You are on page 1of 4

Jawab semua soalan. Tunjukkan cara pengiraan dengan jelas.

1. Tulis dalam perkataan.


5406 = _________________________________________
(1 markah)
2. Tuliskan nilai tempat bagi nombor yang bergaris.
4 26 = ____________________
(1 markah)
!. 5 ! 2 !
" 4 ! 2
_______
(1 markah)
4. Tulis nombor dalam angka.
Enam ribu lima ratus =
(1 markah)
5. #undarkan $ 655 kepada puluh yang terdekat.
$ 655
(1 markah)
6 #ilang menaik sepuluh%sepuluh.
& 5 !6 & & 5 !'6
(2markah)
. (ari )umlah bagi 873 dan 2 452.
( 2 markah)

1
$. (ari hasil darab 4 dan 3.
(2 markah)
'. ' $$ % 542 % !5 =
(2 markah)
10. 126 * 2 =
(2 markah)
11. Tolak 28 daripada !!.
2 markah)
12. +a)ah berikut menun)ukkan bilangan lembu dan kambing di sebuah ladang ternakan.
! $62 !5
,itungkan )umlah lembu dan kambing di ladang ternakan itu-
( 2 markah )
2
1!. .engkapkan.
a) ' ribu " 5 ratus " ' sa =
b) 000 " 60 " 4 =
(2 markah)
14.
/adual di atas menun)ukkan bilangan guli di dalam dua buah kotak. 0ira )umlah guli di
dalam dua buah kotak itu.
(2 markah)
15. (ari be1a di antara 8 "#5 dan 234.
(2 markah)
16. 2bu ada 55 bi)i telur ayam. 3ia membeli 45 bi)i telur lagi untuk membuat kek. #erapakah
)umlah telur ayam yang ibu ada sekarang -
( ! markah )
3
$otak %ilangan guli
* 1 4!2
4 65
1. 5uan .im membeli 5 kotak butang ba)u. 3alam setiap kotak terdapat $ bi)i butang
ba)u. #erapakah )umlah butang ba)u yang dibeli oleh 5uan .im-
(! markah)
1$. 6amat mempunyai 150 bi)i gula%gula. 7ebanyak 50 bi)i gula%gula di)ual kepada 8bu dan 50 bi)i
lagi di)ual kepada 8dam. 0ira baki gula%gula 6amat yang tinggal.
(! markah)
1'. 3i dalam sebuah balang ada 5 650 bi)i manik. 8nita mengambil 2 1$0 bi)i daripada manik
itu. #erapakah bilangan manik yang tinggal-
(! markah)
20. Terdapat 100 bi)i guli merah& 145 bi)i guli biru dan 155 bi)i guli hi)au. #erapakah
)umlah guli kesemuanya-
( ! markah)
4