You are on page 1of 4

SANSKRIT

â´S·ë¤Ì
PAPER—II
|ɶxÉ{ÉjɨÉ - II
Note : This paper contains fifty (50) objective-type questions, each question carrying
two (2) marks. Attempt all of them.

ºÉÚSÉxÉÉ : +κ¨ÉxÉ |ɶxÉ{ÉjÉäð{É\SÉɶÉiÉ (50) ¤É½Öþ´ÉèEòα{ÉEò|ɶxÉÉ& ºÉÎxiÉ* BEèòEòºªÉ |ɶxɺªÉ +RÂóEòuùªÉÆ ´ÉiÉÇiÉä*
ºÉ´Éæ |ɶxÉÉ& ºÉ¨ÉÉvÉäªÉÉ&*

1. EòÉä xÉÉ¨É näù´É& tÖºlÉÉxÉÒªÉ& ?


(A) <xpù& (B) +ÎMxÉ& (C) ´ÉɪÉÖ& (D) ºÉÚªÉÇ&

2. ‘VÉèʨÉxÉҪɥÉÀÉhÉɨÉ’ EäòxÉ ´ÉänäùxÉ ºÉ¨{ÉÞCiɨÉ ?


(A) @ñM´ÉänäùxÉ (B) ªÉVÉÖ´ÉænùxÉ (C) ºÉɨɴÉänäùxÉ (D) +lÉ´ÉÇ´ÉänùxÉ

3. ´ÉänùEòɱÉÊxÉ°ü{ÉhÉä EòºiÉÉ´ÉiÉ VªÉÉäÊiɹɨɴɱɨ¤ÉiÉä ?


(A) Ê´Éx]õ®úÊxÉnÂùiVÉ (B) ¨ÉèCºÉ¨Éڱɮ&ú (C) ´Éä¤É®ú& (D) ¤ÉɱÉMÉRÂóMÉÉvÉ®úÊiɱÉEò&

4. ‘¨ÉèjÉäªÉÒ-ªÉÉYɴɱCªÉ-ºÉÆ´ÉÉnù&’ EòºªÉɨÉÖ{ÉÊxɹÉÊnù ={ɱɦªÉiÉä ?


(A) Eò`öÉä{ÉÊxɹÉÊnù (B) EäòxÉÉä{ÉÊxɹÉÊnù
(C) <ǶÉÉä{ÉÊxɹÉÊnù (D) ¤ÉÞ½þnùÉ®úºªÉEòÉä{ÉÊxɹÉÊnù

5. EòºªÉ näù´ÉºªÉ SÉÉ®úÉ& |ÉʺÉrùÉ& ?


(A) ´É°ühɺªÉ (B) ºÉÉä¨ÉºªÉ (C) +MxÉä& (D) <xpùºªÉ

6. ªÉɺEò¨ÉiÉä EòÊiÉ {ÉnùVÉÉiÉÉÊxÉ ºÉÎxiÉ ?


(A) {É\SÉ (B) jÉÒÊhÉ (C) SÉi´ÉÉÊ® (D) ºÉ{iÉ

7. EòºiÉÉ´ÉiÉ |ÉhÉäiÉÉ ´ÉänùÉRÂóMÉVªÉÉäÊiɹɺªÉ ?


(A) {ÉÉÊhÉÊxÉ& (B) EòÉiªÉɪÉxÉ& (C) ¦ÉiÉÞǽþÊ®ú& (D) ±ÉhÉvÉÉSÉɪÉÇ&

D—2505 2
8. ½þÊ®ú¶SÉxpùÉä{ÉÉJªÉÉxÉÆ Eòκ¨ÉxÉ ¥ÉÉÀhÉä ={ɱɦªÉiÉä ?
(A) BäiÉ®äúªÉ¥ÉÉÀhɨÉ (B) MÉÉä{ÉlÉ¥ÉÉÀhɨÉÂ
(C) ¶ÉiÉ{ÉlÉ¥ÉÉÀhɨÉ (D) {É\SÉÉ˴ɶɥÉÉÀhɨÉÂ

9. ‘¦ÉÚʨɺÉÚiEò¨É EÆò ´ÉänÆù ʴɹɪÉÒEò®úÉäÊiɒ ?


(A) +lÉ´ÉÇ´Éänù¨É (B) @ñM´Éänù¨É (C) ºÉɨɴÉänù¨É (D) ªÉVÉÖ´Éænù¨ÉÂ

10. EòÉä xÉÉ¨É näù´É& ´ÉÞjɽþÉ <iªÉÖSªÉiÉä ?


(A) +ÎMxÉ& (B) ¯ûpù& (C) ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉ& (D) <xpù&

11. ºÉɨɴÉänùºªÉ |ɨÉÖJÉ& |ÉÊiÉ{ÉÉtʴɹɪÉÉä%κiÉ- ?


(A) ºiÉÖÊiÉ& (B) YÉÉxɨÉ (C) MÉÉxɨÉ (D) ªÉÉMɪÉYÉÉÊnùEò¨ÉÂ

12. EòÊiÉ ¨Éhb÷±ÉÉÊxÉ @ñM´Éänäù ʴɱɺÉÎxiÉ ?


(A) {É\SÉ (B) xÉ´É (C) BEòÉnù¶É (D) nù¶É

13. EòÉ®úhɦÉÉ´ÉÉSSÉ <iªÉxÉäxÉ {ÉÖ¹ªÉiÉä --


(A) {ÉÖ¯û¹É¤É½Öþi´É¨É (B) |ÉEÞòÊiÉʺÉÊrù& (C) ºÉÞι]õ|ÉÊGòªÉÉ (D) ºÉiEòɪÉÇ´ÉÉnù&

14. EòɪÉÈ ¦É´ÉÊiÉ -


(A) Eäò´É±ÉÆ |ÉEÞòÊiɺɰü{ɨÉ (B) Eäò´É±ÉÆ |ÉEÞòÊiÉʴɯû{ɨÉÂ
(C) |ÉEÞòÊiɺɰü{ɨÉÊ{É |ÉEÞòÊiÉÊ´É°ü{ɨÉÊ{É (D) xÉ |ÉEÞòÊiɺɰü{ÉÆ xÉ |ÉEÞòÊiÉÊ´É°ü{ɨÉÂ

15. +EòiÉÞÇõk´É¨ÉºªÉ vɨÉÇ& -


(A) |ÉvÉÉxɺªÉ (B) +½þRÂóEòÉ®úºªÉ (C) {ÉÖ¯û¹ÉºªÉþ (D) YÉÉxÉäÎxpùªÉÉhÉɨÉÂþ

16. |ÉEÞòÊiÉ ´ÉǺiÉÖiÉÉä ¤ÉvxÉÉÊiÉ -


(A) º´Éi¨ÉÉxɨÉ (B) {ÉÖ°ü¹É¨É (C) +½þRÂóEòÉ®ú¨É (D) +ÉxÉxnù¨ÉÂ

17. Ê´ÉʽþiÉEò¨ÉÇhÉÉÆ Ê´ÉÊvÉxÉÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ& -


(A) ÊiÉÊiÉIÉÉ (B) ={É®úÊiÉ& (C) nù¨É& (D) ¸ÉrùÉ

D—2505 3 P.T.O.
18. ´ÉänùxiÉÉxÉÖºÉÉ®Æú ʱÉRÂóMɶɮúÒ®úºªÉ +´ÉªÉ´ÉÉ& ºÉÎxiÉ -
(A) ºÉ{iÉnù¶É (B) ¹ÉÉäb÷¶É (C) {É\SÉ˴ɶÉÊiÉ& (D) +¹]õÉnù¶É

19. +ÊJɱɶɮúÒ®ú´ÉiÉÔ ´ÉɪÉÖ Ì´ÉtiÉä -


(A) |ÉÉhÉ& (B) +{ÉÉxÉ& (C) ´ªÉÉxÉ&þ (D) =nùÉxÉ&

20. ¶É¤nùº{ɶÉÉê +ʦɴªÉVªÉäiÉä -


(A)þ {É\SÉÒEÞòiÉÉEòɶÉä (B) {É\SÉÒEÞòiÉ´ÉɪÉÉè
(C) {É\SÉÒEÞòiÉiÉäVÉ漃 (D) {É\SÉÒEÞòiÉ{ÉÞÊlÉ´ªÉɨÉÂ

21. EòÉ®úhÉÆ iÉnÖùSªÉiÉä ªÉiÉ EòɪÉÉÇiÉ -


(A) {ÉÚ´ÉÇ´ÉÌiÉ (B) {É®ú´ÉÌiÉ (C) ÊxɪÉiÉ{ÉÚ´ÉÇ´ÉÌiÉ (D) ºÉ¨ÉEòɱɴÉÌiÉ

22. ‘ªÉjÉ vÉÚʨɺiÉjÉÉÎMxÉ&’ <ÊiÉ ºÉɽþSɪÉÇÊxɪɨÉ& -


(A) {É®úɨɶÉÇ& (B) {ÉIÉvɨÉÇiÉÉ (C) ÊuùiÉÒªÉvÉÚ¨ÉYÉÉxɨÉ (D) ´ªÉÉÎ{iÉ&

23. ºÉÆYÉɺÉÆÊYɺɨ¤ÉxvÉ YÉÉxɺªÉ EòÉ®úhɨÉ -


(A) |ÉiªÉIÉ|ɨÉÉhɨÉ (B) ¶É¤nù |ɨÉÉhɨÉÂ
(C) +xÉÖ¨ÉÉxÉ |ɨÉÉhɨÉ (D) ={ɨÉÉxÉ |ɨÉÉhɨÉÂ

24. ‘+ÎMxÉxÉÉ ÊºÉ\SÉäiÉ’ <iÉÒnù¨É =nùɽþ®úhɨÉ -


(A) ªÉÉäMªÉiÉÉʴɹɪɨÉ (B) +ÉEòÉÆIÉÉʴɹɪɨÉÂ
(C) ºÉÊzÉÊvÉʴɹɪɨÉ (D) ={ɨÉÉxÉʴɹɪɨÉÂ

25. MÉÖhɺÉÆYÉÉÊ´ÉvÉɪÉEÆò ºÉÚjɨÉ -


(A) ʨÉnäùMÉÖÇhÉ& (B) +ÉnÂùMÉÖhÉ& (C) +näùRÂóMÉÖhÉ& (D) MÉÖhÉÉä ªÉRÂó±ÉÖEòÉä&

26. CiÉCiÉ´ÉiÉÖ|ÉiªÉªÉªÉÉä& EòÉ ºÉÆYÉÉ ?


(A) ÊPÉ (B) ºjÉÒ (C) Êxɹ`öÉ (D) +Êxɹ`öÉ

D—2505 4
ANSWERS:
1. D, 2. C, 3. D, 4..D, 5.D, 6. C, 7.D, 8. A, 9. A, 10. D, 11. C, 12. D, 13. D, 14. C,
15. C, 16. A, 17. B, 18.A, 19.C, 20. B, 21. C, 22. D, 23. D, 24. A, 25. C

solved by Dr.M.T. Muraleedharan, sngscollege, pattambi