You are on page 1of 4

Khi nim

Cng vic l tp hp tt c cc nhim v c thc hin bi 1 ngi lao ng hoc l tp hp ca tt c cc nhim v ging
nhau c thc hin bi mt s ngi lao ng
Ngh l tp hp nhng cng vic tng t v ni dung v c mi gn kt vi nhau 1 mc nht nh vi nhng c tnh
ring vn c, i hi ngi lao ng phi c trnh chuyn mn nghip v, k nng kinh nghim cn thit thc hin
VD: ngh qun tr nhn lc c cng vic nh: nhn vin tin lng, nhn vin tuyn dng lao ng, nhn vin o to v pht
trin nhn lc
Phn tch cng vic l qu trnh nghin cu ni dung cng vic nhm xc nh iu kin tin hnh, cc nhim v, trch
nhim, quyn hn khi thc hin cng vic v cc phm cht, k nng nhn vin cn thit phi c thc hin cng vic.
Phn tch cng vic l mt qu trnh xc nh v ghi chp li cc thng tin lin quan n bn cht ca tng cng vic c th
y l qu trnh xc nh trch nhim, nhim v lin quan n cng vic v cc k nng kin thc cn c thc hin tt cng
vic. y cng l qu trnh xc nh s khc bit ca mt cng vic ny vi cng vic khc
Vic chun b m t chc trch, nhim v, trch nhim cng vic, yu cu v trnh k nng cng vic v cc nh mc hon
thnh cng vic s da trn cc d liu thu thp c trong qu trnh phn tch cng vic.
C th phn tch cng vic nhm tr li cc cu hi sau y:
Nhn vin thc hin nhng cng tc g?
Khi no cng vic c hon tt?
Cng vic c thc hin u?
Nhn vin lm cng vic nh th no?
Ti sao phi thc hin cng vic ?
thc hin cng vic nhn vin cn hi nhng tiu chun trnh no?
2. ngha:
Phn tch cng vic cung cp cc thng tin v nhng yu cu, c im ca cng vic, nh cc hnh ng no cn
c tin hnh thc hin, thc hin nh th no v ti sao; cc loi my my mc trang b, dng c no cn thit khi thc
hin cng vic, cc mi quan h vi cp trn v vi ng nghip trong thc hin cng vic.
Tm li Phn tch cng vic c tin hnh nhm:
Xc nh cc nhim v, quyn hn, trch nhim khi thc hin cng vic.Bo m thnh cng hn trong vic sp xp, thuyn
chuyn v thng thng cho nhn vin. Loi b nhng bt bnh ng v mc lng qua vic xc nh r nhim v v trch
nhim ca cng vic.
Xc nh iu kin tin hnh cng vic tit kim thi gian v sc lc cho ngi thc hin v qu trnh nh gi hiu qu
lm vic.
Cc tiu chun nh gi cht lng hon thnh cng vic gip nh qun tr c c s lm k hoch v phn chia thi
biu cng tc
Xy dng mi tng quan ca cng vic vi cng vic khc. To c s cp qun tr v nhn vin hiu nhau nhiu hn.
Cc phm cht, k nng nhn vin phi c thc hin cng vic .
Gim bt s ngi cn phi thay th do thiu hiu bit v cng vic hoc trnh ca h.

Mc tiu c th ca phn tch cng vic l xy dng Bn m t cng vic v Bn tiu chun cng vic.
Doanh nghip mi c thnh lp v chng trnh phn tch c thc hin u tin
C thm mt s cng vic mi
Cng vic thay i do tc ng ca khoa hc k thut
Nhng thng tin cn thu thp trong phn tch cng vic.
Tc dng ca phn tch cng vic

- Bo m thnh cng hn trong vic sp xp, thuyn chuyn v thng thng cho nhn vin.
- Loi b nhng bt bnh ng v mc lng qua vic xc nh r nhim v v trch nhim ca cng vic.
- To kch thch lao ng nhiu hn qua vic sp xp cc mc thng thng.
- Tit kim thi gian v sc lc qua vic tiu chun ha cng vic v t gip nh qun tr c c s lm k hoch v phn chia
thi biu cng tc.
- Gim bt s ngi cn phi thay th do thiu hiu bit v cng vic hoc trnh ca h.
- To c s cp qun tr v nhn vin hiu nhau nhiu hn.
Bn m t cng vic
Bn m t cng vic l mt ti liu cung cp thng tin lin quan n cng tc c th, cc nhim vu v trch nhim ca cng
vic. Hiu mt cch ngn gn bn m t cng vic l m t cc nhim v cu thnh nn cng vic .
Bn m t cng vic l mt ti liu gii thch tr li cc cu hi sau:
Ngi thc hin cng vic? V tr ca h trong h thng ca t chc?
Ti sao cng vic phi c thc hin?
Mc tiu cng vic l g?
Cng vic phi lm g? hay cc nhim v ch yu phi hon thnh?
Cng vic c thc hin u?
Khi no cng vic c coi l hon tt?
Phng tin, trang b thc hin cng vic?
iu kin lm vic v ri ro c th?
Nh vy bn m t cng vic l mt bn lit k chnh xc v xc tch nhng iu m nhn vin phi thc hin. N cho bit
nhn vin lm ci g? Lm nh th no? V cc iu kin m nhn vin c thc thi.
Ni chung bn m t cng vic nhm tr li cc cu hi c bn: Ai? Ti sao? Ci g? Khi no? u? Bng cch no?
Mt cch c th bn m t cng vic thng bao gm cc ni dung sau y:
Nhn din cng vic.
Tm tt cng vic.
Cc mi quan h.
Chc nng, trch nhim cng vic.
Quyn hn.
Tiu chun mu.
iu kin thc hin cng vic.
Bn tiu chun cng vic
Khi nim: bn tiu chun cng vic l vn bn lit k tt c cc yu cu ch yu i vi nhn vin thc hin cng vic. Hay
ni khc i l bn trnh by cc iu kin tiu chun ti thiu c th chp nhn c m mt ngi cn phi c hon thnh
mt cng vic ring bit no .
Cng vic rt a dng, nn yu cu ca cng vic cng rt a dng. Nhng nhn chung cc yu t chung nht thng c
cp trong bn tiu chun cng vic l:
Trnh hc vn
Trnh chuyn mn
Cc k nng cn thit cho cng vic
Kinh nghim cn c thc hin cng vic: thm nin trong ngh, cc thnh tch k lc t c.
Trnh ngoi ng: cn bit ngoi ng no v mc .
Cc phm cht v c nhn: tui i, sc khe, ngoi hnh, tham vng cu tin, hon cnh gia nh , ngh lc ,mc thch
nghi vi hon cnh, kh nng lm vic c lp, kh nng chu c s cng thng hay p lc cng vic
Mt s cc yu cu c bit khc cn thit cho hon thnh cng vic .
. K nng cng
2.1.1. Cc k nng ngh nghip (TC7)
Nm vng k nng thc hnh th nghim, k nng phn tch v s dng cc thit b phn tch c bn v hin
i, lin quan n cc lnh vc trong Cng ngh Thc phm.
2.1.2. Kh nng lp lun t duy v gii quyt vn (TC8)
Vn hnh h thng thit b, my mc trong quy trnh sn xut thc phm v x l cc tnh hung thc t trong
cng ngh ch bin thc phm.
2.1.3. Kh nng nghin cu v khm ph kin thc (TC9)
Kh nng p dng cc kin thc khoa hc x hi v k thut vo cc vn thuc lnh vc Cng ngh Thc
phm
2.1.4. Nng lc vn dng kin thc, k nng vo thc tin (TC10)
Hng dn v thc hin chuyn giao cng ngh
2.1.5. Nng lc sng to, pht trin v s dn dt s thay i trong ngh nghip (TC11)
Trnh by, gii thiu, thuyt trnh nhng vn thuc lnh vc Cng ngh thc phm nh gii thiu sn phm,
pht trin th trng
2.2 K nng mm
2.2.1. Cc k nng c nhn (TC12)
Nng lc t hc v t o to b sung cc kin thc mi
2.2.2. Lm vic theo nhm (TC13)
Nng lc lm vic theo nhm mt cch hiu qu
2.2.3. K nng giao tip (TC14)
Nng lc giao tip, din gii v trnh by vn trc m ng
2.2.4. K nng giao tip s dng ngoi ng (TC15)
Trnh tin hc tng ng trnh A v c trnh ting Anh tng ng 300 im TOEIC.
3. V phm cht o c
3.1 Phm cht o c ngh nghip (TC16)
Tn trng bn quyn tr tu, bo mt thng tin, c tinh thn cu tin, c s nhn thc v s cn thit ca vic
hc sut i, hp tc cng gip ng nghip.
3.2 Phm cht o c x hi (TC17)
C thc cng dn tt, thc chp hnh php lut, tinh thn trch nhim cng ng v tc phong chuyn
nghip.