cieka*$ ,eeli w odleg"oci do 18 od krawdzi makiety
reprezentu!ce! wz zna!du! si modele nalece do rnych druyn, powz zosta!e
za!ty przez gracza ktry umieci" w poliu &urgonu wice! modeli, w innym
przypadku walka o powz dzie trwa"a dopki !eden z graczy nie umieci w
poliu wozu kole!nych modeli$
5o zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry za!" wice! udynkw$
,eeli dwie lu wice! kompanii Zokupu!e[ tyle samo powozw, gra ko<czy si
przegran wszystkich graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za =zdobycie$ )odel, nalecy do zwyciskie! druyny, ktry za!mie powz
otrzymu!e ,1 P%$ ,eli &urgon Zzdoy"[ stronnik, Punkty %o&wiadczenie otrzymu!e ca"a
grupa stronnik#w$
5onadto, zwyciska druyna odna!du!e w zniszczonych powozach kosztownoci, ktre
zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

*> | S t r o n a
N NO O( (N NP P ? ?a as s s sk ka ar rb b7 7w w

5rzed wo!n po"oony w poliu targowego miasta las s"yn" z anitw i
roz!nikw, a wielu "owcw nagrd zapuszcza"o si pomidzy prastare drzewa w
poszukiwaniu oprychw rau!cych karawany wiozce towary z ca"ego Starego
wiata$ 0iele zraowanych kosztownoci zosta"a ukryta w sekretnych skrytkach
ukrytych w pniach i pomidzy korzeniami starych drzew$
0ieci o ukrytych skarach szyko si rozchodz i lotem "yskawicy dociera!
do uszu chciwcw, ktrych serca skazi" dotyk )rocznych -ogw$ #adego dnia do
lasu ciga! uzro!one po zy kompanie, y walczy, przelewa krew i zai!a za
z"oto$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ukrytych w pniach, korzeniach i
koronach drzew$ #ady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie
rozmieszczanie znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci ewentualne remisy7 :
na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik musi zosta
umieszczony w odleg"oci do 18 od prastarego drzewa w odleg"oci wiksze! ni 1G- od
krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym
wynikiem wyiera czy chce rozstawi swo! druyn !ako pierwszy, czy drugi$ 3racz,
ktry rozstawia swo!e modele !ako pierwszy moe wyra krawd4 sto"u na ktre!
rozpocznie bitw$ 5rzeciwnik, wystawia swo!e modele !ako drugi na przeciwleg"e!
krawdzi sto"u$ 0szystkie modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci
do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu "as skarb#w nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy wydoyli z lasu kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola
itwy, zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

O OK K( (O OL L C Cr r# #m mi i@ @& &a a < <7 7r ra a

5owiada!, e po"oony w g"i lasw krater zamieszkany y" przed tysicleciami
przez smoki, ktre wygrzewa"y si w rcych oparach, kpa"y w !eziorach lawy i
wylegiwa"y na grach z"ota$
0ieniacy, ktrym z "aski )orra, dane y"o przetrwa +nwaz! *haosu
opowiada! i smoki powrci"y i przeudzi"a upiony od stuleci wulkan, ktry odkry"
przed miertelnymi ukryte dotd w trzewiach skary$
5lotka szyko rozesz"a si wrd zach"annych mw, ktrzy zro!nymi
kompaniami zaczli ciga w okolice i zapuszcza si w las w poszukiwaniu
grzmice! gry;
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ %a rodku pola itwy
naley umieci makiet reprezentu!c krater lu wulkan$ %astpnie, kady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci na makiecie
krateru lu wulkanu$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych
ruch#w, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od krateru lu wulkanu moe
podnie znacznik kosztowno&ci zgodnie z zasadami przedstawionymi w R1.E.A?E
: RF:H$
ciany krateru lu wulkanu mog y przeszukiwane przez dowoln ilo
bohater#w pod warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od
sieie$ 0 przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie
zadanie i aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu 'rzmica g#ra nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)*$ 0ynik 1 oznacza, wulkan wyrzuca ognist kul ktra z sykiem wzi!a si w nieo
po czym leci )*\4- w losowo okrelonym kierunku i upada na ziemi eksplodu!c
p"oncymi od"amkami$ >y ustali tra&ienia naley uy ma"ego 3- okrg"ego
wzornika$ 5ocisk nie !est tak duy, !ak wzornik oczywicie ale oe!mu!e pole raenia
ostrych od"amkw eksplodu!ce! ska"y$ #ady model, ktrego podstawka ley w
ca"oci pod wzornikiem zosta!e tra&iony automatycznie, a kady model, ktrego
podstawka ley czciowo pod wzornikiem, zosta!e tra&iony na 4,$ '!te
wzornikiem modele otrzymu! traienie o S?E 4 z cech ora 5?'%H*B >=>#$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, po zako<czeniu bitwy naley wykona rzut )* za kady znacznik kosztowno&ci
ktry bohaterowie zdo"ali wynie z pola itwy$ 0ynik 1N2 oznacza, e bohater zna!du!e w
skrzyni 9uin, wart )*\1> 2($ 0ynik 3, oznacza, e zamknite w skrzyni
kosztownoci zwiksza! ilo odnalezionych przez kompani w azie eksploracji )up#w*
o D1$
W Wa ar rh he ei im m

* ** * | | S S t t r r o o n n a a
O OM M( (O ON N ? ?e eB Bn na a s sa a" "# #a aw wk ka a

5owiada!, e przed wo!n woda z lene! sadzawki skrzy"a si uzdrawia!c moc, a
do 4rd"a pielgrzymowali mieszka<cy p"nocnych osad y omy si w witym
stawie lu chocia zaczerpn kilka kropel wody$
0ielu powtarza pog"oski, wed"ug ktrych wota pozostawione przez
uzdrowionych pielgrzymw cierpliwie czeka! na dnie stawu$ 5owiada si take, e
cho sama sadzawka zosta"a splugawiona przez kultystw %urgla to kosztownoci
le na wycignicie rki, a kady kto !est na tyle odwany y zanurzy si w cuchnce!
rei moe po nie sign$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ %a rodku pola itwy
naley umieci teren wodny o rednicy oko"o 3-, ktry w scenariuszu dzie pe"ni"
rol tytu"owe! "e&nej :adzawki$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo
roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci ktre naley umieci w "e&nej :adzawce$
1owolny model bohatera, ktry w &azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta"ych ruchw, dzie zna!dowa" si w odleg"oci do 1- od rzegu sadzawki
moe prowa odnale4 znacznik kosztowno&ci$ %aley wykona rzut )*, wynik >,
oznacza, e bohater odnalaz" !eden ze znacznik#w kosztowno&ci zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H4 %atomiast rezultat 1 oznacza, e
bohater zach"ysn" si zatrut przez %urglingi wod i musi wykona test W%, nieudany
test oznacza, e traci 1 punkt +W ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do
na!liszego rzutu w %A0E? EFE)% .RA9E9A otrzymu! premi D2$
"e&na :adzawka moe y przeszukiwana przez dowoln ilo bohater#w pod
warunkiem, e modele zna!du! si w odleg"oci przyna!mnie! 1- od sieie$ 0
przeciwnym wypadku sto!ce zyt lisko sieie modele utrudnia! soie zadanie i
aden z nich nie moe poszukiwa znacznik#w kosztowno&ci$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu "e&na sadzawka nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy pozostanie
tylko !edna druyna$
0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna lu po
zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry zdoy" wice! znacznik#w
kosztowno&ci$ ,eeli dwie lu wice! kompanii Zzdoy"o[ tyle samo znacznik#w kosztowno&ci,
gra ko<czy si przegran wszystkich graczy$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy odnale4li kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$
O OO O( (O OP P S Sp pl l@ @" "r ro ow wa an ne e k ku ur rh ha an ny y

5rzed wo!n y!cy w okolicznych osadach wieniacy unikali prastarych kurhanw
wzniesionych w poliu rzecznego rodu, w ktrych z"oono cia"a poleg"ych przed
wiekami wo!ownikw$ 3rasanci *haosu nie podzielali czci !ak wieniacy darzyli
staroytne groy, spldrowali i splugawili kurhany oraz zezczecili cia"a umar"ych$
#oci wo!ownikw zosta"y porwane przez padlinoercw lu wdeptane wraz ze
z"otem w lene "oto$
5omidzy kurhany wci przyywa! zro!ne kompanie, y walczy,
przelewa krew i zai!a za staroytne z"oto$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
bitwy naley podzieli st" na po"owy oddzielone od sieie rzek o szerokoci 2)*-$
%a rodku pola itwy naley umieci element terenu reprezentu!cy rd$ %astpnie,
kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie
elementw terenu wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik
zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym
mie!scu na polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki
elementy terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3D1, suma okrela ilo znacznik#w kosztowno&ci reprezentu!cych skary pochodzce
ze spldrowanych kurhanw$ %astpnie kady z graczy rzuca )* w celu ustalenia,
ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie znacznik#w kosztowno&ci 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ #ady znacznik
musi zosta umieszczony na lenym dukcie w odleg"oci wiksze! ni 1G- od
krawdzi sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$
2naczniki kosztowno&ci mog zosta podniesione, przez dowolny model bohatera, w
&azie ruchu w czasie wykonywania pozosta!ych ruch#w zgodnie z zasadami
przedstawionymi w R1.E.A?E : RF:H$
6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
0 scenariuszu :pldrowane kurhany nie oowizu!e zasada spec!alna
.0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona, gdy !edna z kompanii zdodzie wicej ni po!ow
rozmieszczonych znacznik#w kosztowno&ci lu gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna
druyna$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady znacznik
kosztowno&ci z ktrym zako<czy" rozgrywk$
5onadto, bohaterowie ktrzy zdoyli kosztownoci i zdo"ali wynie !e z pola itwy,
zwiksza! ilo odnalezionych w azie eksploracji )up#w* o D1 za kady znacznik
kosztowno&ci$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

*I | S t r o n a
P PK K( (P PL L R Ru u& &h ho om me e p pi ia as sk ki i

5o"oone w poliu osady lasy s"yn z nieezpiecznych ruchomych piaskw, w
ktrych wielu straci"o ycie$ #apryna wola )rocznych -ogw skierowa"a w te
strony zro!ne kompanie, ktre niewiadome nieezpiecze<stwa zag"i"y si w
prastary las, gdzie kady krok moe y ostatnim$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ #ady z graczy rzuca
)* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu
wiejskiego 6naley przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o
pierwsze<stwie$ 3racz wyiera !edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na
polu itwy$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na zmian, pki elementy
terenu wiejskiego si nie sko<cz$
5o rozmieszczeniu elementw terenu wiejskiego, kady z graczy wykonu!e rzut
)3, suma okrela ilo znacznik#w reprezentu!cych ruchome piaski$ #ady z graczy
rzuca )* w celu ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie znacznik#w 6naley
przerzuci ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$
#ady znacznik musi zosta umieszczony w odleg"oci wiksze! ni 1G- od krawdzi
sto"u oraz minimum *- od innego znacznika$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley
postpi zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u
paragra&ie 61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
#ady z graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne remisy7$ 3racz z na!wyszym
wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz paragra& CRA
WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze losu! kole!ne
strey rozstawienia$ %astpnie gracz z na!niszym wynikiem rozstawia swo!e modele !ako
pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no pozostali gracze$ 0szystkie
modele naley rozstawi w streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z graczy rzuca )*V 3racz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a pozostali
gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch lu
wice! graczy uzyska"o taki sam wynik, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn, kto
rozpocznie gr$
: :e el l: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy pozostanie
tylko !edna druyna$
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona rzut
)* dla kadego znacznika reprezentu!cego ruchome piaski$ 0ynik 1 oznacza, e ruchome
piaski przemieszcza! si o )*- w losowo okrelonym kierunku$ %aley uy 3-
okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci nad znacznikiem$ 0szystkie
modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte
wzornikiem, zapada! si w ruchomych piaskach automatycznie, te modele, ktrych
podstawki s czciowo przykryte, zapada! si na 4D$ .apada!cy si w ruchomych
piaskach model musi natychmiast wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w zalenoci
od tego, ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test oznacza, e
model zdo"a" wydosta si z pu"apki ( naley ustawi model w odleg"oci do 18 od
na!lisze! krawdzi wzornika$ %iepowodzenie oznacza, e model zosta!e uwiziony
w ruchomych piaskach i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$
8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test
/ozbicia, model uwiziony w ruchomych piaskach !est traktowany !ak model 1y!czony z
akcji*$ %aley !ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z bitwy model nie naley
w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na %A0E?A 61WA+9/:H
10RA+EM$ 5onadto modele, ktre podlega! zasadom spec!alnym +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 2'=, zda! test automatycznie$
6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady
1y!czony z akcji* wrogi model$

P PM M( (P PN N R Ro o< <a at tk ki i

=o zamone, po"oone nad rzek miasto zosta"o niemal doszcztnie zniszczone w
czasie wo!ny$ 5owiada!, e cz mieszka<cw ktra cieszy"a si "ask ogw poleg"a
w czasie orony osady, !ednak wikszo mieszczan zosta"o zniewolonych i
uprowadzonych na p"noc, gdzie spotka" ich los gorszy od mierci;
,ednak oddani )rocznym -ogom handlarze niewolnikw nie wykazali
na!mnie!szego zainteresowania pozostawionym wewntrz mie!skich murw
kosztownociom, ktre zacz"y kusi przeywa!ce w poliu miasta zro!ne
kompanie$ .ro!ni, ktrzy pierwsi przyyli do miasta rozpoczli poszukiwanie
kosztownoci$ 2edwo zdyli zag"i si w udynki, po"oone w poliu mie!skich
rogatek gdy wartownicy dostrzegli zlia!c si do osady kole!n zro!n kompani$
% %e er re en n: :
.aleca si, ay bitwa zosta"a rozegrana na stole o wymiarach 4Z\*Z$ 5rzed rozpoczciem
rozgrywki naley podzieli st" na po"owy reprezentu!ce cz mie!sk i cz wie!sk$
5onadto, oie czci powinny y oddzielone od sieie, iegnc przez rodek sto"u
rzek o szerokoci 2)*-$ %a rodku pola itwy naley umieci element terenu
reprezentu!cy most i mie!skie rogatki$ %astpnie, kady z graczy rzuca )* w celu
ustalenia, ktry z nich rozpocznie rozmieszczanie elementw terenu 6naley przerzuci
ewentualne remisy7 : na!wyszy wynik zadecydu!e o pierwsze<stwie$ 3racz wyiera
!edn z makiet i umieszcza ! w dowolnym mie!scu na polu itwy$ )akiety naley
rozstawi tak ay na !edne! czci sto"u ustawione zosta"y elementy terenu miejskiego, na
drugie! za elementy terenu wiejskiego$ %astpnie to samo roi kole!ni gracze i tak dale! na
zmian, pki elementy terenu si nie sko<cz$

6 6o o< <o o" "a a: :
>y okreli panu!ce w czasie rozgrywania bitwy warunki atmos&eryczne naley postpi
zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na pocztku rozdzia"u paragra&ie
61C1EA W S%AR/! 2WE:E$
E Er ru uS Sy yn ny y: :
'ro<c mostu zosta!e kompania, ktra posiada na!wysze notowania Prestiu %ruyny$
,eeli dwie lu wice! kompanii posiada tak sam warto Prestiu %ruyny, naley
wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli oro<c$
3racz ronicy /ogatek rozstawia swo! druyn !ako pierwszy, ponadto modele
Zoro<cy[ musz zosta rozstawione na mie!skie! czci sto"u w odleg"oci do *- od
krawdzi mostu$
%astpnie kady z Zataku!cych[ graczy rzuca )* 6naley przerzuci ewentualne
remisy7$ 3racz z na!wyszym wynikiem !ako pierwszy losu!e stre rozstawienia 6zoacz
paragra& CRA WE?11S101WA7 w ktre! rozpocznie bitw, a po nim pozostali gracze
losu! kole!ne strey rozstawienia$ %astpnie Zataku!cy[ gracz z na!niszym wynikiem
rozstawia swo!e modele !ako pierwszy, a po nim swo!e kompanie wystawia! kole!no
pozostali Zataku!cy[ gracze$ 3racze mog wystawi swo!e modele w dowolnym mie!scu
zna!du!cym si na wie!skie! czci sto"u w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi strey
rozstawienia$
0 scenariuszu /ogatki nie oowizu!e zasada spec!alna .0+>1'0*>$
R Ro o# #p po o& &# #5 5& &i ie e b bi it tw wy y: :
#ady z Zataku!cych[ graczy rzuca )*, za otrzymany rezultat doda!e do wsp"czynnika
9:;A%/WA 1'0X1*B$ Z>taku!cy[ gracz z na!wyszym wynikiem rozpoczyna bitw, a
pozostali gracze rozgrywa! swo!e tury zgodnie z ruchem wskazwek zegara$ ,eli dwch
lu wice! graczy uzyska"o tak sam sum, naley ponownie rzuci )*, y rozstrzygn,
kto rozpocznie gr$
3racz ronicy /ogatek rozgrywa swo! tur !ako ostatni$
: :e el l r ro o# #< <r ry yw wk ki i: :
9ozgrywka zosta!e zako<czona po up"ywie J rund lu gdy na polu itwy pozostanie
tylko !edna druyna$
%a pocztku rozgrywki kompania Zoro<cy[ sprawu!e kontrol nad /ogatkami,
!ednak w czasie rozgrywania bitwy most moe tra&ia z rk do rk$ #ontrol nad
/ogatkami sprawu!e ta druyna, ktra na pocztku tury posiada wice! modeli bohater#w
zna!du!cych si w odleg"oci do *- od udynku$ ,eeli w poliu udynku zna!du!e si
tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, adna z kompanii nie sprawu!e kontroli
nad /ogatkami$
)odele nalece do druyny, ktra kontrolu!e /ogatki otrzymu! premi D1 do
wsp"czynnika :6 6do maksymalne! wartoci 1G7$
0 przypadku gdy na polu itwy pozostanie tylko !edna druyna lu po
zako<czeniu J rundy zwycizc zosta!e gracz, ktry kontrolu!e /ogatki$ ,eeli w poliu
udynku zna!du!e si tyle samo bohater#w z dwch lu wice! druyn, gra ko<czy si
przegran wszystkich graczy$

6 6u un nk kt ty y E Eo oB Bw wi ia a" "& &# #e en ni ia a: :
,1 za przeycie$ ,eeli bohater lu grupa stronnik#w przey!e bitw to otrzymu! ,1 P%$
,1 za zwycistwo$ 1'0X1*> druyny, ktra osign"a cel rozgrywki otrzymu!e ,1 P%$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ady bohater otrzymu!e ,1 P% za kady 1y!czony z
akcji* wrogi model$
5onadto, zwyciska druyna odna!du!e w miecie kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2
ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

W Wa ar rh he ei im m

* *J J | | S S t t r r o o n n a a

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

*K | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

I IG G | | S S t t r r o o n n a a
. .a as sa a" "y y o op p& &$ $o on na al ln ne e: :

tary wiat to mroczna i ponura kraina w ktre!
nieezpiecze<stwo czyha na kadym kroku, a )roczni -ogowie
traktu! miertelnikw !ak pionki w soie tylko znane! i
pozawione! regu" grze$ Stary wiat to skaone plugawym
wp"ywem mutagennego #amienia 5rzemian ziemie na ktrych
nie mona polega nawet na podstawowych prawach natury$ 'w zmienno i
nieprzewidywalno reprezentu! umieszczone ponie! zasady opc!onalne dotyczce
.ot!ochu oraz 2darze "osowych i Pieszczoty 6haosu$
! !o ot tD Do o& &h h: :
#ady z rozgrywanych przez graczy scenariuszy posiada w"asny cel, ktrego realizac!a
oznacza wygranie potyczki$ ,ednak gracze mog wprowadzi do rozgrywki dodatkowy
element i wype"ni zadanie zwizane z pokonaniem mot!ochu, ktrego realizac!a
oznacza dzie dodatkowe korzyci dla zwyciskie! kompanii4
! !o ot tD Do o& &h h: :
5o zako<czeniu przygotowa< do potyczki, ale przed rozpoczciem rozgrywki naley
podzieli st" na wiartki, ktrych oki mierz 2Z, a nastpnie wykona rzut )*
6przerzuca!c ewentualne remisy7$ 3racz z wyszym wynikiem wykonu!e kole!ny rzut
)* ktrego wynik, odczytany z %A0E? !1%L1:HFD okreli rodza! t"uszczy na polu
itwy$ %atomiast gracz z niszym wynikiem rozstawia modele reprezentu!ce mot!och
w dowolnym mie!scu na poziomie sto"u, w odleg"oci wiksze! ni *- od krawdzi
sto"u i w odleg"oci wiksze! ni 12- od dowolnego innego modelu nie nalecego do
mot!ochu$
1 1" "p po or rn no oB B` ` n na a m ma a< <i i5 5: :
>gresywna, rzdna krwi t"uszcza cieszy si szczeglnym "ogos"awie<stwem #horna,
ktre chroni mot!och przed magi$ %a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego
gracza naley wykona rzut )3, ktrego wynik odpowiada maksymalne! liczie (ostek
/ozproszenia, ktre! moe uy nalecy do mot!ochu model w celu rozproszenia
skierowanych przeciwko niemu zakl$ Szczeg"y dotyczce rozpraszania czarw
zna!du! si w rozdziale !ACA$
'15'9%'F %> )>3+G nie podlega nigdy kumulac!i, wic !eli model ze
zdolnoci '15'9%'F %> )>3+G podlega te! zdolnoci w wyniku czaru d4 z
inne! przyczyny, to '15'9%'F %> )>3+G nie sumu!e si, lecz uywa si lepsze! z
nich$
R Ru u& &h h m mo ot tD Do o& &h hu u: :
%a pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza modele reprezentu!ce
t"uszcz d porusza"y si na!szycie! !ak to moliwe w kierunku na!liszego
pozosta!cego w polu widzenia modelu nie nalecego do mot!ochu$ %ie ma potrzey,
ey kady model mot!ochu widzia" modele nalece do graczy : !eeli cho !eden
model t"uszczy widzi przeciwnika to w !ego kierunku poda ca"y mot!och$ ,eeli w polu
widzenia modeli reprezentu!cych mot!och nie ma adnego modelu nie nalecego do
t"uszczy to mot!och porusza si w losowo okrelonym kierunku, dopki w polu widzenia
nie po!awi si model ktrego z graczy$ 5onadto, !eli nie napisano inacze! t"uszcza nie
moe biega, cho moe szarowa, w zwyk"y spos$ %aley zauway, e mot!och
zawsze dzie stara" si w walce wrcz stratowa, !ak na!wiksz ilo modeli nalecych
do graczy$
0ykonu!c mot!ochem ruch naley odmierzy dystans i przestawi modele
nalece do t"uszczy pamita!c !ednoczenie, e modele mot!ochu w miar moliwoci
powinny pozostawa w odleg"oci do 1- od sieie$ 5onadto, mot!och nie moe
wkracza do udynkw oraz porusza si po schodach, drainach i linach$
5owierzchnie takie, na potrzey modeli nalecych do t"uszczy, traktowane s !ako
teren niedostpny$
R Ru u& &h h p po o# #a a k kr ra aw w5 5" "R R s st to oD Du u: :
)odele nalece do mot!ochu mog wy! poza krawd4 sto"u !edynie podczas pocigu
d4 ucieczki$ 0 przypadku innych rodza!w ruchu, niewane dorowolnych czy
przymusowych krawd4 sto"u traktowana !est !ak teren niedostpny chya, e odrne
zasady stanowi inacze!$
R Re ea ak k& &$ $a a n na a s s# #a ar rS S5 5: :
0 oliczu szary modele nalece do mot!ochu musz wykona test :6$ 8dany test
oznacza, e modele trzymaj pozycj$ %atomiast w przypadku niepowodzenia szarowane
modele nalece do t"uszczy -ciekaj*$
.ot!och uzro!ony wy"cznie w +)59'0+.'0>%H -9'_ 1BS=>%S'0H w
adnym przypadku nie moe sta, / strzela,, gdy ro< improwizowana !est zyt
nieporczna y to si uda"o$
W Wa al lk ka a w wr r5 5& &# #: :
0 azie walki wrcz, modele graczy walcz z mot!ochem w zwyk"y spos$
! !o ot tD Do o& &h h a a s st tr r# #e el la an ni ie e: :
8zro!one w -9'_ 1BS=>%S'0H modele nalece do mot!ochu mog w zwyk"y
spos strzela podczas azy strzelania$ Strzelanie do modeli w t"uszczy odywa si !ak
strzelanie do kadego innego modelu$
1 1& &h hr ro on na a 6 6a an n& &e er r# #a a m mo ot tD Do o& &h hu u: :
,eeli w opisie rodza!u mot!ochu nie napisano inacze!, prowizoryczne opancerzenie
zapewnia t"uszczy Ochron Pancerza na >,$
% %r ra at to ow wa an ni ie e: :
.ot!och to zieranina agresywne!, rzdne! krwi t"uszczy, ktra moe spowodowa
powane szkody podczas uderzenia w szeregi wroga$
,eli w dowolne! turze pieszy model wielkoci cz"owieka lu mnie!szy
6tratowanie nie dzie zatem dzia"a"o na modele na podstawkach NT\NT mm i
wikszych7 zosta!e zaszarowany przez dwa lu wice! modele nalece do mot!ochu to
otrzymu!e !edno automatyczne traienie wynika!ce z impetu szary$ Traienie rozstrzyga
si w oparciu o podstawow warto wsp"czynnika SLA$
%a!wiksz zalet mot!ochu !est !ego szara i tratowanie, wic !est niezwykle
istotne, y nie da si wymanewrowa i wystawi na atak t"uszczy$
R Ro o# #b bi i& &i ie e m mo ot tD Do o& &h hu u: :
,eeli przyna!mnie! 2>a modeli nalecych do mot!ochu zosta"o 1y!czonych z akcji* na
pocztku kade! rundy, przed tur pierwszego gracza naley wykona test rozbicia$ =est
rozbicia dotyczy take tych rodza!w mot!ochu, ktre podlega! zasadzie spec!alne!
%+@.?')%'F$ ,eeli test rozbicia mot!ochu zako<czy si niepowodzeniem t"uszcza
-cieka* w kierunku na!lisze! krawdzi sto"u$ 5owodzenie oznacza, e naley
wykona rzut )* i sprawdzi wynik w podane! nie! %A0E? REA):; !1%L1:HF$
=est rozbicia wykonu!e ten model mot!ochu, ktrego wsp"czynnik :6 !est
na!wyszy$ 0ice! in&ormac!i na temat zasad rozbicia zna!du!e si w R1.E.A?E O:
6S/:H1?1CAV
! !o ot tD Do o& &h h a a p po ow wa aS Sn ne e o ob br ra aS Se en ni ia a: :
)odele mot!ochu, ktre zosta"y 1y!czone z akcji* gin w wyniku odniesionych orae<,
!eli w czasie rzutu )* na powane obraenia, na kostce wypadnie wynik 1 lu 2$ 0ynik
3, oznacza, e modele wyliza" si z ran i oczeku!e na los !aki zgotu!e mu dowdca
kompanii, ktra rozi"a t"uszcz i wygra"a rozgrywk$

: :h ha ar ra ak kt te er ry ys st ty yk ka a: :
5"nocne prowinc!e +mperium to ponure i nieezpieczne mie!sca, w ktrych gro4a
klski nieurodza!u, zarazy i wo!ny zici"a si pod postaci Aord *haosu, ktre spowi"y
ruiee 2enna Sigmara w oparach g"odu, cierpienia i mierci$
.ot!och to wciek"a t"uszcza, t"um ludzi ktrzy czsto stracili wszystko, co y"o
dla nich cenne$ 9odziny wymordowali .wierzoludzie alo ca"a wioska zosta"a
spalona przez 3rasantw *haosu$ -y moe stracili ma!tki w wyniku intryg 3ildii
#upcw alo zro!ni uprowadzili i zgwa"ci" ony lu crki$ %iezalenie od powodu,
mot!och utrzymu!e przy yciu tylko !edno : gniew$ .na!du! uko!enie w gniewnych
przemwieniach i gwa"towne! przemocy skierowane! przeciwko, kademu kto stanie
na drodze t"uszczy$
:HARA)%ER/S%/)A !1%L1:HF:
S. WW FS S W% +W A :6
:.L1WE) N M M M M K M K Q
0R1M]6A9:ER.: ,eeli nie napisano inacze! mot!och uzro!ony !est w +)59'0+.'0>%H
-9'_ 1' 0>2#+ 09G*. oraz +)59'0+.'0>%H -9'_ 1BS=>%S'0H$
.ASAE/ S6E:;A?9E:
9E9AW23$
%LF!: )odele nalece do mot!ochu przeprowadza!c test oparty na
wsp"czynniku :6 wykonu! rzut 3)* odrzuca!c kostk z na!wyszym
wynikiem
%LFS.:.A: 0 walce wrcz modele nalece do mot!ochu dos"ownie wspina! si
!eden na drugiego, wiedzione dzik chci zaatakowania wroga$ #ady model
mot!ochu sto!cy ezporednio za innym modelem nalecym do t"uszczy, ktry
walczy wrcz moe zaatakowa i zosta zaatakowany przez zwizany walk wrcz
model przeciwnika$

S
%A0E?A REA):; !1%L1:HF
)* REA):;A
1N3 :1 %ERAT 0 szeregach mot!ochu zaczyna panowa zamieszanie, a oecno na polu
itwy powodu!e dalsze skon&undowanie t"uszczy$ 1o ko<ca rudny .ot!och walczy w
zwyk"y spos, ale modele podlega! zasadzie spec!alne! 3?85'=>V
4N> ///T ="uszca zatrzymu!e si niezw"ocznie niezdecydowana co roi dale!$ .ot!och do
ko<ca rundy nie rusza si z mie!sca, a dzie !edynie korzysta z broni dystansowej przeciw
na!liszemu wrogowi w zasigu, kiedy to tylko moliwe$ ,eeli mot!och zostanie
zaatakowany i zwizany walk wrcz, to dzie walczy", ale nie dzie ciga" ucieka!cego
wroga$ 1o ko<ca rundy mot!och podlega zasadzie spec!alne %+@.?')%'F$
* RAAARCH[[[ #rew przelane! t"uszcy podurza mot!och$ 1o ko<ca rundy mot!och walczy w
zwyk"y spos, ale ulega W89++ 6nie moe straci W89++ nawet, !eli zostanie Oszo!omiony*
lu Powalony na ziemi*F i dzie zawsze szarowa! na na!liszego wroga w polu widzenia$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

I1 | S t r o n a

%A0E?A !1%L1:HF
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
(1) KULTYCI CHAOSU
%a polu itwy po!awia si grupa 3)* #ultystw *haosu$ ,eeli ktrykolwiek z graczy dowodzi
59>0'9.H1%H kompani mot!och ulega W89++, ponadto #ultyci *haosu do ko<ca rozgrywki
podlega! losowo okrelonemu e&ektowi z %A0E? 1)1 :HA1SF w R1.E.A?E PP:
.ASAE/ S6E:;A?9E$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki kompania w szeregach ktre! s"uy 18*A'0%B,
#'0>2 98% lu +%UB%+@9 moe spali truch"a #ultystw *haosu na stosie i odmwi wite
litanie$ %ruyna otrzymu!e )* Punkt#w %o&wiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug
w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%ruyny w szeregach ktrych s"uy model podlega!cy zasadzie spec!alne! )>3 mog
wykorzysta znalezione przy cia"ach #ultystw *haosu ingredienc!e do przyrzdzenia .leka
$izio!k#w 6zoacz %RF:.9/ ( !)S%FR/ w R1.E.A?E PO: E)W6F9E)7$
5onadto *A>'=B*.%@ kompanie, !eeli posiada! rodki potrzene na wyekwipowanie,
mog do"czy #ultystw *haosu, ktrzy zostali 1y!czeni z akcji* i przeyli rozgrywk, do
istnie!ce! w"asne! grupy stronnik#w 6odpowiednio (ultyst#w, 'rasant#w 6haosu lu $iewolnik#w7,
nawet !eeli modele zdoy"y !u Punkty %o&wiadczenia$
(2) SIEROTY
3rupa 2)* uzro!onych w 59'*@ sierot przekrada si po polu itwy w poszukiwaniu
poywienia$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki .?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog sprzeda
1y!czone z akcji* modele ktre przey"y potyczk do niewoli lu z"oy !e w o&ierze plugawym
ogom, otrzymu!c odpowiednio za kady model 2)* 2)OTH6I (O/O$ lu ,1 Punkt
%o&wiadczenia ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%ruyna %+@8)>9?B*A moe zai ocalonych i oywi wraz z pozosta"ymi poleg"ymi
modelami t"uszczy !ako 2ombie$
#ompanie %@8=9>2%@ i 59>0'9.H1%@ mog przepyta sieroty, naley wykona rzut
)*: wynik 1N3 oznacza, e przes"uchiwani ludzie nie ma! nic sensownego do powiedzenia$C
natomiast wynik 4N* oznacza, e sieroty opowiada! o ukrytych w okolicach )upach$ 0 czasie
na!lisze! sekwencji po bitwie w azie eksploracji pula (ostek 3ksploracji zosta!e zwikszona o )3
dodatkowe kostki$ ,ednak po wykonaniu rzutu, gracz musi odrzuci trzy kostki z na!niszym
wynikiem, ktre nie wlicza! si do wyniku rzutu$
(3-4) MIESZCZANIE
%a polu itwy po!awia si grupa 2)* zdesperowanych mieszczan, ktrzy d roni swoich
domostw do ostatnie! kropli krwi$ .ot!och podlega dodatkowe! zasadzie spec!alne!
%+@.?')%'F$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki .?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog sprzeda
1y!czone z akcji* modele ktre przey"y potyczk do niewoli lu z"oy !e w o&ierze plugawym
ogom, otrzymu!c odpowiednio za kady model 2)* 2)OTH6I (O/O$ lu ,1 Punkt
%o&wiadczenia ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%ruyna %+@8)>9?B*A moe zai ocalonych i oywi wraz z pozosta"ymi poleg"ymi
modelami t"uszczy !ako 2ombie$
#ompanie %@8=9>2%@ i 59>0'9.H1%@ mog przes"ucha mieszczan$ %aley wykona
test :6 dowdcy druyny$ 5owodzenie oznacza, i naley wykona rzut )*: wynik 1N3 oznacza,
e mieszczanie przekazu! kompanii elazne rac!e$ .aopatrzona w elazne rac!e druyna w
czasie rozgrywania na!lisze! sekwencji po potyczce, na potrzey zasad sprzeday )up#w*
traktowana !est tak !aky licza modeli w kompanii y"a o dwa poziomy nisza, ni ma to
&aktycznie mie!sceC natomiast wynik 4, oznacza, e mieszczanie opowiada! druynnikom o
skarie w okolicy$ %ruyna odna!du!e kosztownoci, ktre zwiksza! o )3 ilo znalezionych w
azie eksploracji )up#w*4
() O!"KANI
3rupa 2)* uzro!onych w )>*.83+ o"kanych ludzi tra&ia na pole itwy wprost pomidzy
zwanione druyny4 .ot!och podlega dodatkowe! zasadzie spec!alne! 3?X1 #90+$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki .?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog sprzeda
1y!czone z akcji* modele ktre przey"y potyczk do niewoli lu z"oy !e w o&ierze swym
plugawym ogom, otrzymu!c odpowiednio za kady model 2)* 2)OTH6I (O/O$ lu ,1
Punkt %o&wiadczenia ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania pomidzy
bohater#w$
%ruyna %+@8)>9?B*A moe zai ocalonych i oywi wraz z pozosta"ymi poleg"ymi
modelami t"uszczy !ako 2ombie$
#ompanie %@8=9>2%@ i 59>0'9.H1%@ mog przepyta niedoitkw, naley wykona
rzut )*: wynik 1N3 oznacza, e o"kani ludzie nie ma! nic sensownego do powiedzenia$C
natomiast wynik 4N* oznacza, e szale<cy opowiada! druynnikom o skarie w okolicy$
#ompania odna!du!e kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie
eksploracji )up#w*4
(#) WI$%NIOWIE
%a polu itwy po!awia si grupa 3)* ziegw$ ,eeli ktrykolwiek z graczy dowodzi
*A>'=B*.%H kompani t"uszcza podlega dodatkowe! zasadzie spec!alne! W89+>$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki .?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog sprzeda
1y!czone z akcji* modele ktre przey"y potyczk do niewoli lu z"oy !e w o&ierze plugawym
ogom, otrzymu!c odpowiednio za kady model 2)* 2)OTH6I (O/O$ lu ,1 Punkt
%o&wiadczenia ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%ruyna %+@8)>9?B*A moe zai ocalonych i oywi wraz z pozosta"ymi poleg"ymi
modelami t"uszczy !ako 2ombie$
%@8=9>2%@ i 59>0'9.H1%@ kompanie, ktre posiada! rodki potrzene na
wyekwipowanie, mog do"czy !e<cw, ktrzy zostali 1y!czeni z akcji* i przeyli rozgrywk,
do istnie!ce! grupy stronnik#w z"oone! z pieszych model wielkoci cz"owieka lu mnie!szych
6!e<cw nie mona do"czy do grup stronnik#w na podstawkach NT\NT mm i wikszych7, nawet
!eli modele zdoy"y !u Punkty %o&wiadczenia$ ,eeli gracz nie posiada rodkw niezdnych do
wyekwipowania lu istnie!ce grupy stronnik#w zawiera! !u maksymaln licz modeli !e<cy
odchodz pozostawia!c rozrysowan na zwo!ach map okolicy$ 3racz moe automatycznie
wyra nastpny scenariusz, ktry dzie rozgrywany$
(1) &E'CY
.desperowana, oszala"a z g"odu i cierpienia grupa 3)* zieg"ych z niewoli !e<cw wkracza na
pole itwy$ ,eeli ktrykolwiek z graczy dowodzi *A>'=B*.%H kompani t"uszcza ulega W89++$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki .?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog sprzeda
1y!czone z akcji* modele ktre przey"y potyczk do niewoli lu z"oy !e w o&ierze plugawym
ogom, otrzymu!c odpowiednio za kady model 2)* 2)OTH6I (O/O$ lu ,1 Punkt
%o&wiadczenia ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%ruyna %+@8)>9?B*A moe zai ocalonych i oywi wraz z pozosta"ymi poleg"ymi
modelami t"uszczy !ako 2ombie$
%@8=9>2%@ i 59>0'9.H1%@ kompanie, ktre posiada! rodki potrzene na
wyekwipowanie, mog do"czy !e<cw, ktrzy zostali 1y!czeni z akcji* i przeyli rozgrywk,
do istnie!ce! grupy stronnik#w z"oone! z pieszych model wielkoci cz"owieka lu mnie!szych
6!e<cw nie mona do"czy do grup stronnik#w na podstawkach NT\NT mm i wikszych7, nawet
!eli modele zdoy"y !u Punkty %o&wiadczenia$ ,eeli gracz nie posiada rodkw niezdnych do
wyekwipowania lu istnie!ce grupy stronnik#w zawiera! !u maksymaln licz modeli !e<cy
odchodz pozostawia!c rozrysowan na zwo!ach map okolicy$ 3racz moe automatycznie
wyra nastpny scenariusz, ktry dzie rozgrywany$

(2) SZALE'CY
%a polu itwy po!awia si grupa 2)* szale<cw, ktrzy w czasie -urzy *haosu ziegli z
!ednego z hospic!w prowadzonych przez Siostry Shallyi, a teraz chc odp"aci kap"anom i
medykom za sw! los$ ,eeli w szeregach kompanii graczy s"uy model podlega!cy zasadzie
spec!alne! 18*A'0%B lu na!mita .edyk t"uszcza ulega W89++$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki .?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog sprzeda
1y!czone z akcji* modele ktre przey"y potyczk do niewoli lu z"oy !e w o&ierze plugawym
ogom, otrzymu!c odpowiednio za kady model 2)* 2)OTH6I (O/O$ lu ,1 Punkt
%o&wiadczenia ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%ruyna %+@8)>9?B*A moe zai ocalonych i oywi wraz z pozosta"ymi poleg"ymi
modelami t"uszczy !ako 2ombie$
#ompanie %@8=9>2%@ i 59>0'9.H1%@ mog przepyta niedoitkw, naley wykona
rzut )*: wynik 1N3 oznacza, e szale<czy nie ma! nic sensownego do powiedzenia$C natomiast
wynik 4N* oznacza, e szale<cy opowiada! druynnikom o skarie w okolicy$ #ompania
odna!du!e kosztownoci, ktre zwiksza! o )3,2 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

(3-4) (EZERTERZY
3rupa 2)* dezerterw tra&ia na pole itwy wprost pomidzy zwanione kompanie$
.desperowani ziegowie nie ma! !u nic do stracenia i d walczy do ostatnie! kropli krwi$
.ot!och podlega dodatkowe! zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki .?@ i *A>'=B*.%@ druyny mog sprzeda
1y!czone z akcji* modele ktre przey"y potyczk do niewoli lu z"oy !e w o&ierze plugawym
ogom, otrzymu!c odpowiednio za kady model 2)* 2)OTH6I (O/O$ lu ,1 Punkt
%o&wiadczenia ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%ruyna %+@8)>9?B*A moe zai ocalonych i oywi wraz z pozosta"ymi poleg"ymi
modelami t"uszczy !ako 2ombie$
#ompanie %@8=9>2%@ i 59>0'9.H1%@ mog przes"ucha niedoitkw$ %aley
wykona test :6 dowdcy druyny$ 5owodzenie oznacza, i naley wykona rzut )*: wynik 1N2
oznacza, e dezerterzy przekazu! skradzione o&icerom )>5B 6zoacz E)W6F9E)
S6E:;A?9/ 0 R1.E.A?E PO: E)W6F9E)7C natomiast wynik 3, oznacza, e dezerterzy
opowiada! druynnikom o skarie w okolicy$ #ompania odna!du!e kosztownoci, ktre
zwiksza! o )3 ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w*4

() PTNICZY
%a polu itwy po!awia si grupa 2)* uzro!onych w 5'*A'1%+@ ptnikw$ ,eeli w
szeregach druyny graczy s"uy model podlega!cy zasadzie spec!alne! )>3 mot!och ulega W89++$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki 59>0'9.H1%@, .?@ i *A>'=B*.%@ kompanie
mog ograi ptnikw zaiera!c ze so 9@2+#0+G oraz )* 2)OTH6I (O/O$ za kady
1y!czony z akcji* model$
%@8=9>2%B) druynom pielgrzymi po przes"uchaniu zdradz wiz!e, ktre nimi kierowa"y$
%alecy do kompanii bohaterowie musz wykona test :6, ktrego wynik okreli spos, w
!aki uda"o si zinterpretowa wiz!e$ 8dany test oznacza, e bohater moe zmody&ikowa wynik
!ednego, dowolnego rzutu w czasie rozgrywania na!lisze! sekwencji po potyczce o `1$
%iepowodzenie testu :6 oznacza, e przysz"o ukazana w wiz!ach !est zyt nie!asna,
zagmatwana lu wieloraka$ 5onadto, !eli niepowodzenie w tecie :6 zako<czy"o si
wyrzuceniem dwch niemody&ikowanych *, bohater dostrzeg" w"asn mier i odmawia udzia"u
w na!lisze! potyczce$

(#) MARU(ERZY CHAOSU
.waiona odg"osami walki grupa 3)* )aruderw *haosu po!awia si na polu itwy wieszczc
zag"ad wiata$ ,eeli ktrykolwiek z graczy dowodzi 59>0'9.H1%H kompani optani
podlega! dodatkowe! zasadzie spec!alne! W89+>, ponadto )aruderzy *haosu do ko<ca
rozgrywki podlega! losowo okrelonemu e&ektowi wylosowanemu z %A0E? 1)1 :HA1SF w
R1.E.A?E PP: .ASAE/ S6E:;A?9E$
5o rozbiciu t"uszczy i wygraniu rozgrywki druyna w szeregach ktre! s"uy 18*A'0%B,
#'0>2 98% lu +%UB%+@9 moe spali truch"a )aruderw *haosu na stosie i odmwi wite
litanie$ %ruyna otrzymu!e )* Punkt#w %o&wiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wed"ug
w"asnego uznania pomidzy bohater#w$
%ruyny w szeregach ktrych s"uy model podlega!cy zasadzie spec!alne! )>3 mog
wykorzysta znalezione przy cia"ach )aruderw ingredienc!e do przyrzdzenia %aru 'rety
6zoacz %RF:.9/ ( !)S%FR/ w R1.E.A?E PO: E)W6F9E)7$
5onadto *A>'=B*.%@ kompanie, !eeli posiada! rodki potrzene na wyekwipowanie,
mog do"czy )aruderw, ktrzy zostali 1y!czeni z akcji* i przeyli rozgrywk, do istnie!ce!
w"asne! grupy stronnik#w 6odpowiednio (ultyst#w, 'rasant#w 6haosu lu $iewolnik#w7, nawet !eeli
modele zdoy"y !u Punkty %o&wiadczenia$


W Wa ar rh he ei im m

I I2 2 | | S S t t r r o o n n a a
6 6i ie es s# #& &# #o ot ta a : :h ha ao os su u: :
Skaone dotykiem *haosu, skpane we krwi niewinnych i strawione ogniem ruiny to
istnie piek"o na ziemi, pe"ne tru!cych wyzieww, walcych si cian i zdradzieckiego
pod"oa$ 0 kade! chwili &ragment udynku moe zwali si na d", moe
eksplodowa porzucona eczka z prochem lu pole widzenia przes"oni chmura
gstego dymu$ Pieszczota 6haosu to opc!onalna zasada spec!alna, ktra w odrnieniu
od zdarze losowych pozwala graczom w ograniczonym stopniu wp"ywa na zdarzenia
na polu itwy$

6 6u un nk kt ty y 6 6i ie es s# #& &# #o ot ty y : :h ha ao os su u: :
-ogowie *haosu poda! dusz miertelnych, luu! si w lu, cierpieniu ale take w
rozkoszy i ekstazie oraz zmiennoci i nieprzewidywalnoci$ .a kadym razem, gdy w
trakcie rozgrywania w"asne! tury s"uce w szeregach kompanii modele dokona!
czynu, ktry spodoa si )rocznym -ogom druyna otrzymu!e Punkt Pieszczoty
6haosu$
,1 za kady atak zakoczony zranieniem$ )roczne 5otgi lui, gdy le!e si krew,
gdy dusze wy! z lu$ .a kadym razem, gdy nalecy do druyny model
wykona udany rzut na zranienie kompania otrzymu!e ,1 Punkt Pieszczoty 6haosu$
,1 za przeciwnika 1y!czonego z akcji*$ #ompania otrzymu!e ,1 Punkt Pieszczoty
6haosu za kadego 1y!czonego z akcji* przeciwnika$ =o oznacza, e !eli
druynnik !ednym ciosem zrani i 1y!czy z akcji* wrogi model, to druyna
otrzymu!e ,2 Punkty Pieszczoty 6haosu$

,1 za zajcie lokacji lu elementu terenu$ %a polu itwy zna!du! si mie!sca
szczeglne, to pozosta"oci z czasw przed +nwaz! *haosu lu oszary, ktre
zrodzi"y si w wyniku dzia"ania )rocznych -ogw$ .a kadym razem, gdy
nalecy do druyny model po raz pierwszy w czasie rozgrywane! potyczki
za!mie lokacj lu element terenu kompania otrzymu!e ,1 Punkt Pieszczoty 6haosu$
,1 za znacznik kosztowno&ci$ .a kadym razem, gdy nalecy do druyny model po
raz pierwszy w czasie rozgrywane! potyczki podniesie dany znacznik kosztowno&ci
kompania otrzymu!e ,1 Punkt Pieszczoty 6haosu$
E E= =e ek kt ty y 6 6i ie es s# #& &# #o ot ty y : :h ha ao os su u: :
3dy gracz dowodzcy kompani uzna, e zdoy" !u wystarcza!co duo Punkt#w
Pieszczoty 6haosu, moe wyda !e wed"ug w"asnego uznania na uycie !ednego lu kilku
umieszczonych ponie! eekt#w$ 3ekt moe zosta uyty w dowolnym momencie
rozgrywane! przez gracza tury$ ,est tylko !edno ograniczenie: punkty Pieszczoty 6haosu
nie przechodz na nastpn tur gracza$ >lo gracz wykorzysta !e wszystkie do ko<ca
w"asne! tury, alo przepadn i w nastpne! turze gracz zacznie ziera !e od nowa$
6 6o o" "m mu u& &h h: :
-ilny podmuc$ wiatru trzaska okiennicami i szarpie drzwiami. *iatr ustaje r#wnie
gwatownie jak si pojawi.
)1S.%: 1
3racz, ktry uy" tego eektu wyiera dowolne drzwi lu okno, ktre wedle uznania
gracza zosta!e zamknite d4 otwarte$ 1rzwi zamyka! tudzie otwiera! si z
hukiem, za okno przes"ania okiennica lu &ragment p"tna alo wrcz przeciwnie,
podmuch ods"ania zamknite do te! pory okno$

% %u um ma an n: :
Gwatowne podmuc$y wiatru wzbijaj! w powietrze tumany kurzu i pyu, kt#ry na kilka
c$wil przesanie pole bitwy.
)1S.%: 1
%aley uy >- okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci w dowolnym
wyranym przez gracza mie!scu$ 0szystkie modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych
podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, automatyczne odczuwa! skutki
e&ektu, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, odczuwa! e&ekt na 4D$
'!te dzia"aniem e&ektu modele do pocztku nastpne! tury gracza traktowane s
tak, !aky zna!dowa"y si za lekka os!on$
F Fw wa a< <a a' ' l le e& &i i[ [: :
* wyniku, gwatownyc$ lecz kr#tkotrwayc$ wstrz!s#w adunek ze zgrzytem przesuwa si
prowadzony kapryn! wol! 2rocznyc$ 4og#w.
)1S.%: 2
3racz, ktry zdecydowa" si na uycie tego eektu moe przesun dowolny, wyrany
znacznik kosztowno&ci o )*- w wyranych przez sieie kierunku$ 2nacznik kosztowno&ci
nie moe zosta przesunity w gr, a !edynie w ok lu w d"$ 5onadto, znacznik
kosztowno&ci nie moe zosta przesunity przez przeszkod$
E Ea aD Db by ym m s so ob bi ie e r r5 5k k@ @ o o" "& &i i@ @` `' ' S Se e $ $e e$ $ t tu u n ni ie e b by yD Do o : :
1 c$o% niekt#rzy daliby sobie rk odci!%, e jej tu nie byo, to wygl!da jakby staa tu od lat
)1S.%: 2
3racz, ktry uy" tego eektu moe umieci w dowolnym mie!scu pola itwy drabin o
d"ugoci do >-$
% %o o s si i5 5 r ru us s# #a a[ [: :
Konstrukcja nie jest tak stabilna jak si wydaje, a moe to podoe si rusza
)1S.%: 2
3racz, ktry zdecydowa" si na uycie tego eektu moe przesun do )3- dowolny
element terenu o wymiarach nie przekracza!cych 2 \ 2 \ 2 cale$ @lement terenu nie
moe zosta przesunity w gr, a !edynie w ok lu w d"$ 5onadto, element terenu
nie moe zosta przesunity przez przeszkod$
: :h hm mu ur ra a " "y ym mu u: :
0 gonym sykiem ze szczeliny wydobywa si c$mura dymu, kt#ra przesanie pole bitwy
gstym oparem.
)1S.%: 3
%aley uy >- okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci w dowolnym
wyranym przez gracza mie!scu$ 0szystkie modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych
podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, automatyczne odczuwa! skutki
e&ektu, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, odczuwa! e&ekt na 4D$
'!te dzia"aniem e&ektu modele do pocztku nastpne! tury gracza ma!
ograniczon widoczno do 1-$ 0 g" chmury dymu mona za!rze !edynie na 1-$
.atem, !eeli model zna!du!e si w chmurze dymu w odleg"oci do 1- od !e! skra!u,
mona go zoaczy, a i on sam widzi$ ,eeli zna!du!e si dale! ni 1- od skra!u chmury
dymu, to nie mog go zoaczy modele zna!du!ce si poza chmur, ale !ednoczenie
i on nie moe ich zoaczy$ ,eeli zarwno model !ak i !ego cel zna!du! si wewntrz
chmury dymu, to zasig ich wzroku zosta!e ograniczony do 1-$
F Fp ps s[ [: :
0 gonym $ukiem i zgrzytem element terenu obraca si w py i gruz.
)1S.%: 4
3racz, ktry zdecydowa" si na uycie tego eektu moe usun z pola itwy dowolny
element terenu o wymiarach nie przekracza!cych 3 \ 3 \ 3 cale$
W Wy yb bu u& &h h: :
<kryta w gruzac$, zapomniana beczka z proc$em eksploduje z gonyc$ $ukiem. :damki
gruzu zasypuj! poblisk! okolic.
)1S.%: >
%aley uy 3- okrg"ego wzornika, ktrego rodek naley umieci w dowolnym
wyranym przez gracza mie!scu$ 0szystkie modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych
podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, automatyczne odczuwa! skutki
tra&ienia, natomiast te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, odczuwa!
skutki tra&ienie na 4D$ =ra&ione modele zosta! Oszo!omione*$
. ." "a ar r# #e en ni ia a l lo os so ow we e: :
5rzedstawione ponie! zasady reprezentu! zir zdarze losowych, ktre mog zaistnie
na polu itwy$ 2darzenia losowe to dziwne, czsto niepoko!ce wydarzenia ktre mog
znaczco wp"yn na kole!e rozgrywki lu zaistnie i przemin niezauwaone$
>y okreli czy zdarzenie losowe mia"o mie!sce kady z graczy przed
rozpoczciem swo!e! tury wykonu!e rzut )*$ 0ynik 1 oznacza, e wydarzy"o si co
niespodziewanego, a gracz zosta!e okrelony mianem graczem zdarzenia4 %astpnie,
gracz zdarzenia wykonu!e rzut )** ktrego wynik, odczytany z taeli odpowiada!ce!
rodza!owi rozgrywanego scenariusza, okreli rodza! zaistnia"ego zdarzenia losowego$
5o okreleniu rodza!u wydarzenia gracz zdarzenia rozstawia ewentualne modele
reprezentu!ce zdarzenie losowe zgodnie z zasadami podanymi w opisie wydarzenia$ '
ile w opisie zdarzenia losowego nie napisano inacze!, modele naley rozstawi w losowo
okrelone! streie rozstawienia w odleg"oci do *- od rzegu sto"u, ponadto aden model
zdarzenia nie moe zosta rozstawiony w odleg"oci mnie!sze! ni 12- od dowolnego
innego modelu nie dcego modelem zdarzenia$
5o rozstawieniu, ale przed rozpoczciem tury gracza zdarzenia, modele
reprezentu!ce zdarzenie losowe, o ile w opisie samego zdarzenia nie napisano inacze!,
d porusza"y si na!szycie! !ak to moliwe w kierunku na!liszego pozosta!cego
w polu widzenia modelu nie dce! modelem zdarzenia$ ,eeli w polu widzenia modelu
reprezentu!cego zdarzenie losowe nie ma adnego modelu nie dcego modelem
zdarzenia to model reprezentu!cy zdarzenie losowe porusza si w losowo okrelonym
kierunku, dopki w polu widzenia nie po!awi si model ktrego z graczy$ ,eli z opisu
zdarzenia losowego wynika, e na polu itwy po!awia si wice! ni !edna posta, to modele
zdarzenia w miar moliwoci powinny pozostawa w odleg"oci do 1- od sieie$
5onadto, !eli nie napisano inacze! model zdarzenia nie moe biega, cho moe szarowa,
w zwyk"y spos$ %aley zauway, e model zdarzenia zawsze dzie stara" si zwiza
walk !ak na!wiksz ilo postaci nie dcych modelami zdarzenia$
)odele reprezentu!ce zdarzenie losowe mog wy! poza krawd4 sto"u !edynie
podczas pocigu d4 ucieczki$ 0 przypadku innych rodza!w ruchu, niewane
dorowolnych czy przymusowych krawd4 sto"u traktowana !est !ak teren niedostpny
chya, e odrne zasady stanowi inacze!$
,eli z opisu zdarzenia losowego wynika, e wydarzenie dzie mia"o mie!sce
d"ue! ni tur, to e&ekty dzia"ania zdarzenia losowego, w tym ruch modelu zdarzenia, d
mia"y mie!sce przed rozpoczciem tury gracza zdarzenia$
' ile przed rozpoczciem rozgrywki gracze nie ustal inacze!, w czasie
rozgrywania potyczki moe zaistnie tylko !edno zdarzenie losowe, tak wic po zaistnieniu
pierwszego wydarzenia, gracze zaprzesta! wykonywania rzutw okrela!cych czy
zdarzenie losowe mia"o mie!sce$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

I I3 3 | | S S t t r r o o n n a a

.EAR.E9E ?1S1WE
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
(11) OCHRONIARZ
%a pole itwy wkracza 'gr$ Ochroniarz wyczuwa!c moliwo zaroku narzuca swe
us"ugi kompanii ktra posiada na!nisze notowania Prestiu %ruyny, nawet !eli
druyna normalnie nie moe zatrudni Ochroniarza$ ,eeli dwie kompanie posiada!
takie same notowania naley wykona rzut kostk ay okreli druyn do ktre!
przy"czy si 'gr$ %a czas iece! rozgrywki naley zapisa charakterystyk 'gra na
)AR:E ERF+/9/, wsp"czynniki zamieszczone zosta"y w R1.E.A?E P:
E)W6F9E)$ ,eli Ochroniarz przey!e rozgrywk to przed ode!ciem zada o!du za
swe us"ugi$ ,eli druyna nie zap"aci lu w !e! szeregach s"uy !u Ochroniarz lu
.iotacz O!owiu to 'gr wy"adu!e sw &rustrac! na losowo wyranym bohaterze i
ode!dzie$ 1la poitego bohatera naley natychmiast wykona rzut w %A0E?
61WA+9/:H 10RA+EM$

(12) U(R$CZONY !YT
+nwaz!a *haosu poch"on"a niezliczon ilo o&iar, a !eszcze wice! istot dozna"o
niewyoraalnych cierpie<$ *o gorsza, nie wszyscy zmarli tra&ili do Ogrod#w .orra$
0iele dusz zosta"o zdruzgotanych i uwizionych w pasmach %har, lu4niercza
energia kierowana kapryn wol )rocznych -ogw przemieni"a dusze o&iar
*haosu w wzudza!c 39'.G istot eteryczn$ +S='=> @=@9B*.%> porusza o 4- si
w losowo okrelonym kierunku$ @teryczny yt nie oddzia"u!e na wiat materialny i
zda!e si nie zauwaa toczcych potyczk modeli4 5onadto !eli udrczony byt we!dzie
w kontakt z podstawk modelu podlega!cego zasadzie spec!alne! 18*A'0%B to
zostanie natychmiast odes"any do 1omeny *haosu, a model 18*A'0%@3'
otrzyma ,1 Punkt %o&wiadczenia$

(13) ZNALEZISKO
2osowo wyrany model bohatera, ktry nie !est zwizany walk wrcz, nie zosta"
Oszo!omiony*D Powalony na ziemi* i nie -cieka*, odna!du!e ukryty pord ruin mie!skich
zaudowa< !eden znacznik kosztowno&ci$ 5o zako<czeniu potyczki kompania zwiksza
ilo znalezionych w azie eksploracji )up#w o ilo ewentualnych znacznik#w
kosztowno&ci z ktrymi zako<czy"a rozgrywk$

(14) !URZA
%ieo nad polem itwy zaciga si ciemnymi, urzowymi chmurami$ 'racz zdarzenia
wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"a dzie burza$ 3wa"towne
opady deszczu ogranicza! zasig nieprochowe! broni dystansowej do Y normalne!
wartoci, ponadto silne podmuchy wiatru utrudnia! poruszanie si oraz celne
strzelanie$ )odele nie mog biega, oraz korzysta ze zdolnoci 2'=, a wszystkie testy
traienia z broni dystansowej wykonywane s z kar (2$ )achiny wo!enne i bro dystansowa,
ktre nie wymaga! testu traienia oraz bro prochowa wypal !edynie na *,$ 9zut naley
wykona osono dla kade! takie! roni na pocztku azy strzelania$ @&ekty burzy
odczuwa! wszystkie modele zna!du!ce si pod otwartym niebem$

(1) PAKT PERCEPC&I
's"ona rzeczywistoci zosta!e rozdarta gdy na nieie zaczyna! k"i si pastelowe
chmury, a pole itwy owiewa luieny wiatr$ Slaanesh kierowany chwilowym
kaprysem zwraca swe spo!rzenie na !ednego ze miertelnikw, y zao&erowa mu
swe wtpliwe "ogos"awie<stwo$ 2osowo wyrany model bohatera 6lu stronnika !eli
w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie s"uce w szeregach druyny
modele bohater#w zosta"y 1y!czone z akcji*D take zwizany walk wrcz, Oszo!omiony*,
Powalony na ziemi* lu -ciekajcy*7 musi wykona test $ 5owodzenie oznacza, e
model bohatera otrzymu!e ,1 Punkt %o&wiadczenia$ . kolei nieudany test oznacza, e
bohater Zodrzuci"[ "ogos"awie<stwo #sicia *haosu i zosta!e natychmiast 1y!czony z
akcji*$

(1#) )ORCZKA
'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"o dzie
zdarzenie >y okreli skutki !akie przyniesie zdarzenie naley losowo okreli model
bohatera nalecy do gracza zdarzenia, take taki ktry !est zwizany walk wrcz i
wykona rzut )*, za wynik odczyta taeli:

)* RE.F?%A%
1N2 1S6A[ %a czas trwania zdarzenia losowego, warto wsp"czynnikw WW,
FS, S i :6 bohatera zosta! zmnie!szone o N1 punkt 6do minimalne!
wartoci 17$
3N4 S%RF6/E %a czas trwania zdarzenia losowego, warto wsp"czynnika W%
bohatera zaklcia zosta!e zmnie!szona o N1 punkt 6do minimalne! wartoci 17$
>N* %RXEE %aley umieci ook bohatera szeciocienn kostk, tak ay
wskazywa"a wynik Z1[$ 0 trakcie trwania zdarzenia losowego na pocztku
kade! tury bohatera naley oraca kostk tak, y wskazywa"a wynik o ,1
wikszy$ 0ynik na kostce oznacza u!emny mody&ikator do
wsp"czynnikw S i W% !aki otrzymu!e o&iara zdarzenia losowego 6do
minimalne! wartoci 17$
(11) MIOTACZ O"OWIU
. g"onym rykiem, na pole itwy wkracza 'gr$ .iotacz O!owiu wyczuwa!c
moliwo zaroku narzuca swe us"ugi kompanii ktra posiada na!nisze notowania
Prestiu %ruyny, nawet !eli druyna normalnie nie moe zatrudni .iotacza O!owiu$
,eeli dwie kompanie posiada! takie same notowania naley wykona rzut kostk ay
okreli druyn do ktre! przy"czy si 'gr$ %a czas iece! rozgrywki naley zapisa
charakterystyk 'gra na )AR:E ERF+/9/, wsp"czynniki zamieszczone zosta"y w
R1.E.A?E P: E)W6F9E)$ ,eli .iotacz O!owiu przey!e rozgrywk to przed
ode!ciem zada o!du za swe us"ugi$ ,eli druyna nie zap"aci lu w !e! szeregach s"uy
!u .iotacz O!owiu lu Ochroniarz to 'gr wy"adu!e sw &rustrac! na losowo wyranym
bohaterze i ode!dzie$ 1la poitego bohatera naley natychmiast wykona rzut w %A0E?
61WA+9/:H 10RA+EM$

(12) )LI*Y
2osowo okrelony model bohatera, ktry nie !est zwizany walk wrcz, nie zosta"
Oszo!omiony* lu Powalony na ziemi* i nie -cieka*D nalecy do gracza zdarzenia dostrzega
ta!emnicze gli&y wyryte na poliskim g"azie$ %aley wykona rzut )*, a wynik
odczyta z taeli$
)* RE.F?%A%
1 3"az oraca si w py"$
2 +ohater z"ama" zaklt piecz i zosta!e o!ty dzia"aniem zaklcia #2H=0>
9'.5>*.B 6zoacz .A)?A:A %RAE/:; 2!ER: w R1.E.A?E
PP: !ACA7, nastpnie naley powtrzy rzut )* przerzuca!c
rezultat 2$
3 3li&y zawiera! in&ormac!e o kosztownociach ukrytych w poliu, model
odna!du!e )*\> 2($
4 3li&y zawiera in&ormac!e na temat okolicznych kry!wek myliwych i
traperw$ 1o zako<czenia potyczki model bohatera moe ukrywa, si na
terenie otwartym$
> )odel odna!du!e plan tuneli$ %a pocztku nastpne! tury bohater moe
po!awi si w odleg"oci do 2- od wyranego przez gracza zdarzenia
59>S=>9@3' 19.@0>$
* %a g"azie wyryto map okolicy, a gracz zdarzenia moe automatycznie
wyra nastpny scenariusz, ktry dzie rozgrywany$

(13) POP"OCH
Sp"oszone lene zwierzta wyiega! w pe"nym galopie z lasu, pdzc wprost na
zaskoczonych druynnikw, modele przerywa! dotychczasowe dzia"ania i ze
wszystkich si" stara! si unikn stratowania$ Tura gracza zdarzenia zosta!e
natychmiast zako<czona$

(14) WICHURA
3wa"towne podmuchy wiatru gasz pochodnie i nieos"onite latarnie, ko"ysz
drzewami oraz utrudnia! poruszanie si$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego
wynik okreli ile rund trwa"a dzie wichura$ )odele nie mog biega, oraz korzysta ze
zdolnoci lot, a wszystkie testy tra&ienia z broni dystansowej wykonywane s z kar (2$
)achiny wo!enne i bro dystansowa, ktre nie wymaga! testu traienia oraz bro prochowa
wypal !edynie na *,$ 9zut naley wykona osono dla kade! takie! roni na
pocztku azy strzelania$ @&ekty wichury odczuwa! wszystkie modele zna!du!ce si pod
otwartym niebem$

(1) *ANTASMA)ORIA
Silny wiatr podnosi z ziemi tumany kurzu, lici i kwiatw$ Wragmenty zaczyna! "czy
si tworzc upiorne, luiene iluz!e nape"nia!ce serca miertelnikw strachem i
podaniem$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"o
dzie zdarzenie losowe$ 0 trakcie trwania zdarzenia losowego, wszystkie modele
zna!du!ce si na stole przeprowadza!c test oparty na wsp"czynniku :6 wykonu!
rzut 3)* odrzuca!c kostk z na!niszym wynikiem$ 2darzenie losowe nie dzia"a na
modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$

(1#) PAKT PRZETRWANIA
9zeczywisto wypacza si i pka niczym narzmia"y wrzd gdy %urgle, kieru!e swe
zaropia"e oko na !ednego ze miertelnikw$ )ateria zosta!e skaona t"ustym,
cuchncym "ogos"awie<stwem 5ana *horoy, ktre przychodzi na wiat w
plugawym smrodzie$ 2osowo wyrany model 6lu stronnika !eli w momencie
rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie s"uce w szeregach druyny modele bohater#w
zosta"y 1y!czone z akcji*D take zwizany walk wrcz, Oszo!omiony*, Powalony na ziemi*
lu -ciekajcy*7 musi wykona test W%$ 5owodzenie oznacza, e model bohatera
otrzymu!e ,1 Punkt %o&wiadczenia$ . kolei nieudany test oznacza, e bohater Zodrzuci"[
"ogos"awie<stwo %urgla i zosta!e natychmiast 1y!czony z akcji*$

W Wa ar rh he ei im m

I I4 4 | | S S t t r r o o n n a a

.EAR.E9E ?1S1WE
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
(21) KATAKUM!Y
5od stopami losowo okrelonego modelu 6ktry nie podlega zasadom spec!alnym
+S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 2'=7 nalecego do kompanii gracza
zdarzenia, zapada si ziemia$ Spada!cy model musi natychmiast wykona test S alo
w zalenoci od tego, ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test
oznacza, e nieszcznik w miar ezpiecznie wyldowa" pord szcztkw stropu
staroytnych katakumb$ %iepowodzenie oznacza, e otrzymu!e tra&ienie o S?E )*
ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$ ,eeli model w wyniku upadku nie
zostanie 1y!czony z akcji* to po zako<czeniu potyczki kompania zwiksza ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w o ,1$ ,eeli model nie posiada liny z hakiem to
pozosta!e uwiziony w katakumach i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako
1y!czony z akcji*$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna
musi wykona test /ozbicia, model uwiziony w katakumbach !est traktowany !ak
model 1y!czony z akcji*$ %aley !ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z
potyczki model nie naley w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na
%A0E?A 61WA+9/:H 10RA+EM$ )odel ktry posiada lin z hakiem po )3 turach
po!awia si na parterze losowo okrelonego udynku$

(22) WEWN$TRZNY WR)
)roczne 5otgi kieru! swe spo!rzenie na pole itwy$ 5owodowani chwilowym
kaprysem -ogowie *haosu postanawia! zmieni losy itwy$ 'racz zdarzenia musi
wykona dwa rzutu )** przerzuca!c wynik 22 i odczyta e&ekt z taeli zdarzenie
losowe$ %astpnie przeciwnik wyiera !edno ze zdarze losowych, ktrego e&ekty
odczuwa gracz zdarzenia$

(23) WY!UCH
'racz zdarzenia wyiera dowolny oszar na powierzchni sto"u ktry naley przykry
3- okrg"ym wzornikiem$ 0szystkie modele 6wrogie i sprzymierzone7, ktrych
podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta! automatycznie o!te
dzia"aniem zdarzenia losowego, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte,
dosta! si pod wp"yw zdarzenia na 4D$ =ra&ione modele zosta! Oszo!omione*$

(24) ZAKAZANY OWOC
%a ziemi, w losowo okrelonym kierunku, w odleg"oci )3- od losowo
okrelonego modelu nalecego do kompanii gracza zdarzenia, upada! splugawione
8piorytem nasiona$ .arodki wypuszcza! pdy i korzenie w chwili dotknicia ziemi,
a po chwili na "odygach po!awia! si pierwsze wielokolorowe kwiaty, ktre
przeradza! si w kuszce zmys"y owoce$ %aley uy >- okrg"ego wzornika,
ktrego rodek naley umieci w mie!scu zakorzenienia zarodka$ 0szystkie
modele, ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, odczuwa! pokus
*haosu automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte,
odczu! pokus na 4D$ %a pocztku kade! tury, w &azie rozpoczcia tury wszystkie
modele kuszone przez rolin *haosu musz wykona test :6$ %iepowodzenie
oznacza, e ulega! pokusie i w &azie ruch#w przymusowych rusza! w stron owocu!ce!
roliny$ )odele, ktre zli si na odleg"o 1- do roliny zrywa! owoc po
z!edzeniu ktrego pada! sparaliowane siln trucizn$ Sparaliowane modele do
ko<ca rozgrywki traktowane s !ako 1y!czone z akcji*$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy
w momencie okrelania czy druyna musi wykona test /ozbicia, sparaliowany
model !est traktowany !ak model 1y!czony z akcji*$ %aley !ednak zauway, e za
wy"czony w ten spos z potyczki model nie naley w trakcie sekwencji po potyczce
wykonywa rzutw na %A0E?A 61WA+9/:H 10RA+EM$

(2) SZCZURY
5rzeraone szczury w pop"ochu opuszcza! mie!skie kana"y ataku!c wszystko co
stanie im na drodze$ %aley uy 3- okrg"ego wzornika, ktry dzie
reprezentowa" r#j szczur#w$ /#j szczur#w porusza si o 2)*- w losowo okrelonym
kierunku, ignoru!c kary za ruch przez przeszkody i rodza!e terenu 6za wy!tkiem
terenu niedostpnego7$ /#j nie moe zosta orany na cel zakl, zwizany walk wrcz
oraz ostrzelany 6take magicznymi pociskami7, a wszystkie modele ktre zna!d si na
drodze ro!u otrzymu! traienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z Ochrony
Pancerza$

(2#) PAKT (OMINAC&I
5otny ryk wydoywa!cy si z mosinego gard"a 5ana #rwi przetacza si nad
horyzontem$ #horne kieru!e swe ogniste spo!rzenie na !ednego ze miertelnikw$
2osowo wyrany model bohatera 6lu stronnika !eli w momencie rozpoczcia
zdarzenia losowego wszystkie s"uce w szeregach druyny modele bohater#w zosta"y
1y!czone z akcji*D take zwizany walk wrcz, Oszo!omiony*, Powalony na ziemi* lu
-ciekajcy*7 musi wykona test S$ 5owodzenie oznacza, e model bohatera otrzymu!e
,1 Punkt %o&wiadczenia$ . kolei nieudany test oznacza, e bohater Zodrzuci"[
"ogos"awie<stwo %urgla i zosta!e natychmiast 1y!czony z akcji*4

(21) WILCZY ("
5od stopami nalecego do kompanii gracza zdarzenia losowo okrelonego modelu,
ktry nie podlega zasadom spec!alnym +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 2'=,
zapada si ziemia$ )odel musi natychmiast wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w
zalenoci od tego, ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test
oznacza, e model zdo"a" unikn upadku$ %iepowodzenie oznacza, e model
zosta!e uwiziony w wilczym dole i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony
z akcji*$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi
wykona test /ozbicia, model uwiziony w wilczym dole !est traktowany !ak model
1y!czony z akcji*$ %aley !ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki
model nie naley w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na %A0E?A
61WA+9/:H 10RA+EM$

(22-23) LENE LICHO
5rastare lasy ro! si od wszelkiego rodza!u duchw$ 0 swych prawdziwych
&ormach s to na!czcie! lnice, kuliste powiaty d4 widmowe kszta"ty$ .nane s
pod wspln nazw "e&nego "icha, zastpw nieoliczalnych i upartych istot, ktre
rwnie dorze wyratowa mog z"kanego podrnika !ak te powie go do
zguy$ >y okreli skutki !akie przyniesie zdarzenie naley losowo okreli model
bohatera nalecy do gracza zdarzenia, take taki ktry !est zwizany walk wrcz i
wykona rzut )*, za wynik odczyta taeli:
)* RE.F?%A%
1 E.ER.0/[ %aley wykona rzut )*, wynik 3D oznacza, e model bohatera
zosta!e orany na cel przez niesione na grziecie ptakw %zierzby i
otrzymu!e traienie o S?E 4$
2 6S1%9)* 'mamiony przez Psotniki model bohatera do zako<czenia
potyczki podlega zasadzie spec!alne! 3?85'=>$ )odele podlega!ce zasadzie
spec!alne! %+@.?')%'F nie podlega! wp"ywowi tego zdarzenia losowego$
3 6R.ERA+A:.EE +ohater zosta!e omamiony i przestraszony iluz!ami
wywo"anymi przez le&ne licho$ )odel musi wykona test S=9>*A8,
niepowodzenie oznacz, e -cieka* w losowo okrelonym kierunku$
4 .L12?W:EE )odel bohatera, otoczony przez male<kich, skrzydlatych
wo!ownikw uzro!onych w maciupkie ronie moe wykona w
na!lisze! azie walki wrcz ,)* A%A)HW broni naturaln$ 9ozstrzyga si !e
z WW bohatera, przy 9:;A%/WE rwne! 4 i S?E 1$ 1odatkowo ataki te
zalicza si do magicznych i s .>=98=B)+ >=>#>)+$
> 6R1!E9FS.)E +ohater napotyka r! Promieniuszk#w, ktre prowadz go
poprzez sie podziemnych tuneli$ %a pocztku nastpne! tury bohater moe
po!awi si w dowolnym mie!scu powierzchni sto"u$ ,eeli ruch taki
prowadzi do kontaktu z wrogiem, to !est to rwnoznaczne z szar 6szara
ta podlega dzie wszystkich zasadom szary7$
* 2WE%?)E +ohater odna!du!e pozostawione przez 5wietliki znaki i symole,
a gracz zdarzenia moe automatycznie wyra nastpny scenariusz, ktry
dzie rozgrywany$

(24) PAKT PERCEPC&I
's"ona rzeczywistoci zosta!e rozdarta gdy na nieie zaczyna! k"i si pastelowe
chmury, a pole itwy owiewa luieny wiatr$ Slaanesh kierowany chwilowym
kaprysem zwraca swe spo!rzenie na !ednego ze miertelnikw, y zao&erowa mu
swe wtpliwe "ogos"awie<stwo$ 2osowo wyrany model bohatera 6lu stronnika !eli
w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie s"uce w szeregach druyny
modele bohater#w zosta"y 1y!czone z akcji*D take zwizany walk wrcz, Oszo!omiony*,
Powalony na ziemi* lu -ciekajcy*7 musi wykona test $ 5owodzenie oznacza, e
model bohatera otrzymu!e ,1 Punkt %o&wiadczenia$ . kolei nieudany test oznacza, e
bohater Zodrzuci"[ o&ert #sicia *haosu i zosta!e natychmiast 1y!czony z akcji*$

(2) WRZO(Y
2osowo okrelony model nalecy do gracza zdarzenia, take taki ktry !est zwizany
walk wrcz, zosta!e pogryziony przez plugawe %urglingi, ktre mie!c si radonie
wyskoczy"y z poliskie! sterty odchodw$ 5oksany przez %urglingi modelu musi
wykona test W%$ %ieudany test oznacza, e model traci 1 punkt +w ez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza$

(2#) PIEKIELNY +AR
*hmury skrywa!ce s"o<ce z g"onym sykiem znika! z przestworzy, a pole itwy
przez )3 rundy zalewa! &ale piekielnego aru$ 0szystkie modele, ktre posiada!
9@1%+ 5>%*@9. lu *+GU#+ 5>%*@9. lu 5>%*@9. . +=A+2)>98 lu 5>%*@9.
. 39')9+28 do ko<ca trwania zdarzenia losowego otrzymu! mody&ikator N1 do
wsp"czynnikw S. i S$ 5onadto, naley zauway e piekielny ar nie ma wp"ywu na
modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F oraz postacie podlega!ce
zasadzie spec!alne! 1@)'% i %+@8)>9?B$


F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

I> | S t r o n a

.EAR.E9E ?1S1WE
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
(31) M)"A
'kolic spowi!a gsta, zimna i lepka mg"a, ktra poch"ania w mlecznym
oparze poliskie zaudowania$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego
wynik okreli ile rund trwa"a dzie mg!a$ 0idoczno zosta!e ograniczona
do 3)*-$ 9zut okrela!cy zasig widocznoci, naley wykona na pocztku
tury kadego z graczy, w azie rozpoczcia tury$ 0ynik oowizu!e wszystkie
modele nalece do kompanii, nie ma potrzey wykonywa osonego rzutu
dla kadego z druynnikw$ @&ekty mg!y odczuwa! wszystkie modele
zna!du!ce si pod otwartym niebem$

(32) Z(RUZ)OTANY !U(YNEK
2osowo okrelony udynek z hukiem oraca si w ruin$ 0szystkie modele
zna!du!ce si wewntrz udynku musz wykona udany test lu
otrzyma! traienie z SLX > z cech ora 198.3'*.H*B$ )odele, ktre si
wspina"y lu zna!dowa"y si na dachu upadaj z wysokoci, na ktre! si
zna!dowa"y$ %astpnie naley zamieni makiet udynku na ruiny, a modele
ktre zna!dowa"y si w udynku lu z niego spad"y naley umieci w
odleg"oci do 1- od krawdzi ruin$

(33) OP$TANIE
2osowo okrelony model 6ktry nie podlega zasadom 18*A'0%B oraz
1@)'%, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A i %+@8)>9?B7, nalecy do
kompanii gracza zdarzenia zosta!e optany$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3,
ktrego wynik okreli ile rund trwa"o dzie optanie$ 0 kade! turze gracza
zdarzenia optany samo!czymi mylami model dzie prowa" odera
soie ycie$ )odel na pocztku azy walki wrcz zada!e soie !edno
automatyczne traienie losowo okrelon roni rczn$ =est zranienia
wykonu!e si z SLX optanego modelu$ 0 trakcie optania model traktowany
!est !ako Oszo!omiony* i nie moe pode!mowa adnych innych akc!i poza
pr samo!stwa$

(34) KWANY (ESZCZ
%a czas trwania zdarzenia losowego nad polem itwy szale!e wichura 6zoacz
61C1EA W S%AR/! 2WE:E w R1.E.A?E P: )A!6A9A7$ %ad
polem itwy gromadz si wieloarwne chmury na!eone rnokolorowymi
"yskawicami$ '"oki nieustannie zmienia! kszta"t przyiera!c wygld
przekltych -ogw *haosu$ Sine chmury sun nisko nad polem itwy
zalewa!c ziemi strumieniami kwanego deszczu$ .mieszany z deszczem
*zarci 5y" pali skr i wgryza si w kamie< i metal$ 'racz zdarzenia
wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"o dzie zdarzenie
losowe$ 0 czasie trwania zdarzenia losowego wszystkie modele zna!du!ce si na
terenie otwartym otrzymu! tra&ienie o S?E )3 ez moliwoci skorzystania
z Ochrony Pancerza$

(3) TRZ$SIENIE ZIEMI
Siedzce na dachu kruki zrywa! si z g"onym krakaniem a psy zaczyna!
panicznie u!ada$ 5o chwili pierwsze gwa"towne wstrzsy niemal rzuca!
druynnikw na ziemi$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik
okreli ile rund trwa"o dzie trzsienie ziemi$ 0 czasie trwania trzsienia ziemi
teren otwarty traktowany !est !ak teren trudny, teren trudny sta!e si bardzo
trudny, a teren bardzo trudny sta!e si miertelnie nieezpieczny : wszystkie
modele ktre w momencie rozpoczcia trzsienia ziemi zna!du! si na terenie
bardzo trudnym otrzymu! traienie o S?E )* ez moliwoci skorzystania z
Ochrony Pancerza$ 0 czasie trwania trzsienia ziemi modele nie mog biega,D
skaka, i wspina, si, a wszystkie testy traienia wykonywane s z kar (1$
5onadto, wszystkie modele podlega!ce zasadzie spec!alne! .0+@9.G musz
wykona test :6$ %iepowodzenie oznacza, e sp"oszone modele zaczyna!
-cieka,*$

(3#) !URZA CHAOSU
Struktura rzeczywistoci zosta!e splugawiona dotykiem )rocznych -ogw$
@mmaterium przenika .aterium mamic i zwodzc zmys"y miertelnikw$
'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"o
dzie +urza 6haosu$ 1opki zdarzenie losowe dzie mia"o mie!sce kady z
graczy na pocztku swo!e! tury musi wykona rzut )*, ktrego wynik
mierzony w calach okreli zasig dowodzenia przywdcw kompanii oraz
warto o !ak naley zwikszy, mierzone na potrzey szar i zasigu broni
dystansowej, odleg"oci pomidzy modelami$ %aley zwrci uwag, e +urza
6haosu zak"ca zdolno percepc!i postaci, a same modele nie zosta!
przesunite$

(31) SILNY WIATR
5odmuchy silnego, porywistego wiatru porusza! konarami i ko"ysz
mnie!szymi drzewami$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik
okreli ile rund trwa" dzie silny wiatr$ 1ystans lotu modeli ze zdolnoci
lot zosta!e zmnie!szony do J-$ 0szystkie testy traienia wykonywane dla
broni dystansowych przeprowadzane s z kar N1$ 5onadto, machiny wo!enne i
bro dystansowa, ktre nie wymaga! testu traienia oraz bro prochowa wypal
na 4,$ 9zut naley wykona osono dla kade! takie! roni na pocztku
azy strzelania$ @&ekty silnego wiatru odczuwa! wszystkie modele zna!du!ce
si pod otwartym niebem$

(32) SZA"
2osowo okrelony model, ktry podlega zasadzie spec!alne! .0+@9.G,
nalecy do kompanii gracza zosta!e optany przez le&ne licho$ 'racz
zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa" dzie sza!$
0 trakcie trwania zdarzenia losowego oszala"e .0+@9.G natychmiast szaruje i
dzie walczy z na!liszym sprzymierzonym druynnikiem$ 5o
zako<czeniu zdarzenia losowego modele ktre walczy"y wrcz naley ustawi
1- od sieie$

(33) NIEOCZEKIWANA ZAMIANA MIE&SC
%ieosk"on rozdziera przenikliwy, perwersy!ny miech Slaanesha, ktry z
luienym umiechem oszuku!c przestawia &igury na oskie! szachownicy$
)3 losowo okrelone modele bohater#w 6lu stronnik#w !eli w momencie
rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie s"uce w szeregach druyny modele
bohater#w zosta"y 1y!czone z akcji*D take zwizane walk wrcz, Oszo!omione*,
Powalone na ziemi* lu -ciekajce*7 nalece do gracza zdarzenia zamienia si
mie!scem z losowo okrelonymi modelami nalecymi do kompanii
przeciwnika$

(34) !A)NO
'racz zdarzenia wyiera dowolny oszar na powierzchni sto"u ktry naley
przykry 3- okrg"ym wzornikiem$ 0szystkie modele 6wrogie i
sprzymierzone7, ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem,
zosta! automatycznie o!te dzia"aniem zdarzenia losowego, te modele,
ktrych podstawki s czciowo przykryte, dosta! si pod wp"yw zdarzenia
na 4D$ )odele, o!te dzia"aniem zdarzenia losowego, ktre posiada! Ochron
Pancerza musz natychmiast wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w
zalenoci od tego, ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany
test oznacza, e uda"o im si unikn zapadnicia w agnie$ %ieudany test
oznacza, e model musi wykona rzut na Ochron Pancerza$ 8dany rzut na
Ochron Pancerza oznacza, e ociony zro! model zapada si w agnie i
zosta!e natychmiast Powalony na ziemi*$ 2darzenie losowe nie dzia"a na +S='=B
@=@9B*.%@, 2@%@ 18*AB oraz modele podlega!ce zasadzie spec!alne!
2'=$

(3) PAKT (OMINAC&I
5otny ryk wydoywa!cy si z mosinego gard"a 5ana #rwi przetacza
si nad horyzontem$ #horne kieru!e swe ogniste spo!rzenie na !ednego ze
miertelnikw$ 2osowo wyrany model bohatera 6lu stronnika !eli w
momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie s"uce w szeregach
druyny modele bohater#w zosta"y 1y!czone z akcji*D take zwizany walk
wrcz, Oszo!omiony*, Powalony na ziemi* lu -ciekajcy*7 musi wykona test S$
5owodzenie oznacza, e model bohatera otrzymu!e ,1 Punkt %o&wiadczenia$
. kolei nieudany test oznacza, e bohater Zodrzuci"[ "ogos"awie<stwo
%urgla i zosta!e natychmiast 1y!czony z akcji*4

(3#) Z"OWA(Y
)roczny cie< rozpaczy i eznadziei spowi!a okolic w ciemnociach, gdy
nad polem itwy po!awia si z"owieszczy r! przekltych 2!owad#w$ %aley
uy 3- okrg"ego wzornika, ktry dzie reprezentowa" r! 2!owad#w$
2!owady porusza! si o 2)*- w losowo okrelonym kierunku, ignoru!c
kary za ruch przez przeszkody i rodza!e terenu 6za wy!tkiem terenu
niedostpnego7$ 9! z!owad#w nie moe zosta orane na cel zakl, zwizany
walk wrcz oraz ostrzelany 6take magicznymi pociskami7, a wszystkie modele
6nie podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@8)>9?B, +S='=> @=@9B*.%>,
2@%B 18*A, 1@)'% oraz %+@.?')%'F7 ktre zna!d si na drodze
2!owad#w musz wykona test W% lu zostan Powalone na ziemi*$
W Wa ar rh he ei im m

I I* * | | S S t t r r o o n n a a

.EAR.E9E ?1S1WE
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
(41) SILNY WIATR
5odmuchy silnego, porywistego wiatru porusza! konarami i ko"ysz
mnie!szymi drzewami$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik
okreli ile rund trwa" dzie silny wiatr$ 1ystans lotu modeli ze zdolnoci lot
zosta!e zmnie!szony do J-$ 0szystkie testy traienia wykonywane dla broni
dystansowych przeprowadzane s z kar N1$ 5onadto, machiny wo!enne i bro
dystansowa, ktre nie wymaga! testu traienia oraz bro prochowa wypal na 4,$
9zut naley wykona osono dla kade! takie! roni na pocztku azy
strzelania$ @&ekty silnego wiatru odczuwa! wszystkie modele zna!du!ce si
pod otwartym niebem$

(42) KRZYCZCE CIANY
0iele o&iar Aord *haosu zosta"o stopionych z kamieniem tworzc
przeraa!ce p"ywe posgi$ #rzyczce z niewyoraalnego lu twarze
przeudzonych podmuchem 0iatrw )agii o&iar #amienia 5rzemian
ukazu! si na cianach losowo okrelonego udynku$ 0szystkie modele
zna!du!ce si wewntrz udynku lu w odleg"oci J- od !ego krawdzi
musz wykona test :6$ %ieudany test oznacza, e trac tyle punktw +W
o ile nie powid" si test :6$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego
wynik okreli ile rund trwa"o dzie zdarzenie losowe$ 0 trakcie trwania
zdarzenia losowego wszystkie modele ktre d chcia"y we! do rodka
udynku d musia"y wykona test S=9>*A8$ 2darzenie losowe nie dzia"a na
modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$

(43) PAKT PRZETRWANIA
9zeczywisto wypacza si i pka niczym narzmia"y wrzd gdy %urgle,
kieru!e swe zaropia"e oko na !ednego ze miertelnikw$ )ateria zosta!e
skaona t"ustym, cuchncym "ogos"awie<stwem 5ana *horoy, ktre
przychodzi na wiat w plugawym smrodzie$ 2osowo wyrany model bohatera
6lu stronnika !eli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie
s"uce w szeregach druyny modele bohater#w zosta"y 1y!czone z akcji*D take
zwizany walk wrcz, Oszo!omiony*, Powalony na ziemi* lu -ciekajcy*7 musi
wykona test W%$ 5owodzenie oznacza, e model bohatera otrzymu!e ,1
Punkt %o&wiadczenia$ . kolei nieudany test oznacza, e bohater Zodrzuci"[
"ogos"awie<stwo %urgla i zosta!e natychmiast 1y!czony z akcji*4

(44) PR!A KRWI
5rzez nieosk"on przetacza si gard"owy miech 5ana #rwi$ #horne
postanawia nagrodzi swych druynnikw wtpliw "ask dowiadczenia
pr#by krwi$ 1o ko<ca potyczki kady model, ktry 1y!czy z akcji* inn posta
musi wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w zalenoci od tego, ktry ze
wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ %iepowodzenie oznacza, e model
zosta!e Powalony na ziemi* przez potok krwi tryska!ce! z ziemi$

(4) (ESZCZ RY!
%a czas trwania zdarzenia losowego nad polem itwy szale!e wichura 6zoacz
61C1EA W S%AR/! 2WE:E w R1.E.A?E P: )A!6A9A7$ %ad
polem itwy gromadz si wieloarwne chmury na!eone rnokolorowymi
"yskawicami$ '"oki nieustannie zmienia! kszta"t przyiera!c wygld
przekltych -ogw *haosu$ %arzmia"e kuliste chmury pka! z g"uchym
trzaskiem a na ziemi zaczyna! spada t"uste ryy$ 'racz zdarzenia wykonu!e
rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"o dzie zdarzenie losowe$ 0
czasie trwania zdarzenia losowego teren otwarty traktowany !est !ak teren trudny,
teren trudny sta!e si bardzo trudny, a teren bardzo trudny sta!e si nieezpieczny
: modele ktre w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego zna!du! si na
terenie bardzo trudnym musz wykona test S alo w zalenoci od tego,
ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ %ieudany test oznacza e
model otrzymu!e tra&ienia o S?E )3 ez moliwoci skorzystania z Ochrony
Pancerza$ 0 czasie trwania zdarzenia losowego modele nie mog biega,D skaka,
oraz wspina, si i lata,, a wszystkie testy traienia wykonywane s z kar (1$

(4#) W$(ROWNY HAN(LARZ
%ieopodal pola itwy zatrzymu!e wdrowny handlarz, ktry po zako<czeniu
potyczki zao&eru!e zwyciskie! kompanii swe towary$ Aandlarz sprzeda, za
po"ow wartoci podane! w R1.E.A?E P: E)W6F9E), nastpu!ce
przedmioty: *.'S%@#, A@?), #8S.>, 2>=>9%+> S.='9)'0>, 2+%> .
A>#+@), )>*.83>, )>5>, )+@*., )?'= -','0B, 5+S='2@=, 5+S='2@=
5',@1B%#'0B, 9@2+#0+>, S=9.>?B ?'0*B, S.=B2@=, =>2+.)>%
S.*.G*+>, ='5X9 -','0B, 0'1G -?'3'S?>0+'%H '9>. 1'0'2%H
=98*+.%G / )+#S=89G$ >y okreli ilo posiadanego przez handlarza
towaru naley dla kadego przedmiotu wykona rzut )3$

(41) M)"A
'kolic spowi!a gsta, zimna i lepka mg"a$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3,
ktrego wynik okreli ile rund trwa"a dzie mg!a$ 0idoczno zosta!e
ograniczona do 3)*-$ 9zut okrela!cy zasig widocznoci, naley wykona na
pocztku tury kadego z graczy, w azie rozpoczcia tury$ 0ynik oowizu!e
wszystkie modele nalece do kompanii, nie ma potrzey wykonywa osonego
rzutu dla kadego z druynnikw$ @&ekty mg!y odczuwa! wszystkie modele
zna!du!ce si pod otwartym niebem$

(42) !"$(NE O)NIKI
%ad losowo okrelonym modelem nalecym do kompanii gracza zdarzenia
po!awia! si eteryczne ognie$ +!dne ogniki w kade! turze przemieszcza! si w
kierunku wyznaczonym za pomoc (ostki /ozrzutu, wynik %RAFE9E[ oznacza,
e pozosta! w mie!scu$ 1ystans naley wyznaczy za pomoc rzutu (ostk
Artyleryjsk, wynik 9EW/6ALE oznacza, e istoty eteryczne po wykonaniu ruchu
znika! rwnie nagle !ak si po!awi"y$ %aley uy 3- okrg"ego wzornika, ktrego
rodek naley umieci w mie!scu po!awienia si b!dnych ognik#w$ 0szystkie
modele, ktre znalaz"y si na drodze istot eterycznych, a ktrych podstawki zosta"y
ca"kowicie przykryte wzornikiem, podlega! dzia"aniu b!dnych ognik#w, te modele,
ktrych podstawki s czciowo przykryte, podlega! dzia"aniu na 4D$ %a
pocztku kade! w"asne! tury, w &azie rozpoczcia tury wszystkie modele, o!te
dzia"aniem b!dnych ognik#w musz przeprowadzi test :6 wykonu!c rzut 3)* i
odrzuca!c kostk z na!niszym wynikiem$ %iepowodzenie oznacza, e model
oraca si 6wok" rodka podstawki7 w kierunku na wprost od b!dnych ognik#w i
zaczyna -cieka,*$ .darzenie losowe nie dzia"a na modele podlega!ce zasadzie
spec!alne! %+@.?')%'F$

(43) CH"OCIEL
2osowo okrelony model 6ktry nie podlega zasadzie spec!alne! 1@)'%, +S='=>
@=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz %+@8)>9?B7 nalecy do kompanii gracza
zdarzenia zosta!e zaatakowany przez misoern rolin$ 9olina zwana przez
mieszka<cw +mperium 6h!o&cielem ywi si krwi i niewielkimi kawa"kami misa,
ktre wyrywa z cia"a o&iary d"ug, pokryt ostrymi kolcami witk$ )odel o!ty
dzia"aniem zdarzenia losowego otrzymu!e po!edyncze traienie o S?E )* z cech ora
59@*B.B,%@ 81@9.@%+@ i 59.@-+*+@ 5>%*@9.>$

(44) NIECHA& !$(ZIE WOLA MO&A,
.iemia dry, gdy przez horyzont przetacza si gard"owy miech 5ana #rwi$
#horne odarza zgromadzonych na polu itwy miertelnikw wtpliw "ask
swego spo!rzenia$ 0szystkie modele, ktre nie s zwizane walk wrcz musz
wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w zalenoci od tego, ktry ze
wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ %iepowodzenie oznacza, e tch#rzliwa i
s!aba posta z woli 5ana #rwi zosta!e Powalona na ziemi*$

(4) POT$)A MA)II
%ad horyzontem przetacza si upiorny skrzek !ednego z Pan#w Przemian, a
powietrze nad polem itwy zaczyna iskrzy od nadmiaru energii magiczne!, ktra
przedosta"a si do rzeczywistoci z @mmaterium$ 'racz zdarzenia moe rzuci
natychmiast !eden z w"asnych czarw$ %ie wymaga to rzutu kostkami : czar
rzucony !est automatycznie, a przeciwnik nie ma prawa pode!mowania pr
powstrzymania !ego e&ektw poprzez rozproszenie go$ Potdze magii nie mona si
oprzeE

(4#) STU(NIA
5od stopami nalecego do kompanii gracza zdarzenia losowo okrelonego
modelu 6ktry nie podlega zasadom spec!alnym +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B
18*A oraz 2'=7 zapada si ziemia$ Spada!cy model musi natychmiast
wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w zalenoci od tego, ktry ze
wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test oznacza, e nieszcznik
w miar ezpiecznie wyldowa" na dnie zapomniane! studni$
%iepowodzenie oznacza, e otrzymu!e tra&ienie o S?E )3 ez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza$ ,eeli model w wyniku upadku nie zostanie
1y!czony z akcji* to po zako<czeniu potyczki kompania zwiksza ilo
znalezionych w azie eksploracji )up#w o ,1$ ,eeli model nie posiada liny z
hakiem to pozosta!e uwiziony na dnie studni i do ko<ca rozgrywki
traktowany !est !ako 1y!czony z akcji*$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w
momencie okrelania czy druyna musi wykona test /ozbicia, model
uwiziony w studni !est traktowany !ak model 1y!czony z akcji*$ %aley
!ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki model nie naley
w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na %A0E?A 61WA+9/:H
10RA+EM$ )odel ktry posiada lin z hakiem po )3 turach po!awia si na
grze szyu$

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

II | S t r o n a

.EAR.E9E ?1S1WE
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
(1) NAWIE(ZONY !U(YNEK
0ntrze losowo okrelonego udynku rozwietla wieloarwne eteryczne wiat"o
przei!a!ce si na zewntrz oknami i szczelinami$ 0szystkie modele zna!du!ce si
wewntrz udynku oraz te ktre wspina"y si lu zna!dowa"y si na dachu musz
wykona udany test S=9>*A8 lu zaczn -cieka,*$ -udynek dzie nawiedzany przez
niematerialne yty do zako<czenia potyczki, a wszystkie modele ktre d chcia"y
we! do rodka d musia"y wykona test S=9>*A8$ .darzenie losowe nie dzia"a
na modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$

(2) R& MUCH
%ad polem itwy gromadzi si chmura t"ustych i rzczcych much$ 'wady
wchodz do ust, nosa i uszu$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli
ile rund trwa"o dzie zdarzenie losowe$ 0 czasie trwania zdarzenia losowego wszystkie
testy traienia przeprowadzane przez modele wykonywane s z kar (1$

(3) PO&E(YNEK
%ieiosa rozdziera szyderczy miech$ 2osowo okrelony model bohatera 6lu stronnika
!eli w momencie rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie s"uce w szeregach druyny
modele bohater#w zosta"y 1y!czone z akcji*7 z kade! kompani iorce! udzia" w
potyczce zosta!e naznaczony run wyzwania$ 0yrane przez )rocznych -ogw
modele bohater#w w kade! turze, w ktre! nie pozosta! zwizane walk wrcz lu nie
zosta"y Oszo!omione*, Powalone na ziemi* i nie -ciekaj* musz wykona ruch w kierunku
naznaczonego modelu przeciwnika y rozpocz z nim walk wrcz$ $aznaczone modele
d walczy dopty, dopki na polu itwy nie pozostanie !eden wyraniec
)rocznych -ogw, nawet !eli druyny w szeregach ktrych s"u bohaterowie zostan
9'.-+=@$ )odel ktry zwyciy zosta!e odarzony b!ogos!awiestwem -ogw *haosu$
%aley wykona rzut 2)*, ktrego wynik odczytany z %A0E? EAR/ :HA1SF
6zoacz 1)1 :HA1SF w R1.E.A?E P: .ASAE/ S6E:;A?9E7 okreli nagrod
!ak otrzyma" czempion$ %aley zauway e otrzymane w ten spos nagrody ma!
charakter trwa"y i oowizu! take w czasie rozgrywania kole!nych potyczek$

(4) ROZPA(LINA
5od stopami nalecego do kompanii gracza zdarzenia losowo okrelonego modelu,
ktry nie podlega zasadom spec!alnym +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz 2'=,
zapada si ziemia$ )odel musi natychmiast wykona test SL/ alo 9:;A%/W/ w
zalenoci od tego, ktry ze wsp"czynnikw modelu !est wikszy$ 8dany test
oznacza, e model zdo"a" unikn upadku$ %iepowodzenie oznacza, e model
zosta!e uwiziony w rozpadlinie i do ko<ca rozgrywki traktowany !est !ako 1y!czony
z akcji*$ 8wzgldnia!c ten stan rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi
wykona test /ozbicia, model uwiziony w rozpadlinie !est traktowany !ak model
1y!czony z akcji*$ %aley !ednak zauway, e za wy"czony w ten spos z potyczki
model nie naley w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na %A0E?A
61WA+9/:H 10RA+EM$

() ZWO&E
2osowo okrelony model bohatera 6ktry nie !est zwizany walk wrcz, nie zosta"
Oszo!omiony* lu Powalony na ziemi* i nie -cieka*7 nalecy do gracza zdarzenia dostrzega
zwo!e rozrzucone pod cian na!liszego udynku$ ,eeli model w azie ruchu
pode!dzie to udynku naley wykona rzut )*, a wynik odczyta z taeli$
)* RE.F?%A%
1 .w! rozsypu!e si ze staroci$
2 +ohater z"ama" zaklt piecz i zosta!e o!ty dzia"aniem zaklcia #2H=0>
9'.5>*.B 6zoacz .A)?A:A %RAE/:; 2!ER: w R1.E.A?E PP:
!ACA7, nastpnie naley powtrzy rzut )* przerzuca!c wynik 2$
3 .w! zawiera in&ormac!e o kosztownociach ukrytych w poliu udynku,
model odna!du!e )*\> 2($
4 .w! zawiera in&ormac!e na temat okolicznych kry!wek gildii z"odziei$ 1o
zako<czenia potyczki model bohatera moe -krywa,* si na terenie otwartym$
> )odel odna!du!e plan kana"w$ %a pocztku nastpne! tury bohater moe
po!awi si na parterze wyranego przez gracza zdarzenia udynku$
* %a zwo!ach rozrysowano map okolicy, a gracz zdarzenia moe
automatycznie wyra nastpny scenariusz, ktry dzie rozgrywany$

(#) WICHURA
3wa"towne podmuchy wiatru gasz pochodnie i nieos"onite latarnie, ko"ysz
drzewami oraz utrudnia! poruszanie si$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego
wynik okreli ile rund trwa"a dzie wichura$ )odele nie mog biega, oraz korzysta ze
zdolnoci lot, a wszystkie testy tra&ienia z broni dystansowej wykonywane s z kar (2$
)achiny wo!enne i bro dystansowa, ktre nie wymaga! testu traienia oraz bro prochowa
wypal !edynie na *,$ 9zut naley wykona osono dla kade! takie! roni na
pocztku azy strzelania$ @&ekty wichury odczuwa! wszystkie modele zna!du!ce si
pod otwartym niebem$


(1) UROCZYSKO
%ienaturalna cisza i duszna, z"owroga atmos&era uroczyska rozciga si nad
polem itwy$ Strzpy @mmaterium mami i zwodz zmys"y miertelnikw$ 'racz
zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"o dzie
zdarzenie losowe$ 1opki zdarzenie losowe dzie mia"o mie!sce warto
wsp"czynnika :6 wszystkich modeli zna!du!cych si na powierzchni sto"u
zosta!e zmnie!szona o N1 punkt 6a do minimalne! wartoci 2 punktw7$
.darzenie losowe nie dzia"a na modele podlega!ce zasadzie spec!alne!
%+@.?')%'F$

(2) )ORCZKA
'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"o
dzie zdarzenie >y okreli skutki !akie przyniesie zdarzenie naley losowo
okreli model bohatera nalecy do gracza zdarzenia, take taki ktry !est
zwizany walk wrcz i wykona rzut )*, za wynik odczyta taeli:
)* RE.F?%A%
1N2 1S6A[ %a czas trwania zdarzenia losowego, warto wsp"czynnikw
WW, FS, S i :6 bohatera zosta! zmnie!szone o N1 punkt 6do
minimalne! wartoci 17$
3N4 S%RF6/E %a czas trwania zdarzenia losowego, warto wsp"czynnika
W% bohatera zaklcia zosta!e zmnie!szona o N1 punkt 6do minimalne!
wartoci 17$
>N* %RXEE %aley umieci ook bohatera szeciocienn kostk, tak ay
wskazywa"a wynik Z1[$ 0 trakcie trwania zdarzenia losowego na
pocztku kade! tury bohatera naley oraca kostk tak, y
wskazywa"a wynik o ,1 wikszy$ 0ynik na kostce oznacza u!emny
mody&ikator do wsp"czynnikw S i W% !aki otrzymu!e o&iara
zdarzenia losowego 6do minimalne! wartoci 17$

(3) KRWAWIEC
5rzeudzone podmuchami %har misoerne roliny wyciga! swe korzenie y
ugasi pragnienie$ 'racz zdarzenia wyiera dowolny oszar na powierzchni
sto"u ktry naley przykry 3- okrg"ym wzornikiem$ 0szystkie modele
6wrogie i sprzymierzone7, ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte
wzornikiem, zosta! automatycznie o!te dzia"aniem zdarzenia losowego, te
modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dosta! si pod wp"yw
zdarzenia na 4D$ '!te dzia"aniem zdarzenia losowego modele, ktre nie
podlega! zasadzie spec!alne! 1@)'%, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A oraz
%+@8)>9?B, otrzymu! traienie o S?E )3$

(4) PAKT WIE(ZY
9zeczywisto zapada si w soie, a nastpnie z trzaskiem wywraca na lew
stron gdy z @mmaterium przei!a si upiorne spo!rzenie !ednego z Pan#w
Przemian$ 2osowo wyrany model bohatera 6lu stronnika !eli w momencie
rozpoczcia zdarzenia losowego wszystkie s"uce w szeregach druyny modele
bohater#w zosta"y 1y!czone z akcji*D take zwizany walk wrcz, Oszo!omiony*,
Powalony na ziemi* lu -ciekajcy*7 musi wykona test :6$ 5owodzenie oznacza,
e model bohatera otrzymu!e ,1 Punkt %o&wiadczenia$ . kolei nieudany test
oznacza, e bohater Zodrzuci"[ "ogos"awie<stwo =zeentcha i zosta!e
natychmiast 1y!czony z akcji*4

() UPS,
2osowo okrelony model bohatera 6ktry nie !est zwizany walk wrcz, nie zosta"
Oszo!omiony* lu Powalony na ziemi* i nie -cieka*7 nalecy do gracza zdarzenia
musi wykona test $ %ieudany test oznacza, e model potyka si o porasta!ce
pod"oe cierniste roliny i zosta!e Oszo!omiony*$ 5onadto, !eli model zdo"a
podnie si z ziemi wrd rolin odna!du!e )3 porc!e zi", ktre po spoyciu
dzia"a! tak !ak )+#S=89> 2@*.%+*.> 6zoacz R1.E.AL P:
E)W6F9E)7$

(#) !URZA
%ieo nad polem itwy zaciga si ciemnymi, urzowymi chmurami$ 'racz
zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"a dzie burza$
3wa"towne opady deszczu ogranicza! zasig nieprochowe! broni dystansowej do
Y normalne! wartoci, ponadto silne podmuchy wiatru utrudnia! poruszanie
si oraz celne strzelanie$ )odele nie mog biega, oraz korzysta ze zdolnoci
2'=, a wszystkie testy traienia z broni dystansowej wykonywane s z kar (2$
)achiny wo!enne i bro dystansowa, ktre nie wymaga! testu traienia oraz bro
prochowa wypal !edynie na *,$ 9zut naley wykona osono dla kade! takie!
roni na pocztku azy strzelania$ @&ekty burzy odczuwa! wszystkie modele
zna!du!ce si pod otwartym niebem$W Wa ar rh he ei im m

I IJ J | | S S t t r r o o n n a a

.EAR.E9E ?1S1WE
WEWNTRZ MURW POZA MURAMI
(#1) ZARAZA
%a polu itwy po!awia si grupa )* toczonych zaraz mieszczan$ 5ozawieni
nadziei nieszcznicy porusza! si o 4- w kierunku na!liszego modelu, a
po ewentualnym dotarciu czepia! si szat "aga!c o pomoc i ulg w
cierpieniu$ )odel pozosta!cy w kontakcie z podstawk o&iary zarazy nie
moe biega, oraz lata,$ )ieszczanie zaatakowani w !akikolwiek spos
automatycznie nie zda! testu 9'.-+*+> i -ciekaj* w kierunku na!lisze!
krawdzi sto"u$ 5o zako<czeniu potyczki dla wszystkich modeli ktre y"y
oecne na polu itwy w chwili po!awienia si o&iar zarazy, a ktre nie
podlega! zasadzie spec!alne! 1@)'%, +S='=> @=@9B*.%@, 2@%B 18*A
oraz %+@8)>9?B, naley wykona test W%$ %iepowodzenie oznacza, e
model take pad" o&iar zarazy$ >y okreli skutki zarazy naley wykona
rzut )*$ 0ynik 1 oznacza, e o&iara zarazy umieraC 2N> oznacza, e model
opuszcza nastpn potyczkC natomiast * oznacza, e organizm chorego
ardzo szyko upora" si z choro a model zdrowie!e$

(#2) P"ONCY !U(YNEK
2osowo okrelony udynek z nieznanych przyczyn gwa"townie sta!e w
p"omieniach$ 0szystkie modele zna!du!ce si wewntrz udynku musz
wykona udany test lu otrzyma! traienie z SLX 4 z cech ora 5?'%H*B
>=>#$ -udynek dzie p"on" do zako<czenia potyczki, a wszystkie modele
ktre d chcia"y we! do rodka d musia"y wykona test S=9>*A8$
2darzenie losowe nie dzia"a na modele podlega!ce zasadzie spec!alne!
%+@.?')%'F$

(#3) PAKT WIE(ZY
9zeczywisto zapada si w soie, a nastpnie wywraca na lew stron gdy z
@mmaterium przei!a si upiorne spo!rzenie !ednego z Pan#w Przemian$ 2osowo
wyrany model bohatera 6lu stronnika !eli w momencie rozpoczcia zdarzenia
losowego wszystkie s"uce w szeregach druyny modele bohater#w zosta"y
1y!czone z akcji*D take zwizany walk wrcz, Oszo!omiony*, Powalony na ziemi*
lu -ciekajcy*7 musi wykona test :6$ 5owodzenie oznacza, e model
bohatera otrzymu!e ,1 Punkt %o&wiadczenia$ . kolei nieudany test oznacza, e
bohater Zodrzuci"[ "ogos"awie<stwo =zeentcha i zosta!e natychmiast
1y!czony z akcji*4

(#4) )ROM Z &ASNE)O NIE!A
'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik okreli ile rund trwa"o
dzie zdarzenie losowe$ 0szystkie modele, ktre posiada! 9@1%+ 5>%*@9.
lu *+GU#+ 5>%*@9. lu 5>%*@9. . +=A+2)>98 lu 5>%*@9. . 39')9+28
musz natychmiast wykona rzut na Ochron Pancerza$ 8dany rzut oznacza, e
okryty metalow zro! model zosta" tra&iony -?BS#>0+*H i otrzymu!e
tra&ienie o S?E 4 ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$ @&ekty
zdarzenia losowego odczuwa! wszystkie modele zna!du!ce pod otwartym niebem$

(#) KAMIENNE R$CE
0iele o&iar Aord *haosu zosta"o stopionych z kamieniem tworzc
przeraa!ce p"ywe posgi$ 5rzeudzone podmuchem 0iatrw )agii
o&iary #amienia 5rzemian wyciga! swe rce y pochwyci ywych$ 'racz
zdarzenia wyiera dowolny oszar na powierzchni sto"u ktry naley przykry
3- okrg"ym wzornikiem$ 0szystkie modele 6wrogie i sprzymierzone7,
ktrych podstawki s ca"kowicie przykryte wzornikiem, zosta!
automatycznie o!te dzia"aniem zdarzenia losowego, te modele, ktrych
podstawki s czciowo przykryte, dosta! si pod wp"yw zdarzenia na 4D$
1o pocztku nastpne! tury gracza zdarzenia teren przykryty wzornikiem
naley traktowa !ako teren bardzo trudny$

(##) )LA(IATOR
%a pole itwy wkracza 'ladiator, ktry wszc moliwo zaroku narzuca
swe us"ugi kompanii ktra posiada na!nisze notowania Prestiu %ruyny,
nawet !eli druyna normalnie nie moe zatrudni 'ladiatora$ ,eeli dwie
kompanie posiada! takie same notowania naley wykona rzut kostk ay
okreli druyn do ktre! przy"czy si 'ladiator$ %a czas iece! rozgrywki
naley zapisa charakterystyk na!mity na )AR:E ERF+/9/, wsp"czynniki
zamieszczone zosta"y w R1.E.A?E P: E)W6F9E)$ ,eli 'ladiator
przey!e rozgrywk to przed ode!ciem zada o!du za swe us"ugi$ ,eli druyna
nie zap"aci lu w !e! szeregach s"uy !u 'ladiator to na!mita wy"adu!e sw
&rustrac! na losowo wyranym bohaterze i ode!dzie$ 1la poitego bohatera
naley natychmiast wykona rzut w %A0E? 61WA+9/:H 10RA+EM$


(#1) CMENTARZYSKO
2osowo okrelony model bohatera 6ktry nie !est zwizany walk wrcz, nie zosta"
Oszo!omiony* lu Powalony na ziemi* i nie -cieka*7 nalecy do gracza zdarzenia dostrzega
wok" sieie dziesitki cia", zmasakrowanych i zezczeszczonych przez Aordy
*haosu$ 5od modelem naley umieci okrg"y >- wzornik$ 1o zako<czenia potyczki,
wszystkie modele o!te wzornikiem musz wykona test S=9>*A8 lu zaczn
-cieka,*$ 5onadto, do zako<czenia potyczki, wszystkie modele ktre d chcia"y we!
na cmentarzysko musz wykona test S=9>*A8$ 2darzenie losowe nie dzia"a na modele
podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$

(#2) WULKAN
3wa"towny huk przetacza si przez nieosk"on, a ziemia trzsie si w posadach$
5ogrony przez lata w upieniu wulkan wyucha, wyrzuca!c w nieo chmur
py"u, rcych gazw i p"once! ska"y$ Sine chmury sun nisko nad polem itwy
zalewa!c ziemi strumieniami ognistego deszczu$ 0ulkaniczny deszcz pali skr i
wgryza si w kamie< i metal$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )3, ktrego wynik
okreli ile rund trwa"o dzie zdarzenie losowe$ 0 czasie trwania zdarzenia losowego
wszystkie modele zna!du!ce si na terenie otwartym otrzymu! tra&ienie o S?E )3
z cech ora 5?'%H*B >=># ez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza$

(#3) (EZERC&A
#oszmar wo!ny, mier, g"d, cierpienie, nieko<czce si potyczki i przelew krwi,
nienawi, zarazy, ezduszno, chciwo$ =o, co mia"a y wspania" przygod
okaza"o si horrorem$ 2osowo okrelony stronnik, ktry nie podlega zasadzie
spec!alne! 1@)'%, +S='=> @=@9B*.%>, 2@%B 18*A, %+@8)>9?B oraz
.0+@9.G lu %>,)+=> opuszcza wraz z posiadanym ekwipunkiem szeregi
kompanii gracza zdarzenia$ )odel dezertera naley usun z )AR%/ ERF+/9/$

(#4) (O!RY OMEN
2osowo okrelony model bohatera 6ktry nie !est zwizany walk wrcz, nie zosta"
Oszo!omiony* lu Powalony na ziemi* i nie -cieka*7 nalecy do gracza zdarzenia
dostrzega pomylne znaki, ktre podnosz !ego morale$ @&ekty zdarzenia losowego
trwa! )3 tury, w tym czasie model bohatera moe przerzuci wszystkie nieudane
rzuty na traienie, zranienie, Ochron Pancerza oraz Ochron .agiczn$ 2darzenie losowe nie
dzia"a na modele podlega!ce zasadzie spec!alne! %+@.?')%'F$

(#) SA(ZAWKA (HAR
@moc!e i pragnienia toczcych potyczk druynnikw ciga! na pole itwy silne
podmuchy 0iatrw )agii, ktre zosta! wessane i zdruzgotane przez
spoczywa!cy pod powierzchni ziemi od"amek 8piorytu$ .ak"cenia
spowodowane przenikaniem @mmaterium do wiata materialnego wypacza!
wszelkie pry splatania zakl$ 'racz zdarzenia wykonu!e rzut )*, ktrego wynik
okreli ile rund trwa"o dzie zdarzenie losowe$ >y okreli !aki wp"yw na splatane
zaklcia dzie mia"a sadzawka %har na pocztku kade! azy magii naley wykona
rzut )* i odczyta wynik z taeli:
)* RE.F?%A%
1 -pioryt wysysa magiczn energi zgromadzon nad polem itwy$ 0szystkie
zaklcia pozosta!ce aktualnie w grze zosta! automatycznie rozproszone$
5rzepada! take wszystkie (ostki .ocy i /ozproszenia przechowywane w
magicznych przedmiotach$ 0aza magii zosta!e natychmiast zako<czona$
2 1ymagany Poziom .ocy wszystkich zakl zosta!e zwikszony o D)3 punkty$
3 2asig wszystkich zakl zosta!e zmnie!szony o po"ow$
4 1ymagany Poziom .ocy wszystkich zakl zosta!e zmnie!szony o ()3 punkty$
> 2asig wszystkich zakl zosta!e podwo!ony$
* %a skutek dzia"ania (amienia Przemian pula (o&ci .ocy zosta!e podwo!ona$

(##) "OWCA NA)R(
%a pole itwy wkracza )owca $agr#d, ktry wszc moliwo zaroku narzuca
swe us"ugi kompanii ktra posiada na!nisze notowania Prestiu %ruyny, nawet
!eli druyna normalnie nie moe zatrudni )owcy $agr#d$ ,eeli dwie kompanie
posiada! takie same notowania naley wykona rzut kostk ay okreli druyn do
ktre! przy"czy si )owca $agr#d$ %a czas iece! rozgrywki naley zapisa
charakterystyk na!mity na )AR:E ERF+/9/, wsp"czynniki zamieszczone
zosta"y w R1.E.A?E P: E)W6F9E)$ ,eli )owca $agr#d przey!e rozgrywk
to przed ode!ciem zada o!du za swe us"ugi$ ,eli druyna nie zap"aci lu w !e!
szeregach s"uy !u )owca $agr#d to na!mita wy"adu!e sw &rustrac! na losowo
wyranym bohaterze i ode!dzie$ 1la poitego bohatera naley natychmiast wykona
rzut w %A0E? 61WA+9/:H 10RA+EM$
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

IK | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

J JG G | | S S t t r r o o n n a a

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

J1 | S t r o n a
n n" "e ek ks s: :
A Ak kr ro op po ol l B Bo oh ha at te er r w w .......................................... 11
A Am mb bo on na a m my y l li iw ws sk ka a ............................................ 5

B Ba ag gn na a ................................................................. 9
B B o og go os s a aw wi io on ny y M Mu ur r .......................................... 11

D D C Cm me en nt ta ar rn ny y ................................................. 10
D Dr ra ab bi in ny y......................................................... 4, 23
D Dr ra ab bi in ny y, , o ob br ro on na a .................................................. 4
D Dz zi ik ka a K Kn ni ie ej ja a ....................................................... 7

E El le em me en nt ty y t te er re en nu u .................................................. 6

G Gi il ld di ia a K Ku up pc c w w ................................................... 5
G Go o o ob bo or rz ze e ........................................................... 6
G Go os sp po od da a ............................................................. 5
Gra wieloosobowa ............................................ 50
T Tr ry yb b k ko oo op pe er ra ac cj ji i .......................................... 50
C Ch ho or r o ow wi ie e & & s sy yg gn na al li i c ci i ..................... 50
K Ko os st tk ki i M Mo oc cy y & & K Ko os st tk ki i R Ro oz zp pr ro os sz ze en ni ia a ... 50
P Pr rz zy yw w d dc ca a s so oj ju us sz zu u ............................... 50
S So oj ju us sz z .................................................. 50
t to od dz zi io ob by y .......................................... 50
W Ws sz zy ys sc cy y n na a w ws sz zy ys st tk ki ic ch h .............................. 50
K Ko os st tk ki i M Mo oc cy y & & K Ko os st tk ki i R Ro oz zp pr ro os sz ze en ni ia a ... 51
S St tr rz ze el la an ni ie e d do o w wa al lc cz z c cy yc ch h ..................... 51
W Wa al lk ka a w wr r c cz z ........................................ 51
t to od dz zi io ob by y .......................................... 51
G Gr rz z z za aw wi is sk ko o ....................................................... 9

J Ja ad do ow wi it ta a G G s st tw wi in na a .............................................. 7
J Ja as sk ki in ni ie e ............................................................... 6

K Ka am mi ie en nn ny y S St tr ru um mi ie e ............................................ 8
K Ka am mi ie e S St tr ra a n ni ic cz zy y E El lf f w w ................................. 10
K Ka am mi ie e Z Zg gu ub by y .................................................. 10
K Ka an na a y y ................................................................ 5
K Ka ap pl li ic ca a G Gr ra aa al la a .................................................. 11
K Ka ap pl li ic ca a S Si ig gm ma ar ra a ............................................... 11
K Ka ap pl li ic cz zk ka a............................................................ 5
K Ko ok ks so ow wn ni ik k ......................................................... 5
K Ko or ro on na a G Gw wi ia az zd d............................................... 6, 7
K Ko ow wa ad d o o V Va au ul la a ................................................... 6
K Kr ra as sn no ol lu ud dz zk ki i B Br ro ow wa ar r ........................................ 11
K Kr rw wa aw wy y M Ma at te ec cz zn ni ik k ............................................ 7

L La as sy y .................................................................... 7
L La az za ar re et t ................................................................ 5
L Lo ok ka ac cj je e ......................................................... 5, 25
L Lo ok ka ac cj je e, , p pl l d dr ro ow wa an ni ie e.......................................... 5

y ys sa a G G r ra a ........................................................... 6

M Ma ag gi ic cz zn ny y K Kr r g g ................................................. 10
M Ma ar rt tw wa a W Wo od da a ..................................................... 9
M Ma ar rt tw wi ic cz zy y C Ci ie ek k .................................................. 8
M Mg gi ie el ln ny y B B r r ....................................................... 7
M Mg gl li is st te e W Wz zg g r rz ze e ................................................ 6
M Mi is st ty yc cz zn ne e m mo on nu um me en nt ty y ..................................... 10
M Mo ok kr ra ad d a a m mi ie er rc ci i ............................................... 9
M Mo on nu um me en nt t C Ci is sz zy y .............................................. 10
M Mo ot t o oc ch h ............................................................ 70
Charakterystyka ......................................... 70
Motoch ...................................................... 70
Motoch a strzelanie ................................... 70
Ochrona Pancerza motochu ....................... 70
Reakcja na szar ....................................... 70
Rozbicie motochu ..................................... 70
Ruch motochu ........................................... 70
Ruch poza krawd stou ............................ 70
Tratowanie ................................................. 70
Walka wrcz ............................................... 70

N Na aw wi ie ed dz zo on ny y D Dw w r r ............................................ 11
N Na aw wi ie ed dz zo on ny y L La as s ................................................. 7
N Ni ie ec ck ka a D Dh ha ar r ....................................................... 5
N Ni ie ep pr rz ze eb by yt ta a P Pu us sz zc cz za a ........................................... 7

O Ob be el li is sk k ............................................................... 5
O Ob be el li is sk k T Tz ze ee en nt tc ch ha a ............................................ 10
O O t ta ar rz z K Kh ha ai in na a ................................................... 10
O Op pa ar rz ze el li is sk ko o ........................................................ 9

P Pi ie es sz zc cz zo ot ta a C Ch ha ao os su u ............................................ 72
P Pi i t tr ro o b bu ud dy yn nk ku u, , o ob br ro on na a ...................................... 4
P Po og go od da a ............................................................. 14
P Po om mn ni ik k B Bo oh ha at te er r w w ........................................... 10
Powane obraenia
Stronnicy a powane obraenia .................. 70
P Po oz za a m mu ur ra am mi i .................................................... 31
P Pr r g gi ie er rz z .............................................................. 5
P Pr rz ze es sz zk ko od dy y ......................................................... 4
P Pr rz ze es sz zk ko od dy y, , o ob br ro on na a ............................................ 4

R Ru uc ch ho om me e P Pi ia as sk ki i .................................................. 9
R Rz ze ek ka a D Dm mu uc ch h w w ................................................ 8
R Rz ze ek ka a K Kr rw wi i ........................................................ 8
R Rz ze ek ka a w wi ia at t a a ..................................................... 8
R Rz ze ek ki i .................................................................. 8

Scenariusze....................................................... 14
Scenariusze (bitwa) .......................................... 51
Atak z zaskoczenia ..................................... 53
Bitwa .......................................................... 59
Grzmica gra ............................................ 65
Kamienny krg ........................................... 62
Kaplica ....................................................... 54
Las skarbw ............................................... 65
Lena sadzawka ......................................... 66
owcy skarbw .......................................... 55
Niebezpieczna przysta .............................. 52
O jeden most za daleko ......................... 59, 60
Okupacja .................................................... 55
Plaga insektw ........................................... 63
Pomiot Chaosu ........................................... 56
Poar .......................................................... 58
Przypadkowe spotkanie .............................. 58
Rogatki.................................................. 52, 67
Ruchome piaski .......................................... 67
Ruiny ......................................................... 53
Skrzynia skarbw ....................................... 61
Spldrowane kurhany ................................. 66
Spotkanie na trakcie ................................... 61
Starcie ........................................................ 60
wite rdo ............................................. 54
Tabor .......................................................... 64
Trollowy most ............................................ 64
Ukryte kosztownoci .................................. 56
Wiea Magusa ............................................ 57
Zaklta w wini ........................................ 63
Zaklty w wini ........................................ 57
Zoto piratw.............................................. 62
Scenariusze (potyczka) ..................................... 14
Atak z zaskoczenia ..................................... 29
Chata gularza ............................................ 36
Doki ........................................................... 23
Dzwon Ksicia Chaosu .............................. 18
Fajerwerki .................................................. 17
Fontanna .................................................... 17
Gociniec ................................................... 42
Grzmica gra ............................................ 43
Kamienny krg ........................................... 31
Kaplica ....................................................... 20
Las skarbw ............................................... 44
Lena sadzawka ......................................... 45
owcy skarbw .......................................... 18
Magiczny obelisk ....................................... 30
Moczary ..................................................... 45
Napad ......................................................... 34
Natarcie ...................................................... 32
Niebezpieczna przysta .............................. 19
O jeden most za daleko ......................... 30, 31
Okupacja .................................................... 22
Plaga insektw ........................................... 37
Plaga szczurw .......................................... 21
Poncy dylians ........................................ 26
Poncy furgon ........................................... 36
Pod ysym Zbjem .................................... 38
Pola bogiej rozkoszy ................................. 37
Pole bitwy .................................................. 40
Pomiot Chaosu ...................................... 28, 32
Porzucone skarby ....................................... 21
Potyczka ..................................................... 25
Poar ........................................................... 28
Pooga ........................................................ 33
Przydrona witynia .................................. 38
Przypadkowe spotkanie............................... 15
Relikwie ...................................................... 23
Rogatki ................................................. 15, 46
Ruchome piaski .......................................... 41
Ruiny .......................................................... 16
Skad celny ................................................. 20
Skadnica .................................................... 24
Skrzynia skarbw ........................................ 35
Spldrowane kurhany.................................. 39
Spotkanie na trakcie .................................... 46
Starcie ......................................................... 40
wite rdo .............................................. 16
wity gaj ................................................... 44
Tabor .......................................................... 41
Trollowy most ............................................. 39
Trujce gazy ............................................... 35
Ukryte kosztownoci ................................... 19
Ukryty skarb ............................................... 25
Walka uliczna ............................................. 22
Wiea Magusa ............................................ 29
Zaginiona crka kupca ................................ 33
Zaginione kosztownoci .............................. 43
Zagubiony syn kupca .................................. 24
Zoto piratw .............................................. 42
Zowady ................................................ 27, 34
Scenariusze (specjalne) ............................... 14, 47
Misja ratunkowa ......................................... 47
Zabij mutanta .............................................. 49
Zaklty ksie ............................................. 48
S Sc ch ho od dy y ................................................................ 4
S Sc ch ho od dy y, , o ob br ro on na a ................................................... 4
S Sp po ow wi it te e M Mg g M Mo ok kr ra ad d o o...................................... 9
S St ta aw w K Kr rw wa aw wi i c ce ej j Z Zi ie em mi i ...................................... 9
S St to op pn ni ie e ................................................................ 4
S St t .................................................................... 50
S St tr re ef fa a r ro oz zs st ta aw wi ie en ni ia a ............................................ 14

w wi i t ty yn ni ia a ............................................................ 5
w wi i t ty yn ni ia a C Cz za as sz ze ek k .............................................. 6
w wi i t ty y G Ga aj j .......................................................... 7

T Ta aj je em mn ni ic cz ze e b bu ud do ow wl le e ......................................... 11
T Ta aj je em mn ni ic cz ze e R Ru ui in ny y ............................................. 11
T Te er re en n b ba ar rd dz zo o t tr ru ud dn ny y ............................................ 4
T Te er re en n n ni ie eb be ez zp pi ie ec cz zn ny y............................................ 4
T Te er re en n n ni ie ed do os st t p pn ny y ............................................... 4
T Te er re en n n ni ie ez zb ba ad da an ny y ................................................ 4
T Te er re en n o ot tw wa ar rt ty y ...................................................... 4
T Te er re en n t tr ru ud dn ny y ........................................................ 4
T To ot te em m G Go or rk ka a ( (a a m mo o e e M Mo or rk ka a? ?) ) ......................... 10
T Tr ru uj j c ce e G Gr rz z z za aw wi is sk ko o ........................................... 9
T Tr ru uj j c cy y O Op pa ar r ....................................................... 9
T Tr rz z s sa aw wi is sk ko o ........................................................ 9

W We ew wn n t tr rz z m mu ur r w w .................................. 15, 52, 60
W Wi id dm mo ow wy y P P o ot t .................................................. 11
W Wi ie er rn na a R Rz ze ek ka a ...................................................... 8
W Wi ie e a a K Kr rw wi i ....................................................... 11
W Wi ie e a a M Ma ag ga a ...................................................... 11
W Wo od da a y yc ci ia a ......................................................... 8
W Wr rz z c ca a P Po ow w d d .................................................. 8
W Wz zb bu ur rz zo on ny y P Po ot to ok k ................................................ 8
W Wz zg g r rz za a .............................................................. 6
W Wz zg g r rz ze e B Bl li iz zn n .................................................... 6
W Wz zg g r rz ze e P Po op pi io ol l w w .............................................. 6
W Wz zn ni ie es si ie en ni ia a, , o ob br ro on na a ............................................ 4

Z Za ag ga aj jn ni ik k y yc ci ia a .................................................... 7
Z Za ag gr rz zy yb bi io on ny y B B r r ................................................. 7
Zakoczenie rozgrywki ..................................... 46
Z Za as sa ad dy y o op pc cj jo on na al ln ne e ............................................. 70
Z Zd da ar rz ze en ni ia a l lo os so ow we e .............................................. 72
Z Zd dr ra ad dl li iw wy y P Po ot to ok k .................................................. 8
Z Z o ot ta a G G r ra a ........................................................... 6
Z Z o ow wr ro og gi i P Po os s g g ................................................. 10

You might also like