You are on page 1of 17

"$&"'(

)+,.(/, "0&131516,
7&,&(9:( 03"3,9;+
7&,&(9:( 03"3,9;+ =1 ',?,+ 1.1@1+& 03(
03"=1:&"',6; @"$&"',
A(B 7&,&(9:"C 03"3,9;+, =1 D, $1 $, D"'"B+"@
&,9+"E5; 031D'(D( 0"+,E,61 @"$&"'$:1
:"+$&3;:F(=1 :"=; &31G, (/'1$&(
7&,&(9:, ,+,.(/, $,D3?(:
)+,.(/; "0&131516,
H3"3,9;+ 031$19+(J $(.,
H3"3,9;+ +,0"+,
H3"3,9;+ D1L"3@,F(=, :"+$&3;:F(=1
H31+"$ "0&131516,
"$&"'( $1 +,=91E51 0"$@,&3,=; :,"
.(+($:( $($&1@( ; 3,'+(
"$&"'$:, :"+$&3;:F(=, 03(@, $,"G3,5,=+"
"0&1315161 $, :"."'"/+1 :"+$&3;:F(=1,
9(=( $1 0"0319+( 031$1F( 31E,',=; $.(9+"
+1/,'($+" " :"@1 $1 $&,&(9:"@ $($&1@;
@"$&"'$:1 :"+$&3;:F(=1 3,D(
Ronpeuu npeceuu konoeosue
koucfpykuuje kop efouckux
rocfoea
Ronpeuu npeceuu konoeosue
koucfpykuuje kop enuuux u
cnperuyfux rocfoea
Stalno opterecenje
Sopstvena teina za sve elemente
konstrukcije mosta
Shodno projektovanim dimenzijama nosecih
elemenata
I zapreminskim masama odgovarajuceg
materijala
Ostali stalni teret na mostu
Stalni teret
eleznicki mostovi:
Kolosek bez zastora 5.7kN/m
Zastor (debljine 0.4m irine 4.4m) 45kN/m
Peacke staze (po jednoj stazi)
celicni mostovi 0.85kN/m
betonski mostovi 5.0kN/m
Stalni teret- kolovozna ploca
Drumski mostovi
Ortotropna ploca 3.00kN/m
2
Kolovozna ploca od betona Bxd
p
x25
Asvalt i hidroizolacija Bx1.85
Ivicnjaci po jednom ivicnjaku 1.5kN/m
Peacke staze po jednoj p.s. 7kN/m
Sopstvena teina nosaca kod
celicnih mostova
Sopstvenu teinu glavnih nosaca je moguce
predpostaviti na osnovu iskustva kod slicnih
konstrukcija te usvojiti sledece vrednosti :
Za pune limene nosace zajedno sa peackim
stazama
g=(20+5xL) kN/m
2
Za reetkaste glavne nosace zajedno sa peckim
stazama
Raspon glavnih nosaca 15-40m
g=(40+2.8xL) kN/m
Raspon glavnih nosaca 40-200m
g=(50+2.0xL-0,01xL
2
) kN/m
Ronpeua npepacnopena
caopahajuor onfepehena
Ca konoeosue nnoe onfepehene ce npeuocu
ua nopyue uocae u ocuoeuo nufane je koju
peo onfepehena npurajy nojepuuu nopyuu
uocau
pyrcku rocf
Ocuoea konoeosa
Ronpeuu npecek
Jepuucfeeu caupyacfu nonpeuu
npecek konoeosue koucfpykuuje
Pepacfu npecek konoeosue
koucfpykuuje
Caopahajuo onfepehene
Ronpeuu npaeau
Puuujcka uera onfepehena y
nopyuor npaeuy
1,5 1,5 1,5 1,5
6
118.14KN 118.14KN 118.14KN
5.8082KN/m
14.669KN/m
3x P
p2
p1
Puuujcka uera onfepehena y
nopyuor npaeuy
Ees nonpeue pacnopene
Rpecek ce payua kao jepuucfeeu (suaajuo ynpouhene koje
ce npurenyje ucknyueo sa nofpee uspape sapafka)
b- je uupuua neuake cfase
B je uupuua konoeosa
m kN xKdx p p
m kN x B xb x p
xKdkN xKdx P
/ ___ 0 . 3 0 . 5 1 2
/ ___ 0 . 3 ) 0 . 3 ( 0 . 3 2 1
200 100 2
= + =
= + =
= =
Xenesuuku rocf
Rpaeunuukor je pafa eeh nuuucku ceepeua uera
Rofpeuo je noruoufu je ca puuarukur koequuujeufor
Roufo ce oca rocfa ouuo noknana ca ocor konoceka
caopahajuo onfepehene je creufeuo y ocu konoeosue
koucfpykuuje
Takey uery onfepehena nopenufu ca pojer rnaeuux uocaa