You are on page 1of 6

Cu 1: Pht biu no di y v aminoaxit l khng ng?

A. Aminoaxit l HCHC tp phc, phn t chc ng thi nhm amino v nhm cacboxyl.
B. Hp cht H
2
NCOOH l aminoaxit n gin nht.
C. Aminoaxit ngoi dng phn t ( H
2
NRCOOH) cn c dng ion lng cc (H
3
N
+
RCOO
-
)
D. Thng thng dng ion lng cc l dng tn ti chnh ca aminoaxit.
Cu 2: Khng nh no sau y khng ng v tnh cht vt l ca aminoaxit?
A. Tt c u cht rn. B. Tt c u l tinh th, mu trng.
C. Tt c u tan trong nc. D. Tt c u c nhit nng chy cao
Cu 3: 0,01 mol aminoaxit A phn ng va vi 0,02 mol HCl hoc 0,01 mol NaOH. Cng
thc ca A c dng:
A. H
2
NRCOOH B. (H
2
N)
2
RCOOH C. H
2
NR(COOH)
2
D. (H
2
N)
2
R(COOH)
2

Cu 4: Aminoaxit khng th phn ng vi:
A. Ancol B. dd Br
2
C. Axit (H
+
) v axit nitr D. Kim loi, oxit baz, baz v mui
Cu 5: Cho 0,1 mol A (- aminoaxit dng H
2
NRCOOH) phn ng ht vi HCl to 11,15g mui.
A l?
A. Glixin B. Alanin C. Phenylalanin D. Valin
Cu 6: Cho - aminoaxit mch thng A c cng thc dng H
2
NR(COOH)
2
phn ng ht vi
0,1 mol NaOH to 9,55 g mui. A l cht no sau y?
A. Axit 2-aminopropanionic B. Axit 2-aminobutanioic
C. Axit 2-aminopentaioic D. Axit 2- aminohexanioic
Cu 7: Cho cc dy chuyn ha :

Glixin A X; Glixin B Y
X v Y ln lt l cht no?
A. u l ClH
3
NCH
2
COONa B. ClH
3
NCH
2
COOH v ClH
3
NCH
2
COONa
C. ClH
3
NCH
2
COONa v H
2
NCH
2
COONa D. ClH
3
NCH
2
COOH v H
2
NCH
2
COONa
Cu 8: Mt HCHC X c t l khi lng C:H:O:N = 9: 1,75: 8: 3,5 tc dng vi dd NaOH v dd
HCl theo t l mol 1: 1 v mi trng hp ch to mt mui duy nht. Mt ng phn Y ca X
cng tc dng vi dd NaOH v dd HCl theo t l mol 1: 1 nhng ng phn ny c kh nng
lm mt mu dd Br
2
. Cng thc phn t ca X v cng thc cu to ca X, Y ln lt l:
A.C
3
H
7
O
2
N; H
2
N-C
2
H
4
-COOH; H
2
N-CH
2
-COO-CH
3

B. C
3
H
7
O
2
N; H
2
N-C
2
H
4
-COOH; CH
2
=CH-COONH
4

C. C
2
H
5
O
2
N; H
2
N-CH
2
-COOH; CH
3
-CH
2
-NO
2

D. C
3
H
5
O
2
N; H
2
N-C
2
H
2
-COOH; CHC-COONH
4

Cu 9: (X) l HCHC c cng thc phn t l C
5
H
11
O
2
N. Khi un nng vi dd NaOH thu c
mt hn hp cht c cng thc phn t C
2
H
4
O
2
NNa v cht hu c (Y), cho hi (Y) qua CuO/t
0

thu c cht hu c (Z) c kh nng tham gia phn ng trng gng. Cng thc cu to ca
X l:
A. CH
3
(CH
2
)
4
NO
2
B. NH
2
-CH
2
COO-CH
2
-CH
2
-CH
3

C. NH-CH
2
-COO=CH(CH
2
)
3
D. H
2
N-CH
2
-CH
2
-COOC
2
H
5

Cu 10: Cho cc cht sau: (X
1
) C
6
H
5
NH
2
; (X
2
)CH
3
NH
2
; (X
3
) H
2
NCH
2
COOH; (X
4
)
HOOCCH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOH (X
5
) H
2
NCH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOH. Dung dch no lm
qu tm ha xanh?
A. X
1
, X
2
, X
5
B. X
2
, X
3
,X
4
C. X
2
, X
5
D. X
1
, X
5
, X
4

Cu 11: Dung dch no di y lm qu tm ha ? (1) H
2
CH
2
COOH ; (2) Cl
-
-NH
3
+
-
CH
2
COOH; (3) H
2
NCH
2
COO
-
; (4) H
2
N(CH
2
)
2
CH(NH
2
)COOH ;
(5) HOOCCH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOH
A. (3) B. (2) C. (2), (5) D. (1), (4)
+NaOH +HCl
+
NaOH

+HC
l
Cu 12: Este X c iu ch t aminoaxit Y v ancol etylic. T khi hi ca X so vi H
2
bng
51,5. t chy hon ton 10,3g X thu c 8,1 g H
2
O v 1,12 lt N
2
(ktc). CTCT thu gn ca X
l:
A. H
2
N-(CH
2
)
2
-COO-C
2
H
5
B. H
2
N-CH
2
-COO-C
2
H
5

C. H
2
N-CH(CH
3
)-COOH D. H
2
N-CH(CH
3
)-COOC
2
H
5
Cu 13: HCHC X c cha 15,7303% nguyn t N; 35,9551% nguyn t O v khi lng v cn
c cc nguyn t C v H. Bit X c tnh lng tnh v khi tc dng vi dd HCl ch xy ra mt
phn ng. CTCT thu gn ca X l:
A. H
2
NCOOCH
2
CH
3
B. H
2
NCH
2
CH(CH
3
)COOH C. H
2
NCH
2
CH
2
COOH D. H
2
NCH
2
COOCH
3

Cu 14: Tn gi no sau y l ca peptit H
2
NCH
2
CONHCH(CH
3
)CONHCH
2
COOH?
A. Glixinalaninglyxin B. Glixylalanylglyxin C. Alaningyxylalanin D. Alanylglyxylglyxyl
Cu 15: Mt hp cht cha cc nguyn t C, H, O, N c phn t khi bng 89 c.C. t chy
hon ton 1 mol hp cht thu c 3 mol CO
2
0,5 mol N
2
v a mol hi nc. CTPT ca hp
cht l?
A. C
4
H
9
O
2
N B. C
2
H
5
O
2
N C. C
3
H
7
NO
2
D. C
3
H
5
NO
2

Cu 16: Thy phn hp cht:


Thu c aninoaxit no sau y:
A. H
2
N-CH
2
-COOH B. HOOC-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH
C. C
6
H
5
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH D. Hn hp A, B, C ng
Cu 17: Trong cc cht sau Cu, HCl, C
2
H
5
OH, HNO
2
, KOH, Na
2
SO
3
, CH
3
OH/ kh HCl. Axit
aminoaxxetic tc dng c vi nhng cht no?
A. Tt c cc cht. B. HCl, HNO
2
, KOH, Na
2
SO
3
, CH
3
OH/ kh HCl.
C. Cu, C
2
H
5
OH, HNO
2
, KOH, Na
2
SO
3
, CH
3
OH/ kh HCl
D. Cu, HCl, HNO
2
, KOH, Na
2
SO
3
, CH
3
OH/ kh HCl.
Cu 18: X l mt aminoaxit no ch cha mt nhm NH
2
- v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X
tc dng vi dd HCl va to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l?
A. H
2
N-CH
2
-COOH B. CH
3
- CH

NH
2
-COOH
C. CH
3
-CHNH
2
-CH
2
-COOH D. C
3
H
7
-CHNH
2
-COOH
Cu 19: X l - aminoaxit no ch cha mt nhm -NH
2
v mt nhm -COOH. Cho 15,1 gam X
tc dng vi dd HCl d thu c 18,75g mui ca X. CTCT thu gn ca X l:
A. C
6
H
5
CH(NH
2
)COOH B. CH
3
CH(H
2
N)COOH C.
CH
3
CH(H
2
N)CH
2
COOH D. C
3
H
7
CH(NH
2
)COOH.
Cu 20: X l - aminoaxit no ch cha mt nhm -NH
2
v mt nhm -COOH. Cho 23,4 gam X
tc dng vi dd HCl d thu c 30,7g mui ca X. CTCT thu gn ca X l:
A. CH
3
CH(NH
2
)COOH B. H
2
NCH
2
COOH
C. H
2
NCH
2
CH
2
COOH D. CH
3
CH(CH
3
)CH(NH
2
)COOH
Cu 22: - aminoaxit l aminoaxit m nhm amino gn cacbon v tr th my?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Cu 23: Cho cc cht H
2
N-CH
2
-COOH (X); H
3
C-NH-CH
2
-CH
3
(Y); CH
3
-CH
2
-COOH (Z);C
6
H
5
-
CH(NH
2
)COOH (T); HOOC-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH (G); H
2
N-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH (P).
Aminoaxit l cht:
A. X, Z, T, P B. X, Y, Z, T C. X, T, G, P D. X, Y, G, P.
Cu 24: C
4
H
9
O
2
N c my ng phn aminoaxit (Vi nhm amin bc nht)?
A.5 B. 2 C. 3 D. 4
Cu 25: Cho qu tm vo mi dd di y, dd lm qu tm ha xanh l?
A. CH
3
COOH B. H
2
NCH
2
COOH
C. H
2
NCH
2
(NH
2
)COOH D. HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH
H
2
N - CH
2
- CO - NH - CH - CO - NH - CH - CO - NH -
CH
2
- COOH

CH
2
-COOH CH
2
-
Cu 26: Tn gi ca hp cht C
6
H
5
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH nh th no?
A. Axitaminophenyl propionic. B. Axit 2-amino-3-phenyl propionic.
C. Phenylalanin D. Axit 2--amino-3-phenyl propanoic.
Cu 27: Cho dd qu tm vo 2 dd sau: (X) H
2
N-CH
2
-COOH; (Y) HOOC-CH(NH
2
)-CH
2
-COOH.
Hin tng xy ra?
A. X v Y khng i mu qu tm. B. X lm qu chuyn xanh, Y ha .
C. X khng i mu, Y ha . D. X, Y lm qu ha
Cu 28: C
3
H
7
O
2
N c my ng phn aminoaxit (Vi nhm amin bc nht)?
A.5 B. 2 C. 3 D. 4
Cu 29: Phn ng gia alanin vi axit HCl to ra cht no sau y?
A. H
2
N-CH(CH
3
)-COCl B. H
3
C-CH(NH
2
)-COCl. C. HOOC-CH(CH
3
)NH
3
Cl D. HOOC-
CH(CH
2
Cl)NH
2

Cu 30: Cht A c phn trm khi lng cc nguyn t C,H, O, N ln lt l 32%, 6,67%,
42,66%, 18,67%. T khi hi ca A so vi khng kh nh hn 3. A va tc dng vi dd NaOH
va tc dng vi dd HCl. CTCT ca A l:
A. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH B. H
2
N-(CH
2
)
2
-COOH C. H
2
N-CH
2
-COOH
D. H
2
N-(CH
2
)
3
-COOH
Cu 31: Cng thc tng qut ca cc amino axit l:
A. R(NH
2
)(COOH) B. (NH
2
)
x
(COOH)
y
C. R(NH
2
)
x
(COOH)
y
D. H
2
N-C
x
H
y
-COOH
Cu 32: Khi un nng, cc phn t -alanin (axit -aminopropionic ) c th tc dng vi nhau
to ra cc sn phm no di y:
A. -NH-CH
2
- CO-]
n
B. C. D.

Cu 33: Axit -aminopropionic tc dng c vi tt c cc cht trong dy
A. HCl, NaOH, C
2
H
5
OH c mt HCl, K
2
SO
4
, H
2
NCH
2
COOH B. HCl, NaOH, CH
3
OH c mt
HCl, H
2
NCH
2
COOH, Cu
C. HCl, NaOH, CH
3
OH c mt HCl, H
2
NCH
2
COOH D. HCl, NaOH, CH
3
OH c
mt HCl, H
2
NCH
2
COOH, NaCl
Cu 34: ng dng no sau y ca aminoaxit l khng ng?
A. Aminoaxit thin nhin (hu ht l -aminoaxit) l c s kin to protit trong c th sng.
B. Mui inatriglutamat l gia v cho thc n (gi l bt ngt hay m chnh)
C. Axitglutanic l thuc b thn kinh, methionin l thuc b gan.
D. Cc aminoaxit (nhm NH
2
v s 6, 7...) l nguyn liu sn xut t nilon.
Cu 35(HKA 2007): amino axit X cha m nhm NH
2
. Cho 10,3 gam X tc dng vi HCl d, thu
c 13,95 gam mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l
A. H
2
NCH
2
COOH B. H
2
NCH
2
CH
2
COOH
C. CH
3
CH
2
CH(NH
2
)COOH D. CH
3
CH(NH
2
)COOH.
Cu36 (C 2007): Hp cht X c cng thc phn t trng vi cng thc n gin nht, va tc dng
c vi axit, va tc dng c vi kim trong iu kin thch hp. Trong phn t X, thnh phn phn
trm khi lng ca cc nguyn t C, H, N ln lt l 40,449%; 7,865%; 15,73%; cn li l oxi. Khi cho
4,45 gam X phn ng hon ton vi mt lng va dd NaOH (un nng) thu c 4,85 gam mui
khan. CTCT thu gn ca X l
A. CH
2
=CHCOONH
4
B. H
2
NCOOCH
2
CH
3

C. H
2
NCH
2
COOCH
3
D. H
2
NC
2
H
4
COOH
Cu 37: (HKA 2008) Pht biu khng ng l:
A. Trong dung dch H
2
N CH
2
COOH cn tn ti dng ion lng cc H
3
N
+
-CH
2
-COO
-

B. Aminoaxit l hp cht hu c tp chc. Phn t cha ng thi nhm amino v nhm cacboxyl
C. Aminoaxit l nhng cht rn, kt tinh, tan tt trong nc v c v ngt
D. Hp cht H
2
N CH
2
COOH
3
N CH
3
l este ca glyxin
Cu 38(HKB 2008): Cho 8,9 gam mt hp cht hu c X c cng thc phn t l C
3
H
7
O
2
N phn ng
vi 100 ml dung dch NaOH 1,5M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu c 11,7
gam cht rn. CTCT thu gn ca X l:
A. HCOOH
3
NCH=CH
2
B. H
2
NCH
2
CH
2
COOH
-NH-CH- CO-]
n

CH
3


-NH-CH- CO-
]
n

-CH
2
-CH- CH
2
-
]
n


C. CH
2
=CHCOONH
4
D. H
2
NCH
2
COOCH
3

Cu 39(C 2008) Trong phn t aminoaxit X c mt nhm amino v mt nhm cacboxyl. Cho 15 gam
X tc dng va vi dd NaOH, c cn dung dch sau phn ng thu c 19,4 gam mui khan. CT ca
X l
A. H
2
NC
3
H
6
COOH B. H
2
NCH
2
COOH C. H
2
NC
2
H
4
COOH D. H
2
NC
4
H
8
COOH.
Cu 40: (HKA 2009) Cho 1 amino axit X phn ng vi dung dch HCl d, thu c m
1
gam mui Y.
Cng 1 mol amino axit X phn ng vi dung dch NaOH d, thu c m
2
gam mui Z. Bit m
2
m
1

=7,5. CTPT ca X l
A. C
5
H
9
O
4
N B. C
4
H
10
O
2
N
2
C. C
5
H
11
O
2
N D. C
4
H
8
O
2
N
2

Cu 41: (HKB 2009) Cho 0,02 mol aminoaxit X tc dng va vi 200 ml dung dch HCl 0,1M thu
c 3,67 gam mui khan. Mt khc 0,02 mol X tc dng va vi 40 gam dung dch NaOH 4%. Cng
thc ca X l
A. H
2
NC
2
H
3
(COOH)
2
B. H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
C. (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH D. H
2
NC
3
H
6
COOH
Cu 42(C 2009) Cho tng cht H
2
N CH
2
COOH; CH
3
COOH; CH
3
COOCH
3
ln lt tc dng vi
dung dch NaOH(t
0
) v dung dch HCl (t
0
). S phn ng xy ra l
A. 3 B. 6 C. 4 D. 5
Cu 43(HKA 2010) Cho 0,15 mol H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
(axit glutamic) vo 175 ml dung dch HCl 2M,
thu c dung dch X. Cho NaOH d vo dung dch X. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, s mol
NaOH phn ng l
A. 0,5 B. 0,65 C. 0,7 D. 0,55
Cu 45(HKA 2010) Hn hp X gm mt mol amino axit no, mch h v 1 amin no, mch h. X c
kh nng phn ng ti a vi 2 mol HCl hoc 2 mol NaOH. t chy hon ton X thu c 6 mol CO
2
, x
mol nc v y mol N
2
. Cc gi tr X, Y tng ng l
A. 8 v 1 B. 8 v 1,5 C. 7 v 1 D. 7 v 1,5
Cu 46(HKB 2010) Hai HCHC X v Y c cng thc phn t l C
3
H
7
NO
2
, u l cht rn iu kin
thng. Cht X phn ng vi dung dch NaOH, gii phng kh. Cht Y c phn ng trng ngng. Cc
cht X v Y ln lt l
A. vinylamoni fomat v amoni acrylat B. axit 2 aminopropionic v axit 3 aminopropionic
C. Axit 2 aminopropionic v amoniacrylat D. amoni acrylat v axit 2 aminopropionic
Cu 47(HKB 2010) Hn hp X gm alanin v axit glutamic. Cho m gam X tc dng hon ton vi
dung dch NaOH d, thu c dung dch Y cha (m + 30,8) gam mui. Mt khc, nu cho m gam X tc
dng hon ton vi dung dch HCl, thu c dung dch Z cha (m+36,5) gam mui. Gi tr ca m l
A. 112,2 B. 171 C. 165,5 D. 123,8
Cu 48(C 2010) Dung dch no sau y lm qu tm chuyn thnh mu xanh?
A. phenyl amoni clorua B. Anilin C. Glyxin D. Etyl amin
Cu 49: Cho 100 ml dung dch aminoaxit A 0,2M tc dng va vi 80 ml dung dch NaOH 0,25M.
Mt khc 100 ml dung dch aminoaxit trn tc dng va vi 80 ml dung dch HCl 0,5M. Bit A c t
khi hi so vi H
2
bng 52. Cng thc phn t ca A l
A. (H
2
N)
2
C
2
H
3
COOH. B. H
2
NC
2
H
3
(COOH)
2
. C. (H
2
N)
2
C
2
H
2
(COOH)
2
.
D. H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
.
Cu 50: trung ha 200 ml dung dch aminoaxit M 0,5M cn 100 gam dung dch NaOH 8%, c cn
dung dch sau phn ng c 16, 3 gam mui khan. M c cng thc cu to l
A. H
2
NCH
2
COOH. B. H
2
NCH(COOH)
2
.

C. H
2
NCH
2
CH(COOH)
2
. D. (H
2
N)
2
CHCOOH.
Cu 51(HKA 2011) : Dung dch no sau y lm qu tm i thnh mu xanh?
A. Dung dch alanin B. Dung dch glyxin C. Dung dch lysin D. Dung dch valin
Cu: Cho 0,1 mol hp cht ha c c cng thc phn t CH
6
O
3
N
2
tc dng vi dung dch cha 0,2 mol NaOH
un nng, sau khi phn ng xy ra hon ton thu c cht kh lm xanh giy qu tm m v dung dch Y. C cn
dung dch Y thu c m gam rn khan. Gi tr ca m l
A. 21,8 B. 15 C. 12,5 D. 8,5
Cu 52: (HSGTB 2010 2011) Cho 0,1 mol -amino axit X tc dng va vi 50 ml dung dch HCl
2M. Trong mt th nghim khc, cho 26,7 gam X vo dung dch HCl d, sau c cn cn thn dung dch
thu c 37,65 gam mui khan. Vy X l:
A. Alanin. B. Axit glutamic. C. Valin. D. Glyxin
Cu 53:(HSGTB20092010) C
4
H
9
O
2
N) X
1
X
2
X
3

KOH
H
2
N-
CH
2
COOK
Vy X
2
l:
A. H
2
N-CH
2
-COOH B. ClH
3
N-CH
2
COOH C. H
2
N-CH
2
-COONa D. H
2
N-CH
2
-COOC
2
H
5

Cu 54: (HSGTB 2009 2010) Amino axit mch khng phn nhnh X cha a nhm -COOH v b nhm
-NH
2
. Khi cho 1mol X tc dng ht vi axit HCl thu c 169,5 gam mui. Cho 1 mol X tc dng ht vi
dung dch NaOH thu c 177 gam mui.CTPT ca X l
A. C
4
H
7
NO
4
B. C
3
H
7
NO
2
C. C
4
H
6
N
2
O
2
D. C
5
H
7
NO
2
Cu 55: X l mt - aminoaxit mch khng phn nhnh, trong phn t ngoi nhm amino v nhm cacboxyl
khng c nhm chc no khc. Cho 0,1 mol X phn ng va ht vi 100 ml dung dch HCl 1M thu c
18,35gam mui. Mt khc 22,05gam X khi tc dng vi mt lng d dung dch NaOH to ra 28,65gam mui
khan. Cng thc cu to ca X l:
A. HOOC-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH B. H
2
N- CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH
C. HOOC-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH
Cu 56: Pht biu no di y v amino axit l khng ng ?
A. Hp cht H2NCOOH l amino axit n gin nht.
B. Thng thng dng ion lng cc l dng tn ti chnh ca amino axit..
C. Amino axit l hp cht hu c tp chc, phn t cha ng thi nhm amino v nhm cacboxyl.
D. Amino axit ngoi dng phn t (H
2
NRCOOH) cn c dng ion lng cc (H
3
N
+
RCOO
-
).
Cu 57: X l mt - amino axit no ch cha 1 nhm -COOH v 1 nhm -NH
2
, cho 14,98 g X tc dng
vi dung dch HCl d ta thu c 18,75 gam mui clohidrat ca X. Cng thc cu to thu gn ca X l :
A. H
2
N-(CH
2
)
2
COOH B. H
2
N-CH
2
COOH
C. CH
3-
CH(NH
2
)-COOH D. H
2
N-(CH
2
)
6
COOH
Cu 58: Cho m gam hn hp hai aminoaxit no u cha 1 nhm -COOH v 1 nhm -NH
2
tc dng vi 110
ml dung dch HCl 2M, c dung dch G. tc dng ht vi cc cht trong dung dch G cn 140 ml dung dch
KOH 3M. t chy m gam hn hp hai amino axit trn v cho tt c sn phm chy (nit to thnh dng n
cht) qua bnh NaOH d th khi lng ca bnh ny tng thm 32,8 g. Cng thc phn t ca aminoaxit c
khi lng phn t nh hn l
A. H
2
N-(CH
2
)
2
COOH B. H
2
N-CH
2
-COOH
C. H
2
N-(CH
2
)
4
COOH D. H
2
N-(CH
2
)
3
COOH
Cu 59: Cho hn hp A gm ( 0,15 mol axit glutamic v 0,1 mol glyxin ) vo 175 ml dung dch HCl
2M, thu c dung dch X. Cho NaOH d vo dd X. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, s mol
NaOH phn ng l
A. 0,80. B. 0,60. C. 0,75. D. 0,65.
Cu 60: Cho m gam hn hp gm glyxin, alanin, valin tc dng va vi 300ml dung dch NaOH 1M thu
c 34,7g mui khan. Gi tr m l:
A. 30,22 gam B. 22,7 gam. C. 27,8 gam D. 28,1 gam.
Cu 61: Cho 1,47 gam -aminoaxit Y tc dng vi NaOH d to ra 1,91 gam mui natri. Mt khc
1,47gam Y tc dng vi HCl d to ra 1,835 gam mui clorua. Cng thc cu to ca Y l:
A. CH
3
(CH
2
)
4
CH(NH
2
)COOH B. CH
3
CH(NH
2
)COOH
C. HOOCCH
2
CH(NH
2
)CH
2
COOH D. HOOCCH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOH
Cu 62: Cho 32,8 gam hn hp gm axit glutamic v tyrosin (t l mol 1:1) tc dng vi 500ml dung
dch NaOH 1M, phn ng hon ton thu c dung dch Y. C cn cn thn dung dch Y thu c m
gam cht rn khan. Gi tr ca m l
A. 49,2 B. 52,8 C. 43,8 D. 45,6

0
,t NaOH

du HCl

khan HCl OH CH ,
3
Cu 63: Cho 25,65 gam mui gm H
2
NCH
2
COONa v H
2
NCH
2
CH
2
COONa tc dng va vi 250 ml
dung dch H
2
SO
4
1M. Sau phn ng c cn dung dch th khi lng mui do H
2
NCH
2
COONa to thnh
l:
A. 29,25 gam B. 18,6 gam C. 37,9 gam D. 12,4 gam
Cu 64: Cho cc cht sau: axit glutamic; valin, lysin, alanin, trimetylamin, anilin. S cht lm qu tm
chuyn mu hng, mu xanh, khng i mu ln lt l
A. 2, 1,3. B. 1, 2, 3. C. 3, 1, 2. D. 1, 1, 4.
Cu 65: Cho m gam hn hp X gm axit glutamic v valin tc dng vi dung dch HCl (d), sau phn
ng hon ton lm bay hi cn thn dung dch, thu c (m + 9,125) gam mui khan. Nu cho m gam X
tc dng vi dung dch NaOH (d), kt thc phn ng to ra (m + 7,7) gam mui. Gi tr ca m l
A. 26,40. B. 39,60. C. 33,75. D. 32,25.
Cu 66: Hin tng ha hc no sau y c m t khng ng?
A. Nh vi git dung dch HNO
3
c vo dung dch lng trng trng th thy c kt ta mu vng xut
hin.
B. a a thy tinh va nhng vo dung dch HCl m c ln ming l ng dung dch CH
3
NH
2

m c th xung quanh a thy tinh bay ln mt ln khi trng.
C. Cho dung dch NaNO
2
vo dung dch glyxin, sau thm vi git dung dch axit axetic vo th thy
c bt kh khng mu bay ln.
D. Cho t t n d dung dch CH
3
NH
2
vo dung dch FeCl
3
th lc u c kt ta nu xut hin,
sau kt ta tan dn n ht.
Cu 67: Cho cc hp cht: anilin, isopropylamin, phenol, natri phenolat, phenylamoni clorua v cc cht
c k hiu Ala, Val, Glu. Tng s cht lm qu tm m i mu l
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
Cu 68: Mui X c cng thc phn t l CH
6
O
3
N
2
. un nng X vi NaOH thu c 2,24 lt kh Y (Y l
hp cht cha C, H, N v c kh nng lm xanh giy qu tm m). Tnh khi lng mui thu c?
A. 8,2 gam B. 8,5 gam C. 6,8 gam D. 8,3 gam
Cu 69: X l mt - aminoaxit mch khng phn nhnh, trong phn t ngoi nhm amino v nhm cacboxyl
khng c nhm chc no khc. Cho 0,1 mol X phn ng va ht vi 100 ml dung dch HCl 1M thu c
18,35gam mui. Mt khc 22,05gam X khi tc dng vi mt lng d dung dch NaOH to ra 28,65gam mui
khan. Cng thc cu to ca X l:
A. HOOC-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH B. H
2
N- CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH
C. HOOC-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)- COOH
Cu 70: Cho 0,02 mol amino axit X tc dng va vi 200 ml dung dch HCl 0,1M thu c 3,67 gam
mui khan. Mt khc 0,02 mol X tc dng va vi 40 gam dung dch NaOH 4%. Cng thc ca X l
A. (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH. B. H
2
NC
2
C
2
H
3
(COOH)
2
. C. H
2
NC
3
H
6
COOH. D.
H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
.
Cu 71: (DBH 2010) Hp cht X l este ca axit glutamic. em 9,24 gam X tc dng ht vi 200 ml
dd NaOH 1M thu c dung dch Y v 2 ancol. Ly 2 ancol ny tch nc u thu c cng 1 anken c
t khi so vi H
2
l 21. em dung dch Y tc dng vi dung dch HCl d ri c cn cn thn thu c
khi lng cht rn khan l
A. 19,04 gam B. 17,58gam C. 16,7 gam D. 19,24 gam
Cu 72: Cho 26,7 gam mt amino axit X cha 1 nhm COOH v 1 nhm NH
2
tc dng va vi
dd NaOH th thu c 33,3 gam mui. Vy X l
A. Tyr B. Ala C. Val D. Gly
Cu 73: Cho aminoaxit X (cha 1 nhm amino, 2 nhm cacboxyl) phn ng va vi 100 ml
dung dch NaOH 1M, thu c 8,15 gam mui. X l
A. axit 2 aminopropandioic B. axit glutamic
C. axit 2 aminobutandioic D. axit 2 aminopentandioic.