You are on page 1of 2

MATEMTICAS

(ALUMNOS PENDENTES)
Os alumnos con Matemticas pendentes de 1 ESO, 2 ESO, 3 ESO e 1 de
Bacharelato, debern facer das probas parciais lono do curso, nas datas !ue se
indican, co ob"ecto de supera#la materia$ Se reali%adas as mencionadas probas non
acadaran o ob"ecti&o, debern presentarse a unha proba final, !ue se celebrar tam'n
na data pre&ista, na !ue se e"aminarn da parte(s) non superada(s)$
* materia da !ue deben e"aminarse por parciais '+
PENDENTES DE E.S.O.
MATEMTICAS 1 ESO
,meros$ Os nmeros naturais+ operacins, problemas$
-otencias e ra.ces$ /i&isibilidade$ Os nmeros enteiros$ ,meros decimais+ operacins
e problemas$ Sistema m'trico decimal+ medidas de lon"itude, masa, capacidade,
superficie$*s fraccins+ clculos e problemas$ -roporcionalidade+ rela de tres simple
directa e porcenta"es sin"elos$ 0eometr.a plana+ nulos, pol.onos, circunferencia e
c.rculo$ 1lculo de per.metros e reas$
,ota+ En cada e"amen entra a materia de todo o curso
MATEMTICAS 2 ESO
,meros e operacins+ nmeros naturais, enteiros, decimais e racionais$ 1lculos e
problemas sin"elos$ -roporcionalidade+ tanto por cen, rera de tres simple, escala$
*l"ebra+ clculos sin"elos con e"presins al"'bricas$2esolucin de ecuacins de 1
rao$ Sistemas de ecuacins con das incnitas$ 0eometr.a+ pol.onos, circunferencia
e c.rculo$ 3eorema de -itoras$ 1lculo de per.metros e reas$ 4olumes$
Estad.stica+tboas e rficos$Medidas de centrali%acin$-robabilidade$
,ota+ En cada e"amen entra a materia de todo o curso
MATEMTICAS ESO
-25ME52O -*215*6+ ,meros enteiros , racionais e decimais+
operacins$2adicais cadrticos$-otencias$5nter&alos$ -olinomios+ operacins$
E"presins notables$Ecuacins de 1 e 2 rao$ 2esolucin de problemas$
SE78,/O -*215*6+ Sistemas de das ecuacins con das incnitas+
m'todos de resolucin(2educcin, substitucin e iualacin)$ -lante"amento e
resolucin de problemas$ -roresins aritm'ticas e "eom'tricas$ 0eometr.a plana+
circunferencia, c.rculo , pol.onos$ 1orpos "eom'tricos+ reas e &olumes
PENDENTES DE !AC"A#ELATO
MATEMTICAS I $CIENCIAS
-25ME52O -*215*6+Sucesins de nmeros reais$3rionometr.a$,meros
1omple"os$4ectores$-roducto escalar$Ecuacins da recta$ 5ncidencia e
paralelismo, ortoonalidade e problemas m'tricos$ * circunferencia e cnicas$
SE78,/O -*215*6+ 9uncin real de &ariable real+ caracter.sticas$6.mites e
1ontinuidade$9uncins elementais$9uncin e"ponencial e loar.tmica$
/eri&adas+ aplicacins( crecemento, e"tremos relati&os)$
MATEMTICAS APLICADAS AS CCSS I
-25ME52O -*215*6+ ,meros reais$-olinomios+ di&isibilidade$9raccins
al"ebraicas$Ecuacins e sistemas$ 5necuacins$ 1lculo e"ponencial e
loar.tmico$
SE78,/O -*215*6+ 9uncin real de &ariable real+ caracter.sticas$6.mites e
1ontinuidade$Estudio das funcins elementais$/eri&adas$Estad.stica e
probabilidade+ tablas de frecuencias, clculo de parmetros duna &ariable
estad.stica unidimensional$ -robabilidade $ /istribucins Binomial e ,ormal$
A% &a'a% &o% ()a*(% %on+
Pri*(iro par,ial+ Mar'(%, 1 &( -an(iro &o 2.1/ (12+. 0. &a *a12)
S(34n&o par,ial+ Mar'(%, &( Mar5o &o 2.1/ (12+. 0. &a *a12)
E)a*( 6inal+ Mar'(%, / &( Maio &o 2.1/ (12+. 0. &a *a12)
*s probas reali%aranse no Sal7n &( A,'o% na data e hora indicadas
1al!uera dbida pode ser consultada cos profesores do
/epartamento ou profesores titores de pendentes$
O 0efe de /epartamento, Boiro, Setembro de 2:1;$
$