You are on page 1of 1

Saluran kerjasama dan komunikasi untuk

merapatkan hubungan di antara ibu bapa,


murid dan sekolah

Objektif KSIB
Mewujudkan rangkaian dan jalinan anta-
ra ibu bapa untuk saling belajar dan ber-
kongsi amalan terbaik bagi membantu
pembelajaran anak.
Mewujudkan sokongan berterusan
Membantu apabila berlaku krisis
Mengukuhkan tingkah laku positif dalam
menghadapi masalah

Membantu dalam menyalurkan perasaaan
marah ke arah tindakan yang positif

Berkongsi maklumat, pandangan dan
sumber
Menyediakan latihan untuk ibu bapa
bagi meningkatkan kemahiran
Membantu dalam berurusan dengan
agensiagensi pendidikan, perubahan
dan lain-lain
Mendapat sahabat baru
Meningkatkan keberkesanan sekolah
dengan memberi maklum balas yang
membina
2. Komunikasi berkesan, sekolah menyam-
paikan maklumat kepada ibu bapa dan warga
sekolah melalui komunikasi dua hala

3. Sokongan terhadap kejayaan murid, ibu
bapa, staf sekolah, PIBG, alumni dan ahli
komuniti perlu bekerjasama untuk menyokong
pembelajaran murid secara aktif di sekolah
dan di luar sekolah

4. Tanggungjawab bersama, guru dan ibu bapa
mencari jalan untuk melengkapkan kema-
hiran dan pengetahuan masing-masing.
Dengan memberi tumpuan kepada pelajar dan
membangunkan teknik komunikasi yang
berkesan , mereka boleh bekerja bersama-
sama untuk membina satu pelan pendidikan
yang memenuhi keperluan pelajar dan
disokong oleh sekolah dan keluarga.

5. Keputusan bersama dalam perkara yang
berkaitan dengan kemajuan dan kebajikan
murid. Pihak yang terlibat dalam proses ini
adalah ibu bapa , PIBG, dan alumni) di mana
satu keputusan bersama dibuat, digerak dan
diupayakan bagi menjamin pembelajaran ber-
laku di dalam dan di luar sekolah

6. Kerjasama dengan komuniti merupakan sa-
tu proses menyelesaikan masalah secara ber-
sama melibatkan semua pihak yang mempu-
nyai kepentingan dalam kejayaan murid

1. Pemakluman PIBG kepada ahli-ahli dan
soal selidik
2. Edar borang sukarelawan KSIB
3. Adakan mesyuarat penubuhan KSIB
PIBG

Nyatakan kenapa KSIB ditubuhkan ,
apa yang hendak dicapai da apa yang
hendak dilakukan bersama-sama

Bentuk beberapa jawatankuasa untuk
objektif yang khusus, contohnya:
i. Silaturrahim
ii. Komunikasi
iii. Pentadbiran
iv. Dana serta kemahiran dan
sebagainya

4. Adakan mesyuarat lanjutan bagi
membentuk pelan tindakan dan
rangka kerja

5. Hubungi pihak yang dapat membantu
seperti KEMAS, LPPKN, JKOA dan se-
bagainya dalam usaha mempertingkatkan
kemahiran ibu bapa dalam aspek tertentu.
Kumpulan Sokongan Ibu Bapa
(KSIB)
PENUBUHAN KSIB