You are on page 1of 242

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1 1 | | S S t t r r o o n n a a

W Wa ar rh he ei im m

2 2 | | S S t t r r o o n n a a
KAMPANIA
Rozpoczcie kampanii
Rozgrywanie potyczek w kampanii
Presti druyny
Sekwencja po potyczce
Rozwizanie kompanii
mier postaci
mier dowdcy
Powane obraenia
Bohaterowie a powane obraenia
Stronnicy a powane obraenia
Machiny a powane obraenia
Tabela powanych obrae
Dowiadczenie
Zdobywanie Punktw
Dowiadczenia
Awans
todzioby
Rzuty na rozwinicia
Nowe umiejtnoci
Rozwinicia charakterystyki
Listy umiejtnoci
Punkty Kampanii
Punkty Determinacji
Punkty Gniewu
Punkty Odpornoci
Przychd & upy
Powtrzenia
Sekwencja fazy eksploracji
Tabela eksploracji
upy!
Sprzedawanie upw!
Indywidualne rozgrywki
004
004
004
004
004
004
005
005
005
005
005
006
007
007
007
007
007
007
007
007
009
012
012
012
012
014
014
014
014
020
020
021
EKWIPUNEK
Rekruci
Handel
Dostpno
Sprzeda
Limit ora & pancerz
Limit ekwipunku specjalnego
Or
Zasady specjalne dla ora
Lista rodzajw broni
Bro uywana w walce wrcz
Bro dystansowa (nieprochowa)
Bro dystansowa (prochowa)
Tarcza & pancerz
Korzystanie z Ochrony Pancerza
Modyfikator Ochrony Pancerza
Maksymalna Ochrona
Wpyw pancerza
Typy pancerzy
Ekwipunek specjalny
Narzdzia & osobliwoci
Trucizny & mikstury
Protezy & dodatki
Zwierzta & transport
Magiczne przedmioty
Magiczny or
Magiczna zbroja
Magiczne talizmany
Arkana
Zaklte przedmioty
Magiczne sztandary
024
024
024
024
024
024
026
026
028
028
032
034
038
038
038
038
038
038
040
040
044
046
048
052
054
062
068
072
076
082
NAJEMNE OSTRZA & POSTACI E DRAMATU
Najemne Ostrza
Rekrutacja Najemnych Ostrzy
od
Najemne Ostrza a powane obraenia
Najemne Ostrza & dowiadczenia
Najmici
Postacie Dramatu
Rekrutacja Postaci Dramatu
od
Postacie Dramatu a powane obraenia
Postacie Dramatu & dowiadczenia
Postacie Dramatu
088
088
088
088
088
090
110
110
110
110
110
112
KAWALERIA
Dosiadanie & zsiadanie z wierzchowcw
Przeszkody
Kawalerzyci & wierzchowce
Strzelanie do kawalerzystw
Kawaleria a walka wrcz
Kawaleria a efekt zranienia
Wierzchowce a powane obraenia
Kropierz
Ochrona pancerza modeli kawaleryjskich
Testy jedziectwa
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
POTWORY
Potwory
Ruch potworw
Dosiadanie & zsiadanie z potworw
Potwory suce za wierzchowce
Strzelaniedo potwora sucego za wierzchowca
Potwory suceza wierzchowcea walka wrcz
Nadwyka ran
Efekty zranienia jedcw lub potworw
Potwory a powane obraenia
Testy jedziectwa
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
RYDWANY & POWOZY
Rydwany & powozy
Model rydwanu & powozu
Ruch rydwanw & powozw
Przeszkody & rodzaje terenu
Rydwany & powozy a strzelanie
Ochrona Pancerza rydwanu & powozu
Zniszczenie pojazdu lub WzA! wonicy
Trafienie o duej sile
Trafienia z uderzenia rydwanu lub powozu
Rydwany & powozy w walce wrcz
Ucieczka & pocig
Testy powoenia
MACHINY PAROWE
120
120
120
120
120
121
121
121
121
122
122
122
Model parowozu
Punkty Pary
Przeszkody & rodzaje terenu
Parowozy a strzelanie
Ochrona Pancerza parowozu
Zniszczenie parowozu lub WzA! maszynisty
Trafienie o duej sile
Trafienia z uderzenia parowozu
Parowz w walce wrcz
Ucieczka & pocig
Testy kierowana
124
124
124
125
125
125
125
125
125
126
126
LOT
Modele latajce
Ruch modeli latajcych
Szara modeli latajcych
Ucieczka & pocig
128
128
128
128
MACHINY WOJENNE
Modele
Ruch
Strzelanie
Utrata obsugi
Reakcja na szare
Walka wrcz
Porzucone machiny
Balista
Balista powtarzalna
Dziao
Dziao ogniowe
Katapulta
Modzierz
Organki
Piekielnik
Wyrzutnia rakiet
130
130
130
130
130
130
130
131
131
132
133
134
135
136
136
137
STYGMATY CHAOSU
Pomiot Chaosu
Stygmaty Chaosu Niepodzielonego
Stygmaty Khorna
Stygmaty Nurgla
Stygmaty Slaanesha
Stygmaty Tzeentcha
140
142
144
146
148
150
MAGIA
Tradycja Bestii
Zaklcia Tradycji Bestii
Tradycja Cienia
Zaklcia Tradycji Cienia
Tradycja Metalu
Zaklcia Tradycji Metalu
Tradycja Niebios
Zaklcia Tradycji Niebios
Tradycja Ognia
Zaklcia Tradycji Ognia
Tradycja mierci
Zaklcia Tradycji mierci
Tradycja wiata
Zaklcia Tradycji wiata
Tradycja ycia
Zaklcia Tradycji ycia
Magia Lodu
Zaklcia Tradycji Lodu
Magia Lenych Elfw z Athel Loren
Zaklcia Magii Lenych Elfw
Magia Elfw Wysokiego Rodu z Ulthuanu
Zaklcia Magii Elfw Wysokiego Rodu
Magia Mrocznych Elfw z Naggaroth
Zaklcia Magii Mrocznych Elfw
Magia Ognistej Paszczy
Zaklcia Magii Ognistej Paszczy
Magia Chaosu
Dziedzina Chaosu Niepodzielonego
Dziedzina Nurgla
Dziedzina Slaanesha
Dziedzina Tzeentcha
Dziedzina Hashuta
Dziedzina Dziczy
Nekromancja
Zaklcia Nekromancji
Domena Nehekhary
Zaklcia Nehekhary
Spaczmagia
Tradycja Skrytoci
Tradycja Spaczmagii
Tradycja Zarazy
Magia ooomotu!
Zaklcia Magii ooomotu!
Magia Pradawnych
Zaklcia Magii Pradawnych
Magia runiczna
Runy ora
Runy inynierskie
Runy zbroi
Runiczne talizmany
Runiczne sztandary
Koncepty
Mechaniczny or
Mechanizmy inynierskie
Mechaniczne zbroje
Mechaniczne talizmany
Mechaniczne sztandary
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
MODLITWY
Kapan Mannana
Modlitwy Mannana
Kapan Myrmidii
Modlitwy Myrmidii
Kapan Ulryka
Modlitwy Ulryka
Kapan Ursuna
Modlitwy Ursuna
Prezbiter Sigmara
Modlitwy Sigmara
Rzenik
Magia Jelit
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
KARTY ZADA SPECJALNYCH

Karty zada specjanych 230
KARTA DRUYNY

Karta druyny 234
INDEKS

Indeks 238


F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

4 4 | | S S t t r r o o n n a a
K Ka am mp pa an ni ia a: :

ruyny przemierzajce trakty i zdradliwe bezdroa Starego wiata
musz stawi czoa wielu niebezpieczestwom i trudom, jakie
czyhaj na nie por!d mrocznych las!w, na smaganych zimnym
wiatrem wzg!rzach oraz w murach tocznych i dusznych
starowiatowych miastach"
#imo i rozgrywanie indywidualnych potyczek moe by dobr zabaw, to
wanie kampanie, umoliwiajce rozw!j druyny w miar$ zdobywania przez postacie
dowiadczenia i nowych zdolnoci, czy rekrutacj$ nowych modeli, zapewnia
niezapomnian rozrywk$"
R Ro oz zp po oc cz z c ci ie e k ka am mp pa an ni ii i: :
%by rozpocz kampani$ potrzeba dw!ch lub wi$cej graczy" &ho gracze mog
dowodzi wi$cej ni jedn druyn, to wi$kszo 'udzi woli prowadzi jedn
kompani$, poniewa pozwala im to na powi$cenie caej uwagi malowaniu,
modelowaniu i graniu przy uyciu modeli ulubionej druyny"
(ampania rozpoczyna si$ w momencie, w kt!rym przynajmniej dw!ch
graczy przeprowadzi rekrutacj$ i stworzy kompani$, kt!rej bohaterowie i stronnicy oraz
wsp!czynniki postaci zostan zapisane na KARCI !R"#$%$" (olejni gracze mog
wprowadzi nowe druyny do kampanii w dowolnym momencie" &hocia nowe
kompanie b$d mniej dowiadczone, to potykajc si$ z bardziej dowiadczony
druynami bardzo szybko naucz si$ nowych zdolnoci"
R Ro oz z& &r ry y' 'a an ni ie e p po ot ty yc cz ze ek k ' ' k ka am mp pa an ni ii i: :
%by rozpocz kampani$, jeden z dw!ch graczy )zgodnie z zasadami podanymi w
R()!)IA* +IIII: KA,-A%IA*, losuje scenariusz wedug kt!rego rozgrywana
b$dzie potyczka" +o zakoczeniu potyczki )w spos!b okrelony w rozgrywanym
scenariuszu*, gracze zapisuj dowiadczenie zdobyte przez modele )w iloci okrelonej
w rozgrywanym scenariuszu* oraz ewentualne upy!, kt!re udao si$ zdoby druynie w
czasie rozgrywania potyczki"
,owiadczenie jakie zdobywaj nalece do druyny modele wyraone jest w
Punktach Dowiadczenia" (iedy bohater lub grupa stronnikw osignie kolejny poziom
dowiadczenia w ramach rozwoju moe nauczy si$ NO!" #$%!"&'NO()% lub
otrzyma rozwini$cie do jednego ze wsp!czynnik!w"
+o zakoczeniu kadej potyczki, w *azie eksp+orac,i bohaterowie kadej z druyn
bior udzia w poszukiwaniu upw, kt!re p!-niej mog zosta sprzedane zgodnie z
zasadami podanymi w R()!)IA* +IIII: KA,-A%IA"
- -r re es st ti i. . / /r r0 0. .y yn ny y: :
(ada kompania posiada sw!j +./S012 ,.32454 6 im wysza warto notowa tym
wi$kszy respekt budzi druyna" +./S012 ,.32454 to zwykle liczba sucych w
szeregach kompanii modeli pomnoona przez 1, plus zebrane przez modele Punkty
Dowiadczenia" +onadto 71/.8&9:7&/ zwi$kszaj notowania o ;1 punkt!w, z kolei
,32/ &/'/ takie jak :gry o kolejne ;22 punkt!w, a +:07:.4 o nast$pne ;12
punkt!w" 8 kolei #%&9154 zwi$kszaj notowania o ;21 punkt!w, za kady
#%<1&854 +.8/,#1:0 o dodatkowe ;1 punkt!w" 5a +./S012 ,.32454 wpyw
ma take posiadane przez druynnikw wyposaenie i tak za kade 12 zk kt!re wart jest
posiadany przez kompani$ /(71+35/( )zobacz R()!)IA3 +4: KWI-"%K*
notowania druyny zwi$kszaj si$ o ;1 punkt, w przypadku przedmiot!w -zadkich
pod uwag$ naley wzi cen$ podstawow" +onadto, naley pami$ta, szczeg!lnie w
przypadku rozgrywania kampanii, e do Prestiu Druyny wlicza si$ take notowania
tych modeli, kt!re przeyy potyczk., a kt!re w wyniku odniesionych ran nie mog
wzi udziau w kolejnej rozgrywce"
5aley zauway, e +./S012 ,.32454, wraz ze wzrostem dowiadczenia
oraz rekrutacj lub mierci niekt!rych postaci, zmienia si$ po kadej potyczce"
S Se ek k' 'e en nc c5 5a a p po o p po ot ty yc cz zc ce e: :
+o zakoczeniu kadej potyczki, gracze musz przej nast$pujc procedur$" <racze
nie musz przechodzi przez wszystkie etapy od razu, jednak zaleca si$, aby pierwsze
cztery kroki wykonano w obecnoci przeciwnika" +odobnie, zaleca si$, aby
przeciwnik lub strona neutralna bya wiadkiem wszystkich rzut!w"
16 -(WA#% (7RA#%IA
(orzystajc z 8A7*I -(WA#%$ (7RA#9 naley wykona rzut dla
kadego modelu y/czonego z akc,i!"
26 !(:WIA!C)%I
0ohaterowie i grupy stronnikw, kt!re przeyy bitw$ otrzymuj Punkty
Dowiadczenia zgodnie z zasadami podanymi w scenariuszu, wedug kt!rego
rozgrywano potyczk$"
36 -"%K8$ KA,-A%II
Druyna otrzymuje ewentualne Punkty Determinac,i1 Punkty 2niewu oraz
Punkty Odpornoci zgodnie z zasadami podany w paragra=ie -"%K8$
KA,-A%II"
46 R)"8$ %A KS-*(RAC;<
5aley wykona rzut na eksp+orac,., wedug zasad podanych w R()!)IA*
+IIII: KA,-A%IA3
16 S-R)!A# 3"-=W
<racz wedle uznania moe sprzeda dowoln, posiadan przez siebie ilo
upw!" 5aley zauway, e upy! mona sprzeda wycznie jeden raz w
trakcie sekwenc,i po potyczce"
>6 R)"8 %A !(S8<-%(:? !(:WIA!C)(%$C@ S8R(%%IK=W
8godnie z zasadami podanymi w podrozdziale %(WI RKR"CI A
IS8%I;BC CR"-$ S8R(%%IK=W w R()!)IA* +4: KWI-"%K
gracz wykonuje rzut, kt!rego wynik okrela sum$ Punktw Dowiadczenia
posiadanych przez gotowe do rekrutacji modele stronnikw"
D6 R)"8 %A !(S8<-%(:? I )AK"- R)A!KIC@ -R)!,I(8=W
<racz, kt!ry zamierza naby trudno dost$pny ekwipunek powinien
wykona na tym etapie, zgodnie z zasadami podanymi w podrozdziale
!(S8<-%(:? w R()!)IA* +4: KWI-"%K, rzut kt!rego wynik
okreli, czy poszukiwane przedmioty znajduj si$ na rynku" >eli
poszukiwane przedmioty znajduj si$ w sprzeday, gracz moe naby
ekwipunek"
E6 RKR"8AC;A -(S8ACI !RA,A8"
<racz, zgodnie z zasadami podanymi w R()!)IA* +4: KWI-"%K,
moe zatrudni jedn z Postaci Dramatu"
F6 RKR"8AC;A S8R(%%IK=W I )AK"- KWI-"%K"
<racz, zgodnie z zasadami podanymi w podrozdziale RKR"CI w
R()!)IA* +4: KWI-"%K moe zatrudni nowe modele bohaterw
i?lub stronnikw, kt!re opr!cz sztyletu i ewentualnej broni wymienionej w
opisie modelu, mog zosta wyposaone w przedmioty Powszechnie
dost$pne" 5aley zauway, e nowo rekrutowane modele mog zosta
wyposaone w przedmioty -zadkie dopiero w czasie rozgrywania nast$pnej
sekwenc,i po potyczce, chyba e druyna posiada takie przedmioty w swoim
skarbcu" >eeli za w szeregach kompanii su Na,emne Ostrza lub Postacie
Dramatu, to zgodnie z zasadami podanymi w R()!)IA* +4I:
%A;,% (S8R)A A -(S8ACI !RA,A8" naley wypaci o/d"
126 -(!)IA3 KWI-"%K"
<racz, zgodnie z zasadami podanymi w opisie druyny oraz w R()!)IA*
+4: KWI-"%K, moe wymienia or$ i ekwipunek pomi$dzy modelami
bohaterw i grupami stronnikw"
116 AK8"A*I)AC;A -RS8I#" !R"#$%$
+o zaznaczeniu zdobytych Punktw Dowiadczenia oraz zakoczeniu
ewentualnej rekrutacji, naley zaktualizowa +./S012 ,.32454"
+o zakoczeniu powyszej procedury druyna jest gotowa do rozegrania kolejnej
potyczki"
R Ro oz z' 'i iG Gz za an ni ie e k ko om mp pa an ni ii i: :
<racz, po zakoczeniu scenariusza moe rozwiza druyn. i kontynuowa kampani$
nowo rekrutowan band, wedug zasada podanych w R()!)IA* +: !R"#$%$"
7szystkie postacie z rozwizanej kompanii, Punkty Dowiadczenia oraz ekwipunek
zostaje stracony"
<racz, moe take w dowolnym momencie rozgrywania sekwenc,i po potyczce
zwolni dowolny model bohatera lub stronnika"
: :m mi ie er rH H p po os st ta ac ci i: :
>eli bohater lub stronnik kt!ry zosta y/czony z akc,i! umrze w wyniku odniesionych
obrae, to cay ekwipunek kt!ry model posiada przy sobie w chwili wykonywania
rzutu w 8A7*I -(WA#%$C@ (7RA#9 tra=ia do skarbca druyny"
D
Zwycistwo nie wymaga tumaczenia, poraka na nie nie pozwala.
Wymwki to schronienie dla sabych.
- Hals von Tasseninck, Wielki Ksi Ostlandu
To, czego nie wyleczysz lekarstwem, wyleczysz skalpelem, czego nie
wyleczysz skalpelem, wyleczysz ogniem, czego ogniem nie wyleczysz,
za nieuleczalne uwaa naley.
- Theodosius Siegfriedson, mistrz gildii medykw z Talabheim
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1 | S t r o n a
: :m mi ie er rH H / /o o' 'I I/ /c cy y: :
>eli ,:7@,&% druyny, kt!ry zosta y/czony z akc,i! umrze w wyniku odniesionych
obrae, to wadz$ nad kompani obejmuje model bohatera, kt!re wsp!czynnik
CC@$ -R)$W=!C) jest najwyszy" +onadto, model taki od tej pory zaczyna
podlega zasadzie specjalnej ,:7@,&%" >eeli w druynie suy dwa lub wi$cej modeli
bohaterw posiadajcych tak sam warto wsp!czynnika C-, to zwierzchno
obejmuje posta kt!ra zdobya wi$cej Punktw Dowiadczenia" >eeli za, dwa lub wi$cej
modeli dysponuje takim samym wsp!czynnikiem C- oraz posiada tyle samo
Punktw Dowiadczenia, naley wykona rzut kostk, aby okreli kt!ry model bohatera
obejmie przyw!dztwo nad kompani"
5aley zwr!ci uwag$, e model ,:7@,&4, jest jedynym rodzajem postaci,
kt!rej nie mona rekrutowa po mierci poprzednika"
7yjtkiem od tej zasady s druyny 5ieumarych" 7 przypadku ostatecznej
mierci ampira lub 4si.cia 2robowcw, dow!dztwo nad kompani przejmuje
Nekromanta lub 5icz" >eeli w druynie nie suy Nekromanta lub 5icz, czar utrzymujcy
przy nieyciu oywiec!w zostaje rozproszony, a kompania zmienia si$ w stos koci i
gnijcego mi$sa" #odele ampira oraz 4si.cia 2robowcw s jedynym rodzajem
przyw!dc!w kt!rzy mog by rekrutowani w czasie rozgrywania nast$pnej sekwenc,i po
potyczce, jeeli takie wydarzenie b$dzie miao miejsce model Nekromanty lub 5icza
zrezygnuje z przywileju dowodzenia na rzecz ampira czy 4si.cia 2robowcw3
(olejny wyjtek stanowi druyny w kt!rych ,:7@,&% jest #%<1/# lub
,3&9:754# lub (:7%'/# .35" 7 przypadku mierci takiej postaci, nowo
mianowany ,:7@,&% w momencie gdy osignie kolejny poziom dowiadczenia,
opr!cz normalnej procedury zwizanej z awansem, zaczyna podlega wymienionym
w opisie druyny 8%S%,:# S+/&>%'54# dotyczcym poprzednika" +onadto, od tej
pory model uwaany jest za #%<% lub ,3&9:75/<: lub (:7%'% .35 i podlega
wszystkim odpowiednim zasadom specjalnym"
- -o o' 'a a. .n ne e o oJ Jr ra a. .e en ni ia a: :
7 czasie rozgrywania potyczki niekt!re modele zostan y/czone z akc,i!" 0o jak
powane obraenia odni!s taki model jest szczeg!lnie wane w czasie rozgrywania
kampanii" 0o czy model wyzdrowieje na tyle, by wzi udzia w kolejnej potyczce, czy
odni!s rany na tyle powane e uniemoliwi mu walk$ w najbliszym czasie, a moe
zosta trwale okaleczony lub wreszcie zmar w wyniku odniesionych ran, moe mie
wpyw na dalsze losy druyny"
Powane obraenia odniesione przez stronnikw oraz bohaterw s traktowane w
odmienny spos!b, reprezentuje to wi$kszy wpyw modeli bohaterw na losy caej
kompanii" 7 przypadku stronnikw, okrelenie skutk!w jakie miao y/czenie z akc,i!
modeli jest bardzo proste i mona rozstrzygn je za pomoc jednego rzutu" 7
przypadku modeli bohaterw naley skorzysta z 8A7*I -(WA#% (7RA#%IA"
7 7o oh ha at te er ro o' 'i ie e a a p po o' 'a a. .n ne e o oJ Jr ra a. .e en ni ia a: :
7 czasie rozgrywania potyczki niekt!rzy z bohaterw, a w najgorszym razie wszyscy,
mog zosta y/czeni z akc,i!" <racz na pocztku sekwenc,i po potyczce korzystajc z
8A7*I -(WA#% (7RA#%IA b$dzie musia okreli nast$pstwa odniesionych
obrae" 5aley wykona rzut K>> i odczyta wynik z 8A7*I -(WA#%$C@
(7RA#9"

S St tr ro on nn ni ic cy y a a p po o' 'a a. .n ne e o oJ Jr ra a. .e en ni ia a: :
#odele stronnikw, kt!re zostay y/czone z akc,i! gin w wyniku odniesionych
obrae, jeli w czasie rzutu K> na powane obraenia, na kostce wypadnie wynik 1 lub
2" 7ynik 3K oznacza, e model wyliza si$ z ran i moe wzi udzia w najbliszej
potyczce"
, ,a ac ch hi in ny y a a p po o' 'a a. .n ne e o oJ Jr ra a. .e en ni ia a: :
#odele machin, kt!re zostay y/czone z akc,i zostaj bezpowrotnie zniszczone, jeli w
czasie rzutu K> na powane obraenia, na kostce wypadnie wynik 1 lub 2" 7ynik 3 lub 4
oznacza, e uszkodzenia s na tyle powane, e ich naprawa zajmie troch$ czasu a
machina opuszcza kolejn potyczk., za wynik 1K oznacza, e uszkodzenia byy
powierzchowne i machina jest gotowa do nast$pnej rozgrywki"

!"wiat #est wysp$, wysp$ otoczon$ %haosem. &iekiedy wody przypywu wzbiera#$
wye# i "wiatu grozi, e zostanie cakowicie zatopiony. Tak wa"nie dzie# si obecnie.
'udzko" uksztatowaa si wiele tysi$cleci temu, gdy "wiat rwnie by zalany
%haosem, gdy #ego surowa materia na#pierw zestalia si pod postaci$ (amienia
)rzemian. *ego dziaanie w mnie#szym stopniu dotkno (hazadw ni nasz$ ras.
(rasnoludowie mieli wwczas czasy szczytowego rozwo#u, stanowiy wtedy
przewodni$ ras. +dy #ednak ludzko" wyst$pia #ako pretendent do dominac#i nad
"wiatem, nie by on #u taki #ak dawnie#. Zmieszanie ,paczenia z substanc#ami
naszego "wiata doprowadzio do powstania )ustkowi %haosu i gwatowanego
zwikszenia liczby -utantw i Zwierzoludzi, ktrzy yli #u tam wcze"nie#, ale
teraz zaczy po#awia si wszdzie. Zwierzoludzie s$ rezultatem po#awienia si na
tym "wiecie %haosu, podobnie #ak ,ka.eni i wszelkiego rodza#u inne, ohydne
znieprawione istoty.
'udzi rwnie mona uzna za twr %haosu.
&iegdy", w granicach tego co nazywamy ,tarym /wiatem, wadali (rasnoludowie.
Wszystko zdawao si wskazywa na to, e (hazadzi utrac$ swe ziemie na rzecz
Zielonoskrych ras. )o#awio si niebezpiecze0stwo, e Zwierzoludzie i -utanci
stan$ si panami ziem na zachd od +r (ra0ca /wiata. Wtedy #ednak osiem
walcz$cych ze sob$ ludzkich plemion, ktre zamieszkiway te tereny, zostao
z#ednoczonych przez ,igmara. Ten zawar so#usz z (rasnoludami, ktre day mu +hal
-araz, "wity mot. ,przymierze0cy zniszczyli armie +oblinw w bitwie na
)rzeczy %zarnego 1gnia. 2ziao si to dwa i p tysi$ca lat temu a ,igmar
-otodzierca 3 -ot na gobliny 3 zaoy 4mperium.
,igmar #est obecnie czczony #ako bg. -a swo#$ (atedr w 5ltdor6ie, "wi$tynie
w caym 4mperium i niezliczone rzesze wyznawcw. Wszyscy mieszka0cy 4mperium
s$ #ego dziemi i to zarwno w meta6orycznym, #ak i dosownym sensie tego sowa.
7y tak dawno, e 6akt i kady czowiek wywodzi si z #ego linii, wyda#e si czym"
nieuniknionym. W kadym #est #aka" cz$stka ,igmara.
) wieku po koronowaniu si na 4mperatora, ,igmar powrci w +ry (ra0ca
/wiata, aby odnie" +hal -araz (rasnoludom. 1d te# pory nie widziao go #u adne
ludzkie oko i uwaa si, e #ego doczesne ciao zgino. %iao stanowio cz"
materialnego "wiata, ale dusza cz"ciowo #est %haosem. W chwilach na#wikszego
napicia "miertelnik moe sign$ po wewntrzne zasoby duszy i tym samym czerpa
swo#$ moc bezpo"rednio z %haosu. )o "mierci ludzki duch powraca do %haosu, aby
przy$czy si do innych dusz albo oczekiwa na reinkarnac#. &iewiele dusz si
odradza, ale te, ktre to spotka, sta#$ si coraz potnie#sze po kadych powtrnych
narodzinach.
%haos #est niekiedy nazywany -orzem 2usz. -og$ one zespoli si w wiksz$ cao",
tworz$c skupisko energii powstae# z po$czenia podobnych duchw. Te o"rodki
energii s$ wic stworzone przez sam$ esenc# ycia i znane #ako )otgi %haosu. 5lbo
8ogowie %haosu!
4 dlatego mona twierdzi, e ludzie uczynili bogw na sw# ksztat i podobie0stwo,
podczas gdy sami bogowie wywierali wpyw na ludzko". 5lbo moe #est tylko #eden
bg, a wszyscy inni s$ #edynie #ego rozmaitymi postaciami9 %zy #est tylko #edna dusza,
ktr$ dziel$ wszyscy ludzi9 %zy ta #edna dusza stanowi cz" #ednego boga, czy te
#eden bg #est cz"ci$ #edne# duszy9
2obro i Zo, )rawo i %haos. %zy #edno moe istnie bez drugiego9 5 moe s$ #edynie
odmiennymi prze#awami tego samego wierzenia9
- Magister Litzeinreich z Middenheim

W Wa ar rh he ei im m

> > | | S S t t r r o o n n a a

8A7*A -(WA#%$C@ (7RA#9
(11-15) MARTWY
.any bohatera jtrz si$ a w cz$ z nich wdaje si$ gangrena" 0ohater umiera
w m$kach w wyniku odniesionych obrae" &iao postaci spoczywa w
jednym z niezliczonych bezimiennych grob!w, a cay ekwipunek kt!ry
model posiada przy sobie w chwili wykonywania rzutu w 8A7*I
-(WA#%$C@ (7RA#9 tra=ia do skarbca druyny" 5aley wykreli bohatera
z KAR8$ !R"#$%$"

(16-21) WIELOKROTNIE ZRANIONY
0ohater yje, ale odniesione przez model obraenia s bardzo powane"
5aley wykona rzut K>, kt!rego wynik oznacza ilo rzut!w K>> jakie
naley wykona odczytujc wynik z 8A7*I -(WA#%$C@ (7RA#9,
przerzucajc wynik ,AR8W$, -(;,A%$ oraz WI*(KR(8%I
)RA%I(%$"

(22) RANA NOGI
7 czasie potyczki noga bohatera zostaje powanie stuczona, a koci
strzaskane w wielu miejscach" &ho rany zabli-niaj si$ to warto
wsp!czynnika S)$7K(:? modelu bohatera zostaje zmniejszona do poowy
wartoci )zaokrglajc w d!*" 5aley zauway, e warto wsp!czynnika
nie moe zosta obniona poniej 1 punktu" 0ohater moe zastpi -le
zroni$t nog$ protez )zobacz -R(8)$ A !(!A8KI w R()!)IA* +IIII:
KWI-"%K*"

(23) RANA RKI
5aley wykona rzut K>, kt!rego wynik okreli jak powane s
uszkodzenia ramienia, kt!re zostao w czasie potyczki powanie stuczone"
7ynik 1, oznacza e w ran$ wdaa si$ gangrena i przedrami$ zostao
amputowane" :d tej pory model nie moe uywa broni 74#%<%>A&/>
:B3 .A(" 7ynik 2K oznacza, e rana r$ki jest na tyle powana, e bohater
musi opuci nast$pn potyczk. by w peni powr!ci do zdrowia" 0ohater,
kt!remu amputowano przedrami$, moe zastpi utracon cz$ koczyny protez
)zobacz -R(8)$ A !(!A8KI w R()!)IA* +IIII: KWI-"%K*"

(24) SZALESTWO
0ohater zdrowieje, przynajmniej =izycznie" (oszmar ostatnich wydarze
odbi si$ jednak na psychice postaci" 5aley wykona rzut K>" 7ynik 1L2
oznacza, e bohater podlega zasadzie specjalnej <C3+:0%D wynik 3L4
oznacza, e warto wsp!czynnika C- modelu zostaje na stae
zmniejszona o L1 punkt, do minimalnej wartoci 2 punkt!wD za wynik 1L>
oznacza, e w wyniku ob$du model podlega zasadzie specjalnej E3.1%"

(25) STRZASKANA NOGA
%by okreli jak powane s rany nogi, naley wykona rzut K>" 7ynik 1
oznacza, e koczyna bohatera zostaa trwale uszkodzonaF bohater nie moe
biega6, cho nadal moe szarowa w zwyky spos!bD wynik 2K oznacza, e
noga zostaa do powanie strzaskana i model, by w peni wr!ci do
zdrowia musi opuci nast$pn potyczk."

(26) RANA KLATKI PIERSIOWEJ
0ohater odni!s bardzo powan ran$ klatki piersiowej i cho model
zdrowieje, to blizny do koca ycia b$d mu przypomina o odniesionych
obraeniach" 7arto wsp!czynnika W$8R)$,A3(:? modelu zostaje na
stae zmniejszona o L1 punkt" 5aley zauway, e warto wsp!czynnika
nie moe zosta obniona poniej 1 punktu"

(31) OLEPIONY
0ohater przey, jednak w wyniku odniesionych obrae straci jedno oko"
7arto wsp!czynnika "S modelu zostaje na stae zmniejszona o L1
punkt" 5aley zauway, e warto wsp!czynnika nie moe zosta
obniona poniej 1 punktu" +onadto, bohater kt!ry straci drugie oko zostaje
uznany za niezdatnego do walki i musi opuci kompani$" 5aley usun
taki model z KAR8$ !R"#$%$"

(32) STARE WOJENNE RANY
0ohater przey, jednak rany nie zabli-niaj si$ dobrze i bolenie
przypominaj o sobie w najmniej odpowiednich momentach" +rzed
rozpocz$ciem kadej potyczki naley wykona rzut K>" 7ynik 1, oznacza e
stare rany odzywaj si$ bolenie i model nie moe bra udziau w
rozpoczynajcej si$ potyczce"

(33) USZKOZENIE UK!AU NERWOWEGO
&ho rany zabli-niaj si$, to uszkodzenia ukadu nerwowego s na tyle
powane, e warto wsp!czynnika I%IC;A8$WA bohatera zostaje na stae
obniona o L1 punkt" 5aley zauway, e warto wsp!czynnika nie
moe zosta obniona poniej 1 punktu"
(34) RANA !ONI
,o bohatera zostaje powanie uszkodzona i cho rany powoli zabli-niaj si$
to warto wsp!czynnika WW modelu zostaje na stae obniona o L1 punkt"
5aley zauway, e warto wsp!czynnika nie moe zosta obniona
poniej 1 punktu"

(35) G!"OKIE RANY
&ho obraenia odniesione przez bohatera nie zagraaj jego yciu, to model
musi opuci kolejne K3 potyczki, w czasie kt!rych b$dzie wraca do peni si
w obozowisku"

(36) OGRA"IONY
&ios, kt!ry pozbawi bohatera przytomnoci nie by zbyt gro-ny" >ednak w
czasie, gdy model pozostawa w obj$ciach #orra, wrogowie ograbili ciao
nieprzytomnego bohatera" (ompania, kt!rej model y/czy/ z akc,i! bohatera
moe umieci w skarbcu druyny cay posiadany przez ograbionego or$ i
ekwipunek"

(41-55) POWR#T O ZROWIA
:braenia odniesione przez bohatera nie byy zbyt powane" #odel powraca
do peni si i moe walczy w kolejnej potyczce"

(56) ZAWZITY WR#G
&ho =izyczne rany zostay w peni wyleczone, to szok spowodowany
strachem i b!lem pozostawi swe pi$tno na psychice bohatera" 5aley
wykona rzut K>, kt!rego wynik okreli wobec kogo bohater odczuwa b$dzie
51/5%71G, obwiniajc przeciwnika za b!l i strach" 7ynik 1L3 oznacza, e
model odczuwa 51/5%71G wobec postaci, przez kt!r zosta y/czy/a z
akc,i!3 >eeli bohater zosta y/czony z akc,i! przez stronnika, odczuwa
51/5%71G do przyw!dcy wrogiej druynyD 4 oznacza, e bohater odczuwa
51/5%71G wobec przyw!dcy wrogiej kompaniiD wynik 1 oznacza, e model
bohatera 51/5%71,81 caej druyny przeciwnika, za > oznacza, e bohater
b$dzie 51/5%71,81C wszystkich modeli nalecych do wrogiej druyny oraz
wszystkich druyn tego typu"

(61) POJMANY
#odel bohatera zostaje pojmany przez wrog druyn$, kt!ra y/czy/a go z
akc,i!3 0ohater moe zosta odbity w trakcie rozgrywania scenariusza
specjalnego $is,a ratunkowa )zobacz R()!)IA3 +II: SC%ARI"S)*,
wykupiony za okup, ustalony przez gracza dowodzcego wrog druyn lub
wymieniony za wojownika, kt!ry jest jecem w kompanii pojmanego"
7i$zie moe zosta sprzedany handlarzom niewolnik!w za r!wnowarto
K>M1 743 Druyny Nieumar/ych mog zabi jeca, by wskrzesi go jako 7ombie"
8a 8C/ i &9%:04&85/ kompanie mog zoy pojmanego w o=ierze swym
plugawym b!stwom, za ich przyw!dcy otrzymuj dodatkowy ;1 Punkt
Dowiadczenia" >ecy, kt!rzy zostan wymienieni lub wykupieni za okup nie
trac swojego ekwipunku, zbroi i or$a" >eeli jednak zostan sprzedani w
niewol$, zabici i zamienieni w 7ombie lub zoeni w o=ierze, cay posiadany
przez nich ekwipunek pozostaje w skarbcu druyny kt!ra pojmaa bohatera"

(62-63) TO $O NAS NIE ZA"IJE% TO NAS WZMO$NI
0ohater wylizuje si$ z ran, a jego psychika hartuje si$ w ogniu cierpienia i
strachu" #odel bohatera staje si$ odporny na S0.%&9 i w mniejszym stopniu
ulega <.:81/ )naley wykona rzut przeciw <.:81/ jako rzut przeciw
S0.%&9:71*"

(64) PRZERA&AJ'$E "LIZNY
&ho rany goj si$, to pozostawiaj po sobie przeraajce blizny ukadajce
si$ w gro-ne wzory, kt!re mog wzbudzi strach nawet w najtwardszych
wojownikach" :d tej pory bohater wzbudza S0.%&9"

(65) ZWER"OWANY NA AREN
#odel bohatera odzyskuje wiadomo na arenie jednego z okolicznych
gimnazjon!w i zmuszony jest do walki z g+adiatorem )zobacz R()!)IA3 +4I:
%A;,% (S8R)A A -(S8ACI !RA,A8"*" 5aley wykona rzut kostk,
kt!rego wynik okreli kto szaru,e" >eeli bohater przegra walk$, naley wykona
rzut K>" 7ynik HI2 oznacza, e naley wykona rzut K>> odczytujc wynik z
8A7*I -(WA#%$C@ (7RA#9, przerzucajc wynik )WR7(WA%$ %A
AR%<" 7ynik 3K oznacza, e g+adiator oszcz$dzi bohatera, kt!ry zostaje
ograbiony i wyrzucony za bramy gimnazjonu, gdzie odnajduj go kompanii"
0ohater, kt!ry wygra otrzymuje nagrod$ w wysokoci 12 74 oraz K2 Punkty
Dowiadczenia, by w glorii zwyci$stwa powr!ci w szeregi swojej druyny"

(66) W"REW WSZYSTKIEMU
0ohater, cho zosta bardzo ci$ko ranny, powraca do zdrowia w zaskakujco
szybkim tempie" #odel bohatera otrzymuje K1 Punkt Dowiadczenia"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

D | S t r o n a
! !o oN N' 'i ia a/ /c cz ze en ni ie e: :

ostacie bohaterw i stronnikw wraz z kad przeyt potyczk nabieraj
coraz wi$kszej wprawy i biegoci w walce, zar!wno broni
dystansow, jak i or$em sucym do walki wr$cz" 7 czasie
rozgrywania kampanii odzwierciedla to zasada Punktw Dowiadczenia,
przedstawiajca zas!b wiedzy, sprawnoci i umiej$tnoci jakie
posiadaj modele bohaterw i stronnikw" +osta kt!ra zgromadzi odpowiedni ilo
Punktw Dowiadczenia i osignie kolejny poziom dowiadczenia w ramach rozwoju
otrzymuje prawo wykonania rzutu w 8A7*I R)"8$ %A R()WI%I<CI" .ozw!j
wyraany jest w postaci wzrostu jednego ze wsp!czynnik!w lub zdobycia nowej
umiej$tnoci lub zdolnoci"
#odele, kt!re ze swoimi druynami przemierzaj Stary wiat toczc liczne
potyczki, wraz z kad walk staj si$ coraz gro-niejszymi przeciwnika, by w kocu, o
ile przeyj, doczy do wskiego grona heros!w Starego wiata"
7i$kszo bohaterw rekrutowanych w czasie tworzenie druyny posiada ju
pewn ilo Punktw Dowiadczenia, podan w opisie kadej z kompanii, punkty te
naley zaznaczy na KARCI !R"#$%$" ,owiadczenie z kt!rym bohaterowie
rozpoczyna gr$, reprezentuje wiedz i umiej$tnoci, kt!re modele nabyy przed
przyczeniem si$ do druyny i nie uprawniaj do wykonania rzut!w na rozwini$cia"
) )/ /o oJ Jy y' 'a an ni ie e - -0 0n nk kt tI I' ' ! !o oN N' 'i ia a/ /c cz ze en ni ia a: :
+ula Punktw Dowiadczenia, kt!re w czasie rozgrywania potyczki mog zdoby
bohaterowie i stronnicy zaley od konkretnego scenariusza" +oszczeg!lne scenariusze
r!ni si$ mi$dzy sob celem rozgrywki i iloci Punktw Dowiadczenia, kt!re mona
zdoby zmierzajc do realizacji celu"
5aley jednak zauway, e niezalenie od celu scenariusza, modele bohaterw i
stronnikw zawsze otrzymuj K1 Punkt Dowiadczenia za kad potyczk$ kt!r przeyy"
+onadto, bohaterowie otrzymuj take K1 Punkt Dowiadczenia za kadego przeciwnika
y/czonego z akc,i!" ,latego zaleca si$, by ju w trakcie rozgrywania scenariusza
zaznacza ilu wrog!w udao si$ unieszkodliwi bohaterowi, uatwi to znacznie
obliczanie sumy Punktw Dowiadczenia, jakie powinien otrzyma model, kt!ry przeyje
potyczk."
(ady scenariusz zawiera podrozdzia !(:WIA!C)%I, w kt!rym
szczeg!owo przedstawiono ilo Punktw Dowiadczenia jakie mona zdoby w trakcie
rozgrywki"
A A' 'a an ns s: :
#odel, kt!ry zgromadzi odpowiedni ilo Punktw Dowiadczenia i osignie kolejny
poziom dowiadczenia w ramach rozwoju otrzymuje prawo wykonania rzutu w
8A7*I R)"8$ %A R()WI%I<CI" +ostacie bohaterw i stronnikw r!ni si$ od siebie
pod wieloma wzgl$dami, take pod wzgl$dem otrzymywania Punktw Dowiadczenia
oraz awansowania na kolejne poziomy"
+ostacie bohaterw maj prawo wykonania rzutu na rozwini$cie w momencie
gdy zgromadz 2, 4, >, E, 11, 14, 1D, 22, 24, 2E, 32, 3>, 41, 4>, 11, 1D, >3, >F, D>, E3 i F2
Punktw Dowiadczenia" >ednoczenie naley zauway, e liczba F2 wyznacza g!rn
granic$ maksymalnej iloci Punktw Dowiadczenia jakie moe zgromadzi bohater"
2rupy stronnikw otrzymuj prawo wykonania rzutu na rozwini$cia w
momencie gdy zgromadz 2, 1, F i 14 Punktw Dowiadczenia" 5aley take pami$ta, e
liczba 14 wyznacza g!rn granic$ maksymalnej iloci Punktw Dowiadczenia jakie moe
zgromadzi grupa stronnikw" +onadto, naley pami$ta, e dla grupy stronnikw,
niezalenie od liczby modeli stronnikw tworzcych grup$, wykonuje si$ jeden rzut, a
wszystkie modele tworzce grup$ otrzymuj takie samo rozwini$cie"
,la uatwienia kady model posiada na KARCI !R"#$%$ wasn rubryk$
skadajc si$ z szeregu kwadrat!w" +ola te su do nanoszenia sumy Punktw
Dowiadczenia zgromadzonej przez model, ponadto poziom punkt!w uprawniajcych
do wykonania rzutu na rozwini$cia zosta oznaczony pogrubionym kwadratem"
# #I IO Ot to o/ /z zi io oJ Jy y: :
>ak napisano wczeniej kampania rozpoczyna si$ w momencie, w kt!rym przynajmniej
dw!ch graczy przeprowadzi rekrutacj$ i stworzy kompanie, kt!rej bohaterowie i stronnicy
oraz wsp!czynniki postaci zostan zapisane na KARCI !R"#$%$" (olejni gracze
mog wprowadzi nowe druyny do kampanii w dowolnym momencie" &hocia
nowe kompanie b$d mniej dowiadczone, to potykajc si$ z bardziej dowiadczony
druynami bardzo szybko naucz si$ nowych zdolnoci"
7 grze odzwierciedla to zasada #=38(!)I(7$ zgodnie z kt!r, druyna
toczca potyczk. z kompani o wi$kszym Prestiu Druyny otrzymuje dodatkowe Punkty
Dowiadczenia" +rzed rozpocz$ciem rozgrywki naley por!wna Presti Druyn
potykajcych si$ kompanii, by okreli pul$ dodatkowego dowiadczenia, kt!re po
zakoczeniu rozgrywki otrzymaj modele suce w szeregach sabszej druyny"
R=#%ICA W %(8(WA%IAC@
-RS8I#" !R"#$%
!(!A8K(WA -"*A
-"%K8=W !(:WIA!C)%IA
2L12 L
11LD1 K1
D>L122 K2
121L112 K3
111L322 K4
321K K1

R Rz z0 0t ty y n na a r ro oz z' 'i in ni i c ci ia a: :
>eli model kt!ry zgromadzi potrzebn do awansu ilo Punktw Dowiadczenia
przey potyczk., naley wykona rzuty na rozwini$cia" 8aleca si$, w celu unikni$cie
ewentualnych niejasnoci, aby przeciwnik lub strona neutralna bya wiadkiem
wszystkich rzut!w"
7 7o oh ha at te er ro o' 'i ie e: :
#odele bohaterw posiadaj znacznie wi$kszy wpyw na losy i rozw!j druyny ni
szeregowi stronnicy" 7 grze odzwierciedla to take zasada, zgodnie z kt!r gracz moe
wykona dwa rzuty na rozw!j bohatera i wybra korzystniejszy dla siebie wynik"
.zuty naley powt!rzy, jeeli wynik wskazuje na rozwini$cie
wsp!czynnik!w kt!re osign$y warto maksymaln dla danej rasy" 7i$cej
in=ormacji znajduje si$ w paragra=ie R()WI%I<CIA C@ARAK8R$S8$KI"
8A7*A R)"8 %A R()W=; 7(@A8RA
2K> W$%IK
2L1 %o'a 0mie5tnoNH3 0ohater w ramach rozwoju poznaje now umiej$tno" <racz
wedle uznania wybiera zdolno z odpowiedniej i dost$pnej dla modelu *IS8$
",I;<8%(:CI"
0ohaterw magw i kap/anw zamiast nauki umiej$tnoci mog zgodnie z zasadami
podanymi w R()!)IA* ++IIII: ,ACIA i R()!)IA* ++4: ,(!*I8W$ pozna
odpowiednio nowe zakl$cie lub modlitwy"
> Roz'inicie charakterystyki6
7edle wyboru gracza K1 do S lub W8"
D Roz'inicie charakterystyki6
7edle wyboru gracza K1 do WW lub "S"
E Roz'inicie charakterystyki6
7edle wyboru gracza K1 do I lub C-"
F Roz'inicie charakterystyki6
7edle wyboru gracza K1 do A lub #W"
12L12 %o'a 0mie5tnoNH3 0ohater w ramach rozwoju poznaje now umiej$tno" <racz
wedle uznania wybiera zdolno z odpowiedniej i dost$pnej dla modelu *IS8$
",I;<8%(:CI"
0ohaterw magw i kap/anw zamiast nauki umiej$tnoci mog zgodnie z zasadami
podanymi w R()!)IA* ++IIII: ,ACIA i R()!)IA* ++4: ,(!*I8W$ pozna
odpowiednio nowe zakl$cie lub modlitwy"
S St tr ro on nn ni ic cy y: :
0ake rzuty na rozwini$cia odr!niaj bohaterw od stronnikw" +o pierwsze, w
przypadku grup stronnikw wykonuje si$ tylko jeden rzut, kt!rego wynik okrela rezultat
awansu modelu" +o drugie, grupa stronnikw nie moe otrzyma dwa razy tego samego
rozwini$cia charakterystyki, jeeli wynik rzutu wskazuje na rozw!j wsp!czynnika,
kt!ry grupa stronnikw rozwin$a ju wczeniej, rzut naley powtarza p!ki nie uzyska
si$ innego wyniku" +odobnie, rzut naley powt!rzy, jeeli wynik wskazuje na
rozwini$cie wsp!czynnika kt!ry osign warto maksymaln podan w paragra=ie
R()WI%I<CIA C@ARAK8R$S8$KI" +onadto, naley pami$ta, e dla grupy
stronnikw, niezalenie od liczby modeli stronnikw tworzcych grup$, wykonuje si$
jeden rzut, a wszystkie modele tworzce grup$ otrzymuj takie samo rozwini$cie"
8A7*A R)"8 %A R()W=; S8R(%%IKA
2K> W$%IK
2L1 Roz'inicie charakterystyki6
7edle wyboru gracza K1 do I lub C-"
>LD Roz'inicie charakterystyki6
7edle wyboru gracza K1 do WW lub "S"
ELF Roz'inicie charakterystyki6
7edle wyboru gracza K1 do S lub A"
12L12 ChOopak ma taPentQ3 >eden z modeli tworzcych grup. stronnikw awansuje na bohatera"
>eeli w szeregach druyny suy ju szeciu bohaterw naley powt!rzy rzut ignorujc
wynik )h/opak ma ta+ent!"
5aley wpisa model w odpowiednie miejsce na KARCI !R"#$%$" 0ohater zachowuje
charakterystyk$, sum$ Punktw Dowiadczenia oraz ewentualne zasady specjalne kt!rym
podlega jako stronnik" +onadto, gracz musi okreli dowolne dwie *IS8$
",I;<8%(:CI, kt!re od tej pory b$d dost$pne dla bohatera o ile model zgromadzi
odpowiedni ilo Punktw Dowiadczenia by osign kolejny poziom dowiadczenia i
ramach rozwoju wylosuje NO8 #$%!"&'NO(9" +o wykonaniu powyszej procedury
naley wykona rzuty na rozwini$cie dla bohatera zgodnie z zasadami dotyczcymi
bohaterw oraz rzut na rozwini$cia dla grupy stronnikw z kt!rej wywodzi si$ promowany
model" >eeli w rezultacie rzutu wypadnie wynik )h/opak ma ta+ent! rzut naley powtarza
p!ki nie uzyska si$ innego wyniku"
% %o o' 'e e 0 0m mi ie e5 5 t tn no oN Nc ci i: :
0ohater, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosowa
NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ nowej zdolnoci" <racz, zgodnie z
ograniczeniami podanymi w opisie druyny wybiera z odpowiedniej *IS8$
",I;<8%(:CI jedn zdolno, kt!r od tej pory moe posugiwa si$ bohater" 5aley
zauway, e aden bohater nie moe nauczy si$ dwa razy tej samej umiej$tnoci"
R Ro oz z' 'i in ni i c ci ia a c ch ha ar ra ak kt te er ry ys st ty yk ki i: :
7 wyniku rzut!w na rozw!j aden ze wsp!czynnik!w modelu nie moe zosta
podniesiony ponad maksymaln warto charakterystyki danej rasy" >eeli wynik rzutu
wskazuje na wsp!czynnik, kt!ry osign maksymaln warto naley powt!rzy rzut
lub wybra drug opcj$ rozwoju, jeeli rezultat rzutu zakada tak moliwo" >eeli oba
wsp!czynniki osign$y maksymaln warto, gracz moe podnie dowolny inny
wsp!czynnik, kt!ry nie osign jeszcze dopuszczalnej, maksymalnej wartoci o K1"
5aley zauway, e jest to jedyna moliwo, zwi$kszenia wsp!czynnika S)$7K(:?"
P
W Wa ar rh he ei im m

E E | | S S t t r r o o n n a a

&a polu bitwy masz tylko #eden cel! Z584*5:;;;
- Ulfli Schwarzenbrau, sierant
C@ARAK8R$S8$KA ,AKS$,A*%A
S) WW "S S W8 #W I A C-
7$K(C%8A"R J J K L M L K L N
C%8IC(R N J K L M L K L N
C)3(WIK M K K L L O K L N
!,(%8KA M L P L O H M O Q
!RIA!A M L P L L H K R Q
!R)W(!"C@ M L P M M O O O Q
!)IK J O P O L H O H O
*F K J J L O O N L HP
F"RIA C@A(S" L L P L O L L R K
C@AS8 M K P L L O K L Q
C@("* M K P L L O K L Q
C%I*C R O P L M O O O L
C(7*I% M M K O L O K L K
C(R K J K L M L K L N
C(RCR K K P M M M K M Q
@AR-IA L L P L O L L R K
@(7C(7*I% M K K L L O K L K
K(9 7(;(W$ Q O P O O H O H M
KRAS%(*"! L J K L M O M L HP
KR(+IC(R K K M M M M K M N
KRWI(-"S)C) M M P M O H L R J
K"C K R P L L H R H M
*W 7(;(W$ J M P M L H L R M
,I%(8A"R K K M M M M K M N
%I!RWI!R K L P M L O L O K
%I8(-R) H O P L L R O R K
%I",AR3$ M J K L M O K L HP
%I",AR3$K(9 Q R P O O H R H L
%I)I(3K L M J O O O N L HP
%"RC*I%C L R P O L H O H J
(CR K K M M M M K M N
C)AR%$ (RK M Q L M M O M L N
(RK M J M L M O M L Q
(-<8A%$ K Q P K K L J M HP
-A;(%K J O P O O H L H R
S) WW "S S W8 #W I A C-
-CA) Q O P L L O L R J
-IKI*%$(CAR Q M P L O H L H Q
-IS 7(;(W$ K L P L O H L H M
-(,I(8C@A(S" R(K O P L M O R (K;H HP
R=; L O P O O H H R HP
R",AKC@A(S" Q O P L O H O H M
R",AK*F=W N O P O O H L H M
SA*A,A%!RA K O O O L O L R L
SA"R"S M K H L L O L L N
SKA4% K K K L L O J L J
SKI%K K K K L O O Q L Q
SK(R-I(% K O P L M O O O Q
S,(C)$ (CR J K O M M M L M N
SS"IC R(K L P M O H O R O
S8RAC@"*C L R P O O H O H Q
S8RC(ICA Q M P M L O R O L
S)A7*()<7%$ Q L P L L R L R L
S)C)"R(CR K O H M L O L O M
S)C)"R)ARA)$ K O P O O H O H O
S)KI*8 L R R O O H R H O
8RRA!(% R O P L L H R H O
8R(** K O H M L O H O L
8"SKC(R J O P O L H R H O
"-I=R M K K L L O K L N
"S@A78I M L R L L O O O Q
WA,-IR K Q K J K L N L HP
WI*KI (R)3 R M P L L O L R Q
WI*KI -A;(%K J O P L L O L O J
WI*KI S)C)"R K R P O O H L H O
WI*K N O P O O H O H O
,R(C)%$WI*K N O P O O H O H O
$8I J K P M M M K M Q
)ACA% K L P M L O L R K
)I,%(KRWIS8$ J O P L L H R H O
)(,7I O R P O O H H H R

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

F | S t r o n a

* *i is st ty y 0 0m mi ie e5 5 t tn no oN Nc ci i

3miej$tnoci dost$pne dla bohaterw, kt!rzy osign$li kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosowali NO8 #$%!"&'NO(9 zostay
podzielone na pi$ kategorii, zwanych *IS8A,I ",I;<8%(:CI" (ady bohater posiada ograniczony dost$p do umiej$tnoci zgodnie z zasadami
podanymi w opisie poszczeg!lnych druyn" +onadto, kada kompania posiada dost$p do charakterystycznych dla danej druyny umiej$tnoci specjalnych,
kt!re zostay przedstawione w opisie druyn" 5aley pami$ta, e aden bohater nie moe nauczy si$ dwa razy tej samej umiej$tnoci"

",I;<8%(:CI WA*KI WR<C)

"!YSKAWI$ZNY "LOK
0ohater jest dowiadczonym szermierzem i w czasie walki wr$cz moe
parowa ciosy dowoln broni r.czn3 >eeli or$, kt!rym walczy bohater
posiada ju cech$ paru,cy model moe przerzuci nieudany test parowania"

$ELNY $IOS
,zi$ki dowiadczeniu nabytemu w wielu walkach bohater potra=i precyzyjnie
wymierza ciosy w wa+ce wr.cz" #odel otrzymuje premi$ K1 do wszystkich
test!w zranienia w *azie wa+ki wr.cz"

(E$)MISTRZ
0ohater potra=i wada or$em, kt!ry wymaga specjalistycznego treningu lub
by dla modelu do tej pory niedost$pny" +osta moe uywa w walce
wr$cz dowolnego or$a ignorujc ograniczenia wynikajce z zapis!w
*IS8$ KWI-"%K" !R"#$%$"

MISTRZ WALKI
,owiadczony wojownik potra=i stawi czoa licznym przeciwnikom"
#istrz walki potra=i wygra tak walk$" 0ohater otrzymuje premi$ K1 do
wsp!czynnika A8AKI dop!ty, dop!ki pozostaje zwizany wa+k wr.cz z
dwoma lub wi$cej przeciwnikami" +onadto, bohater automatycznie zdaje
wszystkie testy S%# 7 7%'&/"

MORER$ZY ATAK
By moe bohater1 wychodzc zwyci$sko z dziesitek potyczek i bitew,
pozna granice swoich umiej$tnoci i nauczy si$ w peni je wykorzysta,
zasypujc wrog!w gradem cios!w, a moe otrzyma wyksztacenie z
zakresu podstaw anatomii dzi$ki czemu potra=i wymierzy atak w
newralgiczn cz$ ciaa przeciwnika" 5iezalenie od przyczyn zranieni
przez bohatera w wa+ce wr.cz przeciwnicy otrzymuj premi$ K1 do rzutu w
8A7*I FK8 )RA%I%IA"

O"UR$ZNO*
0ohater r!wnie sprawnie posuguje si$ praw jak i lew r$k" >eli bohater
trzyma w drugiej r$ce bro: r.czn nie otrzymuje mody=ikator I1 do testu
tra*ienia zwizanego z uywaniem broni w sabszej r$ce, ponadto warto
wsp!czynnika W8 tra*ionego przeciwnika na potrzeby test!w zranienia nie
zostaje zwi$kszona o K1"

REZUN
0ohater urodzi si$ z talentem do prowokowania niezwykle krwawych i
bezlitosnych star, a z widowiskowego zabijania przeciwnik!w uczyni
sztuk$" 7ranieni przez bohatera przeciwnicy otrzymuj premi$ K1 do rzutu w
8A7*I )RA%I%I KR$8$C)%"

SZERMIERZ
By moe bohater odebra szkolenie od estalijskich mistrz!w szermierki, a moe
nabra biegoci dzi$ki dowiadczeniu zdobytemu w czasie dziesitek potyczek"
#odel walczcy w walce wr$cz ma prawo do przerzutu wszystkich nieudanych
A8AK=W w czasie szary" +remia przysuguje jedynie w trakcie szary, po pierwszej
rundzie walka rozgrywa si$ w zwyky spos!b"

UNIK
0ohater wykorzystujc t$ umiej$tno moe pr!bowa unikn cios!w zadanych w
*azie wa+ki wr.cz" >eeli model zostanie zraniony, a Ochrona Pancerza albo Ochrona
$agiczna zawioda, model wci moe pr!bowa unikn obrae" 5aley rzuci
K> za kad ran$ zadan bohaterowi" 7ynik 1K oznacza, e postaci udao si$ unikn
ran" +odobnie jak w przypadku Ochrony $agiczne, take rzut #niku nie podlega
mody=ikacjom wynikajcym z SI3$ broni" 5awet jeli tra=ienie znosi Ochron.
Pancerza w caoci, to modelowi przysuguje rzut #niku i ma prawo skorzysta z
niego zgodnie z podanymi zasadami"

UROZONY WOJOWNIK
0ohater wyjtkowo sprawnie posuguje si$ broni do walki wr$cz" #odel
otrzymuje premi$ K1 do wszystkich test!w tra*ienia wykonywanych or$em
do walki wr$cz"
",I;<8%(:CI S8R)*CKI

ARTYLERZYSTA
0ohater z niezwyk wpraw posuguje si$ broni pa+n" ;rty+erzysta moe
strzela w kadej turze ignorujc zasad$ wymaga przygotowania" 7 przypadku
strzelania z broni palnej z cech or.a +M 6 74#%<% +.84<:0:7%51% czas
przeadowania broni prochowe, zostaje skr!cony o jedn tur$"

"!YSKAWI$ZNE PRZE!AOWANIE
0ohater jest dowiadczonym strzelcem" ,zi$ki tej zdolnoci model moe
przeadowa bro: dystansow w znacznie kr!tszym czasie" 0ohater posugujc
si$ pistoletem strzakowym +ub ukami moe w *azie strze+ania wykona 2M T
71/':(.:054 S0.8%C z kar I1 do wszystkich test!w tra*ienia" +onadto,
bohater uzbrojony w kusz$ lub dowolny rodzaju muszkietu moe strzela po
ruchu ignorujc cech. or.a ruch albo strza/"

"YSTRY WZROK
0ohater obdarzony jest doskonaym wzrokiem" #odel otrzymuje
mody=ikator K>U do zasi$gu kadej broni dystansowe, kt!rej uywa"
>ednoczenie naley zauway, e umiej$tno bystry wzrok nie wpywa na
zasi$g broni z cech or.a :,C%#(:74 oraz /(S+/.4#/50%'54"

$ELNY STRZA!
0ohater, uywajc broni dystansowe, potra=i skutecznie razi kryjcych si$ za
zasonami przeciwnik!w" #odel strzelajc do celu za zason, ignoruje
ujemne mody=ikatory do tra*ienia jakie zapewnia osona +ekka, a na potrzeby
testu tra*ienia osona ci.ka traktowana jest jak osona +ekka"

NO&OWNIK
0ohater jest ekspertem w posugiwaniu si$ broni miotan" #odel moe w
*azie strze+ania wykona 3M T wie+okrotny strza/ miotanymi gwiazdkami<noami
lub m/otami<toporami z kar L1 do wszystkich test!w tra*ienia" +onadto,
noownik posugujcy si$ miotanymi gwiazdkami<noami lub m/otami<toporami
moe zignorowa zasad$ wymuszajc strzelanie do na,b+iszego ce+u"

PEWNY STRZA!
0ohater, uywajc broni dystansowe, potra=i skutecznie razi nawet znacznie
oddalonych przeciwnik!w" 0ohater strzelajc z broni dystansowe, ignoruje
mody=ikatory za strza na da+eki zasi.g"

RAJTAR
0ohater jest dowiadczonym strzelcem i z mistrzowsk wpraw posuguj$
si$ wszelkiego rodzaju prochowymi pistoletami oraz pistoletami
strzakowymi" #odel uzbrojony w dwa pisto+ety )dowolnego typu* moe w
*azie strze+ania odda strza z obu pistolet!w" +onadto ra,tar moe strzela z
pistoletu w kadej turze ignorujc zasad$ wymaga przygotowania" 7
przypadku strzelania z pisto+etw )dowolnego typu* z cech or.a +M 6
74#%<% +.84<:0:7%51% czas przeadowania broni prochowe, zostaje
skr!cony o jedn tur$"

SKRYTO"#J$A
0ohater bez trudnoci potra=i posugiwa si$ broni dystansow samemu
pozostajc w ukryciu" 7szystkie udane tra*ienia wykonane przez bohatera
broni dystansow =nieprochow> podlegaj zasadzie specjalnej S(.40:B@>&84"

STRZA! PENETRUJ'$Y
0ohater wielokrotnie mierzc si$ z opancerzonymi przeciwnikami nauczy
si$ odnajdywa szczeliny w pancerzu przeciwnika" 7ykonane przez bohatera
ataki broni dystansow podlegaj zasadzie przebicie pancerza" >eeli bro
podlegaa ju zasadzie przebicie pancerza, rzut na Ochron. Pancerza
wykonywany jest z dodatkowym kar L1"

STRZELE$
0ohater potra=i wada broni dystansow, kt!ra wymaga specjalistycznego
treningu lub bya dla modelu do tej pory niedost$pna" +osta moe uywa
w *azie strze+ania dowolnej broni dystansowe, ignorujc ograniczenia wynikajce
z zapis!w *IS8$ KWI-"%K" !R"#$%$"

W Wa ar rh he ei im m

1 12 2 | | S S t t r r o o n n a a

",I;<8%(:CI AKA!,ICKI

EKONOM (TYLKO OW#$A)
By moe bohater odebra wyksztacenie od jednego bogatych kupc!w lub
kocielnego ekonoma, a moe posiada naturaln smykak$ do interes!w,
niezalenie od powod!w posta potra=i bardzo racjonalnie
zagospodarowa majtkiem druyny" 7 trakcie sekwenc,i po potyczce, na
potrzeby zasad sprzeday upw! druyna traktowana jest tak jakby liczba
modeli w kompanii bya o jeden poziom nisza, ni ma to =aktycznie
miejsce )do minimalnego poziomu 1L3 modeli*"

(EL$ZER
0ohater odebra podstawowe wyksztacenie medyczne i potra=i udzieli
pomocy rannym sojusznikom" >eeli *e+czer bra udzia w rozgrywce, a w trakcie
sekwenc,i po potyczce nie wykonywa rzutu na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9 to
w trakcie rozgrywania biecej sekwenc,i po potyczce moe przerzuci wynik ,AR8W$,
WI*(KR(8%I )RA%I(%$, RA%A %(CI, RA%A R<KI, S8R)ASKA%A
%(CA, RA%A K*A8KI -IRSI(W;, (:*-I(%$, S8AR W(;%% RA%$,
"S)K(!)%I "K3A!" %RW(WC(, RA%A !3(%I, C3<7(KI RA%$
w rzucie na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9 dla jednego dowolnego
y/czonego z akc,i! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest
ostateczny"

KWATERMISTRZ
0ohater zna wszystkie tajniki targowania si$, sztuki negocjacji i zastraszania"
>eli w kompanii su na,emne ostrza to kwatermistrz w trakcie sekwenc,i po
potyczce moe obniy o/d jednego z najmit!w" 7arto odu po
zakoczeniu targ!w zostaje obniona o 2K> zk )do minimalnie 1 zk*"

!OW$A SKAR"#W
0ohater posiada osobliw zdolno odnajdowania ukrytych upw!3 7
trakcie sekwenc,i po potyczce model moe przerzuci jedn kostk$ w rzucie na
eksp+orac,."

O"IE&YWIAT
0ohater w swoim yciu wiele podr!owa, zdobywajc rozleg wiedz$"
#odel otrzymuje premi$ K1 do rzutu na eksp+orac,."

SEKRETNY JZYK "ITEWNY (TYLKO OW#$A)
5iekt!rzy wojownicy potra=i m!wi sekretnym j$zykiem bitewnym I
uproszczon, skr!tow i niezrozumia dla innych odmian reikspie+u"
3ywa si$ go do wydawania polece w czasie walki" >$zyk bitewny pozwala
na porozumiewanie si$ kilka razy szybciej ni w normalnej mowie"
,:7@,&%, kt!ry posuguje si$ sekretnym ,.zykiem bitewnym zwi$ksza zasi$g
dowodzenia o K>U"
8dolno nie moe zosta nabyta przez ,:7@,&@7 druyn Nieumar/ych"

STRATEG (TYLKO OW#$A)
0ohater odebra szkolenie od tileaskich strateg!w i taktyk!w" +o
rozstawieniu, ale przed rzutem ustalajcym komu przypadnie pierwsza tura,
kady ze sprzymierzonych modeli moe natychmiast wykona ruch, ale nie
moe biega6 oraz '%0%G i nie moe szarowa6" 0aki ruch modelu uznawany
b$dzie za ruch na potrzeby strzelania w najbliszej turze"

ULI$ZNIK
By moe bohater wychowa si$ w miecie, a moe po prostu lubi szemrane
towarzystwo" 5iezalenie od powod!w model wietnie orientuje si$ gdzie i
za ile mona naby trudno dost$pny ekwipunek" 0ohater, w trakcie sekwenc,i
po potyczce otrzymuje premi$ K2 do rzutu na okrelenie ,:S0S+5:&1
przedmiotu"

WARZENIE TRU$IZN
,owiadczony w warzeniu trucizn bohater otrzymuje kumulatywny premi$
K1 do rzutu na !(S8<-%(:? 0.3&185 ponadto cena specy=ik!w zostaje
obniona o K> 74 )do minimalnie 1 74*

&Y!KA )ANLOWA
0ohater zna wszystkie tajniki sztuki negocjacji i targowania si$" 7 trakcie
sekwenc,i po potyczce bohater moe zakupi jeden przedmiot, kt!rego cena po
zakoczeniu targ!w zostaje obniona o 2K> 74 )do minimalnie 1 74*"


",I;<8%(:CI SI3(W

GLAIATOR
0ohater doskonale opanowa walk$ por!d ciasnych, zamkni$tych i
zdradliwych przestrzeni" By moe, w przeszoci szkoli si$ na zroszonych
krwi i potem arenach gimnazjonu gdzie nauczy si$ pewnie sta na nogach
lub zarabia na chleb przelewajc krew na arenie walczc jako gladiator
gdzie si dodawa mu wrzask rzdnego krwi tumu, a moe by czonkiem
ulicznego gangu zaciekle zwalczajcego swych licznych wrog!w na liskich,
wskich uliczkach dzielnic biedoty" 5iezalenie od -r!da swych
niezwykych zdolnoci bohater walczc w budynkach, por!d ruin i na
trudnym terenie otrzymuje premi$ K1 do WA*KI WR<C) oraz K1 do
A8AK=W"

GRO+NY
By moe to co w wygldzie bohatera, a moe to spos!b w jaki si$ porusza
sprawia, e przeciwnicy staj si$ niespokojni" #odel wzbudza S0.%&93

MO$NE NOGI
By moe bohater jest starym wilkiem morskim, kt!ry na pot$nych =alach
miertelnie niebezpiecznych m!rz nauczy si$ twardo sta na nogach, a
moe jest w$drowcem, kt!ry w trakcie dugich podr!y wprawi si$ w
sprawnym pokonywaniu zdradliwych prze$czy, dusznych bagien i rwcych
rzek" 0ak czy inaczej bohater moe przerzuci kady nieudany test terenu
niebezpiecznego, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"

NIEZWYKLE OPORNY
0ohater obdarzony jest koskim zdrowiem, a jego ciao wykazuje niezwyk
odpornoci na dziaanie trucizn T mikstur" >eeli model zostanie poddany
dziaaniu dowolnej trucizny, mikstury lub zostanie tra=iony broni z cech or.a
8%0.304 %0%( naley wykona rzut K>" 7ynik 1K oznacza, e organizm
bohatera zneutralizowa dziaanie zab!jczej trucizny" 'rucizny T mikstury nie
dziaaj, a bro traktowana jest tak, jakby nie posiadaa cechy or.a 8%0.304
%0%("

OG!USZENIE
,zi$ki umiej$tnociom nabytym w licznych walkach i poznanym
podstawom anatomii bohater moe jednym celnym ciosem pozbawi swego
przeciwnika przytomnoci" 'ra*iony i zraniony wrogi model zostaje Powa+ony na
ziemi.! przy wyniku 2L4 na 8A7*< FK8 )RA%I%IA"

SILNY $IOS
,zi$ki dowiadczeniu nabytemu w wielu walkach i znajomoci odpowiednich
technik bohater potra=i precyzyjnie wymierza pot$ne ciosy" #odel posugujcy si$
or$em do walki wr$cz, otrzymuje premi$ ;1 do SI3$"

SI!A$Z
0ohater, kt!ry posiad t$ zdolno, w czasie wielu przyg!d nabra
niesamowitej krzepy" #odel posugujcy si$ broni do walki wr$cz moe
zignorowa cech. or.a 3,/.8% >%(: :S0%051" +onadto, posta moe
chroni si$ w walce dowolnym pancerzem, ignorujc ograniczenia
wynikajce z zapis!w *IS8$ KWI-"%K" !R"#$%$" 5aley jednak
zauway, e zdolno nie pozwala na uywanie 8broi &haosu"

TARAN
0ohater doskonale wie jak wykorzysta sw mas$ i impet uderzenia, by powali
przeciwnika" 5acierajcy bohater jest niemal niemoliwy do zatrzymania, a ciosy
koczce szar. wykonywane s z mody=ikatorem ;2 do testu tra*ienia oraz ;1 do
testu zranienia przeciwnika" +onadto, wrogie modele pr!bujce prze,6 szar.
otrzymuj mody=ikator L1 do test!w I%IC;A8$W$"

TWARY JAK $IANA
0ohater zdaje si$ by cakowicie odporny na b!l, w grze odzwierciedla to
zasada wedug kt!rej wynik rzutu Powa+ony na ziemi.! w 8A7*I FK8
)RA%I%IA, naley traktowa jako Oszo/omiony!"

TWARZIEL
&iao bohatera zostao zahartowane w ogniu bitwy, a jego sk!ra
wygarbowana pod ciosami wrog!w" 5a potrzeby test!w zranienia warto
wsp!czynnika W8 bohatera zostaje zwi$kszona o K1"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

11 | S t r o n a

",I;<8%(:CI S)$7K(:CI(W

AKRO"ATA
By moe bohater wychowa si$ w cyrku, a moe w modoci pracowa jako
robotnik, kt!ry kadego dnia zmuszony by balansowa na chybotliwych
rusztowaniach, a moe po prostu mia talent" 5iezalenie od przyczyny,
bohater charakteryzuje si$ wyjtkowym wyczuciem r!wnowagi i zr$cznoci
dzikiego kota" #odel moe bez uszczerbku zeskoczy6, a nawet upa6 z
wysokoci nie przekraczajcej 12U jeli tylko wykona udany test S albo I w
zalenoci od tego, kt!ra z cech modelu jest wi$ksza" +onadto, bohater
wykonujc szar. nurku,c moe przerzuci nieudany test S albo I"

$)OU,
7 chwili zagroenia bohater odkrywa w sobie zadziwiajce moliwoci"
#cieka,cy! bohater wykonujc rzut okrelajcy dystans ucieczki moe uy
jednej kostki wi$cej ni wskazuje na to warto wsp!czynnika S)$7K(:?"

$I$)O$IEMNY
0ohater porusza si$ cicho i lekko niczym kot" #kryty model moe, bez
zdradzania swojej pozycji wykona bieg lub ':0, pod warunkiem, e
zakoczy ruch za kolejn zason"

SKO$ZEK
0ohater porusza si$ z lekkoci i zwinnoci" #odel moe pokonywa bez
adnych kar do ruchu przeszkody mierzce nie wi$cej ni 2U"

SPRINT
0ohater porusza si$ z niesamowit pr$dkoci" #odel biegnc lub szaru,c
porusza si$ z pr$dkoci r!wn potrojonej wartoci cechy S)"

SZY"KI RE(LEKS
0ohater obdarzony jest niezwykym re=leksem3 7szystkie A8AKI wykonane
przez bohatera w *azie wa+ki wr.cz posiadaj cech. or.a S84B(1"TAN$ERZ
0ohater zdaje si$ taczy, nieustannie poruszajc si$ w rytmie obcej syszalnej tylko
dla niego muzyki" #odel wci si$ przemieszcza, koyszc si$ niczym trzcina na
wietrze prowokujc i zwodzc swych przeciwnik!w" 7r!g atakujcy tancerza w
walce wr$cz zadaje ciosy z kar L1 do wyniku rzutu na tra*ienie, co spowodowane
nieustannym, trudnym do przewidzenia ruchem bohatera"

USKOK
0ohater wykorzystujc t$ zdolno moe pr!bowa unikn tra*ienia pociskami
wystrzelonymi z broni dystansowe, w *azie strze+ania" >eeli model zostanie zraniony, a
Ochrona Pancerza albo Ochrona $agiczna zawioda, model wci moe pr!bowa
unikn obrae" 5aley rzuci K> za kad ran$ zadan bohaterowi" 7ynik 1K
oznacza, e postaci udao si$ unikn ran" +odobnie jak w przypadku Ochrony
$agiczne, take rzut #skoku nie podlega mody=ikacjom wynikajcym z SI3$ broni"
5awet jeli tra=ienie znosi Ochron. Pancerza w caoci, to modelowi przysuguje rzut
#skoku i ma prawo skorzysta z niego w zgodnie z podanymi zasadami"

WAKA-WSTAKA
0ohater zdaje si$ by cz$ciowo odporny na ciosy, a jego ciao mniej podatne na
e=ekt szoku i b!lu" #odel nie moe zosta Oszo/omiony!" 5aley zauway, e
zdolno nie ma zastosowania jeli bohater zostanie Oszo/omiony! w wyniku rzutu na
ochron$ hemu czy dziaania umiej$tnoci siowej 07%.,4 >%( &1%5%"

WSPINA$ZKA
0ohater potra=i ze zr$cznoci mapy wspina si$ na drzewa, mury, skalne ciany i
inne pionowe przeszkody" #odel w ramach *azy ruch moe si$ wspi +ub zej na
dystans r!wny podwojonej wartoci jego wsp!czynnika S)$7K(:? liczonej w
calach" >eli dystans na jaki model zamierza si$ wspi przekracza warto
podwojonego wsp!czynnika S)$7K(:?, to wspinaczka nie moe by
kontynuowana" +onadto, bohater moe przerzuci nieudany test S albo I
wykonywany w czasie wspinaczki"

W Wa ar rh he ei im m

1 12 2 | | S S t t r r o o n n a a
- -0 0n nk kt ty y K Ka am mp pa an ni ii i: :

brojne kompanie przemierzajce Stary wiat wraz z kad stoczon
potyczk i z kadym przeytym dniem nabieraj dowiadczenia oraz
staj si$ coraz bardziej znane i sawne" 7 czasie rozgrywania
kampanii odzwierciedlaj to Punkty 4ampanii, na kt!re skada si$
suma punkt!w Determinac,i, 2niewu oraz Odpornoci"
+unkty Determinac,i, 2niewu i Odpornoci reprezentuj trzy wane aspekty
rozgrywkiF osigni$cie celu oraz zniszczenie przeciwnika przy jednoczenie jak
najmniejszych stratach wasnych" Punkty 4ampanii przedstawiaj reputacj$, znajomoci
i wpywy jakie druyna okupia swoj krwi" Druyna kt!ra zgromadzi odpowiedni
ilo punkt!w Determinac,i1 2niewu lub Odpornoci i osignie kolejny poziom
dowiadczenia w ramach rozwoju otrzymuje prawo wykonania rzutu w 8A7*I
R)"8$ %A R()W=; K(,-A%II"
Druyny rekrutowane na pocztku kampanii rozpoczynaj gr$ nie posiadajc
Punktw 4ampanii, wydobyte w p!-niejszym czasie punkty naley zaznaczy na
KARCI !R"#$%$"
,la uatwienia kada kompania posiada na KARCI !R"#$%$ rubryk$
skadajc si$ z szeregu kwadrat!w" +ola te su do nanoszenia sumy punkt!w
zgromadzonych przez druyn., ponadto poziom punkt!w uprawniajcych do
wykonania rzutu na rozwini$cia zosta oznaczony pogrubionym kwadratem"
R Rz z0 0t ty y n na a r ro oz z' 'i in ni i c ci ia a: :
>eli kompania zgromadzia potrzebn do awansu ilo punkt!w Determinac,i1 2niewu
lub Odpornoci naley wykona rzut na rozwini$cie" 5aley zauway, e wynik rzutu
naley odczyta dla tabeli odpowiadajcej iloci zdobytych punkt!w" 8aleca si$, w celu
unikni$cie ewentualnych niejasnoci, aby przeciwnik lub strona neutralna bya
wiadkiem wszystkich rzut!w"
- -0 0n nk kt ty y ! !e et te er rm mi in na ac c5 5i i: :
+unkty Determinac,i odzwierciedlaj konsekwencj$ w realizacji celu i ch$ pokonania
przeciwnika" Druyna otrzymuje punkty Determinac,i za szybk realizacj$ ce+u rozgrywki,
a take za rozbicie kompanii przeciwnika" 1m szybciej wroga kompania zostanie rozbita
lub zadania przedstawione w scenariuszu zostan osigni$te przez druyn., tym wi$cej
punkt!w Determinac,i otrzyma zwyci$zca"
K1 T Druyna zawsze otrzymuje K1 punkt Determinac,i za kady rozegrany
scenariusz"
+onadtoF
K1 ? jeeli potyczka zakoczy si$ rozbiciem przeciwnika lub realizacj ce+u
pomi$dzy 1 a F rund zwyci$zca otrzymuje K1 Punkt Determinac,i"
K2 ? jeeli potyczka zakoczy si$ rozbiciem przeciwnika lub realizacj ce+u przed
upywem 4 rundy zwyci$zca otrzymuje K2 Punkty Determinac,i"
A A' 'a an ns s: :
Druyna kt!ra zgromadzi odpowiedni ilo punkt!w Determinac,i i osignie kolejny
poziom w ramach rozwoju otrzymuje prawo wykonania rzutu w 8A7*I R)"8 %A
!8R,I%AC;<"
<racz ma prawo wykonania rzutu na rozwini$cie w momencie gdy druyna
kt!r dowodzi zgromadzi 1, 12, 11, 22, 2F i 42 punkt!w Determinac,i" >ednoczenie
naley zauway, e liczba 42 wyznacza g!rn granic$ maksymalnej iloci punkt!w
Determinac,i jakie moe zgromadzi druyna"
- -0 0n nk kt ty y C Cn ni ie e' '0 0: :
+unkty 2niewu reprezentuj =uri$, agresj$, nienawi i ch$ zniszczenia przeciwnika"
(ompania otrzymuje punkty 2niewu za zadanie przeciwnikowi jak najwi$kszych strat"
1m wi$cej modeli przeciwnika zostanie y/czonych z akc,i! tym wi$cej punkt!w
2niewu otrzyma kompania"
K1 ? jeeli w trakcie rozgrywania potyczki kompania y/czy z akc,i! wi$cej ni
21U ale nie wi$cej ni 12U modeli nalecych do druyny przeciwnika
otrzymuje K1 Punkt 2niewu"
K2 ? jeeli w trakcie rozgrywania potyczki kompania y/czy z akc,i! wi$cej ni
12U ale nie wi$cej ni D1U modeli nalecych do druyny przeciwnika
otrzymuje K2 Punkty 2niewu"
K3 ? jeeli w trakcie rozgrywania potyczki kompania y/czy z akc,i! wi$cej ni
D1U modeli nalecych do druyny przeciwnika otrzymuje K3 Punkty
2niewu"
A A' 'a an ns s: :
(ompania kt!ra zgromadzi odpowiedni ilo punkt!w 2niewu1 i osignie kolejny
poziom w ramach rozwoju otrzymuje prawo wykonania rzutu w 8A7*I R)"8 %A
C%IW"
<racz ma prawo wykonania rzutu na rozwini$cie w momencie gdy druyna
kt!r dowodzi zgromadzi 3, D, 11, 1F, 2F i 42 punkt!w 2niewu" >ednoczenie naley
zauway, e liczba 42 wyznacza g!rn granic$ maksymalnej iloci punkt!w 2niewu
jakie moe zgromadzi druyna

- -0 0n nk kt ty y ( (/ /p po or rn no oN Nc ci i: :
+unkty Odpornoci przedstawiaj wytrzymao i wol$ przetrwania druynnik!w, a
take postaw$ dow!dcy, kt!ry w obliczu cigego zagroenia nie zamierza sza=owa
yciem swoich podwadnych" 1m mniej modeli nalecych do druyny zostanie
y/czonych z akc,i! w trakcie rozgrywania potyczki, tym wi$cej punkt!w Odpornoci
otrzyma druyna"
K1 ? jeeli w trakcie rozgrywania potyczki od 12U do mniej ni D1U modeli
nalecych do druyny zostanie y/czonych z akc,i! kompania otrzymuje
K1 Punkt Odpornoci"
K2 ? jeeli w trakcie rozgrywania potyczki od 21V do mniej ni 12U modeli
nalecych do druyny zostanie y/czonych z akc,i! kompania otrzymuje
K2 Punkty Odpornoci"
K3 ? jeeli w trakcie rozgrywania potyczki mniej ni 21V modeli nalecych
do druyny zostanie y/czonych z akc,i! kompania otrzymuje K3 Punkty
Odpornoci"
A A' 'a an ns s: :
Druyna kt!ra zgromadzi odpowiedni ilo punkt!w Odpornoci1 i osignie kolejny
poziom w ramach rozwoju otrzymuje prawo wykonania rzutu w 8A7*I R)"8 %A
(!-(R%(:?"
<racz ma prawo wykonania rzutu na rozwini$cie w momencie gdy druyna
kt!r dowodzi zgromadzi >, 13, 22, 2F i 42 punkt!w Odpornoci" >ednoczenie naley
zauway, e liczba 42 wyznacza g!rn granic$ maksymalnej iloci punkt!w Odpornoci
jakie moe zgromadzi druyna"

Z
,ukces bdzie upamitniony. )oraka ledwie pamitana.
- Hals von Tasseninck, Wielki Ksi Ostlandu
-iar$ sukcesu #est krew 3 two#a lub wroga;
- Ulfli Schwarzenbrau, sierant
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

13 | S t r o n a
8A7*A R)"8 %A C%IW
3

+
3
5
(
0
4


2
N
%
!

#

K> W$%IK
1L2 8R"CICI*6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K1 do rzutu na !(S8<-%(:? 0.3&185
ponadto cena specy=ik!w zostaje obniona o K> 74
)do minimalnie 1 74*"
3L4 %IS)C)$CI*6 7 trakcie p+drowania +okac,i )zobacz
R()!)IA3+I: *,%8$8R%"%A-(*"
7I8W$*druyna moe wykona rzut dwoma
kostkami i wybra lepszy wynik"
1L> #B!)AKRWI6 7 czasie okrelania kolejnoci
rozgrywania tur, druyna moe wykona rzut dwoma
kostkami i wybra lepszy wynik"

D

+
3
5
(
0
@
7


2
N
%
!

#

K> W$%IK
1L2 A*C@,IC$6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K1 do rzutu na !(S8<-%(:? #1(S03.T
5%.(:04(@7 ponadto cena specy=ik!w zostaje
obniona o K>74)do minimalnie 1 74*"
3L4 ,A%I-"*A8(R)$" Druyna otrzymuje
kumulatywn premi$ K1 do sumy Punktw Pieszczoty
)haosu zdobytych w trakcie rozgrywanej biecej tury
)zobaczR()!)IA3+III: )ASA!$(-C;(%A*%*"
1L> K(,-A%IA%A;,%IK=W6 7 trakcie sekwenc,i po
potyczce kompania moe przyj, bez adnych opat, na
usugi jedno z Na,emnych Ostrzy, pod warunkiem, e
najmita moe suy w druynie" +o zakoczeniu
nast$pnej potyczki, Na,emne Ostrze odejdzie w swoj
stron$, chyba e dow!dca postanowi zawrze kontrakt
i b$dzie paci ustalony w opisie najmity o/d" >eeli
druyna nie zawrze kontraktu z Na,emnym Ostrzem naley
wykona rzut K3, kt!rego wynik okreli przez ile
potyczek Na,emne Ostrze nie b$dzie mogo by
zatrudnione przez krnbrnego dow!dc$"

1
1

+
3
5
(
0
@
7


2
N
%
!

#

K> W$%IK
1L2 8R"CICI*6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K2 do rzutu na !(S8<-%(:? 0.3&185
ponadto cena specy=ik!w zostaje obniona o 2K> 74
)do minimalnie 1 74*"
3L4 )7R(;%I-()<7$" Sucy w kompanii bohaterowie
mog zosta uzbrojeni w sztylet oraz trzy sztuki broni
sucej do walki wr$cz"
1L> 8AK8$C$6 +odczas przygotowa do rozgrywki, w
czasie okrelania stre* rozstawienia w kt!rych
wystawione zostan modele, druyna moe wybra
kraw$d- stou na kt!rej rozpocznie potyczk."

1
F

+
3
5
(
0
@
7


2
N
%
!

#

K> W$%IK
1L2 A*C@,IC$6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K2 do rzutu na !(S8<-%(:? #1(S03.T
5%.(:04(@7 ponadto cena specy=ik!w zostaje
obniona o 2K>74)do minimalnie 1 74*"
3L4 S8R)*C$" Sucy w kompanii bohaterowie mog
zosta uzbrojeni w trzy sztuki broni dystansowej"
1L> K(,-A%IA%A;,%IK=W6 7 trakcie sekwenc,i po
potyczce kompania moe przyj, bez adnych opat, na
usugi dwa Na,emne Ostrza, pod warunkiem, e najmici
mog suy w druynie" +o zakoczeniu nast$pnej
potyczki, Na,emne Ostrza odejd w swoj stron$, chyba e
dow!dca postanowi zawrze kontrakt i b$dzie paci
ustalony w opisie najmity o/d" >eeli druyna nie zawrze
kontraktu z Na,emnym Ostrzem naley wykona rzut K3,
kt!rego wynik okreli przez ile potyczek Na,emne Ostrze
nie b$dzie mogo by zatrudnione przez krnbrnego
dow!dc$"

2
F

+
3
5
(
0
@
7


2
N
%
!

#

K> W$%IK
1L2 8R"CICI*6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K3 do rzutu na !(S8<-%(:? 0.3&185
ponadto cena specy=ik!w zostaje obniona o 3K> 74
)do minimalnie 1 74*"
3L4 )7R(;%I-()<7$" Sucy w kompanii bohaterowie i
stronnicy mog zosta uzbrojeni w sztylet oraz trzy
sztuki broni sucej do walki wr$cz"
1L> W3A!C$*(S"" 7 czasie okrelania rodzaju zdarzenia
+osowego )zobaczR()!)IA3 +III: )ASA!$
(-C;(%A*%* druyna moe wykona rzut dwoma
kostkami i wybra korzystniejszy wynik"

4
2

+
3
5
(
0
@
7


2
N
%
!

#

K> W$%IK
1L2 A*C@,IC$6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K3 do rzutu na !(S8<-%(:? #1(S03.T
5%.(:04(@7 ponadto cena specy=ik!w zostaje
obniona o 3K>74)do minimalnie 1 74*"
3L4 S8R)*C$" Sucy w kompanii bohaterowie i stronnicy
mog zosta uzbrojeni w trzy sztuki broni
dystansowej"
1L> K(,-A%IA%A;,%IK=W6 7 trakcie sekwenc,i po
potyczce kompania moe przyj, bez adnych opat, na
usugi trzy Na,emne Ostrza, pod warunkiem, e najmici
mog suy w druynie" +o zakoczeniu nast$pnej
potyczki, Na,emne Ostrza odejd w swoj stron$, chyba e
dow!dca postanowi zawrze kontrakt i b$dzie paci
ustalony w opisie najmity o/d" >eeli druyna nie zawrze
kontraktu z Na,emnym Ostrzem naley wykona rzut K3,
kt!rego wynik okreli przez ile potyczek Na,emne Ostrze
nie b$dzie mogo by zatrudnione przez krnbrnego
dow!dc$"

8A7*A R)"8 %A !8R,I%AC;<
1

+
3
5
(
0
@
7

D
!
'
!
-
$
%
N
;
)
"
%

K> W$%IK
1L2 K(%8AK8$ @A%!*(W6 Druyna otrzymuje
kumulatywn premi$ K1 do rzutu na
!(S8<-%(:?, w trakcie sekwenc,i po potyczce"
3L4 KS-*(RA8(R)$" Druyna otrzymuje
kumulatywn premi$ K1 do rzutu okrelajcego
ilo KAR8 *(KAC;I losowanych z talii podczas
przygotowa do scenariusza )zobacz R()!)IA3
+I: *,%8$ 8R%" %A -(*" 7I8W$*"
1L> )AC@3A%%(:?" (ompania otrzymuje
kumulatywn premi$ K1 do rzutu okrelajcego
ilo znacznikw kosztownoci, wykonywanego
podczas przygotowa do scenariusza w kt!rym
wyst$puj znaczniki kosztownoci"

1
2

+
3
5
(
0
@
7


D
!
'
!
-
$
%
N
;
)
"
%

K> W$%IK
1L2 WIAR"SI6 7 trakcie sekwenc,i po potyczce, w
czasie wykonywania rzutu na dost.pno6
dowiadczonych stronnikw, kt!rego wynik ustali
sum$ Punktw Dowiadczenia posiadanych przez
gotowe do rekrutacji modele stronnikw
kompania moe wykona dwa rzuty 2K> i
wybra lepszy wynik"
3L4 S-C;A*IS8A6 <racz losuje dla swojej
kompanii 1 KAR8 )A!A9 S-C;A*%$C@
)zobacz R()!)IA3 ++4II: KAR8$ )A!A9
S-C;A*%$C@* z kt!rych wybiera 3" >eli
gracz uzna, e nie pasuj mu adne
wylosowane karty, moe woy je ponownie
do talii, przetasowa i ponownie wylosowa 2
karty"
1L> (7R(8%(:?6 7 trakcie sekwenc,i po potyczce
kompania moe przerzuci nieudane rzuty na
!(S8<-%(:?"

1
1

+
3
5
(
0
@
7


D
!
'
!
-
$
%
N
;
)
"
%

K> W$%IK
1L2 K(%8AK8$ @A%!*(W6 Druyna otrzymuje
kumulatywn premi$ K2 do rzutu na
!(S8<-%(:?, w trakcie sekwenc,i po potyczce"
3L4 KS-*(RA8(R)$" Druyna otrzymuje
kumulatywn premi$ K2 do rzutu okrelajcego
ilo KAR8 *(KAC;I losowanych z talii podczas
przygotowa do scenariusza )zobacz R()!)IA3
+I: *,%8$ 8R%" %A -(*" 7I8W$*"
1L> R)B!C$6 7 trakcie sekwenc,i po potyczce, na
potrzeby zasad sprzeday upw! kompania
traktowana jest tak jakby liczba modeli w
druynie bya o jeden poziom nisza, ni ma to
=aktycznie miejsce )do minimalnego poziomu 1L
3 modeli*"

2
2

+
3
5
(
0
@
7


D
!
'
!
-
$
%
N
;
)
"
%

K> W$%IK
1L2 WIAR"SI6 7 trakcie sekwenc,i po potyczce, w czasie
wykonywania rzutu na dost.pno6 dowiadczonych
stronnikw, kt!rego wynik ustali sum$ Punktw
Dowiadczenia posiadanych przez gotowe do
rekrutacji modele stronnikw kompania moe
wykona dwa rzuty 3K> i wybra lepszy wynik"
3L4 S8RA8!)$6 7 czasie okrelania rodzaju
rozgrywanego scenariusza kompania moe
wykona dwa rzuty kostkami i wybra
korzystniejszy wynik"
1L> )AC@3A%%(:?" (ompania otrzymuje
kumulatywn premi$ K2 do rzutu okrelajcego
ilo znacznikw kosztownoci, wykonywanego
podczas przygotowa do scenariusza w kt!rym
wyst$puj znaczniki kosztownoci"

2
F

+
3
5
(
0
@
7


D
!
'
!
-
$
%
N
;
)
"
%

K> W$%IK
1L2 K(%8AK8$ @A%!*(W6 (ompania otrzymuje
kumulatywn premi$ K3 do rzutu na
!(S8<-%(:?, w trakcie sekwenc,i po potyczce"
3L4 KS-*(RA8(R)$" Druyna otrzymuje
kumulatywn premi$ K3 do rzutu okrelajcego
ilo KAR8 *(KAC;I losowanych z talii podczas
przygotowa do scenariusza )zobacz R()!)IA3
+I: *,%8$ 8R%" %A -(*" 7I8W$*"
1L> W3A!C$ -(C(!$" (ompania otrzymuje
kumulatywny mody=ikator W1 do
wykonywanego podczas przygotowa do
rozgrywki rzutu okrelajcego panujce w czasie
rozgrywania potyczki warunki atmos=eryczne"

4
2

+
3
5
(
0
@
7


D
!
'
!
-
$
%
N
;
)
"
%

K> W$%IK
1L2 (!KR$WC$6 (ompania moe przerzuci
dowoln ilo 4ostek !ksp+orac,i w *azie
eksp+orac,i rozgrywanej w czasie sekwenc,i po
potyczce"
3L4 S8RA8!)$6 7 czasie okrelania rodzaju
rozgrywanego scenariusza kompania moe
wykona trzy rzuty kostkami i wybra
korzystniejszy wynik"
1L> )AC@3A%%(:?" (ompania otrzymuje
kumulatywn premi$ K3 do rzutu
okrelajcego ilo znacznikw kosztownoci,
wykonywanego podczas przygotowa do
scenariusza w kt!rym wyst$puj znaczniki
kosztownoci"

8A7*A R)"8 %A (!-(R%(:?
>

+
3
5
(
0
@
7


O
D
P
O
-
N
O
(
)
%

K> W$%IK
1L2 @(R!A6 'imit modeli sucych w druynie
zostaje zwi$kszony o ;1 )naley jednoczenie
zauway, e liczba modeli w kompanii nie
moe przekroczy 22 postaci*"
3L4 C@CIW(:?6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K1 do rzutu okrelajcego i+o6
zna+ezionych /upw w trakcie sekwenc,i po potyczce"
1L> %I:,IR8*%I6 <dy kompania straci w
wyniku rzutu na 8A7*< -(WA#%$C@
(7RA#9 model stronnika )kt!ry nie podlega
zasadzie specjalnej ,/#:5, 1S0:0%
/0/.4&85%, '/54 ,3&9, 51/3#%.C4 oraz
,324 &/'* automatycznie rekrutuje jednego
stronnika tego samego typu" +onadto, naley
zauway, e rekrutowany stronnik
rozpoczynaj gr$ nie posiadajc Punktw
Dowiadczenia"

1
3

+
3
5
(
0
@
7


O
D
P
O
-
N
O
(
)
%

K> W$%IK
1L2 SA,(W$S8ARC)A*%I6 7 trakcie sekwenc,i po
potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw!
kompania traktowana jest tak jakby liczba
modeli w druynie bya o jeden poziom nisza,
ni ma to =aktycznie miejsce )do minimalnego
poziomu 1L3 modeli*"
3L4 -A)R%(:?6 Sucy w kompanii bohaterowie
w *azie eksp+orac,i generuj 4ostk. !ksp+orac,i
nawet wtedy, gdy nie brali udziau w
rozgrywce lub w biecej sekwenc,i po potyczce
wykonywali rzut na 8A7*< -(WA#%$C@
(7RA#9!"
1L> -(S)"KIWAC)6 7 czasie okrelania rodzaju
niezbadanego e+ementu terenu )zobacz R()!)IA3
+I: *,%8$ 8R%" %A -(*" 7I8W$*
druyna moe wykona rzut dwoma kostkami i
wybra lepszy wynik"

2
2

+
3
5
(
0
@
7


O
D
P
O
-
N
O
(
)
%

K> W$%IK
1L2 @(R!A6 'imit modeli sucych w druynie
zostaje zwi$kszony o ;2 )naley jednoczenie
zauway, e liczba modeli w kompanii nie
moe przekroczy 22 postaci*"
3L4 C@CIW(:?6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K2 do rzutu okrelajcego i+o6
zna+ezionych /upw w trakcie sekwenc,i po potyczce"
1L> %I:,IR8*%I6 <dy kompania straci w
wyniku rzutu na 8A7*< -(WA#%$C@
(7RA#9 model stronnika automatycznie
rekrutuje jednego stronnika tego samego typu"
+onadto, naley zauway, e rekrutowany
stronnik rozpoczynaj gr$ nie posiadajc Punktw
Dowiadczenia"

2
F

+
3
5
(
0
@
7


O
D
P
O
-
N
O
(
)
%

K> W$%IK
1L2 SA,(W$S8ARC)A*%I6 7 trakcie sekwenc,i po
potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw!
kompania traktowana jest tak jakby liczba
modeli w druynie bya o jeden poziom nisza,
ni ma to =aktycznie miejsce )do minimalnego
poziomu 1L3 modeli*"
3L4 K(%S$*IAR)6 7 trakcie sekwenc,i po potyczce
kompania otrzymuje premi$ K1 do rzutu na
8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9 dla
wszystkich y/czonych z akc,i! modeli stronnikw"
1L> -(S)"KIWAC)6 7 czasie okrelania rodzaju
niezbadanego e+ementu terenu )zobacz R()!)IA3
+I: *,%8$ 8R%" %A -(*" 7I8W$*
druyna moe wykona rzut trzema kostkami i
wybra lepszy wynik"

4
2

+
3
5
(
0
@
7


O
D
P
O
-
N
O
(
)
%

K> W$%IK
1L2 @(R!A6 'imit modeli sucych w druynie
zostaje zwi$kszony o ;3 )naley jednoczenie
zauway, e liczba modeli w kompanii nie
moe przekroczy 22 postaci*"
3L4 C@CIW(:?6 Druyna otrzymuje kumulatywn
premi$ K3 do rzutu okrelajcego i+o6
zna+ezionych /upw w trakcie sekwenc,i po potyczce"
1L> %I:,IR8*%I6 <dy kompania straci w
wyniku rzutu na 8A7*< -(WA#%$C@
(7RA#9 model bohatera lub stronnika
automatycznie rekrutuje jednego bohatera lub
jednego stronnika tego samego typu" 5aley
zauway, e rekrutowany bohater posiada
jedynie pocztkow +iczb. Punktw Dowiadczenia
a model stronnika rozpoczyna gr$ nie
posiadajc Punktw Dowiadczenia, ponadto
opr!cz sztyletu i ewentualnej broni
wymienionej w opisie modelu, moe zosta
wyposaony jedynie w przedmioty Powszechnie
dost$pne" 5aley zauway, e nowo
rekrutowany model bohatera moe zosta
wyposaony w przedmioty -zadkie dopiero w
czasie rozgrywania nast$pnej sekwenc,i po
potyczce, chyba e druyna posiada takie
przedmioty w swoim skarbcu"

W Wa ar rh he ei im m

1 14 4 | | S S t t r r o o n n a a
- -r rz zy yc ch hI I/ / A A O O0 0p py y: :

o zakoczeniu potyczki, kady z graczy biorcych udzia w rozgrywce
tworzy pul$ 4ostek !ksp+orac,i" +ula skada si$ z jednej 4ostki
!ksp+orac,i za kadego bohatera, kt!ry bra udzia w rozgrywce, a w
trakcie sekwenc,i po potyczce nie wykonywa rzutu na 8A7*<
-(WA#%$C@ (7RA#9!" 0ohaterowie, kt!rzy wykonywali rzut na
8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9! odpoczywaj w obozowisku druyny i nie s w
stanie wzi udziau w poszukiwaniu upw!" +onadto, gracz kt!ry wygra potyczk.
moe doda do puli dodatkow 4ostk. !ksp+orac,i"
+o zebraniu odpowiedniej liczby 4ostek !ksp+orac,i, kady z graczy przyst$puje
do *azy eksp+orac,i"
- -o o' 't tI Ir rz ze en ni ia a: :
Stary wiat to niebezpieczna, pokryta prastarymi lasami i niebosi$nymi g!rami,
kraina zamieszkaa przez wiele pot$nych i krwioerczych bestii oraz potwor!w,
polujcych na niewiadomych zagroenia w$drowc!w" %le Stary wiat to take
antyczne ruiny wymarych przed mileniami ras, to t$tnice magi miejsca mocy, w
kt!rych skupiaj si$ 7iatry #agii, ale take plugawe sadzawki w kt!rych, niczym
czarna smoa skupia si$ esencja &haosu, Dhar" 0ohaterowie poszukujcy up!w mog
natkn si$ na wiele takich miejsc, a take innych w$drowc!w, przemierzajcych
szlaki Starego wiata"
>eeli w *azie eksp+orac,i gracz rzucajc 4ostkami !ksp+orac,i wyrzuci dwa lub
wi$cej powt!rzenia tej samej liczby, to oznacza, e bohater lub druyna, natkn si$ na
jakie wyjtkowe miejsce lub spotka jakiego w$drowca" <racz musi por!wna
wynik z 8A7*B KS-*(RAC;I odpowiedni dla zakoczonego scenariusza3
+onadto, jeli na kostkach wypadn dwa lub wi$cej powt!rzenia r!nych liczb, to
zawsze pod uwag$ brane jest wi$ksze powt!rzenie, w przypadku dw!ch takich
samych powt!rze, pod uwag$ brane jest powt!rzenie wi$kszej liczby"
8nalezione dzi$ki powtrzeniom z/ote korony zasilaj bezporednio skarbiec
druyny, za odnalezione upy! mog zosta sprzedane razem z tymi, kt!re
odnalezione zostay w *azie eksp+orac,i"
S Se ek k' 'e en nc c5 5a a X Xa az zy y e ek ks sp pP Po or ra ac c5 5i i: :
16 -"*A K(S8K KS-*(RAC;I
5aley zebra pul$ 4ostek !ksp+orac,i" +ula skada si$ z jednej 4ostki !ksp+orac,i
za kadego bohatera, kt!ry bra udzia w rozgrywce, a w trakcie sekwenc,i po
potyczce nie wykonywa rzutu na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9!" <racz
kt!ry wygra potyczk. moe doda jedn kostk$ do puli 4ostek !ksp+orac,i"
#aksymalna ilo 4ostek !ksp+orac,i jak mona uzyska w ten spos!b to >"
(ostki uzyskane ponad limit przepadaj"
+o ustalenie puli 4ostek !ksp+orac,i gracz wykonuje rzut"
26 ,(!$FIKA8(R$ A -R)R)"8$
5iekt!re przedmioty i?lub umiej$tnoci pozwalaj przerzuci 4ostki !ksp+orac,i
lub zmody=ikowa wynik na poszczeg!lnych kostkach o V1" <racz musi
zadeklarowa uycie odpowiednich umiej$tnoci i?lub przedmiot!w, a
nast$pnie wykona ewentualne przerzuty i?lub zmody=ikowa wyniki"
36 -(W8=R)%IA
>eeli gracz wyrzuci dwa lub wi$cej powt!rzenia tej samej liczby, to druyna
lub jeden z bohaterw, natkn$a si$ na jakie wyjtkowe miejsce lub spotkaa
w$drowca" <racz powinien por!wna wynik z 8A7*B KS-*(RAC;I
odpowiedni dla zakoczonego scenariusza i wykona opisane tam instrukcje3
46 )%A*)I(% 3"-$
+o wykonaniu rzutu 4ostkami !ksp+orac,i, dokonaniu ewentualnych
przerzut!w i?lub mody=ikacji oraz wypenieniu ewentualnych instrukcji
zwizanych z uzyskaniem powt!rze naley zsumowa wyniki uzyskane na
4ostkach !ksp+orac,i i por!wna z 8A7*B I*(:CI )%A*)I(%$C@ 3"-=W"
8A7*A I*(:CI )%A*)I(%$C@ 3"-=W
W$%IK R)"8" I*(:? )%A*)I(%$C@ 3"-=W
1L1 1
>L11 2
12L1D 3
1EL24 4
21L32 1
31L31 >
3>K D
P
8A7*A KS-*(RAC;I
-WEWN'TRZ MUR#W. -POZA MURAMI.
!"7*8

!"7*8


11 S8"!%IA 11 -(C(R)*ISK(
22 S8RACA% 22 S)A*%IC
33 )W3(KI
-I<? 8AKIC@ SA,$C@ *IC)7
33 SIR(8$
-I<? 8AKIC@ SA,$C@ *IC)7 44 (73BKA%$ 44 R()7I8$ -(W=)
11 -R)WR=C(%$ -(W=) 11111 CI*!IA K"-C=W 11 -"S8$ CR=7 11111 FAR,A
>> R"I%$ 22222 A*C@,IK >> !)IC)$)%A 22222 )WIA!(WC$
8RI-*8
33333 ;"7I*R
8RI-*8
33333 K*A8KA 73A)%=W
44444 -(SIA!3(:? K"-CA 44444 WR=#
111 C(S-(!A 11111 S-A*(%$ 7"!$%K 111 8A7(R *"!" S8RIC(S" 11111 :WI<8$ CA;
222 K(WA* >>>>> CI*!IA S)C)"R(3A-=W 222 C(S-(!ARS8W( >>>>> W$R#%I<8A K(,-A%IA
333 WI<R%I(WI
S):? 8AKIC@ SA,$C@ *IC)7
333 -I*CR)$,I
S):? 8AKIC@ SA,$C@ *IC)7 444 3"C)%IK 444 (-"S)C)(%$(7=)(RK=W
111 8ARC(WISK( 111111 KRA8R 111 ,I*IC;A 111111 C%IA)!( CR$F(%A
>>> !3"C W!)I<C)%(:CI 222222 SKAR7 >>> !3"C W!)I<C)%(:CI 222222 K"R@A%
C)8R$ 8AKI SA, *IC)7$
333333 KRAS%(*"!)KI K(WA*
C)8R$ 8AKI SA, *IC)7$
333333 !$*I#A%S
444444 W$R#%I<8A K(,-A%IA 444444 FAK8(RIA
1111 R"S)%IKAR) 111111 CI,%A);(% 1111 R()7I8$ -(W=) 111111 !W(RK ,$:*IWSKI
2222 KA-*IC)KA >>>>>> !W(RK 2222 C3A) )7(R%$ >>>>>> *# S,(KA
3333 -(SIA!3(:? 3333 7$!3(KRA!
4444 -3A8%R) 4444 C@A8KA ) -IR%IKA
1111 C,%8AR) 1111 RA%%A K(,-A%IA
>>>> KA8AK",7$ >>>> KA,I%%$ KRBC

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

11 | S t r o n a
!"7*8

-WEWN'TRZ MUR#W. -POZA MURAMI.
(11) STUNIA
Obywate+e miast @tarego (wiata czerpi wod. pitn z g/.bokich studni1 dronych w obr.bie
murw mie,skich3 )ho6 teoretycznie stra mie,ska strzee bezpiecze:stwa i czystoci mie,skich u,.6
wody1 to zdarza si.1 e niektre zosta, zanieczyszczone +ub zniszczone3
<racz musi wybra jednego z bohaterw i wykona rzut K>" >eeli wynik rzutu jest
niszy lub r!wny wartoci wsp!czynnika W$8R)$,A3(:? postaci, bohater na
dnie studni znajduje dodatkowy up" 5iepowodzenie testu oznacza, e bohater
rozchorowa si$ po opiciu m$tn wod i opuszcza nast$pn potyczk."

(22) STRAGAN
)ho6 stragan hand+arza zosta/ ,u pobienie z/upiony1 to wci wrd po/amanych desek1
porwanego p/tna i rozbitych przedmiotw mona zna+eA6 troch. z/ota oraz innych uytecznych
przedmiotw3
Druyna znajduje K> 7O'B)C 4O-ON" >eeli w rzucie na ilo monet gracz uzyska
1, oznacza to, e zamiast zota znajduje 'a+izman szcz.cia )zobacz R()!)IA3
+IIII: KWI-"%K*"

(33) ZW!OKI
@tary (wiat to groAne mie,sce1 w ktrym nawet mie,skie mury da, z/udne poczucie bezpiecze:stwa
2rupy ku+tystw $rocznych 0ogw podkopu, *undamenty %mperium1 a w mie,skich kana/ach
y,e wie+e groAnych1 nienazwanych stworze: po+u,cych na mieszka:cw1 a czasem take na ich
dusze3
7 jednym z mrocznych zauk!w druyna natyka si$ na ciepe jeszcze ciao
nieszcz$nika" 8astyge w przeraeniu oczy wpatruj si$ w modele druyny, a
wypywajca z licznych ran krew zlewa si$ w ogromn kaue"
0ohaterowie przeszukuj zwoki, a gracz musi wykona rzut K>, aby okreli co
modelom udao znale- si$ przy cieleF
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1L2 K> 7O'B)C 4O-ON
3 Sztylet
4 0op!r bojowy
1 #iecz
> redni pancerz

(44) O"!'KANY
5udzie zamieszku,cy @tary (wiat spog+da, na ob/kanych ze strachem i uzasadnion
pode,rz+iwoci3 Przekazywane z poko+enia na poko+enie mdroci +udowe g/osz1 e ob/.d bierze
sw, pocztek z )haosu1 ktry wypacza dusz. i cia/o3 )horoby umys/u s traktowane ,ak
zepsucie duszy1 podobne do mutac,i cia/a1 ty+e e zera,ce cz/owieka od wewntrz"
Druyna natyka si$ na odzianego w achmany szaleca, kt!ry bekoczc i linic si$
pr!buje co powiedzie" 8C/ i &9%:04&85/ druyny mog sprzeda nieszcz$nika
do niewoli lub zoy go w o=ierze swym plugawym bogom, otrzymujc
odpowiednio 2K> 7O'B)C 4O-ON lub K1 Punkt Dowiadczenia dla ,:7@,&4"
(ompania 51/3#%.C4&9 moe zabi obkanego i oywi go jako 7ombie"
Druyny 5/30.%'5/ i +.%7:.8A,5/ mog wysucha szaleca i zdoby
in=ormacje na temat ukrytych w okolicy upw!3 7 czasie nast$pnej sekwenc,i po bitwie
w *azie eksp+orac,i pula 4ostek !ksp+orac,i zostaje zwi$kszona o dodatkow kostk$"
>ednak po wykonaniu rzutu, gracz musi odrzuci kostk$ z najniszym wynikiem,
kt!ra nie wlicza si$ do wyniku rzutu"

(55) PRZEWR#$ONY POW#Z
7ak+inowany w zru,nowane, branie +ey przewrcony powz3 Pobiene og+.dziny u,awnia, ki+ka
przedmiotw ktre mog okaza6 si. przydatne3 D+aczego wci tu +e1 i co sta/o si. z pasaerami
tego po,azduD
(ompania odnajduje przewr!cony pow!z, aby okreli do znajdowao si$
wewntrz pojazdu naley wykona rzut K>, a wynik odczyta z poniszej tabeli"
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1L2 #apa
3L4 Sk!rzana torba zawierajca 2K> 7O'B)C 4O-ON
1L> .apier, sztylet i redni pancerz

(66) RUINY
ie+e mnie,szych miast i osad @tarego (wiata atakowanych ,est przez bandy banitw i
rozb,nikw1 stada 7wierzo+udzi czy hordy 7ie+onoskrych3 ie+e z nich zosta,e z/upionych1 a
ruiny sp+drowanych budynkw przez wie+e +at przypomina, o nieszcz.ciu3
+rzeszukujc pobliskie ruiny druyna odnajduje K> 7O'B)C 4O-ON"

(11) POGORZELISKO
@tarym (wiecie wi.ksze miasta i osady otoczone s niewie+kimi *armami zamieszkanymi
zwyk+e przez ,edn bdA dwie rodziny3 Niestety d+a *armerw1 to w/anie ich zagrody ,ako
pierwsze pada, o*iar zbro,nych na,azdw ,akie ma, mie,sce w czasie wo,en3
+rzeszukujc ruiny kompania odnajduje K> 7O'B)C 4O-ON"
(22) SZALENIE$
Cordy )haosu zdoby/y i zniszczy/y niema+ wszystkie osady i wioski po/oone na p/nocy
%mperium "ednak nie wszyscy mieszka:cy mie+i do6 szcz.cia by zgin6 pod ostrzami
niewiadomych armii3 ie+u przey/o1 ,ednak koszmar wo,ny odcisn/ swe pi.tno na ich duszach i
umys/ach3
Druyna natyka si$ na odzianego w achmany szaleca, kt!ry bekoczc i linic si$
pr!buje co powiedzie" 8C/ i &9%:04&85/ druyny mog sprzeda nieszcz$nika
do niewoli lub zoy go w o=ierze swym plugawym bogom, otrzymujc
odpowiednio 2K> 7O'B)C 4O-ON lub K1 Punkt Dowiadczenia dla ,:7@,&4"
Druyna 51/3#%.C4&9 moe zabi obkanego i oywi go jako 7ombie"
(ompanie 5/30.%'5/ i +.%7:.8A,5/ mog wysucha szaleca, naley
wykona rzut K>F wynik 1L3 oznacza, e obkany m$czyzna nie ma nic
sensownego do powiedzenia"D natomiast 4L> oznacza, e szaleniec opowiada
druynnikom o sekretnym tunelu, do kt!rego wejcie odnalaz w okolicy" 5a
pocztku nast$pnej potyczki rozgrywanej W+:8% #3.%#1X gracz moe wystawi
maksymalnie trzy modele, tak jakby podlegay one zasadzie specjalnej
871%,:7&%, ponadto modele musz znajdowa si$ w odlegoci do 4U od siebie"
(33) SIEROTY
o,na od zawsze na,bardzie, dowiadcza na,s/abszych i bezbronnych3 @etki po+eg/ych obro:cw
osieroci/o tysice dzieci1 ktre pozbawione dachu nad g/ow i opieki starszych musia/y nauczy6 si.
troszczy6 same o siebie3 "ednak w czasie wo,ny nie ,est to /atwe1 a p/acz sierot s/ycha6 na ca/e,
p/nocy %mperium3
Druyna natyka si$ na wygodzone i zaniedbane sieroty" 8C/ i &9%:04&85/
druyny mog sprzeda dzieci do niewoli lub zoy je w o=ierze swym plugawym
bogom, otrzymujc odpowiednio K>Y1 7O'B)C 4O-ON lub K3 Punkty
Dowiadczenia, kt!re gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomi$dzy
bohaterw swojej kompanii" Druyna 51/3#%.C4&9 moe zabi sieroty i oywi je
jako K3 7ombie" Druyny 5/30.%'5/ i +.%7:.8A,5/ mog odtransportowa
sieroty do najbliszego sierocica, otrzymujc w zamian 2K> 7O'B)C 4O-ON"
+onadto, jeli gracz wyrzuci dwie niemody=ikowane >, oznacza to e sieroty
opowiedziay kompanii o ukrytym skarbie, w kt!rym znajduj si$ K3 upy!"
(44) ROZ"ITY POW#Z
ie+u bogatszych mieszczan przeczuwa,c upadek miast porzuci/o swych ziomkw i wraz ze
swymi rodzinami zapakowa+i dobytek na powozy i wyruszy+i na po/udnie %mperium1 pragnc
odna+eA6 schronienie w bezpiecznym -eik+andzie3 "ednak w czasie %nwaz,i )haosu nie ma
bezpiecznych mie,sc3
Druyna odnajduje rozbity pow!z, aby okreli co znajdowao si$ wewntrz
pojazdu naley wykona rzut K>, a wynik odczyta z poniszej tabeli"
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1L2 'ina T hak
3L4 Sk!rzana torba zawierajca 2K> 7O'B)C 4O-ON
1L> K3 porcje (rasnoludzkiego prochu

(55) PUSTY GR#"
ie+e o*iar Cord )haosu nie zosta/o pogrzebanych1 obro:cy prze+ewa,cy krew na murach nie by+i
wstanie kopa6 grobw1 a gdy po+eg+i nie by/o nikogo1 kto mg/by ich pochowa63 ie+u pogrzebanych
nie zazna/o spoczynku1 gdy ich cia/a zosta/y przyzwane do nieycie przez p+ugawe moceE
7 pustym grobie druyna odnajduje medalion kt!ry mona sprzeda za K>
7O'B)C 4O-ON"
(66) ZI$ZYZNA
$aszeru,ce na po/udniowy zachd Cordy )haosu niszczy/y wszystko co stan./o im na drodze3
P/once osady i +asy nie by/y niczym niezwyk/ym w tych trudnych czasach3 @p/oszone dzikie
zwierz.ta wie+kimi stadami ucieka/y na po/udnie1 szuka,c schronienia z da+a od wo,sk
)iemnoci3
(ady uzbrojony w bro: dystansow model bohatera nalecy do kompanii moe
odda strza w kierunku biegncego stada, z uwzgl$dnieniem mody=ikatora L1"
3dany rzut na tra*ienie oznacza, e model otrzymuje K1 PD" +onadto zaopatrzona
w mi$so kompania w czasie rozgrywania biecej sekwenc,i po potyczce, na potrzeby
zasad sprzeday upw! traktowana jest tak jakby liczba modeli w druynie bya o
jeden poziom nisza, ni ma to =aktycznie miejsce )do minimalnego poziomu 1L3
modeli*"W Wa ar rh he ei im m

1 1> > | | S S t t r r o o n n a a
8RI-*8

-WEWN'TRZ MUR#W. -POZA MURAMI.
(111) GOSPOA
2ospoda1 podobnie ,ak ssiednie budynki zosta/a zniszczona w czasie ostatniego poaru3 "ednak
*undamenty wyg+da, na so+idneE
Druyna przeszukujca =undamenty gospody odnajduje zejcie do piwnicy, w kt!rej
zmagazynowano kilka beczek z piwem i winem" ,:7@,&% druyny musi
przeprowadzi test C-" +owodzenie oznacza, e ,:7@,&% zdyscyplinowa
podwadnych i druyna moe sprzeda alkohol zarabiajc 4K> 7O'B)C 4O-ON"
>eeli test zakoczy si$ niepowodzeniem, bohaterowie i stronnicy barykaduj wejcie do
piwnicy, po czym otwieraj beczki by zala si$ w trupa" <ardzce tak
przyziemnymi rozrywkami, druyny Cowc!w czarownic, Si!str Sigmara i
51/3#%.C4&9 automatycznie zdaj test C-"

(222) KOWAL
@to,ce pord na wp/ zburzonych murw pa+enisko i kowad/o pokry/o si. dawno rdz i
kurzem1 a w.gie+ i ue+ za+ega, na pod/odze3 )ho6 kuAnia niema+ doszcz.tnie obrci/a si. w
ruin. to uwany obserwator moe zna+eA6 wrd gruzu i poskr.canego meta+u ki+ka przydatnych
przedmiotw3

5aley wykona rzut K>, a wynik odczyta z poniszej tabeli"
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1 #iecz
2 Bro wielka
3 &ep bojowy
4 K3 9alabardy
1 (opia
> 2K> 74 w rudzie i stopach metali"

(333) WI+NIOWIE
Nocn cisz. przerywa, rozpacz+iwe wo/anie o pomoc3 4+uczcy pord zamkni.tych na g/ucho
budynkw druynnicy odna,du, ukryte za gruzem we,cie do piwnicy1 w ktre, zamkni.to grup.
mieszczan3
8C/ i &9%:04&85/ druyny mog sprzeda nieszcz$nik!w w niewol$ lub zoy
mieszczan w o=ierze swym plugawym bogom, otrzymujc odpowiednio 3K>
7O'B)C 4O-ON lub K3 Punkty Dowiadczenia, kt!re naley rozdzieli pomi$dzy
bohaterw"
Druyna Nieumar/ych moe zabi wi$-ni!w, by nast$pnie oywi ich jako K3 7ombie"
Druyny 5/30.%'5/ i +.%7:.8A,5/ mog uwolni wi$-ni!w otrzymujc w
zamian nagrod$ w wysokoci 2K> 74" +onadto, jeden z wi$-ni!w prosi o przyj$cie
do druyny" >eeli gracz posiada rodki potrzebne na wyekwipowanie, moe
doczy rekruta do istniejcej grupy stronnikw zoonej z pieszych model wielkoci
czowieka lub mniejszych )wi$-nia nie mona doczy do grup stronnikw na
podstawkach LPYLP mm i wi$kszych*, nawet jeli modele zdobyy ju Punkty
Dowiadczenia" >eeli gracz nie posiada rodk!w niezb$dnych do wyekwipowania lub
istniejce grupy stronnikw zawieraj ju maksymaln liczb$ modeli, wi$zie odchodzi
wraz z pozostaymi"

(444) !U$ZNIK
@trze+cy bez trudu rozpozna, w tym warsztacie mie,sce pracy /ucznika1 pord stert gruzu wci
mona dostrzec cisowe +istwy1 *ragmenty rogw i pir"
5aley wykona rzut K>, a wynik odczyta z poniszej tabeli"
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1L2 K3 (r!tkie luki
3 K3 Cuki
4 K3 ,ugie uki
1 (oczan @trza/ /owcy
> K3 (usze

(555) TARGOWISKO
Owa+ny p+ac us/any ,est grub warstw mieci i szcztkami rozbitych straganw3 "ednak obecnie
zna+eA6 tu mona ,edynie na wp/ przegnite warzywa po/amane deski ktre nada, si. ,edynie na
ognisko3 )hocia1 zaraz1 tam co b/yszczyE
+rzeszukujc opuszczone targowisko druyna odnajduje 2K> 7O'B)C 4O-ON"

(666) !UG WZI$ZNO$I
drodze powrotne, do obozu1 ,eden z bohaterw spotyka dawno niewidziane zna,omka1 ktry
przyby/ by sp/aci6 bohaterowi zacigni.ty przed +atami d/ug3
Druyna moe przyj, bez adnych opat, na usugi jedno z Na,emnych Ostrzy, pod
warunkiem, e dany najmita moe suy w druynie" +o zakoczeniu nast$pnej
potyczki, Na,emne Ostrze odejdzie w swoj stron$, chyba e ,:7@,&% postanowi
zawrze kontrakt i b$dzie paci ustalony w opisie najmity o/d"

(111) TA"OR LUU STRIGOSU
ygnani przed wiekami z o,czyzny potomkowie mieszka:cw 4r+estwa @trigosu w.dru, w
taborach przez krainy @tarego (wiata nigdzie nie mogc odna+eA6 nowego domu3
Druyna spotyka karawan$ ludu Strigosu, a taboryci o=eruj kompanii kupno
licznego ekwipunek kt!ry posiadaj na wozach" Druyna, kt!ra podejmie si$ handlu
z taborytami moe zakupi przedmioty wymienione w R()!)IA* +IIII:
KWI-"%K z MPU znik )zaokrglajc w g!r$*" +o zakoczeniu handlu, gracz
musi wykona rzut K>" 7ynik 1K oznacza, e taboryci okradli kompani$" 8
KAR8$ !R"#$%$ naley usun 7O'! 4O-ONB i #PB! posiadane do tej pory
przez kompani$, take te, kt!re zostay odnalezione w czasie rozgrywania biecej
sekwenc,i po potyczce"
(222) GOSPOARSTWO
Na szcz.cie d+a potomkw @igmara nie wszystkie gospodarstwa zosta/y zniszczone w czasie
wo,ny3 Niektre zagrody wci produku, ywno6 tak potrzebn g/odu,cym uchodAcom3 "ednak
$roczni 0ogowie nie powiedzie+i ostatniego s/owa1 a niewiadomie armii wci maszeru,3
+.%7:.8A,5/, 8C/ i &9%:04&85/ kompanie mog zarn niemal
bezbronnych =armer!w i zrabowa zgromadzon w zagrodzie ywno oraz
kosztownoci warte 2K> 7O'B)C 4O-ON" 5/30.%'5/ kompanie zostan
ugoszczone i wyprowiantowane przez ostronych =armer!w" 8aopatrzone w
mi$so kompanie w czasie rozgrywania biecej sekwenc,i po potyczce, na potrzeby
zasad sprzeday upw! traktowane s tak jakby liczba modeli w druynie bya o
jeden poziom nisza, ni ma to =aktycznie miejsce )do minimalnego poziomu 1L3
modeli*"
(333) PIELGRZYMI
Pie+grzymi w.dru,cy do wi.tych mie,sc ku+tu i wieszczcy upadek wiata biczownicy zda, si. by6
nieod/cznym e+ementem %mperium3 "ednak w czasach $roku kazania *+age+antw g/oszone s
coraz cz.cie, a ich kompanie coraz +icznie,sze3
Druyna spotyka grup$ pielgrzym!w" +.%7:.8A,5/, 8C/ i &9%:04&85/
kompanie mog zarn i ograbi pielgrzym!w zabierajc ze sob K> 7O'B)C
4O-ON i ./'1(71S" 5/30.%'54# druynom pielgrzymi zdradz in=ormacje, dzi$ki
kt!rym w nast$pnym scenariuszu gracz moe automatycznie wybra kraw$d- stou
na kt!rej rozpocznie potyczk." .zut okrelajcy, kt!ry z graczy wystawi swoje
modele jako pierwszy naley przeprowadzi w zwyky spos!b" >eeli dwie lub
wi$cej kompanii wylosowao powysz wielokrotno, naley wykona rzut kostk,
kt!rego wynik okreli, kt!ra z druyn otrzyma pierwszestwo"
(444) OPUSZ$ZONY O"#Z ORK#W
'am gdzie toczy si. wo,na1 po,awia, si. 7ie+onoskrzy3 Orkowie i 2ob+iny zda, si. y6
wy/cznie d+a wo,ny1 a wa+ka ,est ich ,edyn re+igi3
(ompania odnajduje pozostaoci jakie pozostawio po sobie obozujce w okolicy
plemi$ 8ielonosk!rych" 7r!d resztek i mieci druynnicy odnajduj 2K> 7O'B)C
4O-ON" +onadto, owcze p+emi. Dzikich Orkw oraz kompania Orkw T 2ob+inw
odnajduje skrzyni$ zawierajc kilka tuzin!w z$b!w, walut$ kt!ra por!d
8ielonosk!rych jest r!wnie cenna jak zoto" 7arto 7O'B)C 4O-ON
odnalezionych przez :rk!w T <obliny zostaje potrojona"
(555) MILI$JA
pogronych w wo,enne, zawierusze prowinc,ach %mperium porzdek utrzymu, na w/asn
r.k. +oka+ni arystokrac,i i arcykap/ani3 $onow/adcy cz.sto powo/u, w tym ce+u kiepsko
uzbro,one i wyszko+one oddzia/y mi+ic,antw1 ktre nierzadko miast utrzymywa6 porzdek
wprowadza, ,edynie wi.kszy chaos i cierpienie3
+.%7:.8A,5/, 8C/ i &9%:04&85/ druyny zostaj zaatakowane przez oddzia
mi+ic,i" +o kr!tkiej walce patrol zostaje rozbity, a druyna wzbogaca si$ o K> 74, K3
halabardy, K3 miecze, K3 pistolety oraz K> Punktw Dowiadczenia, kt!re gracz
powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomi$dzy bohaterw swojej druyny"
+onadto, gracz za kady model nalecy do kompanii musi wykona rzut K>" 7ynik
1K oznacza, e model zosta w czasie walki y/czony z akc,i!1 a gracz musi
wykona odpowiedni rzut w 8A7*I -(WA#%$C@ (7RA#9" (ompanie
5/30.%'5/ zostaj ostrzeone przez mi+ic,antw o czyhajcych w okolicy
niebezpieczestwach" +onadto, mi+ic,anci polecaj druynnikw handlujcym w
okolicy kupcom, dzi$ki czemu warto kadego przedmiotu zakupionego przez
kompani$ w biecej sekwenc,i po potyczce zostaje obniona o I2K> 7O'B)C 4O-ON
)do minimum 1 74*"
(666) !UG WZI$ZNO$I
drodze powrotne, do obozu1 ,eden z bohaterw spotyka dawno niewidziane zna,omka1 ktry
przyby/ by sp/aci6 bohaterowi zacigni.ty przed +atami d/ug3
Druyna moe przyj, bez adnych opat, na usugi jedno z Na,emnych Ostrzy, pod
warunkiem, e dany najmita moe suy w druynie" +o zakoczeniu nast$pnej
potyczki, Na,emne Ostrze odejdzie w swoj stron$, chyba e ,:7@,&% postanowi
zawrze kontrakt i b$dzie paci ustalony w opisie najmity o/d"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1D | S t r o n a
C)8R$ 8AKI SA, *IC)7$

-WEWN'TRZ MUR#W. -POZA MURAMI.
(1111) RUSZNIKARZ
Drzwi prowadzce do warsztatu zosta/y wywaone1 korytarz i wi.kszo6 pomieszcze: zosta/a
ograbiona1 ,ednak w ostatnim poko,u uwany obserwator dostrzee ki+ka skrzy:1 przykrytych
zakurzonymi p/tnami3
5aley wykona rzut K>, a wynik odczyta z poniszej tabeli"
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1 <aracz
2 K2 +istolety
3 K2 +istolety pojedynkowe
4 K3 #uszkiety
1 K3 roki (rasnoludzkiego prochu
> #uszkiet 9ochlandzki


(2222) KAPLI$ZKA
ruinach1 sto,cych na skrzyowaniu u+ic1 z trudem mona rozpozna6 kap+iczk.1 a ,edynie
na,bystrze,si teo+ogowie by+iby w stanie rozpozna61 ktrego z bogw tu czczono3

Druyny &9%:04&85/, 8C/ i 5/30.%'5/ oraz kompanie Nieumar/ych mog
rozszabrowa i spieni$y resztki wi$tych relikwii, zarabiajc 3K> 7O'B)C
4O-ON" Druyny Cowc!w czarownic, Si!str Sigmara oraz wszystkie te, w szeregach
kt!rych su ,3&9:751 mog ocali wi$te relikwie odnoszc je do najbliszej
wityni, otrzymujc nagrod$ w wysokoci 3K> 7O'B)C 4O-ON" +onadto,
wybrana przez gracza bro naleca do jednego z bohaterw zostaje
pobogosawiona przez bog!w" :d tej pory bro zyskuje cech$ wi.ty or.

(3333) POSIA!O*
zd/u zasypane, gruzami i odpadkami u+icy wznosi si. d/ugi1 trzypi.trowy budynek1 ktry w
czasach swo,e, wietnoci musia/ by6 dum miasta3 )ho6 +os obszed/ si. z nim duo /agodnie, ni z
oko+icznymi posiad/ociami1 to widok strzaskanych okien i spa+onego dachu napawa smutkiem i
rezygnac,3
+rzeszukujc opuszczon posiado druyna odnajduje 3K> 7O'B)C 4O-ON"

(4444) P!ATNERZ
)ho6 ukryty w zau/ku warsztat p/atnerza zosta/ cz.ciowo ograbiony1 a sam rzemie+nik
prawdopodobnie zabity1 to wci mona zna+eA6 tu wie+e przydatnych rzeczy3
5aley wykona rzut K>, a wynik odczyta z poniszej tabeli"
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1 K3 0arcze +ub puklerze )wedug wyboru gracza*
2 K3 9emy
3 K> 'ekkich pancerzy
4 K3 rednie pancerze
1 K2 &i$kie pancerze
> +ancerz z gromrilu

(5555) $MENTARZ
ska1 kr.ta a+e,a prowadzi do bramy1 za ktr rozciga si. cmentarz1 poroni.ty niewysokimi1
groteskowo powykr.canymi drzewami3 @iedzce na ga/.ziach kruki z g/onych krakaniem
wzbi,a, si. w przestworza1 gdy ty+ko pierwszy z w.drowcw stawia sw stop. w ogrodzie $orra3
Druyny1 za wyjtkiem Cowc!w czarownic, Si!str Sigmara oraz tych kompanii w
kt!rych su ,3&9:751, mog okra krypty i groby uzyskujc kosztownoci
warte K>M12 74" >eeli druyna ograbi groby, #orr naznaczy hieny cmentarne swym
pi$tnem" 7 czasie nast$pnej potyczki rozgrywanej przeciwko Cowcom czarownic,
Siostrom Sigmara lub dowolnej kompanii w szeregach kt!rej suy ,3&9:754,
modele druyny naznaczonej pi$tnem #orra b$d wzbudza 51/5%71G w
modelach wroga"
Druyna Cowc!w czarownic, Si!str Sigmara lub dowolna kompania w szeregach
kt!rej suy ,3&9:754 moe zapiecz$towa groby i odm!wi wi$te litanie"
#orr nagrodzi tak druyn. K> Punktami Dowiadczenia, kt!re gracz powinien
rozdzieli wedug wasnego uznania pomi$dzy bohaterw swojej druyny"

(6666) KATAKUM"Y
ska1 ciemna u+iczka ko:czy si. w mierdzcym zgni+izn i st.ch+izn zau/ku3 Na pierwszy
rzut oka nic tuta, nie ma1 a obrzyd+iwy smrd ,est niema+ nie do zniesienia3 7araz1 czemu p/omie:
pochodni tak /opoczeD % co to za od+eg/e dAwi.ki dobiega,ce z tego1 wydawa/oby si. +epego
zau/kaE
Druyna odnajduje wejcie to starych, niemal zapomnianych katakumb
rozcigajcych si$ pod osad i okolicznymi wzg!rzami" 5a pocztku nast$pnej
potyczki rozgrywanej W7/75A0.8 #3.@7X gracz moe wystawi maksymalnie trzy
modele, tak jakby podlegay one zasadzie specjalnej 871%,:7&%3

(1111) ROZ"ITY POW#Z
)ho6 przykryte +i6mi i poroni.te mchem1 zrzucone na kup. deski nie wyg+da/y natura+nie pord
+enego poszycia1 to +ece wok/ sta+owe *ragmenty konstrukc,i oraz strzaskane ko/a wy,ania/y
uwanemu obserwatorowi czym by/y ,eszcze niedawno owe po/amane kawa/ki drewna3
+rzeszukujc rozbity pow!z druyna odnajduje K>Y12 )3(8$C@ K(R(%"
(2222) G!AZ Z"ORNY
Otoczone pryzmami koci i resztkami stosw o*iarnych g/azy zborne s nieod/czn cz.ci ycia
7wierzo+udzi )haosu3 Nie,ednokrotnie mona ,e zna+eA6 w ,askiniach +ub ukrytych do+inach3
(ompania odnajduj gaz zborny 8wierzoludzi" Druyny +.%7:.8A,5/,
5/30.%'5/ oraz 8C/ mog zniszczy obelisk i skra ukryte pod gazem
kosztownoci, otrzymujc K3 upy! oraz K1 Punkt Dowiadczenia dla ,:7@,&4"
(ompanie &9%:04&85/ mog zoy pod gazem o=iar$ z dowolnego modelu
stronnika, a nast$pnie wybra jednego z bohaterw kt!ry zostanie obdarzony
b/ogos/awie:stwem Bog!w &haosu" 5aley wykona rzut 2K>, kt!rego wynik odczytany z
8A7*I !AR$ C@A(S" )zobacz K"*8 !"C@A C@A(S" w R()!)IA* +:
!R"#$%$* okreli nagrod$ jak otrzyma wybraniec" 5aley zauway e otrzymane w
ten spos!b nagrody maj charakter trway i obowizuj take w czasie rozgrywania
kolejnych potyczek"
(3333) "Y!OKRA
@pa+one wsie zapewni/y byd/okradom pe/ne r.ce roboty3 Nie prnu,cy w czasie wzg+.dnego
poko,u z/odzie,e byd/a w czasach wo,ny zacz.+i gromadzi6 pokaAne stada byd/a i trzody ch+ewne,3
Druyna spotyka grup$ bydokrad!w podajcych si$ za handlarzy byda, zodzieje
o=eruj kompanii kupno inwentarza kt!ry posiadaj w swoim stadzie" Druyna,
kt!ra podejmie si$ handlu z hodowcami moe zakupi zwierz$ta wymienione w
podrozdziale )WIR)<8A A 8RA%S-(R8 )zobacz R()!)IA3 +IIII:
KWI-"%K*" +onadto warto kadego zwierz$cia zakupionego przez kompani$
w biecej sekwenc,i po potyczce zostaje obniona o I2K> 7O'B)C 4O-ON )do
minimum 1 74*"
(4444) $)ATKA Z PIERNIKA
0ogowie )haosu s nieprzewidywa+ni a ich wo+a bywa z/owroga i kapryna3 ie+u aroganckich
czarownikw odda/o swe dusze +iczc1 e zyska, w/adz. i pot.g. a w zamian otrzymywa+i ,edynie
FdaryG b.dce wypaczonym obrazem ich marze: i pragnie:3
+owracajca do obozu kompania natyka si$ na, stojc na kurzej n!ce, chatk$ z
piernika" (ady uzbrojony w bro do walki wr$cz model nalecy do druyny moe
wykona test SI3$ by odupa nieco piernika" 3dany test oznacza, e model
otrzymuje K1 PD" +onadto zaopatrzona w magiczne ciasto kompania w czasie
rozgrywania biecej sekwenc,i po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw!
traktowana jest tak jakby liczba modeli w druynie bya o dwa poziomy nisza, ni
ma to =aktycznie miejsce, za 5%>/#5/ :S0.8% zadaj jedynie poowy o/du"
(5555) RANNA KOMPANIA
o,na to pod+iwa kochanka1 wabica wie+u m.czyzn3 5iczne1 zbro,ne po z.by kompanie
wyruszy/y na p/noc by stan6 do wa+ki z Cordami )haosu +ub wprost przeciwnie1 by wspomc
niewiadome armie w wa+ce z potomkami @igmara3 ;+e wo,na ,est take sprawied+iwa1 rwno
obdarza cierpieniem kadego1 kto odpowie na ,e, zew3
Druyna napotyka rozbit kompani$, skadajc si$ z ci$ko rannych druynnik!w"
<racz musi zdecydowa, czy dowodzona przez niego druyna zaatakuj$ kompani$,
czy te pomoe druynnikom" Druyna1 kt!ra pomoe i odtransportuje rannych do
najbliszego zajazdu otrzyma w podzi$ce 2K> 7O'B)C 4O-ON i K3 upy!"
(ompania, kt!ra dobije rannych moe ograbi ciaa zgarniajc K> 7O'B)C
4O-ON i K> Punktw Dowiadczenia, kt!re gracz powinien rozdzieli wedug
wasnego uznania pomi$dzy bohaterw swojej druyny"
(6666) KAMIENNY KR'G
Niewie+u mieszka:cw @tarego (wiata zda,e sobie spraw. kto i kiedy zbudowa/ pot.ne
kamienne kr.gi1 w ktrych druidzi oddawa+i $atce 7iemi bosk cze6 oraz odczytywa+i przysz/e
zdarzenia3 Prawd. mwic1 niewie+u mieszka:cw @tarego (wiata to obchodziE
Druyna w szeregach kt!rej suy model podlegajcy zasadzie specjalnej
,3&9:754 lub #%< moe spr!bowa odczyta przyszo zapisan na
kamiennych =ilarach" 5aley wykona rzut K>" 7ynik 2K oznacza, e kompania
poznaa przysze wydarzenia i w czasie rozgrywania kolejnej potyczki moe
automatycznie wybra scenariusz, stron$ stou oraz zdobywa prawo rozpocz$cia
rozgrywki" 7ynik 1 oznacza, e druyna -le zinterpretowaa znaki i to przeciwnik w
czasie rozgrywania kolejnej potyczki moe automatycznie wybra scenariusz, stron$
stou oraz zdobywa prawo rozpocz$cia rozgrywki" >eeli dwie lub wi$cej kompanii
wylosowao powysz wielokrotno, naley wykona rzut kostk, kt!rego wynik
okreli, kt!ra z druyn otrzyma pierwszestwo"W Wa ar rh he ei im m

1 1E E | | S S t t r r o o n n a a
-I<? 8AKIC@ SA,$C@ *IC)7

-WEWN'TRZ MUR#W. -POZA MURAMI.
(11111) GILIA KUP$#W
zniesiona z granitu posiad/o6 opar/a si. +osowi i przetrwa/a ostatnie wydarzenia w niema+
nienaruszonym stanie3 -zeAbiony herb zdobicy we,cie zosta/ zniszczony przez wanda+i i bardzo
trudno rozpozna61 do ktrego z zamonych rodw na+ea/a posiad/o63 )ho6 drzwi zosta/y
wy/amane1 a wn.trze rozgrabione1 to wci powinno zna,dowa6 si. tu co cennego3
+rzeszukujc opuszczon posiado druyna odnajduje K>M12 7O'B)C 4O-ON"

(22222) AL$)EMIK
ska1 pokryta gruzem i mieciami u+iczka prowadzi do po/oonego na uboczu1 w pob+iu
mie,skich murw1 budynku3 #noszcy si. wok/ budynku smrd siarki i zapach dziwnych
odczynnikw1 pozwa+a domniemywa61 kto mieszka/ tu za+edwie ki+ka tygodni temu3 !wentua+ne
wtp+iwoci rozwiewa, porozrzucane wewntrz g+iniane tab+ice1 na ktrych wyryto a+chemiczne
symbo+e i *ormu/y3
+rzeszukujc warsztat alchemika druyna odnajduje 3K> 7O'B)C 4O-ON oraz
stary zniszczony notatnik" 7skazany przez gracza bohater moe przeczyta dziennik
alchemika" 8apisana w nim wiedza, pozwoli bohaterowi, gdy osignie on kolejny
poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosuje NO8 #$%!"&'NO(9 na
nauk$ dodatkowej umiej$tnoci %(%,/#1&(1/>, nawet jeli normalnie s one dla
danego modelu niedost$pne"

(33333) JU"ILER
)ho6 wi.kszo6 domw przy u+icy ,ubi+erw zosta/a wie+okrotnie sp+drowana1 a niema+ kad
taczk. gruzu przesiewano przez sito1 to uwani i cierp+iwi poszukiwacze wci mog zna+eA6 tu co
cennego3
5aley wykona rzut K>, a wynik odczyta z poniszej tabeli"
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1L2 Srebrne piercienie, warte K>M1 74
3L4 8ota bransoleta, wart 22 74
1 8oty acuch, wart 12 74
> .ubin, wart K>M11 74
Druyna nie musi sprzedawa znalezionych kosztownoci, zamiast tego jeden z
bohaterw moe doda je do swojego ekwipunku" ,op!ki model b$dzie posiada
kosztownoci, dop!ty b$dzie m!g korzysta z mody=ikatora K1 do rzutu na
DO@'&PNO(96 (upcy i handlarze, duo ch$tniej zao=eruj trudno dost$pne
przedmioty bogato prezentujcemu si$ bohaterowi, ni odzianemu w achmany
w!cz$dze"

(44444) POSIA!O* KUP$A
@zeroka1 brukowana droga wiedzie wprost do okaza/e, posiad/oci wzniesione, na ,ednym ze
wzgrz" )ho6 brama w,azdowa zosta/a wyrwana z zawiasw1 a d.bowe drzwi prowadzce do
budynku strzaskane1 to grasu,cym w oko+icy rzezimieszkom nie uda/o si. sp+drowa6 ca/ego
budynku3
+rzeszukujc posiado druyna odnajduje kosztownoci warte 2K>M1 7O'B)C
4O-ON" +onadto, jeeli gracz w rzucie okrelajcym warto odnalezionych
przedmiot!w wyrzuci dub+et, druyna odnajdzie take sygnet z herbem 0ractwa
o+nego Cand+u, bohater kt!ry doczy sygnet do swojego ekwipunku, b$dzie
traktowany tak, jakby posiada umiej$tno akademick 9%5,/'"

(55555) SPALONY "UYNEK
#,ada,cy wciek+e pies wci strzee ruin spa+onego budynku3 sz.dzie wida6 +ady niedawnego
poaru1 a wskie smugi dymu wci unosz si. nad pogorze+iskiem3 rd popio/u dostrzec
mona ,ednak wie+e interesu,cych przedmiotw1 ktre ,akim cudem opar/y si. niszczcemu
dzia/aniu ognia3
+rzeszukujc posiado druyna odnajduje dodatkowe K3 upy" +onadto, jeeli
przyw!dca druyny wykona uda test wsp!czynnika CC@$ -R)$W=!C),
pilnujcy ruin budynku pies uspokoi si$" <racz moe wczy psa bo,owego w szeregi
swojej druyny, zupenie tak, jakby zwierz$ zostao zakupione zgodnie z zasadami
podanymi w R()!)IA* +IIII: KWI-"%K"

(66666) GILIA SZ$ZURO!AP#W
4+uczca pord zniszczonych budynkw a+e,a prowadzi do niewie+kiego budynku1 po/oonego w
pob+iu u,cia kana/w3 5edwie czyte+ny napis na rozbitym szy+dzie in*ormu,e1 e oto w.drowiec
dotar/ do siedziby 2i+dii @zczuro/apw3 4t nie u+eg/by pokusie sprawdzenia1 ,akie ta,emnice
mog kry6 si. w budynku tak Fzacne,G organizac,iE
+rzeszukujc budynek <ildii Szczuroap!w druyna odnajduje plany i mapy
przedstawiajce sie tuneli i kana!w pod miastem i okolicznymi wzg!rzami" :d
tej pory, po kadej potyczce rozgrywanej W7/75A0.8 #3.@7X gracz otrzymuje
prawo przerzutu jednej kostki w czasie rzutu na eksp+orac,." (olejna wizyta w
budynku <ildii Szczuroap!w nie przyniesie adnych dodatkowych korzyci"

Y11111Z FAR,A
Otoczona +asami1 wzniesiona na niewysokim wzgrzu pokaAna *arma przetrwa/a inwaz,. Cord
)haosu3 $oe to w/anie +as zapewni/ schronienie *armerom1 a moe ,edynie odw+k/ w czasie
nieszcz.cie1 ktre mia/o ich spotka63
+.%7:.8A,5/, 8C/ i &9%:04&85/ kompanie mog zarn =armer!w i
zrabowa ywno oraz kosztownoci warte 2K> 7O'B)C 4O-ON, druyna
otrzymuje take K3 Punkty Dowiadczenia, kt!re naley rozdzieli pomi$dzy
sucych w kompanii bohaterw3 +onadto, gracz za kady model nalecy do
druyny musi wykona rzut K>" 7ynik >K oznacza, e posta zostaa w czasie walki
y/czona z akc,i!1 a gracz musi wykona odpowiedni rzut w 8A7*I
-(WA#%$C@ (7RA#9" 5/30.%'5/ druyny zostan ugoszczone i zaopatrzone
przez =armer!w, kt!rzy nadto polecaj kompani$ okolicznym kupcom, dzi$ki
czemu warto kadego przedmiotu zakupionego przez kompani$ w biecej
sekwenc,i po potyczce zostaje obniona o I2K> 7O'B)C 4O-ON )do minimum 1 74*"
+onadto, wszystkie zaopatrzone w mi$so druyny w czasie rozgrywania biecej
sekwenc,i po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw! traktowane s tak jakby
liczba modeli w kompanii bya o dwa poziomy nisza, ni ma to =aktycznie miejsce"
Y22222Z )WIA!(WC$
4raina 7gromadzenia graniczca z @y+Hani od wiekw wystawia regimenty dzie+nych
zwiadowcw1 ktrzy z zapa/em i oddaniem s/u %mperium3 czasie wo,ny wie+e regimentw
z/oonych z nizio/kw wyruszy/o na p/noc by stan6 do wa+ki z Cordami )haosu3
+.%7:.8A,5/, 8C/ i &9%:04&85/ druyny zostaj zaatakowane przez oddzia
zwiadowcw" +o kr!tkiej walce nizioki zostaj rozbite, a druyna wzbogaca si$ o K>
7O'B)C 4O-ON, K> kr!tkich uk!w, K> sztylet!w, elazne racje oraz K3 Punkty
Dowiadczenia, kt!re gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomi$dzy
sucych w kompanii bohaterw swojej druyny" +onadto, gracz za kady model
nalecy do kompanii musi wykona rzut K>" 7ynik 1K oznacza, e model zosta w
czasie walki y/czony z akc,i!1 a gracz musi wykona odpowiedni rzut w 8A7*I
-(WA#%$C@ (7RA#9" (ompanie 5/30.%'5/ zostaj obdarowane przez
niziok!w elaznymi racjami" 7szystkie, zaopatrzone w elazne racje kompanie w
czasie rozgrywania biecej sekwenc,i po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw!
traktowane s tak jakby liczba modeli w druynie bya o dwa poziomy nisza, ni ma
to =aktycznie miejsce"
Y33333Z K*A8KA 73A)%=W
Pordzewia/e1 zanieczyszczone odchodami i pozosta/ociami zgni/ych owocw k+atki b/aznw to
cz.sty widok w miastach %mperium3 ie+u w/adcw rozkaza/o wiesza6 k+atki take przed
mie,sk bram1 by kady kto przekracza mie,skie mury wiedzia/ ,ak karze si. z/oczy:cw3
Druyna odnajduje zawieszon na wysokim drzewie klatk$ bazn!w, w kt!rej
zamkni$to skrytob,c." >eli kompania uwolni Na,emne Ostrze skrytob,ca zao=eruje swe
usugi, pod warunkiem e ,:7@,&% postanowi zawrze kontrakt, nawet jeli
normalnie skrytob,ca nie moe suy w danej kompanii, i b$dzie paci ustalony w
opisie najmity od" (ompania, kt!ra pozwoli umrze uwi$zionemu w klatce
najmicie odnajdzie K> 7O'B)C 4O-ON ukrytych w bucie i ta+izman szcz.cia, cho
co do skutecznoci tego ostatniego istniej spore wtpliwoci"
Y44444Z WR=#
sze+kie, maci wrowie i astro+ogowie od wiekw wy,ania+i mieszka:com @tarego (wiata
sekrety przysz/oci3 Niepewne czasy wo,ny oznacza, d+a ,asnowidzw znacznie wi.ce,
niebezpieczne, pracy3
Druyna odnajduje ciao zamordowanego jasnowidza, przy kt!rym odnale-
mona 2K>67O'B)C 4O-ON oraz karty tarota i +unet."
Y11111Z :WI<8$ CA;
Podobnie ,ak kamienne kr.gi1 take wi.te ga,e s mie,scami w ktrych oddawano cze6 $atce
7iemi3 ie+u wierzy1 e wewntrz owych zaga,nikw drzemie wie+ka moc3
5/30.%'5/ kompanie mog sp$dzi w zagajniku noc, a staroytna moc napeni
ich ciaa niezwyk odpornoci" <racz, w czasie rozgrywania nast$pnej sekwenc,i po
potyczce b$dzie m!g przerzuci kady rzut na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9
dla y/czonych z akc,i! bohaterw i stronnikw" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"
+.%7:.8A,5/, 8C/ i &9%:04&85/ druyny mog zbezczeci wi.ty ga,
otrzymujc K> Punktw Dowiadczenia, kt!re gracz powinien rozdzieli wedug
wasnego uznania pomi$dzy bohaterw swojej druyny"
Y>>>>>Z W$R#%I<8A K(,-A%IA
4rakanie krukw nios/o si. da+eko w noc1 czarne ,ak smo/a ptaki wa+czy/y o na,smakowitsze
kski1 wydziobywane z cia/ zarni.tych przez Cordy )haosu wo,ownikw"
Druyna odnajduje zmasakrowane ciaa wr!d kt!rych odnale- mona K3 miecze,
K3 w!cznie, K> tarcz i 2K>67O'B)C 4O-ON oraz redni pancerz" +onadto naley
wykona rzut K>" 7ynik 1K oznacza, e kompania odnalaza K1 up"F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1F | S t r o n aS):? 8AKIC@ SA,$C@ *IC)7

-WEWN'TRZ MUR#W. -POZA MURAMI.
(111111) KRATER
7abudowa ust.pu,e mie,sca szerokiemu +e,owi krateru1 ktry wybi/a kometa3 Nieck. spowi,a
mg/a1 sczca si. z centrum krateru1 a skaony teren dosta/ si. pod panowanie Pomiotu )haosu3
Druyna moe wysa jednego z bohaterw, by przeszuka pooone w pobliu
krateru ruiny" >eli druyna zdecyduje si$ wysa bohatera na zwiad, naley wykona
rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e bohater zostaje pochwycony i poarty przez Pomiot
)haosu, a model naley usun z KAR8$ !R"#$%$" 7ynik 2K oznacza, e bohater
powraca ze zwiadu obciony dodatkowymi K> upami"
(222222) SKAR"
'rzask p/omieni obraca w popi/ strzaskane *ragmenty rozbitego powozu3 @mugi g.stego1
duszcego dymu wznosz si. w niebo3 P/omienie coraz mie+e, si.ga, w kierunku rozbite,1
masywne, skrzyni1 w ktre, ucieka,cy z miasta arystokrata zgromadzi/ sw, ma,tekE
%by okreli ekwipunek, kt!ry ocala naley wykona rzut K> dla kadego
przedmiotu wymienionego poniej" >eeli uzyskany rezultat jest r!wny bd-
wi$kszy od wymienionego w tabeli Wwymaganego wynikuX, oznacza to b$dzie, e
druyna, o ile posiada miejsce na kolejne przedmioty, moe zabra ekwipunek"
-R)!,I(8 W$,ACA%$ W$%IK
1K>M1 74 ;utomatycznie
(lejnoty warte K3M12 74 3K
K3 upy 3K

(333333) KRASNOLUZKI KOWAL
)ho6 wzniesione wok/ budynki zosta/y powanie uszkodzone1 chroniona moc run kuAnia
4rasno+udzkiego kowa+a wyda,e si. by6 w ca/kiem dobrym stanie3 )ho6 wn.trze warsztatu nosi
+adu wizyt w/amywaczy1 to wrd porozbi,anych skrzy: i po/amanych meb+i1 wci mona
odna+eA6 misternie wykute przez kowa+a przedmioty i ekwipunek3
5aley wykona rzut K>, a wynik odczyta z poniszej tabeli"
K> )%A*)I(%$ -R)!,I(8
1L2 K3 sztuki broni wielkiej
3L4 K3 &i$kie pancerze
1 Bro wielka z gromrilu
> +ancerz z gromrilu

(444444) WYR&NITA KOMPANIA
4rakanie wron i krukw niesie si. da+eko w noc1 czarne ,ak smo/a ptaki wa+cz o
na,smakowitsze kski1 wydziobywane z cia/ po+eg/ych wo,ownikw" )ia/a nieszcz.nikw zosta/y
rozerwane przez ostre ,ak brzytwa pazury1 a koci zmiadone przez masywne szcz.ki3 Nad
po+em mierci unosi si. zapach krwi1 przeraenia i czego nienazwanego1 obcegoE
%by okreli ekwipunek, kt!ry ocala z rzezi naley wykona rzut K> dla kadego
przedmiotu wymienionego poniej" >eeli uzyskany rezultat jest r!wny bd-
wi$kszy od wymienionego w tabeli Wwymaganego wynikuX, oznacza to b$dzie, e
druyna, o ile posiada miejsce na kolejne przedmioty, moe zabra ekwipunek"
-R)!,I(8 W$,ACA%$ W$%IK
3K>M1 74 ;utomatycznie
K3 'ekkie pancerze 3K
K3 9alabardy 4K
&i$ki pancerz 4K
(555555) GIMNAZJON
'rybuny wzniesione wok/ stadionu zosta/y niema+ doszcz.tnie spa+one1 a teren wok/ wci
pokrywa sadza3 Podziemny +abirynt tune+i i pomieszcze: wci wype/nia, manekiny1 6wiczebny
or. oraz inne pozosta/oci po szermierzach1 a pustymi korytarzami niesie si. szcz.k broniE
Druyna odnajduje W'raktat szermierczy o sztuce wa+ki broniG" (si$ga moe zosta
sprzedana za r!wnowarto 122 74 lub przekazana jednemu z bohaterw" Spisana
przez estalijskich =echmistrz!w wiedza, pozwoli bohaterowi, gdy osignie on kolejny
poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosuje NO8 #$%!"&'NO(9 na
nauk$ dodatkowej umiej$tnoci 7%'(1, nawet jeli normalnie s one dla danego
modelu niedost$pne" +onadto, dop!ki bohater posiada traktat, warto
wsp!czynnika WW modelu zostaje podniesiona o K1" 5aley zauway, e dzi$ki
ksi$dze warto WW bohatera moe zosta podniesiona ponad rasowy limit"
(666666) WOREK
@zeroka1 brukowana a+e,a ko:czy si. u stp kamiennych schodw1 wiodcych do rzeAbionych1 teraz
wy/amanych drzwi3 )ho6 wie+opi.trowa rezydenc,a zosta/a ,u ograbiona1 a ,edno ze skrzyde/
niema+ doszcz.tnie sp/on./o1 to wrd strzaskanych meb+i i porozbi,anych skrzy: wci mona
zna+eA6 rne1 kosztowne przedmiotyE
(ompania odnajduje wejcie do skarbca" 1 cho arystokrata ju dawno opuci
dworek, to wr!d licznych pozostaoci po mieszkacach odnale- mona
1K>M12 74, klejnoty warte K>M12 74, oraz K> upw!3

(111111) GNIAZO GRY(ONA
Pot.ne i niebezpieczne gry*ony od tysic+eci zamieszkiwa/y ziemie %mperium wzbudza,c w
5udziach strach oraz szacunek3 Od czasw $agnusa Pobonego wizerunek pi.knego zwierz.cia1
,akim ,est gry*on1 powszechnie rozpoznawany ,est ,ako symbo+ %mperatora i ca/oci w/adane, przez
niego krainy3
(ompania odnajduje wznoszce si$ na wysokoci 2K3Ugniazdo gry*ona w kt!rym
znajduje si$ K> jaj" <racz musi wybra jednego z bohaterw, kt!ry podejmie pr!b$
wspinaczki" 5aley zauway, e bohater kt!ry dostanie si$ do gniazda moe zabra
ze sob tylko jedno jajo na raz" +onadto, jeli w rzucie na test wspinaczki wypadnie
niemody=ikowana >, oznacza to, e do gniazda powr!ci jeden z dorosych
gry=on!w" +owracajcy drapienik natychmiast atakuje bohatera kt!ry zostaje
automatycznie Powa+ony na ziemi.! i spada z wysokoci na jakiej si$ znajdowa" (olejne
pr!by kradziey jaja nie mog by podejmowane" (ade wykradzione z gniazda jajo
gry=ona, kt!re zostao bezpiecznie zniesione na d! moe zosta sprzedane za
12;3K> 7O'B)C 4O-ON"
(222222) KUR)AN
Od tysic+eci ziemie znane ,ako %mperium by/y aren niez+iczonych wo,en i kon*+iktw ktre
poch/on./y wie+e tysi.cy o*iar3 Pord nieprzebytych +asw wznosi si. wie+e mogi/ i kurhanw w
ktrych spoczywa, zapomniani herosi3 ie+e kurhanw zosta/o otwartych przez czarnoksi.nikw
)haosu1 ktrzy moc p+ugawe, magii Dhar przebudzi+i z wiecznego snu zmar/ych1 zmienia,c
po+eg/ych herosw w s/uce $rocznym Pot.gom upiory3
(ompanie1 za wyjtkiem Cowc!w czarownic, Si!str Sigmara oraz tych druyn w
szeregach kt!rych su ,3&9:751, mog okra kurhan uzyskujc kosztownoci
warte 2K>M12 74" >eeli druyna ograbi kurhan, #orr naznaczy hieny cmentarne
swym pi$tnem" 7 czasie nast$pnej potyczki rozgrywanej przeciwko Cowcom
czarownic, Siostrom Sigmara lub dowolnej kompanii w szeregach kt!rej suy
,3&9:754, modele druyny naznaczonej pi$tnem #orra b$d wzbudza
51/5%71G w modelach wroga" Druyna Cowc!w czarownic, Si!str Sigmara lub
dowolna kompania w szeregach kt!rej suy ,3&9:754 moe zapiecz$towa
kurhan i odm!wi wi$te litanie" #orr nagrodzi tak druyn. K> Punktami
Dowiadczenia, kt!re gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomi$dzy
bohaterw swojej druyny" +onadto, w wybranym przez gracza or$u nalecy do
jednego z bohaterw zostaje zakl$ta cze siy spoczywajcego w kurhanie herosa" :d
tej pory bro zyskuje cech. or.a ,.38<:&8A&4"
(333333) YLI&ANS
ie+u zamonych mieszczan opuci/o osady i ruszy/o na po/udnie1 by uciec przed zb+ia,c si.
Niewiadom ;rmi3 "ednak *orpoczta Cord )haosu dawno ,u za,./a przycz/ki w pob+iu
g/wnych traktw %mperium1 ataku,c i niszczc s/abo uzbro,one karawany i po,edyncze powozyE
Druyna odnajduje rozbity dylians i zmasakrowane ciaa podr!nych" 7r!d
szcztek odnale- mona 1K>M1 74, klejnoty warte K3M12 74 oraz K3"

(444444) (AKTORIA
Cand+owe *aktorie zak/adane przez 2i+di. 4upcw od pocztku stanowi/y schronienie zarwno d+a
my+iwych i traperw ,ak i stranikw drg1 a w czasie atakw Cord )haosu wie+e z nich zosta/o
zniszczonych ,ako pierwsze3
+rzeszukujc ruiny *aktorii druyna odnajduje plany i mapy szczeg!owo
przedstawiajce okolic$" :d tej pory, po kadej potyczce rozgrywanej W+:8% #3.%#1X
gracz otrzymuje prawo przerzutu jednej kostki w czasie rzutu na eksp+orac,." (olejna
wizyta w ruinach *aktorii nie przyniesie adnych dodatkowych korzyci"
(555555) WOREK MYLIWSKI
Pord niewie+kie, po+any1 otoczony pa+isad i *os wznosz si. ruiny my+iwskiego dworku3
czasach wzg+.dnego poko,u poprzedza,cych %nwaz,. )haosu wie+u arystokratw sp.dza/o +etnie
miesice odpoczywa,c w wie,skich posiad/ociach1 gdzie oddawa+i si. przy,emnociom po+owania3
Druyna odnajduje ruiny myliwskiego dworku" 5aley wykona rzut K>" 7ynik 1L4
oznacza, e kompania odnalaza K3 dugie uki i K3 koczany strza owcy, rezultat
1; oznacza, e druyna odnalaza muszkiet hochlandzki i K3 porcje (rasnoludzkiego
prochu"
(666666) LE&E SMOKA
Powiada,1 e niegdy na ziemiach %mperium y/o wie+e smokw3 Na,wi.ce, prastarych gadw
umi/owa/o sobie +ecy na p/nocy +as zwany przez mieszka:cw w/anie powodu due, i+oci
smokw Drakwa+dem3 @moki cho6 pot.ne1 musia/y ustpi6 po+a rozwi,a,ce, si. +udzkoci3 5udzie1
cho6 s/abi osobno razem stanowi+i si/. ktre, nawet pot.ne gady nie mog/y pokona6I3
(ompania odnajduje wejcie do smoczego lea" 1 cho gad ju dawno opuci to
miejsce, to wr!d licznych pozostaoci po smoku i pr!bujcych pokona besti$
wojownikach odnale- mona pancerz z gromrilu, miecz z gromrilu, kopi$, tarcz$,
siodo T uprz oraz K> upw!3F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

2 22 2 | | S S t t r r o o n n a a
3 30 0p py yQ Q: :
upy! cho cenne, rzadko s przydatne dla w$drujcej traktami Starego wiata druyny"
8ote kielichy, gobeliny, biuteria, szlachetne kamienie, dziea sztuki czy w kocu
poszukiwany przez mag!w (amie +rzemian, cho mog by mie dla oka, nie
pomog w czasie walki z przeciwnikiem, nie napeni odka i nie opatrz ran"
Druyna nie musi pozbywa si$ caego znalezionego upu! zaraz po zakoczeniu
potyczki 6 moe gromadzi zdobycze i wyprzeda je p!-niej, poniewa sprzedawanie
kosztownoci w maych ilociach zwi$kszy popyt i podniesie cen$" 5iestety,
konieczno utrzymania dobrego morale bandy cz$sto b$d zmuszay przyw!dc$ do
sprzedania wi$kszoci upw! zaraz po ich odnalezieniu"
+rzyw!dca kompanii musi przeznaczy spor cz$ dochodu na zaspokojenie
podstawowych potrzeb swych podwadnych, takich jak wikt i opierunek, leczenie ran,
naprawa ekwipunku czy w kocu wi$towanie kolejnej przeytej potyczki" +onadto,
podwadni oczekuj od swojego przyw!dcy, e podzieli si$ z nimi zyskami,
najcz$ciej w postaci odu, co oznacza, e im wi$kszy zarobek, tym wi$cej trzeba
b$dzie rozdzieli pomi$dzy czonk!w druyny"
1m liczniejsza druyna, tym wi$ksz cz$ zysk!w naley przeznaczy na jej
utrzymanie i zwi$kszy si$ udzia czonk!w kompanii w zyskach" %by okreli zysk ze
sprzeday upw! naley por!wna liczb$ sprzedanych upw! z 5iczb mode+i w druynie
i odczyta wynik z 8A7*I -R)$C@(!" YW )KZ" :trzymana warto oznacza ilo
z/otych koron, kt!r zarobia druyna" +rzych!d naley zapisa na KARCI !R"#$%$"
S Sp pr rz ze e/ /a a' 'a an ni ie e 3 30 0p pI I' ': :
8gromadzony w skarbcu druyny przych!d moe zosta przeznaczony na zakup
nowego or$a, pancerza, rekrutacj$ nowych postaci, zakup ekwipunku czy odoone
na inne cele" 7i$cej in=ormacji na temat handlu znajduje si$ w R()!)IA* +4:
KWI-"%K"8A7*A -R)$C@(!" YW )KZ

*iczJa mo/ePi ' /r0.ynie
*
i
c
z
J
a

s
p
r
z
e
/
a
'
a
n
y
c
h

3
0
p
I
'

1L3 4L> DLF 12L12 13L11 1>K
1 LM LP OM OP OP RM
2 KP MM MP LM LP OM
3 JM JP KM KP MM MP
4 NP QP JP KM KP MM
1 HHP HPP NP QP JP KM
> HRP HHP HPP NP QP JP
D HLM HOP HRP HHP HPP NP
EK HMM HLP HOP HRP HHP HPP

2ziki m$dro"ci 4mperatora -agnusa, ktry pozwoli #awnie rozwi#a magiczny
kunszt, oraz dziki naszym nauczycielom, Teclisowi, <inreirowi i =rtle>owi oraz ich
naukom wiemy, e esenc#a ?teru, #est podstawow$ substanc#$, z ktre# powstali
bogowie. Za" magia sama w sobie nie #est ani za, ani dobra. 5 zatem, magi i bogw,
#ak rwnie ich religie i kapanw, $czy co" 6undamentalnego. %hocia wielu poza
murami tego (olegium, w tym niektrzy z naszych so#usznikw z (ultu ,igmara,
nazwaoby mo#e sowa herez#$, kapani od wiekw uywa#$ magii do swoich celw,
#ednocze"nie potpia#$c #e# uywanie przez osoby "wieckie. %uda, ktre zawdziczamy
kapanom, s$ niczym innym #ak swoistymi zaklciami. -odlitwy mani6estu#$ si
przecie dziki wierze kapana, ktry intuicy#nie, si$ umysu nagina magiczne energie
do swo#e# woli.
W ci$gu stuleci, kapani utrzymywali wy$czno" na czynienie cudw. (orzystali z
magii zgodnie z intenc#ami swoich bogw i kultw 3 leczyli, zapewniali bogate niwa
lub wymuszali posuch u wiernych. 1d czasw -agnusa, -agistrowie zmienili
dawne ukady polityczne, zakca#$c rwnowag wadzy. 1kazao si, e potra6imy
kontrolowa magi bez pomocy bogw. *est to sztuka, ktra wymaga talentu i
koncentrac#i, a nie modlitw ani wiary. %hocia cuda kapanw to sztuka odmienna od
umie#tno"ci, nauczanych w (olegiach -agii, #est to nadal dziedzina magiczna.
@nica pomidzy magiem a kapanem tkwi w ich "wiadomo"ci 3 pierwszy, pokada
u6no" w swo#e moliwo"ci, drugi w moliwo"ci bstwa. To osobisty wybr, ktrego
musi dokona kady czowiek wraliwi na magi. ,ia modlitwy pynie z arliwe# i
niezomne# siy woli kapana, natomiast moc naszych czarw to e6ekt doskonalonych
umie#tno"ci splatania magii #ednego z o"miu Wiatrw -agii oraz, nie ukrywa#my,
byskotliwe# inteligenc#i i wybitnych zdolno"ci pamiciowych.
+dy kapan modli si o pomoc, cud ktry nastpu#e #est wynikiem ingerenc#i bstwa.
)oniewa zarwno czary #ak i cuda nastpu#$ na skutek bezpo"redniego kontaktu z
energiami ?teru, e6ekty obu dziaa0 s$ podobne. @nica polega na tym, e mag sam
ksztatu#e dostpn$ energi magiczn$, a kapan prosi bstwo, o6eru#$c swo#e ciao w
charakterze mostu $cz$cego wymiar ?teru ze "wiatem materialnym. )rawie aden
kapan nie rozumie, co si tak naprawd dzie#e. Wiara opiera si na modlitwie i #e#
wysuchaniu przez boski byt, a nie na zrozumieniu mechaniki tego procesu.
2uchowni, ktrzy modl$ si w konkretnych intenc#ach, nie musz$ mie po#cia o
sztuce rzucania czarw, nie musz$ te grzeszy wysok$ inteligenc#$. 2latego te, w
rozumieniu zwykych ludzi, trudno #est po$czy sztuki magiczne z dziedzin$
modlitw. &a pozr przecie, kapani pokornie i arliwie zwraca#$ si do swo#ego boga
o pomoc, a modlitwy te bywa#$ wysuchane przez bstwa. &atomiast sam kapan nie
ma nic wsplnego z e6ektem swoich modlitw. *ednak, co #est zaprzeczeniem
poprzedniego stwierdzenia, wiadomo przecie, e kapani modl$cy si o cuda musz$
utrzymywa sw# umys w okre"lonym, specy6icznym stanie. ,tan ten to po$czenie
cakowitego oddania, penego zau6ania wobec wyznawanego boga, niesychanego
zapau i wybitne# koncentrac#i.
Warto nadmieni, e modlitwy rzadko nios$ ze sob$ ryzyko zwi$zane z utrat$
kontroli nad energiami magicznymi, gdy to wzywane bstwo, a nie kapan,
manipulu#e substanc#$ ?teru. 1czywi"cie istnie#$ zo"liwi bogowie, ktrzy $da#$ od
kapanw wikszych lub mnie#szych po"wice0 6izycznych lub mentalnych, w zamian
za pomoc. Zazwycza# #ednak cud albo nastpu#e, albo modlitwa nie przynosi e6ektu.
-agowie za" stale ryzyku#$ yciem, gdy sami musz$ kontrolowa magiczne energie i
rzadko kiedy pomaga im w tym byt ?teryczny -agowie wykorzystu#$ do rzucania
czarw energie magiczne, przybye do "wiata pod postaci$ Wiatrw -agii. Za"
kapani sprawia#$ cuda, siga#$c bezpo"rednio w wymiar ?teru. % umoliwia
kapanom, niewraliwym na magi, komunikowa si z bstwami, a co wice#,
nakania #e do speniania modlitw9 *ak to moliwe, e prosty i podpity wie#ski
kapan #est w stanie stworzy wiA z bstwem, skoro przygotowanie takiego rytuau
zabraoby -agistrowi wiele miesicy, a nawet lat mudnych poszukiwa09 1dpowiedA
na to pytanie stanowi #edn$ z na#wikszych ta#emnic naszego "wiata. To sekret, ktry
zawiera 6undamentaln$ in6ormac# o naturze magii, bytach ?terycznych oraz
wiziach $cz$cych ?ter i "miertelnych.
*ak magowie czerpi$ i kontrolu#$ magi9 1t posiadamy zdolno" postrzegania i
dotykania Wiatrw -agii. To, e kto" posiada ten dar, nie znaczy, e umie go uy.
-agowie kontrolu#$ magi za pomoc$ technik i 6ormu opracowanych na drodze
logiczne# dedukc#i, doskonalonych metod$ prb i bdw. -odlitwy s$ czsto
spontaniczne b$dA improwizowane, odmienne od modlitw innych religii, a pomimo to
powodu#$ zaistnienie cudw, wy$cznie dziki sile woli i wierze.
4m pobonie#szy kapan, im gbsza wiara, tym znacznie#sze cuda ziszcz$ si na #ego
pro"b. Wielki Teogonista ,igmara oraz 4mperator -agnus dokonywali czynw, ktre
#a, Wielki )atriarcha, uczony przez -istrza Wiedzy Teclisa, zdoabym powtrzy z
na#wikszym trudem. -agnus si$ wiary i dziki zau6aniu pokadanemu w ,igmarze
odsya w niebyt na#potnie#sze demony, #ak rwnie rozprasza na#silnie#sze
zaklcia czarnoksinikw Tzeentcha.
2laczego wierzenia i emoc#e kapanw z rwnym powodzeniem kontrolu#$ magi, #ak
logiczne i dedukcy#nie odkryte i starannie wyuczone umie#tno"ci czarodziei9 1t
dlatego, e chocia ?ter istnie#e od pocz$tkw czasu, caa struktura, tosamo" oraz
osobowo" zawarta w tym wymiarze pochodzi od my"li i uczu "miertelnikw. &awet
bogowie zostali stworzeni przez istoty "miertelne. %hocia y#emy na asce bytw
boskich i demonicznych, to one s$ naszym dzieem, a nie na odwrt.
*e"li bogowie s$ mani6estac#ami my"li, snw oraz uczu "miertelnikw,
zastanawia#$ce #est, dlaczego tak ochoczo odpowiada#$ na modlitwy swoich wiernych.
%zyby bogowie potrzebowali wiary, by podtrzyma swo#e istnienie9 Znacz$ce
demonstrac#e wiary, na przykad wsplne modlitwy przyci$ga#$ te ?teryczne byty w
sposb, ktrego nie rozumiemy. 1b#awione bstwo karmi si wiar$, ob#awienie za"
pogbia wiar zebranych, zwiksza#$c ilo" ?teryczne# mocy, ktr$ si ywi$.
Bipoteza ta tumaczy, dlaczego wyznawcy %haosu wyda#$ si znacznie skutecznie#si
w sztukach magicznych ni -agistrowie. %zarnoksinicy %haosu nie do", e
manipulu#$ wszystkimi Wiatrami -agii, to #eszcze korzysta#$ ze swoich pokadw
wiary w -roczne 8stwa, modlitwami zapewnia#$c sobie stae po$czenie z
chaotycznymi bytami ?teru. %zarnoksinicy oddani Tzeentchowi, czerpi$ moc
zarwno ze swoich magicznych umie#tno"ci, ktre czsto przewysza#$ wszystkie
osi$gnicia (olegiw -agii, #ak te skadanych Tzeentchowi darw i odmawianych
plugawych inwokac#i.
%ho, po$czenie talentu kapana i maga wyda#e si oczywistym krokiem do potgi, nie
wyda#e mi si, aby -agistrowie powinni wybiera sobie bogw i ebra o przysugi.
)o pierwsze, nic nie przychodzi za darmo, a po drugie, wol zau6a wasnym
umie#tno"ci$ i wiedzy. 2ziki te# decyz#i, ewentualny b$d nast$pi wy$cznie z mo#e#
winy, a m# instynkt magiczny nie stpie#e, #ak mogoby to mie mie#sce, gdybym
biernie czeka w u6no"ci, e #aki" byt ?teryczny wyrczy mnie w ryzykowne#
manipulac#i energiami ?teru. &aley uczy si na bdach i polega wy$cznie na
sobie, a nie pokada peni u6no"ci w bstwo, ktre moe potrzebowa mo#e# wiary i
oddania znacznie bardzie#, ni #a #ego pomocy.
- fragment dziea Liber Chaotica - trzeci list Magistra Volansa do Kolegiw Magii, spisanego przez Prezbitera
Richtera Klessa z Zakonu Pochodni, zamknitego w Hospicjum dla Obkanych we Frederheim, w AS2500

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

21 | S t r o n a
I In n/ /y y' 'i i/ /0 0a aP Pn ne e r ro oz z& &r ry y' 'k ki i: :

ho w grze WAR@I, FS g!wny nacisk pooony zosta na
rozgrywanie kampanii w trakcie kt!rych postacie bohaterw i stronnikw
w nast$pujcych po sobie rozgrywkach gromadz Punkty 4ampanii,
zdobywaj dowiadczenie oraz ucz si$ nowych umiej$tnoci i
kupuj lepszy ekwipunek, to nic nie stoi na przeszkodzie by gracze
rozgrywali pomi$dzy sob indywidualne potyczki"
#oe si$ bowiem zdarzy tak, e gracze b$d chcieli dowodzi
dowiadczonymi druynami, a sami nie b$d dysponowali wystarczajc iloci czasu,
by rozegra kampani. w trakcie kt!rej postacie zdob$d dowiadczenie i naucz si$
nowych umiej$tnoci" #ona w!wczas skorzysta z umieszczonych poniej zasad
rozgrywania indywidualnych potyczek, kt!re pozwalaj graczom przeznaczy na
rekrutacj$ modeli kwot$ wi$ksz ni 122 z/otych koron"
7 trakcie przygotowa do indywidualnej potyczki gracze musz ustali
pomi$dzy sob iloci z/otych koron, kt!re b$d mogli przeznaczy na zacig modeli do
swojej druyny" +o uzgodnieniu wielkoci budetu naley przeprowadzi rekrutacj$
zgodnie z zasadami podanymi w R()!)IA* +: !R"#$%$"
+odczas przygotowa do indywidualnej rozgrywki gracze musz wyda na
zacig modeli nie mniej ni [ i nie wi$cej ni \ uzgodnionego budetu" +ozostaa po
rekrutacji postaci cz$ budetu musi zosta przeznaczona wedle wyboru gracza na
zakup ekwipunku oraz szkolenie bohaterw lub Na,emnych Ostrzy"
( (r r . . A A z zJ Jr ro o5 5a a: :
+o zakoczeniu zacigu postaci w szeregi nowo tworzonej kompanii, gracz wedle
uznania, moe wyposay rekrutowanych bohaterw w dodatkowy or$ i pancerz z
*IS8$ KWI-"%K" druyny" +onadto, gracz moe wyposay bohaterw w przedmioty
.8%,(1/ wymienione w R()!)IA* +4: KWI-"%K, bez koniecznoci
wykonywania rzut!w na ,:S0S+5:G"
8 kolei zaopatrujc grupy stronnikw w dodatkowy or$ i pancerz z *IS8$
KWI-"%K" druyny naley pami$ta e, modele stronnikw nalece do jednej grupy
musz posiada jednolity ekwipunek, co oznacza, e jeli grupa stronnikw skada si$
przykadowo z czterech modeli to gracz musi wyposay kady z modeli w taki sam
or$ i pancerz"
S Sz zk ko oP Pe en ni ie e J Jo oh ha at te er rI I' ' A A % %a a5 5e em mn ny yc ch h ( (s st tr rz zy y: :
7 trakcie rozgrywania kampanii suce w szeregach druyny postacie bitwa po bitwie
gromadz kolejne Punkty Dowiadczenia, kt!re z kolei zapewniaj awans oraz zwizane
z nim zwi$kszenie wartoci wsp!czynnik!w lub nauk$ nowych umiej$tnoci"
5atomiast w trakcie przygotowania do indywidualnej potyczki gracz moe
przeznaczy nie wi$cej ni ] budetu na szkolenie bohaterw i Na,emnych Ostrzy, pacc
z/otymi koronami za podniesienie wartoci wsp!czynnik!w oraz nauk$ nowych
zdolnoci"
W Ws sp pI IO Oc cz zy yn nn ni ik ki i: :
7 trakcie zacigu kompanii, kt!ra b$dzie braa udzia w indywidualnej potyczce, gracz
moe wyda z/ote korony na podniesienie wartoci wsp!czynnik!w rekrutowanych
bohaterw i Na,emnych Ostrzy"
8a kady K1 punkt o kt!ry zostanie zwi$kszona warto wsp!czynnika S),
WW, "S lub C- modelu naley zapaci 11 z/otych koron"
8 kolei podniesienie wartoci wsp!czynnika S, W8, #W lub A postaci o K1
punkt kosztuje 21 z/otych koron oraz 42 z/otych koron za kady kolejny punkt"
5aley pami$ta, e aden ze wsp!czynnik!w modelu nie moe zosta
podniesiony ponad maksymaln warto charakterystyki danej rasy"

" "m mi ie e5 5 t tn no oN Nc ci i o or ra az z z za ak kP P c ci ia a A A m mo o/ /P Pi it t' 'y y: :
+odobnie jak w trakcie rozgrywania kampanii, take podczas przygotowania do
indywidulanej potyczki postacie bohaterw i Na,emnych Ostrzy mog uczy si$ nowych
umiej$tnoci, za ,3&9:751 i #%<:71/ mog poznawa kolejne mod+itwy i zak+.cia3
<racz po wydaniu 32 zk wybiera wedle uznania jedn umiej$tno, jedn mod+itw. lub
jedno zak+.cie z dost$pnej dla modelu listy"
5aley zauway, e o ile warto wsp!czynnik!w rekrutowanych modeli
ogranicza jedynie rasowe maksimum, tak ilo zdolnoci, kt!rych moe nauczy si$
bohater podczas przygotowa do rozgrywania indywidualnej potyczki nie moe
przekroczy liczby rozwini$ wsp!czynnik!w nabytych przez posta"
S Sz zk ko oP Pe en ni ie e s st tr ro on nn ni ik kI I' ': :
+odobnie jak w przypadku modeli bohaterw take postacie stronnikw mog zosta
przeszkolone w trakcie przygotowania do stoczenia indywidualnej potyczki, przy czym
gracz moe przeznaczy nie wi$cej ni ] budetu na szkolenie stronnikw, pacc
z/otymi koronami za podniesienie wartoci wsp!czynnik!w oraz awans na bohatera"
+onadto, w odr!nieniu od postaci bohaterw gracz moe wykupi6 dla stronnikw
maksymalnie cztery awanse, a przypadku modeli podlegajcych zasadzie specjalnej
0/#+4 nie wi$cej ni trzy"
W Ws sp pI IO Oc cz zy yn nn ni ik ki i: :
+odczas rekrutacji stronnikw, o ile ewentualne zasady specjalne kt!rym podlegaj
postacie nie m!wi inaczej, gracz moe wyda z/ote korony na podniesienie wartoci
wsp!czynnik!w modeli"
8a kady K1 punkt o kt!ry zostanie zwi$kszona warto wsp!czynnika S),
WW, "S lub C- modelu naley uici opat$ w wysokoci 11 z/otych koron
pomnoon przez liczby modeli stronnikw tworzcych grup$"
5atomiast podniesienie wartoci wsp!czynnika S lub A postaci o K1 punkt
kosztuje 21 z/otych koron pomnoon przez liczby modeli stronnikw tworzcych grup$"
5aley pami$ta, e aden ze wsp!czynnik!w modelu nie moe zosta
podniesiony ponad maksymaln warto charakterystyki danej rasy" +onadto dla grupy
stronnikw nie moe wykupi dwa razy tego samego rozwini$cia charakterystyki"

C Ch hO Oo op pa ak k m ma a t ta aP Pe en nt tQ Q: :
+odobnie jak ma to miejsce w przypadku rozgrywania kampanii, take podczas
przygotowania do indywidulanej potyczki modele stronnikw, o ile ewentualne zasady
specjalne kt!rym podlegaj postacie nie m!wi inaczej, mog awansowa na bohatera"
+o wydaniu 12 zk naley wpisa model w odpowiednie miejsce na KARCI
!R"#$%$" 0ohater zachowuje charakterystyk$ oraz ewentualne zasady specjalne
kt!rym podlega jako stronnik" +onadto, gracz musi okreli dowolne dwie *IS8$
",I;<8%(:CI, kt!re b$d dost$pne dla bohatera" +o wykonaniu powyszej
procedury gracz moe uzbroi model bohaterw w dodatkowy or$ i pancerz z *IS8$
KWI-"%K" druyny )zobacz paragra= (R<# A )7R(;A* oraz przeszkoli posta
zgodnie z zasadami podanymi w paragra=ie S)K(*%I 7(@A8R=W A
%A;,%$C@ (S8R)$3
C Co ot to o' 'y y / /o o r ro oz z& &r ry y' 'k ki i: :
+o zakoczeniu zacigu, zakupieniu ekwipunku oraz wyszkoleniu postaci kompania
jest gotowa by wyruszy na niebezpieczne trakty Starego wiataZ +owodzenia na
szlakuZ

C
W Wa ar rh he ei im m

2 22 2 | | S S t t r r o o n n a a

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

23 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

2 24 4 | | S S t t r r o o n n a a
k k' 'i ip p0 0n ne ek k: :

wi$kszoci osad Starego wiata znajduje si$ przynajmniej jeden
przedstawiciel <ildii (upc!w lub Eaktorii 9andlowej, gdzie lokalni
handlarze sprzedaj towary, skupuj upy! i arte=akty, kt!re zostay
zebrane przez druyny awanturnik!w oraz poszukiwaczy przyg!d"
+o zakoczeniu kadej bitwy, w obecnoci przeciwnika, w trakcie
sekwenc,i po potyczce gracz moe sprzeda upy! kt!re prowadzona przez niego druyna
zgromadzia zar!wno w czasie potyczki jak i w *azie eksp+orac,i" &ena upw waha si$ w
zalenoci od popytu na skarby i arte=akty w danej okolicy"
R Re ek kr r0 0c ci i: :
,ow!dcy mog rekrutowa postacie do swoich druyn w taki sam spos!b, jak ma to
miejsce przed rozpocz$ciem kampanii" .ekrut moe by wyekwipowany w
Powszechnie dost$pne przedmioty z *IS8$ KWI-"%K" !R"#$%$" +ozostae
przedmioty musz zosta zakupione wedug zasad hand+u"
+rzyw!dca moe przeprowadzi kolejny nab!r modeli bohaterw i stronnikw do
druyny, jednoczenie naley pami$ta o zasadzie ograniczajcej liczb$ modeli do
podanej w opisie druyny iloci postaci"
R Re ek kr r0 0t ta ac c5 5a a % %a a5 5e em mn ny yc ch h ( (s st tr rz zy y: :
+rzyw!dca druyny moe zatrudni najmit!w, zwanych Na,emnymi Ostrzami, jeeli
sobie tego yczy" 8asady rekrutacji najmit!w opisano w podrozdziale %A;,%
(S8R)A"
% %o o' 'i i r re ek kr r0 0c ci i A A i is st tn ni ie e5 5G Gc ce e & &r r0 0p py y S St tr ro on nn ni ik kI I' ': :
+rzyw!dca druyny moe przydzieli nowych rekrut!w do istniejcej grupy stronnikw
lub stworzy now grup. stronnikw"
>eeli grupa stronnikw jest relatywnie niedowiadczona, dow!dca nie b$dzie
mia wi$kszych problem!w, ze znalezieniem rekrut!w o podobnym poziomie"
>ednak weterani bitew nie s tak skorzy do przyj$cie i szkolenia !todziob!w 6 i
trudno im si$ dziwi"
7 czasie sekwenc,i po potyczce gracz, kt!ry chce przeprowadzi dodatkowy nab!r
modeli do swojej druyny, musi wykona rzut 2K>, kt!rego wynik okrela sum$
Punktw Dowiadczenia posiadanych przez gotowe do rekrutacji postaci" ,ow!dca
moe naj dowoln liczba modeli, pod warunkiem e suma Punktw Dowiadczenia nie
b$dzie wi$ksza ni wynik uzyskany w rzucie 2K>" :znacza to, e gracz kt!ry w rzucie
uzyska wynik D, moe doda jedn posta do grupy stronnikw, kt!rzy posiadaj D
Punktw Dowiadczenia lub dwa modele do grupy stronnikw, kt!rzy maj 3 Punkty
Dowiadczenia" 5iewykorzystane punkty zostaj stracone"
5ajmowani rekruci musz zosta wyposaeni w taki sam or$ i ekwipunek jak
pozostali stronnicy, z kt!rymi b$d tworzy grup$" +onadto, wynaj$cie dowiadczonych
modeli jest drosze i wie si$ z kosztem 2 74 za kady posiadany przez model Punkt
Dowiadczenia"
.ekrutowanie nowej, niedowiadczonej grupy stronnikw przeprowadzane jest
w taki sam spos!b jak ma to miejsce przed rozpocz$ciem kampanii"
@ @a an n/ /e eP P: :
+osiadanie pieni$dzy nie daje pewnoci, e uda si$ zakupi podany przedmiot"
:sady i mae miasteczka s znacznie gorzej zaopatrzone w towary, ni miasta
zamieszkiwane przez wi$ksz populacj$" %by odzwierciedli dost$pno towaru,
zostay im przypisane dwa poziomy dost$pnoci 6 Powszechny i -zadki, kt!re pomog
okreli czy przedmiot jest osigalny w danej <ildii (upc!w czy Eaktorii 9andlowej"
+rzedmioty i or$ nalece do kategorii Powszechne s og!lnodost$pne i mona
je naby u wi$kszoci handlarzy, kt!rzy sprzedaj towary w podobnej cenie"
&ena unikatowych lub trudno dost$pnych przedmiot!w, okrelanych jako
-zadkie, waha si$ w zalenoci od popytu i ch$ci zysku sprzedajcego"
5aley jednak pami$ta, e postacie nie mog uywa broni innej ni or$,
kt!ry zosta wymieniony na *I:CI KWI-"%K" !R"#$%$" >eli jednak, gracz
planuje wyszkoli modele w posugiwaniu si$ broni kt!ra normalnie nie jest
dost$pna dla danej postaci, na przykad przez wykupienie odpowiedniej umiej$tnoci,
to posta moe naby taki or$, kt!ry do czasu wykupienia odpowiedniej zdolnoci
b$dzie przetrzymywany w @karbcu druyny" (upujc bro dla danego modelu naley
pami$ta o zasadzie, kt!ra ogranicza liczb$ posiadanego przez posta or$a do dw!ch
sztuk broni do walki wr$cz oraz dw!ch sztuk broni dystansowej"
! !o os st t p pn no oN NH H: :
+rzedmioty +:7S8/&95/ mog by nabywane w dowolnej iloci zar!wno przez
bohaterw jak i grupy stronnikw" >ednak kupno przedmiotu .8%,(1/<: jest znacznie
trudniejsze i moliwe jedynie przez bohatera" <racz, kt!ry poszukuje jakiego
.8%,(1/<: przedmiotu dla swojego bohatera musi wykona rzut 2K>, kt!rego wynik
naley por!wna z wartoci umieszczon w kolumnie !(S8<-%(:? w
odpowiedniej 8A7*I C%" >eeli wynik rzutu jest wi$kszy lub r!wny podanej w
tabeli wartoci to przedmiot jest dost$pny i moe zosta nabyty jeli druyna
dysponuje odpowiednim zapasem got!wki"
5aley zauway, e gracz moe wykona tylko jeden rzut na !(S8<-%(:?
za kadego posiadanego w druynie bohatera, kt!ry w czasie rozgrywania sekwenc,i po
potyczce nie wykonywa rzutu na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9!" +onadto
niezalenie od liczby dost$pnych premii, wynikajcych z posiadanych umiej$tnoci
czy zasad specjalnych, dwie 1 w rzucie na !(S8<-%(:? oznaczaj zawsze porak$"
7 7o o& &a at ty y m mo o. .e e ' 'i i c ce e5 5: :
<ildia (upc!w to chciwa i skorumpowana instytucja, a wielu jej czonk!w za
dodatkow gar zota jest w stanie sprzeda dowolny towar kademu, kto b$dzie w
stanie zapaci odpowiedni cen$"
(ompania gracza, kt!ry zdecyduje si$ wr$czy ap!wk$, w trakcie sekwenc,i po
potyczce za kade powi$cone 1 zk otrzymuje premi$ ;1 do najbliszego rzutu na
,:S0S+5:G przedmiot!w" 5aley jednak zauway, e niezalenie od liczby
dost$pnych premii, wynikajcych z posiadanych umiej$tnoci czy zasad specjalnych,
dwie 1 w rzucie na !(S8<-%(:? oznaczaj zawsze porak$"
S Sp pr rz ze e/ /a a. .: :
7 trakcie sekwenc,i po potyczce gracz moe zdecydowa o odsprzedaniu starego or$a i
wyposaenia" 5aley jednak pami$ta, e warto uywanego i cz$sto uszkodzonego
ekwipunku nie jest zbyt wysoka" ,ruyna moe automatycznie sprzeda bro i
ekwipunek uzyskujc za niego poow$ rynkowej wartoci w przypadku przedmiot!w
Powszechnych oraz poow$ ceny podstawowej w przypadku -zadkich przedmiot!w 6
dowiadczeni handlarze cz$sto targuj si$ duo lepiej ni kt!rykolwiek z bohaterw"
<racz, kt!ry uzna cen$ za zbyt nisk nie musi sprzedawa przedmiot!w"
#oe gromadzi or$ i ekwipunek w @karbcu druyny, by w przyszoci
wyekwipowa nowo naj$tych rekrut!w, kt!rzy z pewnoci pojawi si$ w szeregach
druyny"
* *i im mi it t o or r . .a a A A p pa an nc ce er rz za a: :
7 trakcie rozgrywania potyczek, czy to w wyniku 8,%.8/[ ':S:74&9, zaoe
scenariusza, czy te zdarze majcych miejsce w czasie sekwenc,i po potyczce modele
bohaterw T stronnikw b$d wchodziy w posiadanie r!nego rodzaju ekwipunku"
+onisze zasady odzwierciedlaj zdolno modeli bohaterw T stronnikw do uywania
r!nego rodzaju ekwipunku" >eli w opisie postaci nie zaznaczono inaczej, kady
model bohatera lub stronnika moe posiadaF
I Sztylet, oraz dowolne dwa, wymienione na *I:CI KWI-"%K" !R"#$%$,
rodzaje or$a do walki wr$cz"
I ,owolne dwa, wymienione na *I:CI KWI-"%K" !R"#$%$, rodzaje
broni dystansowe, wraz z odpowiedni amunicj"
I +%5&/.8 '/((1 lub +%5&/.8 ./,51 lub +%5&/.8 &1S2(1, 9/C# oraz
0%.&8S lub +3('/.8, pod warunkiem, e przedmioty takie wymienione
zostay na *I:CI KWI-"%K" !R"#$%$"
#odel, kt!ry nie zosta Oszo/omiony!, Powa+ony na ziemi.!, nie #cieka! oraz nie walczy
wr$cz, ma prawo w dowolnej turze rozgrywanej potyczki, w *azie rozpocz.cia tury,
porzuci posiadany przedmiot" <racz powinien umieci odpowiedni znacznik obok
podstawki modelu"
+osta posiadajca komplet or$a T pancerz, kt!ra w wyniku dziaa
majcych miejsce w trakcie rozgrywania potyczki wesza w posiadanie kolejnych
przedmiot!w, musi natychmiast odrzuci ekwipunek, kt!rego nie jest w stanie unie"
(t!re z przedmiot!w zostan odrzucone, zaley wycznie od decyzji gracza"
* *i im mi it t e ek k' 'i ip p0 0n nk k0 0 s sp pe ec c5 5a aP Pn ne e& &o o / /P Pa a J Jo oh ha at te er rI I' ': :
7 odr!nieniu od szeregowych modeli stronnikw, postacie bohaterw posiadaj dost$p
do przedmiot!w, ekwipunku oraz towar!w, kt!re wymieniono w R()!)IA* +4:
KWI-"%K, a najzamoniejsi z bohaterw mog zakupi take przedmioty magiczne
i runiczne"
(ady model bohatera, opr!cz broni i pancerza, kt!ry wymieniony zosta w
akapicie *I,I8 (R<#A A -A%CR)A moe posiada najwyej 1 przedmiot!w z
paragra=u KWI-"%K S-C;A*%$, kt!re wymieniono w R()!)IA* +4:
KWI-"%K" ,o liczby przedmiot!w nie wlicza si$ 7O'B)C 4O-ON, kt!re
przechowywane s w skarbcu druyny" +onadto, naley zauway, eF
I 0ohater moe mie nie wi$cej ni po jednym magicznym lub runicznym lub
mechanicznym przedmiocie z czterech kategorii )jeden magiczny lub runiczny lub
mechaniczny :.S2, jeden magiczny lub runiczny lub mechaniczny +%5&/.8, jeden
magiczny lub runiczny lub mechaniczny 0%'18#%5 oraz jeden 8%('S04
+.8/,#1:0*, ponadto druyna moe posiada jeden magiczny lub runiczny
lub mechaniczny S80%5,%. i jedn magiczn lub runiczn lub mechaniczn
#%&915S 7:>/55A"
I %.(%5@7 mog uywa jedynie #%<:71/ lub ,3&9:751, a aden
bohater nie moe mie wi$cej ni H tego typu przedmiot"
>eeli model posiada i uywa magiczny lub runiczny lub mechaniczny :.S2 lub
+%5&/.8, to przedmioty takie wliczane s zar!wno do +imitu or.a T pancerza, jak
i do ograniczonego do M przedmiot!w ekwipunku bohaterw"

W
Toczymy przegran$ wo#n. 2zie#e si tak nie dlatego, e brak nam czu#no"ci, ale
z powodu sabo"ci nasze# rasy. (adego dnia kupcy sprowadza#$ wozy pene
wszelakich dbr, pochodz$cych z na#odlegle#szych krain caego "wiata. (to
#ednak moe zarczy, e w owych piknych koszach, pod stosami smakoykw,
nie kry#e si nasienie %haosu9 Z #akie# przyczyny na mie#sce kadego mutanta,
ktrego ubi#emy, po#awia si dwch kole#nych9 2laczego na mie#sce kadego
kultysty, ktrego wykorzenimy, po#awia si nastpny9 (adego dnia, tu pod
naszym nosem, #ak na wilgotne# "cianie zalane# kamienicy, wykwita
przebrzyda ple"0 herez#i. *e"li 4mperator nie rozkae zamkn$ granic nasze#
o#czyzny, bdziemy zgubieni. &awet #e"li uczynimy to dzisia#, obawiam si, e
moe #u by za pAno.
- Matthias Thulmann, owca czarownic
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

21 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

2 2> > | | S S t t r r o o n n a a
( (r r . .: :
ponurym i niebezpiecznym wiecie WAR@I, FS wojownicy
stajcy do walki z przeciwnikiem uywaj r!nych rodzaj!w broni"
:d przednich mieczy /l=!w i runicznych topor!w (hazad!w po
najeone kolcami maczugi :gr!w" (ada z ras stworzya arsena
broni, kt!ry odpowiada stylowi jej walki"
) )a as sa a/ /y y s sp pe ec c5 5a aP Pn ne e / /P Pa a o or r . .a a: :
.!ne typy broni maj w zalenoci od sytuacji swoje zalety i wady" 5iekt!re s
bardzo pot$ne, ale za to wymagaj walki oburcz, inne wymagaj odpowiedniego
czasu do ich przeadowania i tak dalej" 7aciwoci te uj$te s w opisane poniej
zasady specjalnie dla broni, nazywane dalej cechami or.a" 8asady dla poszczeg!lnych
rodzaj!w broni podano w dalszej cz$ci tego rozdziau"
7 7e ez zp po oN Nr re e/ /n ni i s st tr rz za aO O: :
#odel uzbrojony w zaadowan bro: dystansow posiadajc cech. or.a B/8+:./,51
S0.8%C oraz B.:[ .S&85A moe wystrzeli z broni dystansowe, w trakcie szary3 #odel
otrzymuje dodatkowy ;1 A8AK, kt!ry ma SI3< broni dystansowe, oraz dodatkowy,
kumulatywny mody=ikator I1 do Ochrony Pancerza, odzwierciedla to impet z jakim
pocisk uderza w szarowanego wroga" 5aley zauway e B/8+:./,51 S0.8%C
przysuguje jedynie w trakcie szary" +onadto, jako podstaw$ testu tra*ienia naley uy
wsp!czynnika WW postaci, a udane tra*ienie moe zosta sparowane zgodnie z
zasadami podanymi w paragra=ie -AR";BC$"
7 7r ro o^ ^ m mi io ot ta an na a: :
5iekt!re postacie dysponuj broni przeznaczon do rzucania, jak noe, oszczepy czy
topory do rzucania" #aj one zwykle niewielki zasi$g, ale mog za to by rzucane z
du precyzj" Bro miotana nie podlega karom do tra=ienia za strzelanie na da+eki
zasi.g i strza/ po ruchu"
7 7r ro o^ ^ r r c cz zn na a: :
&echa B.:[ .S&85% opisuje or$, kt!rym walczy si$ trzymajc go jedn r$k"
8alet B.:51 .S&85/> jest =akt, e mona jej uywa razem z tarcz, bd- te
inn B.:51A .S&85A, tak jak opisano poniej" 7 obu przypadkach zasady te stosuje
si$ jedynie do wojownik!w walczcych pieszo" 5ie dotycz one kawalerii oraz
wojownik!w dosiadajcych potwor!w, czy te walczcych w rydwanie"
W Wa aP Pk ka a / /' 'o om ma a J Jr ro on ni ia am mi i r r c cz zn ny ym mi i ) )p pi ie ec ch ho ot ta a* *: :
5iekt!rzy wojownicy walcz trzymajc dwie B.:51/ .S&85/, po jednej w kadej
doni, co pozwala zadawa przeciwnikom wi$cej cios!w" #og to by dwa sztylety,
miecze, topory, moty, maczugi czy inna kombinacja dw!ch B.:51 .S&854&9"
>eeli pieszy wojownik walczy dwiema B.:51%#1 .S&854#1, to otrzymuje
dodatkowy ;1 A8AK za uywanie drugiej broni" >ednak naley zauway, e
dodatkowy A8AK wykonywany jest z kar I1 do testu tra*ienia, ponadto na potrzeby
test!w zranienia warto wsp!czynnika W8 tra*ionego przeciwnika zostaje zwi$kszona
o K1" 5aley zauway, e dodatkowy A8AK dodawany jest do cakowitej liczby
A8AK=W po uwzgl$dnieniu wszelkich innych mody=ikator!w )z E3.11 na przykad*"
>eeli model uzbrojony jest w dwie r!ne B.:51/ .S&85/ to wycznie ostatni
A8AK zostanie wykonany dodatkow broni"
W Wa aP Pk ka a J Jr ro on ni iG G r r c cz zn nG G A A t ta ar rc cz zG G ) )p pi ie ec ch ho ot ta a* *: :
5iekt!rzy wojownicy trzymaj w jednym r$ku miecz, a w drugim tarcz$, by atwiej
parowa ciosy przeciwnika, czy to broni, czy tarcz" >eeli pieszy wojownik uywa
B.:51 .S&85/> i 0%.&84, to uzyskuje kolejne ;1 do Ochrony Pancerza )do
maksymalnego poziomu 2K* w walce wr$cz przeciwko wrogom" 1 tak przykadowo,
jeeli wojownik uywa 0%.&84, ./,51/<: +%5&/.8% i #1/&8%, to jego Ochrona
Pancerza poprawia si$ podczas walki wr$cz z 4; do 3;"
8asad$ t$ stosuje si$ jedynie podczas walki wr$cz i nie dotyczy ona ran
odniesionych na skutek strzelania, magii czy pochodzcych z innych -r!de"
! !r r0 0z z& &o oc cz zG Gc cy y: :
:r$ jest wyjtkowo ci$ki i uderza z wielk si, zadajc powane obraenia" +o
udanym tra*ieniu tego rodzaju broni, mona przerzuci nieudany test zranienia"
! !r rz ze e' 'c co o' 'a a: :
#odel uzbrojony w bro ,.8/7&:7A, kt!ry stoi bezporednio za innym
sprzymierzonym modelem, kt!ry walczy wr$cz moe zaatakowa i zosta
zaatakowany przez zwizany wa+k wr.cz model przeciwnika"
k ks sp pe er ry ym me en nt ta aP Pn ny y: :
(amie +rzemian, uyty przez @paczinynierw klanu Skryre przy udoskonaleniu broni
palnej sprawi, e ku+omioty, spaczpisto+ety i spaczmuszkiety okazay si$ or$em r!wnie
niebezpiecznym dla wrog!w jak i uytkownik!w"
8 tego powodu, jeli w rzucie na zranienie tra*ionego przeciwnika wypadnie 1,
uycie broni koczy si$ kopotami" 5aley ponownie wykona rzut K>, kolejna 1
oznacza, e eksplozja prochu dosi$gn$a take uytkownika or$a, zadajc mu jedno
automatyczne tra*ienie z SI3B or$a"
* *e ek kk ki i: :
0ego rodzaju bro jest lekka i nie uderza z wielk si" 'ra*iony i zraniony przeciwnik
otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie
posiada +%5&/.8%" >eeli w rzucie na zranienie broni z cech or.a '/((1 wypadnie
wynik oznaczajcy zranienie krytyczne, to naley zignorowa cech. or.a '/((1, a
nast$pnie wykona ewentualny rzut K> i por!wna wynik z 8A7*B )RA%I%I
KR$8$C)%"
, ,i is st tr rz zo o' 's sk ki ie e ' 'y yk ko on na an ni ie e: :
#odel uywajcy mistrzowsko wykonanej broni otrzymuje premi$ ;1 do tra*ienia"
( (/ /O Oa am mk ko o' 'y y: :
0ego rodzaju bro palna strzela adunkami zoonymi z kawak!w metalu, gwo-dzi,
czy tuczonego szka" Strzelajc z broni od/amkowe,, posta nie musi wykonywa testu
"S, cho naley sprawdzi, czy nie nastpi %IW$-A3Q
Strzelajc z broni od/amkowe, naley umieci wzornik p/omienia w ten spos!b, e
cieszy jego koniec dotyka wylotu lu=y or.a" 7szystkie modele )wrogie i
sprzymierzone* kt!rych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, znajduj si$ w
polu raenia odak!w automatycznie, te modele, kt!rych podstawki s cz$ciowo
przykryte, dostaj si$ w pole raenia na 4;" :bj$te polem raenia modele otrzymuj
tra*ienie z SI3B podan w opisie or$a" 0ro: od/amkowa nie zadaje zranie: krytycznych"
5aley zauway, e modele #kryte znajdujce si$ na linii strzau broni
od/amkowe, automatycznie unikaj tra*ienia"
( (& &O O0 0s sz za a5 5G Gc cy y: :
7adajcy or$em model moe jednym ciosem pozbawi przeciwnika przytomnoci"
'ra*iony i zraniony wrogi model zostaje Powa+ony na ziemi.! przy wyniku 2I4 na 8A7*<
FK8 )RA%I%IA"
- -a ar r0 05 5G Gc cy y: :
(onstrukcja broni umoliwia wprawnemu szermierzowi blokowanie wrogich cios!w"
+osta, kt!ra walczy broni paru,c moe spr!bowa sparowa tylko jedno celne
tra*ienie, kt!re nastpi do koca *azy wa+ki wr.cz )wasnej lub przeciwnika*" >eeli model
jest atakowany przez wi$cej ni jednego przeciwnika, to gracz ma prawo wyboru,
ciosu i postaci kt!ry jego model b$dzie pr!bowa sparowa" +onadto naley
zauway, e model nie moe podj pr!by sparowania ataku, kt!rego SI3A
dwukrotnie przewysza warto jego SI3$ 6 cios jest zbyt pot$ny, by sabszy model
m!g go zatrzyma" %by okreli czy model sparowa cios, naley wykona rzut K>,
za otrzymany wynik doda do wsp!czynnika WA*KA WR<C)" >eeli model, kt!ry
pr!bowa sparowa cios uzyska wi$ksz sum$, ni suma WW i rzutu na tra*ienie
atakujcego przeciwnika, parowanie zakoczyo si$ sukcesem" 5aley jednak zauway,
e wyrzucenie 1 w rzucie na parowanie oznacza nieudane blokowanie ciosu, niezalenie
od mody=ikator!w do rzutu, czy wartoci wsp!czynnika WW"
>eeli model trzyma w obu r$kach B.:[ .S&85A z cech or.a +%.3>A&4 lub
B.:[ .S&85A z cech or.a +%.3>A&4 i +3('/.8, moe przerzuci nieudany test
parowania"
- -O Oo on nG Gc cy y a at ta ak k: :
5iekt!re machiny wo,enne jak miotacz spaczognia Ska\en!w oraz kilka tajemniczych
stworze, takich jak P/omie:ce 'zeentcha, uywaj ognia jako mierciononej =ormy
ataku" +C:5A&4 %0%( powoduje podwojenie obrae u istot C%07:+%'54&9 I
kada rana skutkuje utrat 2 punkt!w #W" +onadto, tracone w wyniku +C:5A&4&9
%0%(@7 punkty #$W(8%(:CI nie podlegaj zasadzie specjalnej ./</5/.%&>%"
+onadto, kady model kt!ry zostanie tra*iony i zraniony +C:5A&4# %0%(1/#
musi wykona rzut K>" 7ynik 1; oznacza, e tra*iona posta staje w pomieniach" 7
*azie ruchu podczas wykonywania pozosta/ych ruchw poncy model musi wykona rzut
K>" 7ynik 1I3 oznacza, e o=iara miota si$ bezradnie do koca tury, pr!bujc ugasi
pomienie i otrzymuje tra*ienie z SI3B 4D 4I1 oznacza, e o=iara musi powi$ci tur$ aby
ugasi pomienieD > oznacza, e model gasi pomienie i moe dziaa normalnie"
+rzyjazne modele, kt!re znajduj si$ w kontakcie z poncym modelem w
*azie ruchu podczas wykonywania pozosta/ych ruchw mog pr!bowa ugasi sojusznika"
,la kadego takiego modelu naley wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e model
kt!ry pr!buje ugasi sojusznika sam staje w pomieniach, posta rzuca si$ na ziemi$ i
opr!cz pr!b ugaszenia ognia nie moe robi nic innego, w *azie ruchu podczas
wykonywania pozosta/ych ruchw traktowana jest jak model p/oncyD wynik 2I4 oznacza,
e sojusznik musi powi$ci tur$ aby ugasi poncy modelD 1I> oznacza, e postaci
udaje si$ ugasi sojusznika i w kolejnych =azach mog dziaa normalnie"
+onadto, modele uzbrojone w bro posiadajc cech$ or$a +C:5A&4 %0%(
wzbudzaj S0.%&9 w 871/.8S0%&9 oraz 871/.8S0%&9 +:&1A<:74&9"
- -r re ec cy yz zy y5 5n ne e 0 0/ /e er rz ze en ni ie e: :
0ego rodzaju or$ cz$sto wykorzystywany jest do pojedynk!w" 'ra*iony i zraniony
przeciwnik otrzymuje premi$ ;1 do rzutu w 8A7*I FK8 )RA%I%IA"
- -r re em mi ia a / /o o s si iO Oy y: :
5iekt!re z broni obdarzaj ich waciciela premi do SI3$ podczas walki wr$cz bd-
strzelania" +remia taka jest jasno okrelona w opisie broni" 5a przykad halabarda
dodaje ;1 do SI3$, a wi$c uywajcy jej w walce wr$cz model o SI* 3, b$dzie
zadawa tra=ienia o SI* 4" 5aley zwr!ci uwag$, e premi$ dolicza si$ jedynie w
wypadku, gdy model uywa broni 6 wsp!czynnik SI3A pozostaje dla innych cel!w
na niezmienionym poziomie"
5iekt!re z premii do SI3$ stosuje si$ jedynie w pierwszej turze kadej walki
wr$cz" >est to odzwierciedleniem przypadk!w, w kt!rych bro jest wyjtkowo
niepor$czna, bd- te powoduje zm$czenie przy wadaniu ni" :graniczenia tego
typu znale- mona w opisie broni"
>eszcze inne premie stosuje si$ jedynie podczas szary S to typy broni, kt!re
wykorzystuj impet uderzenia szary do przebicia wroga" :graniczenia tego typu
mona znale- w opisie broni"
W
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

2D | S t r o n a
- -r rz ze eJ Ji ic ci ie e p pa an nc ce er rz za a: :
:krelona bro, najcz$ciej strzelajca przy uyciu prochu, jak muszkiet, potra=i
atwiej przebija pancerze wroga, niby to wynikao z jej SI3$" 8 tego te powodu
mody=ikuje ona Ochron. Pancerza przeciwnika o dodatkowe I1" 5a przykad bro ze
zdolnoci +.8/B1&1/ +%5&/.8% o SI* 4 powoduje zmody=ikowanie Ochrony
Pancerza o I2, a nie o I1"
R R0 0c ch h a aP PJ Jo o s st tr rz za aO O: :
8aadowanie pewnych rodzaj!w broni dystansowe,, jak kusze czy muszkiety, zajmuje
duo czasu" :znacza to, e modele uzbrojone w bro typu .3&9 albo S0.8%C nie
maj prawa oddania strzau, jeeli w tej samej turze wykonay ruch" ,otyczy to
r!wnie ruch!w przymusowych przez jakie dziaanie bd- magi$"
S Si ie e' 'c ca a z za ar ra az zy y: :
5a pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz wszystkie modele )sprzymierzone i wrogie*
pozostajce w kontakcie z podstawk modelu dziercego bro z cech or.a S1/7&%
8%.%84 musz wykona test W8" 5iepowodzenie oznacza, e zostaj natychmiast
Powa+one na ziemi.! bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza" :znacza to, e
model musi wykona tylko jeden test W8, niezalenie od liczby modeli uzbrojonych
w bro z cech or.a S1/7&% 8%.%84 z kt!rymi si$ styka" +onadto, obraenia zadane
przez opar rozpatruje si$ na samym pocztku walki zanim kt!rykolwiek z modeli
zdy zaatakowa, take przed tra*ieniami z impetu szary" +onadto, model uzbrojony
w bro z cech or.a S1/7&% 8%.%84 musi w kadej turze, w kt!rej walczy or$em
wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e zostaje automatycznie Powa+ony na ziemi.!"
$achiny wo,enne )ale nie obsuga*, istoty 51/3#%.C/, /0/.4&85/, '/5/
,3&94 oraz ,/#:54 i :+S0%51 s odporni na dziaanie chor!b" :dporne na
choroby mog te by inne modele, a przypadki takie odnotowano w ich opisach"
#odele rydwan!w, o ile nie napisano inaczej, nie s odporne na choroby, jako e
stworzenia w zaprz$gu s podatne na dziaanie bakterii i wirus!w"
S Sk kr ry yt to oJ JI I5 5c cz zy y: :
#odele uzbrojone w tego rodzaju or$ mog atakowa postacie przeciwnika same
pozostajc w #kryciu!" 7rogi model, tra=iony przez posta uzbrojon w bro
S(.40:B@>&8A, kt!ry nie zostanie y/czony z akc,i! moe wykona test I" 3dany test
oznacza, e niedosza o=iara wypatrzya zamachowca, a ten przestaje by #kryty!"
S St tr rz ze eP Pe ec c ' 'y yJ Jo or ro o' 'y y: :
#odel uzbrojony w bro z cech or.a S0.8/'/& 74B:.:74 moe zignorowa
zasad$ wymuszajc strzelanie do na,b+iszego ce+u" Strzelec moe wybra dowolny cel,
kt!ry widzi lecz jeli skorzysta z zasady specjalnej b$dzie strzela z kar I1 do tra*ienia"
S Sz zy yJ Jk ki i: :
5iekt!re rodzaje broni pozwalaj na wykonanie szybkich niczym byskawica atak!w"
+rzeciwnik pr!bujcy sparowa ciosy zadane broni z cech or.a S84B(1 otrzymuj
mody=ikator I1 do testu parowania"
: :' 'i i t ty y o or r . .: :
Bro z cech 71S04 :.S2 w trakcie kucia hartowana bya w b/ogos/awione, wodzie oraz
krwi *+age+antw, ponadto kady egzemplarz zosta pobogosawiony przez 7ielkiego
0eogonist$, zwierzchnika (ocioa Sigmara w 1mperium" +osta uzbrojona w
71S04 :.S2 w czasie walki z istotami posiadajcymi &9%:04&85A lub
+.%7:.8A,5A natur$ otrzymuje premi$ ;1 do wszystkich test!w zranienia"
" "/ /e er rz za a 5 5a ak ko o o os st ta at tn ni i: :
7iele rodzaj!w broni jest ci$ka i niepor$czna, a wprawne wadanie takim or$em
wymaga lat treningu i wyjtkowej t$yzny" : broni tego typu m!wi si$, e 3,/.8%
>%(: :S0%051%" #odele uzbrojone w bro, kt!ra 3,/.8% >%(: :S0%051%, b$d
zawsze atakowa jako ostatni w walce wr$cz, w kt!rej o kolejnoci cios!w decyduje
porzdek I%IC;A8$W$" >eeli obie walczce strony podlegaj tej karze, to o
pierwszestwie zadawania cios!w zdecyduje porzdek I%IC;A8$W$" 7 przypadku
r!wnej I%IC;A8$W$ o pierwszestwie zadecyduje rzut kostk"
>eeli model walczy broni z cech or$a 3,/.8% >%(: :S0%051% i podlega
jednoczenie zasadzie 3,/.8% >%(: +1/.7S84 6 na przykad w turze w kt!rej
szarowa/, to zasady te znosz si$ i adna nie ma zastosowania, a model atakuje w
porzdku I%IC;A8$W$"
" "/ /e er rz za a 5 5a ak ko o p pi ie er r' 's sz zy y: :
#odele uzbrojone w or$ podlegajcy tej zasadzie zawsze uderzaj jako pierwsze w
walce wr$cz, niezalenie od wsp!czynnika I%IC;A8$WA" 7 walce z modelem, kt!ry
podlega tej samej zasadzie, pierwszestwo zadawania cios!w okrela si$ na podstawie
wartoci wsp!czynnika I%IC;A8$WA )przy takiej samej wartoci I%IC;A8$W$
naley rozstrzygn za pomoc rzutu kostk*"
" "n ni ie er r0 0c ch ha am mi ia a5 5G Gc cy y: :
0ego rodzaju or$ nie jest przeznaczony do zabijania, lecz do pochwycenia ywcem i
unieruchomienia przeciwnika" 'ra*iony model zostaje unieruchomiony )posta traktowana
jest tak, jakby zostaa Oszo/omiona!*" #odel pozostanie unieruchomiony dop!ki w *azie
rozpocz.cia tury nie wykona udanego testu SI3$ )by rozerwa wi$zy* albo I%IC;A8$W$
)by wylizn si$ z p$t* w zalenoci od tego, kt!ry ze wsp!czynnik!w jest wi$kszy"
0est naley ponawia w kadej turze modelu"
Bro 351/.3&9%#1%>A&% to skuteczny ale i niebezpieczny or$, kt!ry w
r$kach !todzioa, moe przynie wi$cej szk!d ni poytku" >eli w czasie rzutu na
tra*ienie wypado 1, to uycie broni koczy si$ kopotami I wadajcy or$em popenia
=atalny bd, w wyniku kt!rego zostaje unieruchomiony" +onadto, dystansowe, broni
unieruchamia,ce, nie mona uy w reakcji na szar. st, T strze+a,"
W Wi ie eP Po ok kr ro ot tn ny y s st tr rz za aO O: :
5iekt!re rodzaje broni dystansowe, daj moliwo wystrzelenia kilku pocisk!w w jednej
*azie strze+ania 6 nazywamy to wie+okrotnym strza/em" 'iczb$ przysugujcych strza!w
podano w opisie broni )na przykad powtarzalne kusze mog odda dwa strzay w
kadej *azie strze+ania, co odnotowano jako 2M I 71/':(.:054 S0.8%C*" Bronie tego
typu mog wystrzeli jednokrotnie bez adnych kar do strzelania, bd- te
maksymalnie tyle razy, ile to wynika z przypisanych im zasad z dodatkow kar I1 do
wszystkich test!w tra*ienia"
5aley pami$ta, e warto wsp!czynnika A8AKI nie ma wpywu na liczb$
strza!w postaci" 7sp!czynnik A8AKI odnosi si$ do liczby cios!w, jakie model
moe zada w czasie walki wr$cz"
W Ws sp pi in na ac cz zk ka a: :
(onstrukcja niekt!rych typ!w or$a znacznie uatwia wspinaczk$" #odel
posugujcy si$ takim or$em moe przerzuci nieudany test wspinaczki"
W Wy ym ma a& &a a X Xo or rk ki ie et t0 0: :
5iekt!re rodzaje broni dystansowe, potrzebuj dodatkowej podpory, kt!ra ustabilizuje
bro i pozwoli odda celny strza" S to zwykle arkebuzy o dugich i masywnych
lu=ach" >eeli bro: dystansowa 74#%<% E:.(1/03 to posugujcy si$ or$em model
nie ma prawa oddania strzau dop!ki nie powi$ci rundy w celu prawidowego
umocowania broni" 5aley zauway, e model kt!ry umocowa bro w =orkiecie,
nie musi robi tego ponownie, dop!ki nie wykona ruchu"
W Wy ym ma a& &a a o oJ J0 0 r rG Gk k: :
5iekt!rymi rodzajami or$a, takimi jak bro dwur$czna, drzewcowa, duga bro
prochowa, kusze czy uki mona walczy jedynie dzierc bro w dw!ch r$kach"
>eeli uycie or$a 74#%<% :B3 .A(, to w czasie wa+ki wr.cz model nie moe
r!wnoczenie uywa innej broni oraz korzysta z Ochrony Pancerza jak zapewnia
0%.&8%, +3('/.8 czy +%7S2
W Wy ym ma a& &a a p pr rz zy y& &o ot to o' 'a an ni ia a: :
+rzeadowanie broni palnej wymaga znacznie wi$kszej precyzji i uwagi ni
zarepetowanie uku czy kuszy" #odel musi powi$ci jedn tur. na przeadowanie
kadej lu=y uywanej broni palnej"
5iekt!re egzemplarze broni palnej wymagaj duszego przygotowania, na
przykad ze wzgl$du na wi$ksz ilo prochu lub amunicji potrzebn do oddania
strzau" 'iczb$ tur wymaganych na przeadowanie broni podano w opisie )na
przykad garacz wymaga dw!ch tur, co odnotowano jako 2M 6 74#%<%
+.84<:0:7%51%*"
+osta nie moe prze/adowywa6 broni jeli w biecej turze bieg/a, mod+i/a si.,
rzuca/a zak+.cia, strze+a/a, skaka/a1 szarowa/a, upad/a, wa+czy/a, wspina/a si. zostaa
Oszo/omiona!, Powa+ona na ziemi.!, y/czona z akc,i! lub wykonywaa jakiekolwiek inne
dziaania poza zwykym ruchem"
W Wy y' 'a a. .o on ny y: :
0ego rodzaju or$ jest doskonale wywaony i moe by trzymany w drugiej r$ce jako
pomoc w walce" >eli bro trzymana w drugiej r$ce jest wywaona, model nie
otrzymuje mody=ikator I1 do testu tra*ienia zwizanego z uywaniem broni w sabszej
r$ce, ponadto warto wsp!czynnika W8 tra*ionego przeciwnika na potrzeby test!w
zranienia nie zostaje zwi$kszona o K1"
) )a at tr r0 0t ty y a at ta ak k: :
#odel, kt!ry walczy broni z cech or.a 8%0.304 %0%(, rani automatycznie sw!j cel
w przypadku, gdy uzyska > w rzucie na tra*ienie, czy to podczas strzelania, czy te
podczas walki wr$cz" 7 rzucie naley uzyska wynik > 6 niszy wynik podniesiony do
> dzi$ki uyciu mody=ikator!w nie liczy si$" Ochron. Pancerza stosuje si$ w zwyky
spos!b, uwzgl$dniajc mody=ikatory wynikajce z SI3$ ataku" .zut na zranienie naley
wykona jedynie w celu sprawdzenie, czy nie miao miejsca zranienie krytyczne lub inny
e=ekt wynikajcy z uycia ewentualnych zasad specjalnych" >eeli zatruty atak tra=ia na
D; )w przypadku zatrutej broni dystansowej*, niniejsza zasada nie ma zastosowania"
>eeli model tra=i, naley rzuci na zranienie w zwyky spos!b"
$achiny wo,enne )ale nie obsuga*, istoty 51/3#%.C/, /0/.4&85/, '/5/
,3&94 oraz ,/#:54 i :+S0%51 s odporni na dziaanie trucizny" :dporne na
trucizn$ mog te by inne modele, a przypadki takie odnotowano w ich opisach"
#odele rydwan!w, o ile nie napisano inaczej, nie s odporne na trucizny, jako e
stworzenia w zaprz$gu s podatne na dziaanie trucizny"
) )a a' 'o o/ /n ny y: :
0ego rodzaju or$ cz$sto si$ zacina lub psuje" >eli w czasie rzutu na tra*ienie wypado
1, uycie broni koczy si$ %IW$-A3,Q" 5aley wykona rzut K> a wynik odczyta
z 8A7*I %IW$-A3"Q 7R(%I -R(C@(W;"

8A7*A %IW$-A3"Q 7R(%I -R(C@(W;
K> FK8
1 KAL7"",Q Bro eksploduje z oguszajcym hukiem" Strzelec otrzymuje
automatyczne tra*ienie z SI3B broni" Bro zostaje zniszczona"
2 )ACI<CIQ +roch lub lont si$ zajmuje, jednak jest niewystarczajco dopchni$ty
lub jest go nieco zbyt mao jak na dan lu=$ lub adunek wybuchowy" Skutek
jest taki, e kula topi si$ wewntrz lu=y lub lont ganie" Bro jest bezuyteczna
do koca potyczki" 5aley jednak zauway, e w nast$pnej rozgrywce mona
uywa or$a normalnie"
3 %IW$-A3Q Cadunek nie wypali I mona spr!bowa w nast$pnej turze"
4L1 C)<:CI(W$ )A-3(%Q 8aj$a si$ tylko cz$ prochuD przy tym strzale zasi.g i
SI3A broni spada do poowy normalnej wartoci )zaokrglajc w d!*"
> 7"",L7"",Q Bro wypluwa chmur$ czarnego dymu" +ocisk lub adunek
wybuchowy tra=ia w cel z premi ;1 do SI3$"

W Wa ar rh he ei im m

2 2E E | | S S t t r r o o n n a a
* *i is st ta a r ro o/ /z za a5 5I I' ' J Jr ro on ni i: :
(olejne strony powi$cono na zaprezentowanie wielu r!nych rodzaj!w broni
uywanych przez wojownik!w wiata WAR@I, FS"
8darza si$, e okrelona bro ma dwa r!ne opisyF jeden odnosi si$ do
uywania jej przez piechot. )i inne piesze modele*, drugi odnosi si$ do modeli
dosiadajcych wierzchowc!w )kawa+erii, modeli dosiadajcych potwor!w lub jadcych
w rydwanie*"
7 7r ro o^ ^: :
7i$kszo sucych w kompanii bohaterw i stronnikw dysponuje jak broni r$czn,
tak jak miecze, moty, topory i im podobne" +onadto niekt!re modele mog by
wyposaone w dodatkow bro, tak jak w!cznia, kopia czy halabarda" 5a pocztku
pierwszej tury walki wr$cz gracz dowodzcy kompani dokonuje wyboru, kt!rej broni
b$dzie uywaa walczca posta" 5iezalenie od tego, na jak bro zdecyduje si$
gracz, model b$dzie musia uywa or$a do koca walki"
- -o os st ta ac ci ie e r ro oz zJ Jr ro o5 5o on ne e: :
Modele, ktre zostay rozbrojone lub straciy swj or (nie dotyczy to postaci ktre posiadaj
zdolno bro naturalna i nie zdoay znale! broni i"prowizowanej z"uszone s do walki
za po"oc pici i zbw#
-ozbro,one modele otrzymuj mody=ikator L1 do testu zranienia, ponadto wykonane
przez modele ataki posiadaj cech. or.a '/((1 oraz 3,/.8% >%(: :S0%051"
)ASA!$: mody=ikator I1 do testu zranieniaD +ekkiI uderza ,ako ostatni"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
7 7r ro o^ ^ i im mp pr ro o' 'i iz zo o' 'a an na a: :
$o tej kate%orii "ona zaliczy praktycznie kady przed"iot, nie bdcy &or"alnie broni i
zwykle nie uywany do walki# 'utelka, krzeso, sztac(eta z potu, a nawet patelnia "o%
suy jako rodek obronny przed uzbrojony" w n przeciwnikie"# ) celnie rzucony
ka"ie czy stara podkowa "o% powali przeciwnika rwnie skutecznie jak bet#
#odel, kt!ry nie zosta Oszo/omiony!, Powa+ony na ziemi.!, nie #cieka! oraz nie walczy
wr$cz, ma prawo w dowolnej turze rozgrywanej potyczki, w *azie ruchu w czasie
wykonywania pozosta/ych ruchw, podnie jedn sztuk$ improwizowane, broni do wa+ki
wr.cz lub improwizowan bro: dystansow, kt!rej b$dzie m!g uywa do koca biecej
rozgrywki" <racz powinien zaznaczy ten =akt na KARCI !R"#$%$"
I,-R(WI)(WA%A 7R(9 !( WA*KI WR<C):
0ro: improwizowana posiada cech. or.a '/((1 oraz 3,/.8% >%(: :S0%051"

)ASA!$: +ekkiI uderza ,ako ostatni"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
I,-R(WI)(WA%A 7R(9 !$S8A%S(WA:
%mprowizowana bro: dystansowa posiada cech. or.a B.:[ #1:0%5% oraz '/((1 i moe
zosta rzucona na odlego do 4U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza
w cel z SI3B uytkownika" +onadto naley zauway, e improwizowane, broni dystansowe,
nie mona uy w reakcji na szar. st, T strze+a,"

,AKS$,A*%$ )ASI<C: 4UD SI3A: uytkownikaD )ASA!$: bro: miotana, +ekki"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3

7 7r ro o^ ^ 0 0. .y y' 'a an na a ' ' ' 'a aP Pc ce e ' 'r r c cz z: :
Bro uywana w walce wr$cz to bro] uywania wanie do walki wr$cz"
7i$kszo wojownik!w ma przy sobie przynajmniej jedn B.:[ .S&85A jakiego
rodzaju, a wielu uywa w walce r!wnie bardziej pot$nych broni" 7 walce wr$cz
wojownicy zadaj ciosy w oparciu o wasny wsp!czynnik SI3A, kt!ry podlega
mody=ikacjom wynikajcym z uywanej broni"

7 7a a& &n ne et t: :
'a%net to du%ie, wskie ostrze "ocowane u wylotu lu&y "uszkietu, stanowice
przeduenie broni u"oliwiajce wykorzystanie "uszkietu w walce wrcz# 'a%nety
stosowane s nie tylko w czasie bitew ale take podczas polowa na %rube%o zwierza w
celu dobicia ranne%o zwierzcia#

#odel, kt!ry przytwierdzi bagnet do muszkietu dowolnego rodzaju otrzymuje or$,
kt!rego moe uy w walce wr$cz" $uszkiet uzbrojony w bagnet traktowany jest jak
bro z cech or.a 3,/.8% >%(: +1/.7S84 oraz 74#%<% :B3 .A("
)ASA!$: uderza ,ako pierwszy, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: D"
7 7i ic cz z: :
'icz skada si z rkojeci o du%oci okoo p "etra, zwanej biczyskie" oraz du%ie%o
twarde%o pasa, wykonane%o z twardej zwierzcej skry lub jelita#
0icz posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, S84B(1 oraz 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
)ASA!$: bro: r.czna, szybki, uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna"
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: D"
7 7o os sa ak k: :
'osak to ostrze i (ak osadzone na du%i" drzewcu# *rzy"ane oburcz suy do pc(ni#
7adajcy or$em model otrzymuje premi$ K1 do SI3$, ponadto bosak posiada
cechy or$a ,.8/7&:7%, 3,/.8% >%(: +1/.7S84 oraz 74#%<% :B3 .A("
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy, wymaga obu
rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
7 7r ro o^ ^ ' 'i ie eP Pk ka a: :
$o broni wielkic( zalicza"y bro wyjtkowo du i cik, ktra wada si oburcz#
+ate%oria ta obej"uje wielkie "oty, wielkie topory i i" podobne# ,ios wielkiej broni "oe
rozpata przeciwnika do poowy i strzaska naj%rubsz zbroj#
#odel uzbrojony w or$ otrzymuje premi$ K2 do SI3$, ponadto bro: wie+ka posiada
cechy or$a 3,/.8% >%(: :S0%051 oraz 74#%<% :B3 .A("
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, uderza ,ako ostatni, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: topory i miecze J bro: sieczna, m/oty i maczugi I bro:
obuchowa"
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"

7 70 0O Oa a' 'a a/ /, ,a ac cz z0 0& &a a/ /, ,O Oo ot t J Jo o5 5o o' 'y y: :
$rewniana "aczu%a jest bardzo atwa do wyprodukowania i "ona j zrobi praktycznie w
kady" lesie# Mot 'ojowy to rwnie przykad broni wywodzcej si z narzdzi
%ospodarskic(, czsto uywana przez zakony rycerskie i bractwa# -iektre e%ze"plarze
posiadaj wy%ite ostrze lub szpikulec, ktry" "ona zrywa ele"enty opancerzenia#
'uawy, c(o dziaaj podobnie jak "oty, wy%ldaj nieco inaczej# -a trzonku osadzona
jest "etalowa kula# -iektre e%ze"plarze za"iast kuli posiadaj krtk sztab "etalu,
%adk lub nabijan kolca"i# 'uawy i "oty s czsto wybierane przez wojownikw,
ktrzy nie przykadaj wielkiej wa%i do dbaoci o stan broni#
0u/awy1 maczugi i m/oty bo,owe posiadaj cechy or$a B.:[ .S&85% oraz
:<C3S8%>A&4"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 3 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
C Ce ep p J Jo o5 5o o' 'y y: :
-ieporczna, cika bro dwurczna# .kada si z duyc( ciarkw, czsto nabijanyc(
kolca"i, przytwierdzonyc( do dr%a lub rkojeci %ruby" acuc(e"# /adanie cepe" jest
niezwykle wyczerpujce, ale skutki je%o uycia s druz%oczce#
3zbrojony w or$ model otrzymuje w pierwszej turze kadej wa+ki wr.cz premi$ K1
do SI3$, ponadto bro posiada cech. or.a +.8/B1&1/ +%5&/.8% oraz 74#%<% :B3
.A(" &iosy zadane or$em obejmuj swym zasi$giem wszystkie postacie )wrogie i
sprzymierzone* znajdujce si$ w kontakcie z podstawk modelu uzbrojonego w cep
bo,owy, a dla kadej takiej postaci naley przeprowadzi oddzielny test tra*ienia"
+onadto, cep bo,owy to or$ r!wnie niebezpieczny dla wrog!w jak i uytkownika" >eli
w rzucie na zranienie przeciwnika tra=ionego cepem bo,owym wypadnie 1, uycie or$a
koczy si$ kopotami" 5aley ponownie wykona rzut K>, kolejna 1 oznacza, e cep
bo,owy uderzy take w uytkownika or$a, zadajc mu jedno automatyczne tra*ienie"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$ w pierwszej turze kadej walki wr$cz, przebicie
pancerza1 wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
7R(9 "#$WA%A W WA*C WR<C)
7R(9 C%A !(S8<-%(:?
Bagnet M zk J
Bicz HM zk J
Bosak HM zk +owszechna
Bro wielka HP zk +owszechna
Buawa?#aczuga?#ot bojowy O zk +owszechna
&ep Bojowy HM zk +owszechna
&hopesz HP zk N
,raich RM zk HR
,ua ,-gacz OP zk HP
<wiazda zaranna M zk +owszechna
9alabarda HP zk +owszechna
(adzielnica ognia RP zk J
(adzielnica zarazy RM zk HP
(arwasz bojowy HM zk HP
(hutar OP zk HP
(opia OP zk Q
(orbacz M zk +owszechna
(osa HM zk +owszechna
(ostur M zk +owszechna
(ostur rykowca HP zk HH
Camacz mieczy RM zk Q
Capacz HP zk N
#aczuga ogr!w M zk Q
#iecz HP zk +owszechna
#ot sigmarycki HM zk HP
#ot ulrykaski HM zk Q
+ika HM zk Q
.apier HP zk K
.embak M zk +owszechna
Saearath OP zk HR
Spaczkhutar LP zk HR
Sztylet R zk +owszechna
0op!r bojowy?5adziak M zk +owszechna
0op!r z &hrace RM zk HR
0op!r krasnolud!w HP zk N
0r!jzb HM zk +owszechna
7!cznia HP zk +owszechna

Bro z <romrilu YL HR
Bro z 1thilmaru YL HR

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

2F | S t r o n a
C Ch ho op pe es sz z: :
-ieu"arli wojownicy z -e(ek(ary, walczcy w szere%ac( ar"ii +rlw 0robowcw,
uywaj w walce niezwykyc( broni siecznyc(# -a du%iej rkojeci znajduje si prosta
klin%a, ktra na kocu wy%ina si sierpowato, przec(odzc w zakrzywione ostrze z
zewntrzn krawdzi sieczn#
)hopesz posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz S84B(1"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, szybki"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: N"
! !r ra ai ic ch h: :
1ytualn broni czczcyc( +(aina 2%zekutorw Mrocznyc( 2l&w jest draic( 3 rcznie kute
przez zbroj"istrzw wityni +(aina ostrze, ktre"u nadaje si ksztat %ro!ne%o "iecza lub
potne%o topora# 4rawd "wic sowo draic( okrela nie tylko ostrze uyte w rytuale, lecz
take sa" akt e%zekucji oraz u"iejtnoci te%o, ktry ty" ostrze" wada#
Draich posiada cechy or$a ,.38<:&8A&4, 3,/.8% >%(: :S0%051 oraz 74#%<%
:B3 .A("
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, druzgoczcy, uderza ,ako ostatni, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 12"
! !0 0. .a a ! !_ _& &a ac cz z: :
$ua $!%acz to wielka wcznia niesiona przez dwc( $zikic( 5rkw# 4rzed wieka"i $zicy
5rkowie uywali $ua $!%acz w polowaniac( na wielkie %ady# /racajc do tyc( odle%yc(
czasw, $zicy 5rkowie wspo"inaj, e 5rk by 5rk, a bestia bya dua#
,o obsugi Dua DAgacz potrzeba dw!ch Dzikich )hopakw" Samodzielne wadanie
ci$k, niepor$czn w!czni jest niemoliwe" ,la wygody modele ,zikich :rk!w
tworzcych Duych DAgaczy mona umieci na podstawce o wymiarach RMYMP mm
)podstawce kawa+ery,skie,*"
>eli w dowolnej turze modele Duych DAgaczy szaru, na przeciwnika
znajdujcego si$ w odlegoci minimum 4U, zadaje kademu wrogiemu modelowi z
kt!rym stykaj si$ podstawk jedno automatyczne tra*ienie wynikajce z impetu szary"
'ra*ienie rozstrzyga si$ w oparciu o podstawow warto wsp!czynnika SI3A" 'ra*ienie
z impetu szary zadawane jest na samym pocztku walki, zanim kt!rykolwiek z modeli
zdy zaatakowa"
@zaru,cy Due DAgacze uzbrojone w or$ otrzymuj premi$ K2 do SI3$,
ponadto Dua DAgacz posiada cech. or.a ,.8/7&:7%, 3,/.8% >%(: +1/.7S84, a
kada niewybroniona rana powoduje utrat$ nie 1, ale K3 punkt!w #$W(8%(:CI, a
to oznacza, e nawet due potwory mog pa od jednego pchni$cia Dua DAgacz"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 32 zkD !(S8<-%(:?: HP"
C C' 'i ia az z/ /a a z za ar ra an nn na a: :
0wiazda 6aranna skada si z proste%o drzewca zakoczone%o stalow kul# ,zsto
nabijan kolca"i lub wieka"i#
2wiazda 7aranna posiada cechy or$a B.:[ .S&85% oraz +.8/B1&1/ +%5&/.8%"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
@ @a aP Pa aJ Ja ar r/ /a a: :
7alabarda to cikie ostrze, osadzone na du%i", twardy" drzewcu# .talowe ostrze
zakoczone jest czube" jak u wczni i "a tnc krawd!, jak topr# *rzy"ana oburcz
suy do ci i pc(ni#
#odel uzbrojony w or$ otrzymuje premi$ K1 do SI3$, ponadto ha+abarda posiada
cech. or.a ,.8/7&:7% oraz 74#%<% :B3 .A("
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, drzewcowa1 wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
K Ka a/ /z zi ie eP Pn ni ic ca a o o& &n ni ia a: :
+adzielnica o%nia skada si z wypenionej rozarzony"i w%la"i kuli lub klatki,
przytwierdzonej do rkojeci "asywny" acuc(e"# +adzielnica to bro trudna w uyciu,
nieporczna i %ro!na dla uytkownika, ale take "iertelnie niebezpieczna dla wro%a, ktry
tra&iony o%nisty" ore" czsto staje w po"ieniac(#
#odel uzbrojony w or$ otrzymuje premi$ K1 do SI3$, ponadto kadzie+nica ognia
posiada cechy or$a +C:5A&4 %0%(, +.8/B1&1/ +%5&/.8% oraz 74#%<% :B3
.A(" &iosy zadane or$em obejmuj swym zasi$giem wszystkie postacie )wrogie i
sprzymierzone* znajdujce si$ w kontakcie z podstawk modelu uzbrojonego w
kadzie+nic. ognia, a dla kadej takiej postaci naley przeprowadzi oddzielny test tra*ienia"
+onadto, kadzie+nica ognia to or$ r!wnie niebezpieczny dla wrog!w jak i uytkownika"
>eli w rzucie na zranienie przeciwnika tra=ionego kadzie+nic ognia wypadnie 1, uycie
or$a koczy si$ kopotami" 5aley ponownie wykona rzut K>, kolejna 1 oznacza,
e kadzie+nica ognia uderzya take w uytkownika or$a, zadajc mu jedno
automatyczne tra*ienie"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, p/oncy atak, przebicie pancerza, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 22 zkD !(S8<-%(:?: J"
K Ka a/ /z zi ie eP Pn ni ic ca a z za ar ra az zy y: :
5dpowiednio przetworzony .pacze, poncy niczy" kadzido, u"ieszcza si we wntrzu
zbudowane%o na podobiestwo korbacza ora, ktry nastpnie tra&ia w apy wyjtkowo
odwane%o .ka8ena# *en krci kadzielnica ponad %ow, rozsiewajc wok o(ydny,
trujcy dy"# .ka8en zabezpiecza si przed dziaanie" dy"u przewizujc pysk %ruby"
szale" lub noszc kaptur i c(ust, co zreszt wcale nie jest "etod skuteczn# 2&ekty
dziaania %azu s icie przeraajce 9 u kade%o, kto wdyc(a dy", w byskawiczny"
te"pie rozwija si bolesna &or"a zarazy 9 skra pokrywa si bbla"i i puc(nie, po czy" na
ciele otwieraj si krwawice wrzody#
#odel uzbrojony w or$ otrzymuje w pierwszej turze kadej wa+ki wr.cz premi$ K1 do
SI3$, ponadto kadzie+nica zarazy posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8%, S1/7&%
8%.%84 oraz 74#%<% :B3 .A(" &iosy zadane or$em obejmuj swym zasi$giem
wszystkie postacie )wrogie i sprzymierzone* znajdujce si$ w kontakcie z podstawk
modelu uzbrojonego w kadzie+nic. zarazy, a dla kadej takiej postaci naley
przeprowadzi oddzielny test tra*ienia" +onadto, kadzie+nica zarazy to or$ r!wnie
niebezpieczny dla wrog!w jak i uytkownika" >eli w rzucie na zranienie przeciwnika
tra=ionego korbaczem wypadnie 1, uycie or$a koczy si$ kopotami" 5aley
ponownie wykona rzut K>, kolejna 1 oznacza, e kadzie+nica zarazy uderzya take w
uytkownika or$a, zadajc mu jedno automatyczne tra*ienie"
(adzido ponie, wydzielajc szkodliwy dym tak dugo, jak dugo kadzielnica jest
w ruchu" 0rujcy dym przestanie z niej pyn w chwili, w kt!rej kadzielnik zostanie
Oszo/omiony!, Powa+ony na ziemi.! lub y/czony z akc,i!" 7ygaszona kadzielnica do koca
potyczki traktowana jest jak cep bo,owy"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$ w pierwszej turze kadej walki wr$cz, przebicie
pancerza, siewca zarazy, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ka ar r' 'a as sz z J Jo o5 5o o' 'y y: :
,(ronice przedra"iona karwasze bojowe wykonane s z utwardzanej skry i kutej stali,
tak by wytrzy"yway potne ciosy zadawane w walce wrcz# 4onadto, wikszo
e%ze"plarzy uzbrojona jest take w ostrza lub nabita jest "asywny"i wieka"i, ktre
zadaj wro%o" "iertelne obraenia# +arwasze bojowe to ulubiona bro 5%rw i
%ladiatorw#
4arwasz bo,owy posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz 747%2:54"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,ca, wywaony"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: 126
K Kh h0 0t ta ar r: :
+(utar to ostrze lub ostrza, "ocowane specjalny"i uc(wyta"i do nad%arstkw# :est to
ulubiony or parajcyc( si skrytobjstwe" .ka8enw# 'ro wyposaona jest w du%ie,
za%ite ku %rze ostrza ktry"i walczcy "odel "oe zaklinowa i za"a sztyc(y "ieczy i
sztyletw#
4hutar posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4, 7S+15%&8% oraz
747%2:54" +onadto, jeli istota wadajca khutarem wykona udane parowanie, moe
spr!bowa zama miecz, sztylet lub rapier trzymany przez przeciwnika" 5aley
wykona rzut K>" 7ynik 1; oznacza, e bro przeciwnika zostaa zamana" 8amany
or$ naley traktowa jak bro: improwizowan"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,ca, wspinaczka, wywaony"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 32 zkD !(S8<-%(:?: HP"
K Ko op pi ia a ( (t ty yP Pk ko o k ka a' 'a aP Pe er ri ia a) ): :
+opia to dusza i cisza wersja wczni# +opie uywane s wycznie przez wojownikw
walczcyc( wierzc(e"#
@zaru,cy kawalerzysta uzbrojony w or$ otrzymuje premi$ K2 do SI3$, ponadto
kopia posiada cech. or.a ,.8/7&:7% oraz 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 32 zkD !(S8<-%(:?: Q"
K Ko or rJ Ja ac cz z: :
'ro skada si z jedne%o cikie%o, przytwierdzone%o do rkojeci acuc(a zakoczone%o
kolczast kul# :est to bro trudna w uyciu, nieporczna i %ro!na dla uytkownika, ale
take "iertelnie niebezpieczna dla wro%a#
4orbacz posiada cech$ or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8% oraz S84B(1" &iosy zadane
or$em obejmuj swym zasi$giem wszystkie postacie )wrogie i sprzymierzone*
znajdujce si$ w kontakcie z podstawk modelu uzbrojonego w korbacz, a dla kadej
takiej postaci naley przeprowadzi oddzielny test tra*ienia" +onadto, korbacz to or$
r!wnie niebezpieczny dla wrog!w jak i uytkownika" >eli w rzucie na zranienie
przeciwnika tra=ionego korbaczem wypadnie 1, uycie or$a koczy si$ kopotami"
5aley ponownie wykona rzut K>, kolejna 1 oznacza, e korbacz uderzy take w
uytkownika or$a, zadajc mu jedno automatyczne tra*ienie"
)ASA!$: przebicie pancerza, szybki"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
K Ko os sa a: :
+osa jest kolejn broni wywodzc si prosto z narzdzi %ospodarskic(, uywan przez
&or"acje plebejskie# +osa c(arakteryzuje si du%i" drzewce" z osadzony" na ni" ostrze"
lub noe" sieczkarni rcznej#
#odel uzbrojony w or$ otrzymuje premi$ K1 do SI3$, ponadto kosa posiada cechy
or$a ,.8/7&:7%, 3,/.8% >%(: +1/.7S84 oraz 74#%<% :B3 .A("
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
W Wa ar rh he ei im m

3 32 2 | | S S t t r r o o n n a a
K Ko os st t0 0r r: :
+ostur jest jedn z najpopularniejszyc( broni w .tary" ;wiecie# <atwy do wykonania i
dostpny nie"al wszdzie, bywa podpor strudzonyc( wdrowcw# -ajlepsze kije wycina
si z dbu, a koce dr%w zabezpiecza si "etalowy"i nasadka"i, ktre zapobie%aj
rozczepianiu drewna# / poowie du%oci kija znajduje si zwykle plecionka z rze"ieni,
ktra zapewnia dobry uc(wyt dla doni# +ostur to dobra bro w rkac( wyszkolonej osoby,
a poza ty" "a t zalet, e wcale nie wy%lda jak bro#
4ostur posiada cechy or$a ,.8/7&:7%, :<C3S8%>A&4, +%.3>A&4 oraz 74#%<%
:B3 .A("
)ASA!$: drzewcowa1 og/usza,cy, paru,cy1 wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
K Ko os st t0 0r r R Ry yk ko o' 'c ca a: :
:edn z oznak &unkcji .za"ana 6wierzoludzi jest kostur rykowca, ozdobiony ko"i,
"uszla"i, skalpa"i i czaszka"i zabityc( wro%w# / drzewce wprawione s kawaki
elaza i oda"ki ka"ienia, ktre niekiedy pokrywaj cay kostur#
5a pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz model uzbrojony w kostur rykowca ma prawo
wyboru, czy b$dzie walczy kosturem w stylu o=ensywnym, uywajc or$a tak jak
broni wie+kie, )premia ;2 do SI3$, ,.8/7&:7%, 3,/.8% >%(: :S0%051 oraz
74#%<% :B3 .A(*, czy w stylu de=ensywnym, uywajc kostura do osaniania si$
przed ciosami wrogaF )w!wczas bro posiada cechy or$a :<C3S8%>A&4, +%.3>A&4
oraz 74#%<% :B3 .A(, ponadto wadajcy or$em otrzymuje w czasie walki wr$cz
premi$ ;2 do Ochrony Pancerza )do maksymalnego poziomu 2K* lub Ochron. Pancerza
na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%*"
)ASA!$: wymaga obu rk oraz premia ;2 do SI3$, drzewcowa1 uderza ,ako ostatni lub
og/usza,cy, paru,cy1 wymaga obu rk, otrzymuje w czasie walki wr$cz premi$ ;2
do Ochrony Pancerza lub otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada
+%5&/.8%" +onadto, kostur rykowca jest dost$pny wycznie dla modeli
@zamanw sucych w 7bro,nych stadzie 7wierzo+udzi"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 11"
3 3a am ma ac cz z m mi ie ec cz zy y: :
'ardzo popularny wrd szer"ierzy du%i sztylet, przystosowany do trzy"ania w lewej
rce# 'ro wyposaona jest w du%ie, za%ite ku %rze jelce lub %bokie nacicia na ostrzu
suce do klinowania i a"ania ostrzy "ieczy i sztyletw#
amacz $ieczy posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz 747%2:54"
+onadto, jeli wadajcy amaczem mieczy model wykona udane parowanie, moe
spr!bowa zama miecz, sztylet lub rapier trzymany przez przeciwnika" 5aley
wykona rzut K>" 7ynik 1; oznacza, e bro przeciwnika zostaa zamana" 8amany
or$ naley traktowa jak bro: improwizowan"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy1 wywaony"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: E"
3 3a ap pa ac cz z: :
*a dwurczna bro drzewcowa zakoczona jest du %owni w ksztacie otwartej obrczy,
a na jej wewntrzny" obwodzie stercz do rodka ostre kolce# 6a po"oc tej broi c(wyta si
szyje i koczyny wro%a, co u"oliwia unieruc(a"ianie stworze o nie"al dowolnyc(
roz"iarac(# +lan Moulder to jedyny klan .ka8enw, ktry re%ularnie uywa apaczy,
c(ocia s take wykorzystywane przez stada bojowe, wysyane do c(wytania
niewolnikw lub jecw#
apacz posiada cechy or$a ,.8/7&:7%, 351/.3&9%#1%>A&4, 3,/.8% >%(:
:S0%051 oraz 74#%<% :B3 .A("
)ASA!$: drzewcowa1 unieruchamia,cy, uderza ,ako ostatni, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: N"
, ,a ac cz z0 0& &a a o o& &r rI I' ': :
Maczu%i o%rw su do przetrcania koci i o%uszania# +onwencjonalna zbroja nie daje
zbyt wielkiej oc(rony przed ic( uderzenia"i# /ielu wojownikw tra&ionyc( "aczu% 5%ra
doznao poa"ania eber i powanyc( obrae or%anw wewntrznyc( c(o ic( napierniki
nie pk, nato"iast uderzenia przyjte na nara"ienniki i karwasze koczyy si wybicie"
staww bd! za"anie" koci#
$aczuga ogrw posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, :<C3S8%>A&4 oraz +.8/B1&1/
+%5&/.8%"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: E"
, ,i ie ec cz z: :
Mi"o i inne rodzaje ora bywaj uyteczne, niewiele broni "oe si rwna z ostry"
"iecze"# Mno%o ksztatw i od"ian spowodowaa, e "iecz sta si podstawowy"
ore" wielu wojownikw, wypierajc topory i "aczu%i# $o kate%orii "ieczy zaliczaj si
wszelkie%o rodzaju klin%i# Miecze "o% by jednosieczne lub obusieczne# 4rzed rkojeci
znajduje si jelec, ktry c(roni do# =stniej rne &or"y jelca, od stylizowane%o w &or"ie >?@,
czsto spotykane%o w pnocnyc( prowincjac( sy"bolu ?lryka, a do jednostronnie
wy%ite%o jelca, ktry c(roni do# .pord obcyc( ras jedynie 2l&owie uywaj "ieczy na
podobn skal, co Audzie# +lany "ieszkajce w ="periu" korzystaj z "ieczy podobny"
style" i budow do ludzkic( wyrobw (c(ocia zwykle s bardziej zdobne# )srai z )t(el
Aoren rwnie czsto uywaj "ieczy, jak zakrzywionyc( du%ic( noy o sierpowy" ostrzu#
-ato"iast /ysocy 2l&owie posu%uj si "iecza"i o klindze w ksztacie licia# -ieco szersze
i cisze ostrze zapewnia dodatkow si przy za"ac(u, co pozwala z atwoci
przea"ywa zastaw sabszyc( przeciwnikw
$iecz posiada cechy or$a B.:[ .S&85% oraz +%.3>A&4"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
, ,O Oo ot t s si i& &m ma ar ry yc ck ki i: :
*o wity, bo%osawiony przez /ielkie%o *eo%onist, or pokornyc( su% .i%"ara#
Masywne, jednorczne "oty wykute na podobiestwo 0(al Maraza siej spustoszenie
wrd wro%w ="periu"# 'o%osawiona bro "oe by uywana jedynie przez 4rezbiterw
i .iostry .i%"ara#
$/ot @igmarycki posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, :<C3S8%>A&4 oraz 71S04
:.S2"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy, wi.ty or."
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,O Oo ot t 0 0P Pr ry yk ka a^ ^s sk ki i: :
*o wita bro *e"plariuszy 'iae%o /ilka# 4otne "oty bojowe s doskonale wywaone
i "o% za jedny" za"ac(e" strzaska pancerz oraz po%ruc(ota koci przeciwnika#
:ednake ic( e&ektywne uywanie wy"a%a du%ie%o trenin%u i odpowiednie%o pozio"u
skupienia#
#odel uzbrojony w or$ otrzymuje premi$ K1 do SI3$, ponadto m/ot u+ryka:ski
posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8% oraz 74#%<% :B3 .A("
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, przebicie pancerza, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: E"
- -i ik ka a ( (t ty yP Pk ko o p pi ie ec ch ho ot ta a) ): :
/ rozdartej wojna"i *ilei piec(ota uywa du%ic(, cikic( wczni zwanyc( pika"i 9
znako"itej broni przeciwko cikiej konnicy# / .tary" ;wiecie onierze niekiedy doczepiaj
do drzewca sztandary i wst%i w barwac( prowincji lub rodowyc(, albo wyraajce ic(
oddanie bstwo"# 'ardziej poboni przywizuj rze"ienia"i zwoje z "odlitwa"i do
bo%w, by czuwali nad ni"i w walce#
#odel uzbrojony w bro otrzymuje premia ;1 do SI3$ w pierwszej turze kadej
walki wr$cz, ponadto pika posiada cech. or.a ,.8/7&:7% oraz 74#%<% :B3 .A("
+r!cz tego model, kt!ry uyje piki w reakcji na szar. I trzyma6 pozyc,. przeciwko
,32/#3 &/':71 podlega zasadzie specjalnej 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
+onadto, kady model uzbrojony w pik. stojcy bezporednio za innym
modelem uzbrojonym w pik., kt!ry walczy wr$cz moe zaatakowa i zosta
zaatakowany przez zwizany wa+k wr.cz model przeciwnika"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$ w pierwszej turze kadej walki wr$cz,
drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: E"
R Ra ap pi ie er r: :
1apier jest lekki" ore" przeznaczony" do szer"ierki# / doni eksperta jest broni bardzo
porczn i "iertelnie niebezpieczn# .zer"ierka jako styl walki narodzia si w
+rlestwac( 2stalijskic(# /ykorzystuje lejsze rodzaje broni, za po"oc ktryc( "ona
zadawa szybkie pc(nicia i ciosy# $ziki te"u wprawny szer"ierz "oe o"in zastaw
przeciwnika, uderzajc szybko i precyzyjnie# Mi"o i brakuje i" i"petu i siy uderzenia
ciszyc( broni, w bliski" starciu rapiery i &lorety okazuj si rwnie niebezpieczne#
/ikszo szer"ierzy w dru%iej rce trzy"a rne%o rodzaju bro parujc, przede
wszystki" a"acze "ieczy# -ato"iast szer"ierze z *ilei udoskonalili tec(nik
wykorzystywania peleryny w trakcie walki i uywaj jej do odwracania uwa%i przeciwnika
lub blokowania je%o ciosw, w ten sposb otwierajc luk do "iertelne%o pc(nicia#
-apier posiada cechy or.a B.:[ .S&85%, '/((1, +%.3>A&4 oraz +./&484>5/
3,/.8/51/"
)ASA!$: bro: r.czna, +ekki, paru,cy1 precyzy,ne uderzenie"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: >"
R Re em mJ Ja ak k: :
'ro 5rkw to proste przed"ioty, ktryc( sia ley w ic( wielkiej "asie, a nie ostry" jak
brzytwa ostrzu# / rku 5rka bro taka staje si szcze%lnie zabjcza, %dy ten przy jej
po"ocy potra&i w ua"ku sekundy z"ieni wro%a w krwaw papk# ,zowiek "iaby bez
wtpienia powane proble"y z wadanie" tej wielkoci kawae" "etalu, szcze%lnie jedn
rk, naley jednak pa"ita, e 5rk to u"iniona bestia, ktrej zacinita pi "a
wielko ludzkiej %owy# >1e"bak@ to wielka, toporna i cika bro uywana przez 5rkw,
skadajca si z du%ie%o trzonka i szerokie%o ostrza, ktre z atwoci potra&i przeci
pancerz i ciao wro%a#

8ielonosk!ry uzbrojony w or$ otrzymuje w pierwszej turze wa+ki wr.cz premi$ K1 do
SI3$, ponadto rembak posiada cech. or.a B.:[ .S&85%"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$ w pierwszej turze kadej walki wr$cz, bro: r.czna"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
S Sa ae ea ar ra at th h: :
.aearat( to wcznia o dwc( ostrzac(# $rzewce tyc( wspaniayc( wczni s wykonane z
jesionu i zwykle zdobione pira"i# =c( %roty s zbkowane# / ="periu" te%o rodzaju
wcznie s rzadko spotykane# / zasadzie stosowane s tylko przez )srai z )t(el Aoren,
ktre ni%dy ic( nie sprzedaj#
5a pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz model uzbrojony w saeareth ma prawo wyboru, czy
b$dzie walczy or$em w stylu o=ensywnym, uywajc saearetha tak jak dw!ch B.:51
.S&854&9 )B.:[ .S&85%, ,.8/7&:7%, 3,/.8% >%(: +1/.7S84 oraz 74#%<%
:B3 .A(*, czy w stylu de=ensywnym, uywajc saearetha do osaniania si$ przed
ciosami wrogaF )w!wczas bro posiada cechy or$a ,.8/7&:7%, :<C3S8%>A&4,
+%.3>A&4 oraz 74#%<% :B3 .A(, ponadto wadajcy or$em otrzymuje w czasie
walki wr$cz premi$ ;2 do Ochrony Pancerza )do maksymalnego poziomu 2K* lub
Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%*"
)ASA!$: bro: r.czna1 drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy1 wymaga obu rk lub
og/usza,cy, paru,cy1 wymaga obu rk, otrzymuje w czasie walki wr$cz
premi$ ;2 do Ochrony Pancerza lub otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K
jeli nie posiada +%5&/.8%"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: 12"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

31 | S t r o n a
S Sz zt ty yP Pe et t: :
:est czsto broni otrw i zodziei# <atwo "ona %o ukry, dziki cze"u suy te czase"
jako bro dodatkowa# .ztylet przypo"ina budow "iecz, z ty", e je%o du%o czsto
"ierzy BC c" lub "niej# .ztylet suy prawie wycznie do pc(ni, jednake wojskowe
pu%inay "aj jeszcze zaostrzone krawdzie do atwiejsze%o dobijania przeciwnika#
@zty+et posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, '/((1 oraz 51/ 8%,%>/ 8.%51/[
(.404&854&9"
)ASA!$: bro: r.czna, +ekki, nie zada,e zranie: krytycznych"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 2 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
S Sp pa ac cz zk kh h0 0t ta ar r: :
*a niezwyka bro uywa jest %wnie przez .ka8enw z klanu 2s(in# /ydrone w
rodku, szerokie ostrza uatwiaj parowanie, a jednoczenie zawieraj trucizn#
Ska\en uzbrojony w or$ otrzymuje premi$ K1 do SI3$, ponadto spaczkhutar posiada
cechy or$a +%.3>A&4, 7S+15%&8(%, 747%2:54 oraz 8%0.304 %0%(" +onadto,
bro wyposaona jest w dugie, zagi$te ku g!rze ostrza kt!rymi walczcy model
moe zaklinowa i zama sztychy mieczy i sztylet!w" >eli istota wadajca khutarem
wykona udane parowanie, moe spr!bowa zama miecz, sztylet lub rapier trzymany
przez przeciwnika" 5aley wykona rzut K>" 7ynik 1; oznacza, e bro przeciwnika
zostaa zamana" 8amany or$ naley traktowa jak bro: improwizowan"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, paru,ca, wspinaczka, wywaony, zatruty atak"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 42 zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8o op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y/ /% %a a/ /z zi ia ak k: :
*opr skada si z "asywne%o ele!ca osadzone%o na drewniany" stylisku# *opory to
ulubiona bro krasnoludzkic( wojownikw# 4odobnie jak "ot lub topr, nadziak skada si
z drewniane%o trzonka, na ktry" u"ocowano w kwadratowej osadzie cik %owic z
elaza lub stali, przypo"inajc z jednej strony kolec (zwany take kruczy" dziobe", z
dru%iej za obuc( "otka# -adziaki to ulubiona bro cikiej piec(oty, zwaszcza
re%i"entw krasnoludzkic(# .ilny cios z atwoci przebija zbroj pytow# ,o wicej,
nadziaki "o% by uywane jako narzdzie do rozupywania ska i lodowyc( bry#
'opory bo,owe i nadziaki posiadaj cechy or$a B.:[ .S&85% oraz +.8/B1&1/
+%5&/.8%"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
8 8o op pI Ir r z z C Ch hr ra ac ce e: :
*o wyjtkowo rzadko spotykana bro, znacznie lejsza i lepiej wywaona od zwyke%o
wielkie%o topora# 5strze jest ostre jak brzytwa# 6 pocztku byo to narzdzie "yliwyc( z
?lt(uanu, ale po wielu stuleciac( przeksztaciy si w doskona bro# /prawny wojownik
potra&i jedny" ciose" tej broni przeci wro%a na p# *opory z ,(race s nie"al
niespotykane w "iastac( ="periu", c(o "ona je kupi na ?lt(uanie# 5czywicie, dotarcie
do wyspy 2l&w sa"o w sobie jest wyjtkowy" wyczyne"#
'opr z )hrace posiada cechy or$a ,.38<:&8A&4, 3,/.8% >%(: :S0%051 oraz
74#%<% :B3 .A("
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, druzgoczcy, uderza ,ako ostatni, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8o op pI Ir r k kr ra as sn no oP P0 0/ /I I' ': :
*opr krasnoludw to wyjtkowo rzadko spotykany or, ktre%o "asywny eleziec jest
ostre jak brzytwa#
'opr krasno+udw posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz +.8/B1&1/
+%5&/.8%"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: N"
8 8r rI I5 5z zG GJ J: :
*rjzb to du%ie drzewce zakoczone potrjny" czube"#
'r,zb posiada cechy or$a ,.8/7&:7%, +%.3>A&4, 3,/.8% >%(: +1/.7S84 oraz
74#%<% :B3 .A(" +onadto, model walczcy tr!jz$bem moe zaklinowa i zama
sztychy mieczy i sztylet!w" >eli istota wadajca tr!jz$bem wykona udane parowanie,
moe spr!bowa zama miecz, sztylet lub rapier trzymany przez przeciwnika" 5aley
wykona rzut K>" 7ynik 1; oznacza, e bro przeciwnika zostaa zamana" 8amany
or$ naley traktowa jak bro: improwizowan"
0r!jzb jest popularn broni uywan przez gobliskich poganiaczy
S^uig!w, kt!rzy nazywaj or$ WszturchacamiX" Bro suy do wypaszania @Kuigw z
ich kryj!wek i trzymania bestii w ryzach" 7 czasie potyczki poganiacze szturchaj i
prowokuj swych podopiecznych doprowadzajc ich do szau, by nast$pnie
skierowa ich na wroga" <oblin uzbrojony w WszturchaniecX moe utrzyma w ryzach
@Kuiga znajdujcego si$ w odlegoci do 12U"
)ASA!$: drzewcowa1 paru,cy, uderza ,ako pierwszy, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
W WO OI Ic cz zn ni ia a ( (p pi ie ec ch ho ot ta a) ): :
/cznia to du%ie drzewce z osadzony" na ostry" "etalowy" czube"# /rd
barbarzyskic( ple"ion czsto ozdabia si wcznie pira"i lub kawaka"i &utra, a czasa"i
take owija cae drzewce kawaka"i skry, eby poprawi pewno c(wytu# / ="periu"
onierze niekiedy doczepiaj do drzewca sztandary i wst%i w barwac( prowincji lub
rodowyc(, albo wyraajce ic( oddanie bstwo"# 'ardziej poboni przywizuj
rze"ienia"i zwoje z "odlitwa"i do bo%w, by czuwali nad ni"i w walce#
/cznia posiada cech. or.a ,.8/7&:7% oraz 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
)ASA!$: drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
W WO OI Ic cz zn ni ia a ( (k ka a' 'a aP Pe er ri ia a) ): :
6arwno caa kawaleria, je!d!cy dosiadajcyc( potworw i walczcy w rydwanie "o% z
powodzenie" uywa wczni do nadziewania wro%w podczas ataku na je%o szere%i#
@zaru,cy kawalerzysta wadajcy or$em otrzymuje premi$ K1 do SI3$, ponadto
w/cznia posiada cech. or.a ,.8/7&:7% oraz 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
- -i is st to oP Pe et t A A - -i is st to oP Pe et t p po o5 5e e/ /y yn nk ko o' 'y y ( (' 'a aP Pk ka a ' 'r r c cz z) ): :
4istolety to bro dystansowa, ktra za po"oc trujce%o, czsto zawodne%o czarne%o proc(u
"oe wystrzeli niewielk oowian lub ka"ienn kul#
7 walce wr$cz okuta kolba pistoletu moe posuy za pak$, a sam pistolet za bro
z cech or.a B.:[ .S&85% oraz :<C3S8%>A&4" >eeli model uywa dw!ch )pary*
pistolet!w lub pistolet!w pojedynkowych to uznaje si$ na potrzeby walki wr$cz, e
jest on uzbrojony w dwie bronie z cech or.a B.:[ .S&85% oraz :<C3S8%>A&4"
)ASA!$: uznawany za bro: r.czn, og/usza,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3

7 7r ro o^ ^ z z C Cr ro om mr ri iP P0 0: :
.pord wszystkic( ras .tare%o ;wiata jedynie +rasnoludowie opanowali sztuk
wykuwania ora z %ro"rilu# -ie"al niezniszczalna i wyjtkowo ostra bro jest nie"al
bezcenna i nie"al nie sposb jej kupi# *ylko +rasnoludowie posiadaj odpowiednie
u"iejtnoci i wiedz, by wyku or z %ro"rilu#
7ykonana z <romrilu bro zyskuje cech. or.a ,.38<:&8A&4 oraz #1S0.8:7S(1/
74(:5%51/ i 747%2:54"
)ASA!$: druzgoczcy, mistrzowskie wykonanie, wywaony"
)RA%I%I KR$8$C)%: za+enie od broni3
C%A: YLD !(S8<-%(:?: 12"
7 7r ro o^ ^ z z I It th hi iP Pm ma ar r0 0: :
-iektrzy 2l&i wojownicy, zwaszcza bardziej dowiadczeni weterani bitew, wadaj
wspaniay" ore" wykonany" z =t(il"aru# Aekka i wytrzy"aa bro jest ukoronowanie"
zdolnoci patnerskic( 2l&w# 5r z =t(il"aru jest nie"al bezcenne i czsto zostaj
podarowane w darze, rzadko za s wystawiane na sprzeda#
Bro wykonana z 1thilmaru zyskuje cech. or.a #1S0.8:7S(1/ 74(:5%51/ oraz
3,/.8% >%(: +1/.7S84 i 747%2:54"
)ASA!$: mistrzowskie wykonanie, uderza ,ako pierwszy, wywaony"
)RA%I%I KR$8$C)%: za+enie od broni3
C%A: YLD !(S8<-%(:?: 12"

3 WeA, co chcesz 3 rzuci krtko ,chwarzenbrau. 3 &ikt nie powinien doradza
wo#ownikowi w sprawie wyboru ora, kiedy ten idzie na bitw, chyba e
dowdca ma ku temu #akie" szczeglne powody. *a na pewno nie wybrabym
tego co trzymasz w doni, cho z pewno"ci$ obie klingi prezentu#$ si
wy#$tkowo okazale. )o pierwsze, nie #est dobrze, szczeglnie w niewielkie#
grupie, gdy atwo #est rozpozna dowdc. Z te# same# przyczyny lepie# nie nosi
dugiego piropusza, zotych ozdb! ani dekoracy#nego grawerunku na ostrzu.
&ic tak nie wpywa na morale onierzy, #ak widok umiera#$cego dowdcy.
)oza tym widywaem oprychw, ktrzy mordowali ludzi wy$cznie przez
wzgl$d na ich wspaniae miecze. % te mieczyk moe i #est solidnie
wykonany, lecz zastanw si nad tym.
,chwarzenbrau wskaza palcem na inny or, a kowal po"piesznie poda go
(rasnoludowi. 1r przypomina obosieczny miecz o krtkie# klindze i rko#e"ci
dostosowane# do #edne# rki.
3 *est mocny i o obustronnym ostrzu. Tego, co zamierzam ci pokaza, mgby"
prawdopodobnie dokona w wieloma innymi ostrzami, lecz te gorsze# #ako"ci
mogyby na#zwycza#nie# pkn$. 3 ,chwarzenbrau #edn$ doni$ zapa
byszcz$ce ostrze, drug$ masywn$ rko#e". &apry mi"nie i stalowa klinga
wygia si lekko. ,tal zamiast pkn$ zakrzywiaa si coraz bardzie# tworz$c
agodny uk. (rasnolud pozwoli ostrzy odgi$ si z powrotem.
3 To mocny miecz 3 kontynuowa ,chwarzenbrau. 3 &a#lepszy na tak$
wypraw, w razie potrzeby i namiot przytrzyma, i posuy za maczet do
karczowania zaro"li, a moe take zast$pi roen do pieczenia misa nad
ogniem. %hocia osobi"cie nie szczdzibym ci ostrych sw, gdybym zobaczy,
e w ten sposb rozhartowu#esz szlachetn$ stal. Ten zwyky, prosty or
posuy ci take do obrony przed ciciem wroga! oprcz tych wszystkich
innych poytkw.
3 1to n, #ak ula pasu#$cy do tego miecza 3 rzek ,chwarzenbrau poda#$c
Bansowi do" skromnie wygl$da#$ce ostrze 3 #ednostronny n ze stosunkowo
dugim, szerokim ostrzem, opatrzonym wyobieniami po obu stronach. 3
)osuy ci do cicia zaga#nika, oprawiania zwierzyny albo zarzynania zodziei.
&o" go zawsze przy sobie. )rzekonasz si, e wy ludzie, zwykle zostawiacie
niewygodne miecze przy ognisku lub mocu#ecie #e do sioda, szczeglnie na
chwil przed tym, gdy bdziecie ich potrzebowa. Wtedy ten n moe okaza
si twoim zbawieniem!

W Wa ar rh he ei im m

3 32 2 | | S S t t r r o o n n a a
7 7r ro o^ ^ / /y ys st ta an ns so o' 'a a ( (n ni ie ep pr ro oc ch ho o' 'a a) ): :
,o broni dystansowej zaliczamy uki, kusze i im podobn bro, poczwszy od
prostej i prymitywnej jak oszczepy, a skoczywszy na bardziej skomplikowanej jak
muszkiety i pistolety"
A Ar rk ka an n/ /7 7o oP Pa as s/ /S Si ie eH H: :
)rkan to nic inne%o jak lina zakoczona ptl za bolas skada si z dwc( lub trzec(
ka"iennyc( albo "etalowyc( ciarkw poczonyc( ze sob sznure"# .ieci wykonuje si z
%rubyc( sznurw lub lin#
;rkan, bo+as lub sie6 posiadaj cech. or.a 351/.3&9%#1%>A&4 i mog zosta rzucone
na odlego do EU" +onadto, w przypadku arkana, bo+asa lub sieci nie stosuje si$ kary
do tra*ienia przy strzelaniu na da+eki zasi.g ani za strza/ po ruchu"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: I D )ASA!$: unieruchamia,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
7 7r ro o^ ^ m mi io ot ta an na a: :
$o tej kate%orii nale wszystkie rodzaje broni rzucanej, czyli noe, %wiazdki, toporki i "oty#
.ekret kryje si w ic( nietypowej konstrukcji# . doskonale wywaone, co pozwala ciska
ni"i z du precyzj na dalsz odle%o# 5czywicie i" cisza bro, ty" wiksze zadaje
obraenia, na co wpyw "a take sia rzucajce%o# ,zase" "ona te znale! specjalnie
obcione i wywaone paki do rzucania# -ato"iast wrd "niejszyc( od"ian broni
rzucanej wyrnia si noe i %wiazdki, wedu% le%end uywane przez zdradzieckie $ruc(ii i
podstpnyc( .ka8enw# 5statnio zyskuj znacz popularno take w ="periu",
szcze%lnie wrd skrytobjcw, ktrzy pokrywaj ostrza trucizna"i# :ednake wad te%o
rodzaju broni jest stosunkowo wysoka cena, zwizana z koniecznoci staranne%o
wykonania ora#
CWIA)!KI`%(#:
2wiazdki lub noe posiadaj cech. or.a B.:[ #1:0%5% i mog zosta rzucone na
odlego do EU" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B
uytkownika"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: uytkownikaD )ASA!$: bro: miotana"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
,3(8$`8(-(R$:
$/oty lub toporki posiadaj cech. or.a B.:[ #1:0%5% i mog zosta rzucone na
odlego do >U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B
uytkownika K1"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: >UD SI3A: uytkownika L1D )ASA!$: bro: miotana"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
! !m m0 0c ch ha a' 'k ka a: :
$"uc(awka nie jest broni powszec(n w .tary" ;wiecie, ale czasa"i uywaj jej
skrytobjcy# .trzela "ay"i, nie"al zawsze zatruty"i strzaka"i# 6wykle d"uc(awki "aj
okoo p "etra du%oci, a jeden koniec rurki wyposaony jest w elastyczny ustnik ze skry,
ktry dopasowuje si do ust strzelca# .trzaki nie powoduj powanyc( obrae, ale ic(
%roty czsto s pokrywane zabjczy"i trucizna"i# $owolna rana zadana na skutek
tra&ienia zatrut strzak powoduje wprowadzenie trucizny do or%aniz"u# .krytobjcy
wykorzystuj d"uc(awki nie tylko jako bro# 1urki u"oliwiaj take oddyc(anie, %dy
skrytobjca ukrywa si pod powierzc(ni stawu, jeziora lub stru"ienia#
Dmuchawka posiada cechy or$a S(.40:B@>&84, 8%0.304 %0%( oraz 51/ 8%,%>/
8.%51/[ (.404&854&9" 8atruta strzaka moe zosta wystrzelona na odlego do
EU" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 3"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: 3D )ASA!$: przebicie pancerza, skrytob,czy,
zatruty atakD nie zada,e zranie: krytycznych"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
@ @a ar rp p0 0n n: :
?ywany wycznie przez 5%ry (arpun wynalaz ,robat 4tora 1ozu"u, a c(o wy%lda
on bardzo pry"itywnie, to w rkac( o%rze%o owcy z"ienia si w "iercionon bro# =dea
(arpuna opiera si na kuszy, uywanej wrd sabszyc( ras, jednak je%o wielko i ciar
znacznie przewysza "oliwo aosnyc( Audzi# 7arpun "iota kolczaste, %rube jak rka
czowieka bety, do ktryc( przywizuje si zwj "ocne%o sznura# <owcy wykorzystuj je w
polowaniac( na bestie i potwory#
Carpun posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8%, .3&9 albo S0.8%C oraz 2M I
74#%<% +.84<:0:7%51% i 74#%<% :B3 .A(" 7adajcy harpunem moe
wystrzeli masywny bet na odlego do 1>U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e
pocisk uderza w cel z SI3B 1"
+onadto, wadajcy harpunem, kt!ry w *azie strze+ania y/czy z akc,i! wrogiego
bohatera lub stronnika )ale nie Na,emne Ostrze* moe dokona <.%B1/24 i oszcz$dzi
ycie pokonanego w zamian za okup )zobacz R()!)IA3 III: R"%!A*"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 1>UD SI3A: 1D )ASA!$: przebicie pancerza1 ruch a+bo
strza/, 2M 6 wymaga przygotowania1 wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 12"
K K0 0P Pa a 8 8r r0 05 5G Gc ce e& &o o W Wi ic ch hr r0 0: :
.kuteczno wynalazkw klanu .kryre pozostaje nieo%raniczona zarwno pod wz%lde"
skali, jak i okruciestwa# -iektre z najbardziej przeraajcyc( urzdze "o% zabi wielu
wro%w przy zniko"y" wysiku obsu%i# 4rzykade" takiej broni s kule trujce%o wic(ru,
uywane przez elitarne oddziay 7arcownikw klanu .kryre# 4odobnie jak skrytobjcy,
przec(odz oni szkolenie w uywaniu trucizn, jednak w odrnieniu od zabjcw z +lanu
2s(in, .kryre skupiaj si na toksynac(, ktre zabijaj od razu wielu wro%w# *a zowro%a
bro "a posta szklanej kuli i wypeniona jest zielonkawy", trujcy" %aze"# ?ywa si jej
podobnie jak %ranatu# +bica si we wntrzu "ieszanina %azw powstaje z poczenia
rnyc( jadw i +a"ienia 4rze"ian#
4u+a 'ru,cego ichru posiada cech. or.a B.:[ #1:0%5% i moe zosta rzucona na
odlego do EU" 5aley wyznaczy cel i wykona rzut na tra*ienie" +owodzenie
oznacza, e 4u+a 'ru,cego ichru tra=ia w wyznaczony punkt, uwalniajc chmur$
trujcego gazu" 5aley uy 3U okrgego wzornika, kt!rego rodek naley umieci
w miejscu eksplozji 4u+i 'ru,cego ichru" 7szystkie modele )wrogie i sprzymierzone*,
kt!rych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj tra*ione automatycznie,
te modele, kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, otrzymuj tra*ienie na 4;"
0ra=ione modele musz wykona test W8 lub zostan Powa+one na ziemi.!"
5iepowodzenie w tecie tra*ienia oznacza, e pocisk nie dosi$gn celu lub nie rozbi
si$" 7ynik 1 oznacza, e 4u+a 'ru,cego ichru eksploduje u st!p miotajcego"
7 kadej turze, w *azie ruchw przymusowych, chmura trujcego gazu
przemieszcza si$ w kierunku wyznaczonym za pomoc 4ostki -ozrzutu, wynik
8RAFI%IQ oznacza, e chmura pozostaje w miejscu" ,ystans naley wyznaczy za
pomoc rzutu 4ostk ;rty+ery,sk, wynik %IW$-A3Z oznacza, e chmura dymu
rozwiewa si$" 7szystkie modele )wrogie i sprzymierzone*, kt!re znajd si$ na drodze
tru,cego wichru, a kt!rych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj tra*ione
automatycznie, te modele, kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, otrzymuj
tra*ienie na 4;"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: J D )ASA!$: bro: miotana"
)RA%I%I KR$8$C)%: J3
C%A: 31 zkD !(S8<-%(:?: HH"
K K0 0s sz za a: :
+usze to bro strzelecka wywodzca si od tileaskic( rcznyc( "iotaczy strza#
/ystrzeliwuje pociski z wiksz si ni uk, dziki "ec(aniz"owi strzelajce"u,
napdzane"u za po"oc korby lub lewara, a czase" nawet rcznie# -aci%nicie ciciwy
wy"a%a czasu i skupienia, o co trudno w za"ieszaniu bitewny"# :ednak "i"o tyc( wad,
kusznicy wc(odz w skad nie"al kadej ko"panii, %wnie ze wz%ldu na si raenia
salwy "etalowyc( betw# :ednak nie wszdzie kusze ciesz si tak popularnoci, w
zdo"inowanyc( przez +ult ?lryka Midden(ei" i Middenlandzie uywanie, a nawet posiada
kuszy jest zabronione, za za"anie te%o zakazu surowo karane#
4usza posiada cech. or.a +.8/B1&1/ +%5&/.8% oraz .3&9 albo S0.8%C i 74#%<%
:B3 .A(" 7adajcy or$em kusznik moe wystrzeli bet na odlego do 24U"
3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 4"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 4D )ASA!$: przebicie pancerza1 ruch a+bo
strza/1 wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
K K0 0s sz za a p po o' 't ta ar rz za aP Pn na a: :
+usza 4owtarzalna to wynalazek inynierw z -uln, ktry" udao si zbudowa or dziki
kilku e%ze"plarzo" broni zdobytej na Mrocznyc( 2l&ac(# +usza 4owtarzalna wy%lda jak
zwyka kusza, z t rnic, e wykorzystuje si w niej "a%azynek, ktry spuszcza bet
przed naci%nit ciciw i kusza jest %otowa do strzau# 4owtarzalna kusza "oe dziki
te"u wystrzeli %rad betw w czasie, %dy zwyka kusza "oe wystrzeli tylko raz#
4usza Powtarza+na posiada cech. or.a 2M 6 71/':(.:054 S0.8%C i 74#%<% :B3
.A(" #odel uzbrojony w 4usz. Powtarza+n moe wystrzeli bety na odlego do
1EU" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 3"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 1EUD SI3A: 3D )ASA!$: 2M I wie+okrotny strza/1
wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: E"

7R(9 !$S8A%S(WA Y%I-R(C@(WAZ
7R(9 C%A !(S8<-%(:?
%rkan?Bolas?Sie HP zk +owszechna
Bro miotana
<wiazdki?5oe HP zk +owszechna
#oty?0opory HM zk +owszechna
,muchawka HM zk Q
9arpun MP zk HP
(ula 0rujcego 7ichru OM zk HH
(usza RM zk +owszechna
(usza powtarzalna RM zk Q
Cuk dugi RP zk +owszechna
Cuk el=!w OM zk HP
Cuk kr!tki M zk +owszechna
Cuk HP zk +owszechna
:szczep HM zk +owszechna
+istolet strzakowy RP zk N
+istolet strzakowy powtarzalny RP zk N
+roca R zk +owszechna
7nyk acuchowy HM zk HP

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

33 | S t r o n a
3 30 0k k / /O O0 0& &i i: :
$u%ie uki to ulepszona wersja uku, wykonana z kilku sklejonyc( warstw wizu i cisu#
$u%i uk jest wy"a%ajc broni, do uycia ktryc( potrzeba znacznyc( u"iejtnoci# :est
jednak bardzo e&ektywny i w porwnaniu do zwyke%o uku "a duy zasi%#
7adajcy d/ugim /ukiem model moe wystrzeli strza$ na odlego do 24U" 3dany
rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 3" D/ugie /uki s jednak
pot$niejsze od swych mniejszych odpowiednik!w, w grze odzwierciedla to zasada,
zgodnie z kt!r model uzbrojony w d/ugi /uk strzela z SI3B 4 na kr!tki zasi$g"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 3D )ASA!$: wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 22 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
3 30 0k k e eP PX XI I' ': :
<uk el&w jest podobny do du%ie%o uku, jednak do je%o wykonania uywa si
specy&icznyc( "ateriaw# 0itkie drewno i kociane ele"enty z"niejszaj ciar broni oraz
je%o roz"iary, jednoczenie zwikszaj zasi% strzau#
uk e+*w posiada cech. or.a +.8/B1&1/ +%5&/.8% i 74#%<% :B3 .A(" #odel
wadajcy /ukiem e+*w moe wystrzeli strza$ na odlego do 24U" 3dany rzut na
tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 3" uki e+*w s jednak pot$niejsze od
swych mniejszych odpowiednik!w, w grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z kt!r
model uzbrojony w uk e+*w strzela z SI3B 4 na kr!tki zasi$g"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 3D )ASA!$: przebicie pancerza1 wymaga obu
rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 31 zkD !(S8<-%(:?: 12"
3 30 0k k k kr rI It tk ki i: :
Mniejszy od zwyke%o uku, krtki uk jest tani i atwy do wykonania# :e%o wad jest
niewielki zasi%# +onni ucznicy i nizioki czsto uywaj tej broni, ze wz%ldu na jej
porczno i niewielkie roz"iary# -ajlepszej jakoci krtkie uki wyrabia si w +isle8ie, na
potrzeby synnyc( konnyc( ucznikw z ple"ienia ?n%ow# =c( u"iejtnoci strzelania z
uku s nie"al le%endarne, %dy wprawiaj si w nic( od naj"odszyc( lat# ?n%olscy
ucznicy ciesz si opini najszybszej kawalerii .tare%o ;wiata i jednoczenie najlepszyc(
ucznikw, z wyczenie" 2l&w# -a polu bitwy konni ucznicy wykorzystuj najczciej
taktyk okrania wro%a i zasypywania %o %rade" strza lub powstrzy"ywania wro%ie%o
natarcia celny"i salwa"i, czsto wystrzeliwany"i z %rzbietw koni w peny" %alopie# =nn
taktyk jest pozorowana ucieczka i skonienie w ten sposb wro%a do rozerwania szere%u#
#odel wadajcy krtkim /ukiem moe wystrzeli strza$ na odlego do 12U" 3dany
rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 3"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 12UD SI3A: 3D )ASA!$: wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
3 30 0k k: :
<uk to od dawna uywana bro, wykonana zwykle z jedne%o kawaka drewna, c(o
zdarzaj si te uki klejone skadajce si z kilku warstw drewna, ro%u i zwierzcyc(
ci%ien# Mi"o i jest to bro o do prostej konstrukcji, wykonanie wytrzy"ae%o i
jednoczenie odpowiednio elastyczne%o uku o duej sile naci%u wy"a%a nie lada
u"iejtnoci# ?ycie zbyt "ikkie%o drewna osabia si raenia, nato"iast zbyt twarde
drewno utrudnia naci%nicie uku i z"niejsza je%o celno# 6e wz%ldu na atwo
naprawy i konserwacji, uki s popularn broni wrd "yliwyc(# =c( zasi%, w poczeniu
z si uderzenia strzay powoduje, i jest to bro rwnie c(tnie uywana przez onierzy i
banitw# / ostatnic( latac( uk powoli ustpuje "iejsca kuszy, zwaszcza wrd onierzy#
6alet kuszy jest wiksza sia raenia i atwo celowania# <uk, jako bro tasza od kuszy,
pozostaje zate" na wyposaeniu wojsk "niej za"onyc( wadcw, ktryc( nie sta na
wystawienie re%i"entw kusznikw lub "uszkieterw# :ednak naley pa"ita, e uk
wci pozostaje niez"iernie %ro!n broni# / porwnaniu z kusz "a jedn, ale za to
o%ro"nie istotn zalet# Dakt, e wyszkolony ucznik potra&i wypuci kilka pociskw w
czasie, %dy "uszkieter lub kusznik oddadz zaledwie po jedny" strzale#
7adajcy /ukiem model moe wystrzeli strza$ na odlego do 1EU" 3dany rzut na
tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 3"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 1EUD SI3A: 3D )ASA!$: wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
( (s sz zc cz ze ep p: :
5szczep to krtka wcznia, przeznaczona do rzucania# :ej ksztat i wywaenie sprawia, e
jest w zasadzie niezdatna do walki wrcz# 5szczepy s stosunkowo rzadko uywane w
="periu", poniewa wojownicy korzystaj raczej z bardziej zaawansowanyc( tec(nicznie
typw broni, takic( jak kusze lub bro palna# /rd od"ian tej broni wyrni "ona
tileaskie piliu" z "ikki" %rote", ktry %nie si po uderzeniu i nie "oe zosta uyty przez
wro%a, a dodatkowo trudno %o wyci%n z ciaa lub tarczy#
Oszczep posiada cech. or.a B.:[ #1:0%5%" #odel moe cisn oszczepem na odlego
do 12U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e oszczep uderza w cel z SI3B uytkownika"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 12UD SI3A: uytkownikaD )ASA!$: bro: miotana"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
- -i is st to oP Pe et t s st tr rz za aO Ok ko o' 'y y: :
4istolet .trzakowy to "aa kusza, wykonana cakowicie ze stali# Ma roz"iar pistoletu i
"ona jej uywa przy po"ocy jednej rki# $ziki te"u zyskuje sobie uznanie wrd
kawalerzystw, ktrzy "o% z niej strzela, jednoczenie dru% rk trzy"ajc wodze#
:ednak "a "ay zasi% i wolno si j aduje, %dy ciciwa jest napinana przez rub,
wbudowan w korpus broni#
Pisto+et strza/kowy posiada cech. or.a B/8+:./,51 S0.8%C" 3zbrojony w bro model
moe wystrzeli pocisk na odlego do 12U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk
uderza w cel z SI3B 4" +onadto, w przypadku pistoletu strzakowego nie stosuje si$
kary do tra*ienia przy strzelaniu na da+eki zasi.g ani za strza/ po ruchu"
Strzelanie z pisto+etu strza/kowego nie wymaga wiele czasu i mona go uywa w
reakc,i na szar. sta6 T strze+a6 przeciw szary nawet wtedy, gdy przeciwnik rozpocz
szar. z odlegoci mniejszej ni poowa dystansu szary )test I%IC;A8$W$ nie jest
wymagany*"

-IS8(*8 S8R)A3K(W$:
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 12UD SI3A: 4D )ASA!$: bezporedni strza/D moe
zawsze sta6 T strze+a6"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 22 zkD !(S8<-%(:?: F"
- -i is st to oP Pe et t s st tr rz za aO Ok ko o' 'y y p po o' 't ta ar rz za aP Pn ny y: :
4owtarzalny pistolet strzakowy to uywana przez $ruc(ii bro dystansowa, wykonana
cakowicie ze stali i wyposaona w "a%azynek, ktry spuszcza bet przed naci%nit
ciciw i bro jest %otowa do strzau# 4owtarzalny pistolet strzakowy "oe dziki te"u
wystrzeli %rad betw w czasie, %dy zwyky pistolet strzakowy "oe wystrzeli tylko raz#
Pisto+et strza/kowy powtarza+ny posiada cech. or.a 2M 6 71/':(.:054 S0.8%C" #odel
uzbrojony w pisto+et strza/kowy powtarza+ny moe wystrzeli bety na odlego do EU"
3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 3" +onadto, w
przypadku pistoletu strzakowego nie stosuje si$ kary do tra*ienia przy strzelaniu na
da+eki zasi.g ani za strza/ po ruchu"
Strzelanie z pisto+etu strza/kowego powtarza+nego nie wymaga wiele czasu i mona
go uywa w reakc,i na szar. sta6 T strze+a6 przeciw szary nawet wtedy, gdy przeciwnik
rozpocz szar. z odlegoci mniejszej ni poowa dystansu szary )test I%IC;A8$W$
nie jest wymagany*"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: 3D )ASA!$: 2M I wie+okrotny strza/"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 22 zkD !(S8<-%(:?: F"
- -r ro oc ca a: :
4roca to ptla ze skry lub tkaniny, w ktrej u"ieszcza si ka"ie albo "etalow kul# ,(o
jej zasi% jest "izerny w porwnaniu ze zwyky" ukie", to jednak proca dorwnuje pod
ty" wz%lde" krtkie"u ukowi# 4roce s starodawn broni, bardzo prost do wykonania,
ale wy"a%ajc duej praktyki, by posu%iwa si ni skutecznie#
3zbrojony w proc. model moe wystrzeli pocisk na odlego do 12U" 3dany rzut na
tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 3" +onadto, jeeli strzay wymierzone
s we wroga znajdujcego si$ w odlegoci do >U proca posiada cech. or.a 2M T
71/':(.:054 S0.8%C"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 12UD SI3A: 3D )ASA!$: 2M I wie+okrotny strza/ we
wroga w zasi$gu >U"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
W Wn ny yk k O Oa a^ ^c c0 0c ch ho o' 'y y: :
?ywane nie"al wycznie przez 5%ry /nyki <acuc(owe skadaj si z wielkie%o
stalowe%o wnyka przyczepione%o do du%ie%o acuc(a#
nyk /a:cuchowy posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8%" 7adajcy or$em moe
rzuci nykiem na odlego do 12U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e nyk uderza
w cel z SI3B K>"
+onadto, wadajcy wykiem /a:cuchowym, kt!ry w *azie strze+ania y/czy z akc,i!
wrogiego bohatera lub stronnika )ale nie Na,emne Ostrze* moe dokona <.%B1/24 i
oszcz$dzi ycie pokonanego w zamian za okup )zobacz R()!)IA3 III: R"%!A*"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 12UD SI3A: K>D )ASA!$: przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: 12"


W Wa ar rh he ei im m

3 34 4 | | S S t t r r o o n n a a
7 7r ro o^ ^ / /y ys st ta an ns so o' 'a a ( (p pr ro oc ch ho o' 'a a) ): :
7 ostatnich latach, w Starym wiecie nastpi niesychany post$p technologiczny"
1mperialni inynierowie skonstruowali dziaa o niezwykej sile raenia" 7 ten spos!b
na szerok skal$ zosta wykorzystany wynalazek prochu strzelniczego" 7i$kszo
wadc!w szybko przekonaa si$, e pomimo wielu wad )na przykad zawodnoci*,
bro palna jest znacznie bardziej e=ektywnym sposobem zabijania wrog!w ni
klasyczna bro r$czna" ,zi$ki zastosowaniu artylerii, opancerzenie osobiste stao si$
nie tylko bezuytecznym ci$arem, a nawet mury =ortec nie byy w stanie oprze si$
zmasowanemu ostrzaowi ci$kich, oowianych kul" 8 pocztku dziaa byy prostymi
urzdzeniami miotajcymi strzay i kule, ale wkr!tce inynierowie zacz$li pracowa
nad poprawieniem ich zasi$gu i siy raenia, a take zmniejszeniem rozmiar!w" 7 ten
spos!b powstay pierwsze egzemplarze r$cznej broni palnej" 1nynierowie z 5uln,
jako pierwsi 'udzie, opracowali projekty garaczy i pistolet!w" #imo
zaawansowanych prac, wci jest to wynalazek nowy i niebezpieczny w uyciu,
dlatego wi$kszo wojownik!w woli nie ryzykowa wasnym yciem i nadal uywa
wypr!bowanych i niezawodnych rodzaj!w or$a"
+ierwsze egzemplarze r$cznej broni palnej miay do prymitywn
konstrukcj$" Byy to proste metalowe tuby osadzone na drewnianym ou i z dziur
na g!rze, przez kt!r strzelec podpala proch za pomoc wieczki lub lontu" :becnie
wi$kszo odmian broni palnej posiada zamek skakowy lub koowy" 7szystkie
rodzaje broni palnej uywane w Starym wiecie przez 'udzi s adowane od przodu,
co wymaga od strzelca podsypania prochu i wsuni$cia adunku strzelniczego od
przodu lu=y" <!wnymi orodkami produkcji broni palnej s pracownie rusznikarskie
w 5uln i %ltdor=ie oraz krasnoludzkie twierdze w <!rach (raca wiata" 7 tych
miejscach dost$pno broni palnej wzrasta ze znikomej do sporadycznej"
A Ar rk ke eJ J0 0z z: :
)rkebuz jest podobny do %aracza, lecz nie "a rozszerzajcej si lu&y i strzela jedn kul 9
podobn do pistoletowej, lecz cisz# / *ilei, 2stalii i 'retonni zastpi kusz, lecz wci jest
zawodny i czsto nie wypala, co powoduje, e proci onierze lubi %o o wiele "niej od
dowdcw#
;rkebuz posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8%, .3&9 albo S0.8%C, 74#%<%
E:.(1/03 oraz 74#%<% :B3 .A(, 74#%<% +.84<:0:7%51% i 8%7:,54"
7adajcy arkebuzem model moe wystrzeli kul$ na odlego do 4EU" 3dany rzut na
tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 1" %rkebuz jest przewanie
wyposaony w =orkiet I rozwidlony pr$t, kt!ry utrzymuje dug lu=$ w poziomie, co
uatwia celowanie i strzelanie" #odel, korzystajcy z arkebuza z =orkietem potrzebuje
dodatkowej rundy, zanim dobrze umocuje podp!rk$" 8 drugiej strony, posta
korzystajca z arkebuza bez =orkietu otrzymuje kar$ I2 do testu tra*ienia"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 4EUD SI3A: 1D )ASA!$: przebicie pancerza, ruch a+bo
strza/1 wymaga *orkietu1 wymaga obu rk1 wymaga przygotowania1 zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 32 zkD !(S8<-%(:?: F"
7 7r ro o^ ^ m mi io ot ta an na a: :
+rasnoludowie s "istrza"i w uywaniu czarne%o proc(u do rozsadzania ska i
odkrywania z "ineraw# -ie trzeba c(yba niko%o przekonywa, e co tak
niszczycielskie%o "oe by z powodzenie" wykorzystywane w czasie walki czy oblenia#
3A!"%KI W$7"C@(W:
adunki ybuchowe posiadaj cech. or.a B.:[ #1:0%5% oraz +C:5A&4 %0%( i
8%7:,54" adunki ybuchowe mog zosta rzucone na odlego do >U" 3dany
rzut na tra*ienie oznacza, e /adunek uderza w cel zadajc tra*ienie o SI* K>"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: >UD SI3A: K>D )ASA!$: bro: miotana, p/oncy atak,
zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: F"

F Fa aP Pk ko on ne et t: :
Dalkonet jest wiksz wersj %aracza, zaprojektowan w ten sposb, by "ona %o byo
za"ocowa na obrotowy" uc(wycie na burcie statku lub na dac(u powozu# 4odobnie jak
%aracz, &alkonet jest broni oda"kow, strzelajc adunka"i zoony"i z kawakw
"etalu, %wo!dzi, tuczone%o szka i innyc( drobnyc(, ostryc( przed"iotw# -ie jest to or
dla strzelca wyborowe%o, a raczej dla ko%o, kto c(ce zasypa przeciwnikw %rade"
oda"kw#
Ma+konet posiada cechy or$a :,C%#(:74, +.8/B1&1/ +%5&/.8%, .3&9 albo
S0.8%C, 74#%<% E:.(1/03, 74#%<% :B3 .A( oraz 3M L 74#%<%
+.84<:0:7%51% i 8%7:,54"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 1>UD SI3A: 4D )ASA!$: od/amkowy, przebicie pancerza,
ruch a+bo strza/, wymaga *orkietu1 wymaga obu rk1 3M 6 wymaga przygotowania1
zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 42 zkD !(S8<-%(:?: F"
C Ca ar rO Oa ac cz z: :
0aracz podobnie jak &alkonet jest broni oda"kow, "ona j zaadowa rne%o rodzaju
pociska"i, poczynajc od kul pistoletowyc(, a koczc na ka"ieniac(, szklanyc(
oda"kac(, zardzewiayc( %wo!dziac( i czy"kolwiek, co nawinie si pod rk# 6 te%o
powodu strza z %aracza jest w stanie pokry pewien obszar i tra&i w kilka stojcyc( blisko
siebie celw# -ie jest to or dla strzelca wyborowe%o, a raczej dla ko%o, kto c(ce zasypa
przeciwnikw %rade" oda"kw#
2ar/acz posiada cechy or$a :,C%#(:74, .3&9 albo S0.8%C oraz 74#%<% :B3
.A(, 2M L 74#%<% +.84<:0:7%51% i 8%7:,54"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 1>UD SI3A: 3D )ASA!$: od/amkowy, ruch a+bo strza/,
wymaga obu rk1 2M 6 wymaga przygotowania1 zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 32 zkD !(S8<-%(:?: F"
C Co oO OG GJ J J Jo om mJ Ja ar r/ /0 05 5G Gc cy y: :
=nyniero" z -uln udao si wy(odowa ca eskadr %obi pocztowyc(, %otowyc( opuci
swyc( opiekunw i polecie w kierunku nadci%ajce%o wro%a# +ady ptak niesie adunek
wybuc(owy w specjalnie zaprojektowanej i wykonanej z lekkie%o "etalu uprzy, ktra
u"oliwia upuszczenie adunku, kiedy lont wypali si do odpowiedniej du%oci#
2o/b 0ombardu,cy posiada cechy or$a +C:5A&4 %0%( oraz .3&9 albo S0.8%C i
8%7:,54" <ob moe zosta wysany na dowolny wrogi model znajdujcy si$ w
odlegoci do 1>U od waciciela, nawet jeli ten nie widzi celu" %by okreli czy gob
osign cel naley wykona rzut K> i odczyta wynik z 8A7*I C(3<7IA
7(,7AR!";BCC("
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 1>UD SI3A: K>D )ASA!$: p/oncy atak, ruch a+bo
strza/, zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Cr ra an na at t / /y ym mn ny y: :
0ranaty dy"ne s uywane przez .ka8enw z klanu 2s(in# =c( konstrukcja wykorzystuje
tec(niki rze"ielnicze poznane w +itaju i -ipponie# Mae i kruc(e szklane &iolki wypenione
s proszkie", ktry wybuc(a w c(wili zetknicia z powietrze" i wydziela %sty dy"#
2ranat Dymny posiada cech. or.a B.:[ #1:0%5% i moe zosta rzucony na odlego
do EU" 5aley wyznaczy cel i wykona rzut na tra*ienie" +owodzenie oznacza, e granat
dymny tra=ia w wyznaczony punkt, a strzaskana =iolka uwalnia chmur$ oleistego dymu"
5aley uy 3U okrgego wzornika, kt!rego rodek naley umieci w miejscu
eksplozji granatu dymnego" 7szystkie modele )wrogie i sprzymierzone*, kt!rych
podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, automatyczne odczuwaj skutki
tra=ienia, te modele, kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, odczuwaj skutki
tra=ienie na 4;" 0ra=ione modele maj ograniczon widoczno do 1U"
5iepowodzenie w tecie tra*ienia oznacza, e pocisk nie dosi$gn celu lub nie rozbi
si$" 7ynik 1 oznacza, e granat dymny eksploduje u st!p miotajcego"
7 gb chmury dymu mona zajrze jedynie na 1U" 8atem, jeeli model
znajduje si$ w chmurze dymu w odlegoci do 1U od jej skraju, mona go zobaczy, a
i on sam widzi" >eeli znajduje si$ dalej ni 1U od skraju chmury dymu, to nie mog go
zobaczy modele znajdujce si$ poza chmur, ale jednoczenie i on nie moe ich
zobaczy" >eeli zar!wno model jak i jego cel znajduj si$ wewntrz chmury dymu, to
zasi$g ich wzroku zostaje ograniczony do 1U"
7 kadej turze, w *azie ruchw przymusowych, chmura dymu przemieszcza si$ w
kierunku wyznaczonym za pomoc 4ostki -ozrzutu, wynik 8RAFI%IQ oznacza, e
chmura pozostaje w miejscu" ,ystans naley wyznaczy za pomoc rzutu 4ostk
;rty+ery,sk, wynik %IW$-A3Q oznacza, e chmura dymu rozwiewa si$"

,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: J D )ASA!$: bro: miotana"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 12"
7R(9 !$S8A%S(WA Y-R(C@(WAZ
7R(9 C%A !(S8<-%(:?
%rkebuz OP zk N
Bro miotana
Cadunki wybuchowe HM zk N
Ealkonet LP zk N
<aracz OP zk N
<ob bombardujcy RM zk HP
<ranat dymny RM zk HP
<ranatnik OM zk HP
(ulomiot MP zk HH
#iotacz Spaczognia MP zk HH
#o-dzierz 0rujcego 7ichru MP zk HH
#uszkiet RM zk N
#uszkiet dubeltowy OM zk HH
#uszkiet hochlandzki MP zk HP
#uszkiet krasnoludzki RM zk HP
:owiomiotacz MP zk HP
+istolet HP zk N
+istolet dubeltowy HM zk HH
+istolet pojedynkowy RP zk HP
.e\ol\era MP zk HP
Spaczmuszkiet MP zk HH
Spaczpistolet RM zk HH

8A7*A C(3<7IA 7(,7AR!";BCC(
K> FK8
1 "-SQ Sposzony gob zawraca i lduje na ramieniu swego opiekunaZ"
7aciciel otrzymuje tra*ienie o SI* K> z cech or.a +C:5A&4 %0%("
2L4 KAL7",Q _le przyci$ty lont sprawia, e adunek wybucha w powietrzu, nie
czynic nikomu adnej szkody )nikomu za wyjtkiem biednego go$biaZ*"
1L> @"RRRAQ 7ypuszczony przez go$bia adunek lduje dokadnie nad
wyznaczonym celem" #odel otrzymuje tra*ienie o SI* K> z cech or.a
+C:5A&4 %0%("

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

31 | S t r o n a
C Cr ra an na at tn ni ik k: :
0ranatnik to potna bro, ktr opracowano w oparciu o poczenie %aracza z tec(nik
wykorzystujc toki i "ateriay wybuc(owe#
2ranatnik posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8%, .3&9 albo S0.8%C oraz
74#%<% :B3 .A(, 74#%<% +.84<:0:7%51% i 8%7:,54" 7adajcy
granatnikiem model moe wystrzeli pocisk na odlego do 1>U" 3dany rzut na tra*ienie
oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B >"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 1>UD SI3A: >D )ASA!$: przebicie pancerza, ruch a+bo
strza/, wymaga obu rk1 wymaga przygotowania1 zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 31 zkD !(S8<-%(:?: 12"
K K0 0P Po om mi io ot t: :
*o kolejny z szalonyc( wynalazkw klanu .kryre# +ulo"iot potra&i wystrzeli wiele
pociskw naraz# ,o %orsza, kady z nic( nasycony jest "iercionon ener%i spaczenia#
,o obsugi broni potrzeba dw!ch Ska\en!w" >eden celuje i strzela, drugi d-wiga
beczkowaty pojemnik, peen spaczamunicji" #agazynek czy z broni gi$tka rura,
jednak jest ona na tyle kr!tka, e Szczuroludzie musz pozostawa blisko siebie" >eli z
jakichkolwiek przyczyn zostan rozdzieleni, jeden z nich musi odrzuci bro"
Samodzielne strzelanie z dziaka jest niemoliwe, bowiem amunicyjny kontroluje
przepyw pocisk!w do broni za pomoc specjalnego pokr$ta" ,la wygody modele
Ska\en!w tworzcych Druyn. obs/ugi mona umieci na podstawce o wymiarach
RMYMP mm )podstawce kawa+ery,skie,*"
Strzelajc z 4u+omiotu, gracz powinien obr!ci model druyny ci.kich broni w
kierunku, w kt!rym zamierza wystrzeli i rzuci 4ostk ;rty+ery,sk" >eeli wypad
%IW$-A3Q ku+omiot nie wypali, a gracz musi wykona rzut na 8A7*<
%IW$-A3"Z K"*(,I(8""
>eeli wypadnie liczba, naley umieci wzornik p/omienia w ten spos!b, e cieszy
jego koniec dotyka wylotu lu=y dziaka" #odele, kt!rych podstawki s cakowicie
przykryte, otrzymuj tra*ienie automatycznie, a te postacie, kt!rych podstawki s
cz$ciowo przykryte, otrzymuj$ tra=ienie na 4K" #odele otrzymuj liczb$ tra*ie: r!wn
wynikowi uzyskanemu na 4ostce ;rty+ery,skie," 'ra*ienia rozpatrywane s z SI3B K> z
cech or.a +.8/B1&1/ +%5&/.8%"
+oniewa ku+omiot to skomplikowany i niepor$czny or$, obsugujcy go Ska\eni
nie maj prawa biega6, mog jednak sta6 T strze+a6 w reakc,i na szar."
,AKS$,A*%$ )ASI<C: wzornik p/omieniaD SI3A: K>D )ASA!$:
eksperymenta+ny1 przebicie pancerza, ruch a+bo strza/3
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 11"
, ,i io ot ta ac cz z S Sp pa ac cz zo o& &n ni ia a: :
*en wynalazek klanu .kryre to bro, ktra rozpyla stru% spaczo%nia#
7yrabiana jest w r!nych odmianach, lecz do jej obsugi zawsze potrzeba dw!ch
Ska\en!w" +ierwszy d-wiga beczk$ z atwopaln mikstur, drugi za celuje i strzela" 8
tego powodu Ska\eni musz dziaa jako zgrany zesp! i pozostawa w
bezporedniej bliskoci, w przeciwnym razie jeden z nich b$dzie musia porzuci
bro" ,la wygody modele Ska\en!w tworzcych Druyn. Obs/ugi mona umieci na
podstawce o wymiarach RMYMP mm )podstawce kawa+ery,skie,*"
Strzelajc z miotacza spaczognia, gracz powinien obr!ci model druyny ci.kich
broni w kierunku, w kt!rym zamierza wystrzeli i rzuci 4ostk ;rty+ery,sk" >eeli
wypad %IW$-A3Q miotacz nie wypali, a gracz musi wykona rzut na 8A7*<
%IW$-A3"Q ,I(8AC)A S-AC)(C%IA"
>eeli wypadnie liczba, naley umieci wzornik p/omienia w ten spos!b, e
cieszy jego koniec dotyka wylotu miotacza, a nast$pnie przesun wzornik o liczb$
cali r!wn wynikowi uzyskanemu na 4ostce ;rty+ery,skie," #odele, kt!rych podstawki s
cakowicie przykryte, otrzymuj tra*ienie automatycznie, a te postacie, kt!rych podstawki
s cz$ciowo przykryte, otrzymuj$ tra=ienie na 4K" 0ra=ione modele otrzymuj cios o
SI* K>" 5iewybronione rany skutkuj utrat K3 punkt!w #$W(8%(:CI"
+oniewa $iotacz Ognia to skomplikowany i niepor$czny or$, obsugujcy go
Szczuroludzie nie maj prawa biega6, mog jednak sta6 T strze+a6 w reakc,i na szar."
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 4ostka ;rty+ery,skaD SI3A: K> )(7RA#%IA: K3*D
)ASA!$: p/oncy atak, przebicie pancerza, ruch a+bo strza/3
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 11"

8A7*A %IW$-A3"Q K"*(,I(8"
K> FK8
1L2 KAL7"",Q 7 wyniku nieprawidowego uycia ku+omiotu pociski z pot$nym
hukiem eksploduj w lu=ach lub beczkowatym magazynku" :damki metalu
lec we wszystkich kierunkach, a na miejscu wybuchu pozostaje spowita
chmur czarnego dymu dziura" 5aley uy 3U okrgego wzornika, kt!rego
rodek naley umieci nad Ska\enem nioscym amunicj$" 7szystkie modele,
kt!rych podstawki s cakowicie przykryte, otrzymuj tra*ienie automatycznie, a
te, kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, otrzymuj$ tra=ienie na 4K"
#odele otrzymuj liczb$ tra*ie: r!wn wynikowi uzyskanemu na 4ostce
;rty+ery,skie," 'ra*ienia rozpatrywane s z SI3B 4 z cech or.a +.8/B1&1/
+%5&/.8%" 4u+omiot ulega zniszczeniu, a jego obsuga zostaje y/czona z akc,i!"
3L4 "-SSSQ ($by czarnozielonej pary buchaj z dziaka bolenie parzc strzelca"
Ska\en naciska spust posyajc seri$ pocisk!w w losowo okrelonym kierunku"
1 )ACI<CIQ +omniejsza usterka uniemoliwia wystrzelenie w tej turze, by moe
amunicja zakleszczya si$ w przewodzie, a moe strzelec nie dopeni jakiej
czynnoci" 4u+omiot jest cay i mona z niego strzela w nast$pnej turze w
zwyky spos!b"
> 777RRRRR888Q &inienie w mechanizmie spustowym sabnie" Bro strzela
wszystkimi kulami w wyznaczony cel, ale z SI3B 2"

8A7*A %IW$-A3"Q ,I(8AC)A S-AC)(C%IA
K> FK8
1L2 KAL7"",Q Beczka z paliwem wybucha z pot$nym hukiem" :damki metalu i
drewna lec we wszystkich kierunkach, a na miejscu wybuchu pozostaje
spowita chmur czarnego dymu dziura" 5aley uy 3U okrgego wzornika,
kt!rego rodek naley umieci nad Ska\enem nioscym beczk$ z paliwem"
7szystkie modele, kt!rych podstawki s cakowicie przykryte, otrzymuj
tra*ienie automatycznie, a te, kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, otrzymuj$
tra=ienie na 4K" 0ra=ione modele otrzymuj cios o SI* 1" 5iewybronione rany
skutkuj utrat K3 punkt!w #$W(8%(:CI" $iotacz @paczognia ulega
zniszczeniu, a jego obsuga zostaje y/czona z akc,i!
3 (CI9Q Beczka z paliwem zajmuje si$ ognie" Druyna miotacza spaczognia
natychmiast wykonuje ruch, pr!bujc ugasi ogie porusza 2K>U w losowo
okrelonym kierunku po czym beczka eksploduje z hukiem" 5aley uy 3U
okrgego wzornika, kt!rego rodek naley umieci nad Ska\enem nioscym
beczk$ z paliwem" 7szystkie modele, kt!rych podstawki s cakowicie
przykryte, otrzymuj tra*ienie automatycznie, a te, kt!rych podstawki s cz$ciowo
przykryte, otrzymuj$ tra=ienie na 4K" 0ra=ione modele otrzymuj cios o SI* 1"
5iewybronione rany skutkuj utrat K3 punkt!w #$W(8%(:CI" $iotacz
@paczognia ulega zniszczeniu, a jego obsuga zostaje y/czona z akc,i!"
4L1 -R)CIKQ +once paliwo tryska z nieszczelnej instalacji wprost na
obsugujcych miotacz spaczognia Ska\en!w" #odele Szczuroludzi otrzymuj
cios o SI* 1" 5iewybronione rany skutkuj utrat K3 punkt!w #$W(8%(:CI"
> -SS$8Q &o zostao wystrzelone, ale nie by to spaczogie" #iotacz nie wypala,
ale te nie wybucha" ,ruyna nie moe wystrzeli w tej turze" +onadto, do
koca potyczki druyna miotacza spaczognia pachnie mocno strachem"

8A7*A %IW$-A3"Q ,(R!)IR)A 8R";BCC( WIA8R"
K> FK8
1L2 F(,7Q Bomba wybucha przedwczenie w rodku tuby, odamki metalu i
drewna lec we wszystkich kierunkach, a na miejscu wybuchu pozostaje
spowita g$st, zielon mg dziura" 5aley uy 3U okrgego wzornika,
kt!rego rodek naley umieci nad Ska\enem nioscym korpus mo-dzierza"
7szystkie modele, kt!rych podstawki s cakowicie przykryte, otrzymuj
tra*ienie automatycznie, a te, kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, otrzymuj$
tra=ienie na 4K" 0ra=ione modele musz wykona test W8 lub zostan Powa+one
na ziemi.!" $oAdzierz ulega zniszczeniu, a jego obsuga zostaje y/czona z akc,i!"
7 kadej turze, w *azie ruchw przymusowych, chmura trujcego gazu
przemieszcza si$ w kierunku wyznaczonym za pomoc 4ostki -ozrzutu, wynik
8RAFI%IQ oznacza, e chmura pozostaje w miejscu" ,ystans naley
wyznaczy za pomoc rzutu 4ostk ;rty+ery,sk, wynik %IW$-A3Z oznacza, e
chmura dymu rozwiewa si$" 7szystkie modele )wrogie i sprzymierzone*, kt!re
znajd si$ na drodze tru,cego wichru, a kt!rych podstawki s cakowicie
przykryte wzornikiem, zostaj tra*ione automatycznie, te modele, kt!rych
podstawki s cz$ciowo przykryte, otrzymuj tra*ienie na 4;"
3L1 FRA*%$ S8R)A3Q %lbo zawodny mechanizm celowniczy nawali, albo
ogupieni oparami Ska\eni popenili powany bd" +rzeciwnik moe umieci
szablon w dowolnym miejscu w odlegoci do 3K>U od wyznaczonego
pierwotnie celu"
> )AC)(-(WA%$Q #echanizm strzelecki zosta zaczopowany brudem,
nieczystociami, a nawet zbkanym ogonem szczuroczeka" #o-dzierz nie
wystrzeli w tej turze i musi zosta wyczyszczony"

8A7*A %IW$-A3"Q (3(WI(,I(8AC)A
K> FK8
1L2 )%IS)C)(%Q O/owiomiotacz wybucha z pot$nym hukiem" :damki metalu
lec we wszystkich kierunkach, a na miejscu wybuchu pozostaje spowita
chmur czarnego dymu dziura" 5aley uy 3U okrgego wzornika, kt!rego
rodek naley umieci nad rodkiem modelem" 7szystkie modele, kt!rych
podstawki s cakowicie przykryte, otrzymuj tra*ienie automatycznie, a te,
kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, otrzymuj$ tra=ienie na 4K" #odele
otrzymuj liczb$ tra*ie: r!wn wynikowi uzyskanemu na 4ostce ;rty+ery,skie,"
'ra*ienia rozpatrywane s z SI3B 4 z cech or.a +.8/B1&1/ +%5&/.8%"
O/owiomiotacz ulega zniszczeniu, a :gr zostaje y/czona z akc,i!
3L4 AWARIAQ +roch nie daje si$ zapali i o/owiomiotacz nie wypala" :gr musi usun
kul$ i proch, zanim dziao b$dzie mogo wystrzeli 6 zajmuje to ca tur$"
1L> %I ,(# W$-A*I?6 7ystpia jaka mniejsza usterka, kt!ra uniemoliwia
wypalenie z o/owiomiotacza w tej turze, by moe lont nie zosta odpowiednio
umieszczony, a moe :gr nie dopeni jakiej czynnoci" O/owiomiotacz jest cay
i mona z niego strzela w nast$pnej turze w zwyky spos!b"

W Wa ar rh he ei im m

3 3> > | | S S t t r r o o n n a a
, ,o o_ _/ /z zi ie er rz z 8 8r r0 05 5G Gc ce e& &o o W Wi ic ch hr r0 0: :
+lan .kryre od dawna prbuje zbudowa urzdzenie, ktre "o%oby ciska +ule *rujce%o
/ic(ru na znaczne odle%oci, a jednoczenie "aszerowa szybko z rzesza"i piec(oty
.zczuroludzi# 5dpowiedzi na pierwsze zapotrzebowanie jest wanie Mo!dzierz *rujce%o
/iatru# <adowana od przodu tuba pozwala wystrzeliwa znacznie cisze bo"by z
*rujcy" /iatre" na dystans, o jaki" "iotacz "oe jedynie po"arzy# 1aenie szere%w
wro%a bez naraania wasnej skry zawsze byo kuszc perspektyw#
,o obsugi moAdzierza tru,cego wichru zawsze potrzeba dw!ch Ska\en!w" +ierwszy
d-wiga przymocowany do plec!w korpus machiny, drugi za aduje i strzela" 8 tego
powodu Ska\eni musz dziaa jako zgrany zesp! i pozostawa w bezporedniej
bliskoci, w przeciwnym razie jeden z nich b$dzie musia porzuci bro" ,la wygody
modele tworzce druyn. obs/ugi mona umieci na podstawce o wymiarach RMYMP
mm )podstawce kawa+ery,skie,*"
%by ustali tra=ienia z moAdzierza gracz b$dzie potrzebowa maego 3U
okrgego wzornika" 7 *azie strze+ania naley obr!ci moAdzierz w kierunku modelu, w
kt!ry gracz ma zamiar strzela" 5ast$pnie gracz musi okreli, kt!ry z modeli wroga
b$dzie celem )naley pami$ta, e cel musi znajdowa si$ w po+u widzenia modeli
druyny ci.kich broni*" (olejnym krokiem jest zadeklarowanie dystansu, na kt!ry
zostanie wystrzelony pocisk 6 moe to by dowolna liczba z zakresu mi$dzy
minimum EU, a maksymalnym zasi$giem moAdzierza wynoszcym 3>U" :dlego
strzau naley okreli bez odmierzania dystansu do celu, a wi$c gracz powinien
spr!bowa odgadn go tak dokadnie, jak to tylko moliwe" 5ast$pnie naley
odmierzy zadeklarowan odlego wzdu linii prostej mi$dzy moAdzierzem i
wyznaczonym celem, a nast$pnie gracz umieszcza rodek wzorniki na miejscu, kt!re
wyznaczy" %by okreli czy pocisk wyldowa w celu naley rzuci 4ostk -ozrzutu i
4ostk ;rty+ery,sk"
>eeli na 4ostce ;rty+ery,skie, wypad %IW$-A3Q, to co poszo nie tak 6 naley
rzuci K> i sprawdzi e=ekty w 8A7*I %IW$-A3"! ,(R!)IR)A 8R";BCC(
WIC@R"" %IW$-A3Q na 4ostce ;rty+ery,skie, natychmiast przerywa strza, niezalenie
od tego, co wypado na 4ostce -ozrzutu"
>eeli na 4ostce ;rty+ery,skie, wypada liczba, to oznacza ona wyraony w calach
dystans, na jaki znioso pocisk w kierunku wyznaczonym przez strzak$, uzyskan na
4ostce -ozrzutu" 5aley przesun wzornik o ten dystans w kierunku wskazanym przez
strzak$" >eeli na 4ostce -ozrzutu wypado 8RAFI%IQ, pocisk lduje dokadnie w
celu, a liczba uzyskana na 4ostce ;rty+ery,skie, zostaje zignorowana, a oznacza jedynie, e
nie uzyskano %IW$-A3"Q"
>eeli na 4ostce -ozrzutu wypada strzaka, to oznacza ona kierunek, w jakim
pocisk zosta zniesiony"
+o ustaleniu miejsca, w kt!rym wyldowa pocisk, przychodzi czas na
rozstrzygni$cie obrae" (ady model, kt!rego podstawka ley w caoci pod
wzornikiem zostaje tra=iony automatycznie, a kady model, kt!rego podstawka ley
cz$ciowo pod wzornikiem, zostaje tra=iony na 4K" 0ra=ione modele musz wykona
test W8 lub zostan Powa+one na ziemi.!"
7 kadej turze, w *azie ruchw przymusowych, chmura trujcego gazu
przemieszcza si$ w kierunku wyznaczonym za pomoc 4ostki -ozrzutu, wynik
8RAFI%IQ oznacza, e chmura pozostaje w miejscu" ,ystans naley wyznaczy za
pomoc rzutu 4ostk ;rty+ery,sk, wynik %IW$-A3Z oznacza, e chmura dymu
rozwiewa si$" 7szystkie modele )wrogie i sprzymierzone*, kt!re znajd si$ na drodze
tru,cego wichru, a kt!rych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj tra*ione
automatycznie, te modele, kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, otrzymuj
tra*ienie na 4;"
Druyna ci.kich broni obsugujca $oAdzierz tru,cego gazu nosi na plecach
skomplikowane urzdzenia, skadajce si$ z metalowych rur i miech!w, kt!re cz
si$ ze sk!rzanymi maskami" 8aprojektowane i dopasowane do szczurzych pysk!w,
zapewniaj Ska\enom ochron$ przed gazami, kt!re cz$sto wydostaj si$ z
uszkodzonych lub wadliwych 4u+ 'ru,cego ichru" #odel posugujcy si$ mask
przeciwgazow, na potrzeby testu W8 przeciwko e=ektom dziaania gaz!w bojowych
uwolnionych z 4u+ 'ru,cego iatru otrzymuje premi$ ;1 do wsp!czynnika"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EU L 3>UD SI3A: LD )ASA!$: ruch a+bo strza/, wymaga
przygotowania"
)RA%I%I KR$8$C)%: J3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 11"
, ,0 0s sz zk ki ie et t: :
Muszkiet jest prosty" type" broni palnej skadajcej si z "etalowej lu&y osadzonej na
drewnianej kolbie# <adunek proc(u zapalany jest z po"oc tlce%o si lontu przytykane%o
do zapau# -iektre ulepszone e%ze"plarze wyposaone s za"ek#
$uszkiet posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8%, .3&9 albo S0.8%C oraz
74#%<% :B3 .A(, 74#%<% +.84<:0:7%51% i 8%7:,54" 7adajcy muszkietem
model moe wystrzeli pocisk na odlego do 24U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e
pocisk uderza w cel z SI3B 4" $uszkiety s jednak pot$niejsze od swych mniejszych
odpowiednik!w, w grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z kt!r model uzbrojony w
muszkiet strzela z SI3B 1 na kr!tki zasi$g"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 4D )ASA!$: przebicie pancerza, ruch a+bo
strza/, wymaga obu rk1 wymaga przygotowania1 zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: F"
, ,0 0s sz zk ki ie et t / /0 0J Je eP Pt to o' 'y y: :
Muszkiet $ubeltowy skada si z dwc( "etalowyc( lu& osadzonyc( w jedny"
drewniany" ou# <adunek zapalany jest za po"oc "niej lub bardziej sko"plikowanyc(
za"kw# Muszkiet $ubeltowy w odrnieniu od zwyke%o "uszkietu jest znacznie
%ro!niejszyc( ore", zarwno dla przeciwnika jak i dla strzelca#
$uszkiet Dube+towy posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8%, .3&9 albo S0.8%C
oraz 2M T 71/':(.:054 S0.8%C, 74#%<% :B3 .A(, 74#%<% +.84<:0:7%51%
i 8%7:,54" 7adajcy $uszkietem Dube+towym model moe wystrzeli pocisk na
odlego do 24U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 4"
$uszkiety s jednak pot$niejsze od swych mniejszych odpowiednik!w, w grze
odzwierciedla to zasada, zgodnie z kt!r model uzbrojony w muszkiet strzela z SI3B 1
na kr!tki zasi$g"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 4D )ASA!$: przebicie pancerza, ruch a+bo
strza/, 2M T wie+okrotny strza/1 wymaga obu rk1 wymaga przygotowania1
zawodny3
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 42 zkD !(S8<-%(:?: 11"
, ,0 0s sz zk ki ie et t h ho oc ch hP Pa an n/ /z zk ki i: :
7oc(land synie z doskonayc( "yliwyc(# .pecjalnie dla nic( inynierowie zaprojektowali
du% strzelb, ktra pod wz%lde" zasi%u znacznie przewysza %aracz lub &alkonet# :est
to najdoskonalsza bro palna stosowana w cay" ="periu", lecz jednoczenie najrzadsza,
poniewa niewielu wacicieli decyduje si j odsprzeda# /iedza potrzebna do
skonstruowania "uszkietu jest pilnie strzeon taje"nic inynierw (oc(landzkic(, a je%o
wykonanie wy"a%a du%ie%o czasu i precyzyjne%o doboru "ateriaw#
$uszkiet Coch+andzki posiada cechy or$a +.8/B1&1/ +%5&/.8%, .3&9 albo S0.8%C,
S0.8/'/& 74B:.:74 oraz 74#%<% :B3 .A(, 74#%<% +.84<:0:7%51% i
8%7:,54" #odel wadajcy muszkietem hoch+andzkim moe wystrzeli pocisk na
odlego do 3>U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 4"
$uszkiety hoch+andzkie s jednak pot$niejsze od swych mniejszych odpowiednik!w, w
grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z kt!r model uzbrojony w muszkiet strzela z
SI3B 1 na kr!tki zasi$g"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 3>UD SI3A: 4D )ASA!$: przebicie pancerza, ruch a+bo
strza/, strze+ec wyborowy, wymaga obu rk1 wymaga przygotowania1 zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,0 0s sz zk ki ie et t k kr ra as sn no oP P0 0/ /z zk ki i: :
Muszkiety krasnoludzkic( strzelcw, zwane przez przesdne 0oblinoidy >beknicie"
s"oka@, posiadaj wiele udoskonale w porwnaniu do urzdze uywanyc( przez inne
rasy# *e udoskonalenia to przede wszystki" %wintowane lu&y i ulepszony, bardziej
niezawodny "ec(aniz" celowniczy# +rasnoludowie uywaj te najprzedniejsze%o proc(u#
$uszkiet krasno+udzki posiada cechy or$a #1S0.8:7S(1/ 74(:5%51/, +.8/B1&1/
+%5&/.8%, .3&9 albo S0.8%C oraz 74#%<% :B3 .A(, 74#%<%
+.84<:0:7%51% i 8%7:,54" 7adajcy muszkietem model moe wystrzeli pocisk
na odlego do 24U" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B 4"
$uszkiety s jednak pot$niejsze od swych mniejszych odpowiednik!w, w grze
odzwierciedla to zasada, zgodnie z kt!r model uzbrojony w muszkiet strzela z SI3B 1
na kr!tki zasi$g"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 4D )ASA!$: mistrzowskie wykonanie,
przebicie pancerza, ruch a+bo strza/, wymaga obu rk1 wymaga przygotowania1
zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (O Oo o' 'i io om mi io ot ta ac cz z: :
4rzenone dziaa 5%rw zwane oowio"iotacza"i s potn broni, ktrej adunkie" s
ostre, "etalowe przed"ioty, a czase" nawet uywane kule ar"atnie# 5owio"iotacze s
najskuteczniejsze przy wystrzale na krtki dystans# 5%ry niosce oowio"iotacze
podc(odz wic do wro%a blisko i podpalaj lonty 3 (uk wybuc(u jest icie piekielny, a
salwa potra&i skosi ca ko"pani przeciwnika#
Strzelajc z o/owiomiotacza, gracz powinien obr!ci model :gra w kierunku, w kt!rym
zamierza wystrzeli i rzuci 4ostk ;rty+ery,sk" >eeli wypad %IW$-A3Q o/owiomiotacz
nie wypali, a gracz musi wykona rzut na 8A7*< %IW$-A3"Z
(3(WI(,I(8AC)A" :gry znane s z tego, e trzymaj armat$ odwrotnie lub dla
zabawy aduj j <noblarami"
>eeli wypadnie liczba, naley umieci wzornik p/omienia w ten spos!b, e cieszy
koniec dotyka wylotu lu=y" #odele, kt!rych podstawki s cakowicie przykryte, zostaj
tra*ione automatycznie, modele kt!rych podstawki s cz$ciowo przykryte, zostaj
tra*ione na 4K" #odele otrzymuj liczb$ tra*ie: r!wn wynikowi uzyskanemu na 4ostce
;rty+ery,skie," 'ra*ienia rozpatrywane s z SI3B 4 z cech or.a +.8/B1&1/ +%5&/.8%"
+oniewa o/owiomiotacz to w gruncie rzeczy masywne i niepor$czne dziao,
nioscy je :gr nie ma prawa biega6" +onadto, o/owiomiotacz moe by uywany jedynie
przez model podlegajcy zasadzie ,324 &/'" 7 walce wr$cz o/owiomiotaczy uywa si$
jako B.:51 71/'(1/>, niezalenie od tego, czy s naadowane czy nie"

,AKS$,A*%$ )ASI<C: wzornik p/omieniaD SI3A: 4D )ASA!$: przebicie
pancerza, ruch a+bo strza/1 wymaga obu rk1 3M 6 wymaga przygotowania3
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 12"
(usza to porz$dna bro0, ale nic tak nie wzbudza strachu, #ak para
pistoletw. +dy za#rzysz do tych ogromnych lu6, kilka koron w zamian
za ycie wyda ci si drobn$ zapat$;
- Tilmann, Rozbjnik
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3D | S t r o n a
- -i is st to oP Pe et t A A p pi is st to oP Pe et t p po o5 5e e/ /y yn nk ko o' 'y y ( (s st tr rz ze eP Pa an ni ie e) ): :
4istolet to precyzyjnie wykonana bro palna, ktra strzela dziki krzeszce"u iskry
za"kowi proc(owe"u# +olb i oe wykonuje si z "ocne%o drewna, a za"ek i "ec(aniz"
spustowy znajduje si "niej wicej w poowie du%oci broni# 4istolet nie jest "asowo
produkowany ani stosowany# <adowanie poc(ania duo czasu i wy"a%a dro%ie%o proc(u
strzelnicze%o, a jako a"unicji uywa si oowianyc( kul# 4istolety czsto nie wypalaj
Pisto+et posiada cechy or$a B/8+:./,51 S0.8%C, +.8/B1&1/ +%5&/.8% oraz
74#%<% +.84<:0:7%51% i 8%7:,54" 7adajcy pisto+etem model moe
wystrzeli pocisk na odlego do EU" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza
w cel z SI3B 4" +onadto w przypadku pistoletu nie stosuje si$ kary do tra*ienia przy
strzelaniu na da+eki zasi.g ani za strza/ po ruchu"
Strzelanie z pistoletu nie wymaga wiele czasu i mona go uywa w reakc,i na
szar. sta6 T strze+a6 przeciw szary nawet wtedy, gdy przeciwnik rozpocz szar. z
odlegoci mniejszej ni poowa dystansu szary )test I%IC;A8$W$ nie jest
wymagany*, a nast$pnie uywa go jako B.:51 .S&85/> w walce wr$cz"

-IS8(*8:
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: 4D )ASA!$: bezporedni strza/, moe
zawsze sta6 T strze+a6, przebicie pancerza, wymaga przygotowania1 zawodny3
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: F"
-IS8(*8 !"7*8(W$:
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: 4D )ASA!$: bezporedni strza/, moe
zawsze sta6 T strze+a6, przebicie pancerza, wymaga przygotowania1 zawodny1 2M
T wie+okrotny strza/3
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: 11"
-IS8(*8 -(;!$%K(W$:
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 12UD SI3A: 4D )ASA!$: bezporedni strza/,
mistrzowskie wykonanie1 moe zawsze sta6 T strze+a6, precyzy,ne uderzenie,
przebicie pancerza1 wymaga przygotowania1 zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 22 zkD !(S8<-%(:?: 12"
R Re ea ao oP Pa ae er ra a: :
1e8ol8era to najnowsze osi%nicie krasnoludzkic( rusznikarzy# / odrnieniu od %aracza
czy arkebuza, re8ol8era posiada ruc(o"y, szecioko"orowy cylinder u"ieszczony
po"idzy oe" a lu&, dziki cze"u broni nie trzeba przeadowywa po kady" strzale#
/ysoka cena powoduje, e na re8ol8er "o% sobie pozwoli jedynie nieliczne druyny#
-eHo+Hera posiada cechy or$a .3&9 albo S0.8%C oraz >M T 71/':(.:054 S0.8%C,
74#%<% :B3 .A(, 74#%<% +.84<:0:7%51% i 8%7:,54" #odel moe
wystrzeli z reHo+Hery pociski na odlego do 1EU" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e
pocisk uderza w cel z SI3B 4"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 1EUD SI3A: 4D )ASA!$: ruch a+bo strza/, >M T
wie+okrotny strza/1 wymaga obu rk1 wymaga przygotowania1 zawodny"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sp pa ac cz zm m0 0s sz zk ki ie et t: :
*o bro podobna pod pewny"i wz%lda"i do arkebuzw uywanyc( w )rabii, jednak te,
ktry"i posu%uj si .zczuroludzie, zostay wyprodukowane przy uyciu unikalnej
spacztec(nolo%ii klanu .kryre# .pacz"uszkiet "a konstrukcj podobn do "uszkietu z
za"kie" koowy", ale zarwno w ele"enty broni, jak i w a"unicj wtopiono niewielkie
iloci ?piorytu# 6apewnia to zwikszon wytrzy"ao lu&y, co u"oliwia adowanie broni
wikszy"i "iarka"i proc(u z dodatkie" .paczenia#
@paczmuszkiet posiada cechy or$a /(S+/.4#/50%'54, +.8/B1&1/ +%5&/.8%,
.3&9 albo S0.8%C, S0.8/'/& 74B:.:74 oraz 74#%<% E:.(1/03, 74#%<%
:B3 .A( i 8%7:,54" 7adajce spaczmuszkietem modele mog wystrzeli pocisk na
odlego do 4EU" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza w cel z SI3B K>"
:bsuga spaczmuszkietu skada si$ z dw!ch Ska\en!w, z kt!rych pierwszy peni rol$
celownicze i paw$nika, drugi za strzelca" ,la wygody modele Ska\en!w tworzcych
Druyn. Obs/ugi @paczmuszkietu mona umieci na podstawce o wymiarach RMYMP mm
)podstawce kawa+ery,skie,*"
&i$ki paw$ wykorzystywany przez druyn. spaczmuszkietu peni podw!jn
rol$" +o pierwsze chroni Szczuroludzi przed pociskami wystrzelony z broni dystansowe,
zapewniajc Ochron. Pancerza na 4K przeciwko takim atakom, a po drugie suy jako
=orkiet, stanowic podp!rk$ pod dug lu=$ spaczmuszkietu"
+oniewa @paczmuszkiet to skomplikowany i niepor$czny or$, obsugujcy go
Ska\eni nie maj prawa biega6, mog jednak sta6 T strze+a6 w reakc,i na szar."
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 4EUD SI3A: K>D )ASA!$: eksperymenta+ny1 przebicie
pancerza, ruch a+bo strza/, strze+ec wyborowy, wymaga *orkietu1 wymaga obu rk1
zawodny3
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 11"
S Sp pa ac cz zp pi is st to oP Pe et t: :
.paczpistolet to bro uywana przez wysokiej ran%i .zczuroludzi, szcze%lnie
spaczinynierw klanu .kryre# +onstrukcj przypo"inaj spacz"uszkiety wykonane w
"niejszej skali, jednak s rwnie zabjcze na niewielk odle%o#
@paczpisto+et posiada cechy or$a /(S+/.4#/50%'54, +.8/B1&1/ +%5&/.8%, oraz
74#%<% +.84<:0:7%51% i 8%7:,54" 7adajcy spaczpisto+etem model moe
wystrzeli pocisk na odlego do EU" 3dany rzut na tra*ienie oznacza, e pocisk uderza
w cel z SI3B K>" +onadto w przypadku spaczpisto+etu nie stosuje si$ kary do tra*ienia
przy strzelaniu na da+eki zasi.g ani za strza/ po ruchu"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: EUD SI3A: K>D )ASA!$: eksperymenta+ny1 przebicie
pancerza, wymaga przygotowania1 zawodny3
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 11"
W Wa ar rh he ei im m

3 3E E | | S S t t r r o o n n a a
8 8a ar rc cz za a A A p pa an nc ce er rz z: :
rok opanowa rubiee Starego wiata" 5a traktach mi$dzy wielkimi
miastami grasuj bandy rozb!jnik!w i 8ielonosk!rych" <$ste knieje
zaj$li mutanci i 8wierzoludzie, traktujc je jak swoje udzielne
kr!lestwo" 5a poudniu, <!ry &zarne stanowi kryj!wk$ dla
rozmaitych potwornych stworze" :d p!nocy nadcigaj plugawe
9ordy &haosu, nieustannie szturmujc twierdze i =ortece (isle\a, kt!ry dzielnie
odpiera kolejne najazdy" 7 miastach w g$bi kraju szerzy si$ przest$pczo" Bandyci i
mordercy czaj si$ w ciemnych zaukach, gotowi zabi za kilka szyling!w" 8 kana!w
i podziemi dobiegaj dziwne odgosy" 'udzie opowiadaj nieprawdopodobne historie
o wielkich szczurach, kt!re chodz na dw!ch nogach"
+ancerze daj ostatni szans$ na powstrzymanie ciosu" 0o czasem jedyna
gwarancja bezpiecznego powrotu do domu" 8 tego powodu zbrojmistrze i patnerze
maj zawsze pene r$ce roboty" 0o dziedzina rzemiosa, kt!ra pr$nie si$ rozwija,
zwaszcza w tak niebezpiecznych czasach" #ona wybiera spor!d doskonaych
krasnoludzkich zbroi pytowych, wietnych imperialnych kolczug lub sk!rzni z
(rainy 8gromadzenia" 5awet zwyky sk!rzany lub kolczy ka=tan moe uratowa
ycie w$drowca lub awanturnika, kt!rego nie sta na drosz zbroj$" (ady nar!d,
rasa, a nawet mieszkacy poszczeg!lnych prowincji nosz pancerze zar!wno dla
wasnego bezpieczestwa, jak te dla podkrelenia odr$bnoci, odmiennych
zwyczaj!w, a take dla uhonorowania bog!w lub wadc!w" Bretonnscy .ycerze
<raala umieszczaj na pancerzach znaki (ielicha i +ani z >eziora" 1mperialna piechota
nosi ci$kie kolczugi i napierniki, po kt!rych zelizguj si$ ciosy przeciwnik!w"
(rasnoludowie tradycyjnie zakadaj ci$kie, pytowe pancerze, wykuwane w
ku-niach podziemnych, g!rskich =ortec" 5atomiast /l=owie zwykle korzystaj z
lekkich i elastycznych pancerzy sk!rzanych, kt!re o=eruj pewien poziom ochrony
przy jednoczesnym zapewnieniu penej mobilnoci i bez ograniczania zr$cznoci
ruch!w" Stosowane wzory i techniki wyrabiania pancerzy r!ni si$ w zalenoci od
krainy, co oddaje ich histori$ i panujce zwyczaje"
K Ko or rz zy ys st ta an ni ie e z z ( (c ch hr ro on ny y - -a an nc ce er rz za a: :
>eeli walczcy, kt!rzy zostali zranieni, uywaj +%5&/.8% czy 0%.&84, albo
dysponuj Ochron $agiczn, mog cigle jeszcze unikn obrae" 5aley rzuci K>
za kad ran$ zadan postaciom" >eeli uzyskany wynik jest r!wny bd- wi$kszy od
Ochrony Pancerza modelu, oznacza to b$dzie, e zbroja go ochronia"
(C@R(%A -A%CR)A
"#$WA%$ -A%CR) -IC@(8A KAWA*RIA
Brak I >;
0%.&8% lub '/((1 +%5&/.8 >; 1;
0%.&8% i '/((1 +%5&/.8
albo tylko ./,51 +%5&/.8
1; 4;
'arcza i ./,51 +%5&/.8
albo tylko &1S2(1 +%5&/.8
4; 3;
0%.&8% i &1S2(1 +%5&/.8 3; 2;
>e-d-cy wyposaeni w 0%.&8/ i &1S2(1 +%5&/.8,
dosiadajcy wierzchowc!w w (.:+1/.8%&9
I 1;

#odele kawaleryjskie skadajce si$ z je-d-ca i wierzchowca )ale nie te, kt!re s
pojedynczymi stworzeniami jak wilki czy ogary* maj automatyczn Ochron. Pancerza
na >;, nawet wtedy kiedy kawalerzysta nie uywa +%5&/.8%" :ddaje to =akt
dodatkowej ochrony, jaka zapewnia je-d-cowi wierzchowiec" >eeli kawalerzysta
uywa +%5&/.8%, jego Ochrona Pancerza b$dzie o 1 lepsza ni gdyby walczy pieszo, a o
2 lepsza, jeeli wierzchowiec chroniony jest (.:+1/.8/#"
5aley zwr!ci uwag$, e zasada ta dotyczy jedynie kawa+erzystw, a nie
je-d-c!w dosiadajcych +:07:.@7" 8asady dla je-d-c!w i +:07:.@7 om!wiono
dalej"
, ,o o/ /y yX Xi ik ka at to or r ( (c ch hr ro on ny y - -a an nc ce er rz za a: :
5iekt!re bronie i niekt!re stworzenia s na tyle pot$ne, e potra=i przebi zbroj$, a
to z kolei oznacza, e posiadany pancerz o=eruje w tym przypadku mniejsz ochron$"
%takom takim przypisane s mody=ikatory, kt!re odejmuje si$ od rzutu na Ochron.
Pancerza przeciwnika" +odano je w tabeli poniej"
,(!$FIKA8(R (C@R(%$ -A%CR)A:
SI3A traXienia (chrona -ancerza
3 lub mniej I
4 I1
1 I2
> I3
D I4
E I1
F I>
12 ID
, ,a ak ks sy ym ma aP Pn na a ( (c ch hr ro on na a: :
3wany czytelnik dostrzeg, e najlepsza ochrona podana w 8A7*I (C@R(%$
-A%CR)A wynosi 1;, ale istnieje moliwo uzyskania lepszej ochrony" #agiczne,
czy gromrilowe zbroje mog by jednym ze sposob!w na poprawienie Ochrony
Pancerza" >ednak wynik rzutu r!wny 1 zawsze oznacza porak$, wi$c nawet model o
Ochronie Pancerza na 1; czy nawet lepszej, zostanie zraniony, jeli w rzucie na Ochron.
Pancerza wypadnie 1" 8alet ochrony na 1; jest lepsza ochrona przeciwko broni
mody=ikujcej Ochron. Pancerza"

W Wp pO Oy y' ' p pa an nc ce er rz za a: :
5oszenie zbroi powoduje okrelone konsekwencje dla modelu" 1m ci$szy +%5&/.8,
tym lepiej chroni, jednak ogranicza sprawno i ruchliwo modeluF
I >eli model nosi wycznie '/((1 +%5&/.8, nie odczuwa adnych
negatywnych e=ekt!w"
I #odel, kt!ry nosi ./,51 +%5&/.8, otrzymuje mody=ikator I1 do
I%IC;A8$W$"
I >eli model nosi &1S2(1 +%5&/.8, otrzymuje mody=ikator I1 do
wsp!czynnika S)$7K(:? i I%IC;A8$WA"
8 8y yp py y p pa an nc ce er rz zy y: :
+oniej zamieszczony zosta opis pancerzy i ich element!w wymienionych w tabeli
-A%CR) A 8ARC)"
- -a an nc ce er rz z s sk kI Ir rz za an ny y/ /H H' 'i ie ek ko o' 'a an ny y ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
4ancerz skrzany to najczciej spotykany typ opancerzenia# :est c(tnie wykorzystywany
przez "yliwyc(, naje"nikw i podrnikw# *ake wielu wojownikw i onierzy nosi
skrzane pancerze pod ciszy"i zbroja"i, aby unikn obtar, i jako dodatkow oc(ron#
.krzany pancerz osania ciao, nieznacznie tylko o%raniczajc swobod ruc(w
uytkownika# 4opularno skrzni wynika nie tyle z o&erowane%o stopnia oc(rony 9 cisze
pancerze s pod ty" wz%lde" znacznie lepsze 9 co ze wz%ldu na cen i dostpno
"ateriaw# $o wykonania skrzane%o pancerza potrzeba jedynie skry, oleju oraz wody i
o%nia# ,o wicej, pancerz skrzany "oe by wykonany nawet przez ry"arza lub kaletnika,
%dy nie wy"a%a specjalistyczne%o wyszkolenia w dziedzinie patnerstwa# .kry naley
wy%otowa we wrzcy" oleju, a nastpnie odpowiednio u&or"owa# 4ancerz skrzany,
podobnie jak pozostae pancerze, skada si z kilku ele"entw#
4ancerz wiekowany to zwyka skrznia nabijana "etalowy"i wieka"i lub
%uza"i, zwykle naszywany"i na kurt lub ka&tan# 4odobnie jak w przypadku pancerzy
skrzanyc(, istniej roz"aite od"iany pancerzy wiekowanyc(# -iektrzy patnerze
za"iast wiekw stosuj "etalowe kka# =nni na wieki lub kka naszywaj dodatkowe
pasy skry, tworzc pancerz zwany bry%antyn# -ie zwiksza to stopnia oc(rony, jednake
c(roni kka przed zniszczenie" lub wpywe" wil%oci# $o wykonania wiekowane%o
pancerza potrzebna jest skrznia, ktr nastpnie wz"acnia si "etalowy"i ele"enta"i#
*e%o rodzaju zbroi nie zakada si pod cisze pancerze, c(o je%o ele"enty "ona czy z
inny"i rodzaja"i opancerzenia# -a przykad, wojownik "oe nosi zwyk skrzan kurt,
ktrej rkawy s nabijane wieka"i# $ziki te"u zyskuje dodatkow oc(ron na ra"ionac(
i jednoczenie "oe nosi kirys lub ka&tan kolczy c(ronicy korpus#
#odel odziany w '/((1 +%5&/.8 otrzymuje Ochron. Pancerza na >K"
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
- -a an nc ce er rz z k ko oP Pc cz zy y/ /z zJ Jr ro o5 5a a O O0 0s sk ko o' 'a a ( (N Nr re e/ /n ni i p pa an nc ce er rz z) ): :
4ancerz kolczy to podstawowy pancerz wikszoci wojownikw w .tary" ;wiecie#
+olczu%a dobrej jakoci to co, co odrnia tileaskie%o kondotiera od zwyke%o piec(ura z
ar"ii ="periu"# Mi"o wysokiej ceny, kolcze pancerze s c(tnie wykorzystywane przez
onierzy i naje"nikw# *o dobry i sprawdzony pancerz, wart kadej wydanej sztuki zota#
4ancerze kolcze to "ona plecionka z poczonyc( "etalowyc( kek# :ej
konstrukcja "a c(roni przed ataki broni sieczn i kut, nato"iast %orzej przed
uderzenia"i obuc(e"# /ielu wojownikw nosi pod kolczu% przeszywanic lub skrzany
pancerz, eby z"niejszy ryzyko zranienia#
Aepiej wyszkolone jednostki )r"ii ="perialnej, na przykad re%i"enty
(alabardnikw, nosz kolczu%i ze wz%ldu na nisz cen i wiksz dostpno w
porwnaniu do zbroi pytowyc(# *ake weterani wolnyc( ko"panii naje"nyc( nosz kolcze
zbroje, doceniajc ic( uyteczno w walce# +rtsze pancerze, na przykad ka&tany i
koszulki, wybiera niewielki odsetek ludnoci cywilnej# 0wnie s to wo!nice i stranicy
karawan kupieckic(, szcze%lnie tyc( wysyanyc( przez najwiksze rody kupieckie#
+olczu%i zakadaj take stranicy dr%, ktrzy dbaj o bezpieczestwo na traktac( "idzy
"iasta"i .tare%o ;wiata#
6broja uskowa to stosunkowo nowy typ pancerza, opracowany i produkowany w
-uln# 4ancerz uskowy powsta jako prba stworzenia opancerzenia zapewniajce%o
wyszy pozio" oc(rony ni kolczu%a# 'udow przypo"ina zbroje kolcze, ale za"iast
"etalowyc( kek, pancerz skada si z rnej wielkoci "etalowyc( pytek, co nadaje "u
wy%ld %adzic( usek# 2le"enty opancerzenia s podobne jak w przypadku pancerzy
kolczoc(, ale "o% by czone jedynie z przeszywanic iElub skrzni (nie z wiekowan#
4ancerz uskowy jest po prostu zbyt ciki, by "ona %o byo zakada pod zbroj kocz
lub pytow# 4ena zbroja uskowa zawiera rwnie skrzni i przeszywanic, ktre c(roni
przed obtarcia"i i zapewniaj dodatkow oc(ron#
#odel odziany w ./,51 +%5&/.8 otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K"
"WACI: brak"
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
) )J Jr ro o5 5a a p pO Oy yt to o' 'a a ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
*ec(nika wyrabiania opancerzenia pytowe%o jest zasu% krasnoludzkic( zbroj"istrzw,
ktrzy ju od wielu wiekw wykuwaj wspaniaej jakoci kirysy i (e"y# *o wyjtkowo
cikie pancerze, ktre doskonale sprawdzaj si podczas obrony krasnoludzkic( &ortec
przed nieustanny"i ataki 6ielonoskryc(, *rolli, .ka8enw i jeszcze %orszyc( potworw# /
ra"ac( sojuszu i ssiedzkiej wsppracy z ="periu", +rasnoludowie podarowali ludzki"
wadco" kilka e%ze"plarzy tyc( wspaniayc( pancerzy# :ednak brodaci zbroj"istrzowie
nie docenili sprytu i c(ciwoci swoic( sprzy"ierzecw# Audzie wykorzystali te podarki do
opracowania "etody wykuwania zbroi pytowyc(# ,(o pod wz%lde" jakoci ustpuj one
krasnoludzki" zbrojo", w opinii wielu rycerzy ="periu" s wystarczajco dobre#
.tyle i zdobienia zbroi pytowyc( rni si w zalenoci od re%ionu i &or"acji, jaka
ic( uywa# *e"plariusze 'iae%o /ilka okrywaj zbroje skra"i wilkw, za"iast (e"w
nosz wyprawione by tyc( wityc( zwierzt# Aandsknec(ci 9 najlepsza piec(ota w
="periu" 9 rezy%nuj z (e"w %arnczkowyc( lub z przybic# 6a"iast te%o wol otwarte
(e"y, ktre zapewniaj szerokie pole widzenia# 1ycerze 6akonu 4once%o .oca nosz
wiece laurowe na nara"iennikac( i wielkie czarno9te pira jako zwieczenie (e"u#
-ato"iast rycerze 1eiks%uardu doczepiaj do (e"w ptasie skrzyda, po"alowane na
czerwono i biao# *e%o rodzaju zdobienia s szcze%lnie popularne w ="periu",
u"oliwiajc rycerzo" i wojowniko" zaznaczenie swoje%o oddania dla rodu, elektora lub
zakonu, ktre"u lubowali posuszestwo#
#odel odziany w &1S2(1 +%5&/.8 otrzymuje Ochron. Pancerza na 4K"
"WACI: brak"
C%A: 32 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
M
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3F | S t r o n a
@ @e eO Om m: :
7e" to o%lna nazwa "etalowyc( oson na %ow# $o tej kate%orii nale "oriony piec(oty,
(e"y otwarte, %arnczkowi, a take pene (e"y rycerskie z przybica"i# Aepiej wykonane i
bardziej ozdobne (e"y bywaj wykuwane w &or"ie bw zwierzt i potworw, takic( jak
dziki, lwy czy s"oki# 1ycerze czsto doczepiaj do (e"w wielkie pira, utrzy"ywane w
kolorystyce rodu lub rodowe%o (erbu wojownika#
#odel, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K przeciwko
e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem, posta naley
traktowa jako Oszo/omion!"
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
8 8a ar rc cz za a: :
*arcza suy do blokowania wro%ic( ciosw, a czase" do uderzenia lub odepc(nicia
przeciwnika# -ie istnieje jeden, ustalony wzr tarczy# /ykonuje si tarcze okr%e, owalne
lub w ksztacie zaokr%lone%o prostokta# -iektre "aj nawet wycicie, dziki ktre"u
atwiej "ona walczy wczni, nie rezy%nujc jednoczenie z osony#
*arcza stanowi doskonae "iejsce do u"ieszczenia wasne%o (erbu, barw prowincji
lub wadcy# -a tarczac( u"ieszcza si sy"bole reli%ijne, %oda prowincji, a take rodowe
zawoania i inwokacje do bstw# /ojownicy uywajcy drewnianyc( tarcz przybijaj do
nic( zwoje z "odlitw o oc(ron w walce, wierzc, e dziki te"u bo%owie bd sprzyja i"
w bitwie# =nni nosz na tarczy piecz czystoci# :est to odcinity w roz%rzany" wosku
sy"bole reli%ijny lub znak wiernoci wadcy# 6ielonoskrzy i barbarzycy ozdabiaj tarcze
szcztka"i pokonanyc( wro%w, liczc na to, e wzbudzi to strac( w przeciwniku#
#odel dziercy 0%.&8S otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza lub otrzymuje
Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%"
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
- -0 0k kP Pe er rz z: :
4uklerze to "ae, czsto okr%e tarcze zaprojektowane do parowania lub odbijania ciosw#
4uklerze wykuwa si ze stali tak by wytrzy"ay potne ciosy zadawane w walce wrcz#
+uklerz posiada cech. or.a paru,cy"
)ASA!$: paru,cy"
"WACI: brak"
C%A: 3 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
- -a an nc ce er rz z z z C Cr ro om mr ri iP P0 0 ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
+rasnoludowie syn z doskonayc( pancerzy, zarwno penyc( zbroi pytowyc(, jak i
cikic(, wielowarstwowyc( kolczu% uywanyc( przez inynierw i zao%i artyleryjskie#
-iewielu +rasnoludw decyduje si na noszenie tylko pancerzy skrzanyc(, za"iast te%o
pre&eruj c(odny dotyk "etalowyc( pyt# :ednak najwikszy" osi%nicie" brodatej rasy
jest u"iejtno wykuwania zbroi z %ro"rilu# *en wyjtkowo rzadko spotykany "etal jest
znany pod wielo"a nazwa"i 9 %wiezdny "etal, "eteorytowe elazo, srebrzysty ka"ie#
.a"i +rasnoludowie nazywaj %o kowalski" srebre"# ,iki i trudny w obrbce "etal jest
nie"al niezniszczalny# 4ancerze z %ro"rilu wytrzy"uj nawet najpotniejsze ciosy# /edu%
le%end krasnoludzkic( "ona %o przebi jedynie ostrze" wykuty" rwnie z %ro"rilu#
.pord wszystkic( ras .tare%o ;wiata jedynie +(azadzi opanowali sztuk wykuwania
pancerzy z %ro"rilu# -ie"al niezniszczalne i wyjtkowo pikne zbroje s nie"al bezcenne i
nie"al nie sposb ic( kupi# *ylko +rasnoludowie posiadaj odpowiednie u"iejtnoci i
wiedz, by wyku pen zbroj z %ro"rilu# / innyc( krainac( spotyka si pojedyncze
ele"enty opancerzenia wykonane%o z te%o "etalu, zwykle zreszt za%rabione%o z pola
bitwy lub skradzione%o ze skarbca "ajtne%o rycerza# 0ro"ril jest tak dro%ocenny"
"ateriae", e w przeszoci zdarzay si wojny wywoane pra%nienie" zdobycia wykutej
ze zbroi#
#odel odziany w +%5&/.8 8 <.:#.1'3 otrzymuje Ochron. Pancerza na 3K"
"WACI: brak"
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: F"
- -a an nc ce er rz z z z I It th hi iP Pm ma ar r0 0 ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
-iektrzy 2l&i wojownicy, zwaszcza bardziej dowiadczeni weterani bitew, nosz
wspaniae pancerze wykonane z =t(il"aru# Aekkie i wytrzy"ae pancerze s
ukoronowanie" zdolnoci patnerskic( 2l&w# Mi"o i nie jest to opancerzenie "a%iczne,
le%endy %osz, e jedynie najwiksi z 2l&ic( "a%w potra&i wyku pancerz z te%o "etalu#
6broje z =t(il"aru s nie"al bezcenne i czsto zostaj podarowane w darze, rzadko za s
wystawiane na sprzeda#
#odel odziany w +%5&/.8 8 1091'#%.3 otrzymuje Ochron. Pancerza na 4K"
+onadto, pancerz jest tak lekki, e nie powoduje mody=ikator!w ujemnych do
S)$7K(:CI i I%IC;A8$W$, zwizanych z noszeniem &1S2(1/<: +%5&/.8%"
"WACI: brak"
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: F"
) )J Jr ro o5 5a a C Ch ha ao os s0 0 ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
/ykuta z rzadkie%o rodzaju yjce%o "etalu, 6broja ,(aosu jest bardzo cenn na%rod,
ktr Mroczni 'o%owie obdarowuj swyc( wojownikw# ?waniejsze przyjrzenie si zbroi
,(aosu pozwoli odkry wiele rytw i zdobie, ktre odrniaj j od dzie "iertelnyc(
kowali# 1wnie "etal nie przypo"ina adne%o stopu, jakie "ona spotka w
krasnoludzkic( (utac(# -a powierzc(ni zbroi wyryte s po wielokro sy"bole bstwa
,(aosu, ktre"u suy wybraniec#
-ajdziwniejsz waciwoci zbroi ,(aosu jest to, e przywiera ona do ciaa
waciciela, stajc si jakby dru% skr# 1az zaoona, nie "oe zosta zdjta a do
"ierci# ,o wicej, 6broja ,(aosu potra&i si sa"a naprawi, zasklepiajc otwory i
odtwarzajc ubytki#
#odel odziany w 7bro,. )haosu otrzymuje Ochron. Pancerza na 3K" 8broja &haosu jest
tak lekka, e nie powoduje mody=ikator!w ujemnych do S)$7K(:CI i I%IC;A8$W$,
zwizanych z noszeniem &1S2(1/<: +%5&/.8%" &o wi$cej, #%< uywajcy tej zbroi
moe rzuca zakl$cia"
.az zaoona 7bro,a )haosu nie moe zosta zdj$ta z modelu, dotyczy to take
<.%B1/24 )zobacz R()!)IA3 III: R"%!A* czy :<.%B1/51% )wynik rzutu na
8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9, zobacz R()!)IA3 +IIII: KA,-A%IA*, a do
mierci postaci" >eeli model odziany w 7bro,. )haosu zginie, naley losowo okreli
bohatera, kt!ry ulega pokusie &haosu i zakada przekl$ty pancerz" 7 przypadku, gdy
sucy w kompanii bohaterowie posiadaj ju 7bro,. )haosu lub na licie ekwipunku
kompanii nie ma 7broi )haosu, przekl$ty pancerz naley usun z KAR8$ !R"#$%$ I
7bro,a )haosu wraca do Domeny )haosu w oczekiwaniu na kolejn o=iar$"
+onadto, po zakoczeniu kadej rozgrywki w kt!rej bra udzia bohater odziany
w 7bro,. )haosu naley wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e mutagenna moc
pancerza odcisn$a swe pi$tno na ciele bohatera" #odel musi natychmiast wylosowa
jeden ze @tygmatw #rocznej +ot$gi, kt!rej suy bohater" 7i$cej in=ormacji znajduje si$
w R()!)IA* ++III: S8$C,A8$ C@A(S""
"WACI: 7bro,a )haosu jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni, 2rasantw )haosu oraz
7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 122 zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -a an nc ce er rz z / /P Pa a ! !0 0. .e e& &o o C Ce eP P0 0: :
5iekt!re stwory podlegajce zasadzie ,324 &/', takie jak :gry czy #inotaury z du
wpraw potra=i posugiwa si$ r!nego rodzaju pancerzami" 8broja dla ,32/<:
&/'3 wykonana jest w podobny spos!b, jak opancerzenie dla czowieka" #oe by
zrobiona z utwardzanej lub wiekowanej sk!ry, z przeszywanicy, k!ek kolczych,
elaznych usek albo z caych pyt stali"
)ASA!$: #odel podlegajcy zasadzie ,324 &/' moe uywa pancerzy z
odpowiedniej *IS8$ KWI-"%K" !R"#$%$ w szeregach kt!rej suy"
(oszt wykonania takiej zbroi jest dwukrotnie wyszy"
C%A: koszt pancerza YR zkD !(S8<-%(:?: 12"

-A%CR) A 8ARC)
-A%CR) C%A !(S8<-%(:?
'ekki pancerz M zk +owszechna
redni pancerz HM zk +owszechna
&i$ki pancerz OP zk +owszechna

9em M zk +owszechna
0arcza M zk +owszechna
+uklerz O zk +owszechna

+ancerz z <romrilu MP zk N
+ancerz z 1thilmaru MP zk N

8broja &haosu HPP zk HP

+ancerz dla ,32/<: &/'3 YR Q

W Wa ar rh he ei im m

4 42 2 | | S S t t r r o o n n a a
k k' 'i ip p0 0n ne ek k s sp pe ec c5 5a aP Pn ny y: :
ho nikt nie zaprzeczy, e dobry miecz i wytrzymaa zbroja mog
ocali sk!r$, to adna z druyn Starego wiata nie przeyje w guszy
bez penego ekwipunku podr!nego" 7 ciemnociach, gdy bez
wiata nie spos!b dostrzec wroga, nawet najlepsza bro okae si$
bezuyteczna"
% %a ar rz z / /z zi ia a A A o os so oJ JP Pi i' 'o oN Nc ci i: :
,ruyna niewiele zdziaa bez porzdnych narz$dzi" +oniej opisano zar!wno
pospolite, jak te rzadziej spotykane narz$dzie uywane przez rzemielnik!w"
7 tym podrozdziale znajduj si$ take niezwyke i rzadko spotykane
przedmioty, zwykle b$dce w posiadaniu dowiadczonych druyn" +rzydaj si$ w
starciach z gro-nymi potworami, bywaj uywane w nietypowych sytuacjach, ale
zapewniaj take odrobin$ nadziei w ci$kich czasach"
7 7a at t: :
'at to proste narzdzie zoone z du%ie%o rze"ienia "ocowane%o na elastyczny" prcie lub
kijku, suce do popdzania zwierzt poci%owyc(#
7o-nica dysponujcy batem, na potrzeby testu powoenia otrzymuje premi$ ;1 do
wartoci testowanego wsp!czynnika"
"WACI: brak"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: >"
7 7O Oo o& &o os sO Oa a' 'i io on ne e k k0 0P Pe e: :
*o kolejny zwyczaj, ktre%o poc(odzenie si%a wstecz do czasw /ojen z /a"pira"i#
4rzy%otowanie powiconyc( kul wy"a%a bo%osawiestwa kapana lub witobliwej
osoby# -iektrzy wojownicy przed kad bitw poddaj si rytualne"u oczyszczeniu z rk
prezbiterw .i%"ara, ktrzy spryskuj ic( bo%osawion wod lub oleje"#
(ule sprzedawane s w mieszkach wystarczajcych na jedn potyczk." #odel, kt!ry
strzelajc z dowolnego rodzaju broni prochowe, tra=i b/ogos/awionymi ku+ami model
podlegajcy zasadzie specjalnej 1S0:0% /0/.4&85%, 51/3#%.C4, '/54 ,3&9,
,/#:5 lub :+S0%54 otrzymuje premi$ ;1 do testu zranienia"
"WACI: ,la modeli podlegajcych zasadzie specjalnej ,3&9:754
0/ogos/awione ku+e posiadaj !(S8<-%(:? Powszechn"
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Cz zo os sn ne ek k: :
,(ocia od /ojen z /a"pira"i "ino wiele lat, pa"i o /a"pirzyc( (ordac( wci jest
ywa wrd "ieszkacw ="periu"# /ieszanie warkoczy czosnku na drzwiac( i wok
okien "a odstrasza /a"piry, ze "oce i od%ania ze duc(y# :est to zwyczaj szcze%lnie
popularny wrd "ieszkacw wsi#
>eeli 7ampir lub 1S0:0% /0/.4&85% decyduje si$ zadeklarowa szar. na
przystrojonego warkoczem czosnku przeciwnika, to najpierw musi zda test C-, by
sprawdzi, czy pokona wstr$t do czosnku" >eeli test zakoczy si$ niepowodzeniem,
to posta nie moe szarowa6 i nie moe si$ poruszy w *azie ruchu, a do koca tury
traktowana jest jak model, kt!ry wykona nieudan szar."
>eeli model zda test, moe zadeklarowa szar. w zwyky spos!b"
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
K Ka a& &a an ne ek k: :
+a%anek to zwyka "iseczka z oleje" i zanurzony" w ni" knote"#
#odel uywajcy kaganka otrzymuje premi$ ;2U do odlegoci, w jakiej wykrywa
wszystkie ukryte postacie" +onadto, naley zauway, e dop!ki model uywa kaganka
dop!ty nie moe si$ ukry6"
(aganek moe posuy take jako or$, ale jest wtedy traktowana jak
improwizowana bro: dystansowa z cech or.a +C:5A&4 %0%(" 3yty w ten spos!b
kaganek zostaje zniszczony"
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: >"
K Ka ar rt ty y t ta ar ro ot ta a: :
*alia tarota skada si z FG kart# +arty lepszej jakoci s rcznie "alowane, "aj
jednakowe rewersy i pakowane s w za"szowe "ieszki# *alia skada si z czterec(
kolorw, ozdabianyc( sy"bola"i tarcz, "ieczy, kielic(w i buaw# +arty znacz sy"bole od
= do H plus &i%ury %ier"ka, rycerza, krlowej i krla# 5prcz nic( w talii znajduj si II
dodatkowe karty zwane /ielki"i )rkana"i# . toJ 0upiec, -auczyciel, <owczyni, Morze,
="perator, +apan, +oc(ankowie, /ojna, .prawiedliwo, 7iero&ant, +oo Dortuny, .ia,
+ruk, Morr, ?"iar, -iszczycielskie 4ot%i, /iea, 0wiazda, Mannslieba, .oce, Kerena i
;wiat# 4o"idzy /ielki"i )rkana"i rnyc( talii istniej pewne rnice, odzwierciedlajce
wizj artysty lub "otyw przewodni kart# /ikszo Audzi uywa kart tarota do %ier
(azardowyc(J bryda, wista, pokera lub "arudera# /drowni wieszczowie syn z te%o, e
za po"oc kart tarota potra&i przepowiada przyszo#
0ohater, moe uy kart tarota przed rozpocz$ciem rozgrywania potyczki" +o rozoeniu
kart naley wykona test C-, kt!rego wynik okreli spos!b, w jaki bohaterowi udao si$
zinterpretowa przyszo" +owodzenie testu oznacza, e karty uoyy si$ w spos!b
korzystny dla bohatera, dzi$ki czemu model moe zmody=ikowa wynik jednego,
dowolnego rzutu w czasie rozgrywania potyczki lub sekwenc,i po potyczce o V1"
5iepowodzenie testu C- oznacza, e przyszo ukazana przez karty jest zbyt
niejasna, zagmatwana lub wieloraka" +onadto, jeli niepowodzenie w tecie C-
zakoczyo si$ wyrzuceniem dw!ch niemody=ikowanych >, bohater dostrzeg wasn
mier i odmawia udziau w najbliszej potyczce"
"WACI: Druyny w szeregach kt!rych su modele podlegajce zasadzie
specjalnej ,3&9:754 pokadaj zau=anie jedynie w swym b!stwie,
dlatego nigdy nie zakupi, a tym bardziej nie uyj blu-nierczych 4art
'arota" +onadto ,3&9:751 51/5%71,8A modeli posiadajcych 4arty
'arota"
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: D"
K Ki it ta a5 5s sk ki ie e 5 5e e/ /' 'a aJ Ji ie e: :
Audzie uwielbiaj obnosi si swy" bo%actwe" i dostatkie", lecz tylko najbo%atszyc( sta
na odzienie, kunsztownie tkane z kitajskie%o jedwabiu#
,ruyna, kt!rej ,:7@,&% nosi jedwabne ubranie moe przerzuci pierwszy
nieudany test rozbicia" ,:7@,&% druyny, odziany w kita,skie ,edwabie, kt!ry zostanie
y/czony z akc,i! musi wykona rzut K>" 7ynik 4K oznacza, e odzienie zostao
zniszczone i musi zosta wyrzucone"
"WACI: 4ita,skie ,edwabie s dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n, Piechoty morskie, z $arienburga, @tranikw
drg z ;Her+andu, 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim,
No/nierzy z -eik+andu oraz Piratw z @artosy i Psw o,ny"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
K KP P0 0c cz z n na as st ta a' 'n ny y: :
/ykonany z najlepszej stali klucz o z"ienny" rozwarciu szczk, u"oliwiajcy"
odkrcanie i przykrcanie rub i nakrtek o rnyc( wy"iarac(, jest niezbdny"
wyposaenie" kade%o "aszynisty parowozu#
$aszynista dysponujcy k+uczem nastawnym, na potrzeby testu kierowania otrzymuje
premi$ ;1 do wartoci testowanego wsp!czynnika"
"WACI: brak"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: >"
K Kr ra as sn no oP P0 0/ /z zk ki i p pr ro oc ch h: :
4roc( strzelniczy jest niezbdny do strzelania z pistoletw oraz innyc( broni palnyc(#
.przedaje si %o w niewielkic(, wystarczajcyc( na jedn potyczk, rokac( zatkanyc(
woskowy" korkie", ktry "a zabezpiecza zawarto przed wil%oci, %dy za"oczony
proc( staje si bezuyteczny#
+rodukowany przez (rasnolud!w proch, wykonany z precyzyjnie odmierzonych i
starannie przygotowanych skadnik!w, wystarcza na jedn potyczk., a model uywajcy
4rasno+udzkiego prochu podczas strzelania z broni palnej otrzymuje premi$ ;1 do SI3$"
"WACI: 4rasno+udzki proch dla modeli nalecych do kompanii $uszkieterw
z Nu+n oraz 4hazadw z 2r 4ra:ca (wiata i 4u+tu Pogromcw z 4arak
4adrin posiada !(S8<-%(:? >"
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: 11"
C
%AR)<!)IA A (S(7*IW(:CI
%AR)<!)IA A (S(7*IW(:CI C%A !(S8<-%(:?
Bat HP;R(K zk K
Bogosawione kule HM zk HP
&zosnek M zk +owszechna
(aganek H zk K
(arty tarota RM zk J
(itajskie jedwabie MP;R(K zk N
(lucz nastawny HP;R(K zk Q
(rasnoludzki proch HM zk HH
(ropierz OP zk Q
(si$ga wiedzy tajemnej MP;(KYRM zk HR
(ucharska (si$ga OP;O(K zk J
'atarnia HP zk J
'atarnia sztormowa RP zk Q
'ina T hak M zk +owszechna
'uneta RM;R(K zk HP
#agis in\ocationem 5ehek MP;R(K zk HP
#alleus #ale=icarum RM zk HP
#apy M;L(K zk N
#echaniczne skrzyda OM;(KYM zk HH
:gniste strzay HM;(K zk N
+aw$ HP zk +owszechna
+ilotka HP;R(K zk J
+aszcz /l=!w RP;(KYM zk HR
+aszcz ze sk!ry lwa RM zk HH
+aszcz ze sk!ry nied-wiedzia HM zk HH
+aszcz z usek morskiego smoka OM zk HH
+aszcz z wilczej sk!ry HP zk HH
+ochodnia R zk +owszechna
Siodo T uprz HP;R(K K
Strzay owcy HP;(K zk Q
7oda bogosawiona M zk Q
7ytrychy HM zk Q

*e"li pokaesz si na balu hrabiny w tych achmanach, to zapewniam,
e nie doy#esz wybuchu skandalu.
- Abelberd von Tinzberg, arystokrata z Nuln
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

41 | S t r o n a
K Kr ro op pi ie er rz z: :
-a co ko"u dobry wierzc(owiec, jeli z%inie w bitwieL ,(ronicy zwierz pancerz
rozwizuje ten proble"# $ziki nie"u kawalerzyci nie "usz troszczy si o oc(ron
wierzc(owca podczas bitwy# -iestety, w przeciwiestwie do nor"alnyc( pancerzy, kropierz
czy ladry s niezwykle kosztowne#
8broja dla wierzchowca wykonana jest w podobny spos!b, jak opancerzenie dla
czowieka" #oe by zrobiona z utwardzanej lub wiekowanej sk!ry, z
przeszywanicy, k!ek kolczych, elaznych usek albo z caych pyt stali"
)ASA!$: #odel dosiadajcy wierzchowca w kropierzu otrzymuje premi$ ;2
do Ochrony Pancerza lub otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada
+%5&/.8%"
5aley zauway, e wierzchowiec podlegajcy zasadzie specjalnej
+:07@. wyposaony w kropierz otrzymuje ;2 do Ochrony Pancerza lub
otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%"
C%A: 32 zkD !(S8<-%(:?: E"
K Ks si i & &a a ' 'i ie e/ /z zy y t ta a5 5e em mn ne e5 5: :
+si%i /iedzy *aje"nej to opase to"iszcza, a wikszo z nic( zawiera analiz
konkretne%o proble"u lub jedne%o czaru, a take rozwaania na te"at natury "a%ii i
osobiste uwa%i autora dotyczce powyszyc( te"atw# -iestety ksi%i takie zawieraj take
wiado"oci dotyczce kwestii znacznie bardziej nieprzyje"nyc( i zowro%ic(# *y", ktrzy
wiedz cze%o szuka, +si%i /iedzy *aje"nej o&eruj zakazane sekrety "rocznej "a%ii#
<owcy czarownic bez ustanku poszukuj zakazanyc( to"w, usiujc je zniszczy lub
za"kn w "urac( twierdzy 0laubenniedric(#

,op!ki model #%<% posiada 4si.g. wiedzy ta,emne, moe w *azie magii posugiwa si$
dodatkowym, r!nym od dotychczas poznanych, losowo wybranym zakl$ciem z
praktykowanej 'radyc,i $agii"
"WACI: owcy czarownic1 @iostry @igmara oraz Prezbiterzy @igmara bez ustanku
poszukuj zakazanych tom!w usiujc je zniszczy lub zamkn w
murach swych twierdz" #odele w szeregach kt!rych su ,3&9:751
51/5%71,8A modeli posiadajcych 4si.g. iedzy 'a,emne," +onadto,
przedmiot jest niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych su
,3&9:751"
C%A: 12KK>M21 zkD !(S8<-%(:?: 12"
K K0 0c ch ha ar rs sk ka a K Ks si i & &a a ( (t ty yP Pk ko o / /o o' 'I I/ /c ca a) ): :
-izioki syn z dwc( rzeczyJ z niezwyke lepkic( doni i wy"ienitej kuc(ni# = o ile
kradziee nie przysparzaj i" zwolennikw, to nie"al nie sposb spotka ko%o, kto
od"wiby zjedzenia posiku przy%otowane%o przez nizioka#

'imit modeli kompanii, kt!rej ,:7@,&% posiada 4ucharsk 4si.g. zawierajc
przepisy na najsmaczniejsze potrawy przygotowywane przez zamieszkujcych (rain$
8gromadzenia kucharzy, zostaje zwi$kszony o ;1 )naley jednoczenie zauway, e
liczba modeli w kompanii nie moe przekroczy 22 postaci*"
"WACI: 4ucharska 4si.ga jest niedost$pna dla kompanii @kaHenw,
"aszczuro+udzi, 4rasno+udw oraz Nieumar/ych i 7ie+onoskrych"
C%A: 32K3K> zkD !(S8<-%(:?: D"
* *a at ta ar rn ni ia a A A P Pa at ta ar rn ni ia a s sz zt to or rm mo o' 'a a: :
Aatarnia daje janiejsze wiato ni ka%anek, %wnie za spraw %rubsze%o knota# 4o"ie
latarni sztor"owej c(roni szklana osona, ktra zabezpiecza knot przed wiatre" i wod#
:ako paliwa do latarni uywa si oleju#

#odel uywajcy +atarni lub +atarni sztormowe, otrzymuje mody=ikator K>U do
odlegoci, w jakiej wykrywa wszystkie ukryte postacie" +onadto, naley zauway, e
dop!ki model uywa +atarni, ale nie wyposaonej w klosze i osony +atarni sztormowe,,
dop!ty nie moe si$ ukry6"
'atarnie mog posuy take jako or$, ale s wtedy traktowane jak
improwizowana bro: dystansowa z cech or.a +C:5A&4 %0%(" 3yta w ten spos!b latarnia
zostaje zniszczona"
"WACI: brak"
C%A: 12 zk?22 zkD !(S8<-%(:?: D?E"
* *i in na a A A h ha ak k: :
Mocny sznur i "etalowy (ak stanowi nieodczny ele"ent wyposaenia wdrujcyc(
szlaka"i .tare%o ;wiata bo(aterw#
#odel uywajcy splecionej z konopnych w!kien liny i stalowego haku moe
przerzuci nieudany test wspinaczki"
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
* *0 0n ne et ta a: :
Auneta jest do dro%a i rzadko spotykana, bowie" jej wykonanie nie jest proste# *rzeba
odpowiednio oszli&owa soczewki, a nastpnie za"ocowa je w blaszanej tulei# Mi"o to
wielu o&icerw korzysta z lunet, aby ledzi prze"ieszczanie si wro%ic( onierzy na polu
bitwy# /iksze lunety, zwane teleskopa"i, szcze%lnie upodobali sobie astrolo%owie, ktrzy
dziki ni" s w stanie ledzi ruc( %wiazd na niebie#

#odel, kt!ry przytwierdzi lunet$ do kuszy lub muszkietu dowolnego rodzaju
otrzymuje premi$ ;1 do testu tra*ienia, zasi$g takiej broni zostaje zwi$kszony o K>U, a
sam or$ zyskuje cech$ S0.8/'/& 74B:.:74" +onadto, posta kt!ra korzysta z
lunety, moe potroi zasi$g w jakim wykrywa ukryte modele"
"WACI: brak"
C%A: 21K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,a a& &i is s i in na ao oc ca at ti io on ne em m % %e eh he ek k: :
-iepozorny, oprawiony w czarn skr wolu"in zawiera opis blu!niercze%o rytuau
stworzone%o przez Meistera )ltberta 'er%(oltza znane%o wrd uczonyc( .tare%o ;wiata
jako Ma%is in8ocatione" -e(ek# 4owiadaj, e prawidowo przeprowadzony cere"onia
pozwala -ekro"anto" wezwa na swe%o usu%i potne i "iertelnie niebezpieczne
Monstru"#

,:7@,&% kompanii, w szeregach kt!rej suy #%< posiadajcy $agis inHocationem
Nehek moe w czasie rozgrywania sekwenc,i po potyczce pr!bowa zatrudni $onstrum
$eistera 0ergho+tza )zobacz R()!)IA3 +4I: %A;,% (S8R)A A -(S8ACI
!RA,A8"*"
"WACI: $agis inHocationem Nehek jest dost.pny wycznie dla modeli
podlegajcych zasadzie specjalnej #%< sucych w szeregach kompanii
Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1
Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw oraz Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch i
Nieumar/ego tabor +udu @trigosu"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,a aP PP Pe e0 0s s , ,a aP Pe eX Xi ic ca ar r0 0m m: :
Malleus Male&icaru" znany take jako >Mot na czarownice@ to podrcznik owcw
czarownic# 5pasa ksi%a to ko"pendiu" wiedzy o czarostwie, czarownikac( i ic( zwizku
z ,(aose"# +si%a podzielona jest na trzy czciJ pierwsza dowodzi istnienia "a%ii, dru%a
przedstawia rodzaje czarownikw, w ostatniej za zawarto sposoby wykrywania, sdzenia
i pozbywania si kultystw ,(aosu#

0ohater posiadajcy $a++eus $a+e*icarum odczuwa arliw 51/5%71G do modeli
podlegajcych zasadzie specjalnej #%<, 51/3#%.C4 i 1S0:0% /0/.4&85%, '/54
,3&9 oraz ,/#:5, :+S0%54 i wszystkich stworze o naturze &9%:04&85/>"
"WACI: $a++eus $a+e*icarum jest dost.pny wycznie dla modeli podlegajcych
zasadzie specjalnej ,3&9:754 oraz bohaterw kompanii owcw czarownic
oraz @istr @igmara"
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,a ap py y: :
Mapy podobnie jak ksiki s cenny" i trudno dostpny" toware"# +orzystaj z nic(
przede wszystkic( nawi%atorzy, odkrywcy i kapitanowie okrtw# /ikszo "ap
naniesiona jest na wyprawion zwierzc skr lub dobrej jakoci per%a"iny# :ak do tej
pory niedoci%niony"i "istrza"i karto%ra&ii s 2l&owie, ktryc( "apy s nie"al bezbdne#

<racz, kt!ry zakupi map$ dla swojej druyny musi wykona rzut K> i odczyta
wynik z 8A7*I !(K3A!%(:CI ,A-$" 7ynik rzutu okreli stopie dokadnoci z
jakim wykonana zostaa mapa"

"WACI: brak"
C%A: 1K4K> zkD !(S8<-%(:?: F"
, ,e ec ch ha an ni ic cz zn ne e s sk kr rz zy y/ /O Oa a: :
6aprojektowane i zbudowane przez Aeonarda z Mira%liano, szalone%o %eniusza i wynalazc,
"ec(aniczne skrzyda cz w sobie najnowsze osi%nicia inynierii# Aekka i niezwykle
wytrzy"aa konstrukcja pozwala sterujcy" skrzyda"i awiatoro" na lot#
#odel wyposaony w mechaniczne skrzyd/a podlega zasadzie specjalnej ':0"
"WACI: $echaniczne skrzyd/a s dost$pne wycznie dla nalecych do
bractwa Ptasznikw z )artrazzy szalonych bohaterw sucych w
kompanii Psw o,ny"
C%A: 31KK>M1 zkD !(S8<-%(:?: 11"
( (& &n ni is st te e s st tr rz za aO Oy y: :
-iektrzy rze"ielnicy owijaj %roty strza, nasczony"i w s"ole i innyc( atwopalnyc(
substancjac(, sz"ata"i#
Strzay sprzedawane s w p$kach wystarczajcych na jedn potyczk." +odpalone, przed
wystrzeleniem z dowolnego rodzaju uku, strzay zamieniaj si$ miertelnie
niebezpieczne pociski ranice wrog!w ywym ogniem" 'ra*ienia z broni dystansowej
strzelajcej ognistymi strzaami zyskuj cech. or.a +C:5A&4 %0%("
"WACI: brak"
C%A: 11KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
8A7*A !(K3A!%(:CI ,A-$
K> W$%IK
1 FA3S)$WAQ #apa jest =aszywa i wyprowadza druyn$ na manowce" +rzeciwnik moe
automatycznie wybra nast$pny scenariusz, kt!ry b$dzie rozgrywany"
2L3 (C=*%IK(WA6 #apa cho przydatna, to wykonana jest pobienie i niestarannie" <racz
moe przerzuci jedn kostk$ podczas najbliszej *azy eksp+orac,i rozgrywanej w czasie
sekwenc,i po potyczce" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"
4 ,A-A -(!!R(CI6 Sporzdzona dziwnym, obcym i niepokojcym charakterem pisma
mapa ukazuje wski wycinek wyrytych pod powierzchni ziemi korytarzy i jaski" <racz
moe automatycznie wybra nast$pny scenariusz, kt!ry b$dzie rozgrywany"
1 !(K3A!%A6 #apa zostaa sporzdzona niedawno i jest w miar$ szczeg!owa" <racz
moe przerzuci do trzech kostek podczas najbliszej *azy eksp+orac,i rozgrywanej w czasie
sekwenc,i po potyczce" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"
> ,IS8R)(WSKA ,A-A6 0o prawdopodobnie jedna z map /l=ich kartogra=!w
sporzdzona na prob$ 1mperatora (arlaIEranza" <racz zawsze moe przerzuci jedn
kostk$ w *azie eksp+orac,i rozgrywanej w czasie sekwenc,i po potyczce" <racz moe skorzysta
z waciwoci mapy pod warunkiem, e bohater, kt!ry posiada map$ nie zosta y/czony
z akc,i!"

W Wa ar rh he ei im m

4 42 2 | | S S t t r r o o n n a a
- -a a' ' . .: :
4awe to olbrzy"ie i nieporczne tarcze, uywane przez piec(ot do osony kusznikw
przed wro%i" ostrzae", rozsawione przez synn ko"pani naje"nikw z *ilei 3
5blnikw 'ra%anzy# / odrnieniu od innyc( tarcz, pawe zapewniaj znaczn oson
dla obrocy#
&i$kie i niepor$czne paw$e chroni przed pociskami wystrzelony z broni dystansowe,,
jednake w walce wr$cz nie zapewnia adnej ochrony" +onadto paw$e mog suy
jako =orkiet, stanowic podp!rk$ pod wymagajc =orkietu bro paln"
"WACI: #odel piechura dziercy paw$ otrzymuje premi$ ;2 do Ochrony
Pancerza przeciwko pociskom wystrzelonym z broni dystansowe, lub
otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%" +onadto,
wyekwipowany w paw$ model nie moe biega6 oraz +ata6"
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
- -i iP Po ot tk ka a: :
/ykonana z najlepszej skry, ocieplana i wyposaona w %o%le czapka jest niezbdny"
wyposaenie" kade%o pilota Myrokoptera#
+ilot dysponujcy pilotk, na potrzeby testu pi+otau otrzymuje premi$ ;1 do wartoci
testowanego wsp!czynnika"
"WACI: brak"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: >"
- -O Oa as sz zc cz z P PX XI I' ': :
*kane z wosw 2l&ic( panien i splatane z ywy"i li"i wityc( drzew, 2l&ie paszcze to
przepikne i bezcenne arte&akty# 6darza si, e s o&erowane jako dar dla bo(atera, ktry
przysuy si sprawie 2l&w z )t(el Aoren# =nn "etod, c(o czsto bardziej niebezpieczn,
jest zdarcie ic( ze zwok pokonanyc( 2l&w#
(unszt wykonania P/aszcza !+*w powoduje, e trudniej zauway noszc go osob$"
7szystkie ataki broni dystansow wymierzone w model noszcy P/aszcz !+*w
wykonywane s kar I1 do tra*ienia" +onadto, dystans z jakie mona wykry ukryty
model odziany w P/aszcz !+*w zostaje zmniejszony o poow$"
+onadto bohater odziany w P/aszcz !+*w podlega zasadzie specjalnej
871%,:7&%" 5aley take zauway, e model bohatera nie moe uywa na raz
wi$cej ni jednego paszcza dowolnego rodzaju"
"WACI: (rasnoludowie, kt!rzy wci chowaj w swych sercach g$bokie
urazy do /l=!w, nigdy nie zakupi, a tym bardziej nie zao P/aszcza
!+*w" ,la 5enych !+*w z ;the+ 5oren przedmiot posiada !(S8<-%(:?
Powszechn"
C%A: 22KK>M1 zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -O Oa as sz zc cz z z ze e s sk kI Ir ry y P P' 'a a: :
4aszcze wykonane ze skry wasnorcznie upolowane%o lwa s atrybute" 'iayc( Aww,
du"nyc( 2l&ic( wojownikw sucyc( w krlewskiej stray +rla Deniksa ?lt(uanu#
#odel odziany w P/aszcz ze skry +wa otrzymuje premi$ ;2 do Ochrony Pancerza
przeciwko atakom wykonanym broni dystansow lub otrzymuje Ochron. Pancerza na
1K przeciwko takim atakom, jeli nie posiada +%5&/.8%" 5aley take zauway, e
model bohatera nie moe uywa na raz wi$cej ni jednego paszcza dowolnego
rodzaju"
"WACI: P/aszcz ze skry +wa jest dost.pny wycznie dla 0ia/ych 5ww oraz godnych
tego zaszczytu bohaterw sucych w kompanii !+*w ysokiego -odu"
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -O Oa as sz zc cz z z ze e s sk kI Ir ry y n ni ie e/ /_ _' 'i ie e/ /z zi ia a: :
,ikie paszcze wykonane ze skry wasnorcznie upolowanyc( nied!wiedzi s atrybute"
wyznawcw ?rsuna, 5jca 4ranied!wiedzia#
#odel odziany w P/aszcz ze skry niedAwiedzia otrzymuje premi$ ;2 do Ochrony Pancerza
przeciwko atakom wykonanym broni dystansow lub otrzymuje Ochron. Pancerza na
1K przeciwko takim atakom, jeli nie posiada +%5&/.8%" 5aley jednak zauway, e
ci$ki paszcz ogranicza ruchy modelu, kt!ry traktowany jest tak, jakby nosi ./,51
+%5&/.8" 5aley take zauway, e model bohatera nie moe uywa na raz wi$cej
ni jednego paszcza dowolnego rodzaju"
"WACI: P/aszcz ze skry niedAwiedzia jest dost.pny wycznie dla 4ap/anw #rsuna
oraz bohaterw sucych w 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -O Oa as sz zc cz z z z O O0 0s se ek k m mo or rs sk ki ie e& &o o s sm mo ok ka a: :
?szyte z usek potworw za"ieszkujcyc( otc(anie /rzce%o Morza paszcze c(roni ciao
przed strzaa"i i pociska"i#
#odel odziany w P/aszcz z /usek morskiego smoka otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony
Pancerza lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" +onadto
P/aszcz z /usek morskiego smoka zapewnia premi$ ;2 do Ochrony Pancerza przeciwko
atakom wykonanym broni dystansow lub Ochron. Pancerza na 1K przeciwko takim
atakom, jeli model nie posiada +%5&/.8%" 5aley take zauway, e model bohatera
nie moe uywa na raz wi$cej ni jednego paszcza dowolnego rodzaju"
"WACI: P/aszcz z /usek morskiego smoka jest dost.pny wycznie dla 4orsarzy oraz
godnych tego zaszczytu bohaterw sucych w kompanii $rocznych !+*w"
C%A: 31 zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -O Oa as sz zc cz z z z ' 'i iP Pc cz ze e5 5 s sk kI Ir ry y: :
4odobnie jak Mot ?lrykaski 4aszcze z wilczej skry s atrybuta"i wojownikw i
te"plariuszy 'iae%o /ilka#
#odel odziany w P/aszcz z wi+cze, skry otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
przeciwko atakom wykonanym broni dystansow lub otrzymuje Ochron. Pancerza na
>K przeciwko takim atakom, jeli nie posiada +%5&/.8%" 5aley take zauway, e
model bohatera nie moe uywa na raz wi$cej ni jednego paszcza dowolnego
rodzaju"
"WACI: P/aszcz z wi+cze, skry jest dost.pny wycznie dla 4ap/anw #+ryka
oraz bohaterw druyny 7bro,nych z $iddenheim"
C%A: 12 zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -o oc ch ho o/ /n ni ia a: :
4oc(odnia to %ruby kij, ktre%o jeden koniec zosta zanurzony w s"ole i owinity sz"ata"i
nasczony"i atwopaln substancj#
+ochodnia moe posuy take jako or$, ale jest wtedy traktowana jak bro:
improwizowana z cech or.a +C:5A&4 %0%("
"WACI: brak"
C%A: 2 zkD !(S8<-%(:?: Powszechna"
S Si io o/ /O Oo o A A 0 0p pr rz zG G. .: :
.iodo to siedzisko wykonane z twardej skry, dopasowane do koskie%o %rzbietu i
przytrzy"ywane w "iejscu przez popr%# ?prz jest wykonana z paskw skry i
ele"entw "etalowyc(, ktre naoone na pysk konia pozwalaj je!d!cowi utrzy"a nad
ni" kontrol#
(awalerzysta dysponujcy rz$dem koskim, na potrzeby testu ,eAdziectwa otrzymuje
premi$ ;1 do wartoci testowanego wsp!czynnika"
"WACI: brak"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: >"
S St tr rz za aO Oy y O Oo o' 'c cy y: :
/ytwarzane przez "yliwyc( z $rakwaldu du%ie strzay o "asywnyc( %rotac(,
przeznaczone s do polowania na %rube%o zwierza#
Strzay sprzedawane s w p$kach wystarczajcych na jedn potyczk." #odel, kt!ry
strzelajc z dowolnego rodzaju uku, uywa strza owcy otrzymuje premi$ ;1 do
testu zranienia"
"WACI: brak"
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
W Wo o/ /a a J JO Oo o& &o os sO Oa a' 'i io on na a: :
*o kolejny zwyczaj, ktre%o poc(odzenie si%a wstecz do czasw /ojen z /a"pira"i#
4rzy%otowanie wiconej wody wy"a%a bo%osawiestwa kapana lub witobliwej
osoby# -iektrzy wojownicy przed kad bitw poddaj si rytualne"u oczyszczeniu z rk
prezbiterw .i%"ara, ktrzy spryskuj ic( bo%osawion wod lub oleje"#
+rzechowywana w glinianej lub szklanej =iolce bogosawiona woda moe zosta
uyta jako improwizowana bro: dystansowa" 1stoty 51/3#%.C/, /0/.4&85/, '/5/
,3&94 oraz ,/#:54 i :+S0%51, kt!rzy zostan tra=ieni =iolk zawierajc
bogosawion wod$ zostaj automatycznie zranieni bez moliwoci skorzystania z
Ochrony Pancerza"
"WACI: ,la modeli podlegajcych zasadzie specjalnej ,3&9:754 oda
0/ogos/awiona posiada !(S8<-%(:? Powszechn"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: E"
W Wy yt tr ry yc ch hy y: :
/ skad zestawu wytryc(w wc(odzi kilka kluczy, cienkic( drucikw i szczypiec#
,zi$ki tym narz$dziom, bohater na pocztku *azy ruchu moe pr!bowa otworzy
zamkni$te drzwi wykonujc test wsp!czynnika I%IC;A8$WA zamiast testu SI3$"
+onadto, na pocztku kolejnej *azy ruchu, po wykonaniu udanego testu I%IC;A8$W$
drzwi mog zosta ponownie zamkni$te"
"WACI: brak"
C%A: 11 zkD !(S8<-%(:?: E"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

43 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

4 44 4 | | S S t t r r o o n n a a
8 8r r0 0c ci iz zn ny y A A m mi ik ks st t0 0r ry y: :
0rucizny to substancje cz$sto wykorzystywane przez skrytob!jc!w, a niekiedy take
przez ambitnych i bezwzgl$dnych arystokrat!w" +omysowy i wyrachowany truciciel
moe zabi niemal kadego"
0rucizny s bardzo nietrwae i szybko trac swoje zab!jcze waciwoci"
8amkni$ta w =iolce trucizna, kt!ra nie zostanie wykorzystana do koca potyczki ulotni
si$ i straci swe waciwoci" 8awart w =iolce porcj trucizny mona w trakcie sekwenc,i
po potyczce w czasie podzia/u ekwipunku zatru ostrze pojedynczej broni sieczne, lub broni
drzewcowe,3 0rucizn mona take pokry komplet ostrzy broni miotane, lub groty strza
czy bet!w miotanych z broni dystansowe, nieprochowe," 5aniesiona na or$ trucizna
b$dzie skuteczna jedynie do koca kolejnej rozgrywki" 5aley zauway, e or$
moe by zatruty wycznie jednym rodzajem trucizny na raz" +onadto, trucizny nie
mona nanie na ostrza broni magiczne,, runiczne, oraz mechaniczne,"
#ikstury to napoje, kt!rych spoycie wywouje niezwyke e=ekty" 1ch
warzenie wymaga znajomoci zi! lub receptur alchemicznych"
>eli w opisie specy=iku nie napisano inaczej, model musi spoy mikstur$ w
trakcie sekwenc,i po potyczce w czasie podzia/u ekwipunku, a dziaanie specy=iku utrzymuje
si$ do koca kolejnej potyczki" 7 czasie rozgrywki bohater moe znajdowa si$ pod
dziaaniem wycznie jednej, wypitej ostatnio mikstury"
C Cz za ar rn ny y 5 5a a/ / ( (t tr r0 0c ci iz zn na a) ): :
* trucizn uzyskuje si z cia s"okw "orskic( za"ieszkujcyc( wody 5ceanu
6ac(odnie%o# -awet lekkie skaleczenie broni, ktrej ostrze zostao zanurzone w jadzie,
wywouje potworny bl#
8atruta bro zyskuje cechy or.a premia K1 do SI3$ oraz +./&484>5/ 3,/.8/51/"
"WACI: brak"
C%A: 32K2K> zkD !(S8<-%(:?: E"
C Cz za ar rn ny y P Po ot to os s ( (t tr r0 0c ci iz zn na a) ): :
,zarny lotos to "iertelnie trujca rolina, ktra ronie w dun%lac( krain 4oudnia#
:strze pokryte t substancj zyskuje cech. or.a 8%0.304 %0%("
"WACI: ,la Ska\en!w z (lanu +estilens )zarny +otos posiada
!(S8<-%(:? >"
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
C Cz zO Oo o' 'i ie ec cz za a z z& &0 0J Ja a ( (t tr r0 0c ci iz zn na a) ): :
,zowiecza 6%uba to jedna z najbardziej "iertelnyc( trucizn, jakie kiedykolwiek
przyrzdzono, nawet naj"niejsza rana nie zabli!nia si i prowadzi do wykrwawienia#

7 rzutach na zranienie SI3A tra*ienia zadanego or$em pokrytym )z/owiecz 7gub.
przed uwzgl$dnieniem mody=ikator!w broni ronie, dop!ki nie zr!wna si$ ze
wsp!czynnikiem W8 przeciwnika, a do maksymalnego poziomu >" 0ak
zmody=ikowana SI3A jest r!wnie uywana do obliczania mody=ikator!w do Ochrony
Pancerza"
"WACI: brak"
C%A: 12K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
! !a ar r C Cr re et ty y ( (m mi ik ks st t0 0r ra a) ): :
/dyc(anie oparw tej niezwykej "ieszanki zi i skadnikw alc(e"icznyc( wyostrza
z"ysy#
,o koca potyczki model otrzymuje premi$ ;1 do wszystkich test!w tra*ienia"
"WACI: brak"
C%A: 32 zkD !(S8<-%(:?: 12"
s se en nc c5 5a a C Ch ha ao os s0 0 ( (m mi ik ks st t0 0r ra a) ): :
/ypicie naparu wywouje przeraajce wizje rzezi i "ierci, nato"iast e&ekte" uboczny"
jest znacznie podwyszony pozio" wyczulenia na z"iany w /iatrac( Ma%ii#
0en gorzki napar, przyrzdzany z m!zgu 8wierzoczeka lub Pomiotu )haosu, ma tak
obrzydliwy smak, e spoywajcy otrzymuje automatyczne tra=ienie z SI3B 1" #odel,
do koca potyczki otrzymuje premi$ ;1 do poziomu mocy przy kadym rzucanym
zakl$ciu"
"WACI: brak"
C%A: 32K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
C Cr ro oJ Jo o' 'y y k ko or rz ze e^ ^ ( (t tr r0 0c ci iz zn na a) ): :
4owiada si, e rosncy w c"entarnej zie"i %robowy korze zdolny jest pooy kres
plu%awe"u istnieniu wszelkic( nienaturalnyc( istot#
:strze, pokryte wywarem z grobowego korzenia, uyte przeciwko modelowi
podlegajcemu zasadzie specjalnej ,/#:5, 1S0:0% /0/.4&85% oraz '/54 ,3&9 i
51/3#%.C4 uznawane s za magiczne oraz zyskuj cech. or.a 8%0.304 %0%("
"WACI: brak"
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
C Cr rz zy yJ Jk ki i S Sz za aP Po on ne e& &o o K Ka ap pe eP P0 0s sz zn ni ik ka a ( (n na ar rk ko ot ty yk k) ): :
*e (alucyno%enne %rzyby s niez"iernie popularne wrd ple"ion 0oblinw, jakie
za"ieszkuj 0ry +raca ;wiata#
#odel, kt!ry spoyje grzybki podlega zasadzie specjalnej E3.1%"
+o zakoczeniu potyczki naley wykona rzut K> dla kadego modelu, kt!ry
spoy 2rzybki @za+onego 4ape+usznika" 7ynik 1 oznacza, e model od tej pory podlega
zasadzie specjalnej <C3+:0%, 2L1 oznacza, e umys postaci poradzi sobie z
halucynogennym wpywem grzyb!w, za wynik > oznacza, e od tej pory model
podlega zasadzie specjalnej E3.1%"
"WACI: brak"
C%A: 22K3K> zkD !(S8<-%(:?: E"
; ;a a/ / m ma an nt ti ik ko or ry y ( (t tr r0 0c ci iz zn na a) ): :
* trucizn "ona pozyska z wydzielin "antikory# ,(o jest to substancja wysoce trujca,
"a pewne uboczne waciwoci wykorzystywane w "edycynie#
'ra*iona i zraniona istota musi wykona test C-" 5iepowodzenie oznacza, e
nieszcz$nik natychmiast zapada w g$boki sen i zostaje y/czony z akc,i!
"WACI: brak"
C%A: 42K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
; ;a a/ / p pa a5 5G Gk ka a ( (t tr r0 0c ci iz zn na a) ): :
*a %ro!na trucizna paraliujca pozyskiwana jest z cia zwierz otrutyc( pajczy" jade"#
8atruta bro zyskuje cech. or.a +./&484>5/ 3,/.8/51/"
"WACI: brak"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
; ;a a/ / z zi ie eP Po on ne e& &o o s sk ko or rp pi io on na a ( (t tr r0 0c ci iz zn na a) ): :
* szcze%lnie %ro!n trucizn pozyskuje si z jadu pewne%o %atunku skorpionw yjcyc(
wrd piaskw )rabii# 4odobnie jak w przypadku jadu pajkw, trucizn skorpionw
pozyskuje si z truc(e ukszonyc( przez nie stworze# =c( skaon krew przelewa si do
zbiornika, %dzie wysyc(a, a nastpnie jest ucierana na drobny proszek#

'ra*iona zatrutym or$em o=iara, kt!rej nie powiody si$ rzuty na Ochron. Pancerza"
zostaje automatycznie y/czona z akc,i!
"WACI: brak"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
; ;a a/ / . .m mi ii i ( (t tr r0 0c ci iz zn na a) ): :
,zarne "ije z )rabii nale do najbardziej jadowityc( wy .tare%o ;wiata# :edynie
najzrczniejsi owcy potra&i uzyska trucizn z ic( %ruczow jadowyc(, a nawet wrd
nic( zdarzaj si o&iary "iertelne# 4ynna trucizna dziaa niczy" kwas, parzc i wyerajc
skr, a jej opary "o% powodowa silne zawienie, a nawet uszkodzenie wzroku#

'ra*iona zatrutym or$em o=iara, kt!rej nie powiody si$ rzuty na Ochron. Pancerza,
zostaje natychmiast Powa+ona na ziemi.! i zostanie y/czona z akc,i! jeli nie wykona
udanego testu W8"
"WACI: brak"
C%A: 42K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
K Ko or rz ze e^ ^ m ma an n/ /r ra a& &o or ry y ( (n na ar rk ko ot ty yk k) ): :
*a rolina staa si popularna za spraw szalecw, na ktryc( dziaa otpiajco#
>edna porcja mandragory wystarczy, by popa w gro-ne uzalenienie" +o
zakoczeniu kadej potyczki model musi wykona test C-, udany test oznacza e
model przezwyci$a g!d narkotyczny" 5ieudany test oznacza, e posta musi
spr!bowa kupi dawk$ narkotyku i natychmiast go zay" >eli model nie zdob$dzie
dawki narkotyku, opuszcza nast$pn potyczk. i zaczyna cierpie z powodu godu
narkotycznego" /=ekt godu narkotycznego utrzymuje si$ do chwili, gdy model zayje
nast$pn porcj$ mandragory"
8aycie korzenia mandragory blokuje dziaanie ukadu nerwowego, model
otrzymuje premi$ ;1 do wsp!czynnika W8" +onadto, wynik Powa+ony na ziemi.! 7
8A7*I FK8 )RA%I%IA naley traktowa jako Oszo/omiony!"

"WACI: brak"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: D"
, ,i ik ks st t0 0r ra a P Pe ec cz zn ni ic cz za a ( (m mi ik ks st t0 0r ra a) ): :
4owiada si, e sporzdzane przez "edykw i kapanki .(allyi "ikstury zdolne s
wyleczy najpowaniejsze nawet rany#
0ohater, pod warunkiem e nie jest zwizany wa+k wr.cz, moe spoy lecznicz
mikstur$ w *azie rozpocz.cia tury" Eiolka mikstury przywraca wszystkie utracone do tej
pory punkty #$W(8%(:CI"
"WACI: brak"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
8R"CI)%$ A ,IKS8"R$
8R"CI)%$ A ,IKS8"R$ C%A !(S8<-%(:?
&zarny jad OP;R(K zk Q
&zarny lotos HP;(K zk Q
&zowiecza zguba MP;O(K zk HP
,ar <rety OP zk HP
/sencja &haosu OP;R(K zk N
<robowy korze HP;(K zk Q
<rzybki Szalonego (apelusznika RP;O(K zk Q
>ad mantikory LP;R(K zk N
>ad pajka RP;(K zk Q
>ad zielonego skorpiona JM;O(K zk HP
>ad mii LP;R(K zk N
(orze mandragory RP;(K zk J
#ikstura lecznicza HP;R(K zk N
#leko niziok!w RM zk N
#!zgotrzep <uzzli HP;(K zk Q
+iwo Bugmana MP;O(K K
Sokole :ko M zk K
Szkaratny cie RM;R(K Q
7!dka RM;R(K K

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

41 | S t r o n a
, ,P Pe ek ko o n ni iz zi io oO Ok kI I' ' ( (m mi ik ks st t0 0r ra a) ): :
0sty, "leczny napj o %orzki" s"aku pozostawia w ustac( pijce%o kredowy pos"ak# 4o
spoyciu "ikstury "odel zyskuje lepsz koordynacj ruc(ow i poprawia si je%o z"ys
rwnowa%i#
,o zakoczenia potyczki model otrzymuje mody=ikator ;3 do wsp!czynnika
I%IC;A8$WA" 3bocznym e=ektem dziaania mleka jest osabienie umysu, co
powoduje mody=ikator L1 do test!w C-"
"WACI: brak"
C%A: 21 zkD !(S8<-%(:?: F"
, ,I Iz z& &o ot tr rz ze ep p C C0 0z zz zP Pi i ( (n na ar rk ko ot ty yk k) ): :
/arzony z niebezpiecznie uzaleniajcyc( %rzybw i wielu innyc( niezidenty&ikowanyc(
skadnikw, %ryzcy wywar "oe poprowadzi pijce%o do niebywayc( wyczynw,
tudzie wypali "u wntrznoci do szcztu#

0ohater, pod warunkiem e nie jest zwizany wa+k wr.cz, moe spoy $zgotrzep
2uzz+i w *azie rozpocz.cia tury" 5ast$pnie naley wykona rzut K>" 7ynik 1L2 oznacza,
e bohater do zakoczenia rozgrywki podlega zasadzie specjalnej <C3+:0%D 3L4
oznacza, e do zakoczenia potyczki model paa 51/5%71&1A do wszystkichD za
rezultat 1L> oznacza, e model bohatera do zakoczeni rozgrywki podlega zasadom
specjalnym E3.1% i 51/5%71G"
"WACI: brak"
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
- -i i' 'o o 7 70 0& &m ma an na a ( (m mi ik ks st t0 0r ra a) ): :
1eceptura owe%o zacne%o trunku zostaa opracowana przez :ose&a 'u%"ana i to z je%o
browaru popyna w .tary ;wiat rzeka doskonae%o piwa#
Druyna, kt!ra w trakcie sekwenc,i po potyczce w czasie podzia/u ekwipunku opr!ni
beczuk$ Piwa 0ugmana do koca kolejnej potyczki automatycznie zdaje wszystkie testu
S0.%&93 T <.:84"
"WACI: brak"
C%A: 12K3K> zkD !(S8<-%(:?: >"
S So ok ko oP Pe e o ok ko o ( (m mi ik ks st t0 0r ra a) ): :
4odobno wynalazca"i receptury na t niezwyk "ikstur s 2l&i alc(e"icy z lasu )t(el
Aoren, jednak niedawno pojawia si take w ="periu"# /ie %osi, e pewien 2l&i
czarodziej zosta za"ordowany, ale je%o wiedza w zakresie alc(e"ii nie z%ina wraz z ni"#
@oko+e Oko to mikstura niekiedy uywana przez kusznik!w i ucznik!w" >ej spoycie
zapewnia premi$ ;1 do wszystkich test!w tra*ienia z broni dystansowej
wykonywanych do zakoczenia potyczki" >ednake w tym czasie, posta otrzymuje
kar$ I1 do wsp!czynnika WW"
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: >"
S Sz zk ka ar rO Oa at tn ny y c ci ie e^ ^ ( (n na ar rk ko ot ty yk k) ): :
-arkotyk wytwarzany jest z estalijskic( szkaratnyc( dbw i naley do najbardziej
uzaleniajcyc( substancji znanyc( w .tary" ;wiecie#
+o wypaleniu jednej dawki model otrzymuje mody=ikator ;K3 do wsp!czynnika
I%IC;A8$WA oraz K1 do wsp!czynnik!w S)$7K(:? i SI3A" 5arkotyk dziaa przez
jedn potyczk." +o zakoczeniu potyczki model musi wykona test C-" 5ieudany test
oznacza, e otrzymuje mody=ikator I1 do wsp!czynnik!w WW i "S" 0en e=ekt mija
dopiero po wypaleniu nast$pnej porcji narkotyku"
"WACI: brak"
C%A: 21K2K> zkD !(S8<-%(:?: E"
W WI I/ /k ka a ( (m mi ik ks st t0 0r ra a) ): :
/dka jest jedny" z najwaniejszyc( towarw eksportowyc( +isle8a# +isle8ici lubuj si w
piciu wdki i czasa"i przypisuj %orzace waciwoci "a%iczne# Matki podaj wdk
swoi" rodzino", aby odpdzi c(oroby i utrzy"a ciepo podczas du%ic( zi"owyc(
wieczorw# /ojownicy pij %orza, aby zapewni sobie szczcie i odwa%# ,udzozie"cy
czsto kpi sobie z rzeko"yc( waciwoci te%o alko(olu, ale trzeba powiedzie, e
c(or%iew +isle8itw, ktra jest dobrze zaopatrzona w wdk walczy lepiej ni taka, ktrej
jej brak#
Druyna, kt!ra w trakcie sekwenc,i po potyczce w czasie podzia/u ekwipunku opr!ni baryk$
wdki do koca potyczki moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i <.:84" 7ynik
drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, modele automatycznie zdaj testy S%# 7
7%'&/"
"WACI: ,la nalecych do 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa modeli bohaterw dka
posiada !(S8<-%(:? Powszechn"
C%A: 21K2K> zkD !(S8<-%(:?: >"
W Wa ar rh he ei im m

4 4> > | | S S t t r r o o n n a a
-R(8)$ A !(!A8KI
-R(8)$ A !(!A8KI C%A !(S8<-%(:?
9ak H zk K
(olczyk H zk K
:paska na oko H zk K
+ytka czaszkowa RP;R(K zk HP
.ami$ weterana RP;R(K zk HP
Sztuczna noga HP;(K zk J

- -r ro ot te ez zy y A A / /o o/ /a at tk ki i: :
+rotezy to kategoria przedmiot!w zwizanych z ciaem postaci" 7 sporej cz$ci s to
bitewne pamitki lub konsekwencje ywota penego przemocy" Sztuczne r$ce, z$by i
inne tego typu akcesoria s cz$stym widokiem w Starym wiecie"
@ @a ak k: :
.ubstytut utraconej doni, jaki" jest (ak, to do stary wynalazek# $o przedra"ienia "ocuje
si %o za po"oc kawaka "ateriau i skrzanyc( paskw# 7aki kiepskiej jakoci s
pordzewiae i tpe, podczas %dy tej najlepszej jakoci wykonuje si z dro%ic( "etali,
dekoruje i ozdabia, a nawet wyposaa w specjalne akcesoria# -ajpopularniejszy"i
dodatka"i te%o rodzaju s noe, uc(wyty na poc(odnie, yki do zupy i %rzebienie#
"WACI: Cak moe by uywany przez te modele, kt!re w wyniku
-(WA#%$C@ (7RA#9 straciy do" #odel moe posugiwa si$
hakiem w walce uywajc go podobnie jak szty+etu lub uywa go jako
uchwytu na pochodnie lub +atarnie i +atarnie sztormowe"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: >"
K Ko oP Pc cz zy yk k: :
+olczyki to czsty widok na ulicac( "iasta .tare%o ;wiata# -osz je nie tylko kobiety, ale
take "czy!ni# -ajczciej przekuwa si uszy lub nosy# 'iuteria te%o typu zwykle nie
"a specjalne%o znaczenia i stanowi tylko ozdob# ,zase" kolczyki s wpinane ze
szcze%lnyc( powodw, na przykad jako znak osi%nicia dojrzaoci# 6arwno kolczyki do
uszu jak i do nosa, "o% rni si pod wz%lde" jakoci wykonania# ,zsto spotykane s
zwykle "iedziane %uzki lub kka, c(o niekiedy "ona zobaczy prawdziwe arcydziea
sztuki jubilerskiej#
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: >"
( (p pa as sk ka a n na a o ok ko o: :
4raktyczne i tanie zastpstwo dla szklane%o oka# 5paska na oku to kawaek "ateriau
noszony na rze"yku zawizany" z tyu %owy# 6asania i c(roni pusty oczod# Moe by
wykonana z rnyc( "ateriawJ od zwyke%o strzpu brudnej sz"aty po najdelikatniejsze
aksa"ity i jedwabie# +roje i wzory opasek na oczy z"ieniaj si wraz z trenda"i "ody#
/rd weteranw popularne s (erby re%i"entw i znaki rodowe ic( dowdcw#
"WACI: brak"
C%A: 1 zkD !(S8<-%(:?: >"
- -O Oy yt tk ka a c cz za as sz zk ko o' 'a a: :
4ytek czaszkowyc( uywa si do zakrycia ywej tkanki w "iejscac(, %dzie ko zostaa
strzaskana lub zostaa usunita w czasie operacji i odsonia wntrze %owy# 1ana
osaniana jest kawakie" obe%o "etalu i w ten sposb c(roni si ranne%o przed dalszy"i
obraenia"i# 4ytki czaszkowe kiepskiej jakoci wykonane s z lic(e%o "etalu, a czsto da
si zauway, e przedte" suyy jako &ra%"ent kocioka albo i"bryka# 4ytki najlepszej
jakoci wyrabia si ze szlac(etnyc( "etali, pokrywa inskrypcja"i wotywny"i, runa"i
oc(ronny"i i klejnota"i#
"WACI: P/ytka czaszkowa uyta przez modele bohaterw, kt!re w wyniku
-(WA#%$C@ (7RA#9 nabawiy si$ uszkodzenia uk/adu nerwowego
zmniejsza ujemny mody=ikator wsp!czynnika I%IC;A8$WA o 1 punkt"
+onadto, implant uyty przez model bohatera podlegajcego zasadzie
specjalnej <C3+:0% pozwala przerzuci nieudany test <C3+:04, wynik
drugiego rzutu jest ostateczny" 5aley zauway, e model moe
posiada tylko jedn p/ytk. czaszkow"
C%A: 22K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R Ra am mi i ' 'e et te er ra an na a: :
1a"i weterana to proteza wykonana z dwc( par "etalowyc( szczypiec, poruszanyc( za
po"oc sko"plikowanyc( syste"w drutw, kabli i paskw# ?"oliwia podnoszenia
przed"iotw i ic( nieporadne uywanie, c(o prno "arzy o wikszej precyzji ruc(w#
4rotezy wykonywane s na "iar i nawet te kiepskiej jakoci to istne cuda tec(niki, c(o
bywaj nieco pordzewiae i szwankuj od ci%e%o uywania# $onie najlepszej jakoci
wykonane s z dro%ocennyc( kruszcw, wykadane klejnota"i i czase" przedstawiaj
sob wiksz warto ni noszca je istoty#
"WACI: -amienia weterana mog uywa wszystkie modele, kt!re w wyniku
-(WA#%$C@ (7RA#9 straciy do" #odel wyposaony w rami.
weterana moe uywa or$a wymaga,cego obu rk i /ukw"
C%A: 22K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zt t0 0c cz zn na a n no o& &a a: :
."utny to &akt ale i"perialni "edycy zdobyli o%ro"ne dowiadczenie w a"putowaniu
koczyn# .ztuczna no%a skada si z drewnianej protezy, oyska oraz skrzanyc( pasw
"ocujcyc( j do kikuta, co zapewnia weteranowi "oliwo poruszania si o wasnyc(
siac(# -aj%orzej wykona protezy to niewiele wicej ni kawaek drewna przywizany do
ciaa, podczas %dy najlepiej wykonane doskonale i"ituj ciao, z%inaj si w stawac( oraz
ozdobione (erba"i, "otta"i lub "iniatura"i dzie sztuki#
"WACI: @ztuczna noga moe by uywana przez te modele, kt!re w wyniku
-(WA#%$C@ (7RA#9 odniosy ran. nogi" S) modelu uywajcego
sztuczne, nogi zostaje obniona o I1 punkt a nie o po/ow."
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: D"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

4D | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

4 4E E | | S S t t r r o o n n a a
) )' 'i ie er rz z t ta a A A t tr ra an ns sp po or rt t: :
+odr!owanie po Starym wiecie bywa ryzykowne, a niebezpieczestwa czyhaj za
kadym rogiem" 7iele druyn skraca czas podr!y dosiadajc koni, za zamoniejsze
kompanie podr!uj powozami"
8wierz$ta peni bardzo wan rol$ w yciu czowieka" (onie znacznie
przyspieszaj tempo podr!y i su niekiedy jako pomoc w polu" +oniej opisano
zwierz$ta wykorzystywane do zada specjalnych" 5ale do nich szkolone psy
stranicze, go$bie i kruki pocztowe lub jastrz$bie tresowane do polowa, a przez
/l=!w wykorzystywane take do zwiadu" 5iezalenie od tego, czy zwierz$ta maj
przenosi wiadomoci, chroni dom czy polowa na zwierzyn$, bardzo cz$sto s
traktowani na r!wni ze stronnikami i ciesz si$ szczeg!lnym uznaniem bohater!w"
! !z zi ik k: :
0rasujce w lasac( .tare%o ;wiata dziki s wyjtkowo a%resywne i %watowne# .ia
uderzenia szarujce%o dzika jest niewiary%odna# $ziki na wolnoci zwykle nie atakuj
Audzi, c(yba e zostan sprowokowane lub za%roone jest ycie ic( "odyc(# /tedy staj
si wyjtkowo niebezpieczny"i przeciwnika"i# $awi@6(arr i 5rkowie wykorzystuj
wrodzon %watowno tyc( zwierzt, tresujc je do walki i stosujc specjalne "etody
odywiania, "idzy inny"i kar"ic je ludzki" "ise", prbujc wy(odowa ras jeszcze
bardziej krwioerczyc( i wciekyc( dzikw#
C@ARAK8R$S8$KA !)IKA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
,zik J O P O L H O H O
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W6
-(,I(8 K%II: ,ziki ignoruj kary do ruchu przy poruszaniu si$
przez tereny +ene"
S)AR#A !)IK=W: Szarujcy dzik to nieokieznana g!ra mi$ni z
ostrymi kami, kt!r kieruje dza krwi" 8 tego te powodu dziki
uzyskuj$ premi$ ;2 do SI3$ podczas szary"
8WAR!A SK=RA: bohater dosiadajcy dzika otrzymuje premi$ K2 do
Ochrony Pancerza )do maksymalnego poziomu 2K* zamiast
przysugujcej za wierzchowce premii K1"
"WACI: Dziki posiadaj zdolno bro: natura+na" Dzik jest dost$pny
wycznie dla 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, owczego p+emienia Dzikich
Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: E"
C Co oO OG GJ J/ /K Kr r0 0k k p po oc cz zt to o' 'y y: :
6adanie" ptakw pocztowyc( jest przenoszenie listw na due odle%oci, z cze%o c(tnie
korzystaj dyplo"aci i kupcy, a take szpiedzy# ,(o podobne do swoic( dziko yjcyc(
kuzynw, %obie i kruki pocztowe s nieco wiksze i potra&i prze"ierza dalsze odle%oci#

0ohater, kt!ry posiada go$bie lub kruki pocztowe jest znacznie lepiej poin=ormowany
od swoich towarzyszy" 7 trakcie sekwenc,i po potyczce, w *azie eksp+orac,i model moe
wykona rzut dwoma kostkami i wybra lepszy wynik" >ednak przestworza nie nale
do miejsc bezpiecznych, jeli na kostkach wypadn dwie 1, go$bie lub kruki
pocztowe nie wracaj do waciciela" 5ajprawdopodobniej ptaki zostay zaatakowane
przez wi$ksze drapieniki lub upolowane przez myliwych 6 naley usun
go$bie?kruki pocztowe z ekwipunku bohatera"
7sp!czynniki tych zwierzt nie maj znaczenia dla mechaniki gry"
"WACI: 2o/.bie i kruki pocztowe s niedost$pne dla Nieumar/ych, a take
"aszczuro+udzi i @kaHenw oraz dla 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
K Ko o^ ^ J Jo o5 5o o' 'y y: :
,ikie konie bojowe wykorzystywane s %wnie przez rycerzy zakonnyc(, szlac(t i
o&icerw# 4odczas walki atakuj %ryzc i kopic# -ie posz si na widok krwi# . tresowane
do noszenia ladrw lub kropierzy#
C@ARAK8R$S8$KA K(%IA 7(;(WC(:
S) WW "S S W8 #W I A C-
(o bojowy Q O P O O H O H M
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< )WIR)< -(CIBC(W6
"WACI: 4onie bo,owe posiadaj zdolno bro: natura+na" (onie bojowe s
niedost.pne dla druyn @kaHenw, "aszczuro+udzi, 4rasno+udw1 Nizio/kw oraz
Ogrw i 7ie+onoskrych"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: E"
K K0 0c c: :
+uce s wykorzystywane %wnie jako zwierzta juczne, a czase" jako wierzc(owce dla
+rasnoludw i niziokw# 5sobniki (odowane w 0rac( +raca ;wiata, zwane Dur&ura"i
przydaj si w czasie podry po wskic(, %rskic( ciekac(# . wytrzy"ae i silne, przez
co stanowi idealne zwierzta juczne#

*I,I8 KWI-"%K" S-C;A*%C( !*A 7(@A8R=W posiadajcych kuca zostaje
zwi$kszony o dodatkowe E przedmiot!w"
C@ARAK8R$S8$KA K"CA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
(uc K R P L L H R H M
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< )WIR)< -(CIBC(W6
"WACI: 4uce posiadaj zdolno bro: natura+na" 8wierz$ta y/czone z akc,i!
maj dokadnie tak sam szans$ na przeycie jak pozostali stronnicy i
podobnie jak modele stronnikw wliczane s do podanej w opisie druyny
iloci postaci"
C%A: 22K2K> zkD !(S8<-%(:?: D"
* *e e' ' J Jo o5 5o o' 'y y: :
6e wszystkic( dzikic( zwierzt za"ieszkujcyc( krlestwo ,(race na ?lt(uanie najbardziej
znane s w wiecie biae lwy, od ktryc( wojownicy z ,(race wziy swoj nazw# $ue,
dzikie koty s zabjczy"i owca"i, a w kbie dorwnuj wysokoci nawet ru"ako"#
+ady z biayc( lww %otw jesz rozszarpa sw o&iar na sztuki, a pojedynczy" ciose"
pazurw przetrci czowiekowi kark#
=stniej zapisy na te"at wata( biayc( lww, atakujcyc( karawany podrujce
przez re%ion, a nawet wiadectwa atakw na odosobnione wioski, jeli zwierzta byy
wystarczajco wy%odzone# Awy zaj"uj rwnie poczesne "iejsce w pieniac(, wierszac( i
le%endac( 2l&w /ysokie%o 1odu z ,(race, ktre przestrze%aj by nie zapuszcza si w
poblie siedzib drapienikw#
C@ARAK8R$S8$KA *WA 7(;(WC(:
S) WW "S S W8 #W I A C-
'ew bojowy J M P M L H L R M
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, S8RAC@, )WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W3
"WACI: 5wy bo,owe posiadaj zdolno bro: natura+na" 'wy bojowe s
niedost.pne dla kompanii Nieumar/ych, )haosu1 "aszczuro+udzi, @kaHenw,
4rasno+udw oraz Ogrw i 7ie+onoskrych" ,la !+*w ysokiego -odu z
#+thuanu lwy bojowe posiadaj !(S8<-%(:? E3
C%A: E2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 116
, ,a aO Op pa a: :
/ytresowane i udo"owione "apy s niezwykle rzadkie w .tary" ;wiecie, c(ocia ic(
stada yjce dziko "ona spotka w poudniowyc( krainac(# . to zwinne i inteli%entne
stworzenia towarzyszce od wiekw ludzio" "orza, a szcze%lnie pirato" i "arynarzo",
ktrzy upodobali sobie ic( towarzystwo# -iewielkic( roz"iarw zwierzta zazwyczaj
trzy"ane s jako "askotki i w opinii swyc( wacicieli powszec(nie uwaane s za
zwierzta przynoszce szczcie# -ato"iast wiksze osobniki odpowiednio wytresowane
potra&i wykonywa proste prace i walczy#
C@ARAK8R$S8$KA ,A3-$:
S) WW "S S W8 #W I A C-
#apa M R O R R H M H M
)ASA!$ S-C;A*%:
)WIR)<"
!)IA3(%(W$: $a/pa wytresowana przez artylerzyst!w z
zaskakujc wpraw pomaga w obsudze broni pa+ne," >eli zwierz$
znajduje si$ w odlegoci do 1U od swojego waciciela, czas
przeadowania broni prochowe, z cech or.a +M 6 74#%<%
+.84<:0:7%51% zostaje skr!cony o jedn tur$" +onadto, jeeli
mia miejsce %IW$-A3Q naley wykona rzut K>" 7ynik 1
oznacza, e na skutek licznych zaniedba $a/py bro: prochowa
wybucha z pot$nym hukiem i ulega zniszczeniu, a posugujcy
si$ or$em bohater zostaje y/czona z akc,i!D natomiast 2K
oznacza, e dzi$ki zdolnociom $a/py gracz otrzymuje premi$ K1
do rzutu na 8A7*< %IW$-A3"Q 7R(%I -R(C@(W;"
WS-I%AC)KA: $a/pa w ramach *azy ruch moe si$ wspi +ub zej
na dystans r!wny podwojonej wartoci jego wsp!czynnika
S)$7K(:? liczonej w calach" >eli dystans na jaki model zamierza
si$ wspi przekracza warto podwojonego wsp!czynnika
S)$7K(:?, to wspinaczka nie moe by kontynuowana"
+onadto, model automatycznie zdaje wszystkie testy SI3$ albo
I%IC;A8$W$ wykonywane w czasie wspinaczki"
"WACI: $a/py posiadaj zdolno bro: natura+na" $a/py s dost.pne wycznie
dla bohaterw sucych w kompanii Piechoty $orskie, z $arienburga oraz
Piratw z @artosy"
C%A: 21K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
)WIR)<8A A 8RA%S-(R8
)WIR)<8A A 8RA%S-(R8 C%A !(S8<-%(:?
,zik MP;R(K N
<ob?(ruk pocztowy RP;(K zk Q
(o bojowy MP;R(K zk Q
(uc RP;R(K zk K
'ew bojowy QP;R(K zk HH
#apa RM;R(K zk HH
#echaniczny wierzchowiec QP;R(K zk HH
5ieumary ko KP;R(K zk HP
+ies bojowy RP;R(K zk HP
+siszczur HM;(K zk Q
+tak owczy RM;(K zk N
.umak KM;R(K zk N
.umak &haosu KM;R(K zk HP
.umak /l=!w JP;R(K zk HP
0erradon JP;R(K zk HP
0uskgor KP;R(K zk HP
7ilk MP;R(K zk Q
7ilkoszczur OM;R(K zk HP
8imnokrwisty MP;R(K zk HP

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

4F | S t r o n a
, ,e ec ch ha an ni ic cz zn ny y ' 'i ie er rz zc ch ho o' 'i ie ec c: :
/ trakcie tworzenia swe%o Nkonia bez powozuN, Drau Meikle 9 pierwsza kobieta przyjta (z
pewn niec(ci w szere%i suc(aczy )kade"ii =nynierw 9 zbudowaa owo "ec(aniczne
cudo wraz ze swy", bdcy" u kresu wytrzy"aoci asystente"# -o%i "ac(iny
podczone s do aku"ulatora, ktry poczony jest z par "osinyc( kul przytroczonyc(
do ba NkoniaN# 4odczas szary, je!dziec dosiadajcy swe%o ustrojstwa "oe wyzwoli
na%ro"adzon w kulac( ener%i i upiec wro%a ywce" za po"oc "iotanyc( z nic(
byskawic#
C@ARAK8R$S8$KA ,C@A%IC)%C( WIR)C@(WCA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
(onstrukt Q H P L L H H H I
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC6
(C@R(%A -A%CR)A: Solidna konstrukcja zapewnia $echanicznemu
ierzchowcowi Ochron. Pancerza na 4K" +onadto, dzi$ki solidnej
konstrukcji model kawalerzysty otrzymuje premi$ ;2 do Ochrony
Pancerza lub otrzymuj Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada
+%5&/.8%"
-(RA#%I: >eli w dowolnej turze $echaniczny wierzchowiec szaru,e na
przeciwnika, mosi$ne kule uwalniaj wizk$ byskawic zadajc
kademu wrogiemu modelowi z kt!rym konstrukt styka si$ podstawk
jedno automatyczne tra*ienie o SI* 4 bez moliwoci skorzystania z
Ochrony Pancerza" 0ra=ienia te zadawane s na samym pocztku walki,
zanim kt!rykolwiek z modeli zdy zaatakowa"
"WACI: $echaniczny wierzchowiec posiadaj zdolno bro: natura+na i nigdy nie
zdobywaj dowiadczenia" $echaniczny wierzchowiec jest dost.pny wycznie
dla bohaterw sucych w kompanii $uszkieterw z Nu+n"
C%A: E2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
% %i ie e0 0m ma ar rO Oy y k ko o^ ^: :
/ czasac( przed narodzina"i .i%"ara, krlowie i ksita yjcyc( w .tary" ;wiecie
ple"ion nakazali "a%o" by rzucili potne zaklcia oc(ronne na ic( wierzc(owce# Ma%owie
wpletli runiczne a"ulety i zaklte taliz"any w %rzywy i o%ony koni, a "a%iczne rzdy
c(roniy ru"aka i je!d!ca przed wro%i"i ciosa"i i "a%i# 4owiada si, e uyte przez
staroytnyc( "a%w zaklcia byy tak silne, e ic( "oc przetrwaa nawet po "ierci
wierzc(owcw, zatrzy"ujc %nijce ciaa ru"akw na %ranicy ycia i "ierci#
C@ARAK8R$S8$KA %I",AR3C( K(%IA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
5ieumary ko Q R P O O H R H L
)ASA!$ S-C;A*%:
%I",AR3$, S8RAC@1 WIR)C@(WIC, )WIR)< -(CIBC(W6
"WACI: Nieumar/y ko: posiadaj zdolno bro: natura+na i nigdy nie
zdobywaj dowiadczenia" 5ieumare konie s dost.pne wycznie dla
kompanii Nieumar/ych"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -i ie es s J Jo o5 5o o' 'y y: :
?do"owione psy to nieczsty widok w .tary" ;wiecie, ale "ieszkajcy na wsi arystokraci
czsto trzy"aj s&ory psw %oczyc(, cenic ic( niezwyke u"iejtnoci tropienia# :ednak
"ao kto "oe pozwoli sobie na utrzy"anie kilku tyc( zwierzt, std (odowla psw nie jest
specjalnie popularna w .tary" ;wiecie# 4sy s zacieke i nieustpliwe, a wierne zwierz
wytresowane do walki potra&i by cenny" ko"pane"#
C@ARAK8R$S8$KA -SA 7(;(WC(:
S) WW "S S W8 #W I A C-
+ies bojowy K L P L O H L H M
)ASA!$ S-C;A*%:
)WIR)<"
SF(RA: 7 walce wr$cz psy bo,owe dosownie wspinaj si$ jeden na
drugiego, wiedzione dzik ch$ci zaatakowania wroga" (ady pies
bo,owy stojcy bezporednio za innym modelem psa bo,owego, kt!ry
walczy wr$cz moe zaatakowa i zosta zaatakowany przez
zwizany wa+k wr.cz model przeciwnika"
"WACI: Psy bo,owe posiadaj zdolno bro: natura+na" Psy bo,owe s niedost.pne
dla @kaHenw i "aszczuro+udzi"
C%A: 22K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -s si is sz zc cz z0 0r r: :
/ owyc( z"utowanyc( szczurac( drze"ie rodzaj psiej lojalnoci, jednake nie oznacza to,
e szczurzy instynkt nie nakae i" zaatakowa wasne%o pana, jeli ten okae sabo#
+siszczur na pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz moe zaatakowa jedn, wybran przez
gracza wrog posta pozostajc w kontakcie z modelem bohatera" >eeli podczas rzutu
na tra*ienie wypadnie 1, +siszczur zadaje automatyczne tra*ienie swemu wacicielowi"
+onadto bohater, kt!ry posiada +siszczura, moe podwoi zasi$g w jakim
wykrywa ukryte modele"
C@ARAK8R$S8$KA -SIS)C)"RA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
+siszczur I O P O I I L H I
)ASA!$ S-C;A*%:
)WIR)<"
"WACI: Psiszczur posiada zdolno bro: natura+na" Psiszczur jest dost.pny
wycznie dla @kaHenw"
C%A: 11KK> zkD !(S8<-%(:?: E"

- -t ta ak k O Oo o' 'c cz zy y: :
.okolnictwo to popularna rozrywka pord szlac(ty, a w peni wyszkolony ptak jest w
stanie na rozkaz olepi przeciwnika# 4taki owcze to specjalnie wyszkolone drapieniki,
ktryc( zadanie" jest odnalezienie i upolowanie zwierzyny, a pote" przyniesienie jej w
szponac(# )by zwierz pozostao spokojne, nakada "u si na %ow skrzany kaptur#
.okolnik "usi nosi na rku skrzan bd! za"szow rkawic, w przeciwny" wypadku
"oe zosta zraniony, kiedy ptak wylduje na je%o wyci%nity" ra"ieniu i wbije w nie
szpony#
+tak owczy w *azie wa+ki wr.cz moe zaatakowa jedn, wybran przez gracza wrog
posta znajdujce w odlegoci do >U od modelu bohatera, take wa+czc wr.cz" %tak
ptaka owczego jest tak szybki, e zaatakowana posta nie moe odpowiedzie
kontratakiem" +onadto bohater, kt!ry posiada ptaka owczego, moe potroi zasi$g w
jakim wykrywa ukryte modele"
C@ARAK8R$S8$KA -8AKA 3(WC)C(:
S) WW "S S W8 #W I A C-
+tak owczy I L P H I I K H I
)ASA!$ S-C;A*%:
)WIR)<"
"WACI: Ptaki /owcze s niedost.pne dla @kaHenw i "aszczuro+udzi"
C%A: 21KK> zkD !(S8<-%(:?: F"

R R0 0m ma ak k: :
1oussiny to najwiksze i najsilniejsze konie w .tary" ;wiecie# ,(arakteryzuj si du
rnorodnoci u"aszczenia, lecz ic( cec( wspln jest silna i jednoczenie s"uka
budowa ciaa, szeroki i "ocne kopyta, a take wyjtkowo du%ie wosie %rzywy i o%ona#
Moe to przeszkadza w bitwie, dlate%o te wielu rycerzy zaplata %rzywy i o%ony
wierzc(owcw, czsto ozdabiajc je szar&a"i lub oc(ronny"i a"uleta"i#
C@ARAK8R$S8$KA R",AKA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
.umak Q O P O O H O H M
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W6
KR)-KI: 0o,owe -umaki bretonnskich -ycerzy 2raa+a znane s z
niesamowitej krzepy" -umak moe nosi (.:+1/.8 ignorujc ujemne
mody=ikatory do S)"
"WACI: -umaki posiadaj zdolno bro: natura+na" -umaki s niedost.pne dla
druyn @kaHenw, "aszczuro+udzi, 4rasno+udw oraz Ogrw i 7ie+onoskrych" ,la
-ycerzy 2raa+a -umaki posiadaj !(S8<-%(:? Powszechn3
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
R R0 0m ma ak k C Ch ha ao os s0 0: :
Masywne, drapiene ru"aki bojowe ,(aosu wykorzystywane s %wnie przez oddanyc(
Mroczny" 4ot%o" rycerzy i wojownikw ,(aosu# 4odczas walki atakuj %ryzc i kopic#
. okrutne i drapiene i nie posz si na widok krwi# 1u"aki ,(aosu s tresowane do
noszenia ladrw lub kropierzy#
C@ARAK8R$S8$KA R",AKA C@A(S":
S) WW "S S W8 #W I A C-
.umak &haosu Q O P L O H O H M
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W6
"WACI: -umaki )haosu posiadaj zdolno bro: natura+na" -umaki )haosu s
dost$pne wycznie dla kompanii )haosu"

C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R R0 0m ma ak k P PX XI I' ': :
4oc(odzce z najczystszej krwi ru"aki Aenyc( 2l&w s szybkie i pikne, a zrcznoci
przewyszaj rasy (odowane w innyc( krlestwac(# 4odczas %dy bretonnskie konie bojowe
czy o%iery z i"perialnyc( stajni s rasa"i silny"i, wytrzy"ay"i i potulny"i, konie z )t(el
Aoren szkolone s w szybkoci, zwrotnoci i przebie%oci, ktra posuy "a
wspdziaaniu z je!d!ce", a nie podporzdkowaniu wierzc(owca je%o woli# /
wyc(owywanyc( w ten sposb ru"akac( rodzi si trwaa wi! z je!d!ce"# *worz z ni"
niebezpieczn, byskawicznie dziaajc cao, ktrej dorwna "oe niewielu
kawalerzystw# / czasac( pokoju konie wypasaj si na skrytyc( polanac(, pki je!d!cy
nie wezw ic( ponownie# ,i nieliczni obcy, ktry" dane byo rzuci okie" na te stworzenia,
najczciej nie c(cieli wierzy, e s to konie z krwi i koci, uznajc je za dziwne, niezie"skie
stworzenia# 4o prawdzie, w ru"ac( z )t(el Aoren trudno dopatrywa si wicej "a%ii ni w
innyc( "ieszkacac( kniei, "oe wida w nic( jedynie nieskrpowana rado stworze
narodzonyc( na wolnoci i nie znajcyc( pt#
C@ARAK8R$S8$KA R",AKA *F=W:
S) WW "S S W8 #W I A C-
.umak /l=!w N O P O O H L H M
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W6
-(,I(8 K%II: -umak !+*w ignoruje kary do ruchu przy poruszaniu
si$ przez tereny lene"
"WACI: -umaki !+*w posiadaj zdolno bro: natura+na" -umaki !+*w s
niedost.pne dla druyn @kaHenw, 4rasno+udw oraz Ogrw i 7ie+onoskrych" ,la
!+*w rumaki posiadaj !(S8<-%(:? Powszechn3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wa ar rh he ei im m

1 12 2 | | S S t t r r o o n n a a
8 8e er rr ra a/ /o on n: :
*erradony s wielki"i, latajcy"i %ada"i, ktre nawiedzaj niebo nad dun%la"i Austrii od
pre(istorycznyc( czasw# -atura wyposaya te niebezpieczne drapieniki w ostre pazury i
du%ie dzioby wypenione przypo"inajcy"i i%y zba"i# *erradony "aj du rozpito
skrzyde, a ic( zowrbny cie kadzie si na o&iar, kiedy przelatuj nad jej %ow#
5%ro"ne, skrzaste skrzyda pozwalaj i" szybowa z wielk szybkoci# . przy ty"
zaskakujco zwrotne i potra&i lecie z pen szybkoci przez %st dun%l, z
powodzenie" unikajc konarw, lian i drzew# *erradony s doskonay"i lotnika"i i
potra&i pozostawa w powietrzu przez wiele dni, unoszc si na parnyc(, %orcyc( oparac(
podnoszcyc( si z dun%li# / =tzy, na niedostpnyc( szczytac( pira"id trzy"a si wiele
setek *erradonw# -iebo nad "iaste" stale roi si od tyc( stworze, a kade niesie na
swy" %rzbiecie posaca z jakie%o "iasta9wityni#
*erradony "ieszkaj na wysokic( %raniac( i pord sklepienia dun%li, setki
"etrw nad zie"i# =c( bystry wzrok potra&i przebi si przez %stw dun%li i wypatrze
o&iar z duej odle%oci# / dziczy *erradony zrzucaj ka"ienie na jaja %i%antycznyc(
%adw i stworzenia o ro%atyc( skorupac(, takie jak wielkie wie, by je otworzy i dobra
si do skryte%o we wntrzu "ikkie%o ciaa# .kinki rozwiny t zdolno i wyszkoliy
*erradony, by te przenosiy w zacinityc( szponac( %azy i zrzucay je na ic( adwersarzy#
-ajsilniejsze i najwiksze z tyc( skrzydlatyc( bestii znane s z porywania wro%w z pola
bitwy# *erradony potny"i uderzenia"i skrzyde sc(odz w d i wczepiaj si w
przeciwnika, by nastpnie unie %o w powietrze i zrzuci w d ku za%adzie
C@ARAK8R$S8$KA 8RRA!(%A:#
S) WW "S S W8 #W I A C-
0erradon R O P L L H R H O
)ASA!$ S-C;A*%:
3"SK(WA8A SK=RA Y>KZ1 *(8, S8RAC@1 8R"!%$ !( )A7ICIA1
WIR)C@(WIC, )WIR)<"
7(,7AR!(WA%I KA,I%IA,I: .az w cigu rozgrywki, w *azie
strze+ania, 'erradon moe zrzuci kamie na znajdujcy si$ na terenie
otwartym model wroga, o ile porusza si$ nad modelem w biecej *azie
ruchu" 0ombardowanie kamieniami jest atakiem strzeleckim o SI* K>,
kt!ry tra=ia zawsze na 4K" 'erradon nie moe sta6 T strze+a6 przy uyciu
0ombardowania kamieniami"
%A!R)W%I !RA-I#C$: 3rodzone por!d g$stego sklepienia dungli
'ustrii 'erradony s mistrzami lotu przez las" 7 odr!nieniu od
zwykych modeli latajcych 0erradony traktuj na potrzeby ruchu )ale
nie po+a widzenia* drzewa i dungle jak teren otwarty"
)I,%(KRWIS8$: #odel przeprowadzajc test oparty na
wsp!czynniku C- wykonuje rzut 3K> odrzucajc kostk$ z
najwyszym wynikiem"
"WACI: 'erradony posiadaj zdolno bro: natura+na" 'erradony s dost.pne
wycznie dla modeli @kinkw nalecych do kompanii "aszczuro+udzi z
5ustrii"
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"

W Wi iP Pk k: :
,ikie konie bojowe wykorzystywane s %wnie przez rycerzy zakonnyc(, szlac(t i
o&icerw# 4odczas walki atakuj %ryzc i kopic# -ie posz si na widok krwi# . tresowane
do noszenia ladrw lub kropierzy#
C@ARAK8R$S8$KA WI*KA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
WI*K
N O P O O H O H O
7R(9`-A%CR): i+ki posiadaj zdolno bro: natura+na" i+ki nigdy nie mog
uywa or$a i pancerzy"
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W6
SF(RA: 7 walce wr$cz wi+ki dosownie wspinaj si$ jeden na drugiego,
wiedzione dzik ch$ci zaatakowania wroga" (ady wi+k stojcy
bezporednio za innym modelem wi+ka, kt!ry wa+czy wr.cz moe
zaatakowa i zosta zaatakowany przez zwizany wa+k wr.cz model
przeciwnika"
"WACI: i+ki posiadaj zdolno bro: natura+na" i+ki s dost.pne wycznie
dla 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: E"
8 80 0s sk k& &o or r: :
*usk%ory, znane take jako %ory szablozbne s ciekaw od"ian 6wierzoludzi# *o
przedziwne skrzyowanie 6wierzoczeka i dzika, ktra przejawia podstpno i
okruciestwo obydwu %atunkw, jednak posiada bardziej zwierzc &or"# 0ory
szablozbne wy%ldaj niczy" przeronite dziki z ro%a"i wyrastajcy"i z cae%o ciaa i
obliniony"i pyska"i penyc( ostryc( kw# 6wierzoludzie (oduj je na stranikw oraz
zwierzta wierzc(owe i poci%owe, zaprz%ane do rydwanw bojowyc(#
C@ARAK8R$S8$KA 8"SKC(RA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
0uskgor J O P O L H R H O
)ASA!$ S-C;A*%:
)WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W6
-(,I(8 K%II: 0uskgory ignoruj kary do ruchu przy poruszaniu si$
przez tereny +ene"
S)AR#A !)IK=W: Szarujcy 0uskgor to nieokieznana g!ra mi$ni
z ostrymi kami, kt!r kieruje dza krwi" 8 tego te powodu
0uskgory uzyskuj$ premi$ ;2 do SI3$ podczas szary"
"WACI: 'uskgory posiadaj zdolno bro: natura+na" 'uskgory s dost.pne
wycznie dla 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wi iP Pk ko os sz zc cz z0 0r r: :
/ilkoszczury czsto towarzysz ko"panio" ska8eskic( "yliwyc( i owcw niewolnikw,
ktre dziaaj na ba%nac( wok .ka8enbli%(t# 6adania tyc( istot s zblione do &unkcji
spenianyc( przez psy "yliwskie, c(o /ilkoszczury s od nic( bardziej niebezpieczne#
'lu!niercza "ieszanka wilka i szczura czy w sobie szczurz przewrotno i spryt z wilcz
si i zaciekoci#
/ilkoszczury c(odz na czterec( apac(, ale ty" bardziej przeraajca jest ic(
zdolno do niezdarne%o c(wytania i poruszania przed"iota"i za po"oc przednic(
koczyn#
/ilkoszczury s zblione wy%lde" i roz"iara"i do wilkw .tare%o ;wiata i z
duej odle%oci "ona je ze sob po"yli# Maj du%ie, %adkie szczurze o%ony, a ic( du%ie,
przypo"inajce wilcze, no%i s pozbawione wosw i kocz si szczurzy"i pazura"i#
0owa wilkoszczura przypo"ina wy%lde" eb szczura, lecz je%o paszcza jest szersza i
silniej u"iniona, skrywajc we wntrzu straszliwy %arnitur ostryc( zbw# /ilkoszczury
s zazwyczaj brzowe lub szare, c(o spotyka si te nakrapiane, a nawet biae#
C@ARAK8R$S8$KA WI*K(S)C)"RA:
S) WW "S S W8 #W I A C-
7ilkoszczur N O P O O H L H O
)ASA!$ S-C;A*%:
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W3
"WACI: i+koszczury posiadaj zdolno bro: natura+na z cech or.a
+.8/B1&1/ +%5&/.8%" i+koszczur jest dost.pny wycznie dla @kaHenw"
C%A: 31K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )i im mn no ok kr r' 'i is st ty y: :
6i"nokrwiste nale do prastarej rasy %adw o zielony" odcieniu skry i za"ieszkuj w
"rocznyc( jaskiniac( i tunelac( pod %ra"i 7a% 0rae&# =c( zi"nokrwiste ciaa s prawie
cakowicie odporne na bl, a ic( skra wydziela trujcy luz# $ruc(ii s w stanie znie
niewielkie iloci owej wydzieliny, a )sasyni i 2l&ie /ied!"y +(aina uywaj ladowyc(
iloci luzu do przy%otowania trucizn i odurzajcyc( wywarw#
6i"nokrwiste s uparty"i bestia"i nie wykazujcy"i inteli%encji, a ic( jedyny"
cele" s owy i zdobywanie poywienia# 5kieznanie tyc( stworze wy"a%a wielkiej siy,
dowiadczenia i siy woli# *e z Mrocznyc( 2l&w, ktry" si to uda, budz w kr%ac(
szlac(ty -a%%arot( strac(, a "oe nawet podziw#
C@ARAK8R$S8$KA )I,%(KRWIS8C(:
S) WW "S S W8 #W I A C-
8imnokrwisty J O P L L H R H O
)ASA!$ S-C;A*%:
C3"-(8A, 3"SK(WA8A SK=RA Y>KZ1 S8RAC@1 8R"!%$ !( )A7ICIA1
WIR)C@(WIC, )WIR)<, )WIR)< -(CIBC(W3
-(,I(8 K%II: 7imnokrwiste ignoruj kary do ruchu przy poruszaniu si$
przez tereny +ene"
8WAR!A SK=RA: 0ohater dosiadajcy 7imnokrwistego otrzymuje
premi$ K2 do Ochrony Pancerza )do maksymalnego poziomu 2K*
zamiast przysugujcej za wierzchowce premii K1"
)I,%(KRWIS8$: #odel przeprowadzajc test oparty na
wsp!czynniku C- wykonuje rzut 3K> odrzucajc kostk$ z
najwyszym wynikiem"
"WACI: 7imnokrwiste posiadaj zdolno bro:" 7imnokrwiste s dost.pne
wycznie dla bohaterw nalecych do kompanii $rocznych !+*w oraz
"aszczuro+udzi"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"

)rzy#aciel mo#ego wu#a zna eglarza, ktry przepyn$ cay ocean na drug$
stron "wiata, gdzie ludzie chodz$ do gry nogami, a konie zion$ ogniem.
)owiedzia, e s$ tam due #aszczurki, ktre chadza#$ na podobie0stwo
czowieka. Wic #e"li chcesz zna mo#e zdanie, tak samo #est z tymi
,zczuroludAmi i ZwierzoludAmi. )o prostu zwierzta pozwala#$ sobie na
wice#, gdy ich nie pilnu#emy i zaczyna#$ zachowywa si tak #ak my. To dlatego
musimy #e bi i depta po nich, by pokaza im, kto #est panem. Tako
powinni"my pali wszystkie bydlta, ktre zaczn$ mwi lub stan$ na dwch
nogach.
- stary Hob, wieniak z Averlandu
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

11 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 12 2 | | S S t t r r o o n n a a
, ,a a& &i ic cz zn ne e p pr rz ze e/ /m mi io ot ty y: :

Starym wiecie istnieje wiele magicznych przedmiot!w oraz
arte=akt!w i relikwii o duej mocy" +rzekl$te miecze wysysajce dusze,
niemal niezniszczalne pancerze przepenione magiczn energi,
staroytne tomy wiedzy tajemnej i zagubione piercienie wadzy 6
wiele wojen toczono z dzy posiadania takich skarb!w"
#agicznymi przedmiotami mog posugiwa si$ bohaterowie, a w niekt!rych
przypadkach take chorowie" 0ohater moe mie nie wi$cej ni po jednym magicznym
przedmiocie z trzech kategorii )jeden magiczny :.S2, jeden magiczny +%5&/.8, jeden
magiczny 0%'18#%5*, druyna moe posiada jeden magiczny S80%5,%. i jedn
magiczn #%&915S 7:>/55A" +onadto, konkretny magiczny przedmiot nie moe by
uywany przez wi$cej ni jeden model w kompanii" 7yjtkiem od tej zasady s
87:>/ 6 jeden i ten sam #%< lub ,3&9:754 moe uywa wielu 87:>@7 tego
samego typu"
#cieka,ce! modele nie mog korzysta z adnych magicznych przedmiot!w,
kt!re s ,ednokrotnego uycia lub nosz w sobie zak+.ty czar oraz innych podobnych
przedmiot!w magicznych, kt!rych uycie zaley od decyzji gracza" 7 przypadku modeli
#cieka,cych! dozwolone jest jedynie uywanie przedmiot!w, kt!rych dziaanie jest stae"
R Ro o/ /z za a5 5e e m ma a& &i ic cz zn ny yc ch h p pr rz ze e/ /m mi io ot tI I' ': :
,la wygody przedmioty magiczne zostay podzielone na nast$pujce rodzajeF
, ,a a& &i ic cz zn ny y o or r . .: :
(ategoria ta obejmuje najcz$ciej spotykany or$ do walki wr$cz i bro dystansow"
0ohater, kt!ry uywa magicznego :.S2% do walki wr$cz, nie moe uywa innej
broni przeznaczonej do walki wr$cz, cho moe uywa 0%.&84, +3('/.8% lub
+%7S2% w zwyky spos!b" +onadto, aden bohater nie moe posiada wi$cej ni jeden
magiczny :.S2"

, ,a a& &i ic cz zn na a z zJ Jr ro o5 5a a: :
0ohater, kt!ry uywa magicznego +%5&/.8% nie moe jednoczenie uywa niemagicznego
+%5&/.8%" +onadto, o ile opis magicznego przedmiotu nie stanowi inaczej, bohater
nie moe uywa jednoczenie niemagicznego +%5&/.8% oraz magicznego 9/C#3 i?lub
magiczne, 0%.&84"
>eeli bohater wyposaony jest w magiczn 0%.&8S to moe jednoczenie
korzysta z niemagicznego +%5&/.8%" +odobnie, jeeli bohater uywa magicznego 9/C#3,
to moe r!wnie uywa niemagicznego +%5&/.8% i 0%.&84" 5aley zauway, e
bohater kt!ry nie moe uywa niemagicznego +%5&/.8%, 9/C#3 lub 0%.&84, nie
moe take uywa magicznych odpowiednik!w tych przedmiot!w" ,otyczy to przede
wszystkim #%<@7 i ,3&9:754&9, kt!rym zbroja moe przeszkadza w splataniu
7iatr!w #agii"
, ,a a& &i ic cz zn ne e t ta aP Pi iz zm ma an ny y: :
+opularnym zwyczajem wr!d mieszkac!w Starego wiata jest noszenie r!nego
rodzaju amulet!w i talizman!w sucych do ochrony przed zym losem i jako
spos!b na odczynianie uroku bd- kltwy" 7iduje si$ r!nego rodzaju amulety" #oe
to by ko polegego towarzysza albo przodka, nosz ku ich czci" Strzelcy cz$sto
nosz przestrzelone monety lub karty przyczepione do pancerza albo broni,
wiadczce o ich kunszcie strzeleckim" 1nni wojownicy nosz szcztki pokonanych
wrog!w lub potwor!w )cz$sto spotykane s naszyjniki z pazur!w lub k!w*"
0alizman przewanie ma znaczenie jedynie dla noszcej go osoby, przez kt!r zwykle
zosta wykonany wasnor$cznie albo zdobyty w trakcie przyg!d" 8darza si$ take, e
kto naiwny daje si$ nam!wi szarlatanowi albo w$drownemu handlarzowi na kupno
absolutnie skutecznego amuletu"
0alizmany, amulety, wisiory i =etysze s symbolami magicznej ochrony" 0ohater
nie moe korzysta z wi$cej ni jednego 0%'18#%53"
A Ar rk ka an na a: :
%.(%5% s magicznymi przedmiotami, kt!re w okrelony spos!b podnosz
magiczn moc #%<@7 i ,3&9:754&9" %.(%5@7 uywa mog jedynie
#%<:71/ i ,3&9:751, a aden bohater nie moe mie wi$cej ni jeden tego typu
przedmiot"
) )' 'o o5 5e e: :
87:>/ nale do %.(%5@7 i zawieraj zakl$cia, kt!re uatwiaj magom
posugiwanie si$ moc magii" Su pomoc w rzucaniu zakl$ i ochrony przed
zakl$ciami wroga" 7 odr!nieniu od %.(%5@7, zwoje nie podlegaj ograniczeniom
co do ich liczby przypadajcej na #%<% lub ,3&9:75/<: ni te, kt!re wynikaj z
limitu posiadanych przedmiot!w przysugujcego bohaterom" #%< lub ,3&9:754
moe mie przy sobie przedmiot zaliczany do %.(%5@7 i kilka 87:>@7 )tego
samego bd- r!nego rodzaju*"
+o przeczytaniu zw!j obraca si$ w proch, tudzie zapis zakl$cia znika"
:znacza to, e zw!j moe by uyty tylko jeden raz"
) )a ak kP P t te e p pr rz ze e/ /m mi io ot ty y: :
7iele magicznych przedmiot!w jest unikatami, bd- te naley do bardzo wskiej
kategorii przedmiot!w takich jak piercienie, amulety czy magiczne ksi$gi" 8alicza si$
je do zakl$tych przedmiot!w" 0ohater nie moe uywa wi$cej ni jednego
8%('S0/<: +.8/,#1:03"
, ,a a& &i ic cz zn ne e s sz zt ta an n/ /a ar ry y: :
#%<1&85/ S80%5,%.4 mog by niesione jedynie przez chorych, tak jak to podano
w opisie poszczeg!lnych kompanii" )hory moe nie tylko jeden #%<1&854
S80%5,%."
) )a ak kP P t te e c cz za ar ry y: :
5iekt!re magiczne przedmioty skrywaj w sobie zakl$te czary 6 zakl$cia zapisane w
ich strukturze, kt!re waciciel przedmiotu moe uwolni w *azie magii" 5aley
zauway, e posiadanie przedmiotu z zak+.tym czarem nie czyni z modelu #%<%"
8akl$cie przechowywane w magicznym przedmiocie moe zosta rzucone w *azie
magii gracza tak jak inne zakl$cia )na przykad zak+.ty czar nie moe zosta rzucony
przez #cieka,cy! model* i moe zosta rozproszony w taki sam spos!b, jak rozprasza
si$ zwyke zakl$cia"
7ak+.te czary rzuca si$ automatycznie 6 nie wymagaj one 4ostek $ocy" 7ak+.ty
czar moe zosta rzucony tylko raz w jednej *azie magii" (ady przedmiot skrywajcy
zak+.ty czar ma w swoim opisie Poziom $ocy" +rzeciwnik moe rozproszy zak+.ty czar,
o ile uzyska wynik r!wny bd- wi$kszy ni podany Poziom $ocy, bd- te moe si$
posuy zwo,em rozproszenia w zwyky spos!b" +rzeciwko zak+.tym czarom mog zosta
uyte r!wnie magiczne przedmioty, kt!rych dziaanie rozprasza bd- niszczy czary"
0ohater nie moe dysponowa wi$cej ni jednym przedmiotem skrywajcym
zak+.ty czar"

, ,a a& &i ic cz zn na a z zJ Jr ro o5 5o o' 'n ni ia a: :
r!d wielu legend mieszkac!w Starego wiata poczesne miejsce
zajmuj opowieci o zakl$tych przedmiotach I pot$nych mieczach,
magicznych r!dkach i zaczarowanych piercieniach" 7 pieniach
bajarzy wyst$puj liczne arte=akty I relikwie dawno zmarych
arcykapan!w, splamione krwi niewinnych stronice magicznych
ksig, a take or$ i zbroje wielkich wojownik!w, kt!rzy polegli w dawnych bitwach
lub w bohaterskich pojedynkach ze sugami &haosu" :d stuleci opowieci o tych
pot$nych przedmiotach rozpalaj wyobra-ni$ suchaczy nie tylko na szlacheckich
dworach, ale take wr!d posp!lstwa"
#imo niezliczonych opowieci, rzeczywista liczba zakl$tych przedmiot!w jest
stosunkowo niewielka" &o prawda proci 'udzie do mierci wierzy b$d i przysi$ga
na wszystkie wi$toci, e ich amulet odp$dza ze duchy, a =ragment koci noszony
przez onierza na szyi to kawaek palca wielkiego #agnusa, kt!ry chroni nosiciela
przed mocami &haosu" >ednak adna z tych byskotek nie posiada prawdziwej mocy,
opr!cz siy wiary i nadziei noszcej j osoby" +rawdziwe magiczne przedmioty s
wyjtkowo rzadko spotykane I i wyjtkowo cenne"
7 Starym wiecie magicznych przedmiot!w niemal nie spos!b kupi I aden
rzemielnik ich nie produkuje" (ady arte=akt jest wyjtkowy, posiada bogat
przeszo i jasno okrelone magiczne waciwoci" 1naczej m!wic, przeci$tny
mieszkaniec 1mperium nie ma adnych szans, aby cho przez chwil$ potrzyma w
doniach magiczny przedmiot" 3ywali ich jedynie najwi$ksi bohaterowie, a niemal
aden z nich nie mia wi$cej ni trzech przedmiot!w magicznych" 5a dodatek,
wi$kszo stanowi cenn zdobycz dla (olegi!w #agii, wity, 1mperialnej
8brojowni i owc!w czarownic" 0e pot$ne organizacje przeznaczaj wielkie rodki i
czyni wszystko, eby zgromadzi moliwie najwi$ksz ilo magicznych
przedmiot!w" 7 ten spos!b pr!buj doda sobie splendoru, zwi$kszy swoje
moliwoci dziaania przeciw hordom &haosu i 8ielonosk!rym, a take ochroni
ludno 1mperium przed zgubnym wpywem przekl$tych arte=akt!w" +otra=i te
strzec swoich tajemnic" +ubliczne opowiadanie o cudownych egzemplarzach
przechowywanych w skarbcach tych wpywowych organizacji moe skoczy si$
tragicznie dla osoby, kt!ra nie potra=i utrzyma j$zyka za z$bami"

W
W
1d czasw staroytnych sia magii znacznie osaba. Z #edne# strony to dobrze,
gdy legiony 2emonw nie krocz$ #u po nasze# ziemi, ale rwnocze"nie musimy
sobie u"wiadomi, e zatracili"my umie#tno" splatania na#potnie#szych
zakl. /lady pradawne# mocy pozostay #edynie w arte6aktach 3 takich #ak
-ot ,igmara.
- Magister Maksymilian, Hierofanta Kolegium wiata

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

13 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 14 4 | | S S t t r r o o n n a a
, ,a a& &i ic cz zn ny y o or r . .: :

(ategoria ta obejmuje najcz$ciej spotykany or$ do walki wr$cz i bro dystansow"
0ohater, kt!ry uywa magicznego :.S2% do walki wr$cz, nie moe uywa innej
broni przeznaczonej do walki wr$cz, cho moe uywa 0%.&84, +3('/.8% lub
+%7S2% w zwyky spos!b" +onadto, aden bohater nie moe posiada wi$cej ni jeden
magiczny :.S2"

7 7i ia aO Oy y , ,i ie ec cz z ( (J Jr ro o^ ^ ' 'i ie eP Pk ka a) ): :
Ae%endarny or wykuto dla )rena, jedne%o z pierwszyc( Mistrzw Miecza 7oet(a#
$orwnuje du%oci wzrostowi 2l&a, a jest przy ty" lekki jak wierzbowa witka#

0ia/y $iecz posiada cechy or.a premia ;2 do SI3$, 74#%<% :B3 .A( oraz 8%B@>&84
&1:S"
"WACI: 0ia/y $iecz jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, wymaga obu rk, zab,czy cios"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 121K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
7 7i ic cz z z z - -i ie ek ki ie eP Pn ne e5 5 ; ;a am my y ( (J Ji ic cz z) ): :
4rzy strzelaniu, bicz uwalnia skrzcy si zielony" wiate" adunek#

0ohater uzbrojony w 0icz z Piekie+ne, "amy moe wykona or$em K3 A8AKI zamiast 1"
.zut naley wykona na pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz"
"WACI: 0icz z Piekie+ne, "amy jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii Poganiaczy k+anu $ou+der"
)ASA!$: bro: r.czna, szybki, uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
7 70 0O Oa at t - -r ro om mi ie en ni i0 05 5G Gc ce e& &o o S SO Oo o^ ^c ca a ( (m mi ie ec cz z) ): :
Aekkie niczy" sztylet, zakrzywione ostrze rozpala waciciela "oc soca, przepeniajc
je%o ataki dziki" wi%ore"#
7arto wsp!czynnika A8AKI wadajcego zakl$tym ostrzem bohatera zostaje
zwi$kszona o K2"
"WACI: 0u/at Promieniu,cego @/o:ca jest dost$pne wycznie dla kompanii
"aszczuro+udzi z 5ustrii"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: F"
7 70 0O Oa at t z ze e S Sk k0 0P Pt ta ar r ( (m mi ie ec cz z) ): :
-a ty" przeklty", zakrzywiony" ostrzu wy%rawerowano prastare sowa Mrocznej Mowy#
4owiadaj, e "oc zaklta w "rocznyc( runac( czyni ostrze nieustannie %otowy" do walki#
>eeli wadajcy 0u/atem ze @ku+tar uzyska > w rzucie na tra*ienie i wykona udany test
zranienia przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: 0u/at ze @ku+tar jest dost$pny wycznie dla modeli "eAdAcw i+kw,
2rasantw )haosu i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
7 70 0O Oa a' 'a a @ @e eP Ps st t0 0r rm ma a ( (J J0 0O Oa a' 'a a/ /m ma ac cz z0 0& &a a/ /m mO Oo ot t
J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
'uaw wada on%i pierwszy /ielki *eo%onista, :o(ann 7elstur"# 4owiadaj, e wiara
7elstur"a w .i%"ara bya tak wielka, e potra&i rozbi "ury za"ku# / buawie drze"ie
pono cz tej witej wiary#
0ohater wadajcy buaw moe zamiast zwykych atak!w uy w walce wr$cz ukrytej
w or$u mocy" 5aley wykona rzut na tra*ienie, powodzenie oznacza, e wrogi model
otrzymuje tra*ienie o SI* 12"
"WACI: 0u/awa Ce+sturma jest dost$pna wycznie dla podlegajcych
zasadzie specjalnej ,3&9:754 %nkwizytorw oraz Prezbiterw @igmara"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: F1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Ch ho op pe es sz z A An nt ta ar rh ha ak ka a ( (c ch ho op pe es sz z) ): :
4owiadaj, e ostrze c(opesz wykute zostao z najtwardsze%o, poc(odzce%o z %wiazd
"etalu, za zaklta bro obdarza swe%o waciciela niezwyk si, a kady cios potra&i z
atwoci przebi si przez najtwardszy pancerz#
)hopesz ;ntarhaka zapewnia +./#1S ;2 do SI3$"
"WACI: )hopesz ;ntarhaka jest dost$pny wycznie dla kompanii
Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, bro: r.czna, paru,cy, szybki"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Ch h' 'y yt ta ac cz z ( (' 'O OI Ic cz zn ni ia a) ): :
$u%a wcznia o "asywny" %rocie, pokryty" blu!nierczy"i runa"i, uywana jest przez
.zczuroludzi z klanu Moulder do unieszkodliwiania poddanyc( dziaaniu .paczenia
stworw, ktre w wyniku plu%awyc( ekspery"entw wy"kny si spod kontroli#
0ohater wadajcy )hwytaczem podlega zasadzie specjalnej ,.8/7&:7% oraz
8%B@>&84 &1:S"
"WACI: )hwytacz jest dost$pne wycznie dla Poganiaczy k+anu $ou+der"
)ASA!$: drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
C Cz za ar rn na a , ,a ac cz z0 0& &a a ( (J Jr ro o^ ^ ' 'i ie eP Pk ka a) ): :
,zarn barw nadaje "aczudze zakrzepa krew niezliczonyc( istot, ktre zostay zabite ty"
ore"# 'ro zdaje si pulsowa %watowny" ryt"e" %niewu i "ierci, ktr zadawaa
tyle razy# +ady, kto odpowiednio du%o bdzie si ni posu%iwa, zaczyna odczuwa takie
sa"e pra%nienia, a w kocu ule%nie zbrodniczy" podszepto" i sprbuje realizowa wizje,
jakie ci%le staj "u przed ocza"i# ,zarna Maczu%a jest bardzo star broni, ktr w
za"ierzc(ej przeszoci posu%iwa si nieznany z i"ienia wdz 6wierzoludzi# :edno
wiado"o na pewno 9 or opar si kadej prbie zniszczenia# -ie i"a si %o o%ie, kwas ani
nawet bo%osawiestwo prezbiterw .i%"ara# 6 te%o powodu c(ciano ukry or w
twierdzy 0laubenniedric(, jednak %rupa owcw czarownic przewoca or zostaa zabita
przez 6wierzoludzi, a bro znikna#
0ohater wadajcy )zarn $aczug podlega zasadzie specjalnej E3.1%3 +onadto, zakl$ta
wielka bro posiada cech. or.a premia ;2 do SI3$ oraz ,.38<:&8A&4"
"WACI: )zarna $aczuga jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
2rasantw )haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, 7bro,nego stada
7wierzo+udzi i 7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, druzgoczcy, uderza ,ako ostatni, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 121K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Cz za as sz zk ko oO O0 0p pa ac cz z ( (k ka ar r' 'a as sz z J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
*a cika, wiekowana rkawica z "etalu naleaa on%i do /ielkie%o )%ie%o
,zaszkoupacza, ktry z cae%o serca nie lubi 2l&w# 5lbrzy"i przyje"no sprawiao "u
rozupywanie ic( "ayc( czaszek z po"oc ociekajcej krwi rkawicy#
0ohater wadajcy )zaszko/upaczem podlega zasadzie specjalnej 8%B@>&84 &1:S"
"WACI: )zaszko/upacz jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,ca, wywaony"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Cz ze er re ep p K Ka aP Po ot th ha a ( (J J0 0O Oa a' 'a a/ /m ma ac cz z0 0& &a a/ /m mO Oo ot t
J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
6dobyta na -ekro"ancie +alot(u rdka za&ascynowaa %obliskie%o .za"ana +az%ie%o#
0oblin spdza na prbac( odkrycia sekretw rdki du%ie dnie, a do "o"entu je%o
taje"nicze%o zniknicia#
'ra*ione i zranione buaw modele musz wykona test C-" 5ieudany test oznacza, e
wrogi model zostaje automatycznie y/czony z akc,i! bez moliwoci skorzystania z
Ochrony Pancerza, $agiczne, Ochrony oraz ./</5/.%&>1"
"WACI: )zerep 4a+otha jest dost$pny wycznie dla @zamanw Dzikich Orkw
i @zamanw Orkw sucych w szeregach owczego p+emienia Dzikich Orkw
oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
F Fa aO Os sz zy y' 'i ie ec c ( (k kh h0 0t ta ar r) ): :
*o pokryte blu!nierczy"i runa"i, wykute w plu%awy" spaczo%niu ostrze k(utara przecina
najwietniejsze nawet pancerze rwnie atwo, jak n tnie roz%rzane "aso#
'ra*iony i zraniony zakl$tym or$em przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: Ma/szywiec jest dost$pny wycznie dla 7wiadowczego stada k+anu
!shin"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca1 wspinaczka1 wywaony"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: F"
C C' 'i ie ez z/ /n na a K Ko op pi ia a ( (k ko op pi ia a) ): :
5wa prastara bro o %rocie wykuty" z serca "eteorytu znana jest w cay" +aledorze#
2wiezdna 4opia posiada cechy or$a premia ;3 do SI3$ w czasie szary oraz
,.8/7&:7%" +onadto, tra*iony i zraniony przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony
Pancerza"
"WACI: 2wiezdna 4opia jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
druyny !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
)ASA!$: premia ;3 do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 112K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
; ;e e/ /n na a c ci io os sb b 5 5e e/ /n na a t tr r0 0p p W Wo oP PP Po op py y ( (t to op pI Ir r) ): :
4ord 6ielonoskryc( ci%le ywe jest wspo"nienie o niepokorny" /ollopie i je%o
wspaniaej broni oraz jeszcze bardziej widowiskowyc( ucieczkac( przed szarujcy"
dzikie", kiedy bro c(ybia celu (co zdarzao si czciej ni rzadziej#
.az w trakcie rozgrywania potyczki wadajcy zakl$tym toporem bohater moe zamiast
zwykych atak!w, uy w walce wr$cz ukrytej w or$u mocy" 5aley wykona rzut na
tra*ienie, powodzenie oznacza, e wrogi model otrzymuje tra=ienie o SI* 12"
"WACI: F"edna cios1 ,edna trupG o++opy jest dost$pny wycznie dla owczego
p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw i "eAdAcw
i+kw"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

11 | S t r o n a
K Ka ar rm ma az zy yn no o' 'a a : :m mi ie er rH H ( (h ha aP Pa aJ Ja ar r/ /a a) ): :
*a "asywna (alabarda bya uywana w walce przez Mroczne%o Aorda +(alaka z
0(rondu, pierwsze%o +apitana ,zarnej .tray#
#odel uzbrojony w 4armazynow (mier6 zawsze uderza z SI3B >" +onadto, dop!ki
model wada zakl$tym or$em warto wsp!czynnika SI3A modelu nie podlega
adnym mody=ikatorom i nie mona go zmieni dziaaniem magicznych
przedmiot!w, zakl$ oraz wszelkich innych umiej$tnoci i zasad specjalnych"
"WACI: 4armazynowa (mier6 jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych
do kompanii Piratw z @artosy, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ oraz
$rocznych !+*w z Naggaroth"
)ASA!$: drzewcowa1 wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K KG Gs sa a5 5G Gc ce e ( (s st tr rz ze e ( (m mi ie ec cz z) ): :
+sajce 5strze wykuto pord zawzityc( kltw przeciw pancerzowi wro%a#
4sa,ce Ostrze posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz +.8/B1&1/
+%5&/.8%"
"WACI: 4sa,ce Ostrze jest dost$pne wycznie dla owcw czarownic oraz
modeli nalecych do $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1
@istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu,
7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi
z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia,
a take 5enych !+*w z ;the+ 5oren i "eAdAcw i+kw"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
K KG GN NP Pi i' 'i ie ec c " "P Pa a& &a a ( (r re em mJ Ja ak k) ): :
1e"bak zdaje si wi w doni waciciela, jakby zawsze c(cia znale! najlepsz "oliwo
zaatakowania wro%a#
0ohater uywajcy zakl$tego rembaka moe przerzuci kady nieudany rzut na tra*ienie
w *azie wa+ki wr.cz" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"
"WACI: 4+iwiec #+aga jest dost$pny wycznie dla owczego p+emienia Dzikich
Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
)ASA!$: bro: r.czna, premia ;1 do SI3$ w pierwszej turze kadej wa+ki wr.cz"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K KP Pi in n& &a a % %0 0r r& &P Pi it tc ch ha a ( (m mi ie ec cz z) ): :
-a"aszczona trujcy"i wybroczyna"i /adcy 6arazy klin%a skrywa je%o nieczysto#
/ystarczy dranicie, zardzewiae%o ora, by ciao strawia in&ekcja#
7arto wsp!czynnika W8 tra*ionego i zranionego zakl$tym ostrzem modelu zostaje
obniona do koca potyczki o I1 punkt" (ady model, kt!rego wsp!czynnik W8
zostanie obniony do 2 zostaje automatycznie y/czony z akc,i!
"WACI: 4+inga Nurg+itcha jest dost$pna wycznie dla 4u+tu 7arazy k+anu
Pesti+ens oraz 4u+tu Dzieci 7ag/ady i napi$tnowanego 7nakiem Nurg+a
2rasantw )haosu oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K KP Pi in n& &a a ) )n ni is sz zc cz ze en ni ia a ( (m mi ie ec cz z) ): :
6aklta klin%a przecina najtwardszy nawet pancerz z niespotykan atwoci#
'ra*iony i zraniony zakl$tym or$em przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: 4+inga 7niszczenia jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz !+*w
ysokiego -odu z #+thuanu, $rocznych !+*w z Naggaroth i "eAdAcw i+kw"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: F"
K Ko or rJ Ja ac cz z z z C Cz za as sz ze ek k ( (k ko or rJ Ja ac cz z) ): :
4owiadaj, e zaklty or zrobiono z czaszek pokonanyc( wro%w# ,iao wro%a
uderzone%o +orbacze" z ,zaszek zostaje z"iadone, a rany poszarpane ostry"i jak
brzytwa zba"i szczerzcyc( si czerepw#
#odel uzbrojony w 4orbacz z )zaszek w pierwszej turze kadej wa+ki wr.cz otrzymuje
premi$ K1 do SI3$" +onadto, kada niewybroniona rana powoduje utrat$ K3
punkt!w #$W(8%(:CI" &iosy zadane or$em obejmuj swym zasi$giem wszystkie
postacie )wrogie i sprzymierzone* znajdujce si$ w kontakcie z podstawk modelu
uzbrojonego w korbacz, a dla kadej takiej postaci naley przeprowadzi oddzielny test
tra*ienia" +onadto, korbacz to or$ r!wnie niebezpieczny dla wrog!w jak i uytkownika"
>eli w rzucie na zranienie przeciwnika tra=ionego korbaczem wypadnie 1, uycie or$a
koczy si$ kopotami" 5aley ponownie wykona rzut K>, kolejna 1 oznacza, e
korbacz uderzy take w uytkownika or$a, zadajc mu jedno automatyczne tra*ienie"
"WACI: 4orbacz z )zaszek jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$ w pierwszej turze kadej walki wr$cz"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
,ACIC)%$ (R<#
,ACIC)%$ (R<# C%A !(S8<-%(:?
Biay #iecz JM;O(K zk HP
Bicz z +iekielnej >amy LM;(K zk HP
Buat +romieniujcego Soca QM;O(K zk N
Buat ze Skultar OM;(K zk HP
Buawa 9elsturma NP;O(K zk HR
&hwytacz LP;(K zk N
&hopesz %ntarhaka JP;R(K zk HP
&zarna #aczuga HPM;L(K zk HP
&zaszkoupacz KP;R(K zk HP
&zerep (alotha KM;R(K zk HH
Easzywiec NP;O(K zk N
<wiezdny (opia HHP;L(K zk HP
W>edna cios, jedna trupX 7ollopy OP;(K zk HH
(sajce :strze RP;(K zk N
(armazynowa mier LM;(K zk HP
(liwiec 3laga KM;R(K zk HP
(linga 5urglitcha QM;O(K zk HP
(linga 8niszczenia QM;O(K zk N
(orbacz z &zaszek JM;O(K zk HP
(ostur ,arkotha LP;(K zk HP
(oba ,aitha QM;R(K zk HP
(ocioamacz NP;O(K zk HP
(rwawe :strze KP;R(K zk HH
Cuk /llyriaczyka QP;O(K zk HP
#iecz Bojowy LP;(K zk N
#iecz 9oetha HPP;O(K zk HR
#iecz +ewnego &iosu OP;(K zk N
#iecz +ot$gi OP;(K zk N
#iecz Sigismunda JM;O(K zk HP
#iecz Sprawiedliwoci LP;(K zk N
#iecz Szerszenia MP;R(K zk N
#iecz 7ybraca +ani z >eziora JP;R(K zk HP
#ot Burzy KP;R(K zk HP
#ot Sdu LM;(K zk HP
#ot 0ysica 8im OM;(K zk HH
5ajlepsza .embak #artoga MP;R(K zk HP
5iewi$te :strze JP;R(K zk HP
:strze Blasku QP;R(K zk N
:strze &zarnego <odu QM;O(K zk HP
:strze &zcigodnego 0zunki HPM;L(K zk HP
:strze /teru QM;O(K zk HP
:strze 9ydry KM;R(K zk HP
:strze 'osu JP;R(K zk HH
:strze #ocy JP;R(K zk HP
:strze +iranii MM;R(K zk N
:strze +rawej Stali MM;R(K zk HP
,ACIC)%$ (R<# C%A !(S8<-%(:?
:strze Setepa JM;O(K zk HP
:strze 8epsucia MM;R(K zk HP
:strze 8nuenia MM;R(K zk HP
:strze z +odmorskiego 8ota JP;R(K zk HP
:strze z 2ywego 8ota HPP;O(K zk HP
:strze 2mii MP;R(K zk HP
:cie HRP;L(K zk N
+alibroda KM;R(K zk HP
+iekielna (opia MP;R(K zk HP
+iekielne :strze HRP;L(K zk HP
+ierwsze :strze JP;R(K zk HP
+once :strza MP;R(K zk HP
+once :strze 9oteka LP;(K zk N
+oszukiwacz Serc KM;R(K zk HP
+oeracz 2ycia NM;O(K zk HP
+radawna #aczuga HMP;M(K zk HP
+roca Bestiob!jcy KM;R(K zk HP
+rzekl$te :strze JM;O(K zk HP
+rzeamujcy :bl$enia KP;R(K zk HP
.apier /kstazy JM;O(K zk HP
.uniczne :strze &haosu QM;O(K zk HP
Smoczy Cuk JM;O(K zk HH
Spaczgwiazdki NP;O(K zk N
Srebrna (opia HPP;O(K zk HP
Szczenciarz HP;(K zk HP
Szpon Cowcy MP;R(K zk HP
Sztych mierci JP;R(K zk HP
Sztylet 9oteka MP;R(K zk HP
Sztylet Soktha KP;R(K zk HP
Sztylet Soteka LP;(K zk HP
0opory (horgora HHP;L(K zk HP
0op!r Berserkera QP;O(K zk HP
0op!r Bestiob!jcy MP;R(K zk HP
0op!r (sajcego #rozu MP;(K zk N
0op!r (horna JP;R(K zk HP
0op!r (rella NP;O(K zk HP
0op!r ooomotu! HMP;M(K zk HP
0op!r 0ysica 8im OM;(K zk HH
0op!r 3rsuna MP;R(K zk HP
7ielkie 2do NP;O(K zk HP
7!cznia +!mroku MM;R(K zk HP
8$bate :strze LP;(K zk N
8guba &aledoru QM;O(K zk HP
8guba 7roga LM;(K zk HH
8mi$kczacz NP;O(K zk N
8mora %syendi OM;(K zk HP

W Wa ar rh he ei im m

1 1> > | | S S t t r r o o n n a a
K Ko os st t0 0r r ! !a ar rk ko ot th ha a ( (k ko os st t0 0r r) ): :
4rzeklty kostur zdaje si wi w doniac( .za"ana nieustannie z"ieniajc swe ksztaty#
4od pokryt ryta"i kor pojawi si de"oniczne twarze, szepczce taje"ne sowa "ocy#
5a pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz model uzbrojony w 4ostur Darkotha ma prawo
wyboru, czy b$dzie walczy kosturem w stylu o=ensywnym, uywajc or$a tak jak
broni wie+kie, )premia ;2 do SI3$ oraz ,.8/7&:7% i 3,/.8% >%(: :S0%051*, czy w
stylu de=ensywnym, uywajc kostura do osaniania si$ przed ciosami wroga
)otrzymuje w!wczas w czasie wa+ki wr.cz premi$ ;2 do Ochrony Pancerza )do
maksymalnego poziomu 2K* lub Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%*"
+onadto #%< posiadajcy 4ostur Darkotha moe w *azie magii posugiwa si$
dodatkowym, losowo wybranym zakl$ciem z praktykowanej przez bohatera Dziedziny
)haosu"
"WACI: 4ostur Darkotha jest dost$pna wycznie dla kompanii 2rasantw
)haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw oraz 7bro,nego
stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, drzewcowa1 uderza ,ako ostatni oraz wymaga obu
rk lub otrzymuje premi$ ;2 do Ochrony Pancerza lub otrzymuje Ochron.
Pancerza na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ko oN NJ Ja a ! !a ai it th ha a ( (m mi ie ec cz z) ): :
?koronowanie" kowalskie%o kunsztu $ait(a jest to wanie ostrze i nie znajdziesz lepsze%o
i bardziej zabjcze%o w cay" )t(el Aoren, a pewnie i w pro"ieniu wielu staj od je%o %ranic#
0ohater wadajcy 4ob Daitha moe przerzuci kady nieudany rzut na tra*ienie w *azie
wa+ki wr.cz" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, wrogi model zraniony
zakl$tym ostrzem musi przerzuci udany rzut na Ochron. Pancerza"
"WACI: 4oba Daitha jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii -ycerzy 2raa+a oraz 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ko oN Nc ci io oO Oa am ma ac cz z ( (J J0 0O Oa a' 'a a/ /m ma ac cz z0 0& &a a/ /m mO Oo ot t J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
4owiada si, e ta "asywna, cika "aczu%a otoczona jest piercienia"i przekltej stali, w
ktryc( za"knito zaklcia "ierci i zniszczenia# Moc czarw jest tak potna, e najsabsze
nawet uderzenie a"ie koci przeciwnikw jak zapaki, a nawet obraca w py bra"y i wrota
potnyc( bastionw#
0ohater wadajcy 4ocio/amaczem rani wrogie modele na 3K" 8dolno ta nie podlega
adnym mody=ikacjom" Ochron. Pancerza mody=ikuje si$ zgodnie z SI3B wadajcego
zakl$tym ostrzem
"WACI: 4ocio/amacz jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
2rasantw )haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcw i+kw1
7bro,nego stada 7wierzo+udzi oraz 7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Kr r' 'a a' 'e e ( (s st tr rz ze e ( (m mi ie ec cz z) ): :
+rwawe 5strze to odraajcy, zbrukany krwi, przeklty or o /a"pirzyc(
waciwociac(, ktre u"oliwiaj je%o posiadaczowi wysysanie yciowyc( si o&iary#
(ada niewybroniona rana zadana 4rwawym Ostrzem, oznacza, e wadajcy zakl$tym
or$em odzyskuje jeden utracony w czasie rozgrywania potyczki punkty #W"
"WACI: 4rwawe Ostrze jest dost$pne wycznie dla 7wiadowcze, kompanii z
4r+estw Ogrw, Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku
ksi.ne, 5ahmi, Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw, Nieumar/ego sabatu rodu
Nekrarch1 Nieumar/ego taboru +udu @trigosu oraz 2rasantw )haosu, 4rasno+udw
)haosu z 7orn #zku+ i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
3 30 0k k P PP Py yr ri ia a^ ^c cz zy yk ka a ( (O O0 0k k / /O O0 0& &i i) ): :
-iektrzy wierz, e w cudowny uk wykonano dla +sicia )rat(iona z 2llyrionu przed
tysice" lat#
uk !++yria:czyka to dugi uk, kt!ry posiada SI3< 1 oraz cech. or.a 3M I
71/':(.:054 S0.8%C"
"WACI: uk !++yria:czyka jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 1D )ASA!$: 3M I wie+okrotny strza/"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,i ie ec cz z 7 7o o5 5o o' 'y y ( (m mi ie ec cz z) ): :
Miecz 'ojowy wykuto z po"oc potnej nienawici, ktra obdarza je%o waciciela
byskawiczn i "iercionon szybkoci#
0ohater wadajcy or$em otrzymuje premi$ ;1 do wsp!czynnika A8AKI"
"WACI: $iecz 0o,owy jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw czarownic, $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a,
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia, 5enych !+*w z ;the+ 5oren, 4rasno+udw )haosu z 7orn
#zku+ i "eAdAcw i+kw"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
, ,i ie ec cz z @ @o oe et th ha a ( (m mi ie ec cz z) ): :
6wykle ostrze spoczywa na jedwabiac( w zbrojowni 'iaej /iey, lecz w czas wojny
powierza si je %odne"u bo(aterowi, by walczy ni" w i"ieniu Mistrzw /iedzy *aje"nej#
0ohater wadajcy $ieczem Coetha rani wrogie modele na 3K" 8dolno ta nie podlega
adnym mody=ikacjom" Ochron. Pancerza mody=ikuje si$ zgodnie z SI3B wadajcego
zakl$tym ostrzem"
"WACI: $iecz Coetha jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 122K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,i ie ec cz z - -e e' 'n ne e& &o o C Ci io os s0 0 ( (m mi ie ec cz z) ): :
Miecz 4ewne%o ,iosu obdarzony jest bystr inteli%encj, ktra prowadzi %o do celu#
7adajcy $ieczem Pewnego )iosu otrzymuje premi$ ;1 do testu tra*ienia"
"WACI: $iecz Pewnego )iosu jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii owcw czarownic, $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z -eik+andu, 7bro,ne, chorgwi z
4is+eHa, -ycerzy 2raa+a, Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia, 5enych !+*w z ;the+ 5oren, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ i
"eAdAcw i+kw"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
, ,i ie ec cz z - -o ot t & &i i ( (m mi ie ec cz z) ): :
Miecz 4ot%i skrywa w swej strukturze runy wielkiej i "a%icznej siy#
7adajcy $ieczem Pot.gi otrzymuje premi$ ;1 do testu zranienia"
"WACI: $iecz Pot.gi jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw czarownic, $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a,
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia, 5enych !+*w z ;the+ 5oren, 4rasno+udw )haosu z 7orn
#zku+ i "eAdAcw i+kw"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
, ,i ie ec cz z S Si i& &i is sm m0 0n n/ /a a ( (m mi ie ec cz z) ): :
Ow "iecz, ktry" wada w czasie krucjat /ielki Mistrz 1ycerzy 4anter, nalea on%i do
="peratora .i%is"unda#
$iecz @igismunda zapewnia premi$ ;1 do SI3$ oraz posiada cechy or$a B.:[
.S&85%, +%.3>A&4 oraz 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
"WACI: $iecz @igismunda jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw )zarownic, $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim oraz
No/nierzy z -eik+andu i Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, bro: r.czna, paru,cy, uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,i ie ec cz z S Sp pr ra a' 'i ie e/ /P Pi i' 'o oN Nc ci i ( (m mi ie ec cz z) ): :
Miecz .prawiedliwoci jest prastar broni, przekazywan z pokolenia na pokolenie
cze"piono" kolejnyc( ="peratorw# :e%o struktura pokryta jest na wp wy%asy"i
staroytny"i krasnoludzki"i runa"i ze"sty i susznej kary, ktre nie%dy obdarzay ostrze
"oc nieo"ylnej precyzji i pewnej "ierci#
$iecz @prawied+iwoci posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, ,.38<:&8A&4 oraz
+%.3>A&4"
"WACI: $iecz @prawied+iwoci jest dost$pny wycznie dla kompanii owcw
czarownic oraz modeli nalecych do $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim1 No/nierzy z -eik+andu oraz Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia"
)ASA!$: bro: r.czna, druzgoczcy, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
, ,i ie ec cz z S Sz ze er rs sz ze en ni ia a ( (m mi ie ec cz z) ): :
+iedy "iecz spoczywa w poc(wie, waciciel widzi przyszo, dostrze%ajc wydarzenia na
sekundy przed ic( zajcie"# 5strzeony przed atakie" wro%a, potra&i uprzedzi je%o cios
wasny"#
$iecz @zerszenia posiada cech. or.a B.:[ .S&85%1 +%.3>A&4 i 3,/.8% >%(:
+1/.7S84"
"WACI: $iecz @zerszenia jest dost$pny wycznie dla kompanii Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ oraz "aszczuro+udzi z
5ustrii"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1D | S t r o n a
, ,i ie ec cz z W Wy yJ Jr ra a^ ^c ca a - -a an ni i z z ; ;e ez zi io or ra a ( (m mi ie ec cz z) ): :
4owiadaj, e "i%otliwe ostrze wykute jest z wody pobo%osawionej przez 4ani z :eziora#
Miecz objawia sw "oc w walce z potny"i i niebezpieczny"i przeciwnika, czynic
wadajce%o zdolny" do pokonania naj%ro!niejszyc( nawet wro%w#
8akl$te ostrze posiada cechy or$a B.:[ .S&85% oraz +%.3>A&4" +onadto, w czasie
walki zakl$te ostrze uderza z SI3B wyznaczon w oparciu o wsp!czynnik W8
przeciwnika w ten spos!b, by rani na 3K" 7yznaczona tak SI3A uywana jest
r!wnie do mody=ikacji Ochrony Pancerza celu"
"WACI: $iecz ybra:ca Pani z "eziora jest dost$pny wycznie dla kompanii
-ycerzy 2raa+a"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,O Oo ot t 7 70 0r rz zy y ( (m mO Oo ot t 0 0P Pr ry yk ka a^ ^s sk ki i) ): :
4owiadaj, e obuc( Mota 'urzy wykuty zosta z Meteorytowe%o Melaza, za o
kunsztownoci ora wiadczy "oe atwo z jak "ote" posu%uj si czczcy ?lryka
wojownicy# ?derzenia "asywne%o obuc(a, wyprowadzone przez szarujce%o wojownika
s tak potne, e jeden cios "oe za"roczy najpotniejszyc( przeciwnikw#
>eeli wadajcy $/otem 0urzy tra*i i zrani model przeciwnika, to wrogi model traci
niewykorzystane A8AKI i nie moe atakowa w tej turze, jeeli jeszcze nie walczy"
"WACI: $/ot 0urzy jest dost$pny dla kompanii 7bro,nych z $iddenheim"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, wymaga obu rk, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,O Oo ot t S SG G/ /0 0 ( (J J0 0O Oa a' 'a a/ /m ma ac cz z0 0& &a a/ /m mO Oo ot t J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
4ono te%o "one%o "ota uywa w walce Drederick ;"iay, pradziad ="peratora +arla
Dranza# 4otne ciosy obuc(a nie do, e krusz ciao i koci, to jeszcze przywodz z%ub
na ze duc(y#
'ra*ione obuchem modele musz wykona test W8" 5ieudany test oznacza, e model
zostaje automatycznie zraniony, bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza" 3dany
test oznacza, e naley wykona test zranienia w normalny spos!b"
"WACI: $/ot @du jest dost$pny wycznie dla kompanii owcw czarownic
oraz modeli nalecych do $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i
No/nierzy z -eik+andu"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,O Oo ot t 8 8y ys si iG Gc ca a ) )i im m ( (J J0 0O Oa a' 'a a/ /m ma ac cz z0 0& &a a/ /m mO Oo ot t
J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
-ienaturalny c(d "ieszka w stali te%o obuc(a, przeraajce zi"no, ktre pali ciao i "rozi
krew 3 jedynie najpotniejszy z wojownikw "oe wytrzy"a jej dotyk#
'ra*ione i zranione obuchem $/ota 'ysica 7im modele musz wykona test W8 za
kady stracony punkt #W" 5ieudany test oznacza, e model do koca potyczki
otrzymuje kumulatywny, ujemny mody=ikator L1 do wsp!czynnik!w S, I oraz A"
5aley zauway, e warto wsp!czynnik!w S, I oraz A przeciwnika nie moe
zosta obniona poniej 1 punktu"
"WACI: $/ot 'ysica 7im jest dost$pna wycznie dla podlegajcych
zasadzie specjalnej ,3&9:754 4ap/anw #+ryka"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
% %a a5 5P Pe ep ps sz za a R Re em mJ Ja ak k , ,a ar rt to o& &a a ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
.tary 7erszt Marto% 1e"bajo by posiadacze" i"ponujcej kolekcji broni 3 wikszo
eksponatw poc(odzia z kradziey# :e%o ulubiony" ore" pozostawa krasnoludzki topr,
ciki i pokryty runa"i, a take (odkd tra&i w rce Marto%a krwi +rasnoludw#
Na,+epsza -embak $artoga zapewnia premi$ ;1 do SI3$" +onadto wadajcy zakl$tym
or$em bohater otrzymuje premi$ ;1 do wsp!czynnik!w WW oraz I"
"WACI: Na,+epsza -embak $artoga jest dost$pny wycznie dla owczego
p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, bro: r.czna, paru,cy, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
% %i ie eN N' 'i i t te e ( (s st tr rz ze e ( (m mi ie ec cz z) ): :
4rzeklta "oc zaklta w -iewity" 5strzu przekuwa krew przeciwnikw na plu%aw
ener%i $(ar#
8a kad niewybronion ran$ zadan Niewi.tym Ostrzem, wadajcy przekl$tym
or$em, w najbliszej *azie magii, otrzymuje odpowiednio K1 4ostk. $ocy lub 4ostk.
-ozproszenia, w zalenoci od tego, czy rana zostaa zadana w turze przeciwnika czy w
turze wadajcego broni"
"WACI: Niewi.te Ostrze jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1
Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1
Nieumar/ego taboru +udu @trigosu"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e 7 7P Pa as sk k0 0 ( (c ch ho op pe es sz z) ): :
6aklta w ostrzu "oc olepia przeciwnikw wietlisty" blaskie" "ajestatu i powa%i#
Ostrze 0+asku zapewnia premi$ ;1 do SI3$ oraz posiada cechy or$a B.:[ .S&85%,
+%.3>A&4, S84B(1 oraz 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
"WACI: Ostrze 0+asku jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, bro: r.czna, paru,cy, szybki1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
( (s st tr rz ze e C Cz za ar rn ne e& &o o C CO Oo o/ /0 0 ( (m mi ie ec cz z) ): :
4lu%awe ostrze napenia ciao .ka8ena niespoyty"i pokada"i blu!nierczej ener%ii $(ar,
nadajc "inio" i ci%no" nienaturaln szybko i wytrzy"ao#
0ohater wadajcy Ostrzem )zarnego 2/odu otrzymuje premi$ ;2 do wsp!czynnika
A8AKI"
"WACI: Ostrze )zarnego 2/odu jest dost$pne wycznie dla 7wiadowczego stada
k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens oraz
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e C Cz zc ci i& &o o/ /n ne e& &o o 8 8z z0 0n nk k ( (m mi ie ec cz z) )i i: :
'roni t wada pono sa" *zunki, 4rzedwieczny# 5wa bro wyjtkowe%o kunsztu jest
niezniszczalna, a zaznawszy pot%i najsilniejsze%o s"ocze%o o%nia, pozostaa lodowato
zi"na w dotyku# Mistrzostwo wykonania zna w d!wiku, jaki syc(a, %dy ostrze przecina
powietrze#
0ohater wadajcy Ostrzem )zcigodnego 'runki otrzymuje +./#1S ;1 do SI3$" +onadto
tra*iony i zraniony zakl$tym ostrzem przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: Ostrze )zcigodnego 'zunki jest dost$pne wycznie dla kompanii
"aszczuro+udzi z 5ustrii"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 121K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e t te er r0 0 ( (m mi ie ec cz z) ): :
/ykute z "lecznobiaej stali 5strze 2teru zdaje si przejrzyste niczy" obok dy"u# )
zadane ni" ciosy przenikaj najprzedniejsze pancerze#
'ra*iony i zraniony zakl$tym or$em przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: Ostrze !teru jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e @ @y y/ /r ry y ( (m mi ie ec cz z) ): :
5strze 7ydry uderza wielokrotnie niczy" wielo%owa bestia, od ktrej wzio swoje i"i#
0ohater uzbrojony w Ostrze Cydry otrzymuje dodatkowe KK3 A8AKI" .zut ustalajcy
ilo dodatkowych A8AK=W naley wykonywa na pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz"
"WACI: Ostrze Cydry jest dost$pne wycznie dla 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa,
Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz $rocznych !+*w z Naggaroth"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e * *o os s0 0 ( (m mi ie ec cz z) ): :
6aklt %orzki"i za"i bro wykuto w wietle "ciwe%o ksiyca, by staa si z%ub dla
jedne%o z jej wro%w#
5a pocztku rozgrywki naley wyznaczy jeden wrogi model bohatera lub wrogi
model podlegajcy zasadzie specjalnej ,324 &/', kt!ry do zakoczenia potyczki
stanowi b$dzie cel Ostrza 5osu" #iecz jest magiczn broni, kt!ra ujawnia sw moc
tylko w czasie walki z naznaczon o=iar" Ostrze 5osy rani naznaczony wrogi model na
2K" 8dolno ta nie podlega adnym mody=ikacjom" +onadto kada niewybroniona
rana powoduje utrat$ K3 punkt!w #$W(8%(:CI, bez moliwoci skorzystania z
Ochrony Pancerza"
"WACI: Ostrze 5osu jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw )zarownic, $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i No/nierzy z -eik+andu oraz kompanii
-ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny i
Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia oraz 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
W Wa ar rh he ei im m

1 1E E | | S S t t r r o o n n a a
( (s st tr rz ze e , ,o oc cy y ( (m mi ie ec cz z) ): :
/ykuty z najtwardsze%o, poc(odzce%o z %wiazd "etalu, "iecz obdarza swe%o waciciela
niezwyk si, a kady je%o cios potra&i z atwoci przebi si przez najtwardszy pancerz#
Ostrze $ocy zapewnia +./#1S ;2 do SI3$"
"WACI: Ostrze $ocy jest dost$pne wycznie dla kompanii owcw czarownic
oraz modeli nalecych do $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a,
Piratw z @artosy, Psw o,ny1 a take Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia,
7wiadowczego stada k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu
Pesti+ens oraz Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e - -i ir ra an ni ii i ( (m mi ie ec cz z) ): :
5strze inkrustowane jest tysica"i "alutkic(, ostryc( zbw, ktre rw i rozdzieraj
wszystko, cze%o dotkn#
(ada niewybroniona rana zadana Ostrzem Piranii powoduje utrat$ 2 punkt!w #W"
"WACI: Ostrze Piranii jest dost$pne wycznie dla Piratw z @artosy, Psw
o,ny oraz "aszczuro+udzi z 5ustrii"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
( (s st tr rz ze e - -r ra a' 'e e5 5 S St ta aP Pi i ( (m mi ie ec cz z) ): :
/ykute z najczystszej stali "iecze "o% zosta pobo%osawione przez 4rezbiterw .i%"ara,
by wz"c szer"iercz bie%o ic( wacicieli# +ady szybki cios takie%o ostrza szuka
ywotnyc( or%anw wro%a i jest nie"ale nie"oliwy do sparowania#
0ohater wadajcy Ostrzem Prawe, @ta+i zawsze tra=ia przeciwnika na 2K" 8dolno ta nie
podlega adnym mody=ikacjom"
"WACI: Ostrze Prawe, @ta+i jest dost$pne wycznie dla kompanii owcw
czarownic oraz modeli nalecych do $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga oraz @istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne,
kompanii z Ost+andu, a take No/nierzy z -eik+andu i Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e S Se et te ep pa a ( (c ch ho op pe es sz z) ): :
4ono ten zdobny ,(opesz nalea do +rla 0robowcw .etepa# 4owiada si, e otoczone
bkitn powiat ostrze zdolne jest przeci kady pancerz#
'ra*iony i zraniony zakl$tym or$em przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: Ostrze @etepa jest dost$pne wycznie dla kompanii Nieumar/ego
zast.pu z Nehekhary"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, szybki"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e ) )e ep ps s0 0c ci ia a ( (m mi ie ec cz z) ): :
4lu%awy or przepeniony blu!niercz "oc bo%w 1ozkadu, niesie rozpacz i "ier
wszystki" ty", ktrzy "ieli zaszczyt skrzyowa z ni" ostrze#
'ra*iony ostrzem model musi wykona test W8" 5ieudany test oznacza, e model
zostaje automatycznie zraniony, bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza" 3dany
test oznacza, e naley wykona test zranienia i rzut na Ochron. Pancerza w normalny
spos!b"
"WACI: Ostrze 7epsucia jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens oraz 4u+tu Dzieci 7ag/ady i napi$tnowanego
7nakiem Nurg+a 2rasantw )haosu oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e ) )n n0 0. .e en ni ia a ( (m mi ie ec cz z) ): :
/ykute w zasilanyc( ?pioryte" ku!niac( .ka8enbli%(t, 5strze 6nuenia za(artowane
zostao w krwi po%ronyc( w rozpaczy niewolnikw#
Ostrze 7nuenia posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz 3,/.8% >%(:
+1/.7S84"
"WACI: Ostrze 7nuenia jest dost$pne wycznie dla 7wiadowczego stada k+anu
!shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens oraz
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca, uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e z z - -o o/ /m mo or rs sk ki ie e& &o o ) )O Oo ot ta a ( (m mi ie ec cz z) ): :
*o lnice ostrze wykonano z najprzedniejsze%o zota wydobyte%o z dna "orskic( %bin#
.truktur kruszcu uksztatowao rozszalae "orze# / ostrzu drze"ie niepo(a"owana sia
te%o ywiou#
'ra*iony i zraniony zakl$tym or$em przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: Ostrze z Podmorskiego 7/ota jest dost$pne wycznie dla -ycerzy
2raa+a oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e z z # #y y' 'e e& &o o ) )O Oo ot ta a ( (m mi ie ec cz z) ): :
-iko"u nie udao si wyku lepiej wywaone%o ostrza#
7arto wsp!czynnika A8AKI bohatera wadajcego Ostrzem z Nywego 7/ota zostaje
zwi$kszona o K3 punkty"
"WACI: Ostrze z Nywego 7/ota jest dost$pne wycznie dla kompanii -ycerzy
2raa+a oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
)ASA!$: bro: r.czna, druzgoczcy, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 122K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (s st tr rz ze e # #m mi ii i ( (c ch ho op pe es sz z) ): :
.taroytne ostrze w trakcie kucia (artowane byo w jadzie kobry, za w %owni c(opesza
u"ieszczono zby jadowe "ii#
0ohater wadajcy Ostrzem Nmii podlega zasadzie specjalnej 8%0.304 %0%("
"WACI: Ostrze Nmii jest dost$pny wycznie dla kompanii Nieumar/ego
zast.pu z Nehekhary"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, szybki"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"

( (N Nc ci ie e^ ^ ( (k ko op pi ia a) ): :
4owiada si, e du%ie kopie nale do ulubionyc( broni /a"pirzyc( rycerzy
prze"ierzajcy" "roczne zie"ie .yl8anii# /edu% poda, te przeklte kopie posiadaj
wiado"o, ktre niec(ybnie kieruje je prosto w serca wro%w#
7szystkie ataki wykonane Ocieniem w czasie szary tra*ia, automatycznie, bez
moliwoci skorzystania przez przeciwnika z cechy or$a +%.3>A&4"
"WACI: Ocie: jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do -ycerzy
2raa+a, Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein oraz Nieumar/ego pocztu 4rwawych
@mokw"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 122K4K> zkD !(S8<-%(:?: F"
- -a aP Pi iJ Jr ro o/ /a a ( (m mi ie ec cz z) ): :
*o ponce czarnozielony" o%nie" ostrze, wykute zostao przed wieka"i by nie z%ub
+(azado" 9 odwieczny" wro%o" .zczuroludzi i 6ielonoskryc(#
Pa+ibroda posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz +C:5A&4 %0%("
+onadto, w czasie walki z 4hazadami zakl$te ostrze uderza z SI3B wyznaczon w
oparciu o wsp!czynnik W8 przeciwnika w ten spos!b, by rani na 3K" 7yznaczona
tak SI3A uywana jest r!wnie do mody=ikacji Ochrony Pancerza celu"
"WACI: Pa+ibroda jest dost$pny wycznie dla "eAdAcw i+kw, 7wiadowczego
stada k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens,
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors oraz owczego p+emienia
Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, p/oncy atak"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -i ie ek ki ie eP Pn na a K Ko op pi ia a ( (k ko op pi ia a) ): :
/edu% powtarzanyc( przez "ieszkacw ="periu" opowieci, kiedy owcy czarownic
poc(wycili Man%arie%o zwane%o 4rastary", a przez prosty lud 1ze!nikie" z 1e"asalii,
przebili serce /a"pira je%o wasn kopi i spalili ciao na stosie# 4owiada si, e du%o po
ty" jak popioy Man%arie%o rozwia zi"ny wiatr, kopia wci pona ywy" o%nie"#
Piekie+na 4opia posiada cechy or$a +./#1% ;2 do SI3$ w czasie szary,
,.8/7&:7%, +C:5A&4 %0%( oraz 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
"WACI: Piekie+na 4opia jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein oraz Nieumar/ego pocztu 4rwawych
@mokw"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 p/oncy atak, uderza
,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -i ie ek ki ie eP Pn ne e ( (s st tr rz ze e ( (m mi ie ec cz z) ): :
4lu%awe ostrze z czarne%o elaza wykute zostao w po"ieniac( czerwone%o s"oka i ni%dy
nie zostao sc(odzone, dlate%o po wydobyciu z poc(wy ostrze od razu staje w po"ieniac(#
Piekie+ne Ostrze posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz +C:5A&4 %0%("
+onadto kada niewybroniona rana powoduje utrat$ K3 punkt!w #$W(8%(:CI,
bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza"
"WACI: Piekie+ne Ostrze jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, p/oncy atak"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 122K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1F | S t r o n a
- -i ie er r' 's sz ze e ( (s st tr rz ze e ( (m mi ie ec cz z) ): :
:eli wierzy powtarzany" przez kultystw ,(aosu opowiecio", to po&alowane,
skorodowane ostrze jest pierwszy" ore" jakie zostao wykute przez "iertelnikw#
/ypenione "oc $(ar 4ierwsze 5strze posiada o%ro"n wadz nad swoi"i nastpca"i#
+rzeciwnicy, zwizani wa+k wr.cz z dziercym Pierwsze Ostrze modelem otrzymuj
automatyczne tra*ienie o SI* bohatera za kad 1 uzyskan w rzucie na tra*ienie"
"WACI: Pierwsze Ostrze jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcw i+kw i 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -O Oo on nG Gc ce e ( (s st tr rz za a ( (m mi ie ec cz z) ): :
$obyte, 4once 5strza pon "a%iczny" po"ienie", ktre%o nie sposb u%asi#
P/once Ostrza to para mieczy posiadajcych cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4
oraz +C:5A&4 %0%("
"WACI: P/once Ostrza s dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i
No/nierzy z -eik+andu, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny
oraz Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia, 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
+rzedmiot jest niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych su
,3&9:751"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, p/oncy atak"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -O Oo on nG Gc ce e ( (s st tr rz ze e @ @o ot te ec ca a ( (m mi ie ec cz z) ): :
+olczaste ostrze tej broni rozsiewa wok rcy swd siarki# 6 atwoci przec(odzi przez
pancerz, czernic i wy%inajc stal, i powodujc u wro%a parzce rany, ktre pokrywaj si
pc(erza"i i z ktryc( unosi si dy"#
P/once Ostrze to or$ posiadajcy cechy or$a B.:[ .S&85%, +%.3>A&4 oraz
+C:5A&4 %0%( i +.8/B1&1/ +%5&/.8%"
"WACI: P/once Ostrze Coteka jest dost$pne wycznie dla modeli
nalecych do kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii"
)ASA!$: bro: r.czna, paru,cy, p/oncy atak, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
- -o os sz z0 0k ki i' 'a ac cz z S Se er rc c ( (m mi ie ec cz z) ): :
4oszukiwacz serc "a niebywa zdolno odszukiwania serc ywyc( istot# $ruc(ii
rozkoszuj si "oliwoci wyssania yciowyc( si o&iary#
0ohater uzbrojony w zakl$te ostrze moe w *azie wa+ki wr.cz przerzuci wszystkie
nieudane rzuty na tra*ienie i zranienie"
"WACI: Poszukiwacz @erc jest dost$pny wycznie dla Piratw z @artosy oraz
$rocznych !+*w z Naggaroth"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -o o. .e er ra ac cz z # #y yc ci ia a ( (k k0 0s sz za a p po o' 't ta ar rz za aP Pn na a) ): :
4oeracz Mycia to powtarzalna kusza wykonana z najczarniejszej stali, o betac( "aczanyc(
w jadzie ,zarne%o ."oka#
Poeracz Nycia to kusza powtarzalna, kt!ry posiada SI3< 4 oraz cech. or.a 3M I
71/':(.:054 S0.8%C" +onadto, bety wystrzelone z Poeracza Nycia tra=iaj zawsze
na 3K" 8dolno ta nie podlega adnym mody=ikacjom"
"WACI: Poeracz Nycia jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 4D )ASA!$: 3M I wie+okrotny strza/"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r ra a/ /a a' 'n na a , ,a ac cz z0 0& &a a ( (J J0 0O Oa a' 'a a/ /m ma ac cz z0 0& &a a/ /m mO Oo ot t
J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
,(o z wy%ldu jest niczy" wicej jak skat, wielk "aczu% oprawion w popkan
skr i siedliskie" pajkw i larw, 4radawna Maczu%a zostaa wykonana z %azi
le%endarne%o trupie%o drzewa i pobo%osawiona nikcze"ny" dotykie" Mor%(ura#
."akowaa krwi od zarania cywilizacji i jest z%ub dla wszelkiej nadziei i porzdku#
7 czasie rzutu na zranienie, SI3A dziercego or$ modelu r!wna jest wartoci
wsp!czynnika CC@$ -R)$W=!C) atakowanego modelu"
"WACI: Pradawna $aczuga jest dost$pny wycznie dla 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, og/usza,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: 112K1K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r ro oc ca a 7 7e es st ti io oJ JI I5 5c cy y ( (p pr ro oc ca a) ): :
/ypalone w skrze, wijce si, blu!niercze runy rozpalaj si w czasie walki ze szcze%lnie
odporny"i przeciwnika"i# 5(ydne ryty napeniaj wystrzelone z procy pociski plu%aw
"oc, ktra bezbdnie kieruje je w stron newral%icznyc( czci pozornie niezwycionyc(
przeciwnikw#
Proca 0estiob,cy uderza z SI3B wyznaczon w oparciu o wsp!czynnik W8 przeciwnika
w ten spos!b, by rani na 3K" 7yznaczona tak SI3A uywana jest r!wnie do
mody=ikacji Ochrony Pancerza celu"
"WACI: Proca 0estiob,cy jest dost$pna wycznie dla 7wiadowczego stada k+anu
!shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens oraz
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 12UD SI3A: rnieD )ASA!$: 2M J wie+okrotny strza/ we
wroga w zasi$gu >U"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r rz ze ek kP P t te e ( (s st tr rz ze e ( (m mi ie ec cz z) ): :
/ykute w zasilany" +a"ienie" 4rze"ian o%niu i (artowane w krwi niewolnikw,
4rzeklte 5strze zdaje si pulsowa skrywan &uri i dz krwi#
7arto wsp!czynnika WW dziercego Przek+.te Ostrze bohatera zostaje podniesiona
do 12"
"WACI: Przek+.te Ostrze jest dost$pne wycznie dla 7wiadowczego stada k+anu
!shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens oraz
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r rz ze eO Oa am m0 05 5G Gc cy y ( (J JP P . .e en ni ia a ( (J Jr ro o^ ^ ' 'i ie eP Pk ka a) ): :
4rzed tysiclecia"i *yran 'ruto 'rzuc(o%rz"ot uywa tej potnej obsydianowej "aczu%i
do wyrbywania sobie dro%i do podniebnyc( za"kw#
Prze/amu,cy Ob+.enia zapewnia premi$ ;2 do SI3$" +onadto aby okreli wynik rzutu
kostk, potrzebny do tra*ienia wroga, naley por!wna wsp!czynnik WW
uzbrojonego w zakl$t maczug$ bohatera ze wsp!czynnikiem I modelu, a nie WW"
&ele, kt!re nie maj wsp!czynnika I otrzymuj tra*ienie automatycznie" +onadto,
kada niewybroniona rana oznacza utrat$ K3 punkt!w #W"
"WACI: Prze/amu,cy Ob+.enia jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do 7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, uderza ,ako ostatni, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R Ra ap pi ie er r k ks st ta az zy y ( (r ra ap pi ie er r) ): :
."uke, ele%anckie ostrze te%o przeklte%o rapiera wykute zostao w o%niu cielesnyc( uciec(
i za(artowane w krwi lubienyc( de"onic# +ada, naj"niejsza nawet rana sprowadza na
o&iar &ale ekstazy zdolne wypali je%o u"ys do cna#
'ra*iony ostrzem model musi wykona test I%IC;A8$W$" 5ieudany test oznacza, e
model zostaje automatycznie zraniony, bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza"
3dany test oznacza, e naley wykona test zranienia i rzut na Ochron. Pancerza w
normalny spos!b"
"WACI: -apier !kstazy jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
4u+tu @ybarytw oraz napi$tnowanych 7nakiem @+aanesha 2rasantw )haosu"
)ASA!$: bro: r.czna, +ekki, paru,cy1 precyzy,ne uderzenie"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R R0 0n ni ic cz zn ne e ( (s st tr rz ze e C Ch ha ao os s0 0 ( (m mi ie ec cz z) ): :
-iesawne ostrze wykute zostao przed wieka"i z czarne%o 0ro"rilu przez przeklte%o
+owala 1un, ktre%o i"i za zbrodni oddawania czci Mroczny" 'o%o" wy"azane zostao
z kart (istorii#
-uniczne Ostrze )haosu zapewnia premi$ ;1 do SI3$" +onadto wadajcy zakl$tym
or$em bohater otrzymuje premi$ ;1 do wsp!czynnik!w WW oraz A"
"WACI: -uniczne Ostrze )haosu jest dost$pne wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki,
4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw
)haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: premia ;1 do SI3$, bro: r.czna, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sm mo oc cz zy y 3 30 0k k ( (O O0 0k k) ): :
."oczy <uk jest prastary" arte&akte" pozostay" po koloniac( 2l&w w .tary" ;wiecie#
$ziki niezwyke"u kunsztowi wykonania, ucznik jest w stanie pokona najprzedniejszyc(
strzelcw ="periu"#
@moczy uk jest broni dystansow o zasi$gu 24U i SI* 1, ponadto uk posiada cech. or.a
+.8/B1&1/ +%5&/.8%"
"WACI: @moczy uk jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim,
No/nierzy z -eik+andu oraz 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Psw o,ny, Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia, 5enych !+*w z ;the+ 5oren i !+*w ysokiego -odu z
#+thuanu" +rzedmiot jest niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych su
,3&9:751"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 1D )ASA!$: przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
W Wa ar rh he ei im m

> >2 2 | | S S t t r r o o n n a a
S Sp pa ac cz z& &' 'i ia az z/ /k ki i ( (J Jr ro o^ ^ m mi io ot ta an na a L L & &' 'i ia az z/ /k ki i) ): :
/ykuta w plu%awy" spaczo%niu bro "iotana nasczona zostaa "iertelny"i trucizna"i
zdolny"i powali najpotniejszyc( nawet przeciwnikw#
(ada niewybroniona rana zadana wrogowi @paczgwiazdkami oznacza utrat$ K3
punkt!w #W"
"WACI: @paczgwiazdki s dost$pne wycznie dla 7wiadowczego stada k+anu
!shin"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: >UD SI3A: uytkownika K1D )ASA!$: bro: miotana"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sr re eJ Jr rn na a K Ko op pi ia a ( (k ko op pi ia a) ): :
4owiadaj, e .rerbna +opia wykuta zostaa przez sa"e%o 0illesa le 'reton i uyta "oe
by jedynie przez rycerza o czysty" sercu# Moc zaklta w ostrzu lancy napenia
wadajce%o ni wojownika si i pewnoci#
@rebrna 4opia posiada cechy or$a premia ;3 do SI3$ w czasie szary oraz
,.8/7&:7%" +onadto, jeeli wadajcy or$em bohater posiada )not. -ycersk to
tra*iony i zraniony przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: @rebrna 4opia jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
druyny -ycerzy 2raa+a"
)ASA!$: premia ;3 do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 122K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zc cz ze en nN Nc ci ia ar rz z ( (s sz zt ty yP Pe et t) ): :
/ ostrzu sztyletu drze"ie niespotykana "a%ia, ktra sprawia, e i" wicej "a%icznyc(
przed"iotw w je%o otoczeniu, ty" wiksza je%o sia#
7adajcy zakl$t broni bohater uzyskuje premi$ K1 do wsp!czynnika SI3A za kady
magiczny przedmiot b$dcy w posiadaniu przeciwnika z kt!rym bohater pozostaje
zwizany wa+k wr.cz"
"WACI: @zczenciarz jest dost$pny wycznie dla "eAdAcw i+kw1 owczego
p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
)ASA!$: bro: r.czna, +ekki, nie zada,e zranie: krytycznych"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zp po on n 3 3o o' 'c cy y ( (O O0 0k k / /O O0 0& &i i) ): :
/ykonany w przeszyc( wiekac( przez -ieu"are%o ucznika, du%i uk wy%lda na skaty
i wykrzywiony i skrywa z powodzenie" sw niedoci% precyzj#
@zpon owcy to dugi uk, kt!ry posiada cech. or.a S0.8/'/& 74B:.:74"
+onadto d/ugie /uki, do kt!rych zalicza si$ @zpon owcy, s jednak pot$niejsze od
swych mniejszych odpowiednik!w, w grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z kt!r
model uzbrojony w d/ugi /uk strzela z SI3B 4 na kr!tki zasi$g"
"WACI: @zpon owcy jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren oraz Nieumar/ego orszaku ksi.ne,
5ahmi i Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 3D )ASA!$: strze+ec wyborowy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zt ty yc ch h : :m mi ie er rc ci i ( (k ko op pi ia a) ): :
5strze tej kopii wyrze!biono ze szponw dwc( tuzinw 6i"nokrwistyc(# 6adaje ono
%bokie rany, ktre sprawiaj, e o&iara szybko wykrwawia si na "ier#
@ztych (mierci posiada cechy or$a premia ;2 do SI3$ w czasie szary oraz
,.8/7&:7%, 3,/.8% >%(: +1/.7S84 i 8%B@>&84 &1:S"
"WACI: @ztych (mierci jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth"
)ASA!$: premia ;2do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy,
zab,czy cios"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zt ty yP Pe et t @ @o ot te ek ka a ( (s sz zt ty yP Pe et t) ): :
5strze jest dziee" 7oteka rene%ata9kapana Kaula i u"oliwia wacicielowi atakowanie z
szybkoci byskawicy#
@zty+et Coteka posiada cech. or.a B.:[ .S&85%1 '/((1 oraz 51/ 8%,%>/ 8.%51/[
(.404&854&9 i 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
"WACI: @zty+et Coteka jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth"
)ASA!$: bro: r.czna, +ekki, nie zada,e zranie: krytycznych, uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zt ty yP Pe et t S So ok kt th ha a ( (s sz zt ty yP Pe et t) ): :
4rastary or wykuty na podobiestwo skorpiona powicony zosta .okt(cie, panu zdrady
i "ordu# 4owiadaj, e trucizna zawarta w ostrzu zdolna jest zabi kade%o "iertelnika#
@zty+et @oktha posiada cech. or.a B.:[ .S&85%1 '/((1 oraz 51/ 8%,%>/ 8.%51/[
(.404&854&9, 8%B@>&84 &1:S i 8%0.304 %0%("
"WACI: @zty+et @oktha jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
)ASA!$: bro: r.czna, +ekki, nie zada,e zranie: krytycznych, zab,czy cios1 zatruty
atak"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zt ty yP Pe et t S So ot te ek ka a ( (s sz zt ty yP Pe et t) ): :
Ow wity, rytualny sztylet przela krew tysicy o&iar zoonyc( krwioercze"u .otekowi#
'roni tej obawiaj si szcze%lnie .zczuroludzie, %dy ci%na ona za%ad na tysice z
nic(#
@zty+et @oteka posiada cech. or.a B.:[ .S&85%1 '/((1 oraz 51/ 8%,%>/ 8.%51/[
(.404&854&9 i 8%B@>&84 &1:S" +onadto, wadajce zakl$tym ostrzem wywouje
S0.%&9 we wszystkich modelach Szczuroludzi"
"WACI: @zty+et @oteka jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii"
)ASA!$: bro: r.czna, +ekki, nie zada,e zranie: krytycznych, zab,czy cios"
)RA%I%I KR$8$C)%: brak3
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8o op po or ry y K Kh ho or r& &o or ra a ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
.tyliska bli!niaczyc( toporw pokrywa tuszcz, zasc(nita krew i py# 5strza "aj ksztat
pksiyca i wci zac(owuj niezwyk ostro, "i"o e bez wtpienia bro liczy sobie
wiele stuleci# ;wiat widoczny w odbiciu ostrzy wydaje si krwistoczerwony#
'rutalny i krwioerczy +(or%or by jedny" z najzna"ienitszyc( 6wierzoludzi w
.tary" ;wiecie# Mwi si, e z je%o rki z%iny setki Audzi# :e%o dza "ordu bya tak
o%ro"na, e dekorowa swe ro%i %owa"i za"ordowanyc(# Duria, nienawi i niezwyke
u"iejtnoci walki +(or%ora przenikny ostrza toporw, pozostajc ta" nawet po "ierci
6wierzoczeka#
0ohater wadajcy par zakl$tych topor!w bojowych podlega zasadzie specjalnej E3.1%
i moe przerzuci kady nieudany rzut na tra*ienie w *azie wa+ki wr.cz" 7ynik drugiego
rzutu jest ostateczny"
"WACI: 'opory 4horgora s dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
2rasantw )haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ oraz 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 112K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8o op pI Ir r 7 7e er rs se er rk ke er ra a ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
*opr 'erserkera za(artowano we krwi szalone%o berserkera, jednoczenie zaklinajc je%o
obkany u"ys wewntrz broni#
7arto wsp!czynnika A8AKI wadajcego 'oporem 0erserkera zostaje zwi$kszona o
K1 punkt za kady wrogi model z kt!rym bohater pozostaje zwizany wa+k wr.cz"
"WACI: 'opr 0erserkera jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe,
)zaszki oraz 2rasantw )haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw
i+kw oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8o op pI Ir r 7 7e es st ti io oJ JI I5 5c cy y ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
*opr nalecy do ?l&dara 'erserkera, ktry walczy u boku .i%"ara na 4rzeczy ,zarne%o
5%nia, sta si z%ub dla wielu potworw nawiedzajcyc( zie"ie ="periu"#
7 rzutach na zranienie SI3A bohatera wadajcego 'oporem 0estiob,cy ronie dop!ki nie
zr!wna si$ ze wsp!czynnikiem W8 przeciwnika, a do maksymalnego poziomu >"
>eli W8 przeciwnika jest nisza ni SI3A 0estiob,cy, nie otrzymuje on adnych
dodatkowych punkt!w SI3$" +onadto, ,32/ &/'/ tra*ione i zranione magicznym
toporem nie mog skorzysta z Ochrony Pancerza wynikajcej z zasady specjalnej
C3S(:7%0% S(@.%" 7yznaczona tak SI3A uywana jest r!wnie do mody=ikacji
Ochrony Pancerza celu"
"WACI: 'opr 0estiob,cy jest dost$pny wycznie dla kompanii owcw
czarownic oraz modeli nalecych do $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1
@tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z
$iddenheim oraz No/nierzy z -eik+andu oraz -ycerzy 2raa+a1 7bro,ne, chorgwi z
4is+eHa, a take Psw o,ny i Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8o op pI Ir r K KG Gs sa a5 5G Gc ce e& &o o , ,r ro oz z0 0 ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
:esieni, kade%o roku, kowale z Midden(ei" skadaj w %bokiej "ro!nej jaski"i,
wykutej w trzewiac( Dausc(la%u najprzedniejszej jakoci topory bojowe# 6a"knite w
zapiecztowanej ko"nacie ostrza spoczywaj w ukryciu do koca zi"y, c(onc uwizion
w skale "oc ?lryka#
>eeli wadajcy 'oporem 4sa,cego $rozu uzyska > w rzucie na tra*ienie i wykona
udany test zranienia przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: 'opr 4sa,cego $rozu jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do 7bro,nych z $iddenheim oraz 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
8 8o op pI Ir r K Kh ho or rn na a ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
/ykuty w piekielnyc( ku!niac( or ponie wewntrzny" o%nie" nienawici, nienasycone
ostrze aknie +rwi dla 'o%a +rwiPPP
0ohater wadajcy przekl$tym or$em podlega zasadzie specjalnej 8%B@>&84 &1:S"
+onadto 'opr 4horna zapewnia premi$ ;1 do SI3$"
"WACI: 'opr 4horna jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
4u+tu 4armazynowe, )zaszki oraz napi$tnowanego 7nakiem 4horna
2rasantw )haosu oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
)ASA!$: premi$ ;1 do SI3$1 bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>1 | S t r o n a
8 8o op pI Ir r K Kr re eP PP Pa a ( (J Jr ro o^ ^ ' 'i ie eP Pk ka a) ): :
4owiadaj, e za kady" raze" %dy czarne ostrze *opora +rella uderzy w ciao
nieszczsnej o&iary, zostawia w ranie ostry oda"ek elaza, ktry z kady" c(rapliwy"
oddec(e" o&iary zblia si do jej serca#
#odele, tra*ione i zranione przekl$tym 'oporem 4re++a na pocztku *azy magii dziercego
or$ przeciwnika musz wykona rzut K>" 7ynik 3K oznacza, e drcy ciao
odamek topora powoduje utrat$ 1 punktu #W bez moliwoci skorzystania z Ochrony
Pancerza oraz Ochrony $agiczne,"
#oc topora nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ,/#:5,
1S0:0% /0/.4&85% oraz '/54 ,3&9 i 51/3#%.C4"
"WACI: 'opr 4re++a jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, uderza ,ako ostatni, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8o op pI Ir r 3 3o oo oo om mo ot t0 0Q Q ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
Ow otaczany czci topr jest czci "itu o kocu wszystkie%o, w ktry" -ajlepsza .ze&
1a%nar 3 wybraniec 0orka (a "oe nawet Morka, po%ra si w szalestwie i niszczy cay
wiat w niepowstrzy"anej or%ii rzezi i poo%i# /edu% przepowiedni bdzie to $zie
1a%narorka#
7adajcy zakl$t broni bohater uzyskuje premi$ K1 do wsp!czynnik!w SI3A i
A8AKI za kady model przeciwnika z kt!rym pozostaje zwizany wa+k wr.cz"
"WACI: 'opr ooomotu! jest dost$pny wycznie dla owczego p+emienia
Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 112K1K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8o op pI Ir r 8 8y ys si iG Gc ca a ) )i im m ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
-ienaturalny c(d "ieszka w stali te%o ele!ca, przeraajce zi"no, ktre pali ciao i "rozi
krew 3 jedynie najpotniejszy z wojownikw "oe wytrzy"a jej dotyk#
'ra*ione i zranione ostrzem 'opora 'ysica 7im modele musz wykona test W8 za kady
stracony punkt #W" 5ieudany test oznacza, e model do koca potyczki otrzymuje
kumulatywny, ujemny mody=ikator L1 do wsp!czynnik!w S, I oraz A" 5aley
zauway, e warto wsp!czynnik!w S, I oraz A przeciwnika nie moe zosta
obniona poniej 1 punktu"
"WACI: 'opr 'ysica 7im jest dost$pna wycznie dla podlegajcych
zasadzie specjalnej ,3&9:754 4ap/anw #rsuna"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
8 8o op pI Ir r " "r rs s0 0n na a ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
4owiadaj, e ostrze *opora ?rsuna wykuto z Meteorytowe%o Melaza, za o kunsztownoci
ora wiadczy "oe atwo z jak topore" posu%uj si czczcy ?rsuna wojownicy#
?derzenia "asywne%o ostrza, wyprowadzone przez szarujce%o wojownika s tak
potne, e jeden cios "oe za"roczy najpotniejszyc( przeciwnikw#
>eeli wadajcy 'oporem #rsuna tra*i i zrani model przeciwnika, to wrogi model traci
niewykorzystane A8AKI i nie moe atakowa w tej turze, jeeli jeszcze nie walczy"
"WACI: 'opr #rsuna jest dost$pny dla 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wi ie eP Pk ki ie e # #G G/ /O Oo o ( (m mi ie ec cz z) ): :
/ielkie Mdo, wykonane z ka prastare%o ."ocze%o 5%ra z atwoci przecina tak
najprzedniejsze pancerze jak skryte za ni"i ciao i koci przeciwnikw#
'ra*iony i zraniony zakl$tym or$em przeciwnik nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: ie+kie Nd/o jest dost$pne wycznie dla 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcw i+kw oraz 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna1 paru,ca1 precyzy,ne uderzenie"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W WO OI Ic cz zn ni ia a - -I IO Om mr ro ok k0 0 ( (' 'O OI Ic cz zn ni ia a) ): :
/cznia &or"uje z &urii i %niewu jej waciciela zatrwaajc i niszczycielsk "oc, z ktr
razi "u przyjdzie wro%a
0ohater wadajcy /czni P/mroku podlega zasadzie specjalnej 8%B@>&84 &1:S"
"WACI: /cznia P/mroku s dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i
No/nierzy z -eik+andu oraz kompanii -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z
4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny, a take Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia, 5enych !+*w z ;the+ 5oren oraz Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary"
)ASA!$: uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: 11K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) ) J Ja at te e ( (s st tr rz ze e ( (m mi ie ec cz z) ): :
Ma%icznie uksztatowane ostrze posiada wiele zbw i zadziorw, ktre nieustannie zdaj
si wi i porusza w poszukiwaniu wiee%o "isa#
7.bate Ostrze posiada cechy or$a B.:[ .S&85%, ,.38<:&8A&4 oraz +%.3>A&4"
"WACI: 7.bate Ostrze jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcy i+kw i 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
)ASA!$: bro: r.czna, druzgoczcy, paru,cy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
) )& &0 0J Ja a C Ca aP Pe e/ /o or r0 0 ( (k ko op pi ia a) ): :
5wa zowieszcza kopia zostaa na"aszczona dzik krwi ."okw i budzi szcze%ln %roz
pord +sit 2l&w /ysokie%o 1odu z ,aledoru#
7guba )a+edoru posiada cechy or$a premia ;3 do SI3$ w czasie szary oraz
,.8/7&:7% oraz 3,/.8% >%(: +1/.7S84" +onadto, tra*ione zakl$t kopi modele
nie mog korzysta z Ochrony Pancerza wynikajcej z zasady specjalnej C3S(:7%0%
S(@.%"
"WACI: 7guba )a+edoru jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth"
)ASA!$: premia ;3 do SI3$ w czasie szary, drzewcowa1 uderza ,ako pierwszy"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: drzewcowa3
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )& &0 0J Ja a W Wr ro o& &a a ( (t to op pI Ir r J Jo o5 5o o' 'y y) ): :
*en dziwny, zbaty topr znaleziono przy zwokac( ,ze"piona ,(aosu# -ie wiado"o, jak
wszed w je%o posiadanie, tak sa"o jak nieznane pozostaje i"i dzielne%o 2l&a, ktry usiek
wybraca ,(aosu#
#oc zakl$tego ostrza ujawnia si$ w czasie walki z przeciwnikami podlegajcymi
zasadzie specjalnej ,324 &/'" 7guba roga uderza w ,324 &/' z SI3B wyznaczon
w oparciu o wsp!czynnik W8 przeciwnika w ten spos!b, by rani na 3K" +onadto,
wyznaczona tak SI3A uywana jest r!wnie do mody=ikacji Ochrony Pancerza celu"
"WACI: 7guba roga jest dost$pny wycznie dla kompanii !+*w ysokiego
-odu z #+thuanu"
)ASA!$: bro: r.czna, przebicie pancerza"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: sieczna3
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
) )m mi i k kc cz za ac cz z ( (J Jr ro o^ ^ ' 'i ie eP Pk ka a) ): :
/ykonana z osi koa wozu /ielkiej +arawany potna "aczu%a jest tak cika, e nawet
5%rzy 'yk podnosi j z wysikie"# .ia drze"ica w bli!niaczyc( obuc(ac( tej broni jest w
stanie skruszy %az pojedynczy" uderzenie"#
(ada niewybroniona rana zadana wrogowi 7mi.kczaczem oznacza utrat$ K3
punkt!w #W"
"WACI: 7mi.kczacz jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
)ASA!$: premia ;2 do SI3$, uderza ,ako ostatni, wymaga obu rk"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: obuchowa3
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: F"
) )m mo or ra a A As sy ye en n/ /i i ( (O O0 0k k / /O O0 0& &i i) ): :
*en lekki, z%rabny uk wykonano z niebyway" kunszte", by jeszcze bardziej uwydatnia
zdolnoci utalentowanyc( ucznikw# Ae%enda %osi, e w broni "ieszka zoliwy duc(,
%otw zawsze ukara te%o, ktry c(ybi celu#
0ohater uywajcy zakl$tego d/ugiego /uku moe przerzuci kady nieudany rzut na
tra*ienie" >ednake, jeli po przerzucie strza jest nadal chybiony, bohater otrzymuje
tra*ienie o SI* 4"
+onadto d/ugie /uki, do kt!rych zalicza si$ 7mora ;syendi, s jednak pot$niejsze
od swych mniejszych odpowiednik!w, w grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z
kt!r model uzbrojony w d/ugi /uk strzela z SI3B 4 na kr!tki zasi$g"
"WACI: 7mora ;syendi jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim,
No/nierzy z -eik+andu oraz 5enych !+*w z ;the+ 5oren" +rzedmiot jest
niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych su ,3&9:751"
,AKS$,A*%$ )ASI<C: 24UD SI3A: 3D )ASA!$: brak"
)RA%I%I KR$8$C)%: bro: dystansowa3
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wa ar rh he ei im m

> >2 2 | | S S t t r r o o n n a a
, ,a a& &i ic cz zn na a z zJ Jr ro o5 5a a: :

0ohater, kt!ry uywa magicznego +%5&/.8% nie moe jednoczenie uywa niemagicznego
+%5&/.8%" +onadto, o ile opis magicznego przedmiotu nie stanowi inaczej, bohater
nie moe uywa jednoczenie magicznego +%5&/.8% oraz magicznego 9/C#3 i?lub
magiczne, 0%.&84"
>eeli bohater wyposaony jest w magiczn 0%.&8S to moe jednoczenie
korzysta z niemagicznego +%5&/.8%" +odobnie, jeeli bohater uywa magicznego 9/C#3,
to moe r!wnie uywa niemagicznego +%5&/.8% i 0%.&84"
5aley zauway, e bohater kt!ry nie moe uywa niemagicznego +%5&/.8%,
9/C#3 lub 0%.&84, nie moe take uywa magicznych odpowiednik!w tych
przedmiot!w" ,otyczy to przede wszystkim #%<@7 i ,3&9:754&9, kt!rym
zbroja moe przeszkadza w manipulowaniu 7iatrami #agii"
7 7P Pa ac ch hy y C Co or rk ka a ( (N Nr re e/ /n ni i p pa an nc ce er rz z) ): :
:eli zbroj wykuto z%odnie z okrelony" rytuae", a nie sklecono naprdce z byle kawaka
"etalu, .za"ani "o% j zakl, by o&erowaa jeszcze doskonalsz oc(ron#
7arto wsp!czynnika W8 odzianego w 0+achy 2orka bohatera zostaje
zwi$kszona o K1 punkt" 5aley zauway, e warto wsp!czynnika W8 moe
zosta zwi$kszona ponad rasowe maksimum"
"WACI: Ochrona Pancerza na 1K" 0+achy 2orka s dost$pne wycznie dla
kompanii "eAdAcw i+kw oraz Orkw T 2ob+inw"
C%A: F1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
7 7y yc cz zy y 7 7r rz z0 0c ch h ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
'yczy 'rzuc( to ciki, pytowy nabrzusznik z wprawiony"i we dwo"a ostry"i ro%a"i
potnej jaskiniowej bestii# .zara je%o waciciela wprawia zie"i w drenie#
0ycza szara odzianego w 0yczy 0rzuch bohatera posiada cech. or.a ,.38<:&8A&4 i
+.8/B1&1/ +%5&/.8%"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" 0yczy 0rzuch jest dost$pny wycznie dla
modeli nalecych do 7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
C Cz za ar ro o. .e er rc ca a ( (t ta ar rc cz za a) ): :
4owiada si, e zwana ,zaroerc, przeklta tarcza ,(aosu wykuta jest z yjcej skry
de"onw, na ktrej %ro"rilowy"i duta"i wyryto prastare sowa "ocy# /edu% poda
wiecznie %odny ,zaroerca poera wszelkie zaklcia ktre zostan rzucone w je%o pobliu#
)zaroerca obdarza waciciela :,+:.5:&1A 5% #%<1S )R*" +onadto, za kadym gdy
rzucone na bohatera wadajcego )zaroerc zakl$cie zostanie rozproszone naley
wykona rzut K>" 7ynik 4K oznacza, e zakl$cie zostaje czasowo wymazane z
pami$ci #%<% i ten nie moe go uywa do koca potyczki" 7ak+.te czary mog by
czasowo wymazane jedynie przy wyniku r!wnym >"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%"
)zaroerca jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do kompanii
4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu
@ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu, 4rasno+udw )haosu
z 7orn #zku+1 "eAdAcw i+kw i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 111K4K> zkD !(S8<-%(:?: F"
! ! J Jo o' 'a a ) )J Jr ro o5 5a a ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
4owiada si, e jest to dzieo sa"e%o $ait(a# 6broja wie siy witalne waciciela z "oc
/iatru 0(yran, c(ronic %o przed obraenia"i#
:dziany w D.bow 7bro,. model podlega zasadzie specjalnej ./</5/.%&>% oraz
C%07:+%'54"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" D.bowa 7bro,a jest dost$pna wycznie dla
modeli nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C C' 'i ie ez z/ /n ny y - -a an nc ce er rz z ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
0boki %ranat wykute%o z po"oc "a%ii pancerza rozwietlaj setki byszczcyc(
klejnotw, nadajc "u prawdziwie zjawiskowy wy%ld#
>eli odziany w 2wiezdny Pancerz bohater, kt!ry posiada warto wsp!czynnika #W na
poziomie 2 lub wi$cej, straci punkt #W, zostaje natychmiast przeniesiony o 3K>U w
losowo wybranym kierunku"
5aley zauway, e bohater moe straci w jednej *azie magii, *azie strze+ania lub
*azie wa+ki tylko jeden punkt #W, gdy model zostanie przeniesiony, nim dosi$gnie go
kolejne tra=ienie" >ednake w przypadku 8%B@>&8/<: &1:S3b broni kt!ra zadaje
wielokrotne rany lub zranie: krytycznych, bohater moe zosta y/czony z akc,i!, zanim
zostanie przeniesiony"
>eli bohater zostanie przeniesiony na inny model lub na teren niedost.pny, to
kontynuuje ruch tak dugo, a znajdzie si$ 1U za nim" >eli w wyniku ruchu model
opuci st!, naley go traktowa jak model, kt!ry ciga wroga poza kraw$d- stou"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" 2wiezdny Pancerz jest dost$pny wycznie
dla modeli nalecych do kompanii Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia,
5enych !+*w z ;the+ 5oren oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu i
Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
@ @e eO Om my y F Fo or rt t0 0n ny y ( (h he eO Om m) ): :
/ykonany z =t(il"aru i pod"orskie%o zota zaklty (e", wieczy delikatnie wykonana,
runiczna inwokacja# .owa skadaj si w "odlitw do )suryana w intencji oc(rony dla
waciciela 7e"u Dortuny#
0ohater noszcy Ce/m Mortuny moe przerzuci kady nieudany rzut na Ochron.
Pancerza" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" Ce/m Mortuny jest dost$pny
wycznie dla kompanii -ycerzy 2raa+a oraz Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia, !+*w ysokiego -odu z #+thuanu i Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
@ @e eO Om my y 3 3o o' 'I I' ' ( (h he eO Om m) ): :
6aklty 7e" zsya na waciciela duc(a i &uri 5riona#
0ohater noszcy Ce/m oww otrzymuje premi$ ;1 do wsp!czynnik!w WW i A w
czasie szary" +remia przysuguje jedynie w trakcie szary, po pierwszej rundzie walka
rozgrywa si$ w zwyky spos!b"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" Ce/m oww jest dost$pny
wycznie dla modeli nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
@ @e eO Om my y - -o o& &r ro om mc cy y S Sz zc cz z0 0r rI I' ' ( (h he eO Om m) ): :
Ae%endarny 7e" 7rabie%o Mandreda, 4o%ro"cy .zczurw, wykonano z czaszki (erszta
.ka8enw, ktry pad w 'itwie na /yjcyc( /z%rzac(# ,ieszy si on pord .zczuroludzi
tak z saw, e boj si stawi czoa te"u, kto %o nosi#
0ohater noszcy Ce/m Pogromcy @zczurw wzbudza S0.%&9 we wszystkich Ska\enach"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" Ce/m Pogromcy @zczurw jest
dost$pny wycznie dla kompanii 7bro,nych z $iddenheim oraz Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
,ACIC)%A )7R(;A
,ACIC)%A )7R(;A C%A !(S8<-%(:?
Blachy <orka NM;O(K zk HP
Byczy Brzuch MP;R(K zk N
&zaroerca HHM;L(K zk N
,$bowa 8broja QP;O(K zk HP
<wiezdny +ancerz MP;R(K zk HP
9em Eortuny LM;(K zk HP
9em Cow!w LM;(K zk N
9em +ogromcy Szczur!w LM;(K zk HH
9em wi$tego Stegadona MP;R(K zk N
9em 7ielu :czu LM;(K zk HP
9em z 'ahmi MP;R(K zk HP
9erszta 3mmy ,ebeciarski &zepek MP;R(K zk HP
#aska #erlorda RP;(K zk HH
#aska mierci MP;R(K zk HP
#iadca 0arcza MP;R(K zk N
:broca JM;O(K zk HP
:chroca #orka JM;O(K zk HP
:pocza .ailariana QP;O(K zk HP
+ancerz &aledora QP;O(K zk HR
+ancerz #roku NP;O(K zk HP
+ancerz witu HPM;L(K zk HP
+ancerz z #eteorytowego 2elaza HPP;L(K zk N
+ancerz ze Skoll HHP;L(K zk HP
+ot$pieniec HKM;M(K zk HP
.$kawice 0emakadora MP;R(K zk HP
.uniczna 0arcza &haosu QP;O(K zk HP
Sk!ra 8imnokrwistych QP;O(K zk N
Spaczzbroja JM;O(K zk HP
Szkaratny +ancerz ,argana HKP;M(K zk HP
0arcza <orgony LM;(K zk HP
0arcza 5ied-wiedzia QP;O(K zk HP
0arcza :rkob!jcy OM;(K zk HP
0arcza z Brzu OM;(K zk HP
0arcza z <hrond MM;R(K zk HP
0arcza ze Smoczej Cuski OM;(K zk HP
0arcza 8wierciadlanego Stawu MP;R(K N
0rollowa Sk!ra MP;R(K zk HP
3prz Slaanesha HOP;L(K zk HP
7ielka &zaszka MM;R(K zk HP
7ilczy 9em 0eotogen!w KP;R(K HP
7rzosiec OM;(K zk N
8akl$ta 0arcza OP;(K zk N
8akl$ta 8broja QP;O(K zk HP
8broja &ieni NP;O(K zk HP
8broja 9eros!w NM;O(K zk HH
8broja (raca wiata KM;R(K zk HH
8broja #orrslieba HKM;M(K zk HP
8broja 0arnusa NP;O(K zk HP
8broja 7iecznej Suby HPM;L(K zk HP
8broja 2ywej mierci HLP;L(K zk HP
8ocista 8broja HOP;L(K zk HP
8oliwiec LM;(K zk HP
8ota 0arcza KP;R(K zk HP
8owroga tarcza OP;(K zk HP

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>3 | S t r o n a
@ @e eO Om m : :' 'i i t te e& &o o S St te e& &a a/ /o on na a ( (h he eO Om m) ): :
Ow potny, ro%aty i kociany (e" jest sy"bole" wadzy i oznak %odnoci# ,i, ktrzy %o
nosz, ciesz si wielk czci, powiada si bowie", e tylko wybraniec 4rzedwiecznyc(
"oe woy %o na %ow i nie zosta zabity#
7arto wsp!czynnika CC@$ -R)$W=!C) odzianego w zakl$ty hem bohatera
zostaje zwi$kszona o K1"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" Ce/m (wi.tego @tegadona jest
dost$pny wycznie dla "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
@ @e eO Om m W Wi ie eP P0 0 ( (c cz z0 0 ( (h he eO Om m) ): :
*en zdobny (e" nie "a szczelin na oczy, lecz ca je%o powierzc(ni pokrywaj orna"enty
w ksztacie lepi# 7e" /ielu 5czu noszony by przez *alkara 4onure%o, zowro%ie%o
wybraca -ur%la, ktry dwadziecia lat te"u nka "iasto +isle8# /ojownik ,(aosu w
wyniku straszliwej zarazy straci wzrok, dlate%o zwrci si do -ur%la z ba%anie" o po"oc#
5kaza si wierny" i oddany" wyznawc, a /adca Muc( na%rodzi %o "idzy inny"i
7e"e" /ielu 5czu# Aos *alkara nie jest znany, prawdopodobnie prze"ieni si po"iot
,(aosu, ale 7e" /ielu 5czu widziano na %owie jedne%o ze su% )rc(aona, ktry zapuci
si na pnocne tereny +isle8a#
0ohater1 odziany w Ce/m ie+u Oczu podlega zasadzie specjalnej 3,/.8% >%(:
+1/.7S843 +onadto, dziwne wizje jakimi przekl$ty hem obdarza swego waciciela
sprawiaj, e model podlega zasadzie specjalnej <C3+:0%"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" Ce/m ie+u Oczu jest dost$pna
wycznie dla modeli nalecych do kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu
4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe,
D/oni oraz 2rasantw )haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcw
i+kw i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
@ @e eO Om m z z * *a ah hm mi i ( (h he eO Om m) ): :
6aklta w przeklty" arte&akcie z -e(ek(ary "oc pozwala kierowa ciosa"i oywiecw
rwnie skutecznie jak lalkarz steruje sw "arionetk#
#oc zakl$tego hemu oddziauje na jedn, wybran przez gracza grup. stronnikw
podlegajcych zasadzie specjalnej 51/3#%.C4, kt!ra znajduje si$ w odlegoci nie
przekraczajcej >U od bohatera noszcego Ce/m z 5ahmi" #odele nalece do grupy
stronnikw obj$tej dziaaniem zakl$tego hemu mog uy w *azie wa+ki wr.cz jako
podstaw$ testu tra*ienia warto wsp!czynnika WW bohatera noszcego Ce/m z 5ahmi"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" Ce/m z 5ahmi jest dost$pny
wycznie dla Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku
ksi.ne, 5ahmi1 Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu
Nekrarch1 Nieumar/ego taboru +udu @trigosu oraz Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
@ @e er rs sz zt ta a " "m mm my y ! !e eJ Je eN Nc ci ia ar rs sk ki i C Cz ze ep pe ek k ( (h he eO Om m) ): :
*en pokryty runa"i i "ocno s&aty%owany (e" nalea on%i do krasnoludzkie%o krla, tak
w kady" razie "wi le%enda#
8akl$ty hem zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 1K"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" Cerszta #mmy Debeciarski
)zepek jest dost$pny wycznie dla "eAdAcw i+kw1 owczego p+emienia
Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,a as sk ka a , ,e er rP Po or r/ /a a ( (h he eO Om m) ): :
$ziwn bitewn "ask znalaz )d"ira 0iladis# :ej zota powierzc(nia skrzy si "a%iczn
ener%i#
0ohater odziany w $ask. $er+orda otrzymuje $agiczn Ochron. na >K" +onadto model
ignoruje kary za poruszanie si$ po terenie trudnym, za ujemne mody=ikatory za
poruszanie si$ po terenie bardzo trudnym zmniejszone s o poow$ )teren bardzo trudny
naley traktowa jako teren trudny*" +onadto, modele obj$te dziaaniem hemu mog
biega6 po terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym, a take wtedy, gdy pokonuj przeszkody
oraz automatycznie zdaje wszystkie testy terenu niebezpiecznego"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" $aska $er+orda jest dost$pna
wycznie dla modeli nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren
oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu, $rocznych !+*w z Naggaroth i
Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
, ,a as sk ka a : :m mi ie er rc ci i ( (h he eO Om m) ): :
/ykonana z zaklte%o zota wydobyte%o w 0rac( ,zarnyc( 0rzbietw, Maska ;"ierci jest
wizerunkie" 6wiastuna ;"ierci, bezlitosne%o zabjcy#
0ohater noszcy $ask. (mierci wzbudza S0.%&9"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" $aska (mierci jest dost$pna
wycznie dla modeli nalecych do kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth
oraz 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
, ,i ia a. ./ /. .G Gc ca a 8 8a ar rc cz za a ( (t ta ar rc cz za a) ): :
*arcz t stworzono raczej jako bro ni do obrony, a uywajcy jej wojownik "oe ci i
rba wro%a jej kolczasty"i krawdzia"i#
0ohater dziercy $iadc 'arcz. w kadej *azie wa+ki wr.cz moe wykona zakl$t
tarcz dodatkowy K1 A8AK" $iadca 'arcza posiada cech. or.a B.:[ .S&85%1
,.38<:&8A&4 i 51/ 8%,%>/ 8.%51/[ (.404&854&9 oraz 747%2:54"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%"
$iadca 'arcza jest dost$pna wycznie dla kompanii Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1
"aszczuro+udzi z 5ustrii oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
( (J Jr ro o^ ^c ca a ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
*en lekki pancerz z =t(il"aru nosi na napierniku pojedyncz run .arat(ai# 4ono c(roni
ona waciciela "oc 5dwieczne%o ."oka#
0ohater odziany w Obro:c. otrzymuje $agiczn Ochron. na 4K"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" Obro:ca jest dost$pna wycznie dla modeli
nalecych do kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (c ch hr ro o^ ^c ca a , ,o or rk ka a ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
.klecona z %rubej skry i nabita kostny"i %uza"i pokraczna kurta zostaa zaklta przez
.za"anw "oc Morka tak, by o&erowaa jeszcze doskonalsz oc(ron#
7arto wsp!czynnika W8 odzianego w Ochro:c. $orka bohatera zostaje
zwi$kszona o K1 punkt" 5aley zauway, e warto wsp!czynnika W8 moe
zosta zwi$kszona ponad rasowe maksimum"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" Ochro:ca $orka jest dost$pny wycznie dla
owczego p+emienia Dzikich Orkw"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (p po o^ ^c cz za a R Ra ai iP Pa ar ri ia an na a ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
?tkan i wykoczon przez najstarsze z lenyc( zjaw dla pierwsze%o obrocy wityc(
drzew 5pocz powierza si jedynie te"u, ko%o wybraa sa"a )t(el Aoren#
0ohater odziany w Opo:cz. -ai+ariana, kt!ry znajdzie si$ w odlegoci do >U od terenu
+enego otrzymuje $agiczn Ochron. na 4K"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" Opo:cza -ai+ariana jest dost$pna wycznie
dla modeli nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -a an nc ce er rz z C Ca aP Pe e/ /o or ra a ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
4ancerz od z %r czterec( tysicy lat przec(odzi w rodzie ,aledora z ojca na syna#
Pancerz )a+edora obdarza waciciela Ochron Pancerza na 2K" :chrony tej nie da si$
poprawi w aden spos!b" +onadto Pancerz )a+edora automatycznie chroni bohatera
przed skutkami 81:51S&1% oraz +C:5A&4#1 %0%(%#1"
"WACI: Ochrona Pancerza na 2K" Pancerz )a+edora jest dost$pny wycznie dla
kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu3
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -a an nc ce er rz z , ,r ro ok k0 0 ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
/ykute%o z czarnej stali poc(odzcej z "eteoru 4ancerza nie"ale nie sposb przebi#
Pancerz $roku obdarza waciciela Ochron Pancerza na 1K" :chrony tej nie da si$
poprawi w aden spos!b"
"WACI: Ochrona Pancerza na 1K" Pancerz $roku jest dost$pny wycznie dla
kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth oraz 4rasno+udw )haosu z 7orn
#zku+ i "eAdAcw i+kw3
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -a an nc ce er rz z : :' 'i it t0 0 ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
4atriarc(a +ole%iu" Ma%ii wyku ten pancerz w pierwszyc( pro"ieniac( wsc(odzce%o
soca# .kryty w 4ancerzu ;witu czar sprawia, e zbroja reperuje si w "%nieniu oka#
0ohater odziany w Pancerz (witu moe przerzuci wszystkie nieudane rzuty na Ochron.
Pancerza"
"WACI: Ochrona Pancerza na 4K" Pancerz (witu jest dost$pna wycznie dla
$uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw drg z
;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim oraz No/nierzy
z -eik+andu i 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa" +rzedmiot jest niedost.pny dla druyn
w szeregach kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 121K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -a an nc ce er rz z z z , ,e et te eo or ry yt to o' 'e e& &o o # #e eP Pa az za a ( (c ci i . .k ki i
p pa an nc ce er rz z) ): :
5we zbroje wykuli przed wieka"i +rasnoludowie z 6(u&baru# $zi kilka e%ze"plarzy
przec(owuje si w ="perialnej 6brojowni w )ltdor&ie# 4owiadaj, e w czasie /ojen z
-ieu"ary"i kilka zakltyc( pancerzy wpado w -ieu"are rce /a"pirzyc( +sit#
Pancerz z $eteorytowego Ne+aza obdarza waciciela Ochron Pancerza na 1K" :chrony tej
nie da si$ poprawi w aden spos!b"
"WACI: Ochrona Pancerza na 1K" Pancerz z $eteorytowego Ne+aza jest dost$pny
wycznie dla kompanii owcw czarownic oraz modeli nalecych do
$uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @istr @igmara1
@tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z
$iddenheim i No/nierzy z -eik+andu1 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa oraz Nieumar/e,
wity hrabiego Hon )arstein3
C%A: 122K4K> zkD !(S8<-%(:?: F"
W Wa ar rh he ei im m

> >4 4 | | S S t t r r o o n n a a
- -a an nc ce er rz z z ze e S Sk ko oP PP P ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
4owierzc(nia cikie%o pancerza pokryta jest "isternie wykonany"i ryta"i
przedstawiajcy"i wyobraenia "otw i toporw oraz wilczyc( i nied!wiedzic( %w#
4owiadaj, e krasnoludzki patnerz zakl w zbroi "oc zdoln poc(ania wiato i ciepo, a
take siy witalne przeciwnikw#
7arto wsp!czynnika SI3A wrogiego modelu zwizanego wa+k wr.cz z odzianym w
Pancerz ze @ko++ przeciwnikiem zostaje zmniejszona o L1 punkt )do minimalnej
wartoci 1*" +onadto, odziany w zakl$ty pancerz bohater otrzymuje $agiczn Ochron. na
2K przeciwko +C:5A&4# %0%(:#"
"WACI: Ochron Pancerza na 4K" Pancerz ze @ko++ jest dost$pny wycznie dla
kompanii 7bro,nych z $iddenheim oraz 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa3
C%A: 112K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -o ot t p pi ie en ni ie ec c ( () )J Jr ro o5 5a a C Ch ha ao os s0 0) ): :
*a bo%ato zdobiona prastary"i ryta"i zbroja ku"uluje blu!niercz prze"ierzaj jaowe
rwniny 4nocnyc( 4ustkowi ener%i $(ar# ,zarnozielone opary sczce si ze szczelin
pancerza "a"i z"ysy przeciwnikw i zwodz ic( u"ysy#
7rogi model zwizany wa+k wr.cz z odzianym w Pot.pie:ca przeciwnikiem musi
powt!rzy kady udany rzut na tra*ienie"
"WACI: Ochrona Pancerza na 3K" Pot.pieniec jest dost$pny wycznie dla
modeli nalecych do kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe,
)zaszki, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz
2rasantw )haosu i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 1>1K1K> zkD !(S8<-%(:?: 12"

R R k ka a' 'i ic ce e 8 8e em ma ak ka a/ /o or ra a ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
+si *e"akador nie lubi rani innyc( szlac(cicw w pojedynkac(# 5czywicie ty"
bardziej nie c(cia, by kto je"u utoczy krwi#
0ohater odziany w -.kawice 'emakadora otrzymuje $agiczn Ochron. na 1K przeciwko
tra*ieniom o SI* 4 lub wi$cej"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" -.kawice 'emakadora s dost$pne wycznie
dla modeli nalecych do kompanii -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z
4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia,
!+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R R0 0n ni ic cz zn na a 8 8a ar rc cz za a C Ch ha ao os s0 0 ( (t ta ar rc cz za a) ): :
4rzeklta tarcza wykuta zostaa przed wieka"i z czarne%o 0ro"rilu przez przeklte%o
+owala 1un, ktre%o i"i za zbrodni oddawania czci Mroczny" 'o%o" wy"azane zostao
z kart (istorii#
#agiczna bro uyta przeciwko modelowi chronionemu moc -uniczne, 'arczy
)haosu, traktowana jest jak zwyka bro tego samego typu"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%"
-uniczna 'arcza )haosu jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sk kI Ir ra a ) )i im mn no ok kr r' 'i is st ty yc ch h ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
.kr 6i"nokrwistyc( przywdzia "o% jedynie najwytrzy"alsi z :aszczuroludzi czy
Mrocznyc( 2l&w, nadaje i" ona prawdziwie przeraajcy wy%ld# .kra wydziela
toksyczny luz, ktry z wolna zatruwa or%aniz" waciciela i "roczy je%o u"ys#
0ohater odziany w @kr. 7imnokrwistych budzi S0.%&9, ponadto warto
wsp!czynnika W8 modelu zostaje podniesiona o K1" >ednak na skutek dziaania
toksycznego luzu odziany w zakl$ty pancerz bohater podlega zasadzie specjalnej
<C3+:0%"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" @kra 7imnokrwistych jest dost$pna
wycznie dla modeli nalecych do kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth
oraz "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sp pa ac cz zz zJ Jr ro o5 5a a ( (N Nr re e/ /n ni i p pa an nc ce er rz z) ): :
.paczzbroja, wykuta z najprzedniejszej stali wzbo%aconej +a"ienie" 4rze"ian zdaje si
pro"ieniowa trujc aur, ktra osabia przeciwnikw#
7 kadej *azie wa+ki wr.cz w kt!rej odziany w @paczzbro,. model wykona udany rzut na
Ochron. Pancerza, wr!g kt!ry zada cios otrzymuje automatycznie tra*ienie o SI* K>"
"WACI: Ochrona Pancerza na 1K" @paczbro,a jest dost$pna wycznie dla
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, 7wiadowczego stada k+anu !shin, Poganiaczy
k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens, Carcownikw k+anu @kryre i
7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zk ka ar rO Oa at tn ny y - -a an nc ce er rz z ! !a ar r& &a an na a ( () )J Jr ro o5 5a a C Ch ha ao os s0 0) ): :
*en bo%ato zdobiony pancerz wykuto przed wieka"i z czerwone%o elaza, (artowane%o
krwi *rolli# 6aklta w pancerzu "oc olepia szkaratny"i byska"i przeciwnikw
%otowyc( zada decydujcy cios#
+rzeciwnicy atakujcy bohatera odzianego w @zkar/atny Pancerz Dargana nie mog
korzysta z zasady specjalnej 8%B@>&84 &1:S" +onadto, model chroniony moc
przekl$tej +%5&/.8% nie moe nigdy, w wyniku pojedynczego tra*ienia straci wi$cej
ni 1 punkt #W"
"WACI: Ochrona Pancerza na 3K" @zkar/atny Pancerz Dargana jest dost$pna
wycznie dla modeli nalecych do kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu
4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe,
D/oni oraz 2rasantw )haosu i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 1>2K1K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8a ar rc cz za a C Co or r& &o on ny y ( (t ta ar rc cz za a) ): :
-a tarczy widnieje wizerunek %owy 0or%ony, szkaradnej bestii, ktra za"ieszkuje na
nie%ocinnyc( pustyniac( )rabii# /ro%owie unikaj jej wzroku, %dy wejrzenie 0or%ony
"oe pono obrci ywe ciao w ka"ie#
5a pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz dziercy 'arcz. 2orgony bohater moe uy mocy
magicznego przedmiotu przeciwko jednemu z przeciwnik!w, z kt!rym pozostaje
zwizany wa+k wr.cz" +rzeciwnik traci jeden wybrany przez dziercego 'arcz. 2orgony
A8AK" 5aley zauway, e warto wsp!czynniki A8AKI przeciwnika nie moe
zosta obniona poniej 1 punktu" +onadto bohater nie moe uy 'arczy 2orgony jeli
zosta Oszo/omiony!, Powa+ony na ziemi.! lub #cieka!"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" 'arcza
2orgony jest dost$pna wycznie dla $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu,
7bro,nych z $iddenheim i No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne,
chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny, Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw oraz
Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1
Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1
Nieumar/ego taboru +udu @trigosu i Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary" +rzedmiot
jest niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8a ar rc cz za a % %i ie e/ /_ _' 'i ie e/ /z zi ia a ( (t ta ar rc cz za a) ): :
4rastara, wykuta z brzu tarcza ozdobiona jest skr z ba nied!wiedzia# 4owiada si, e
duc( nied!wiedzia odpiera ataki z niewidzialn "oc#
#odele atakujce w *azie wa+ki wr.cz bohatera dziercego 'arcz. NiedAwiedzia musz
przed kadym rzutem na tra*ienie wykona udany test SI3$" 5ieudany test SI3$
oznacza, e wrogi model automatycznie chybia" ;taki spec,a+ne )takie jak tra*ienie z
impetu szary i wszystkie w kt!rych nie uwzgl$dnia si$ wartoci wsp!czynnika A8AKI
modelu* nie podlegaj dziaaniu 'arczy NiedAwiedzia"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" 'arcza
NiedAwiedzia jest dost$pna wycznie dla 7bro,nych z $iddenheim oraz
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa i Psw o,ny"
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8a ar rc cz za a ( (r rk ko oJ JI I5 5c cy y ( (t ta ar rc cz za a) ): :
Moc staroytnyc( run u"ieszczonyc( na tarczy wzbudza strac( w nikcze"nyc( sercac(
0oblinoidw i "ci ic( rozu"#
8akl$ta w runach moc obejmuje wszystkie modele )wrogie i sprzymierzone*
podlegajce zasadzie specjalnej %51#:8>%, kt!re znajduj si$ w odlegoci do 12c od
dziercego tarcz$ bohatera" :bj$te dziaaniem mocy modele odczuwaj skutki
%51#:8>1 przy wyniku 1I2, a nie 1"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" 'arcza
Orkob,cy jest dost$pna wycznie dla $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie,
z $arienburga1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu,
7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z -eik+andu oraz -ycerzy 2raa+a i 7bro,ne,
chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny, a take Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia i "eAdAcw i+kw"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8a ar rc cz za a z z 7 7r rG Gz z0 0 ( (t ta ar rc cz za a) ): :
*a wykuta z brzu tarcza skrywa potne lecz krtkotrwae zaklcia oc(ronne#
8akl$tej w 'arczy z 0rzu mocy mona uy raz na potyczk$ w celu unikni$cia tra*ienia"
5aley jednak zadeklarowa uycie mocy 'arczy z 0rzu przed rzutem na zranienie"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" 'arcza
z 0rzu jest dost$pna wycznie dla owcw )zarownic1 $uszkieterw z Nu+n1
Piechoty $orskie, z $arienburga1 @iostry @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1
7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim oraz No/nierzy z
-eik+andu, -ycerzy 2raa+a oraz 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy,
Psw o,ny i Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8a ar rc cz za a z z C Ch hr ro on n/ / ( (t ta ar rc cz za a) ): :
5zdobiona lubienie u"iec(nity" oblicze" Aodowe%o $e"ona, tarcza z 0(rond
obdarzona jest "oc 4nocne%o wiatru, ktra okrada ataki z siy#
7arto wsp!czynnika SI3A wrogiego modelu zwizanego wa+k wr.cz z dziercym
'arcz. z 2hrond przeciwnikiem zostaje zmniejszona o L1 punkt )do minimalnej
wartoci 1*"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" 'arcza
z 2hrond jest dost$pna wycznie dla $rocznych !+*w z Naggaroth"
C%A: 11KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>1 | S t r o n a
8 8a ar rc cz za a ) )' 'i ie er rc ci ia a/ /P Pa an ne e& &o o S St ta a' '0 0 ( (t ta ar rc cz za a) ): :
4ole owej tarczy jest cie"ne i lustrzane, a je%o powierzc(nia "arszczy si, parujc
uderzenia# 4rastara tarcza absorbuje wro% "a%i i "oe odbi j w rzucajce%o#
7szystkie zakl$cia typu magiczny pocisk, kt!re tra=i w dziercego zakl$t tarcz$
bohatera zostaj odbite na 3K" :dbite zakl$cie tra=ia w rzucajcego czar" :dbitego
zakl$cia nie mona rozproszy"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" 'arcza
7wierciad+anego @tawu jest dost$pna wycznie dla kompanii Nieumar/ego
zast.pu z Nehekhary oraz "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
8 8a ar rc cz za a z ze e S Sm mo oc cz ze e5 5 3 30 0s sk ki i ( (t ta ar rc cz za a) ): :
4oobijana i poszczerbiona, tarcza jest dziedzictwe" z czasw, kiedy panoway ."oki#
0ohater dziercy 'arcz. ze @mocze, uski otrzymuje $agiczn Ochron. na >K"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" 'arcza
ze @mocze, uski jest dost$pna wycznie dla kompanii -ycerzy 2raa+a,
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Psw o,ny, !+*w ysokiego -odu z #+thuanu oraz
$rocznych !+*w z Naggaroth"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8r ro oP PP Po o' 'a a S Sk kI Ir ra a ( (N Nr re e/ /n ni i p pa an nc ce er rz z) ): :
4owiadaj, e yjcy w +rainie *rolli .za"ani 6wierzoludzi, potra&i w czasie peni
Morrslieba zakl zdart ywce" skr *rolla tak, by obdarzya zdolnocia"i re%eneracji
kade%o, kto j przyodzieje#
0ohater odziany w 'ro++ow @kr. podlega zasadzie specjalnej ./</5/.%&>%" +onadto,
przed rozpocz$ciem kadej potyczki naley wykona rzut K>" 7ynik 4K oznacza, e
do koca rozgrywki odziany w sk!r$ 0rolla bohater podlega zasadzie specjalnej
<C3+:0%6
"WACI: Ochrona Pancerza na 1K" 'ro++owa @kra jest dost$pna wycznie dla
modeli nalecych do 2rasantw )haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+,
"eAdAcw i+kw oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
" "p pr rz zG G. . S SP Pa aa an ne es sh ha a ( () )J Jr ro o5 5a a C Ch ha ao os s0 0) ): :
*o dziwne odzienie skada si %wne ze skrzanyc( paskw, ozdobionyc( (aka"i i
acuc(a"i# 4o zaoeniu i dopasowaniu uprzy do ciaa (aki wbijaj si w skr, za ic(
ostre krawdzie i zadziory sprawiaj, e rany ni%dy si nie %oj# -a ?prz .laanes(a
natknito si po raz pierwszy w trakcie =nwazji ,(aosu# ,(o od ta"tyc( czasw "ino
ponad dwiecie lat, zac(oway si nader szcze%owe opisy ta"tyc( wydarze# :ej
wacicielk bya kultystka przecudnej urody, ktra po polu bitwy poruszaa si taneczny"
krokie", odziana jedynie w uprz i uzbrojona w ostry jak brzytwa "iecz# 6dawao si, e
rany sprawiaj jej tylko rozkosz i wrcz si z nic( cieszy# 'ie%a lekko ku onierzo",
c(wytajc ic( pojedynczo w objcia acuc(w, a nastpnie szlac(tujc jak barany# 4ada
w kocu "artwa, naszpikowana strzaa"i i beta"i# +iedy u"ieraa, z ran na jej ciele
pyna czarna posoka, a z %arda dobywa si jk rozkoszy, jakiej nie zazna aden
"iertelnik#
,o koca potyczki, warto wsp!czynnika A8AKI waciciela #prz.y @+aanesha zostaje
zwi$kszona o K1 punkt )a do maksymalnej wartoci 12 punkt!w* za kady stracony
w *azie wa+ki wr.cz punkt #W"
"WACI: Ochrona Pancerza na 3K" #prz @+aanesha jest dost$pna wycznie
dla modeli nalecych do kompanii 4u+tu @ybarytw napi$tnowanego
7nakiem @+aanesha 2rasantw )haosu i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 132K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wi ie eP Pk ka a C Cz za as sz zk ka a ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
*a prastara, pokryta ryta"i czaszka jaskiniowej bestii, suy jako nabrzusznik# :eli
wadajcy"i taje"ny"i sia"i prbuje zrani jej waciciela, czaszka z"ci "u u"ys#
(ady czar rzucony na waciciela ie+kie, )zaszki koczy si$ Przek+e:stwem 'zeentcha,
nie tylko w przypadku wyrzucenia na 4ostkach $ocy pary 1, lecz take pary 2 i 3"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" ie+ka )zaszka jest dost$pna wycznie dla
modeli nalecych do 7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wi iP Pc cz zy y @ @e eO Om m 8 8e eo ot to o& &e en nI I' ' ( (h he eO Om m) ): :
,(o wedu% le%end elazny (e", uksztatowany przez patnerza na podobiestwo wilczej
%owy, wykuty zosta na wiele lat przed narodzina"i .i%"ara, to wci lni jakby dopiero
przed kilko"a uderzenia"i serca opuci ku!ni# 5bywatele Miasta 'iae%o /ilka wierz, e
?lryk na%radza odwa%, a ten kto zaoy /ilczy 7e" i udowodni swe oddania /adcy
6i"y na%rodzony zostanie si 'iae%o /ilka#
0ohater odziany w i+czy Ce/m 'eotogenw na pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz musi
wykona test C-" +owodzenie oznacza, e na czas biecej *azy wa+ki wr.cz warto
wsp!czynnika SI3A modelu zostaje zwi$kszona o K1 punkt"
"WACI: model, kt!ry chroni gow$ hemem otrzymuje rzut ochronny 4K
przeciwko e=ektom Powa+enia na ziemi.!" >eeli rzut zakoczy si$ sukcesem,
posta naley traktowa jako Oszo/omion!" i+czy Ce/m 'eotogenw jest
dost$pny wycznie dla modeli nalecych do kompanii 7bro,nych z
$iddenheim"
C%A: >2KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wr rz zo os si ie ec c ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
$u%ie ciernie i poskrcane ostryny zbroi czyni waciciela niewidzialny" dla otoczenia#
$ostrzec %o "o% jedynie najbystrzejsi z wro%w#
+rzeciwnicy atakujcy w wa+ce wr.cz bohatera odzianego we rzosiec, kt!ry znajduje si$ w
odlegoci do >U od element!w terenu wie,skiego lub +enego, zadaj ciosy z kar I1 do
wyniku rzutu na tra*ienie"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" rzosiec jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
) )a ak kP P t ta a 8 8a ar rc cz za a ( (t ta ar rc cz za a) ): :
6aklta *arcza c(roni waciciela sw "a%iczn "oc#
0ohater dziercy 7ak+.t 'arcz. otrzymuje premi$ ;2 do Ochrony Pancerza lub
otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;2 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%" 7ak+.ta
'arcza jest dost$pna wycznie dla owcw )zarownic1 $uszkieterw z Nu+n1
Piechoty $orskie, z $arienburga1 @iostry @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1
7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i No/nierzy z -eik+andu
oraz -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny1
a take Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia i Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
) )a ak kP P t ta a ) )J Jr ro o5 5a a ( (P Pe ek kk ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
/ 'retonni usysze "ona opowieci o sa"otny" rycerzu 2l&w, ktre%o nie sposb byo
usiec na polu bitwy, %dy je%o zbroja powstrzy"ywaa ciosy kopii i "a%icznyc( ostrzy
wro%w# 5powie koczy si "ierci rycerza z rk wieniaczki, ktr w uwid i
uprowadzi 3 podcia "u %ardo zwyky" noe"#
7ak+.ta 7bro,a obdarza waciciela $agiczn Ochron na 4K przeciwko wszystkim
magicznym atakom w wa+ce wr.cz"
"WACI: Ochrona Pancerza na >K" 7ak+.ta 7bro,a jest dost$pna wycznie dla
modeli nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )J Jr ro o5 5a a C Ci ie en ni i ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
Anic, lekk niczy" pirko zaklt zbroj wykuli surowi /ojownicy ,ienia w jedny" ze
swyc( tajnyc( obozowisk# :ej "aterialna struktura pozostaje w zawieszeniu, na po%raniczu
Materiu" i =""ateriu"# /prawia to "a%w w spore zakopotanie#
0ohater odziany w 7bro,. )ieni podlega zasadzie specjalnej 871%,:7&%"
"WACI: Ochrona Pancerza na 4K" 7bro,a )ieni jest dost$pna wycznie dla
kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu3
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )J Jr ro o5 5a a @ @e er ro os sI I' ' ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
+unsztu, w jaki" wykonano w pikny, niepowtarzalny pancerz, nie widziano od ,zasu
6"ierzc(u# 'o(ater odziany w zaklt zbroj zdaje si e"anowa wewntrzny" wiate" i
niewypowiedzian c(wa bo%w#
7r!g, kt!ry w *azie wa+ki wr.cz zaatakuje bohatera odzianego w zakl$t zbroj$ musi
przed wykonaniem rzutu na tra*ienie wykona test C-" 5iepowodzenie oznacza, e nie
moe zaatakowa bohatera" 0est C- naley powtarza w kadej *azie wa+ki wr.cz"
"WACI: Ochrona Pancerza na 4K" 7bro,a Cerosw jest dost$pna wycznie dla
kompanii -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Psw o,ny, !+*w
ysokiego -odu z #+thuanu oraz $rocznych !+*w z Naggaroth3
C%A: F1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
) )J Jr ro o5 5a a K Kr ra a^ ^c ca a : :' 'i ia at ta a ( (N Nr re e/ /n ni i p pa an nc ce er rz z) ): :
/iele wykutyc( przez +rasnoludw %ro"rilowyc( pancerzy wpado w rce .ka8enw# 5we
"istrzowsko wykonane zbroje czono czsto z inny"i znaleziony"i pancerza"i, by tworzy
z kawakw spjn oc(ron#
:dziany w 7bro,. 4ra:ca (wiata model bohatera ignoruje pierwsze tra*ienie, kt!re uderza
z SI3B wystarczajc do anulowania Ochrony Pancerza, tudzie zabraniajce stosowania
Ochrony Pancerza"
"WACI: Ochrona Pancerza na 1K" 7bro,a 4ra:ca (wiata jest dost$pna dla
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcw i+kw1 7wiadowczego stada k+anu
!shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens, Carcownikw
k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
) )J Jr ro o5 5a a , ,o or rr rs sP Pi ie eJ Ja a ( () )J Jr ro o5 5a a C Ch ha ao os s0 0) ): :
$o wykucia plu%awej 6broi ,(aosu uyto kawakw ?piorytu, przekltyc( skalnyc(
&ra%"entw, ktre skalay zie"i swy" upadkie" z nieba#
7bro,a $orrs+ieba obdarza waciciela $agiczn Ochron na 1K przeciwko wszystkim
niemagicznym atakom"
"WACI: Ochrona Pancerza na 3K" 7bro,a $orrs+ieba jest dost$pna wycznie
dla modeli nalecych do kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu
4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe,
D/oni oraz 2rasantw )haosu i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 1>1K1K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wa ar rh he ei im m

> >> > | | S S t t r r o o n n a a
) )J Jr ro o5 5a a 8 8a ar rn n0 0s sa a ( (N Nr re e/ /n ni i p pa an nc ce er rz z) ): :
*ej zbroi uywa "a% bitewny Drederick 8on *arnus# /ykuwajc zbroj, obdarzy j tak
"oc, e potra&ia ona c(roni "a%i 8on *arnusa#
7bro,a 'arnusa obdarza waciciela $agiczn Ochron na 1K" +onadto, #%< uywajcy
tego +%5&/.8% moe rzuca zakl$cia"
"WACI: Ochrona Pancerza na 1K" 7bro,a 'arnusa jest dost$pna wycznie dla
$uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw drg z
;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i No/nierzy z
-eik+andu, -ycerzy 2raa+a oraz 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Psw o,ny, a take
Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia" +rzedmiot jest niedost.pny dla druyn w
szeregach kt!rych su ,3&9:751"
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )J Jr ro o5 5a a W Wi ie ec cz zn ne e5 5 S SO O0 0. .J Jy y ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
4odczas wykuwania tej zbroi, zoono +(ainowi przysi%i lojalnoci i oddania, a ten, kto j
nosi, otrzy"uje za sub swe"u bo%u wyduone ycie#
#odel odziany w 7bro,. ieczne, @/uby podlega zasadzie specjalnej ./</5/.%&>%"
"WACI: Ochrona Pancerza na 4K" 7bro,a ieczne, @/uby jest dost$pna
wycznie dla kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth3
C%A: 121K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )J Jr ro o5 5a a # #y y' 'e e5 5 : :m mi ie er rc ci i ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
4owiadaj, e kady, kto nosi t zbroj, nie "oe u"rze, utrzy"ywany przy yciu jej
"a%iczn ener%i# -iestety, nie "oe on rwnie zdj zbroi i z czase" popada w obd#
7arto wsp!czynnik!w W8 i #W odzianego w 7bro,. Nywe, (mierci modelu zostaje
zwi$kszona o K1 +onadto, przed rozpocz$ciem kadej potyczki naley wykona rzut
K>" 7ynik 1, oznacza e odziany w zakl$t zbroj$ model do koca rozgrywki podlega
zasadzie specjalnej <C3+:0%"
"WACI: Ochrona Pancerza na 4K" 7bro,a Nywe, (mierci jest dost$pna wycznie
dla kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth3
C%A: 142K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )O Oo oc ci is st ta a ) )J Jr ro o5 5a a ( (c ci i . .k ki i p pa an nc ce er rz z) ): :
6ot zbroj podarowali Ma%nusowi 4obone"u 2l&owie /ysokie%o 1odu z ?lt(uanu po
zakoczeniu /ielkiej /ojny z ,(aose"# 5dpiera ona ataki z niewidzialn "oc#
#odele atakujce w *azie wa+ki wr.cz bohatera odzianego w 7/ocist 7bro,. musz przed
kadym rzutem na tra*ienie wykona udany test SI3$" 5ieudany test SI3$ oznacza, e
wrogi model automatycznie chybia" ;taki spec,a+ne )takie jak tra*ienie z impetu szary i
wszystkie w kt!rych nie uwzgl$dnia si$ wartoci wsp!czynnika A8AKI modelu* nie
podlegaj dziaaniu 7/ociste, 7broi"
"WACI: Ochrona Pancerza na 4K" 7/ocista 7bro,a jest dost$pna wycznie dla
$uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw drg z
;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu i No/nierzy z -eik+andu3
C%A: 132K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )O Oo oN NP Pi i' 'i ie ec c ( (t ta ar rc cz za a) ): :
/ tej tarczy tkwi ostre niczy" brzytwa zby, %otowe ksa niewiado"e%o za%roenia
wro%a# :ej waciciel bdzie w rwnej "ierze duo bardziej niebezpieczny, co zaskoczony
dziaanie" tarczy#
7szystkie wrogie modele, zwizane walk wr$cz z dziercym zakl$t tarcz$ bohaterem,
otrzymuj automatyczne tra=ienie o SI* 1 za kad 1 uzyskan w rzucie na tra*ienie"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%"
7/o+iwiec jest dost$pny wycznie dla "eAdAcw i+kw1 owczego p+emienia
Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )O Oo ot ta a 8 8a ar rc cz za a ( (t ta ar rc cz za a) ): :
/ypolerowan na poysk powierzc(ni le%endarnej tarczy zdobi sko"plikowane
orna"enty z rnyc( %atunkw zota# :ej c(waa olepia wro%a i osabia pewno je%o rki#
7rogi model zwizany wa+k wr.cz z dziercym 7/ot 'arcz. przeciwnikiem musi
powt!rzy kady udany rzut na tra*ienie"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%" 7/ota
'arcza jest dost$pna wycznie dla kompanii -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne,
chorgwi z 4is+eHa, Psw o,ny oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu i
Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )O Oo o' 'r ro o& &a a t ta ar rc cz za a ( (t ta ar rc cz za a) ): :
4onur i zowro% tarcz zdobi splu%awione skry, potworne tro&ea i runy, ktryc( widok
rani oczy#
7arto wsp!czynnika A8AKI wrogiego modelu zwizanego wa+k wr.cz z
dziercym 7/owrog tarcz. przeciwnikiem zostaje obniona o I1 punkt )do minimalnej
wartoci 1*"
"WACI: #odel dziercy tarcz$ otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza
lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada +%5&/.8%"
7/owroga 'arcza jest dost$pna wycznie dla kompanii 7wiadowczego stada
k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens,
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>D | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

> >E E | | S S t t r r o o n n a a
, ,a a& &i ic cz zn ne e t ta aP Pi iz zm ma an ny y: :

+opularnym zwyczajem wr!d mieszkac!w Starego wiata jest noszenie r!nego
rodzaju amulet!w i talizman!w sucych do ochrony przed zym losem i jako
spos!b na odczynianie uroku bd- kltwy" 7iduje si$ r!nego rodzaju amulety" #oe
to by ko polegego towarzysza albo przodka, nosz ku ich czci" Strzelcy cz$sto
nosz przestrzelone monety lub karty przyczepione do pancerza albo broni,
wiadczce o ich kunszcie strzeleckim" 1nni wojownicy nosz szcztki pokonanych
wrog!w lub potwor!w )cz$sto spotykane s naszyjniki z pazur!w lub k!w*"
0alizman przewanie ma znaczenie jedynie dla noszcej go osoby, przez kt!r zwykle
zosta wykonany wasnor$cznie albo zdobyty w trakcie przyg!d" 8darza si$ take, e
kto naiwny daje si$ nam!wi szarlatanowi albo w$drownemu handlarzowi na kupno
absolutnie skutecznego amuletu"
0alizmany, amulety, wisiory i =etysze s symbolami magicznej ochrony" 0ohater
nie moe korzysta z wi$cej ni jednego 0%'18#%53"
A Am m0 0P Pe et t ( (& &n ni ia a: :
*aczce w )"ulecie blade po"ienie c(roni waciciela przed o%nie"#
;mu+et Ognia obdarza waciciela :,+:.5:&1A 5% #%<1S )H*" +onadto, talizman
chroni bohatera przed e=ektami +C:5A&4&9 %0%(@7"
"WACI: ;mu+et Ognia jest dost$pny wycznie dla kompanii Piratw z
@artosy, !+*w ysokiego -odu z #+thuanu oraz $rocznych !+*w z Naggaroth,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcy i+kw i Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
A A0 0r ra a S S0 0e et tz zP Pa a: :
*en naszyjnik z "uszelek, pir i koci jest potny" taliz"ane" oc(ronny", ktry spowija
wojownika opare" taczcyc( kolorw#
7rogie modele atakujcego bohatera dziercego ;ur. Ouetz+a w *azie wa+ki wr.cz zadaj
ciosy z kar I1 do wyniku rzutu na tra*ienie"
"WACI: ;ura Ouetz+a jest dost$pna wycznie dla Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary oraz "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
7 7i ia aO Oy y - -O Oa as sz zc cz z: :
4obo%osawiony przez arcykapanw ?lryka i ?rsuna, 'iay 4aszcz "rozi powietrze wok
swe%o waciciela, czynic %o nie"ale odporny" na naj%ortsze nawet po"ienie#
0ia/y P/aszcz zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 1K, kt!r podnosi si$ do 2K
przeciwko +C:5A&4# %0%(:#"
"WACI: 0ia/y P/aszcz jest dost$pny wycznie dla kompanii 7bro,nych z
$iddenheim oraz 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
7 70 0r rs sz zt ty yn no o' 'y y W Wi is si io or r: :
Ow taje"nicy arte&akt istnieje nie tylko w &izyczny" wy"iarze, %dy zaburza jednoczenie
upyw czasu, spowalniajc wszelkie stworzenia za%raajce je%o wacicielowi#
7rogie modele pozostajce w kontakcie z podstawk waciciela 0ursztynowego isiora
podlegaj zasadzie specjalnej 3,/.8% >%(: :S0%051, nawet jeli wykonali szar. czy
te dysponuj zdolnociami umoliwiajcymi pierwszestwo ataku"
"WACI: 0ursztynowy isior jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych
do kompanii -ycerzy 2raa+a oraz 5enych !+*w z ;the+ 5oren i Nieumar/ego
zast.pu z Nehekhary"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Ca aO O0 0n n , ,a a& &n n0 0s sa a: :
4o "ierci Ma%nusa 4obone%o to wanie ten prastary caun owinito wok je%o ciaa#
-iektrzy do dzi widz na ni" zarys twarzy 6bawcy ="periu", oblicze rwnie szlac(etne
po "ierci jak byo za ycia#
&aun zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 1K i :,+:.5:G 5% #%<1S )2*"
"WACI: )a/un $agnusa jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw )zarownic, $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu i No/nierzy z -eik+andu"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
C Cz za ar rn ny y ; ; z zy yk k
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
4owiadaj, e ,zarny :zyk wyrwany zosta z ust konajce%o niesawne%o )ekolda
7elbrassa# /edu% poda "unity /iatra"i Ma%ii jzyk oywa i prze"awia rwnie
plu%awy" jzykie", jaki" oddany 4ot%o" ,(aosu 2l& posu%iwa si za ycia#
/ypowiadane w Mrocznej Mowie inkantacje niesione pod"uc(a"i /iatrw Ma%ii
przenikaj u"ysy wro%ic( "a%w# :ednak uycie zaklte%o przed"iotu "a swoj cenQ
.az w cigu rozgrywki, w dowolnym momencie *azy magii wroga, bohater moe uy
mocy )zarnego ".zyka aby zmieni rezultat nieudanej pr!by rzucenia zakl$cia w
Przek+e:stwo 'zeentcha" 0ohater na skutek uycia plugawych mocy )zarnego ".zyka
automatycznie traci 1 punkt #W bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza,
Ochrony $agiczne, oraz ./</5/.%&>1"
"WACI: )zarny ".zyk jest dost$pny wycznie dla 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu
4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe,
D/oni oraz 2rasantw )haosu i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
@ @a ar rX Xa a 7 7a ar r/ /a a: :
Ri"as, 'ard syn w )t(el Aoren z ukadania pieni, a je%o tuaczka u boku 4rorokini
-aiet( dawno te"u przesza do le%endy# ,(o ic( liczne wdrwki pene byy
niebezpieczestw, zaklte nuty (ar&y Ri"asa c(roniy ic( i obdarzay niezwyk c(yoci#
Car*a 0arda zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 1K kt!ra obejmuje r!wnie
wierzchowca oraz rydwan lub pow!z bohatera" +onadto, waciciel Car*y 0arda oraz
jego wierzchowiec, rydwan lub pow!z ignoruj kary za ruch przez przeszkody i rodzaje
terenu )za wyjtkiem terenu niedost.pnego*"
"WACI: Car*a 0arda jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim,
No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a, Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz
Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia, 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 111K4K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
I Ik ko on na a - -a an ni i z z ; ;e ez zi io or ra a: :
'ezcenny tryptyk przedstawia 4ani z :eziora udzielajc swe%o bo%osawiestwa
pokorny" 1ycerzo" 0raala# 4owiadaj, e "oc witej ikony "oe oc(roni przed
najpotniejszy"i nawet zaklcia"i#
%kona Pani z "eziora zapewnia wacicielowi :,+:.5:G 5% #%<1S )3*"
"WACI: %kona Pani z "eziora jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych
do kompanii -ycerzy 2raa+a"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ka am mi ie e^ ^ K Kr r' 'i i
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
:ak wszystkie arte&akty z -e(ek(ary, take przeklty +a"ie +rwi jest broni obosieczn,
"iertelnie niebezpieczn dla wro%w ale %ro!n take dla sprzy"ierzecw#
(iedy bohater wadajcy 4amieniem 4rwi zostanie tra*iony i zraniony w *azie wa+ki wr.cz,
naley wykona rzut K>" 7ynik 2K oznacza, e moc 4amienia 4rwi odbija cios i
kieruje uderzenie we wrogi model kt!ry zada cios, przeciwnik zostaje automatycznie
tra*iony i zraniony bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza" 7ynik 1 oznacza, e
4amie: 4rwi obraca si$ przeciw swemu wacicielowi, kt!ry na skutek zranienia traci
dodatkowy punkt #W"
"WACI: 4amie: 4rwi jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8A*I),A%$
8A*I),A%$ C%A !(S8<-%(:?
%mulet :gnia OP;(K zk N
%ura `uetzla KP;R(K zk N
Biay +aszcz KP;R(K zk N
Bursztynowy 7isior MM;R(K zk HP
&aun #agnusa JM;O(K zk HH
&zarny >$zyk JM;O(K zk HP
9ar=a Barda HHM;L(K zk HH
1kona +ani z >eziora KP;R(K zk HP
(amie (rwi LP;(K zk HP
(amie 3roku JM;O(K zk HP
(amie z (rysztaowej 0oni LM;(K zk HP
(armazynowy %mulet LP;(K zk HP
(arwasze :brony QM;O(K zk HH
(itajski <agat LM;(K zk HH
(lejnot +raag KP;R(K HP
(lejnot .!wnowagi OP;(K zk HP
(orona +ot$pionych MM;R(K zk HP
(orona 7iecznego +odboju JM;O(K zk HH
5aszyjnik z <li=ami LM;(K zk N
5aszyjnik z (amienia Eatum OP;(K zk HP
5e=rytowy 'ew LM;(K zk HP
:broa (horna LP;(K zk N
:broa 8orgi HP;(K zk HP
:chroca LP;(K zk HP
:hydny 7isior LM;(K zk HP
:kowy 8imy LM;(K zk HP
:pocza #roku LM;(K zk HH
+iecz$ &zystoci LP;(K zk Q
+iecz$ Sigmara RP;(K zk HP
+iekielna #oneta OM;(K zk N
+iercie &iemnoci MP;R(K zk HP
+iercie 5ocy LM;(K zk HP
+iercie rodu aon &arstein HHP;L(K zk HH
+aszcz %nraheira LP;(K zk HP
+aszcz &ienia JM;O(K zk HP
+odobizna #orka MM;R(K zk N
+sia Capka RP;(K zk Q
+udeko 2ycze RP;(K zk J
.elikwia HP;(K zk Q
.opuszy (amie LP;(K zk HP
.!g 7ielkich Cow!w LM;(K zk HP
Serce #iddenheim KP;R(K HP
Serce #roku LM;(K zk HP
Spaczamulet LP;(K zk HP
Splot 3roku LM;(K zk HP
Straniczy Eeniks LP;(K zk HP
Strz$p Elagi MP;R(K zk HP
wi$te (adzido LM;(K zk N
0alizman Szcz$cia HM;(K zk Q
0alizman z :bsydianu JP;R(K zk HP
0alizman z Saphery MM;R(K zk HP
7ied-mie #ydo HM;(K zk J

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

>F | S t r o n a
K Ka am mi ie e^ ^ " "r ro ok k0 0: :
Aiczne paszczyzny, te%o ponce%o wasny" wiate" ka"ienia szlac(etne%o ukazuj
wiele, od"iennyc( wersji obecnyc( wydarze wprawiajc patrzce%o w zakopotanie i
z"ieszanie prowadzce nieuc(ronnie do "ierci#
7szystkie wrogie modele, kt!re na pocztku kadej *azy wa+ki wr.cz wadajcego
4amieniem #roku pozostaj w kontakcie z podstawk bohatera musz wykona test C-"
5ieudany test oznacza, e przeciwnicy urzeczeni wizjami kamienia trac wszystkie
A8AKI w biecej *azie wa+ki" +onadto, wszystkie A8AKI wymierzone w przeciwnik!w
urzeczonych blaskiem kamienia tra*ia, automatycznie, bez moliwoci skorzystania
przez przeciwnika z cechy or$a +%.3>A&4"
"WACI: 4amie: #roku jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ka am mi ie e^ ^ z z K Kr ry ys sz zt ta aO Oo o' 'e e5 5 8 8o on ni i: :
+a"ie w jest pikny", nieskazitelny" krysztae" dobyty" z dna %bokiej rzeki,
spywajcej z 0r +raca ;wiata# ,(roni on waciciela przed zranienie", lecz jest tak
delikatny, e rozprynie si na tysic czci, jeli nie sprosta swe"u przeznaczeniu#
4amie: z 4ryszta/owe, zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 3K kt!ra obejmuje
r!wnie wierzchowca oraz rydwan lub pow!z bohatera" >ednake, jeeli $agiczna
Ochrona zawiedzie, kryszta p$ka, a o=erowana przez niego $agiczna Ochrona przepada,
naley usun przedmiot z KAR8$ !R"#$%$"
"WACI: 4amie: z 4ryszta/owe, 'oni jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z
2r 4ra:ca (wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach
kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ka ar rm ma az zy yn no o' 'y y A Am m0 0P Pe et t: :
)"ulet nalea on%i do ple"ienne%o wodza z czasw .i%"ara# Ae%endy %osz, e
waciciel te%o proste%o wisiora wykaza si "oe niezwyk si i zwinnoci#
0ohater posiadajcy 4armazynowy ;mu+et automatycznie zdaje wszystkie testy
wsp!czynnik!w )za wyjtkiem test!w C-*"
"WACI: 4armazynowy ;mu+et jest dost$pny wycznie dla owcw czarownic
oraz $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @istr @igmara1
@tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z
$iddenheim oraz No/nierzy z -eik+andu, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, a take
Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ka ar r' 'a as sz ze e ( (J Jr ro on ny y: :
/ykonane ze zota, &ili%ranowe karwasze znaleziono na brze%ac( dalekiej Austrii# =c(
powierzc(ni zdobi niespotykane %li&y#
4arwasze Obrony obdarzaj waciciela $agiczn Ochron na 4K" +onadto, bohater moe
przerzuci wszystkie nieudane rzuty na Ochron. Pancerza"
"WACI: 4arwasze Obrony s dost$pne wycznie dla kompanii !+*w
ysokiego -odu z #+thuanu oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: E1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K Ki it ta a5 5s sk ki i C Ca a& &a at t: :
$obrze przy%otowany podrnik "a zawsze przy sobie wisior, szpil piercie lub inn
byskotk z wprawiony" %a%ate", ktry c(roni przed kady" przejawe" wro%iej "a%ii#
4ita,ski 2agat obdarza waciciela $agiczn Ochron na 4K przeciwko wszystkim
ranom pochodzcym z magicznych pociskw i zak+.tych przedmiotw"
"WACI: brak"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K KP Pe e5 5n no ot t - -r ra aa a& &: :
4raa% posiada wiele serc, a kade z nic( to oprawiony w zoto &ra%"ent ka"ienia
w%ielne%o +atedry ?rsuna# 5bdarzone wielk "oc taliz"any obdarzaj ask 4raojca
-ied!wiedzia tyc(, ktrzy s te%o %odni#
4+e,not Praag zapewnia $agiczn Ochron. na 1K" +onadto warto wsp!czynnika WW
wadajcego talizmanem bohatera zostaje zwi$kszona o K1 punkt"
"WACI: 4+e,not Praag jest dost$pne wycznie dla 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K KP Pe e5 5n no ot t R RI I' 'n no o' 'a a& &i i: :
+lejnot nalea do ekscentryczne%o szlac(cica, ktry nade wszystko ceni (onor i uczciwo#
+lejnot ten jest wieczny" przeduenie" je%o niezo"nyc( przekona#
0ohater posiadajcy 4+e,not -wnowagi nie moe korzysta z premia ;+ do SI3$
pochodzcych tak z zakl$tego jak i niemagicznego or$a" >ednake model, kt!ry
atakuje wadajcego talizmanem bohatera r!wnie nie moe korzysta z pochodzcej
tak z zakl$tego jak i niemagicznego or$a premii ;+ do SI3$"
"WACI: 4+e,not rwnowagi jest niedost.pny dla +.%7:.8A,54&9, 8C4&9 i
&9%:04&854&9 kompanii"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ko or ro on na a - -o ot t p pi io on ny yc ch h: :
4owiadaj, e ta przeklta korona oplata waciciela pas"a"i $(ar, ktre c(roni ciao
przed zdaoby si "iertelny"i rana# :ednak wszystko "a swoj cen, Mroczna Ma%ia
czerpie ener%i z witalnyc( si swe%o waciciela, powoli wyjaawiajc je%o u"ys#
4orona Pot.pionych obdarza waciciela $agiczn Ochron na 4K" +onadto, waciciel
przekl$tej korony podlega zasadzie specjalnej <C3+:0% 6 nawet jeli podlega zasadzie
specjalnej 51/8C:#5:G"
"WACI: 4orona Pot.pionych jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1
Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1 Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw1
Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1 Nieumar/ego taboru +udu @trigosu"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ko or ro on na a W Wi ie ec cz zn ne e& &o o - -o o/ /J Jo o5 50 0: :
+orona "a &or" diade"u, udekorowane%o kolca"i i ro%a"i, ktre stercz na wszystkie
strony, e"anujc "roczn ener%i#
+orona /ieczne%o 4odboju bya noszona przez )sa8ara +ula w trakcie =nwazji
,(aosu# .tanowia sy"bol do"inacji na polu bitwy i po"o%a przetrwa wiele walk# +iedy u
wrt +isle8a )sa8ar pad z rki Ma%nusa 4obone%o, +oron porway de"ony#
#odel wadajcy 4oron iecznego Podbo,u podlega zasadzie specjalnej ./</5/.%&>%"
"WACI: 4orona iecznego Podbo,u jest dost$pna wycznie dla 4u+tu Ducha
)haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1
4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu 4rasno+udw )haosu z 7orn
#zku+ i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi, 7wiadowczego stada k+anu !shin,
Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens, Carcownikw k+anu
@kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
% %a as sz zy y5 5n ni ik k z z C CP Pi iX Xa am mi i: :
Ow prastary taliz"an o potnej "ocy c(roni waciciela przed ataka"i, sprawiajc, e
ciosy wro%w s niecelne lub zeliz%uj si po uskac(#
Naszy,nik z 2+i*ami zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 1K"
"WACI: Naszy,nik z 2+i*ami jest dost$pny wycznie dla "aszczuro+udzi z
5ustrii oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
% %a as sz zy y5 5n ni ik k z z K Ka am mi ie en ni ia a F Fa at t0 0m m: :
6 wydobyte%o spord ruin Mord(ei", a "oe poc(odzce%o z pustynnyc( rejonw wok
4rzepastnyc( *rzewi, +a"ienia Datu", wykonano prosty naszyjnik, ktry powoli i
dyskretnie wc(ania siy yciowe je%o posiadacza#
Naszy,nik z 4amienia Matum zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 1K" +onadto,
po tym, jak obie druyny wystawiy swe modele, ale przed rozpocz$ciem potyczki
naley wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e bohater traci 1 punkt #W bez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza, Ochrony $agiczne, oraz ./</5/.%&>1"
"WACI: brak"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
% %e eX Xr ry yt to o' 'y y * *e e' ': :
/ daleki" +itaju -e&rytowe Awy podziwia si za ic( odwa% i spokj# 6darza si, e bo(ater
nosi a"ulet z wizerunkie" lwa, w ktry" ci%le drze"ie je%o "oc# :akikolwiek przejaw
strac(u "oe spowodowa, e "a%ia opuci a"ulet bezpowrotnie#
7aciciel Ne*rytowego 5wa moe przerzuci dowolny test S0.%&93 i <.:84"
>ednake, jeeli przerzut zawiedzie Ne*rytowy 5ew p$ka, naley usun przedmiot z
KAR8$ !R"#$%$"
"WACI: brak"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (J Jr ro o. .a a K Kh ho or rn na a: :
/edu% poda 5broa +(orna to acuc( z kolczastyc(, eliwnyc( o%niw, pokrytyc(
zakrzep krwi# 4o zaoeniu 5broa +(orna "a wbija si w ciao noszce%o,
przepeniajc %o "oc +(orna# 4owiadaj, e blu!niercze "oce zaklte w obroy c(roni
noszce%o przed dziaanie" "a%ii#
Obroa 4horna zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na >K oraz :,+:.5:G 5%
#%<1S )2*"
"WACI: Obroa 4horna jest dost$pna wycznie dla 4u+tu 4armazynowe,
)zaszki i napi$tnowanego 7nakiem 4horna 2rasantw )haosu oraz 7bro,nego
stada 7wierzo+udzi3
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
( (J Jr ro o. .a a ) )o or r& &i i: :
*a wiekowana obroa pokryta jest prastary"i rze!bienia"i, spleciony"i w ksztat
taje"niczej bestii# :ej waciciel "oe wbi wadczy wzrok w kade zwierz, ktre o"ieli
si na nie%o spojrze i powiedzie >nawet o ty" nie "y!l@ czy co w ty" stylu, a ju bestia
kuli si ze strac(u#
7szystkie modele podlegajce zasadzie specjalnej 871/.8S, tra=iaj chronionego
moc talizmanu bohatera, jeli w rzucie na tra=ienie wypadnie niemody=ikowana >
niszy wynik podniesiony do > dzi$ki uyciu mody=ikator!w nie liczy si$"
"WACI: Obroa 7orgi jest dost$pna wycznie dla "eAdAcw i+kw, owczego
p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (c ch hr ro o^ ^c ca a: :
-ajlepszy" atakie" jest obrona, a najlepsz obron jest ta, ktr "ona >poyczy@ sobie od
przeciwnika, szcze%lnie jeli o&eruje lepsz obron ni twoja wasna#
(iedy chroniony moc talizmanu bohater zostanie zraniony, ma prawo do skorzystania
z takiej samej Ochrony Pancerza, Ochrony $agiczne, oraz ./</5/.%&>1, jakimi dysponuje
model, kt!ry rani posiadacza Ochro:cy"
"WACI: Ochro:ca jest dost$pna wycznie dla "eAdAcy i+kw, owczego
p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wa ar rh he ei im m

D D2 2 | | S S t t r r o o n n a a
( (h hy y/ /n ny y W Wi is si io or r: :
-ieustannie otoczony "ierdzcy", zielony" dy"e" wisior "a ksztat szczurzej czaszki#
0sty lepki dy" sczcy si z taliz"anu wraz z kady" oddec(e" przenika do ciaa
waciciela wz"acniajc i c(ronic je "oc plu%awej $(ar.
Ohydny isior obdarza waciciela $agiczn Ochron na 1K"
"WACI: Ohydny isior jest dost$pny wycznie dla 7wiadowczego stada k+anu
!shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens, Carcownikw
k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (k ko o' 'y y ) )i im my y: :
:u sa"a obecno prastare%o a"uletu "rozi powietrze# :e%o runy byy wiadkie" czasw,
w ktryc( ycie za"aro pod lodowy" paszcze"#
+rzeciwnicy atakujcy w wa+ce wr.cz bohatera chronionego moc talizmanu zadaj ciosy
z kar I1 do wyniku rzutu na tra*ienie, co spowodowane jest niemal niemoliwym do
wytrzymania zimnem" +onadto, wszystkie modele podlegajce zasadzie specjalne
'/54 ,3&9, kt!re znajduj si$ w odlegoci do >U od talizmanu podlegaj zasadzie
specjalnej <C3+:0%"
"WACI: +rzedmiot jest dost$pny wycznie dla kompanii 7bro,nych z
$iddenheim, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa i 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (p po o^ ^c cz za a , ,r ro ok k0 0: :
*en z"ieniajcy kolory paszcz zosta utkany na spaczkrosnac( z wytrzy"ayc( jak 0ro"ril
ci%ien 4o"iotu ,(aosu# 5pocza Mroku zdaje si pulsowa i wi wok waciciela
oc(raniajc %o przed wro%i"i pociska"i#
Opo:cza $roku zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 4K przeciwko magicznym
pociskom i atakami wykonanymi broni dystansow"
"WACI: Opo:cza $roku jest dost$pna wycznie dla 4u+tu Purpurowe, D/oni,
7wiadowczego stada k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu
Pesti+ens, Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -i ie ec cz z H H C Cz zy ys st to oN Nc ci i: :
/ obliczu wro%a lub niebezpieczestwa nie tylko poboni i wierni zwracaj si do bo%w z
prob o ask i oc(ron# -iektrzy u"ieszczaj reli%ijne inwokacje na pancerzu i tarczy,
nato"iast niepi"ienni "o% odcisn sy"bol bstwa w wosku rozlany" na napierniku
lub (e"ie# 4ostacie, ktryc( nie sta na zbroj pytow, nosz piecz na pokrytyc( runa"i
ryn%ra&ac( zawieszonyc( na szyi#
Piecz.6 )zystoci zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na >K"
"WACI: Piecz.6 )zystoci jest dost$pna wycznie dla modeli podlegajcych
zasadzie specjalnej ,3&9:754 oraz dla modeli nalecych do druyny w
szeregach kt!rej suy ,3&9:754"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
- -i ie ec cz z H H S Si i& &m ma ar ra a: :
.y"bole" .i%"ara "oe by ko"eta o bli!niaczyc( o%onac(, "ot, korona, czy %ry&on#
-iezalenie jednak od &or"y, kady taki sy"bol "a "oc c(ronienia waciciela przed
skutka"i wro%iej "a%ii#
Piecz.6 @igmara zapewnia wacicielowi :,+:.5:G 5% #%<1S )1*"
"WACI: Piecz.6 @igmara jest dost$pna wycznie dla podlegajcych zasadzie
specjalnej ,3&9:754 Prezbiterw @igmara oraz dla modeli nalecych do
druyny w szeregach kt!rej suy Prezbiter @igmara"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -i ie ek ki ie eP Pn na a , ,o on ne et ta a: :
*en do niezwyky taliz"an o niepokojcy" wy%ldzie przypo"ina "onet, wykonan ze
skrawka pancerza "utanta, 6wierzoczeka, Marudera lub /ojownika ,(aosu# 5znaczone
runa"i "ierci, s czsto spotykane na terenie ="periu", zwaszcza we wsc(odnic( i
pnocnyc( prowincjac(# 4odobno ic( "oc potra&i na c(wil odwrci uwa% Morra w
przypadku za%roenia ycia# =c( posiadanie nie jest zakazane, lecz wzbudza naturaln
podejrzliwo, nie tylko wrd owcw czarownic#
Piekie+ne, $onety mona uy K3 razy w czasie kadej potyczki" 3ycie piekielnej
monety pozwala unikn tra*ienia przez wroga" <racz musi jednak zadeklarowa
uycie talizmanu przed rzutem na zranienie"
"WACI: Piekie+na $oneta jest niedost.pna dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
- -i ie er rN Nc ci ie e^ ^ C Ci ie em mn no oN Nc ci i: :
/edu% poda, plu%awa "oc zaklta w przed"iocie potra&i otworzy dro% do wiata "roku
i cie"noci, w ktry" "ona ukry si przed wzrokie" wro%w#
Piercie: )iemnoci zapewnia wacicielowi :,+:.5:G 5% #%<1S )1*" +onadto, ciao
waciciela zakl$tego piercienia staje si$ prze-roczyste, a kiedy bohater staje bez ruchu,
rozwiewa si$ w dym" #odel, kt!ry sta lub wykona ruch )ale nie bieg czy szar.*
automatycznie ukrywa si$, obok modelu naley ukry znacznik #krycia" +ostacie wrog!w
automatycznie wykrywaj bohatera w promieniu ich I liczonej w calach" >ednak nawet
wtedy testy tra=ienia wykonywane s kar I1 do tra*ienia" 5iewidzialno ma jednak swoj
cen$, gdy model pozostaje w bezruchu, jego ciao z wolna wycieka w /ter" >eeli model,
kt!ry nie jest zwizany wa+k wr.cz, nie wykona adnego ruchu, pod koniec wasnej *azy
ruchu naley przeprowadzi test W8" 5iepowodzenie oznacza, e automatycznie traci 1
punkt #W" +onadto, po zakoczeniu kadej rozgrywki naley wykona rzut K>" 7ynik 1
oznacza, e moc piercienia odcisn$a swe pi$tno na ciele bohatera" #odel otrzymuje
mutacj$ Niewidzia+no6 )patrz R()!)IA3 ++III: S8$C,A8$ C@A(S"*"
"WACI: Piercie: )iemnoci jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
8C4&9 i &9%:04&854&9 kompanii oraz Nieumar/ego sabatu rodu
Nekrarch1 Nieumar/ego taboru +udu @trigosu"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -i ie er rN Nc ci ie e^ ^ % %o oc cy y: :
6aklta w przed"iocie "oc c(roni utkan z cie"noci tarcz przed wro%i"i ataka"i#
Piercie: Nocy obdarza waciciela $agiczn Ochron na 1K"
"WACI: Piercie: Nocy dost$pny jest wycznie dla Nieumar/e, wity hrabiego Hon
)arstein, Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1 Nieumar/ego pocztu 4rwawych
@mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1 Nieumar/ego taboru +udu @trigosu"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -i ie er rN Nc ci ie e^ ^ r ro o/ /0 0 a ao on n C Ca ar rs st te ei in n: :
*en prastary piercie, od wiekw pozostajcy w rkac( rodu Kon ,arstein czyni
waciciela nie"al nie"iertelny"#
>eeli wadajcy Piercieniem rodu Hon )arstein bohater zostanie y/czony z akc,i!, naley
wykona rzut K>" 7ynik 4K oznacza, e model bohatera powstaje w *azie ruchu
podczas wykonywania pozosta/ych ruchw, tak jak posta kt!ra bya Oszo/omiona!" #odel
moe wykona ruch )ale nie bieg*, odmawia modlitwy oraz strzela" >eli model
pozostaje zwizany walk to koca trwania tury w kt!rej powsta, b$dzie atakowa
jako ostatni, bez wzgl$du na warto I, bro kt!r walczy lub inne zasady specjalne"
+onadto od momentu powstania bohatera naley traktowa tak, jakby wci posiada 1
punkt #W"
"WACI: Piercie: rodu Hon )arstein dost$pny jest wycznie dla Nieumar/e, wity
hrabiego Hon )arstein"
C%A: 112K4K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -O Oa as sz zc cz z A An nr ra ah he ei ir ra a: :
/edu% poda )nra(ei" by poc(odzcy" z -orski kapane" ?lryka, ktry w czasie
piel%rzy"ki do Midden(ei", pord lenyc( ostpw $rakwaldu pokona w pojedynku
Minotaura ze skry ktre%o sporzdzi paszcz# ?lryk doceniajc odwa% i bojowe
u"iejtnoci kapana zakl w paszczu niezwyk "oc#
P/aszcz ;nraheira zapewnia :,+:.5:G 5% #%<1S )1*" +onadto, odziany w paszcz
bohater wzbudza S0.%&9 we wszystkich modelach nalecych do 2rasantw )haosu
oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
"WACI: P/aszcz ;nraheira jest dost$pny dla kompanii 7bro,nych z $iddenheim
oraz 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -O Oa as sz zc cz z C Ci ie en ni ia a: :
*en utkany z wosw o&iar za"ordowanyc( przez +lan 2s(in du%i i czarny paszcz okrywa
%sty" cienie" noszc %o posta# ,(ocia poc(odzi z za"ierzc(ej przeszoci, 5pocza
,ieni przetrwaa niezliczone wojny i prby zabicia swoic( wacicieli# ,o jeszcze dziwniejsze,
"i"o e bya cita, przypalana i nie"al spopielona, zawsze z czase" si odtwarzaa#
-iektrzy .ka8eni wierz, e 5pocza ,ieni ronie za kady" raze", %dy skrytobjca
dokona kolejne%o "ordu#
%by ostrzela, take magicznymi pociskami, model bohatera odzianego w P/aszcz )ienia
przeciwnik musi wykona udany test I" 5aley zauway, e odziany w P/aszcz )ieni
bohater nadal odczuwa skutki zakl$ obszarowych oraz takich, kt!re nie wymagaj by
rzucajcy zakl$cie #%< widzia cel"
"WACI: P/aszcz )ienia jest dost$pne wycznie dla 7wiadowczego stada k+anu
!shin"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"


- -o o/ /o oJ Ji iz zn na a , ,o or rk ka a: :
*a prastara i raczej kruc(a statuetka Morka u&or"owana zostaa przed wieka"i z je%o
wasnyc( odc(odw (tak powiadaj w kady" razie# 'ez wtpienia przybyo jej ostatni"i
czasy wiele nowyc( szcze%w#
+rzeciwnicy atakujcy w wa+ce wr.cz bohatera chronionego moc talizmanu zadaj ciosy
z kar I1 do wyniku rzutu na tra*ienie"
"WACI: Podobizna $orka jest dost$pna wycznie dla owczego p+emienia
Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
- -s si ia a 3 3a ap pk ka a: :
<apa psa o trzec( no%ac( podobno odwraca pec(a#
#odel uywajcy psiej apki moe w czasie rozgrywania potyczki przerzuci dowolny
rzut" >eeli psia apka nie zostanie wykorzystana w czasie potyczki, przerzut mona
wykorzysta w trakcie sekwenc,i po potyczce"
"WACI: Psia /apka jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
$uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw drg z
;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z
-eik+andu oraz -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy,
Psw o,ny, a take Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
- -0 0/ /e eO Ok ko o # #y yc cz ze e^ ^: :
*e cikie, "etalowe pudeka zwykle dekorowane s taje"ny"i runa"i lub rny"i
sy"bola"i astrolo%iczny"i i reli%ijny"i# /e wntrzu pudeka u"ieszcza si zwitek
per%a"inu z zapisany" najskrytszy" yczenie" waciciela# 4udeko zwykle nosi si na
szyi, zawieszone na przetarty" sznurze, ktry pono pknie, %dy yczenie zostanie
spenione#
#odel uywajcy Pude/ka ycze: moe raz, w czasie rozgrywania potyczki lub sekwenc,i po
potyczce, wykonujc dowolny rzut zmody=ikowa wynik o V1"
"WACI: Pude/ko ycze: jest dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
$uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw drg z
;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z
-eik+andu oraz -ycerzy 2raa+a1 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy,
Psw o,ny, a take Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: D"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

D1 | S t r o n a
R Re eP Pi ik k' 'i ia a: :
1elikwie to szcztki wityc( lub osb szcze%lnie zasuonyc( dla danej ;wityni# Mo% to
by koci, strzpki ubra lub biuteria# /ielu Audzi jest przekonanyc(, e ic( relikwia to
kawaek koci sa"e%o .i%"ara, ale biorc pod uwa% ilo takic( prawdziwyc( relikwii,
wystarczaoby ic( dla wodzw wszystkic( o"iu ple"ion, ktre zaoyy ="periu"#
0ohater, kt!ry posiada re+ikwi. automatycznie zdaje pierwszy test, oparty na
wsp!czynniku C-, wykonywany w czasie rozgrywania potyczki"
"WACI: -e+ikwia jest dost$pna wycznie dla kompanii owcw czarownic
oraz modeli nalecych do $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a,
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Psw o,ny, 7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
,la modeli podlegajcych zasadzie specjalnej ,3&9:754 -e+ikwia
posiada !(S8<-%(:? >"
C%A: 12KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
R Ro op p0 0s sz zy y K Ka am mi ie e^ ^: :
/edu% wierze ludowyc( ten wyjtkowo rzadki ka"ie odstrasza ze duc(y, a take
stanowi oc(ron przed urokie", c(oroba"i i trucizna"i# :ednak je%o uzyskanie jest
niezwykle trudne# Audowe opowieci przekazuj tylko jedn, nie zawsze skuteczn "etod
pozyskiwania ka"ienia# -aley pooy jadowit ropuc( na czerwonej sz"atce i czeka,
a wypluje ka"ie# -iestety, jest to do ryzykowne, jako e ropuc(y zwykle nie "aj
za"iaru siedzie w spokoju, a ic( przytrzy"anie "oe skoczy si ciki" zatrucie"#
-opuszy 4amie: noszony w piercieniu lub w wisiorku zapewnia $agiczn Ochron. na
4K przeciwko truciznom i chorobom"
"WACI: brak"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R RI I& & W Wi ie eP Pk ki ic ch h 3 3o o' 'I I' ': :
4owiadaj, e 1% /ielkic( <oww wykonany zosta przed wieka"i z ro%u zarnite%o
przez 6wierzoludzi jednoroca# 4rzenikliwy, (ipnotyzujcy d!wik 1o%u /ielkic( <oww
przyzywa wszystkic( znajdujcyc( si w pobliu 6wierzoludzi#
Cerszt 7wierzo+udzi wadajcy -ogiem ie+kich oww moe przerzuci kady nieudany
test wsp!czynnika C- wykonywany w czasie wzywania ukrytych w zasadzce modeli
8wierzoludzi" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"

"WACI: -g ie+kich oww dost$pny jest wycznie dla Cerszta 7wierzo+udzi"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Se er rc ce e , ,i i/ // /e en nh he ei im m: :
Miasto 'iae%o /ilka posiada wiele serc, a kade z nic( to oprawiony w zoto &ra%"ent
ka"ienia w%ielne%o +atedry ?lryka# 5bdarzone wielk "oc taliz"any obdarzaj ask
?lryka tyc(, ktrzy s te%o %odni#
@erce $iddenheim zapewnia $agiczn Ochron. na 1K" +onadto warto wsp!czynnika
WW wadajcego talizmanem bohatera zostaje zwi$kszona o K1 punkt"
"WACI: @erce $iddenheim jest dost$pne wycznie dla kompanii 7bro,nych z
$iddenheim"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Se er rc ce e , ,r ro ok k0 0: :
.erce Mroku to klejnot wielkoci pici, pulsujcy szkaratny" blaskie" w niepokojcy"
ryt"ie# .erce Mroku stworzy .za"an 6wierzoludzi# 4odczas walk z 2l&a"i, wiele stuleci
przed narodzenie" .i%"ara, zabi "ode%o czarodzieja, wyrywajc "u serce z piersi#
;"ier 2l&a bya tak %watowna, e je%o serce ska"ieniao pod wpywe" "ocy +(orna,
wypenione nienawici wojownikw 6wierzoludzi# 5becnie .erce Mroku znajduje si w
posiadaniu wodza jedne%o ze stad za"ieszkujcyc( Aas ,ieni#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od @erca $roku,
mog doda KK3U do ruchu szary"
"WACI: @erce $roku jest dost$pne wycznie dla 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcw i+kw oraz 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sp pa ac cz za am m0 0P Pe et t: :
/ykonany z surowe%o ?piorytu wisior zdaje si poc(ania wiato, zakrzywia przestrze i
zakca bie% czasu, tak by c(roni swe%o waciciela# :ednak potna "oc .pacza"uletu
jest broni obosiecznQ
@paczamu+et obdarza waciciela $agiczn Ochron na 4K" +onadto, po zakoczeniu
kadej rozgrywki naley wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e #roczni Bogowie
obdarzyli bohatera jednym ze swych dar!w" #odel musi natychmiast wylosowa
jeden ze @tygmatw )haosu Niepodzie+onego" 7i$cej in=ormacji znajduje si$ w
R()!)IA* ++III: S8$C,A8$ C@A(S""
"WACI: @paczamu+et jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
&9%:04&854&9 kompanii"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sp pP Po ot t " "r ro ok k0 0: :
4owietrze wok waciciela taliz"anu "ieni si (ipnotyczny"i kolora"i i cienia"i# :edynie
istota o niespotykanej sile woli walczy "oe z je%o pontn zjawiskowoci#
@p+ot #roku zapewnia wacicielowi $agiczn Ochron. na 4K przeciwko magicznym
pociskom i atakami wykonanymi broni dystansow" +onadto modele atakujce w wa+ce
wr.cz bohatera chronionego moc talizmanu musz wykona test C-" 5iepowodzenie
oznacza, e wrogowie b$d tra=ia waciciela talizmanu jedynie na > )adne
mody=ikatory i zasady specjalnie nie maj zastosowania 6 jedynie niemody=ikowana >
oznacza tra=ienie*"
"WACI: @p+ot #roku jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S St tr ra a. .n ni ic cz zy y F Fe en ni ik ks s: :
6dobna urna skrywa iskr ze wite%o o%nia ponce%o w ;wityni )suryana#
7aciciel @traniczego Meniksa otrzymuje $agiczn Ochron. na 1K"
"WACI: @traniczy Meniks jest dost$pny wycznie dla kompanii 5enych
!+*w z ;the+ 5oren oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S St tr rz z p p F FP Pa a& &i i: :
-iektrzy wojownicy wierz, e c(waa wielkie%o zwycistwa "oe by zawarta w
przed"iocie# 6 te%o powodu wielk popularnoci ciesz si niewielkie strzpy &la%
noszonyc( przez zwycizcw synnyc( bitew# .zcze%lnie cenione s sztandary nalece do
znanyc( re%i"entw, pobo%osawione przez /ielkie%o *eo%onist lub dotknite doni
="peratora# 6aszyte w ubranie, zrolowane w naszyjniku lub przybite do tarczy, skrawki &la%
powszec(nie uwaane s za a"ulety c(ronice przed "ierci#
#odel noszcy @trz.p *+agi otrzymuje $agiczn Ochron. na >K, ponadto posta w czasie
rozgrywania potyczki moe raz unikn tra*ienia przez wroga"
"WACI: @trz.p *+agi jest dost$pny wycznie dla kompanii owcw czarownic
oraz modeli nalecych do $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i
No/nierzy z -eik+andu, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Psw o,ny oraz Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
: :' 'i i t te e K Ka a/ /z zi i/ /O Oo o: :
+adzida s czsty" ele"ente" 2l&ic( rytuaw, a ta wizka kadzideek zostaa
powicona przez stranikw ze ;wityni )suryana# 4onc przez wiele dni, spowije
waciciela bo%osawiony" dy"e"#
7szystkie ataki wymierzone w bohatera oraz we wszystkie sprzymierzone modele
pozostajce w kontakcie z podstawk waciciela (wi.tego 4adzid/a w *azie strze+ania
wykonywane s z kar L1 do tra*ienia"
"WACI: (wi.te 4adzid/o jest dost$pne wycznie dla kompanii !+*w
ysokiego -odu z #+thuanu3
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
8 8a aP Pi iz zm ma an n S Sz zc cz z N Nc ci ia a: :
+ady taliz"an szczcia wy%lda inaczej# 5zdabiaj je runy, sy"bole wiary, a take znaki
po"ylnoci i dobre%o o"enu#
'a+izmanu szcz.cia mona uy raz na potyczk$ w celu powt!rzenia nieudanego rzutu
na tra*ienie lub unikni$cia celnego tra*ienia" 7 drugim przypadku model WcudemX unika
celnego tra=ienia" <racz musi jednak zadeklarowa uycie talizmanu przed rzutem na
zranienie"
"WACI: brak"
C%A: 11KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
8 8a aP Pi iz zm ma an n z z ( (J Js sy y/ /i ia an n0 0: :
4rastara Ma%ia zaklta w ty" potny" przed"iocie c(roni waciciela przed wro%i"i
zaklcia"i i "a%iczny" ore"#
'a+izman z Obsydianu obdarza waciciela $agiczn Ochron na 4K przeciwko wszystkim
ranom pochodzcym z magicznych pociskw i zak+.tych przedmiotw oraz :,+:.5:&1A
5% #%<1S )H*"
"WACI: 'a+izman z Obsydianu jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1
Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1
Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1
Nieumar/ego taboru +udu @trigosu oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8a aP Pi iz zm ma an n z z S Sa ap ph he er ry y: :
Ow niepozornyc( roz"iarw arte&akt skutecznie skrywa sw prawdziw "oc#
8akl$ty or$ przeciwnik!w pozostajcych w kontakcie z podstawk waciciela
'a+izmany z @aphery traci swe magiczne waciwoci" :r$ naley traktowa jak zwyk,
niemagiczn bro tego samego rodzaju"
"WACI: 'a+izman z @aphery jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do druyny !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wi ie e/ /_ _m mi ie e , ,y y/ /O Oo o: :
*o tuste, zielonkawe "ydo jest wytapiane z %sie%o oju w wietle 0wiazdy ?roku,
astrolo%iczne%o sy"bolu "a%ii# 6awiera "ieszank zi powszec(nie uznawanyc( za
przynoszce szczcie# 1e%ularne uywanie %o podobno zapewnia ask 1analda#
#odel, kt!ry umyje si$ tym mydem, w dowolnym momencie rozgrywania potyczki
moe przerzuci jeden nieudany rzut"
"WACI: iedAmie $yd/o jest niedost.pne dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 11KK> zkD !(S8<-%(:?: D"

W Wa ar rh he ei im m

D D2 2 | | S S t t r r o o n n a a
A Ar rk ka an na a: :

%.(%5% s magicznymi przedmiotami, kt!re w okrelony spos!b podnosz
magiczn moc #%<@7 i ,3&9:754&9" %.(%5@7 uywa mog jedynie
#%<:71/ i ,3&9:751, a aden bohater nie moe mie wi$cej ni jeden tego typu
przedmiot"
A An nn n0 0P Pi ia a^ ^s sk ki i K Kr ry ys sz zt ta aO O: :
/ydobyty z 0r )nnuli kryszta zosta uksztatowany przez "a%iczny /ir spowijajcy
?lt(uan# +ryszta c(onie "a%iczn ener%i#
5a pocztku kadej *azy magii przeciwnika wadajcy ;nnu+ia:skim 4ryszta/em moe
zabra jedn kostk$ z puli 4ostek $ocy przeciwnika i doda j do wasnej puli 4ostek
-ozproszenia3
"WACI: ;nnu+ia:ski 4ryszta/ jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu oraz $rocznych !+*w z
Naggaroth"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
C Cz za as sz zk ka a K Ka at ta am ma a: :
5darta z ciaa czaszka ,zarnoksinika +ata"a niczy" "antr powtarza prastare zaklcia
przyzwania "ocy#
)zaszka 4atama dodaje K1 do pr!b rzucenia zakl$cia, podejmowanych przez
wadajcego przedmiotem czarnoksi$nika oraz wszystkich #%<@7 )wrogich i
sprzymierzonych* pozostajcych w odlegoci do >U od bohatera"
"WACI: )zaszka 4atama jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw oraz
4u+tu Purpurowe, D/oni i 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
! !i ia a/ /e em m , ,o oc cy y: :
5brcz pokrywaj sekretne %li&y i sy"bole, skrywajce "dro 4rzedwiecznyc(# 4ozwala
ona czarodziejowi zobaczy /iatry Ma%ii i "anipulowa ni"i w wy"iarze &izyczny"#
5a koniec kadej *azy magii )wasnej i przeciwnika*, gracz moe pobra maksymalnie
dwie niewykorzystane 4ostki $ocy<-ozproszenia i przechowa je w diademie" 5a
pocztku nast$pnej *azy magii )wasnej i przeciwnika* gracz moe doda je do puli
4ostek $ocy<-ozproszenia"
"WACI: Diadem $ocy jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
K Ka am mi ie e^ ^ , ,o oc cy y: :
+a"ie Mocy skrywa potn "a%iczn inwokacj#
4amienia $ocy mona uy przez stworzeniem puli 4ostek $ocy w celu podniesienia
skutecznoci #%<%" +o uyciu 4amienia $ocy do puli dodaje si$ K2 4ostki $ocy )mog
one by jedynymi kostkami uytymi do rzucenia zakl$cia*" 5aley zauway, e
4amie: $ocy pozwala magowi na uycie wi$kszej liczby 4ostek $ocy ni liczba 4ostek
$ocy przysugujca mu normalnie"
+odobnie jak 7wo,e -ozproszenia r!wnie 4amienie $ocy nie nale do
przedmiot!w unikatowych, a magowie przygotowuj je przed potyczk 8 tego te
powodu #%< moe posiada kilka 4amieni $ocy, a kady #%< moe mie wi$cej ni
jeden taki 4amie: $ocy, opr!cz innego posiadanego przedmiotu zaliczanego do
;rkanw" >ednake przy rzucaniu zakl$cia uy mona tylko jednego 4amienia $ocy"
+o uyciu 4amie: $ocy rozsypuje si$ w py" 5aley usun przedmiot z KAR8$
!R"#$%$"
"WACI: 4amie: $ocy jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki oraz
druyn w szeregach kt!rych su modele podlegajce zasadzie specjalnej
,3&9:754"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ka am mi ie e^ ^ S Sz zc cz z N Nc ci ia a
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
-aadowane "oc ka"ienie s dla "a%w du po"oc, kiedy ci "anipuluj przy kruc(ej
rwnowadze ener%ii, niesionej przez /iatry Ma%ii#
.az w cigu potyczki model moe przerzuci wszystkie kostki podczas rzucania lub
rozpraszania zakl$cia" +rzerzut moe uniewani uzyskane Przek+e:stwo 'zeentcha,
moe te prowadzi do rzucenia czaru z Nieodpart @i/ lub Przek+e:stwa 'zeentcha"
"WACI: +rzedmiot jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki oraz
druyn w szeregach kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ki ie eP Pi ic ch h ) )a ar ra az zy y: :
+ielic( 6arazy wypenia cuc(nca ropa i krew, w ktrej eruj tuste larwy i inne
c(orobotwrcze pasoyty# 4owiadaj e ten, kto napije si z +ielic(a 6arazy otrzy"a
potn "oc, dziki ktrej bdzie "% obrci w popi swyc( wro%w# :eli przeyjeQ
0ohater kt!ry napije si$ z 4ie+icha 7arazy na pocztku wasnej *azy magii, otrzymuje
automatyczne tra*ienie o SI* K> bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza oraz
Ochrony $agiczne," +onadto, do koca biecej *azy magii, kady rzut 4ostkami $ocy, w
kt!rym #%< uzyska par$ takich samych liczb oznacza b$dzie rzucenie zakl$cia z
Nieodpart @i/" &o wi$cej, jeli #%< podczas pr!by rzucenia zakl$cia uzyska par$ 1 to
zakl$cie zostao take rzucone z Nieodpart @i/, naley rozstrzygn e=ekty zakl$cia, a
nast$pnie wykona rzut na 8A7*< -R)K*9S8WA 8)%8C@A"
"WACI: 4ie+ich 7arazy jest dost$pny dla ta,emniczonego 4u+tu Dzieci 7ag/ady
oraz napi$tnowanego 7nakiem Nurg+a @zamana 2rasantw )haosu oraz
7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K KP Pe e5 5n no ot t S SO Oo on ne ec cz zn ne e& &o o ( (& &n ni ia a
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
Mtobrunatny klejnot byszczy dziki", soneczny" wiate", nawet w najzi"niejsze dni#
:edynie "istrz niszczycielskiej "a%ii "a szans opanowa t "oc#
5a pocztku dowolnej wasnej *azy magii waciciel moe skorzysta z mocy 4+e,notu
@/ocznego Ognia" ,o koca trwania *azy magii waciciel otrzymuje premi$ ;2 do kadej
z pr!b rzucenia zakl$cia z 'radyc,i Ognia"
"WACI: 4+e,not @/onecznego Ognia jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do druyny !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K KP Pe e5 5n no ot t ) )m mi ie er rz zc ch h0 0: :
/ pikny", krwawoczerwony" rubinie pulsuje "a%iczna ener%ia, ktr dostrzee bez trudu
nawet poledniejszy adept "a%ii#
7 kadej *azie magii 4+e,not 7mierzchu generuje jedn dodatkow 4ostk. $ocy"
"WACI: 4+e,not 7mierzchu jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
druyny -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw
o,ny, 5enych !+*w z ;the+ 5oren oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu,
$rocznych !+*w z Naggaroth i Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 21KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K Kr re e' ' 8 8z ze ee en nt tc ch ha a: :
4owiadaj, e przed eona"i *zeentc( za"kn kilkanacie kropel swej krwi w wykonanyc(
z krysztau &iolkac(# +ady "a%, ktry skosztuje c(o odrobiny boskiej krwi zyska wadz
nad prastary"i sowa"i Mrocznej Mowy#
0ohater posiadajcy 4rew 'zeentcha moe w dowolnej *azie magii przerzuci jedn z
4ostek $ocy" 5aley zauway, e #%< nie moe przerzuci 4ostki $ocy na kt!rej w
czasie pr!by rzucenia zakl$cia wypada 1"
"WACI: 4rew 'zeentcha jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz napi$tnowanego 7nakiem 'zeentcha
2rasantw )haosu oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K Kr ry ys sz zt ta aO Oo o' 'a a K K0 0P Pa a: :
-ic nie "oe skry si przed wzrokie" "a%a, kiedy ten zajrzy do owej potnej
wrbiarskiej kuli#
(ula automatycznie wykrywa wszystkie #krywa,ce si. modele, kt!re znajduj si$ w
dowolnym momencie w odlegoci do 12U od wadajcego przedmiotem bohatera"
"WACI: 4ryszta/owa 4u+a jest niedost.pna dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 21KK> zkD !(S8<-%(:?: E"

* *a ar r' 'y y I IM Mt ti i
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
,zarodziej zabiera na pole bitwy tykw wypenion wysc(y"i larwa"i, ktre pobray
"a%iczn "oc wprost z zie"i# +iedy je zje, uzyska ener%i z%ro"adzon przez larwy#
7 *azie magii #%< uywajcy 5arw %Pti moe doda K3 do uzyskanego poziomu mocy,
rzucanego zakl$cia" 5aley zauway, e 5arw %Pti mona uy po wykonaniu rzutu
na Poziom $ocy rzucanego zakl$cia"
"WACI: 5arwy %Pti s dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
druyny "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
ARKA%A
ARKA%A C%A !(S8<-%(:?
%nnuliaski (ryszta KP;R(K zk N
&zaszka (atama MP;R(K zk HP
,iadem #ocy LP;(K zk N
(amie #ocy RP;(K zk HP
(amie Szcz$cia LP;(K zk HP
(ielich 8arazy LM;(K zk HH
(lejnot Sonecznego :gnia LP;(K zk HP
(lejnot 8mierzchu RM;(K zk HH
(rew 0zeentcha LM;(K zk HH
(rysztaowa (ula RM;(K zk Q
'arwy 1Yti LP;(K zk N
:damek z 7iru HHP;L(K zk HH
:ko .ogatego Szczura LP;(K zk HP
:ko 7r!biarza LM;(K zk N
+iecz$ 8niszczenia LM;(K zk HP
+iekielna (ukieka MM;R(K zk HH
+odpora OP;(K zk HP
+osonek #orka JM;R(K zk N
.!dka Badumma KP;R(K HP
.!dka #aga HM;(K zk Q
.!dka #ocy LM;(K zk HP
.!dka +ot$pienia KP;R(K zk HP
.!dka z <!rskiego 7izu QP;O(K zk HP
.!dka z <wiazdodrzewu KP;R(K zk N
.!dka 8mian HPP;L(K zk HP
Serce +iekie MP;R(K zk HH
Szara .!dka KP;R(K zk N
Szczwany (radziej JM;O(K zk Q
7isior #isty=ikatora LM;(K zk N
8oone ,onie +radawnych KM;R(K zk HP
8w!j .ozproszenia HM;(K zk Q

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

D3 | S t r o n a
( (/ /O Oa am me ek k z z W Wi ir r0 0
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
5drbany z tej sa"ej skay, z ktrej wykuto ka"ienie stranicze rozrzucone po cay"
?lt(uanie, 5da"ek z /iru "a "oc uspokojenia /iatrw Ma%ii, ju c(oby na c(wil#
0ohater moe uy mocy Od/amka z iru, na pocztku dowolnej *azy magii
przeciwnika" Maza magii koczy si$ natychmiast, wszystkie czary pozostajce aktualnie
w grze na caym polu bitwy zostaj automatycznie rozproszone" +rzepadaj take
wszystkie 4ostki $ocy i -ozproszenia przechowywane w magicznych przedmiotach

"WACI: Od/amek z iru jest dost$pny wycznie dla kompanii !+*w
ysokiego -odu z #+thuanu oraz $rocznych !+*w z Naggaroth"
C%A: 112K4K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
( (k ko o R Ro o& &a at te e& &o o S Sz zc cz z0 0r ra a: :
5ko 1o%ate%o .zczura przepenione jest niestabiln ener%i $(ar, zdoln wz"ocni
"a%iczne zdolnoci czarnoksinika lub wypali do cna je%o u"ys#
0ohater moe uy mocy Oka -ogatego @zczura na pocztku kadej *azy magii" +o
aktywowaniu przedmiotu naley wykona rzut K>" 7ynik 2K oznacza, e Oko
-ogatego @zczura generuje jedn dodatkow kostk$ do puli 4ostek $ocy" 5atomiast
rezultat 1 oznacza, e zachanna moc Oka -ogatego @zczura pochania jedn kostk$ z
puli 4ostek $ocy"
"WACI: Oko -ogatego @zczura jest dost$pne wycznie dla 7wiadowczego stada
k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens,
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (k ko o W Wr rI I. .J Ji ia ar rz za a: :
.kupiony "a% "oe odczyta rd wijcyc( si i spltanyc( w kuli "%ie wizje przyszoci i
ty" lepiej przeciwdziaa posunicio" wro%ic( "a%w#
>eli przeciwnik uywa czterech lub wi$cej 4ostek $ocy przy pr!bie rzucenia
dowolnego zakl$cia, waciciel Oka rbiarza moe uy dodatkowej 4ostki
-ozproszenia przy pr!bie rozproszenia tego zakl$cia"
"WACI: Oko rbiarza jest niedost.pna dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
- -i ie ec cz z H H ) )n ni is sz zc cz ze en ni ia a
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
5n%i istniao wiele takic( pieczci, wykutyc( pod okie" 2l&w i +rasnoludw, a kada z
nic( "a "oc czasowe%o wy"azywania zakl z pa"ici wro%ic( "a%w#
Piecz.6 7niszczenia dziaa tak samo jak 7w, -ozproszenia" +onadto, naley wykona rzut
K>" 7ynik 4K oznacza, e zakl$cie zostaje czasowo wymazane z pami$ci #%<% i ten
nie moe go uywa do koca potyczki" 7ak+.te czary mog by czasowo wymazane
jedynie przy wyniku r!wnym >"
"WACI: Piecz.6 7niszczenia jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw )zarownic1 $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara, @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a,
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny oraz Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia, 5enych !+*w z ;the+ 5oren, !+*w ysokiego -odu z
#+thuanu i $rocznych !+*w z Naggaroth1 a take dla kompanii 4hazadw z
2r 4ra:ca (wiata oraz 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -i ie ek ki ie eP Pn na a K K0 0k ki ie eO Ok ka a: :
*aczc na stru"ieniac( /iatrw Ma%ii niczy" "arionetka zawieszona na sznurkac(,
4iekielna +ukieka "anipuluje "roczn ener%i $(ar, kierujc j z%odnie z wol swoje%o
pana#
0ohater wadajcy Piekie+n 4ukie/k moe zmody=ikowa o VK3 rezultat rzutu na
8A7*< -R)K*9S8WA 8)%8C@A dowolnego wrogiego #%<% znajdujcego
si$ polu bitwy"
"WACI: Piekie+na 4ukie/ka jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych
do kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ i 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -o o/ /p po or ra a
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
1dka wada kapryn ener%i =""ateriu" i potra&i rozproszy niestabilne zaklcie, ni"
obrci si ono przeciw "a%owi#
Podpora chroni bohatera przed e=ektami pierwszego Przek+e:stwa 'zeentcha" 5aley
zauway, e pr!ba rzucenia zakl$cia, bez wzgl$du na wynik rzutu, koczy si$
niepowodzeniem"
"WACI: Podpora jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw
o,ny, !+*w ysokiego -odu z #+thuanu i $rocznych !+*w z Naggaroth oraz
Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -o os so on n. .e ek k , ,o or rk ka a: :
Mork koc(a ponad wszystko na wiecie widok 5rkw, robicyc( krwaw sieczk ze swyc(
wro%w# -ic wic dziwne%o, e w je%o 4osonku skupia si dodatkowa "oc, ktra
wz"acnia waciciela, kiedy <ooo"otP rozbija %owy, a wyco&uje si, %dy 6ielonoskrzy s w
odwrocie#
>eeli jeden lub wi$cej :rk!w walczy na pocztku *azy magii gracza Orkw T 2ob+inw,
Posonek $orka generuje jedn dodatkow kostk$ do puli 4ostek $ocy" >eeli jeden lub
wi$cej :rk!w, #cieka!, zostao Oszo/omionych! lub Powa+onych na ziemi.! na pocztku *azy
magii przeciwnika, Posonek $orka pochania jedn kostk$ z puli 4ostek -ozproszenia" 7
obu opisanych przypadkach licz si$ jedynie modele :rk!w" 3mysy <oblin!w s
zbyt sabe, by ich stan robi jakkolwiek r!nic$"
"WACI: Posonek $orka jest dost$pna wycznie dla owczego p+emienia
Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
R RI I. ./ /. .k ka a 7 7a a/ /0 00 0m mm ma a: :
.za"an 'aduu"" by niepokorny" $ziki" 5rkie", ktry duba przy czystej "ocy
<ooo"otuP z opakany" dla siebie skutkie"# 6w%lona rdka, c(o pono przynosi pec(a,
to przec(owuje w sobie aur "ocy#
-dka 0aduumma dodaje K1 do pr!b rzucenia zakl$cia, podejmowanych przez
wadajcego przedmiotem Szamana"
"WACI: -dka 0aduumma jest dost$pna wycznie dla "eAdAcw i+kw,
owczego p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R RI I. ./ /. .k ka a , ,a a& &a a: :
/ielu Ma%istrw Ma%ii nosi ze sob rdki, ktre s oznak ic( %odnoci, a jednoczenie
su jako narzdzie po"ocne w trakcie skupiania i kontrolowania "a%icznyc( "ocy#
-dka $aga pozwala wadajcemu ni bohaterowi podlegajcemu zasadzie specjalnej
#%< na uycie podczas rzucania zakl$ jednej 4ostki $ocy wi$cej od przysugujcego
mu z racji posiadanego poziomu limitu"
"WACI: -dka $aga jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim oraz
No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z
@artosy, Psw o,ny oraz Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia, Nieumar/ego
zast.pu z Nehekhary" +rzedmiot jest niedost.pny dla druyn w szeregach
kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 11KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
R RI I. ./ /. .k ka a , ,o oc cy y: :
1dka Mocy absorbuje "a%iczn ener%i# Ma% "oe j wykorzysta do wz"ocnienia
wasnyc( zakl#
5a koniec kadej *azy magii )wasnej i przeciwnika*, gracz moe pobra maksymalnie
trzy niewykorzystane 4ostki $ocy<-ozproszenia i przechowa je w r!dce" 5a
pocztku nast$pnej *azy magii )wasnej i przeciwnika* naley wykona rzut K>" >eeli
wynik rzutu jest r!wny bd- wi$kszy od liczby przechowywanych 4ostek
$ocy<-ozproszenia, gracz moe doda je do puli 4ostek $ocy<-ozproszenia" (ostki
przepadaj, jeeli rezultat rzutu jest mniejszy ni liczba przechowywanych kostek"
"WACI: -dka $ocy jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim oraz
No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a1 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z
@artosy1 Psw o,ny oraz Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia" +rzedmiot jest
niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R RI I. ./ /. .k ka a - -o ot t p pi ie en ni ia a
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
6aklta w 1dce 4otpienia "oc napenia ener%i $(ar -ieu"are ciaa swyc(
sprzy"ierzecw#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawia, e dowolna sprzymierzona grupa stronnikw
podlegajca zasadzie specjalnej 51/3#%.C4, w odlegoci do 12U od #%<%" moe
natychmiast wykona ruch jak w *azie ruchu" +onadto, modele mog szarowa6 na
wroga, jeli maj tak moliwo, a szar taka podlega b$dzie zasadom, jak szare
wykonywane w *azie ruchu" +onadto, za kadym razem gdy -dka Pot.pienia zostanie
uyta naley wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e moc przedmiotu ulega
wyczerpaniu, a -dki Pot.pienia nie mona uywa do koca potyczki"
"WACI: -dka Pot.pienia jest dost$pna wycznie dla Nieumar/e, wity
hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1 Nieumar/ego pocztu
4rwawych @mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1 Nieumar/ego taboru +udu
@trigosu oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R RI I. ./ /. .k ka a z z C CI Ir rs sk ki ie e& &o o W Wi iG Gz z0 0: :
1dka z 0rskie%o /izu jest wielce poszukiwany" przed"iote"# $ziki niej "a% "oe
atwiej podporzdkowa swej woli /iatry Ma%ii.
-dka pozwala przerzuci kady rzut 4ostkami -ozproszenia"
"WACI: -dka z 2rskiego izu jest niedost.pna dla kompanii 4hazadw z
2r 4ra:ca (wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach
kt!rych su ,3&9:751"
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
W Wa ar rh he ei im m

D D4 4 | | S S t t r r o o n n a a
R RI I. ./ /. .k ka a z z C C' 'i ia az z/ /o o/ /r rz ze e' '0 0: :
4oskrcany, skaty kostur zdaje si nie pasowa do delikatnyc(, wyra&inowanyc(
wytworw 2l&iej sztuki# :ednak "a%, ktry ni" wada, zna je%o o%ro"n warto#
#agiczna r!dka dodaje K1 do pr!b rzucenia zakl$cia, podejmowanych przez
wadajcego przedmiotem #%<%"
"WACI: -dka z 2wiazdodrzewu jest dost$pna wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, !+*w ysokiego -odu z
#+thuanu oraz $rocznych !+*w z Naggaroth"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
R RI I. ./ /. .k ka a ) )m mi ia an n: :
/edu% opowieci 1dka 6"ian nieustannie z"ienia sw &or", jednak najczciej
przybiera ksztat przypo"inajcy sy"bol *zeentc(a, 4ana 6"ian# 4owiada si, e rdka
skupia ener%i $(ar, pozwalajc dzierce"u na "anipulacj kapryny"i /iatra"i Ma%ii z
precyzj nieosi%aln dla wikszoci "iertelnyc( "a%w#
7adajcy -dk 7mian moe przerzuci wszystkie kostki podczas rzucania lub
rozpraszania zakl$cia" +rzerzut moe uniewani uzyskane Przek+e:stwo 'zeentcha,
moe te prowadzi do rzucenia czaru z Nieodpart @i/ lub Przek+e:stwa 'zeentcha" >eli
jednak, uycie -dki 7mian sprawi, e zakl$cie rzucone zostanie z Nieodpart @i/
zakl$ta w przedmiocie moc ulega wyczerpaniu, a r!dki nie mona uywa do koca
potyczki"
"WACI: -dka 7mian jest dost$pna wycznie dla 4u+tu Purpurowe, D/oni
oraz napi$tnowanego 7nakiem 'zeentcha 2rasantw )haosu i 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
C%A: 122K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Se er rc ce e - -i ie ek ki ie eO O
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
/ posiadaniu bo(atera znajduje si ociekajce krwi serce plu%awe%o, upolowane%o w
tundrze, 4o"iotu ,(aosu# /ci drze"ie w ni" przewrotna "oc Mrocznyc( 'o%w i
poykajc je bo(ater "oe przywoa wir "a%iczne%o bezadu#
.az w czasie rozgrywki, bohater moe uy @erca Piekie/ na pocztku wasnej *azy magii"
,o pocztku nast$pnej *azy magii gracza, kady rzut 4ostkami $ocy, w kt!rym
uzyskano par$ takich samych liczb )nie tylko 1* oznacza b$dzie Przek+e:stwo 'zeentcha"
>eli wrogie zakl$cie zostao rzucone z Nieodpart @i/, naley rozstrzygn e=ekty
zakl$cia, a nast$pnie wykona rzut na 8A7*< -R)K*9S8WA 8)%8C@A"
+onadto, bohater kt!ry uyje @erca Piekie/ otrzymuje pojedyncze tra=ienie o SI*
K3 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, Ochrony $agiczne, oraz
./</5/.%&>1"
"WACI: @erce Piekie/ jest dost$pne wycznie dla 8C4&9 i &9%:04&854&9
kompanii"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
S Sz za ar ra a R RI I. ./ /. .k ka a: :
)rcy"a% 4iolos z +ole%iu" ,ienia zdoby t rdk podczas 'itwy pod *wierdz +rwi#
#agiczna r!dka dodaje K1 do pr!b rzucenia zakl$cia, podejmowanych przez
wadajcego przedmiotem #%<%"
"WACI: @zara -dka jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i
No/nierzy z -eik+andu oraz Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia" +rzedmiot jest
niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych su ,3&9:751"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sz zc cz z' 'a an ny y K Kr ra a/ /z zi ie e5 5: :
6ielonoskrzy syn z te%o, e traktuj cudz wasno jak swoj, a owo wielkoduszne
podejcie rozci%a si rwnie na "a%iczn "oc 3 wiadczy o ty" dobitnie c(oby ta
rdka, ktra bez wtpienia wysza spod rki +rasnoluda#
5a pocztku kadej *azy magii przeciwnika gracz 8ielonosk!rych moe zabra jedn
kostk$ z puli 4ostek $ocy przeciwnika i doda j do wasnej puli 4ostek -ozproszenia"
"WACI: @zczwany 4radzie, jest dost$pny wycznie dla "eAdAcw i+kw,
owczego p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: E"
W Wi is si io or r , ,i is st ty yX Xi ik ka at to or ra a: :
-iewielu Ma%w 2l&w /ysokie%o 1odu z ?lt(uanu oddaje cze Aoecowi 3 studia nad
"a%i wy"a%aj "niej kapryne%o patrona# :ednak "a%owie, ktrzy szukaj aski
*re&nisia, nosz na je%o cze niewielkie wisiory, ktre to proste wiecideka skrywaj
niewidzialne "oce#
isior $isty*ikatora ujawnia sw moc gdy wrogi #%< padnie o=iar Przek+e:stwa
'zeentcha" +rzeciwnik musi wykona w!wczas dwa rzuty na 8A7*<
-R)K*9S8WA 8)%8C@A, za gracz wadajcy wisiorem ma prawo wybra
jeden z dw!ch wynik!w" Skutki wybranego rezultatu stosuje si$ niezwocznie" ,rugi
wynik zostaje zignorowany"
"WACI: isior $isty*ikatora jest dost$pny wycznie dla kompanii !+*w
ysokiego -odu z #+thuanu oraz $rocznych !+*w z Naggaroth"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
) )O Oo o. .o on ne e ! !O Oo on ni ie e - -r ra a/ /a a' 'n ny yc ch h
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
/aciciela otacza kula lnice%o wiata 3 boska oc(rona 4radawnyc( odbija
niekontrolowany wir /iatrw Ma%ii#
>eeli bohater wadajcy 7/oonymi D/o:mi Pradawnych padnie o=iar Przek+e:stwa
'zeentcha, naley wykona rzut K>" 7ynik 4K oznacza, e zakl$ty przedmiot uchroni
bohatera przed Przek+e:stwem 'zeentcha" &o wi$cej, jeli w po+u widzenia bohatera
dziercego 7/oone D/onie Pradawnych znajduje si$ wrogi #%<, to model przeciwnika
odczuje skutki Przek+e:stwa 'zeentcha 6 ponadto, przeciwnik musi przerzuci wynik 1L>
w rzucie na 8A7*< -R)K*9S8W( 8)%8C@A"

"WACI: 7/oone D/onie Pradawnych s dost$pne wycznie dla kompanii
"aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
) )' 'I I5 5 R Ro oz zp pr ro os sz ze en ni ia a: :
-a 6woju 1ozproszenia zapisano potn inwokacj przeciw "a%ii# 0dy "a% j odczyta,
"a%iczna "oc rzucone%o zaklcia wy%asa#
>eli podj$ta przez wrogiego #%<% pr!ba rzucenia zakl$cia zakoczya si$
powodzeniem, bohater posiadajcy 7w, -ozproszenia, zamiast podj$cia pr!by
rozproszenia czaru z pomoc 4ostek -ozproszenia, ma prawo uy zwoju" 7w,
rozproszenia rozprasza wrogie zakl$cie automatycznie bez potrzeby rzutu 4ostkami
-ozproszenia"
5aley zwr!ci uwag$, e 7w, -ozproszenia nie dziaa przeciw czarom
rzuconym z Nieodpart @i/" +onadto, 7wo,u -ozproszenia nie mona zastosowa
przeciwko zakl$ciom pozosta,cym w grze, o ile nie zastosowano go w momencie
rzucenia tych czar!w"
+o uyciu 7w, -ozproszenia rozsypuje si$ w py" 5aley usun przedmiot z
KAR8$ !R"#$%$"
"WACI: brak"
C%A: 11KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

D1 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

D D> > | | S S t t r r o o n n a a
) )a ak kP P t te e p pr rz ze e/ /m mi io ot ty y: :

7iele magicznych przedmiot!w jest unikatami, bd- te naley do bardzo wskiej
kategorii przedmiot!w takich jak piercienie, amulety czy magiczne ksi$gi" 8alicza si$
je do zakl$tych przedmiot!w" 0ohater nie moe uywa wi$cej ni jednego
8%('S0/<: +.8/,#1:03"
A Am m0 0P Pe et t ; ;a a& &0 0a ar ra a
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
6nak przedstawia rozwart paszcz ja%uara o oczac( z bursztynu# )"ulet obdarza
waciciela szybkoci ja%uara, u"oliwiajc "u byskawiczne prze"ierzanie dun%li#
-iektrzy utrzy"uj, e wojownik staje si wid"owy i z"ienia swj prawdziwy ksztat w
ksztat czajce%o si ja%uara#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawia, e bohater moe wykona zwyky ruch ':03 na
1>U, kt!ry moe by r!wnie ruchem szary )szara ta podlega b$dzie wszystkich
zasadom szary*" #odel moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk$, w
kt!rej bra udzia, ale w takim wypadku nie b$dzie m!g szarowa"
"WACI: ;mu+et "aguara jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia, "aszczuro+udzi z 5ustrii oraz
Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
7 7r ro os sz za a S SP Pa aa an ne es sh ha a: :
*en niewielki ele"ent biuterii wykonano w &or"ie wa ze lepia"i z niewielkic(
kawakw a"etystu# -ajstarsza zwizan z brosz (istoria wspo"ina o /taje"niczony"
zboru z *alab(ei"# 6ebra do liczne bractwo i ktre%o dnia wrd swoic( szpar%aw
znalaz niewielk brosz# ?znawszy, e jest pikna wspi j we wasne ciao# +u je%o
zdziwieniu i zac(wytowi, ozdoba oya i w%ryza si w skr# 4rzez kilka ty%odni kultysta
%rzeba w ranie, ktra si nie zasklepiaa, doznajc rozkoszy ilekro buc(aa z niej krew# -ie
znajc prawdziwej "ocy broszy zadowala si ble" jaki przynosia# +ilka ty%odni p!niej,
%dy sekta zebraa si na or%i, do "iejsca sc(adzki wtar%nli owcy czarownic# -a ic(
widok /taje"niczony wyskoczy z onicy i na%i, ale z "iecze" w doni, ruszy do ataku,
"iejc si optaczo# +ady cios wro%w by dla nie%o niczy" rozkoszny pocaunek, ktry
zwiksza tylko je%o zapalczywo# /asnorcznie pooy trupe" wszystkic(
przeciwnikw, a p!niej dokadnie opisa to w swojej kronice#
,o koca potyczki, warto wsp!czynnika A8AKI waciciela 0roszy @+aanesha zostaje
zwi$kszona o K1 punkt )a do maksymalnej wartoci 12 punkt!w* za kady stracony
w *azie wa+ki wr.cz punkt #W"
"WACI: 0rosza @+aanesha jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu @ybarytw napi$tnowanego 7nakiem @+aanesha 2rasantw
)haosu oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
! !r rz za az z& &a a: :
5to &ra%"ent osawionej +orony z 0wiazd# 'yszczcy, "etalowy zo"ek "oe odkry
cz przyszoci, dajc wacicielowi "oliwo ksztatowania przeznaczenia#
Drzazga dodaje K1 do rzutu ustalajcego, kto rozpocznie rozgrywk."
"WACI: Drzazga jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
F F0 0t tr ro o S Sh ha ar rr r& &0 0: :
6wierzoludzie nicze%o nie "arnuj# +iedy po"iot ,(aosu u"iera, wiartuj je%o ciao, aby je
pore# -iekiedy, %dy bestia rozronie si do "onstrualnyc( roz"iarw wskutek zepsucia
toczce%o jej cielsko, a czyny, jakic( si dopuci, bd dostatecznie nie%odziwe i okrutne,
stwory nadaj jej i"i i uznaj j za swe%o bo(atera# *ak byo w przypadku .(arr%u,
szcze%lnie krwioercze%o i okrutne%o po"iotu ,(aosu# +iedy w kocu zosta zabity,
6wierzoludzie zjedli je%o ciao, a z &utra uszyli pry"itywne okrycie# /edle krcyc( pord
nic( opowieci, &utro c(ronio przed pociska"i wro%w# Dutro .(arr%u to skotunione, brudne
okrycie, ktre "ierdzi brude" i pi"e"#
0ohater odziany w Mutro @harrgu otrzymuje premi$ ;2 do Ochrony Pancerza przeciwko
atakom wykonan broni dystansow i magicznym pociskom lub otrzymuje Ochron.
Pancerza na 1K przeciwko takim atakom, jeli nie posiada +%5&/.8%"
"WACI: Mutro @harrgu jest dost$pne wycznie dla 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 21KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C C' 'i ie ez z/ /n ny y ( (& &i ie e^ ^: :
.trzay te byszcz niezie"ski" o%nie", a %dy pos"akuj krwi wyj przera!liwie, "roc
dusze najdzielniejszyc( nawet wojownikw#
8akl$te strzay sprzedawane s w p$kach wystarczajcych na jedn potyczk." #odel,
kt!ry zostanie tra*iony zakl$tymi strzaami )naley zauway, e posta nie musi zosta
zraniona* musi wykona test S0.%&93, niepowodzenie oznacza e model #cieka!"
"WACI: 2wiezdny Ogie: jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
@ @e er rs sz zt ta a I Im mJ Ja a/ /a a # #e eP Pa az zn ne e ) )e em mJ Jy y: :
4otne, "etalowe szczki naleay do niesawne%o ="bada# 5rk, ktry ic( uywa,
odczuwa rzdz krwi tak wielk, e powiadaj, i po%ania do osobicie szalony,
"ieszkajcy w ty" arte&akcie duc( ="bada#
0ohater uywajcy Ne+aznych 7embw podlega zasadzie specjalnej 8%B@>&84 &1:S"
"WACI: Cerszta %mbada Ne+azne 7emby s dost$pne wycznie dla owczego
p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
@ @0 0c cz zG Gc cy y K Ki i5 5
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
'anna%a, pierwszy waciciel 7uczce%o +ija by porywczy" i %uc(y" 5%re", prze"ierzy
+itaj i =nd# /sawi si dononoci swe%o %osu i po%ard dla ycia swoic( 0noblarw#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawia, e Cuczcy 4i, w oparach dymu wyrzuca
magiczny pocisk o zasi$gu 24U, kt!ry po tra=ieniu w cel zadaje tra*ienie o SI* 4" 7
przypadku WstrzelaniaX z Cuczcego 4i,a sprzymierzone modele 2nob+arw i 2ob+inw nie
przesaniaj po+a widzenia" 5aley jednak zauway, e modele 7ie+onoskrych kt!re
znajd si$ na linii strzau take otrzymuj tra*ienie o SI* 4"
"WACI: Cuczcy 4i, jest dost$pny wycznie dla owczego p+emienia Dzikich
Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw oraz 7wiadowcze, kompanii z
4r+estw Ogrw"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
I Ik ko on na a , ,a a& &n n0 0s sa a: :
.a"a obecno tej uwiconej relikwii starcza, by onierzy przepenia wiara,
wz"acniajca ic( deter"inacj# 0otowi bd walczy z najstraszniejszy" nawet
przeciwnikie"#
0ohatera dziercy %kon. $agnusa podlega zasadzie specjalnej 51/8C:#5:G"
"WACI: %kona $agnusa jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw )zarownic, $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, No/nierzy z -eik+andu oraz
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
; ;a a/ / # #a aJ Jy yL L: :' 'i ie et tP Pi ik ka a: :
5w siln trucizn uzyskuje si z %ruczow rzadkiej i zabjczej aby9wietlika# 4o zatruciu
broni nawet naj"niejsza zadana ni rana jest &atalna w skutkac(#
&ay niemagiczny or$ posiadany przez waciciela "adu NabyJ(wiet+ika zostaje zatruty"
Bro zachowuje swoje waciwoci, a dodatkowo zyskuje cech. or.a 8%0.304 %0%("
"WACI: "ad NabyJ(wiet+ika jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii "eAdAcw i+kw oraz "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
)AK*<8 -R)!,I(8$
)AK*<8 -R)!,I(8$ C%A !(S8<-%(:?
%mulet >aguara LP;(K zk N
Brosza Slaanesha OP;(K zk HP
,rzaga LP;(K zk HP
Eutro Sharrgu RM;(K zk HP
<wiezdny :gie LP;(K zk HP
9erszta 1mbada 2elazne 8emby LM;(K zk N
9uczcy (ij LM;(K zk HH
1kona #agnusa OM;(K zk N
>ad 2abyIwietlika RP;(K zk N
(amie &iszy HMP;L(K zk HR
(amie Skrytych cieek KP;R(K zk HH
(amie 7idm JM;R(K zk HH
(oczan Strza 8agady LM;(K zk HP
(opajIglany Biggeda LM;(K zk N
(rwawa &zaszka JP;R(K zk HH
(rwawy +osek <niewu LP;(K zk HP
(ryszta +!nocy MM;R(K zk HP
(si$ga 0ajemnic MP;R(K zk HP
(ula grzmotu OP;(K zk HP
'aur zwyci$stwa QP;O(K zk N
#apa #aada LP;(K zk N
:ko +recyzji MP;R(K zk HP
:kular &zarownika OP;(K zk HH
+iercie :gnia 8agady LM;(K zk N
+iercie aolansa OP;(K zk HH
+aszcz Eolariatha KM;R(K zk HP
+aszcz z Br!d MM;R(K zk HP
+osg Brahmira MM;R(K zk HP
+rzekl$ta (si$ga JM;O(K zk HP
+rzekl$ty 0alizman 0epoka LM;(K zk N
.!g %srai LM;(K zk HH
.!g <wytherc OP;(K zk HH
.!g 3rgoka KP;R(K zk HP
.!dka mierci KM;R(K zk N
.!zga &ierpienia KM;R(K zk HP
Sk!ra 9orrosa OP;(K zk HH
Sk!ra #roku NP;O(K zk N
Smocze (y OP;(K zk HP
Srebrny .!g MP;R(K zk HP
Szkatua z #agi %ldreda MP;R(K zk HP
0alizman 'oeca HM;(K zk N
3bijIpiercie 5ibbli OP;(K zk N
3prz :dwagi OP;(K zk N
7aka z 2ywego Srebra RP;(K zk Q
7ojenny b$ben z bahutec LM;(K zk N
8akl$te Szpile LM;(K zk N
8guba 7ied-m KP;R(K zk HH
8mylna Byskotka LP;(K zk HP
2elazogrzbiety ,zik HLP;L(K zk HP

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

DD | S t r o n a
K Ka am mi ie e^ ^ C Ci is sz zy y: :
+a"ie ,iszy to %adki, czarny ka"ie, %rubo ciosany i bez zdobie# 'ie%li w sztuce widz
w ni" "roczn pustk, niepewn ciek nicoci, wiodc przez wiat "a%ii#
7szystkie modele, wrogie i sprzymierzone, znajdujce si$ w odlegoci do >U od
4amienia )iszy nie mog rzuca zakl$ oraz korzysta z mocy magicznych i runicznych
przedmiot!w, kt!re naley traktowa jak zwyke niemagiczne przedmioty
odpowiedniego rodzaju"
"WACI: 4amie: )iszy jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 112K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ka am mi ie e^ ^ S Sk kr ry yt ty yc ch h : :c ci ie e. .e ek k
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
,(o z"ieni si znacznie od swe%o zarania, przed "drca"i ci%le odkryte s cieki,
czce wszystkie lasy# 6darza si wszake, i sa"a wiedza nie wystarcza, %dy cieki s
za"knite# *ylko z po"oc jedne%o z prastaryc( +a"ieni .krytyc( ;cieek prze"ierza
"ona te zapiecztowane szlaki#
0ohater wadajcy 4amieniem @krytych (cieek, moe w *azie magii wykona ruch, ale nie
bieg w ramach kt!rego moe wej na teren +eny i wyj z innego terenu +enego
znajdujcego si$ w dowolnym miejscu na stole, jeeli wykonany ruch wystarcza do
osigni$cia pozycji wroga, uznaje si$, e model zadeklarowa szar. i nast$pnie stosuje
si$ wszystkie zwyke zasady dotyczce szary" #odel moe nawet, jeli gracz sobie
tego yczy, przerwa walk$, w kt!rej bra udzia, ale w takim wypadku nie b$dzie
m!g szarowa6"
"WACI: 4amie: @krytych (cieek jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K Ka am mi ie e^ ^ W Wi i/ /m m: :
+ryszta zawodzi %osa"i tyc(, ktrzy ponieli %watown i bolesn "ier#
#oc 4amienia idm obejmuje wszystkie wrogie modele znajdujce si$ w odlegoci
do >U od zakl$tego przedmiotu" 7arto wsp!czynnika C- obj$tych dziaaniem
4amienia idm wrogich modeli zostaje zmniejszona o L1 punkt )a do minimalnej
wartoci 2 punkt!w*"
"WACI: 4amie: idm jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K Ko oO Oc cz za an n S St tr rz za aO O ) )a a& &O Oa a/ /y y: :
.tworzone i zwizane "oc "a%ii tak starej jak sa"e )srai, strzay te spuszczone z ciciw
dziel si na roje zabjczyc(, spra%nionyc( "ierci oda"kw#
8akl$te strzay sprzedawane s w p$kach wystarczajcych na jedn potyczk." +o
wystrzeleniu naley wykona rzut K>, kt!rego wynik okreli ilo magicznych pociskw
na jakie podzielia si$ strzaa" +ociski uderzaj w cel zadajc tra*ienie o SI* 4"
"WACI: 4o/czan @trza/ 7ag/ady jest dost$pna wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K Ko op pa a5 5- -& &P Pa an ny y 7 7i i& && &e e/ /a a: :
'i%%ed, stary i c(epliwy 5rk, zakoczy swe ycie u wylotu lu&y i"perialne%o dziaa# 4o
5rku pozostay jedynie buty, w ktryc( czu obecno dne%o ze"sty duc(a (i swd
nie"ytyc( stp 'i%%eda#
0ohater uywajcy 4opa,Jg+anw 0iggeda w czasie wa+ki wr.cz otrzymuje dodatkowy A8AK
traktowany jak B.:[ 5%03.%'5%"
"WACI: 4opa,Jg+any 0iggeda s dost$pne dla "eAdAcw i+kw1 owczego
p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
K Kr r' 'a a' 'a a C Cz za as sz zk ka a: :
+rwawa ,zaszka to wisior wykonany z "ayc( odlanyc( z brzu czaszek (artowanyc( w
krwi +rwiopijcy# 4owiadaj, e kiedy przeklty wisior zas"akuje krwi budz si blu!niercze
"oce %otowe po%ry wiat w oceanie krwi#
0ohater posiadajcy zakl$ty przedmiot moe zamiast zwykych atak!w, uy w wa+ce
wr.cz ukrytej w wisiorze mocy" 5aley wykona rzut na tra*ienie, powodzenie oznacza,
e wrogi model otrzymuje tra*ienie broni natura+n o SI* E z cech or.a
,.38<:&8A&4"
"WACI: 4rwawa )zaszka jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
$rocznych !+*w z Naggaroth, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, napi$tnowanego
7nakiem 4horna 2rasantw )haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1
"eAdAcw i+kw oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: D2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
K Kr r' 'a a' 'y y - -o os sG G. .e ek k C Cn ni ie e' '0 0
Y;!%(KR(8% "#$CI6 )AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
4osek przedstawia 4rzedwieczne%o Hapati i uywany jest czsto w krwawyc( rytuaac(#
4osek pozwala przywoa ze"st 4rzedwiecznyc(, by zniszczya wro%w :aszczuroludzi#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawi, e dowolny widoczny dla waciciela model w
odlegoci do 24U )nawet bohater dosiadajcy potwora lub walczcy w rydwanie* musi
wykona test W8" 5iepowodzenie oznacza, e model traci 1 punkt #W bez
moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza" 5ast$pnie naley wykona kolejny test
W8, niepowodzenie skutkuje utrat kolejnego 1 punktu #W bez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza" 0esty W8 naley wykonywa dop!ty, dop!ki test nie
zakoczy si$ powodzeniem lub o=iara zakl$tego czaru zostanie y/czona z akc,i!"

"WACI: 4rwawy Posek 2niewu jest dost$pny wycznie dla kompanii
"aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Kr ry ys sz zt ta aO O - -I IO On no oc cy y
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
/ewntrz poyskujce%o krysztau uwiziony jest zoliwy duc(# ?wolniony, poszukuje
u"ysu wro%ie%o adepta "a%ii, by skra je%o "yli#
4ryszta/ P/nocy moe zosta uyty w *azie magii waciciela zakl$tego przedmiotu"
7skazany przez gracza wrogi model podlegajcy zasadzie specjalnej #%< musi
wykona test C- wykonujc rzut 3K> odrzucajc kostk$ z najniszym wynikiem"
5iepowodzenie oznacza, e losowo okrelone zakl$cie zostaje czasowo wymazane z
pami$ci #%<% i ten nie moe go uywa do koca potyczki"
"WACI: 4ryszta/ P/nocy jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii Piratw z @artosy, Psw o,ny, $rocznych !+*w z Naggaroth,
Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary oraz 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ i
"eAdAcw i+kw"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K Ks si i & &a a 8 8a a5 5e em mn ni ic c: :
-a wykonanyc( z ludzkiej skry kartac( +si%i *aje"nic zapisano wiele "rocznyc(
sekretw# :ednak cena jak przyc(odzi zapaci c(ciwy" wiedzy jest czsto ostateczna#
ta,emniczony posiadajcy 4si.g. 'a,emnic moe w *azie magii posugiwa si$
dodatkowym, losowo wybranym zakl$ciem z wybranej przez gracza 0radycji &ienia,
:gnia lub mierci" 4si.ga 'a,emnic generuje dodatkow K1 4ostk. $ocy" +onadto, jeli
ta,emniczony uywajcy ksi$gi padnie o=iar Przek+e:stwa 'zeentcha wynik w 8A7*I
-R)K*9S8W( 8)%8C@A naley okreli za pomoc rzutu K>K1, a nie 2K>6
"WACI: 4si.ga 'a,emnic jest dost$pna wycznie dla modeli ta,emniczonych
nalecych do kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu
@ybarytw oraz 4u+tu Purpurowe, D/oni"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
K K0 0P Pa a & &r rz zm mo ot t0 0
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 16 -()(S8A; W CR)Z:
+ula 0rz"otu skrywa potny czar, ktry przyzywa cie"ne, burzowe c("ury i potne
wiatry, wywoujce niszczycielski wir powietrza#
+!ki zakl$cie rzucone z 4u+i 2rzmotu pozostaje w grze, wszystkie modele, kt!re
podlegaj zasadzie specjalnej ':0 nie mog lata i musz korzysta z ruchu po ziemi
w oparciu o warto wsp!czynnika S)$7K(:?"
"WACI: 4u+a 2rzmotu jest niedost.pna dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
* *a a0 0r r ) )' 'y yc ci i s st t' 'a a: :
-ajwikszyc( bo(aterw ="periu" na%radza si zoty" wawrzyne", zaklty" przez
="perialnyc( Ma%istrw Ma%ii# .kryta w owy" sy"bolu zwycistwa "a%ia uwydatnia
prezencj i postur waciciela w oczac( je%o wro%w do te%o stopnia, e jedynie nieliczni
"aj odwa%, by stawi czoa je%o %niewowi#
8a kadym razem, gdy bohater wykona udany rzut na tra*ienie w walce wr$cz, jego
przeciwnik musi wykona test C-" 5iepowodzenie oznacza, e przeciwnik tra=ia
chronionego moc zakl$tego przedmiotu bohatera, jeli w rzucie na tra=ienie wypadnie
niemody=ikowana > niszy wynik podniesiony do > dzi$ki uyciu mody=ikator!w nie
liczy si$" #oc 5auru 7wyci.stwa nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej
51/8C:#5:G"
"WACI: 5aur 7wyci.stwa jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne,
kompanii z Ost+andu, @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i No/nierzy z -eik+andu oraz Piechoty $orskie,
z $arienburga oraz 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa i Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia" +rzedmiot jest niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: E2K3K> zkD !(S8<-%(:?: F"
, ,a ap pa a , ,a aa a/ /a a: :
Maad 3 5rkowy odkrywca, ktry nie "ia sobie rwnyc( 3 odnalaz wiele nieznanyc(
przeczy 0r +raca ;wiata, niektre z nic( nawet kilkakrotnie w ci%u jedne%o dnia#
+rzed rozpocz$ciem rozstawiania modeli naley wykona rzut K>" 7ynik 2K
oznacza, e bohater uywajcy $apy $aada podlega zasadzie specjalnej 871%,:7&%"
7ynik 1 oznacza, e bohater zgubi drog$" %by okreli kraw$d- stou i punkt na tej
kraw$dzi, w kt!rym pojawi si$ zaginiony bohater w kolejnej *azie ruchu )podczas
wykonywania pozosta/ych ruchw*, naley wykona rzut 4ostk -ozrzutu" #odel bohatera
moe wykona zwyky ruch, ale nie moe biega oraz szarowa6"
"WACI: $apa $aada s dost$pne dla "eAdAcw i+kw, owczego p+emienia
Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
W Wa ar rh he ei im m

D DE E | | S S t t r r o o n n a a
( (k ko o - -r re ec cy yz z5 5i i: :
/ykute z czarne%o elaza, w ktry" osadzono kr%y rubin, 5ko 4recyzji obdarza
waciciela taje"ny" wejrzenie"#
0ohater uzbrojony w Oko Precyz,i moe przerzuci wszystkie nieudane rzuty na tra*ienie
z broni dystansowe, wykonywane w *azie strze+ania"
"WACI: Oko Precyz,i jest dost$pne wycznie dla $rocznych !+*w z Naggaroth
oraz 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
( (k k0 0P Pa ar r C Cz za ar ro o' 'n ni ik ka a: :
?lepszone +a"ienie" 4rze"ian urzdzenie optyczne pozwala dostrzec wyra!nie
przeciwnika, nawet jeli ten skrywa si za zason#
7arto wsp!czynnika "S bohatera wyposaonego w Oku+ar )zarownika zostaje
zwi$kszona o K1 punkt" +onadto, model widzi cz$ciowo przez przedmioty i ignoruje
ujemne mody=ikatory do tra*ienia jakie zapewnia osona +ekka, a na potrzeby testu
tra*ienia osona ci.ka traktowana jest jak osona +ekka" 5aley zauway, e dzi$ki
dziaaniu zak+.tego przedmiotu warto wsp!czynnika "S moe zosta zwi$kszona
ponad rasowe maksimum"
"WACI: Oku+ar )zarownika jest dost$pny wycznie dla 4rasno+udw )haosu z
7orn #zku+, 7wiadowczego stada k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu
7arazy k+anu Pesti+ens, Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -i ie er rN Nc ci ie e^ ^ ( (& &n ni ia a ) )a a& &O Oa a/ /y y
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
/ykuty z cie"ne%o elaza i wysadzany rubina"i piercie skrywa zaklcie, ktre pozwala
je%o wacicielowi razi wro%w o%nie"#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawia, e widmowa, ponca czaszka leci na 1EU po
linii prostej na wprost od rzucajcego zak+.ty czar )w dowolnym wybranym przez
gracza kierunku*" (ady model, kt!ry stoi na drodze P/oncego )zerepu, otrzymuje
tra=ienie o SI* 2 z cech or.a +C:5A&4 %0%( )rozpatruje si$ je podobnie jak w
przypadku odbijajcej si$ kuli armatniej*" (ady model, kt!ry zostanie tra*iony )naley
zauway, e posta nie musi zosta zraniona* musi wykona test S0.%&93,
niepowodzenie oznacza e model #cieka!"
"WACI: Piercie: Ognia 7ag/ady jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r
4ra:ca (wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach
kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
- -i ie er rN Nc ci ie e^ ^ 4 4o oP Pa an ns sa a: :
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ rny6 ;!%(KR(8% "#$CIZ:
Kolans by pierwszy" ucznie" *eclisa, zaoyciela +ole%iw Ma%ii# / piercieniu ci%le
drze"i "oce je%o dawne%o pana#
+rzed rozpocz$ciem kadej rozgrywki naley wybra jedno z omiu (olegi!w #agii i
wylosowa zakl$cie z wybranej 0radycji #agii, by obdarzy nim Piercie: Qo+ansa"
Poziom $ocy rzucanego z piercienia zakl$cia r!wny b$dzie zwykej wartoci
potrzebnej do rzucenia tego wanie czaru"
"WACI: Piercie: Qo+ansa jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z $arienburga1 @tranikw
drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim i
No/nierzy z -eik+andu" +rzedmiot jest niedost.pny dla druyn w szeregach
kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -O Oa as sz zc cz z F Fo oP Pa ar ri ia at th ha a: :
*en prastary ornat, ktry byszczy tysice" "i%oczcyc( %wiazd, zosta zaklty przez
ekscentryczne%o "a%a Dolariat(a, ktry potra&i 3 jak utrzy"ywali niektrzy 3 spacerowa
po"idzy wiata"i#
0ohater odziany w P/aszcz Mo+ariatha moe zosta tra*iony i zraniony jedynie magicznymi
atakami" +onadto, naley zauway, e w$drujcy mi$dzy wiatami bohater nie moe
atakowa wrog!w w *azie strze+ania oraz *azie wa+ki wr.cz"
"WACI: P/aszcz Mo+ariatha jest dost$pny wycznie dla kompanii !+*w
ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -O Oa as sz zc cz z z z 7 7r rI I/ /: :
4rzez tysiclecia 2l&owie toczyli krwawe boje przeciwko +rasnoludo", kolekcjonujc brody
jako zapat za pod kradzie +orony Deniksa# 6 brd utkano paszcz, ktry sa"y" swy"
istnienie" zdaje si kpi z +rasnoludw# *ak wielka wro%o skupia si w zaklty"
paszczu, e runy +rasnoludw, du"a ic( rasy, trac swoj "oc w je%o pobliu#
(rasnoludowie jednoczenie 51/5%71,8A i odczuwaj S0.%&9 przed bohaterem
odzianym w P/aszcz z 0rd" +onadto w kadej *azie wa+ki wr.cz dla kadego modelu
uzbrojonego w runiczny przedmiot, kt!rego podstawka styka z podstawk odzianego
w paszcz bohatera naley wykona rzut K>" 7ynik 4K oznacza, e wszystkie runy na
losowo okrelonym przedmiocie zostaj czasowo wygaszone i nie mona ich uywa
do koca potyczki"
"WACI: P/aszcz Mo+ariatha jest dost$pny wycznie dla kompanii 5enych
!+*w z ;the+ 5oren oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu i "eAdAcw i+kw"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -o os sG G& & 7 7r ra ah hm mi ir ra a: :
:est to najprawdopodobniej wizerunek jedne%o z tysica bo%w ludu =ndu uratowany z
jakiej poncej wityni. 6 niewiado"yc( przyczyn czteroraki pos% jest szcze%lnie
przeraajcy dla wszystkic( wyznawcw Mrocznyc( 'o%w#
7szystkie &9%:04&85/ modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od posiadacza
Posgu 0rahmira przeprowadzajc test oparty na wsp!czynniku C- wykonuj rzut
3K> odrzucajc kostk$ z najniszym wynikiem" Posg 0rahmira nie dziaa na modele
podlegajce zasadzie specjalnej 51/8C:#5:G"
"WACI: Posg 0rahmira jest niedost.pny dla &9%:04&854&9 kompanii,
4hazadw z 2r 4ra:ca (wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn
w szeregach kt!rych su ,3&9:751"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r rz ze ek kP P t ta a K Ks si i & &a a: :
+si%a spisana zostaa rk szalone%o -ekro"anty 7ar@aka ="ana, powiadaj, e by on
najbardziej zdeprawowany" czowiekie" jaki narodzi si pod %orcy" soce" )rabii#
-iezalenie od te%o, czy opowieci te s prawdziwe, czy nie, zowro%a ener%ia e"anujca z
kart ksi%i jest tak silna, e wysysa ycie i siy witalne z przebywajcyc( w pobliu
"iertelnikw#
7szystkie modele )wrogie i sprzymierzone* znajdujce si$ w odlegoci do >U od
Przek+.te, 4si.gi otrzymuj mody=ikator L1 do rzutu na tra*ienie" #oc Przek+.te, 4si.gi nie
dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ,/#:5, 1S0:0% /0/.4&85%,
'/54 ,3&9 i 51/3#%.C4"
"WACI: Przek+.ta 4si.ga jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1
Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1
Nieumar/ego taboru +udu @trigosu oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r rz ze ek kP P t ty y 8 8a aP Pi iz zm ma an n 8 8e ep po ok ka a
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
-a taliz"anie widnieje "akabryczna, "iejca si szaleczo twarz 3 jej wizja wkrada si w
u"ysy "a%w wro%a, wypeniajc je wtpliwocia"i i obawa"i#
Przek+.ty 'a+izman 'epoka ujawnia sw moc gdy wrogi #%< padnie o=iar Przek+e:stwa
'zeentcha" +rzeciwnik musi wykona w!wczas dwa rzuty na 8A7*<
-R)K*9S8WA 8)%8C@A, za gracz "aszczuro+udzi z 5ustrii ma prawo wybra
jeden z dw!ch wynik!w" Skutki wybranego rezultatu stosuje si$ niezwocznie" ,rugi
wynik zostaje zignorowany"
"WACI: Przek+.ty 'a+izman 'epoka jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
R RI I& & A As sr ra ai i
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
4ikne brz"ienie te%o synne%o ro%u rzuca urok na wszystkic( suc(ajcyc(, osabiajc ic(
wol, a nawet przywodzc do z%uby#
-ogu ;srai mona uy na pocztku dowolnej tury przeciwnika" <os zakl$tego rogu
sprawia, e wszyscy przeciwnicy, kt!rzy mog szarowa na waciciela -ogu ;srai
musz wykona test C-" 5ieudany test oznacza, e wrogie modele zadeklaroway
szar. i nast$pnie stosuje si$ wszystkie zwyke zasady dotyczce szary"
"WACI: -g ;srai jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
R RI I& & C C' 'y yt th he er rc c
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
$!wik te%o wielkie%o, doskonale wykoczone%o instru"entu jest niedoci%le czysty i potra&i
przyspieszy bicie serca i skoni do natyc("iastowe%o dziaania#
-ogu 2wytherc mona uy na pocztku dowolnej tury wasnej" <os zakl$tego rogu
sprawia, e wszystkie sprzymierzone modele na stole, do pocztku nast$pnej tury
gracza podlegaj zasadzie specjalnej 51/8C:#5:G"
"WACI: -g 2wytherc jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
R RI I& & " "r r& &o ok ka a
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
:eli wierzy te"u, co powiadaj, wikszo swyc( zwycistw ?r%ok zawdzicza
przeraajce"u rykowi te%o zaklte%o ro%u, a nie wasny" zdolnocio" przywdczy"#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawi, e -ogu #rgoka mona uy na pocztku
dowolnej tury wasnej posiadacza zakl$tego przedmiotu" <os -ogu #rgoka sprawia,
e wszystkie sprzymierzone modele na stole do pocztku nast$pnej tury gracza
otrzymuj premi$ ;1 do wsp!czynnika C- )a do maksymalnej wartoci 12*,
natomiast wszystkie wrogie modele otrzymuj mody=ikator L1 do wsp!czynnika C-
)a do minimalnej wartoci 2 punkt!w*"
+o kadym uyciu -ogu #rgoka naley wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e
waciciel zakl$tego przedmiotu otrzymuje automatyczne tra*ienie o SI* 1, bez
moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza 6 oto r!g zad w swego waciciela"
"WACI: -g #rgoka jest dost$pny dla "eAdAcw i+kw1 owczego p+emienia
Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

DF | S t r o n a
R RI I. ./ /. .k ka a : :m mi ie er rc ci i
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
/ 1dce ;"ierci zaklto czar, ktre%o "oc splata pas"a $(ar tworzc wizj lecce%o w
kierunki wro%w plu%awe%o trupie%o czerepu#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawi, e widmowy, trupi czerep leci na 1EU po linii
prostej na wprost od rzucajcego czar )w dowolnym wybranym przez gracza
kierunku*" (ady model, kt!ry stoi na drodze widmowej czaszki otrzymuje tra=ienie o
SI* 2 )rozpatruje si$ je podobnie jak w przypadku odbijajcej si$ kuli armatniej*"
(ady model, kt!ry zostanie tra*iony trupim czerepem )naley zauway, e posta nie
musi zosta zraniona* musi wykona test S0.%&93, niepowodzenie oznacza e model
#cieka!"
"WACI: -dka (mierci jest dost$pna wycznie dla Nieumar/e, wity hrabiego
Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1 Nieumar/ego pocztu 4rwawych
@mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1 Nieumar/ego taboru +udu @trigosu"
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
R RI Iz z& &a a C Ci ie er rp pi ie en ni ia a
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
4okryta staroytny"i ryta"i elazna rz%a skrywa w sobie pulsujc "oc, ktra bolenie
dowiadcza kade%o, na ko%o wskae#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawi, e dowolny widoczny dla waciciela r!dki
model w odlegoci do 1EU )nawet bohater dosiadajcy potwora lub walczcy w
rydwanie* otrzymuje tra*ienie o SI* K> bez moliwoci skorzystania z Ochrony
Pancerza"
"WACI: -zga )ierpienia jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii $rocznych !+*w z Naggaroth, 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw, 4u+tu Purpurowe, D/oni, 4rasno+udw )haosu z 7orn
#zku+ oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: >1K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sk kI Ir ra a @ @o or rr ro os sa a: :
4rzed dziesiciolecia"i, osady pooone u podna Dausc(la%u terroryzowane byy przez
potne%o, a%resywne%o wilka, ktre%o przeraeni wieniacy nazwali 7orrose"# 4olowanie
na wilka trwao wiele lat, a bestia zdawaa si kpi z wysikw "yliwyc( i traperw,
dopiero 4ierworodne"u *e"plariuszy 'iae%o /ilka udao si podej i pokona wilka#
4owiadaj, e cz siy i &urii okrutne%o wilka, w c(wili "ierci drapienika, zaklta zostaa
w skrze 7orrosa#
0ohater odziany w @kr. Corrosa w czasie kadej *azy wa+ki wr.cz moe powt!rzy jeden
nieudany rzut na zranienie"
"WACI: @kra Corrosa jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 7bro,nych z $iddenheim"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 11"
S Sk kI Ir ra a , ,r ro ok k0 0: :
."a%ana zi"ny"i "uta%enny"i wiatra"i 4nocy i (artowana krwi przeciwnikw .kra
Mroku trans"utowaa w cikie, pokryte %sty" wosie" &utro c(ronice zarwno przed
&izyczny"i jak i "a%iczny"i ataka"i#
0ohater odziany w @kr. $roku otrzymuje premi$ ;1 do Ochrony Pancerza )do
maksymalnego poziomu 2K* lub otrzymuje Ochron. Pancerza na >K jeli nie posiada
+%5&/.8%" +onadto zakl$ty przedmiot obdarza waciciela :,+:.5:&1A 5%
#%<1S )1*"
"WACI: @kra $roku jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
2rasantw )haosu 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ oraz 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sm mo oc cz ze e K KO Oy y: :
0roty tyc( strza wykonano z zbw wielkie%o lene%o s"oka# 6awieraj wikszo
trucizny, poc(odzcej z je%o oddec(u#
8akl$te strzay sprzedawane s w p$kach wystarczajcych na jedn potyczk." 'ra*iony i
zraniony zakl$tymi strzaami model, kt!ry nie zostanie y/czony z akc,i! do koca
potyczki podlega zasadzie specjalnej <C3+:0% 6 nawet jeli podlega zasadzie specjalnej
51/8C:#5:G"
"WACI: @mocze 4/y s dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sr re eJ Jr rn ny y R RI I& &
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
*en kunsztowny r% owiecki skrywa potne zaklcie# +ady sprzy"ierzeniec, ktry
usyszy je%o %os, poczuje przypyw odwa%i#
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawi, e wszystkie sprzymierzone i #cieka,ce! modele
na stole natychmiast si$ mobi+izu,"
"WACI: @rebrny -g jest niedost.pny dla kompanii 4hazadw z 2r 4ra:ca
(wiata1 4u+tu Pogromcw z 4arak 4adrin oraz druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zk ka at t0 0O Oa a z z , ,a a& &i iG G A AP P/ /r re e/ /a a: :
/ szkatule uwiziono "a%iczn "oc, ktra pozostawa w niej winna na wieki, o czy"
"i"owolnie przekona si )ldred, otwierajc j w obecnoci -ajwysze%o 4atriarc(y
+ole%iw Ma%ii# 4o ty" zdarzeniu )ldred za%in bez wieci#
5a koniec kadej wasnej =azy ruchu, waciciel @zkatu/y z $agi ;+dreda moe
odebra wrogiemu magowi w odlegoci do >U jedno, losowo okrelone zakl$cie, o ile
uzyska 4K w rzucie kostk" #%< nie b$dzie m!g rzuca skradzionego zakl$cia do
koca potyczki" 7aciciel szkatuy b$dzie m!g rzuci przechwycony czar w
dowolnej, wasnej *azie magii, uwalniajc go ze szkatuy na zasadzie zak+.tego czaru" 7
szkatule mona uwi$zi dowoln liczb$ czar!w, a jej waciciel moe rzuci kady z
nich jeden raz, podczas wielu kolejnych *az magii, tudzie wszystkie na raz, jeli woli"
Poziom mocy czaru rzucanego ze @zkatu/y z $agi ;+dreda r!wny jest zwykej wartoci
potrzebnej do rzucenia tego zakl$cia"
"WACI: @zkatu/a z $agi ;+dreda jest dost$pna wycznie dla modeli
nalecych do kompanii $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu,
7bro,nych z $iddenheim i No/nierzy z -eik+andu oraz Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia" +rzedmiot jest niedost.pny dla druyn w szeregach kt!rych
su ,3&9:751"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
8 8a aP Pi iz zm ma an n * *o oe ec ca a
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
2l&owie /ysokie%o 1odu, w odrnieniu od swyc( kuzynw z )t(el Aoren, rzadko
przyzywaj na polu bitwy i"i Aoeca *re&nisia, %dy za je%o po"oc zawsze przyc(odzi
zapaci wysok cen#
'a+izmanu 5oeca mona uy na pocztku dowolnej *azy wa+ki wr.cz" 0ohater posiadajcy
amulet moe przerzuci wszystkie rzuty na tra*ienie i zranienie do koca trwania *azy
wa+ki wr.cz" #odele tra*ione i zranione modele musz przerzuci wszystkie udane rzuty
wynikajce z Ochrony Pancerza, Ochrony $agiczne, oraz ./</5/.%&>1" +o zakoczeniu
*azy wa+ki wr.cz waciciel 'a+izmanu 5oeca zostaje automatycznie Powa+ony na ziemi.!, bez
moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, Ochrony $agiczne, oraz ./</5/.%&>1"
"WACI: 'a+izman 5oeca jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu
i $rocznych !+*w z Naggaroth"
C%A: 11KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
" "J Ji i5 5- -p pi ie er rN Nc ci ie e^ ^ % %i iJ JJ JP Pi i
Y)AK*<8$ C)AR6 -()I(, ,(C$ 1Z:
/ ten zoty piercie wprawiono duy, zielony klejnot, ktry wieci wewntrzny" blaskie"
nawet za dnia# $rze"ic w ni" "oc wykorzysta "ona, by prosi 0orka i Morka o ic(
wz%ldy, ale to nie zawsze jest bezpieczneQ
3dane rzucenie zak+.tego czaru sprawi, e dowolny widoczny dla waciciela piercienia
model w odlegoci do 1EU )nawet bohater dosiadajcy potwora lub walczcy w
rydwanie* otrzymuje tra*ienie o SI* 1 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza"
+o kadym uyciu #bi,Jpiercienia Nibb+i naley wykona rzut K>" 7ynik 1
oznacza, e waciciel zakl$tego przedmiotu otrzymuje automatyczne tra*ienie o SI*
1, bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza"
"WACI: #bi,Jpiercie: Nibb+i jest dost$pny wycznie dla "eAdAcw i+kw1
owczego p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
" "p pr rz zG G. . ( (/ /' 'a a& &i i: :
/ykonana z brzowej skry najwyszej jakoci i twarde%o, srebrno9niebieskie%o =t(il"aru,
uprz ta stanowi przed"iot o%ro"ne%o podania wszystkic( dosiadajcyc( ru"akw
bojowyc(#
7ierzchowiec dosiadany przez bohatera wadajcego #prz. Odwagi podlega zasadzie
specjalnej :,+:.5:G 5% S0.%&9"
"WACI: #prz Odwagi jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw )zarownic1 $uszkieterw z Nu+n1 Piechoty $orskie, z
$arienburga1 @istr @igmara, @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z
Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim, No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a,
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa oraz Psw o,ny"
C%A: 32KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
W Wa a. .k ka a z z # #y y' 'e e& &o o S Sr re eJ Jr ra a: :
5w niewielk, "etalow wak, ktr wykonano pono pod okie" *epoka, rzuca si w
powietrze przed bitw# $ziki niepojtej inteli%encji waka przepatruje pozycje wro%a i
in&or"uje o nic( swe%o waciciela#
#oc aki z Nywego @rebra ujawnia si$ przed potyczk" >eeli dw!ch lub wi$cej graczy
uywa modeli podlegajcych zasadzie specjalnej 871%,:7&%, waciciel zakl$tego
przedmiotu w czasie okrelania kolejnoci rozstawiania 871%,:7&@7 moe
wykona rzut dwoma kostkami i wybra lepszy wynik"
"WACI: aka z Nywego @rebra jest dost$pna wycznie dla modeli
nalecych do kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 22KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
W Wa ar rh he ei im m

E E2 2 | | S S t t r r o o n n a a
W Wo o5 5e en nn ny y J J J Je en n z z + +a ah h0 0t te ec c: :
/ d!wiku te%o bbna pobrz"iewa bijce serce sa"ej dun%li# +iedy :aszczuroludzie
ruszaj na wojn, %rz"icy (uk staje si szybszy i %oniejszy, by za"ilkn, kiedy
wro%owie le "artwi#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od o,ennego
b.bna z Rahutec mog biec, nawet jeli wr!g znajdzie si$ na tyle blisko, by powstrzyma
bieg" +onadto wszystkie sprzymierzone modele, kt!re pozostaj w odlegoci do 12U
od zakl$tego b$bna i pr!buj si$ zmobi+izowa6 otrzymuj premi$ ;1 do C- )a do
maksymalnej wartoci 12* na potrzeby testu mobi+izac,i"
"WACI: o,enny b.ben z Rahutec jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
) )a ak kP P t te e S Sz zp pi iP Pe e: :
-iewane pyta, kolczu%a czy &utro, nie "a zbroi, ktra "o%aby powstrzy"a zaklcia,
ktry"i przesiknite s te kolce 3 jeli intencje strzelca s prawe, cel jest z%ubiony#
8akl$te strzay sprzedawane s w p$kach wystarczajcych na jedn potyczk." #odel
tra*iony 7ak+.tymi @zpi+ami nie moe skorzysta z Ochrony Pancerza"
"WACI: 7ak+.te @zpi+e s dost$pne wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
) )& &0 0J Ja a W Wi ie e/ /_ _m m: :
/ykonane z "artwe%o drewna zebrane%o na 4olanie -ieszcz strzay skrywaj w sobie
ci%le pitno Mor%(ura, pody, bezcielesny zy urok, powodujcy usyc(anie i skurcze#
.tarczy dranicie skry ic( %rotw, by tra&iony ni zakoczy ywot wyjc w a%onii#
8akl$te strzay sprzedawane s w p$kach wystarczajcych na jedn potyczk." #odel,
kt!ry w *azie strze+ania zostanie raniony 7gub iedAm i utraci jeden bd- wi$cej
punkt!w #W musi wykona test W8" 5iepowodzenie oznacza, e model zostaje
automatycznie y/czony z akc,i!, niezalenie od posiadanych punkt!w #W" 5ie
stosuje si$ w tym przypadku Ochrony Pancerza ani ./</5/.%&>1, natomiast Ochrona
$agiczna przysuguje w zwyky spos!b"
"WACI: 7guba iedAm jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
) )m my yN NP Pn na a 7 7O Oy ys sk ko ot tk ka a: :
:eeli jest co, cze%o 6ielonoskrzy nienawidz bardziej od uczciwej walki, to jest to uczciwa
walka, w ktrej przeciwnik "a takie "a%iczne ustrojstwo, co to c(roni %o przed per&ekcyjnie
wyprowadzony" ciose" w plecy#
7szystkie modele )wrogie i sprzymierzone* pozostajce w kontakcie z podstawk
posiadacza 7my+ne, 0/yskotki nie mog korzysta z $agiczne, Ochrony"
"WACI: 7my+na 0/yskotka s dost$pne wycznie dla "eAdAcw i+kw1
owczego p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
# #e eP Pa az zo o& &r rz zJ Ji ie et ty y ! !z zi ik k: :
*a niesa"owita "ec(aniczna konstrukcja wysza spod rki inynierw +rasnoludw
,(aosu# $zik way wicej od swyc( ywyc( kuzynw i dorwnuje i" sw podoci#
RASA: S) WW "S S W8 #W I A C-
2elazogrzbiety ,zik J O P O I I O H O
)ASA!$ S-C;A*%:
S)AR#A !)IK=W: szarujcy Ne+azogrzbiety Dzik to nieokieznana g!ra elaza
z ostrymi jak brzytwa kami, kt!r kieruje mroczna dza krwi" 8 tego te
powodu Ne+azogrzbiety Dzik uzyskuje premi$ ;2 do SI3$ podczas szary"
+onadto, szaru,cy dzik zadaje kademu wrogiemu modelowi z kt!rym
styka si$ podstawk K3 automatyczne tra*ienia o SI* 1 wynikajce z impetu
szary" 'ra*ienie z impetu szary zadawane jest na samym pocztku walki,
zanim kt!rykolwiek z modeli zdy zaatakowa"
8WAR!A SK=RA: bohater dosiadajcy dzika otrzymuje premi$ K2 do
Ochrony Pancerza )do maksymalnego poziomu 2K* zamiast
przysugujcej za wierzchowce premii K1"
"WACI: Ne+azogrzbiety Dzik posiada zdolno bro: natura+na i nigdy nie
zdobywaj dowiadczenia" Ne+azogrzbiety Dzik jest dost$pny wycznie dla
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, owczego p+emienia Dzikich Orkw oraz
kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: 142K4K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

E1 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

E E2 2 | | S S t t r r o o n n a a
, ,a a& &i ic cz zn ne e s sz zt ta an n/ /a ar ry y: :

#%<1&85/ S80%5,%.4 mog by niesione jedynie przez chorych, tak jak to podano
w opisie poszczeg!lnych kompanii" )hory moe nie tylko jeden #%<1&854
S80%5,%."
A Ae ec ch h - -r ro op po or rz ze ec c - -r rz ze eJ J0 0/ /z ze en ni ia a: :
5zdobiony sy"bola"i podnoci i yznoci proporzec przepenia )srai ener%i i "oc
budzcej si wiosny i sprawia, e rea%uj one na za%roenia z niebywa szybkoci#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od Proporca
Przebudzenia mog sta6 T strze+a6 nawet w reakcji na szar$ z dystansu mniejszego ni
poowa zasi$gu szary"
"WACI: Proporzec Przebudzenia jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Ch ho or rG G& &i ie e' ' 7 7i ia aO Oe e& &o o W Wi iP Pk ka a: :
,(o poc(odzenie sztandaru nie jest znane, to przed wieka"i proporzec zosta powicony
przez kapanw ?lryka i uznany za jeden z wojennyc( sztandarw Midden(ei"# 6aklta w
proporcu "oc ?lryka pozwala walczcy" pod sztandare" onierzo" stawia czoa
naj%ro!niejszyc( nawet przeciwniko"#
7szystkie ataki broni dystansow oraz magicznymi pociskami skierowane przeciwko
modelom znajdujcym si$ w odlegoci do >U od )horgwi 0ia/ego i+ka rozpatrywane
s z kar L1 do wsp!czynnika SI3A"
"WACI: )horgiew 0ia/ego i+ka jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 7bro,nych z $iddenheim"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Ch ho or rG G& &i ie e' ' P PP Py yr ri io on n0 0: :
-a niewielki" proporcu u"ieszczono wizerunek +or(andira, przodka wszystkic( ru"akw#
6%ro"adzeni wok c(or%wi wojownicy, pr naprzd nie zwaajc na przeszkody#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia *azy ruchu znajduj
si$ w odlegoci do >U od )horgwi !++yrionu ignoruj kary za poruszanie si$ po terenie
trudnym, za ujemne mody=ikatory za poruszanie si$ po terenie bardzo trudnym
zmniejszone s o poow$ )teren bardzo trudny naley traktowa jako teren trudny*"
+onadto, modele obj$te dziaaniem sztandaru mog biega6 po terenie trudnym lub terenie
bardzo trudnym, a take wtedy, gdy pokonuj przeszkody oraz automatycznie zdaje
wszystkie testy terenu niebezpiecznego"
"WACI: )horgiew !++yrionu jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych
do kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: 21KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
C Ch ho or rG G& &i ie e' ' @ @o ot te ek ka a: :
6e sztandaru bij jasne pro"ienie soneczne, ktre olepiaj kade%o, kto na spojrzy,
nie"ale unie"oliwiajc uczniko" celowanie#
7szystkie ataki broni dystansow skierowane przeciwko modelom znajdujcym si$ w
odlegoci do >U od )horgwi Coteka rozpatrywane s z kar I1 do tra*ienia" )horgiew
Coteka nie dziaa na machiny wo,enne i bro: dystansowa, kt!re nie wymagaj testu tra*ienia"
"WACI: )horgiew Coteka jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
C Ch ho or rG G& &i ie e' ' K Ki is sP Pe ea aa a: :
?tkany z kitajskie%o jedwabiu, na ktry" wy(a&towano przykazania ?rsuna, sztandar
przyozdabia si (erbe" panujce%o aktualnie ,ara, by przepeni walczcyc( w je%o
pobliu onierzy najwyszy" poczucie" obowizku i du"y#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od )horgwi
4is+eHa, mog przerzuci nieudany test <.:84, S0.%&93 i .:8B1&1%"
"WACI: )horgiew 4is+eHa jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
C%A: 112K1K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
C Ch ho or rG G& &i ie e' ' - -a an ni i z z ; ;e ez zi io or ra a: :
Misterne utkane, "ajestatyczne sceny przedstawione na ,(or%wi 4ani z :eziora zdaj si
przyci%a wzrok i (ipnotyzowa przeciwnikw, tak i ci nawet w obliczu nacierajce%o
przeciwnika nie s w stanie oderwa oczu od sztandaru#
7rogowie zaszarowani przez modele, kt!re w momencie rozpocz$cia szary znajduj
si$ w odlegoci do >U od )horgwi Pani z "eziora w ramach reakc,i na szar. mog tylko
trzyma6 pozyc,."
"WACI: )horgiew Pani z "eziora jest dost$pna wycznie dla modeli
nalecych do kompanii -ycerzy 2raa+a"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
C Ch ho or rG G& &i ie e' ' S Si i& &i is sm m0 0n n/ /a a: :
="perator .i%is"und, bo(ater oblenia )ltdor&u, zatkn sw c(or%iew na dac(u paacu#
4rzetrwaa ona oblenie, a apa 5rka nie zbrukaa jej swy" dotykie" 3 sa" .i%is"und nie
"ia a tyle szczcia#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od )horgwi
@igismunda podlegaj zasadzie specjalnej 51/8C:#5:G"
"WACI: )horgiew @igismunda jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych
do kompanii owcw czarownic1 $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1
@tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, No/nierzy z
-eik+andu oraz Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
! !0 0c ch h , ,o or rk ka a: :
$uc( Morka bywa sztandare", ale najczciej jest to rze!biona podobizna wielkie%o bo%a
Morka# 5czy owe%o tote"u zwrcone s na 6ielonoskryc(, by bstwo "o%o c(roni ic(
przed zy"i duc(a"i i czara"i wro%w "a%w#
Duch $orka generuje K1 4ostk. -ozproszenia za kady sprzymierzony model :rka,
pozostajcy si$ w odlegoci do >U od sztandaru, kt!ry na pocztku *azy magii
przeciwnika pozostaje zwizany wa+k wr.cz"
"WACI: Duch $orka jest dost$pny dla owczego p+emienia Dzikich Orkw oraz
kompanii Orkw T 2ob+inw"
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
F Fa ao o& &h hi ir r - -r ro op po or rz ze ec c ( (s sO Oa aJ Ji ie en ni ia a: :
?tkany przez 2l&ie panny z ostatnic(, kar"azynowyc( lici jesieni zaklty 4roporzec
5sabienia nadwtla nieczyst "oc wro%w, czynic ic( podatniejszy"i na ataki )srai#
#oc Proporca Os/abienia obejmuje wszystkie wrogie modele znajdujce si$ w odlegoci
do >U od MaoghirGa" :bj$ci moc proporca #cieka,cy! wrogowie, w czasie
przeprowadzania rzutu ucieczki okrelajcego dystans ucieczki musz uy jednej kostki
mniej ni wynika to z wartoci wsp!czynnika S) oraz ewentualnych zasad
specjalnych kt!rym podlegaj"
"WACI: Proporzec Os/abienia jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: E"
K Kr rI IP Pe e' 's sk ki i S Sz zt ta an n/ /a ar r A Ar ri ie eP P: :
+rlewski .ztandar sa"ej )riel to ulotna niczy" babie lato c(or%iew, utkana pono z
wosw niezie"skiej +rlowej# -ie "a nato"iast wtpliwoci, e cz jej "ocy yje w
.ztandarze, albowie" kto na nie%o spojrzy ujrzy to co napawa %o naj%bszy" lkie"#
8akl$cie, kt!re ;rie+ wplota w sztandar sprawia, e wszystkie sprzymierzone modele
znajdujce si$ w odlegoci do >U od 4r+ewskiego @ztandaru ;rie+ wzbudzaj S0.%&9
oraz otrzymuj :,+:.5:G 5% #%<1S )1*"
"WACI: 4r+ewski @ztandar ;rie+ jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 112K1K> zkD !(S8<-%(:?: 11"

,ACIC)% S)8A%!AR$
,ACIC)% S)8A%!AR$ C%A !(S8<-%(:?
%ech 6 +roporzec +rzebudzenia LM;(K zk HP
&horgiew Biaego 7ilka KP;R(K zk HP
&horgiew /llyrionu RM;(K zk N
&horgiew 9oteka KP;R(Kzk N
&horgiew (isle\a HMP;M(K zk HH
&horgiew +ani z >eziora LP;(K zk HP
&horgiew Sigismunda NP;O(K zk HH
,uch #orka JM;O(K zk N
Eaoghir 6 +roporzec :sabienia JM;O(K zk Q
(r!lewski Sztandar %riel HMP;M(K zk HH
:gnisty +roporzec KP;R(K zk HP
+roporzec Biaego 'wa LM;(K zk HP
+roporzec &zarnego <odu LP;(K zk N
+roporzec >aguara KP;R(K zk N
+roporzec #annana MM;R(K zk HP
+roporzec #iski KP;R(K zk HP
+roporzec +iekielnego 7igoru MP;R(K zk HP
+roporzec +ogromcy ,emon!w JM;O(K zk HH
+roporzec .ogatego Szczura HHM;L(K zk HH
+roporzec Szau JM;R(K zk HH
+roporzec ze sk!ry (hazada RM;(K zk HP
+roporzec ze sk!ry Ska\ena MP;R(K zk HP
.una 0rzewi LP;(K zk N
.ze-niczy Sztandar 5ogga OM;(K zk HP
Saemrath 6 +roporzec 8enitu LM;(K zk N
Smocza Sk!ra NP;O(K zk HH
Stalowy Sztandar OM;(K zk N
Sztandar %lbatrosa RM;(K zk N
Sztandar Burzy HHM;L(K zk HH
Sztandar Byka LP;(K zk Q
Sztandar 9ydry OM;(K zk HP
Sztandar 1mperium HMP;M(K zk HH
Sztandar ooomotu! <orka OM;(K zk N
Sztandar #agicznej :chrony LM;(K zk HP
Sztandar #$stwa LM;(K zk N
Sztandar #iddenheim KP;R(K zk N
Sztandar 5aggaroth HHM;L(K zk HH
Sztandar .!wnowagi JM;O(K zk HP
Sztandar Sztuki #agicznej JM;O(K zk HH
0ablica ,ominacji JM;O(K zk HP
0otem #rocznego Eatum HHM;L(K zk HH
0otem 0ropiciela LP;(K zk Q
0otem 7$a #orskiego NP;O(K zk HH

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

E3 | S t r o n a
( (& &n ni is st ty y - -r ro op po or rz ze ec c: :
5%nisty 4roporzec ponie wieczny", "a%iczny" o%nie" ktry poera wystrzelone przez
wro%w pociski#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od Ognistego
Proporca otrzymuj $agiczn Ochron. na 1K przeciwko wrogim atakom wykonanym w
*azie strze+ania"
"WACI: Ognisty Proporzec jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy1 Psw
o,ny, 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu1
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1 7bro,nego stada
7wierzo+udzi i Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku
ksi.ne, 5ahmi1 Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu
Nekrarch1 Nieumar/ego taboru +udu @trigosu oraz Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r ro op po or rz ze ec c 7 7i ia aO Oe e& &o o * *' 'a a: :
6aklta w proporcu "oc przepenia serca z%ro"adzonyc( wok nie%o wojownikw,
napeniajc ic( serca odwa% lwa#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od Proporca 0ia/ego
5wa, automatycznie zdaj wszystkie testy S0.%&93 i <.:84"
"WACI: Proporzec 0ia/ego 5wa jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r ro op po or rz ze ec c C Cz za ar rn ne e& &o o C CO Oo o/ /0 0: :
/ytrawione na skrzany" proporcu plu%awe ryty rozpalaj serca i u"ysy .ka8enw
budzc w nic( czarny %d#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re znajduj si$ w odlegoci do >U od Proporca
)zarnego 2/odu staj si$ podatne na 51/5%71G nawet jeli podlegaj zasadzie
specjalnej 51/8C:#5:G" +onadto, na pocztku kadej *azy magii gracza Ska\en!w,
dla kadego modelu obj$tego dziaaniem mocy sztandaru, kt!ry w *azie ruchu nie
zadeklarowa szary naley wykona rzut K>" 7ynik 1K oznacza, e model wykonuje
ruch o K>U w kierunku najbliszego przeciwnika, wybierajc najkr!tsz drog$" (ary
wynikajce z rodzaju pokonywanego terenu stosuje si$ w zwyky spos!b" >eeli model
nie widzi adnego wroga, wykonuje ruch na wprost" >eeli wykonany ruch prowadzi
do kontaktu z wrogiem, to traktuje si$ go jak szar. 6 wykonujcy ruch model nie
musi zdawa adnych test!w psycho+ogicznych, kt!rym podlegaby podczas zwykej
szary" +osta b$dce celem takiej szary moe wybra jedynie w reakc,i na szar.
trzyma6 pozyc,e lub #cieka6!"
"WACI: Proporzec )zarnego 2/odu jest dost$pny wycznie dla 7wiadowczego
stada k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens,
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
- -r ro op po or rz ze ec c ; ;a a& &0 0a ar ra a: :
:a%uar by ulubiony" stworzenie" 4radawnyc(# /alczcy w cieniu te%o zwierzcia tropi
wro%a z bezwz%ldny" okruciestwe"#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia *azy ruchu znajduj
si$ w odlegoci do >U od Proporca "aguara ignoruj kary za poruszanie si$ po terenie
trudnym, za ujemne mody=ikatory za poruszanie si$ po terenie bardzo trudnym
zmniejszone s o poow$ )teren bardzo trudny naley traktowa jako teren trudny*"
+onadto, modele obj$te dziaaniem sztandaru mog biega6 po terenie trudnym lub terenie
bardzo trudnym, a take wtedy, gdy pokonuj przeszkody oraz automatycznie zdaje
wszystkie testy terenu niebezpiecznego" &o wi$cej dystans pocigu obj$tych dziaaniem
proporca modeli zostaje zwi$kszony o KK>U"
"WACI: Proporzec "aguara jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii "eAdAcw i+kw1 "aszczuro+udzi z 5ustrii oraz Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
- -r ro op po or rz ze ec c , ,a an nn na an na a: :
4roporzec Mannana zawiera w sobie czstk "ocy niez"ierzone%o oceanu, wystarczajc
by u%asi najwikszy nawet o%ie#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od Proporca
$annana otrzymuj $agiczn Ochron. na 4K przeciwko +C:5A&4# %0%(:#"
"WACI: Proporzec $annana jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii Piechoty $orskie, z $arienburga oraz Piratw z @artosy"
C%A: 11K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r ro op po or rz ze ec c , ,i is sk ki i: :
,(o poc(odzenie sztandaru nie jest znane, to przed wieka"i proporzec zosta powicony
przez kapanw ?rsuna i uznany za jeden z wojennyc( sztandarw +isle8a# 6aklta w
proporcu "oc ?rsuna pozwala walczcy" pod sztandare" onierzo" stawia czoa
naj%ro!niejszyc( nawet przeciwniko"#
7szystkie ataki broni dystansow oraz magicznymi pociskami skierowane przeciwko
modelom znajdujcym si$ w odlegoci do >U od Proporca $iski rozpatrywane s z
kar L1 do wsp!czynnika SI3A"
"WACI: Proporzec $iski jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r ro op po or rz ze ec c - -i ie ek ki ie eP Pn ne e& &o o W Wi i& &o or r0 0: :
4odobno ten przeklty proporzec stworzony zosta przez obkane%o /a"pira zwane%o
Melk(iore" .zalony", ktry w napadzie szau obdar ywce" ze skry swe -ieu"are
dzieci# 6aklta w skrac( esencja pole%yc( /a"pirw napenia -ieu"ara ciaa
znajdujcyc( si w pobliu oywiecw piekielny" wi%ore"#
7szystkie sprzymierzone modele stronnikw, podlegajce zasadzie specjalnej
51/3#%.C4, znajdujce si$ w odlegoci do >U od zakl$tego proporca mog biega6"
"WACI: Proporzec Piekie+nego igoru jest dost$pny wycznie dla Nieumar/e,
wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne, 5ahmi1 Nieumar/ego
pocztu 4rwawych @mokw1 Nieumar/ego sabatu rodu Nekrarch1 Nieumar/ego
taboru +udu @trigosu oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r ro op po or rz ze ec c - -o o& &r ro om mc cy y ! !e em mo on nI I' ': :
4roporzec niesiono do walki w 'itwie pod Midden(ei", %dzie unurzano %o we krwi
potne%o +sicia $e"onw#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia szary znajduj si$
w odlegoci do >U od proporca wzbudzaj w turze uycia sztandaru S0.%&9"
"WACI: Proporzec Pogromcy Demonw jest dost$pna wycznie dla modeli
nalecych do kompanii owcw czarownic, $uszkieterw z Nu+n1 @istr
@igmara1 @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z
$iddenheim oraz No/nierzy z -eik+andu i Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -r ro op po or rz ze ec c R Ro o& &a at te e& &o o S Sz zc cz z0 0r ra a: :
/ypalone na uszyty" ze skry niewolnikw sztandarze plu%awe znaki Mrocznej Mowy
wzbudzaj strac( w sercac( najdzielniejszyc( nawet wojownikw#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re znajduj si$ w odlegoci do >U od Proporca
-ogatego @zczura wzbudzaj S0.%&9"
"WACI: Proporzec -ogatego @zczura jest dost$pny wycznie dla 7wiadowczego
stada k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens,
Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 111K4K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -r ro op po or rz ze ec c S Sz za aO O0 0: :
4roporzec .zau wykonany z y, ci%ien i koci +(orn%orw zdaje si e"anowa
nieu%aszon dz walki, %ode" krwi i pra%nienie" zabijania#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re znajduj si$ w odlegoci do >U od Proporca
@za/u podlegaj zasadzie specjalnej E3.1% nawet jeli podlegaj zasadzie specjalnej
51/8C:#5:G"
"WACI: Proporzec @za/u jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki, 4u+tu Dzieci
7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw )haosu,
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcw i+kw i 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
- -r ro op po or rz ze ec c z ze e s sk kI Ir ry y K Kh ha az za a/ /a a: :
4roporzec jest obel% dla oczu i nosw +rasnoludw# 4reparuje si je ze skry +rasnoluda,
ktr "oczy si w zaprawianej .paczenie" urynie i dekoruje odcity"i broda"i#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re znajduj si$ w odlegoci do >U od Proporca ze
skry 4rasno+uda odcuwaj 51/5%71G do (rasnolud!w nawet jeli podlegaj zasadzie
specjalnej 51/8C:#5:G" +odobnie, wszystkie (hazadzi 51/5%71,8A znajdujce
si$ w zasi$gu oddziaywania proporca wrogie modele"
"WACI: Proporzec ze skry 4hazada jest dost$pny wycznie dla 4rasno+udw
)haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1 7wiadowczego stada k+anu !shin,
Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu Pesti+ens, Carcownikw k+anu
@kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 21KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
- -r ro op po or rz ze ec c z ze e s sk kI Ir ry y S Sk ka aa ae en na a: :
4ostrzpiona skra .ka8ena, wieo zdarta z ciaa rytualnej o&iary, powiewa nad jednostk#
:ej odr burzy krew tyc(, ktrzy czcz .oteka#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re znajduj si$ w odlegoci do >U od Proporca ze
skry @zczurocz/eka podlegaj zasadzie specjalnej E3.1% nawet jeli podlegaj zasadzie
specjalnej 51/8C:#5:G" &o wi$cej 51/5%71,8A wszystkich modeli nalecych do
kompanii Szczuroludzi"
"WACI: Proporzec ze skry @kaHena jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"
R R0 0n na a 8 8r rz ze e' 'i i: :
.ztandar 6dobi konstrukcja skadajca si z "asywnyc( szczk i runicznyc( przed"iotw
zdobytyc( na +rasnoludac(# 1una *rzewi wydaje z siebie stay, niski po"ruk, ktry po
wykryciu !rda "a%ii, narasta i przeradza si w zowieszczy ryk# 1una potra&i w %ro!ny"
wybuc(u odrzuci "a%iczn ener%i#
>eeli pr!ba rzucenia wrogiego zakl$cia na sprzymierzone modele znajdujce si$ w
odlegoci do >U od -uny 'rzewi powiedzie si$, naley wykona rzut K>" 7ynik 2K
oznacza, e gracz Ogrw moe przekierowa czar na dowolny sprzymierzony model
pozostajcy w odlegoci do 12U od sztandaru"
"WACI: -una 'rzewi jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
W Wa ar rh he ei im m

E E4 4 | | S S t t r r o o n n a a
R Rz ze e_ _n ni ic cz zy y S Sz zt ta an n/ /a ar r % %o o& && &a a: :
,ieszcy si z saw 1ze!niczy .ztandar -o%%a przec(odzi z rk 6ielonoskryc( do rk
6wierzoludzi od tak dawna, e zdy w rwnej "ierze przesikn krwi, co pierwotny"i
instynkta"i 5rkw i 6wierzoludzi#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia szary znajduj si$
w odlegoci do >U od -zeAniczego @ztandaru Nogga otrzymuj w turze uycia sztandaru
K1 A8AK"
"WACI: -zeAniczy @ztandar Nogga jest dost$pny wycznie dla "eAdAcw
i+kw1 owczego p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T 2ob+inw
i 2rasantw )haosu oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sa ae em mr ra at th h - -r ro op po or rz ze ec c ) )e en ni it t0 0: :
4roporzec 6enitu skrywa pono cze aury +rlewskiej )riel, %dy lni tak czystoci, e
kady kto c(ce skrzywdzi )srai, skazany jest na porak#
#oc Proporca 7enitu obejmuje wszystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w
odlegoci do >U od @aemrathaGa" :dlego w jakiej modele wroga nie mog biega6 z
powodu obecnoci modeli obj$tych dziaaniem Proporca 7enitu zostaje zwi$kszona z
EU do 12U"
"WACI: Proporzec 7enitu jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii 5enych !+*w z ;the+ 5oren"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sm mo oc cz za a S Sk kI Ir ra a: :
+rwawe rany znacz skr :aur%ela, lodowe%o s"oka zabite%o przez *uciusza 6ote%o
6ba# ."ocza .kra ci%le jeszcze "ierdzi rozkade", przekazujc sucy" pod ni
5%ro" le%endarne okruciestwo :aur%ela#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia szary znajduj si$
w odlegoci do >U od @mocze, @kry mog w turze uycia sztandaru przerzuci 1
uzyskane w rzutach na tra*ienie, zranienie i Ochron. Pancerza"
"WACI: @mocza @kra jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
S St ta aP Po o' 'y y S Sz zt ta an n/ /a ar r: :
Moc zaklta w ty" staroytny" sztandarze sprawia, e zbroje i pancerze zdaj si oywa i
prze do walki#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia szary znajduj si$
w odlegoci do >U od @ta+owego @ztandaru i posiadaj Ochron. Pancerza mog doda
KK3U do ruchu szary"
"WACI: @ta+owy @ztandar jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii No/nierzy z -eik+andu, -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa i
Psw o,ny oraz 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ i Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sz zt ta an n/ /a ar r A AP PJ Ja at tr ro os sa a: :
-a czarny" sztandarze u"ieszczono wizerunek albatrosa 3 wite%o ptaka Mannana#
6%ro"adzeni wok c(or%wi wojownicy, pr naprzd nie zwaajc na przeszkody#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia *azy ruchu znajduj
si$ w odlegoci do >U od @ztandaru ;+batrosa ignoruj kary za poruszanie si$ po terenie
trudnym, za ujemne mody=ikatory za poruszanie si$ po terenie bardzo trudnym
zmniejszone s o poow$ )teren bardzo trudny naley traktowa jako teren trudny*"
+onadto, modele obj$te dziaaniem sztandaru mog biega6 po terenie trudnym lub terenie
bardzo trudnym, a take wtedy, gdy pokonuj przeszkody oraz automatycznie zdaje
wszystkie testy terenu niebezpiecznego"
"WACI: @ztandar ;+batrosa jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii Piechoty $orskie, z $arienburga oraz Piratw z @artosy"
C%A: 21KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sz zt ta an n/ /a ar r 7 70 0r rz zy y
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
/ ty" staroytny" obszarpany" sztandarze zaklto "oc zdoln roz%niewa niebo i
przebudzi byskawice#
#ocy @ztandaru 0urzy mona uy na pocztku dowolnej tury wasnej" 5ad polem
bitwy przetacza si$ trwajca K3 tury burza" <watowne opady ograniczaj zasi$g
nieprochowej broni dystansowe, do c normalnej wartoci, ponadto silne podmuchy
wiatru utrudniaj poruszanie si$ oraz celne strzelanie" #odele nie mog biega6 oraz
korzysta ze zdolnoci ':0, a wszystkie testy tra*ienia z broni dystansowe, wykonywane s
z kar I2" $achiny wo,enne i bro: dystansowa, kt!re nie wymagaj testu tra*ienia oraz bro:
prochowa wypal jedynie na >K" .zut naley wykona osobno dla kadej takiej broni na
pocztku *azy strze+ania"
"WACI: @ztandar 0urzy jest dost$pny wycznie dla Piechoty $orskie, z
$arienburga, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa, Piratw z @artosy, Psw o,ny,
$rocznych !+*w z Naggaroth, oraz Nieumar/ego zast.pu z Nehekhary,
7wiadowczego stada k+anu !shin, Poganiaczy k+anu $ou+der, 4u+tu 7arazy k+anu
Pesti+ens, Carcownikw k+anu @kryre i 7bro,nego stada k+anu $ors"
C%A: 111K4K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
S Sz zt ta an n/ /a ar r 7 7y yk ka a: :
.ztandar 'yka wieczy potny nabrzusznik z par wielkic( zakrzywionyc( ro%w#
5bdarza sucyc( pod ni" 5%rw si szarujce%o -osoronika#
B4&8% S8%.2% wykonana przez wszystkie sprzymierzone modele Ogrw, kt!re w
momencie rozpocz$cia szary znajduj si$ w odlegoci do >U posiada cech. or.a
,.38<:&8A&4"
"WACI: @ztandar 0yka jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
7wiadowcze, kompanii z 4r+estw Ogrw"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
S Sz zt ta an n/ /a ar r @ @y y/ /r ry y: :
5bdarzony "a%i 7ekarti, +rlowej 7ydr, sztandar zwiksza re&leks, wic ci, ktrzy znajd
si w je%o pobliu, uderzaj szybciej i z wiksz brutalnoci#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia szary znajduj si$
w odlegoci do >U od @ztandaru Cydry otrzymuj w turze uycia sztandaru K1 A8AK"
"WACI: @ztandar Cydry jest dost$pny wycznie dla kompanii $rocznych
!+*w z Naggaroth"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zt ta an n/ /a ar r I Im mp pe er ri i0 0m m: :
?tkany z jedwabiu 2l&w, na ktry" wy(a&towano przykazania .i%"ara lub ?lryka,
sztandar przyozdabia si (erbe" panujce%o aktualnie ="peratora, by przepeni
walczcyc( w je%o pobliu onierzy najwyszy" poczucie" obowizku i du"y#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od @ztandaru
%mperium, mog przerzuci nieudany test <.:84, S0.%&93 i .:8B1&1%"
"WACI: @ztandar %mperium jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii owcw czarownic1 $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1
@tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,ne, kompanii z Ost+andu1 7bro,nych z
$iddenheim oraz No/nierzy z -eik+andu i Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
C%A: 112K1K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
S Sz zt ta an n/ /a ar r 3 3o oo oo om mo ot t0 0Q Q C Co or rk ka a
Y;!%(KR(8% "#$CIZ:
/ przededniu bitwy .za"an 6ielonoskryc( wywouje przed ple"ienny" sztandare"
<ooo"otuP duc(a wielkie%o 0orka# -astpnie sztandar zostaje solidnie na"aszczony
%noje", krwi i lin, by "% przesikn dz krwi 0orka#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia *azy ruchu znajduj
si$ w odlegoci do >U od @ztandaru ooomotu! 2orka, mog doda KK>U do ruchu
szary"
"WACI: @ztandar ooomotu! 2orka jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do owczego p+emienia Dzikich Orkw oraz kompanii Orkw T
2ob+inw"
C%A: 31KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sz zt ta an n/ /a ar r , ,a a& &i ic cz zn ne e5 5 ( (c ch hr ro on ny y: :
.ztandar spaja "a%iczna ener%ia# / je%o struktur wpleciono z powodzenie" potne
zaklcia oc(ronne#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od @ztandaru
$agiczne, Ochrony otrzymuj :,+:.5:G 5% #%<1S )R*"
"WACI: @ztandar $agiczne, Ochrony jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa1 Psw
o,ny oraz !+*w ysokiego -odu z #+thuanu i Nieumar/ego zast.pu z
Nehekhary"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: 12"
S Sz zt ta an n/ /a ar r , , s st t' 'a a: :
4od ty" sztandare" .tra 2lektorska .ollandu stoczya swj ostatni bj przeciw
6ielonoskry" naje!d!co"# .ztandar sta si sy"bole" powicenia i ostateczne%o oddania
subie#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od @ztandaru
$.stwa, mog przerzuci nieudany test S0.%&93"
"WACI: @ztandar $.stwa jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
kompanii owcw czarownic, $uszkieterw z Nu+n1 @istr @igmara1 @tranikw
drg z ;Her+andu, 7bro,ne, kompanii z Ost+andu, 7bro,nych z $iddenheim oraz
No/nierzy z -eik+andu i Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia"
C%A: 41KK> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sz zt ta an n/ /a ar r , ,i i/ // /e en nh he ei im m: :
,(o poc(odzenie sztandaru nie jest znane, to przed wieka"i proporzec zosta powicony
przez kapanw ?lryka i uznany za jeden z wojennyc( sztandarw Midden(ei"# 6aklta w
proporcu "oc ?lryka pozwala walczcy" pod sztandare" onierzo" stawia czoa
naj%ro!niejszyc( nawet przeciwniko"#
7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od @ztandaru
$iddenheim, automatycznie zdaj wszystkie test S0.%&93 i <.:84"
"WACI: @ztandar $iddenheim jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii 7bro,nych z $iddenheim"
C%A: >2K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
S Sz zt ta an n/ /a ar r % %a a& && &a ar ro ot th h: :
/izerunek 'o%a o .krwawionyc( $oniac( na ty" sztandarze jest tak przeraajcy, e
niewielu o"iela si na nie%o spojrze#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re znajduj si$ w odlegoci do >U od @ztandaru
Naggaroth wzbudzaj S0.%&9"
"WACI: @ztandar Naggaroth jest dost$pny wycznie dla kompanii $rocznych
!+*w z Naggaroth"
C%A: 111K4K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

E1 | S t r o n a
S Sz zt ta an n/ /a ar r R RI I' 'n no o' 'a a& &i i: :
-a opoczcy" na wietrze zaklty" sztandarze i%raj dekoncentrujce cienie i blaski#
7szystkie wrogie i sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od
@ztandaru -wnowagi podlegaj zasadzie specjalnej 51/8C:#5:G" +onadto obj$te
dziaaniem mocy sztandaru modele trac E3.1S i 51/5%71G"
"WACI: @ztandar -wnowagi jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych
do kompanii -ycerzy 2raa+a, 7bro,ne, chorgwi z 4is+eHa1 Piratw z @artosy, Psw
o,ny oraz Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia, !+*w ysokiego -odu z
#+thuanu"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
S Sz zt ta an n/ /a ar r S Sz zt t0 0k ki i , ,a a& &i ic cz zn ne e5 5: :
.ztandar ten by dare" koronacyjny" Mistrzw .ztuki *aje"nej z .ap(ery dla +rla
Deniksa, Dinubara Me%larza#
5a pocztku *azy magii zakl$ty sztandar generuje KK3 dodatkowe kostki do puli 4ostek
$ocy"
"WACI: @ztandar @ztuki $agiczne, jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii !+*w ysokiego -odu z #+thuanu"
C%A: D1K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
8 8a aJ JP Pi ic ca a ! !o om mi in na ac c5 5i i: :
*ablica przedstawia wykrzywion w %ry"asie twarz# -iewiado"i, ktrzy spojrz na ni,
popadn w obd#
#oc 'ab+icy Dominac,i ujawnia si$ na pocztku kadej tury przeciwnika" (ady wrogie
model, podlegajcy zasadzie specjalnej #%<, kt!ry na pocztku wasnej tury znajduje
si$ w odlegoci do 24U od 'ab+icy Dominac,i podlega zasadzie specjalnej <C3+:0%"
"WACI: 'ab+ica Dominac,i jest dost$pna wycznie dla modeli nalecych do
kompanii "aszczuro+udzi z 5ustrii"
C%A: D1K2K> zkD !(S8<-%(:?: F"
8 8o ot te em m , ,r ro oc cz zn ne e& &o o F Fa at t0 0m m: :
4owiadaj e *ote" Mroczne%o Datu" to nadziany na pal, po%rony w wiecznej a%onii
prezbiter .i%"ara, ktry w swej pysze o"ieli si rzuci wyzwanie Mroczny" 'o%o"#
7arto wsp!czynnika C- wszystkich wrogich modeli, kt!re widz 'otem $rocznego
Matum zostaje zmniejszona o L1 punkt )a do minimalnej wartoci 2*"
"WACI: 'otem $rocznego Matum jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do kompanii 4u+tu Ducha )haosu, 4u+tu 4armazynowe, )zaszki,
4u+tu Dzieci 7ag/ady1 4u+tu @ybarytw1 4u+tu Purpurowe, D/oni oraz 2rasantw
)haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+1 "eAdAcw i+kw i 7bro,nego stada
7wierzo+udzi"
C%A: 111K4K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
8 8o ot te em m 8 8r ro op pi ic ci ie eP Pa a: :
*ote" *ropiciela to niec(lujnie pozszywane skry wilkw, psw %oczyc( i innyc( dzikic(
drapienikw# $ziki plu%awej "ocy zakltej w tote"ie bezbdnie prowadzcej
napastnikw do o&iary, stado ni%dy nie zazna %odu#
,:7@,&% znajdujcy si$ w odlegoci do >U od 'otemu 'ropicie+a moe przerzuci
kady nieudany test wsp!czynnika C- wykonywany w czasie wzywania ukrytych w
zasadzce modeli" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"
"WACI: 'otem 'ropicie+a jest dost$pny wycznie dla modeli nalecych do
Nizio/kw z 4rainy 7gromadzenia, $rocznych !+*w z Naggaroth, 2rasantw
)haosu, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+ oraz 7bro,nego stada 7wierzo+udzi"
C%A: 42KK> zkD !(S8<-%(:?: E"
8 8o ot te em m W W . .a a , ,o or rs sk ki ie e& &o o: :
/ykonany ze skry wa "orskie%o zaklty tote" obdarza walczcyc( pod ni"
wojownikw a%resj, si i odpornoci sonowodne%o %ada#
7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie rozpocz$cia szary znajduj si$
w odlegoci do >U od zakl$tego totemu mog w turze uycia sztandaru przerzuci 1
uzyskane w rzutach na tra*ienie, zranienie i Ochron. Pancerza"
"WACI: 'otem .a $orskiego jest dost$pny wycznie dla modeli
nalecych do Piechoty $orskie, z $arienburga, Piratw z @artosy oraz
$rocznych !+*w z Naggaroth"
C%A: F2K3K> zkD !(S8<-%(:?: 11"
W Wa ar rh he ei im m

E E> > | | S S t t r r o o n n a a

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

ED | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

E EE E | | S S t t r r o o n n a a
% %a a5 5e em mn ne e ( (s st tr rz za a: :
karierze niemal kadego dow!dcy przychodzi moment, gdy b$dzie
musia wynaj wyspecjalizowanych w konkretnych zadaniach
najmit!w" +rzydrone zajazdy, miejskie gospody czy portowe
tawerny pene s o=erujcych swe usugi najmit!w, gotowych suy
temu, kto zapaci najwi$cej"
R Re ek kr r0 0t ta ac c5 5a a % %a a5 5e em mn ny yc ch h ( (s st tr rz zy y: :
<racze mog wcieli najmit!w do swoich druyn w trakcie rekrutacji kompanii lub
naj Na,emne Ostrza po zakoczeniu dowolnej rozgrywki w trakcie sekwenc,i po potyczce
podczas rekrutac,i stronnikw i zakupu ekwipunku )zobacz R()!)IA3 +IIII:
KA,-A%IA*"
Na,emne Ostrza nie s wliczane do maksymalnej liczby modeli jakie mog
suy w druynie, ponadto poniewa najmici otrzymuj o/d nie bior udziau w
podziale cz$ci zysk!w za sprzeda upw! i nie zwi$kszaj koszt!w utrzymania
kompanii )zobacz R()!)IA3 +IIII: KA,-A%IA*"
5aley jednak zauway, e na potrzeby testu rozbicia najmici licz si$ jako
cz$ kompanii tak jak wszystkie inne suce w druynie modele"
Na,emne Ostrza1 o ile nie napisano inaczej, posiadaj wasny ekwipunek i nie
mog korzysta z innych przedmiot!w, ponadto gracz nie moe sprzeda
przedmiot!w nalecych do najmit!w" >eeli Na,emne Ostrze zginie, razem z nim
przepada cay posiadany dobytek"
+onadto, najmita na potrzeby cech or$a, czar!w oraz zasad specjalnych
posiada tak 5%03.S jak kompania, w szeregach kt!rej suy"
# #o oO O/ /: :
,:7@,&%, kt!ry rekrutuje Na,emne Ostrze musi wpierw opaci koszt rekrutac,i, a
p!-niej po kadej potyczce w kt!rej walczy najmita, wliczajc pierwsz rozgrywk$,
podczas rekrutac,i stronnikw i zakupu ekwipunku )zobacz R()!)IA3 +IIII:
KA,-A%IA*, musi zapaci o/d" >eli Na,emne Ostrze zginie lub gracz zrezygnuje z
usug najmity o/d nie musi by wypacany"
4oszt -ekrutac,i i warto o/du podana zostaa w opisie kadego najmity"
Eundusze na opacenie usug Na,emnego Ostrza, podobnie jak w przypadku zakupu
ekwipunku, pochodz ze skarbca druyny" >eeli kompania nie b$dzie posiadaa
wystarczajcej iloci got!wki by opaci najmit$ lub gracz zrezygnuje z usug
Na,emnego Ostrza model opuszcza kompani$ I naley usun najmit$ z KAR8$
!R"#$%$"
% %a a5 5e em mn ne e ( (s st tr rz za a a a p po o' 'a a. .n ne e o oJ Jr ra a. .e en ni ia a: :
#odele Na,emnych Ostrzy, kt!re zostay y/czone z akc,i! gin w wyniku odniesionych
obrae, jeli w czasie rzutu K> na powane obraenia, na kostce wypadnie wynik 1 lub
2" 7ynik 3K oznacza, e model wyliza si$ z ran i moe wzi udzia w najbliszej
potyczce"
% %a a5 5e em mn ne e ( (s st tr rz za a A A / /o oN N' 'i ia a/ /c cz ze en ni ie e: :
+ula Punktw Dowiadczenia, kt!re w czasie rozgrywania potyczki mog zdoby Na,emne
Ostrza zaley od konkretnej rozgrywki" +oszczeg!lne scenariusze r!ni si$ mi$dzy sob
celem rozgrywki i iloci Punktw Dowiadczenia, kt!re mona zdoby zmierzajc do
realizacji celu" 5aley jednak zauway, e niezalenie od celu rozgrywki, modele
najmit!w zawsze otrzymuj K1 Punkt Dowiadczenia za kad potyczk. kt!r przeyy"
(ady scenariusz zawiera podrozdzia !(:WIA!C)%I, w kt!rym
szczeg!owo przedstawiono ilo Punktw Dowiadczenia jakie mona zdoby w trakcie
rozgrywki"
Na,emne Ostrze, kt!re zgromadzi odpowiedni ilo Punktw Dowiadczenia i
osignie kolejny poziom dowiadczenia w ramach rozwoju otrzymuje prawo
wykonania rzutu w 8A7*I R)"8$ %A R()WI%I<CI" 5ajmici, podobnie jak grupy
stronnikw, otrzymuj prawo wykonania rzutu na rozwini$cia w momencie gdy
zgromadz 2, 1, F i 14 Punktw Dowiadczenia" 5aley take pami$ta, e liczba 14
wyznacza g!rn granic$ maksymalnej iloci Punktw Dowiadczenia jakie moe
zgromadzi Na,emne Ostrze"
,la najmit!w, podobnie jak ma to miejsce w przypadku grup stronnikw
wykonuje si$ tylko jeden rzut, kt!rego wynik okrela rezultat awansu modelu" +o
drugie, Na,emne Ostrza nie mog otrzyma dwa razy tego samego rozwini$cia
charakterystyki, jeeli wynik rzutu wskazuje na rozw!j wsp!czynnika, kt!ry najmita
rozwin ju wczeniej, rzut naley powtarza p!ki nie uzyska si$ innego wyniku"
+odobnie, rzut naley powt!rzy, jeeli wynik wskazuje na rozwini$cie wsp!czynnika
kt!ry osign warto maksymaln podan w podrozdziale R()WI%I<CIA
C@ARAK8R$S8$KI" +onadto, naley zauway e Na,emne Ostrza, w odr!nieniu od
grup stronnikw, wykonuj rzut w 8A7*I %A R()W=; 7(@A8RA, za umiej$tnoci
dost$pne dla najmit!w podane s w ich opisie"
) )a as sa a/ /y y s sp pe ec c5 5a aP Pn ne e: :
7 przypadku wszystkich Na,emnych Ostrzy maj zastosowanie nast$pujce zasady
specjalneF
% %a a5 5m mi it ta a: :
5ajmici s zbyt nieprzewidywalni by ktokolwiek uzna ich zwierzchno, Na,emne
Ostrza nigdy nie mog zosta ,:7@,&%#1" +onadto, gracz nie moe uy wartoci
wsp!czynnika C- najmity w czasie przeprowadzania testu rozbicia"
S St tr ro on nn ni ik k: :
5ajmici rozpoczynaj gr$ nie posiadajc Punktw Dowiadczenia"

W
)o co siem macha z mieleniem i pieczeniem chleba9 ,tarczy wzion
siem za zabi#anie, arcie i bra pieniondze.
4 #eszcze yknon psa na patyku!
%hrupie i 6a#nie si szarpoli.
- Gtrenth Byczy Bebech, Ochroniarz
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h


EF | S t r o n a


W Wa ar rh he ei im m

F F2 2 | | S S t t r r o o n n a a

7 7a aP Pi is st ty yk k: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: E2 )K
#(3!: 42 )K
-RS8I# !R"#$%$: K31 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
Balistyk jest wojskowym specjalist, zajmujcym si$ konstruowaniem, transportem i
uywaniem katapu+t oraz ba+ist" Balistyk b$dcy dow!dc druyny obs/ugi katapu+ty lub
ba+isty, b$dzie kierowa zaog, skadajc si$ z niewyszkolonych lub jedynie na p!
wyszkolonych stronnikw, podczas zaadowywania pocisk!w i strzelania z maszyny"
"WACI: 0a+istyk moe zosta zatrudniony przezF Piechot. $orsk z $arienburga,
@tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,n kompani. z Ost+andu oraz 7bro,nych z $iddenheim,
-ycerzy 2raa+a, 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piratw z @artosy1 Psy o,ny oraz Nizio/kw z
4rainy 7gromadzenia"
0a+istyk, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9" +onadto, ba+istyk moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
7A*IS8$KA: 7 czasie kadej rozgrywki ba+istyk moe przerzuci jeden
dowolny rzut 4ostk ;rty+ery,sk, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
C@ARAK8R%IK: 0a+istyk moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
S)A%ICF +rzed rozpocz$ciem rozgrywki ba+istyk dowodzc druyn obs/ugi
moe okopa machin. wo,enn" 3mocniona machina wo,enna traktowana jest
w *azie strze+ania tak jakby znajdowaa si$ za oson ci.k i tak jakby
bronia przeszkody w *azie wa+ki wr.cz" Druyna obs/ugi moe obraca machin.
wo,enna by ta moga wystrzeli, lecz jeli machina wo,enna zostanie
poruszona w inny spos!b lub zniszczona, take barykada ulega
zniszczeniu"
C@ARAK8R$S8$KA 7A*IS8$KA:
7(,7AR!IR S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O L O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 0a+istyk posiada S804'/0, #1/&8, (3S8S, '/((1 +%5&/.8 oraz
B%'1S0S lub (%0%+3'0S"
)ASA!$ S-C;A*%:
!R"#$%A (7S3"CI"
7A*IS8$K: 0a+istyk, aby e=ektywnie uywa machiny wo,enne, musi dowodzi druyn
obs/ugi zoon z dw!ch modeli stronnikw )zobacz R()!)IA3 ++II:
,AC@I%$ W(;%%*"

7 7o om mJ Ja ar r/ /i ie er r: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: E2 )K
#(3!: 42 )K
-RS8I# !R"#$%$: K31 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
Bombardier jest wojskowym specjalist zajmujcym si$ uywaniem dzia/, moAdzierzy,
piekie+nikw oraz wyrzutni rakiet" 7 rezultacie sp$dzania dugich okres!w czasu na
obsudze tych gro-nych, zawodnych i cz$sto niebezpiecznych urzdze wielu
bombardier!w kiepsko syszy i jest nieco ekscentrycznych" #imo to z atwoci
mog znale- zatrudnienie we wszystkich kompaniach Starego wiata" Bombardier
b$dcy dow!dc, doglda adowania i odpalania dziaa przez obsug$ zwykle
niewyszkolonych lub jedynie na p! wyszkolonych stronnikw"
"WACI: 0ombardier moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,na kompania z
Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piratw z @artosy1 Psy
o,ny oraz Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia"
0ombardier, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9" +onadto, bombardier moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
7A*IS8$KA: 7 czasie kadej rozgrywki bombardier moe przerzuci jeden
dowolny rzut 4ostk ;rty+ery,sk, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
C@ARAK8R%IK: 0ombardier moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
S)A%ICF +rzed rozpocz$ciem rozgrywki bombardier dowodzc druyn
obs/ugi moe okopa machin. wo,enn" 3mocniona machina wo,enna
traktowana jest w *azie strze+ania tak jakby znajdowaa si$ za oson ci.k i
tak jakby bronia przeszkody w *azie wa+ki wr.cz" Druyna obs/ugi moe
obraca machin. wo,enna by ta moga wystrzeli, lecz jeli machina wo,enna
zostanie poruszona w inny spos!b lub zniszczona, take barykada ulega
zniszczeniu"
C@ARAK8R$S8$KA 7(,7AR!IRA:
7(,7AR!IR S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O L O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 0ombardier posiada S804'/0, #1/&8, #3S8(1/0, '/((1
+%5&/.8 oraz ,81%C:, #:_,81/.8, +1/(1/'51( lub 74.83051S .%(1/0"
)ASA!$ S-C;A*%:
!R"#$%A (7S3"CI"
7(,7AR!IR: 0ombardier, aby e=ektywnie uywa machiny wo,enne, musi dowodzi
druyn obs/ugi zoon z dw!ch modeli stronnikw )zobacz R()!)IA3 ++II:
,AC@I%$ W(;%%*"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

F1 | S t r o n a
C Cz za ar ro o' 'n ni ic ca a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K1D -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
&zarownice, zwane take wied-mami, potra=i rzuca uroki nie majc =ormalnego
wyksztacenia w sztukach magicznych" 0worz gusa, uywajc instynktu, sztuczek i
wykorzystujc zakorzenione wr!d 'udzi przesdy" &ho czasem nie zdaj sobie z
tego sprawy, za kadym razem, gdy korzystaj z magii, ryzykuj zwr!ceniem na siebie
uwagi demon!w i innych istot nie z tego wiata" 8 tego powodu staj si$ celem
poszukiwa i przeladowa ze strony owc!w czarownic" 5iekt!re czarownice
decyduj si$ na doczenie do (oleg!w #agii" 1nne pr!buj ukrywa sw!j dziki
talent, zamieszkujc z dala od ludzkich osad" 8wykle nie jest to najrozsdniejszy
wyb!r" <ularstwo jest wyjtkowo niebezpieczne i zakazane w granicach 1mperium"
"WACI: )zarownica moe zosta zatrudniona przez nast$pujce druynyF Piechota
$orska z $arienburga, Psy o,ny, 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1
Nieumar/a wita hrabiego Hon )arstein oraz Nieumar/y orszak ksi.ne, 5ahmi, Nieumar/y
poczet 4rwawych @mokw oraz Nieumar/y sabat rodu Nekrarch i Nieumar/y tabor +udu
@trigosu" 5aley zauway, e czarownica nigdy nie przyczy si$ do kompanii w kt!rej
suy model podlegajcy zasadzie specjalnej ,3&9:754"
5ajmita, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci %(%,/#1&(1&9 lub S84B(:&1:74&9" +onadto, czarownica moe
nauczy si$ jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
(7I#$:WIA8: )zarownica w swoim yciu wiele podr!owaa, zdobywajc
rozleg wiedz$" Druyna w kt!rej suy najmita otrzymuje premi$ ;1 do
rzutu na eksp+orac,.3
"KR$WA%I SI<: )zarownica do mistrzostwa opanowaa sztuk$
przetrwania i ukrywania si$" ,op!ki wied-ma pozostaje w odlegoci do
1U od dowolnego elementu terenu wie,skiego, przeciwnik musi wykona
udany test I aby zaszarowa6 lub ostrzela, take magicznymi pociskami,
model czarownicy )cho najmita nadal odczuwa skutki zakl$ obszarowych
oraz takich, kt!re nie wymagaj by rzucajcy zakl$cie #%< widzia cel*"
)WIA!(WCA: )zarownica podlega zasadzie specjalnej 871%,:7&%"
C@ARAK8R$S8$KA C)AR(W%IC$:
C)AR(W%ICA S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L R R O O H O H K
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): )zarownica posiada S804'/0 i (:S03."
)ASA!$ S-C;A*%:
!)ICI K%II: )zarownica ignoruje kary do ruchu przy poruszaniu si$ przez tereny
lene"
-(CAR!A: )zarownice s 851/5%71,8:5/ przez #%<1S0.@7 #%<11 oraz
wszystkie modele podlegajce zasadzie specjalnej ,3&9:754" 7i$cej
in=ormacji na temat zasad 51/5%71&1 znajduje si$ w R()!)IA* 4III:
-S$C@(*(CIA"
"R(KI: )zarownica potra=i czyni gusa, kt!rymi moe wspiera swych sojusznik!w
w bitwie" 7 *azie magii najmita, o ile nie #cieka!, nie zosta Oszo/omiony! lub
Powa+ony na ziemi.!, w *azie ruchu nie wykona biegu, a w *azie strze+eckie, nie uy broni
dystansowe,, oraz nie opuci stou, moe uczyni jeden z poniszych #rokw"
5aley zauway, e czarownica nie moe czyni tego samego gusa w
nast$pujcych po sobie *azach magii" 3roki dziaaj tak samo jak zak+.te czary o
poziomie mocy 1" : ile nie podano inaczej w ich opisie, mona ich uy w
stosunku do samej czarownicy, tudzie dowolnej postaci )bohatera lub stronnika* w
odlegoci do >U od najmity"
;A! R(-"C@$ I #oc gusa obejmuje czarownic. i wszystkie sprzymierzone
modele przebywajce w odlegoci do >U od najmity" :r$ modeli obj$tych
dziaaniem #roku podlega w czasie najbliszej *azy wa+ki wr.cz zasadzie
specjalnej 8%0.304 %0%("
K*B8WA 6 #rok moe zosta skierowany na pojedynczy model przeciwnika,
take zwizany wa+k wr.cz znajdujcy si$ w odlegoci do 1Ec od czarownicy
)posta zostaje wybrana przez kierujcego wied-m gracza bez ogranicze,
z wyjtkiem tego, e czarownica musi widzie sw!j cel*" ,o pocztku
nast$pnej *azy magii o=iara 4+twy otrzymuje kar$ L1 do wszystkich testw
tra*ienia i zranienia oraz Ochrony Pancerza" #odel moe znajdowa si$ pod
dziaaniem jednej kltwy na raz"
(!WACA I ,zi$ki mocy gusa, do pocztku nast$pnej *azy magii wszystkie
sprzymierzone modele, kt!ry znajduj si$ w odlegoci nie przekraczajcej
>U od czarownicy, mog przerzuci nieudany test S0.%&93 lub <.:84,
wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
WI!R,I *(8 6 )zarownica moe rzuci #rok na sam siebie lub dowolny
sprzymierzony model bohatera lub stronnika w odlegoci do >U, nawet jeli
go nie widzi" #rok mona rzuci na pieszy model wielkoci czowieka lub
mniejszy )czar nie b$dzie zatem dziaa na modele na podstawkach LPYLP
mm i wi$kszych*, r!wnie zwizany wa+k wr.cz" 3dane rzucenie #roku
oznacza, e model moe wykona zwyky ruch ':03 na 1>U, kt!ry moe
by r!wnie ruchem szary )szara ta podlega b$dzie wszystkich zasadom
szary*" #odel moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk$, w
kt!rej bra udzia, ale w takim wypadku nie b$dzie m!g szarowa6"
WAR)%I 8R"CI)%: Druyna w szeregach kt!rej suy czarownica otrzymuje
kumulatywny premi$ ;1 do rzutu na !(S8<-%(:? 0.3&185 ponadto cena
specy=ik!w zostaje obniona o K> 74 )do minimalnie 1 74*"
C CP Pa a/ /i ia at to or r: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 32 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K31 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
7alki gladiator!w s rozrywk znan w Starym wiecie od stuleci" &ho niekt!rzy
uwaaj je za barbarzystwo, nie s tak krwawe jak dawniej" &i, kt!rzy posiadaj
odpowiednie umiej$tnoci i odwag$, czerpi z nich nieze zyski"
+ocztki walk gladiator!w gin w pomroce dziej!w" &zonkowie przed
sigmaryjskich plemion Starego wiata zwyczajowo toczyli rytualne boje ku czci
kt!rego z licznych b!stw I w czasie niekt!rych dzisiejszych wit powi$conych
3lrykowi wci odbywaj si$ walki gladiator!w, wycigi rydwan!w, turnieje i inne
pr!by si" 7 zwyczaju r!wnie byo I zwaszcza w p!nocnych rejonach Starego
wiata I e przest$pcy i jecy walczyli ze sob o ycie )czasami zwyci$zcy obiecywano
wolno*"
8akady zawierane podczas walk przynosiy sporo pieni$dzy, dlatego 'udzie
zacz$li zarabia na ycie kupujc i szkolc do walki niewolnik!w, kt!rzy nast$pnie
walczyli w specjalnych doach" (iedy #agnus +obony zdelegalizowa niewolnictwo
w 1mperium, walki odbyway si$ nadal, tylko, e teraz walczyli 'udzie wolni, zwabieni
obietnic sawy i bogactwa"
"WACI: 2+adiator moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 -ycerzy 2raa+a, 7bro,n chorgiew
z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny oraz Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 4u+t
4armazynowe, )zaszki i 4u+t @ybarytw"
2+adiator, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1, S1C:74&9 lub S84B(:&1:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA C*A!IA8(RA:
C*A!IA8(R S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L L O L L H L R J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 2+adiator posiada S804'/0, #1/&8, (%.7%S8 B:>:74 i 9/C#"
)ASA!$ S-C;A*%:
S)R,IR)"
,IS8R) WA*KI: 2+adiator jest dowiadczonym wojownikiem i potra=i stawi czoa
licznym przeciwnikom" 2+adiator otrzymuje premi$ K1 do wsp!czynnika A8AKI
dop!ty, dop!ki pozostaje zwizany wa+k wr.cz z dwoma lub wi$cej
przeciwnikami" +onadto, najmita automatycznie zdaje wszystkie testy S%# 7
7%'&/"

W Wa ar rh he ei im m

F F2 2 | | S S t t r r o o n n a a
C Co on ni ie ec c: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 42 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K2D -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
krasnoludzkie twierdze w <!rach (raca wiata czy skomplikowana sie
podziemnych korytarzy, zwanych Poddrogami" Cczno mi$dzy =ortecami zapewniaj
2o:cy" S to doskonale wyszkoleni modzi biegacze, kt!rzy dostarczaj wiadomoci
zapisane krasnoludzkim pismem runicznym" 7 cigu ostatnich kilkuset lat praca
goca staa si$ jeszcze bardziej niebezpieczna" #usz unika wsz$dobylskich
<oblin!w" 5adkadaj drogi, omijajc zablokowane korytarze i eksplorujc dzikie,
podziemne obszary" &z$sto musz podr!owa na powierzchni ziemi" 5ajsilniejsi i
najbardziej wytrzymali <ocy s wykorzystywani do przekazywania wiadomoci
mi$dzy =ortecami (rasnolud!w w g!rach a koloniami w g$bi 1mperium"
"WACI: 2oniec moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1
4hazadzi z 2r 4ra:ca (wiata" (rasnoludowie syn z g$bokiej niech$ci jak darz
/l=!w, jeeli (rasnolud zostanie wynaj$ty przez druyn. w szeregach kt!rej suy
/l=, warto 2:C,3 wypacanego 2o:cowi zostaje podwojona"
2oniec, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9 lub S84B(:&1:74&9" +onadto, 2oniec moe
nauczy si$ jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
!3"C(%(CI: 7arto wsp!czynnika S)$7K(:? 2o:ca zostaje
zwi$kszona o K1 punkt" 5aley zauway, e warto wsp!czynnika S)
moe zosta zwi$kszona ponad rasowe maksimum"
(7I#$:WIA8: 2oniec w swoim yciu wiele podr!owa, zdobywajc
rozleg wiedz$" Druyna w kt!rej suy najmita otrzymuje premi$ ;1 do
rzutu na eksp+orac,.3
)WIA!(WCAF 2oniec podlega zasadzie specjalnej 871%,:7&%"
C@ARAK8R$S8$KA C(9CA:
C(%IC S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
O L L O L H R H N
#aksymalna L J K L M O M L HP
7R(9`-A%CR): 2oniec posiada S804'/0, #C:0 B:>:74 oraz (3S8S i 9/C#"
)ASA!$ S-C;A*%:
(!-(R%(:? %A ,ACI< Y2Z, 8R"!%$ !( )A7ICIA"
C(%IC: 5ajmita znacznie zwi$ksza moliwo e=ektywnego przekazywania
rozkaz!w" 2oniec, kt!ry znajduje si$ w zasi$gu dowodzenia ,:7@,&4, zwi$ksza
ten zasi.g o kolejne K>U"
%I%AWI:?: (hazadzi 51/5%71,8A @not+ingw, 2nob+arw, 2ob+inw, Cobgob+inw,
Orkw1 )zarnych Orkw oraz 4rasno+udw )haosu i 0ykocentaurw"
%I"S8<-*IW(:?: (rasnoludowie walcz ze wciek determinacj i jedynie w
ostatecznoci opuszczaj swoje pozycje" (hazadzi okrelajc dystans ucieczki
wykonuj rzut 3K> odrzucajc kostk$ z najwyszym wynikiem"
"-(RC)$W(:?: (rasnolud w biegu jest nieust$pliwy niczym nast$pujce po
sobie pory roku, a jego poch!d jest praktycznie nie do powstrzymania" #odel
(rasnoluda moe biec, nawet jeli wr!g znajdzie si$ na tyle blisko, by
powstrzyma bieg"
)A7(7(%%$ *<K: &ho (rasnoludowie znani s ze swej niespotykanej odwagi,
istnieje co, co budzi w nich niemal zabobonny l$k" (hazadzi, istoty z gruntu
praktyczne i twardo stpajce po ziemi, nie mogc poj natury egzystencji oraz
co gorsza nie mogc przegna zagroenia ostrzem topora s podatni na <.:8S,
jak wywouj w nich istoty eteryczne"

@ @i ie en na a c cm me en nt ta ar rn na a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 42 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K11 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
#imo pewnych podobiestw do porywaczy zw/ok, hieny cmentarne r!ni si$ od nich w
zasadniczej kwestii" Bardziej ni trupami interesuj si$ kosztownociami, jakie mona
znale- w grobowcach i kryptach" #imo i obecnie rzadko mona znale- w grobach
cenne przedmioty, to jednak istnieje sporo staroytnych 5ekropolii, kt!re zawieraj
bezcenne skarby" Cieny cmentarne specjalizuj si$ w odkrywaniu takich miejsc i ich
pldrowaniu" Sekretne krypty znajduj si$ zazwyczaj w niedost$pnych miejscach i
bywaj zabezpieczone puapkami" &mentarze w 1mperium, uznawane za ziemi$
powi$con, strzeone s przez miejscowych stranik!w" 7ejcie na teren 5ekropolii
moe wi$c okaza si$ bardzo ryzykowne" <roby dostojnik!w i wadc!w mieszcz si$
w katakumbach wity i w miejscach strzeonych nie tylko przez 'udzi" 5iewiele
hien cmentarnych przeywa na tyle dugo, by uzbiera wielk =ortun$"
"WACI: #odel hieny cmentarne, moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF Psy
o,ny1 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1 Nieumar/a wita hrabiego Hon
)arstein oraz Nieumar/y orszak ksi.ne, 5ahmi, Nieumar/y poczet 4rwawych @mokw oraz
Nieumar/y sabat rodu Nekrarch i Nieumar/y tabor +udu @trigosu" 5aley zauway, e hiena
cmentarna nigdy nie przyczy si$ do kompanii w kt!rej suy model podlegajcy
zasadzie specjalnej ,3&9:754"
#odel hieny cmentarne,, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w
ramach rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej
zdolnoci z listy umiej$tnoci 7%'(1 lub S84B(:&1:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA @I%$ C,%8AR%;:
@I%A S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O O O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): Ciena cmentarna posiada S804'/0, 5%,81%(1 '%0%.51S
S80:.#:7A, '/((1 +%5&/.8 oraz '15S T 9%( oraz 740.4&94"
)ASA!$ S-C;A*%:
-(CAR!A: Cieny cmentarne s 851/5%71,8:5/ przez wszystkie modele
podlegajce zasadzie specjalnej ,3&9:754" 7i$cej in=ormacji na temat zasad
51/5%71&1 znajduje si$ w R()!)IA* 4III: -S$C@(*(CIA"
@I%A C,%8AR%A: :byty ze zmarymi model hieny cmentarne, moe przerzuci
nieudany test S0.%&93 i <.:84 wywoywany przez modele podlegajce
zasadzie specjalnej 51/3#%.C4" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto,
jeeli najmita przeyje potyczk. to w trakcie sekwenc,i po potyczce ale przed
wykonaniem rzutw na eksp+orac,., wyruszy w poszukiwaniu up!w na pobliski
cmentarz" 5aley wykona rzut K> kt!rego wynik odczytany z 8A7*I @I%A
C,%8AR%A okreli rezultat jaki przyniosa wyprawa Na,emnego Ostrza"
"KR$WA%I SI<: #odel hieny cmentarne, do mistrzostwa opanowa sztuk$
ukrywania si$" ,op!ki najmita pozostaje w odlegoci do 1U od dowolnego
elementu terenu wie,skiego, przeciwnik musi wykona udany test I aby zaszarowa6
lub ostrzela, take magicznymi pociskami model hieny cmentarne, )cho model nadal
odczuwa skutki zakl$ obszarowych oraz takich, kt!re nie wymagaj by
rzucajcy zakl$cie #%< widzia cel*"


8A7*A @I%A C,%8AR%A
K> R)"*8A8
1 SKAR7 KR=*A C@("*=W6 #odel hieny cmentarne, natra=ia na ukryty w staroytnym
kurhanie skarb" 5ajmita oszoomiony widokiem kosztownoci zostaje zaszarowany
przez K3 2hou+e, kt!re zamieszkay w pobliu cmentarza" >eeli hiena cmentarna pokona
stwory ilo znalezionych przez kompani$ w czasie *azy eksp+orac,i upw zostaje
zwi$kszona o ;K3"
2L3 S,<8AR)6 Ciena cmentarna bardzo szybko wraca z wyprawy, przeklinajc pod nosem
ubogich wieniak!w, kt!rych nie sta nawet na godny poch!wek swych zmarych"
4L1 S-*B!R(WA%$ CR(7(WIC6 5ajmita odnajduje spldrowany grobowiec" 1lo
znalezionych przez kompani$ w czasie *azie eksp+orac,i upw! zostaje zwi$kszona o K1"
> :WI# )W3(KI6 #odel hieny cmentarne, odnajduje wiey gr!b w kt!rym wraz z
ciaem pochowano kosztownoci3 1lo znalezionych przez kompani$ w czasie *azy
eksp+orac,i upw zostaje zwi$kszona o ;1" +onadto, hiena cmentarna moe zabra wiee
zwoki kt!re mog zosta oywione przez Nekromant. a nast$pnie wcielone w szeregi
kompanii Nieumar/ych jako 7ombie"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

F3 | S t r o n a
K Ka an no on ni ie er r: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: E1 )K
#(3!: 42 )K
-RS8I# !R"#$%$: K42 -"%K8$
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
(anonier to ekspert (rasnolud!w &haosu w obsudze dzia/, dzia/ ogniowych,
moAdzierzy, organek oraz piekie+nika i wyrzutni rakiet" (ompania ,awiX8harr, kt!ra chce
wykorzysta machiny wo,enne najwczeniej nie moe oby si$ bez kanoniera" 5ie idzie
jedynie o to, e potra=i on naprawi uszkodzenia tych bezcennych machin, lecz take
o to, e dzi$ki jego niezr!wnanej wiedzy na ich temat, potra=i doskonale pokierowa
druyn obs/ugi"
"WACI: 4anonier moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF 4rasno+udowie
)haosu z 7orn #zku+"
4anonier, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9" +onadto, 4anonier moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
7A*IS8$KA: 7 czasie kadej potyczki model moe przerzuci jeden
dowolny rzut 4ostk ;rty+ery,sk, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
C@ARAK8R%IK: 4anonier moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
R"S)%IKAR)F 4anonier jest mistrzem rusznikarstwa, a posiadana wiedza
pozwala unika mu wielu niebezpiecznych sytuacji" >eeli mia miejsce
%IW$-A3Q naley wykona rzut K>" 7ynik 2K oznacza, e dzi$ki
zdolnociom rusznikarskim ogniomistrz otrzymuje premi$ K1 do rzutu na
8A7*< %IW$-A3"Z ,AC@I%$ W(;%%;"

C@ARAK8R$S8$KA KA%(%IRA:
KA%(%IR S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
O L L O L H R H N
#aksymalna L J K L M O M L HP
7R(9`-A%CR): 4anonier posiada #C:0 B:>:74, #3S8(1/0 (.%S5:'3,8(1
oraz '/((1 +%5&/.8" +onadto, wedle wyboru gracza (%5:51/. posiada
,81%C:, ,81%C: :<51:7/, #:_,81/.81 :.<%5(1, +1/(1/'51( lub
74.83051S .%(1/0"
)ASA!$ S-C;A*%:
!R"#$%A (7S3"CI, 8R"!%$ !( )A7ICIA"
KA%(%IR: %by e=ektywnie uywa machiny wo,enne, (anonier musi dowodzi
druyn obs/ugi zoon z dw!ch modeli Cobgob+inw )zobacz R()!)IA3 ++II:
,AC@I%$ W(;%%*"
%I%AWI:?: (rasnoludowie &haosu, zdradzeni przed wiekami przez klany z
poudnia i opuszczeni przez krasnoludzkich +rzodk!w, walczc z 4hazadami z
2r 4ra:ca (wiata podlegaj zasadzie specjalnej 51/5%71G"
%I"S8<-*IW(:?: ,awiX8harr walcz ze wciek determinacj i jedynie w
ostatecznoci opuszczaj swoje pozycje" (rasnoludowie okrelajc dystans ucieczki
wykonuj rzut 3K> odrzucajc kostk$ z najwyszym wynikiem"
S)A%ICF 7 kompaniach (rasnolud!w &haosu suy wielu wyszkolonych
robotnik!w z kt!rych kanonier moe zrobi odpowiedni uytek" +rzed
rozpocz$ciem rozgrywki kanonier moe okopa machin. wo,enn" 3mocniona
machina wo,enna traktowana jest w *azie strze+ania tak jakby znajdowaa si$ za oson
ci.k i tak jakby bronia przeszkody w *azie wa+ki wr.cz" Druyna obs/ugi moe
obraca machin. wo,enna by ta moga wystrzeli, lecz jeli machina wo,enna zostanie
poruszona w inny spos!b lub zniszczona, take barykada ulega zniszczeniu"
"-(RC)$W(:?: (rasnolud &haosu w biegu jest nieust$pliwy niczym nast$pujce
po sobie pory roku, a jego poch!d jest praktycznie nie do powstrzymania" #odel
(rasnoluda &haosu moe biec, nawet jeli wr!g znajdzie si$ na tyle blisko, by
powstrzyma bieg"
K Ka ar rt to o& &r ra aX X: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K22 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
(artogra=!w dr$czy nieustanne pragnienie badania nowych ziem" +radawna magia,
relikty przeszoci, niezbadane arte=akty i ldy, prastare grobowce i wszelkie tajemnice
zawsze przycigaj uwag$ i pobudzaj ciekawo, kt!r odkrywcy zazwyczaj ukrywaj
pod pozorami udziau w ekspedycji badawczej i poszukiwaniu nowych moliwoci i
rozwoju handlu" &z$sto zapuszczaj si$ w nieznane obszary, co znakomicie wyrabia w
nich zdolnoci dyplomatyczne oraz biego w walce" (artogra=owie, kt!rzy nie
potra=i si$ tego nauczy, do szybko gin" ,oskonale radz sobie w kadym terenie,
tak samo dobrze prowadz ekspedycje ldowe, jak i morskie" S wyjtkowo
wszechstronni i pomysowi" #nogo sytuacji i rodowisk, w jakich mog si$ znale-
wymusza wyjtkow elastyczno pogld!w i elazn samokontrol$, potrzebn
zar!wno przy dowodzeniu ekspedycj zbrojn eskort, jak i przy porozumiewaniu si$
z barbarzyskimi ludami"
"WACI: 4artogra* moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy czarownic,
$uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,na
kompania z Ost+andu, 7bro,ni z $iddenheim oraz No/nierze z -eik+andu, 7bro,n chorgiew z
4is+eHa1 Piraci z @artosy1 a take Psy o,ny i Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia"
4artogra*, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1 lub S84B(:&1:74&9" +onadto, kartogra* moe nauczy si$
jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
(!KR$WCA: 7szystkie sprzymierzone modele, kt!re w momencie
rozpocz$cia *azy ruchu znajduj si$ w odlegoci do >U od 4artogra*a
ignoruj kary za poruszanie si$ po terenie trudnym, za ujemne
mody=ikatory za poruszanie si$ po terenie bardzo trudnym zmniejszone s o
poow$ )teren bardzo trudny naley traktowa jako teren trudny*" +onadto,
modele mog biega6 po terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym, a take
wtedy, gdy pokonuj przeszkody oraz automatycznie zdaje wszystkie testy
terenu niebezpiecznego"
(7I#$:WIA8: 4artogra* w swoim yciu wiele podr!owa, zdobywajc
rozleg wiedz$" Druyna w kt!rej suy najmita otrzymuje premi$ ;1 do
rzutu na eksp+orac,.3
)WIA!(WCAF 4artogra* podlega zasadzie specjalnej 871%,:7&%"
C@ARAK8R$S8$KA KAR8(CRAFA:
KAR8(CRAF S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O O O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 4artogra* posiada S804'/0, #1/&8 oraz 9/C#, ./,51 +%5&/.8
i '35/0S"
)ASA!$ S-C;A*%:
,A-$ KAR8(CRAFA: 4artogra*, moe uy map przed rozpocz$ciem rozgrywania
potyczki" +o rozoeniu map naley wykona rzut K> kt!rego wynik odczytany z
8A7*I !(K3A!%(:CI ,A- KAR8(CRAFA okreli stopie dokadnoci z
jakim wykonane zostay mapy"

8A7*A !(K3A!%(:CI ,A- KAR8(CRAFA
K> W$%IK
1 FA3S)$WAQ >edna z map jest =aszywa i wyprowadza druyn. na manowce" +rzeciwnik
moe automatycznie wybra scenariusz, kt!ry b$dzie rozgrywany"
2L3 (C=*%IK(WA6 #apa cho przydatna, to wykonana jest pobienie i niestarannie" <racz
moe przerzuci jedn kostk$ podczas najbliszej *azy eksp+orac,i rozgrywanej w czasie
sekwenc,i po potyczce" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"
4 ,A-A -(!!R(CI6 >edna z map 4artogra*a sporzdzona dziwnym, obcym i
niepokojcym charakterem pisma mapa ukazuje wski wycinek wyrytych pod
powierzchni ziemi korytarzy i jaski" <racz moe automatycznie wybra scenariusz,
kt!ry b$dzie rozgrywany"
1L> !(K3A!%A6 #apa zostaa sporzdzona niedawno i jest w miar$ szczeg!owa" <racz
moe przerzuci do trzech kostek podczas najbliszej *azy eksp+orac,i rozgrywanej w czasie
sekwenc,i po potyczce" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny"
W Wa ar rh he ei im m

F F4 4 | | S S t t r r o o n n a a
K K0 0p pi ie ec c: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 42 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K1E -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
(upcy zajmuj si$ handlem na wielk skal$" +rzerzucaj due partie towaru z miasta
do miasta, bezustannie szukajc rynk!w, na kt!rych mog najwi$cej zarobi" .zadko
zajmuj si$ sprzeda w kramach lub na targuD zamiast tego wol zawiera kontrakty z
mieszczanami i rzemielnikami" <ildie kupieckie w caym 1mperium s bardzo
wpywowymi organizacjami, kt!re powoli przejmuj realn wadz$ z rk szlachty" 7
por!wnaniu do wi$kszoci ludnoci 1mperium, nawet najbiedniejsi kupcy to osoby
zamone" 7ielu korzysta ze zgromadzonego majtku, by wykupi tytu szlachecki lub
zaaranowa maestwa swoich dzieci z potomkami rod!w szlacheckich"
"WACI: 4upiec moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy czarownic,
$uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,na
kompania z Ost+andu, 7bro,ni z $iddenheim oraz No/nierze z -eik+andu, 7bro,n chorgiew z
4is+eHa1 Piraci z @artosy1 Psy o,ny oraz Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia3
4upiec, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci %(%,/#1&(1&9" +onadto, kupiec moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
@A%!*(WIC: ,zi$ki rozlegym kontaktom handlowym 4upiec w imieniu
bohaterw, moe kupowa przedmioty -zadkie pacc za nie jedynie cen$
podstawow"
I%WS8(R: 4upcy to uzdolnieni handlowcy, kt!rzy bezustannie szukaj
rynk!w, na kt!rych mog najwi$cej zarobi" 7 trakcie sekwenc,i po potyczce,
jeli 4upiec nie zosta y/czony z akc,i!, na potrzeby zasad sprzeday
upw! druyna traktowana jest tak jakby sprzedaa jedn cz$ upu!
wi$cej, ni ma to =aktycznie miejsce"
8ARC(WA%I SI<F 4upiec zna wszystkie tajniki sztuki negocjacji i
targowania si$" 7 trakcie sekwenc,i po potyczce najmita w imieniu bohaterw
moe zakupi K3 przedmioty, kt!rych cena po zakoczeniu targ!w
zostaje obniona o 2K> zk )do minimalnie 1 zk*"
C@ARAK8R$S8$KA K"-CA:
K"-IC S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O O O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 4upiec posiada S804'/0 oraz #1/&8"
)ASA!$ S-C;A*%:
K(%(,: 4upiec posiada naturaln smykak$ do interes!w i potra=i bardzo
racjonalnie zagospodarowa majtkiem druyny" 7 trakcie sekwenc,i po potyczce, na
potrzeby zasad sprzeday upw! druyna traktowana jest tak jakby liczba modeli
w kompanii bya o jeden poziom nisza, ni ma to =aktycznie miejsce )do
minimalnego poziomu 1L3 modeli*"
K"-IC: 5ajmita posiada liczne kontakty w <ildii (upc!w i potra=i sprzeda
niemal wszystko, uzyskujc korzystn cen$ lub inne, r!wnie intratne pro=ity" 7
trakcie rozgrywania sekwenc,i po potyczce, kupiec jeli nie zosta y/czony z akc,i!,
moe sprzeda K3 dowolne przedmioty )wymieniony w R()!)IA* +4:
KWI-"%K* uzyskujc za towar pen cen$ w przypadku przedmiot!w
Powszechnych oraz cen$ podstawow w przypadku -zadkich przedmiot!w"

* *a at ta ar rn ni ik k: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K1D -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
7 najwi$kszych miastach 1mperium na ulicach stoj cuda nieznane mieszkacom
innych cz$ci Starego wiata I latarnie uliczne" 0e wspaniae wynalazki owietlaj ulice
)oczywicie tylko pooone w bogatszych dzielnicach*, nadajc miastu zupenie nowy
charakter" %ltdor= by pierwszym miastem, kt!re zainwestowao w latarnie"
Szczeg!lnie bogato zdobione stoj na ulicach otaczajcych +aac 1mperatora"
'atarnicy s odpowiedzialni za zapalanie miejskich lamp po zmroku i dbanie o to, aby
paliy si$ a do witu" 5osz ze sob wieczki i zapaki, a niekt!rzy podobno
korzystaj nawet z wolno tlcych si$ lont!w armatnich" #ieszkacy miasta s dumni
ze swoich latarni, kt!re s powszechnie uznawane za symbol rozwoju i miejskiego
dobrobytu" 8 uwagi na zagroenie poarowe w ciasno zabudowanych, drewnianych
dzielnicach, przeszkadzanie w pracy latarnikom bd- manipulowanie przy latarniach
karane jest mierci"
"WACI: 5atarnik moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy czarownic,
$uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z
$iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu i Nizio/ki z 4rainy
7gromadzenia"
5atarnik, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1 lub S84B(:&1:74&9" +onadto, 5atarnik moe nauczy si$
jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
C@ARAK8R%IK: 5atarnik moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
CI*!IA *A8AR%IK=W: 5atarnik odnajduje plany i mapy przedstawiajce
plan ulic i gocic!w prowadzcych do okolicznych miast pod miastem i
okolicznymi wzg!rzami" :d tej pory, po kadej potyczce rozgrywanej
Wwewntrz mur!wX gracz otrzymuje prawo przerzutu jednej kostki w
czasie rzutu na eksp+orac,."
(7I#$:WIA8: 5atarnik w swoim yciu wiele podr!owa, zdobywajc
rozleg wiedz$" Druyna w kt!rej suy najmita otrzymuje premi$ ;1 do
rzutu na eksp+orac,.3
C@ARAK8R$S8$KA *A8AR%IKA:
*A8AR%IK S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O O O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 5atarnik posiada S804'/0 oraz 9%'%B%.,S, '/((1 +%5&/.8 i
'%0%.51S S80:.#:7A mocowan na uchwycie, dzi$ki czemu najmita moe
uywa +atarni bez zajmowania rk"
)ASA!$ S-C;A*%:
*A8AR%IK: 7szystkie sprzymierzone modele znajdujce si$ w odlegoci do >U od
najmity i w polu widzenia 5atarnika otrzymuj mody=ikator K>U do odlegoci,
w jakiej wykrywaj wszystkie ukryte postacie"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

F1 | S t r o n a
3 3o o' 'c ca a n na a& &r rI I/ /: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 42 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K2D -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
Cowcy nagr!d zajmuj si$ tropieniem przest$pc!w i uciekinier!w oraz
doprowadzaniem ich przed oblicze sprawiedliwoci" Samotny owca nagr!d moe
wej tam, gdzie nie zdziaa nawet zbrojny oddzia stray" 0o czyni ich niezwykle
poytecznymi dla wadz i str!!w prawa, cho zazwyczaj bywaj traktowani z
pogard" 5agrody s zwykle wyznaczane przez miejscowych wadc!w, gildie
kupieckie oraz rady miejskie"
Cowcy nagr!d to zawodowi zab!jcy, kt!rzy przywizuj niewielk wag$ do
ludzkiego ycia" S cakowicie bezwzgl$dni" 3ywaj wszelkich dost$pnych metod, by
wytropi i jeli trzeba, zabi przest$pc$" Budz strach wr!d biedniejszej cz$ci
spoeczestwa, gdy znane s przypadki, gdy owcy nagr!d zabijali przygodnie
napotkanych chop!w" 5ast$pnie przywozili ich ciaa, ogaszajc, e s to trupy
poszukiwanych przest$pc!w" +obierali nagrod$ i odjedali w swoj stron$" &zynniki
o=icjalne traktuj ich jak zo, kt!re jest konieczne, ale nigdy podane i mile widziane"
"WACI: owca nagrd moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy
czarownic, $uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1
7bro,ni z $iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n
chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia 1
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1 Nieumar/a wita hrabiego Hon )arstein
oraz Nieumar/y orszak ksi.ne, 5ahmi, Nieumar/y poczet 4rwawych @mokw i Nieumar/y
sabat rodu Nekrarch"
owca nagrd, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1, S0.8/'/&(1&9, S1C:74&9 lub S84B(:&1:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA 3(WC$ %ACR=!:
3(WCA%ACR=! S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L L O L O H L H Q
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): owca nagrd posiada S804'/0, #1/&8, +1S0:'/0, (3S8S i
&1S2(1 +%5&/.8" +onadto najmita wyposaony jest w '15S T 9%( oraz
'%0%.51S S80:.#:7A"
)ASA!$ S-C;A*%:
KR)-KI: owca nagrd w czasie licznych pocig!w nabra niesamowitej krzepy"
5ajmita moe nosi &1S2(1 +%5&/.8 ignorujc ujemne mody=ikatory do I i S)"
*IS8 C(9C)$: owca nagrd nieustannie poszukuje ciganych listami goczymi
bandyt!w" 5a pocztku rozgrywki naley wyznaczy jeden wrogi model bohatera
kt!ry do zakoczenia potyczki stanowi b$dzie cel /owcy nagrd"
7 kadej turze, w kt!rej /owca nagrd nie jest zwizany wa+k wr.cz, nie zosta
Oszo/omiony!, Powa+ony na ziemi.! i nie #cieka! musi wykona ruch w kierunku
Wwyj$tego spod prawaX modelu przeciwnika" >eli /owca nagrd widzi tropiony
model moe wedle wyboru gracza odda strza z posiadanej broni dystansowe, lub
wykona ruch w kierunku poszukiwanego wroga" +onadto, /owca nagrd otrzymuje
premi$ ;1 do wszystkich test!w tra*ienia ciganego listem goczym przeciwnika"
>eeli najmita y/czy z akc,i! poszukiwany listem goczym model przeciwnika
i przeyje potyczk. to po zakoczeniu rozgrywki otrzymuje nagrod$ w wysokoci
poowy kosztu rekrutac,i bohatera, drug cz$ tra=ia do skarbca druyny w szeregach
kt!rej suy najmita" +onadto, jeli kompania w szeregach kt!rej suy Na,emne
Ostrze wygra rozgrywk$ model najmity otrzymuje ;K3 Punkty Dowiadczenia"
5aley zauway, e za wyczony przez /owc. nagrd cigany listem goczym
wrogi modeli bohatera nie naley w trakcie sekwenc,i po potyczce wykonywa rzut!w
na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9, uznaje si$ e model automatycznie
zostaje po,many"

, ,a a& &0 0s s: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K12 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
$agusi zajmujc si$ materi i jej waciwociami cz ze sob magi$ oraz nauk$,
studiujc jedn z najstarszych nauk jak jest %lchemia" S ekspertami w dziedzinie
otrzymywania substancji chemicznych, a take rozpoznawania rud minera!w i
tworzenia adunk!w wybuchowych" #og stanowi olbrzymi pomoc dla kadego
pracujcego w metalu, zdolni s te do przygotowywania materia!w wybuchowych"
>ednak wielu $agusw uwaa, e zajmowanie si$ tak przyziemnymi rzeczami
jest niewarte ich umiej$tnoci i powi$ca si$ pog$bieniu swej wiedzy" Szczeg!lnie
popularnym, jednak jak do tej pory nie przynoszcym spektakularnych wynik!w,
polem dziaa jest poszukiwanie =ormuy umoliwiajcej przemian$ substancji
podstawowych w zoto] 5ie jest to jednak atwe zadanie i wielu $agusw zgin$o od
trujcych wyziew!w czy wybuch!w w nieudanych eksperymentach" 5ierzadko te
$agssi gin z rk swych dobroczyc!w, kt!rym nie udao si$ odzyska
zainwestowanych w badania pieni$dzy" >ednak, mimo tego niebezpieczestwa i
niech$ci ze strony duchowiestwa oraz nieu=noci (olegi!w #agii alchemi paraj si$
uczeni w wielu zaktkach Starego wiata"
"WACI: $agus moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z Nu+n1
Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,na kompania z Ost+andu,
7bro,ni z $iddenheim, No/nierze z -eik+andu, 7bro,n chorgiew z 4is+eHa oraz Piratw z @artosy1
Psy o,ny i Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia" 5aley zauway, e $agus nigdy nie
przyczy si$ do kompanii w kt!rej suy model podlegajcy zasadzie specjalnej
,3&9:754"
$agus, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci %(%,/#1&(1&9" +onadto, $agus moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
(7I#$:WIA8: $agus w swoim yciu wiele podr!owa, zdobywajc
rozleg wiedz$" Druyna w kt!rej suy najmita otrzymuje premi$ ;1 do
rzutu na eksp+orac,.3
-A%AC",F 5ajmita zg$bi tajemnice alchemii i potra=i warzy cakiem
skutecznie eliksiry leczce rany" >eeli $agus bra udzia w rozgrywce, a w
trakcie sekwenc,i po potyczce nie wykonywa rzutu na 8A7*<
-(WA#%$C@ (7RA#9 to w trakcie rozgrywania biecej sekwenc,i po
potyczce moe przerzuci wynik ,AR8W$, WI*(KR(8%I )RA%I(%$,
RA%A %(CI, RA%A R<KI, S8R)ASKA%A %(CA, RA%A K*A8KI
-IRSI(W;, (:*-I(%$, S8AR W(;%% RA%$, "S)K(!)%I
"K3A!" %RW(WC(, RA%A !3(%I, C3<7(KI RA%$ w rzucie na
8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9 dla jednego dowolnego y/czonego z
akc,i! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
8RA%S,"8AC;A: 8g$biajcy tajemnice alchemii najmita jest uzdolnionym
alchemikiem, kt!ry potra=i uszlachetni pospolite metale, a metalom i
kamieniom szlachetnym nada icie kr!lewski blask" 7 trakcie sekwenc,i po
potyczce, jeli $agus nie zosta y/czony z akc,i!, na potrzeby zasad
sprzeday upw! druyna traktowana jest tak jakby sprzedaa jedn cz$
upu! wi$cej, ni ma to =aktycznie miejsce3
C@ARAK8R$S8$KA ,AC"SA:
,AC"S S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L R R O O H O H K
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): $agus posiada S804'/0 i C%,35(1 74B3&9:7/"
)ASA!$ S-C;A*%:
-(CAR!A: $agusi s 851/5%71,8/51 przez wszystkie modele podlegajce
zasadzie specjalnej ,3&9:754" 7i$cej in=ormacji na temat zasad 51/5%71&1
znajduje si$ w R()!)IA* 4III: -S$C@(*(CIA"
RC-8"R$: $agus potra=i warzy mikstury, kt!rymi moe wspiera swych
sojusznik!w w bitwie" 7 *azie magii najmita, o ile nie #cieka!, nie zosta
Oszo/omiony! lub Powa+ony na ziemi.!, w *azie ruchu nie wykona biegu, a w *azie
strze+eckie, nie uy broni dystansowe,, oraz nie opuci stou, moe wykorzysta
jedn z poniszych receptur" 5aley zauway, e $agus nie moe uy tej samej
receptury w nast$pujcych po sobie *azach magii" -eceptury dziaaj tak samo jak
zak+.te czary o poziomie mocy 1" : ile nie podano inaczej w ich opisie, $agus
moe uy -eceptury na samym sobie lub na dowolnym sprzymierzonym modelu
bohatera lub stronnika w odlegoci do >U, nawet jeli najmita go nie widzi" -eceptury
mona uy na pieszym modelu wielkoci czowieka lub mniejszym )czar nie
b$dzie zatem dziaa na modele na podstawkach LPYLP mm i wi$kszych*,
r!wnie zwizany wa+k wr.cz"
ACA"S8(S I ,o pocztku nast$pnej *azy magii obj$ty dziaaniem receptury
model otrzymuje $agiczn Ochron. na 4K przeciwko +C:5A&4# %0%(:#"
I%!I*IC%8IA I ,o pocztku nast$pnej *azy magii obj$ty dziaaniem receptury
model podlega zasadzie specjalnej 51/8C:#5:G"
R,!I", I ,o pocztku nast$pnej *azy magii obj$ty dziaaniem receptury
model otrzymuje $agiczn Ochron. 4K przeciwko e=ektom dziaania zatrutego
or.a lub 8%0.30/<: %0%(3 oraz zaywanych 5%.(:04(@7 i
spoywanych #1(S03."
R-*%8 I ,o pocztku nast$pnej *azy magii obj$ty dziaaniem receptury
model uzyskuje :,+:.5:G 5% #%<1S )2*"
WAR)%I 8R"CI)%: Druyna w szeregach kt!rej suy $agus otrzymuje
kumulatywny premi$ ;1 do rzutu na !(S8<-%(:? 0.3&185 ponadto cena
specy=ik!w zostaje obniona o K> 74 )do minimalnie 1 74*"
Warheim

F> | S t r o n a
, ,e e/ /y yk k: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K1> -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
#edycy s uczonymi, kt!rzy pr!buj pozna tajemnice anatomii, by w ten spos!b
e=ektywniej zwalcza r!ne choroby i opatrywa rany" #edycyna to stosunkowo
moda dziedzina nauki" 8 tego wzgl$du jest traktowana przez mieszkac!w Starego
wiata z pewn ostronoci" #edycy, dop!ki nie udowodni swojej przydatnoci, s
powszechnie uwaani za pyszakowatych m$drk!w lub niebezpiecznych dziwak!w"
#edycy potra=i leczy wi$kszo zwykych chor!b, a take zszywa i opatrywa rany"
5ieobce jest im take wykonywanie powaniejszych zabieg!w, na przykad
nastawiania zamanych koci albo leczenia poparze" #edycy cz$sto eksperymentuj,
szukajc nowych lekarstw i opracowujc bardziej e=ektywne metody leczenia"
"WACI: $edyk moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy czarownic,
$uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z
$iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z
4is+eHa1 Piraci z @artosy1 Psy o,ny i Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia"
$edyk, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci %(%,/#1&(1&9" +onadto, $edyk moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
C@ARAK8R%IK: $edyk moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
!(K8(R )ARA)$: :bcowanie z chorobami i medykamentami
zwi$kszyo odporno najmity" >eeli $edyk zostanie zaatakowany
zatrutym or.em, 8%0.304# %0%(1/# lub broni z cech or.a S1/7&%
8%.%84 naley wykona rzut K>" 7ynik 4; oznacza, e organizm
bohatera zniwelowa dziaanie 0.3&1854 lub S1/7&4 8%.%84 i bro
traktowana jest jak zwyky or$3
WAR)%I 8R"CI)%: Druyna w szeregach kt!rej suy $edyk otrzymuje
kumulatywny premi$ ;1 do rzutu na !(S8<-%(:? 0.3&185 ponadto
cena specy=ik!w zostaje obniona o K> 74 )do minimalnie 1 74*"
C@ARAK8R$S8$KA ,!$KA:
,!$K S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O O O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): $edyk posiada S804'/0 oraz 0.@>8AB i 9/C#"
)ASA!$ S-C;A*%:
F*C)R: 5ajmita odebra podstawowe wyksztacenie medyczne i potra=i
cakiem skutecznie leczy rany" >eeli $edyk bra udzia w rozgrywce, a w trakcie
sekwenc,i po potyczce nie wykonywa rzutu na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9
to w trakcie rozgrywania biecej sekwenc,i po potyczce moe przerzuci wynik
,AR8W$, WI*(KR(8%I )RA%I(%$, RA%A %(CI, RA%A R<KI,
S8R)ASKA%A %(CA, RA%A K*A8KI -IRSI(W;, (:*-I(%$, S8AR
W(;%% RA%$, "S)K(!)%I "K3A!" %RW(WC(, RA%A !3(%I,
C3<7(KI RA%$ w rzucie na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9 dla jednego
dowolnego y/czonego z akc,i! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest
ostateczny"

, ,e ek ka an ni ia ak k: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: D1 )K
#(3!: 31 )K
-RS8I# !R"#$%$: K42 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 21 + 21 ,,
8ielonosk!rzy konstruuj r!nego rodzaju ustrojstwa od prymitywnych woz!w po
rozklekotane myny czy proste machiny wo,enne" ,rewno, elazo i koci czy si$
beztrosko i jak popadnie" 1 jeli nawet konstrukcja si$ rozpadnie, to moe zosta
szybko zoona do kupy na +in. czy te przy pomocy sznurka" <obliny maj
smykak$ do tego typu prac, a wi$ksi od nich :rkowie s nieze w wydawaniu
polece" 7 ten wanie spos!b natura stworzya idealn si$ robocz por!d rasy
8ielonosk!rych"
0a+isty i katapu+ty s szeroko uywane w kompaniach 8ielonosk!rych" 7 obu
machinach uywa si$ zwykle lin splecionych ze sk!ry @Kuigw, dzi$ki kt!rym uzyskuje
si$ odpowiedni si$ do miotania pocisk!w" 7 katapultach uywa si$ czasem
przeciwwagi" 5iezalenie jednak od szczeg!!w konstrukcyjnych, 8ielonosk!rzy
nazywaj wszystkie katapu+ty 6 g/azociskami, a wszystkie ba+isty ? dzidomiotami"
7ybuchowi, zniedo$niali i najcz$ciej starzy mekaniacy s nieodzown cz$ci
obsugi machin wo,ennych 6 pilnuj, by <obliny strzelay we waciwym kierunku i nie
pr!boway da drapaka"
"WACI: $ekaniak moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcze p+emi.
Dzikich Orkw oraz Orkw T 2ob+iny"
$ekaniak, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9" +onadto, mekaniak moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
7A*IS8$KA: 7 czasie kadej rozgrywki mekaniak moe przerzuci jeden
dowolny rzut 4ostk ;rty+ery,sk, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
C@ARAK8R%IK: $ekaniak moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
S)A%ICF +rzed rozpocz$ciem rozgrywki mekaniak dowodzc druyn
obs/ugi moe okopa machin. wo,enn" 3mocniona machina wo,enna
traktowana jest w *azie strze+ania tak jakby znajdowaa si$ za oson ci.k i
tak jakby bronia przeszkody w *azie wa+ki wr.cz" Druyna obs/ugi moe
obraca machin. wo,enna by ta moga wystrzeli, lecz jeli machina wo,enna
zostanie poruszona w inny spos!b lub zniszczona, take barykada ulega
zniszczeniu"
C@ARAK8R$S8$KA ,KA%IAKA:
,KA%IAK S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O L O L H R H J
#aksymalna M J M L M O M L Q
7R(9`-A%CR): $ekaniak posiada S804'/0, B1&8, (3S8S, '/((1 +%5&/.8 oraz
B%'1S0S lub (%0%+3'0S"
)ASA!$ S-C;A*%:
!R"#$%A (7S3"CI"
,KA%IAK: $ekaniak, aby e=ektywnie uywa ba+isty lub katapu+ty musi dowodzi
druyn obs/ugi zoon z dw!ch modeli stronnikw )zobacz R()!)IA3 ++II:
,AC@I%$ W(;%%*"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

FD | S t r o n a
, ,i in ns st tr re eP P: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 42 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K2D -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
#instrelowie to w$drowni muzykanci, kt!rzy podr!uj po Starym wiecie i
zabawiaj publiczno piewem oraz opowieci"
8 pocztku, minstrelami byy niemal wycznie /l=owie, ale wkr!tce ich
ladami podyli 'udzie" ,la wielu mieszkac!w Starego wiata minstrel jest osob
nietykaln" #oe wej do najgorszej mordowni i nie spotka go adna krzywda )pod
warunkiem, e zapewni darmow rozrywk$ dla staych bywalc!w*" 5iekt!rzy
minstrele komponuj pieni na zam!wienie swoich mecenas!w, zazwyczaj
arystokrat!w lub kupc!w" %le w kocu take oni wyruszaj w drog$, by opiewa
pi$kno wiata"
"WACI: $instre+ moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 -ycerzy 2raa+a, Piraci z @artosy,
Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 5eni !+*owie z ;the+ 5oren, !+*owie ysokiego
-odu z #+thuanu"
5ajmita, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9 lub S84B(:&1:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA ,I%S8R*A:
,I%S8R* S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
M L L O O H M H Q
#aksymalna K J J L O O N L HP
7R(9`-A%CR): $instre+ posiada S804'/0, .%+1/. i C3( /'E@7 oraz '/((1
+%5&/.8"
)ASA!$ S-C;A*%:
!)ICI K%II: $instre+ ignoruje kary do ruchu przy poruszaniu si$ przez tereny +ene"
-I:%I *(CA: $instre+ otrzyma od 'oeca, boga uudy, niezwyke moce, kt!rymi
moe wspiera swych sojusznik!w w bitwie" 7 *azie magii najmita, o ile nie
#cieka!, nie zosta Oszo/omiony! lub Powa+ony na ziemi.!, w *azie ruchu nie wykona
biegu, a w *azie strze+eckie, nie uy broni dystansowe,1 oraz nie opuci stou, moe
wykona jedn z poniszych Pieni 5oeca" 5aley zauway, e minstre+ nie moe
wykona tej samej pieni w nast$pujcych po sobie *azach magii" +ieni dziaaj tak
samo jak zakl$te czary o poziomie mocy 1" : ile nie podano inaczej w ich opisie,
mona ich uy w stosunku do samego minstrela, tudzie dowolnej postaci
)bohatera lub stronnika* w odlegoci do >d od najmity"
-I:9 A%!ARA 6 ,zi$ki mocy pieni, do pocztku nast$pnej *azy magii
wszystkie sprzymierzone modele, kt!ry znajduj si$ w odlegoci nie
przekraczajcej >U od minstre+a, mog przerzuci nieudany test S0.%&93 lub
<.:84, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
S$K K(7R$ 6 +ie obejmuje sw moc dowolny sprzymierzony model
przebywajcy w odlegoci do >U od minstre+a, r!wnie taki, kt!ry walczy
wr$cz" #odel obj$ty dziaaniem pieni podlega w czasie najbliszej *azy
wa+ki wr.cz zasadzie specjalnej 3,/.8% >%(: +1/.7S84"
S)-8 WIA8R" 6 #oc zapiewu obejmuje dowolny sprzymierzony model
przebywajcy w odlegoci do >U od na,mity" :bj$ty dziaaniem pieni
model moe natychmiast wykona ruch jak w *azie ruchu" #odel moe
zaszarowa6 na wroga, jeli ma tak moliwo, a szara taka podlega b$dzie
zasadom, jak szare wykonywane w *azie ruchu"
#AR SRC 6 #oc pieni obejmuje minstre+a i wszystkie sprzymierzone modele
przebywajce w odlegoci do >U od na,mity" #odele obj$te dziaaniem
pieni podlegaj w czasie najbliszej *azy wa+ki wr.cz zasadzie specjalnej
51/5%71G"
S)8"KA 3"C)%IKA ASRAI: $instre+, uzbrojony w C3( /'E@7 nie podlega
mody=ikatorowi L1 do tra*ienia za strza/ po ruchu
, ,i io ot ta ac cz z ( (O Oo o' 'i i0 0: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: F2 )K
#(3!: 42 )K
-RS8I# !R"#$%$: K32 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 42 + 42 ,,
$iotacze O/owiu s stosunkowo niedawno powsta =ormacj ogrzych najemnik!w"
>est ich niewielu i s wyjtkowo brudni i pokraczni" 3wielbiaj haas i syn ze swej
dzy siania zniszczenia" 7 walce uywaj wielkich, przenonych armat, kt!re nosz
miano o/owiomiotaczy" S to ogromne dziaa skonstruowane z pozostaoci zdobytej na
wrogu artylerii lub cz$ci pochodzcych z wielkich ku-ni (rasnolud!w &haosu"
$iotacza O/owiu nietrudno rozpozna" 7ielu nosi lady poparze, ma
metalowe pyty przytwierdzone do twarzy albo przepaski na oku, inni maj
ponaddzierane uszy, a w wi$kszoci przypadk!w jedna strona ich ciaa to praktycznie
wypalon blizna" 7szystkie te oznaki s pozostaociami po serii wystrza!w na
niewielki zasi$g" 1 wszystkie s powodem wielkiej dumy, por!wnywalnej z t, jak
owca pokazuje przyniesione z polowa szramy, czy z dum, z jak wspomina si$
ulubion wojenn ran$" +rzed bitw $iotacze O/owiu aduj do armatniej lu=y czysty
proch, metalowy rut, gwo-dzie i inne ostre przedmioty, a czasem nawet armatni
kul$" 5ast$pnie o/owiomiotacze przywizuje si$ cile do ramienia :gra grubymi
rzemiennymi pasami" 7ielu $iotaczy O/owiu zabiera na pole bitwy tlce si$ wiece,
kt!re umieszcza si$ pod naci$t sk!r na czaszce, bd- trzyma w z$bach" 1nne
powierza si$ osmolonym, miertelnie przeraonym i praktycznie guchym
<noblarom, kt!re przysiadaj na ramieniu :gra ruszajcego do boju" $iotacz O/owiu
prze przez pole bitwy w poszukiwaniu smakowitej, soczystej kompanii wroga" >eli
znajdzie takow w swoim zasi$gu, przykada wiece do sponki bombardy i uwalniaj
salw$ rozgrzanego metalu" +otwornej sile wystrzau towarzyszy oguszajcy haas, a
miercionony adunek niechybnie rozrywa przeciwnika" >eli komu uda si$
przetrwa salw$ to i tak, zanim zdy zorientowa si$ co zaszo, zza osony dymu
dopadnie go wrzeszczcy, na wp! szalony :gr, wymachujcy bombard ze
zwinnoci i wpraw, z jak przedstawiciele sabszych ras wadaj, maczugami"
"WACI: $iotacz o/owiu moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF
$uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,na
kompania z Ost+andu1 7bro,ni z $iddenheim1 No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z
4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 4hazadzi z 2r
4ra:ca (wiata, "eAdAcw i+kw" +onadto naley zauway, e :gry to dowiadczeni
najemnicy kt!rzy nie wchodz sobie w drog$" $iotacz o/owiu nigdy nie przyczy si$
do kompanii w kt!rej suy Ochroniarz"
$iotacz o/owiu, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1 lub S1C:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA ,I(8AC)A (3(WI":
,I(8AC)(3(WI" S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
K O R L L O R R J
#aksymalna K K M M M M K M N
7R(9`-A%CR): $iotacz o/owiu posiada :C:71:#1:0%&8, #%&83<S :<.@7
oraz '/((1 +%5&/.8"
)ASA!$ S-C;A*%:
!"#$ C*, S8RAC@, 8,-$"
7$C)A S)AR#A: >eli w dowolnej turze model :gra szaru,e na przeciwnika
znajdujcego si$ w odlegoci minimum >U, zadaje kademu wrogiemu
modelowi z kt!rym styka si$ podstawk jedno automatyczne tra*ienie wynikajce
z impetu szary" 'ra*ienie rozstrzyga si$ w oparciu o podstawow warto
wsp!czynnika SI3A" 'ra*ienie z impetu szary zadawane jest na samym pocztku
walki, zanim kt!rykolwiek z modeli zdy zaatakowa"
C%(7*ARL-(C@(!%IA: ,zi$ki pomocy 2nob+araJpochodni czas przeadowania
O/owiomiotacza zostaje skr!cony o jedn tur$" +onadto, jeeli mia miejsce
%IW$-A3Q naley wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e na skutek licznych
zaniedba <noblara o/owiomiotacz wybucha z pot$nym hukiem, dziao ulega
zniszczeniu, a :gr zostaje y/czona z akc,i!D natomiast 2K oznacza, e dzi$ki
zdolnociom rusznikarskim 2nob+araJpochodni gracz otrzymuje premi$ K1 do
rzutu na 8A7*< %IW$-A3"Z (3(WI(,I(8AC)A"

,om to wielgahne stwory. -a#om stopy wielkie #ak konie. Wim o tym, bo cae
ich mnstwo zadeptao tamte pole, bez maa dwa tygodnie temu. )rzeca to p
wozu kapusty, ktra rycho nie odro"ni. ,ysza em, co niby robiom dla armii.
+upie som, ale #ak siem pokae wroga i powi Cbi#;>, pewnikiem p#dom.
2arowanemu koniu nie gapie siem w zemby, nie9 ,ysza em, e wykopu#$
martwych i #edzom ich, wicie9 ,tary Bob gada ty, co niby #edzom psy; )sy,
powiadam; 2o czeg to dochodzi, #e"li nasz (arl <ranz czymie te stwory w
imperialnych szeregach. )owiadam wam, adyn z nich nie byndzie siem tu
krenci 3 o nie; /mierdzom #ak owcze zady i ob#edz$ nas ze wszystek, co mamy.
- Rilker Kohl, wieniak
W Wa ar rh he ei im m

F FE E | | S S t t r r o o n n a a
( (c ch hr ro on ni ia ar rz z: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: E2 )K
#(3!: 32 )K
-RS8I# !R"#$%$: K22 -"%K8$
-(!S8AWKA: 42 + 42 ,,
Stary wiat to niebezpieczne miejsce, szczeg!lnie dla os!b, kt!re maj zwyczaj
m!wienia tego, co myl, osobowoci niepospolitych, obywateli pot$nych lub
wyra-nie bogatych" +oniewa tego typu persony nie s rzadkoci, nie mona si$
dziwi, e powstaa klasa zawodowych stranik!w, kt!rych g!wnym zadaniem jest
ochrona tyk!w ich szanownych chlebodawc!w przed nieprzyjemnymi
niespodziankami" (upcy i osoby pochodzenia szlacheckiego niemal zawsze maj na
swym utrzymaniu grup$ ochroniarzy do obrony przed bli-nimi, kt!rzy -le im ycz
czy te trzymania na dystans ebrak!w, w!cz$g!w i innego taatajstwa" :chroniarze
r!ni si$ stopniem wyszkolenia I od nieudolnie udajcych wpraw$ obuz!w do
weteran!w tworzcych co w rodzaju prywatnej armii" >ednak zdecydowana
wi$kszo to po prostu drobne opryszki, kt!re ciesz si$ z tego, e paci si$ im za bicie
spokojnych obywateli"
:gry stanowi elit$ wr!d ochroniarzy" S to ogromne i brutalne stwory, kt!re
postaw znacznie przewyszaj czowieka" (r!luj oczywicie r!nych rozmiar!w
okrge kaduny, od ledwie pulchnych po prawdziwie kolosalne" 7 odr!nieniu od
'udzi brzuszyska :gr!w nie skrywaj zbyt wiele tuszczu, lecz skadaj si$ z w$z!w
mocnych mi$ni, kt!re rozcigaj si$, by uatwi ogrom poeranie szczeg!lnie duego
poywienia" 7ielko kaduna okrela si$ i status :gra"
"WACI: Ochroniarz moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,na kompania z
Ost+andu1 7bro,ni z $iddenheim1 No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z
@artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 4hazadzi z 2r 4ra:ca (wiata,
"eAdAcw i+kw" +onadto naley zauway, e :gry to dowiadczeni najemnicy
kt!rzy nie wchodz sobie w drog$" Ochroniarz nigdy nie przyczy si$ do kompanii
w kt!rej suy $iotacz o/owiu"
Ochroniarz, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1 lub S1C:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA (C@R(%IAR)A:
(C@R(%IAR) S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
K O R L L O R R J
#aksymalna K K M M M M K M N
7R(9`-A%CR): Ochroniarz posiada #%&83<S :<.@7, (%.7%S8 B:>:74 oraz
./,51 +%5&/.8"
)ASA!$ S-C;A*%:
!"#$ C*, S8RAC@, 8,-$"
7$C)A S)AR#A: >eli w dowolnej turze model :gra szaru,e na przeciwnika
znajdujcego si$ w odlegoci minimum >U, zadaje kademu wrogiemu
modelowi z kt!rym styka si$ podstawk jedno automatyczne tra*ienie wynikajce
z impetu szary" 'ra*ienie rozstrzyga si$ w oparciu o podstawow warto
wsp!czynnika SI3A" 'ra*ienie z impetu szary zadawane jest na samym pocztku
walki, zanim kt!rykolwiek z modeli zdy zaatakowa"
C%(7*ARL"WACA: Ogr moe pr!bowa unikn tra*ienia pociskami
wystrzelonymi z broni dystansowe," +o udanym tra*ieniu ale przed wykonaniem rzutu
na zranienie naley rzuci K> za kade tra*ienie" 7ynik 1K oznacza, e :growi
udao si$ unikn pocisk!w" >eeli rzut zakoczy si$ niepowodzeniem, a
przeciwnik wykona udany test zranienia, ochroniarz wci moe skorzysta z
ewentualnej Ochrony Pancerza lub Ochrony $agiczne, jeli takow dysponuje"
+odobnie jak w przypadku Ochrony $agiczne, take rzut 2nob+araJuwagi nie
podlega mody=ikacjom wynikajcym z SI3$ broni" 5awet jeli tra=ienie znosi
Ochron. Pancerza w caoci, to modelowi przysuguje rzut 2nob+araJuwagi i ma
prawo skorzysta z niego w zgodnie z podanymi zasadami"

( (& &n ni io om mi is st tr rz z: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: F2 )K
#(3!: 42)K
-RS8I# !R"#$%$: K42 -"%K8$
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
:gniomistrz to krasnoludzki ekspert w obsudze ba+ist, dzia/, dzia/ ogniowych, katapu+t
oraz moAdzierzy i organek" (ompania (rasnolud!w, kt!ra chce wykorzysta machiny
wo,enne najwczeniej nie moe oby si$ bez ogniomistrza" 5ie idzie jedynie o to, e
potra=i on naprawi uszkodzenia tych bezcennych machin, lecz take o to, e dzi$ki
jego niezr!wnanej wiedzy na ich temat, potra=i doskonale pokierowa druyn obs/ugi"
"WACI: Ogniomistrz moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF 4hazadzi z
2r 4ra:ca (wiata"
Ogniomistrz, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9" +onadto, ogniomistrz moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
7A*IS8$KA: 7 czasie kadej potyczki model moe przerzuci jeden
dowolny rzut 4ostk ;rty+ery,sk, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
C@ARAK8R%IK: Ogniomistrz moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
R"S)%IKAR)F Ogniomistrz jest mistrzem rusznikarstwa, a posiadana wiedza
pozwala unika mu wielu niebezpiecznych sytuacji" >eeli mia miejsce
%IW$-A3Q naley wykona rzut K>" 7ynik 2K oznacza, e dzi$ki
zdolnociom rusznikarskim ogniomistrz otrzymuje premi$ K1 do rzutu na
8A7*< %IW$-A3"Z ,AC@I%$ W(;%%;"

C@ARAK8R$S8$KA (C%I(,IS8R)A:
(C%I(,IS8R) S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
O L L O L H R H N
#aksymalna L J K L M O M L HP
7R(9`-A%CR): Ogniomistrz posiada 0:+@. (.%S5:'3,@7, #3S8(1/0
(.%S5:'3,8(1 oraz '/((1 +%5&/.8" +onadto, wedle wyboru gracza
:<51:#1S0.8 posiada B%'1S0S, ,81%C:, ,81%C: :<51:7/, (%0%+3'0S,
#:_,81/.8 lub :.<%5(1"
)ASA!$ S-C;A*%:
!R"#$%A (7S3"CI, (!-(R%(:? %A ,ACI< Y2Z, 8R"!%$ !( )A7ICIA"
%I%AWI:?: (hazadzi 51/5%71,8A @not+ingw, 2nob+arw, 2ob+inw, Cobgob+inw,
Orkw1 )zarnych Orkw oraz 4rasno+udw )haosu i 0ykocentaurw"
%I"S8<-*IW(:?: (hazadzi walcz ze wciek determinacj i jedynie w
ostatecznoci opuszczaj swoje pozycje" (hazadzi okrelajc dystans ucieczki
wykonuj rzut 3K> odrzucajc kostk$ z najwyszym wynikiem"
(C%I(,IS8R): Ogniomistrz, aby e=ektywnie uywa machiny wo,enne, musi dowodzi
druyn obs/ugi zoon z dw!ch modeli stronnikw )zobacz R()!)IA3 ++II:
,AC@I%$ W(;%%*"
S)A%ICF 7 kompaniach (rasnolud!w suy wielu wyszkolonych robotnik!w z
kt!rych ogniomistrz moe zrobi odpowiedni uytek" +rzed rozpocz$ciem
rozgrywki ogniomistrz moe okopa machin. wo,enn" 3mocniona machina wo,enna
traktowana jest w *azie strze+ania tak jakby znajdowaa si$ za oson ci.k i tak
jakby bronia przeszkody w *azie wa+ki wr.cz" Druyna obs/ugi moe obraca machin.
wo,enna by ta moga wystrzeli, lecz jeli machina wo,enna zostanie poruszona w
inny spos!b lub zniszczona, take barykada ulega zniszczeniu"
"-(RC)$W(:?: (rasnolud w biegu jest nieust$pliwy niczym nast$pujce po
sobie pory roku, a jego poch!d jest praktycznie nie do powstrzymania" #odel
(rasnoluda moe biec, nawet jeli wr!g znajdzie si$ na tyle blisko, by
powstrzyma bieg"
)A7(7(%%$ *<K: &ho (rasnoludowie znani s ze swej niespotykanej odwagi,
istnieje co, co budzi w nich niemal zabobonny l$k" (hazadzi, istoty z gruntu
praktyczne i twardo stpajce po ziemi, nie mogc poj natury egzystencji oraz
co gorsza nie mogc przegna zagroenia ostrzem topora s podatni na <.:8S,
jak wywouj w nich istoty eteryczne"
Fantasy Skirmish

FF | S t r o n a
( (r r/ /y yn na an ns s: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K21 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
:rdynansi, czasem zwani take giermkami, towarzysz dow!dcom w bitwie i w czasie
podr!y, zdobywajc dowiadczenie i umiej$tnoci przydatne w walce" 8azwyczaj
wywodz si$ z rod!w szlacheckich, jednak rzadko ich obowizki wykraczaj poza
zaj$cia godne sucych" 8wykle ich jedynym zadaniem jest przynoszenie jada i
napitku swoim opiekunom lub zajmowanie si$ rumakiem i uprz$ dow!dcy" &i$ka
praca ma nauczy ich pokory i wytrzymaoci na trudy, a take przygotowa do bycia
o=icerem lub rycerzem" ,ow!dca ordynansa ma obowizek wprawia go w sztuce
wojennej, cho wielu zaniedbuje wykonywania wymaganych wicze szermierki i
taktyki" Synowie wpywowych arystokrat!w s ordynansami zaledwie przez kilka
miesi$cy, natomiast biedniejsi modziecy musz czeka cae lata na ceremoni$
mianowania lub pasowania"
"WACI: Ordynans moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 -ycerzy 2raa+a1 7bro,n chorgiew
z 4is+eHa1 Piraci z @artosy i Psy o,ny"
Ordynans, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1 lub S0.8/'/&(1&9" +onadto, Ordynans moe nauczy si$
jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
K"C@AR): Ordynans odkry w sobie niezwyke zdolnoci kucharskie, a
przygotowywane przez najmit$ potrawy potra=i zaspokoi
najwybredniejsze nawet gusta" 'imit modeli druyny w szeregach kt!rej
suy Ordynans zostaje zwi$kszony o ;1 )naley jednoczenie zauway,
e liczba modeli w kompanii nie moe przekroczy 22 postaci*"
(R!$%A%S(W$: Ordynans znacznie zwi$kszajc moliwo e=ektywnego
przekazywania rozkaz!w" Ordynans, kt!ry znajduje si$ w zasi$gu
dowodzenia ,:7@,&4, zwi$ksza ten zasi.g o kolejne K>U"
SA%I8ARI"S): >eeli Ordynans bra udzia w rozgrywce, a w trakcie sekwenc,i
po potyczce nie wykonywa rzutu na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9 to
w trakcie rozgrywania biecej sekwenc,i po potyczce moe uy swych
zdolnoci by pom!c y/czonemu z akc,i! modelowi ,:7@,&4" >eeli
Ordynans zajmuje si$ ,:7@,&A to gracz wykonujc rzut K>> w 8A7*I
-(WA#%$C@ (7RA#9 dla y/czonego z akc,i! bohatera traktuje wyniki
,AR8W$, WI*(KR(8%I )RA%I(%$, RA%A %(CI, RA%A R<KI,
S8R)ASKA%A %(CA, RA%A K*A8KI -IRSI(W;, (:*-I(%$, S8AR
W(;%% RA%$, "S)K(!)%I "K3A!" %RW(WC(, RA%A
!3(%I, C3<7(KI RA%$ jako -(WR=8 !( )!R(WIA"
C@ARAK8R$S8$KA (R!$%A%SA:
(R!$%A%S S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O O O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): Ordynans posiada S804'/0, #1/&8, C3( oraz '/((1 +%5&/.8 i
0%.&8S"
)ASA!$ S-C;A*%:
(-IK"%: >eeli ,:7@,&% kompanii w szeregach kt!rej suy najmita w wyniku
dziaania S8AR$C@ W(;%%$C@ RA% lub C3<7(KIC@ RA% )zobacz 8A7*A
-(WA#%$C@ (7RA#9 w R()!)IA* +IIII: KA,-A%IA* b$dzie musia
opuci potyczk$, to take Ordynans opuszcza rozgrywk$ i opiekuje si$
,:7@,&A, kt!ry b$dzie wraca do peni si w obozowisku"
(R!$%A%S: 5ajmita zosta wynaj$ty i przeszkolony tak, by strzeg ,:7@,&4
druyny w szeregach kt!rej suy" >eeli na pocztku tury kompanii Ordynans nie
znajduje si$ w odlegoci do >U od ,:7@,&4 automatycznie podlega e=ektom
zasady specjalnej <C3+:0%" +onadto, jeeli ,:7@,&% zostanie y/czony z akc,i!
take model Ordynansa uznaje si$ za y/czony z akc,i!" 5aley jednak zauway, e za
wyczony w ten spos!b z potyczki model nie naley w trakcie sekwenc,i po potyczce
wykonywa rzut!w na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9"
#$WA 8ARC)A: +osuszny i lojalny Ordynans gotowy jest bez wahania powi$ci
swe ycie w obronie ,:7@,&4" 7 grze odzwierciedla to zasada zgodnie z kt!r
Ordynans, jeli stoi w odlegoci do 2U od trasy szary, automatycznie zdaje test
I%IC;A8$W$ i prze,mu, szare, kt!rej celem jest ,:7@,&% kompanii" >eli
szaru,cy model wzbudza S0.%&9, jako podstaw$ testu naley uy wartoci
wsp!czynnika CC@$ -R)$W=!C) ,:7@,&4 b$dcego celem szary"
- -o o& &r ro om mc ca a 8 8r ro oP PP Pi i: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 21 )K
#(3!: 12 )K
-RS8I# !R"#$%$: K24 -"%K8$
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
(hazadzi s nade wszystko bardzo dumnymi istotami i nie radz sobie z porakami
czy osobist strat" 7 obliczu osobistej tragedii (rasnolud jest bezradny" Strata kogo
z rodziny, utrata bogactwa, tudzie nie dotrzymanie danej obietnicy moe powanie
zachwia r!wnowag umysow (rasnoluda" #odzi, zakochani (rasnoludowie nie
potra=i si$ r!wnie pozbiera po odtrceniu ich mioci" Bez wzgl$du na przyczyn$
odczuwania uszczerbku na honorze, porzucaj ono rodziny i przyjaci!, skazujc si$
na wygnanie" +ozostawiaj za plecami sw rodzinn twierdz$ i ruszaj moliwie
daleko w dzicz, rozpami$tujc ao istnienia" 8rywaj z twierdz wszelkie wi$zy i
rozpaczliwie szukaj mierci w polowaniach na wielkie potwory" (hazadzi tacy nosz
miano +ogromc!w" S surowymi i maom!wnymi indywiduami, nie chwal si$
swymi czynami i jedynie ich okrutnie poznaczone bliznami ciaa s wiadectwem
potyczek z 0rollami, gigantami, smokami i innymi potworami"
+ogromcy =arbuj wosy na jasny pomaracz i usztywniaj je wiskim
sadem, by sterczc budzia strach" Spos!b ich ycia sprawia, e wi$kszo osiga
wyznaczony sobie cel i odnajduje mier z rk kt!rej z kolejnych bestii napotkanej na
swej drodze" S jednak i tacy, mniej szcz$liwi, kt!rym udaje si$ przetrwa 6 to ci
najwytrwalsi, najszybsi i najbardziej zdeterminowani" @w spos!b naturalnej selekcji,
WodsiewaX tych, kt!rzy nie maj dostatecznie wyjtkowych umiej$tnoci" #ona by
zatem pewnym, e napotkany +ogromca, b$dzie kim skrajnie odpornym,
gwatownym i szalenie wr$cz niebezpiecznym"
"WACI: Pogromca 'ro++i moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy
czarownic, $uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu, 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci
z @artosy, Psy o,ny i Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia" (rasnoludowie syn z g$bokiej
niech$ci jak darz /l=!w, jeeli (rasnolud zostanie wynaj$ty przez druyn. w
szeregach kt!rej suy /l=, warto 2:C,3 wypacanego Pogromcy 'ro++i zostaje
podwojona"
Pogromca 'ro++i, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1 i S1C:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA -(CR(,C$ 8R(**I:
-(CR(,CA S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
O L O O L H R H HP
#aksymalna L J K L M O M L HP
7R(9`-A%CR): Pogromca 'ro++i posiada dwa 0:+:.4 (.%S5:'3,8(1/ oraz
B.:[ 71/'(A"
)ASA!$ S-C;A*%:
FA%A8$K1 (!-(R%(:? %A ,ACI< Y2Z, -(CR(,CA1 8(-(R$ -(CR(,C$1
8R"!%$ !( )A7ICIA"
%I%AWI:?: 0rollob!jcy 51/5%71,8A @not+ingw, 2nob+arw, 2ob+inw,
Cobgob+inw, Orkw1 )zarnych Orkw oraz 4rasno+udw )haosu i 0ykocentaurw"
%I"S8<-*IW(:?: (rasnoludowie walcz ze wciek determinacj i jedynie w
ostatecznoci opuszczaj swoje pozycje" Pogromca 'ro++i okrelajc dystans ucieczki
wykonuje rzut 3K> odrzucajc kostk$ z najwyszym wynikiem"
"-(RC)$W(:?: (rasnolud w biegu jest nieust$pliwy niczym nast$pujce po
sobie pory roku, a jego poch!d jest praktycznie nie do powstrzymania" #odel
(rasnoluda moe biec, nawet jeli wr!g znajdzie si$ na tyle blisko, by
powstrzyma bieg"
)A7(7(%%$ *<K: &ho (rasnoludowie znani s ze swej niespotykanej odwagi,
istnieje co, co budzi w nich niemal zabobonny l$k" (hazadzi, istoty z gruntu
praktyczne i twardo stpajce po ziemi, nie mogc poj natury egzystencji oraz
co gorsza nie mogc przegna zagroenia ostrzem topora s podatni na <.:8S,
jak wywouj w nich istoty eteryczne"

W Wa ar rh he ei im m

1 12 22 2 | | S S t t r r o o n n a a
- -o or ry y' 'a ac cz z z z' 'O Oo ok k: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 32 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K14 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
#edycy i 5ekromanci potrzebuj staych dostaw wieych zwok, zar!wno dla cel!w
naukowych, jak i dla bardziej mrocznych potrzeb" 8dobycie ich w spos!b zgodny z
prawem jest trudne, dlatego czarnoksi$nicy i medycy musz korzysta z usug
porywaczy zwok" >est to niewdzi$czna praca, ale do dobrze patna" 5ajlepsze, czyli
najwiesze ciaa s sprzedawane po bardzo wysokich cenach" %le ich zdobycie czy
si$ z ogromnym ryzykiem" Stranicy, kapani #orra i owczy czarownic bacznie
pilnuj cmentarzy i surowo karz wszelkich intruz!w"
"WACI: Porywacz zw/ok moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF Psy o,ny1
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1 Nieumar/a wita hrabiego Hon )arstein
oraz Nieumar/y orszak ksi.ne, 5ahmi, Nieumar/y poczet 4rwawych @mokw oraz
Nieumar/y sabat rodu Nekrarch i Nieumar/y tabor +udu @trigosu" 5aley zauway, e
porywacz zw/ok nigdy nie przyczy si$ do kompanii w kt!rej suy model
podlegajcy zasadzie specjalnej ,3&9:754"
Porywacz zw/ok, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S1C:74&9 lub S84B(:&1:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA -(R$WAC) )W3(K:
-(R$WAC))W3(K S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O O O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): Porywacz zw/ok posiada S804'/0, 0:+@. B:>:741 '%0%.51S
S80:.#:7A i '/((1 +%5&/.8 oraz '15S T 9%("
)ASA!$ S-C;A*%:
-(CAR!A: 7szystkie modele podlegajce zasadzie specjalnej ,3&9:754
51/5%71,8A porywaczy zw/ok" 7i$cej in=ormacji na temat zasad 51/5%71&1
znajduje si$ w R()!)IA* 4III: -S$C@(*(CIA"
-(R$WAC) )W3(K: 'imit modeli 7ombie kompanii Nieumar/ych w szeregach
kt!rej suy porywacz zw/ok zostaje zwi$kszony o ;1" +onadto, obyci ze zmarymi
porywacze zw/ok mog przerzuci nieudany test S0.%&93 i <.:84 wywoywany
przez modele podlegajce zasadzie specjalnej 51/3#%.C4" 7ynik drugiego
rzutu jest ostateczny"
"KR$WA%I SI<: Porywacz zw/ok do mistrzostwa opanowa sztuk$ ukrywania si$"
,op!ki najmita pozostaje w odlegoci do 1U od dowolnego elementu terenu
wie,skiego, przeciwnik musi wykona udany test I aby zaszarowa6 lub ostrzela,
take magicznymi pociskami, model porywacza zw/ok )cho model nadal odczuwa
skutki zakl$ obszarowych oraz takich, kt!re nie wymagaj by rzucajcy zakl$cie
#%< widzia cel*"

- -o os sz z0 0k ki i' 'a ac cz z z zO Oo ot ta a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 11 )K
#(3!: 32 )K
-RS8I# !R"#$%$: K2> -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
8 dala od zwykych szlak!w handlowych, miast i =arm, mona spotka (rasno
ludzkich poszukiwaczy zota, przepukujcych piasek w rzece i przeszukujcych
oyska strumieni w poszukiwaniu wypukanego z g!r kruszcu" 7i$kszo
zotononych p!l na terenach zamieszkaych zostaa ju wyczerpana, dlatego
poszukiwacze najwi$cej czasu sp$dzaj w odlegych i niebezpiecznych g!rach oraz
innych, dzikich krainach" 'icz na to, e znajd du y$ zota i uda im si$ j
utrzyma w swym posiadaniu, albo e zd wybra cae zoto, zanim zrobi to inni"
>ednak tylko nielicznym udaje si$ zachowa swe znalezisko w tajemnicy, nawet jeeli
rzeczywicie moe ono uczyni ich bogatymi" 7ie o odkryciu zota rozchodzi si$
byskawicznie i wok! takiego miejsca w cigu jednej nocy moe powsta miasto I
r!wnie szybko opuszczane, gdy tylko ya zostanie wyczerpana" <orczka zota jest
jednym z niewielu powod!w, jakie s w stanie wycign na powierzchni$ ziemi
(hazad!w"
"WACI: Poszukiwacz z/ota moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF
$uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z
$iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z
4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 4hazadzi z 2r
4ra:ca (wiata, 4u+t @ybarytw" (rasnoludowie syn z g$bokiej niech$ci jak darz
/l=!w, jeeli (rasnolud zostanie wynaj$ty przez druyn. w szeregach kt!rej suy
/l=, warto 2:C,3 wypacanego poszukiwaczowi z/ota zostaje podwojona"
Poszukiwacz z/ota, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1 lub S1C:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA -(S)"KIWAC)A )3(8A:
-(S)"KIWAC) S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
O M L O L H R H N
#aksymalna L J K L M O M L HP
7R(9`-A%CR): Poszukiwacz z/ota posiada S804'/0, 5%,81%(, #C:0 B:>:74
oraz 9/C# i +%5&/.8 8 <.:#.1'3" +onadto, krasnoludzki najmita posiada #%+S
S(%.B@7 i '%0%.51S S80:.#:7A mocowan na uchwycie, dzi$ki czemu
poszukiwacz z/ota moe uywa +atarni bez zajmowania rk"
)ASA!$ S-C;A*%:
(!-(R%(:? %A ,ACI< Y2Z, 8R"!%$ !( )A7ICIA"
KR)-KI: Poszukiwacz z/ota w czasie w$dr!wek nabra niesamowitej krzepy"
5ajmita moe nosi +%5&/.8 8 <.:#.1'3 ignorujc ujemne mody=ikatory do
I i S)"
,A-A SKAR7=W: +o latach w$dr!wek traktami Starego wiata poszukiwacz z/ota
zgromadzi kolekcj$ wielu r!nych map z kt!rych korzysta przy kadej
nadarzajcej si$ okazji" >eeli (rasnolud przeyje potyczk., przed wykonaniem
rzutw na eksp+orac,., naley wykona rzut K> kt!rego wynik odczytany z 8A7*I
,A-A SKAR7=W okreli rezultat jaki przyniosa wyprawa poszukiwacza z/ota"
%I%AWI:?: (hazadzi 51/5%71,8A @not+ingw, 2nob+arw, 2ob+inw, Cobgob+inw,
Orkw1 )zarnych Orkw oraz 4rasno+udw )haosu i 0ykocentaurw"
%I"S8<-*IW(:?: (rasnoludowie walcz ze wciek determinacj i jedynie w
ostatecznoci opuszczaj swoje pozycje" (hazadzi okrelajc dystans ucieczki
wykonuj rzut 3K> odrzucajc kostk$ z najwyszym wynikiem"
"-(RC)$W(:?: (rasnolud w biegu jest nieust$pliwy niczym nast$pujce po
sobie pory roku, a jego poch!d jest praktycznie nie do powstrzymania" #odel
(rasnoluda moe biec, nawet jeli wr!g znajdzie si$ na tyle blisko, by
powstrzyma bieg"
)A7(7(%%$ *<K: &ho (rasnoludowie znani s ze swej niespotykanej odwagi,
istnieje co, co budzi w nich niemal zabobonny l$k" (hazadzi, istoty z gruntu
praktyczne i twardo stpajce po ziemi, nie mogc poj natury egzystencji oraz
co gorsza nie mogc przegna zagroenia ostrzem topora s podatni na <.:8S,
jak wywouj w nich istoty eteryczne"
8A7*A ,A-A SKAR7=W -(S)"KIWAC)A )3(8A
K> R)"*8A8
1 8R(**(W$ SKAR76 Poszukiwacz z/ota prowadzony przez wyrysowan przed
wiekami map$ tra=ia do ukrytej pod wzg!rzami pieczary" (rasnolud
oszoomiony widokiem kosztownoci zostaje zaszarowany przez trolla, kt!ry
zamieszka w jaskini" >eeli (rasnolud pokona stwora ilo znalezionych przez
kompani$ w czasie *azy eksp+orac,i upw zostaje zwi$kszona o ;K3"
2L3 FA3S)$WA ,A-A6 (rasnolud bardzo szybko wraca z wyprawy, przeklinajc
pod nosem tw!rc!w =aszywej mapy"
4L1 S-*B!R(WA%$ SKAR7IC6 +oszukiwacz zota odnajduje spldrowany
skarbiec" 1lo znalezionych przez kompani$ w czasie *azie eksp+orac,i upw!
zostaje zwi$kszona o K1"
> -IW%ICA6 7 czasie wyprawy (rasnolud odnajduje wypenion po brzegi
Piwem 0ugmana beczk$, kt!ra zostaje opr!niona przed rozpocz$ciem kolejnej
potyczki3

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

121 | S t r o n a
R Ro oz zJ JI I5 5n ni ik k: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K2E -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,, Y-IS)(Z
12 + 21 ,, YWIR)C@,Z
.ozb!jnicy grasuj na drogach Starego wiata, napadaj na powozy i podr!nych"
+ozuj na arystokrat!w wiata przest$pczego, nosz maski i zachowuj si$ elegancko
wobec o=iar" 5awet podczas pracy s nieskazitelnie ubrani, a w wielu rejonach
wsp!zawodnicz ze sob w jakoci swego ubrania i liczbie obrabowanych pojazd!w"
+re=eruj obszerne paszcze, narzucone na biae koszule )oczywicie jedwabne*, na
gowie nosz tr!jktne kapelusze z przynajmniej jednym duym i bardzo kolorowym
pi!rem" 3waaj si$ za romantycznych otr!w, a nie za zwykych rabusi!w"
.ozb!jnicy z koniecznoci s wymienitymi je-d-cami, kt!rzy potra=i zmusi konia
do galopu nawet w najtrudniejszym terenie" S r!wnie niezgorszymi strzelcami"
5ajch$tniej z bezpiecznej odlegoci eliminuj eskort$ lub pocig" &z$sto te maj do
czynienia z niebezpiecznymi potworami zamieszkujcymi lasy"
"WACI: -ozb,nik moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga1 7bro,ni z $iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu
oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1
4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+, "eAdAcw i+kw1 4u+t @ybarytw1 Nieumar/a wita
hrabiego Hon )arstein oraz Nieumar/y orszak ksi.ne, 5ahmi i Nieumar/y sabat rodu
Nekrarch" 5aley zauway, e rozb,nik nigdy nie przyczy si$ do kompanii w
kt!rej suy stranik drg"
-ozb,nik, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1, S0.8/'/&(1&9 lub S84B(:&1:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA R()7=;%IKA:
R()7=;%IK S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O L O O H O R J
#aksymalna M K K L L O K L N
RASA: S) WW "S S W8 #W I A C-
(o bojowy Q O P O I I O H M
7R(9`-A%CR): -ozb,nik posiada S804'/0, par$ +1S0:'/0@7, .%+1/. i
+C%S8&8 )traktowany w czasie 7%'(1 7.S&8 jako +3('/.8* oraz (:51%
B:>:7/<: i S1:,C: T 3+.8A2"
)ASA!$ S-C;A*%:
C*%$ S8R)A3: -ozb,nik, uywajc pisto+etw potra=i skutecznie razi kryjcych si$
za zasonami przeciwnik!w" #odel strzelajc do celu za zason, ignoruje
ujemne mody=ikatory do tra*ienia jakie zapewnia osona +ekka, a na potrzeby testu
tra*ienia osona ci.ka traktowana jest jak osona +ekka"
KAWA*R)$S8A: -ozb,nik biegle je-dzi konno" +onadto, dzi$ki umiej$tnoci
najmita moe przerzuci nieudany test ,eAdziectwa, wynik drugiego rzutu jest
ostateczny"
RA;8AR: -a,tar jest dowiadczonym strzelcem i z mistrzowsk wpraw posuguj$
si$ wszelkiego rodzaju prochowymi pistoletami" 5ajmita uzbrojony w par.
pisto+etw moe w *azie strze+ania odda strza z obu pistolet!w" +onadto rozb,nik
moe strzela z pistoletu w kadej turze ignorujc zasad$ wymaga przygotowania"
R()7=;%IK: 5ajmita trudnicy si$ rozbojem nie przepuci adnej okazji by
wypeni sakwy kosztownociami" +o zakoczeniu kadej potyczki naley
wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza, e rozb,nik okrad swych pracodawc!w, a
druyna w *azie eksp+orac,i odnajduje jedn cz$ upw mniej ni wynika to z rzutu
na eksp+orac,."

R Ry yc ce er rz z n na a5 5e em mn ny y: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 12 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K22 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,, Y-IS)(Z
12 + 21 ,, YWIR)C@,Z
0ak jak wojownicy z niszych warstw spoecznych mog zosta najemnikami, tak
giermkowie i szlachcice mog zaproponowa wynaj$cie swych onierskich
umiej$tnoci jako najemni rycerze" 0acy rycerze s g!wnie utytuowanymi
arystokratami z zamiowaniem do przyg!d albo dowiadczonymi kawalerzystami,
pochodzcymi z niszych warstw spoeczestwa, kt!rzy w czasie bitwy ustawiaj si$
w czoowych szeregach wojska" 5ad reguami honoru i rycerskoci g!ruj wzgl$dy
=inansowe, a niekt!rzy z rycerzy najemnych z braku zatrudnienia wcielaj si$ w role
zabijak!w" 7ybieraj sobie odpowiedni most lub kawaek drogi, a p!-niej wyzywaj
na pojedynek kadego uzbrojonego podr!nego, yjc z rabowania tych, kt!rych
pokonali"
"WACI: -ycerz na,emny moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy
czarownic, $uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z
$iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 -ycerzy 2raa+a,
7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1
4u+t 4armazynowe, )zaszki1 4u+t @ybarytw, Nieumar/y poczet 4rwawych @mokw"
-ycerz na,emny, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1 lub S1C:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA R$CR)A %A;,%C(:
R$CR) S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L L O L O H L H J
#aksymalna M K K L L O K L N
RASA: S) WW "S S W8 #W I A C-
(o bojowy Q O P O I I O H M
7R(9`-A%CR): Na,emny rycerz posiada S804'/0, #1/&8, (:+1S, 0%.&8S i
&1S2(1 +%5&/.8 oraz (:51% B:>:7/<: i S1:,C: T 3+.8A2"
)ASA!$ S-C;A*%:
KAWA*R)$S8A: -ycerz na,emny biegle je-dzi konno" +onadto, dzi$ki umiej$tnoci
najmita moe przerzuci nieudany test ,eAdziectwa, wynik drugiego rzutu jest
ostateczny"

W Wa ar rh he ei im m

1 12 22 2 | | S S t t r r o o n n a a
S Sk kr ry yJ Ja a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 21 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: KF -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
8naczna cz$ obywateli Starego wiata nie potra=i czyta ani pisa" Each skryby
cieszy si$ wi$c duym powaaniem" +rawie kady orodek wadzy, jednostka
wojskowa lub zakon religijny potrzebuj znacznej liczby skryb!w do prowadzenia
ksig i rachunk!w" 1stniej take skrybowie, kt!rzy pracuj dla potrzeb zwykych
'udzi, piszc za nich listy lub odczytujc otrzymane wiadomoci" Skrybowie s lud-mi
wyksztaconymi i oczytanymi" 7ielu z nich decyduje si$ na bardziej zaszczytn karier$
prawnika lub uczonego" 5iekt!rzy, znueni czytaniem o przygodach innych 'udzi,
wyruszaj na szlak, by zapisa w kronikach ludzkoci rozdzia o wasnych wyczynach"
8azwyczaj znaj kilka j$zyk!w obcych, s zatem doskonaymi towarzyszami dalekich
wypraw"
"WACI: @kryba moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy czarownic,
$uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,na
kompania z Ost+andu, 7bro,ni z $iddenheim, No/nierze z -eik+andu, 7bro,n chorgiew z
4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia oraz 4u+t Ducha
)haosu1 4u+t Dzieci 7ag/ady1 4u+t @ybarytw1 4u+t Purpurowe, D/oni1 4rasno+udw )haosu z
7orn #zku+, Nieumar/a wita hrabiego Hon )arstein, Nieumar/y orszak ksi.ne, 5ahmi,
Nieumar/y poczet 4rwawych @mokw1 Nieumar/y sabat rodu Nekrarch, Nieumar/y tabor +udu
@trigosu"
@kryba, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci %(%,/#1&(1&9" +onadto, skryba moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
7"C@A*8R: 5iekt!rzy skrybowie to uzdolnieni buchalterzy, nieustanie
szukajcy w ksi$gach przychod!w i rozchod!w sposob!w na
zwi$kszenie zysku" 7 trakcie sekwenc,i po potyczce, jeli skryba nie zosta
y/czony z akc,i!, na potrzeby zasad sprzeday upw! druyna traktowana
jest tak jakby sprzedaa jedn cz$ upu! wi$cej, ni ma to =aktycznie
miejsce"
K(%(,F 5ajmita posiada naturaln smykak$ do interes!w i potra=i
bardzo racjonalnie zagospodarowa majtkiem druyny" 7 trakcie
sekwenc,i po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw! druyna
traktowana jest tak jakby liczba modeli w kompanii bya o jeden poziom
nisza, ni ma to =aktycznie miejsce )do minimalnego poziomu 1L3
modeli*"
(7I#$:WIA8: @kryba w swoim yciu wiele podr!owa, zdobywajc
rozleg wiedz$" Druyna w kt!rej suy najmita otrzymuje premi$ ;1 do
rzutu na eksp+orac,.3
C@ARAK8R$S8$KA SKR$7$:
SKR$7A S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L R R O O H O H K
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): @kryba posiada S804'/0 i (%<%5/("
)ASA!$ S-C;A*%:
)W(; SKR$7$: @kryba moe uy zwoj!w przed rozpocz$ciem rozgrywania
potyczki" +o rozoeniu zwoj!w naley wykona rzut K> kt!rego wynik
odczytany z 8A7*I )W(;=W SKR$7$ okreli zawarto pism posiadanych
przez najmit$"
S Sk kr ry yt to oJ JI I5 5c ca a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 42 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K34 -"%K8$
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
8abijanie za pienidze nie jest niczym niezwykym w Starym wiecie" 2onierze i
najemnicy w taki spos!b zarabiaj na od" >ednake niewielu wojownik!w osiga
poziom skutecznoci skrytob!jc!w" 5ajemni zab!jcy s doskonale wyszkolonymi
mistrzami skrytob!jczej walki i potra=i posugiwa si$ szerokim asortymentem broni"
7i$kszo korzysta te z r!nego rodzaju trucizn" 5ajlepsi skrytob!jcy potra=i zabi
wyznaczon o=iar$ w mgnieniu oka i wyco=a si$, nie pozostawiajc nawet ladu
swojej obecnoci" 1ch usugi s cz$sto opacane przez arystokrat!w, a nawet przez
organizacje religijne" Skrytob!jc!w zwykle nie obchodzi charakter zlecenia ani osoba
zleceniodawcy" 1nteresuje ich tylko trudno misji i wysoko zapaty" 7i$kszo
skrytob!jc!w dziaa samotnie, cho w niekt!rych miastach istniej gildie
skrytob!jc!w, pos$pnych, miertelnie niebezpiecznych wyznawc!w (haina I +ana
#orderstwa"
"WACI: @krytob,ca moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci
z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 4u+t Ducha )haosu1 4u+t Dzieci
7ag/ady1 4u+t @ybarytw1 4u+t Purpurowe, D/oni1 4rasno+udw )haosu z 7orn #zku+,
"eAdAcw i+kw1 Nieumar/a wita hrabiego Hon )arstein, Nieumar/y orszak ksi.ne, 5ahmi,
Nieumar/y poczet 4rwawych @mokw1 Nieumar/y sabat rodu Nekrarch, Nieumar/y tabor +udu
@trigosu1 7wiadowcze stado k+anu !shin1 Poganiacze k+anu $ou+der1 4u+t 7arazy k+anu
Pesti+ens1 Carcownicy k+anu @kryre1 7bro,ne stado k+anu $ors"
@krytob,ca, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1, S0.8/'/&(1&9 lub S84B(:&1:74&9" +onadto, skrytob,ca
moe nauczy si$ jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
SKR$8(7=;S8W(: zab!jca doskonale wie jak wykorzysta swe
umiej$tnoci wsparte elektem zaskoczenia" @krytob,ca moe zaszarowa6
dowolny model przeciwnika, kt!ry znajduje si$ w zasi$gu szary nawet
jeli nie znajduje si$ on w po+u widzenia" +onadto, ciosy koczce szar.
wykonywane s z premi K1 do testu tra*ienia oraz zranienia przeciwnika"
+onadto, wrogie modele pr!bujce prze,6 szar. otrzymuj mody=ikator L
1 do test!w I%IC;A8$W$"
"KR$WA%I SI<: @krytob,ca do mistrzostwa opanowa sztuk$ ledzenia i
ukrywania si$" ,op!ki skrytob,ca pozostaje w odlegoci do 1U od
dowolnego elementu terenu mie,skiego, przeciwnik musi wykona udany
test I aby zaszarowa6 lub ostrzela, take magicznymi pociskami, model
skrytob,cy )cho najmita nadal odczuwa skutki zakl$ obszarowych oraz
takich, kt!re nie wymagaj by rzucajcy zakl$cie #%< widzia cel*"
)WIA!(WCA: @krytob,ca podlega zasadzie specjalnej 871%,:7&%"
C@ARAK8R$S8$KA SKR$8(7=;C$:
SKR$8(7=;CA S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L L L O O H M R Q
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): @krytob,ca posiada S804'/0, #1/&8 oraz ,#3&9%7(S i B.:[
#1:0%5A )5:2/*"
)ASA!$ S-C;A*%:
FC@,IS8R): @krytob,ca jest mistrzem w posugiwaniu si$ r!nego rodzaju
or$em" <racz moe wyposay zab!jc$ w dodatkowy nieprochowy or$ z *IS8$
KWI-"%K" !R"#$%$"
8R"CICI*: wszystkie ataki wykonane przez skrytob,c. zyskuj cech. or.a 8%0.304
%0%("
8A7*A )W(;=W SKR$7$
K> W$%IK
1 *IS8 C(9C)$Q @kryba znajduje list goczy na kt!rym widnieje podobizna losowo
okrelonego, sucego w kompanii bohatera" ,o koca potyczki wrogie modele
otrzymuj premi$ K1 do wszystkich test!w tra*ienia ciganego listem goczym bohatera"
+onadto, jeli przeciwnik y/czy z akc,i! poszukiwany listem goczym model bohatera to
po zakoczeniu rozgrywki otrzymuje nagrod$ w wysokoci poowy kosztu rekrutac,i
bohatera" 5aley zauway, e za y/czony z akc,i! poszukiwany model bohatera nie naley
w trakcie sekwenc,i po potyczce wykonywa rzut!w na 8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9,
uznaje si$ e model automatycznie zostaje po,many"
2 @(R(SK(-6 5ajmita wr!d zwoj!w odnajduje horoskop postawiony przez jednego z
wr!bit!w" 7ybrany przez gracza bohater zapoznaje si$ z horoskopem, kt!ry dziaa tak
jak 4arty 'arota )zobacz R()!)IA* +IIII: KWI-"%K*"
3L4 ,A-$6 @kryba odnajduje wr!d zwoj!w mapy" %by okreli dokadno plan!w naley
wykona rzut K> i odczyta wynik z 8A7*I !(K3A!%(:CI ,A- KAR8(CRAFA
)zobacz R()!)IA3 +4I: %A;,% (S8R)A A -(S8ACI !RA,A8"*"
1 C*;8$6 7r!d zwoj!w najmita odnajduje wystawione przez <ildi$ (upc!w glejty
dzi$ki kt!rym w czasie rozgrywania najbliszej sekwenc,i po potyczce @kryba w imieniu
bohaterw, moe kupowa przedmioty -zadkie pacc za nie jedynie cen$ podstawow"
> ,A-A SKAR7=W6 @kryba odnajduje zaszy=rowan $ap. @karbw" >eeli najmita nie
zostanie y/czony z akc,i! ilo upw! znalezionych przez kompani$ w czasie najbliszej
*azy eksp+orac,i zostaje zwi$kszona o ;K3"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

123 | S t r o n a
S St tr ra a. .n ni ik k / /r rI I& &: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 42 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K42 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,, Y-IS)(Z
12 + 21 ,, YWIR)C@,Z
7kr!tce po tym, jak Sigmar nakaza budow$ dr!g do 0alabheim i 5uln, stao si$
jasne, e bez nadzoru onierzy zar!wno sama budowa, jak i dalsze podr!e b$d
niemoliwe" 7 tamtych latach najwi$ksze zagroenie stanowili grasujcy w lasach
8ielonosk!rzy, kt!rzy regularnie napadali na 'udzi i (rasnolud!w" 1mperator w swej
mdroci rozumia, e nie wszystkie prowincje s tak g$sto zaludnione jak .eikland i
nie wszystkie utrzymuj na tyle duo wojska, aby stale patrolowa szlaki" ,latego do
pilnowania budowanych dr!g wysya wasnych onierzy, dajc im pozwolenie na
czynienie sprawiedliwoci w jego imieniu"
:d tamtych czas!w wiele si$ zmienio" Stranicy pilnujcy szlak!w ldowych i
rzecznych nie su ju bezporednio samemu 1mperatorowi" :becnie ich od
opacaj /lektorzy, a oni sami przestali by =ormacj wojskow, zdyscyplinowan i
dobrze wyszkolon"
7 pewnym sensie stranicy dr!g s urz$dnikami elektorskiej administracji,
kt!rzy pilnuj porzdku na szlakach i w dzikich ost$pach" +odr!uj w niewielkich
oddziaach, wypatrujc lad!w dziaalnoci 8wierzoludzi oraz banit!w, ze wszystkich
si pr!bujc utrzyma porzdek i bezpieczestwo na danym terenie" #imo cigej
czujnoci stranik!w dr!g, nawet zwyka podr! z jednego miasta do drugiego moe
by niebezpieczn przygod" 5iestety s zbyt nieliczni, by mogli powstrzyma
zagroenie ze strony &haosu" ,latego na wielu obszarach pomagaj im miejscowe
garnizony milicji i onierze"
>ednak w wi$kszoci przypadk!w niewielkie grupy stranik!w dr!g musz
samodzielnie eliminowa niebezpieczestwa czyhajce na podr!ujcych pomi$dzy
miastami Starego wiata i wanie tam zagroenie ze strony &haosu zbiera wr!d nich
najkrwawsze niwo"
2ycie w cigym napi$ciu odciska pi$tno na stranikach" 7ielu z nich staje si$
zaciekymi =anatykami, kt!rzy wieszaj podr!nych na podstawie wydumanych
podejrze" 1nni trac rozum i uciekaj w lasy, gdzie oddaj cze Bogom &haosu"
(ady z takich przypadk!w zwi$ksza nieu=no obywateli 1mperium, tym samym
utrudniajc prac$ prawdziwym i rzetelnym stranikom"
"WACI: @tranik drg moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy
czarownic, $uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1
7bro,ni z $iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 -ycerzy
2raa+a, 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy
7gromadzenia1 4hazadzi z 2r 4ra:ca (wiata" 5aley zauway, e stranik drg nigdy
nie przyczy si$ do kompanii w kt!rej suy rozb,nik"
@tranik drg, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1, S0.8/'/&(1&9 lub S1C:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA S8RA#%IKA !R=C:
S8RA#%IK!R=C S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O L O O H O H Q
#aksymalna M K K L L O K L N
RASA: S) WW "S S W8 #W I A C-
(o bojowy Q O P O I I O H M
7R(9`-A%CR): @tranik drg posiada S804'/0, #C:0 3'.4(%[S(1, 0:+@.
B:>:74, B.:[ #1:0%5A )0:+:.4*, (3S8S i ./,51 +%5&/.8" +onadto, stranik
drg posiada '%0%.51S S80:.#:7A oraz (:51% B:>:7/<: i S1:,C: T
3+.8A2"
)ASA!$ S-C;A*%:
7$S8R$ W)R(K: @tranik drg obdarzony jest doskonaym wzrokiem" 5ajmita
otrzymuje mody=ikator K>U do zasi$gu kuszy kt!rej uywa"
C*%$ S8R)A3: @tranik drg, uywajc kuszy potra=i skutecznie razi kryjcych si$
za zasonami przeciwnik!w" #odel strzelajc do celu za zason, ignoruje
ujemne mody=ikatory do tra*ienia jakie zapewnia osona +ekka, a na potrzeby testu
tra*ienia osona ci.ka traktowana jest jak osona +ekka"
C@ARAK8R%IK: @tranicy drg to dowiadczeni wojownicy, kt!rzy cz$sto
zmuszeni s do samodzielnego stawiania czoa licznym przeciwnikom i
pokonywania przer!nych trudnoci" @tranik drg moe przerzuci nieudany test
S0.%&93 i <.:84, wynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
KAWA*R)$S8A: @tranik drg biegle je-dzi konno" +onadto, dzi$ki umiej$tnoci
najmita moe przerzuci nieudany test ,eAdziectwa, wynik drugiego rzutu jest
ostateczny"

S St tr ra a. .n ni ik k , ,o or rs sk ki i z z * *o ot th he er rn n: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: F1 )K
#(3!: 42 )K
-RS8I# !R"#$%$: K43 -"%K8$
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
@tranik $orski z 5othern jest wojskowym specjalist, zajmujcym si$ konstruowaniem,
transportem i uywaniem powtarza+nych ba+ist" @tranik $orski z 5othern b$dcy
dow!dc druyny obs/ugi ba+isty, b$dzie kierowa zaog, skadajc si$ z
niewyszkolonych lub jedynie na p! wyszkolonych stronnikw, podczas
zaadowywania pocisk!w i strzelania z maszyny"
"WACI: @tranik $orski z 5othern moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF
!+*owie ysokiego -odu z #+thuanu"
@tranik $orski z 5othern, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w
ramach rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej
zdolnoci z listy umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9" +onadto, @tranik $orski z 5othern
moe nauczy si$ jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
7A*IS8$KA: 7 czasie kadej rozgrywki @tranik $orski z 5othern strzelajcy
z ba+isty powtarza+ne, moe przerzuci jeden dowolny nieudany rzut na
tra*ienie, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
C@ARAK8R%IK: @tranik $orski z 5othern moe przerzuci nieudany test
S0.%&93 i <.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
S)A%ICF +rzed rozpocz$ciem rozgrywki @tranik $orski z 5othern
dowodzc druyn obs/ugi moe okopa machin. wo,enn" 3mocniona
machina wo,enna traktowana jest w *azie strze+ania tak jakby znajdowaa si$
za oson ci.k i tak jakby bronia przeszkody w *azie wa+ki wr.cz" Druyna
obs/ugi moe obraca machin. wo,enna by ta moga wystrzeli, lecz jeli
machina wo,enna zostanie poruszona w inny spos!b lub zniszczona, take
barykada ulega zniszczeniu"
C@ARAK8R$S8$KA S8RA#%IKA ,(RSKIC( ) *(8@R%:
S8RA#%IK,(RSKI S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
M L L O O H M H Q
#aksymalna K J J L O O N L HP
7R(9`-A%CR): @tranik $orski z 5othern posiada #1/&8, ,C3<1 C3(, '/((1
+%5&/.8 oraz B%'1S0S +:70%.8%'5A"
)ASA!$ S-C;A*%:
!R"#$%A (7S3"CI"
7A*IS8$K: @tranik $orski z 5othern, aby e=ektywnie uywa machiny wo,enne, musi
dowodzi druyn obs/ugi zoon z dw!ch modeli stronnikw )zobacz R()!)IA3
++II: ,AC@I%$ W(;%%*"
,<S8W( -R)S)3$C@ WIK=WF (iedy /l=owie 7ysokiego .odu walcz ze
swymi mrocznymi kuzynami lub ich sojusznikami, kady z onierzy daje z
siebie dosownie wszystko" +rzeto p!ki nie opadnie bitewny kurz, p!ki or$ nie
spocznie w pochwach i zbrojowniach, porzucaj niepewno, wasne obawy i
strach"
/l=owie 7ysokiego .odu walczc przeciwko 8C4#, &9%:04&854&9 oraz
+.%7:.8A,54# kompaniom mog przerzuci wszystkie nieudane testy
+S4&9:':<1&85/"

W Wa ar rh he ei im m

1 12 24 4 | | S S t t r r o o n n a a
S Sz zc cz ze eP Pe ec c: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: D2 )K
#(3!: 31 )K
-RS8I# !R"#$%$: K42 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
Suce (rasnoludom &haosu 9obgobliny, w odr!nieniu od pozostaych
8ielonosk!rych, s zr$cznymi kowalami i niezgorszymi budowniczymi" 7iele
9obgoblin!w suy jako pomocnicy #istrz!w 1nynier!w ,awiX8harr i cho
(rasnoludowie &haosu pilnie strzeg swych sekret!w, to 8ielonosk!rzy nauczyli si$
budowa r!nego rodzaju machiny wo,enne, z powszechnie dost$pnych materia!w
takich jak drewno, koci czy sk!rzane rzemienie"
7 szeregach kompanii ,awiX8harr ba+isty i katapu+ty nie s tak popularne jak
bro prochowa ale 9obgobliny potra=i zbudowa swoje machiny wojenne w cigu
kilku godzin zadowalajc si$ wtpliwej jakoci materiaami" 5iezalenie jednak od
szczeg!!w konstrukcyjnych 9obgobliny, podobnie jak inni 8ielonosk!rzy nazywaj
wszystkie katapu+ty 6 g/azociskami, a wszystkie ba+isty ? dzidomiotami"
"WACI: @zcze+ec moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF 4rasno+udowie
)haosu z 7orn #zku+ i "eAdAcy i+kw"
@zcze+ec, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9" +onadto, szcze+ec moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
7A*IS8$KA: 7 czasie kadej rozgrywki szcze+ec moe przerzuci jeden
dowolny rzut 4ostk ;rty+ery,sk, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
C@ARAK8R%IK: @zcze+ec moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
S)A%ICF +rzed rozpocz$ciem rozgrywki szcze+ec dowodzc druyn obs/ugi
moe okopa machin. wo,enn" 3mocniona machina wo,enna traktowana jest
w *azie strze+ania tak jakby znajdowaa si$ za oson ci.k i tak jakby
bronia przeszkody w *azie wa+ki wr.cz" Druyna obs/ugi moe obraca machin.
wo,enna by ta moga wystrzeli, lecz jeli machina wo,enna zostanie
poruszona w inny spos!b lub zniszczona, take barykada ulega
zniszczeniu"
C@ARAK8R$S8$KA S)C)*CA:
S)C)*C S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O L O O H O H K
#aksymalna M K K L L O K L J
7R(9`-A%CR): @zcze+ec posiada S804'/0, B1&8, C3(, '/((1 +%5&/.8 oraz
B%'1S0S lub (%0%+3'0S"
)ASA!$ S-C;A*%:
!R"#$%A (7S3"CI"
S)C)*C: %by e=ektywnie uywa ba+isty lub katapu+ty Szczelec musi dowodzi
druyn obs/ugi zoon z dw!ch modeli Cobgob+inw )zobacz R()!)IA3 ++II:
,AC@I%$ W(;%%*"

S Sz zc cz z0 0r ro oO Oa ap p: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 32 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K2D -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
Szczuroap to pospolita posta w wioskach, miasteczkach i miastach Starego wiata"
8arabia na ycie likwidowaniem pospolitych szkodnik!w, kt!rych, w tych mao
higienicznych czasach, peno we wszystkich domach" Szczuroapi duo podr!uj,
chocia w duych miastach mona spotka osiadych apaczy szkodnik!w
zatrudnianych przez miejscowe wadze" 7alcz przede wszystkim ze szczurami, ale
potra=i r!wnie walczy z kretami, myszami i podobnymi szkodnikami" 0rudno
nazwa takie ycie wspaniaym, dlatego wielu szczuroap!w porzuca piwnice i szuka
przyg!d pod otwartym niebem, gdzie staj si$ ulubionymi zwiadowcami
poszukiwaczy przyg!d penetrujcych lochy i jaskinie"
"WACI: @zczuro/ap moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy
czarownic, $uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1
7bro,ni z $iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n
chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, a take Psy o,ny i Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia"
@zczuro/ap, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9 lub S84B(:&1:74&9" +onadto, @zczuro/ap moe
nauczy si$ jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
C@ARAK8R%IK: @zczuro/ap moe przerzuci nieudany test S0.%&93 i
<.:84" 7ynik drugiego rzutu jest ostateczny" +onadto, najmita
automatycznie zdaje testy S%# 7 7%'&/"
CI*!IA S)C)"R(3A-=W: @zczuro/ap odnajduje plany i mapy
przedstawiajce sie tuneli i kana!w pod miastem i okolicznymi
wzg!rzami" :d tej pory, po kadej potyczce rozgrywanej Wwewntrz
mur!wX gracz otrzymuje prawo przerzutu jednej kostki w czasie rzutu na
eksp+orac,."
,A3$b A* )A;A!3$ -IS: #odel @zczuro/apa, kt!remu towarzyszy ma/y1
a+e za,ad/y pies w *azie wa+ki wr.cz otrzymuje KK3 A8AKI broni natura+n"
A8AKI rozstrzyga si$ z WW i I bohatera przy SI* 2 z cech or.a
+./&484>5/ 3,/.8/51/"
C@ARAK8R$S8$KA S)C)"R(3A-A:
S)C)"R(3A- S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O O O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): @zczuro/ap posiada S804'/0, #1/&81 +.:&S i '%0%.51S
S80:.#:7A oraz '15S T 9%("
)ASA!$ S-C;A*%:
)WIA!(WCA"
SI!3A: @zczuro/api syn w caym 1mperium z umiej$tnoci zakadania zmylnych
puapek w kt!re r!wnie cz$sto wpada zwierzyna jak i wrogowie" 7 *azie ruchu w
czasie wykonywania pozosta/ych ruchw naley umieci znacznik pu/apki w
odlegoci do 1U od modelu @zczuro/apa"
+uapka zostanie uruchomiona przez dowolny model )wrogi lub
sprzymierzony poza zakadajcym puapk$ @zczuro/apem*, kt!ry w czasie
wykonywania ruchu, biegu lub szary znajdzie si$ w odlegoci do 2U od znacznika
pu/apki" 5aley wykona rzut K> i usun znacznik pu/apki" 7ynik 2K oznacza,
e model kt!ry uruchomi pu/apk. otrzymuje tra*ienie o SI* K>" >eli puapka nie
zrani/a modelu ruch, bieg lub szara zostaje dokoczona"
#odel nie moe zastawi side jeeli w poprzedniej turze bieg/, rzuca/ zak+.cie1
mod+i/ si.1 strze+a/, skaka/1 szarowa/, upad/, wa+czy/, wspina/ si. zosta Oszo/omiony!,
Powa+ony na ziemi.!, y/czony z akc,i! lub wykona jakiekolwiek inne dziaanie poza
zwykym ruchem"
"KR$WA%I SI<: @zczuro/ap do mistrzostwa opanowa sztuk$ ukrywania si$"
,op!ki najmita pozostaje w odlegoci do 1U od dowolnego elementu terenu
mie,skiego, przeciwnik musi wykona udany test I aby zaszarowa6 lub ostrzela,
take magicznymi pociskami, model @zczuro/apa )cho model nadal odczuwa skutki
zakl$ obszarowych oraz takich, kt!re nie wymagaj by rzucajcy zakl$cie #%<
widzia cel*"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

121 | S t r o n a
8 8i iP Pe ea a^ ^s sk ki i k k0 0s sz zn ni ik k: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 32 )K
#(3!: 11 )K
-RS8I# !R"#$%$: K1F -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
0ileascy kusznicy to wojownicy, kt!rzy doskonal si$ w uywaniu broni strzeleckiej"
7i$kszo specjalizuje si$ w strzelaniu z kuszy" .egularnie wyst$puj w rozmaitych
turniejach, zachwycaj publiczno swoj celnoci" 7 czasie rozmaitych zabaw mog
wyst$powa w charakterze os!b zabawiajcych uczestnik!w uczty swymi popisami,
wyzywajc miejscowych do napr$dce zorganizowanych zawod!w, w kt!rych stawk
jest napitek lub niewielka suma pieni$dzy" 5ajlepsi kusznicy utrzymuj si$ wycznie z
nagr!d wygranych na rozmaitych turniejach i pokazach" 7 obecnych, mrocznych
czasach umiej$tnoci ti+ea:skiego kusznika s wykorzystywane w wojsku i kompaniach
najemnik!w"
"WACI: 'i+ea:ski kusznik moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy
czarownic, $uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1
7bro,ni z $iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n
chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z @artosy i Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia"
5ajmita, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9"
C@ARAK8R$S8$KA 8I*A9SKIC( K"S)%IKA:
K"S)%IK S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O L O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 'i+ea:ski kusznik posiada S804'/0, #1/&8, (3S8S oraz ./,51
+%5&/.8"
)ASA!$ S-C;A*%:
C*%$ S8R)A3: 'i+ea:ski kusznik, uywajc kuszy potra=i skutecznie razi kryjcych
si$ za zasonami przeciwnik!w" (usznik strzelajc do celu za zason, ignoruje
ujemne mody=ikatory do tra*ienia jakie zapewnia osona +ekka, a na potrzeby testu
tra*ienia osona ci.ka traktowana jest jak osona +ekka"
K"S)%IK: 0ileaczycy s mistrzami w posugiwaniu si$ kuszami" 'i+ea:ski kusznik
strzelajc z kuszy ignoruje mody=ikatory za strza na da+eki zasi.g"

8 8r re eX Xn ni iN N: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: S-C;A*%
-RS8I# !R"#$%$: K2> -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
0re=nisie zwani take baznami lub wesokami dostarczaj rozrywki ludnoci Starego
wiata" 3brani w charakterystyczny kolorowy str!j z symbolizujc ole uszy i ogon
czapk o trzech cz$sto zakoczonych dzwoneczkami rogach, dziercy w doni bero
w ksztacie ludzkiej gowy wyst$puj dla spragnionej uciechy gawiedzi" 5iekt!rzy
robi to dla pieni$dzy lub dla sawy i przyjemnoci, jak daje zachwyt zgromadzonej
publicznoci" 1nni b$dc niespena rozumu chroni si$ za przebraniem bazna, gdy
dla wielu mieszkac!w Starego wiata tre=ni jest osob nietykaln, a ubi!r wesoka
chroni przed konsekwencjami przemiewczego zachowania i szyderczych
wypowiedzi" 5ajlepsi tre=nisie ciesz si$ opiek arystokrat!w i wyst$puj na zamkach i
dworach swych pan!w cz$sto penic rol$ przemiewcy, podpowiadajc wadcom i
monym to, czego inni by im nie powiedzieli"
"WACI: 're*ni moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci
z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 4u+t Ducha )haosu1 4u+t Dzieci
7ag/ady1 4u+t 4armazynowe, )zaszki1 4u+t @ybarytw1 4u+t Purpurowe, D/oni" 5aley
zauway, e tre*ni nigdy nie przyczy si$ do kompanii w kt!rej suy model
podlegajcy zasadzie specjalnej ,3&9:754"
're*ni, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci %(%,/#1&(1&9" +onadto, 're*ni moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
"KR$WA%I SI<: 're*ni do mistrzostwa opanowa sztuk$ skradania i
ukrywania si$" ,op!ki wesoek pozostaje w odlegoci do 1U od
dowolnego elementu terenu mie,skiego, przeciwnik musi wykona udany
test I aby zaszarowa6 lub ostrzela, take magicznymi pociskami, model
tre*nisia )cho najmita nadal odczuwa skutki zakl$ obszarowych oraz
takich, kt!re nie wymagaj by rzucajcy zakl$cie #%< widzia cel*"
"%IK: 're*ni wykorzystujc t$ umiej$tno moe pr!bowa unikn
cios!w zadanych w *azie wa+ki wr.cz" >eeli najmita zostanie zraniony, a
Ochrona Pancerza albo Ochrona $agiczna zawioda, model wci moe
pr!bowa unikn obrae" 5aley rzuci K> za kad ran$ zadan
tre*nisiowi" 7ynik 1K oznacza, e modelowi udao si$ unikn ran"
+odobnie jak w przypadku Ochrony $agiczne, take rzut #niku nie podlega
mody=ikacjom wynikajcym z SI3$ broni" 5awet jeli tra=ienie znosi
Ochron. Pancerza w caoci, to modelowi przysuguje rzut #niku i ma
prawo skorzysta z niego zgodnie z podanymi zasadami"
"SK(K: 're*ni wykorzystujc t$ zdolno moe pr!bowa unikn tra*ienia
pociskami wystrzelonymi z broni dystansowe, w *azie strze+ania" >eeli model
zostanie zraniony, a Ochrona Pancerza albo Ochrona $agiczna zawioda,
model wci moe pr!bowa unikn obrae" 5aley rzuci K> za
kad ran$ zadan tre*nisiowi" 7ynik 1K oznacza, e najmicie udao si$
unikn ran" +odobnie jak w przypadku Ochrony $agiczne, take rzut
#skoku nie podlega mody=ikacjom wynikajcym z SI3$ broni" 5awet
jeli tra=ienie znosi Ochron. Pancerza w caoci, to modelowi przysuguje
rzut #skoku i ma prawo skorzysta z niego w zgodnie z podanymi
zasadami"
C@ARAK8R$S8$KA 8RF%ISIA:
8RF%I: S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L R R O O H L H K
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 're*ni posiada S804'/0, B3C%7S oraz 9/C#"
)ASA!$ S-C;A*%:
@AR*KI%: Baznowie maj w swoim wygldzie co takiego, e przeciwnicy staj si$
niespokojni" 7arto wsp!czynnika C- wszystkich wrogich modeli znajdujcych
si$ w odlegoci do >U od tre*nisia zostaje zmniejszona o L1 punkt )a do minimalnej
wartoci 2 punkt!w*" 5aley zauway, e zasada specjalna 9%.'/(15 nie dziaa na
istoty podlegajce zasadzie specjalnej 51/8C:#5:G"
-(!#CAC): 're*ni potra=i zwr!ci przeciwko sobie nawet najlepszych
kompan!w" +:,2/<%51/ moe zosta uyte w *azie strze+ania, a bazen moe
obra za cel dowolny niezwizany walk model wrogiego stronnika pozostajcy w
po+u widzenia, w odlegoci do >U" 5a pocztku najbliszej wasnej tury, w *azie
rozpocz.cia tury )przed zadeklarowaniem szar*, o=iara +:,2/<%&8% musi
wykona test C-" 3dany test oznacza, e model opar si$ wpywowi wesoka i
nie dzieje si$ nic nadzwyczajnego" 5ieudany test C- oznacza, e o=iara poddaa
si$ wpywowi tre*nisia i jest wi$cie przekonana, e najbliszy sprzymierzony
stronnik znieway jego matk$, wiar$ lub higien$ osobist" #odel zatrzymuje si$ w
miejscu i odmawia wykonania jakichkolwiek dziaa w tej turze poza
dokonaniem krwawej zemsty" >eeli WprowokatorX znajduje si$ w zasi$gu szary to
WzniewaonyX model natychmiast szaru,e i b$dzie walczy do koca tury ze
stronnikiem, kt!ry go WsprowokowaX" +o zakoczeniu *azy wa+ki modele naley
ustawi 1U od siebie" >eeli w zasi$gu szary nie znajduje si$ aden stronnik, a
WzniewaonyX model uzbrojony jest w bro: dystansow to w *azie strze+eckie, b$dzie
on strzela do najbliszego widocznego sprzymierzonego stronnika" >eeli nie
zachodz wyej wymienione okolicznoci lub najbliszym modelem jest posta
bohatera, o=iara jest niemal pewna, e usyszaa co obra-liwego z ust stojcego
nieopodal stronnika" #odel zatrzymuje si$ i zaczyna wyzywa stronnikw, co
uniemoliwia mu jakiekolwiek dziaanie w tej turze" 5aley zauway, e
+:,2/<%51/ nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej 51/8C:#5:G"
-(CAR!A: 7szystkie modele podlegajce zasadzie specjalnej ,3&9:754
51/5%71,8A tre*nisiw" 7i$cej in=ormacji na temat zasad 51/5%71&1 znajduje
si$ w R()!)IA* 4III: -S$C@(*(CIA"
S)C)<:CI: 7esokowie s nieprawdopodobnymi szcz$ciarzami" 7ydaj si$
wychodzi obronn r$k z najgorszych opresji" 7 czasie kadej potyczki lub w
nast$pujcej po niej sekwenc,i po potyczce najmita moe przerzuci jeden dowolny
rzut, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
S)$!RCA: 're*nisie syn z wyjtkowo ci$tego i ostrego dowcipu, a szydzenie z
tch!rzostwa opanowali do mistrzowska" ,owolny model stronnika, kt!ry
znajduje si$ w odlegoci nie przekraczajcej >U od najmity, moe przerzuci
nieudany test S0.%&93 lub <.:84, wynik drugiego rzutu jest ostateczny" 5aley
pami$ta, e umiej$tno ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy tre*ni jest
Oszo/omiony!, zosta Powa+ony na ziemi.! lub #cieka!"
#(3!: +o zakoczeniu *azy eksp+orac,i naley wykona rzut K>, kt!rego wynik
okreli warto wynagrodzenia o kt!re WupomniX si$ tre*ni" 7ynik 1 oznacza, e
wesoek ucieka z caym majtkiem zgromadzonym w skarbcu druyny J naley
usun najmit$ z KAR8$ !R"#$%$" 7ynik 2L4 oznacza, e tre*ni zada odu
w wysokoci 11 )K" 5atomiast rezultat 1L> oznacza, e bazen zaa=erowany
ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie"

W Wa ar rh he ei im m

1 12 2> > | | S S t t r r o o n n a a
W Wr rI I. .J Ji it ta a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 31 )K
#(3!: S-C;A*%
-RS8I# !R"#$%$: K14 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
7r!bici zwani take wr!biarzami, wr!ami lub wieszczami to tajemnicze
indywidua zg$biajce tajemnice przyszoci" 7i$kszo wieszcz!w cieszc si$ du
niech$ci ze strony duchowiestwa oraz nieu=noci (olegi!w #agii w$druje po
wiecie, podr!ujc od osady do osady" 7r!biarzy mona spotka na rynkach
targowych niemal kadego miasta gdzie o=eruj swe usugi wszystkim, kt!rzy
niepewni swego jutra gotowi s za odpowiedni opat pozna co przyniesie im
przyszo" 7r!bici najcz$ciej odczytujc przyszo z kart oraz szklanych kul,
jednak zdarzaj si$ r!wnie wieszczowie uywajcy run czy wn$trznoci zwierzt" 5ie
jest to jednak atwe zadanie i wielu niedowiadczonych wr!bit!w zgin$o z rk
swych klient!w, kt!rym nie spodobaa si$ lub nie sprawdzia wygoszona przez
wieszcza przepowiednia" ,latego te wi$kszo goszonych przez wr!!w proroctw
jest dostatecznie niejasnych i niecisych, by suchajcy m!g zinterpretowa
przepowiedni$ na wiele sposob!w, a wr!bita m!g unikn konsekwencji jakie
mogyby go czeka za wygoszenie niesprawdzonej lub niewaciwej wr!by"
"WACI: rbita moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci
z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 4u+t Ducha )haosu1 4u+t Dzieci
7ag/ady1 4u+t 4armazynowe, )zaszki1 4u+t @ybarytw1 4u+t Purpurowe, D/oni" 5aley
zauway, e wr! nigdy nie przyczy si$ do kompanii w kt!rej suy model
podlegajcy zasadzie specjalnej ,3&9:754"
rbita, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci %(%,/#1&(1&9" +onadto, wr!biarz moe nauczy si$ jednej z
wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
AS8R(*(CIA: r pozna sekrety astronomii pozwalajce prognozowa
pogod$" (ompania w szeregach kt!rej suy Na,emne Ostrze otrzymuje
kumulatywny mody=ikator W1 do wykonywanego podczas przygotowa
do rozgrywki rzutu okrelajcego panujce w czasie rozgrywania potyczki
warunki atmos=eryczne3
KA7A3A: rbita dog$bnie poznaje arkana dywinacji" 7 czasie okrelania
rodzaju zdarzenia +osowego )zobacz R()!)IA3 +III: )ASA!$
(-C;(%A*%* gracz dowodzcy druyn w szeregach kt!re suy
najmita moe wykona rzut dwoma kostkami i wybra korzystniejszy
wynik"
KAR8(,A%C;A: rbiarz osign biego w posugiwaniu si$ kartami"
<racz dowodzcy kompani w szeregach kt!rej suy Na,emne Ostrze
losuje dla swojej kompanii 1 KAR8 )A!A9 S-C;A*%$C@ )zobacz
R()!)IA3 ++4II: KAR8$ )A!A9 S-C;A*%$C@* z kt!rych wybiera
3" >eli gracz uzna, e nie pasuj mu adne wylosowane karty, moe
woy je ponownie do talii, przetasowa i ponownie wylosowa 2 karty"
C@ARAK8R$S8$KA WR=#7I8$:
WR=#7I8A S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L R R O O H O H K
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): rbita posiada S804'/0 oraz (%.04 0%.:0% i '35/0S"
)ASA!$ S-C;A*%:
(7I#$:WIA8: r w swoim yciu wiele podr!owa, zdobywajc rozleg
wiedz$" Druyna w kt!rej suy najmita otrzymuje premi$ ;1 do rzutu na
eksp+orac,.3
-(CAR!A: ieszcz s 851/5%71,8/51 przez wszystkie modele podlegajce
zasadzie specjalnej ,3&9:754" 7i$cej in=ormacji na temat zasad 51/5%71&1
znajduje si$ w R()!)IA* 4III: -S$C@(*(CIA"
S)C)<:CIF rbiarz pozna sekret odczytywania przyszoci z gwiazd" 7 czasie
kadej potyczki lub w nast$pujcej po niej sekwenc,i po potyczce najmita moe
przerzuci jeden dowolny rzut, wynik drugiego rzutu jest ostateczny"
8AR(8: rbita zna wszystkie tajniki stawiania tarota i pasjansa" +rzed
rozpocz$ciem rozgrywania potyczki najmita moe uy kart tarota w imieniu K3
wybranych przez gracza bohaterw" +o rozoeniu kart naley wykona test C-
kadego z bohaterw, kt!rego wynik okreli spos!b, w jaki postaci udao si$
zinterpretowa przepowiedzian przez wr!bit$ przyszo" +owodzenie testu
oznacza, e karty uoyy si$ w spos!b korzystny dla bohatera, dzi$ki czemu
model moe zmody=ikowa wynik jednego, dowolnego rzutu w czasie
rozgrywania potyczki lub sekwenc,i po potyczce o V1" 5iepowodzenie testu C-
oznacza, e przyszo ukazana przez karty jest zbyt niejasna, zagmatwana lub
wieloraka" +onadto, jeli niepowodzenie w tecie C- zakoczyo si$
wyrzuceniem dw!ch niemody=ikowanych >, bohater dostrzeg wasn mier i
odmawia udziau w najbliszej potyczce"
#(3!: +o zakoczeniu *azy eksp+orac,i naley wykona rzut K>, kt!rego wynik
okreli warto wynagrodzenia o kt!re WupomniX si$ wr!" 7ynik 1 oznacza, e
wr!bita dostrzeg wasn mier i opuszcza kompani$ J naley usun najmit$ z
KAR8$ !R"#$%$" 5atomiast wynik 2K oznacza, e najmita zada odu w
wysokoci 11 )K"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

12D | S t r o n a
) )O Oo o/ /z zi ie e5 5: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 21 )K
#(3!: S-C;A*%
-RS8I# !R"#$%$: K1F -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
7 Starym wiecie mieszka wielu uczciwych, ci$ko pracujcych 'udzi" 8odzieje,
kt!rzy regularnie uszczuplaj ich majtek, stawiaj sobie za punkt honoru
dopilnowanie, by zacni obywatele musieli pracowa tak ci$ko, jak zwykle" 8odzieje
s wyjtkowo wszechstronni" +odejmuj si$ kadego zlecenia, kt!re moe im
zapewni zysk" 7r!d zodziej!w tra=iaj si$ szantayci, malwersanci, de=raudanci,
porywacze, kieszonkowcy, skrawkarze i wamywacze" 7 wi$kszoci miast dziaaj
gildie zodziei, kt!re kontroluj dziaalno przest$pcza na swoim terenie" 7 duych
miastach dziaa zwykle kilka gildii zodziei, zaciekle rywalizujcych o stre=y wpyw!w"
&zasem prowadzi to do wybuchu wojny w podziemiu przest$pczym i
wyeliminowania jednej ze stron kon=liktu" Bogate i wpywowe gildie zodziei zajmuj
si$ take prowadzeniem legalnych interes!w, kt!re wykorzystuj jako przykrywk$ dla
dziaalnoci przest$pczej" 8 czasem porzucaj nielegalne interesy, gdy zgromadz
dostatecznie duy kapita, by wej w szereg gildii kupieckich"
"WACI: 7/odzie, moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga1 7bro,ni z $iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu
oraz No/nierze z -eik+andu1 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 5eni
!+*owie z ;the+ 5oren, 4u+t @ybarytw1 4u+t Purpurowe, D/oni1 4rasno+udw )haosu z 7orn
#zku+, "eAdAcw i+kw1 Nieumar/a wita hrabiego Hon )arstein, Nieumar/y orszak ksi.ne,
5ahmi, Nieumar/y poczet 4rwawych @mokw1 Nieumar/y sabat rodu Nekrarch1 Nieumar/y
tabor +udu @trigosu, 7wiadowcze stado k+anu !shin1 Poganiacze k+anu $ou+der1 4u+t 7arazy
k+anu Pesti+ens1 Carcownicy k+anu @kryre1 7bro,ne stado k+anu $ors"
7wiadowca, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9 lub S84B(:&1:74&9" +onadto, z/odzie, moe
nauczy si$ jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
,IS8R) CI%IA: 7/odzie, do per=ekcji opanowa sztuk$ poruszania si$
niezauwaonym" 5ajmita moe ukry6 si. nawet wtedy gdy bieg/, ponadto
moe biec nawet wtedy gdy w odlegoci do EU znajduj si$ widoczne
modele wroga, pod warunkiem e rozpocznie i zakoczy bieg w miejscu
umoliwiajcym ukrycie si."
)3(!)I;: >eeli z/odzie, przeyj$ rozgrywk$ w kt!rej y/czy/ z akc,i!
wrogi model, to druyna w szeregach kt!rej suy nizioek odnajduje w
*azie eksp+orac,i ;1 up"
)WIA!(WCA: 5izioek podlega zasadzie specjalnej 871%,:7&%"
C@ARAK8R$S8$KA )3(!)I;A:
)3(!)I; S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
O R L R R H L H Q
#aksymalna L M J O O O N L HP
7R(9`-A%CR): 7/odzie, posiada S804'/0, #1/&8, B.:[ #1:0%5A )5:2/* oraz
'15S T 9%( oraz 740.4&94"
)ASA!$ S-C;A*%:
(!-(R%(:? %A ,ACI< Y2Z"
KIS)(%K(WIC: 5izioki syn z WpozyskiwaniaX i WodnajdywaniaX WzgubionychX
kosztownoci" ,zi$ki zaangaowaniu z/odzie,a ilo znalezionych przez
kompani$ w czasie *azie eksp+orac,i upw! zostaje zwi$kszona o K1"
K"C@AR): 5izioki syn z niezwykych zdolnoci kucharskich, a kuchnia
niziok!w potra=i zaspokoi najwybredniejsze nawet gusta" 'imit modeli druyny
w szeregach kt!rej suy zwiadowca zostaje zwi$kszony o ;1 )naley jednoczenie
zauway, e liczba modeli w kompanii nie moe przekroczy 22 postaci*"
:,IC3$: 7 7 chwili zagroenia 5izioki odkrywaj w sobie zadziwiajce
moliwoci" #cieka,cy! 5izioek okrelajc dystans ucieczki wykonuje rzut 3K>
odrzucajc kostk$ z najniszym wynikiem"
"KR$WA%I SI<: 7/odzie, do mistrzostwa opanowa sztuk$ skradania i ukrywania
si$" ,op!ki z/odzie, pozostaje w odlegoci do 1U od dowolnego elementu terenu
mie,skiego, przeciwnik musi wykona udany test I aby zaszarowa6 lub ostrzela,
take magicznymi pociskami, model z/odzie,a )cho najmita nadal odczuwa skutki
zakl$ obszarowych oraz takich, kt!re nie wymagaj by rzucajcy zakl$cie #%<
widzia cel*"
)WI%%$: 7r!g atakujcy 5izioka w walce wr$cz zadaje ciosy z kar L1 do wyniku
rzutu na tra*ienie, co spowodowane jest nieustannym, trudnym do przewidzenia
ruchem niewysokiego i zwinnego najmity"
#(3!: +o zakoczeniu *azy eksp+orac,i naley wykona rzut K>, kt!rego wynik
okreli warto wynagrodzenia o kt!re WupomniX si$ nizioek" 7ynik 1 oznacza,
e z/odzie, ucieka z caym majtkiem zgromadzonym w skarbcu druyny J naley
usun najmit$ z KAR8$ !R"#$%$" 7ynik 2L4 oznacza, e nizioek zada
odu w wysokoci 11 )K" 5atomiast rezultat 1L> oznacza, e nizioek
zaa=erowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie"

) )' 'a a/ /_ _c ca a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 42 )K
#(3!: 22 )K
-RS8I# !R"#$%$: K2E -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
:d wielu lat pojedynek jest prawnie dozwolonym sposobem rozwizywania spor!w"
8wad-cy to eksperci w uywaniu pistolet!w i miecza" 8a pienidze gotowi s broni
w pojedynku honoru innych os!b" &z$sto wywodz si$ spor!d modych
szlachcic!w, kt!rzy maj wasne powody, by stan na ubitej ziemi" 7r!d zwad-c!w
da si$ wyr!ni dwie grupy" +ierwsz stanowi modzi awanturnicy, kt!rzy wierz, e
s niemiertelni i kieruj si$ zasadF a ,ak nie1 to niech mnie wszystkie demony )haosu" ,la
nich pojedynki to jedynie kolejna rozrywka w nieustannym korowodzie przyg!d"
,rug kategori$ stanowi miertelnie powani i gro-ni szermierze, kt!rzy broni
swojego honoru, a do mierci )zazwyczaj cudzej*" Bardzo atwo si$ obraaj )czasem
z powodu wydumanych uchybie wobec etykiety* i natychmiast daj satys=akcji od
nieszcz$snej o=iary"
"WACI: 7wadAca moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF $uszkieterzy z
Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1 7bro,ni z $iddenheim1
7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 -ycerzy 2raa+a, 7bro,n chorgiew
z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 Nizio/ki z 4rainy 7gromadzenia1 4u+t 4armazynowe,
)zaszki1 4u+t @ybarytw, Nieumar/y poczet 4rwawych @mokw"
7wadAca, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1, S0.8/'/&(1&9 lub S84B(:&1:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA )WA!RC$:
)WA!RCA S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L L O O O H L H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): 7wadAca posiada S804'/0, C%#%&8 #1/&84, par$ +1S0:'/0@7
+:>/,45(:74&9, #1/&8 i +C%S8&8 )traktowany w czasie wa+ki wr.cz jako
+3('/.8* oraz ./,51 +%5&/.8"
)ASA!$ S-C;A*%:
S)R,IR)"
)A7=;C)$ CI(S: ,zi$ki uczestnictwu w niezliczonych pojedynkach zwadAca
osign doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad podziw szybko i gadko"
7szystkie A8AKI wykonane przez zwadAc. w *azie wa+ki wr.cz podlegaj zasadzie
specjalnej 8%B@>&84 &1:S"

W Wa ar rh he ei im m

1 12 2E E | | S S t t r r o o n n a a
) )' 'i ia a/ /o o' 'c ca a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: 21 )K
#(3!: 12 )K
-RS8I# !R"#$%$: K21 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
8wiadowcy znacznie lepiej czuj si$ w dzikich ost$pach ni w ludnych miastach
Starego wiata" +odr!uj przez niezamieszkae tereny, w$druj ciekami, kt!rych
nie dostrzee nawet najbardziej wprawne oko, wypatruj dzikich bestii i
niepokojcych zjawisk" 8wiadowcy o=eruj swe usugi wojsku, kupcom,
podr!nikom i wszystkim innym, kt!rych sta na ich opacenie" 1ch zadaniem jest
poruszanie si$ przed g!wnymi siami, obserwowanie otoczenia i donoszenie o
niespodziewanej aktywnoci wroga lub innych moliwych niebezpieczestwach" S
mistrzami w przemieszczaniu si$ w spos!b niedostrzegalny, a wielu zwiadowc!w
potra=i niepostrzeenie zbliy si$ do oddziau wroga na tyle blisko, by odczyta hasa
na ich sztandarach i tarczach" 8wiadowcy wywodzcy si$ z maego ludu wypeniaj
niebezpieczne misje rozpoznawcze, gdzie w peni wykorzystuje si$ ich zwinno i
umiej$tno niezauwaalnego poruszania si$ w lesie"
"WACI: 7wiadowca moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF owcy
czarownic, $uszkieterzy z Nu+n1 Piechota $orska z $arienburga, @tranicy drg z ;Her+andu1
7bro,ni z $iddenheim1 7bro,na kompania z Ost+andu oraz No/nierze z -eik+andu1 -ycerzy
2raa+a, 7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piraci z @artosy, Psy o,ny1 5eni !+*owie z ;the+ 5oren,
!+*owie ysokiego -odu z #+thuanu, 4hazadzi z 2r 4ra:ca (wiata"
7wiadowca, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9 lub S84B(:&1:74&9"
C@ARAK8R$S8$KA )WIA!(WC$:
)WIA!(WCA S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
O R L R R H L H Q
#aksymalna L M J O O O N L HP
7R(9`-A%CR): 7wiadowca posiada S804'/0, #1/&81 C3(1 B.:[ #1:0%5A
)0:+:.4*, (:&1:C/(, kt!ry moe uywa jako 9/C#3 oraz '15S T 9%("
)ASA!$ S-C;A*%:
(!-(R%(:? %A ,ACI< Y2Z, )WIA!(WCA"
C@(!"Q: 7 chwili zagroenia 5izioki odkrywaj w sobie zadziwiajce
moliwoci" #cieka,cy! 5izioek wykonujc rzut okrelajcy dystans ucieczki moe
uy jednej kostki wi$cej ni wskazuje na to warto wsp!czynnika S)$7K(:?"
K"C@AR): 5izioki syn z niezwykych zdolnoci kucharskich, a kuchnia
niziok!w potra=i zaspokoi najwybredniejsze nawet gusta" 'imit modeli druyny
w szeregach kt!rej suy zwiadowca zostaje zwi$kszony o ;1 )naley jednoczenie
zauway, e liczba modeli w kompanii nie moe przekroczy 22 postaci*"
(7I#$:WIA8: 7wiadowca w swoim yciu wiele podr!owa, zdobywajc rozleg
wiedz$" Druyna w kt!rej suy najmita otrzymuje premi$ ;1 do rzutu na
eksp+orac,.3
:,IC3$: 7 7 chwili zagroenia 5izioki odkrywaj w sobie zadziwiajce
moliwoci" #cieka,cy! 5izioek okrelajc dystans ucieczki wykonuje rzut 3K>
odrzucajc kostk$ z najniszym wynikiem"
"KR$WA%I SI<: 7wiadowca do mistrzostwa opanowa sztuk$ tropienia i
ukrywania si$" ,op!ki nizioek pozostaje w odlegoci do 1U od dowolnego
elementu terenu wie,skiego, przeciwnik musi wykona udany test I aby zaszarowa6
lub ostrzela, take magicznymi pociskami, model zwiadowcy )cho najmita nadal
odczuwa skutki zakl$ obszarowych oraz takich, kt!re nie wymagaj by
rzucajcy zakl$cie #%< widzia cel*"
)WI%%$: 7r!g atakujcy 5izioka w walce wr$cz zadaje ciosy z kar L1 do wyniku
rzutu na tra*ienie, co spowodowane jest nieustannym, trudnym do przewidzenia
ruchem niewysokiego i zwinnego najmity"
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

12F | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 11 12 2 | | S S t t r r o o n n a a
- -o os st ta ac ci ie e ! !r ra am ma at t0 0: :
zasem zdarza si$, e dow!dca by pokona swoich przeciwnik!w
musi wynaj wyspecjalizowanych w konkretnych zadaniach bohaterw
spec,a+nych" 7 odr!nieniu od Na,emnych Ostrzy, kt!rych pene s
przydrone zajazdy, miejskie gospody czy portowe tawerny, Postacie
Dramatu s trudne do odnalezienia, a ich usugi do kosztowne"
R Re ek kr r0 0t ta ac c5 5a a - -o os st ta ac ci i ! !r ra am ma at t0 0: :
<racze mog wcieli bohatera spec,a+nego do swoich druyn po zakoczeniu dowolnej
rozgrywki w trakcie sekwenc,i po potyczce podczas ./(.30%&>1 PO@';)% D-;$;'#
)zobacz R()!)IA3 +IIII: KA,-A%IA*"
.ekrutacja Postaci Dramatu jest znacznie trudniejsza od zacigni$cia Na,emnego
Ostrza i moliwa jedynie przez ,:7@,&S" <racz, kt!ry chce naj bohatera spec,a+nego
musi dysponowa wolnym miejscem dla bohatera na KARCI !R"#$%$, a nast$pnie
wykona rzut 2K> i por!wna wynik z wartoci wsp!czynnika CC@$
-R)$W=!C) ,:7@,&4" >eeli wynik jest mniejszy bd- r!wny wartoci C-
,:7@,&4, test zosta zdany, a bohater spec,a+ny zosta odnaleziony i moe zosta naj$ty
jeli druyna dysponuje odpowiednim zapasem got!wki" >eeli wynik jest wi$kszy od
wartoci CC@ -R)$W=!C)$C@ to ,:7@,&4 nie udao si$ odnale- Postaci
Dramatu" 5aley jednak pami$ta, e w WAR@I, FS wynik 11 lub 12 w tecie C-
zawsze oznacza niepowodzenie, niezalenie od mody=ikator!w do rzutu, czy wartoci
wsp!czynnika C-" 5aley zauway, e gracz moe wykona tylko jeden test C- za
,:7@,&S, kt!ry w czasie rozgrywania sekwenc,i po potyczce nie wykonywa rzutu na
8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9!"
Postaci Dramatu nie s wliczane do maksymalnej liczby modeli jakie mog
suy w druynie, ponadto poniewa bohater spec,a+ny otrzymuje o/d nie bierze udziau
w eksp+orac,i oraz w podziale cz$ci zysk!w za sprzeda upw! i nie zwi$ksza koszt!w
utrzymania kompanii )zobacz R()!)IA3 +IIII: KA,-A%IA*"
5aley jednak zauway, e na potrzeby testu rozbicia bohater spec,a+ny liczy si$
jako cz$ kompanii tak jak wszystkie inne suce w druynie modele"
Postaci Dramatu1 o ile nie napisano inaczej, posiadaj wasny ekwipunek ale
mog korzysta z innych przedmiot!w podobnie jak sucy w szeregach kompanii
bohaterowie, jednak gracz nie moe sprzeda przedmiot!w z kt!rymi bohater spec,a+ny
rozpoczyna gr$" >eeli Posta6 Dramatu zginie, razem z ni przepada cay posiadany
dobytek"
(ada z rekrutowanych Postaci Dramatu moe zosta uzbrojona w dwie sztuki
broni sucej do walki wr$cz, dwa rodzaje broni dystansowej oraz pancerz
wymienione na *I:CI KWI-"%K" druyny w szeregach kt!rej suy" 5aley
zauway, e niekt!re rodzaje or$a sprzedawane s w parach lub kompletach
liczcych kilka lub nawet kilkanacie sztuk, dla potrzeb powyszej zasady taka bro
liczona jest jako jedna sztuka"
+onadto, bohater spec,a+ny na potrzeby cech or$a, czar!w oraz zasad
specjalnych posiada tak 5%03.S jak kompania, w szeregach kt!rej suy"
# #o oO O/ /: :
,:7@,&%, kt!ry rekrutuje Posta6 Dramatu musi wpierw opaci koszt rekrutac,i, a
p!-niej po kadej potyczce w kt!rej walczy bohater spec,a+ny, wliczajc pierwsz
rozgrywk$, podczas rekrutac,i stronnikw i zakupu ekwipunku )zobacz R()!)IA3 +IIII:
KA,-A%IA*, musi zapaci o/d" >eli Posta6 Dramatu zginie lub gracz zrezygnuje z
usug bohatera spec,a+nego o/d nie musi by wypacany"
4oszt rekrutac,i i warto o/du podana zostaa w opisie kadej Postaci Dramatu"
Eundusze na opacenie usug bohatera spec,a+nego, podobnie jak w przypadku zakupu
ekwipunku, pochodz ze skarbca druyny" >eeli kompania nie b$dzie posiadaa
wystarczajcej iloci got!wki by opaci Posta6 Dramatu lub gracz zrezygnuje z usug
bohatera spec,a+nego model opuszcza kompani$ I naley usun Posta6 Dramatu z KAR8$
!R"#$%$"
- -o os st ta ac ci ie e ! !r ra am ma at t0 0 a a p po o' 'a a. .n ne e o oJ Jr ra a. .e en ni ia a: :
7 czasie rozgrywania potyczki bohater spec,a+ny moe zosta y/czony z akc,i!" <racz na
pocztku sekwenc,i po potyczce korzystajc z 8A7*I -(WA#% (7RA#%IA
umieszczonej w R()!)IA* +IIII: KA,-A%IA b$dzie musia okreli nast$pstwa
odniesionych obrae" 5aley wykona rzut K>> i odczyta wynik z 8A7*I
-(WA#%$C@ (7RA#9"
>eli Posta6 Dramatu, kt!ra zostaa y/czona z akc,i! umrze w wyniku
odniesionych obrae, to nie moe by ponownie rekrutowana a do zakoczenia
rozgrywania biecej kampanii"
- -o os st ta ac ci ie e ! !r ra am ma at t0 0 A A / /o oN N' 'i ia a/ /c cz ze en ni ie e: :
+ula Punktw Dowiadczenia, kt!re w czasie rozgrywania potyczki mog zdoby Postacie
Dramatu zaley od konkretnej rozgrywki" +oszczeg!lne scenariusze r!ni si$ mi$dzy
sob celem rozgrywki i iloci Punktw Dowiadczenia, kt!re mona zdoby zmierzajc
do realizacji celu" 5aley jednak zauway, e niezalenie od celu rozgrywki, modele
bohaterw spec,a+nych zawsze otrzymuj K1 Punkt Dowiadczenia za kad potyczk. kt!r
przeyy"
(ady scenariusz zawiera podrozdzia !(:WIA!C)%I, w kt!rym
szczeg!owo przedstawiono ilo Punktw Dowiadczenia jakie mona zdoby w trakcie
rozgrywki"
0ohater spec,a+ny, kt!ry zgromadzi odpowiedni ilo Punktw Dowiadczenia i
osignie kolejny poziom dowiadczenia w ramach rozwoju otrzymuje prawo
wykonania rzutu w 8A7*I R)"8$ %A R()WI%I<CI" Postaci dramatu, podobnie jak
inni bohaterowie, otrzymuj prawo wykonania rzutu na rozwini$cia w momencie gdy
zgromadz 2, 4, >, E, 11, 14, 1D, 22, 24, 2E, 32, 3>, 41, 4>, 11, 1D, >3, >F, D>, E3 i F2
Punktw Dowiadczenia" >ednoczenie naley zauway, e liczba F2 wyznacza g!rn
granic$ maksymalnej iloci Punktw Dowiadczenia jakie moe zgromadzi bohater
spec,a+ny"
,la Postaci Dramatu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostaych
bohaterw wykonuje si$ dwa rzuty na rozw!j, a gracz ma prawo wybra korzystniejszy
dla siebie rezultat, za wynik naley odczyta z 8A7*I %A R()W=; 7(@A8RA,
kt!ra zostaa umieszczona w R()!)IA* +IIII: KA,-A%IA"
) )a as sa a/ /y y s sp pe ec c5 5a aP Pn ne e: :
7 przypadku wszystkich Postaci Dramatu maj zastosowanie nast$pujce zasady
specjalneF
- -o os st ta aH H ! !r ra am ma at t0 0: :
Postaci Dramatu s zbyt nieprzewidywalni by ktokolwiek uzna ich zwierzchno,
bohater spec,a+ny nigdy nie moe zosta ,:7@,&A" +onadto, gracz nie moe uy
wartoci wsp!czynnika C- Postaci Dramatu w czasie przeprowadzania testu rozbicia"
7 7o oh ha at te er r: :
7 odr!nieniu od najmit!w Postacie Dramatu rozpoczynaj gr$ posiadajc 12 Punktw
Dowiadczenia"

C
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

111 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 11 12 2 | | S S t t r r o o n n a a
; ;o oh ha an nn n S Sc ch h' 'e ei in ne ep p0 0P Pa ae er rb b : :' 'i in ni io op pa as s z z ( (P P/ /e en nP Pi it tz z: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: >2 )K
#(3!: S-C;A*%
-RS8I# !R"#$%$: K12 -"%K8$
-(!S8AWKA: 22 + 22 ,,
1dea wykorzystania w czasie bitwy ybuchowych (wi: zrodzia si$ w umyle mistrza
saperskiego >ohanna Schweinepul\era podczas bitwy pod stirlandzkim 9und=eld w
%SRMPO kiedy to obserwowa w akcji 0ombardu,ce 2o/.bie Cerste+aJenck+era" 1nynier,
kt!ry pod okiem 7ol=ganga (ugelschreibera z wyr!nieniem ukoczy %kademi$
1nynierii w 5uln przez nast$pne dwie dekady prowadzi badania nad natur wi: oraz
sp$dza wi$kszo swego wolnego czasu nad projektem, kt!rego ostatecznym celem
byo uszlachetnienie gatunku i opracowanie nowej broni, kt!ra pomogaby stawi
czoa niezliczonym zagroeniom, z jakimi boryka si$ 1mperium lub w czasach pokoju
suy jako przysmak serwowany nie tylko na arystokratycznych stoach"
>ohann Schweinepul\er przez innych inynier!w nazywany (winiopasem z
O+den+itz jest nader ekscentrycznym specjalist, kt!ry stale mamrocze co w swym
technicznym argonie b$dcym swoistym poczeniem j$zyka inynier!w i
przyrodnik!w oraz nieustannie biegajcym od wini do wini, stale je tresujc i
szkolc"
+ierwsze ybuchowe (winie uyte przez (winiopasa z O+den+itz na polu bitwy byy
wyjtkowo niece+ne, przeraone, kwiczce i kr$cce si$ w k!ko zwierz$ta ruszyy w
kierunku pooonych na tyach armii zapas!w jedzenia i kuchni polowej, pozbawiajc
onierzy prowiantu i kucharza na nast$pne kilka dni"
>ednake kolejne miesice powi$cone na doskonalenie metodyki szkole
poprawiy ce+no6 i skuteczno ybuchowych (wi:, a kiedy zwierz$tom udawao si$
tra=i w cel, skutki byy przeraajce, bowiem cae kompanie wybuchay por!d
kaskad wstrzsajcych ziemi, eksplodujcych /adunkw wybuchowych"
+o tym, jak mao brakowao, a przyrzdzajcy tru*+e w czeko+adzie kucharz
Barona 5ordlandu zostaby rozniesiony na drobne kawaeczki przez zbkan
ybuchow (wini., cho z pewnoci nie znajdowa si$ w pobliu jej zamierzonego
celu, zwierz$ta ochrzczono mianem Piekie+nych Ma,erwerkw, kt!re zaczerpni$to z
niezwykle kwiecistego i bogatego j$zyka arystokraty podczas rugania nieszcz$snego
(winiopasa"
>ednak pomimo pocztkowych niepowodze mistrz saperski >ohann
Schweinepul\er, zwany take (winiopasem z O+den+itz wci doskonali techniki hodowli
i tresury ybuchowych (wi: osigajc z kad stoczon bitw coraz lepsze rezultaty"
"WACI: (winiopas z O+den+itz moe zosta zatrudniony przez nast$pujce druynyF Piechot.
$orsk z $arienburga, @tranikw drg z ;Her+andu1 7bro,n kompani. z Ost+andu oraz
7bro,n chorgiew z 4is+eHa1 Piratw z @artosy1 Psy o,ny i Nizio/kw z 4rainy
7gromadzenia" 5aley zauway, e >ohann Schweinepul\er nigdy nie przyczy si$ do
kompanii w kt!rej suy $agister 0estii lub $agister "adeitu"
(winiopas z O+den+itz, kt!ry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej zdolnoci z listy
umiej$tnoci 7%'(1, S0.8/'/&(1&9, %(%,/#1&(1&9 lub S84B(:&1:74&9"
+onadto, >ohann Schweinepul\er moe nauczy si$ jednej z wymienionych poniej
umiej$tnoci specjalnychF
!(,-8"R: (winiopas z O+den+itz po raz kolejny udoskonali technik$
tresury ybuchowych (wi:" 7 czasie potyczki >ohann Schweinepul\er moe
utrzyma w ryzach ybuchow (wini. znajdujc si$ w odlegoci do 12U"
-AR)$C%A8: #i$so ybuchowe, (wini przygotowane przez >ohanna
Schweinepul\era to prawdziwy rarytas, a (winiopas z O+den+itz nauczy si$
dobrze wykorzystywa pozostae po eksplozji pieczyste" 7 trakcie
sekwenc,i po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw! druyna
traktowana jest tak jakby liczba modeli w kompanii bya o jeden poziom
nisza, ni ma to =aktycznie miejsce )do minimalnego poziomu 1L3
modeli*"
SA-R: 7 czasie kadej rozgrywki >ohann Schweinepul\er moe
przerzuci jeden dowolny rzut w 8A7*I W$7"C@(W; :WI%I, wynik
drugiego rzutu jest ostateczny"
C@ARAK8R$S8$KA ;(@A%%A SC@WI%-"*4RA:
:WI%I(-AS S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
L O L O O H O H J
#aksymalna M K K L L O K L N
7R(9`-A%CR): (winiopas z O+den+itz posiada S804'/0, #1/&8, 7C@&851S i +1S0:'/0
+:>/,45(:74 oraz 0%.&8S, gracz wedle uznania moe wyposay Posta6 Dramatu w
dodatkowy or$ i pancerz z *IS8$ KWI-"%K" !R"#$%$" +onadto, >ohann
Schweinepul\er rozpoczyna rozgrywk$ posiadajc K3 ybuchowe (winie, kt!re zostaj
umieszczone w odlegoci do >U od (winiopasa z O+den+itz" 8wierz$ta nie s wliczane do
limitu modeli w druynie oraz nie s brane pod uwag$ na potrzeby testu rozbicia"
)ASA!$ S-C;A*%:
I%#$%IR: >ohann Schweinepul\er to take wietny %nynier" 7 grze odzwierciedla
to zasada wedle kt!rej jedna z grup stronnikw, znajdujca si$ w odlegoci nie
przekraczajcej >U od bohatera spec,a+nego, moe uy w *azie strze+ania jako
podstaw$ testu warto wsp!czynnika "S (winiopasa z O+den+itz lub skorzysta z
jednej, znanej przez %nyniera zdolnoci z listy umiej$tnoci S0.8/'/&(1&9"
5aley pami$ta, e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy %nynier w
biecej turze bieg/, skorzysta z umiej$tnoci lub zasady specjalnej uywanej w
*azie magii lub *azie strze+ania, strze+a/, skaka/1 szarowa/, upad/, wspina/ si. zosta
Oszo/omiony!, Powa+ony na ziemi.!, y/czony z akc,i! lub wykonywa jakiekolwiek
inne dziaania poza zwykym ruchem3
:WI%I(-ASF ybuchowa (winia kt!ra w momencie rozpocz$cia *azy ruchu znajduje
si$ w odlegoci do >U od (winiopasa z O+den+itz moe uy jako podstaw$ testu
warto wsp!czynnika CC@$ -R)$W=!C) >ohanna Schweinepul\era"
5aley pami$ta, e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy (winiopas z
O+den+itz jest Oszo/omiony!, zosta Powa+ony na ziemi.! lub #cieka!"
#(3!: +o zakoczeniu *azy eksp+orac,i naley wykona rzut K>, kt!rego wynik
okreli warto wynagrodzenia o kt!re WupomniX si$ (winiopas z O+den+itz" 7ynik 1
oznacza, e >ohann Schweinepul\er postanowi udoskonali technologi$
hodowli ybuchowych (wi: i opuszcza kompani$ J naley usun Posta6 Dramatu z
KAR8$ !R"#$%$" 7ynik 2L1 oznacza, e (winiopas z O+den+itz zada odu w
wysokoci 1 porcji krasno+udzkiego prochu za kad ybuchow (wini., kt!ra w czasie
potyczki zostaa y/czona z akc,i!" 5atomiast rezultat > oznacza, e inynier
zaa=erowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie"
W Wy yJ J0 0c ch ho o' 'a a : :' 'i in ni ia a: :
(winiopasowi z O+den+itz udao si$ wyhodowa ca watah$ ybuchowych (wi: na tyle
gupich by z odpalonym lontem opuci swych opiekun!w i ruszy w kierunku
nadcigajcego wroga" (ada ybuchowa (winia niesie na grzbiecie /adunek wybuchowy,
kt!ry eksploduje kiedy zapalnik wypali si$ do odpowiedniej dugoci"
C@ARAK8R$S8$KA :WI%I:
S) WW "S S W8 #W I A C-
winia J O P O L H O H O
7R(9`-A%CR): ybuchowa (winia posiada zdolno bro: natura+na" 8wierz$ nigdy
nie moe uywa or$a i pancerzy"
)ASA!$ S-C;A*%:
C3"-(8A1 )WIR)<"
!RA#*IW SRC: (ada ybuchowa (winia musi pozostawa w odlegoci do >U
od >ohanna Schweinepul\era, kt!ry utrzymuje je w ryzach" >eeli winia na
pocztku *azy rozpocz.cia tury znajduje si$ w odlegoci wi$kszej ni >U od modelu
(winiopasa z O+den+itz, zaczyna cierpie w wyniku zespo/u stresu przed urazowego" ,o
zakoczenia potyczki, w *azie ruchw przymusowych gracza, ybuchowa (winia porusza
si$ o 2K>U w losowo okrelonym kierunku" >eeli ruch zwierz$cia doprowadzi
do kontaktu z dowolnym modelem )wrogim lub sprzymierzonym* to ruch ten
traktuje si$ jak deklaracj$ szary, kt!ra podlega zwykym zasadom )atakowany
model moe zadeklarowa reakc,. na szar. w zwyky spos!b*"
S)AR#A :WI%I: Szarujca ybuchowa (winia to niebezpieczny przeciwnik" 8 tego
te powodu zwierz$ uzyskuje premi$ ;1 do SI3$ podczas szary"
#$WA 7(,7A: >eeli ybuchowa (winia na pocztku *azy rozpocz.cia tury znajduje si$
w odlegoci do 1U od modelu (winiopasa z O+den+itz, kt!ry nie #cieka!, nie zosta
Oszo/omiony! lub Powa+ony na ziemi.! oraz nie jest zwizany wa+k wr.cz, to >ohann
Schweinepul\er moe odpali lont i zamieni zwierz$ niosce /adunek wybuchowy w
yw bomb$, nast$pnie naley wykona rzut K>, a wynik odczyta z
zamieszczonej poniej 8A7*I W$7"C@(W; :WI%I"
>eeli /adunek wybuchowy eksploduje ybuchowa (winia zostaje automatycznie
y/czona z akc,i!, a nast$pnie naley uy 3U okrgego wzornika, kt!rego
rodek naley umieci w miejscu wybuchu zwierz$cia" 7szystkie modele
)wrogie i sprzymierzone* kt!rych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem,
zostaj tra=ione automatycznie, te modele, kt!rych podstawki s cz$ciowo
przykryte, zostaj tra=ione na 4;" :bj$te dziaaniem wybuchu modele otrzymuj
tra*ienie o SI* K> z cech or.a +C:5A&4 %0%("
8A7*A W$7"C@(W; :WI%I
K> W$%IK
1 KAL7"",Q (winiopas z O+den+itz popenia =atalny w skutkach bd, a /adunek wybuchowy
natychmiast eksploduje z oguszajcym hukiem"
2 %IW$-A36 5aley umieci obok ybuchowe, (wini szeciocienn kostk$, tak by
wskazywaa wynik W>X" ,op!ki /adunek wybuchowy nie eksploduje na pocztku kadej
kolejnej *azy strze+ania >ohanna Schweinepul\era naley obraca kostk$ tak, by
wskazywaa wynik o I1 mniejszy" 5ast$pnie naley wykona rzut K>" >eeli wynik rzutu
jest r!wny lub wyszy od wartoci wskazywanej przez umieszczon obok ybuchowe,
(wini kostk$, to /adunek wybuchowy eksploduje"
3 "-S6 (winiopasowi z O+den+itz udao si$ doci odpowiedni dugo lontu jednak
ybuchowa (winia sposzona sykiem poncego zapalnika w *azie ruchw przymusowych
porusza si$ o 2K>U w losowo okrelonym kierunku"
4LK 7"",L7"",Q (winiopas z O+den+itz prawidowo przyci zapalnik i odpali lont" 5aley
umieci obok ybuchowe, (wini szeciocienn kostk$, tak by wedle wyboru gracza
wskazywaa wynik od W1X do W>X" 5ast$pnie na pocztku kadej kolejnej *azy strze+ania
>ohanna Schweinepul\era naley obraca kostk$ tak, by wskazywaa wynik o I1
mniejszy" >eeli wynik na kostce zostanie obniony do 2 /adunek wybuchowy eksploduje"

3 3a a/ /0 0n ne ek k ' 'y yJ J0 0c ch ho o' 'y yb b a a p pO Oo on nG Gc ce e a at ta ak ki i: :
>eeli w trakcie rozgrywki ybuchowa (winia zostanie tra*iona +C:5A&4# %0%(1/#
naley wykona rzut K>" 7ynik 1K oznacza, e lont niesionego przez zwierz$
/adunku wybuchowego zostaje podpalony" 5aley umieci obok ybuchowe, (wini
szeciocienn kostk$, tak by wskazywaa wynik W>X" ,op!ki /adunek wybuchowy nie
eksploduje na pocztku kadej kolejnej *azy strze+ania ybuchowe, (wini naley
obraca kostk$ tak, by wskazywaa wynik o I1 mniejszy" 5ast$pnie naley wykona
rzut K>" >eeli wynik rzutu jest r!wny lub wyszy od wartoci wskazywanej przez
umieszczon obok ybuchowe, (wini kostk$, to /adunek wybuchowy eksploduje"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

113 | S t r o n a
, ,o on ns st tr r0 0m m , ,e ei is st te er ra a 7 7e er r& &h ho oP Pt tz za a: :
*IC)7A ,(!*I W !R"#$%I: 2L1
K(S)8 RKR"8AC;I: S-C;A*%
#(3!: S-C;A*%
-RS8I# !R"#$%$: K31 -"%K8=W
-(!S8AWKA: 42 + 42 ,,
&ieszcy si$ zasuon nies/aw #eister %ltbert Bergholtz znany jest wr!d uczonych
Starego wiata jako insanus bacca+aureus 6 sza+ony baka/arz" Bowiem nawet przez sobie
podobnych czarnoksi$nik!w parajcy si$ 5ekromancj pro=esor 3niwersytetu w
5uln uwaany by za obkanego i bardzo niebezpiecznego"
+rzez cae swoje ycie pochodzcy z 5uln Nekromanta pracowa nad $agis
inHocationem Nehek 6 i.ksz inwokac, Nehek, rytuaem kt!ry mia pozwoli
czarnoksi$nikowi na stworzenie nowego rodzaju oywieca, nieumarego monstrum
pozbawionego wielu saboci 7ombie" +o zdemaskowaniu i ucieczce z 5uln, #eister
Bergholtz przez kilka dekad w$drowa po przekl$tych ziemiach Syl\anii, gdzie
korzystajc z ochrony zapewnianej przez mury nawiedzonych zamk!w 7ampirzych
(sit, wraz ze wit swych uczni!w cierpliwie doskonali rytua, a po wielu latach
mudnych i nie przynoszcych oczekiwanych rezultat!w bada osign cel"
5iestety okazao, e $onstrum kt!re stworzy #eister Bergholtz, nie tylko
przewysza zwyke 7ombie na poziomie corpora+is, czyli =izycznym ale r!wnie na
paszczy-nie menta+is, czyli psychicznej" 0rawiony ob$dem umys Nekromanty okaza
si$ zbyt saby, aby zapanowa nad stworem i po kr!tkiej walce insanus bacca+aureus wraz
z wi$kszoci swych uczni!w zgin rozszarpany przez $onstrum powoane do
istnienia dzi$ki =ormule $agis inHocationem Nehek3
$onstrum przez wiele lat wzbudzao strach wr!d mieszkac!w graniczcych
z Syl\ani prowincji 1mperium" 1 dopiero kilka dekad p!-niej, podczas prowadzonej
przez (arla Eranza zbrojnej wyprawy do Syl\anii, towarzyszcym 1mperatorowi
owcom czarownic udao si$ wytropi i nie bez trudu zniszczy blu-niercze $onstrum
#eistera Bergholtza"
1 cho wielu uwaao, e to ju koniec horroru jaki pozostawi po sobie insanus
bacca+aureus, to niekt!rzy z uczonych Starego wiata powiadaj, e #eister Bergholtz
pozostawi po sobie kilka kopii $agis inHocationem Nehek, z pomoc kt!rych
Nekromanc,i mog powoa do nieycia kolejne $onstra #eistera Bergholtza"
"WACI: $onstrum $eistera 0ergho+tza moe zosta zatrudnione przez nast$pujce druynyF
Nieumar/a wita hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/y orszak ksi.ne, 5ahmi1 Nieumar/y poczet
4rwawych @mokw oraz Nieumar/y sabat rodu Nekrarch i Nieumar/y tabor +udu @trigosu"
%by zatrudni Posta6 Dramatu sucy w szeregach kompanii #%< musi posiada kopi$
$agis inHocationem Nehek )zobacz R()!)IA3 +4: KWI-"%K*, a kompania w
trakcie rozgrywek powinna y/czy6 z akc,i! model :<.%, kt!ry w wyniku rzutu na
8A7*< -(WA#%$C@ (7RA#9 uzyska wynik ,AR8W$"
$onstrum $eistera Bergholtza, kt!re osign$o kolejny poziom dowiadczenia i
w ramach rozwoju wylosowao NO8 #$%!"&'NO(9 moe nauczy si$ jednej
zdolnoci z listy umiej$tnoci 7%'(1 lub S1C:74&9" +onadto, stw!r moe nauczy
si$ jednej z wymienionych poniej umiej$tnoci specjalnychF
%I-(K(;BC$: Stw!r ma w swoim wygldzie co takiego, e przeciwnicy
staj si$ niespokojni" %takujce $onstrum $eistera Bergholtza wrogie
modele musz wykona na pocztku kadej *azy strze+ania lub *azy wa+ki
wr.cz test C-" 5iepowodzenie oznacza, e otrzymuj mody=ikator I1 do
wszystkich test!w tra*ienia stwora wykonywanych w biecej *azie strze+ania
i w *azie wa+ki wr.cz" 8dolno nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie
specjalnej 51/8C:#5:G"
KR)-KI: Posta6 Dramatu moe nosi +%5&/.8/ ignorujc ujemne
mody=ikatory do I i S)" +onadto, bohater wyekwipowany w +%7S2
)zobacz R()!)IA3 +4: KWI-"%K* moe biega6"
)A7=;C)$ CI(S: 7szystkie A8AKI wykonane przez bohatera spec,a+nego w
*azie wa+ki wr.cz podlegaj zasadzie specjalnej 8%B@>&84 &1:S"
C@ARAK8R$S8$KA ,(%S8R", ,IS8RA 7RC@(*8)A:
,(%S8R", S) WW "S S W8 #W I A C-
+ocztkowa
K O R L L O R R J
#aksymalna K K M M M M K M N
7R(9`-A%CR): $onstrum $eistera 0ergho+tza posiada #%&83<S :<.@7, gracz
wedle uznania moe wyposay posta w dodatkowy or$ i pancerz z *IS8$
KWI-"%K" !R"#$%$"
)ASA!$ S-C;A*%:
!"#$ C*, %I",AR3$b -R)-AS8% 8R)WIA, S8RAC@, 8,-$"
7$C)A S)AR#A: >eli w dowolnej turze model $onstrum $eistera 0ergho+tza szaru,e
na przeciwnika znajdujcego si$ w odlegoci minimum >U, zadaje kademu
wrogiemu modelowi z kt!rym styka si$ podstawk jedno automatyczne tra*ienie
wynikajce z impetu szary" 'ra*ienie rozstrzyga si$ w oparciu o podstawow
warto wsp!czynnika SI3A" 'ra*ienie z impetu szary zadawane jest na samym
pocztku walki, zanim kt!rykolwiek z modeli zdy zaatakowa"
,(%S8R",: $onstrum $eistera 0ergho+tza jest oywionym stworem
uwarunkowanym tak, by strzeg ,:7@,&4 kompanii lub sucego w
szeregach druyny #%<%" >eeli na pocztku tury $onstrum $eistera 0ergho+tza nie
znajduje si$ w odlegoci do >U od ,:7@,&4 lub #%<% automatycznie podlega
e=ektom zasady specjalnej <C3+:0%"
8R"!%$ !( )A7ICIA: $onstrum $eistera 0ergho+tza to wyjtkowo twardy
:ywieniec, kt!ry walczy nawet rozczonkowane" Stw!r zostaje y/czony z
akc,i! jedynie przy wyniku > w rzucie na 8A7*< FK8 )RA%I%IA" 7ynik 1L
1 traktowany jest jako Oszo/omiony!"
#(3!: Byt uwi$ziony wewntrz $onstrum $eistera 0ergho+tza trawiony jest
nieustannym godem, kt!ry zaspokoi moe jedynie energia animujca innych
oywiec!w" 7 grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z kt!r w trakcie sekwenc,i
po potyczce, druyna musi powi$ci jeden model 7ombie, kt!ry zostaje poarty przez
$onstrum $eistera 0ergho+tza" #odel stronnika naley usun z KAR8$ !R"#$%$"
>eeli stw!r nie zostanie nakarmiony, naley wykona rzut K>" 7ynik 1 oznacza,
e $onstrum $eistera 0ergho+tza chwilowo zapomina o trawicym je godzieD z
kolei wynik 2K oznacza, e stw!r rozsypuje si$ w proch, a bohatera spec,a+nego
naley usun z KAR8$ !R"#$%$"
, ,a a& &i is s i in na ao oc ca at ti io on ne em m % %e eh he ek k: :
-iepozorny, oprawiony w czarn skr wolu"in zawiera opis blu!niercze%o rytuau
stworzone%o przez Meistera )ltberta 'er%(oltza znane%o wrd uczonyc( .tare%o ;wiata
jako Ma%is in8ocatione" -e(ek# 4owiadaj, e prawidowo przeprowadzony cere"onia
pozwala -ekro"anto" wezwa na swe%o usu%i potne i "iertelnie niebezpieczne
Monstru"#

,:7@,&% kompanii, w szeregach kt!rej suy #%< posiadajcy $agis inHocationem
Nehek moe w czasie rozgrywania sekwenc,i po potyczce pr!bowa zatrudni $onstrum
$eistera 0ergho+tza )zobacz R()!)IA3 +4I: %A;,% (S8R)A A -(S8ACI
!RA,A8"*"
"WACI: $agis inHocationem Nehek jest dost.pny wycznie dla modeli
podlegajcych zasadzie specjalnej #%< sucych w szeregach
kompanii Nieumar/e, wity hrabiego Hon )arstein1 Nieumar/ego orszaku ksi.ne,
5ahmi1 Nieumar/ego pocztu 4rwawych @mokw oraz Nieumar/ego sabatu rodu
Nekrarch i Nieumar/ego tabor +udu @trigosu"
C%A: 12K2K> zkD !(S8<-%(:?: 12"

W Wa ar rh he ei im m

1 11 14 4 | | S S t t r r o o n n a a
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

111 | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 11 1> > | | S S t t r r o o n n a a
K Ka a' 'a aP Pe er ri ia a: :

ozlege i niebezpieczne krainy Starego wiata zamieszkuje wiele
szybkich i wytrzymaych stworze, kt!re s chwytane i
wykorzystywane przez inteligentne rasy jako zwierz$ta pocigowe i
wierzchowce" +oniszy rozdzia powi$cony jest wanie
wierzchowcom"
R R0 0c ch h k ka a' 'a aP Pe er rz zy ys st tI I' ': :
7ykonujc ruch kawalerzyst naley odmierzy dystans i przestawi model" 5ie ma
potrzeby wykonywania zwrotu czy obrotu, chocia kawalerzysta nadal musi widzie
wroga, by m!c na niego zaszarowa" 7 rezultacie kawalerzysta moe zwr!ci si$ w
dowolnym kierunku )obracajc si$ wok! rodka modelu*, w dowolnym momencie
ruchu"
7 odr!nieniu do modeli pieszych, kawalerzyci dosiadajcy wierzchowc!w
nie mog wkracza do budynk!w oraz porusza si$ po schodach, drabinach i linach"
+owierzchnie takie, na potrzeby modeli kawalerzyst!w, traktowane s jako teren
niedost.pny"
! !o os si ia a/ /a an ni ie e A A z zs si ia a/ /a an ni ie e z z ' 'i ie er rz zc ch ho o' 'c cI I' ': :
(awalerzysta moe dosi lub zsi z wierzchowca w *azie ruchu w czasie
wykonywania pozosta/ych ruchw" #odel, kt!ry dosiad lub zsiad z wierzchowca moe
wykona ruch, ale nie moe biega6, szarowa6, rzuca6 czarw oraz strze+a6"
7ierzchowiec, z kt!rego zsiad kawalerzysta b$dzie poda za swoim
wacicielem do momentu, gdy model je-d-ca wkroczy na teren niedost.pny dla
wierzchowca" +o dotarciu do takiego terenu, model wierzchowca zatrzymuje si$ i
b$dzie czeka tu na swojego waciciela"
- -r rz ze es sz zk ko o/ /y y: :
7 odr!nieniu od modeli pieszych, kawalerzyci mog pokonywa bez adnych kar
do ruchu przeszkody mierzce nie wi$cej ni 2U"
K Ka a' 'a aP Pe er rz zy yN Nc ci i A A ' 'i ie er rz zc ch ho o' 'c ce e: :
0ermin kawa+eria obejmuje je-d-c!w dosiadajcych stworze wielkoci konia, kt!rych
warto wsp!czynnika #$W(8%(:? wynosi 1" #odele takie osadzone s na tak
zwanej kawa+ery,skie, podstawce o wymiarach 21Y12 mm" (awaleria dziaa w
wi$kszoci w ten sam spos!b, jak modele piechoty" +onadto, model kawaleryjski jest
we wszystkich aspektach traktowany jako pojedynczy model i jeeli w trakcie
rozgrywki kawalerzysta zostaje y/czony z akc,i! take model wierzchowca uznaje si$
za y/czony z akc,i!" 7 przypadku modeli kawaleryjskich niemal zawsze )poza
wyra-nie zaznaczonymi wyjtkami* uywa si$ wsp!czynnik!w CC@$
-R)$W=!C), W$8R)$,A3(:? i #$W(8%(:? je-d-ca"
S St tr rz ze eP Pa an ni ie e / /o o k ka a' 'a aP Pe er rz zy ys st tI I' ': :
(awalerzysta i jego wierzchowiec s pojedynczym modelem, a co za tym idzie,
traktowani s jako pojedynczy cel" 5ie ma moliwoci okrelenia, czy strzela si$ w
je-d-ca, czy w wierzchowca" +onadto, ze wzgl$du na =akt, e kawalerzysta dosiadajcy
wierzchowca jest ,324# &/'/#, przeciwnik ma prawo doda ;1 do wyniku rzutu
na tra*ienie"
K Ka a' 'a aP Pe er ri ia a a a ' 'a aP Pk ka a ' 'r r c cz z: :
7 walce wr$cz przeciwnik staje twarz w twarz z wierzchowcem i z bohaterem
jednoczenie" 7ierzchowiec atakuje w oparciu o wasn charakterystyk$, a
kawalerzysta w oparciu o wasn" +oniewa najcz$ciej wierzchowiec i kawalerzysta
maj wsp!czynniki I%IC;A8$WA o r!nych wartociach, to zadaj ciosy w r!nym
czasie" %taki rozpatruje si$ w zwyky spos!b, wszystkie zadeklarowane ataki je-d-ca i
potwora wykonuje si$ przeciwko dowolnemu modelowi pozostajcemu w kontakcie
z podstawk wierzchowca" 7ierzchowiec walczy uywajc wasnych
wsp!czynnik!w WA*KA WR<C), SI3A, I%IC;A8$WA i A8AKI"
<dy przychodzi do kontrataku, zakada si$, e wszystkie ciosy skierowane s
w je-d-ca, nigdy w wierzchowca, i to wsp!czynnika WA*KA WR<C) je-d-ca naley
uywa przy ustalaniu tra=ie"
K Ka a' 'a aP Pe er ri ia a a a e eX Xe ek kt t z zr ra an ni ie en ni ia a: :
7szystkie ataki, niezalenie czy zadane w czasie rozgrywania *azy magii, *azy strze+ania
czy wa+ki wr.cz wymierzone s w kawalerzyst$" >eeli model kawalerzysty zostanie
Oszo/omiony!, Powa+ony na ziemi.! czy y/czony z akc,i! e=ektom zranienia podlega cay
model kawalerzysty, zar!wno kawalerzysta jak i wierzchowiec"

W Wi ie er rz zc ch ho o' 'c ce e a a p po o' 'a a. .n ne e o oJ Jr ra a. .e en ni ia a: :
>eeli model kawalerzysty zostanie y/czony z akc,i!, wierzchowiec ginie w wyniku
odniesionych obrae, jeli w czasie rzutu K> na powane obraenia, na kostce wypadnie
wynik 1 lub 2" 7ynik 3K oznacza, e wierzchowiec nie odni!s powanych obrae i
moe wzi udzia w najbliszej potyczce"
K Kr ro op pi ie er rz z: :
+ostacie dosiadajce wierzchowc!w w kropierzach lub ladrach poruszaj si$ wolniej
ze wzgl$du na ci$ar zbroi, kt!ry utrudnia im ruch" 7ierzchowiec w (.:+1/.83
porusza si$ z kar I1U" +rzykadowo, kapitan dosiadajcy konia moe pokona
dystans do EU lub 1>U jeli bieg" >eli jednak ko wyposaony jest w (.:+1/.8,
kapitan moe poruszy do EUI1U )kara za kropierz konia*, co daje DU ruchu lub 14U
jeli wierzchowiec bieg 2Y)EUI1U**"
#odel dosiadajcy wierzchowca w (.:+1/.83 otrzymuje premi$ ;1 do
Ochrony Pancerza lub otrzymuje Ochron. Pancerza na 1K jeli nie posiada +%5&/.8%"
( (c ch hr ro on na a - -a an nc ce er rz za a m mo o/ /e eP Pi i k ka a' 'a aP Pe er ry y5 5s sk ki ic ch h: :
#odele kawaleryjskie skadajce si$ z je-d-ca i wierzchowca maj automatyczn
Ochron. Pancerza na >;, nawet wtedy kiedy kawalerzysta nie uywa zbroi" :ddaje to
=akt dodatkowej ochrony, jaka zapewnia je-d-cowi wierzchowiec" >eeli kawalerzysta
uywa zbroi, jego Ochrona Pancerza b$dzie o 1 lepsza ni gdyby walczy pieszo, a o 2
lepsza, jeeli wierzchowiec chroniony jest kropierzem lub ladrami"
5aley zwr!ci uwag$, e zasada ta dotyczy jedynie kawalerii, a nie je-d-c!w
dosiadajcych potwor!w" 8asady dla je-d-c!w i potwor!w om!wiono dalej"
8 8e es st ty y 5 5e e_ _/ /z zi ie ec ct t' 'a a: :
#odele dosiadajce wierzchowc!w musz wykona test ,eAdziectwa, za kadym razem,
gdy model kawalerzysty zosta wybrany na cel udanego wrogiego zakl$cia, zosta
tra*iony i zraniony w *azie strze+ania lub wa+ki wr.cz" +rzeprowadzajc test ,eAdziectwa naley
rzuci K> i por!wna wynik z wartoci SI3$ albo I%IC;A8$W$ w zalenoci od
tego, kt!ry ze wsp!czynnik!w modelu jest wi$kszy" >eeli wynik jest mniejszy bd-
r!wny wartoci testowanego wsp!czynnika, test zosta zdany i wszystko jest w
porzdku" >eeli wynik jest wi$kszy od wartoci SI3$ albo I%IC;A8$W$ modelu, nie
udao si$ zda testu i naley wykona rzut kostk, kt!rego wynik naley odczyta z
8A7*I S8=; S)A*(%$Q"
5aley zwr!ci uwag$, e wyrzucenie > oznacza, e modelowi nie udao si$
zda testu niezalenie od wartoci testowanego wsp!czynnika i moliwoci jego
mody=ikacji"


R
)otra6i kierowa koniem za pomoc$ delikatnego ucisku kolan, dziki
czemu mo#e rce s$ wolne i mog nimi trzyma wczni lub miecz i
tarcz.
- Marcello Finetti, sierant
8A7*A S8=; S)A*(%$
K> W$%IK
1 AAAAd 7ierzchowiec potyka si$, chwieje i pada na ziemi$ przygniatajc je-d-ca" #odel
kawalerzysty zostaje natychmiast y/czony z akc,i!"
2L4 (#S) 8$d 7ierzchowiec staje d$ba, a je-dziec wylatuje z sioda jak z procy" #odel,
upada na ziemi$ K3U za wierzchowcem otrzymujc K3 tra*ienia z SI3B K> bez
moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, naley jednak zwr!ci uwag$, e Ochrona
$agiczna przysuguje w normalny spos!b" :braenia wynikajce z upadku nie zadaj
8.%51/[(.404&854&9" +onadto, model kt!ry upad, nawet jeli nie otrzyma adnych
obrae zostaje Oszo/omiony! w wyniku uderzenia"
1L> -RRRd 7ierzchowiec poszy si$ i staje d$ba" (awalerzysta z trudem pr!buje utrzyma
si$ w siodle" #odel do koca rundy nie moe robi nic innego poza pr!b opanowania
sposzonego wierzchowca"

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

11D | S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 11 1E E | | S S t t r r o o n n a a
- -o ot t' 'o or ry y: :

tary wiat jest miejscem rozlegym i nieokieznanym, a jego mroczne
lasy i g$bokie doliny zamieszkuj dzikie i potworne stworzenia"
1stnieje wiele stworze z grubsza przypominajcych 'udzi, takich jak
:rkowie, 0rolle czy #inotaury, ale istniej te wi$ksze i znacznie
dziwniejsze potwory, jak gry=y, smoki czy hydry"
5iniejszy rozdzia powi$cony jest tym wanie potworom" +otwory mog
suy za wierzchowce bohaterom" 7iele z tych bestii musi zosta wychowana r$k ich
przyszego pana, by w og!le zniosy go na swym grzbiecie" 5ic wi$c dziwnego, e
wielcy przyw!dcy Starego wiata pac owcom przyg!d krocie za jaja czy piskl$ta
wykradzione z gniazd gry=!w, czy innych skrzydlatych potwor!w" +ro=esja to
niebezpieczna i dla niejednego skoczya si$ =atalnie, ale to jedyne -r!do, kt!re
dostarcza coraz to nowych okaz!w do menaerii 1mperatora w %ltdor=ie, by tam
mogy zosta wychowane dla szlachty i lord!w 1mperium"
R R0 0c ch h p po ot t' 'o or rI I' ': :
7ykonujc potworem ruch naley odmierzy dystans i przestawi model" 5ie ma
potrzeby wykonywania zwrotu czy obrotu, chocia potw!r nadal musi widzie wroga,
by m!c na niego zaszarowa" 7 rezultacie potw!r moe zwr!ci si$ w dowolnym
kierunku )obracajc si$ wok! rodka modelu*, w dowolnym momencie ruchu"
7 odr!nieniu do modeli pieszych, modele dosiadajce potwor!w nie mog
wkracza do budynk!w oraz porusza si$ po schodach, drabinach i linach"
+owierzchnie takie, na potrzeby modeli potwor!w, traktowane s jako teren niedost.pny"
! !o os si ia a/ /a an ni ie e A A z zs si ia a/ /a an ni ie e z z p po ot t' 'o or rI I' ': :
#odel moe dosi lub zsi z potwora w *azie ruchu w czasie wykonywania
pozosta/ych ruchw" #odel, kt!ry dosiad lub zsiad z potwora moe wykona ruch, ale
nie moe biega6, szarowa6, rzuca6 czarw oraz strze+a6" +otw!r, z kt!rego zsiad
kawalerzysta b$dzie poda za swoim wacicielem do momentu, gdy model je-d-ca
wkroczy na teren niedost.pny dla potwora" +o dotarciu do takiego terenu, model
potwora zatrzymuje si$ i b$dzie czeka tu na swojego waciciela"
- -o ot t' 'o or ry y s sO O0 0. .G Gc ce e z za a ' 'i ie er rz zc ch ho o' 'c ce e: :
+otwory su czasem bohaterom za wierzchowce" +otw!r i dosiadajcy go
kawalerzysta bd- je-d-cy traktowani s jako pojedynczy model, tak jak model
kawaleryjski, cho podlegaj zgoa innym zasadom"
(onie, wilki, dziki bojowe i inne stworzenia podobnych rozmiar!w maj
wsp!czynnik #W na poziomie 1 i podlegaj opisanym wczeniej zasadom dla
kawalerii" +rzyj$te reguy s dobre dla tej wielkoci stworze, ale niezbyt pasuj do
pot$nych potwor!w, takich jak smoki, kt!re s duo wi$ksze od konia czy wilka i
znacznie trudniej je zabi" >eeli wierzchowiec ma wsp!czynnik #W na poziomie 2
lub wi$cej, to zalicza si$ do potwor!w i podlega podanym tu zasadom" ,otyczy wi$c
one b$d bohatera dosiadajcego <ry=ona, 7ywern$ czy Smoka" 8a jazd$ na potworze
je-d-cowi nie przysuguje dodatkowa premia ;1 do Ochrony Pancerza, gdy korzyci z
=aktu dosiadania potwora s rozpatrywane w inny spos!b"
S St tr rz ze eP Pa an ni ie e / /o o p po ot t' 'o or ra a s sO O0 0. .G Gc ce e& &o o z za a ' 'i ie er rz zc ch ho o' 'c ca a: :
+otw!r i jego kawalerzysta s pojedynczym modelem, a co za tym idzie, traktowani s
jako pojedynczy cel" 5ie ma moliwoci okrelenia, czy strzela si$ w je-d-ca, czy w
wierzchowca" +onadto, ze wzgl$du na =akt, e potw!r jest ,324# &/'/#,
przeciwnik ma prawo doda ;1 do wyniku rzutu na tra*ienie"
+o ustaleniu liczby tra*ie: naley rozdzieli je mi$dzy je-d-ca a potwora" 8a
kade tra*ienie naley wykona rzut K>F wynik 1I4 oznacza tra*ienie w potwora" 7
przypadku 1I> tra*iony zostaje kawalerzysta" .zuty na zranienie je-d-ca i potwora
wykonuje si$ w zwyky spos!b"
5ast$pnie naley rozstrzygn zadane rany oddzielnie dla je-d-ca i potwora"
<racz powinien wykona rzuty na Ochron. w zwyky spos!b" 7i$kszo potwor!w
nie dysponuje Ochron Pancerza, gdy nie ma zbroi, niekt!re maj natomiast /uskowat
skr., kt!r traktuje si$ jak odpowiednik pancerza" >e-d-cy uywaj swojej Ochrony
Pancerza, ale naley pami$ta, e nie otrzymuj premii ;1 za wierzchowca tak, jak to
si$ dzieje w przypadku modeli kawaleryjskich" >eeli potwora dosiada dw!ch lub
wi$cej bohaterw )bardzo rzadko spotykany przypadek* to tra*ienia w je-d-c!w naley
rozdzieli mi$dzy nich losowo" >eeli modele je-d-c!w s przyklejone na stae
)bardzo prawdopodobne*, naley odnotowa poniesione straty"
>eeli w wyniku ostrzau lub magii do ustalenia tra*ienia potrzebny jest wzornik,
to zar!wno je-d-cy jak i potw!r tra*iani s automatycznie w przypadku, gdy wzornik
przykrywa podstawk$ potwora w caoci bd- te na 4; w przypadku, gdy wzornik
przykrywa podstawk$ potwora cz$ciowo )rzu oddzielnie za bohatera i potwora*"
>eeli otw!r w rodku okrgego wzornika wypada na podstawce potwora, naley
rozstrzygn, czy tra*ienie o wi$kszej SI* dosi$go je-d-ca czy potwora w spos!b
losowy jak przy tra*ieniach ze zwykego strzelania"
- -o ot t' 'o or ry y s sO O0 0. .G Gc ce e z za a ' 'i ie er rz zc ch ho o' 'c ce e a a ' 'a aP Pk ka a ' 'r r c cz z: :
7 walce wr$cz przeciwnik staje twarz w twarz ze mierciononym potworem i
najcz$ciej z bohaterem jednoczenie" +otw!r atakuje w oparciu o wasn
charakterystyk$, a kawalerzysta w oparciu o wasn" +oniewa najcz$ciej potw!r i
kawalerzysta maj wsp!czynniki I%IC;A8$WA o r!nych wartociach, to zadaj ciosy
w r!nym czasie" %taki rozpatruje si$ w zwyky spos!b, wszystkie zadeklarowane
ataki je-d-ca i potwora wykonuje si$ przeciwko dowolnemu modelowi
pozostajcemu w kontakcie z podstawk potwora"
<dy przychodzi do kontrataku, przeciwnik w kontakcie z podstawk potwora
ma do czynienia z dwoma potencjalnymi celamiF je-d-cem i potworem" +rzeciwnik
ma prawo wyboruF moe skierowa swoje ataki przeciwko je-d-cowi lub potworowi,
moe te rozdzieli ataki pomi$dzy obydwa cele w wybrany przez siebie spos!b"
<racz musi jasno okreli przed rzutem kostkami, ile atak!w kieruje w potwora, a ile
w je-d-ca, jeeli tego nie zrobi, to zakada si$, e wszystkie ataki skierowano przeciw
je-d-cowi" %taki rozpatruje si$ w zwyky spos!b, a potrzebny do tra=ienia wynik
ustala si$ w oparciu o odpowiednie wartoci wsp!czynnik!w WA*KA WR<C)
potwora bd- je-d-ca, tak jak w kadej walce wr$cz"
% %a a/ /' 'y y. .k ka a r ra an n: :
>eeli kawalerzysta zosta y/czony z akc,i! i odni!s wi$cej ran, ni wynosia warto
jego wsp!czynnika #$W(8%(:?, to nadwyka zadanych ran przepada" 5ie
przenosi si$ ich na potwora ani na innych je-d-c!w, jeeli jest ich wielu" +odobnie
przepada nadwyka ran zadanych potworowi i nie przenosi si$ jej na je-d-ca"
X Xe ek kt ty y z zr ra an ni ie en ni ia a 5 5e e_ _/ /_ _c cI I' ' P P0 0J J p po ot t' 'o or rI I' ': :
Stracone przez je-d-ca i potwora punkty #W naley odnotowywa oddzielnie" >eeli
potw!r zostanie y/czony z akc,i! kawalerzysta moe kontynuowa walk$ pieszo, o ile
gracz dysponuje odpowiednim modelem, kt!ry moe go reprezentowa" >eeli
polegnie kawalerzysta, potw!r moe si$ zachowywa w niekontrolowany spos!b"
>eeli kawalerzysta zostanie y/czony z akc,i!, gracz musi niezwocznie
przeprowadzi test reakc,i potwora )test C- potwora*" >eeli potworowi uda si$ zda
test, walczy on w zwyky spos!b" >eeli test zakoczy si$ niepowodzeniem naley
wykona rzut K> i sprawdzi wynik w podanej niej 8A7*I RAKC;I -(8W(RA"
5iezalenie od wyniku testu, potw!r sucy za wierzchowca, kt!ry utraci
je-d-ca, musi uywa zawsze wasnego C- w testach opartych na wsp!czynniku
C-, r!wnie wtedy, gdy znajduje si$ w obszarze oddziaywania dowdcy druyny"
>eeli potw!r zostanie Oszo/omiony!, Powa+ony na ziemi.! lub y/czony z akc,i!
kawalerzysta musi wykona test ,eAdziectwa zgodnie z zasadami podanymi poniej"
>eeli test zakoczy si$ niepowodzeniem naley wykona rzut K> i sprawdzi wynik w
podanej niej 8A7*I S8=; S)A*(%$Q" 5ato