You are on page 1of 10

A.

QUY TRNH THC HIN


I. T vn thit k cng trnh
1. S t vn thit k cng trnh
n v, ngi
chu trch nhim
Ni dung cng vic
B phn phi
hp
Vin sinh thi v
bo v cng trnh

Nhm t vn thit
k
Nhm t vn thit
k

Nhm t vn thit
k


Nhm t vn thit
k

Vin sinh thi v
bo v cng

Vin sinh thi v
bo v cng


HANCORP
MRB

SYSTRA S.A


SYSTRA S.A
HANCORP
MRB


Ph duyt thit k k thut
phng tr mi
D kin s liu bn v, ph lc, thuyt
minh, d ton

La chn phng n
thit k
Trnh ch u t v
cc n v lin quan
Nhn nhin v t vn thit
k hng mc phng tr mi
xut cc phng n k thut
-
Tiu chun VN, Quy chun,
Thng t, Ngh nh

Thu tp thng tin d n
2. Quy trnh thc hin
Hnh thnh cc phng n - Cc bi ton chnh.
Phi hp v trao i nu cn xut:
+ Cc phng n thit k km cc thng s k thut chnh.
+ Cc bi ton chnh v trng hp tnh ton cn p dng.
+ Ch nh cc tiu chun Vit Nam, tiu chun ngnh, cc quy nh, quy chun, hng
dn khc cn p dng.
+ D kin s lng bn v, phc v, trang thuyt minh.
Thc hin tnh -v - lp ph lc - thuyt minh
Kim tra vin thc hin tnh, v, lp ph lc, thuyt minh phn vic c giao. Trc khi giao
np h s D n, thit k vin phi t kim tra k hn ch n mc thp nht li k thut, tnh
ton. H s lp phi tun th quy nh chung.
II. Cung cp thuc cho cng trnh
1. Thng tin v loi thuc cung cp cho cng trnh

STT
Tn sn
phm
Ngun
gc
Nh sn sut Nh phn phi Ghi ch

Thuc tr mi
Lenfos 50ECAnh Quc
Hockley
International Lid
a ch: 354 Park
Lane, Poynton,
Stockport,
Cheshire, SK 12
IRL, united
Kingdom
Cng ty TNHH
Ho Nng Hp Tr
a ch: L A8C,
KCN Hip Phc,
huyn Nh B, Tp
H Ch Minh
III. Hng ro phng tr mi bn trong cng trnh
1. S thi cng hng ro phng tr mi bn trong cng trnh
B phn thc hin Ni dung cng vic B phn phi hp

Qun l thi cng

Cung cp vt t


Ph trch thi cng

Ph trch thi cng


Ph trch thi cng


Ph trch thi cngQun l thi cng

Qun l cht lng

Qun l cht lng
Qun l an ton


Qun l cht lng

Qun l cht lng
Qun l tin


Qun l cht lng
Qun l tin

Qun l cht lng
Qun l tin

Qun l cht lng
Qun l tin d


HANCORP
PIC, MRBChun b vt t,
vt liu
Chun b mt
bng thi cng
Nghim thu cng tc hng ro
phng tr mi bn trong cng
trnh
o ho phng tr mi bn
trong cng trnh

Pha ch, phun thuc v lp
ho phng tr mi
Nghim thu cng tc o
ho

m nn, v sinh hon tr
mt bng thi cng
Cng tc chun b thi cng
Nghim thu vt liu u vo
-
SYSTRA
S.A

HANCO
RP2. Quy trnh thi cng
* Mc ch: To lp thuc bao quanh st pha trong mng cng trnh nhm b xung,
ngn nga mi t di t ln cng trnh.
* Phng php thc hin:
- Kim tra mt bng trc khi thi cng.
- Tp kt v kim tra vt t, vt liu, my thi cng.
- Trc khi b tng lt nn, o rnh st chn tng rng 30 cm, su 10cm, to l su
15cm, s lng l 20 l trn 1m2 ca rnh, hng l th nht cch chn tng mng 5cm (nu l
t ct, t xp, thuc c th t thm xung khng phi to l) sau dung dch thuc xung
mt rnh v l ri lp li. Trong qu trnh lp ho c b li cc vt liu cha Cellulose nh: r
cy, mnh ct pha; cc mnh vt liu c kch thc ln nh: mng b tng, tng v...
- Thuc phng tr mi Lenfos 50EC nng 1,5%, liu lng 18lt dung dch/m3
- m nn, tr li mt bng cho cng trnh.


IV. Phng tr mi mt nn tng 1 cng trnh
1. S thi cng phng tr mi mt nn tng 1 cng trnh

B phn thc
hin
Ni dung cng vic
B phn phi
hp

Qun l thi cng
Cung cp vt t

Ph trch thi
cng

Ph trch thi
cng

Ph trch thi
cng


Qun l thi cngQun l cht
lng

Qun l cht
lng
Qun l an ton

Qun l thi cng
SYSTRA S.A
Qun l cht
lng
Qun l tin
Qun l cht
lng
Qun l tin
Qun l cht
lng
Qun l tin
PIC, MRB,
HANCORP
SYSTRA S.A
2. Quy trnh thi cng
* Mc ch: Ngn mi cnh bay vo cng trnh hoc mi t di t chui ln tr ng,
lm t trong qu trnh s dng.
* Phng php thc hin:
- Kim tra mt bng trc khi thi cng.
- Tp kt v kim tra vt t, vt liu, my thi cng.
- Trc khi b tng lt nn, thu dn cc tn d thc vt nh: g vn, r cy, vn
khun b kt v cc vt liu khc c ngun gc t Celullose c trong mt nn cng trnh sau
phun dung dch thuc u trn mt nn t.
- Thuc phng tr mi Lenfos 50EC nng 1,5%, liu lng 5lt dung dch/m2
Nghim thu cng tc phng tr
mi mt nn tng 1 cng trnh
Pha ch, phun thuc
phng tr mi
vo t (ct)

Phun thuc phng mi ln
mt nn
Chun b vt t,
vt liu
Chun b mt bng
thi cng
Cng tc chun b thi cng
Nghim thu vt liu u vo
-

SYS
TRA
S.A

HAN
CORP

m nn, v sinh hon tr
mt bng
- m nn, tr li mt bng cho cng trnh.

V. Hng ro phng tr mi bn ngoi cng trnh
1. S thi cng hng ro phng tr mi bn ngoi cng trnh
B phn thc hin Ni dung cng vic B phn phi hp
Qun l thi cng

Cung cp vt t


Ph trch thi cng

Ph trch thi cng


Ph trch thi cng


Ph trch thi cng

Ph trch thi cng

Vin Sinh thi v
Bo v cng trnhQun l cht lng

Qun l cht lng
Qun l an ton

Qun l cht lng
Qun l tin

Qun l cht lng
Qun l tin

Qun l cht lng
Qun l tin


Qun l cht lng
Qun l tin d

Qun l cht lng
Qun l tin d

PIC, MRB,
HANCORP,
SYSTRA S.A


Chun b vt t,
vt liu
Chun b mt bng
thi cng
Nghim thu cng tc hng ro
phng tr mi bn ngoi cng
trnh
o ho phng tr mi bn
ngoi cng trnh

Pha ch, phun thuc v lp
ho phng tr mi
Nghim thu cng tc
o ho

m nn, v sinh hon tr
mt bng
Cng tc chun b thi cng
Nghim thu vt liu u vo
-

SYSTR
A S.A

HANC
ORP
2. Quy trnh thi cng
* Mc ch: To lp lp thuc bao quanh st pha ngoi mng cng trnh nhm ngn
nga hin tng mi di thc t cc vng ln cn xm nhp vo trong cng trnh gy hi.
* Phng php thc hin:
- Kim tra mt bng trc khi thi cng.
- Tp kt v kim tra vt t, vt liu, my thi cng.
- cao mt sn tip gip vi phn ngoi cng trnh o mt lp t su 10cm rng
50cm, sau to l ng knh su 30cm , s lng 20 l trn 1 m2 ca rnh, hng l th nht
cch chn tng mng 5cm. Nu l t ct, t xp, thuc c th t thm xung khng phi to
l sau dung dch thuc xung mt rnh v l ri lp li. Trong qu trnh lp ho c b
li cc vt liu cha Cellulose nh: r cy, mnh ct pha; cc mnh vt liu c kch thc ln
nh: mng b tng, tng v...
- Thuc phng tr mi Lenfos 50EC nng 1,5%, liu lng 18lt dung dch/m3
- m nn, tr li mt bng cho cng trnh.
VI. Phng tr mi chn tng tng 1 cng trnh
1. S thi cng phng tr mi chn tng tng 1 cng trnh
B phn thc
hin
Ni dung cng vic
B phn phi
hp

Qun l thi cng

Cung cp vt t


Ph trch thi
cng
Ph trch thi
cng

Ph trch thi
cng


Qun l thi cng
`Qun l cht
lng

Qun l cht
lng
Qun l an ton

Qun l cht
lng
Qun l tin

Qun l cht
lng
Qun l tin
Qun l cht
lng
Qun l tin


PIC, MRB


2. Quy trnh thi cng
* Mc ch: Ngn mi cnh bay vo lm t trong qu trnh cng trnh i vo s dng
hoc mi di thc gia cc tng hoc t bn ngoi vo trong cng trnh.
* Cch thc tin hnh:
- Kim tra mt bng trc khi thi cng.
- Tp kt v kim tra vt t, vt liu, my thi cng.
- Trc khi trt va tng trong, ngoi cng trnh v phn tip gip vi khun ca g
c v sinh sch s b mt tng, sau phun dung dch thuc phng tr mi dng phun sng
Nghim thu cng tc phng tr
mi chn tng tng 1 cng trnh
Chun b vt t,
vt liu
Chun b mt bng
thi cng
Cng tc chun b thi cng
Pha ch thuc
phng tr mi

Phun thuc phng tr
mi chn tng tng 1
Nghim thu vt liu u vo
-
S
Y
ST
R
A
S.
A
H
A
N
C
O
R
P

c chia lm 2 ln, mi ln cch nhau 20 pht. Chiu cao phun thuc chn tng 1m tnh t
mt sn tr ln.
- Ti cc v tr c ng ng k thut i qua, cc hp k thut, cc chn khun ca, s
c tng cng thm lng thuc.
- Thuc phng tr mi Lenfos 50EC nng 1,5%, liu lng 2lt dung dch/m2
- Thit b thi cng l my phun ha cht chuyn dng.
B. BO HNH, BO TR
I. BO HNH
1. Thi gian bo hnh v thi gian p ng
Thi gian bo hnh 24 thng k t ngy nghim thu, bn giao a vo s dng.
2. Phm vi bo hnh
Nh thu cam kt bo hnh ton b cc hng mc ca nh thu thc hin.
Trong thi gian bo hnh nu c mi xut hin th n v thi cng t b kinh ph x l
li.
3. K hoch bo hnh v bo tr
3.1 K hoch bo hnh
Trong thi gian bo hnh Nh thu s thc hin kim tra, bo dng nh k 06 thng
mt ln.
- Khi kim tra pht hin c mi xut hin: Ln phng n x l mi v bo co n v s
dng tin hnh x l mi.
- Khi kim tra pht hin khng c mi: Bo co n v s dng kt qu kim tra.
3.1 K hoch bo tr
Sau khi ht thi gian bo hnh, n v s dng cng trnh k hp ng kin tra, x l mi
nh k hng nm vi n v chuyn ngnh v phng tr mi.
m bo pht hin c mi ngay khi chng xut hin ti cng trnh, n v kho st
x l mi nh k t cc hp nh mi theo mt 200m2/01 hp nh.
V tr t hp nh: St cc khung ca g hoc cc cu kin g. Cc hp nh mi c t
khng lm nh hng ti m quan v cng nng s sng ca khu vc .