You are on page 1of 2

GRAMADACH

Cuir na briathra seo a leanas san aimsir chaite:


oc
Fan
Cuir
Tiomin
Tuirling
Tg
Ligh
ist
Feic
Imir
Seinn
Bain amach na libn agus cuir na briathra san aimsir
chaite:
(Fan) m i dteach listn lainn an deireadh seachtaine seo caite.
(Imir) na pist san it spraoi an l ar fad ar an Satharn.
Ar an Domhnach, (sil) m go dt an tsrid bhaile is gaire.
(Feic) m fin agus ine scannn sa phictrlann inn.
(Iarr) m uirthi cn t-am a raibh s ag teacht ach n raibh
a fhios aici.
(irigh) sibh go moch maidin D Luain.
(Buail) Toms le Mire ag an gcisir arir.
(Imigh) m chuig an leaba ag ceathr tar is a naoi arir.
Cuir na briathra seo a leanas san aimsir chaite agus
ansin lon na bearna leis na briathra ceart.
Ith; ist; imir; dan; feic; tabhair; fg; caill; ligh; tigh;
m ar mo leathanta saoire
agus m mo dhinnar san stn
gach uile oche!
m an nuachtin maidin inn
agus ansin m leis an drma nua
raidi ar Raidi na Gaeltachta.
m cluiche leadige le Samus
inn ach s abhaile tar is
tamaill mar bh pian ina dhroim aige.
m mobair bhaile arir ach
m sa bhaile .
mo sheantuismitheoir liathrid
peile dom ach m sa phirc
D Luain seo caite.
WORKSHEET
Aistrigh na habairt seo chuig Gaeilge.
Where was the nearest village?
_____________________________
What was the rate for a twin room?
_____________________________
There was a hostel near-by?
______________________________
Six oclock
______________________________
Midnight
______________________________
I made appointment
______________________________
How long is the bus journey?
______________________________
I watched TV last night.
______________________________
I played the piano yesterday.
______________________________
The fans invaded the pitch.
______________________________
I have three children.
Caitheamh Aimsire 2
documentaries clracha fisnise
spare time am saor
weekday l den tseachtain
my job mo phost/mo chuid oibre
gardening garradireacht
fishing iascaireacht
a chore tromthasc
cooking ccaireacht
evening classes ranganna oche
indoor soccer sacar laistigh
I swim tim ag snmh
play the piano seinn an piano
relax scth a ligean
amateur photographer grianghrafadir amaitarach
a committee member ball den choiste
charity work obair charthanachta
I am as lazy as sin t nal falsachta orm rugadh m
she is a good cook is ccaire maith
the weekend an deireadh seachtaine
hang-gliding faoileoireacht
adventure sports eachtraocht
knitting cniotil
football peil
tennis leadg
jogging ag ridhrith
sport spirt
write scrobh
computer romhaire
TV teilifs
concert ceolchoirm
shopping siopadireacht
cooking ccaireacht
dancing damhsa
ONE
BOSCA FOCAIL
Bia agus deoch 1
I am hungry T ocras orm
I am thirsty T tart orm
breakfast. bricfeasta
lunch ln
dinner dinnar
cereal grnbharr
toast tsta
coffee caif
tea tae
WORKSHEET ONE
EI_1_final:Layout 1 24/04/2007 16:49 Page 1
BOSCA FOCAIL
Mo Chlann
sister deirfir
the eldest an duine is sine
family clann
brother dearthir
the youngest an duine is ige
my mother mo mhthair
my father mathair
my parents mo thuismitheoir
son mac
daughter inon
my cousin mo chol ceathrair
grandparents seantuismitheoiri /
tuismitheoir cronna
my grandmother mo sheanmhthair
my grandfather mo sheanathair
married psta
single singil
divorced colscartha
died (dead) marbh
she was born rugadh
she weighed bh meachn aici
breast-feeding ag coth n gcoch
solid food bia tirim
changing nappies ag athr clidn
he goes to the crche tann s go dt an naolann
I love is bre liom
toddler lapadn
kids pist
break your heart. bris do chro
Cuir na focail thos sa choln oirinach.
iseanna
seomra dbailte
cn t-am ?
a chur in irithint
lthair campla
mo thuismitheoir
am dul a lu
an lucht leanna
carbhin
psta
foireann
inon
turas fillte
stn
an scr
mo chol ceathrair
iomnaocht
dialann
cluiche sacair
dearthir
an duine is sine
D Mirt
ag pirceil
lthchleasaocht
menlae
cl
cluiche gailf
lapadn
Listn An t-Am agus
Uimhreacha
Sprt Mo Chlann
Sprt
sport. sprt
playing sport ag imirt spirt
keep fit ag coinneail slintiil
televised sport sprt ar an dteilifis
resilience teacht aniar
team skills scileanna foirne
soccer match cluiche sacair
the All-Ireland championship Craobh Uile-ireann
I admire him t meas agam air
a dedicated sportsman fear spirt tiomnaithe
the team an fhoireann
the manager an bainisteoir
the fans an lucht leanna
success rath / toradh
the score an scr
goal cl
points ciln
the crowd an slua
invasion of the pitch ionradh ar an bpirc
the final an cluiche ceannais
tennis leadg
hurling iomnaocht
water sports sprt uisce
the Irish Olympic rowing team.
foireann iomartha Oilimpeach na hireann
athletics lthchleasaocht
golf course galfchrsa
a round of golf cluiche gailf
a racquet raicad
a court cirt
we train danann muid traenil
secondary school. menscoil
primary school bunscoil
Bhris m Nor bhris m Ar bhris m?
Rith s Nor rith s Ar rith s?
Dfhs s ______________
Thiomin m ______________
Dith m ______________
Chonaic m
Ligh m ______________
Sheinn m
WORKSHEET ONE
N dan dearmad ar chuid a d amrach! - Dont miss part two tomorrow!
BOSCA FOCAIL
Caitheamh Aimsire 1
hobby caitheamh aimsire
reading ag lamh
novel rscal
poet file
non-fiction books leabhair neamh-fhicsin
newspapers nuachtin
magazines iris
I watch TV feachaim ar an dteilifs
Im addicted to Tim tugtha don
soap operas. sobal-drma
the TV guide an treoir teilifse
the news an nuacht
too much an iomarca
radio station stisin raidi
chart music cairtcheoil
jazz programme clr snagcheoil
talk programmes clracha cainte
drives me mad cuireann s soir m
the radio play an drma raidi
Are they broadcasting the match live?
An bhfuil an cluiche chraoladh beo acu? an tseachtain seo chugainn
EI_1_final:Layout 1 24/04/2007 16:49 Page 3