You are on page 1of 1

FORMAT PORTFOLIO BIG PPG

1 MAKLUMAT DIRI
2 ISI KANDUNGAN
3 KERTAS KERJA
4 SURAT PANGGILAN MESYUARAT
5 MINIT MESYUARAT
6 AGIHAN TUGAS DAN
JAWATANKUASA
7 JADUAL PROGRAM
8 SENARAI NAMA PESERTA
9 SURAT KEBENARAN
1 SURAT KEPADA PIHAK
BERKUASA TEMPATAN
11 LAPORAN KEWANGAN
12 LAPORAN AKTI!ITI"PROGRAM
13 REFLEKSI
14 MAKLUM BALAS #PENILAIAN
KENDIRI)